Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD"

Transcriptie

1 Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD

2 Inhoud Uit elkaar 3 Stap 1: De financiële tegoeden en schulden 4 Stap 2: Ik informeer me 7 Stap 3: Mijn bank 10 Stap 4: Mijn banktegoeden 12 Stap 5: De tegoeden van mijn kinderen 16 Stap 6: Mijn woning 18 Stap 7: Mijn kredieten 23 Stap 8: Mijn verzekeringen 24 Stap 9: Mijn belastingaangifte 26 Stap 10: Een nieuwe start 29 Vragen en antwoorden 30 Checklist 34 2 Goed geïnformeerd

3 Uit elkaar Weten wat u moet doen voor uw banktegoeden bij echtscheiding Echtscheiding en uw bankzaken Veel vragen Hoe moet het nu verder? Welke financiële schikkingen moet u treffen? Wat doet u met uw huis, met het hypothecair krediet? Wat met uw bankrekeningen? Met de banktegoeden van de kinderen? Wat met uw autolening? Uw gezinspolis, uw brand- en levensverzekering? Uw erfenis en testament? Welke zaken hebt u over het hoofd gezien en welke moet u prioritair regelen? Een echtscheiding is een pijnlijke gebeurtenis die uw vertrouwde wereld op zijn grondvesten doet schudden en die vooral veel vragen oproept. Onze adviseurs helpen u graag verder Bij zoveel vragen is elk professioneel advies meer dan welkom. Onze adviseurs staan voor u klaar en gidsen u bij de gevolgen van een echtscheiding voor uw banktegoeden. Deze brochure vormt alvast een aanzet. Voor een makkelijke lezing splitst deze brochure de problematiek op in 10 'stappen' en bekijkt wat u kunt/ moet ondernemen op het vlak van uw financiën. Uiteraard kan deze brochure in een bij uitstek persoonlijke problematiek als echtscheiding maar een algemene oriëntatie geven. U hebt er alle belang bij uw persoonlijke situatie op dit vlak te laten doorlichten door uw juridisch adviseur. Wenst u een meer persoonlijk advies over uw banktegoeden en verzekeringen? Gerichte antwoorden op vragen die u zich stelt? U bent zelfstandige of u heeft een kleine onderneming? Maak dan een afspraak met uw relatiebeheerder bij BNP Paribas Fortis. Echtscheiding en uw bankzaken 3

4 Stap 1 De financiële tegoeden en schulden Hoe bent u gescheiden? Het statuut van uw scheiding is belangrijk. We bekijken de verschillende vormen van scheiding en overlopen meteen voor elk type de financiële gevolgen. Voor uw tegoeden maakt het immers een groot verschil of u bijvoorbeeld feitelijk gescheiden bent dan wel gescheiden op basis van onherstelbare ontwrichting. En wat telt voor de tegoeden, telt uiteraard ook voor de schulden. U bent feitelijk gescheiden? U beslist om uit elkaar te gaan; één van de partners gaat op een ander adres wonen. Let wel Bij een feitelijke scheiding blijft u gehuwd. Een feitelijke scheiding is geen wettelijk geregelde vorm van echtscheiding. Wel kunt u de vrederechter vragen om dringende en voorlopige maatregelen te nemen met betrekking Elk type scheiding heeft andere gevolgen voor de verdeling van de tegoeden Ik informeer mij over de gevolgen van de echtscheiding voor de financiële tegoeden en schulden 4 Goed geïnformeerd

5 tot de verblijfplaats van de kinderen en de echtgenoten, het bezoekrecht, de alimentatie en de goederen van de echtgenoten. De gevolgen voor de verdeling van de tegoeden U blijft gehuwd. Zo luidt het basisprincipe. Samen met uw partner, al dan niet met de hulp van de vrederechter, kunt u ook een aantal voorlopige schikkingen treffen rond de verdeling van de goederen. Voor wat betreft de schulden, staan twee principes voorop: de eigen schulden worden verhaald op het eigen vermogen van de schuldenaar en zijn inkomsten; de gemeenschappelijke schulden kunnen worden verhaald op drie vermogens: uw eigen vermogen, het vermogen van uw partner en het gemeenschappelijk vermogen. Er bestaan een aantal uitzonderingen op deze principes, afhankelijk van het huwelijksstelsel. U hebt er dus alle belang bij uw persoonlijke situatie op dit vlak te laten doorlichten door uw juridisch adviseur. Onthoud dat u gehuwd blijft en dat er tussen echtgenoten geen diefstal bestaat. U bent gescheiden van tafel en bed? Bij een scheiding van tafel en bed blijft u eveneens gehuwd. Wel vallen een aantal met het huwelijk verbonden rechten en plichten weg. Zo bent u bijvoorbeeld niet langer verplicht tot samenwoning. De gevolgen voor de verdeling van de tegoeden De scheiding van tafel en bed leidt automatisch tot een opsplitsing van de goederen tussen de partners. Elk van de partners behoudt de exclusieve eigendom Een scheiding heeft ingrijpende gevolgen. Ook financieel. Het is dus zeer belangrijk dat u goed weet wat de impact is op de gemeenschappelijke en eigen tegoeden en schulden van de eigen goederen; hij of zij beheert ze in volle onafhankelijkheid. Betreffende de schulden geldt als regel dat elk zijn persoonlijke schulden dient te regelen. Weliswaar kunnen er, afhankelijk van het huwelijksstelsel, bepaalde afwijkingen op deze principes voorkomen. Voor de verdeling van de tegoeden beschikken de partners echter over heel wat speelruimte. Zo kunt u samen met uw echtgeno(o)t(e) beslissen om: de tegoeden op eigen naam te behouden en de helft te nemen van de gemeenschappelijke tegoeden; alle tegoeden te verdelen ongeacht op wiens naam ze staan; alle tegoeden toe te wijzen aan één van de echtgenoten, met inbegrip van de tegoeden die op naam staan van één van de partners; een deel van de tegoeden toe te wijzen aan de kinderen. Heldere afspraken maken is heel belangrijk. Immers: bij een scheiding van tafel en bed met onderlinge toestemming gebeurt de verdeling van de goederen op basis van afspraken die u vooraf met elkaar gemaakt hebt; bij een scheiding van tafel en bed omwille van een bepaalde oorzaak gebeurt de opdeling van de gemeenschappelijke goederen door de tussenpersoon of door de notarissen aangesteld door de rechtbank. U scheidt uit de echt met onderlinge toestemming? U kunt samen een aantal afspraken maken en die in een overeenkomst gieten die u laat opstellen door een notaris of advocaat. De overeenkomst maakt verplicht melding van op zijn minst: de inventaris en de verdeling van de goederen; de verblijfplaats van de echtgenoten; het adres van de minderjarige kinderen, de alimentatie en de naam (de namen) van wie het ouderlijk gezag zal (zullen) uitoefenen; het bedrag van de eventuele alimentatie voor de andere echtgeno(o)t(e); de regeling van het erfrecht bij overlijden in de loop van de procedure. De overeenkomst wordt ondertekend door beide echtgenoten en neergelegd bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg. De echtgenoten bevestigen hun overeenkomst bij de rechtbank. Na drie maanden volgt een nieuwe bevestiging. Die tweede bevestiging is niet verplicht als de echtgenoten kunnen bewijzen dat ze al langer dan zes maanden gescheiden zijn sinds het verzoek. De echtscheiding is officieel en definitief zodra ze is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het koppel getrouwd is. Belangrijk Informeer de bank over uw beslissingen zodat wij uw dossier vlotter kunnen opvolgen en aanpassen. Vergeet nadien niet de bank te informeren over de inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand. Echtscheiding en uw bankzaken 5

6 Stap 1 De financiële tegoeden en schulden De gevolgen voor de verdeling van de tegoeden Voor de verdeling van de tegoeden beschikken de partners over heel wat speelruimte. Samen met uw echtgeno(o)t(e) kunt u overeenkomen om: de rechter de echtscheiding uit tijdens de eerste zitting. Is dat niet het geval, dan legt de rechter een nieuwe zitting vast. Die zal plaatsvinden 6 maanden of 1 jaar na de eerste verschijning van de echtgenoten. de tegoeden op eigen naam te behouden en de helft te nemen van de gemeenschappelijke tegoeden; alle tegoeden te verdelen ongeacht op wiens naam ze staan; alle tegoeden te laten aan één van de echtgenoten, ook de tegoeden die op naam staan van één enkele echtgenoot; een deel van de tegoeden toe te wijzen aan de kinderen. De echtscheiding is definitief zodra ze is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het echtpaar gehuwd is. De gevolgen voor de verdeling van de tegoeden De echtgenoten moeten de goederen verdelen die zij gemeenschappelijk bezitten. Kunnen zij elkaar vinden in een Een echtscheiding kan ook op basis van onherstelbare ontwrichting en op gezamenlijk of eenzijdig verzoek De partners in een echtscheiding met onderlinge toestemming kunnen de openstaande schulden verdelen naar eigen wens. U scheidt uit de echt op basis van onherstelbare ontwrichting, op gezamenlijk of eenzijdig verzoek? De echtscheiding kan op gezamenlijk verzoek of op eenzijdig verzoek uitgesproken worden op basis van: gezamenlijk akkoord, dan beschikken zij over een grote vrijheid om dat te regelen. Een overeenkomst tot verdeling volstaat. Inspiratie voor zo een overeenkomst kan geput worden uit de regeling die van toepassing is voor een echtscheiding met onderlinge toestemming (zie blz. 5). Gaan de partners echter niet akkoord, dan kunnen ze de rechtbank vragen over te gaan tot een gerechtelijke verdeling van de goederen. onherstelbare ontwrichting van het huwelijk, bijvoorbeeld bij overspel, mishandeling, dementie; een gezamenlijk verzoek na een feitelijke scheiding van langer dan 6 maanden; een eenzijdig verzoek na een feitelijke scheiding van langer Na een feitelijke scheiding van minimaal 6 dan 1 jaar. maanden kan een gezamenlijk verzoek tot gevraagd bij de rechtbank van De echtscheiding wordt aan- echtscheiding volgen eerste aanleg. Als de feiten of de periode van effectieve scheiding bewezen zijn, spreekt Elke partner dient de eigen schulden te dragen. Voor meer informatie over de verschillende vormen van echtscheiding: zie 6 Goed geïnformeerd

7 Stap 2 Ik informeer me Alimentatie voor de ex-partner Ik informeer mij over de alimentatie, de procedurekosten en mijn gewijzigde erfrechtregeling Als algemene regel geldt dat echtgenoten een wettelijke alimentatieplicht hebben tegenover elkaar. Bij feitelijke scheiding en bij scheiding van tafel en bed blijven de echtgenoten verplicht tot wederzijdse hulp en bijstand. U scheidt op basis van onherstelbare ontwrichting? Sinds 2007 moet de echtgeno(o)t(e) die alimentatie eist, bewijzen dat zij/hij hulpbehoevend is. Deze alimentatie is beperkt in de tijd en mag niet langer zijn dan het huwelijk zelf geduurd heeft. Wel kan de rechter Het type (echt)scheiding is belangrijk voor het recht op alimentatie U scheidt uit de echt met onderlinge toestemming? Dan beslist u samen of u al dan niet alimentatie betaalt. Als beide echtgenoten werken en een eigen inkomen genieten, gaan ze vaak akkoord om geen alimentatie te betalen. na het verstrijken van de termijn de alimentatie verlengen. Echtscheiding en uw bankzaken 7

8 Stap 2 De alimentatie, de procedurekosten Alimentatie voor de kinderen Ouders zijn bijv. verantwoordelijk voor de huisvesting en de opvoeding van de kinderen De wet is duidelijk: ook als u uit elkaar gaat, blijft de zorg voor de kinderen doorgaan. Het algemene principe inzake alimentatie voor de kinderen stelt dat de ouders verantwoordelijk zijn voor de huisvesting, het levensonderhoud, toezicht, opleiding en opvoeding van de kinderen. Die regel geldt altijd: als de ouders getrouwd zijn, als ze uit de echt gescheiden zijn of gescheiden zijn van tafel en bed, enz. bij een echtscheiding met onderlinge toestemming verdelen uw partner en uzelf de kosten voor de kinderen naar eigen goeddunken; oordeelt de rechter echter dat de rechten van de kinderen niet of onvoldoende gerespecteerd zijn, dan legt hij een bijdrage op naargelang de kostprijs van het levensonderhoud, de opvoeding van de kinderen en de inkomsten van de ouders; bij een echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting kan de rechter een alimentatie opleggen. Die verplichting blijft gehandhaafd tot de kinderen hun opleiding hebben afgerond. De ouder die niet instaat voor de dagelijkse uitgaven voor de kinderen betaalt onderhoudsbijdragen: Sinds 2010 kan het alimentatiebedrag voor de kinderen op objectieve wijze worden berekend. 8 Goed geïnformeerd

9 Kosten voor de procedure Vrij afspraken maken over de procedurekosten Een echtscheidingsprocedure brengt extra procedurekosten mee. U moet ook rekening houden met de mogelijke erelonen van een advocaat en/of notaris. De regeling van de procedurekosten en erelonen kunnen u en uw partner vrij afspreken. Zo kunt u volgende verdeelsleutels afspreken: elk betaalt de helft; de kosten worden verdeeld volgens een andere, expliciet af te spreken verdeelsleutel; één partner draagt alle kosten. Erfrechten jegens elkaar Een echtscheiding heeft ingrijpende gevolgen voor de erfrechten. Een gedetailleerde beschrijving van deze gevolgen gaat het bestek van deze brochure ver te buiten. U scheidt met onderlinge toestemming? In dat geval beslissen de echtgenoten samen over de erfrechten. Zo moet de echtscheidingsovereenkomst uitdrukkelijk De regeling van de erfrechten is afhankelijk van het type (echt)scheiding Toch bekijken we alvast enkele aan dachtspunten. Voor persoonlijk advies in deze materie kunt u het best contact opnemen met uw advocaat of uw notaris. Feitelijke scheiding en scheiding van tafel en bed Bij feitelijke scheiding en scheiding van tafel en bed behoudt de langstlevende echtgen(o)t(e) zijn of haar wettelijk erfrecht, tenzij de partners elkaar bij testament onterven. Onterven kan alleen op volgende voorwaarden: op het moment van overlijden leeft u minstens 6 maand gescheiden; u hebt het gemeenschappelijk leven niet hervat; u hebt bij de rechtbank een afzonderlijke verblijfplaats aangevraagd. Als alternatief voor de uitsluiting van de erfenis bestaat de mogelijkheid het erfrecht van de langstlevende echtgen(o)- t(e) bij testament te beperken tot zijn of haar wettelijke reserve. vermelden of de echtgenoten elkaars erfgenaam willen blijven of niet. Zolang de echtscheiding niet is uitgesproken blijven zij echter elkaars erfgenaam voor het vruchtgebruik. Vaak beslissen de echtgenoten in hun echtscheidingsovereenkomst dat ze niet meer van elkaar zullen erven zodra de echtscheidingsprocedure met onderlinge toestemming is opgestart. Hun goederen komen voortaan toe aan hun kinderen of aan andere personen die ze bij testament bepalen. De echtgenoten moeten uiteraard ook hun testament opnieuw bekijken en daarnaast alle vroeger getroffen schikkingen herroepen. U moet in dat verband bijvoorbeeld denken aan een overlijdensverzekering ten gunste van de ex-echtgenoot. U scheidt op basis van onherstelbare ontwrichting? Zolang de echtscheiding niet is uitgesproken, behoudt de langstlevende echtgeno(o)t(e) zijn of haar erfrecht. Wel kunnen de echtgenoten elkaar bij testament onterven. Echtscheiding en uw bankzaken 9

10 Stap 3 Mijn bank Welke documenten dient u te bezorgen aan uw kantoor? Ik informeer mijn bank en bezorg alle nuttige documenten Bezorg uw relatiehouder alle nuttige info en documenten: over uw huwelijksvermogensstelsel. Bent u gehuwd volgens het wettelijk stelsel? Met scheiding van goederen? Of met gemeenschap van goederen?; over de eigendom van de woning; over de toekomstige bestemming van de woning. Bent u van plan die te behouden, zal ze verkocht worden?; over de eventuele kredieten. Wie zijn de houders? Hoe worden die kredieten momenteel al terugbetaald? Dankzij uw informatie en documenten kunnen we u optimaal bijstaan met persoonlijk advies over uw bankzaken en de nodige financiële formaliteiten in orde brengen. Al meteen een grote zorg minder voor u. U zit in een echtscheidingsprocedure? Informeer zo snel mogelijk uw bank en bezorg alle nuttige documenten. Zo kan uw adviseur u gericht helpen en het nodige doen voor de verdeling van de banktegoeden: zicht- en spaarrekeningen, depositoboekjes, effectenportefeuilles en inhoud van de kluis. BNP Paribas Fortis is er voor u, zeker in deze moeilijke momenten en voor een materie waarmee u niet vertrouwd bent. 10 Goed geïnformeerd

11 Wij geven u advies op maat en regelen voor u de nodige financiële formaliteiten Echtscheiding en uw bankzaken 11

12 Stap 4 Mijn banktegoeden 12 Goed geïnformeerd

13 Mijn banktegoeden beschermen Een echtscheidingsprocedure neemt in de regel veel tijd in beslag. Tijdens zo een lange periode dreigen veel financiële verrichtingen en tegoeden in een schemerzone terecht te komen. Uiteraard wilt u alle onaangename verrassingen voor zowel uw kinderen als uzelf voorkomen. We kunnen dan ook niet genoeg benadrukken om zo vroeg mogelijk alle financiële formaliteiten te regelen, bij voorkeur nog vóór de start van de procedure. U hebt er immers alle belang bij uw rekeningen, bankkaarten, tegoeden in de kluis, enz. zo afdoende mogelijk te beschermen. Mijn rekeningen beschermen Nu u uit elkaar gaat, wenst u misschien de volmacht van de echtgeno(o)t(e) in te trekken Ik heb een zichtrekening op eigen naam Uw echtgeno(o)t(e) heeft geen volmacht? U hoeft niets te doen. Een rekening op eigen naam beheert u zelfstandig, los van uw huwelijksvermogensstelsel. Dat is de basisregel. De rekening werkt alleen met uw handtekening en onder uw verantwoordelijkheid. Uw echtgeno(o)t(e) heeft wel een volmacht? Dan kan het nuttig zijn die volmacht in te trekken. Zo heeft uw echtgeno(o)t(e) niet langer toegang tot uw rekening. Trekt u de volmacht niet in, dan kan uw partner, zoals voorheen, geld blijven opvragen en overschrijven, informatie vragen en zelfs de rekening sluiten. Uw partner kan immers handelen binnen de reikwijdte van de volmacht die bij de toekenning van de volmacht afgesproken werd. Ik ben houder van een rekening met medehouderschap In dit geval bezit u een gemeenschappelijke rekening met wederzijdse volmacht. Dit betekent dat zowel u als uw echtgeno(o)t(e) zelfstandig alle verrichtingen kunnen uitvoeren. Voor een verrichting op dit type rekening is de toestemming van de andere partner immers niet vereist. Nu u uit elkaar gaat, wenst u misschien de volmacht van de echtgeno(o)te in te trekken. Dat kan, maar in dat geval verliest u allebei het recht om de rekening zelfstandig te beheren. Voortaan is voor elke verrichting de toestemming van beide houders nodig. U boet dus allebei flink aan armslag in. Ik heb geen rekening op mijn eigen naam maar ik heb een volmacht op de rekening van mijn echtgeno(o)t(e) U moet er terdege rekening mee houden dat uw partner op elk moment uw volmacht kan intrekken. Dat heeft ernstige gevolgen. Zo hebt u niet langer toegang tot zijn of haar rekening en tot de betaalmiddelen die aan die rekening verbonden zijn. Dit zou u voor serieuze problemen kunnen stellen. Want uiteraard lopen de betaalopdrachten voor bijvoorbeeld elektriciteit, gsm en huur gewoon door. Tegelijk moet ook uw loon of vervangingsinkomen op een rekening gestort kunnen worden, enz. Vandaar ons advies: open onmiddellijk een rekening op uw eigen naam. Uw inkomsten, uw betaalopdrachten, enz. zet u vervolgens gewoon over op deze rekening die u uiteraard geheel zelfstandig beheert. Echtscheiding en uw bankzaken 13

14 Stap 4 Mijn banktegoeden Mijn bankkaarten en betaalmiddelen beschermen Hebt u het nodige gedaan voor uw rekening(en)? Dan hoeft u voor de bankkaarten en betaalmiddelen geen aparte stappen meer te zetten. Elk betaalmiddel is gekoppeld aan een rekening De schrapping op die rekening van een houder of van een volmacht, betekent dat ook de betaalinstrumenten zoals de bankkaart, de kredietkaart, PC banking, niet langer toegankelijk zijn voor de vroegere medehouder of volmachthouder. Belangrijk Sommige betaalkaarten zijn niet uitgegeven door BNP Paribas Fortis maar bijvoorbeeld door een winkelketen of een merk. BNP Paribas Fortis kan deze betaalkaarten uiteraard niet annuleren. Daarvoor moet u contact opnemen met de uitgever van de kaart. 14 Goed geïnformeerd

15 De tegoeden in mijn kluis beschermen Een kluis wordt gelijkgesteld met een bankrekening. Dezelfde regels zijn dus van toepassing. Een kluis in medehouderschap beheert u met wederzijdse volmacht. Belangrijk is wel dat een gevolmachtigde nooit Voor een kluis gelden identieke regels als voor een bankrekening Zo kunt u een kluis hebben op uw eigen naam, als medehouder of als volmachthouder. een kluis kan blokkeren. Dat kan alleen via een gerechtelijke procedure. Een kluis op eigen naam beheert u geheel zelfstandig, los van het huwelijksvermogensstelsel waaronder u getrouwd bent; Echtscheiding en uw bankzaken 15

16 Stap 5 De tegoeden van mijn kinderen De tegoeden van mijn kinderen beschermen Bekijk met uw adviseur hoe u voortaan het best kunt sparen voor uw kinderen Een echtscheiding beïnvloedt niet enkel uw leven en dat van uw partner. Ook voor uw kinderen zijn de gevolgen ingrijpend. We besteden hier uiteraard uitsluitend aandacht aan de financiële gevolgen. Als ouder bent u immers wettelijk verplicht om de spaartegoeden van uw minderjarige kinderen maximaal te beschermen. Zolang de scheidingsprocedure niet loopt, zijn er geen wettelijke formaliteiten ter bescherming van het spaargeld van uw kinderen. Dit betekent echter niet dat u in die periode geen initiatieven kunt nemen. Hoe u de zaken het best regelt, is sterk afhankelijk van het vertrouwen dat er nog is tussen u en uw partner. Het algemene principe luidt immers dat elk van de wettelijke vertegenwoordigers afzonderlijk mag handelen, dus ook geld opvragen en overschrijven, informatie vragen en de rekening afsluiten. U hebt nog een goede verstandhouding met uw partner? Dan hoeft u niets te wijzigen om de rekeningen van uw kinderen te beschermen. Toch kunt u uit voorzorg het vermoeden van instemming tussen de ouders intrekken voor deze rekening. Want u weet natuurlijk nooit. Is het vertrouwen tussen u en uw partner helemaal zoek? Dan is het aangewezen stappen te ondernemen die het spaargeld van uw kinderen veilig verankeren. 16 Goed geïnformeerd

17 Wat met de bestaande spaarrekening, eventuele spaarplannen op naam van de kinderen of ten voordele van de kinderen enz.? U zou uw bank kunnen vragen om het vermoeden van instemming in te trekken tussen de echtgenoten op de rekening van de kinderen. Is het vermoeden van instemming ingetrokken? Dan is de handtekening van beide partners vereist om geld op te nemen van een rekening die aan de kinderen toebehoort of om geld te beleggen voor de kinderen. De gevolgen zijn duidelijk: zonder uitdrukkelijke instemming en handtekening van de twee wettelijke vertegenwoordigers kunnen de expartners geen enkele verrichting meer uitvoeren. We bekijken enkele scenario's naargelang de titularis van de rekening. Het spaargeld staat op een spaarrekening op naam van uw kind Informeer de bank dat u en uw partner beslist hebben om uit elkaar te gaan. Vraag de bank om het vermoeden van instemming tussen de ouders in te trekken en stort geen geld meer op deze spaarrekening maar bouw voortaan op eigen initiatief verder aan de financiële toekomst van de kinderen. Hiervoor bestaan meerdere oplossingen u vindt een selectie in het kader hieronder. Het spaargeld staat op een Junior Invest Plan, een Junior Future Plan of een Flexinvest op uw naam? U kunt veilig en zonder risico doorgaan met sparen. U beheert de rekeningen immers volkomen autonoom. Het spaargeld staat op een Junior Invest Plan, een Junior Future Plan of een Flexinvest op naam van uw partner? U stort bij voorkeur niet langer in de formules op naam van uw partner maar u kiest voor een spaaroplossing op uw naam en ten voordele van uw kinderen. Enkele mogelijkheden om te sparen voor de toekomst van uw kinderen Onderschrijf een Junior Invest Plan (JIP) Met een Junior Invest Plan bouwt u zonder enig risico een aardig kapitaal op voor uw kinderen. Deze levensverzekering is een uitstekende belegging met mooi rendement. Elke premie wordt belegd tegen een aantrekkelijk tarief. Jaarlijks kan nog een winstdeling worden toegekend. Vreest u dat uw kind, de begunstigde van uw JIP, het opgebouwde kapitaal niet zorgvuldig zal besteden? Geen nood, u kunt op elk ogenblik de begunstigde wijzigen. Zo houdt u altijd de touwtjes in handen. Onderschrijf een Junior Future Plan (JFP) Met een Junior Future Plan combineert u zekerheid en rendement. Deze levensverzekering garandeert een gewaarborgd kapitaal, dat nog verhoogd kan worden met winstdelingen. Daarnaast wordt een gedeelte belegd in beleggingsfondsen. Dat kan zorgen voor een hefboom in rendement. Het spaargeld is belegd in een Junior Flexinvest Vraag de bank om het vermoeden van instemming tussen de ouders te schrappen. Stort geen geld meer op deze effectenrekening en kies voor een andere spaaroplossing. U hebt andere spaarproducten of beleggingen ten voordele van de kinderen? Een uitgebreide bespreking van alle bankproducten zou ons buiten het bestek van deze brochure voeren. Wij adviseren u om zo snel mogelijk contact op te nemen met uw kantoor en elk van de spaarproducten ten voordele van de kinderen af te toetsen met uw relatiehouder in uw kantoor. Wij begeleiden u en wij zorgen ervoor dat u niets over het hoofd ziet. Onderschrijf een Junior Flexinvest Flexinvest koppelt het gemak van sparen aan de mogelijkheden van beleggen. Het is ideaal voor wie regelmatig kleinere bedragen wil beleggen. Junior Flexinvest is de formule voor kinderen. Onderschrijf een Free Invest Plan (FIP) Een Free Invest Plan staat voor een risicovrije belegging op lange termijn. Deze levensverzekering biedt absolute zekerheid en een minimaal gegarandeerd rendement, jaarlijks verhoogd met een winstdeling. Echtscheiding en uw bankzaken 17

18 Stap 6 Mijn woning Hoe gaat het verder met mijn woning en het hypothecair krediet? De eigen woning blijkt vaak een struikelblok bij echtscheiding De beslissing over de woning behoort tot de moeilijkste in het kader van een echtscheiding, zeker als het hypothecair krediet nog loopt en u samen met uw partner eigenaar bent. Gaat u het huis behouden of toch verkopen? Blijft u in het huis wonen of wil uw partner dat? En wat met het hypothecair krediet? Neemt u het woonkrediet na de echtscheiding al dan niet over op uw naam? Zolang geen wijziging is doorgevoerd, blijven de bestaande verplichtingen tegenover de bank van kracht. Partners die hoofdelijk aansprakelijk waren omdat ze samen het krediet aangegaan zijn, blijven hoofdelijk aansprakelijk. Dat houdt in dat ieder verantwoordelijk is voor de terugbetaling van de volledige schuld. Niet-betaling door één partner van zijn helft van de som, kan beide partners in financiële problemen brengen. Verschillende alternatieven zijn echter mogelijk. Bekijk ze aandachtig. Ga niet over één nacht ijs. Want welke optie u ook kiest: elke beslissing heeft ingrijpende gevolgen. Ons advies? Informeer, wik en weeg, becijfer/laat becijferen en beslis doordacht! Uw relatiehouder staat u graag bij met persoonlijk advies. Aarzel niet en maak een afspraak. 18 Goed geïnformeerd

19 Ik blijf in het huis wonen en neem het woonkrediet volledig op mijn naam Deze beslissing moet u beslist afwegen in het licht van uw financiële mogelijkheden. Het huis en het woonkrediet behouden heeft immers belangrijke financiële consequenties. Zo zult u bijvoorbeeld de waarde van de helft van de woning moeten vergoeden aan uw partner. Zodra de echtscheiding officieel is, kan de bank op vraag van beide ex-echtgenoten het woonkrediet wijzigen, scheiden en voortaan aan één van de ex-partners koppelen. Neemt u het woonkrediet na de echtscheiding volledig op uw naam? Dan bent u voortaan als enige aansprakelijk voor de aflossing. Uw ex-partner is niet langer verantwoordelijk. Tegelijk moet u uw ex-echtgeno(o)t(e) financieel vergoeden voor zijn of haar deel. U betaalt uw ex-echtgeno(o)t(e) de helft van de nettowaarde van de woning. De verdeling van het onroerend goed verdient de grootst mogelijke aandacht Voorbeeld Die berekent u als volgt: uitgangspunt is de geschatte actuele marktwaarde (of: brutowaarde); trek van dit bedrag het nog openstaande kapitaalsaldo van het woonkrediet af; breng eveneens de persoonlijke sommen (bijvoorbeeld een erfenis) die u in het huis geïnvesteerd hebt in rekening; het resultaat van deze oefening is de nettowaarde van de woning; u betaalt uw ex-partner de helft van de nettowaarde. Eventueel kunt u hiervoor een aanvullend bedrag lenen. Wilt u het woonkrediet alleen op uw naam zetten, dan moet u uiteraard voldoende kredietwaardig zijn. De bank zal onder meer uw inkomsten bekijken en nagaan of u in staat bent de terugbetalingen zonder problemen op te brengen. Tegelijk wordt nagegaan of een nieuwe levensverzekering en/of een eventuele aanvullende waarborg vereist is. Bij onvoldoende kredietwaardigheid kan de bank niet ingaan op uw verzoek. Ook kan het nodig zijn uw verzekeringen aan te passen. Enkele aandachtspunten: dekt uw bestaande schuldsaldoverzekering de volledig terug te betalen som? Uw relatiehouder zal zo nodig uw contract afstemmen op de nieuwe situatie; mogelijk moet ook de woningverzekering worden gewijzigd. De woningverzekering volgt immers het gebouw en komt op naam van de partner die de woning verkrijgt; hoe zit het met de familiale verzekering? Bent u nog beschermd als uw ex-partner verhuist? ,-EUR ,-EUR actuele marktwaarde woning (brutowaarde) - openstaand kapitaalsaldo woonkrediet Maak voor alle zekerheid een afspraak met uw relatiehouder voor een persoonlijke analyse en gericht advies ,-EUR ,-EUR - uw persoonlijke inbreng uit een erfenis ,-EUR ,-EUR = nettowaarde woning vergoeding betaald aan uw ex-partner (of: de helft van de nettowaarde) Vergeet de eventuele eigen inbreng niet in rekening te brengen Echtscheiding en uw bankzaken 19

20 Stap 6 Mijn woning Ik verhuis Mijn ex-partner neemt het woonkrediet Kiezen voor de afkoop van de reserve van uw Schuldsaldoverzekering kan fiscale gevolgen hebben Zodra de echtscheiding officieel is, kan de bank op vraag van beide exechtgenoten het woonkrediet wijzigen en op naam van één van de ex-partners plaatsen. Als uw ex-partner na de echtscheiding het woonkrediet volledig op zijn/haar eigen naam neemt, dan heeft dat enkele belangrijke gevolgen. Uw ex-partner is voortaan als enige aansprakelijk voor de aflossing U hoeft zelf niet langer terug te betalen. Let wel: zolang het woonkrediet niet effectief opgedeeld is, blijven u en uw expartner allebei mede-contractant en dus hoofdelijk aansprakelijk voor de terugbetaling. Dat blijft ook zo als u intussen al verhuisd bent. Hoofdelijk aansprakelijk betekent: elk voor het geheel. Geen ongevaarlijke situatie dus waar u het best zo snel mogelijk een einde aan stelt. Uw ex-partner is u een financiële vergoeding verschuldigd voor uw aandeel in de woning Die vergoeding is gelijk aan uw aandeel in de nettowaarde van de woning. Voor de schuldsaldoverzekering zijn er verschillende mogelijkheden: u maakt uw schuldsaldoverzekering los van het woonkrediet en behoudt ze, eventueel na aanpassing van de begunstiging, als overlijdensverzekering. indien mogelijk kunt u die overlijdensverzekering in de toekomst aan een nieuw hypothecair krediet koppelen; in bepaalde gevallen kunt u de reserve van uw schuldsaldoverzekering overschrijven naar een pensioenspaarplan, bijvoorbeeld Pension Invest Plan. Op die manier verandert uw schuldoverzekering in een pensioenvoorziening; u kiest voor de afkoop van de reserve van uw schuldsaldoverzekering. In dat geval krijgt u het geld op voorwaarde dat het niet gaat om een schuldsaldoverzekering met risicopremie, waarbij u elk jaar zolang het contract loopt een premie betaalt. Wel moet u goed opletten voor de fiscale gevolgen. Zodra u bijvoorbeeld voor één van de betaalde premies belastingvoordelen hebt genoten, kunnen sommige wijzigingen aan uw schuldsaldoverzekering aanzienlijke fiscale gevolgen hebben. Voorbeeld ,-EUR ,-EUR actuele marktwaarde woning (brutowaarde) - openstaand kapitaalsaldo woonkrediet ,-EUR ,-EUR - inbreng van uw echtgenoot ,-EUR ,-EUR = nettowaarde woning vergoeding vanwege uw ex-partner (of: de helft van de nettowaarde) 20 Goed geïnformeerd

hoofdstuk 12 Conclusie

hoofdstuk 12 Conclusie hoofdstuk 12 249 Tot slot vindt u een samenvattend overzicht met de belangrijkste verschilpunten tussen huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen binnen de verschillende domeinen die doorheen

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

Huwelijkse. voorwaarden. www.netwerknotarissen.nl

Huwelijkse. voorwaarden. www.netwerknotarissen.nl Huwelijkse voorwaarden www.netwerknotarissen.nl Als u gaat trouwen, regelt de wet automatisch veel zaken. Bijvoorbeeld dat uw echtgenoot van u erft als u overlijdt of dat uw echtgenoot begunstigde wordt

Nadere informatie

Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk?

Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk? Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk? Al naargelang van de aard van de wijziging, gaat de wijzigingsprocedure gepaard met één, twee, drie of vier notariële akten. De kleine wijziging:

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen

Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen In België kan men onder andere aan de hand van twee verschillende procedures uit de echt scheiden: - de procedure EOT (Echtscheiding Onderlinge Toestemming) - de procedure

Nadere informatie

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING TUSSEN: Mevrouw X En Meneer Y EN IS OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: Partijen willen overgaan tot echtscheiding

Nadere informatie

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Testamenten en legaten Een gebaar voor het leven 1 IS ER LEVEN NA DE DOOD? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS

Nadere informatie

10 stappenplan (echt)scheiding

10 stappenplan (echt)scheiding Een scheiding is vaak vrij onoverzichtelijk. Met deze indeling in 10 stappen kan je precies zien wat je nog moet doen en waar je in het hele proces bent. Stap 1 Vaststellen van het gezamenlijke vermogen

Nadere informatie

Samen levings. contract.

Samen levings. contract. Samen levings contract www.notarishilgen.nl Veel partners die ongetrouwd samenwonen vragen zich af of zij een samenlevingscontract bij de notaris moeten sluiten. Alleen voor getrouwde en geregistreerde

Nadere informatie

Junior Invest Plan SPAREN EN BELEGGEN. Bouwen aan een droomstart voor uw kind of kleinkind

Junior Invest Plan SPAREN EN BELEGGEN. Bouwen aan een droomstart voor uw kind of kleinkind Junior Invest Plan SPAREN EN BELEGGEN Bouwen aan een droomstart voor uw kind of kleinkind Junior Invest Plan De toekomst van uw kinderen of kleinkinderen In alle vrijheid sparen voor uw kinderen Met Junior

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

Home Invest Plan. sparen en beleggen

Home Invest Plan. sparen en beleggen Home Invest Plan sparen en beleggen Home Invest Plan fiscaal voordelig Bereid uw woonkrediet slim voor met een lonende aftrekpost. Het eigen huis blijft een van de beste beleggingen. Logisch dat iedereen

Nadere informatie

U hebt iemand die u nabij stond verloren. Wat nu?

U hebt iemand die u nabij stond verloren. Wat nu? U hebt iemand die u nabij stond verloren. Wat nu? U hebt net een persoon die u nabij stond verloren. Onze oprechte deelneming Tijdens deze emotionele periode moet er heel wat geregeld worden en zit u

Nadere informatie

VRAGENLIJST VERDELING HUWELIJKSVERMOGEN. Naam: Voornamen. Actueel adres: Postcode: Gemeente: Faillissement

VRAGENLIJST VERDELING HUWELIJKSVERMOGEN. Naam: Voornamen. Actueel adres: Postcode: Gemeente: Faillissement VRAGENLIJST VERDELING HUWELIJKSVERMOGEN Dossier: PARTIJEN Cliënt(e) Naam: Voornamen Geboorteplaats: Geboortedatum: Actueel adres: Postcode: Gemeente: Tel. nummer: e-mail: Nadere info: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen

Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen Na het overlijden van je partner heb je heel wat te verwerken. Tegelijk wordt er wel van je verwacht dat je heel wat administratie in de gaten

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Is er leven na de dood?

Is er leven na de dood? Is er leven na de dood? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS IK NU PLOTS ZOU OVERLIJDEN? WAT HEB IK EN AAN WIE WIL IK WAT GEVEN? OF LAAT IK ALLES AAN DE STAAT? IS ER

Nadere informatie

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan Veel ouders willen geld opzijleggen voor hun kinderen. Want alles gaat zo snel

Nadere informatie

DEEL 3. Wettelijk samenwonen

DEEL 3. Wettelijk samenwonen DEEL 3 Wettelijk samenwonen DE RECHTEN VAN HET PAAR 1 Procedure Wettelijk samenwonen houdt het midden tussen samenwonen zonder meer (zonder bescherming voor de partners) en het huwelijk (dat de echtgenoten

Nadere informatie

Ik ga scheiden. Wat nu? Informatie over: procedure kosten financiën woning kinderen

Ik ga scheiden. Wat nu? Informatie over: procedure kosten financiën woning kinderen Ik ga scheiden Wat nu? U bent getrouwd of u heeft een geregistreerd partnerschap, maar wilt niet langer bij uw partner blijven. In dit geval kunt u gaan scheiden. Een echtscheiding is vaak verdrietig en

Nadere informatie

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen?

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen? Inhoudstafel Voorwoord 1 Deel 1 - U bent gehuwd Wat betekent dit voor uw bezittingen? 1 U bent gehuwd zonder huwelijks contract 5 11 Wat betekent dit eigenlijk? 5 12 Welke goederen zijn van wie? 5 121

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Scheiden en Alimentatie

Scheiden en Alimentatie Scheiden en Alimentatie Dagelijks worden aan CSG Advocatuur tientallen vragen gesteld over Scheiden en Alimentatie. Op deze pagina vindt u de antwoorden op de aan CSG Advocatuur meest gestelde vragen over

Nadere informatie

Aanslagjaar Inkomsten 2015

Aanslagjaar Inkomsten 2015 Aanslagjaar 2017 - Inkomsten 2015 Teneinde uw aangifte zo voordelig mogelijk in te vullen, vragen wij u volgende vragenlijst aandachtig te lezen en VOLLEDIG in te vullen. Ontbrekende elementen kunnen de

Nadere informatie

Uit elkaar. Wat nu? deskundig advies bij echtscheidingen

Uit elkaar. Wat nu? deskundig advies bij echtscheidingen Uit elkaar Wat nu? deskundig advies bij echtscheidingen Eén echtscheidingsnotaris of twee advocaten De Echtscheidingsnotaris is gespecialiseerd in het adviseren bij echtscheiding en het beëindigen van

Nadere informatie

Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee.

Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee. Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. Informatie voor nabestaanden Wat komt er op u af als een naaste overlijdt? Wanneer iemand in uw omgeving

Nadere informatie

inhoudstafel Hoofdstuk 1 Samenwonen 9 Hoofdstuk 2 Huwen 29 Hoofdstuk 3 Het samenlevingscontract 53 Voorwoord 3

inhoudstafel Hoofdstuk 1 Samenwonen 9 Hoofdstuk 2 Huwen 29 Hoofdstuk 3 Het samenlevingscontract 53 Voorwoord 3 voorwoord Samenleven met een partner, een broer, een beste vriend, de ouders... kan verschillende vormen aannemen. Het huwelijk is enkel mogelijk binnen een partnerrelatie, maar men kan ook opteren om

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Hoe beveilig ik mijn partner?

Hoe beveilig ik mijn partner? Hoe beveilig ik mijn partner? Brussel, 22 oktober 2011 2 Agenda Planning tussen partners Samenwonenden Echtgenoten Civiel- en fiscaal statuut Instrumenten Van testament tot contract 3 Wettelijke bescherming

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Beste klant, De huizenprijzen zijn de laatste jaren flink gedaald. Daardoor houden steeds meer mensen na verkoop van de woning een restschuld over. Als de verkoopopbrengst

Nadere informatie

Home Invest Plan SPAREN

Home Invest Plan SPAREN Home Invest Plan SPAREN Home Invest Plan fiscaal voordelig Uw woonkrediet fiscaal voordelig plannen We hebben allemaal een baksteen in de maag. Logisch, want een eigen huis blijft een uitstekende belegging.

Nadere informatie

Inhoud De "wettelijke erfgenamen" als begunstigden van een levensverzekering...

Inhoud De wettelijke erfgenamen als begunstigden van een levensverzekering... BELANGRIJKE NIEUWE WETGEVING De "wettelijke erfgenamen" als begunstigden van een levensverzekering Inhoud De "wettelijke erfgenamen" als begunstigden van een levensverzekering... Bij het afsluiten van

Nadere informatie

FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE

FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE april 2010 Nu voordelig sparen voor uw toekomst! Voor wie is Flexibel Pension Saving met Home -clausule bestemd? Fidea richt zich met dit product (*) specifiek

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt?

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7.1. Wat is het? Als u aan vermogens- en successieplanning doet, wilt u ervoor zorgen dat uw vermogen bij uw eigen familie (met name

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten

Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten Samenwonen of huwen? Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten In onze vorige nieuwsbrief hebben we de verschillende samenwoningsvormen onder de loep genomen: Wat

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een

Nadere informatie

Informatiebrochure echtscheiding

Informatiebrochure echtscheiding Informatiebrochure echtscheiding Scheiden is geen makkelijke beslissing. Met deze gids hopen wij u te kunnen begeleiden en ondersteunen. Indien u bijkomende vragen heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Nadere informatie

het overlijden moet worden gemeld en bankzaken

het overlijden moet worden gemeld en bankzaken 5Instanties waaraan het overlijden moet worden gemeld en bankzaken Erfgenamen, legatarissen of begiftigden die tot de nalatenschap komen en een netto-erfdeel verkrijgen, moeten op de waarde van dat netto-erfdeel

Nadere informatie

Om te beginnen: de gemeenschappelijke aanslag voor gehuwden

Om te beginnen: de gemeenschappelijke aanslag voor gehuwden Als u een fiscale schuld heeft, zal die fiscus die komen invorderen. Dat kan de fiscus niet alleen doen voor een persoonlijke schuld, maar ook voor de belastingschuld van uw echtgenoot. De fiscus hoeft

Nadere informatie

Site wettige erfgenamen

Site wettige erfgenamen Site wettige erfgenamen Begunstigingsclausule Wie een levensverzekering afsluit, moet in het contract één of meer begunstigden aanduiden. Met deze aanduiding geeft de verzekeringsnemer aan wie het kapitaal

Nadere informatie

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek.

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. 30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. Publicatie : 18-05-1962 Inwerkingtreding : 28-05-1962 Dossiernummer : 1961-12-30/31 HOOFDSTUK VI : WEDERZIJDSE

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag werk van een goed pensioen

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag werk van een goed pensioen Pension Invest Plan Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Maak vandaag werk van een goed pensioen Pension Invest Plan - VAPZ Uw pensioenplanning snel geregeld. Met één jaarlijkse inspanning regelt

Nadere informatie

Spaarrekening. sparen en beleggen

Spaarrekening. sparen en beleggen Spaarrekening sparen en beleggen Sparen is ontzettend belangrijk U spaart voor een specifiek doel, een geplande aankoop, om geld achter de hand te hebben of Allemaal uitstekende redenen om te sparen. Logisch

Nadere informatie

Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen. Inleiding

Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen. Inleiding Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen Inleiding In box 3 wordt het inkomen uit vermogen van een belastingplichtige belast. Het vermogen bestaat uit de bezittingen van een belastingplichtige min

Nadere informatie

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5 Inhoudstafel Deel 1: Het beheer over de goederen van het minderjarige kind 1. Belang... 1 2. Wie is minderjarig?... 1 3. Bevoegdheid van de ouders... 2 3.1. Ouderlijk gezag... 2 3.2. Wettelijk genot...

Nadere informatie

Levensverzekering, premiesplitsing. Jasper Commandeur Fiscalist bij Reaal

Levensverzekering, premiesplitsing. Jasper Commandeur Fiscalist bij Reaal Levensverzekering, premiesplitsing en erfbelasting Jasper Commandeur Fiscalist bij Reaal 1 Met een overlijdensrisicoverzekering kun je met de verzekeraar afspreken dat iemand na een overlijden een eenmalig

Nadere informatie

KEYHOME. Ontdek het hypothecair krediet. 05/2017/nl

KEYHOME. Ontdek het hypothecair krediet. 05/2017/nl KEYHOME Ontdek het hypothecair krediet 05/2017/nl 2 1. Het hypothecair krediet bij Keytrade Bank...3 1.1. Wie mag een hypothecair krediet aangaan?...3 1.2. Voorwerp van het krediet...3 1.3. Hoeveel kunt

Nadere informatie

U gaat scheiden. In dit informatieblad. 1 Wanneer kunt u scheiden?

U gaat scheiden. In dit informatieblad. 1 Wanneer kunt u scheiden? U gaat scheiden U bent getrouwd en u wilt niet langer bij uw partner blijven. Dan kunt u gaan scheiden. Als u gaat scheiden, moet u veel dingen regelen. Dit informatieblad helpt u daarbij. U vindt informatie

Nadere informatie

Alimentatie. In dit informatieblad. Inleiding

Alimentatie. In dit informatieblad. Inleiding Alimentatie In dit informatieblad vindt u informatie over de alimentatie van ex-echtgenoten, ex-geregistreerde partners en ouders voor hun kinderen tot 21 jaar. Deze situaties komen het meest voor. Bent

Nadere informatie

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer formulier overdracht verzekering Polisnummer Datum ontvangst Wanneer gebruikt u dit formulier? U heeft een levensverzekering bij de Onderlinge s-gravenhage en bent deelnemer. Met dit formulier informeert

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT INZAKE COLLECTIEVE SCHULDBEMIDDELING Art. 1675/4 Ger.W.

VERZOEKSCHRIFT INZAKE COLLECTIEVE SCHULDBEMIDDELING Art. 1675/4 Ger.W. VERZOEKSCHRIFT INZAKE COLLECTIEVE SCHULDBEMIDDELING Art. 1675/4 Ger.W. Aan de Voorzitter bij de Arbeidsrechtbank Gent, afdeling ****** Ten verzoeke van: 1. Eerste verzoeker: Geboorteplaats: Burgerlijke

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 11 Aloïs Van oevelen. Alimentatieovereenkomsten tussen (ex)-partners in de belangrijkste samenlevingsvormen 15

Inhoud. Woord vooraf 11 Aloïs Van oevelen. Alimentatieovereenkomsten tussen (ex)-partners in de belangrijkste samenlevingsvormen 15 Inhoud Woord vooraf 11 Aloïs Van oevelen Alimentatieovereenkomsten tussen (ex)-partners in de belangrijkste samenlevingsvormen 15 Steven Brouwers Inleiding 15 1. Algemene principes 17 1.1. Alimentatieovereenkomsten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling M&D Seminars Onderwerp Studiedag beleggingsverzekeringen - meerkeuzevragenlijst Datum 18 september 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

samenlevingsvormen Voor en nadelen van uw keuze

samenlevingsvormen Voor en nadelen van uw keuze samenlevingsvormen Voor en nadelen van uw keuze Samenlevingsvormen : inhoud Enkele cijfers Inleiding : welke vormen van samenleven zijn er Feitelijk samenwonen Wettelijk samenwonen Huwen Enkele beschouwingen

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

hoofdstuk 6 Huren Huren 131

hoofdstuk 6 Huren Huren 131 hoofdstuk 6 131 Inleiding Samenwonenden en gehuwden kunnen ervoor kiezen om, eventueel voorlopig, samen een woning te huren in plaats van onmiddellijk samen een huis te bouwen of te kopen. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING

ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING De notaris luistert,

Nadere informatie

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Burgerlijk wetboek, Boek 1

Burgerlijk wetboek, Boek 1 U gaat scheiden Burgerlijk wetboek, Boek 1 Artikel 150 Echtscheiding tussen echtgenoten die niet van tafel en bed gescheiden zijn, wordt uitgesproken op verzoek van één der echtgenoten of op hun gemeenschappelijk

Nadere informatie

HUWELIJK. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

HUWELIJK. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT HUWELIJK De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT HUWELIJK De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

Nadere informatie

Gezagsdragers hebben (anders dan pleegouders) de plicht te voorzien in het levensonderhoud van het kind waarover zij het gezag uitoefenen.

Gezagsdragers hebben (anders dan pleegouders) de plicht te voorzien in het levensonderhoud van het kind waarover zij het gezag uitoefenen. GEZAG EN VOOGDIJ WAT IS GEZAG? De wet geeft als omschrijving van gezag: de plicht en het recht om een minderjarig kind (dat is een kind jonger dan 18 jaar) te verzorgen en op te voeden. Wat betekent dit

Nadere informatie

Erfrecht. Wie erft wat?

Erfrecht. Wie erft wat? Erfrecht. Wie erft wat? Alle vragen rond erfenis en testament, kort en begrijpelijk uitgelegd. Iven De Hoon Wie erft wat? Alle vragen rond erfenis en testament, kort en begrijpelijk uitgelegd. Lees nu

Nadere informatie

Huwen. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee. www.notaris.be

Huwen. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee. www.notaris.be Huwen De notaris luistert, geeft raad en tekent mee. 4 www.notaris.be Inhoud Uit het leven gegrepen p. 2 Het wettelijk stelsel p. 5 De andere huwelijksstelsels p. 13 Besluit p. 16 - 1 - Algemeen In onze

Nadere informatie

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET ZO DOE JE HET 1. WAT IS PENSIOENSPAREN? Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat je spaart, kan je bovendien fiscaal in mindering brengen via de personenbelasting.

Nadere informatie

Lijfrente Garantie Polis

Lijfrente Garantie Polis Voorwaarden Lijfrente Garantie Polis 1510 WAT STAAT ER IN DEZE VOORWAARDEN? Pagina 1 : Algemene afspraken Pagina 3 : Wat mag u van ons verwachten? Pagina 5 : Wat verwachten wij van u? Pagina 6 : Wat mag

Nadere informatie

Relatie met uw uitbetalers

Relatie met uw uitbetalers Hoe vlot verhuizen van bank? Het staat iedereen vrij zijn of haar relaties bij een bepaalde bank stop te zetten en voor een andere bank te kiezen. Zowel uw huidige bank als uw nieuwe bank zullen alles

Nadere informatie

Koopsom Garantie Polis

Koopsom Garantie Polis Voorwaarden Koopsom Garantie Polis 1311 Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. De Koopsom Garantie Polis is een levensverzekering. U spreekt met ons af dat wij uitkeren als de verzekerde op de einddatum

Nadere informatie

Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot,

Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, Nr. Huwelijkscontract # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. De Heer #, #, geboren te # op #, rijksregister

Nadere informatie

ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING

ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat Nederlandstalige

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11 Inhoud Woord vooraf 3 Inleiding 11 Deel 1 Analyse van de situatie 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 De persoonlijke situatie 23 1 Inleiding 23 2 De familiale aspecten 23 2.1 De huidige burgerlijke

Nadere informatie

Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek

Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek Opstap Hypotheek 2 Hypotheken 2 Naam product Opstap Hypotheek 3 Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek Een huis kopen. Een spannend avontuur. Daarbij gaat u niet over één nacht ijs. Bij

Nadere informatie

CITROËN AUTOFINANCIERING

CITROËN AUTOFINANCIERING CITROËN AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG CITROËN FINANCIAL SERVICES HELPT U GRAAG OP WEG U wilt een nieuwe auto, maar u kunt uw aankoop niet in één keer bekostigen.

Nadere informatie

Pensioen Beleggings Polis

Pensioen Beleggings Polis Pensioen Beleggings Polis 1307 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien?

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? 18 november 2014 Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze "gescheiden" zien? 1 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

AANTEKENINGEN ECHTSCHEIDINGSCONVENANT VERSIE 7. Hieronder treft u een uitleg aan bij de artikelen in het model-echtscheidingsconvenant.

AANTEKENINGEN ECHTSCHEIDINGSCONVENANT VERSIE 7. Hieronder treft u een uitleg aan bij de artikelen in het model-echtscheidingsconvenant. AANTEKENINGEN ECHTSCHEIDINGSCONVENANT VERSIE 7 Hieronder treft u een uitleg aan bij de artikelen in het model-echtscheidingsconvenant. Het kan handig zijn het model-convenant uit te printen, samen met

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

Algemene informatie voor nabestaanden

Algemene informatie voor nabestaanden Algemene informatie voor nabestaanden Als er iemand overlijdt, komt er veel op de nabestaanden af. Ook met de bank waarvan de overledene klant was moet er het nodige geregeld worden. In dit document hebben

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke situatie leiden al vaak tot

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG 2 PEUGEOT FINANCE HELPT U GRAAG OP WEG U WILT EEN NIEUWE AUTO, MAAR U KUNT UW AANKOOP NIET IN ÉÉN KEER BEKOSTIGEN. DAN HELPT PEUGEOT

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG PEUGEOT FINANCE HELPT U GRAAG OP WEG U WILT EEN NIEUWE AUTO, MAAR U KUNT UW AANKOOP NIET IN ÉÉN KEER BEKOSTIGEN. DAN HELPT PEUGEOT

Nadere informatie

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen.

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. SwingRIZIV Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. U bent geneesheer, tandarts, apotheker of kinesist en u geniet het RIZIV-statuut. Jaarlijks keert het RIZIV dus een bedrag uit voor de opbouw van een

Nadere informatie

Samenwonen, en dan...

Samenwonen, en dan... Samenwonen, en dan... Holtman Notarissen Utrecht, Koningslaan 62 tel (030) 215 05 15 info@holtmannotarissen.nl www.holtmannotarissen.nl Wat is... Een samenlevingscontract is een schriftelijke overeenkomst

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER

PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Geslacht : m/v Geb. datum : Adres : Postcode : Woonplaats : Nat. : Telefoon privé : Telefoon mobiel : E-mail : Geboortedatum

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 - inkomstenjaar 2014 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

Pension Invest Plan - RIZIV

Pension Invest Plan - RIZIV Pension Invest Plan - RIZIV Arts, tandarts, apotheker en kinesitherapeut Kent u de sterkste aanzet voor een mooi aanvullend pensioen? De sterkste aanzet voor een mooi aanvullend pensioen Als geconventioneerde

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt heel veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke

Nadere informatie

Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk?

Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk? Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk? Al naargelang van de aard van de wijziging, gaat de wijzigingsprocedure gepaard met één, twee, drie of vier notariële akten. De kleine wijziging:

Nadere informatie