Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD"

Transcriptie

1 Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD

2 Inhoud Uit elkaar 3 Stap 1: De financiële tegoeden en schulden 4 Stap 2: Ik informeer me 7 Stap 3: Mijn bank 10 Stap 4: Mijn banktegoeden 12 Stap 5: De tegoeden van mijn kinderen 16 Stap 6: Mijn woning 18 Stap 7: Mijn kredieten 23 Stap 8: Mijn verzekeringen 24 Stap 9: Mijn belastingaangifte 26 Stap 10: Een nieuwe start 29 Vragen en antwoorden 30 Checklist 34 2 Goed geïnformeerd

3 Uit elkaar Weten wat u moet doen voor uw banktegoeden bij echtscheiding Echtscheiding en uw bankzaken Veel vragen Hoe moet het nu verder? Welke financiële schikkingen moet u treffen? Wat doet u met uw huis, met het hypothecair krediet? Wat met uw bankrekeningen? Met de banktegoeden van de kinderen? Wat met uw autolening? Uw gezinspolis, uw brand- en levensverzekering? Uw erfenis en testament? Welke zaken hebt u over het hoofd gezien en welke moet u prioritair regelen? Een echtscheiding is een pijnlijke gebeurtenis die uw vertrouwde wereld op zijn grondvesten doet schudden en die vooral veel vragen oproept. Onze adviseurs helpen u graag verder Bij zoveel vragen is elk professioneel advies meer dan welkom. Onze adviseurs staan voor u klaar en gidsen u bij de gevolgen van een echtscheiding voor uw banktegoeden. Deze brochure vormt alvast een aanzet. Voor een makkelijke lezing splitst deze brochure de problematiek op in 10 'stappen' en bekijkt wat u kunt/ moet ondernemen op het vlak van uw financiën. Uiteraard kan deze brochure in een bij uitstek persoonlijke problematiek als echtscheiding maar een algemene oriëntatie geven. U hebt er alle belang bij uw persoonlijke situatie op dit vlak te laten doorlichten door uw juridisch adviseur. Wenst u een meer persoonlijk advies over uw banktegoeden en verzekeringen? Gerichte antwoorden op vragen die u zich stelt? U bent zelfstandige of u heeft een kleine onderneming? Maak dan een afspraak met uw relatiebeheerder bij BNP Paribas Fortis. Echtscheiding en uw bankzaken 3

4 Stap 1 De financiële tegoeden en schulden Hoe bent u gescheiden? Het statuut van uw scheiding is belangrijk. We bekijken de verschillende vormen van scheiding en overlopen meteen voor elk type de financiële gevolgen. Voor uw tegoeden maakt het immers een groot verschil of u bijvoorbeeld feitelijk gescheiden bent dan wel gescheiden op basis van onherstelbare ontwrichting. En wat telt voor de tegoeden, telt uiteraard ook voor de schulden. U bent feitelijk gescheiden? U beslist om uit elkaar te gaan; één van de partners gaat op een ander adres wonen. Let wel Bij een feitelijke scheiding blijft u gehuwd. Een feitelijke scheiding is geen wettelijk geregelde vorm van echtscheiding. Wel kunt u de vrederechter vragen om dringende en voorlopige maatregelen te nemen met betrekking Elk type scheiding heeft andere gevolgen voor de verdeling van de tegoeden Ik informeer mij over de gevolgen van de echtscheiding voor de financiële tegoeden en schulden 4 Goed geïnformeerd

5 tot de verblijfplaats van de kinderen en de echtgenoten, het bezoekrecht, de alimentatie en de goederen van de echtgenoten. De gevolgen voor de verdeling van de tegoeden U blijft gehuwd. Zo luidt het basisprincipe. Samen met uw partner, al dan niet met de hulp van de vrederechter, kunt u ook een aantal voorlopige schikkingen treffen rond de verdeling van de goederen. Voor wat betreft de schulden, staan twee principes voorop: de eigen schulden worden verhaald op het eigen vermogen van de schuldenaar en zijn inkomsten; de gemeenschappelijke schulden kunnen worden verhaald op drie vermogens: uw eigen vermogen, het vermogen van uw partner en het gemeenschappelijk vermogen. Er bestaan een aantal uitzonderingen op deze principes, afhankelijk van het huwelijksstelsel. U hebt er dus alle belang bij uw persoonlijke situatie op dit vlak te laten doorlichten door uw juridisch adviseur. Onthoud dat u gehuwd blijft en dat er tussen echtgenoten geen diefstal bestaat. U bent gescheiden van tafel en bed? Bij een scheiding van tafel en bed blijft u eveneens gehuwd. Wel vallen een aantal met het huwelijk verbonden rechten en plichten weg. Zo bent u bijvoorbeeld niet langer verplicht tot samenwoning. De gevolgen voor de verdeling van de tegoeden De scheiding van tafel en bed leidt automatisch tot een opsplitsing van de goederen tussen de partners. Elk van de partners behoudt de exclusieve eigendom Een scheiding heeft ingrijpende gevolgen. Ook financieel. Het is dus zeer belangrijk dat u goed weet wat de impact is op de gemeenschappelijke en eigen tegoeden en schulden van de eigen goederen; hij of zij beheert ze in volle onafhankelijkheid. Betreffende de schulden geldt als regel dat elk zijn persoonlijke schulden dient te regelen. Weliswaar kunnen er, afhankelijk van het huwelijksstelsel, bepaalde afwijkingen op deze principes voorkomen. Voor de verdeling van de tegoeden beschikken de partners echter over heel wat speelruimte. Zo kunt u samen met uw echtgeno(o)t(e) beslissen om: de tegoeden op eigen naam te behouden en de helft te nemen van de gemeenschappelijke tegoeden; alle tegoeden te verdelen ongeacht op wiens naam ze staan; alle tegoeden toe te wijzen aan één van de echtgenoten, met inbegrip van de tegoeden die op naam staan van één van de partners; een deel van de tegoeden toe te wijzen aan de kinderen. Heldere afspraken maken is heel belangrijk. Immers: bij een scheiding van tafel en bed met onderlinge toestemming gebeurt de verdeling van de goederen op basis van afspraken die u vooraf met elkaar gemaakt hebt; bij een scheiding van tafel en bed omwille van een bepaalde oorzaak gebeurt de opdeling van de gemeenschappelijke goederen door de tussenpersoon of door de notarissen aangesteld door de rechtbank. U scheidt uit de echt met onderlinge toestemming? U kunt samen een aantal afspraken maken en die in een overeenkomst gieten die u laat opstellen door een notaris of advocaat. De overeenkomst maakt verplicht melding van op zijn minst: de inventaris en de verdeling van de goederen; de verblijfplaats van de echtgenoten; het adres van de minderjarige kinderen, de alimentatie en de naam (de namen) van wie het ouderlijk gezag zal (zullen) uitoefenen; het bedrag van de eventuele alimentatie voor de andere echtgeno(o)t(e); de regeling van het erfrecht bij overlijden in de loop van de procedure. De overeenkomst wordt ondertekend door beide echtgenoten en neergelegd bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg. De echtgenoten bevestigen hun overeenkomst bij de rechtbank. Na drie maanden volgt een nieuwe bevestiging. Die tweede bevestiging is niet verplicht als de echtgenoten kunnen bewijzen dat ze al langer dan zes maanden gescheiden zijn sinds het verzoek. De echtscheiding is officieel en definitief zodra ze is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het koppel getrouwd is. Belangrijk Informeer de bank over uw beslissingen zodat wij uw dossier vlotter kunnen opvolgen en aanpassen. Vergeet nadien niet de bank te informeren over de inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand. Echtscheiding en uw bankzaken 5

6 Stap 1 De financiële tegoeden en schulden De gevolgen voor de verdeling van de tegoeden Voor de verdeling van de tegoeden beschikken de partners over heel wat speelruimte. Samen met uw echtgeno(o)t(e) kunt u overeenkomen om: de rechter de echtscheiding uit tijdens de eerste zitting. Is dat niet het geval, dan legt de rechter een nieuwe zitting vast. Die zal plaatsvinden 6 maanden of 1 jaar na de eerste verschijning van de echtgenoten. de tegoeden op eigen naam te behouden en de helft te nemen van de gemeenschappelijke tegoeden; alle tegoeden te verdelen ongeacht op wiens naam ze staan; alle tegoeden te laten aan één van de echtgenoten, ook de tegoeden die op naam staan van één enkele echtgenoot; een deel van de tegoeden toe te wijzen aan de kinderen. De echtscheiding is definitief zodra ze is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het echtpaar gehuwd is. De gevolgen voor de verdeling van de tegoeden De echtgenoten moeten de goederen verdelen die zij gemeenschappelijk bezitten. Kunnen zij elkaar vinden in een Een echtscheiding kan ook op basis van onherstelbare ontwrichting en op gezamenlijk of eenzijdig verzoek De partners in een echtscheiding met onderlinge toestemming kunnen de openstaande schulden verdelen naar eigen wens. U scheidt uit de echt op basis van onherstelbare ontwrichting, op gezamenlijk of eenzijdig verzoek? De echtscheiding kan op gezamenlijk verzoek of op eenzijdig verzoek uitgesproken worden op basis van: gezamenlijk akkoord, dan beschikken zij over een grote vrijheid om dat te regelen. Een overeenkomst tot verdeling volstaat. Inspiratie voor zo een overeenkomst kan geput worden uit de regeling die van toepassing is voor een echtscheiding met onderlinge toestemming (zie blz. 5). Gaan de partners echter niet akkoord, dan kunnen ze de rechtbank vragen over te gaan tot een gerechtelijke verdeling van de goederen. onherstelbare ontwrichting van het huwelijk, bijvoorbeeld bij overspel, mishandeling, dementie; een gezamenlijk verzoek na een feitelijke scheiding van langer dan 6 maanden; een eenzijdig verzoek na een feitelijke scheiding van langer Na een feitelijke scheiding van minimaal 6 dan 1 jaar. maanden kan een gezamenlijk verzoek tot gevraagd bij de rechtbank van De echtscheiding wordt aan- echtscheiding volgen eerste aanleg. Als de feiten of de periode van effectieve scheiding bewezen zijn, spreekt Elke partner dient de eigen schulden te dragen. Voor meer informatie over de verschillende vormen van echtscheiding: zie 6 Goed geïnformeerd

7 Stap 2 Ik informeer me Alimentatie voor de ex-partner Ik informeer mij over de alimentatie, de procedurekosten en mijn gewijzigde erfrechtregeling Als algemene regel geldt dat echtgenoten een wettelijke alimentatieplicht hebben tegenover elkaar. Bij feitelijke scheiding en bij scheiding van tafel en bed blijven de echtgenoten verplicht tot wederzijdse hulp en bijstand. U scheidt op basis van onherstelbare ontwrichting? Sinds 2007 moet de echtgeno(o)t(e) die alimentatie eist, bewijzen dat zij/hij hulpbehoevend is. Deze alimentatie is beperkt in de tijd en mag niet langer zijn dan het huwelijk zelf geduurd heeft. Wel kan de rechter Het type (echt)scheiding is belangrijk voor het recht op alimentatie U scheidt uit de echt met onderlinge toestemming? Dan beslist u samen of u al dan niet alimentatie betaalt. Als beide echtgenoten werken en een eigen inkomen genieten, gaan ze vaak akkoord om geen alimentatie te betalen. na het verstrijken van de termijn de alimentatie verlengen. Echtscheiding en uw bankzaken 7

8 Stap 2 De alimentatie, de procedurekosten Alimentatie voor de kinderen Ouders zijn bijv. verantwoordelijk voor de huisvesting en de opvoeding van de kinderen De wet is duidelijk: ook als u uit elkaar gaat, blijft de zorg voor de kinderen doorgaan. Het algemene principe inzake alimentatie voor de kinderen stelt dat de ouders verantwoordelijk zijn voor de huisvesting, het levensonderhoud, toezicht, opleiding en opvoeding van de kinderen. Die regel geldt altijd: als de ouders getrouwd zijn, als ze uit de echt gescheiden zijn of gescheiden zijn van tafel en bed, enz. bij een echtscheiding met onderlinge toestemming verdelen uw partner en uzelf de kosten voor de kinderen naar eigen goeddunken; oordeelt de rechter echter dat de rechten van de kinderen niet of onvoldoende gerespecteerd zijn, dan legt hij een bijdrage op naargelang de kostprijs van het levensonderhoud, de opvoeding van de kinderen en de inkomsten van de ouders; bij een echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting kan de rechter een alimentatie opleggen. Die verplichting blijft gehandhaafd tot de kinderen hun opleiding hebben afgerond. De ouder die niet instaat voor de dagelijkse uitgaven voor de kinderen betaalt onderhoudsbijdragen: Sinds 2010 kan het alimentatiebedrag voor de kinderen op objectieve wijze worden berekend. 8 Goed geïnformeerd

9 Kosten voor de procedure Vrij afspraken maken over de procedurekosten Een echtscheidingsprocedure brengt extra procedurekosten mee. U moet ook rekening houden met de mogelijke erelonen van een advocaat en/of notaris. De regeling van de procedurekosten en erelonen kunnen u en uw partner vrij afspreken. Zo kunt u volgende verdeelsleutels afspreken: elk betaalt de helft; de kosten worden verdeeld volgens een andere, expliciet af te spreken verdeelsleutel; één partner draagt alle kosten. Erfrechten jegens elkaar Een echtscheiding heeft ingrijpende gevolgen voor de erfrechten. Een gedetailleerde beschrijving van deze gevolgen gaat het bestek van deze brochure ver te buiten. U scheidt met onderlinge toestemming? In dat geval beslissen de echtgenoten samen over de erfrechten. Zo moet de echtscheidingsovereenkomst uitdrukkelijk De regeling van de erfrechten is afhankelijk van het type (echt)scheiding Toch bekijken we alvast enkele aan dachtspunten. Voor persoonlijk advies in deze materie kunt u het best contact opnemen met uw advocaat of uw notaris. Feitelijke scheiding en scheiding van tafel en bed Bij feitelijke scheiding en scheiding van tafel en bed behoudt de langstlevende echtgen(o)t(e) zijn of haar wettelijk erfrecht, tenzij de partners elkaar bij testament onterven. Onterven kan alleen op volgende voorwaarden: op het moment van overlijden leeft u minstens 6 maand gescheiden; u hebt het gemeenschappelijk leven niet hervat; u hebt bij de rechtbank een afzonderlijke verblijfplaats aangevraagd. Als alternatief voor de uitsluiting van de erfenis bestaat de mogelijkheid het erfrecht van de langstlevende echtgen(o)- t(e) bij testament te beperken tot zijn of haar wettelijke reserve. vermelden of de echtgenoten elkaars erfgenaam willen blijven of niet. Zolang de echtscheiding niet is uitgesproken blijven zij echter elkaars erfgenaam voor het vruchtgebruik. Vaak beslissen de echtgenoten in hun echtscheidingsovereenkomst dat ze niet meer van elkaar zullen erven zodra de echtscheidingsprocedure met onderlinge toestemming is opgestart. Hun goederen komen voortaan toe aan hun kinderen of aan andere personen die ze bij testament bepalen. De echtgenoten moeten uiteraard ook hun testament opnieuw bekijken en daarnaast alle vroeger getroffen schikkingen herroepen. U moet in dat verband bijvoorbeeld denken aan een overlijdensverzekering ten gunste van de ex-echtgenoot. U scheidt op basis van onherstelbare ontwrichting? Zolang de echtscheiding niet is uitgesproken, behoudt de langstlevende echtgeno(o)t(e) zijn of haar erfrecht. Wel kunnen de echtgenoten elkaar bij testament onterven. Echtscheiding en uw bankzaken 9

10 Stap 3 Mijn bank Welke documenten dient u te bezorgen aan uw kantoor? Ik informeer mijn bank en bezorg alle nuttige documenten Bezorg uw relatiehouder alle nuttige info en documenten: over uw huwelijksvermogensstelsel. Bent u gehuwd volgens het wettelijk stelsel? Met scheiding van goederen? Of met gemeenschap van goederen?; over de eigendom van de woning; over de toekomstige bestemming van de woning. Bent u van plan die te behouden, zal ze verkocht worden?; over de eventuele kredieten. Wie zijn de houders? Hoe worden die kredieten momenteel al terugbetaald? Dankzij uw informatie en documenten kunnen we u optimaal bijstaan met persoonlijk advies over uw bankzaken en de nodige financiële formaliteiten in orde brengen. Al meteen een grote zorg minder voor u. U zit in een echtscheidingsprocedure? Informeer zo snel mogelijk uw bank en bezorg alle nuttige documenten. Zo kan uw adviseur u gericht helpen en het nodige doen voor de verdeling van de banktegoeden: zicht- en spaarrekeningen, depositoboekjes, effectenportefeuilles en inhoud van de kluis. BNP Paribas Fortis is er voor u, zeker in deze moeilijke momenten en voor een materie waarmee u niet vertrouwd bent. 10 Goed geïnformeerd

11 Wij geven u advies op maat en regelen voor u de nodige financiële formaliteiten Echtscheiding en uw bankzaken 11

12 Stap 4 Mijn banktegoeden 12 Goed geïnformeerd

13 Mijn banktegoeden beschermen Een echtscheidingsprocedure neemt in de regel veel tijd in beslag. Tijdens zo een lange periode dreigen veel financiële verrichtingen en tegoeden in een schemerzone terecht te komen. Uiteraard wilt u alle onaangename verrassingen voor zowel uw kinderen als uzelf voorkomen. We kunnen dan ook niet genoeg benadrukken om zo vroeg mogelijk alle financiële formaliteiten te regelen, bij voorkeur nog vóór de start van de procedure. U hebt er immers alle belang bij uw rekeningen, bankkaarten, tegoeden in de kluis, enz. zo afdoende mogelijk te beschermen. Mijn rekeningen beschermen Nu u uit elkaar gaat, wenst u misschien de volmacht van de echtgeno(o)t(e) in te trekken Ik heb een zichtrekening op eigen naam Uw echtgeno(o)t(e) heeft geen volmacht? U hoeft niets te doen. Een rekening op eigen naam beheert u zelfstandig, los van uw huwelijksvermogensstelsel. Dat is de basisregel. De rekening werkt alleen met uw handtekening en onder uw verantwoordelijkheid. Uw echtgeno(o)t(e) heeft wel een volmacht? Dan kan het nuttig zijn die volmacht in te trekken. Zo heeft uw echtgeno(o)t(e) niet langer toegang tot uw rekening. Trekt u de volmacht niet in, dan kan uw partner, zoals voorheen, geld blijven opvragen en overschrijven, informatie vragen en zelfs de rekening sluiten. Uw partner kan immers handelen binnen de reikwijdte van de volmacht die bij de toekenning van de volmacht afgesproken werd. Ik ben houder van een rekening met medehouderschap In dit geval bezit u een gemeenschappelijke rekening met wederzijdse volmacht. Dit betekent dat zowel u als uw echtgeno(o)t(e) zelfstandig alle verrichtingen kunnen uitvoeren. Voor een verrichting op dit type rekening is de toestemming van de andere partner immers niet vereist. Nu u uit elkaar gaat, wenst u misschien de volmacht van de echtgeno(o)te in te trekken. Dat kan, maar in dat geval verliest u allebei het recht om de rekening zelfstandig te beheren. Voortaan is voor elke verrichting de toestemming van beide houders nodig. U boet dus allebei flink aan armslag in. Ik heb geen rekening op mijn eigen naam maar ik heb een volmacht op de rekening van mijn echtgeno(o)t(e) U moet er terdege rekening mee houden dat uw partner op elk moment uw volmacht kan intrekken. Dat heeft ernstige gevolgen. Zo hebt u niet langer toegang tot zijn of haar rekening en tot de betaalmiddelen die aan die rekening verbonden zijn. Dit zou u voor serieuze problemen kunnen stellen. Want uiteraard lopen de betaalopdrachten voor bijvoorbeeld elektriciteit, gsm en huur gewoon door. Tegelijk moet ook uw loon of vervangingsinkomen op een rekening gestort kunnen worden, enz. Vandaar ons advies: open onmiddellijk een rekening op uw eigen naam. Uw inkomsten, uw betaalopdrachten, enz. zet u vervolgens gewoon over op deze rekening die u uiteraard geheel zelfstandig beheert. Echtscheiding en uw bankzaken 13

14 Stap 4 Mijn banktegoeden Mijn bankkaarten en betaalmiddelen beschermen Hebt u het nodige gedaan voor uw rekening(en)? Dan hoeft u voor de bankkaarten en betaalmiddelen geen aparte stappen meer te zetten. Elk betaalmiddel is gekoppeld aan een rekening De schrapping op die rekening van een houder of van een volmacht, betekent dat ook de betaalinstrumenten zoals de bankkaart, de kredietkaart, PC banking, niet langer toegankelijk zijn voor de vroegere medehouder of volmachthouder. Belangrijk Sommige betaalkaarten zijn niet uitgegeven door BNP Paribas Fortis maar bijvoorbeeld door een winkelketen of een merk. BNP Paribas Fortis kan deze betaalkaarten uiteraard niet annuleren. Daarvoor moet u contact opnemen met de uitgever van de kaart. 14 Goed geïnformeerd

15 De tegoeden in mijn kluis beschermen Een kluis wordt gelijkgesteld met een bankrekening. Dezelfde regels zijn dus van toepassing. Een kluis in medehouderschap beheert u met wederzijdse volmacht. Belangrijk is wel dat een gevolmachtigde nooit Voor een kluis gelden identieke regels als voor een bankrekening Zo kunt u een kluis hebben op uw eigen naam, als medehouder of als volmachthouder. een kluis kan blokkeren. Dat kan alleen via een gerechtelijke procedure. Een kluis op eigen naam beheert u geheel zelfstandig, los van het huwelijksvermogensstelsel waaronder u getrouwd bent; Echtscheiding en uw bankzaken 15

16 Stap 5 De tegoeden van mijn kinderen De tegoeden van mijn kinderen beschermen Bekijk met uw adviseur hoe u voortaan het best kunt sparen voor uw kinderen Een echtscheiding beïnvloedt niet enkel uw leven en dat van uw partner. Ook voor uw kinderen zijn de gevolgen ingrijpend. We besteden hier uiteraard uitsluitend aandacht aan de financiële gevolgen. Als ouder bent u immers wettelijk verplicht om de spaartegoeden van uw minderjarige kinderen maximaal te beschermen. Zolang de scheidingsprocedure niet loopt, zijn er geen wettelijke formaliteiten ter bescherming van het spaargeld van uw kinderen. Dit betekent echter niet dat u in die periode geen initiatieven kunt nemen. Hoe u de zaken het best regelt, is sterk afhankelijk van het vertrouwen dat er nog is tussen u en uw partner. Het algemene principe luidt immers dat elk van de wettelijke vertegenwoordigers afzonderlijk mag handelen, dus ook geld opvragen en overschrijven, informatie vragen en de rekening afsluiten. U hebt nog een goede verstandhouding met uw partner? Dan hoeft u niets te wijzigen om de rekeningen van uw kinderen te beschermen. Toch kunt u uit voorzorg het vermoeden van instemming tussen de ouders intrekken voor deze rekening. Want u weet natuurlijk nooit. Is het vertrouwen tussen u en uw partner helemaal zoek? Dan is het aangewezen stappen te ondernemen die het spaargeld van uw kinderen veilig verankeren. 16 Goed geïnformeerd

17 Wat met de bestaande spaarrekening, eventuele spaarplannen op naam van de kinderen of ten voordele van de kinderen enz.? U zou uw bank kunnen vragen om het vermoeden van instemming in te trekken tussen de echtgenoten op de rekening van de kinderen. Is het vermoeden van instemming ingetrokken? Dan is de handtekening van beide partners vereist om geld op te nemen van een rekening die aan de kinderen toebehoort of om geld te beleggen voor de kinderen. De gevolgen zijn duidelijk: zonder uitdrukkelijke instemming en handtekening van de twee wettelijke vertegenwoordigers kunnen de expartners geen enkele verrichting meer uitvoeren. We bekijken enkele scenario's naargelang de titularis van de rekening. Het spaargeld staat op een spaarrekening op naam van uw kind Informeer de bank dat u en uw partner beslist hebben om uit elkaar te gaan. Vraag de bank om het vermoeden van instemming tussen de ouders in te trekken en stort geen geld meer op deze spaarrekening maar bouw voortaan op eigen initiatief verder aan de financiële toekomst van de kinderen. Hiervoor bestaan meerdere oplossingen u vindt een selectie in het kader hieronder. Het spaargeld staat op een Junior Invest Plan, een Junior Future Plan of een Flexinvest op uw naam? U kunt veilig en zonder risico doorgaan met sparen. U beheert de rekeningen immers volkomen autonoom. Het spaargeld staat op een Junior Invest Plan, een Junior Future Plan of een Flexinvest op naam van uw partner? U stort bij voorkeur niet langer in de formules op naam van uw partner maar u kiest voor een spaaroplossing op uw naam en ten voordele van uw kinderen. Enkele mogelijkheden om te sparen voor de toekomst van uw kinderen Onderschrijf een Junior Invest Plan (JIP) Met een Junior Invest Plan bouwt u zonder enig risico een aardig kapitaal op voor uw kinderen. Deze levensverzekering is een uitstekende belegging met mooi rendement. Elke premie wordt belegd tegen een aantrekkelijk tarief. Jaarlijks kan nog een winstdeling worden toegekend. Vreest u dat uw kind, de begunstigde van uw JIP, het opgebouwde kapitaal niet zorgvuldig zal besteden? Geen nood, u kunt op elk ogenblik de begunstigde wijzigen. Zo houdt u altijd de touwtjes in handen. Onderschrijf een Junior Future Plan (JFP) Met een Junior Future Plan combineert u zekerheid en rendement. Deze levensverzekering garandeert een gewaarborgd kapitaal, dat nog verhoogd kan worden met winstdelingen. Daarnaast wordt een gedeelte belegd in beleggingsfondsen. Dat kan zorgen voor een hefboom in rendement. Het spaargeld is belegd in een Junior Flexinvest Vraag de bank om het vermoeden van instemming tussen de ouders te schrappen. Stort geen geld meer op deze effectenrekening en kies voor een andere spaaroplossing. U hebt andere spaarproducten of beleggingen ten voordele van de kinderen? Een uitgebreide bespreking van alle bankproducten zou ons buiten het bestek van deze brochure voeren. Wij adviseren u om zo snel mogelijk contact op te nemen met uw kantoor en elk van de spaarproducten ten voordele van de kinderen af te toetsen met uw relatiehouder in uw kantoor. Wij begeleiden u en wij zorgen ervoor dat u niets over het hoofd ziet. Onderschrijf een Junior Flexinvest Flexinvest koppelt het gemak van sparen aan de mogelijkheden van beleggen. Het is ideaal voor wie regelmatig kleinere bedragen wil beleggen. Junior Flexinvest is de formule voor kinderen. Onderschrijf een Free Invest Plan (FIP) Een Free Invest Plan staat voor een risicovrije belegging op lange termijn. Deze levensverzekering biedt absolute zekerheid en een minimaal gegarandeerd rendement, jaarlijks verhoogd met een winstdeling. Echtscheiding en uw bankzaken 17

18 Stap 6 Mijn woning Hoe gaat het verder met mijn woning en het hypothecair krediet? De eigen woning blijkt vaak een struikelblok bij echtscheiding De beslissing over de woning behoort tot de moeilijkste in het kader van een echtscheiding, zeker als het hypothecair krediet nog loopt en u samen met uw partner eigenaar bent. Gaat u het huis behouden of toch verkopen? Blijft u in het huis wonen of wil uw partner dat? En wat met het hypothecair krediet? Neemt u het woonkrediet na de echtscheiding al dan niet over op uw naam? Zolang geen wijziging is doorgevoerd, blijven de bestaande verplichtingen tegenover de bank van kracht. Partners die hoofdelijk aansprakelijk waren omdat ze samen het krediet aangegaan zijn, blijven hoofdelijk aansprakelijk. Dat houdt in dat ieder verantwoordelijk is voor de terugbetaling van de volledige schuld. Niet-betaling door één partner van zijn helft van de som, kan beide partners in financiële problemen brengen. Verschillende alternatieven zijn echter mogelijk. Bekijk ze aandachtig. Ga niet over één nacht ijs. Want welke optie u ook kiest: elke beslissing heeft ingrijpende gevolgen. Ons advies? Informeer, wik en weeg, becijfer/laat becijferen en beslis doordacht! Uw relatiehouder staat u graag bij met persoonlijk advies. Aarzel niet en maak een afspraak. 18 Goed geïnformeerd

19 Ik blijf in het huis wonen en neem het woonkrediet volledig op mijn naam Deze beslissing moet u beslist afwegen in het licht van uw financiële mogelijkheden. Het huis en het woonkrediet behouden heeft immers belangrijke financiële consequenties. Zo zult u bijvoorbeeld de waarde van de helft van de woning moeten vergoeden aan uw partner. Zodra de echtscheiding officieel is, kan de bank op vraag van beide ex-echtgenoten het woonkrediet wijzigen, scheiden en voortaan aan één van de ex-partners koppelen. Neemt u het woonkrediet na de echtscheiding volledig op uw naam? Dan bent u voortaan als enige aansprakelijk voor de aflossing. Uw ex-partner is niet langer verantwoordelijk. Tegelijk moet u uw ex-echtgeno(o)t(e) financieel vergoeden voor zijn of haar deel. U betaalt uw ex-echtgeno(o)t(e) de helft van de nettowaarde van de woning. De verdeling van het onroerend goed verdient de grootst mogelijke aandacht Voorbeeld Die berekent u als volgt: uitgangspunt is de geschatte actuele marktwaarde (of: brutowaarde); trek van dit bedrag het nog openstaande kapitaalsaldo van het woonkrediet af; breng eveneens de persoonlijke sommen (bijvoorbeeld een erfenis) die u in het huis geïnvesteerd hebt in rekening; het resultaat van deze oefening is de nettowaarde van de woning; u betaalt uw ex-partner de helft van de nettowaarde. Eventueel kunt u hiervoor een aanvullend bedrag lenen. Wilt u het woonkrediet alleen op uw naam zetten, dan moet u uiteraard voldoende kredietwaardig zijn. De bank zal onder meer uw inkomsten bekijken en nagaan of u in staat bent de terugbetalingen zonder problemen op te brengen. Tegelijk wordt nagegaan of een nieuwe levensverzekering en/of een eventuele aanvullende waarborg vereist is. Bij onvoldoende kredietwaardigheid kan de bank niet ingaan op uw verzoek. Ook kan het nodig zijn uw verzekeringen aan te passen. Enkele aandachtspunten: dekt uw bestaande schuldsaldoverzekering de volledig terug te betalen som? Uw relatiehouder zal zo nodig uw contract afstemmen op de nieuwe situatie; mogelijk moet ook de woningverzekering worden gewijzigd. De woningverzekering volgt immers het gebouw en komt op naam van de partner die de woning verkrijgt; hoe zit het met de familiale verzekering? Bent u nog beschermd als uw ex-partner verhuist? ,-EUR ,-EUR actuele marktwaarde woning (brutowaarde) - openstaand kapitaalsaldo woonkrediet Maak voor alle zekerheid een afspraak met uw relatiehouder voor een persoonlijke analyse en gericht advies ,-EUR ,-EUR - uw persoonlijke inbreng uit een erfenis ,-EUR ,-EUR = nettowaarde woning vergoeding betaald aan uw ex-partner (of: de helft van de nettowaarde) Vergeet de eventuele eigen inbreng niet in rekening te brengen Echtscheiding en uw bankzaken 19

20 Stap 6 Mijn woning Ik verhuis Mijn ex-partner neemt het woonkrediet Kiezen voor de afkoop van de reserve van uw Schuldsaldoverzekering kan fiscale gevolgen hebben Zodra de echtscheiding officieel is, kan de bank op vraag van beide exechtgenoten het woonkrediet wijzigen en op naam van één van de ex-partners plaatsen. Als uw ex-partner na de echtscheiding het woonkrediet volledig op zijn/haar eigen naam neemt, dan heeft dat enkele belangrijke gevolgen. Uw ex-partner is voortaan als enige aansprakelijk voor de aflossing U hoeft zelf niet langer terug te betalen. Let wel: zolang het woonkrediet niet effectief opgedeeld is, blijven u en uw expartner allebei mede-contractant en dus hoofdelijk aansprakelijk voor de terugbetaling. Dat blijft ook zo als u intussen al verhuisd bent. Hoofdelijk aansprakelijk betekent: elk voor het geheel. Geen ongevaarlijke situatie dus waar u het best zo snel mogelijk een einde aan stelt. Uw ex-partner is u een financiële vergoeding verschuldigd voor uw aandeel in de woning Die vergoeding is gelijk aan uw aandeel in de nettowaarde van de woning. Voor de schuldsaldoverzekering zijn er verschillende mogelijkheden: u maakt uw schuldsaldoverzekering los van het woonkrediet en behoudt ze, eventueel na aanpassing van de begunstiging, als overlijdensverzekering. indien mogelijk kunt u die overlijdensverzekering in de toekomst aan een nieuw hypothecair krediet koppelen; in bepaalde gevallen kunt u de reserve van uw schuldsaldoverzekering overschrijven naar een pensioenspaarplan, bijvoorbeeld Pension Invest Plan. Op die manier verandert uw schuldoverzekering in een pensioenvoorziening; u kiest voor de afkoop van de reserve van uw schuldsaldoverzekering. In dat geval krijgt u het geld op voorwaarde dat het niet gaat om een schuldsaldoverzekering met risicopremie, waarbij u elk jaar zolang het contract loopt een premie betaalt. Wel moet u goed opletten voor de fiscale gevolgen. Zodra u bijvoorbeeld voor één van de betaalde premies belastingvoordelen hebt genoten, kunnen sommige wijzigingen aan uw schuldsaldoverzekering aanzienlijke fiscale gevolgen hebben. Voorbeeld ,-EUR ,-EUR actuele marktwaarde woning (brutowaarde) - openstaand kapitaalsaldo woonkrediet ,-EUR ,-EUR - inbreng van uw echtgenoot ,-EUR ,-EUR = nettowaarde woning vergoeding vanwege uw ex-partner (of: de helft van de nettowaarde) 20 Goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Wat te doen bij een scheiding?

Wat te doen bij een scheiding? Wat te doen bij een scheiding? Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader van het luisternetwerk van

Nadere informatie

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT 2, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal, 016/24 39 99 Het overlijden van je partner kan je voor heel wat verwachte en onverwachte problemen stellen. Deze informatiebrochure

Nadere informatie

Happy Life SCHENKEN EN ERVEN

Happy Life SCHENKEN EN ERVEN Happy Life SCHENKEN EN ERVEN U wilt schikkingen voor later treffen en in moeilijke momenten een houvast hebben. AXA biedt u een leidraad voor een optimale voorbereiding en een correcte afhandeling. Voorwoord

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Het Soepel Woonkrediet in de praktijk FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van.

... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van. ... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van. Een nieuw jaar, een gezonde start. Ook voor uw bankzaken? Inhoud Naar een goed geregelde vermogensoverdracht Nieuw leven voor uw vermogen

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie

Nalatenschap: alles wat u moet weten

Nalatenschap: alles wat u moet weten Nalatenschap: alles wat u moet weten 1 Inleiding Als één van onze dierbaren overlijdt, bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden we geconfronteerd

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V. Elantis,

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

SCHEIDEN ZONDER GEDOE

SCHEIDEN ZONDER GEDOE SCHEIDEN ZONDER GEDOE Wat regelt ScheidingsProfs voor u? 5.1 Het gemeenschappelijk vermogen 5.1 HET GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN EN DE PEILDATUM Voordat het gemeenschappelijk vermogen verdeeld kan worden,

Nadere informatie

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS 1 TAAK VAN DE NOTARIS Een blik in het verleden Het notariaat kan alleen ontstaan in een samenleving die geschriften kent. Wij weten dat het notariaat al in de derde eeuw vóór Christus in Egypte bestond

Nadere informatie

HVC. Informatiebrochure SWEET SIXTEEN. Tel. 015/ 31 73 78 Fax 015/ 32 12 36 Website www.hvcassur.be cdv 66906

HVC. Informatiebrochure SWEET SIXTEEN. Tel. 015/ 31 73 78 Fax 015/ 32 12 36 Website www.hvcassur.be cdv 66906 HVC Informatiebrochure SWEET SIXTEEN Verzekeringskantoor hvc assur bvba Oude Baan 2 2550 WAARLOOS-KONTICH Tel. 015/ 31 73 78 Fax 015/ 32 12 36 Website www.hvcassur.be cdv 66906 Minderjarig Meerderjarig:

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

en hun kleinkinderen... ook een juridische relatie

en hun kleinkinderen... ook een juridische relatie Grootouders en hun kleinkinderen... ook een juridische relatie Grootouders Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat,

Nadere informatie

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen?

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Alles over wat u samen kunt afspreken bij huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u wat

Nadere informatie

Uw lening in 1-2-3. http://www.lening-123-gids.be. In samenwerking met

Uw lening in 1-2-3. http://www.lening-123-gids.be. In samenwerking met s Uw lening in 1-2-3 http://www.lening-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw lening in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 2. Waarom?...5 3. Wie?...6 a. VOOR

Nadere informatie

Praktische gids. voor mede-eigenaars

Praktische gids. voor mede-eigenaars Praktische gids voor mede-eigenaars In deze gids... Inleiding 1. Wat moet ik weten als ik mede-eigenaar word? 5 2. De belangrijkste organen van een mede-eigendom 7 3. Belangrijke documenten voor een mede-eigenaar

Nadere informatie

Partner bij elke stap in uw loopbaan als arts

Partner bij elke stap in uw loopbaan als arts Partner bij elke stap in uw loopbaan als arts Inhoud Partner bij elke stap in uw loopbaan als arts 3 De aanloop naar een eigen praktijk 4 Van start in uw eigen praktijk 6 Uw praktijk in volle expansie

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

KBC-Woongids. Editie 2014

KBC-Woongids. Editie 2014 KBC-Woongids Editie 2014 3 KBC Bank & Verzekering KBC Bank & Verzekering Koestert u koop-, bouw- of renovatieplannen? Dan komt deze KBC-Woongids u ongetwijfeld goed van pas. Hij staat niet alleen boordevol

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT VENNOOTSCHAPPEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat Nederlandstalige Gemeenschapsraad Verantwoordelijke

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Sparen en beleggen. Uw vermogen verdient een persoonlijk spaaren beleggingsplan

Sparen en beleggen. Uw vermogen verdient een persoonlijk spaaren beleggingsplan Sparen en beleggen Uw vermogen verdient een persoonlijk spaaren beleggingsplan Inleiding Iedereen wil de grootst mogelijke opbrengst voor zijn spaargeld en voor zijn beleggingen. Mensen verschillen evenwel,

Nadere informatie

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK INLEIDING EEN GOEDE VOORBEREIDING OP DE TOEKOMST Om

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen

Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen 2800 Me c h e l e n Ma i l - P 309 595 16d e Ja a r g a n g - Nr. 10-2 s e p t e m b e r 2013 - Ve r s c h ij n t n i e t in au g u s t

Nadere informatie