Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers Artikel 1. Definities Aansluiting : Eén of meer verbindingen tussen een elektriciteitsnet en een onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met d, van de Wet waardering onroerende zaken, dan wel tussen een net op een ander spanningsniveau. ATS-overeenkomst : Overeenkomst tussen de Afnemer en Netbeheerder(s) voor de aansluiting van de elektrische installatie(s) van de Afnemer op het Net van de Netbeheerder(s) en transport op grond van de Overeenkomst geleverde elektrische energie door de Netbeheerder(s) naar het Netaansluitpunt. Daluren : Iedere werkdag van tot uur en van tot en met uur, weekenden en nationale feestdagen. Duurzame elektrische energie : Elektrische energie die is opgewekt op een wijze als omschreven in artikel 53 lid 2 sub e Elektriciteitswet. Elektriciteitswet : Wet van 2 juli 1998, houdende regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 december 2000, Staatsblad, 2000, 607. Energieprogramma : Een door SEC opgesteld en bij de Netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet ingediend programma dat voor elke programmatijdseenheid in een etmaal het voorspelde saldo van (1) alle elektriciteitsleveringen aan SEC (2) het saldo van alle elektriciteitsleveringen door SEC bevat. Levering : De levering van elektrische energie onder deze Overeenkomst door SEC aan de Afnemer bestaande uit de terbeschikkingstelling van die elektrische energie door SEC op het Net en afname daarvan door de Afnemer op het Netaansluitpunt. Meetinrichting : Een inrichting op de Aansluiting van de Afnemer die alle componenten, software, etcetera omvat, die nodig zijn voor het registreren van de uitgewisselde elektrische energie en eventueel blindenergie én die voldoet aan de bij of krachtens de Elektriciteitswet gestelde vereisten. Net : Eén of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit en de daarmee verbonden transformator-, schakel-, verdeel-, en onderstations en andere hulpmiddelen, behoudens voorzover deze verbindingen en hulpmiddelen liggen binnen de installatie van een producent of Afnemer. Netaansluitpunt : Het fysieke punt dat de grens tussen de Aansluiting van de Afnemer en het Net van de Netbeheerder aangeeft. Netbeheerder : De vennootschap(pen) die op grond van de Elektriciteitswet is/zijn aangewezen voor het beheer van één of meer netten. Overeenkomst : De overeenkomst voor levering van elektrische energie inclusief alle bijlagen. Plateau-uren : Iedere werkdag van uur tot en met uur. Programmaverantwoordelijkheid : De verantwoordelijkheid van Afnemers, niet zijnde beschermde afnemers, en vergunninghouders om programma s met betrekking tot de productie, het transport en het verbruik van elektriciteit op te stellen of te doen opstellen ten behoeve van de Netbeheerders en zich met inachtneming van de voorwaarden, bedoeld in artikel 31 Elektriciteitswet, te gedragen overeenkomstig die programma s. SEC : Scholt Energy Control bv, statutair gevestigd in Valkenswaard, postbus 418, NL-5550 AK, inschrijfnummer KvK , zal in deze algemene voorwaarden genoemd worden als SEC. Artikel 2. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/offertes van SEC, alle door SEC aanvaarde offertes en/of aanbiedingen van de wederpartij, overeenkomsten, alle uit overeenkomsten voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten alsmede alle rechtshandelingen, leveringen en werkzaamheden verricht door SEC, alsmede rechtsverhoudingen die in de toekomst met ons worden aangegaan. 2. Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden SEC slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. 3. De door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden en of andere voorwaarden worden door SEC uitdrukkelijk van de hand gewezen. 4. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn of zouden worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, of de tussen de wederpartij en SEC gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, onverkort van kracht. Artikel 3. Aanbieding 1. Alle aanbiedingen en offertes van SEC zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten, waarmee de aanbieding na de gestelde termijn is vervallen. 2. Bij wijzigingen in de aanbieding en/of toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, zal een nieuwe aanbieding opgesteld dienen te worden, waarbij de vorige aanbieding is vervallen. 3. Alle aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst door SEC onder normale omstandigheden, op basis van de bij SEC bekende gegevens en gedurende gebruikelijke werkuren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven. 1

2 Artikel 4. Totstandkoming 1. Indien het aanbod vrijblijvend is, komt de overeenkomst tot stand op het moment van ontvangst door SEC van een schriftelijke aanvaarding van dit aanbod, dan wel op het moment dat door SEC een begin is gemaakt met de uitvoering van de opdracht. 2. Indien aan het aanbod een termijn is verbonden, komt de overeenkomst tot stand op het moment van ontvangst door SEC van aanvaarding van dit aanbod van de wederpartij binnen de door SEC gestelde termijn. 3. Indien een aanvaarding door de wederpartij van het aanbod afwijkt, dan geldt dit als een nieuw aanbod van de wederpartij en als een verwerping van het gehele aanbod van SEC, ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten. 4. Na de overeenkomst gemaakte (aanvullende) afspraken, wijzigingen en of toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gedaan door personeel van SEC, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, zijn niet bindend, tenzij deze door SEC aan de wederpartij schriftelijk worden bevestigd. Artikel 5. Omvang van de levering 1. Binnen de omvang van de Levering zal de Afnemer alle door hem op het Netaansluitpunt benodigde elektrische energie uitsluitend betrekken van SEC. SEC zal voor de periode van levering op het Net een hoeveelheid elektrische energie ter beschikking stellen aan de Afnemer, ter grootte van het voor het betreffende jaar aangegeven geschatte levering van elektrische energie, eventueel onderscheiden naar Dal- en Plateau-uren. In aanvulling op deze hoeveelheden, zal SEC aan de Afnemer zoveel minder of meer elektrische energie ter beschikking stellen als de Afnemer nodig heeft. SEC levert onder de Overeenkomst aan de Afnemer niet meer elektrische energie per jaar dan een hoeveelheid die overeenkomt met een overschrijding van 15% van de in Bijlage Specificatie volume per aansluiting vermelde geschatte levering van elektrische energie per jaar. Deze overschrijding kent in absolute zin een maximum van kwh. Indien de afgenomen hoeveelheid elektrische energie hoger ligt dan de overschrijdingsgrens weergeeft dan vindt er onderling overleg plaats om eventuele (prijs)consequenties te bezien. 2. De Afnemer zal op het Netaansluitpunt de door SEC geleverde elektrische energie afnemen. Artikel 6. Eigendom en risico 1. Het risico en eigendom van de onder de Overeenkomst geleverde elektrische energie gaat op het Netaansluitpunt over op de Afnemer. Artikel 7. Aansluit- en Transportovereenkomst 1. De Afnemer zal een ATS-overeenkomst afsluiten met de betreffende Netbeheerder(s), teneinde te voldoen aan zijn verplichtingen jegens SEC onder deze Overeenkomst. 2. Middels ondertekening van de Overeenkomst autoriseert de Afnemer SEC om een kopie van de ATS-overeenkomst(en) op te vragen bij betreffende Netbeheerder(s). Artikel 8. Meting 1. De omvang van de Levering wordt op de Meetinrichting in overeenstemming met de daartoe bij of krachtens de Elektriciteitswet vastgestelde regelgeving en de ATS-overeenkomst gemeten. De Afnemer draagt er zorg voor dat de Netbeheerder aan SEC op elk gewenst moment alle ter zake voor haar relevante gegevens, benodigd voor facturering door SEC, én alle gegevens die op dat moment worden gemeten met betrekking tot de Levering kan verstrekken. 2. De Afnemer draagt er zorg voor dat de Meetinrichting voldoet aan de vereisten die daaraan bij of krachtens de Elektriciteitswet worden gesteld. Voor de periode dat de Meetinrichting niet voldoet aan deze vereisten is de Afnemer aan SEC een boete verschuldigd gelijk aan 25% van het product van de prijs voor Levering in de Plateau-uren en de gedurende die periode op grond van deze Overeenkomst geleverde hoeveelheid elektrische energie van het voor die periode van deze Overeenkomst in rekening gebrachte bedrag. Deze boete wordt verwerkt in de eerstvolgende factuur na ontstaan daarvan. 3. De Afnemer zal geen handelingen verrichten of doen verrichten waardoor de omvang van de Levering niet of niet juist kan worden vastgesteld, dan wel het goed functioneren van de Meetinrichting wordt verhinderd. 4. SEC dient gedurende de looptijd van de Overeenkomst uiterlijk binnen 10 werkdagen na afloop van de voorafgaande maand de beschikking te hebben over de relevante gegevens over die maand. Indien SEC binnen 10 werkdagen na afloop van de voorafgaande maand niet de beschikking heeft gekregen over deze gegevens, mag SEC de omvang van de Levering van elektrische energie voor die maand vaststellen door middel van schattingen op basis van de haar ter beschikking staande gegevens. Indien op een later moment de relevante gegevens wél voorhanden zijn, zal op basis daarvan de omvang van de Levering voor de betreffende periode worden herberekend en verwerkt in de eerstvolgende factuur nadat de relevante gegevens beschikbaar zijn gekomen. Artikel 9. Onderzoek van de Meetinrichting 1. Bij twijfel over de juistheid van de meting kunnen zowel de Afnemer als SEC verlangen dat de Meetinrichting overeenkomstig het ter zake bepaalde in of krachtens de ATS-overeenkomst wordt onderzocht. 2. De kosten van het onderzoek zijn voor rekening van degene op wiens verzoek het onderzoek wordt verricht, onverminderd zijn recht deze te verhalen op de eigenaar van de Meetinrichting indien volgens het onderzoek de afwijking groter is dan bij of krachtens de Elekriciteitswet of de betreffende ATS-overeenkomst is toegestaan. Artikel 10. Gevolgen van onjuiste meting 1. Indien uit onderzoek van de Meetinrichting zoals omschreven in het vorige artikel, blijkt dat de afwijking van de Meetinrichting groter is dan bij of krachtens de Elekriciteitswet of de ATS-overeenkomst is toegestaan, stelt SEC de omvang van de Levering vast aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek. Herberekening zal plaatsvinden over de periode dat de Meetinrichting onjuist heeft gefunctioneerd. 2. Indien het onderzoek van de Meetinrichting geen hanteerbare maatstaf oplevert voor het vaststellen van de omvang van de Levering, zal SEC de omvang van de Levering in het desbetreffende tijdvak schatten op basis van de haar ter beschikkingstaande gegevens hieromtrent. Artikel 11. Programmaverantwoordelijkheid 1. SEC neemt voor de duur van de Overeenkomst de Programmaverantwoordelijkheid van de Afnemer over en is gerechtigd deze over te dragen aan een door de Energiekamer geaccordeerde PV partij met inachtneming van de bij of krachtens de Elektriciteitswet vastgestelde relevante regelgeving. Artikel 12. Facturering en Betaling 1. SEC zal aan het begin van elke maand waarin geleverd is factureren op basis van een voorschotnota. Nadat de benodigde meetgegevens via uw Netwerkbedrijf in ons bezit zijn, zullen wij op de eerst volgende nota het daadwerkelijke verbruik in rekening brengen onder aftrek van het voorschotbedrag. De hoogte van het voorschotbedrag wordt bepaald op basis van het volume zoals dat is gereserveerd voor inkoop op de APX/OTC markt. Voorbeeld: begin februari zal het verbruik over de maand januari worden gefactureerd op basis van een voorschot. Begin maart verstuurt SEC een nota waarin een voorschot over februari en een daadwerkelijke afrekening over januari in rekening zullen worden gebracht. 2. Het krachtens de overeenkomst gefactureerde bedrag dient conform de in de overeenkomst overeengekomen betalingsvoorwaarden te worden voldaan. 3. De verplichting van de Afnemer tot betaling van de factuur zoals omschreven in de Overeenkomst wordt niet opgeschort of opgeheven met het indienen van enig bezwaar door de Afnemer tegen de factuur. 4. De Afnemer is niet gerechtigd een op grond van de Overeenkomst gefactureerd bedrag te verrekenen met enig bedrag dat SEC hem verschuldigd is. 2

3 Artikel 13. Niet-nakoming 1. Indien en zolang de Afnemer niet voldoet aan enige verplichting onder de Overeenkomst, is SEC bevoegd, na voorafgaande waarschuwing, haar verplichtingen onder deze Overeenkomst aan de Afnemer op te schorten en/of de Programmaverantwoordelijkheid voor de Afnemer te beëindigen zonder dat dit leidt tot enige aansprakelijkheid van SEC jegens de Afnemer. De kosten gemaakt door SEC met betrekking tot deze opschorting komen voor rekening van de Afnemer. 2. Indien de Afnemer niet, niet volledig en/of niet tijdig het factuurbedrag van de Overeenkomst betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Dit is tevens van toepassing indien automatische incasso door SEC op basis van de door Afnemer afgegeven machtiging niet mogelijk is. 3. Vanaf de dag dat de Afnemer in verzuim is, is hij aan SEC wegens te late betaling rente verschuldigd over het betreffende openstaande bedrag. Het rentepercentage is door SEC vastgelegd op 8 procent van het betreffende openstaande bedrag en SEC is gerechtigd dit rentepercentage in alle redelijkheid te wijzigen. Tevens is de Afnemer aan SEC een bedrag van EUR 4,50 (exclusief BTW) aan administratiekosten verschuldigd vanaf de tweede aanmaning die SEC gedurende het verzuim aan de Afnemer stuurt. SEC is gerechtigd deze kosten in alle redelijkheid te wijzigen. Dit laat onverlet het recht van SEC op vergoeding door Afnemer van de kosten van gerechtelijke- of buitengerechtelijke inning van de betreffende bedragen. De in dit lid genoemde bedragen zijn direct opeisbaar. Artikel 14. Zekerheidstelling 1. Onder voorwaarde van acceptatie door onze kredietverzekeringsmaatschappij zal deze overeenkomst geldigheid verkrijgen. 2. SEC kan zich het recht voorbehouden, indien gedurende de looptijd van de Overeenkomst de kredietwaardigheid van de Afnemer niet langer door haar kredietverzekeringsmaatschappij wordt gedekt, extra zekerheden van de Afnemer te vragen, zoals een bankgarantie of waarborgsom of de Overeenkomst ontbinden. 3. De in het vorige lid bedoelde zekerheid zal als regel niet hoger zijn dan het bedrag dat de Afnemer naar het oordeel van SEC vermoedelijk gemiddeld voor Levering over een periode van zes maanden zal moeten betalen. Een waarborgsom wordt terugbetaald zodra de noodzaak tot zekerheidstelling niet meer aanwezig is en in ieder geval zo spoedig mogelijk na beëindiging van deze Overeenkomst onder aftrek van het bedrag dat de Afnemer eventueel nog aan SEC verschuldigd is. 4. Over de waarborgsom wordt vanaf de datum van ontvangst door SEC rente vergoed, waarvan het percentage gelijk is aan het percentage van de 1 maands Euribor rentepercentage verminderd met 2 procent. Uitbetaling van de rente geschiedt uiterlijk bij de terugbetaling van de waarborgsom. Artikel 15. Overmacht 1. Een Partij is niet aansprakelijk voor de niet-nakoming van een verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst indien het niet-nakomen het gevolg is van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 2. Ten aanzien van de leveringsplicht van SEC onder de Overeenkomst wordt een situatie waarin een Netbeheerder geen elektrische energie naar de Afnemer transporteert of de Afnemer geen ATS-overeenkomst heeft gesloten, dan wel de ATS-overeenkomst niet langer van kracht is als een omstandigheid als bedoeld in het vorige lid, aangemerkt. Tevens zal als een omstandigheid als bedoeld in het vorige lid worden aangemerkt een onderbreking van of beperking in de Levering, indien deze te wijten is aan het niet of niet goed functioneren van de installatie(s) of Aansluiting van de Afnemer. Bij beperking of onderbreking van de Levering zoals bedoeld in dit lid blijft de Overeenkomst onverminderd van kracht. 3. Een Partij is verplicht een niet-nakoming alsmede een voorzienbare niet-nakoming van een verplichting onverwijld schriftelijk aan de andere Partij mede te delen, onder de vermelding van de gronden die het haar onmogelijk maken of zullen maken de desbetreffende verplichting na te komen en van de vermoedelijke tijdsduur van de niet-nakoming. Een dergelijke melding laat zijn verplichtingen op grond van het artikel betreffende Facturering en Betaling onverlet. Artikel 16. Aansprakelijkheid 1. SEC zal zich inspannen voor ononderbroken Levering en zal voor eigen rekening afdoende voorzieningen en maatregelen treffen om een ononderbroken Levering te kunnen handhaven. In gevallen als bedoeld in het vorige artikel zal SEC al het redelijkerwijs mogelijke doen om de Levering te hervatten. 2. Voor schade of letsel, op enigerlei wijze ontstaan ten gevolge van de Levering is SEC jegens de Afnemer niet aansprakelijk. 3. De onder het vorige lid bedoelde uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet, indien de Afnemer bewijst dat de schade of het letsel als daar bedoeld te wijten is aan opzet of grove schuld van SEC, haar werknemers of ondergeschikten, dan wel haar niet-ondergeschikten als bedoelt in artikel 6:170 en 6:171 BW. 4. Iedere aansprakelijkheid van SEC is beperkt tot een bedrag waarop in het desbetreffende geval uithoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat op basis van de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor rekening van SEC komt. 5. Eventuele schade voor SEC ontstaan door onvoorziene onderbreking in de levering welke het gevolg is van handelen door derden zal door de Afnemer namens SEC op betreffende derden worden verhaald. 6. SEC is jegens de Afnemer niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade of milieuschade, behoudens opzet of grove schuld van SEC. Artikel 17. Boetebeding 1. Indien Levering onmogelijk is ten gevolge van een omstandigheid die zich voordoet op of na het Netaansluitpunt en niet aan SEC te wijten is, is de Afnemer een bedrag per programmatijdseenheid verschuldigd aan SEC dat wordt bepaald via de volgende formule: 125 % x ( Ed - Ed-1 ) x P waarbij: Ed = de hoeveelheid elektrische energie die is opgenomen door SEC voor de Afnemer in het door SEC ingediende Energieprogramma voor de programmatijdseenheid op de dag dat Levering onmogelijk wordt Ed-1 = de daadwerkelijk aan de Afnemer die dag onder deze Overeenkomst geleverde hoeveelheid elektrische energie per programmatijdseenheid P = de prijs voor inkoop van elektriciteit op de onbalansmarkt van de Netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet voor de overeenkomende programmatijdseenheden. Het op grond van dit lid verschuldigde bedrag bedraagt minimaal EUR 250,00. SEC is gerechtigd deze kosten in alle redelijkheid te wijzigen. Artikel 18. Verbod op doorlevering 1. Het is de Afnemer zonder schriftelijke toestemming van SEC verboden de geleverde elektrische energie anders dan ten behoeve van zijn Aansluiting te gebruiken, dan wel deze energie door te leveren of beschikbaar te stellen aan derden. Artikel 19. Eigen opwekking 1. De Afnemer verklaart hierbij niet over eigen opwekkingscapaciteit voor de productie van elektrische energie te beschikken. Bij wijziging in deze situatie worden eventuele prijsconsequenties in onderling overleg bezien. 3

4 Artikel 20. Geheimhouding 1. Behoudens voor zover wettelijk of anderszins vereist, verplichten Partijen zich jegens elkaar gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst tot volledige geheimhouding van alle Vertrouwelijke Informatie welke hen ter kennis is gekomen of zal komen in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst. Artikel 21. Overeenkomst 1. De Overeenkomst is onlosmakelijk verbonden met deze algemene voorwaarden en bevat alle afspraken tussen Partijen met betrekking tot de onderhavige inkoop en levering van elektrische energie en treedt in de plaats van alle eerdere schriftelijke en mondelinge afspraken die Partijen ter zake hebben gemaakt. 2. De Afnemer blijft gebonden aan hetgeen in of krachtens de Overeenkomst, de algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden is bepaald totdat hij aan al zijn daaruit voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan. 3. De Overeenkomst gaat in op de datum zoals in de Overeenkomst is vastgelegd, tenzij de netbeheerder de Aansluiting(en) op een latere datum switcht of inhuist. Is dit het geval, dan is deze latere datum de ingangsdatum van de Overeenkomst. 4. Indien de Aansluiting van de Afnemer gedurende de contractperiode wijzigt, zal de Overeenkomst daarop worden aangepast, waarbij er zo nodig overleg plaatsvindt om mogelijke consequenties voor (de uitvoering van) de Overeenkomst te bezien. 5. De door de Afnemer aan SEC te betalen prijs of opslag en andere vergoedingen samenhangend met de Levering van elektriciteit zijn vastgelegd in de Overeenkomst. Deze prijs of opslag en andere vergoedingen gelden voor de looptijd van de Overeenkomst. 6. In alle gevallen waarin de Overeenkomst niet voorziet treden Partijen met elkaar in overleg teneinde een voor beide Partijen aanvaardbare oplossing van de dan ontstane situatie te vinden. 7. De Overeenkomst kan slechts schriftelijk met instemming van beide Partijen worden gewijzigd of aangevuld. Artikel 22. Duur en Beëindiging van de Overeenkomst 1. De Overeenkomst is van kracht voor de duur van de in de Overeenkomst genoemde periode. Gedurende deze periode is tussentijdse opzegging niet mogelijk. Na deze periode wordt deze Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor een periode van 1 jaar tegen dezelfde voorwaarden en prijscondities zoals in de Overeenkomst is opgenomen, tenzij een Partij uiterlijk 3 maanden voorafgaand aan het verstrijken van het contractjaar uitsluitend per aangetekend schrijven laat weten dat hij geen verlenging wenst of tenzij Partijen anders schriftelijk zijn overeengekomen. 2. In afwijking van het in het vorige lid gestelde kan elke Partij de Overeenkomst met onmiddellijke ingangen zonder rechterlijke tussenkomst beëindigen indien en zodra de Wederpartij in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd, ontbonden wordt dan wel ophoudt te bestaan, en kan SEC de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst beëindigen in geval de Afnemer niet langer aan zijn verplichtingen onder de Overeenkomst voldoet na daartoe door SEC te zijn aangemaand. 3. Indien bij de beëindiging van de overeenkomst de Afnemer de programmaverantwoordelijkheid van SEC niet overneemt of door een andere leverancier laat overnemen, zal het elektriciteitsverbruik van de navolgende periode gefactureerd worden gebaseerd op APX prijzen (inclusief handels- & administratieve opslagen) op basis van het klantprofiel. Artikel 23. Wijziging van deze Algemene Voorwaarden en Tarieven 1. Deze algemene voorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften en regelingen kunnen door SEC worden gewijzigd. Wijzigingen treden eerst in werking dertig dagen na de dag waarop zij aan de Afnemer zijn medegedeeld, tenzij in de bekendmaking een latere datum van in werking treden is vermeld. 2. Wijzigingen van de tarieven treden in werking 14 dagen na de dag waarop de wijzigingen zijn bekend gemaakt, tenzij in de bekendmaking een latere datum van in werking treden is vermeld. Artikel 24. Overdracht 1. Afnemers zijn gerechtigd hun rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst aan een dochter- of groepsmaatschappij in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek over te dragen, voor zover door de betreffende Afnemer een verklaring in de zin van artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek is neergelegd ten kantore van het handelsregister waar hij is ingeschreven met betrekking tot de dochter- of groepsmaatschappij waaraan de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst zijn overgedragen. 2. Een overdracht van een Afnemer van zijn rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst aan een maatschappij niet zijnde een dochter- of groepsmaatschappij in de zin van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek behoeft de schriftelijke goedkeuring van SEC. 3. SEC is steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst aan derden over te dragen. Artikel 25. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 2. Geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst zullen, tenzij de geschillen in der minne worden geregeld, mits beide Partijen daarmee instemmen, naar de regelen van het recht bij wijze van bindend advies worden beslecht door de Geschillencommissie Energie en Water overeenkomstig haar Reglement. 3. Alvorens zich tot de Geschillencommissie Energie en Water te wenden, dient een Partij een klacht eerst schriftelijk aan de Wederpartij voor te leggen. Dit dient te geschieden binnen vier weken nadat het feit waarop de klacht is gebaseerd zich heeft voorgedaan dan wel, indien het feit redelijkerwijs pas later geconstateerd kon worden, binnen drie weken na constatering van het feit. 4. Als de klacht niet binnen zes weken na indiening tot tevredenheid van de klagende Partij wordt afgewikkeld, kan iedere Partij zich overeenkomstig dit artikel schriftelijk tot de Geschillencommissie Energie en Water wenden. Het advies van de Geschillencommissie Energie en Water zal in dat geval eveneens bindend zijn. 4

5 Artikel 26. Informatieplicht, wijzigingen 1. De Afnemer is verplicht aan SEC de nodige medewerking te verlenen bij de toepassing en de uitvoering van het bepaalde in of krachtens de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden en de controle op de naleving daarvan en wel in het bijzonder door: a. SEC zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van alle gegevens, voorvallen en wijzigingen in omstandigheden die voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn zoals, wijzigingen in verbruik, door hem waargenomen of vermoede schade, gebreken of onregelmatigheden in het in zijn perceel aanwezige gedeelte van de Aansluiting, inclusief de Meetinrichting, verbreking van de verzegeling daaronder begrepen; b. SEC minimaal 25 werkdagen van te voren schriftelijk op de hoogte te stellen van voorgenomen wijzigingen van bankrekeningnummer en factuuradres; c. SEC minimaal 25 werkdagen van te voren schriftelijk op de hoogte te stellen van voorgenomen vervanging en/of aanpassing van de Aansluiting van de Afnemer; bij daadwerkelijke vervanging en/of aanpassing van de Aansluiting is SEC gerechtigd de met de Afnemer overeengekomen prijzen en vergoedingen te herzien. 2. De Afnemer is verplicht SEC minimaal 25 werkdagen van te voren schriftelijk in te lichten over een voorgenomen verhuizing, gewijzigde adresgegevens, een eventuele staking van zijn bedrijfsactiviteiten, (handels)naamwijzigingen, een bedrijfsovername, een (juridische) fusie, een (af)splitsing dan wel verkoop van een bedrijfsonderdeel en/of enig andere ingrijpende wijziging in de ondernemingsstructuur en/of het bestuur van de Afnemer. 3. In gevallen als bedoeld in lid 2 van dit artikel blijft het bepaalde in artikel 22 lid 1 onverminderd van kracht. De Afnemer kan in deze gevallen SEC verzoeken de geldende Overeenkomst aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden. SEC zal aan een dergelijk verzoek haar medewerking verlenen voor zover dit in redelijkheid van haar kan worden gevergd. SEC kan aan deze medewerking voorwaarden verbinden. 4. De Afnemer is er voor verantwoordelijk dat SEC minimaal 25 werkdagen voorafgaand aan de ingangsdatum van de Overeenkomst beschikt over de juiste gegevens ten behoeve van een correcte uitvoering van de Overeenkomst. Indien SEC niet minimaal 25 werkdagen voor de ingangsdatum van de Overeenkomst over de juiste gegevens van de Afnemer beschikt is SEC niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Ten gevolge hiervan door SEC te maken kosten komen voor rekening van de Afnemer. Artikel 27. Wisselen van Leverancier 1. De Afnemer staat er jegens SEC voor in dat hij, op de datum waarop de leveringsovereenkomst een aanvang dient te nemen, geen lopende contractuele verplichtingen heeft bij een of meer andere leverancier(s). In het bijzonder wordt de Afnemer geacht tijdig te hebben opgezegd. 2. Indien de Afnemer van SEC zijn Overeenkomst met SEC heeft opgezegd teneinde zijn elektriciteit bij een derde te betrekken, en op de door hem gewenste wisseldatum nog geen overeenkomst tot levering van elektriciteit tot stand is gekomen met deze derde, noch mededeling is ontvangen van het Energy Clearing House dat de Afnemer daadwerkelijk van leverancier is gewisseld ( switchbericht ), zal SEC de elektriciteitslevering gedurende een periode van veertien dagen na de gewenste wisseldatum aan deze Afnemer voortzetten. De gedurende bovengenoemde periode geleverde elektriciteit zal aan hem in rekening worden gebracht verhoogd met de extra kosten die voor SEC ontstaan. Indien na deze periode van veertien dagen nog geen switchbericht is ontvangen, wordt de Overeenkomst geacht met instemming van de Afnemer te zijn verlengd zoals bedoeld in artikel Indien de Afnemer naar een andere leverancier dan SEC wisselt zonder dat hij de overeenkomst rechtsgeldig heeft opgezegd, of zonder dat hij de overeengekomen opzegtermijn in acht heeft genomen en indien de Afnemer, na daarvoor in gebreke te zijn gesteld, gedurende veertien dagen nalatig blijft om terug naar SEC te wisselen, wordt de Afnemer geacht in strijd met de opzegtermijn te hebben opgezegd en is de Afnemer aan SEC een schadevergoeding (boete) verschuldigd. De hiervoor genoemde schadevergoeding omvat alle onkosten, inclusief de gederfde inkomsten, van SEC over de resterende periode verhoogd met eenmalige administratiekosten van EUR 100,00 (exclusief BTW) en maandelijks vastrecht per Netaansluitpunt. De boete wordt bij de Afnemer in rekening gebracht onverminderd de bevoegdheid van SEC om alsnog nakoming te vorderen en onverminderd de bevoegdheid van SEC tot het vorderen van een schadevergoeding, voor zover deze voormelde boete te boven gaat. Artikel 28. Slotbepaling 1. Deze Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit treden in werking per 1 oktober Deze Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit liggen ter inzage bij SEC en zijn aldaar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar. 3. Deze Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant te Eindhoven onder registratienummer

DELTA Energy B.V. Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan zakelijke klanten. www.delta.nl

DELTA Energy B.V. Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan zakelijke klanten. www.delta.nl DELTA Energy B.V. Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan zakelijke klanten www.delta.nl Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen en toepasselijkheid 2 Artikel 2 Overeenkomst tot

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikaansluitingen. Versie: 2013/08/1.

Algemene voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikaansluitingen. Versie: 2013/08/1. Versie: 2013/08/1 Datum: 01-08-2013 Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikaansluitingen Scholt Energy Control B.V. Bezoekadres: Parallelweg Oost 35 5555 XA

Nadere informatie

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten.

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Stroom en gas van Met de eenvoud van energie Bijzondere Voorwaarden voor levering van energie aan consumenten. Artikel 1 Algemeen

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers 2013 Robin Energie B.V. Standaardruiter 7 3905 PT Veenendaal Postbus 116 3900 AC Veenendaal ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördi natie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013.

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie www.nle.nl)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op www.budgetenergie.nl/algemene-voorwaarden

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs)

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs) Stroom Nuon garandeert dat uw leveringstarieven en het vastrecht voor stroom gedurende het eerste jaar van het contract tenminste 20% lager zijn dan de Nuon-stroomtarieven bij een contract voor onbepaalde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas

Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas Deze aansluit- en transportovereenkomst wordt verstrekt door VanHelder namens uw regionale netbeheerder Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas de kleinverbruiker 1 en de regionale

Nadere informatie

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Robin Energie B.V. Landjuweel 44 Veenendaal 3905 PH ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers Beste klant, Wij heten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij: Cogas Infra en Beheer B.V. (www.cogas.nl);

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen Netbeheer Nederland en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de SER en zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene Elektriciteitsleveringsvoorwaarden GDF SUEZ Energie Nederland N.V. voor zakelijke verbruikers

Algemene Elektriciteitsleveringsvoorwaarden GDF SUEZ Energie Nederland N.V. voor zakelijke verbruikers Algemene Elektriciteitsleveringsvoorwaarden GDF SUEZ Energie Nederland N.V. voor zakelijke verbruikers versie april 2013 (hierna: Algemene Voorwaarden ) www.gdfsuez.nl GDF SUEZ Energie Nederland N.V.,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Levering van Gas aan Grootverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de Levering van Gas aan Grootverbruikers Algemene Voorwaarden voor de Levering van Gas aan Grootverbruikers 1 Definities 2 2 Toepasselijkheid 5 3 Overeenkomst 6 4 Gasinstallatie en Aansluiting 7 5 Continuïteit van de Levering 7 6 Eigendom en

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9 Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Deze Algemene Voorwaarden zijn onderverdeeld in drie hoofdstukken te weten:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten.

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten. Algemene detacheringvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V.

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. november 2009 Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V., november

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en zijn opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Versie 2015.2. Algemene Voorwaarden DUURZAAM energiezorg B.V.

Algemene voorwaarden. Versie 2015.2. Algemene Voorwaarden DUURZAAM energiezorg B.V. Algemene voorwaarden Versie 2015.2 Algemene Voorwaarden DUURZAAM energiezorg B.V. 1.1 Toepasselijkheid De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden diensten waarin DUURZAAM energiezorg

Nadere informatie