#$ # % &' (# ' ' %$! ###"$ '*! +, " $ ' ! -#.##% " )! +/

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "#$ # % &' (# ' ' %$! ###"$ '*! +, " $ ' ! -#.##% " )! +/"

Transcriptie

1

2 !! " #$ # % &' (# ' )! ' %$! ###"$ '*! +, " $ ' (! +-! -#.##% " )! +/

3 ! 1 31 " 4! 5! 5 (# '6( * 7! #$ # %&'6++ % ) &! 5 ###$ # 9 6)/ "

4

5 !" ## $ %

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 &!" '& (

16

17

18 $

19 $

20 )*

21

22

23 (Tekst geldend op: ) Besluit van 19 december 1991, houdende vaststelling van regelen met betrekking tot de inschrijving van verzekerden ingevolge de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, alsmede met betrekking tot de duur van overeenkomsten omtrent de wijze waarop verzekerden hun aanspraken ingevolge die wet tot gelding brengen Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 10 september 1991, DGVGZ/VMP/VVU ; Gelet op de artikelen 6, zevende lid, en 9, derde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 1990, 176); De Raad van State gehoord (advies van 29 november 1991, no. W ); Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 18 december 1991, DGVGZ/VMP/VVU-91686; Hebben goedgevonden en verstaan: Artikel 1 De aanmelding, bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, geschiedt door inlevering van een volledig ingevuld en door of namens de verzekerde ondertekend formulier. Artikel 2 1. Het College zorgverzekeringen stelt het model vast van het aanmeldingsformulier. 2. Het College zorgverzekeringen kan voor door hem aan te wijzen groepen van verzekerden afzonderlijke modellen vaststellen. 3. Het College zorgverzekeringen kan modellen vaststellen van het inschrijvingsbewijs als bedoeld in artikel 5. Artikel 2a Het College zorgverzekeringen kan regels stellen inzake de technische specificaties waaraan een inschrijvingsbewijs als bedoeld in artikel 5 moet voldoen als gebruik wordt gemaakt van een magneetstripkaart of een chipkaart. Artikel 3 [Vervallen per ] Artikel 4 De zorgverzekeraar beoordeelt of degene die ingeschreven is, verzekerd is. Artikel 5 De zorgverzekeraar verstrekt de verzekerde terstond na diens inschrijving een bewijs daarvan, dat hij, desverlangd, bij het tot gelding brengen van zijn aanspraak op zorg, overlegt. Artikel 6 [Vervallen per ] Artikel 7 Indien het College zorgverzekeringen met toepassing van artikel 35, derde lid, van de Zorgverzekeringswet aan zorgverzekeraars de in dat lid bedoelde mededeling heeft gedaan, geldt slechts de oudste inschrijving bij een zorgverzekeraar als inschrijving ingevolge artikel 9, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

24 Artikel 8 1. De inschrijving, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, geldt zolang de zorgverzekering van de verzekerde, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet voortduurt. 2. De inschrijving, bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, geldt één kalenderjaar. Indien een inschrijving anders dan per 1 januari tot stand is gekomen, geldt de inschrijving tot en met 31 december van het volgende kalenderjaar. 3. De inschrijving, bedoeld in het tweede lid, wordt na verloop van de in dat lid bedoelde termijn, alsmede telkens na verloop van de overeenkomstig dit lid verlengde termijn, verlengd met één kalenderjaar, tenzij de verzekerde vóór de dag waarop die termijn is verstreken, schriftelijk heeft meegedeeld na afloop van die termijn de inschrijving niet te willen verlengen. 4. De zorgverzekeraar kan schriftelijk een termijn vaststellen die de verzekerde in acht moet nemen bij het doen van een mededeling als bedoeld in het derde lid. Deze termijn bedraagt ten hoogste twee maanden. 5. In afwijking van het tweede en derde lid beëindigt een zorgverzekeraar de inschrijving van een verzekerde met ingang van de dag waarop artikel 9, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ten aanzien van de verzekerde toepassing heeft gevonden of bij of krachtens de wet inschrijving bij die zorgverzekeraar niet of niet langer is toegestaan. Artikel 9 [Vervallen per ] Artikel 10 [Vervallen per ] Artikel 11 [Vervallen per ] Artikel 12 [Vervallen per ] Artikel 13 Het College zorgverzekeringen kan met betrekking tot hetgeen in dit besluit is bepaald nadere regelen stellen. Artikel Artikel 52, eerste, tweede en derde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten zijn van overeenkomstige toepassing op: a. de instellingen die zorg verlenen als bedoeld in het Besluit zorgaanspraken AWBZ; b. het centraal administratiekantoor, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, en de verbindingskantoren, bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering. 2. De in het eerste lid aangewezen instellingen gebruiken het sociaal-fiscaalnummer slechts voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Artikel 15 Het Inschrijvingsbesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering (Stb. 1968, 12) wordt ingetrokken. Artikel 16 Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdelen A, in zijn geheel, en F, van de Wet stelselwijziging ziektekostenverzekering tweede fase (Stb. 1991, 587) in werking treedt. Artikel 17 Dit besluit kan worden aangehaald als Inschrijvingsbesluit bijzondere ziektekostenverzekering 1992.

25 Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State. 's-gravenhage, 19 december 1991 Beatrix De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, H. J. Simons Uitgegeven de eenendertigste december 1991 De Minister van Justitie, E. M. H. Hirsch Ballin

26 & +,$+ Algemeen Vanaf 1 januari 2006 is iedere Nederlander verzekeringsplichtig voor de Zorgverzekeringswet. Voor enkele groepen Nederlanders is hierop een uitzondering gemaakt. Een van die groepen zijn Nederlanders die gemoedsbezwaard zijn voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), en hiervoor een vrijstellingsbewijs hebben van de Sociale Verzekeringsbank. Het gevolg van het hebben van een vrijstelling is, dat gemoedsbezwaarden geen rechten en plichten hoeven te vervullen die zijn verbonden aan de sociale verzekeringswetten. Zij zijn geen premie verschuldigd en ontvangen geen uitkering. Voor de volksverzekeringen (AOW, ANW, AWBZ en - vanaf 1 januari de Zorgverzekeringswet) is men wel premievervangende inkomstenbelasting verschuldigd. Dit om te voorkomen dat alleen financiële overwegingen ten grondslag liggen aan de keuze om als gemoedsbezwaarde te worden aangemerkt. Premies Zorgverzekeringwet 2006 De werkgever draagt voor alle werknemers premie af aan de belastingdienst. Dit bedraagt voor 2006 maximaal 6,5% van ca ofwel Op het salaris van de werknemer wordt loonbelasting over de bijdrage ingehouden. In de regeling tot en met 2005 bedroeg de bijdrage van de werkgever maximaal 6,75% van , voor personeel onder de loongrens, terwijl de gemoedsbezwaarde er toen geen loonbelasting over hoefde te betalen. Zelfstandigen betalen de premie (4,4% ofwel 1.321) zelf aan de belastingdienst. Spaarrekening voor premie zorgverzekeringswet Voor gemoedsbezwaarden is een bijzondere regeling getroffen. De Belastingdienst draagt de voor gemoedsbezwaarden ontvangen premievervangende inkomstenbelasting af aan het College Voor Zorgverzekeringen (CVZ). Het CVZ opent op naam van de gemoedsbezwaarde een rekening. Als diens partner ook als gemoedsbezwaarde is erkend, opent het CVZ een gezamenlijke rekening. (Tot en met 2005 verdween de werkgeversbijdrage voor gemoedsbezwaarden in de algemene middelen en kon de gemoedsbezwaarde hierop geen aanspraak maken). Als betrokkene (of diens eveneens gemoedsbezwaarde partner of diens kinderen jonger dan 18 jaar) ziektekosten hebben gemaakt die normaliter vallen onder de vergoedingen volgens de Zorgverzekeringswet, kunnen zij voor deze kosten een beroep doen op het bedrag dat op hun (gezamenlijke) rekening staat. Eventuele eigen bijdragen die zijn vastgesteld op grond van de Zorgverzekeringswet voor de gemaakte kosten gelden ook voor gemoedsbezwaarden. De eigen bijdragen blijven dus voor eigen rekening. Ook geldt er een drempelbedrag dat moet zijn overschreden wil de gemoedsbezwaarde een beroep kunnen doen op het bedrag dat op de rekening staat. Dit drempelbedrag wordt jaarlijks door de overheid bepaald ( per jaar). Als de gemoedsbezwaarde een beroep doet op het bedrag dat op zijn rekening staat, gaat het CVZ uit van voorlopige gegevens. Het CVZ kan benodigde informatie ook bij de gemoedsbezwaarde opvragen. Dit kan bijvoorbeeld door het loonstrookje te overleggen of bij het ontbreken daarvan de voorlopige aanslag van de Belastingdienst. Dit is nodig omdat de Belastingdienst pas achteraf definitief kan vaststellen welk bedrag aan premievervangende inkomstenbelasting moet worden betaald. Als achteraf blijkt, dat het verschil tussen de voorlopige gegevens en het definitieve bedrag meer dan 25% afwijkt, zal het CVZ tot verrekening overgaan. Bij declaratie van zorgkosten dienen de originele nota s te worden toegestuurd aan het CVZ. Het verzoek om vergoeding dient uiterlijk 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin zorg is ontvangen te worden ingediend. Bij dit verzoek dienen naam, adres, woonplaats, geboortedatum en sofinummer te worden vermeld. Omdat ook van gemoedsbezwaarden solidariteit met de Nederlandse bevolking wordt gevraagd, wordt indien en voor zover het saldo van de spaarrekening dit toelaat, de helft van de ingelegde premie uit de spaarrekening gehaald en overgeheveld naar het Zorgverzekeringsfonds. Declareer daarom tijdig de kosten. Individueel vrijstelling aanvragen Let op: Zowel man als vrouw als kinderen van 18 jaar en ouder moeten nu erkend gemoedsbezwaarde zijn, ofwel een vrijstellingsbewijs hebben. Als bijvoorbeeld de echtgenote die geen kostwinner is en dus ook geen inkomen heeft geen erkenning heeft, moet zij zich wel aanmelden bij een verzekeraar en de nominale premie van ca betalen. Als zo n niet erkende gemoedsbezwaarde niets doet, kan een boete worden opgelegd van 130% van de premie. Dit is te voorkomen, door tijdig een vrijstellingsbewijs aan te vragen. Samengevat: - Erkende gemoedsbezwaarden voor de AWBZ zijn vrijgesteld van de plicht een zorgverzekering af te sluiten, en betalen dus niet de nominale premie van ca Wel betalen zij de procentuele premie in de vorm van een inkomensafhankelijke premievervangende belasting die (indien ze een werkgever hebben) door de werkgever wordt vergoed. - De premievervangende belasting wordt bijgeschreven op een spaarrekening van het College Voor Zorgverzekeringen (CVZ) en geregistreerd op naam van de gemoedsbezwaarde of op naam van diens huishouden als zowel man als vrouw erkend gemoedsbezwaarde zijn.

27 - Heeft een gemoedsbezwaarde of hebben diens gezinsleden (kinderen tot 18 jaar) ziektekosten, dan kunnen die gedeclareerd worden bij het CVZ. Deze vergoedt onder voorwaarden de gemaakte kosten voor medische zorg aan de gemoedsbezwaarde voorzover het saldo van de premievervangende belasting op de spaarrekening toereikend is. - Erkende gemoedsbezwaarden komen niet in aanmerking voor zorgtoeslag.

28 Aanvragen van erkenning en gevolgen hiervan Algemeen Een vrijstellingsbewijs voor gemoedsbezwaren dient te worden aangevraagd bij de Sociale Verzekeringsbank. Een vrijstelling wordt uitsluitend verleend, indien de gemoedsbezwaarde verklaart dat hij overwegende gemoedbezwaren heeft tegen elke vorm van verzekering. Daarnaast dient te worden aangegeven, of de volgende wettelijke regelingen als verzekering worden beschouwd: AOW (Algemene Ouderdoms Wet), ANW (Algemene Nabestaanden Wet) en AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Om vrijstelling van de zorgverzekeringswet te krijgen, dient er in ieder geval vrijstelling voor de AWBZ te zijn. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) In de praktijk komt het echter nogal eens voor, dat gemoedsbezwaarden wel gebruik maken van AWBZ voorzieningen. Zij krijgen voor dit gebruik geen nota. Zoals al aangegeven betalen gemoedsbezwaarden de premie voor AWBZ als premievervangende belasting (cijfers 2005: 13,45% over maximaal ofwel maximaal 4.083). Deze premievervangende belasting wordt voor hen niet in een afzonderlijk potje gedaan. Deze verdwijnt in de algemene middelen. Dit is een aantal jaren geleden door de van enkele kerken uitgaande werkgroep verzekeringen gesignaleerd. Toen hiervoor aandacht is gevraagd is schriftelijk door de Directie Zorgverzekeringen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan hen bevestigd, dat ook gemoedsbezwaarden tegen de AWBZ toch gebruik kunnen maken van AWBZ-voorzieningen. Hier zit zeker een spanningsveld in, maar het is, nu de vrijstelling van de zorgverzekeringswet afhankelijk is van vrijstelling voor de AWBZ, wel van belang. Opgemerkt wordt, dat naar verwachting steeds meer AWBZ-voorzieningen worden overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (en via de WMO naar de Gemeenten). Voor zover e.e.a in de toekomst valt onder de Zorgverzekeringswet kunnen gemoedsbezwaarden er geen aanspraak meer op maken. Vrijstelling autoverzekering Om erkenning als gemoedsbezwaarde te kunnen krijgen mag er niets verzekerd zijn. Denk hierbij aan bezittingen, zoals huis, inboedel en auto. De WAM (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen) verplicht echter de bezitter of houder van een auto een WA-motorrijtuigverzekering af te sluiten. Een erkende gemoedsbezwaarde kan van deze verzekeringsplicht vrijstelling krijgen. Deze vrijstelling is aan te vragen bij het Waarborgfonds Motorverkeer, Postbus 3003, 2280 MG te Rijswijk (tel ). Als een gemoedsbezwaarde schade rijdt, dient hij deze zelf te betalen. Als hij hiertoe niet in staat is, betaalt het waarborgfonds de schade voor de gemoedbezwaarde. Het waarborgfonds zal deze betaling echter op de gemoedsbezwaarde verhalen, zodat deze zelf voor de schade aansprakelijk blijft. Informatie Mocht u nadere informatie wensen of vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op: Van Ree Accountants Telefoon:

29 Mr. W. van Vliet FB, Van Ree Accountants, Doorn, November 2005 Er komt doorlopend nieuwe informatie. In deze notitie is datgene verwerkt wat medio november 2005 bekend is.

30

31

32 ! ) &, ;! ; 9,,!,!! #! ; ##1<% + 5! = ># 9!, +! = #/ +5, +#A )("="B)-9#)("="B)-9! + # =,! 5! ( $ $ ; 9- +! ; 5 +!,!! 5(,% ; +5! /!,! #/ ; C 5, 5,!! ; +! 5!,; ;, # %!!! + 5 5! 5! # 5 ;/'-* 65 D7;! " $ '#9!!! 5 #" $ E?,++5?? / "! = #/ + #9!!,? 9!! 5 5,?$, 5 5!!!?9,!? 5,?(!, $ #"##,?9!, 45?A # # # 5!! + #A,! #9, ; /#%#! F,5 F,!, FFFF 5! FFFF,! #$ AG=/%/AAG"G -GGA-BA&# = ;! ;, 6 7! #! H 8 #9,,, #,, #",;! 5!!! +5!, 5 #/! ;5! ; 5 #/, 5,!! /'-* # + ( *+ B I! % G,$ 5 % 1>,! FF 5; #/'-* #> 5+5 +! 5! 1</ 5++, #' ;! #> / + H +55,!! 5H #

33 $!,?! 5,! ; ;;=! ;5, ; 5, 5 5 #,, ; ++ ;,! ;,( ;, ;$ 5% 6 / $ + 7, -=-GA1A/A)AA=%)""(BA/A)AA=%A)AGI=/A)$ A)# 9, ; ;!! 5! #!,! 5 +5 # "! 55+ ;! +;;! F #',1, 5 # 7 =! 7!!,J +7, KK5+ # I ;5!!,++,+ + 5 =! #9 C 4! 5! ;; 5+ 5 =! # 9)! +/ 5 5,! )! +#B 5 D! # +H = ;! 5! +! #$ 5,;;,# #% %#!,,; 55+ #=! ;9AB -GGA-BA%A%"=BAA=-A=B)""G=B + A ;5! 5 5!! #/,, #$ 55 $ +55,?/ +,,?9 " $ '?/ '?/ 5 5 ; +5 # # 9AB$ 5<! > #! +#% ;!, # +!!,, 5!,! +# $??95 FF -A=B)""G)(""=#"=! ;6 7 5 =! ;! 5+ +#L# ; (A'=/AG/! #/ FF 1! 9G/A 5,F 5 # 5 +5+?9 5++! 5, 5 #9!, 5 #9!, #! %,+ 5 ( *+! 5,! #9,!,! 1 #,(! F! # # = 5! #/! 5 #= +8M 5#", # 2# % +% 5<! >= AB 3# (,! # #

34 8# (!, 5+ 5#, 5, 5 1!!! #/, # #,! #B! C! 5! #/! #/, C N# ="B=""G)(""= /AA#B/A=9""( ( + ;, + +=/ /A%A)=A)=( /AB.//)=(A=#/,5! 5 /#%#!!! # = 5 1 ) +,+ 5! +!!,++H #,!! 5+ #G,+;+; +;+*+! +##!, +FF!! #/ 5 +! 4! + + ;AA="'""/A);!,! ;! # 7 9+,5 )/,##<! >, =! 5,! # 7 95! 5,!!! # ;&+;,+;+*+! +; +##/!! 5, # 37 9,,+++ =! #9! ; #! #A C! +! #AAA=-A=B)""G=B;AA="'""/A! "'""/A)#/"")I"=A= 87 '! 5+5,,# 7 ++! # N7 /! ! ;- B ;+#% #' ;' ;( ; ;= # #/, # O7 G!!, A B I! I! +!! #!!,,! FF! AA=-A=B)""G)(""=;AA="'""/A;AB"G/AG1 7 95!,! 7 9, +++! 5! 5! 27 95, 5,5+ 5 # ! 5,, # ,5+, 7 9!, E + +, 5+!, 5! #6',#5! 7 5,+! 5+++ ;!! 5 ;4! +! ;+ 55 #

35 /! 5 <! >5 ;+ =! %"=BAA=-A=B)""G=B#' 5! 5 +5! +, ;! 59 # ) 5 +H # +#9! ;! ;, + ;!, *, ##! 5+ + ;! 5 ;, #,5+!,# / +!! 5! #I! ;, +5! # % 5!, +, 4! 5! + +, # A +,!! 5! /#%#5+ +, # / # # "! ; -#.##%

36 -'./%0 1%23)% o.;!!, 5+, + ; <! >! ;! 5, /#%# # 5, +++, # =! 1 #######################################################%1 ################## "1 ########################################################################################### +1 ########################################################################################### $ 51 ########################################################################################### B 1 ########################################################################################### /! ################################ ############################################### ' 4! 5! ;! 1 -#.##% ) 08'$ "! B#NO* 0383O

37

38 4 $ 5 5 #% #4

39 4 $66+ 91! 5+ ;! "#$%&'(&$'') * #+ 5+ 5,! 5+ #% 5! 9 %! #/ B I! +,,, #/,5 5# 55 22, +H # + + $ 7 % = ;! + #, ; ; ( / # $ #$7 /!!! #/ P! P ;,!, # 5+, 5, #!,5!!,!,#+ $ B 5! #Q/ ;! Q;! 9# 63 $$ 7 /,! +; +H! 5! #/ ;!! 5! #/, ;0!,# 8 $$$ $$+ $7 95! 55, #!,#% #, + J, ; # +,, # 9 $5!,7 /,, " $ '# ; +5 ;,;,,5, "$ '# 3 $$$!, 7.;! " $ '*5!! ;O5+ # : $7 / #,! * %! +!,# #

40 ; $#<+ 7 = ; ++55+! 5! # = 5+ 7 = ;55! 5! ;,; +;!!,# > #$7/ + $ 7 %,!,! 5!,+ +P 1;; 2;3 8#%,,, 55! ;!!! + # / 57 B #G!,! +! 5 # 7$? 5$ !! +! 5!! 52#/ 5 + 5! ; # 6 $$+ $ 7 % + 5 #A 5+5 ; 5+5! 5! R, #/ 5+ 5! 5 #/ ! 55! # 8 $####7.;!,5 5 5 #% 5,!! # 9/ ##$$57 %!,, #%! +! ++5 #!, + +,, #(! #/!! ; 5! # 95+ +!,5!!,+ #! 5 5$ ( 7 /! 5, 5, #!! 5! ; 9 #B, + B I! +, 5, 5!!, +H # : $$ # + 7 = ;, #,, ;! 5+,,!,, 5+ #

41 ; $$ / + $ + 7!,,85+ 5! #/,! ; 85+ 5! # =,$$ #$ 4 $ $##5$55$ 5 7 A!! 5! ++ 3#/ 5, 5+! 5! 3 #9,! #', # 5!! ;!! O# / +! 5 +! #/,! #A 5! R! ,#A! 5! R! +5 05,# 9+5 +, 5+5 ;! # + 5,! +! 5 # / 57 5$$$ 7,O,, = 5! #, +5 #/, R!! + #9, ; # 7.;!!,, 5#" ; #9,!!! # / $#57 % + 5! #Q" ; Q;! 9, 5 # 6)$5+ 7 ", O,! 5!!! # 8 7 / ' 55!! 6 *! 5 7 #/ 5+, 5, #

42 9/ + $$7 / ' #/!,#!! 5! +, # $ $$7$ $ $# 7 /,!! 6 5! 7 # 9 5+;! R+! 5# : $ $ $#7 / 5+#/! #/ 5+,#9!,!,# ; 7 (! FF 5 5+,! 5 ;! R! 25+ # + + 5! 5+ 5 #9 5+! 5+ ;!,!!! 5! # = #$ "# $ #7 A 5+! ++O5,,! ++0#/ # A,11,7 $ B,,! = 5+5, #, 5+! ++5 # /! $ B # 6 $$$ $ + $7 "!!,,! ;5 + 5 #/ 5, #, 5! #/ +! ;, ;+++ +! # 6/ + $(# #+ 7, 8! 5! *+! #", 8#9, 5 5# " ; +! 8#/, 5#/! + O2 #9, *+! # 9 ;! B I!! # ;, ; *+! # 5+ ;,!! #! 5N8! #

43 66 "+ $#7 ', #58#,!! 81O*O86!!, 0##7#6 + +!! +! % ;$, 5#7

44 - + #+ $ '& % % 5!! "#$'&',&$''% * # '") = A%AG/ * 5!! P ++ 5,#Q% ( 5Q;#'#.# % ; + 5, B I! # % % 55,!! ; 5! ; ' #=, +!! QB + ;!! 55+Q# % %!,! (, +! # Q"! 5 +5H ;!,!, * #/!,* # %! ;,# 5 ; + 5!! P#/ (!!!! Q;B * I! # / 5 5,!! #Q/ #(#9#I +, +1Q$! 5 5! #Q! +,! #A! " $ #/, #, + #.,, #Q! + +,,! ;% % #Q/ ( 5 +#Q Q 5,#Q 5 #B,#., #/ ! #Q9 +,! ; #9$ 9 #9 #A 5! #/,+Q; #/. # QA! + ;, # ",;! #A!! + #9! 5,+ ; #/ + ; 5! Q;5 # Q" ;!,,! #% 5 ;,! 1Q!! #Q/ #/!! 5 #/ 5!,#"! 5 5, + #Q / #/. 55! $ #QG! +,!! #Q

45 & + $$$ "#$(&'(&$''% * #- / A= 9""( */ AI!!! 5, #$ 5! 5+ +? %"=(*=, 8!!! #9, #9 5 8,# "-9BA)()=/*A!,! ( #/ 9,#%* 5! ( %, #-! 5 (! # A) IA= = =( *$! 5 +5H, ;!,+% #%!!! ; +, #A! ; " $ '*5! #9,, 5! #" $ '"! $ ', #/! ;,; +5, # AIA=& =/ *$ 5!!! " $ '! 2#85,;,,!, 5! #!!, #!! ;! 2#8; R #/ 5+, # '" % A) AIA) =( */ 5+ #"! " $ ';,, 5+! # = =" GA)A A*A!! ; ;5! #/ 5! 5 5, # =IA=9"=IAG.IA)AA*=5!!!!, 5! ;85+ 2# P#$, 5+5! #(! 5! ;!! 5 #A! +5!!, # ""))AIA= =( */ 5!! ;! 5 5 #,!! ;,!, #9 5! ( *! % % # BIA) =( ""))AIA= =( *9-6-% 75! #",! ;,,-% + #/ ;! 5 #"!,!!,, 5! ; #/ 5!,5! +! #/!!!!, #, 55,! #

46 & + #! * "#..&.'&$''% * # /" / AI!!! 5, #%! 5+ ; 05! # $ #-# 5,# 9,6 7!,!!, 5! ; R # / + 5!! ( *! % % 05! # / + #9 5!, 5 J, 56 +, 7 5,5! #/!!,#,!,55,, 5 #%,! 5!,! ;, 5 +, #%, # /!!,*!, 5! * 5!, #/! + #/ 5, 6R7 #/!!!!, 5+ #! 1', 5! * ; R ;N5+! #/ 5 5! # A 5 ;!, 5!,#9, 5 #/ 62;85+ 7 R! ; #A 5!? % ;5!! 5!!, #/ 5 $ + ; $ + + ;! # + " + 5, 5+;! ;,!! " $ '#9!! Q Q, ;! +! # 9! ;,,, +% #"! #9!,!!, 5, 5+#/!! 5! + ++!,5! ;85+! 5++,! +55, # 5 5+ # = 5 1A, ;, ;, #! #/! #9!!,5 ;,#9,! +6 7,, ;

47 , ; 5 #9! 5!,!!, + E * ; 5! # $! $! +!!!! #G 5 + #, 5 # /,5! +! #A + )/! 6, 7,! #!,#/! 8,;,! #/ 55 5! #9,;, +86! 7! #/, N; I 01O# / *+ (!,' / 9,, 5 ( *+ B I!!! #

48 / + "#'0&.$&$''% * #1+ +, +#/!! +H +! 5 #/ 1! 5!, 5? 55 P + * *!, +H ;! # % 9++, #( 4"! -, ' 6- '7,, +5 8* 5#9B/, A 5 +5 # #%, +H #A + * *! # #$? 5!!!! 2#8 #9,;385+, 5! #/ 6! 7,#(!! 25! #/ ;N85+ 5!,! #!! 2#8;5+#9, 5! 55! 5! #/ 5! #= 5! 5+ 5! 6$ B 7# A 5+! O5, 5! 5! P 38#/!!!! 5! #!! S5! # #$? 5,, 5+ # 5!, # O,! 5! 5, #/ 5, 5!! 5,#/ 5!,!! ;, #% O, 5! ;! 5 # / 2#8! 5+,!,5! #/ 5+ #! ;!! R! P 85!! #/!! 5+, #!,! 5! 5!! ;! 5# % *+! 5 #$,! ;,,88 5! #", F! ;!! 88;,,+ 88! #!! 88 +;, #

49 2#$? / 5!, 5! # 5, ++ #/ ;!, 5! 5 5+ # A!, +#/ +* ;, 5 5 *! H 85 5,#9 +;5! # %!!!,! 5 5 #A 5! #A 5! + # 3#$!, 5? /!! 5,,;! 55 # % 5! #$ 5, #A, +,#A 5 55H 5 ;, + #!,,, ; #%, 5+! +! #/, + ;,,, # 8#I!,55?.#B!, +!!,55 J!! 5! # /, 5! R 55! +55,#/ ++55+!!!! R5! # #$!,? ",, #",!, + #9, + + ;!! +5! 5! # $ ;! ++5 ; *,+#!!! + # N#$,? A!!,! 8# #9! ;#/!!! R! 35,#(!!!!! R! 3#5,#9! R!!! 85,# ' 5N #% + +, 5 # #! 1O*832#

50 O#$! 55?, 55!, #- + 5!! ; + # R ++,! 5;! ;5 5#5, 5 # 0#$!? %! + #"! ;,, 5+#! O,!,, #!, + ; ! ;, # (! 5! P 5, #$ 5!!,5! #/! 5 5+,- # 5! 5!! # #$ 5* 5+? "! P #/! , # 5, 5+;!!! # " +,,5+#9,#!, 55 ;! 5+ 5! 5, # % 5++ +, # # #/ +) % 5 ## #%!!, 5, 5 5,; + # 91!, /,!!, #$,! !!? 9 % # $!,? Q/, 4! 5+ #%,,! # 4!!! #' 5! #%! 5!!! 5, #/ #Q ", 5 ;! ++55+? Q,5, +!! #/!! # +! #,5!! +# 5! ;,+, #Q

51 $!!!?!,,! 5!!,!!? QA 5! 4!! 5 #9!,!, #A 5+ 4! # +,! 5!!,#/ #/!!!! #Q / + +,!!? Q"! +,!,;!, +!!!! + #/ 5H ;! 5 #Q = 5+! + #$!!? Q/ + + #&! # 4! #Q! + + #/! +! +?/ 5!,! 5 # Q9,! + + ; + 5+5!, #( !! + #( +,+ + 5! #9!! ; ;! #Q / 5!, ;! 5! 5!, 58 #$!!? Q/! #/ 5!,, #/!,,!, 5 #/, ; 5!,! 5++ #%! #Q I"/A) / 55!,1 T" + 5;! ;!,# T,5 # % +! 81 T #/ 5 # T) 5 ;, # T9 ;! + +5! #

52 , 1 T/ # T" 5 ; 5, +# T ;!!,!, #! 1 T$, 5 ;! # T95! 5 ;, N# TA #G,55!, #! 1 T$ 5!! ;!! # T" 5! ; ;,,, #T/, ;! +;5, #$ +! 5 #

53 / $ "#'0&.$&$''% * #1+ + ;, ,! #A ; ;!,,#9B/, A 5,#, 1Q',! #Q $ 5H!, G,9 %! % 105+ #/ ;! 51, 5, + ; 5,, P55H 5,#! 5+, 15H 8,,8;5H 8 N8,,80 5H N8,,,,, ;O,# Q 5!! Q; /, #Q% 5H,! 5,#/ 5! 5H #" #Q =, /!!, 5, ; /,,#Q9, 5! #/ #Q I,+5H 8 #Q +5 +! 1!, #Q G! 5!!, #/, #QA, ;! ;,, 5+ ; 2# 0;!! +, 80#/ N ; # =!,+ 5 ;,,,! ; # 5!! + #/ 8 # I,, ;,,5O #$ ; +, 5! S8; 3 #',5! 5O35,;, 2! #Q 2 +, 5, +,?/, +5#Q", Q;,;Q + # =, 5H 5 #. G ;A;'! % #Q!, ; A +, #Q9+ +! ++! ++ 5H #', ;,! 2,#Q

54 B+ +,! ;,? Q/! 5 #! 5 #/! ;,!, + ;!!, 5, # 5!!,! # ++ # 9! 1,! ;,55 #9 FF, ; +#Q /, FF +5, #Q! 5!!,5! ;!, #Q ',,5 +5,;,; + /, #Q/! 5,! N# 5! ; 5#/, 0;! N + #Q

55 & $!,(+ + "#',&.$&$''% * #2 A, * +! ;!! 5!! ;! #$ # % #9,! " $ '* # %, = 5+ # (!,,;!,! " $ '6"!, 7 +% #% 5 5,- ; 5 # $!! ; #$! ;! 5! 5 #% + 5+ ;P! $ "* ;!, + #! #" ;!! # ; 5 #',! #= 5; 5,, # A ++5 #"! 5 ; + + #A! + #% 5+#A!,, $ ),,#"! +,;, #", ; +! ; +5! ;+ 5,,# 5,!!! +! " $ '* #,, #(!! R! ++3 " $ '*5!,! ++2##, 5! ;, ;!,!! #/ $ 5%, +#95 +! % ;$, 5+,!!! "$ '! "$ '* # % 95 5! #A,, " $ ';!,!! " $ '* #= +,,, " $ ';!! " $ '* # 5! + +! " $ '* 5!, $! +55,! #%!! ;, ; 5! 5! # ',! 5,, * 4#', 5 5( 6 #1O*27#

56 / +,,% ) "++ / '!!!!! #

57 $ "#$'&.$&$''% * #3 B) A-9B*/ G,9 % 6G9% 7!! % $,!, 5 # /! # =,! +,+,! 5H #/ G9% -! #

58 $5$ + +%,++ "#$0&.$&$''% * #- / A= 9""( *9! % +% 6%'7!! U! 55,!!! 5 # 9+, 5 ( *+% % # % +! 5,5! 5, %'!,,#A %' ( +,!, Q! 5Q #,!!! # B,,,,5 8! +!, ; - 5+! #Q9!! #Q 9+,! + +! 5, 5 # # #9, 5! 55! # 9, 5+!,,8 + 5, ;+,! #/ 8! R!! ;! +,! +#, 5! "!, 6" $ '7 $ + +,! 5+, #A!,,- 5 5 # I,! ;!, #$,-, 5! #!! 5! ;! 5!! # +! 5,5H! ;, + + +#!! G,9 % 6G9% 7! 5!! #!!! 5!, 5H ; +,, #9!,!!,!! ( ;! #

59 & + "#.4&'.&$'', * #- #1 53 #1+ =!! ( *% % B I!! # ;, +;!! #$ H #9,, #!! 5+!!! 5 #" - 6-% 7! #9+5 +5!, +! ;!! # ;,, ;, +! "!, 6" $ '7J 5, * +5 +# /! ;" $ ' ;, 55# &!!,!,1! " $ ',!,,,, # Q/!! +K*KQ;! % #Q/ 1, ;, +;5;++ + " $ '#Q =,;!! +;!!! # Q/ 5,;!!, 5! # +,,! #Q.(

60 B1 + "#$,&'.&$'', * # " / A= 9""( * 9 % 5!!! # %!!! ;! 5! ; 5 5! #/!! B I! 5 # ( *I! % % 5!! 5 ;! # 9I!! ! ;, ;!, #!! #Q%!,,, Q;9 # /! + +! +% 6%'7! +,! 5 # /!,, 5! #9!!!!!!! #, 5++ # 5+ # /,,!!!! # 9Q!! 8! Q;! % % #/, %' #9 5 # /! % %!!, 5 #! 5!,, + +,! #/ 5+5 4! #9 5 # 9 ;, #95!! 55,, 55 # 9! 5! ;,;! #9,585+ ; +2!, = ;55 #Q/ A5 #, Q;! # 9 +,,! ;!! + + #9, 5 #

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22609 Regelen pmtrent de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (Wet op de rechtsbijstand) Nr. 13 NADER GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET Ontvangen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 45 Besluit van 8 februari 2010, houdende wijziging van het Besluit van 1 september 1995 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur

Nadere informatie

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 WAO-gat in de metaal en techniek De aanvullende WAO-verzekering voor

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

IAK Aanvullende Zorgverzekeringen

IAK Aanvullende Zorgverzekeringen IAK Aanvullende Zorgverzekeringen Verzekeringsvoorwaarden 2015 Jong Welkom bij IAK In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw IAK Aanvullende Zorgverzekering. Om het vinden van de juiste informatie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie juli 2009 Volgnummer: 2009:2; bijgewerkt tot 1 juli 2009

Nadere informatie

Deel A Algemene bepalingen ONVZ Zorgverzekeraar

Deel A Algemene bepalingen ONVZ Zorgverzekeraar Deel A Algemene bepalingen ONVZ Zorgverzekeraar INHOUDSOPGAVE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 GRONDSLAG VAN DE (AANVULLENDE) (ZORG)VERZEKERING Artikel 2 VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE Artikel 3 OVERIGE

Nadere informatie

Parlementaire geschiedenis. Verhoging beslagvrije voet met premie ziektekostenverzekering (art. 475d lid 5 onder a Rv) Belangrijke passages 1

Parlementaire geschiedenis. Verhoging beslagvrije voet met premie ziektekostenverzekering (art. 475d lid 5 onder a Rv) Belangrijke passages 1 Parlementaire geschiedenis Verhoging beslagvrije voet met premie ziektekostenverzekering (art. 475d lid 5 onder a Rv) Belangrijke passages 1 Van 1 april 1991 tot 1 januari 2008 2 Van 1 januari 2008 tot

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief

Interpolis ZorgActief Interpolis ZorgActief Voorwaarden, aanspaken en vergoedingen 2014 (model 95049) Vragen en opvragen informatie Hebt u vragen of wilt u documenten aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op. Telefonisch

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Het aantal onverzekerden tegen ziektekosten 2004 2006

Het aantal onverzekerden tegen ziektekosten 2004 2006 Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 5 juli 2006 Het aantal onverzekerden tegen ziektekosten 2004 2006 Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 2006. Bronvermelding

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 38 Wet van 28 januari 2010 tot implementatie van de rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden (Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen

Nadere informatie

WIA-aanvullingsverzekering onder 35% Pensioenreglement. Polisnummer:

WIA-aanvullingsverzekering onder 35% Pensioenreglement. <naam verzekeringnemer> Polisnummer:<polisnummer> WIA-aanvullingsverzekering onder 35% Polisnummer: De oplossing dichtbij De Zeeuwse is uw regionale verzekeringsmaatschappij. Vanuit ons kantoor in Middelburg werken

Nadere informatie

1 Recht op bijzondere bijstand

1 Recht op bijzondere bijstand Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 Oldebroek Kenmerk: 207088 1 Recht op bijzondere bijstand 1.1 Inleiding en achtergrond De bijzondere bijstand is wettelijk geregeld in artikel 35 van de Participatiewet

Nadere informatie

Uw voorwaarden voor 2014. Aanvullende verzekeringen Tand Standaard (Online) Tand Extra (Online) Tand Optimaal (Online)

Uw voorwaarden voor 2014. Aanvullende verzekeringen Tand Standaard (Online) Tand Extra (Online) Tand Optimaal (Online) Uw voorwaarden voor 2014 Aanvullende verzekeringen Tand Standaard (Online) Tand Extra (Online) Tand Optimaal (Online) VERZEKERINGSVOORWAARDEN DFZ 806 01 14 AANVULLENDE VERZEKERING TAND STANDAARD (ONLINE)

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

AWBZ-zorg in het buitenland

AWBZ-zorg in het buitenland AWBZ-zorg in het buitenland Hoe globaal is ons zorgstelsel Notitie betreffende AWBZ-zorg in het buitenland Den Haag, mei 2007 Inhoudsopgave Aanleiding.. 3 Hoofdstuk 1. Wie heeft aanspraak op AWBZ-zorg

Nadere informatie

Addendum WFt Schadeverzekeringen particulier

Addendum WFt Schadeverzekeringen particulier Addendum WFt Schadeverzekeringen particulier Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 267 Goedkeuring van de opzegging van deel VI van de op 16 april 1964 te Straatsburg tot stand gekomen Europese Code inzake sociale zekerheid

Nadere informatie

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Jaar: 2007 Nummer: 41 Besluit: B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Beleidsregels Wet Maatschappelijke Ondersteuning Helmond 2007 Richtlijnen "Individuele voorzieningen" Hoofdstuk 1 - Aanvraag I001 - Schriftelijke

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ZELF BEWUST POLIS DFZ 802 01 15

VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ZELF BEWUST POLIS DFZ 802 01 15 VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ZELF BEWUST POLIS DFZ 802 01 15 Verzekeringsvoorwaarden vanaf 1 januari 2015. De Friesland Zorgverzekeraar NV Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ALLES VERZORGD POLIS DFZ 800 01 15

VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ALLES VERZORGD POLIS DFZ 800 01 15 VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ALLES VERZORGD POLIS DFZ 800 01 15 Verzekeringsvoorwaarden vanaf 1 januari 2015. De Friesland Zorgverzekeraar NV Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel

Verzuimverzekering Conventioneel Goudse Schadeverzekeringen N.V. Postbus 9 2800 MA Gouda, Nederland Tel. (0182) 544 544 formuliernr. 1230 Verzuimverzekering Conventioneel Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014 GOVERNANCE HANDBOEK 2 december 2014 Governance-handboek Vestia Inhoudsopgave Inleiding op Governance-handboek Vestia Extern toezichtskader 01. Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 02. AedesCode 03.

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Hoofdstuk 1 De begrippen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN BASISVERZEKERING 2012

POLISVOORWAARDEN BASISVERZEKERING 2012 POLISVOORWAARDEN BASISVERZEKERING 2012 Deze zorgverzekering is onder voorbehoud van goedkeuring van de NZa. De inhoud van de basisvoorwaarden is wettelijk bepaald. Vandaar dat de schrijfstijl nogal afwijkt

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor loonheffingen bij onderaanneming

Aansprakelijkheid voor loonheffingen bij onderaanneming voor loonheffingen bij onderaanneming Ketenaansprakelijkheid en g-rekening: daarmee krijgt u te maken als u werk uitbesteedt aan onderaannemers. Want als de onderaannemer de loonheffingen niet afdraagt

Nadere informatie