Algemene voorwaarden Levering Elektriciteit aan grootzakelijke Afnemers in België

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Levering Elektriciteit aan grootzakelijke Afnemers in België"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Levering Elektriciteit aan grootzakelijke Afnemers in België Artikel 1. Definities Voor zover niet anders vermeld, gelden in deze algemene voorwaarden de volgende definities: Aansluiting : Is het Toegangspunt waar de elektriciteit door Afnemer vanuit het Net wordt afgenomen. De Aansluiting(en) wordt/worden in de Overeenkomst vermeld met specificatie van een aansluitingsadres en een EAN-code. Aansluitingscontract : Is de Overeenkomst afgesloten tussen de Netbeheerder en Afnemer, dat de wederzijdse rechten en verplichtingen met betrekking tot een bepaalde Installatie bepaalt, met inbegrip van de relevante technische specificaties. Aansluitingsvermogen : Is het maximaal vermogen vermeld in het Aansluitingscontract tussen de Netbeheerder en Afnemer. Afnamepunt : Het punt waar elektriciteit van het Net wordt afgenomen en verbruikt. Afnemer : Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die elektriciteit afneemt om te voorzien in zijn eigen behoeftes. AREI : Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties bevat een reeks voorschriften waaraan elektrisch materieel en elektrische installatie moeten voldoen. BELPEX : Energiebeurs voor day ahead inkoop en verkoop van elektriciteit tegen variabele prijzen per uur. Dal uren : Deze bedragen 12 uren per werkdag, van 20:00 tot 08:00, van maandag tot en met vrijdag, de weekenden en wettelijke feestdagen. Distributienet : Elektriciteitsdistributienet. Distributienetbeheerder : Elektriciteitsdistributienetbeheerder. EAN-code : Een unieke code bestaande uit 18 cijfers die per Aansluiting is toegekend door de Netbeheerder conform de Europese Artikel Nummering. Elektriciteitsdistributienet : Geheel van onderling verbonden elektrische leidingen met een nominale spanning die gelijk aan of minder dan 70 kilovolt is en de bijbehorende installaties, die noodzakelijk zijn voor de distributie van elektriciteit aan Afnemers binnen een geografisch afgebakend gebied in België. Elektriciteitsdistributienetbeheerder : Beheerder van een Elektriciteitsdistributienet, aangewezen overeenkomstig de Elektriciteitswet. Elektriciteitswet : Voor de Aansluiting(en) gelegen in het Vlaams Gewest: Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid (19 november 2010). Voor de Aansluiting(en) gelegen in het Waals Gewest: Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt (12 april 2001). Voor de Aansluiting(en) gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Ordonnantie betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (19 juli 2001). ENDEX : Energiebeurs voor inkoop en verkoop van elektriciteit tegen vaste termijnprijzen. Erkend Meetverantwoordelijke : Degene die conform het Technisch reglement distributie elektriciteit onder andere bevoegd is de Meetinrichting te plaatsen en de meetgegevens op te nemen. Evenwichtsverantwoordelijke : Rechtspersoon die een overeenkomst heeft afgesloten met de beheerder van het Transmissienet met betrekking tot de transmissie van elektriciteit tussen een of meer injectiepunten en Afnamepunten en die voor een geheel van Toegangspunten zorg draagt voor het evenwicht tussen de injectie en de afname van elektriciteit op die Toegangspunten. Garantie van oorsprong : Uniek bewijsstuk dat aantoont dat een bepaalde hoeveelheid elektriciteit werd opgewekt uit Hernieuwbare Energiebronnen of kwalitatieve warmtekrachtkoppeling. Gecontracteerd Jaarverbruik : Het jaarverbruik in kwh per Aansluiting, zoals overeengekomen in de Overeenkomst dat Afnemer in het jaar van Levering verwacht af te nemen. Het Gecontracteerd Jaarverbruik is de basis voor het inkopen van ENDEX producten. Groene stroom : Elektriciteit die geproduceerd is uit Hernieuwbare Energiebronnen. Groenestroomcertificaat : Uniek, verhandelbaar en overdraagbaar immaterieel goed dat aantoont dat een bepaalde productie-installatie in een bepaalde periode kwh elektriciteit heeft opgewekt uit Hernieuwbare Energiebronnen. Hernieuwbare Energiebronnen : Hernieuwbare niet-fossiele en niet-nucleaire energiebronnen, met name wind, zon, geothermische warmte, golfslag, getij, waterkracht, biomassa, stortgas, gas van rioolwaterzuiveringsinstallaties en biogas. Installatie : Het geheel van leidingen en toebehoren, schakel- en verdeelinrichtingen, elektrische toestellen, transformatoren en motoren dat voor het gebruik van elektriciteit binnen het Afnamepunt al dan niet is aangesloten, zulks te rekenen vanaf de Meetinrichting of een daarmee tussen de Netbeheerder en Afnemer gelijk te stellen plaats van afname. Levering : De beschikbaarstelling op het Net, als vermeld in de Nominatie naar de transmissienetbeheerder, op de Aansluiting(en), niet zijnde het transport/toevoer, van de met Afnemer overeengekomen hoeveelheid elektriciteit door SEC. Leveringsperiode : In de Overeenkomst overeengekomen periode waarin feitelijke Levering door SEC plaatsvindt, evenals een eventuele verlenging van die periode op basis van de Overeenkomst. De Leveringsperiode heeft een minimale duur van drie maanden, zoals bepaald in het Technisch reglement distributie van elektriciteit. Maximaal vermogen : Is het vermogen dat maximaal door Afnemer mag worden afgenomen overeenkomstig de voorwaarden van de Overeenkomst. Het wordt uitgedrukt in kilowatt (kw) of kilovoltampère (kva). Meetinrichting : Een inrichting die alle componenten, software, et cetera omvat, die nodig zijn voor het registreren van de uitgewisselde elektriciteit en eventueel blindenergie. 1

2 Net : Distributienet, plaatselijk vervoernet van elektriciteit, transmissienet of vervoernet. Netbeheerder : Een Elektriciteitsdistributienetbeheerder, of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit. Nominatie : Een door SEC opgesteld en bij de Netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet ingediend programma dat voor elke programmatijdseenheid in een etmaal het voorspelde saldo van (1) alle elektriciteitsleveringen aan SEC (2) het saldo van alle elektriciteitsleveringen door SEC bevat. Onbalans : Het verschil tussen de Nominatie en de gerealiseerde som van afname op alle Toegangspunten van een Evenwichtsverantwoordelijke, gedurende een bepaalde tijdsperiode. Overeenkomst : De Overeenkomst tussen SEC en Afnemer inzake de inkoop en Levering van elektriciteit inclusief alle bijlagen en deze algemene voorwaarden. Partij of Partijen : Afnemer en SEC zijn ieder een Partij; gezamenlijk worden zij aangeduid als Partijen. Piek uren : Deze bedragen 12 uren per werkdag, van 8:00 tot 20;00, van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de wettelijke feestdagen. Plaatselijk vervoernet van elektriciteit : Het geheel van elektrische leidingen met een nominale spanning tot en met 70 kilovolt en de bijbehorende installaties, dat voornamelijk gebruikt wordt om het vervoer van elektriciteit naar Distributienetten mogelijk te maken en dat wordt vastgesteld overeenkomstig de Elektriciteitswet. Reguleringsinstantie : Voor de Aansluiting(en) in het Vlaams Gewest is de reguleringsinstantie de VREG: Vlaamse Regulator van de Elektriciteit- en Gasmarkt. Voor de Aansluiting(en) in het Waals Gewest is de reguleringsinstantie de CWaPE: la Commission Wallonne Pour l Energie. Voor de Aansluiting(en) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de reguleringsinstantie de BRUGEL: BRUssel Gas Elektriciteit. SEC : Scholt Energy Control N.V., statutair gevestigd aan de Venecoweg 18, 9810 Nazareth, zal in deze algemene voorwaarden genoemd worden als SEC. Technisch reglement distributie elektriciteit : De technische en operationele regels die verbonden zijn aan het beheer van het Elektriciteitsdistributienet, inclusief de regels inzake Aansluiting(en), meting en toegang, vermeld in de Elektriciteitswet. Toegangscontract : Is het contract afgesloten tussen de Netbeheerder en SEC of de Evenwichtsverantwoordelijke, aangeduid overeenkomstig de in voege zijnde wetgeving. Dit contract bepaalt de voorwaarden verbonden aan de toegang tot het Net waaronder het gebruik van het Net en van de ondersteunende diensten met betrekking tot de injectie of afname van elektriciteit. Toegangspunt : Afnamepunt of injectiepunt. Transmissienet : Het Transmissienet, vermeld in artikel 2, 7, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Warmtekrachtcertificaat : Uniek, verhandelbaar en overdraagbaar immaterieel goed dat aantoont dat een bepaalde productie-installatie in een bepaalde periode kwh primaire energiebesparing heeft gerealiseerd door gebruik te maken van kwalitatieve warmtekrachtkoppeling ten opzichte van een moderne referentiecentrale en een moderne referentieketel en/of kwh elektriciteit heeft opgewekt uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling. Artikel 2. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/offertes van SEC, alle door SEC aanvaarde offertes en/of aanbiedingen van Afnemer, Overeenkomsten, alle uit Overeenkomsten voortvloeiende of daarmee samenhangende Overeenkomsten evenals alle rechtshandelingen, leveringen en werkzaamheden verricht door SEC, evenals rechtsverhoudingen die in de toekomst met SEC worden aangegaan. 2. Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden SEC slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. 3. De door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden en of andere voorwaarden worden door SEC uitdrukkelijk van de hand gewezen. 4. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn of zouden worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, of de tussen Afnemer en SEC gesloten Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, onverkort van kracht. Artikel 3. Aanbieding 1. Alle aanbiedingen en offertes van SEC zijn vrijblijvend geldig, tenzij de gestelde acceptatietermijn is vervallen. 2. Bij wijzigingen in de aanbieding en/of toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, zal een nieuwe aanbieding opgesteld dienen te worden, waarbij de vorige aanbieding is vervallen. 3. Alle aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de uitvoering van de Overeenkomst door SEC onder normale omstandigheden, op basis van de bij SEC bekende gegevens en gedurende gebruikelijke werkuren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven. Artikel 4. Totstandkoming 1. Indien het aanbod vrijblijvend is, komt de Overeenkomst tot stand op het moment van ontvangst door SEC van een schriftelijke aanvaarding van dit aanbod, dan wel op het moment dat door SEC een begin is gemaakt met de uitvoering van de opdracht. 2. Indien aan het aanbod een termijn is verbonden, komt de Overeenkomst tot stand op het moment van ontvangst door SEC van aanvaarding van dit aanbod van Afnemer binnen de door SEC gestelde termijn. 3. Indien een aanvaarding door Afnemer van het aanbod afwijkt, dan geldt dit als een nieuw aanbod van Afnemer en als een verwerping van het gehele aanbod van SEC, ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten. 4. Na de Overeenkomst gemaakte (aanvullende) afspraken, wijzigingen en of toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gedaan door personeel van SEC, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, zijn niet bindend, tenzij deze door SEC aan Afnemer schriftelijk worden bevestigd. Artikel 5. Verbintenissen van SEC 1. SEC verbindt er zich toe om het vermogen, beperkt tot het Aansluitingsvermogen, ter beschikking te stellen voor Afnemer op de Aansluiting(en) zoals bepaald in de Overeenkomst. 2. SEC verbindt er zich toe de verplichtingen van Evenwichtsverantwoordelijke te vervullen voor de Aansluiting(en) zoals bepaald in de Overeenkomst. 3. SEC verbindt er zich eveneens toe om voor de volledige Leveringsperiode van deze Overeenkomst met de Netbeheerder het Toegangscontract af te sluiten. 2

3 Artikel 6. Verbintenissen van Afnemer 1. Afnemer verbindt er zich toe niet meer af te nemen dan het Aansluitingsvermogen zoals bepaald in de Overeenkomst. Indien blijkt uit de door de Netbeheerder verstrekte meetgegevens dat het werkelijk piekvermogen het Aansluitingsvermogen overschrijdt en als gevolg hiervan de Netbeheerder Afnemer afsluit, dan heeft SEC het recht om de Overeenkomst op te schorten zonder verdere gevolgen. 2. Indien Afnemer dit Aansluitingsvermogen wenst te overschrijden, moet dit voorafgaand aan SEC schriftelijk medegedeeld worden en zullen de Partijen vervolgens overleggen om een nieuw Aansluitingsvermogen te bepalen. Artikel 7. Omvang van de Levering 1. Binnen de omvang van de Levering zal Afnemer alle door hem op het Aansluiting(en) benodigde elektriciteit uitsluitend betrekken van SEC. Afnemer zal op de Aansluiting(en) de door SEC geleverde elektriciteit afnemen. 2. SEC zal voor de periode van Levering op de Aansluiting(en) een hoeveelheid elektriciteit ter beschikking stellen aan Afnemer, ter grootte van het voor het betreffende jaar aangegeven Gecontracteerd Jaarverbruik elektriciteit, eventueel onderscheiden naar Dal en Piek uren. 3. In aanvulling op deze hoeveelheden, zal SEC aan Afnemer zoveel meer elektriciteit ter beschikking stellen als Afnemer nodig heeft. SEC levert onder de Overeenkomst aan Afnemer niet meer elektriciteit per jaar dan een hoeveelheid die overeenkomt met een overschrijding van 15% van de genoemde Gecontracteerde Jaarverbruik per jaar. Indien de werkelijke afgenomen elektriciteit hoger ligt dan de overschrijdingsgrens weergeeft dan vindt er een verrekening plaats. 4. In aanvulling op deze hoeveelheden, zal SEC aan Afnemer zoveel minder elektriciteit ter beschikking stellen als Afnemer nodig heeft. SEC levert onder de Overeenkomst aan Afnemer niet minder elektriciteit per jaar dan een hoeveelheid die overeenkomt met een onderschrijding van 15% van de genoemde Gecontracteerde Jaarverbruik per jaar. Indien de werkelijke afgenomen elektriciteit lager ligt dan de onderschrijdingsgrens weergeeft dan vindt er een verrekening plaats. 5. In het vorige lid 3 en 4 gestelde is enkel van toepassing bij 100% ENDEX overeenkomsten. Artikel 8. Eigendom en risico 1. Het risico en de eigendom van de onder de Overeenkomst geleverde elektriciteit gaat op de Aansluiting(en) over op Afnemer. Artikel 9. Aansluitingscontract 1. Afnemer zal een Aansluitingscontract afsluiten met de betreffende Netbeheerder(s), teneinde te voldoen aan zijn verplichtingen jegens SEC onder deze Overeenkomst. De voorwaarden voor de Aansluiting(en) op het Net worden bepaald door de Netbeheerder. 2. Middels ondertekening van de Overeenkomst autoriseert Afnemer SEC om een kopie van het Aansluitingscontract op te vragen bij betreffende Netbeheerder(s). 3.Indien ingevolge het Toegangscontract met de Netbeheerder SEC instaat voor de invordering van de periodieke tarieven voor Aansluiting(en) op het Net, dan zullen deze door SEC worden gefactureerd en door Afnemer worden betaald volgens de modaliteiten van Artikel 14 Facturering en betaling van deze algemene voorwaarden. 4. Afnemer zorgt er voor dat zijn Installatie en de Aansluiting(en) aan de daarvoor geldende eisen voldoen en is ervoor verantwoordelijk dat zijn Installatie correct is aangesloten op het Net op het moment van Levering. Artikel 10. Meting 1. Afnemer draagt er zorg voor dat een Erkende Meetverantwoordelijke voor zijn Meetinrichting en metingen is aangewezen. 2. De omvang van de Levering wordt op de Meetinrichting in overeenstemming met de daartoe bij of krachtens het Technisch reglement en algemeen geldende Belgische normen (zoals Belgische AREI normen) en het Aansluitingscontract gemeten. Afnemer draagt er zorg voor dat de Netbeheerder aan SEC op elk gewenst moment alle ter zake voor haar relevante gegevens, benodigd voor facturering door SEC, én alle gegevens die op dat moment worden gemeten met betrekking tot de Levering kan verstrekken. 3. Afnemer draagt er zorg voor dat de Meetinrichting voldoet aan de vereisten die daaraan bij of krachtens het Technisch reglement en algemeen geldende Belgische normen (zoals Belgische AREI normen) worden gesteld. Voor de periode dat de Meetinrichting niet voldoet aan deze vereisten is Afnemer aan SEC de gemaakte kosten tijdens deze periode verschuldigd. Deze kosten worden verwerkt in de eerstvolgende factuur na ontstaan daarvan. 4. Afnemer zal geen handelingen verrichten of doen verrichten waardoor de omvang van de Levering niet of niet juist kan worden vastgesteld, dan wel het goed functioneren van de Meetinrichting wordt verhinderd. 5. SEC dient gedurende de Leveringsperiode van de Overeenkomst uiterlijk binnen 10 werkdagen na afloop van de voorafgaande maand de beschikking te hebben over de relevante gegevens over die maand. Indien SEC binnen 10 werkdagen na afloop van de voorafgaande maand niet de beschikking heeft gekregen over deze gegevens, mag SEC de omvang van de Levering van elektriciteit voor die maand vaststellen door middel van schattingen op basis van de haar ter beschikking staande gegevens. Indien op een later moment de relevante gegevens wél voorhanden zijn, zal op basis daarvan de omvang van de Levering voor de betreffende periode worden herberekend en verwerkt in de eerstvolgende factuur nadat de relevante gegevens beschikbaar zijn gekomen. Artikel 11. Onderzoek van de Meetinrichting 1. Bij twijfel over de juistheid van de meting kunnen zowel Afnemer als SEC verlangen dat de Meetinrichting overeenkomstig het ter zake bepaalde in of krachtens de Aansluitingscontract wordt onderzocht. 2. De kosten van het onderzoek zijn voor rekening van degene op wiens verzoek het onderzoek wordt verricht, onverminderd zijn recht deze te verhalen op de eigenaar van de Meetinrichting indien volgens het onderzoek de afwijking groter is dan bij of krachtens het Technisch reglement of de betreffende Aansluitingscontract is toegestaan. Artikel 12. Gevolgen van onjuiste meting 1. Indien uit onderzoek van de Meetinrichting zoals omschreven in het vorige artikel, blijkt dat de afwijking van de Meetinrichting groter is dan bij of krachtens het Technisch reglement of de Aansluitingscontract is toegestaan, stelt SEC de omvang van de Levering vast aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek. Herberekening zal plaatsvinden over de periode dat de Meetinrichting onjuist heeft gefunctioneerd. 2. Indien het onderzoek van de Meetinrichting geen hanteerbare maatstaf oplevert voor het vaststellen van de omvang van de Levering, zal SEC de omvang van de Levering in het desbetreffende tijdvak schatten op basis van de haar ter beschikking staande gegevens hieromtrent. Artikel 13. Evenwichtsverantwoordelijkheid 1. SEC neemt voor de Leveringsperiode van de Overeenkomst de evenwichtsverantwoordelijkheid van Afnemer over en is gerechtigd deze over te dragen aan een geaccordeerde Evenwichtsverantwoordelijke partij met inachtneming van de bij of krachtens de Elektriciteitswet vastgestelde relevante regelgeving. Artikel 14. Facturering en betaling 1. SEC factureert het voorlopige verbruik op de eerste dag van de maand, volgend op de maand waarin is geleverd. Het voorlopige verbruik wordt deels gebaseerd op het werkelijke verbruik en deels op het ingeschatte verbruik. Nadat SEC de benodigde meetgegevens via de Netbeheerder in haar bezit heeft, wordt op de volgende factuur het definitieve werkelijke verbruik in rekening gebracht. En waarbij het factuurbedrag voor het voorlopige verbruik in mindering wordt gebracht. Voorbeeld: Op 1 februari wordt het voorlopige verbruik over de maand januari gefactureerd. Op 1 maart verstuurt SEC een factuur 3

4 waarin het werkelijke verbruik over januari wordt afgerekend en het factuurbedrag voor het voorlopige verbruik over februari in rekening wordt gebracht. 2. De krachtens de Overeenkomst gefactureerde bedragen voor het voorlopige verbruik en/of factuurbedragen voor het werkelijke verbruik dienen conform de in de Overeenkomst overeengekomen betalingsvoorwaarden te worden voldaan. 3. De verplichting van Afnemer tot betaling van de factuur zoals omschreven in de Overeenkomst wordt niet opgeschort of opgeheven met het indienen van enig bezwaar door Afnemer tegen de factuur. 4. Afnemer is niet gerechtigd een op grond van de Overeenkomst gefactureerd bedrag te verrekenen met enig bedrag dat SEC hem verschuldigd is. Artikel 15. Niet-nakoming 1. Indien en zolang Afnemer niet voldoet aan enige verplichting onder de Overeenkomst, is SEC bevoegd, na voorafgaande waarschuwing, haar verplichtingen onder deze Overeenkomst aan Afnemer op te schorten en/of de evenwichtsverantwoordelijkheid voor Afnemer te beëindigen zonder dat dit leidt tot enige aansprakelijkheid van SEC jegens Afnemer. De kosten gemaakt door SEC met betrekking tot deze opschorting komen voor rekening van Afnemer. 2. Indien Afnemer niet, niet volledig en/of niet tijdig het factuurbedrag betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Dit is tevens van toepassing indien domiciliering door SEC op basis van de door Afnemer afgegeven machtiging niet mogelijk is. Bij herhaalde laattijdige betalingen heeft SEC het recht om na een contact met Afnemer en vervolgens na een ingebrekestelling per aangetekende brief, de terbeschikkingstelling van Aansluitingsvermogen te laten onderbreken. SEC zal daartoe Overeenkomstig de geldende regels en termijnen bij de Netbeheerder de toegang opzeggen. In dit geval zal de Overeenkomst dan automatisch worden beëindigd. De eventueel hieraan verbonden afsluitingskosten, doorgerekend aan SEC, zijn ten laste van Afnemer. Laattijdige betaling van een factuur heeft tot gevolg dat alle andere vorderingen, ook al was daarvoor een betalingstermijn verleend, onmiddellijk opeisbaar worden. 3. Vanaf de dag dat Afnemer in verzuim is, is hij aan SEC wegens te late betaling rente verschuldigd over het betreffende openstaande bedrag. Het rentepercentage is door SEC vastgelegd op 8 procent per jaar (wet van 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties) van het betreffende openstaande bedrag (inclusief BTW) en SEC is gerechtigd dit rentepercentage in alle redelijkheid te wijzigen. Tevens is Afnemer aan SEC een bedrag van EUR 4,50 (exclusief BTW) aan administratiekosten verschuldigd vanaf de tweede aanmaning die SEC gedurende het verzuim aan Afnemer stuurt. SEC is gerechtigd deze kosten in alle redelijkheid te wijzigen. Dit laat onverlet het recht van SEC op vergoeding door Afnemer van de kosten van gerechtelijke- of buitengerechtelijke inning die ten minste 15% bedragen van het betreffende openstaande bedrag. De in dit lid genoemde bedragen zijn direct opeisbaar. Artikel 16. Zekerheidstelling 1. SEC legt de beoordeling van de kredietwaardigheid van Afnemer voor aan een kredietverzekeringsmaatschappij. 2. Indien voorafgaand aan de aanvang van de Leveringsperiode of tijdens de Leveringsperiode de kredietwaardigheid van Afnemer niet langer door de kredietverzekeringsmaatschappij wordt gedekt, heeft SEC het recht om extra, door SEC te bepalen, zekerheden (bankgarantie, waarborgsom, vooruitbetaling) van Afnemer te verlangen en/of de Overeenkomst te ontbinden. Artikel 17. Aansprakelijkheid 1. SEC is jegens Afnemer niet aansprakelijk voor de niet-nakoming van een verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst indien het niet-nakomen het gevolg is van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 2. SEC is jegens Afnemer niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade of milieuschade, behoudens opzet of grove schuld van SEC. 3. SEC is jegens Afnemer niet aansprakelijk voor schade of het letsel als daar bedoeld te wijten is aan opzet of grove schuld van SEC, haar werknemers of ondergeschikten, dan wel haar niet-ondergeschikten. Ook voor schade of letsel, op enigerlei wijze ontstaan ten gevolge van de Levering is SEC jegens Afnemer niet aansprakelijk. 4. Ten aanzien van de Levering van SEC onder de Overeenkomst wordt een situatie waarin een Netbeheerder geen elektriciteit naar Afnemer transporteert of Afnemer geen Aansluitingscontract heeft gesloten, dan wel het Aansluitingscontract niet langer van kracht is als een omstandigheid als bedoeld in het vorige lid, aangemerkt. Tevens zal als een omstandigheid als bedoeld in het vorige lid worden aangemerkt een onderbreking van of beperking in de Levering, indien deze te wijten is aan het niet of niet goed functioneren van de Installatie(s) of Aansluiting(en) van Afnemer. Bij beperking of onderbreking van de Levering zoals bedoeld in dit lid blijft de Overeenkomst onverminderd van kracht. 5. De continuïteit en de kwaliteit van de terbeschikkingstelling van het Aansluitingsvermogen vallen onder de verantwoordelijkheid en de taak van de Netbeheerder. De hiervoor geldende voorwaarden zijn te verkrijgen bij de Netbeheerder. In principe zal Afnemer, in geval van schade ten gevolge van een onderbreking, een beperking of een onregelmatigheid in de terbeschikkingstelling, zoals onder meer een afwijkende spanning of frequentie, rechtstreeks de Netbeheerder kunnen aanspreken. Bijgevolg zal SEC door Afnemer niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor deze schade. Indien van deze rechtstreekse schaderegeling zou worden afgeweken, dan zal Afnemer zich slechts tot SEC kunnen wenden in de mate dat SEC zelf van de Netbeheerder een schadevergoeding heeft ontvangen. Het ligt niet in de macht van SEC in te staan voor de continuïteit en kwaliteit van de Levering. 6. Eventuele schade voor SEC ontstaan door onvoorziene onderbreking in de Levering welke het gevolg is van handelen door derden zal door Afnemer namens SEC op betreffende derden worden verhaald. 7. Een Partij is verplicht een niet-nakoming evenals een voorzienbare niet-nakoming van een verplichting onverwijld schriftelijk aan de andere Partij mede te delen, onder de vermelding van de gronden die het haar onmogelijk maken of zullen maken de desbetreffende verplichting na te komen en van de vermoedelijke tijdsduur van de niet-nakoming. Een dergelijke melding laat zijn verplichtingen op grond van het Artikel 14 Facturering en betaling onverlet. 8. Iedere aansprakelijkheid van SEC is beperkt tot een bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat op basis van de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor rekening van SEC komt. Artikel 18. Overmacht 1. Indien Levering onmogelijk is ten gevolge van een omstandigheid die zich voordoet op of na de Aansluiting(en) en niet aan SEC te wijten is, is Afnemer naast de kosten voor Onbalans ook de gemaakte kosten door SEC tijdens deze periode verschuldigd. Artikel 19. Verbod op doorlevering 1. Het is Afnemer, zonder schriftelijke toestemming van SEC vooraf, verboden de geleverde elektriciteit anders dan ten behoeve van zijn Aansluiting(en) te gebruiken, dan wel deze elektriciteit door te leveren of beschikbaar te stellen aan derden. Artikel 20. Eigen opwekking 1. Afnemer verklaart hierbij niet over eigen opwekkingscapaciteit voor de productie van elektriciteit te beschikken en niet van enige andere opwekkingscapaciteit gebruik te maken. 2. Indien Afnemer wel over een eigen opwekkingscapaciteit voor de productie van elektriciteit beschikt voorafgaand de Leveringsperiode of gaat beschikken tijdens de Leveringsperiode, heeft Afnemer de verplichting dit te melden bij SEC. 4

5 Artikel 21. Geheimhouding 1. Behoudens voor zover wettelijk of anderszins vereist, verplichten Partijen zich jegens elkaar gedurende de Leveringsperiode en na beëindiging van de Overeenkomst tot volledige geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie welke hen ter kennis is gekomen of zal komen in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst. Artikel 22. Overeenkomst 1. De Overeenkomst is onlosmakelijk verbonden met deze algemene voorwaarden en bevat alle afspraken tussen Partijen met betrekking tot de onderhavige inkoop en Levering van elektriciteit en treedt in de plaats van alle eerdere schriftelijke en mondelinge afspraken die Partijen ter zake hebben gemaakt. 2. Afnemer blijft gebonden aan hetgeen in of krachtens de Overeenkomst en de algemene voorwaarden is bepaald totdat hij aan al zijn daaruit voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan. 3. De Overeenkomst gaat in op de datum zoals in de Overeenkomst is vastgelegd, tenzij de Netbeheerder de Aansluiting(en) met een latere switchdatum of inhuisdatum heeft goedgekeurd. Is dit het geval, dan is deze latere datum de startdatum van de Overeenkomst. 4. Indien de Aansluiting(en) van Afnemer gedurende de Leveringsperiode wijzigt, zal de Overeenkomst daarop worden aangepast, waarbij er zo nodig overleg plaatsvindt om mogelijke consequenties voor (de uitvoering van) de Overeenkomst te bezien. 5. De door Afnemer aan SEC te betalen kosten of andere vergoedingen samenhangend met de Levering van elektriciteit zijn vastgelegd in de Overeenkomst. Deze kosten en andere vergoedingen gelden voor de Leveringsperiode van de Overeenkomst. De doorbelaste kosten (waaronder de kosten voor Onbalans) zoals vastgesteld door SEC zijn bindend voor Afnemer, behoudens tegenbewijs te leveren door Afnemer. Alle bedragen die Afnemer ingevolge de Overeenkomst verschuldigd is, zullen respectievelijk kunnen worden verhoogd met de bestaande of nieuwe belastingen, heffingen, ristorno s en toeslagen, (inclusief doch niet beperkt tot eventuele toeslagen in verband met duurzame energievoorziening, regulerende belastingen en heffingen en andere marktconforme kosten), die SEC krachtens een besluit van de overheid verplicht, respectievelijk bevoegd is in rekening te brengen. SEC zal deze verhogingen voor zover mogelijk op de factuur nader specificeren. 6. Wijzigingen in de transport- en distributiekosten, bestaande of nieuwe belastingen, heffingen, ristorno s en toeslagen worden automatisch volledig doorgerekend aan Afnemer en zijn niet verbonden aan een voorafgaande kennisgeving. 7. Indien een besluit van overheidswege wijzigingen in de tarieven verplicht, treden deze tarieven in werking op hetzelfde moment als het besluit dit voorschrijft. Wanneer het werkelijk verbruik van alle Aansluiting(en) van Afnemer minder dan kwh bedraagt en de federale of gewestelijke Reguleringsinstantie verplicht SEC de prijsstructuur aan te passen, worden deze aanpassingen overeenkomstig de verplichting toegepast door SEC. 8. In alle gevallen waarin de Overeenkomst niet voorziet treden Partijen met elkaar in overleg teneinde een voor beide Partijen aanvaardbare oplossing van de dan ontstane situatie te vinden. 9. De Overeenkomst kan slechts schriftelijk met instemming van beide Partijen worden gewijzigd of aangevuld. Artikel 23. Leveringsperiode en beëindiging van de Overeenkomst 1. De Overeenkomst is van kracht voor genoemde Leveringsperiode. Gedurende deze Leveringsperiode is tussentijdse opzegging niet mogelijk. Na deze Leveringsperiode wordt deze Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor een periode van één jaar tegen dezelfde voorwaarden, vergoedingen en kosten zoals in de Overeenkomst zijn opgenomen, tenzij een Partij uiterlijk drie maanden voorafgaand aan het verstrijken van de Leveringsperiode, uitsluitend per aangetekend schrijven, laat weten dat hij geen verlenging wenst of tenzij Partijen anders schriftelijk zijn overeengekomen. 2. In afwijking van het in het vorige lid gestelde kan elke Partij de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst beëindigen indien en zodra Afnemer in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd, ontbonden wordt dan wel ophoudt te bestaan, en kan SEC de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst beëindigen in geval Afnemer niet langer aan zijn verplichtingen onder de Overeenkomst voldoet. 3. Indien bij de beëindiging van de Overeenkomst Afnemer de evenwichtsverantwoordelijkheid van SEC niet overneemt of door een andere leverancier laat overnemen, zal het verbruik van de navolgende periode gefactureerd worden gebaseerd op BELPEX prijzen (inclusief handels- & administratieve opslagen) op basis van het afnameprofiel. Indien SEC van zijn bevoegdheid als bedoeld in dit artikel gebruik maakt zal dit onmiddellijk aan Afnemer medegedeeld worden. De bedragen die Afnemer op het moment van ontbinding van de Overeenkomst reeds aan SEC verschuldigd was en de bedragen die tot aan het einde van de Leveringsperiode verschuldigd zouden zijn geweest, zijn op dat moment onmiddellijk opeisbaar. 4. Indien Afnemer ENDEX producten heeft ingekocht voor een toekomstige periode worden deze ENDEX producten verkocht tegen de dan geldende marktprijzen en is een eventueel tekort voor rekening van Afnemer. Artikel 24. Wijziging van de Algemene voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften en regelingen kunnen door SEC worden gewijzigd. Wijzigingen treden eerst in werking dertig dagen na de dag waarop zij aan Afnemer zijn medegedeeld, tenzij in de bekendmaking een latere datum van in werking treden is vermeld. 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten. In geval Afnemer niet akkoord is, dan kan dit binnen de termijn van 30 dagen schriftelijk gemeld worden, om beide Partijen in gelegenheid te stellen nader tot elkaar te komen. Als bekendmaking geldt een kennisgeving geplaatst op de website van SEC, dat de voorwaarden zijn gewijzigd en bij SEC ter inzage liggen en daar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar zijn. Artikel 25. ENDEX prijs voor de Piek uren 1. De ENDEX prijs wordt uitgedrukt in een ENDEX prijs voor de Piek uren en een ENDEX prijs voor de Dal uren. De Ask price baseload is conform publicatie ENDEX 17:00 uur van dezelfde dag. 2. De prijs voor een piek blok wordt op de Belgische ENDEX beurs niet gepubliceerd, er is wel een ENDEX Ask price peakload prijs die SEC hanteert om piek blokken in te kopen en om de verdeling te maken tussen piek en dal prijs bij inkoop van een base blok. 3. ENDEX piek = Ask price peakload BE (8-20u) ENDEX dal = Ask price baseload BE x uren baseload ENDEX piek x uren peakload (8-20u) Uren off peakload Artikel 26. Bijdrage ten gevolge van de netverliezen 1. Op het totaal afgenomen verbruik (per uur) wordt 1,30% voor de Piek uren en 1,09% voor de Dal uren toegevoegd ter compensatie van de netverliezen, zoals bepaald door netbeheerder Elia. De prijs voor dit volume wordt bepaald op de BELPEX dagmarkt (exclusief de overeengekomen vergoeding) vermenigvuldigd met dit percentage. 2. SEC behoudt zich te allen tijde het recht voor om, in geval van wijzigingen door Elia, de percentages te herzien en met terugwerkende kracht met Afnemer te verrekenen overeenkomstig de wijzigingen. Artikel 27. Wijziging van het reglementair kader 1. Voor de nakoming van haar verbintenissen bepaald in de Overeenkomst is SEC afhankelijk van het reglementair kader waaronder de modaliteiten vervat in het Technische reglement distributie elektriciteit. De Overeenkomst zal, na overleg met Afnemer, door SEC aangepast kunnen worden in geval van wijziging van het reglementair kader, of 5

6 van hierdoor veroorzaakte veranderingen in de contractuele afspraken met de Netbeheerder en voor zover deze wijzigingen en/of veranderingen een invloed hebben op de Overeenkomst. Artikel 28. Overdracht 1. Afnemer kan zijn rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst overdragen aan een (niet-)zijnde dochter- of groepsmaatschappij, voor zover door de betreffende Afnemer een verklaring is neergelegd ten kantore van het handelsregister waar hij is ingeschreven met betrekking tot de dochter- of groepsmaatschappij waaraan de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst zijn overgedragen, behoeft in beide gevallen de schriftelijke goedkeuring van SEC. 2. SEC is steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst aan derden over te dragen. Artikel 29. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 1. Op de Overeenkomst evenals algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. 2. Elk geschil dat zal ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zal tot de exclusieve bevoegdheid behoren van de bevoegde rechtbanken van Gent. 3. De nietigheid van een bepaling van onderhavige Overeenkomst brengt niet de nietigheid mee van de gehele Overeenkomst, doch enkel van de nietige bepaling. De betreffende bepaling zal vervangen worden door een geldige die aanleunt bij de intentie van beide Partijen, die hiertoe in goede trouw zullen onderhandelen. Artikel 30. Informatieplicht, wijzigingen 1. Afnemer is verplicht aan SEC de nodige medewerking te verlenen bij de toepassing en de uitvoering van het bepaalde in of krachtens de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden en de controle op de naleving daarvan en wel in het bijzonder door: a. SEC zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen van alle gegevens, voorvallen en wijzigingen in omstandigheden die voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn zoals; wijzigingen in verbruik, door hem waargenomen of vermoede schade, gebreken of onregelmatigheden in het in zijn perceel aanwezige gedeelte van de Aansluiting(en), inclusief de Meetinrichting, verbreking van de verzegeling daaronder begrepen; b. SEC minimaal 25 werkdagen van te voren schriftelijk op de hoogte te stellen van voorgenomen wijzigingen van bankrekeningnummer, domiciliëringsnummer en factuuradres; c. SEC minimaal 25 werkdagen van te voren schriftelijk op de hoogte te stellen van voorgenomen vervanging en/of aanpassing van de Aansluiting(en) van Afnemer; bij daadwerkelijke vervanging en/of aanpassing van de Aansluiting(en) is SEC gerechtigd de met Afnemer overeengekomen prijzen en vergoedingen te herzien. 2. Afnemer is verplicht SEC minimaal 25 werkdagen van te voren schriftelijk in te lichten over een voorgenomen verhuizing, gewijzigde adresgegevens, een eventuele staking van zijn bedrijfsactiviteiten, (handels)naamwijzigingen, een bedrijfsovername, een (juridische) fusie, een (af)splitsing dan wel verkoop van een bedrijfsonderdeel en/of enig andere ingrijpende wijziging in de ondernemingsstructuur en/of het bestuur van Afnemer. 3. In gevallen als bedoeld in lid 2 van dit artikel blijft het bepaalde in artikel 23 lid 1 onverminderd van kracht. Afnemer kan in deze gevallen SEC verzoeken de geldende Overeenkomst aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden. SEC zal vervolgens beoordelen of zij, geheel onverplicht, aan een dergelijk verzoek haar medewerking verleent. SEC kan aan deze medewerking voorwaarden verbinden. 4. Afnemer is er voor verantwoordelijk dat SEC minimaal 25 werkdagen voorafgaand aan de startdatum van de Overeenkomst beschikt over de juiste gegevens ten behoeve van een correcte uitvoering van de Overeenkomst. Indien SEC niet minimaal 25 werkdagen voor de startdatum van de Overeenkomst over de juiste gegevens van Afnemer beschikt is SEC niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Ten gevolge hiervan door SEC te maken kosten komen voor rekening van Afnemer. Artikel 31. Wisselen van leverancier 1. Afnemer staat er jegens SEC voor in dat hij, op de datum waarop de Overeenkomst een aanvang dient te nemen, geen lopende contractuele verplichtingen heeft bij een of meer andere leverancier(s). In het bijzonder wordt Afnemer geacht tijdig te hebben opgezegd. 2. Indien Afnemer zijn Overeenkomst met SEC heeft opgezegd teneinde zijn elektriciteit bij een derde te betrekken, en op de door hem gewenste wisseldatum nog geen Overeenkomst tot Levering van elektriciteit tot stand is gekomen met deze derde, noch bericht is ontvangen van de Netbeheerder dat Afnemer daadwerkelijk van leverancier is gewisseld, zal SEC de Levering gedurende een periode van veertien dagen na de gewenste wisseldatum aan Afnemer voortzetten. De gedurende bovengenoemde periode geleverde elektriciteit zal aan hem in rekening worden gebracht verhoogd met de extra kosten die voor SEC ontstaan. Indien na deze periode van veertien dagen nog geen switchbericht is ontvangen, wordt de Overeenkomst geacht met instemming van Afnemer te zijn verlengd zoals bedoeld in artikel Indien Afnemer naar een andere leverancier dan SEC wisselt zonder dat hij de Overeenkomst rechtsgeldig heeft opgezegd, of zonder dat hij de overeengekomen opzegtermijn in acht heeft genomen en indien Afnemer, na daarvoor in gebreke te zijn gesteld, gedurende veertien dagen nalatig blijft om terug naar SEC te wisselen, wordt Afnemer geacht in strijd met de opzegtermijn te hebben opgezegd en is Afnemer aan SEC een schadevergoeding (boete) verschuldigd. De hiervoor genoemde schadevergoeding omvat alle onkosten, inclusief de gederfde inkomsten, van SEC over de resterende Leveringsperiode verhoogd met eenmalige administratiekosten van EUR 100,00 (exclusief BTW) en maandelijks vastrecht per Aansluiting. De boete wordt bij Afnemer in rekening gebracht onverminderd de bevoegdheid van SEC om alsnog nakoming te vorderen en onverminderd de bevoegdheid van SEC tot het vorderen van een schadevergoeding, voor zover deze voormelde boete te boven gaat. Indien Afnemer ENDEX producten heeft ingekocht voor een toekomstige Leveringsperiode worden deze ENDEX producten verkocht tegen de dan geldende marktprijzen en is een eventueel tekort voor rekening van Afnemer. Artikel 32. Slotbepaling 1. Deze Algemene voorwaarden Levering Elektriciteit aan grootzakelijke Afnemers in België treden in werking per 1 juli Deze Algemene voorwaarden Levering Elektriciteit aan grootzakelijke Afnemers in België liggen ter inzage bij SEC en zijn daar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar. 3. Deze Algemene voorwaarden Levering Elektriciteit aan grootzakelijke Afnemers in België zijn gepubliceerd op de website 6

Algemene voorwaarden Teruglevering Elektriciteit door Producenten in België

Algemene voorwaarden Teruglevering Elektriciteit door Producenten in België Algemene voorwaarden Teruglevering Elektriciteit door Producenten in België Artikel 1. Definities Voor zover niet anders vermeld, gelden in deze algemene voorwaarden de volgende definities: Aansluiting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Teruglevering Duurzame Elektriciteit door Producenten in België

Algemene voorwaarden Teruglevering Duurzame Elektriciteit door Producenten in België Algemene voorwaarden Teruglevering Duurzame Elektriciteit door Producenten in België Artikel 1. Definities Voor zover niet anders vermeld, gelden in deze algemene voorwaarden de volgende definities: Aansluiting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Levering Gas aan zakelijke Afnemers in België

Algemene voorwaarden Levering Gas aan zakelijke Afnemers in België Algemene voorwaarden Levering Gas aan zakelijke Afnemers in België Artikel 1. Definities Voor zover niet anders vermeld, gelden in deze algemene voorwaarden de volgende definities: Aansluiting : Is het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Levering Elektriciteit aan grootzakelijke Afnemers

Algemene voorwaarden Levering Elektriciteit aan grootzakelijke Afnemers Algemene voorwaarden Levering Elektriciteit aan grootzakelijke Afnemers Artikel 1. Definities Voor zover niet anders vermeld, gelden in deze algemene voorwaarden de volgende definities: Aansluiting : Een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor de teruglevering van elektriciteit in België. Versie: 2015/08/1. Datum: 01-08-2015

Algemene voorwaarden. voor de teruglevering van elektriciteit in België. Versie: 2015/08/1. Datum: 01-08-2015 Versie: 2015/08/1 Datum: 01-08-2015 Algemene voorwaarden voor de teruglevering van elektriciteit in België Scholt Energy Control N.V. Bezoekadres: Parallelweg Oost 35 5555 XA Valkenswaard (NL) Postadres:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers

Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers Artikel 1. Definities Aansluiting : Eén of meer verbindingen tussen een elektriciteitsnet en een onroerende zaak als bedoeld in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Teruglevering Elektriciteit door Producenten

Algemene voorwaarden Teruglevering Elektriciteit door Producenten Algemene voorwaarden Teruglevering Elektriciteit door Producenten Artikel 1. Definities Voor zover niet anders vermeld, gelden in deze algemene voorwaarden de volgende definities: Aansluiting : Een Aansluiting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor de levering van elektriciteit aan grootverbruikers. Versie: 2014/08/1. Datum: 27-08-2014

Algemene voorwaarden. voor de levering van elektriciteit aan grootverbruikers. Versie: 2014/08/1. Datum: 27-08-2014 Versie: 2014/08/1 Datum: 27-08-2014 Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan grootverbruikers Scholt Energy Control B.V. Bezoekadres: Parallelweg Oost 35 5555 XA Valkenswaard Postadres:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Levering Gas aan grootzakelijke Afnemers

Algemene voorwaarden Levering Gas aan grootzakelijke Afnemers Algemene voorwaarden Levering Gas aan grootzakelijke Afnemers Artikel 1. Definities Voor zover niet anders vermeld, gelden in deze algemene voorwaarden de volgende definities: Aansluiting : Een Aansluiting

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. Artikel 1 Begripsomschrijving Aansluiting: Algemene Voorwaarden: DELTA: Commodities of Commodity: Klant: Eindgebruiker: Gebruiksgegevens:

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Versie 2015.2. Algemene Voorwaarden DUURZAAM energiezorg B.V.

Algemene voorwaarden. Versie 2015.2. Algemene Voorwaarden DUURZAAM energiezorg B.V. Algemene voorwaarden Versie 2015.2 Algemene Voorwaarden DUURZAAM energiezorg B.V. 1.1 Toepasselijkheid De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden diensten waarin DUURZAAM energiezorg

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor de levering van gas aan grootverbruikers. Versie: 2014/08/1. Datum: 27-08-2014

Algemene voorwaarden. voor de levering van gas aan grootverbruikers. Versie: 2014/08/1. Datum: 27-08-2014 Versie: 2014/08/1 Datum: 27-08-2014 Algemene voorwaarden voor de levering van gas aan grootverbruikers Scholt Energy Control B.V. Bezoekadres: Parallelweg Oost 35 5555 XA Valkenswaard Postadres: Postbus

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Versie: 2017/1. Voor de levering van energie aan zakelijke klanten

Algemene voorwaarden. Versie: 2017/1. Voor de levering van energie aan zakelijke klanten Algemene voorwaarden Versie: 2017/1 Voor de levering van energie aan zakelijke klanten Scholt Energy Control N.V. Kalkhoevestraat 30 bus 3.2 B-8790 Waregem +32 (0)9 381 75 50 E-mail: info@scholt.be Internet:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Teruglevering Duurzame Elektriciteit door Producenten

Algemene voorwaarden Teruglevering Duurzame Elektriciteit door Producenten Algemene voorwaarden Teruglevering Duurzame Elektriciteit door Producenten Artikel 1. Definities Voor zover niet anders vermeld, gelden in deze algemene voorwaarden de volgende definities: Aansluiting

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT Artikel 1: BEGRIPSBEPALINGEN 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Leverancier: Levering: Verbruiker: Perceel: Meetinrichting: Elektrische

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Socialize Media

Algemene voorwaarden Socialize Media Algemene voorwaarden Socialize Media Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Opdrachtgever: de rechtspersoon die aan Socialize Media een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van advies, beheer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen en/of het verrichten

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Voor de levering van elektriciteit aan grootverbruikers. Versie: 2016/03/1. Datum:

Algemene voorwaarden. Voor de levering van elektriciteit aan grootverbruikers. Versie: 2016/03/1. Datum: Versie: 2016/03/1 Datum: 16-03-2016 Algemene voorwaarden Voor de levering van elektriciteit aan grootverbruikers Scholt Energy Control B.V. Bezoekadres: Parallelweg Oost 35 5555 XA Valkenswaard Postadres:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Studio Zaanstreek : Studio Zaanstreek gevestigd te Koog aan de Zaan dienstverlening: stoelmassages

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RADIORECLAME EN OVERIGE DIENSTEN STICHTING RADIO CONTINU. 1. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN RADIORECLAME EN OVERIGE DIENSTEN STICHTING RADIO CONTINU. 1. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN RADIORECLAME EN OVERIGE DIENSTEN STICHTING RADIO CONTINU 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 2. SRC: Stichting Radio Continu 3. Contractant:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016)

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016) 1) Definities 1.1) Opdrachtgever: De partij die Delanie Sterken een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, en die op basis van deze algemene voorwaarden offertes ontvangt en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: Persoon: Klant: Opdrachtnemer: Opdracht: Overeenkomst: iedere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Teruglevering Elektriciteit van Producenten in Vlaanderen door Scholt Energy Control België N.V.

Algemene Voorwaarden Teruglevering Elektriciteit van Producenten in Vlaanderen door Scholt Energy Control België N.V. Algemene Voorwaarden Teruglevering Elektriciteit van Producenten in Vlaanderen door Scholt Energy Control België N.V. Artikel 1. Definities Aansluitadres : De door de Producent aangewezen als Aansluitadres

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden der Kinderen Verzuimvizie B.V.

Algemene Voorwaarden der Kinderen Verzuimvizie B.V. Algemene Voorwaarden der Kinderen Verzuimvizie B.V. 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Verzuimvizie: (Medewerkers van) Verzuimvizie, statutair gevestigd te Hulsberg en door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn!

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Algemene Voorwaarden Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright 2015, perbit bv Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie,

Nadere informatie

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak MOSTIMPRESSIVE gevestigd te (5283 BE) Boxtel Hoogheem 292; ARTIKEL 1: DEFINITIES a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer

Nadere informatie

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum Algemene voorwaarden Cross Communications is een vennootschap gevestigd te Deventer, kantoorhoudend aan het adres Assenstraat 14 7411JT Deventer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Poppe Persoonlijk, versie 1.2, augustus 2012 Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De "Opdrachtgever": de natuurlijke- of rechtspersoon die te kennen heeft gegeven

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Master catering en BBQ: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Master

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GRIP OP VERZUIM B.V. KVK NR. 52926281

ALGEMENE VOORWAARDEN GRIP OP VERZUIM B.V. KVK NR. 52926281 ALGEMENE VOORWAARDEN GRIP OP VERZUIM B.V. KVK NR. 52926281 Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijke

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden iqone te Apeldoorn

Algemene voorwaarden iqone te Apeldoorn Algemene voorwaarden iqone te Apeldoorn Definities: In deze algemene voorwaarden wordt met iqone bedoeld: iqone korenstraat 1c 7311 LL Apeldoorn iqone is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn

Nadere informatie

DELTA Energy B.V. Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan zakelijke klanten. www.delta.nl

DELTA Energy B.V. Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan zakelijke klanten. www.delta.nl DELTA Energy B.V. Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan zakelijke klanten www.delta.nl Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen en toepasselijkheid 2 Artikel 2 Overeenkomst tot

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Powerrental

Algemene voorwaarden Powerrental Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Algemene voorwaarden Powerrental 1.1 Powerrental: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid F & L Powerrental B.V., statutair gevestigd te Waddinxveen

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 1. Definities 1.1. LeadsTown: LeadsTown is een handelsnaam van BME International. BME International: BME International B.V. i.o. is een besloten

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 definities In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: a) Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op grond waarvan diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow.

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Cliëntflow: de opdrachtnemer; (b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed.

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed. 1 Algemene Leveringsvoorwaarden BCC Consult BV 23 juni 2015, Rotterdam Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen BCC Consult

Nadere informatie

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Algemene Voorwaarden Hilversmediation A. ALGEMEEN Artikel 1 Toepasselijkheid; totstandkoming Deze Algemene Voorwaarden, die bestaan uit een algemeen deel en een bijzonder deel (mediation), zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - 123GESLAAGD.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN - 123GESLAAGD.NL Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door 123GESLAAGD V.O.F., gevestigd te s-gravenhage, hierna te noemen: Tussenpersoon. De wederpartij van Tussenpersoon is een rechtspersoon of natuurlijk persoon

Nadere informatie

7. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Leveringsvoorwaarden en enige overeenkomst, dan prevaleren de bepalingen in de overeenkomst.

7. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Leveringsvoorwaarden en enige overeenkomst, dan prevaleren de bepalingen in de overeenkomst. ALGEMENE VOORWAARDEN REVIVENDO versie 2013 Artikel 1 Toepasselijkheid en totstandkoming 1. In deze overeenkomst wordt onder opdrachtgever verstaan: degene die een offerte, of aanbieding van Revivendo BV,

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Dienstverlener: MassageWorks, gevestigd Mahlerstraat 72 3131SH te Vlaardingen. Dienst: De dienst die vermeld wordt in de overeenkomst met de Klant. Dit kunnen zijn: diverse massagebehandelingen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden.

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan snelcursustheorie een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. 1.2 Theorieopleiding:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit

Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit Artikel 1: Begripsbepalingen 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan onder: en hulpmiddelen liggen binnen de installatie van een natuurlijk

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen frans heijmans en een

Nadere informatie