JAARVERSLAG Vastgesteld door de Commissie van Toezicht dd. 19 april 2013 te Utrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2012. Vastgesteld door de Commissie van Toezicht dd. 19 april 2013 te Utrecht"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012 Vastgesteld door de Commissie van Toezicht dd. 19 april 2013 te Utrecht Prof. Dr. B.J. Blaauboer Coördinator P.O.T. Wageningen UR P.O. Box 8000 NL-6700 AE Wageningen tel fax Web: 1

2 I. Samenvatting De Postdoctorale Opleiding heeft in 2012 opnieuw een recordaantal deelnemers kunnen bedienen: 139 personen (in 2011: 129), die ook gezamenlijk weer meer cursussen afnamen: 247 (2011: 235). In cursusweken uitgedrukt was er een lichte daling, cumulatief 272,8 weken (in 2011: 284,5), vooral veroorzaakt door het feit dat de cursus Risk Assessment nu als een éénweekse (was twee weken) cursus geldt. We zagen een toename in het aantal AIO s, terwijl we ook weer een stijging van het aantal overige deelnemers mochten begroeten. Ook opvallend is het grotere aantal deelnemers van buitenlandse oorsprong, overigens voor een deel zijn dit AiO s aan een der deelnemende universiteiten. Financieel hebben we dankzij het grotere aantal niet-aio-deelnemers een minder groot verlies geleden dan was begroot. Dit negatief financieel resultaat is ten laste gebracht van het eigen vermogen, waarvan de stand nu is als in het beleid vastgelegd, nl. ongeveer ter grootte van de jaarlijkse omzet. In het cursusprogramma zijn twee wijziging opgetreden: de cursus Risk Assessment is nu een éénweekse, en tevens de hernieuwde start van de cursus Legal and Regulatory Toxicology. Er is voortgang gemaakt met het systematisch evalueren van de cursussen. In april 2012 overleed Dr Hans Temmink, sinds de oprichting in 1987 t/m december 2002 de coördinator de Postdoctorale Opleiding Toxicologie. We gedenken Hans als een inspirerende initiator van veel van de activiteiten van de POT. Ia Summary In 2012 the Postgraduate Education in Toxicology (PET) Programme again welcomed a record number of participants: 139 persons (in 2011: 129), collectively responsible for taking 247 courses (2011: 235), cumulatively: weeks (in 2011: 284.5). The increasing trend over the last years was continued with regard to the PhD student numbers. However, this year we witnessed an increase in the numbers of other participants. Mainly as a result of the latter we had a smaller negative financial result than was foreseen, which resulted in an acceptable decline of the financial reserves. We also had more participants originating from outside the Netherlands, however, this also includes the foreign PhD students from the participating Dutch Universities. We had two changes in the course programme: the course on Risk Assessment is a one-week course now, and the renewed course on Legal and Regulatory Toxicology was presented. Progress was made towards the systematic evaluation of all courses. In April we sadly acknowledged the news that Dr Hans Temmink had died. Hans was the PET co-ordinator from the start in 1987 until his retirement in December We remember his inspiring and initiating role in many of the PET activities. 2

3 II. Mandaat en algemene werkwijze Het mandaat van de Postdoctorale Opleiding Toxicologie is gebaseerd op de samenwerkingsovereenkomst tussen de deelnemende universiteiten, voor het eerst vastgesteld in 1987, laatstelijk aangepast in 2003, en in 2010 van een addendum voorzien wegens de uitbreiding met de deelname van de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Amsterdam. Thans nemen acht universiteiten deel: Wageningen UR (penvoerder) Universiteit Utrecht (coördinator) Leiden Universiteit Vrije Universiteit Amsterdam Radboud Universiteit Nijmegen Universiteit Maastricht Rijksuniversiteit Groningen Universiteit van Amsterdam In de overeenkomst is (in overeenstemming met de wet) sprake van Postinitieel Onderwijs in de Toxicologie. De deelnemende universiteiten verbinden zich om in gezamenlijkheid onderwijs te verzorgen met als doel te voorzien in de behoefte aan opleiding van professionele toxicologen in Nederland en daarbuiten. De samenstelling van het onderwijsprogramma wordt zo veel mogelijk afgestemd met het eisenprogramma opgesteld door het Concilium Toxicologicum van de Nederlandse Vereniging voor Toxicologie (NVT), dat op zijn beurt weer afstemming nastreeft met de Guidelines 1 opgesteld door EUROTOX. Cursisten die met goed gevolg het programma afleggen hebben daarmee voldaan aan het cursorische deel van de eisen die gesteld worden bij de Nederlandse en Europese registratie als toxicoloog. Het penvoerderschap voor de samenwerking is in handen van Wageningen UR. Hier is de coördinator aangesteld, die de jaarplanning, de inhoudelijke afstemming tussen de cursussen, de kwaliteitsbewaking en de cursusvergoedingen regelt. In Wageningen is ook het secretariaat van de opleiding gevestigd, waar de administratieve en financiële zaken worden uitgevoerd. De penvoerder voorziet in bureau-faciliteiten en administratieve basisondersteuning. Een Commissie van Toezicht bewaakt de gang van zaken en stelt o.m. het cursusprogramma, de tarieven, de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag vast. In het onderstaande kader wordt de praktische invulling van het programma vastgelegd in algemene doelen en eindtermen voor het gehele programma. Vanwege het internationale karakter van het programma zijn deze in het Engels geformuleerd. Daarenboven zijn doelen en eindtermen geformuleerd voor elk van de modules. 1 Voor de meest recente EUROTOX Guidelines (2012) zie 3

4 In figuur 1 is een overzicht gegeven van de modules binnen het programma, hun plaats in het bij uitstek multidisciplinaire gebied van de toxicologie en hun onderlinge samenhang. Enerzijds is weergegeven dat de fundamentele aspecten van de interacties van stoffen met biologische systemen op verschillende niveaus van biologische integratie aan de orde komen, anderzijds zijn er ook modules die specifieker ingaan op toepassingsgebieden van het vakgebied of op speciale technieken. Tenslotte vermelden we de modules Toxicological Risk Assessment en Risk Communication. Level of biological integration Chemical Target Cell Organ Organism Population Ecosystem General toxicology Ecotoxicology: soil chemistry Molecular toxicology Cell toxicology Mutagenesis and Carcinogenesis Toxicogenomics Pathobiology Organ toxicology Immunotoxicology Medical,and forensic toxicology Epidemiology Laboratory Animal Science Legal and Regulatory toxicology Food toxicology Risk Communication Ecotoxicology: ecotoxicology Reproductive toxicology Risk assessment Occupational toxicology Overview Applied areas Tool areas Fundamental areas Figuur 1. Een globaal overzicht van de cursussen binnen het programma, met daarin ook aangegeven op welk niveau van de hiërarchie van biologische systemen (van molecuul tot ecosysteem) de cursus zich voornamelijk richt. Figure 1. A global overview of the courses within the PET programme. Also indicated is at which level of hierarchy of biological systems (ranging from molecule to ecosystems) the main emphasis is put for individual courses. 4

5 General objectives for the programme: (outcomes, competences, skills) The programme consists of a series of courses (predominantly one week) that collectively aim to provide participants the necessary theoretical and practical knowledge, insights and skills in the interdisciplinary field of toxicology. The programme builds upon, broadens and deepens the knowledge, insights and skills gained at the master level. The programme aims at providing candidates with sufficient theoretical background to act as a professional toxicologist in accordance with the requirements for registration as a toxicologist by the Dutch Society of Toxicology (NVT) and EUROTOX (the European Society of Toxicology). Admission to the programme is open to all who have a sufficient background in biology or chemistry, e.g. by having obtained a university degree in biomedical, natural, veterinary or agricultural sciences. The course on General Toxicology is meant for those applicants that did not obtain sufficient general basic knowledge on toxicology, e.g. via an appropriate master programme. If this basic knowledge is not obtained, either via such a master programme or by successfully completing the course on General Toxicology, registration for other courses may be denied. Courses focus on: - toxicological mechanisms at different levels of biological integration, from molecule to ecosystem - application of toxicological principles in different areas (e.g. food, occupation, environment, including risk assessment and risk communication) - different technological approaches (pathobiology, mutagenicity and carcinogenicity research, toxicogenomics, laboratory animal science). Each course has its own specific objectives in terms of outcomes, competences and skills. These objectives can be found in the descriptions of these courses. Collectively, successful completion of the courses will allow a candidate to: - have knowledge of the toxicology of compounds in terms of their primary mechanisms and the concomitant resulting modes of action at the different levels of biological integration; - have insight in the different aspects of toxicology related to its application in the toxicological risk analysis process 1 ; - have appropriate insight in the skills needed to 1) do toxicological research and 2) to applying this in the different application areas of toxicology (viz. the specific areas of chemical application as well as the risk analysis process) - will be able to ethically apply the science of toxicology and communicate with fellow toxicologists and non-experts. 1 : see WHO definition: Risk Analysis: A process for controlling situations where an organism, system or (sub) population could be exposed to a hazard. The Risk Analysis process consists of three components: risk assessment, risk management and risk communication. 5

6 III. Organisatie a. Commissie van Toezicht De Commissie van Toezicht heeft in 2012 tweemaal vergaderd. In de 39 e vergadering in het voorjaar, te Utrecht gehouden op 27 april 2012, werd allereerst stilgestaan bij het overlijden van Hans Temmink. Voorts werden het jaarverslag, inclusief de jaarrekening over 2011 besproken en vastgesteld. Ook besprak men de samenstelling van de CvT (zie bijlage I) en het schema van aftreden. De financiële reservesituatie van de POT baarde de CvT enige zorgen, gezien de welhaast structurele daling in het aantal niet-aio-deelnemers. In tegenstelling tot vorig jaar is er geen bespreking geweest met leden van de CvT over de financiële boekhouding. Besloten werd om voor de jaarcijfers van 2012 weer een kascommissie -bijeenkomst te houden. Ron Hoogenboom meldt zich hiervoor aan. Verdere bespreekpunten waren de kwaliteitsborging en de wijze waarop de CvT hierbij een rol kan spelen. Besloten werd om de procedure te stroomlijnen, met een standaard format voor het evaluatieformulier van iedere cursus, het samenstellen van een cursusdossier (programma, eindtermen, hand-outs, evaluatie, etc.) en een vaste procedure voor de terugkoppeling met de cursusleiders. De 40 e vergadering vond plaats op 11 december Hier werd speciaal aandacht besteed aan het 25-jarig bestaan van de Postdoctorale Opleiding Toxicologie. Aan het einde van de vergadering was er ook een ontmoeting met cursusleiders en met enkele oud-leden van de Commissie van Toezicht. De agenda omvatte als voornaamste punten de evaluatie van het cursusprogramma en de begroting voor Deze werd goedgekeurd. Voorts werd gesproken over de nu vastgestelde EUROTOX Guideline 2012 for Registration. Er werd kort stilgestaan bij de mogelijke consequenties hiervan voor ons cursusprogramma. De discussie in de voorjaarsvergadering ten aanzien van de jaarlijkse verliezen werd voortgezet met het vaststellen van een aantal aanpassingen in de tarieven voor deelname aan de cursussen. Na jarenlang gelijk te zijn gebleven worden deze per 1 januari 2013 verhoogd. Hiermee hopen we dat we de financiën ook voor de toekomst gezond kunnen houden. Informatie hierover alsmede de aankondiging dat de tarieven jaarlijks kunnen worden aangepast zal op de website en in onze correspondentie met cursisten vermeld worden. De voortgang van de evaluaties van de cursussen door de CvT-leden werd besproken. Dit moet nog goed op stoom komen, het verzamelen van de cursusdossiers bleek erg tijdrovend te zijn. Gepoogd wordt de informatie zo veel als mogelijk elektronisch te verkrijgen en dan door te sturen aan de leden die voor de cursussen zijn aangewezen. Wellicht kunnen we voor dit doel in de toekomst gebruik maken van Blackboard of een soortgelijke omgeving. 6

7 b. Concilium Toxicologicum (CT) Het Concilium Toxicologicum van de Nederlandse Vereniging voor Toxicologie (NVT) heeft in afwachting van de nieuwe EUROTOX Guidelines geen nadere wijzigingen in de besluiten met betrekking tot de eisen voor registratie gepubliceerd en de indeling in verplichte en semi-facultatieve cursussen is dus ongewijzigd. In tabel 1 is ter informatie -deze indeling weergegeven. Nadere informatie over de registratie als toxicoloog is te vinden op de NVT-website: onder het tabblad vakgebied/besluiten concilium. Tabel 1. Het door het Concilium Toxicologicum vastgestelde programma van eisen voor registratie als toxicoloog. A. Verplichte onderdelen 1. Algemene Inleiding in de Toxicologie (General Toxicology) 2. Moleculaire Toxicologie (Molecular Toxicology) 3. Cellulaire Toxicologie (Cell Toxicology) 4. Pathobiologie (Pathobiology) 5. Orgaantoxicologie (Organ Toxicology) 6. Inleiding proefdierkunde (Introduction Laboratory Animal Science) 7. Epidemiologie (Epidemiology) 8. Ecotoxicologie (Ecotoxicology) 9. Risicobeoordeling (Risk Assessment) B. Keuze-onderdelen, waarvan er minimaal drie gevolgd moeten worden 10. Medische en Forensische Toxicologie (Medical and Forensic Toxicology) 11. Arbeidstoxicologie (Occupational Toxicology) 12. Voedingstoxicologie (Food Toxicology) 13. Immunotoxicologie (Immunotoxicology) 14. Reproductietoxicologie (Reproduction Toxicology) 15. Mutagenese en Carcinogenese (Mutagenesis and Carcinogenesis) 16. Toxicogenomics (Toxicogenomics) 17. Risico-communicatie (Risk Communication) 18. Regulatoire Toxicologie (Legal and Regulatory Toxicology) 7

8 c. Ontwikkelingen in het cursuspakket In oktober vond de cursus Risk Assessment in een vernieuwd (éénweeks) format plaats. De hernieuwde cursus Legal and Regulatory Toxicology, met als cursusleider prof. Rolaf van Leeuwen in november 2012 voor het eerst gegeven. Rolaf heeft over deze cursus een artikel geschreven in het NVT-huisorgaan TCDD (zie: De cursus Ecotoxicology, die de laatste jaren feitelijk al in twee (afzonderlijk te volgen) delen werd verzorgd, zal in de toekomst als zodanig ook aangekondigd worden: één deel met nadruk op exposure, en een tweede deel met als titel Ecotoxicological effects. Het exposuredeel zal dan ook aandacht kunnen besteden aan blootstelling (bijv. vanuit het milieu) voor de menselijke populatie. Voor de cursus Ecotoxicological effects is in de achterliggende periode een vernieuwingsproject uitgevoerd door Henrique Anselmo, PhD, onder supervisie van prof. Tinka Murk. Hij ontwikkelde een module waarin de cursisten aan de hand van aangeboden tekst- en beeldmateriaal virtueel een testprotocol doorlopen voor standaard ecotoxicologische testen voor het beleid. Nadruk ligt op de acute toxiciteit voor de verschillende trofische niveaus: algen, daphnia en vis. De extra aandacht voor de kwaliteitsbewaking van het cursusprogramma heeft geresulteerd in een meer uniforme en consequentere manier van evaluatie, waarbij ook weer de leden van de Commissie van Toezicht betrokken zullen worden. IV. Deelname, resultaten en evaluatie van de modules In het verslagjaar zijn 16 cursussen gegeven met een totaal tijdsbeslag van 17 weken. Het totaal aantal deelnemers was 139, die gezamenlijk 247 modules voor hun rekening namen (cumulatief: 267,8 weken). Voor de statistische gegevens zie ook de bijlagen. De cursussen Food Toxicology, Ecotoxicology-Exposure en Ecotoxicology-Effects waren in 2012 niet geprogrammeerd en zijn in 2013 weer wel aan de beurt. In het onderstaande overzicht per cursus staat na de naam de cursusduur in weken vermeld. Tevens staat per cursus de cursusleiding en de locatie van de cursus, alsmede een korte evaluatie door de cursisten vermeld met daarna de reactie van de cursusleiding (voor zover die werd ontvangen). General toxicology (2) Cursusleider: B. Blaauboer, Utrecht. Aantal deelnemers 20, in dit geval is dat dus het aantal afgenomen CD-roms. In 2012 hebben 14 cursisten tentamen gedaan, allen zijn hiervoor geslaagd, met cijfers variërend van 6 tot 8 (gem. 7.0) 8

9 Het bestuderen van het tentamen kan ook zeer wel aan de hand van een boek dat de basis van de toxicologie behandelt, bijv. Casarett & Doull's Essentials of Toxicology, 2e editie (Curtis D. Klaassen and John B. Watkins, III, eds). Inschrijving voor deze cursus houdt in dat men het recht koopt om tentamen te mogen doen. Aan alle cursisten die het tentamen hebben gedaan wordt vanaf nu ook een standaardevaluatieformulier opgestuurd. De respons hierop is zeer gering. Uit gesprekken met tentamenkandidaten blijkt dat men over het algemeen het openboek tentamen waarderen wegens de nadruk die ligt op inzichtvragen. Er zitten (op sommige computersystemen, andere weer niet) nog enkele technische problemen in de DVD. Molecular toxicology (1) Cursusleider: J. Commandeur, Amsterdam. Aantal deelnemers: 17 (cap 24). Deze cursus wordt jaarlijks zeer goed beoordeeld door de deelnemers, met name de opbouw en het niveau. Enkele suggesties voor verbeteringen zijn door de cursusleider doorgevoerd, o.a. de vernieuwing van case study-presentaties met powerpoint. Sommige cursisten vonden het een voordeel, anderen juist een nadeel dat de cursusleider vrijwel alle presentaties doet. Cellular toxicology (1) Cursusleider: B. van de Water, Leiden. Aantal deelnemers: 13 (cap 12). Dit jaar is de cursus aangepast en zijn er verschillende nieuwe lezingen toegevoegd. De cursus wordt als goed/zeer goed beoordeeld, sommige sprekers worden als zeer goed tot excellent beoordeeld. De organisatie van de cursus wordt goed bevonden. Dit jaar deden er voornamelijk AIOs mee aan de cursus, dit in tegenstelling tot veel voorgaande jaren. Sommige AIOs vonden dat de informatie niet heel vernieuwend was; echter deze mensen werkten zelf vaak al aan in vitro-modellen. Deze opmerking stond in contrast met de opmerkingen dat er soms te veel diepgang was over mechanismen van toxiciteit. M.b.t. de orgaantoxiciteit is overlap geconstateerd, getracht wordt deze in overleg te minimaliseren. Organ toxicology (1) Cursusleider: R. Masereeuw, Nijmegen. Aantal deelnemers: 19 (cap 24). In het algemeen werd de cursus goed beoordeeld. Als mogelijke verbeteringen voor de volgende cursus constateerde de cursusleider: - Uitbreiding van het aantal orgaansystemen, m.n. het hart. - Meer interactieve vormen van het presenteren van de case studies - De planning van het tentamen, met meer tijd voor studie. - De planning van de breaks. Medica, and forensic toxicology(1,4) Cursusleider: J. Meulenbelt, Utrecht. Aantal deelnemers: 17 (cap 20). De waardering voor deze cursus is goed (4 op een 5 punt schaal). Met name de practica werden zeer gewaardeerd, evenals het enthousiasme van de docenten. Cursisten gaven aan dat er hier en daar overlap was in de inhoud van lectures en dat sommige docenten moeite hadden met het presenteren in het Engels. Er waren enkele technische problemen met de presentaties. 9

10 Mutagenesis/Carcinogenesis (1) Cursusleider: M. Nivard, Leiden. Aantal deelnemers: 16 (cap. 16). Cursisten waarderen deze cursus zeer ( excellent ), roemen de goede organisatie, de kwaliteit van de lezingen en het on-line beschikbaar hebben van de cursus-handouts. De cursusleider deelt mee dat de aanpassing van het programma in vergelijking met vorige jaren goed is uitgepakt. De opzet van het programma, met in de ochtend lezingen en in de middag practica, is in tact gelaten. In het nieuwe programma worden in de practica de deelnemers vooral geconfronteerd met resultaten uit experimenten van anderen. Geen van de deelnemers geeft aan dat hij/zij het jammer vindt de experimenten niet zelf uit te voeren. In een enkel geval vindt men wel dat er te veel gescoord moet worden. Dit is een punt waar we bij een volgende editie rekening mee zullen houden. Maar de nieuwe opzet van de practica waarbij alleen de Ames-test in het programma is gebleven t.o.v. vorige jaren is ons en ook de cursisten goed bevallen. Ook het programma is aangepast, o.a. om overlap met de module Toxicogenomics in Maastricht te voorkomen. Om wat minder overlap te hebben tussen lezingen zijn er enkele samengevoegd en zijn nieuwe onderwerpen toegevoegd in het programma zoals een lezing over Computer-based SARs, twee lezingen over nieuwe ontwikkeling in test systemen en een lezing vanuit de industrie, hoe men daar omgaat met gentox-testen. Voor een volgende editie zullen we een zelfde programma aanhouden en alleen nog kleine veranderingen aanbrengen, bijvoorbeeld in de onderlinge afstemming van enkele lezingen zodat er nog minder overlap is en bij de practica zullen de opdracht naar de deelnemers in een enkel geval iets aangepast worden. Pathobiology (1) Cursusleider: H. Dullens, Utrecht. Aantal deelnemers: 8 (cap 20) Ook deze cursus heeft een hoge score bij de deelnemers (4.2 op een 5-punt schaal). Goede lezingen, presentatietechnieken (meekijken met microscoopbeeld op scherm) en de beschikbaarheid van boeken. Er waren enkele organisatorische problemen i.v.m. planning en de beschikbaarheid van enkele gastdocenten, waardoor de cursus op een laat tijdstip verschoven moest worden. Een aantal beoogde deelnemers moest daarom afhaken. Men had liever een grotere beschikbaarheid van computers voor de zelfstudie gezien. De cursusleider geeft aan dat de kleine punten van kritiek waar mogelijk worden opgepakt, maar dat de beschikbaarheid van computers wellicht toch het beste kan worden opgelost door de cursisten te vragen een laptop mee te nemen. Een uitbreiding van de aandacht voor circulatieproblemen wordt doorgevoerd. De gesignaleerde behoefte aan een terminologielijst kan worden ondervangen door verwijzingen naar de glossaries in de beschikbaar gestelde leerboeken. Laboratory animal science (1) Cursusleider: F. Ohl, Utrecht. Aantal deelnemers: 8 (cap 15) Dit is de cursus die op speciaal verzoek voor ons cursusprogramma wordt gegeven; een éénweekse versie van de normaal gegeven 2-weken cursus voor aspirant dierexperimenteel onderzoekers. Deze versie is met name bedoeld voor diegenen die zelf niet betrokken zijn bij dierexperimenten, maar binnen de toxicologie wel geconfronteerd worden met de resultaten ervan en die moeten interpreteren ook in het licht van de technische, ethische en maatschappelijke aspecten van dit onderzoek. De waardering voor deze versie is hoog (4). Er is enige kritiek op de wijze van aanbieding van de hand-outs en op het examen. 10

11 De cursusleider meldt dat het aanbieden van papieren versies van de hand-outs achterwege blijft en dat het cursisten vrij staat om ze zelf te printen. Bezien wordt of een andere vorm van examineren mogelijk is. Toxicogenomics (1) Cursusleider: J. van Delft, Maastricht. Aantal deelnemers: 20 (cap 30) De cursus werd goed gewaardeerd (4), met name de goed mix van (goede) lezingen en practica. Er bleken problemen te zijn met de juiste werking van enkele essentiële computerprogramma s en met de hand-outs. Immunotoxicology (1) Cursusleiders: R. Pieters en H. van Loveren, Utrecht. Aantal deelnemers: 13 (cap 25) Cursisten gaven aan ook deze cursus als goed (4.2) te waarderen, gaf een gedegen overzicht van het veld. De combinatie van lezingen en case studies was goed. Op een opmerking van cursisten dat ze gaarne de achtergrondliteratuur eerder ontvangen antwoordt de cursusleider dat de artikelen wegens copyright issues niet uitgedeeld mogen worden; studenten mogen ze wel zelf printen. Er zal aandacht besteed worden aan de afstemming tussen de verschillende docenten. Reproductive Toxicology (1) Cursusleider: A. Piersma, Utrecht. Aantal deelnemers: 12 (cap 20). Het oordeel voor deze cursus is goed (4), met name de mix van lezingen, cases en zelfstudie wordt gewaardeerd. Er was kritiek op de accommodatie, met name op het slechts zeer beperkt beschikbaar hebben van internet en toegang tot de bibliotheek (essentieel voor de zelfstudie cases). De cursusleider deelt de zorgen voor de accommodatie en is blij met de goede beoordeling. Legal and Regulatory Toxicology (0.6) Cursusleider: R. van Leeuwen, Utrecht. Aantal deelnemers: 15 (cap 24) De cursus is nieuw in deze vorm, het was jaren geleden een zelfstandige cursus, werd daarna samengevoegd met Medical and Forensic Toxicology. Dit is dus sinds vorig jaar teruggedraaid. De cursus werd goed gewaardeerd (3.9), de inbreng vanuit verschillende gezichtspunten kwam goed over. Wel vond men de duur van de cursus (3 dagen) wat kort voor de veelheid aan onderwerpen. De accommodatie vond men niet optimaal. Risk assessment (1) Cursusleider: B. Blaauboer, Wageningen. Aantal deelnemers: 25 (cap 24). Ook deze cursus werd weer zeer goed (4.5) beoordeeld. Het programma met een mix van lezingen met aansluitende case studies, een door de cursisten te bewerken case met presentatie en een computerworkshop doet het goed. De inkorting tot een éénweekse cursus, met weglating van de week zelfstudie is goed bevallen. De faciliteiten (lecture room, computers) werd zeer gewaardeerd. De cursusleider meldt dat aandacht besteed moet worden aan de programmering van de computerworkshop over CONSEXPO. 11

12 Risk communication (1) Cursusleider: H. Mulder, Utrecht Aantal deelnemers: 13 (cap 24). De cursus werd als goed (4.1) beoordeeld, met name de mix van onderwerpen en onderwijsvormen (lezingen, discussies, opdrachten). Kritiek was er op de accommodatie (is dezelfde als enkele andere cursussen in Utrecht). Men vond enkele voorbeelden wat gedateerd. 12

13 V. Financiën Toelichting op de resultaten 2012 De financiële jaarrekening laat evenals vorig jaar een tekort zien, dat evenwel kleiner is dan al in de begroting was voorzien. De verschillen met de begroting zitten voornamelijk in de minder dan begrote uitgaven voor onderwijsvernieuwing en de wat groter dan geplande inkomsten van niet-aio deelnemers. De overige uitgaven en inkomsten zijn binnen de te verwachten marges gebleven. Een vergelijking van de cumulatieve inkomsten uit de inschrijvingen met de vergoedingen aan de cursusleiders laat zien dat gemiddeld 55% ten goede komt aan de cursusleiders. De tarieven voor inschrijving waren ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar, voor AIO s: 250,=/week, voor overige deelnemers 1000,=/week. Ook de vergoedingen voor de groepen die de cursussen verzorgden waren ongewijzigd: een basisbedrag van 800,= voor een éénweekse cursus en 1200,= voor een tweeweekse cursus, met daarbovenop 250,= per week per deelnemer. Voorts worden kosten van lunches vergoed, alsmede incidentele grotere uitgaven, bijv. voor practica. Toelichting op de balans beschikbare middelen 2012 De stand van het saldo is in overeenstemming met de door de Commissie van Toezicht vastgestelde beleidslijn met betrekking tot het feit dat de POT voldoende buffer dient te hebben om de opleiding, ook in jaren van tegenvallende inkomsten, draaiende te houden. Zo kunnen de verplichtingen ten aanzien van de toxicologen-in-opleiding, die in een tijdsbestek van vier jaren de opleiding moeten kunnen voltooien worden gegarandeerd. Tevens moet er voldoende reserve zijn voor het tijdig vernieuwen van de onderwijsmodules. De CvT heeft daarom bepaald dat de reserve ongeveer overeen moet komen met de jaarlijks gemaakte kosten, dit jaar dus ca ,=. Ook als we het negatieve saldo in mindering brengen zitten we daar nu dus nog ruim boven. 13

14 Jaarrekening 2012 Uitgaven Begroting Werkelijk Verschil 1 Algemene kosten 1.1 Personele kosten coördinator coördinator extern bekostigd totaal coördinator secretariaat administratie subtotaal personele kosten Materiële kosten drukkosten reproductiekosten kantoorartikelen telefoon en porti reis- en verblijfkosten bankkosten onvoorzien/incidenteel subtotaal materiële kosten Aandeel kosten Wageningen ICT huisvesting overhead subtotaal kosten Wageningen Totaal Algemene Kosten Opleidingskosten standaard vergoedingen overige vergoedingen externe expertise Totaal opleidingskosten Onderwijsvernieuwing materieel personeel Totaal onderwijsvernieuwing Totale kosten ======= ======= ======= 14

15 Inkomsten Begroting Werkelijk Verschil 4 Inkomsten 4.1 Personeel extern bekostigd Cursusbijdragen Voltijdse deelnemers Losse betaalde modules Losse AIO modules subtotaal cursusbijdragen Totaal inkomsten ======== ======== ======= Totaal saldo ======== ======== ====== 15

16 Balans beschikbare middelen 2012 vrij reservering totaal vermogen verlofdagen vermogen Eigen vermogen ultimo Diverse correcties over vorig boekjaar Gecorr. eigen vermogen ult resultaat mutatie vakantiedagen Totaal vermogen ultimo ====== ====== ====== 16

JAARVERSLAG 2013. Vastgesteld door de Commissie van Toezicht op: 4 april 2014 te Utrecht

JAARVERSLAG 2013. Vastgesteld door de Commissie van Toezicht op: 4 april 2014 te Utrecht JAARVERSLAG 2013 Vastgesteld door de Commissie van Toezicht op: 4 april 2014 te Utrecht Dr. H.P.M. Vijverberg coördinator P.O.T. Wageningen UR P.O. Box 8000 NL-6700 AE Wageningen tel.: 0317-48 26 56 e-mail:

Nadere informatie

PET JAARVERSLAG 2014 annual report with a summary in English

PET JAARVERSLAG 2014 annual report with a summary in English PET JAARVERSLAG 2014 annual report with a summary in English vastgesteld door de Commissie van Toezicht van de PET, Utrecht 22 april 2015. Inhoud / Contents Inhoud / Contents... 2 Samenvatting... 3 Summary...

Nadere informatie

Behandeleffecten. in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel. Treatment effects in. Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel

Behandeleffecten. in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel. Treatment effects in. Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel Behandeleffecten in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel Treatment effects in Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel S. Daamen-Raes Eerste begeleider: Dr. W. Waterink Tweede begeleider:

Nadere informatie

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Universiteit

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Premaster Accounting and Control Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Accounting and Control

Premaster Accounting and Control Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Accounting and Control Premaster Accounting and Control I The pre-master programme consists of 30 ECTS (5 courses of 6ECTS each) and runs for half a year (February till July). The pre-master programme is only to be taken by

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Mentaal Weerbaar Blauw

Mentaal Weerbaar Blauw Mentaal Weerbaar Blauw de invloed van stereotypen over etnische minderheden cynisme en negatieve emoties op de mentale weerbaarheid van politieagenten begeleiders: dr. Anita Eerland & dr. Arjan Bos dr.

Nadere informatie

LVSO. Research for Students

LVSO. Research for Students LVSO Research for Students Overzicht 1. Introductie tot Student Onderzoek en LVSO 2. Voorstelling projecten en labo s 3. Praktische handleiding tot het statuut 4. LVSO Café I. Introductie tot Student Onderzoek

Nadere informatie

Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010

Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010 Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010 Studentenhuisvesting - Feiten en trends 2010-1- Studenten Aantal ingeschreven voltijd studenten in bekostigde HBO- en WO-instellingen in Nederland 2009-2010 2008-2009

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit I would like to enroll at a university. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. I want to apply for course. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor

Nadere informatie

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive 1 Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive Femke Boom Open Universiteit Naam student: Femke Boom Studentnummer: 850762029 Cursusnaam: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels)

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) De Cambridge English presentatie voor de leerlingen Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) CAMBRIDGE CERTIFICATE Da Vinci 2015-2016 WHO IS IT FOR? -- IT IS FOR YOU! - Do this programme if you are

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. Ik zou mij graag inschrijven voor. Verklaren dat u graag wilt

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Conferentie Examinering in de bpv 31 mei 2013 Workshop : handboeken BPV en het buitenland

Conferentie Examinering in de bpv 31 mei 2013 Workshop : handboeken BPV en het buitenland Conferentie Examinering in de bpv 31 mei 2013 Workshop : handboeken BPV en het buitenland Andre van Voorst : sr adviseur Kenwerk / Examenwerk Mirjam Hensels : projectleider BPV Handboeken Programma Inleiding

Nadere informatie

The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope

The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope Een onderzoek naar de relatie tussen sociale steun en depressieve-

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig)

ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig) ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig) LEERDOELEN 1. Inzicht krijgen in de waarde van creatief ondernemerschap door de marktwaarde van je kunst te leren waarderen. 2. Het ontwikkelen van fundamentele marketing-

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 43 (1998) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 115 A. TITEL Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand,

Nadere informatie

De Invloed van Cognitieve Stimulatie in de Vorm van Actief Leren op de Geestelijke Gezondheid van Vijftigplussers

De Invloed van Cognitieve Stimulatie in de Vorm van Actief Leren op de Geestelijke Gezondheid van Vijftigplussers De Invloed van Cognitieve Stimulatie in de Vorm van Actief Leren op de Geestelijke Gezondheid van Vijftigplussers The Influence of Cognitive Stimulation in the Form of Active Learning on Mental Health

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

Financial yearly report YES-DC 2011

Financial yearly report YES-DC 2011 Financial yearly report YES-DC 2011 General meeting of members, February 22 rd 2012 Summary The equity of YES-DC on 2 nd February 2011 was 5.207,57 and we budgeted a difference of about 12,50 less in 2011.

Nadere informatie

vooropleiding international Dutch as a second Nederlands Tweede Taal

vooropleiding international Dutch as a second Nederlands Tweede Taal INFORMATION FOR STUDENTS WITH AN international PRE- UNIVERSITY EDUCATION FOUNDATION YEAR FOR international STUDENTS VU UNIVERSITY () Dutch as a second Language () INFORMATIE VOOR STUDENTEN MET EEN BUITENLANDSE

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Opbouw Inclusief onderwijs; wat is het? Inclusief onderwijs; waarom? Inclusief onderwijs; waarom niet? De nationale context De internationale vergelij

Opbouw Inclusief onderwijs; wat is het? Inclusief onderwijs; waarom? Inclusief onderwijs; waarom niet? De nationale context De internationale vergelij Collectief Inclusief Opbouw Inclusief onderwijs; wat is het? Inclusief onderwijs; waarom? Inclusief onderwijs; waarom niet? De nationale context De internationale vergelijking De internationale context

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

AVOND COLLEGE. Belemmering voor student

AVOND COLLEGE. Belemmering voor student AVOND COLLEGE Belemmering voor student 10-04-2017 English summary Soft Skills and personal development become more and more important these days. Companies expect students to differentiate themselves from

Nadere informatie

Dutch Research Council: women in scientific careers

Dutch Research Council: women in scientific careers Dutch Research Council: women in scientific careers Dr. Wilma van Donselaar Paris 2005 What is NWO? NWO is the Dutch Research Council and consists of 8 councils: Humanities, Social Sciences, Medical Sciences,

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 23 (2011) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2013 Nr. 238 A. TITEL Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld;

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Krachtenveld. Masterprogramma Content & Knowledge Engineering. Ministerie OCW. ß-faculteit. onderwijsvisitatie. bacheloropleidingen.

Krachtenveld. Masterprogramma Content & Knowledge Engineering. Ministerie OCW. ß-faculteit. onderwijsvisitatie. bacheloropleidingen. Masterprogramma Content & Knowledge Engineering Curriculum 2010-2011 Hans Voorbij Krachtenveld onderwijsvisitatie zelfevaluatie ß-faculteit bacheloropleidingen master CKE vakgebied docenten Ministerie

Nadere informatie

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Contact opleiding: Marc Spiller (marc.spiller@wur.nl) Integrale

Nadere informatie

Erasmus+ Higher Education (ECHE) in de praktijk! José Ravenstein, NA Erasmus+, Juni 2015

Erasmus+ Higher Education (ECHE) in de praktijk! José Ravenstein, NA Erasmus+, Juni 2015 Erasmus+ Higher Education (ECHE) in de praktijk! José Ravenstein, NA Erasmus+, Juni 2015 Programma! Welkom en doelstelling bijeenkomst Programma Erasmus+ Kernpunten uit de ECHE Monitoring van de ECHE Bologna

Nadere informatie

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care Annemiek T. Harder Studies presented in this thesis and the printing of this

Nadere informatie

Stages in het flexibel semester. Initiatiefvoorstel voor het implementeren van studiepunten voor stages in het flexibel semester

Stages in het flexibel semester. Initiatiefvoorstel voor het implementeren van studiepunten voor stages in het flexibel semester Initiatiefvoorstel Fractie SAM Stages in het flexibel semester Initiatiefvoorstel voor het implementeren van studiepunten voor stages in het flexibel semester Fractie SAM Aan de universiteitsraad 13 november

Nadere informatie

Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten?

Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten? De Modererende rol van Persoonlijkheid op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten 1 Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Free Technology Academy

Free Technology Academy Free Technology Academy Symposium 21 november 2009 Wat is vrije software? Begrip geïntroduceerd door Richard Stallman in 1985 Niet verwarren met gratis software (freeware) 'Free as in free speech, not

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 6-2 1 4 Rapenburg 70 Postbus 9500 2300 RA Leiden T 071 527 81 18 van het College van beroep van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellante tegen het Bestuur van

Nadere informatie

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Presentator: Remko Geveke Start webinar: 08:30 uur Agenda Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Verticaal Toezicht vs. Horizontaal Toezicht

Nadere informatie

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Does Gentle Teaching have Effect on Skills of Caregivers and Companionship and Anxiety

Nadere informatie

Update IASB publiceert Improvements to IFRSs

Update IASB publiceert Improvements to IFRSs Update IASB publiceert Improvements to IFRSs Number 9, April 2015 IASB publiceert Improvements to IFRSs In september 2014 zijn wijzigingen gepubliceerd in IFRS ( Annual Improvements to IFRSs 2012-2014

Nadere informatie

WORKSHOP 1P4. Internationale samenwerking goed voor de onderwijskwaliteit? Arie van Scheepen. Docent Technische Bedrijfskunde bij IED-FNT

WORKSHOP 1P4. Internationale samenwerking goed voor de onderwijskwaliteit? Arie van Scheepen. Docent Technische Bedrijfskunde bij IED-FNT WORKSHOP 1P4 Internationale samenwerking goed voor de onderwijskwaliteit? Arie van Scheepen Docent Technische Bedrijfskunde bij IED-FNT 11.00-12.00 uur / SkyTheater 2 Inhoudsopgave Onderwerp/ aanleiding

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 9. Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout, 1994; Genève, 26 januari 1994

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 9. Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout, 1994; Genève, 26 januari 1994 66 (1994) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2009 Nr. 9 A. TITEL Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout, 1994; Genève, 26 januari 1994 B. TEKST De Engelse en de Franse

Nadere informatie

Open Science binnen het informatievaardighedenonderwijs. Nicole Potters, Education Suppport, TU Delft Library 25-apr-16

Open Science binnen het informatievaardighedenonderwijs. Nicole Potters, Education Suppport, TU Delft Library 25-apr-16 Open Science binnen het informatievaardighedenonderwijs Nicole Potters, Education Suppport, TU Delft Library 25-apr-16 1 Onderwerpen TU Delft Library Education Support: Instructies/workshops Open Science

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3745107457* Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 Approx. 15 minutes

Nadere informatie

De Rol van de Verantwoordelijk Persoon

De Rol van de Verantwoordelijk Persoon De Rol van de Verantwoordelijk Persoon Weefsels over de grens Dr. Richard van der Linden Senior QA/RA Consultant Signifix BV Professor Bronkhorstlaan 10, Building 48 3723 MB Bilthoven The Netherlands http://www.signifix.com/

Nadere informatie

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert University of Groningen Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check

Nadere informatie

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality De Relatie tussen Dagelijkse Stress en Emotioneel Eten: de Rol van Persoonlijkheid The Relationship between Daily Stress and Emotional Eating: the Role of Personality Arlette Nierich Open Universiteit

Nadere informatie

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Den Haag 28 maart 2017 State of the State - Presentatie Taxlab 1 plancapaciteit hebben dan de veronderstelde huishoudensgroei. State

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

BA 3 Pol PoWe_13-14_Leiden_BA_33_Pol_Part_Dem_Ennser-Jedenastik (6443PPD13) No. of responses = 14

BA 3 Pol PoWe_13-14_Leiden_BA_33_Pol_Part_Dem_Ennser-Jedenastik (6443PPD13) No. of responses = 14 BA Pol PoWe_-_Leiden_BA Pol_Part_Dem_Ennser-Jedenastik (6PPD) No. of responses = Survey Results Legend Relative Frequencies of answers Std. Dev. Mean Question text Left pole % % Right pole n=amount av.=mean

Nadere informatie

PicknPack. Gert Kootstra, Wageningen UR. gert.kootstra@wur.nl

PicknPack. Gert Kootstra, Wageningen UR. gert.kootstra@wur.nl PicknPack Gert Kootstra, Wageningen UR gert.kootstra@wur.nl EU project: PicknPack FP7 project automation in food packaging systems 14 partners (onderzoeksinstituten en bedrijven) 14 M (9 M subsidie) Coördinatie

Nadere informatie

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle Bachelor en Master studenten in het hoger onderwijs gevraagd

Nadere informatie

KIT Scholarship Fund. Jaarcijfers 2015

KIT Scholarship Fund. Jaarcijfers 2015 KIT Scholarship Fund Jaarcijfers 2015 Opgesteld te Amsterdam Maart 2016 KIT Scholarship Fund Al 50 jaar leidt het KIT artsen, verpleegkundigen en andere gezondheidsprofessionals van over de hele wereld

Nadere informatie

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinants and Barriers of Providing Sexual Health Care to Cancer Patients by Oncology

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie 1 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technische hype cycles 2 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technologische trends en veranderingen Big data & internet

Nadere informatie

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Studiekeuzetraject Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Opbouw IB-diplomaprogramma Vak Nederlands binnen IB-diploma Higher level Standard level A versus B (B

Nadere informatie

De relatie tussen depressie- en angstsymptomen, diabetesdistress, diabetesregulatie en. proactieve copingvaardigheden bij type 2 diabetespatiënten

De relatie tussen depressie- en angstsymptomen, diabetesdistress, diabetesregulatie en. proactieve copingvaardigheden bij type 2 diabetespatiënten De relatie tussen depressie- en angstsymptomen, diabetesdistress, diabetesregulatie en proactieve copingvaardigheden bij type 2 diabetespatiënten The relationship between depression symptoms, anxiety symptoms,

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

Stigmatisering van Mensen met Keelkanker: de Rol van Mindfulness van de Waarnemer

Stigmatisering van Mensen met Keelkanker: de Rol van Mindfulness van de Waarnemer Met opmaak: Links: 3 cm, Rechts: 2 cm, Boven: 3 cm, Onder: 3 cm, Breedte: 21 cm, Hoogte: 29,7 cm Stigmatisering van Mensen met Keelkanker: de Rol van Mindfulness van de Waarnemer Stigmatisation of Persons

Nadere informatie

OER/TER ADDENDA ( )

OER/TER ADDENDA ( ) OER/TER ADDENDA (21-11-2017) Regarding: Teaching and Examination Regulations Master s degree programmes The new text: p. 170 Programme: Executive Master of Finance and Control/EMFC Year: 2 sem course title

Nadere informatie

Inspectie beleid GDP Guideline. Ageeth Dekker Senior Inspecteur

Inspectie beleid GDP Guideline. Ageeth Dekker Senior Inspecteur Inspectie beleid GDP Guideline Ageeth Dekker Senior Inspecteur Agenda 1. Inleiding 2. Groothandelsvergunning 3. GDP inspecties, rapportage en certificaat 4. Samenvatting 5. Vragen 2 Inleiding Nieuwe GDP

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing

Nadere informatie

Exploiting natural and induced genetic variation to study hematopoiesis Gerrits, Alice

Exploiting natural and induced genetic variation to study hematopoiesis Gerrits, Alice Exploiting natural and induced genetic variation to study hematopoiesis Gerrits, Alice IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it.

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA

Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA Measuring quality of life in children with JIA Masterthese Klinische Psychologie Onderzoeksverslag Marlot Schuurman 1642138 mei 2011 Afdeling Psychologie

Nadere informatie

Wat te kiezen na TTO4? VWO of IBDP? Erwin ten Meer, docent MYP Science en DP Chemistry Ana-mae Jonk, leerling DP1 Joke Jansma, Deputy Head IBDP

Wat te kiezen na TTO4? VWO of IBDP? Erwin ten Meer, docent MYP Science en DP Chemistry Ana-mae Jonk, leerling DP1 Joke Jansma, Deputy Head IBDP Wat te kiezen na TTO4? VWO of IBDP? Erwin ten Meer, docent MYP Science en DP Chemistry Ana-mae Jonk, leerling DP1 Joke Jansma, Deputy Head IBDP E 1 International Baccalaureate Diploma Programma (IBDP)

Nadere informatie

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50 De relatie tussen eigen-effectiviteit 1 De Relatie tussen Eigen-effectiviteit, Intrinsieke Motivatie en Fysieke Activiteit bij 50-plussers The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2942209982* UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2012 15 minutes

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 180

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 180 47 (1997) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2004 Nr. 180 A. TITEL Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Fractie Front Verhogen bedrag bestuursbeurzen

Initiatiefvoorstel Fractie Front Verhogen bedrag bestuursbeurzen Fractie Front Warandelaan 2 5037 AB Tilburg E: info@fractiefront.nl T: 013 466 8780 I: www.fractiefront.nl To: University Council From: Fractie Front Date: 11 th of December 2015 Reference: Higher the

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1987 Nr. 158

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1987 Nr. 158 14 (1987) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1987 Nr. 158 A. TITEL Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek

Nadere informatie

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility.

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility. RELATIE ANGST EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1 De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility Jos Kooy Eerste begeleider Tweede

Nadere informatie

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Executive and social cognitive functioning of mentally

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Nationale benadering Lichte variaties (van administratieve aard, type IA en IB)

Nationale benadering Lichte variaties (van administratieve aard, type IA en IB) Nationale benadering Lichte variaties (van administratieve aard, type IA en IB) 18/11/2006 Page 1 sur 7 Inhoud : Inleiding... 3 Praktisch... 3 Gevolg... 4 Bijlage: Modellen gebruikt voor de 2 automatische

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie