Leidraad aanbesteding Projectplan. Stimuleringsprogramma Zonnig Haaglanden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leidraad aanbesteding Projectplan. Stimuleringsprogramma Zonnig Haaglanden"

Transcriptie

1 Leidraad aanbesteding Projectplan Stimuleringsprogramma Zonnig Haaglanden Grote Marktstraat 43 Postbus CB Den Haag Telefoon Telefax Inleiding Dit projectplan geeft een beschrijving van de totstandkoming van het stimuleringsprogramma Zonnig Haaglanden. Dit projectplan is bedoeld als leidraad bij de nationale openbare aanbesteding van dit project. Het regionale klimaatbeleid Op 16 april 2008 is het Regionaal Structuurplan Haaglanden 2020 (RSP) vastgesteld. Hierin is de ambitie opgenomen dat Haaglanden in 2030 een voorbeeldregio is op het gebied van het benutten van schone energie en energiebesparing. In het Regionaal Milieuplan was al eerder de ambitie gesteld om te komen tot de meest duurzame regio van de Randstad. Dit betekent dat in de regio sprake is van een aantrekkelijk woon- en vestigingsmilieu en een goed functionerend netwerk, ook op de langere termijn. Uitwerking van het begrip duurzame regio vindt plaats door het benoemen van zogenaamde duurzaamheidsschakels. In de Visie op duurzame ontwikkeling is Schoon en klimaatneutraal één van deze duurzaamheidsschakels. Het ontwikkelen en uitvoeren van klimaatbeleid is dus onderdeel van het streven naar duurzaamheid in de regio. In het kader van het regionale milieubeleid heeft Haaglanden in het RSP doelstellingen opgenomen voor vermindering van de uitstoot van CO 2. De doelstellingen zijn: Afname CO 2 -uitstoot met 30% in 2020 (einde looptijd RSP) ten opzichte van Voor 2030 is de ambitie, dat de CO 2 -uitstoot met 50% is gereduceerd ten opzichte van In 2050 is Haaglanden een CO 2 -neutrale regio. Om invulling te geven aan de doelstellingen is de Routekaart Haaglanden klimaatneutraal ontwikkeld en op 29 juni 2011 vastgesteld door het algemeen bestuur. Uit de analyses voor de routekaart is gebleken dat het benutten van zonne-energie in Haaglanden een belangrijke bijdrage moet leveren aan het klimaatneutraal maken van de regio. Daarom ziet het Stadsgewest Haaglanden het stimuleren van zonne-energie als één van de speerpunten in het klimaat- en energiebeleid voor de komende jaren. Doel van de opdracht Doel van de opdracht is de ontwikkeling van een stimuleringsprogramma voor het plaatsen van zonnepanelen op daken. De opdracht bestaat uit de volgende onderdelen: Een webapplicatie die in de gebouwde omgeving van Haaglanden de geschiktheid van daken voor zonnepanelen laat zien op een (3D)kaart: de Zonnekaart Haaglanden. Opzetten en uitvoeren van een promotiecampagne om bekendheid te geven aan de zonnekaart en de regionale en gemeentelijke subsidieregelingen. Onderzoek naar gezamenlijke inkoop tegen gereduceerde prijzen en zo mogelijk de organisatie (niet de uitvoering) daarvan. Ook eventuele samenwerking met andere initiatieven omtrent zonne-energie moet worden onderzocht. 1

2 Subsidieregeling Zonnig Haaglanden Het Stadsgewest stelt een subsidieregeling voor zonnepanelen op in het kader van het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit). Het opstellen en uitvoeren van deze subsidieregeling valt buiten deze offerteaanvraag, maar afstemming met de zonnekaart en de promotiecampagne is natuurlijk noodzakelijk. De ontwikkeling van de subsidieregeling start aanstaande augustus en zal uiterlijk in november 2011 in een nadere regeling worden vastgesteld door het dagelijks bestuur. Het streven is de regeling vanaf 1 januari 2012 open te stellen. Beschrijving van de tool Zonne-energie op daken in stedelijk gebied biedt mogelijkheden om te voorzien in een fors deel van de stedelijke elektriciteitsvraag. Om het zonnepotentieel te benutten kan een interactieve kaart behulpzaam zijn, waarop de geschiktheid van daken voor zonnepanelen inzichtelijk is gemaakt. De tool, de Zonnekaart Haaglanden, heeft de volgende eigenschappen: Met behulp van GIS-analyses wordt voor elk dakoppervlak de gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsopbrengst van zonnepanelen berekend en de bijbehorende CO 2 reductie. Daarbij wordt rekening gehouden met het totale dakoppervlak, de dakhelling en dakoriëntatie. Voorts wordt een schaduwanalyse uitgevoerd, waarbij rekening wordt gehouden met schaduw van bomen, huizen of andere obstakels. De resultaten worden in een (3D) kaartbeeld gepresenteerd. Bij de selectie van een dak op de kaart moet een calculator zichtbaar worden, waarin de gebouweigenaar een herberekening kan maken met eigen gegevens, zoals prijsopgaves van zonnepanelen en de uiteindelijke keuze van de paneeloppervlakte. Op de website van de gemeente Wiesbaden in Duitsland staat een voorbeeld, wat het Stadsgewest als applicatie voor ogen heeft: De Solarkataster. De vormgeving van de Zonnekaart moet zoveel mogelijk aansluiten bij de huisstijl van Haaglanden voor websites. De hosting van de website zal bij het Stadsgewest plaatsvinden. Optioneel laat de tool ook het potentieel van zonne-energie in de regio zien. De hoeveelheid energie die in de regio met zonnepanelen kan worden opgewekt wordt gekwantificeerd. Daarnaast wordt de CO 2 reductie berekend en het kostenplaatje weergegeven. Met de tool kunnen gemakkelijk de beste daken voor zonnepanelen in de regio worden geselecteerd. Als basisinformatie wordt gebruik gemaakt van GIS-data van de regio. Al naar gelang de uitvoering van de zonnekaart in de mate van detail en informatievoorziening, zijn waarschijnlijk verschillende productvarianten te onderscheiden. Het is mogelijk in de aanbieding een zogenaamde basisvariant (meest goedkope) te definiëren, die vervolgens modulegewijs kan worden uitgebreid tot de gewenste variant. Op die wijze kan het Stadsgewest een kostenafweging maken of in bepaalde functionaliteiten wordt geïnvesteerd. Voor het maken van de zonnekaart zijn databestanden nodig. Het Stadsgewest heeft een eigen GISafdeling en beschikt over het TOP10NL-bestand. Indien voor de zonnekaart nog andere gegevens noodzakelijk zijn, dient in de aanbieding te worden beschreven welke gegevens nodig zijn inclusief kostenraming. 1 Vanaf de lancering van de zonnekaart moet in de aanbieding voor een periode van vier jaar een kostenraming worden gemaakt van eventueel onderhoud en actualisatie van de webapplicatie. 1 Het is niet bekend of en welke gemeenten mogelijk data kunnen aanleveren, zoals bijvoorbeeld AHN-2 of een 3D-stadsmodel. In de aanbieding moet aangenomen worden, dat gemeenten geen data kunnen leveren. Als tijdens de uitvoering van de opdracht gegevens van gemeenten gebruikt kunnen worden, dan wordt dit niet in rekening gebracht door de opdrachtnemer. 2

3 In onderstaande tabel worden de eisen aan de tool samengevat. Tabel 1 Samenvatting eisen Toegankelijkheid Informatie Investering Opties Toegankelijkheid Gebruikersgemak Geschiktheid internetbrowser Adreszoekfunctie Huisstijl Zichtbaarheid potentieel Zichtbaarheid aanvullende informatie Kostencalculator Potentieel zonnethermie Grootschalige GISanalyses Nederlandse markt Verdere doorverwijzing Integratie Google Earth De informatie moet voor ieder toegankelijk zijn via het internet De webapplicatie moet makkelijk bedienbaar zijn Verschillende internetbrowsers moeten ondersteund worden Gebruiker moet een adres in kunnen voeren om zijn/haar pand snel terug te vinden Integratie van de applicatie met huisstijl Stadsgewest Haaglanden Het instralingspotentieel moet per dak zichtbaar zijn Het adres, dakoppervlak, instraling, geschatte opbrengst in kwh Bij muisklik op een dak moet een berekening zichtbaar worden waarmee een individuele investering kan worden doorgerekend Naast zonnestroom (PV) wordt ook potentieel voor zonnethermie (warmte) weergegeven Voor gebieden moet het potentieel inzichtelijk zijn Product moet geschikt zijn voor de Nederlandse markt Doorverwijzing naar gemeentelijk loket, subsidieregelingen, installateurs, adviseurs etc. De zonnekaart kan in een 3D-omgeving worden opgeroepen Beschrijving promotiecampagne De promotiecampagne moet zorgen voor bekendheid van de zonnekaart en de subsidieregeling. Niet alleen de subsidieregeling van het Stadsgewest, maar ook gemeentelijke, provinciale en nationale regelingen moeten worden meegenomen in de campagne. Doelgroepen van de campagne zijn particuliere woningeigenaren, corporaties, bedrijven, kantooreigenaren, gemeenten, energiebedrijven etc. Door de informatie over het potentieel van zonne-energie worden deze doelgroepen gestimuleerd, doordat: Eigenaren van gebouwen met geschikte daken voor zonnepanelen krijgen inzicht in het rendement van zonne-energie en worden zo gestimuleerd om panelen te plaatsen. Energiebedrijven die als dienstverlening het plaatsen van zonnepanelen aanbieden kunnen op basis van de zonnekaart kansrijke gebouwen of zelfs wijken gericht benaderen. Gemeenten kunnen gerichte campagnes voor zonnepanelen opzetten. Bijvoorbeeld voor particuliere woningeigenaren, waarvan het dak van de woning zeer geschikt is voor zonnepanelen. In de inschrijving / offerte moet duidelijk worden gemaakt hoe de promotiecampagne wordt ingericht, zodat de genoemde doelgroepen worden bereikt en de boodschap overkomt. Beschrijving onderzoek collectieve inkoop Met de campagne Wij Willen Zon is door grootschalige collectieve inkoop een enorme korting geboekt op de aanschaf van de zonnepanelen. In 2011 is op een bestelling van panelen een korting verkregen van 35%. In de inschrijving moet worden aangegeven of en zo ja op welke wijze de campagne in Haaglanden versterkt kan worden door een samenwerking met Wij Willen Zon. Ook moet worden geïnventariseerd of er nog andere initiatieven zijn, waarmee door samenwerking voordelen kunnen worden behaald. 3

4 Planning Het is de wens van het Stadsgewest dat de opdracht in 2011 uitgevoerd wordt, waarbij de volgende globale planning wordt voorzien: Start uitvoering eind september Ontwikkeling zonnekaart eind september november Opzetten promotiecampagne oktober november Onderzoek samenwerking andere initiatieven oktober Lancering website en start promotiecampagne januari 2012 Buiten de opdracht worden door het Stadsgewest nadere regels geformuleerd voor de subsidieverlening. De regeling wordt opengesteld per 1 januari Gunningscriteria De ontvangen inschrijvingen worden beoordeeld op basis van de volgende criteria: Kosten van het project (20%) Uitwerking van de zonnekaart (40%) Uitwerking promotiecampagne (30%) Onderzoek collectieve inkoop (10%) Tussen haakjes is de wegingsfactor per criterium gegeven. Bij elk criterium wordt de beoordeling vertaald in een rapportcijfer tussen 1 en 10, waarbij 10 de hoogste score is. Inlichtingen en verdere procedure Vragen kunnen tot 8 augustus 2011 tot uur per worden ingediend. De vragen en antwoorden worden geanonimiseerd in een Nota van Inlichtingen aan alle inschrijvers g d uiterlijk op 23 augustus Inschrijvingen dienen te worden ingediend vóór 14 september 2011 te uur bij de receptie van Stadsgewest Haaglanden, Grote Markstraat 43 te Den Haag, 4e etage. De klok bij de receptie is voor het aangeven van de tijd bepalend. De opening van de inschrijvingen vindt plaats op 14 september 2011 te uur ten kantore van het Stadsgewest Haaglanden, Grote Marktstraat 43 te Den Haag. Verzending van de voorlopige gunning geschiedt op 22 september De definitieve gunning vindt plaats 15 kalenderdagen na het verlenen van de voorlopige gunning, indien geen kort geding aanhangig is gemaakt. De inschrijving dient schriftelijk te worden gedaan, op papier, in tweevoud, waarvan één exemplaar losbladig, en beiden rechtsgeldig ondertekend. Daarnaast dient een elektronische inschrijving te worden opgemaakt als PDF-bestand en als CD-ROM te worden bijgevoegd. Bij eventuele strijdigheden tussen de schriftelijke en de elektronische versie, geldt de schriftelijke versie. Op de enveloppe of het pakket dient te worden vermeld Aanbesteding Zonnig Haaglanden, niet openen vóór 14 september 2011 om uur. Inschrijvingen die na 14 september 2011, uur worden ontvangen, worden uitgesloten van beoordeling. Het risico van vertraagde postbezorging, files e.d. is voor rekening van inschrijver. De inschrijver die op 14 september 2011 geen ontvangstbericht heeft ontvangen, wordt verzocht telefonisch navraag te doen. 4

5 Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat voor de uitvoering van dit project de algemene voorwaarden van Stadsgewest Haaglanden (ARVODI-2008) van toepassing zijn. Andere Algemene voorwaarden zullen niet worden geaccepteerd en zullen leiden tot uitsluiting van de inschrijver. De ARVODI-2008 zijn als bijlage gevoegd bij deze leidraad. 5

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Gecorrigeerde versie Ten behoeve van de Europese aanbesteding van Werkplekken ICT door middel van de Openbare procedure Intern kenmerk: 741046-A Gemeente Amersfoort, Sector Dienstverlening,

Nadere informatie

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten voor de aanbesteding van de opdracht met zaaknummer [] voor het [ZAAK_OMSCHRIJVING]. Datum [versiedatum]

Nadere informatie

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Velsen, Stad van de Wind Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Inhoudsopgave 3 Inleiding en doel 4 Velsen in vogelvlucht 5 Projecten 6 Financiering van de projecten 8 Projecten in uitvoering 12 Projecten

Nadere informatie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie Beschrijvend Document Openbare Europese aanbesteding Mobiele en vaste telefonie Opgesteld door: IBN Versie: 12.0 Datum: vrijdag 7 november 2014woensdag 26 november 2014 Inhoud Begrippen... 3 Voorwoord...

Nadere informatie

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord -

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047 - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - S.R. van Galen-Avegaart Gemeente Zutphen, afdeling Klantcontact, team Omgeving december 2010 Beleidsplan Zutphen

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Vaste en mobiele telefonie-infrastructuur

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Vaste en mobiele telefonie-infrastructuur Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Vaste en mobiele telefonie-infrastructuur Opdrachtgever Gemeente Noordoostpolder Kenmerk NOP-WCS-14275 Status Definitief Datum 7 januari 2015 CPV code(s)

Nadere informatie

III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ "-V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x

III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ -V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x G E M E E N T E NOOR D E N V E L D ParaaS secretaris ^ffloi/^x Paraaf direct leidinggev 2na^y3ïlfNA t jadvies VAN $ 0 / 2 Datum Afdeling 30 november 2012 R&S/OW&A III: III II Opsteller Telefoon 279/329

Nadere informatie

Europese aanbesteding Midoffice Suite

Europese aanbesteding Midoffice Suite Europese aanbesteding Midoffice Suite Alphen aan den Rijn, Delft, Ede, Nieuwegein en Zoetermeer onder aanvoering van EGEM en begeleid door M&I/Argitek Europese aanbesteding 2006-023405 Commercieel vertrouwelijk

Nadere informatie

Printvoorzieningen SKVOB e.o. Beschrijvend document Europese aanbesteding volgens openbare procedure

Printvoorzieningen SKVOB e.o. Beschrijvend document Europese aanbesteding volgens openbare procedure Printvoorzieningen SKVOB e.o. Beschrijvend document Europese aanbesteding volgens openbare procedure Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 1.1 SKVOB e.o. 3 1.2 Aanleiding, doel en gewenst resultaat

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND

MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND 6 september 2011 MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND 2011-2014 INHOUDSOPGAVE Samenvatting... 3 1 Inleiding... 5 1.1 Doelstelling... 5 1.2 Wettelijk kader en besluitvorming... 5 1.3 Verantwoording...

Nadere informatie

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening Opdrachtgever Gemeente Leidschendam-Voorburg Kenmerk LV-WCS-14101 / 962969 Status Definitief Datum 18 maart 2014

Nadere informatie

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Datum: 8 februari 2012 Projectnummer: 12124 Status: Definitief Opdrachtgever: Milieudienst Westfriesland Nieuwe Steen 2 B401 1625 HV HOORN Postbus 2095

Nadere informatie

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu Gemeente Zoekt Zon Gemeente Zoekt Zon Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu 1 Voorwoord... 3 1. Strategische doelen en -keuzes... 4 1.1 De gemeente

Nadere informatie

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie Perspectieven, kansen en bedreigingen Geert van Kempen Maurice Wolters Arvalis 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 1. Achtergrond projectplan...

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee!

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! Format beschrijving teamresultaat DO IT! 2008/2009 1.0 Projectnaam : onder deze titel zal over het resultaat gepubliceerd/gecommuniceerd worden Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! 1.1

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor

Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor sprogramma bij de reisgids voor duurzaamheid, energie en klimaat in Alphen aan den Rijn 2014-2020 Van A naar D: Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald:

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald: Advies 159 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 17 maart 2014 namens een aantal aanbestedende diensten een vooraankondiging voor een marktconsultatie Externe inhuur ICT gepubliceerd. 1.2. Die marktconsultatie

Nadere informatie

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 1 Inhoud Inhoud... 2 Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 Hoofdstuk 2. Rol van de gemeente... 5 Proces en samenwerking... 5 De gemeente als verbinder... 6 Hoofdstuk 3. Speerpunten duurzaamheidsagenda...

Nadere informatie

Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument

Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument Europese aanbesteding Inzake Project GOUD (Gezamenlijke Ontwikkeling Uniforme rijksdesktop) Kenmerk: B&C/2007-851M WEB Versie Publicatienummer: 2007/S

Nadere informatie

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL 710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL Opdrachtgever Windpark Den Tol B.V. 3 Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 248 99 40 Documenttitel

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie