#$ # % &' (# ' ' %$! ###"$ '*! +, " $ ' ! -#.##% " )! +/

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "#$ # % &' (# ' ' %$! ###"$ '*! +, " $ ' ! -#.##% " )! +/"

Transcriptie

1

2 !! " #$ # % &' (# ' )! ' %$! ###"$ '*! +, " $ ' (! +-! -#.##% " )! +/

3 ! 1 31 " 4! 5! 5 (# '6( * 7! #$ # %&'6++ % ) &! 5 ###$ # 9 6)/ "

4

5 !" ## $ %

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 &!" '& (

16

17

18 $

19 $

20 )*

21

22

23 (Tekst geldend op: ) Besluit van 19 december 1991, houdende vaststelling van regelen met betrekking tot de inschrijving van verzekerden ingevolge de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, alsmede met betrekking tot de duur van overeenkomsten omtrent de wijze waarop verzekerden hun aanspraken ingevolge die wet tot gelding brengen Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 10 september 1991, DGVGZ/VMP/VVU ; Gelet op de artikelen 6, zevende lid, en 9, derde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 1990, 176); De Raad van State gehoord (advies van 29 november 1991, no. W ); Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 18 december 1991, DGVGZ/VMP/VVU-91686; Hebben goedgevonden en verstaan: Artikel 1 De aanmelding, bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, geschiedt door inlevering van een volledig ingevuld en door of namens de verzekerde ondertekend formulier. Artikel 2 1. Het College zorgverzekeringen stelt het model vast van het aanmeldingsformulier. 2. Het College zorgverzekeringen kan voor door hem aan te wijzen groepen van verzekerden afzonderlijke modellen vaststellen. 3. Het College zorgverzekeringen kan modellen vaststellen van het inschrijvingsbewijs als bedoeld in artikel 5. Artikel 2a Het College zorgverzekeringen kan regels stellen inzake de technische specificaties waaraan een inschrijvingsbewijs als bedoeld in artikel 5 moet voldoen als gebruik wordt gemaakt van een magneetstripkaart of een chipkaart. Artikel 3 [Vervallen per ] Artikel 4 De zorgverzekeraar beoordeelt of degene die ingeschreven is, verzekerd is. Artikel 5 De zorgverzekeraar verstrekt de verzekerde terstond na diens inschrijving een bewijs daarvan, dat hij, desverlangd, bij het tot gelding brengen van zijn aanspraak op zorg, overlegt. Artikel 6 [Vervallen per ] Artikel 7 Indien het College zorgverzekeringen met toepassing van artikel 35, derde lid, van de Zorgverzekeringswet aan zorgverzekeraars de in dat lid bedoelde mededeling heeft gedaan, geldt slechts de oudste inschrijving bij een zorgverzekeraar als inschrijving ingevolge artikel 9, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

24 Artikel 8 1. De inschrijving, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, geldt zolang de zorgverzekering van de verzekerde, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet voortduurt. 2. De inschrijving, bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, geldt één kalenderjaar. Indien een inschrijving anders dan per 1 januari tot stand is gekomen, geldt de inschrijving tot en met 31 december van het volgende kalenderjaar. 3. De inschrijving, bedoeld in het tweede lid, wordt na verloop van de in dat lid bedoelde termijn, alsmede telkens na verloop van de overeenkomstig dit lid verlengde termijn, verlengd met één kalenderjaar, tenzij de verzekerde vóór de dag waarop die termijn is verstreken, schriftelijk heeft meegedeeld na afloop van die termijn de inschrijving niet te willen verlengen. 4. De zorgverzekeraar kan schriftelijk een termijn vaststellen die de verzekerde in acht moet nemen bij het doen van een mededeling als bedoeld in het derde lid. Deze termijn bedraagt ten hoogste twee maanden. 5. In afwijking van het tweede en derde lid beëindigt een zorgverzekeraar de inschrijving van een verzekerde met ingang van de dag waarop artikel 9, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ten aanzien van de verzekerde toepassing heeft gevonden of bij of krachtens de wet inschrijving bij die zorgverzekeraar niet of niet langer is toegestaan. Artikel 9 [Vervallen per ] Artikel 10 [Vervallen per ] Artikel 11 [Vervallen per ] Artikel 12 [Vervallen per ] Artikel 13 Het College zorgverzekeringen kan met betrekking tot hetgeen in dit besluit is bepaald nadere regelen stellen. Artikel Artikel 52, eerste, tweede en derde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten zijn van overeenkomstige toepassing op: a. de instellingen die zorg verlenen als bedoeld in het Besluit zorgaanspraken AWBZ; b. het centraal administratiekantoor, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, en de verbindingskantoren, bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering. 2. De in het eerste lid aangewezen instellingen gebruiken het sociaal-fiscaalnummer slechts voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Artikel 15 Het Inschrijvingsbesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering (Stb. 1968, 12) wordt ingetrokken. Artikel 16 Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdelen A, in zijn geheel, en F, van de Wet stelselwijziging ziektekostenverzekering tweede fase (Stb. 1991, 587) in werking treedt. Artikel 17 Dit besluit kan worden aangehaald als Inschrijvingsbesluit bijzondere ziektekostenverzekering 1992.

25 Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State. 's-gravenhage, 19 december 1991 Beatrix De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, H. J. Simons Uitgegeven de eenendertigste december 1991 De Minister van Justitie, E. M. H. Hirsch Ballin

26 & +,$+ Algemeen Vanaf 1 januari 2006 is iedere Nederlander verzekeringsplichtig voor de Zorgverzekeringswet. Voor enkele groepen Nederlanders is hierop een uitzondering gemaakt. Een van die groepen zijn Nederlanders die gemoedsbezwaard zijn voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), en hiervoor een vrijstellingsbewijs hebben van de Sociale Verzekeringsbank. Het gevolg van het hebben van een vrijstelling is, dat gemoedsbezwaarden geen rechten en plichten hoeven te vervullen die zijn verbonden aan de sociale verzekeringswetten. Zij zijn geen premie verschuldigd en ontvangen geen uitkering. Voor de volksverzekeringen (AOW, ANW, AWBZ en - vanaf 1 januari de Zorgverzekeringswet) is men wel premievervangende inkomstenbelasting verschuldigd. Dit om te voorkomen dat alleen financiële overwegingen ten grondslag liggen aan de keuze om als gemoedsbezwaarde te worden aangemerkt. Premies Zorgverzekeringwet 2006 De werkgever draagt voor alle werknemers premie af aan de belastingdienst. Dit bedraagt voor 2006 maximaal 6,5% van ca ofwel Op het salaris van de werknemer wordt loonbelasting over de bijdrage ingehouden. In de regeling tot en met 2005 bedroeg de bijdrage van de werkgever maximaal 6,75% van , voor personeel onder de loongrens, terwijl de gemoedsbezwaarde er toen geen loonbelasting over hoefde te betalen. Zelfstandigen betalen de premie (4,4% ofwel 1.321) zelf aan de belastingdienst. Spaarrekening voor premie zorgverzekeringswet Voor gemoedsbezwaarden is een bijzondere regeling getroffen. De Belastingdienst draagt de voor gemoedsbezwaarden ontvangen premievervangende inkomstenbelasting af aan het College Voor Zorgverzekeringen (CVZ). Het CVZ opent op naam van de gemoedsbezwaarde een rekening. Als diens partner ook als gemoedsbezwaarde is erkend, opent het CVZ een gezamenlijke rekening. (Tot en met 2005 verdween de werkgeversbijdrage voor gemoedsbezwaarden in de algemene middelen en kon de gemoedsbezwaarde hierop geen aanspraak maken). Als betrokkene (of diens eveneens gemoedsbezwaarde partner of diens kinderen jonger dan 18 jaar) ziektekosten hebben gemaakt die normaliter vallen onder de vergoedingen volgens de Zorgverzekeringswet, kunnen zij voor deze kosten een beroep doen op het bedrag dat op hun (gezamenlijke) rekening staat. Eventuele eigen bijdragen die zijn vastgesteld op grond van de Zorgverzekeringswet voor de gemaakte kosten gelden ook voor gemoedsbezwaarden. De eigen bijdragen blijven dus voor eigen rekening. Ook geldt er een drempelbedrag dat moet zijn overschreden wil de gemoedsbezwaarde een beroep kunnen doen op het bedrag dat op de rekening staat. Dit drempelbedrag wordt jaarlijks door de overheid bepaald ( per jaar). Als de gemoedsbezwaarde een beroep doet op het bedrag dat op zijn rekening staat, gaat het CVZ uit van voorlopige gegevens. Het CVZ kan benodigde informatie ook bij de gemoedsbezwaarde opvragen. Dit kan bijvoorbeeld door het loonstrookje te overleggen of bij het ontbreken daarvan de voorlopige aanslag van de Belastingdienst. Dit is nodig omdat de Belastingdienst pas achteraf definitief kan vaststellen welk bedrag aan premievervangende inkomstenbelasting moet worden betaald. Als achteraf blijkt, dat het verschil tussen de voorlopige gegevens en het definitieve bedrag meer dan 25% afwijkt, zal het CVZ tot verrekening overgaan. Bij declaratie van zorgkosten dienen de originele nota s te worden toegestuurd aan het CVZ. Het verzoek om vergoeding dient uiterlijk 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin zorg is ontvangen te worden ingediend. Bij dit verzoek dienen naam, adres, woonplaats, geboortedatum en sofinummer te worden vermeld. Omdat ook van gemoedsbezwaarden solidariteit met de Nederlandse bevolking wordt gevraagd, wordt indien en voor zover het saldo van de spaarrekening dit toelaat, de helft van de ingelegde premie uit de spaarrekening gehaald en overgeheveld naar het Zorgverzekeringsfonds. Declareer daarom tijdig de kosten. Individueel vrijstelling aanvragen Let op: Zowel man als vrouw als kinderen van 18 jaar en ouder moeten nu erkend gemoedsbezwaarde zijn, ofwel een vrijstellingsbewijs hebben. Als bijvoorbeeld de echtgenote die geen kostwinner is en dus ook geen inkomen heeft geen erkenning heeft, moet zij zich wel aanmelden bij een verzekeraar en de nominale premie van ca betalen. Als zo n niet erkende gemoedsbezwaarde niets doet, kan een boete worden opgelegd van 130% van de premie. Dit is te voorkomen, door tijdig een vrijstellingsbewijs aan te vragen. Samengevat: - Erkende gemoedsbezwaarden voor de AWBZ zijn vrijgesteld van de plicht een zorgverzekering af te sluiten, en betalen dus niet de nominale premie van ca Wel betalen zij de procentuele premie in de vorm van een inkomensafhankelijke premievervangende belasting die (indien ze een werkgever hebben) door de werkgever wordt vergoed. - De premievervangende belasting wordt bijgeschreven op een spaarrekening van het College Voor Zorgverzekeringen (CVZ) en geregistreerd op naam van de gemoedsbezwaarde of op naam van diens huishouden als zowel man als vrouw erkend gemoedsbezwaarde zijn.

27 - Heeft een gemoedsbezwaarde of hebben diens gezinsleden (kinderen tot 18 jaar) ziektekosten, dan kunnen die gedeclareerd worden bij het CVZ. Deze vergoedt onder voorwaarden de gemaakte kosten voor medische zorg aan de gemoedsbezwaarde voorzover het saldo van de premievervangende belasting op de spaarrekening toereikend is. - Erkende gemoedsbezwaarden komen niet in aanmerking voor zorgtoeslag.

28 Aanvragen van erkenning en gevolgen hiervan Algemeen Een vrijstellingsbewijs voor gemoedsbezwaren dient te worden aangevraagd bij de Sociale Verzekeringsbank. Een vrijstelling wordt uitsluitend verleend, indien de gemoedsbezwaarde verklaart dat hij overwegende gemoedbezwaren heeft tegen elke vorm van verzekering. Daarnaast dient te worden aangegeven, of de volgende wettelijke regelingen als verzekering worden beschouwd: AOW (Algemene Ouderdoms Wet), ANW (Algemene Nabestaanden Wet) en AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Om vrijstelling van de zorgverzekeringswet te krijgen, dient er in ieder geval vrijstelling voor de AWBZ te zijn. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) In de praktijk komt het echter nogal eens voor, dat gemoedsbezwaarden wel gebruik maken van AWBZ voorzieningen. Zij krijgen voor dit gebruik geen nota. Zoals al aangegeven betalen gemoedsbezwaarden de premie voor AWBZ als premievervangende belasting (cijfers 2005: 13,45% over maximaal ofwel maximaal 4.083). Deze premievervangende belasting wordt voor hen niet in een afzonderlijk potje gedaan. Deze verdwijnt in de algemene middelen. Dit is een aantal jaren geleden door de van enkele kerken uitgaande werkgroep verzekeringen gesignaleerd. Toen hiervoor aandacht is gevraagd is schriftelijk door de Directie Zorgverzekeringen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan hen bevestigd, dat ook gemoedsbezwaarden tegen de AWBZ toch gebruik kunnen maken van AWBZ-voorzieningen. Hier zit zeker een spanningsveld in, maar het is, nu de vrijstelling van de zorgverzekeringswet afhankelijk is van vrijstelling voor de AWBZ, wel van belang. Opgemerkt wordt, dat naar verwachting steeds meer AWBZ-voorzieningen worden overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (en via de WMO naar de Gemeenten). Voor zover e.e.a in de toekomst valt onder de Zorgverzekeringswet kunnen gemoedsbezwaarden er geen aanspraak meer op maken. Vrijstelling autoverzekering Om erkenning als gemoedsbezwaarde te kunnen krijgen mag er niets verzekerd zijn. Denk hierbij aan bezittingen, zoals huis, inboedel en auto. De WAM (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen) verplicht echter de bezitter of houder van een auto een WA-motorrijtuigverzekering af te sluiten. Een erkende gemoedsbezwaarde kan van deze verzekeringsplicht vrijstelling krijgen. Deze vrijstelling is aan te vragen bij het Waarborgfonds Motorverkeer, Postbus 3003, 2280 MG te Rijswijk (tel ). Als een gemoedsbezwaarde schade rijdt, dient hij deze zelf te betalen. Als hij hiertoe niet in staat is, betaalt het waarborgfonds de schade voor de gemoedbezwaarde. Het waarborgfonds zal deze betaling echter op de gemoedsbezwaarde verhalen, zodat deze zelf voor de schade aansprakelijk blijft. Informatie Mocht u nadere informatie wensen of vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op: Van Ree Accountants Telefoon:

29 Mr. W. van Vliet FB, Van Ree Accountants, Doorn, November 2005 Er komt doorlopend nieuwe informatie. In deze notitie is datgene verwerkt wat medio november 2005 bekend is.

30

31

32 ! ) &, ;! ; 9,,!,!! #! ; ##1<% + 5! = ># 9!, +! = #/ +5, +#A )("="B)-9#)("="B)-9! + # =,! 5! ( $ $ ; 9- +! ; 5 +!,!! 5(,% ; +5! /!,! #/ ; C 5, 5,!! ; +! 5!,; ;, # %!!! + 5 5! 5! # 5 ;/'-* 65 D7;! " $ '#9!!! 5 #" $ E?,++5?? / "! = #/ + #9!!,? 9!! 5 5,?$, 5 5!!!?9,!? 5,?(!, $ #"##,?9!, 45?A # # # 5!! + #A,! #9, ; /#%#! F,5 F,!, FFFF 5! FFFF,! #$ AG=/%/AAG"G -GGA-BA&# = ;! ;, 6 7! #! H 8 #9,,, #,, #",;! 5!!! +5!, 5 #/! ;5! ; 5 #/, 5,!! /'-* # + ( *+ B I! % G,$ 5 % 1>,! FF 5; #/'-* #> 5+5 +! 5! 1</ 5++, #' ;! #> / + H +55,!! 5H #

33 $!,?! 5,! ; ;;=! ;5, ; 5, 5 5 #,, ; ++ ;,! ;,( ;, ;$ 5% 6 / $ + 7, -=-GA1A/A)AA=%)""(BA/A)AA=%A)AGI=/A)$ A)# 9, ; ;!! 5! #!,! 5 +5 # "! 55+ ;! +;;! F #',1, 5 # 7 =! 7!!,J +7, KK5+ # I ;5!!,++,+ + 5 =! #9 C 4! 5! ;; 5+ 5 =! # 9)! +/ 5 5,! )! +#B 5 D! # +H = ;! 5! +! #$ 5,;;,# #% %#!,,; 55+ #=! ;9AB -GGA-BA%A%"=BAA=-A=B)""G=B + A ;5! 5 5!! #/,, #$ 55 $ +55,?/ +,,?9 " $ '?/ '?/ 5 5 ; +5 # # 9AB$ 5<! > #! +#% ;!, # +!!,, 5!,! +# $??95 FF -A=B)""G)(""=#"=! ;6 7 5 =! ;! 5+ +#L# ; (A'=/AG/! #/ FF 1! 9G/A 5,F 5 # 5 +5+?9 5++! 5, 5 #9!, 5 #9!, #! %,+ 5 ( *+! 5,! #9,!,! 1 #,(! F! # # = 5! #/! 5 #= +8M 5#", # 2# % +% 5<! >= AB 3# (,! # #

34 8# (!, 5+ 5#, 5, 5 1!!! #/, # #,! #B! C! 5! #/! #/, C N# ="B=""G)(""= /AA#B/A=9""( ( + ;, + +=/ /A%A)=A)=( /AB.//)=(A=#/,5! 5 /#%#!!! # = 5 1 ) +,+ 5! +!!,++H #,!! 5+ #G,+;+; +;+*+! +##!, +FF!! #/ 5 +! 4! + + ;AA="'""/A);!,! ;! # 7 9+,5 )/,##<! >, =! 5,! # 7 95! 5,!!! # ;&+;,+;+*+! +; +##/!! 5, # 37 9,,+++ =! #9! ; #! #A C! +! #AAA=-A=B)""G=B;AA="'""/A! "'""/A)#/"")I"=A= 87 '! 5+5,,# 7 ++! # N7 /! ! ;- B ;+#% #' ;' ;( ; ;= # #/, # O7 G!!, A B I! I! +!! #!!,,! FF! AA=-A=B)""G)(""=;AA="'""/A;AB"G/AG1 7 95!,! 7 9, +++! 5! 5! 27 95, 5,5+ 5 # ! 5,, # ,5+, 7 9!, E + +, 5+!, 5! #6',#5! 7 5,+! 5+++ ;!! 5 ;4! +! ;+ 55 #

35 /! 5 <! >5 ;+ =! %"=BAA=-A=B)""G=B#' 5! 5 +5! +, ;! 59 # ) 5 +H # +#9! ;! ;, + ;!, *, ##! 5+ + ;! 5 ;, #,5+!,# / +!! 5! #I! ;, +5! # % 5!, +, 4! 5! + +, # A +,!! 5! /#%#5+ +, # / # # "! ; -#.##%

36 -'./%0 1%23)% o.;!!, 5+, + ; <! >! ;! 5, /#%# # 5, +++, # =! 1 #######################################################%1 ################## "1 ########################################################################################### +1 ########################################################################################### $ 51 ########################################################################################### B 1 ########################################################################################### /! ################################ ############################################### ' 4! 5! ;! 1 -#.##% ) 08'$ "! B#NO* 0383O

37

38 4 $ 5 5 #% #4

39 4 $66+ 91! 5+ ;! "#$%&'(&$'') * #+ 5+ 5,! 5+ #% 5! 9 %! #/ B I! +,,, #/,5 5# 55 22, +H # + + $ 7 % = ;! + #, ; ; ( / # $ #$7 /!!! #/ P! P ;,!, # 5+, 5, #!,5!!,!,#+ $ B 5! #Q/ ;! Q;! 9# 63 $$ 7 /,! +; +H! 5! #/ ;!! 5! #/, ;0!,# 8 $$$ $$+ $7 95! 55, #!,#% #, + J, ; # +,, # 9 $5!,7 /,, " $ '# ; +5 ;,;,,5, "$ '# 3 $$$!, 7.;! " $ '*5!! ;O5+ # : $7 / #,! * %! +!,# #

40 ; $#<+ 7 = ; ++55+! 5! # = 5+ 7 = ;55! 5! ;,; +;!!,# > #$7/ + $ 7 %,!,! 5!,+ +P 1;; 2;3 8#%,,, 55! ;!!! + # / 57 B #G!,! +! 5 # 7$? 5$ !! +! 5!! 52#/ 5 + 5! ; # 6 $$+ $ 7 % + 5 #A 5+5 ; 5+5! 5! R, #/ 5+ 5! 5 #/ ! 55! # 8 $####7.;!,5 5 5 #% 5,!! # 9/ ##$$57 %!,, #%! +! ++5 #!, + +,, #(! #/!! ; 5! # 95+ +!,5!!,+ #! 5 5$ ( 7 /! 5, 5, #!! 5! ; 9 #B, + B I! +, 5, 5!!, +H # : $$ # + 7 = ;, #,, ;! 5+,,!,, 5+ #

41 ; $$ / + $ + 7!,,85+ 5! #/,! ; 85+ 5! # =,$$ #$ 4 $ $##5$55$ 5 7 A!! 5! ++ 3#/ 5, 5+! 5! 3 #9,! #', # 5!! ;!! O# / +! 5 +! #/,! #A 5! R! ,#A! 5! R! +5 05,# 9+5 +, 5+5 ;! # + 5,! +! 5 # / 57 5$$$ 7,O,, = 5! #, +5 #/, R!! + #9, ; # 7.;!!,, 5#" ; #9,!!! # / $#57 % + 5! #Q" ; Q;! 9, 5 # 6)$5+ 7 ", O,! 5!!! # 8 7 / ' 55!! 6 *! 5 7 #/ 5+, 5, #

42 9/ + $$7 / ' #/!,#!! 5! +, # $ $$7$ $ $# 7 /,!! 6 5! 7 # 9 5+;! R+! 5# : $ $ $#7 / 5+#/! #/ 5+,#9!,!,# ; 7 (! FF 5 5+,! 5 ;! R! 25+ # + + 5! 5+ 5 #9 5+! 5+ ;!,!!! 5! # = #$ "# $ #7 A 5+! ++O5,,! ++0#/ # A,11,7 $ B,,! = 5+5, #, 5+! ++5 # /! $ B # 6 $$$ $ + $7 "!!,,! ;5 + 5 #/ 5, #, 5! #/ +! ;, ;+++ +! # 6/ + $(# #+ 7, 8! 5! *+! #", 8#9, 5 5# " ; +! 8#/, 5#/! + O2 #9, *+! # 9 ;! B I!! # ;, ; *+! # 5+ ;,!! #! 5N8! #

43 66 "+ $#7 ', #58#,!! 81O*O86!!, 0##7#6 + +!! +! % ;$, 5#7

44 - + #+ $ '& % % 5!! "#$'&',&$''% * # '") = A%AG/ * 5!! P ++ 5,#Q% ( 5Q;#'#.# % ; + 5, B I! # % % 55,!! ; 5! ; ' #=, +!! QB + ;!! 55+Q# % %!,! (, +! # Q"! 5 +5H ;!,!, * #/!,* # %! ;,# 5 ; + 5!! P#/ (!!!! Q;B * I! # / 5 5,!! #Q/ #(#9#I +, +1Q$! 5 5! #Q! +,! #A! " $ #/, #, + #.,, #Q! + +,,! ;% % #Q/ ( 5 +#Q Q 5,#Q 5 #B,#., #/ ! #Q9 +,! ; #9$ 9 #9 #A 5! #/,+Q; #/. # QA! + ;, # ",;! #A!! + #9! 5,+ ; #/ + ; 5! Q;5 # Q" ;!,,! #% 5 ;,! 1Q!! #Q/ #/!! 5 #/ 5!,#"! 5 5, + #Q / #/. 55! $ #QG! +,!! #Q

45 & + $$$ "#$(&'(&$''% * #- / A= 9""( */ AI!!! 5, #$ 5! 5+ +? %"=(*=, 8!!! #9, #9 5 8,# "-9BA)()=/*A!,! ( #/ 9,#%* 5! ( %, #-! 5 (! # A) IA= = =( *$! 5 +5H, ;!,+% #%!!! ; +, #A! ; " $ '*5! #9,, 5! #" $ '"! $ ', #/! ;,; +5, # AIA=& =/ *$ 5!!! " $ '! 2#85,;,,!, 5! #!!, #!! ;! 2#8; R #/ 5+, # '" % A) AIA) =( */ 5+ #"! " $ ';,, 5+! # = =" GA)A A*A!! ; ;5! #/ 5! 5 5, # =IA=9"=IAG.IA)AA*=5!!!!, 5! ;85+ 2# P#$, 5+5! #(! 5! ;!! 5 #A! +5!!, # ""))AIA= =( */ 5!! ;! 5 5 #,!! ;,!, #9 5! ( *! % % # BIA) =( ""))AIA= =( *9-6-% 75! #",! ;,,-% + #/ ;! 5 #"!,!!,, 5! ; #/ 5!,5! +! #/!!!!, #, 55,! #

46 & + #! * "#..&.'&$''% * # /" / AI!!! 5, #%! 5+ ; 05! # $ #-# 5,# 9,6 7!,!!, 5! ; R # / + 5!! ( *! % % 05! # / + #9 5!, 5 J, 56 +, 7 5,5! #/!!,#,!,55,, 5 #%,! 5!,! ;, 5 +, #%, # /!!,*!, 5! * 5!, #/! + #/ 5, 6R7 #/!!!!, 5+ #! 1', 5! * ; R ;N5+! #/ 5 5! # A 5 ;!, 5!,#9, 5 #/ 62;85+ 7 R! ; #A 5!? % ;5!! 5!!, #/ 5 $ + ; $ + + ;! # + " + 5, 5+;! ;,!! " $ '#9!! Q Q, ;! +! # 9! ;,,, +% #"! #9!,!!, 5, 5+#/!! 5! + ++!,5! ;85+! 5++,! +55, # 5 5+ # = 5 1A, ;, ;, #! #/! #9!!,5 ;,#9,! +6 7,, ;

47 , ; 5 #9! 5!,!!, + E * ; 5! # $! $! +!!!! #G 5 + #, 5 # /,5! +! #A + )/! 6, 7,! #!,#/! 8,;,! #/ 55 5! #9,;, +86! 7! #/, N; I 01O# / *+ (!,' / 9,, 5 ( *+ B I!!! #

48 / + "#'0&.$&$''% * #1+ +, +#/!! +H +! 5 #/ 1! 5!, 5? 55 P + * *!, +H ;! # % 9++, #( 4"! -, ' 6- '7,, +5 8* 5#9B/, A 5 +5 # #%, +H #A + * *! # #$? 5!!!! 2#8 #9,;385+, 5! #/ 6! 7,#(!! 25! #/ ;N85+ 5!,! #!! 2#8;5+#9, 5! 55! 5! #/ 5! #= 5! 5+ 5! 6$ B 7# A 5+! O5, 5! 5! P 38#/!!!! 5! #!! S5! # #$? 5,, 5+ # 5!, # O,! 5! 5, #/ 5, 5!! 5,#/ 5!,!! ;, #% O, 5! ;! 5 # / 2#8! 5+,!,5! #/ 5+ #! ;!! R! P 85!! #/!! 5+, #!,! 5! 5!! ;! 5# % *+! 5 #$,! ;,,88 5! #", F! ;!! 88;,,+ 88! #!! 88 +;, #

49 2#$? / 5!, 5! # 5, ++ #/ ;!, 5! 5 5+ # A!, +#/ +* ;, 5 5 *! H 85 5,#9 +;5! # %!!!,! 5 5 #A 5! #A 5! + # 3#$!, 5? /!! 5,,;! 55 # % 5! #$ 5, #A, +,#A 5 55H 5 ;, + #!,,, ; #%, 5+! +! #/, + ;,,, # 8#I!,55?.#B!, +!!,55 J!! 5! # /, 5! R 55! +55,#/ ++55+!!!! R5! # #$!,? ",, #",!, + #9, + + ;!! +5! 5! # $ ;! ++5 ; *,+#!!! + # N#$,? A!!,! 8# #9! ;#/!!! R! 35,#(!!!!! R! 3#5,#9! R!!! 85,# ' 5N #% + +, 5 # #! 1O*832#

50 O#$! 55?, 55!, #- + 5!! ; + # R ++,! 5;! ;5 5#5, 5 # 0#$!? %! + #"! ;,, 5+#! O,!,, #!, + ; ! ;, # (! 5! P 5, #$ 5!!,5! #/! 5 5+,- # 5! 5!! # #$ 5* 5+? "! P #/! , # 5, 5+;!!! # " +,,5+#9,#!, 55 ;! 5+ 5! 5, # % 5++ +, # # #/ +) % 5 ## #%!!, 5, 5 5,; + # 91!, /,!!, #$,! !!? 9 % # $!,? Q/, 4! 5+ #%,,! # 4!!! #' 5! #%! 5!!! 5, #/ #Q ", 5 ;! ++55+? Q,5, +!! #/!! # +! #,5!! +# 5! ;,+, #Q

51 $!!!?!,,! 5!!,!!? QA 5! 4!! 5 #9!,!, #A 5+ 4! # +,! 5!!,#/ #/!!!! #Q / + +,!!? Q"! +,!,;!, +!!!! + #/ 5H ;! 5 #Q = 5+! + #$!!? Q/ + + #&! # 4! #Q! + + #/! +! +?/ 5!,! 5 # Q9,! + + ; + 5+5!, #( !! + #( +,+ + 5! #9!! ; ;! #Q / 5!, ;! 5! 5!, 58 #$!!? Q/! #/ 5!,, #/!,,!, 5 #/, ; 5!,! 5++ #%! #Q I"/A) / 55!,1 T" + 5;! ;!,# T,5 # % +! 81 T #/ 5 # T) 5 ;, # T9 ;! + +5! #

52 , 1 T/ # T" 5 ; 5, +# T ;!!,!, #! 1 T$, 5 ;! # T95! 5 ;, N# TA #G,55!, #! 1 T$ 5!! ;!! # T" 5! ; ;,,, #T/, ;! +;5, #$ +! 5 #

53 / $ "#'0&.$&$''% * #1+ + ;, ,! #A ; ;!,,#9B/, A 5,#, 1Q',! #Q $ 5H!, G,9 %! % 105+ #/ ;! 51, 5, + ; 5,, P55H 5,#! 5+, 15H 8,,8;5H 8 N8,,80 5H N8,,,,, ;O,# Q 5!! Q; /, #Q% 5H,! 5,#/ 5! 5H #" #Q =, /!!, 5, ; /,,#Q9, 5! #/ #Q I,+5H 8 #Q +5 +! 1!, #Q G! 5!!, #/, #QA, ;! ;,, 5+ ; 2# 0;!! +, 80#/ N ; # =!,+ 5 ;,,,! ; # 5!! + #/ 8 # I,, ;,,5O #$ ; +, 5! S8; 3 #',5! 5O35,;, 2! #Q 2 +, 5, +,?/, +5#Q", Q;,;Q + # =, 5H 5 #. G ;A;'! % #Q!, ; A +, #Q9+ +! ++! ++ 5H #', ;,! 2,#Q

54 B+ +,! ;,? Q/! 5 #! 5 #/! ;,!, + ;!!, 5, # 5!!,! # ++ # 9! 1,! ;,55 #9 FF, ; +#Q /, FF +5, #Q! 5!!,5! ;!, #Q ',,5 +5,;,; + /, #Q/! 5,! N# 5! ; 5#/, 0;! N + #Q

55 & $!,(+ + "#',&.$&$''% * #2 A, * +! ;!! 5!! ;! #$ # % #9,! " $ '* # %, = 5+ # (!,,;!,! " $ '6"!, 7 +% #% 5 5,- ; 5 # $!! ; #$! ;! 5! 5 #% + 5+ ;P! $ "* ;!, + #! #" ;!! # ; 5 #',! #= 5; 5,, # A ++5 #"! 5 ; + + #A! + #% 5+#A!,, $ ),,#"! +,;, #", ; +! ; +5! ;+ 5,,# 5,!!! +! " $ '* #,, #(!! R! ++3 " $ '*5!,! ++2##, 5! ;, ;!,!! #/ $ 5%, +#95 +! % ;$, 5+,!!! "$ '! "$ '* # % 95 5! #A,, " $ ';!,!! " $ '* #= +,,, " $ ';!! " $ '* # 5! + +! " $ '* 5!, $! +55,! #%!! ;, ; 5! 5! # ',! 5,, * 4#', 5 5( 6 #1O*27#

56 / +,,% ) "++ / '!!!!! #

57 $ "#$'&.$&$''% * #3 B) A-9B*/ G,9 % 6G9% 7!! % $,!, 5 # /! # =,! +,+,! 5H #/ G9% -! #

58 $5$ + +%,++ "#$0&.$&$''% * #- / A= 9""( *9! % +% 6%'7!! U! 55,!!! 5 # 9+, 5 ( *+% % # % +! 5,5! 5, %'!,,#A %' ( +,!, Q! 5Q #,!!! # B,,,,5 8! +!, ; - 5+! #Q9!! #Q 9+,! + +! 5, 5 # # #9, 5! 55! # 9, 5+!,,8 + 5, ;+,! #/ 8! R!! ;! +,! +#, 5! "!, 6" $ '7 $ + +,! 5+, #A!,,- 5 5 # I,! ;!, #$,-, 5! #!! 5! ;! 5!! # +! 5,5H! ;, + + +#!! G,9 % 6G9% 7! 5!! #!!! 5!, 5H ; +,, #9!,!!,!! ( ;! #

59 & + "#.4&'.&$'', * #- #1 53 #1+ =!! ( *% % B I!! # ;, +;!! #$ H #9,, #!! 5+!!! 5 #" - 6-% 7! #9+5 +5!, +! ;!! # ;,, ;, +! "!, 6" $ '7J 5, * +5 +# /! ;" $ ' ;, 55# &!!,!,1! " $ ',!,,,, # Q/!! +K*KQ;! % #Q/ 1, ;, +;5;++ + " $ '#Q =,;!! +;!!! # Q/ 5,;!!, 5! # +,,! #Q.(

60 B1 + "#$,&'.&$'', * # " / A= 9""( * 9 % 5!!! # %!!! ;! 5! ; 5 5! #/!! B I! 5 # ( *I! % % 5!! 5 ;! # 9I!! ! ;, ;!, #!! #Q%!,,, Q;9 # /! + +! +% 6%'7! +,! 5 # /!,, 5! #9!!!!!!! #, 5++ # 5+ # /,,!!!! # 9Q!! 8! Q;! % % #/, %' #9 5 # /! % %!!, 5 #! 5!,, + +,! #/ 5+5 4! #9 5 # 9 ;, #95!! 55,, 55 # 9! 5! ;,;! #9,585+ ; +2!, = ;55 #Q/ A5 #, Q;! # 9 +,,! ;!! + + #9, 5 #

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 360 Besluit van 29 augustus 2000, houdende wijziging van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw in verband met voortzetting ziekenfondsverzekering

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 490 Wet van 15 november 2007, houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag houdende vervanging van de no-claimteruggave

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 276 Besluit van 7 juni 2006, houdende een wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 in verband

Nadere informatie

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet Wet van 16 juni 2005, houdende regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (), laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2009, 15178 (uittreksel) Zorgverzekering

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 166 Besluit van 15 april 2014, houdende aanpassing van een aantal algemene maatregelen van bestuur aan de wijziging van de Wet cliëntenrechten

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 418 Wet van 1 november 2007, houdende regels inzake de aanspraak op een inkomensafhankelijke financiële bijdrage in de kosten van kinderen (Wet

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 202 Wet van 5 april 2012 tot wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten teneinde het recht op een tegemoetkoming afhankelijk

Nadere informatie

Declaratie zorgkosten. Informatie voor gemoedsbezwaarden

Declaratie zorgkosten. Informatie voor gemoedsbezwaarden Declaratie zorgkosten Informatie voor gemoedsbezwaarden Inhoudsopgave Registratie als gemoedsbezwaarde 3 Kinderen 3 Bijdragevervangende belasting 4 Spaartegoed huishouden 4 Vaststelling spaartegoed 4 Bezwaar

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 683 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke

Nadere informatie

Besluit leerlinggebonden financiering Page 1 of 5

Besluit leerlinggebonden financiering Page 1 of 5 Besluit leerlinggebonden financiering Page 1 of 5 (Tekst geldend op: 25-03-2003) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel: Soort regeling: OCenW

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 362 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 683 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 150 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet, houdende maatregelen tot opsporing en verzekering van personen

Nadere informatie

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering?

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? De invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 2 Inhoudsopgave 1. Nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 309 Besluit van 14 mei 1998 tot wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989 Wij Beatrix, bij

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 386 Wet van 16 juli 2001 tot wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Bijlage Besluit tegemoetkoming specifieke zorgkosten (Tekst geldend op: 21-03-2011) Besluit van 31 mei 2010, houdende regels inzake een financiële tegemoetkoming ter zake van uitgaven voor specifieke zorgkosten

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van 25 oktober 2002, houdende hernieuwde vaststelling van de aard, inhoud en omvang van de zorg waarop aanspraak bestaat ingevolge de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en wijziging van andere

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 127 27 253 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in verband met de invoering van het gebruik van het sociaal-fiscaalnummer

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 201 26 238 Wijziging van enkele wetten in verband met invoering van het regresrecht in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en versterking

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 45 Besluit van 8 februari 2010, houdende wijziging van het Besluit van 1 september 1995 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 718 Besluit van 18 december 2006 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur betreffende de verlening van een tegemoetkoming aan

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 918 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten met het oog op het verzwaren van het premie-incassoregime en andere maatregelen om

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 333 Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 620 Besluit van 30 november 2012, houdende wijziging van het Besluit Wfsv en het Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten in

Nadere informatie

Besluit van 23 juli 1987, tot uitvoering van de wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten

Besluit van 23 juli 1987, tot uitvoering van de wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten (Tekst geldend op: 12-04-2011) Besluit van 23 juli 1987, tot uitvoering van de wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 567 Wet van 20 december 2007, houdende wijziging van arbeidsongeschiktheidswetten en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met

Nadere informatie

Verzekering en zorg buitenland

Verzekering en zorg buitenland Verzekering en zorg buitenland Begrippenlijst Acceptatieplicht De zorgverzekeraar is verplicht u te accepteren voor de zorgverzekering. Hij mag u niet weigeren vanwege uw leeftijd, gezondheidstoestand

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956

Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956 Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956 Besluit van 20 juli 1956, ter uitvoering van de Successiewet 1956 Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz.,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 557 Wet van 12 december 2007, houdende wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 289 Wet 21 juli 2007, houdende vaststelling een wet inzake ondersteuning alleenstaande ouders bij arbeid en zorg (Wet voorzieningen arbeid en zorg

Nadere informatie

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 is in Nederland de Zorgverzekeringswet (Zvw) in werking. Deze wet is de basis van een geheel nieuw Nederlands verzekeringstelsel voor ziektekosten.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 524 Besluit van 26 september 1995, houdende wijziging van het Interimbesluit ziektekosten burgerlijke ambtenaren defensie Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

Persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding in thuissituatie door zzp ers mogelijk vanaf 2012

Persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding in thuissituatie door zzp ers mogelijk vanaf 2012 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.34 Persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding in thuissituatie door zzp ers mogelijk vanaf 2012 bronnen Staatsblad 2011, 346 (Besluit van 27 juni 2011, houdende

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 67 Wet van 13 december 2000, houdende wijziging van enige wetten teneinde de aanspraak jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 32 150 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet, houdende maatregelen tot opsporing en verzekering van personen

Nadere informatie

Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming

Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming (Wet op de loonvorming [Versie geldig vanaf: 17-02-1999]) Geschiedenis: Staatsblad 1997, 63;Staatsblad

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 726 Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 50 Wet van 24 januari 2008, houdende wijziging van de Wet buitengewoon pensioen 1940 1945, de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers,

Nadere informatie

Besluit van 22 december 1993, houdende nadere regels betreffende de proceskostenveroordeling in bestuursrechtelijke procedures

Besluit van 22 december 1993, houdende nadere regels betreffende de proceskostenveroordeling in bestuursrechtelijke procedures Besluit van 22 december 1993, houdende nadere regels betreffende de proceskostenveroordeling in bestuursrechtelijke procedures Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 635 esluit van 28 november 2006, houdende wijziging van een aantal besluiten in verband met de invoering van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Regeling voorschotverlening op uitkeringen AWBZ en vaststelling kosten van verstrekkingen en vergoedingen 2013

Regeling voorschotverlening op uitkeringen AWBZ en vaststelling kosten van verstrekkingen en vergoedingen 2013 Regeling voorschotverlening op uitkeringen AWBZ en vaststelling kosten van verstrekkingen en vergoedingen 2013 Het College voor zorgverzekeringen, gelet op artikel 91, derde lid van de Wet financiering

Nadere informatie

Uw ziektekostenverzekering als u in het buitenland woont DVC 50069, ontwerp: BVH Communicatie-adviesbureau b.v., Rotterdam

Uw ziektekostenverzekering als u in het buitenland woont DVC 50069, ontwerp: BVH Communicatie-adviesbureau b.v., Rotterdam Uitgave: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Telefoon (070) 340 79 11 Telefax (070) 340 78 34 Publieksvoorlichting:

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1 RMC-wet 2001 636 Wet van 6 december 2001 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de invoering van de verplichting

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 378 Besluit van 24 juni 1998 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 66a van de Algemene nabestaandenwet

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden JE MAINTIENDRAI 232 Wet van 22 april 1999, houdende regels inzake het treffen van voorzieningen ten behoeve van remigratie (Remigratiewet) Wij Beatrix, bij

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wet van houdende wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg, de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 362 Besluit van 2 augustus 2012 tot wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met de verhoging van de leeftijd waarop

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 108 Besluit van 7 maart 2014 tot uitvoering van de artikelen 5, tweede lid, 11, eerste lid, en 14 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 352 Besluit van 17 juli 2012 tot vaststelling van de procedure voor verlenging van vergunningen als bedoeld in artikel 20.2 van de Telecommunicatiewet

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 726 fschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 314 (R 1843) Regels inzake het verlenen van medische zorg aan Nederlands-gepensioneerden in de Nederlandse Antillen (Rijkswet voorzieningen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 509 Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 177 Besluit van 19 mei 2008, houdende regels over de berekening van afkoopsommen van ongevalsuitkeringen (Besluit berekening afkoopsommen ongevalsuitkeringen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 606 Het onderbrengen van de zorg, bestaande uit duurzaam verblijf en verzorging in een verzorgingshuis, in de aanspraken op grond van de Algemene

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wet van 25 mei 1998, houdende regels over tegemoetkoming in de schade en de kosten in geval van overstromingen door zoet water, aardbevingen of andere rampen en zware ongevallen (Wet tegemoetkoming schade

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 431 Besluit van 29 augustus 2005 tot vaststelling van het Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 208 Wet van 26 april 2012, houdende tijdelijke bepalingen over de ambulancezorg (Tijdelijke wet ambulancezorg) 0 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 695 Wet van 20 december 2001, houdende wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband

Nadere informatie

Datum. Aanvraagnummer. Behandeld door. Onderwerp. Geachte heer /mevrouw,

Datum. Aanvraagnummer. Behandeld door. Onderwerp. Geachte heer /mevrouw, Formulier WAM-AA Datum Aanvraagnummer Behandeld door Onderwerp Geachte heer /mevrouw, Naar aanleiding van uw verzoek om vrijstelling van de verplichting tot het sluiten van een W.A.-verzekering conform

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 95 Wet van 9 februari 2006, houdende regels inzake de openbaarmaking van beloningen bij rechtspersonen of organisaties die deel uit maken van

Nadere informatie

Wijziging Besluit geneeskundige verzorging politie 1994 en Regeling geneeskundige verzorging politie 2003

Wijziging Besluit geneeskundige verzorging politie 1994 en Regeling geneeskundige verzorging politie 2003 Datum 29 juni 2004 Kenmerk EA2004/69525 Onderdeel DGOOV Pol/AB Inlichtingen B.J.L. de Leeuw T (070) 4267585 F (070) 4267440 Blad 1 van 2 Aan de korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen de korpsbeheerder

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 362 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen

Nadere informatie

De Raad van State gehoord (advies van.., nummer ); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van..

De Raad van State gehoord (advies van.., nummer ); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van.. Besluit van houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het vervangen van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 33 Wet van 22 januari 2009 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot verbetering van de regeling van de positie van de deskundige

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op de artikelen 9a, 18g en 34a van de Zorgverzekeringswet;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op de artikelen 9a, 18g en 34a van de Zorgverzekeringswet; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4222 10 maart 2011 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 februari 2011, nr. Z/VV-3051129,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 330 Besluit van 28 mei 1998, houdende regels over de hoogte van de boete ingevolge de Wet inburgering nieuwkomers (Boetebesluit inburgering nieuwkomers)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 468 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Algemene nabestaandenwet inzake de vrijwillige verzekering en wijziging van artikel X van de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 303 Besluit van 30 mei 1996, houdende wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 1993, houdende vaststelling van regelen, bedoeld in de

Nadere informatie

Datum. Aanvraagnummer. Behandeld door. Onderwerp. Geachte heer /mevrouw,

Datum. Aanvraagnummer. Behandeld door. Onderwerp. Geachte heer /mevrouw, Formulier WAM-A Datum Aanvraagnummer Behandeld door Onderwerp Geachte heer /mevrouw, Naar aanleiding van uw verzoek om vrijstelling van de verplichting tot het sluiten van een W.A.-verzekering conform

Nadere informatie

Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen.

Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen. HOOFDSTUK 11 Spaarloonregeling Doel Artikel 1 Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen. Deelneming

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 74 Wet van 4 februari 2010 tot wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet en de Algemene nabestaandenwet in verband met aanpassing aan de invoering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 380 Regels inzake het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg (Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 627 Besluit van 30 november 2012, houdende wijziging van het Besluit percentages drempelen toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 569 Wet van 4 december 2008 tot wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van een basisregistratie inkomen (Aanpassingswet

Nadere informatie

Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (invoering basisvorming in voortgez... De citeertitel is door de wetgever vastgesteld.

Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (invoering basisvorming in voortgez... De citeertitel is door de wetgever vastgesteld. Page 1 of 6 (Tekst geldend op: 04-07-2004) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel: Soort regeling: OCenW De citeertitel is door de wetgever

Nadere informatie

Regeling zorgverzekering

Regeling zorgverzekering Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 september 2005, nr. Z/VV-2611957, houdende regels ter zake van de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (), laatstelijk gewijzigd bij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 260 Wet van 7 juni 2012 tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van een registratieplicht

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 101 Besluit van 5 februari 2002 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 2b, vijfde lid, 2c, tweede

Nadere informatie

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom Stichting Sociaal Fonds Essent Reglement 2014 Algemeen Artikel 1 1. De Stichting Sociaal Fonds Essent heeft blijkens artikel 3 van de statuten ten doel financiële steun

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 436 Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende herijking van de verlening van rechtsbijstand door de raden voor rechtsbijstand en de

Nadere informatie

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Wet van 29 december 2008 tot regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)wij

Nadere informatie

VERZEKERINGSREGLEMENT Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

VERZEKERINGSREGLEMENT Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten VERZEKERINGSREGLEMENT Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de zorgverzekeraar: uw zorgverzekeraar als uitvoeringsorgaan

Nadere informatie

REGLEMENT. per 1 januari 2006. Stichting VUT fonds ECI

REGLEMENT. per 1 januari 2006. Stichting VUT fonds ECI REGLEMENT per 1 januari 2006 van Stichting VUT fonds ECI houdende de regeling vrijwillig vervroegde uittreding. Bladnummer 1 van 6 DEFINITIES Artikel 1 1. In,dit reglement wordt verstaan onder: Stichting:

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 32 Wet van 13 december 2000 tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (arbeidsvoorwaarden sector Rechterlijke Macht 1997/99)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 421 Wet van 9 oktober 2008, houdende regels strekkende tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod aan personen van wie een ernstige dreiging

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 260 Besluit van 24 mei 2011, houdende vaststelling van het Uitvoeringsbesluit koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen 0 Wij Beatrix,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 258 Besluit van 3 juli 2007, houdende aanpassing van enige fiscale uitvoeringsbesluiten Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

33 313 Voorstel van wet van de leden Sterk en Ortega-Martijn ter bevordering van het sparen door jongeren (Jongerenspaarwet)

33 313 Voorstel van wet van de leden Sterk en Ortega-Martijn ter bevordering van het sparen door jongeren (Jongerenspaarwet) T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - 2 G E N E R A A L Vergaderjaar 2011-2012 33 313 Voorstel van wet van de leden Sterk en Ortega-Martijn ter bevordering van het sparen door jongeren (Jongerenspaarwet)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 606 Wet van 6 december 1995 tot wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van enige andere wetten in verband met de invoering

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 413 Besluit van 17 september 2008, houdende wijziging van het Besluit donorregister in verband met de aanwijzing van nieuw ingezetenen die alsnog

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 378 Wet van 3 juli 1996, houdende algemene regels over de advisering in zaken van algemeen verbindende voorschriften of te voeren beleid van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 32335 21 november 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 november 2013, Kenmerk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 990 Wijziging van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst in verband met de Kaderwet dienstplicht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 106 Wet van 1 maart 2014 tot wijziging van de Wet op de jeugdzorg en andere wetten in verband met de verplichting tot het gebruik van het burgerservicenummer

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 383 Wet van 28 augustus 2009 tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met doeltreffendere rechtsmiddelen tegen niet tijdig beslissen

Nadere informatie

Voorstel van wet. Artikel I. De Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 3 komt te luiden:

Voorstel van wet. Artikel I. De Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 3 komt te luiden: Wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie betreffende de vereisten gesteld aan de beginseltoestemming, de leeftijdscriteria, de bijdrage in de kosten van het gezinsonderzoek, enige

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 622 Besluit van 20 december 2000 tot wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het sociaalverzekeringsrecht

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 Rapport Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst niet de hem bekende inkomensgegevens over het jaar 2005 heeft gebruikt als basis voor het bepalen

Nadere informatie