Algemene voorwaarden Teruglevering Elektriciteit door Producenten in België

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Teruglevering Elektriciteit door Producenten in België"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Teruglevering Elektriciteit door Producenten in België Artikel 1. Definities Voor zover niet anders vermeld, gelden in deze algemene voorwaarden de volgende definities: Aansluiting : Is het Toegangspunt waar de elektriciteit door Producent vanuit het Net wordt afgenomen. De Aansluiting(en) wordt/worden in de Overeenkomst vermeld met specificatie van een aansluitingsadres en een EAN-code. Aansluitingscontract : Is de Overeenkomst afgesloten tussen de Netbeheerder en Producent, dat de wederzijdse rechten en verplichtingen met betrekking tot een bepaalde Installatie bepaalt, met inbegrip van de relevante technische specificaties. Aansluitingsvermogen : Is het maximaal vermogen vermeld in het Aansluitingscontract tussen de Netbeheerder en Producent. AREI : Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties bevat een reeks voorschriften waaraan elektrisch materieel en elektrische installatie moeten voldoen. BELPEX : Energiebeurs voor day ahead inkoop en verkoop van elektriciteit tegen variabele prijzen per uur. Dal uren : Deze bedragen 12 uren per werkdag, van 20:00 tot 08:00, van maandag tot en met vrijdag, de weekenden en wettelijke feestdagen. Distributienet : Elektriciteitsdistributienet. Distributienetbeheerder : Elektriciteitsdistributienetbeheerder. EAN-code : Een unieke code bestaande uit 18 cijfers die per Aansluiting is toegekend door de Netbeheerder conform de Europese Artikel Nummering. Elektriciteitsdistributienet : Geheel van onderling verbonden elektrische leidingen met een nominale spanning die gelijk aan of minder dan 70 kilovolt is en de bijbehorende installaties, die noodzakelijk zijn voor de distributie van elektriciteit aan Producenten binnen een geografisch afgebakend gebied in België. Elektriciteitsdistributienetbeheerder : Beheerder van een Elektriciteitsdistributienet, aangewezen overeenkomstig de Elektriciteitswet. Elektriciteitswet : Voor de Aansluiting(en) gelegen in het Vlaamse Gewest: Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid (19 november 2010). Voor de Aansluiting(en) gelegen in het Waalse Gewest: Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt (12 april 2001). Voor de Aansluiting(en) gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Ordonnantie betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (19 juli 2001). ENDEX : Energiebeurs voor inkoop en verkoop van elektriciteit tegen vaste termijnprijzen. Erkend Meetverantwoordelijke : Degene die conform het Technisch reglement distributie elektriciteit onder andere bevoegd is de Meetinrichting te plaatsen en de meetgegevens op te nemen. Evenwichtsverantwoordelijke : Rechtspersoon die een overeenkomst heeft afgesloten met de beheerder van het Transmissienet met betrekking tot de transmissie van elektriciteit tussen een of meer Injectiepunten en afnamepunten en die voor een geheel van Toegangspunten zorg draagt voor het evenwicht tussen de Injectie en de afname van elektriciteit op die Toegangspunten. Garantie van oorsprong : Uniek bewijsstuk dat aantoont dat een bepaalde hoeveelheid elektriciteit werd opgewekt uit Hernieuwbare Energiebronnen of kwalitatieve warmtekrachtkoppeling. Gecontracteerd Jaarproductie : De jaarproductie in kwh per Aansluiting, zoals overeengekomen in de Overeenkomst dat Producent in het jaar van Teruglevering verwacht te produceren. De Gecontracteerd Jaarproductie is de basis voor het verkopen van ENDEX producten. Groene stroom : Elektriciteit die geproduceerd is uit Hernieuwbare energiebronnen. Groenestroomcertificaat : Uniek, verhandelbaar en overdraagbaar immaterieel goed dat aantoont dat een bepaalde productie-installatie in een bepaalde periode kwh elektriciteit heeft opgewekt uit Hernieuwbare Energiebronnen. Hernieuwbare Energiebronnen : Hernieuwbare niet-fossiele en niet-nucleaire energiebronnen, met name wind, zon, geothermische warmte, golfslag, getij, waterkracht, biomassa, stortgas, gas van rioolwaterzuiveringsinstallaties en biogas. Injectie : Het inbrengen van elektriciteit in een Distributienet of het Plaatselijk vervoernet van elektriciteit, vanuit een Net of door een Producent. Injectiepunt : Het punt waar elektriciteit in het Net wordt geïnjecteerd. Installatie : Het geheel van leidingen en toebehoren, schakel- en verdeelinrichtingen, elektrische toestellen, transformatoren en motoren dat voor de productie van elektriciteit binnen het Injectiepunt al dan niet is aangesloten, zulks te rekenen vanaf de Meetinrichting of een daarmee tussen de Netbeheerder en de Producent gelijk te stellen plaats van productie. Maximaal vermogen : Is het vermogen dat maximaal door Producent mag worden afgenomen overeenkomstig de voorwaarden van de Overeenkomst. Het wordt uitgedrukt in kilowatt (kw) of kilovoltampère (kva). Meetinrichting : Een inrichting die alle componenten, software, et cetera omvat, die nodig zijn voor het registreren van de uitgewisselde elektriciteit en eventueel blindenergie. Net : Distributienet, plaatselijk vervoernet van elektriciteit, transmissienet of vervoernet. Netbeheerder : Een elektriciteitsdistributienetbeheerder, of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit. Nominatie : Een door SEC opgesteld en bij de Netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet ingediend programma dat voor elke programmatijdseenheid in een etmaal het voorspelde saldo van (1) alle elektriciteitsleveringen aan SEC (2) het saldo van alle 1

2 elektriciteitsleveringen door SEC bevat. Onbalans : Het verschil tussen de Nominatie en de gerealiseerde som van productie op alle Toegangspunten van een Evenwichtsverantwoordelijke, gedurende een bepaalde tijdsperiode. Overeenkomst : De Overeenkomst tussen SEC en Producent inzake de verkoop en Teruglevering van elektriciteit inclusief alle bijlagen en deze algemene voorwaarden. Partij of Partijen : Producent en SEC zijn ieder een Partij; gezamenlijk worden zij aangeduid als Partijen. Piek uren : Deze bedragen 12 uren per werkdag, van 8:00 tot 20;00, van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de wettelijke feestdagen. Plaatselijk vervoernet van elektriciteit : Het geheel van elektrische leidingen met een nominale spanning tot en met 70 kilovolt en de bijbehorende installaties, dat voornamelijk gebruikt wordt om het vervoer van elektriciteit naar Distributienetten mogelijk te maken en dat wordt vastgesteld overeenkomstig de Elektriciteitswet. Producent : Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die elektriciteit opwekt, biogas produceert en/of aardgas wint. Productie-installatie : Een installatie, bestaande uit één of meer productie-eenheden, voor de opwekking van elektriciteit. Reguleringsinstantie : Voor de Aansluiting(en) in het Vlaams Gewest is de reguleringsinstantie de VREG: Vlaamse Regulator van de Elektriciteit- en Gasmarkt. Voor de Aansluiting(en) in het Waals Gewest is de reguleringsinstantie de CWaPE: la Commission Wallonne Pour l Energie. Voor de Aansluiting(en) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de reguleringsinstantie de BRUGEL: BRUssel Gas Elektriciteit. SEC : Scholt Energy Control N.V., statutair gevestigd aan de Venecoweg 18, 9810 Nazareth, zal in deze algemene voorwaarden genoemd worden als SEC. Technisch reglement distributie elektriciteit : De technische en operationele regels die verbonden zijn aan het beheer van het Elektriciteitsdistributienet, inclusief de regels inzake Aansluiting(en), meting en toegang, vermeld in de Elektriciteitswet. Teruglevering : De Teruglevering van elektriciteit onder deze Overeenkomst door Producent aan SEC bestaande uit de terbeschikkingstelling van die elektriciteit door Producent op het Net en afname daarvan door SEC op de Aansluiting(en). Terugleveringsperiode : In de Overeenkomst overeengekomen periode waarin feitelijke Teruglevering door Producent plaatsvindt, evenals een eventuele verlenging van die periode op basis van de Overeenkomst. De Terugleveringsperiode heeft een minimale duur van drie maanden, zoals bepaald in het Technisch reglement distributie van elektriciteit. Toegangscontract : Is het contract afgesloten tussen de Netbeheerder en SEC of de Evenwichtsverantwoordelijke, aangeduid overeenkomstig de in voege zijnde wetgeving. Dit contract bepaalt de voorwaarden verbonden aan de toegang tot het Net waaronder het gebruik van het Net en van de ondersteunende diensten met betrekking tot de injectie of afname van elektriciteit. Toegangspunt : Afnamepunt of injectiepunt. Transmissienet : Het Transmissienet, vermeld in artikel 2, 7, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Warmtekrachtcertificaat : Uniek, verhandelbaar en overdraagbaar immaterieel goed dat aantoont dat een bepaalde productie-installatie in een bepaalde periode kwh primaire energiebesparing heeft gerealiseerd door gebruik te maken van kwalitatieve warmtekrachtkoppeling ten opzichte van een moderne referentiecentrale en een moderne referentieketel en/of kwh elektriciteit heeft opgewekt uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling. Artikel 2. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/offertes van SEC, alle door SEC aanvaarde offertes en/of aanbiedingen Producent, Overeenkomsten, alle uit Overeenkomsten voortvloeiende of daarmee samenhangende Overeenkomsten evenals alle rechtshandelingen, leveringen en werkzaamheden verricht door SEC, evenals rechtsverhoudingen die in de toekomst met SEC worden aangegaan. 2. Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden SEC slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. 3. De door Producent gehanteerde algemene voorwaarden en of andere voorwaarden worden door SEC uitdrukkelijk van de hand gewezen. 4. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn of zouden worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, of de tussen Producent en SEC gesloten Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, onverkort van kracht. Artikel 3. Aanbieding 1. Alle aanbiedingen en offertes van SEC zijn vrijblijvend geldig, tenzij de gestelde acceptatietermijn is vervallen. 2. Bij wijzigingen in de aanbieding en/of toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, zal een nieuwe aanbieding opgesteld dienen te worden, waarbij de vorige aanbieding is vervallen. 3. Alle aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de uitvoering van de Overeenkomst door SEC onder normale omstandigheden, op basis van de bij SEC bekende gegevens en gedurende gebruikelijke werkuren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven. Artikel 4. Totstandkoming 1. Indien het aanbod vrijblijvend is, komt de Overeenkomst tot stand op het moment van ontvangst door SEC van een schriftelijke aanvaarding van dit aanbod, dan wel op het moment dat door SEC een begin is gemaakt met de uitvoering van de opdracht. 2. Indien aan het aanbod een termijn is verbonden, komt de Overeenkomst tot stand op het moment van ontvangst door SEC van aanvaarding van dit aanbod van Producent binnen de door SEC gestelde termijn. 3. Indien een aanvaarding door Producent van het aanbod afwijkt, dan geldt dit als een nieuw aanbod van Producent en als een verwerping van het gehele aanbod van SEC, ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten. 4. Na de overeenkomst gemaakte (aanvullende) afspraken, wijzigingen en of toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gedaan door personeel van SEC, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, zijn niet bindend, tenzij deze door SEC aan Producent schriftelijk worden bevestigd. 2

3 Artikel 5. Verbintenissen van SEC 1. SEC verbindt er zich toe om het vermogen, beperkt tot het Aansluitingsvermogen, af te nemen van Producent op de Aansluiting(en) zoals bepaald in de Overeenkomst. 2. SEC verbindt er zich toe de verplichtingen van Evenwichtsverantwoordelijke te vervullen voor de Aansluiting(en) zoals bepaald in de Overeenkomst. 3. SEC verbindt er zich eveneens toe om voor de volledige Terugleveringsperiode van deze Overeenkomst met de Netbeheerder het Toegangscontract af te sluiten. Artikel 6. Verbintenissen van Producent 1. Producent verbindt er zich toe niet meer te produceren dan het Aansluitingsvermogen zoals bepaald in de Overeenkomst. Indien blijkt uit de door de Netbeheerder verstrekte meetgegevens dat het werkelijk piekvermogen het Aansluitingvermogen overschrijdt en als gevolg hiervan de Netbeheerder Producent afsluit dan heeft SEC het recht om de Overeenkomst op te schorten zonder verdere gevolgen. 2. Indien de Producent dit Aansluitingsvermogen wenst te overschrijden, moet dit voorafgaand aan SEC schriftelijk medegedeeld worden en zullen de Partijen vervolgens overleggen om een nieuw Aansluitingsvermogen te bepalen. Artikel 7. Omvang van de Teruglevering 1. Binnen de omvang van de Teruglevering biedt Producent alle door hem op de Aansluiting(en) geproduceerde elektriciteit uitsluitend aan SEC. SEC zal op de Aansluiting(en) de door Producent geproduceerde elektriciteit afnemen. 2. Producent zal voor de periode van Teruglevering op de Aansluiting(en) een hoeveelheid elektriciteit ter beschikking stellen aan SEC, ter grootte van het betreffende jaar aangegeven Gecontracteerd Jaarproductie elektriciteit, eventueel onderscheiden naar Dal en Piek uren. 3. In aanvulling op deze hoeveelheden, zal Producent aan SEC zoveel meer elektriciteit ter beschikking stellen als Producent kan produceren. Producent levert onder de Overeenkomst aan SEC niet meer elektriciteit per jaar dan een hoeveelheid die overeenkomt met een overschrijding van 15% van de genoemde Gecontracteerde Jaarproductie per jaar. Indien de werkelijke geproduceerde elektriciteit hoger ligt dan de overschrijdingsgrens weergeeft dan vindt er een verrekening plaats. 4. In aanvulling op deze hoeveelheden, zal Producent aan SEC zoveel minder elektriciteit ter beschikking stellen. Producent levert onder de Overeenkomst aan SEC niet minder elektriciteit per jaar dan een hoeveelheid die overeenkomt met een onderschrijding van 15% van de genoemde Gecontracteerde Jaarproductie per jaar. Indien de werkelijke geproduceerde elektriciteit lager ligt dan de onderschrijdingsgrens weergeeft dan vindt er een verrekening plaats. 5. In het vorige lid 3 en 4 gestelde is enkel van toepassing bij 100% ENDEX overeenkomsten. Artikel 8. Eigendom en risico 1. Het risico en eigendom van de onder de Overeenkomst geproduceerde elektriciteit gaat op de Aansluiting(en) over op SEC. Artikel 9. Aansluitingscontract 1. Producent zal een Aansluitingscontract afsluiten met de betreffende Netbeheerder(s), teneinde te voldoen aan zijn verplichtingen jegens SEC onder deze Overeenkomst. De voorwaarden voor de Aansluiting(en) op het Net worden bepaald door de Netbeheerder. 2. Middels ondertekening van de Overeenkomst autoriseert Producent SEC om een kopie van het Aansluitingscontract op te vragen bij betreffende Netbeheerder(s). 3. Indien ingevolge het Toegangscontract met de Netbeheerder SEC instaat voor de invordering van de periodieke tarieven voor Aansluiting(en) op het Net, dan zullen deze door SEC worden gefactureerd en door Producent worden betaald volgens de modaliteiten van Artikel 14 Facturering en betaling. 4. Producent zorgt er voor dat zijn Installatie en de Aansluiting(en) aan de daarvoor geldende eisen voldoen en is ervoor verantwoordelijk dat zijn Installatie correct is aangesloten op het Net op het moment van Teruglevering. Artikel 10. Meting 1. Producent draagt er zorg voor dat een Erkende Meetverantwoordelijke voor zijn Meetinrichting en metingen is aangewezen. 2. De omvang van de Teruglevering wordt op de Meetinrichting in overeenstemming met de daartoe bij of krachtens het Technisch reglement en algemeen geldende Belgische normen (zoals Belgische AREI normen) en het Aansluitingscontract gemeten. Producent draagt er zorg voor dat de Netbeheerder aan SEC op elk gewenst moment alle ter zake voor haar relevante gegevens, benodigd voor facturering door SEC, én alle gegevens die op dat moment worden gemeten met betrekking tot de Teruglevering kan verstrekken. 3. Producent draagt er zorg voor dat de Meetinrichting voldoet aan de vereisten die daaraan bij of krachtens het Technisch reglement en algemeen geldende Belgische normen (zoals Belgische AREI normen) worden gesteld. Voor de periode dat de Meetinrichting niet voldoet aan deze vereisten is Producent aan SEC de gemaakte kosten tijdens deze periode verschuldigd. Deze kosten worden verwerkt in de eerstvolgende factuur na ontstaan daarvan. 4. Producent zal geen handelingen verrichten of doen verrichten waardoor de omvang van de Teruglevering niet of niet juist kan worden vastgesteld, dan wel het goed functioneren van de Meetinrichting wordt verhinderd. 5. SEC dient gedurende de Terugleveringsperiode van de Overeenkomst uiterlijk binnen 10 werkdagen na afloop van de voorafgaande maand de beschikking te hebben over de relevante gegevens over die maand. Indien SEC binnen 10 werkdagen na afloop van de voorafgaande maand niet de beschikking heeft gekregen over deze gegevens, mag SEC de omvang van de Teruglevering van elektriciteit voor die maand vaststellen door middel van schattingen op basis van de haar ter beschikking staande gegevens. Indien op een later moment de relevante gegevens wél voorhanden zijn, zal op basis daarvan de omvang van de Teruglevering voor de betreffende periode worden herberekend en verwerkt in de eerstvolgende factuur nadat de relevante gegevens beschikbaar zijn gekomen. Artikel 11. Onderzoek van de Meetinrichting 1. Bij twijfel over de juistheid van de meting kunnen zowel Producent als SEC verlangen dat de Meetinrichting overeenkomstig het ter zake bepaalde in of krachtens de Aansluitingscontract wordt onderzocht. 2. De kosten van het onderzoek zijn voor rekening van degene op wiens verzoek het onderzoek wordt verricht, onverminderd zijn recht deze te verhalen op de eigenaar van de Meetinrichting indien volgens het onderzoek de afwijking groter is dan bij of krachtens het Technisch reglement of de betreffende Aansluitingscontract is toegestaan. Artikel 12. Gevolgen van onjuiste meting 1. Indien uit onderzoek van de Meetinrichting zoals omschreven in het vorige artikel, blijkt dat de afwijking van de Meetinrichting groter is dan bij of krachtens het Technisch reglement of de Aansluitingscontract is toegestaan, stelt SEC de omvang van de Teruglevering vast aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek. Herberekening zal plaatsvinden over de periode dat de Meetinrichting onjuist heeft gefunctioneerd. 2. Indien het onderzoek van de Meetinrichting geen hanteerbare maatstaf oplevert voor het vaststellen van de omvang van de Teruglevering, zal SEC de omvang van de Teruglevering in het desbetreffende tijdvak schatten op basis van de haar ter beschikking staande gegevens hieromtrent. Artikel 13. Evenwichtsverantwoordelijkheid 1. SEC neemt voor de Terugleveringsperiode van de Overeenkomst de evenwichtsverantwoordelijkheid van Producent over en is gerechtigd deze over te dragen aan een geaccordeerde Evenwichtsverantwoordelijke partij met inachtneming van de bij of krachtens de 3

4 Elektriciteitswet vastgestelde relevante regelgeving. Artikel 14. Facturering en betaling 1. SEC factureert de voorlopige productie op de eerste dag van de maand, volgend op de maand waarin is teruggeleverd. De voorlopige productie wordt deels gebaseerd op de werkelijke productie en deels op de ingeschatte productie. Nadat SEC de benodigde meetgegevens via de Netbeheerder in haar bezit heeft, wordt op de volgende factuur de definitieve werkelijke productie vergoed. En waarbij het factuurbedrag voor de voorlopige productie in mindering wordt gebracht. Voorbeeld: Op 1 februari wordt de voorlopige productie over de maand januari gefactureerd. Op 1 maart verstuurt SEC een factuur waarin de werkelijke productie over januari wordt afgerekend en het factuurbedrag voor de voorlopige productie over februari wordt vergoed. 2. De krachtens de Overeenkomst gefactureerde bedragen voor de voorlopige productie en/of factuurbedragen voor de werkelijke productie worden conform de in de Overeenkomst overeengekomen betalingsvoorwaarden voldaan. Artikel 15. Niet-nakoming 1. Indien en zolang Producent niet voldoet aan enige verplichting onder de Overeenkomst, is SEC bevoegd, na voorafgaande waarschuwing, haar verplichtingen onder deze Overeenkomst aan Producent op te schorten en/of de evenwichtsverantwoordelijkheid voor Producent te beëindigen zonder dat dit leidt tot enige aansprakelijkheid van SEC jegens Producent. De kosten gemaakt door SEC met betrekking tot deze opschorting komen voor rekening van Producent. Artikel 16. Aansprakelijkheid 1. SEC is jegens Producent niet aansprakelijk voor de niet-nakoming van een verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst indien het niet-nakomen het gevolg is van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 2. SEC is jegens Producent niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade of milieuschade, behoudens opzet of grove schuld van SEC. 3. SEC is jegens Producent niet aansprakelijk voor schade of het letsel als daar bedoeld te wijten is aan opzet of grove schuld van SEC, haar werknemers of ondergeschikten, dan wel haar niet-ondergeschikten. Ook voor schade of letsel, op enigerlei wijze ontstaan ten gevolge van de Teruglevering is SEC jegens Producent niet aansprakelijk. 4. Ten aanzien van de Teruglevering van SEC onder de Overeenkomst wordt een situatie waarin een Netbeheerder geen elektriciteit van Producent transporteert of Producent geen Aansluitingscontract heeft gesloten, dan wel het Aansluitingscontract niet langer van kracht is als een omstandigheid als bedoeld in het vorige lid, aangemerkt. Tevens zal als een omstandigheid als bedoeld in het vorige lid worden aangemerkt een onderbreking van of beperking in de Teruglevering, indien deze te wijten is aan het niet of niet goed functioneren van de Installatie(s) of Aansluiting(en) van Producent. Bij beperking of onderbreking van de Teruglevering zoals bedoeld in dit lid blijft de Overeenkomst onverminderd van kracht. 5. De continuïteit en de kwaliteit van de terbeschikkingstelling van het Aansluitingsvermogen vallen onder de verantwoordelijkheid en de taak van de Netbeheerder. De hiervoor geldende voorwaarden zijn te verkrijgen bij de Netbeheerder. In principe zal Producent, in geval van schade ten gevolge van een onderbreking, een beperking of een onregelmatigheid in de terbeschikkingstelling, zoals onder meer een afwijkende spanning of frequentie, rechtstreeks de Netbeheerder kunnen aanspreken. Bijgevolg zal SEC door Producent niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor deze schade. Indien van deze rechtstreekse schaderegeling zou worden afgeweken, dan zal Producent zich slechts tot SEC kunnen wenden in de mate dat SEC zelf van de Netbeheerder een schadevergoeding heeft ontvangen. Het ligt niet in de macht van SEC in te staan voor de continuïteit en kwaliteit van de Teruglevering. 6. Eventuele schade voor SEC ontstaan door onvoorziene onderbreking in de Teruglevering welke het gevolg is van handelen door derden zal door Producent namens SEC op betreffende derden worden verhaald. 7. Een Partij is verplicht een niet-nakoming evenals een voorzienbare niet-nakoming van een verplichting onverwijld schriftelijk aan de andere Partij mede te delen, onder de vermelding van de gronden die het haar onmogelijk maken of zullen maken de desbetreffende verplichting na te komen en van de vermoedelijke tijdsduur van de niet-nakoming. 8. Iedere aansprakelijkheid van SEC is beperkt tot een bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat op basis van de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor rekening van SEC komt. Artikel 17. Overmacht 1. Indien Teruglevering onmogelijk is ten gevolge van een omstandigheid die zich voordoet op of na de Aansluiting(en) en niet aan SEC te wijten is, is Producent naast de kosten voor Onbalans ook de gemaakte kosten door SEC tijdens deze periode verschuldigd. Artikel 18. Verbod op doorlevering 1. Het is Producent, zonder schriftelijke toestemming van SEC vooraf, verboden de geproduceerde elektriciteit anders dan ten behoeve van zijn Aansluiting(en) te gebruiken, dan wel deze elektriciteit door te leveren of beschikbaar te stellen aan derden. Artikel 19. Productie-installatie 1. Producent draagt er zorg voor dat de Productie-installatie in goede staat is en blijft en geschikt is voor het doel waarvoor die is opgericht. Producent zal daartoe een onderhoudscontract afsluiten en de Productie-installatie ondermeer voor het opstal- en machinebreuk risico verzekerd houden. 2. In geval van onderhoud aan de Productie-installatie dient Producent SEC hierover schriftelijk per fax of per in te lichten minimaal 10 werkdagen voor aanvang van het onderhoud. Deze informatie dient dagelijks uiterlijk om uur voor de volgende dag aan SEC kenbaar te worden gemaakt op adres 3. Producent zal SEC permanent op de hoogte houden van de bedrijfstoestand van de Productie-installatie gedurende de eerste drie maanden na ingebruikname dan wel na aanvang van deze Overeenkomst. 4. Storingen zal de Producent binnen 12 uur na constatering van de storing aan SEC melden en zo spoedig mogelijk laten verhelpen. Producent zal SEC gedurende een storing informeren over de te verwachten duur van die storing. Indien SEC niet is geïnformeerd over de storing is SEC gerechtigd kosten in rekening te brengen aan Producent. Artikel 20. Geheimhouding 1. Behoudens voor zover wettelijk of anderszins vereist, verplichten Partijen zich jegens elkaar gedurende de Terugleveringsperiode en na beëindiging van de Overeenkomst tot volledige geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie welke hen ter kennis is gekomen of zal komen in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst. Artikel 21. Overeenkomst 1. De Overeenkomst is onlosmakelijk verbonden met deze algemene voorwaarden en bevat alle afspraken tussen Partijen met betrekking tot de onderhavige verkoop en Teruglevering van elektriciteit en treedt in de plaats van alle eerdere schriftelijke en mondelinge afspraken die Partijen ter zake hebben gemaakt. 2. De Producent blijft gebonden aan hetgeen in of krachtens de Overeenkomst en de algemene voorwaarden is bepaald totdat hij aan al zijn daaruit voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan. 4

5 3. De Overeenkomst gaat in op de datum zoals in de Overeenkomst is vastgelegd, tenzij de Netbeheerder de Aansluiting(en) met een latere switchdatum of inhuisdatum heeft goedgekeurd. Is dit het geval, dan is deze latere datum de startdatum van de Overeenkomst. 4. Indien de Aansluiting(en) van Producent gedurende de Terugleveringsperiode wijzigt, zal de Overeenkomst daarop worden aangepast, waarbij er zo nodig overleg plaatsvindt om mogelijke consequenties voor (de uitvoering van) de Overeenkomst te bezien. 5. De door SEC aan Producent te betalen kosten of andere vergoedingen samenhangend met de Teruglevering van elektriciteit zijn vastgelegd in de Overeenkomst. Deze kosten of andere vergoedingen gelden voor de Terugleveringsperiode van de Overeenkomst. De doorbelaste kosten (waaronder de kosten voor Onbalans) zoals vastgesteld door SEC zijn bindend voor Producent, behoudens tegenbewijs te leveren door Producent. Alle bedragen die Producent ingevolge de Overeenkomst verschuldigd is, zullen respectievelijk kunnen worden verhoogd met de bestaande of nieuwe belastingen, heffingen, ristorno s en toeslagen, die SEC krachtens een besluit van de overheid verplicht, respectievelijk bevoegd is in rekening te brengen. SEC zal deze verhogingen voor zover mogelijk op de factuur nader specificeren. 6. Wijzigingen in de transport- en distributiekosten, bestaande of nieuwe belastingen, heffingen, ristorno s en toeslagen worden automatisch volledig doorgerekend aan Producent en zijn niet verbonden aan een voorafgaande kennisgeving. 7. Indien een besluit van overheidswege wijzigingen in de tarieven verplicht, treden deze tarieven in werking op hetzelfde moment als het besluit dit voorschrijft. 8. In alle gevallen waarin de Overeenkomst niet voorziet treden Partijen met elkaar in overleg teneinde een voor beide Partijen aanvaardbare oplossing van de dan ontstane situatie te vinden. 9. De Overeenkomst kan slechts schriftelijk met instemming van beide Partijen worden gewijzigd of aangevuld. Artikel 22. Terugleveringsperiode en beëindiging van de Overeenkomst 1. De Overeenkomst is van kracht voor de genoemde Terugleveringsperiode. Gedurende deze Terugleveringsperiode is tussentijdse opzegging niet mogelijk. Na deze Terugleveringsperiode wordt deze Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor een periode van één jaar tegen dezelfde voorwaarden, vergoedingen en kosten zoals in de Overeenkomst zijn opgenomen, tenzij een Partij uiterlijk drie maanden voorafgaand aan het verstrijken van de Terugleveringsperiode, uitsluitend per aangetekend schrijven laat weten dat hij geen verlenging wenst of tenzij Partijen anders schriftelijk zijn overeengekomen. 2. In afwijking van het in het vorige lid gestelde kan elke Partij de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst beëindigen indien en zodra Producent in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd, ontbonden wordt dan wel ophoudt te bestaan, en kan SEC de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst beëindigen in geval Producent niet langer aan zijn verplichtingen voldoet. 3. Indien bij de beëindiging van de Overeenkomst Producent de evenwichtsverantwoordelijkheid van SEC niet overneemt of door een andere leverancier laat overnemen, zal de productie van de navolgende periode gefactureerd worden gebaseerd op BELPEX prijzen (inclusief handels- & administratieve opslagen) op basis van het productieprofiel. Indien SEC van zijn bevoegdheid als bedoeld in dit artikel gebruik maakt zal dit onmiddellijk aan Producent medegedeeld worden. 4. Indien Producent ENDEX producten heeft verkocht voor een toekomstige periode worden deze ENDEX producten teruggekocht tegen de dan geldende marktprijzen en is een eventueel tekort voor rekening van Producent. Artikel 23. Wijziging van deze Algemene voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften en regelingen kunnen door SEC worden gewijzigd. Wijzigingen treden eerst in werking dertig dagen na de dag waarop zij aan Producent zijn medegedeeld, tenzij in de bekendmaking een latere datum van in werking treden is vermeld. 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten. In geval Producent niet akkoord is, dan kan dit binnen de termijn van 30 dagen schriftelijk gemeld worden, om beide Partijen in gelegenheid te stellen nader tot elkaar te komen. Als bekendmaking geldt een kennisgeving geplaatst op de website van SEC, dat de voorwaarden zijn gewijzigd en bij SEC ter inzage liggen en daar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar zijn. Artikel 24. ENDEX prijs voor de Piek uren 1. De ENDEX prijs wordt uitgedrukt in een ENDEX prijs voor de Piek uren en een ENDEX prijs voor de Dal uren. De Bid price baseload is conform publicatie ENDEX 17:00 uur van dezelfde dag. 2. De prijs voor een piek blok wordt op de Belgische ENDEX beurs niet gepubliceerd, er is wel een ENDEX Bid price peakload prijs die SEC hanteert om piek blokken in te kopen en om de verdeling te maken tussen piek en dal prijs bij inkoop van een base blok. 3. ENDEX piek = Bid price peakload BE (8-20u) ENDEX dals = Bid price baseload BE x uren baseload ENDEX piek x uren peakload (8-20u) Uren off peakload Artikel 25. Wijziging van het reglementair kader 1. Voor de nakoming van haar verbintenissen bepaald in de Overeenkomst is SEC afhankelijk van het reglementair kader waaronder de modaliteiten vervat in het Technische reglement distributie elektriciteit. De Overeenkomst zal, na overleg met Producent, door SEC aangepast kunnen worden in geval van wijziging van het reglementair kader, of van hierdoor veroorzaakte veranderingen in de contractuele afspraken met de Netbeheerder en voor zover deze wijzigingen en/of veranderingen een invloed hebben op de Overeenkomst. Artikel 26. Overdracht 1. Producent kan zijn rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst overdragen aan een (niet-)zijnde dochter- of groepsmaatschappij, voor zover door de betreffende Producent een verklaring is neergelegd ten kantore van het handelsregister waar hij is ingeschreven met betrekking tot de dochter- of groepsmaatschappij waaraan de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst zijn overgedragen, behoeft in beide gevallen de schriftelijke goedkeuring van SEC. 2. SEC is steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst aan derden over te dragen. Artikel 27. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 1. Op de Overeenkomst evenals algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. 2. Elk geschil dat zal ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zal tot de exclusieve bevoegdheid behoren van de bevoegde rechtbanken van Gent. 3. De nietigheid van een bepaling van onderhavige Overeenkomst brengt niet de nietigheid mee van de gehele Overeenkomst, doch enkel van de nietige bepaling. De betreffende bepaling zal vervangen worden door een geldige die aanleunt bij de intentie van beide Partijen, die hiertoe in goede trouw zullen onderhandelen. Artikel 28. Informatieplicht, wijzigingen 1. Producent is verplicht aan SEC de nodige medewerking te verlenen bij de toepassing en de uitvoering van het bepaalde in of krachtens de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden en de controle op de naleving daarvan en wel in het bijzonder door: a. SEC zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen van alle gegevens, voorvallen en wijzigingen in omstandigheden die voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn zoals; wijzigingen in productie, door hem waargenomen of vermoede schade, gebreken of onregelmatigheden in het in zijn perceel aanwezige gedeelte van de Aansluiting(en), inclusief de Meetinrichting, 5

6 verbreking van de verzegeling daaronder begrepen; b. SEC minimaal 25 werkdagen van te voren schriftelijk op de hoogte te stellen van voorgenomen wijzigingen van bankrekeningnummer, domiciliëringsnummer en factuuradres; c. SEC minimaal 25 werkdagen van te voren schriftelijk op de hoogte te stellen van voorgenomen vervanging en/of aanpassing van de Aansluiting(en) van Producent; bij daadwerkelijke vervanging en/of aanpassing van de Aansluiting(en) is SEC gerechtigd de met Producent overeengekomen prijzen en vergoedingen te herzien. 2. Producent is verplicht SEC minimaal 25 werkdagen van te voren schriftelijk in te lichten over een voorgenomen verhuizing, gewijzigde adresgegevens, een eventuele staking van zijn bedrijfsactiviteiten, (handels)naamwijzigingen, een bedrijfsovername, een (juridische) fusie, een (af)splitsing dan wel verkoop van een bedrijfsonderdeel en/of enig andere ingrijpende wijziging in de ondernemingsstructuur en/of het bestuur van Producent. 3. In gevallen als bedoeld in lid 2 van dit artikel blijft het bepaalde in artikel 22 lid 1 onverminderd van kracht. Producent kan in deze gevallen SEC verzoeken de geldende Overeenkomst aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden. SEC zal vervolgens beoordelen of zij, geheel onverplicht, aan een dergelijk verzoek haar medewerking verleent. SEC kan aan deze medewerking voorwaarden verbinden. 4. Producent is er voor verantwoordelijk dat SEC minimaal 25 werkdagen voorafgaand aan de startdatum van de Overeenkomst beschikt over de juiste gegevens ten behoeve van een correcte uitvoering van de Overeenkomst. Indien SEC niet minimaal 25 werkdagen voor de startdatum van de Overeenkomst over de juiste gegevens van Producent beschikt is SEC niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Ten gevolge hiervan door SEC te maken kosten komen voor rekening van Producent. Artikel 29. Wisselen van leverancier 1. Producent staat er jegens SEC voor in dat hij, op de datum waarop de Overeenkomst een aanvang dient te nemen, geen lopende contractuele verplichtingen heeft bij een of meer andere leverancier(s). In het bijzonder wordt Producent geacht tijdig te hebben opgezegd. 2. Indien Producent zijn Overeenkomst met SEC heeft opgezegd teneinde zijn elektriciteit bij een derde te betrekken, en op de door hem gewenste wisseldatum nog geen Overeenkomst tot Teruglevering van elektriciteit tot stand is gekomen met deze derde, noch bericht is ontvangen van de Netbeheerder dat Producent daadwerkelijk van leverancier is gewisseld, zal SEC de Teruglevering gedurende een periode van veertien dagen na de gewenste wisseldatum aan Producent voortzetten. De gedurende bovengenoemde periode geproduceerde elektriciteit zal aan hem in rekening worden gebracht verhoogd met de extra kosten die voor SEC ontstaan. Indien na deze periode van veertien dagen nog geen switchbericht is ontvangen, wordt de Overeenkomst geacht met instemming van Producent te zijn verlengd zoals bedoeld in artikel Indien Producent naar een andere leverancier dan SEC wisselt zonder dat hij de Overeenkomst rechtsgeldig heeft opgezegd, of zonder dat hij de overeengekomen opzegtermijn in acht heeft genomen en indien Producent, na daarvoor in gebreke te zijn gesteld, gedurende veertien dagen nalatig blijft om terug naar SEC te wisselen, wordt Producent geacht in strijd met de opzegtermijn te hebben opgezegd en is Producent aan SEC een schadevergoeding (boete) verschuldigd. De hiervoor genoemde schadevergoeding omvat alle onkosten, inclusief de gederfde inkomsten, van SEC over de resterende Terugleveringsperiode verhoogd met eenmalige administratiekosten van EUR 100,00 (exclusief BTW) en maandelijks vastrecht per Aansluiting. De boete wordt bij Producent in rekening gebracht onverminderd de bevoegdheid van SEC om alsnog nakoming te vorderen en onverminderd de bevoegdheid van SEC tot het vorderen van een schadevergoeding, voor zover deze voormelde boete te boven gaat. Indien Producent ENDEX producten heeft verkocht voor een toekomstige Terugleveringsperiode worden deze ENDEX producten teruggekocht tegen de dan geldende marktprijzen en is een eventueel tekort voor rekening van Producent. Artikel 30. Slotbepaling 1. Deze Algemene voorwaarden Teruglevering Elektriciteit door Producenten in België treden in werking per 1 oktober Deze Algemene voorwaarden Teruglevering Elektriciteit door Producenten in België liggen ter inzage bij SEC en zijn aldaar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar. 3. Deze Algemene voorwaarden Teruglevering Elektriciteit door Producenten in België zijn gepubliceerd op de website 6

Algemene voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikaansluitingen. Versie: 2013/08/1.

Algemene voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikaansluitingen. Versie: 2013/08/1. Versie: 2013/08/1 Datum: 01-08-2013 Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikaansluitingen Scholt Energy Control B.V. Bezoekadres: Parallelweg Oost 35 5555 XA

Nadere informatie

DELTA Energy B.V. Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan zakelijke klanten. www.delta.nl

DELTA Energy B.V. Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan zakelijke klanten. www.delta.nl DELTA Energy B.V. Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan zakelijke klanten www.delta.nl Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen en toepasselijkheid 2 Artikel 2 Overeenkomst tot

Nadere informatie

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten.

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Stroom en gas van Met de eenvoud van energie Bijzondere Voorwaarden voor levering van energie aan consumenten. Artikel 1 Algemeen

Nadere informatie

Algemene Elektriciteitsleveringsvoorwaarden GDF SUEZ Energie Nederland N.V. voor zakelijke verbruikers

Algemene Elektriciteitsleveringsvoorwaarden GDF SUEZ Energie Nederland N.V. voor zakelijke verbruikers Algemene Elektriciteitsleveringsvoorwaarden GDF SUEZ Energie Nederland N.V. voor zakelijke verbruikers versie april 2013 (hierna: Algemene Voorwaarden ) www.gdfsuez.nl GDF SUEZ Energie Nederland N.V.,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördi natie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Levering van Gas aan Grootverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de Levering van Gas aan Grootverbruikers Algemene Voorwaarden voor de Levering van Gas aan Grootverbruikers 1 Definities 2 2 Toepasselijkheid 5 3 Overeenkomst 6 4 Gasinstallatie en Aansluiting 7 5 Continuïteit van de Levering 7 6 Eigendom en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers 2013 Robin Energie B.V. Standaardruiter 7 3905 PT Veenendaal Postbus 116 3900 AC Veenendaal ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op www.budgetenergie.nl/algemene-voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013.

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie www.nle.nl)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen Netbeheer Nederland en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de SER en zijn

Nadere informatie

Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas

Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas Deze aansluit- en transportovereenkomst wordt verstrekt door VanHelder namens uw regionale netbeheerder Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas de kleinverbruiker 1 en de regionale

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij: Cogas Infra en Beheer B.V. (www.cogas.nl);

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs)

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs) Stroom Nuon garandeert dat uw leveringstarieven en het vastrecht voor stroom gedurende het eerste jaar van het contract tenminste 20% lager zijn dan de Nuon-stroomtarieven bij een contract voor onbepaalde

Nadere informatie

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Robin Energie B.V. Landjuweel 44 Veenendaal 3905 PH ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers Beste klant, Wij heten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en Tariefkaart particulieren

Algemene Voorwaarden en Tariefkaart particulieren Algemene Voorwaarden en Tariefkaart particulieren Tariefkaart versie 171102 voor Vlaanderen en Wallonië. Geldig van 1 februari 2011 t/m 28 februari 2011. Algemene voorwaarden van Nuon Belgium N.V. ( Nuon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en zijn opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting elektriciteit en/of gas- en meetdiensten

fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting elektriciteit en/of gas- en meetdiensten fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting elektriciteit en/of gas- en meetdiensten 2012 Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER ELEKTRISCHE ENERGIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER ELEKTRISCHE ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER EN ELEKTRISCHE ENERGIE Page - 1 - Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN: 4 AANVRAAG VOOR HET TOTSTANDBRENGEN, UITBREIDEN OF WIJZIGEN VAN AANSLUITING.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9 Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Deze Algemene Voorwaarden zijn onderverdeeld in drie hoofdstukken te weten:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V.

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. november 2009 Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V., november

Nadere informatie