Algemene voorwaarden Levering Elektriciteit aan grootzakelijke Afnemers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Levering Elektriciteit aan grootzakelijke Afnemers"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Levering Elektriciteit aan grootzakelijke Afnemers Artikel 1. Definities Voor zover niet anders vermeld, gelden in deze algemene voorwaarden de volgende definities: Aansluiting : Een Aansluiting zoals omschreven in artikel 1, eerste lid, onder m, in de Elektriciteitswet 1998: Eén of meer verbindingen tussen een elektriciteitsnet en een onroerende zaak als bedoelt in artikel 16, onderdelen a tot en met d, van de Wet waardering onroerende zaken, dan wel tussen een net en een ander net op een ander spanningsniveau. Aansluit- en Transportovereenkomst : Overeenkomst tussen een Afnemer en een Regionale Netbeheerder waarin de aansluitvoorwaarden en de specifieke technische en commerciële voorzieningen met betrekking tot het Netaansluitpunt en het gebruik van het Net zijn opgenomen, hierna te noemen ATS- Overeenkomst. Afnemer : Een natuurlijk persoon of rechtspersoon of andere entiteit die beschikt over een Aansluiting(en) op het Net die een Overeenkomst met SEC aangaat of wil aangaan en die beschikt over een Aansluiting(en) met een totale minimale doorlaatwaarde groter dan 3x80 ampère. APX : Energiebeurs voor day ahead inkoop en verkoop van elektriciteit tegen variabele prijzen per uur. Dal uren : Iedere werkdag van tot uur en van tot en met uur, weekenden en nationale feestdagen. Duurzame Elektriciteit : Elektriciteit die is opgewekt op een wijze zoals omschreven in artikel 1, eerste lid, onder sub u, in de Elektriciteitswet EAN-code : Een unieke code bestaande uit 18 cijfers die per Aansluiting is toegekend door de Regionale Netbeheerder conform de Europese Artikel Nummering. Elektriciteitswet : Wet van 2 juli 1998, houdende regels met betrekking tot de productie, het transport en de Levering van elektriciteit, inclusief alle gepubliceerde wijzigingen. ENDEX : Energiebeurs voor inkoop en verkoop van elektriciteit tegen vaste termijnprijzen. Energieprogramma : Een door een Programmaverantwoordelijke opgesteld en bij de Netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet ingediend programma dat voor elke programmatijdseenheid in een etmaal bevat: (i) het saldo van de transporten over alle Aansluiting(en) waarvoor hij Programmaverantwoordelijke is; (ii) de netto-omvang van alle energietransacties met andere Programmaverantwoordelijken; (iii) de omvang van elke import- en exporttransactie. Erkend Meetverantwoordelijke : Degene die conform het bepaalde in of krachtens de Elektriciteitswet en/of de Meetcode onder andere bevoegd is de Meetinrichting te plaatsen en de meetgegevens op te nemen. Gecontracteerd Jaarverbruik : Het jaarverbruik in kwh per Aansluiting, zoals overeengekomen in de Overeenkomst dat Afnemer in het jaar van Levering verwacht af te nemen. Het Gecontracteerd Jaarverbruik is de basis voor het inkopen van ENDEX producten. Gecontracteerd Transportvermogen : Het vermogen dat Afnemer redelijkerwijs verwacht maximaal op enig moment in het jaar nodig te hebben op zijn Aansluiting. Installatie : Het samenstel van elektrisch materieel en leidingen van Afnemer, te rekenen na het Overdrachtspunt van de Aansluiting. Levering : De Levering van elektriciteit onder deze Overeenkomst door SEC aan Afnemer bestaande uit de terbeschikkingstelling van elektriciteit door SEC op het Net en afname daarvan door Afnemer op de Aansluiting(en). Leveringsperiode : In de Overeenkomst overeengekomen periode waarin feitelijke Levering door SEC plaatsvindt, evenals een eventuele verlenging van die periode op basis van de Overeenkomst. Meetcode : De voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onder b, Elektriciteitswet 1998 welke worden aangeduid als de Meetcode Elektriciteit, inclusief wijzigingen daarvan. Meetinrichting : Een inrichting die alle componenten, software, et cetera omvat, die nodig zijn voor het registreren van de uitgewisselde elektriciteit en eventueel blindenergie. Net : Eén of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit en de daarmee verbonden transformator-, schakel-, verdeel-, en onderstations en andere hulpmiddelen, behoudens voor zover deze verbindingen en hulpmiddelen liggen binnen de Installatie van Afnemer. Netaansluitpunt : Het fysiek punt dat de grens tussen de Aansluiting en het Net van de Regionale Netbeheerder aangeeft. Netbeheerder : Een vennootschap die op grond van artikel 10,13 of 14 van de Elektriciteitswet is aangewezen voor het beheer van één of meer netten. Onbalans : Het verschil tussen het Energieprogramma en de gerealiseerde som van afname op alle Netaansluitpunten/verzamelpunten van een Programmaverantwoordelijke, gedurende een bepaalde tijdsperiode. Overdrachtspunt : Het tussen de Regionale Netbeheerders onderling of de Regionale Netbeheerder en Afnemer overeengekomen fysieke punt waar respectievelijk een scheiding tussen de Aansluiting van twee netten onderling of tussen de Aansluiting van het Net en de Installatie van Afnemer kan worden gerealiseerd. Overeenkomst : De Overeenkomst tussen SEC en Afnemer inzake de inkoop en Levering van elektriciteit inclusief de bijlagen en deze algemene voorwaarden. Partij of Partijen : Afnemer en SEC zijn ieder een Partij; gezamenlijk worden zij aangeduid als Partijen. Piek uren : Iedere werkdag van uur tot en met uur. Programmaverantwoordelijke : Een marktpartij die door de system operator als Programmaverantwoordelijke erkend is en daarmee de Programmaverantwoordelijkheid daadwerkelijk mag uitvoeren. Programmaverantwoordelijkheid : De verantwoordelijkheid van Afnemers, niet zijnde beschermde Afnemers, en vergunninghouders om Energieprogramma s met betrekking 1

2 tot de productie, het transport en het verbruik van elektriciteit op te stellen of te doen opstellen ten behoeve van de Regionale Netbeheerders en zich met inachtneming van de voorwaarden te gedragen overeenkomstig die Energieprogramma s. Regionale Netbeheerder : Een netbeheerder die is aangewezen voor het beheer van één of meer netten, anders dan het landelijk Net. SEC : Scholt Energy Control B.V., statutair gevestigd Parallelweg Oost 35, 5555 XA Valkenswaard, inschrijfnummer KvK , zal in deze algemene voorwaarden genoemd worden als SEC. Artikel 2. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/offertes van SEC, alle door SEC aanvaarde offertes en/of aanbiedingen van Afnemer, Overeenkomsten, alle uit Overeenkomsten voortvloeiende of daarmee samenhangende Overeenkomsten evenals alle rechtshandelingen, leveringen en werkzaamheden verricht door SEC, evenals rechtsverhoudingen die in de toekomst met SEC worden aangegaan. 2. Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden SEC slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. 3. De door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden en of andere voorwaarden worden door SEC uitdrukkelijk van de hand gewezen. 4. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn of zouden worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, of de tussen Afnemer en SEC gesloten Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, onverkort van kracht. Artikel 3. Aanbieding 1. Alle aanbiedingen en offertes van SEC zijn vrijblijvend geldig, tenzij gestelde acceptatietermijn is vervallen. 2. Bij wijzigingen in de aanbieding en/of toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, zal een nieuwe aanbieding opgesteld dienen te worden, waarbij de vorige aanbieding is vervallen. 3. Alle aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de uitvoering van de Overeenkomst door SEC onder normale omstandigheden, op basis van de bij SEC bekende gegevens en gedurende gebruikelijke werkuren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven. Artikel 4. Totstandkoming 1. Indien het aanbod vrijblijvend is, komt de Overeenkomst tot stand op het moment van ontvangst door SEC van een schriftelijke aanvaarding van dit aanbod, dan wel op het moment dat door SEC een begin is gemaakt met de uitvoering van de opdracht. 2. Indien aan het aanbod een termijn is verbonden, komt de Overeenkomst tot stand op het moment van ontvangst door SEC van aanvaarding van dit aanbod van Afnemer binnen de door SEC gestelde termijn. 3. Indien een aanvaarding door Afnemer van het aanbod afwijkt, dan geldt dit als een nieuw aanbod van Afnemer en als een verwerping van het gehele aanbod van SEC, ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten. 4. Na de Overeenkomst gemaakte (aanvullende) afspraken, wijzigingen en of toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gedaan door personeel van SEC, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, zijn niet bindend, tenzij deze door SEC aan Afnemer schriftelijk worden bevestigd. Artikel 5. Omvang van de Levering 1. Binnen de omvang van de Levering zal Afnemer alle door hem op de Aansluiting(en) benodigde elektriciteit uitsluitend betrekken van SEC. Afnemer zal op de Aansluiting(en) de door SEC geleverde elektriciteit afnemen. 2.SEC zal voor de periode van Levering op de Aansluiting(en) een hoeveelheid elektriciteit ter beschikking stellen aan Afnemer, ter grootte van het betreffende jaar aangegeven Gecontracteerd Jaarverbruik elektriciteit, eventueel onderscheiden naar Dal en Piek uren. 3. In aanvulling op deze hoeveelheden, zal SEC aan Afnemer zoveel meer elektriciteit ter beschikking stellen als Afnemer nodig heeft. SEC levert onder de Overeenkomst aan Afnemer niet meer elektriciteit per jaar dan een hoeveelheid die overeenkomt met een overschrijding van 15% van de genoemde Gecontracteerde Jaarverbruik per jaar. Indien de werkelijke afgenomen elektriciteit hoger ligt dan de overschrijdingsgrens weergeeft dan vindt er een verrekening plaats. 4. In aanvulling op deze hoeveelheden, zal SEC aan Afnemer zoveel minder elektriciteit ter beschikking stellen als Afnemer nodig heeft. SEC levert onder de Overeenkomst aan Afnemer niet minder elektriciteit per jaar dan een hoeveelheid die overeenkomt met een onderschrijding van 15% van de genoemde Gecontracteerde Jaarverbruik per jaar. Indien de werkelijke afgenomen elektriciteit lager ligt dan de onderschrijdingsgrens weergeeft dan vindt er een verrekening plaats. 5. In het vorige lid 3 en 4 gestelde is enkel van toepassing bij 100% ENDEX overeenkomsten. Artikel 6. Eigendom en risico 1. Het risico en eigendom van de onder de Overeenkomst geleverde elektriciteit gaat op de Aansluiting(en) over op Afnemer. Artikel 7. Aansluit- en Transportovereenkomst 1. Afnemer zal een ATS-Overeenkomst afsluiten met de betreffende Regionale Netbeheerder, teneinde te voldoen aan zijn verplichtingen jegens SEC onder deze Overeenkomst. 2. Middels ondertekening van de Overeenkomst autoriseert Afnemer SEC om een kopie van de ATS-Overeenkomst(en) op te vragen bij betreffende Regionale Netbeheerder. Artikel 8. Meting 1. Afnemer draagt er zorg voor dat een Erkende Meetverantwoordelijke voor zijn Meetinrichting en metingen is aangewezen. 2. De omvang van de Levering wordt op de Meetinrichting in overeenstemming met de daartoe bij of krachtens de Elektriciteitswet en/of Meetcode vastgestelde regelgeving en de ATS-Overeenkomst gemeten. Afnemer draagt er zorg voor dat de Regionale Netbeheerder aan SEC op elk gewenst moment alle ter zake voor haar relevante gegevens, benodigd voor facturering door SEC, én alle gegevens die op dat moment worden gemeten met betrekking tot de Levering kan verstrekken. 3. Afnemer draagt er zorg voor dat de Meetinrichting voldoet aan de vereisten die daaraan bij of krachtens de Elektriciteitswet en/of Meetcode worden gesteld. Voor de periode dat de Meetinrichting niet voldoet aan deze vereisten is Afnemer aan SEC de gemaakte kosten tijdens deze periode verschuldigd. Deze kosten worden verwerkt in de eerstvolgende factuur na ontstaan daarvan. 4. Afnemer zal geen handelingen verrichten of doen verrichten waardoor de omvang van de Levering niet of niet juist kan worden vastgesteld, dan wel het goed functioneren van de Meetinrichting wordt verhinderd. 5. SEC dient gedurende de Leveringsperiode van de Overeenkomst uiterlijk binnen 10 werkdagen na afloop van de voorafgaande maand de beschikking te hebben over de relevante gegevens over die maand. Indien SEC binnen 10 werkdagen na afloop van de voorafgaande maand niet de beschikking heeft gekregen over deze gegevens, mag SEC de omvang van de Levering van elektriciteit voor die maand vaststellen door middel van schattingen op basis van de haar ter beschikking staande gegevens. Indien op een later moment de relevante gegevens wél voorhanden zijn, zal op basis daarvan de omvang van de Levering voor de betreffende periode worden herberekend en verwerkt in de eerstvolgende factuur nadat de relevante gegevens beschikbaar zijn gekomen. Artikel 9. Onderzoek van de Meetinrichting 1. Bij twijfel over de juistheid van de meting kunnen zowel Afnemer als SEC verlangen dat de Meetinrichting overeenkomstig het ter zake bepaalde in of krachtens de ATS-Overeenkomst wordt onderzocht. 2. De kosten van het onderzoek zijn voor rekening van de Partij op wiens verzoek het onderzoek wordt verricht, onverminderd zijn recht deze te verhalen op de eigenaar van de Meetinrichting indien volgens het onderzoek de afwijking groter is dan bij of krachtens de 2

3 Elektriciteitswet of de betreffende ATS-Overeenkomst is toegestaan. Artikel 10. Gevolgen van onjuiste meting 1. Indien uit onderzoek van de Meetinrichting zoals omschreven in het vorige artikel, blijkt dat de afwijking van de Meetinrichting groter is dan bij of krachtens de Elektriciteitswet of de ATS-Overeenkomst is toegestaan, stelt SEC de omvang van de Levering vast aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek. Herberekening zal plaatsvinden over de periode dat de Meetinrichting onjuist heeft gefunctioneerd. 2. Indien het onderzoek van de Meetinrichting geen hanteerbare maatstaf oplevert voor het vaststellen van de omvang van de Levering, zal SEC de omvang van de Levering in het desbetreffende tijdvak schatten op basis van de haar ter beschikkingstaande gegevens hieromtrent. Artikel 11. Programmaverantwoordelijkheid 1. SEC neemt voor de Leveringsperiode van de Overeenkomst de Programmaverantwoordelijkheid van Afnemer over en is gerechtigd deze over te dragen aan een door de Energiekamer geaccordeerde PV partij met inachtneming van de bij of krachtens de Elektriciteitswet vastgestelde relevante regelgeving. Artikel 12. Facturering en betaling 1. SEC factureert het voorlopige verbruik op de eerste dag van de maand, volgend op de maand waarin is geleverd. Het voorlopige verbruik wordt deels gebaseerd op het werkelijke verbruik en deels op het ingeschatte verbruik. Nadat SEC de benodigde meetgegevens via de Regionale Netbeheerder in haar bezit heeft, wordt op de volgende factuur het definitieve werkelijke verbruik in rekening gebracht. En waarbij het factuurbedrag voor het voorlopige verbruik in mindering wordt gebracht. Voorbeeld: Op 1 februari wordt het voorlopige verbruik over de maand januari gefactureerd. Op 1 maart verstuurt SEC een factuur waarin het werkelijke verbruik over januari wordt afgerekend en het factuurbedrag voor het voorlopige verbruik over februari in rekening wordt gebracht. 2. De krachtens de Overeenkomst gefactureerde bedragen voor het voorlopige gebruik en/of factuurbedragen voor het werkelijke verbruik dienen conform de in de Overeenkomst overeengekomen betalingsvoorwaarden te worden voldaan. 3. De verplichting van Afnemer tot betaling van de factuur zoals omschreven in de Overeenkomst wordt niet opgeschort of opgeheven met het indienen van enig bezwaar door Afnemer tegen de factuur. 4. Afnemer is niet gerechtigd een op grond van de Overeenkomst gefactureerd bedrag te verrekenen met enig bedrag dat SEC hem verschuldigd is. Artikel 13. Niet-nakoming 1. Indien en zolang Afnemer niet voldoet aan enige verplichting onder de Overeenkomst, is SEC bevoegd, na voorafgaande waarschuwing, haar verplichtingen onder deze Overeenkomst aan Afnemer op te schorten en/of de Programmaverantwoordelijkheid voor Afnemer te beëindigen zonder dat dit leidt tot enige aansprakelijkheid van SEC jegens Afnemer. De kosten gemaakt door SEC met betrekking tot deze opschorting komen voor rekening van Afnemer. 2. Indien Afnemer niet, niet volledig en/of niet tijdig het factuurbedrag betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Dit is tevens van toepassing indien automatische incasso door SEC op basis van de door Afnemer afgegeven machtiging niet mogelijk is. 3. Vanaf de dag dat Afnemer in verzuim is, is hij aan SEC wegens te late betaling rente verschuldigd over het betreffende openstaande bedrag. Het rentepercentage is door SEC vastgesteld op 8 procent per jaar van het betreffende openstaande bedrag (inclusief BTW) en SEC is gerechtigd dit rentepercentage in alle redelijkheid te wijzigen. Tevens is Afnemer aan SEC een bedrag van EUR 4,50 (exclusief BTW) aan administratiekosten verschuldigd vanaf de tweede aanmaning die SEC gedurende het verzuim aan Afnemer stuurt. SEC is gerechtigd deze kosten in alle redelijkheid te wijzigen. Dit laat onverlet het recht van SEC op vergoeding door Afnemer van de kosten van gerechtelijke- of buitengerechtelijke inning die ten minste 15% bedragen van het betreffende openstaande bedrag. De in dit lid genoemde bedragen zijn direct opeisbaar. Artikel 14. Zekerheidstelling 1. SEC legt de beoordeling van de kredietwaardigheid van Afnemer voor aan een kredietverzekeringsmaatschappij. 2. Indien voorafgaand aan de aanvang van de Leveringsperiode of tijdens de Leveringsperiode de kredietwaardigheid van Afnemer niet langer door de kredietverzekeringsmaatschappij wordt gedekt, heeft SEC het recht om extra, door SEC te bepalen (bankgarantie, waarborgsom, vooruitbetaling), zekerheden van Afnemer te verlangen en/of de Overeenkomst te ontbinden. Artikel 15. Aansprakelijkheid 1. SEC is jegens Afnemer niet aansprakelijk voor de niet-nakoming van een verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst indien het niet-nakomen het gevolg is van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 2. SEC is jegens Afnemer niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade of milieuschade, behoudens opzet of grove schuld van SEC. 3. SEC is jegens Afnemer niet aansprakelijk voor schade of het letsel als daar bedoeld te wijten is aan opzet of grove schuld van SEC, haar werknemers of ondergeschikten, dan wel haar niet-ondergeschikten als bedoelt in artikel 6:170 en 6:171 BW. Ook voor schade of letsel, op enigerlei wijze ontstaan ten gevolge van de Levering is SEC jegens Afnemer niet aansprakelijk. 4. Ten aanzien van de Levering van SEC onder de Overeenkomst wordt een situatie waarin een Regionale Netbeheerder geen elektriciteit naar Afnemer transporteert of Afnemer geen ATS-Overeenkomst heeft gesloten, dan wel de ATS-Overeenkomst niet langer van kracht is als een omstandigheid als bedoeld in het vorige lid, aangemerkt. Tevens zal als een omstandigheid als bedoeld in het vorige lid worden aangemerkt een onderbreking van of beperking in de Levering, indien deze te wijten is aan het niet of niet goed functioneren van de Installatie(s) of Aansluiting(en) van Afnemer. Bij beperking of onderbreking van de Levering zoals bedoeld in dit lid blijft de Overeenkomst onverminderd van kracht. 5. Eventuele schade voor SEC ontstaan door onvoorziene onderbreking in de Levering welke het gevolg is van handelen door derden zal door Afnemer namens SEC op betreffende derden worden verhaald. 6. Een Partij is verplicht een niet-nakoming evenals een voorzienbare niet-nakoming van een verplichting onverwijld schriftelijk aan de andere Partij mede te delen, onder de vermelding van de gronden die het haar onmogelijk maken of zullen maken de desbetreffende verplichting na te komen en van de vermoedelijke tijdsduur van de niet-nakoming. Een dergelijke melding laat zijn verplichtingen op grond van het artikel betreffende Facturering en Betaling onverlet. 7. Iedere aansprakelijkheid van SEC is beperkt tot een bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat op basis van de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor rekening van SEC komt. Artikel 16. Overmacht 1. Indien Levering onmogelijk is ten gevolge van een omstandigheid die zich voordoet op of na de Aansluiting(en) en niet aan SEC te wijten is, is Afnemer naast de kosten voor Onbalans ook de gemaakte kosten door SEC tijdens deze periode verschuldigd. Artikel 17. Verbod op doorlevering 1. Het is Afnemer, zonder schriftelijke toestemming van SEC vooraf, verboden de geleverde elektriciteit anders dan ten behoeve van zijn Aansluiting(en) te gebruiken, dan wel deze elektriciteit door te leveren of beschikbaar te stellen aan derden. 3

4 Artikel 18. Eigen opwekking 1. Afnemer verklaart hierbij niet over eigen opwekkingscapaciteit voor de productie van elektriciteit te beschikken en niet van enige andere opwekkingscapaciteit gebruik te maken. Artikel 19. Geheimhouding 1. Behoudens voor zover wettelijk of anderszins vereist, verplichten Partijen zich jegens elkaar gedurende de Leveringsperiode en na beëindiging van de Overeenkomst tot volledige geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie welke hen ter kennis is gekomen of zal komen in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst. Artikel 20. Overeenkomst 1. De Overeenkomst is onlosmakelijk verbonden met deze algemene voorwaarden en bevat alle afspraken tussen Partijen met betrekking tot de onderhavige inkoop en Levering van elektriciteit en treedt in de plaats van alle eerdere schriftelijke en mondelinge afspraken die Partijen ter zake hebben gemaakt. 2. Afnemer blijft gebonden aan hetgeen in of krachtens de Overeenkomst en de algemene voorwaarden is bepaald totdat hij aan al zijn daaruit voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan. 3. De Overeenkomst gaat in op de datum zoals in de Overeenkomst is vastgelegd, tenzij de Regionale Netbeheerder de Aansluiting(en) met een latere switchdatum of inhuisdatum heeft goedgekeurd. Is dit het geval, dan is deze latere datum de startdatum van de Overeenkomst. 4. Indien de Aansluiting(en) van Afnemer gedurende de Leveringsperiode wijzigt, zal de Overeenkomst daarop worden aangepast, waarbij er zo nodig overleg plaatsvindt om mogelijke consequenties voor (de uitvoering van) de Overeenkomst te bezien. 5. De door Afnemer aan SEC te betalen kosten of andere vergoedingen samenhangend met de Levering van elektriciteit zijn vastgelegd in de Overeenkomst. Deze kosten en andere vergoedingen gelden voor de Leveringsperiode van de Overeenkomst. De doorbelaste kosten (waaronder de kosten voor Onbalans) zoals vastgesteld door SEC zijn bindend voor Afnemer, behoudens tegenbewijs te leveren door Afnemer. 6. In alle gevallen waarin de Overeenkomst niet voorziet treden Partijen met elkaar in overleg teneinde een voor beide Partijen aanvaardbare oplossing van de dan ontstane situatie te vinden. 7. De Overeenkomst kan slechts schriftelijk met instemming van beide Partijen worden gewijzigd of aangevuld. Artikel 21. Leveringsperiode en beëindiging van de Overeenkomst 1. De Overeenkomst is van kracht voor de genoemde Leveringsperiode. Gedurende deze Leveringsperiode is tussentijdse opzegging niet mogelijk. Na deze Leveringsperiode wordt deze Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor een periode van één jaar tegen dezelfde voorwaarden, vergoedingen en kosten zoals in de Overeenkomst zijn opgenomen, tenzij een Partij uiterlijk drie maanden voorafgaand aan het verstrijken van de Leveringsperiode uitsluitend per aangetekend schrijven laat weten, dat hij geen verlenging wenst of tenzij Partijen anders schriftelijk zijn overeengekomen. 2. In afwijking van het in het vorige lid gestelde kan elke Partij de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst beëindigen indien en zodra Afnemer in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd, ontbonden wordt dan wel ophoudt te bestaan, en kan SEC de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst beëindigen in geval Afnemer niet langer aan zijn verplichtingen voldoet. 3. Indien bij de beëindiging van de Overeenkomst Afnemer de Programmaverantwoordelijkheid van SEC niet overneemt of door een andere leverancier laat overnemen, zal het verbruik van de navolgende periode gefactureerd worden gebaseerd op APX prijzen (inclusief handels- & administratieve vergoedingen) op basis van het afnameprofiel. Indien SEC van zijn bevoegdheid als bedoeld in dit artikel gebruik maakt zal dit onmiddellijk aan Afnemer medegedeeld worden. De bedragen die Afnemer op het moment van ontbinding van de Overeenkomst reeds aan SEC verschuldigd was en de bedragen die tot aan het einde van de Leveringsperiode verschuldigd zouden zijn geweest, zijn op dat moment onmiddellijk opeisbaar. 4. Indien Afnemer ENDEX producten heeft ingekocht voor een toekomstige periode worden deze ENDEX producten verkocht tegen de dan geldende marktprijzen en is een eventueel tekort voor rekening van Afnemer. Artikel 22. Wijziging van de Algemene voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften en regelingen kunnen door SEC worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking dertig dagen na de dag waarop zij aan Afnemer zijn medegedeeld, tenzij in de bekendmaking een latere datum van in werking treden is vermeld. 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten. In geval Afnemer niet akkoord is, dan kan dit binnen de termijn van 30 dagen schriftelijk gemeld worden, om beide Partijen in gelegenheid te stellen nader tot elkaar te komen. Als bekendmaking geldt een kennisgeving geplaatst op de website van SEC, dat de voorwaarden zijn gewijzigd en bij SEC ter inzage liggen en daar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar zijn. Artikel 23. Overdracht 1. Afnemer kan zijn rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst overdragen aan een (niet-)zijnde dochter- of groepsmaatschappij in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover door de betreffende Afnemer een verklaring in de zin van artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek is neergelegd ten kantore van het handelsregister waar hij is ingeschreven met betrekking tot de dochter- of groepsmaatschappij waaraan de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst zijn overgedragen, behoeft in beide gevallen de schriftelijke goedkeuring van SEC. 3. SEC is steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst aan derden over te dragen. Artikel 24. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 1. Op de Overeenkomst evenals de algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 2. Geschillen tussen Afnemer en SEC over de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst kunnen zowel door Afnemer als door SEC worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Energie en Water voor de zakelijke markt, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, of aan de bevoegde rechter in Nederland. 3. Een geschil wordt het door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien Afnemer zijn klacht eerst bij SEC heeft ingediend en wel binnen bekwame tijd nadat hij het feit waarop de klacht is gestoeld, heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken. Uiterlijk drie maanden nadat de klacht bij SEC is ingediend, dient het geschil bij de Geschillencommissie aanhangig te zijn gemaakt. 4. Wanneer Afnemer een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is SEC aan deze keuze gebonden. 5. Wanneer SEC een geschil behandelt wil zien, stelt hij Afnemer voor het geschil te laten behandelen door de Geschillencommissie. SEC kondigt daarbij aan dat hij het geschil aanhangig zal maken bij de bevoegde rechter als Afnemer niet binnen vijf weken laat weten in te stemmen met de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie. Indien SEC, in het geval Afnemer het verzoek heeft afgewezen of niet binnen de termijn van vijf weken heeft geantwoord, het geschil niet binnen twee maanden aanhangig heeft gemaakt bij de bevoegde rechter, kan Afnemer het geschil alsnog voor behandeling aanhangig maken bij de Geschillencommissie. 6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het Reglement Geschillencommissie Energie en Water voor de zakelijke markt. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. Artikel 25. Informatieplicht, wijzigingen 1. Afnemer is verplicht aan SEC de nodige medewerking te verlenen bij de toepassing en de uitvoering van het bepaalde in of krachtens 4

5 de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden en de controle op de naleving daarvan en wel in het bijzonder door: a. SEC zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van alle gegevens, voorvallen en wijzigingen in omstandigheden die voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn zoals, wijzigingen in verbruik, door hem waargenomen of vermoede schade, gebreken of onregelmatigheden in het in zijn perceel aanwezige gedeelte van de Aansluiting(en), inclusief de Meetinrichting, verbreking van de verzegeling daaronder begrepen; b. SEC minimaal 25 werkdagen van te voren schriftelijk op de hoogte te stellen van voorgenomen wijzigingen van bankrekeningnummer en factuuradres; c. SEC minimaal 25 werkdagen van te voren schriftelijk op de hoogte te stellen van voorgenomen vervanging en/of aanpassing van de Aansluiting(en) van Afnemer; bij daadwerkelijke vervanging en/of aanpassing van de Aansluiting(en) is SEC gerechtigd de met Afnemer overeengekomen prijzen en vergoedingen te herzien. 2. Afnemer is verplicht SEC minimaal 25 werkdagen van te voren schriftelijk in te lichten over een voorgenomen verhuizing, gewijzigde adresgegevens, een eventuele staking van zijn bedrijfsactiviteiten, (handels)naamwijzigingen, een bedrijfsovername, een (juridische) fusie, een (af)splitsing dan wel verkoop van een bedrijfsonderdeel en/of enig andere ingrijpende wijziging in de ondernemingsstructuur en/of het bestuur van Afnemer. 3. In gevallen als bedoeld in lid 2 van dit artikel blijft het bepaalde in artikel 21 lid 1 onverminderd van kracht. Afnemer kan in deze gevallen SEC verzoeken de geldende Overeenkomst aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden. SEC zal vervolgens beoordelen of zij, geheel onverplicht, aan een dergelijk verzoek haar medewerking verleent. SEC kan aan deze medewerking voorwaarden verbinden. 4. Afnemer is er voor verantwoordelijk dat SEC minimaal 25 werkdagen voorafgaand aan de startdatum van de Overeenkomst beschikt over de juiste gegevens ten behoeve van een correcte uitvoering van de Overeenkomst. Indien SEC niet minimaal 25 werkdagen voor de startdatum van de Overeenkomst over de juiste gegevens van Afnemer beschikt is SEC niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Ten gevolge hiervan door SEC te maken kosten komen voor rekening van Afnemer. Artikel 26. Wisselen van leverancier 1. Afnemer staat er jegens SEC voor in dat hij, op de datum waarop de Overeenkomst een aanvang dient te nemen, geen lopende contractuele verplichtingen heeft bij een of meer andere leverancier(s). In het bijzonder wordt Afnemer geacht tijdig te hebben opgezegd. 2. Indien Afnemer zijn Overeenkomst met SEC heeft opgezegd teneinde zijn elektriciteit bij een derde te betrekken, en op de door hem gewenste wisseldatum nog geen overeenkomst tot Levering van elektriciteit tot stand is gekomen met deze derde, noch mededeling is ontvangen van het EDSN dat Afnemer daadwerkelijk van leverancier is gewisseld ( switchbericht ), zal SEC de Levering gedurende een periode van veertien dagen na de gewenste wisseldatum aan Afnemer voortzetten. De gedurende bovengenoemde periode geleverde elektriciteit zal aan Afnemer in rekening worden gebracht verhoogd met de extra kosten die voor SEC ontstaan. Indien na deze periode van veertien dagen nog geen switchbericht is ontvangen, wordt de Overeenkomst geacht met instemming van Afnemer te zijn verlengd zoals bedoeld in artikel Indien Afnemer naar een andere leverancier dan SEC wisselt zonder dat hij de Overeenkomst rechtsgeldig heeft opgezegd, of zonder dat hij de overeengekomen opzegtermijn in acht heeft genomen en indien Afnemer, na daarvoor in gebreke te zijn gesteld, gedurende veertien dagen nalatig blijft om terug naar SEC te wisselen, wordt Afnemer geacht in strijd met de opzegtermijn te hebben opgezegd en is Afnemer aan SEC een schadevergoeding (boete) verschuldigd. De hiervoor genoemde schadevergoeding omvat alle onkosten, inclusief de gederfde inkomsten, van SEC over de resterende Leveringsperiode verhoogd met eenmalige administratiekosten van EUR 100,00 (exclusief BTW) en maandelijks vastrecht per Aansluiting. De boete wordt bij Afnemer in rekening gebracht onverminderd de bevoegdheid van SEC om alsnog nakoming te vorderen en onverminderd de bevoegdheid van SEC tot het vorderen van een schadevergoeding, voor zover deze voormelde boete te boven gaat. Indien Afnemer ENDEX producten heeft ingekocht voor een toekomstige Leveringsperiode worden deze ENDEX producten verkocht tegen de dan geldende marktprijzen en is een eventueel tekort voor rekening van Afnemer. Artikel 27. Verblijfsfunctie en complexbepaling 1. Voor elke Aansluiting(en) met een verblijfsfunctie geeft de overheid een korting op de heffing voor energiebelasting. Deze heffingskorting wordt in mindering gebracht op de factuur. De verblijfsfunctie wordt toegekend aan objecten welke kunnen dienen (al dan niet tijdelijk) als woning of ten behoeve van de uitoefening van een bedrijf of beroep of anderszins een verblijfsfunctie hebben en een Aansluiting hebben. Afnemer is verantwoordelijk voor het juist doorgeven van de verblijfsfunctie. Afnemer vrijwaart SEC voor alle aanspraken van derden ter zake niet, niet tijdig of onjuist verstrekte informatie door Afnemer. In het beginsel gaat SEC er vanuit dat de verblijfsfunctie van toepassing is. Een eventuele fiscale naheffing in verband met een onjuiste opgave wordt op Afnemer verhaald. 2. Onder een Aansluiting wordt verstaan een Aansluiting van een in Nederland gelegen onroerende zaak op een Nederlands distributienet waaruit elektriciteit aan de Afnemer wordt geleverd (artikel 36a, eerste lid, onderdeel f, van de wet). Voor het begrip onroerende zaak wordt verwezen naar de wet WOZ (artikel 16, onderdelen a tot en met e). Een samenstel van gebouwde of ongebouwde eigendommen - of een gedeelte hiervan - die bij eenzelfde rechtspersoon in gebruik zijn en die naar omstandigheden beoordeeld bij elkaar horen, wordt als één onroerende zaak aangemerkt (de complexbepaling; artikel 16, onderdeel d, van de wet WOZ). 3. Wanneer verschillende Aansluiting(en) naar omstandigheden bij elkaar horen en als een onroerende zaak kunnen worden aangemerkt, gaat het gecombineerde verbruik van die Aansluiting(en) gezamenlijk eenmaal door de staffels van energiebelasting. In beginsel gaat SEC ervan uit dat geen complexbepaling van toepassing is. Afnemer is verantwoordelijk voor het doorgeven van een eventuele complexbepaling. Een eventuele fiscale naheffing in verband met een onjuiste opgave wordt op Afnemer verhaald. Artikel 28. Slotbepaling 1. Deze Algemene voorwaarden Levering Elektriciteit aan grootzakelijke Afnemers treden in werking per 1 oktober Deze Algemene voorwaarden Levering Elektriciteit aan grootzakelijke Afnemers liggen ter inzage bij SEC en zijn daar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar. 3. Deze Algemene voorwaarden Levering Elektriciteit aan grootzakelijke Afnemers zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost- Brabant te Eindhoven onder registratienummer

Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers

Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers Artikel 1. Definities Aansluiting : Eén of meer verbindingen tussen een elektriciteitsnet en een onroerende zaak als bedoeld in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Teruglevering Elektriciteit door Producenten in België

Algemene voorwaarden Teruglevering Elektriciteit door Producenten in België Algemene voorwaarden Teruglevering Elektriciteit door Producenten in België Artikel 1. Definities Voor zover niet anders vermeld, gelden in deze algemene voorwaarden de volgende definities: Aansluiting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikaansluitingen. Versie: 2013/08/1.

Algemene voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikaansluitingen. Versie: 2013/08/1. Versie: 2013/08/1 Datum: 01-08-2013 Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikaansluitingen Scholt Energy Control B.V. Bezoekadres: Parallelweg Oost 35 5555 XA

Nadere informatie

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten.

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Stroom en gas van Met de eenvoud van energie Bijzondere Voorwaarden voor levering van energie aan consumenten. Artikel 1 Algemeen

Nadere informatie

Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas. VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014

Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas. VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Algemene voorwaarden geldend vanaf September 2014 voor de levering van elektriciteit en/of gas aan Zakelijk Kleinverbruik

Nadere informatie

DELTA Energy B.V. Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan zakelijke klanten. www.delta.nl

DELTA Energy B.V. Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan zakelijke klanten. www.delta.nl DELTA Energy B.V. Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan zakelijke klanten www.delta.nl Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen en toepasselijkheid 2 Artikel 2 Overeenkomst tot

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2009. Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2009. Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2009 Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Geachte klant, U ziet, ik spreek u aan als klant van Anode Energie. Want met ons team willen wij graag dat u

Nadere informatie

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s Deze Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op www.mkbenergie.nl en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetEnergie

Algemene voorwaarden BudgetEnergie Algemene voorwaarden BudgetEnergie Algemene Voorwaarden BudgetEnergie Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Algemene Voorwaarden Zakelijk E.ON Benelux per 1 januari 2014 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen van Leverancier en op de totstandkoming, het bestaan en/of de uitvoering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers 2013 Robin Energie B.V. Standaardruiter 7 3905 PT Veenendaal Postbus 116 3900 AC Veenendaal ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördi natie

Nadere informatie

Bevestigingsbrief. Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V.

Bevestigingsbrief. Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V. Bevestigingsbrief Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V. Onze gegevens Naam: BAS Nederland B.V. Postadres: Rivium Oostlaan 43 Postcode: 2909 LL Plaats: Capelle aan den IJssel Telefoonnummer:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

Algemene Elektriciteitsleveringsvoorwaarden GDF SUEZ Energie Nederland N.V. voor zakelijke verbruikers

Algemene Elektriciteitsleveringsvoorwaarden GDF SUEZ Energie Nederland N.V. voor zakelijke verbruikers Algemene Elektriciteitsleveringsvoorwaarden GDF SUEZ Energie Nederland N.V. voor zakelijke verbruikers versie april 2013 (hierna: Algemene Voorwaarden ) www.gdfsuez.nl GDF SUEZ Energie Nederland N.V.,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op www.budgetenergie.nl/algemene-voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013.

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie www.nle.nl)

Nadere informatie

Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas

Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas Deze aansluit- en transportovereenkomst wordt verstrekt door VanHelder namens uw regionale netbeheerder Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas de kleinverbruiker 1 en de regionale

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen Netbeheer Nederland en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de SER en zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen Netbeheer Nederland en de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen Netbeheer Nederland en de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij: Cogas Infra en Beheer B.V. (www.cogas.nl);

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Robin Energie B.V. Landjuweel 44 Veenendaal 3905 PH ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers Beste klant, Wij heten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie