Vragen en antwoorden. Informatiebijeenkomst Subsidieregeling Aansluiting op de digitale bibliotheek 15 september 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragen en antwoorden. Informatiebijeenkomst Subsidieregeling Aansluiting op de digitale bibliotheek 15 september 2010"

Transcriptie

1 en antwoorden Informatiebijeenkomst Subsidieregeling Aansluiting op de digitale bibliotheek 15 september

2 Subsidieregeling & financiën 1. Bij de basisbibliotheken is sprake van een eenmalig bedrag van , - voor de aansluiting op de landelijke infrastructuur. Nader gespecificeerd in artikel 2.2. Hoe moet dit bedrag worden geïnterpreteerd: als een (afdoende) dekking van alle te verwachten kosten? als een concrete stimulans (voor een select aantal bibliotheken)? als en steuntje in de rug? 2. Ik heb begrepen dat er per basisbibliotheek een bijdrage van kan worden verkregen. Hoe is dit bedrag opgebouwd? 3. Hoe verhouden subsidiebedrag en daadwerkelijk kosten zich tot elkaar? 4. Is de subsidieregeling BTW-belast? 5. Aan welke formele criteria dienen de aanvragen te voldoen? Wat betekent ondertekening door bevoegd gezag? 6. Tot wanneer kan een basisbibliotheek een aanvraag indienen? Wanneer is exact de sluiting van de aanvraagperiode? Het subsidiebedrag is een substantiële tegemoetkoming in de kosten voor aansluiting op de digitale infrastructuur van Bibliotheek.nl. OCW biedt de branche dus de helpende hand. De hoogte van het bedrag is afgeleid uit informatie van de intakegesprekken van Bibliotheek.nl met bibliotheken en uit ervaringsgegevens van bibliotheken die recent hun website hebben vernieuwd. Een aanvraag moet voorzien zijn van: een afschrift van de statuten; een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel; een recent bankrekeningafschrift. Een aanvraag moet worden ingediend door een persoon die bevoegd is namens de bibliotheekorganisatie verplichtingen aan te gaan. In de meeste gevallen blijkt uit de statuten van de organisatie, uit het directiestatuut of uit het uittreksel van de KvK welke personen welke bevoegdheden hebben. Subsidie kan worden aangevraagd vóór 15 oktober Dit bekent dat een aanvraag uiterlijk 14 oktober om uur bij OCW binnen moet zijn. Aanvragen die OCW op 15 oktober of later ontvangt, worden niet in behandeling genomen. Dit betekent dat aanvragen die op of vóór 14 oktober zijn gepost, maar een aantal dagen onderweg zijn, niet in de loting worden meegenomen. De subsidie die bibliotheekorganisaties van OCW ontvangen is inclusief BTW. 2

3 Verantwoordelijkheden, verplichtingen en risico s 1. Artikel 2, lid 2 noemt de elementen die moeten worden gerealiseerd en artikel 6, lid 1 en 2 noemt een termijn daarvoor. Wat gebeurt er als de Stichting Bibliotheek.nl de noodzakelijke producten onverhoopt niet tijdig kan opleveren? Dan kunnen de PSO s en de bibliotheken niet op tijd voldoen aan de voorwaarde onder art 6, lid 1 en 2, terwijl ze daar geen invloed op hebben. 2. De verantwoordelijkheid voor het realiseren van de prestaties, zoals in deze regeling omschreven, ligt bij de subsidieontvangende bibliotheekorganisatie. Maar er is nog niet helder wat precies wordt opgeleverd door Bibliotheek.nl. Dit is een hoog risico voor de subsidieontvanger. 3. Hoe worden deze beoogde/verplichte resultaten concreet vastgelegd? Komt er een hard contract tussen de bibliotheek en.? 4. De PSO's en (Plus)bibliotheken gaan een verplichting aan op basis van producten van Bibliotheek.nl. Deze producten zijn nog volop in ontwikkeling. Wat gebeurt er met de subsidieverstrekking voor PSO's wanneer blijkt dat de activiteiten niet voor 1 juli 2011 zijn afgerond? Van bibliotheken en PSO s die subsidie ontvangen, wordt verwacht dat zij deelname aan de landelijke digitale infrastructuur realiseren door middel van aansluiting op drie componenten: de gemeenschappelijke website infrastructuur; de Nationale Bibliotheekcatalogus; het gemeenschappelijke datawarehouse. Subsidieaanvragers kunnen alleen worden beoordeeld op gebieden waarvoor zij zelf de verantwoordelijkheid kunnen dragen en die zij zelf kunnen beïnvloeden. Mochten producten van Bibliotheek.nl onverhoopt niet op tijd beschikbaar zijn, dan is sprake van overmacht die de subsidieontvanger niet kan worden aangerekend. Bibliotheken maken individuele afspraken met Bibliotheek.nl over de zaken die direct implementeerbaar zijn. Over onderdelen die een fasering of latere planning vereisen worden in onderling verband nadere afspraken gemaakt. 3

4 Spreiding 1. De 160 basisbibliotheken in Nederland zijn niet evenredig over de provincies verdeeld. Hoe wordt rekening gehouden met het aantal basisbibliotheken per provincie? En met het aantal vestigingen per basisbibliotheek? 2. Is er overwogen per provincie te loten? 3. 4 bibliotheken per provincie is nadelig voor Zuid-Holland vergeleken met Groningen en Flevoland. Hebben afgewezen bibliotheken voorrang bij e.d. 2 e tranche? In dit stadium wil OCW de bibliotheken in alle provincies in de gelegenheid stellen subsidie voor aansluiting aan te vragen. De regeling beoogt een geografische spreiding over heel Nederland (ondanks de budgettaire beperkingen). Spreiding is een belangrijk criterium in het OCW-cultuurbeleid. Daarom heeft de subsidieregeling als vertrekpunt dat in alle provincies bibliotheken kunnen worden aangesloten. Omdat het budget beperkt is, kunnen per provincie ten hoogste vier basisbibliotheken in aanmerking komen voor een projectsubsidie. In provincies met veel bibliotheken komen procentueel minder aanvragers in aanmerking dan in provincies met weinig bibliotheken. Er zijn verschillende vormen van loting overwogen, ook een loting per provincie. Uit het oogpunt van eenvoud en controleerbaarheid is gekozen voor één loting. Deze loting levert in één trekkingsronde een rangorde op voor alle aanvragers. Deze rangorde wordt ook gevolgd, indien er middelen beschikbaar zijn om aan meer dan 42 basisbibliotheken subsidie te verlenen. Bij een loting per provincie zou de toedeling van eventuele extra middelen complex worden. De loting wordt op basis van een protocol uitgevoerd door een notaris van het kantoor van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. Dit protocol wordt begin oktober gepubliceerd op de website Geïnteresseerden kunnen aanwezig zijn bij de trekking ten kantore van de notaris, Bezuidenhoutseweg 57 te Den Haag. De trekking zal naar verwachting op dinsdag 2 november plaatsvinden. Het exacte tijdstip wordt gecommuniceerd via de websites en U kunt zich telefonisch aanmelden voor de trekkingsbijeenkomst ( ). Het uiteindelijke doel van OCW is om alle bibliotheken in de gelegenheid te stellen zich aan te sluiten op de landelijke digitale bibliotheek. OCW streeft daarom naar een vervolg op deze regeling in

5 Toetsing en beoordeling 1. Wie controleert de kwaliteit van de subsidieaanvraag? Adviseert de Stichting Bibliotheek.nl ons daarover? 2. Wordt deelname aan Bibliotheek.nl een onderdeel van de certificering? 3. Waarop wordt de bibliotheek achteraf getoetst? 4. Hoe moet de besteding worden verantwoord? 5. Wanneer krijgen wij een toetsingskader? 6. Wat is de rol van het sectorinstituut in de toetsing bij de besteding van de subsidie? 7. De bijdrage voor koppeling aan Bibliotheek.nl wordt voor de PSO's 22 weken na de gereedmelding definitief vastgesteld. Op basis van welke criteria is die definitieve vaststelling? Voor OCW betekent aansluiting op de landelijke digitale bibliotheek de deelname aan de digitale infrastructuur met een gemeenschappelijke website-infrastructuur, aansluiting op de Nationale Bibliotheekcatalogus en de aansluiting op het gemeenschappelijke centrale datawarehouse. Bij de subsidieverlening stuurt OCW een standaard prestatieverklaring mee. De prestatieverklaring geeft weer hoe de subsidie na afloop van de subsidieperiode zal worden vastgesteld. Dit formulier wordt ook geplaatst op de website Na afloop van de subsidietermijn moeten de subsidieontvangers de prestatieverklaring indienen. Daarin moeten zij aangeven of de overeengekomen prestatie is gerealiseerd. Concreet betekent dit: zijn de drie onderdelen voor aansluiting op de digitale bibliotheek (website-infrastructuur, Nationale Bibliotheekcatalogus, datawarehouse) tot stand gekomen? In geval de overeengekomen prestatie niet is verricht, wordt de subsidieverlening ongedaan gemaakt en het aan u betaalde voorschot volledig teruggevorderd. Indien niet alle drie de componenten van aansluiting op Bibliotheek.nl zijn gerealiseerd, wordt de subsidie naar rato vastgesteld en het teveel aan het aan u betaalde voorschot teruggevorderd. Bij de subsidievaststelling wordt getoetst of de overeengekomen prestatie is geleverd. Er wordt niet getoetst op de besteding van de ontvangen middelen. Bibliotheek.nl zal op verzoek van de minister na afloop van de subsidieperiode steekproefsgewijs onder de deelnemers aan de subsidieregeling toetsen of de aansluiting daadwerkelijk tot stand is gekomen. Het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) speelt daarbij geen rol. Niet iedereen zal tegelijkertijd of meteen volledig kunnen worden aangesloten. In goed onderling overleg tussen Bibliotheek.nl en de bibliotheekorganisatie zal daarom worden bepaald wat de fasering en planning van de verschillende onderdelen moet zijn. Aan het einde van de afgesproken migratieperiode zal uiteindelijk wel sprake moeten zijn van een volledige aansluiting op de verschillende onderdelen van de gemeenschappelijke infrastructuur. Certificering is een instrument - voor en van de bibliotheekbranche - om kwaliteitsverbetering op gang te brengen. De totstandkoming van de normen is vooral een zaak van de branchepartijen. Nieuwe normen behoeven instemming van de VNG. In de ledenvergadering van de VOB van 17 juni 2010 zijn de certificeringnormen voor vastgesteld. Daarin is o.a. opgenomen dat de bibliotheek moet aantonen op welke wijze zij een bijdrage levert aan de digitale bibliotheek, binnen de landelijk afgesproken kaders van informatiearchitectuur. 5

6 2011 en verder 1. Komt er na 2011 ook nog geld beschikbaar om de resterende bibliotheekorganisaties aan te sluiten? Theoretisch zou de uitrol anders tot het aantal van 64 bibliotheken beperkt kunnen blijven wegens gebrek aan middelen om verder te implementeren. Dat zou heel jammer zijn. 2. Wat zijn de verwachtingen t.a.v. nieuwe subsidieregelingen (2011 e.v.) voor hetzelfde onderwerp? Met name voor de bibliotheken die in 2010 buiten de boot vallen. Doel van OCW is om alle bibliotheekorganisaties over een bepaalde periode in de gelegenheid te stellen subsidie voor aansluiting aan te vragen. OCW streeft ernaar dat de subsidieregeling in 2011 een vervolg kan krijgen. Dit hangt af van de politieke besluitvorming (begrotingsbehandeling 2011) en van de respons op deze regeling. De OCW-begroting 2011 bevat opnieuw middelen voor bibliotheekinnovatie. Als het parlement de begroting goedkeurt, kan er in 2011 opnieuw een subsidieregeling komen. Een subsidieregeling voor 2011 is nog niet opgesteld. Daar liggen ook nog verschillende keuzemogelijkheden. Dan wordt ook beslist of de afgevallen aanvragers een specifieke positie moeten/kunnen krijgen. 6

7 Alternatieve verdeling van middelen, gezamenlijk aanvragen 1. Zijn alternatieven t.a.v. de verdeling van gelden bespreekbaar? Bijvoorbeeld het poolen op provinciaal niveau? 2. Kunnen PSO s namens hun hele netwerk subsidie aanvragen (dus alle basisbibliotheken in Noord-Holland en Zuid-Holland tezamen)? 3. Kan een PSO een aanvraag indienen voor alle aangesloten PSO s? Of kan het een gezamenlijke aanvraag zijn van alle samenwerkende basisbibliotheken bijvoorbeeld in BOZH-verband? 4. Kan een PSO samen met een of meerdere bibliotheken een aanvraag indienen? Het verdeelmodel ligt vast in de Subsidieregeling aansluiting digitale bibliotheek. Dat is een formeel besluit, gepubliceerd in de Staatscourant. Het indienen van een aanvraag is dus alleen mogelijk door afzonderlijke bibliotheekorganisaties binnen de drie categorieën. 7

8 Beheer & exploitatie van de digitale bibliotheek 1. Er is nog geen afspraak over het beheer en de exploitatie van de producten van Bibliotheek.nl. Welke rol voorziet Bibliotheek.nl voor de Provinciale Service Organisaties (PSO s)? De PSO s willen daar meer duidelijkheid over; 2. Hoe worden de exploitatie, het beheer en de doorontwikkeling georganiseerd en gefinancierd? 3. Wat worden de totale kosten van deze nieuwe site op basis van de White Label Website Infrastructuur? 4. Is er al een exploitatiemodel? 5. Wie is eigenaar van de (nieuwe) systemen/applicaties/platforms etc.? M.a.w. wie beslist over bijvoorbeeld de doorontwikkeling? 6. Welke invloed zal deze doorontwikkeling hebben op de structurele kosten? Wordt e.e.a. elk jaar duurder? Is er sprake van indexering? 7. Bibliotheken zijn niet verplicht om deel te nemen aan Bibliotheek.nl. Wat nu, als blijkt dat niet 160 maar 80 basisbibliotheken deelnemen. Wie draagt de meerkosten? 8. Past de exploitatie van Bibliotheek.nl in de huidige 0,22 per inwoner? 9. Kunnen diensten doorberekend worden aan de klant? 10. Wanneer is er zicht op de kosten van het beheer? 11. Is er zicht op de totaalkosten als je alles doet? 12. Waar zit de grootste kostenbesparing voor de bibliotheken? De bibliotheken worden immers de komende jaren gekort. Momenteel rekent Bibliotheek.nl aan een exploitatiemodel voor de gemeenschappelijke digitale infrastructuur en digitale diensten. Er zijn nog onbekenden rondom beheer, ondersteuning en verdienmodellen die van invloed kunnen zijn op de bijdrage die uiteindelijk aan de deelnemers zal worden gevraagd. Eind oktober 2010 komt hierover meer informatie beschikbaar. Uitgangspunt is steeds geweest om door een gezamenlijke aanpak op langere termijn efficiencyvoordelen, een snellere innovatie en meer kwaliteit te realiseren. Tegelijkertijd lopen op dit moment nog de gesprekken over ondermeer de Landelijke Service Organisatie (LSO) waarin onder meer ook de kwestie van het eigenaarschap aan de orde komt. Een paar dingen liggen vast: De intellectuele eigendomsrechten op de ontwikkelde diensten en content van Bibliotheek.nl die voor de ontvlechting van de VOB in 2009 berusten bij de Vereniging van Openbare Bibliotheken en haar licentiegevers blijven bij deze vereniging; De zeggenschap en het (intellectuele) eigendom bij de verzelfstandigde doorontwikkeling en exploitatie van de digitale bibliotheek blijven nadrukkelijk verankerd in het publieke domein bij het collectief van het openbare bibliotheekwerk via de Vereniging van Openbare Bibliotheken en haar rechtsopvolgers; De branche (VOB) en het sectorinstituut (SIOB) werken samen in Bibliotheek.nl. Zij bepalen de ontwikkelingsrichting; OCW bekostigt de gemeenschappelijke infrastructuur, de branche de content; OCW bekostigt in 2011 hoogstwaarschijnlijk ook de verdere ontwikkeling van de infrastructuur van de landelijke digitale openbare bibliotheek en de implementatie ervan. Voor het overige is in de VOB-ledenvergadering bepaald dat de 0,22 per inwoner ingezet moet blijven voor de acquisitie van (digitale) content. Dus niet voor exploitatie van de gemeenschappelijke infrastructuur. 8

9 Implementatie 1. De subsidieregeling meldt dat PSO s aanzienlijk meer aanpassingen moeten verrichten dan basisbibliotheken. Maar de PSO s hebben nu nog geen inzicht in wat er nodig is; 2. De PSO s en de bibliotheken hebben nu nog een beperkt zicht op de op te leveren producten. Wat ze doen en hoe ze in elkaar steken is geschetst, maar de technische implicaties kunnen we nog niet schatten. 3. Wat houdt aansluiten concreet in? 4. Welke activiteiten moeten specifiek worden uitgevoerd? Wanneer komt daar meer zicht op? 5. Welke concrete resultaten worden verwacht van de PSO s. Betreft dit alleen artikel 2.2 of is sprake van (aanvullende) resultaten? Hoe worden deze resultaten gedefinieerd? 6. Wat indien een PSO ook bibliotheekinhoudelijke taken verricht? 7. In de subsidieregeling wordt verwezen naar een implementatieplan. Dit zou rond 1 september beschikbaar zijn. Op de website van stichting bibliotheek.nl wordt op 7 september gesproken over binnenkort. Is het plan (ruim) vóór 15 oktober beschikbaar? 8. De eerste oplevering is heel elementair. De informatie die wij krijgen is dat Bibliotheek.nl over 2 tot 3 jaar op volle sterkte is. Wanneer we overgaan naar Bibliotheek.nl en een lager serviceniveau aanbieden, dan wordt dat niet ervaren als innovatie. 9. Wat moet precies worden opgeleverd voor subsidie? 10. Hoe ziet de implementatie van een gemiddelde basisbibliotheek eruit en wat is de geschatte doorlooptijd? 11. Er kan geen sprake zijn van cherry picking en de doorontwikkeling is releasematig. Hoe gaat de implementatie dan in zijn werk? 12. Als je eigen CMS nog niet is afgeschreven, kun je dan meedoen? 13. Kan alle functionaliteit die in BicatWise zit, gebruikt worden als de benadering van Bibliotheek.nl geschiedt? Van PSO s wordt verwacht dat zij als beoogd samenwerkingspartner van Bibliotheek.nl die aanpassingen verrichten, die het mogelijk maken dat de basisbibliotheken worden aangesloten op de drie onderdelen uit de Subsidieregeling (website-infrastructuur, NBC, datawarehouse). Bibliotheek.nl wil voor de jaarwisseling komen tot een consortium, waarin in ieder geval alle PSO s participeren, dat zich gaat bezighouden met implementatie, beheer en doorontwikkeling van de landelijke infrastructuur en diensten. Voor bibliotheken geldt dat niet iedereen tegelijkertijd of meteen volledig zal kunnen worden aangesloten. Daarvoor zijn de lokale uitgangspunten te verschillend. In goed onderling overleg tussen Bibliotheek.nl en de bibliotheekorganisatie zal daarom worden bepaald wat de fasering en planning van aansluiting op de verschillende onderdelen moet zijn. Dit is maatwerk. Er is een voorkeursmoment van migratie voor iedere organisatie aan te geven. Dat moment is onder meer afhankelijk van de beschikbare collectieve functionaliteiten in relatie tot de huidige lokale functionaliteit. Het migratiemoment zal per onderdeel in gezamenlijkheid worden vastgesteld. In de praktijk kan het migratiemoment daarom later in de routekaart van Bibliotheek.nl plaatsvinden, waarbij mogelijk nog niet meteen alle van de dan beschikbare onderdelen volledig zullen worden afgenomen. Indien nodig zal een beperkt aantal van de in de branche in gebruik zijnde standaard CMS-en (vooralsnog BART, Joomla en Drupal) nog gedurende een afgesproken termijn worden ondersteund. Aan het einde van de migratieperiode zal uiteindelijk wel sprake 9

10 moeten zijn van een volledige aansluiting op en gebruikmaking van de verschillende onderdelen van de collectieve infrastructuur. In andere gevallen zal via een intakegesprek in overleg bepaald worden in hoeverre een gefaseerde implementatie op maat mogelijk is. Dit om bijvoorbeeld afschrijvingsperiodes rondom eigen CMS-en of van andere lokale investeringen te kunnen overbruggen. In technische zin kan uiteindelijk alle functionaliteit van bestaande lokale systemen worden aangesloten aan, of worden opgenomen in het collectieve systeem. Dit zal echter in het begin nog niet het geval zijn. Algemene informatie over de wijze van implementeren staat beschreven in het implementatieplan dat inmiddels te downloaden is op: Uit de aanbestedingsprocedures zijn de afgelopen maanden technische partners gekozen waarmee het ontwerptraject van de NBC, de WLWI/widgetstore en het datawarehouse (Tellus) is opgestart. Uit deze trajecten komt op dit moment nog detailinformatie die wordt opgenomen in een implementatiedraaiboek (eind oktober beschikbaar). Eind oktober volgt ook meer informatie over de te verwachten exploitatie- en beheerskosten. 10

11 Rol- en taakverdeling Vraag De opzet is gebaseerd op het samenwerken van de hele branche bij de vernieuwing. Zo wordt optimaal schaalvoordeel gerealiseerd. Maar bij de implementatie in de bibliotheken wordt geen gebruik gemaakt van de PSO-laag in de branche. Ook daar valt nog synergievoordeel te behalen. Het geeft de stichting Bibliotheek.nl bovendien meer ruimte om te ontwikkelen, indien de PSO-laag (een deel van) de implementatie gaat uitvoeren. ProBiblio ondersteunt de basisbibliotheken in Noord- en Zuid-Holland bij de implementatie. Daar hebben de basisbibliotheken ProBiblio expliciet om gevraagd. Een deel van hun ICT- programma voor is daarop gebaseerd. Over de mogelijke rol van PSO s, basisbibliotheken e.a. bij de implementatie en exploitatie wordt op dit moment nog gesproken. De richting die Bibliotheek.nl in wil slaan is hierboven al benoemd: namelijk voor de jaarwisseling komen tot een consortiumovereenkomst met de stichting PSO s. Dit vereist vele zorgvuldige voorbereidende maatregelen, waar momenteel door Bibiotheek.nl aan wordt gewerkt. Het is juist nu van groot belang om te komen tot een bundeling van expertise en middelen. 11

12 Overige onderdelen: algemeen, Nationale Bibliotheekcatalogus(NBC), Datawarehouse, WLWI/Widgetstore Vraag Algemeen Per wanneer komen de definitieve specificaties en protocollen van het Datawarehouse en de NBC beschikbaar? Hoe is de stand van zaken m.b.t. de servicebus? Deze is immers essentieel voor veel functionaliteiten. Hoe zit het met thuisgebruik? De specificaties, protocollen en standaarden voor de verschillende onderdelen (NBC, WLWI/Widgetstore en datawarehouse) zijn naar verwachting vanaf november beschikbaar en zullen dan ook worden gepubliceerd. Het thuisgebruik van content was en is een belangrijk speerpunt voor de inkoopcommissie. De Inkoopcommissie werkt aan het actualiseren van haar aanpak en licht alle lopende licenties door. Vanuit eindgebruikerperspectief bezien gaat het gelet op de snelle opkomst van Smartphones en E-readers met internettoegang - eerder om het organiseren van betrouwbare, beveiligde toegang tot content via dergelijke apparaten dan om het mogelijk maken van specifieke thuisgebruik. Bij de ontwikkeling van de gemeenschappelijke infrastructuur is het bieden van dergelijke toegangsmogelijkheden aan bibliotheekleden nadrukkelijk een belangrijk aandachtspunt. Vraag NBC Voor de NBC staat een andere begripsomschrijving in artikel 1 dan in de tekst van Toelichting 2. Welke laatste omschrijving is de juiste? Het gaat om beide omschrijvingen. In artikel 1 staat een beknopte aanduiding die in de toelichting verder wordt uitgewerkt. Vraag Datawarehouse De afspraken over het gebruik van de data in het Datawarehouse zijn nog niet gemaakt, noch met de mensen over wie het gaat, noch met de eigenaren van de data (de bibliotheken). ProBiblio heeft voor de test een dump geleverd van geanonimiseerde data en heeft Bibliotheek.nl gevraagd om aan het werk te gaan met het verkrijgen van toestemming. Wanneer komt die naar verwachting in zicht? De afspraken rondom het gebruik van statistische informatie uit het Datawarehouse zullen branchebreed gemaakt moeten worden, zoals ook destijds rondom de BISenquête is gebeurd. Het ligt daarom voor de hand om een dergelijke afsprakenset aan de ledenvergadering van de Vereniging van Openbare Bibliotheken voor te leggen. Bibliotheek.nl zal dat voorbereiden in nauw overleg met relevante partijen. Vraag WLWI/Widgetstore Wat is de fasering van de doorwikkeling van de gezamenlijke webpresence? Hoe ziet de planning van de ontwikkelingen eruit? 12

13 Op dit moment wordt uitgegaan van 2 releases van de WLWI-infrastructuur per jaar. Een eerste release zal aan het einde van dit jaar worden gepresenteerd. Tegen die tijd zal ook een routekaart voor de doorontwikkeling beschikbaar zijn. Widgets kunnen op ieder moment tussendoor beschikbaar komen. 13

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Nationale infrastructuur NBC, Website / widgetstore, Datawarehouse. Dennis Eijsten 15 september

Nationale infrastructuur NBC, Website / widgetstore, Datawarehouse. Dennis Eijsten 15 september Nationale infrastructuur NBC, Website / widgetstore, Datawarehouse Dennis Eijsten 15 september 28 september 2010 WAT KOMT ERAAN? 2 Beeld > Koptekst en voettekst... 3 28 september 2010 28 september 2010

Nadere informatie

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties Tenders Flexibele subsidies 2015: Tender 4 Flexibele subsidies 2015 - Tender 4 U bent een nieuwe stichting of vereniging die (nog) geen beroep gedaan heeft op, of nog niet in aanmerking kan komen voor,

Nadere informatie

NADERE REGELS AARDGASVOERTUIGEN HAAGLANDEN 2010 behorende bij de Subsidieverordening Luchtkwaliteit Haaglanden 2010

NADERE REGELS AARDGASVOERTUIGEN HAAGLANDEN 2010 behorende bij de Subsidieverordening Luchtkwaliteit Haaglanden 2010 Het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden; gelet op het artikel 8 van de Subsidieverordening Luchtkwaliteit Haaglanden 2010, vastgesteld op 30 juni 2010: BESLUIT vast te stellen: NADERE REGELS

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014; De raad van de gemeente Schiermonnikoog; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014; B E S L U I T: vast te stellen de: Subsidieverordening Verduurzaming particuliere

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 - Bepalingen Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014

Hoofdstuk 2 - Bepalingen Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014 Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014 Zakelijk Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Doel van de regeling Doelstelling van deze subsidieregeling is om het gebruik van zonnepanelen te

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; besluit vast te stellen de volgende regeling:

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum;

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum; Subsidieregeling raadgevend referendum Regeling van de Referendumcommissie van 12 november 2015, houdende nadere regels over de verstrekking van subsidies voor activiteiten die tot doel hebben het publieke

Nadere informatie

Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering

Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering De gemeente Katwijk heeft een nieuwe sportnota: Katwijk in beweging. In dit beleidsplan staat aangegeven dat de gemeente sporten en bewegen wil bevorderen

Nadere informatie

Subsidieregeling VUvereniging / VCAS

Subsidieregeling VUvereniging / VCAS Subsidieregeling VUvereniging / VCAS Artikel 1 Afbakening subsidieregeling Deze regeling heeft betrekking op subsidies die door VUvereniging, of door tussenkomst van VUvereniging door de Van Coeverden

Nadere informatie

Uitgegeven: 13 mei 2009

Uitgegeven: 13 mei 2009 Uitgegeven: 13 mei 2009 2009 no. 39 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Regeling van 12 mei 2009 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme, houdende regels betreffende

Nadere informatie

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016 Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 05 en 06 Inleiding Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017

SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017 Provinciaal Blad van Zuid-Holland SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Regeling begeleiding studenten universitaire lerarenopleidingen

Regeling begeleiding studenten universitaire lerarenopleidingen OCenW-Regelingen Bestemd voor: c universiteiten met een universitaire lerarenopleiding. Algemeen verbindend voorschrift Datum: 19 oktober 1999 Kenmerk: WO/B-1999/16107 Datum inwerkingtreding: zie artikel

Nadere informatie

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb Opdrachtbeschrijving Voor de continuering van het project Landelijke Kennisdeling, met bijzondere focus op het platform

Nadere informatie

Krediet Kwaliteitsfonds Basisonderwijs 2010-2011 provincie Groningen

Krediet Kwaliteitsfonds Basisonderwijs 2010-2011 provincie Groningen Krediet Kwaliteitsfonds Basisonderwijs 2010-2011 provincie Groningen Het krediet Kwaliteitsfonds Basisonderwijs Provincie Groningen 2010-2011 is een krediet waarvoor schoolbesturen uit de provincie Groningen,

Nadere informatie

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016;

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016; Subsidieregels lokaal innovatiefonds gemeente Lingewaard Burgemeester en wethouder van de gemeente Lingewaard; Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 06; Overwegende

Nadere informatie

Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen

Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen Bestemd voor bevoegde

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; -./ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; besluit vast

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Uitvoeringsregeling subsidie oprichting kredietunie MKB Noord-Holland 2015

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Uitvoeringsregeling subsidie oprichting kredietunie MKB Noord-Holland 2015 Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 27 januari 2015, nr. 530613-530615, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie oprichting kredietunie MKB Noord-Holland 2015 Gedeputeerde

Nadere informatie

Nadere Subsidieregeling Vrijwilligerswerk 2006 Muziek

Nadere Subsidieregeling Vrijwilligerswerk 2006 Muziek PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/37 Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 4 april

Nadere informatie

Aanvraagformulier structurele subsidie 2016

Aanvraagformulier structurele subsidie 2016 Aanvraagformulier structurele subsidie 2016 Gegevens Naam instelling :... Bank/Girorekening Let op de IBAN code! : Ten name van :.. Naam contactpersoon : Postadres : (voor alle verenigingscorrespondentie)

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland; Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland; Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013; Besluit van Gedeputeerde Staten van 11 oktober 2016, pzh-2016-565675226 (DOS 2016-0005091) tot vaststelling van de Subsidieregeling gebiedsprogramma s groen Zuid-Holland 2016 (Subsidieregeling gebiedsprogramma

Nadere informatie

NADERE REGELS SUBSIDIEVERORDENING AARDGASVOERTUIGEN HAAGLANDEN 2009

NADERE REGELS SUBSIDIEVERORDENING AARDGASVOERTUIGEN HAAGLANDEN 2009 Het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden; gelet op het artikel 8 van de Subsidieverordening Aardgasvoertuigen Haaglanden 2009, vastgesteld op 23 september 2009: BESLUIT vast te stellen: NADERE

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING BEGELEIDING EX-LEERLINGEN ALOYSIUS COLLEGE DEN HAAG 2015

SUBSIDIEREGELING BEGELEIDING EX-LEERLINGEN ALOYSIUS COLLEGE DEN HAAG 2015 Gemeente Den Haag BOW/2015.529 RIS 288916 SUBSIDIEREGELING BEGELEIDING EX-LEERLINGEN ALOYSIUS COLLEGE DEN HAAG 2015 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - het Aloysius College,

Nadere informatie

Subsidieverordening sociaal beleid stadsregio Rotterdam

Subsidieverordening sociaal beleid stadsregio Rotterdam STADSRECI.^^ "^"^ ROTTERDAM Subsidieverordening sociaal beleid stadsregio Rotterdam Vastgesteld in de regioraad van 17 december 2008 BOUWEN AAN SAMENHANG Subsidieverordening sociaal beleid stadsregio Rotterdam

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 12 februari 2008, nr. 2008int217572

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 12 februari 2008, nr. 2008int217572 PS2008WMC06 bijlage2 Verordening van Provinciale Staten van Utrecht van 31 maart 2008, 2008int217674 tot subsidiëring van kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie (Subsidieverordening kleinschalig

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ; Nr. 1748803 - II De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/1739468;

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Uitvoeringsregeling innovatieve projecten sociaal domein: Samen voor elkaar 2013 Portefeuille J. van der Hoek/ J. Nieuwenburg Auteur Mevr. ME van der Mede Telefoon 0235115045

Nadere informatie

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni 2008. Provinciale Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten van Noord-Holland; H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni 2008. Provinciale Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten van Noord-Holland; H.C.J.L. Borghouts, voorzitter. Provinciaal blad 2008 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland van 24 juni 2008, nr. 2008-37944 tot bekendmaking van de deelverordening klimaat Noord-Holland 2008. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagformulier is bedoeld voor een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wordt verleend voor een eenmalige activiteit of ander incidenteel

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/85

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/85 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/85 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels Limburgse Zonnepanelen 2011 Citeertitel: Nadere subsidieregels Limburgse Zonnepanelen 2011 Naam ingetrokken regeling:

Nadere informatie

TOELICHTING SUBSIDIEREGELING CONSORTIA VOOR VERDUURZAMEN BESTAANDE WONINGVOORRAAD GRONINGEN, FRIESLAND EN DRENTHE

TOELICHTING SUBSIDIEREGELING CONSORTIA VOOR VERDUURZAMEN BESTAANDE WONINGVOORRAAD GRONINGEN, FRIESLAND EN DRENTHE TOELICHTING SUBSIDIEREGELING CONSORTIA VOOR VERDUURZAMEN BESTAANDE WONINGVOORRAAD GRONINGEN, FRIESLAND EN DRENTHE Datum: 24 mei 2011 1. Waarom subsidie voor consortia? De 3 noordelijke provincies willen

Nadere informatie

Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen

Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten: vast

Nadere informatie

gelet op de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 en Algemene wet bestuursrecht

gelet op de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 en Algemene wet bestuursrecht Groningen, 7 april 2009 BESLUIT van GEDEPUTEERDE STATEN van Provincie Groningen inhoudende het bekendmaken van regels betreffende de subsidiëring van het stimuleren van het realiseren en exploiteren van

Nadere informatie

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen.

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen. Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten:

Nadere informatie

INNOVATIEVE PROJECTEN

INNOVATIEVE PROJECTEN BVA&O110705_12d STIMULERINGSREGELING INNOVATIEVE PROJECTEN A&O-fonds Provincies 1 Stimuleringsregeling: 1. Waarom de stimuleringsregeling Innovatieve projecten? P. 3 2. Wie kan subsidie aanvragen? P. 3

Nadere informatie

Collectief wat kan, lokaal wat moet

Collectief wat kan, lokaal wat moet Collectief wat kan, lokaal wat moet HKA Klantendag 22 november 2012 Diederik van Leeuwen, directeur Dennis Eijsten, Manager Informatiemanagement Inhoud Expansiedrift van HKA Kleine update BNL Relatie BNL

Nadere informatie

Voortgangsberichten. AGENDAPUNT 10 Ledenvergadering Vereniging Aan de slag met Collectie Nederland

Voortgangsberichten. AGENDAPUNT 10 Ledenvergadering Vereniging Aan de slag met Collectie Nederland Voortgangsberichten AGENDAPUNT 10 Ledenvergadering Vereniging 11-12-08 10.3 Aan de slag met Collectie Nederland De Collectie Nederland De Collectie Nederland is het tweede thema op de Agenda voor de Toekomst.

Nadere informatie

Versie: 28 januari 2014

Versie: 28 januari 2014 Versie: 28 januari 2014 Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014 - Particulier Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Doel van de regeling Doelstelling van deze subsidieregeling is om het

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/78

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/78 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/78 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels bevordering buurtalen (Duits en Frans) in basisonderwijs en VMBO in Limburg (gewijzigd) Citeertitel: zie officiële naam

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12 GEWIJZIGDE NADERE SUBSIDIEREGELS LIMBURGSE ZONNEPANELEN Officiële naam regeling: Nadere Subsidieregels Limburgse Zonnepanelen Citeertitel: Nadere Subsidieregels Limburgse

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3953 20 januari 2017 Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 januari 2017, nr. VO/1112830,

Nadere informatie

Innovatie Prestatie Contracten Informatie voor deelnemende ondernemers IPC-tender 4 (2013)

Innovatie Prestatie Contracten Informatie voor deelnemende ondernemers IPC-tender 4 (2013) Innovatie Prestatie Contracten Informatie voor deelnemende ondernemers IPC-tender 4 (2013) Geachte ondernemer, Samen met meer dan 3.000 bedrijven maakt u gebruik van de Innovatie prestatie contracten (IPC).

Nadere informatie

Life Sciences & Health TKI 2015

Life Sciences & Health TKI 2015 Life Sciences & Health TKI 2015 TKI LSH Match regeling voor publiek-private samenwerking Oproep tot het indienen van aanvragen voor de TKI- regeling voor de Topsector Life Sciences & Health 1. Regeling

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG a 1 BijB 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

Subsidieregeling AMIF en ISF. mr JW Kempers

Subsidieregeling AMIF en ISF. mr JW Kempers Subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020 mr JW Kempers 11 februari 2015 Inleiding - In de Subsidieregeling zijn vier Verordeningen samengebracht in een ministeriële regeling: de Subsidieregeling AMIF en

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING LEVENSLOOPBESTENDIG MAKEN VAN WONINGEN per 1 juli 2015

SUBSIDIEREGELING LEVENSLOOPBESTENDIG MAKEN VAN WONINGEN per 1 juli 2015 Hoofdstuk 1: begripsbepalingen Artikel 1 Algemene begripsomschrijvingen In deze Subsidieregeling wordt verstaan onder: a. aanvrager: een natuurlijk persoon die een aanvraag doet voor subsidie; b. college:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9829 28 februari 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 februari 2017, nr. MBO/1147339,

Nadere informatie

Subsidieaanvraag subsidie vanaf 50.000,-

Subsidieaanvraag subsidie vanaf 50.000,- Subsidieaanvraag subsidie vanaf 50.000,- Deel A: Algemene informatie Deel B: Activiteit Deel C: Begroting Deel D: Ondertekening Bijlage voor*beeld begroting Deel A: Algemene informatie 1. Vult u dit verzoek

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING WESTSTELLINGWERF 2016 De raad van de gemeente Weststellingwerf; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer 006042/c; gelet op artikel 149 van

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT ( )

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT ( ) SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT (2016-2018) Burgemeester en wethouders van Maastricht, - gelet op artikel 2, vierde lid en artikel 3, tweede lid van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

gelet op artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014

gelet op artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014 DSB/2016.247 RIS294595 SUBSIDIEREGELING ELEKTRISCHE VOERTUIGEN DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Overwegende dat: - de groei van het aantal elektrische auto s in Den Haag een bijdrage

Nadere informatie

1-cD. JU! 1 ' Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

1-cD. JU! 1 ' Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1-cD JU! 1 ' Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De besturen van de politieke partijen vertegenwoordigd in de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, REGELING VAN HET STIMULERINGSFONDS VOOR DE JOURNALISTIEK VAN 1 MAART 2015, NR. 24805, TOT VASTSTELLING VAN EEN TIJDELIJKE SUBSIDIEREGELING PERSINNOVATIE 2015 Het Stimuleringsfonds voor de journalistiek,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17118 22 juni 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 19 juni 2015, nr. IENM/BSK-2015/114933,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7154 12 maart 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 5 maart 2014, nr. DT&V/beleid/2013/UIT-1108,

Nadere informatie

Subsidieregeling Evenementen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel;

Subsidieregeling Evenementen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel; gemeente Capelle aan den Ijssel Subsidieregeling Evenementen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel; gelet op de Algemene subsidieverordening Capelle aan den Ussel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5474 13 april 2010 Regeling houdende bepalingen voor de subsidiëring van de upgrade van ERTMS apparatuur met versie 2.3.0.d

Nadere informatie

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, REGELING VAN HET STIMULERINGSFONDS VOOR DE JOURNALISTIEK VAN 15 MAART 2016, NR. 25819, TOT VASTSTELLING VAN EEN TIJDELIJKE SUBSIDIEREGELING JOURNALISTIEKE INNOVATIE RONDE 11 2016 Het Stimuleringsfonds

Nadere informatie

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure. U kunt subsidie voor een bepaald project of

Nadere informatie

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Het college van burgemeester en wethouders van Velsen, Overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op het gebied van energiebesparing; gelet

Nadere informatie

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 Raadsvergadering : 25 februari 2016 Agendanr. : 6d Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 De raad der gemeente Bergeijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

Gedeputeerde Staten van Flevoland, PROVINCIE FLEVOLAND n Provinciaal Blad 2011/30 Nummer 1113916 Schrappen subsidieplafonds per gemeente in de beleidsregel Stimulering Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Woningbouw Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 026 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels implementatie KAR Citeertitel: Nadere subsidieregels implementatie KAR Naam ingetrokken regeling: N.v.t. Besloten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29620 21 oktober 2013 Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 10 oktober 2013 Het bestuur

Nadere informatie

Uitgegeven: 12 februari 2010. 2010, no. 11 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

Uitgegeven: 12 februari 2010. 2010, no. 11 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Uitgegeven: 12 februari 2010 2010, no. 11 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Verordening van 10 februari 2010, houdende regels betreffende de subsidiëring van activiteiten op het terrein van verbetering van

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieverstrekking Uitvoeringsverordening Subsidie Agenda Recreatie en Toerisme provincie Utrecht

Aanvraagformulier subsidieverstrekking Uitvoeringsverordening Subsidie Agenda Recreatie en Toerisme provincie Utrecht Aanvraagformulier subsidieverstrekking Uitvoeringsverordening Subsidie Agenda Recreatie en Toerisme 2016-2019 provincie Utrecht Voor het indienen van uw subsidieaanvraag gebruikt u dit formulier. De aanvragen

Nadere informatie

Tenders Flexibele subsidies 2015: Vrijwilligers koesteren

Tenders Flexibele subsidies 2015: Vrijwilligers koesteren Tenders Flexibele subsidies 2015: Vrijwilligers koesteren Tender 3 Iedereen telt mee. Maastricht wil dat haar inwoners op alle vlakken mee kunnen doen: zelfstandig wonen, leven, werken, opvoeden en opgroeien,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Uitgegeven: 29 januari 2009 2009 no. 13 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Provinciale Staten van Fryslân van 17 december 2008 tot vaststelling van de regeling Human Resource Management Plus 2009

Nadere informatie

Beleidsregel kunst&cultuur in de gebieden

Beleidsregel kunst&cultuur in de gebieden BELEIDSREGEL KUNST EN CULTUUR IN DE GEBIEDEN Naast de projectsubsidies voor kortlopende projecten, de periodesubsidies voor langer lopende projecten, de jaarsubsidies amateurs en het snelloket is er nu

Nadere informatie

De gekantelde Wmo-verordening

De gekantelde Wmo-verordening De gekantelde Wmo-verordening De VNG heeft een Wmo-modelverordening gepubliceerd. Gemeenten kunnen deze tekst gebruiken als voorbeeld om lokaal een eigen Wmo-verordening op te stellen. Voor belangenorganisaties

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van de Subsidieregeling opruiming drugsafval provincie Fryslân 2016

Besluit tot vaststelling van de Subsidieregeling opruiming drugsafval provincie Fryslân 2016 Besluit tot vaststelling van de Subsidieregeling opruiming drugsafval provincie Fryslân 2016 Gedeputeerde staten van de provincie Fryslân, Gelet op artikel 1.3, vierde lid van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Handleiding Projectadministratie

Handleiding Projectadministratie Handleiding Projectadministratie Subsidieregeling kinderopvang (thema b) Aanvraagtijdvak 2009 1 Handleiding Projectadministratie Subsidieregeling kinderopvang (thema b) Aanvraagtijdvak 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

KUNSTENPLAN REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE

KUNSTENPLAN REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE KUNSTENPLAN 2017-2020 REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE 2017-2020 REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE 2017-2020 Het bestuur van het AFK, gelet op de missie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst om te

Nadere informatie

Subsidieregeling Fonds Cultuur

Subsidieregeling Fonds Cultuur Subsidieregeling Fonds Cultuur Artikel 1: Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. instelling: een organisatie die rechtspersoonlijkheid bezit en die zich ten

Nadere informatie

Proeftuinplan: Meten is weten!

Proeftuinplan: Meten is weten! Proeftuinplan: Meten is weten! Toetsen: hoog, laag, vooraf, achteraf? Werkt het nu wel? Middels een wetenschappelijk onderzoek willen we onderzoeken wat de effecten zijn van het verhogen cq. verlagen van

Nadere informatie

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem,

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem, Uitvoeringsregeling Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod ingaande 1 april 2015 Het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

REGLEMENT LOOPBAANCHECK

REGLEMENT LOOPBAANCHECK REGLEMENT LOOPBAANCHECK 2015-2016 Definitief vastgesteld op 2 december 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepaling blz. 03 Artikel 2 Algemeen blz. 04 Artikel 3 Doelgroep blz. 05 Artikel 4 Aanvraag loopbaancheck/scholing

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 3016

GEMEENTEBLAD. Nr. 3016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Pijnacker-Nootdorp. Nr. 3016 11 januari 2017 Subsidieregeling Stimuleringsfonds particulier initiatief 2016 De raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp; gezien

Nadere informatie

Hoe kan subsidie worden aangevraagd? Waaraan moet een subsidieaanvraag voldoen? Ambities en activiteiten... 4

Hoe kan subsidie worden aangevraagd? Waaraan moet een subsidieaanvraag voldoen? Ambities en activiteiten... 4 HANDLEIDING SUBSIDIEAANVRAAG PLUS PROJECT In deze handleiding vind je de informatie voor de aanvraag, inclusief nadere toelichting over het invullen van het format. Mocht je nog vragen hebben, neem dan

Nadere informatie

TOELICHTING. Regeling uitvoering van LEADER-projecten Oost-Groningen. Regeling lopende kosten LEADER

TOELICHTING. Regeling uitvoering van LEADER-projecten Oost-Groningen. Regeling lopende kosten LEADER TOELICHTING Regeling uitvoering van LEADER-projecten Oost-Groningen en Regeling lopende kosten LEADER In het kader van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 (POP 3) wordt het LEADER-programma

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2015, nr... ; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

Nadere informatie

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, REGELING VAN HET STIMULERINGSFONDS VOOR DE JOURNALISTIEK VAN 24 AUGUSTUS 2016, NR. 26108, TOT VASTSTELLING VAN EEN TIJDELIJKE SUBSIDIEREGELING JOURNALISTIEKE INNOVATIE RONDE 12 2016 Het Stimuleringsfonds

Nadere informatie

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Voor u ligt de beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'. Dit betreft een tijdelijke beleidsregel voor de periode 2014 en 2015, tot de aanvang

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ALMERE 2011 De raad van de gemeente Almere; Gezien het voorstel van het college; Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

Toelichting op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Heerde 2017

Toelichting op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Heerde 2017 Toelichting op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Heerde 2017 Begripsomschrijvingen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: - algemene groepsvrijstellingsverordening:

Nadere informatie

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ;

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr. 5365999; gelet op de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, artikel

Nadere informatie

Model. Aanvraagformulier. Tijdelijke subsidieregeling stimuleren leeftijdsbewust beleid. Aanvraagronde 2007

Model. Aanvraagformulier. Tijdelijke subsidieregeling stimuleren leeftijdsbewust beleid. Aanvraagronde 2007 Model Aanvraagformulier Tijdelijke subsidieregeling stimuleren leeftijdsbewust beleid Aanvraagronde 2007 Bijlage 1 als bedoeld in artikel 5, derde lid, en artikel 6, onderdeel b, van de Tijdelijke subsidieregeling

Nadere informatie

Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod

Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zandvoort Nr. 120851 13 juli 2017 Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod

Nadere informatie

besluiten: vast te stellen de Subsidieregeling Mkb innovatiestimulering regio en topsectoren Noord- Nederland 2016 luidende als volgt:

besluiten: vast te stellen de Subsidieregeling Mkb innovatiestimulering regio en topsectoren Noord- Nederland 2016 luidende als volgt: Regeling van 26 april 2016 houdende regels betreffende de subsidiëring van activiteiten op het terrein van innovaties in het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Fryslân, Groningen. Gedeputeerde

Nadere informatie

Toelichting op artikel 3 Subsidiegrondslag Toelichting op artikel 4 inwerkingtreding

Toelichting op artikel 3 Subsidiegrondslag Toelichting op artikel 4 inwerkingtreding Toelichting op de beleidsregel stimulering optimale beschikbaarheid van Automatische Externe Defibrillatoren (AED s) binnen het Reanimatie Netwerk Heerlen Wettelijk kader De Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland 10 februari 2014 BIVO/2014/30040 *Z0107302622* R E G E L I N G S U B S I D I E D U U R Z A A M W O N E N I N K E N N E M E R L A N D Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Regionale Cultuurplannen

Aanvraagformulier subsidie Regionale Cultuurplannen 1 Aanvraagformulier subsidie Regionale Cultuurplannen De Regionale Cultuurplannen (RCP) omvatten een subsidiebudget voor het vergroten van cultuurparticipatie, bedoeld voor amateurkunst (alle kunst- en

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...);

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...); Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...); gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening; SUBSIDIEREGELING VOLWASSENEN

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING AANGEPAST SPORTEN IN DE REGIO DRECHTSTEDEN 2013

SUBSIDIEVERORDENING AANGEPAST SPORTEN IN DE REGIO DRECHTSTEDEN 2013 SUBSIDIEVERORDENING AANGEPAST SPORTEN IN DE REGIO DRECHTSTEDEN 2013 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. aangepast sporten: het

Nadere informatie

Uw brief/mail van Uw kenmerk Bijlage Verzenddatum 28 augustus

Uw brief/mail van Uw kenmerk Bijlage Verzenddatum 28 augustus Stichting RegioMarketing Toerisme P/a Kleine Breedstraat 4 9101 LB DOKKUM Dossiernummer : n.v.t. Stuknummer : n.v.t. Behandeld door : A.T. van der Meulen Email : gemeente@achtkarspelen.nl Uw brief/mail

Nadere informatie

NADERE REGELS VOOR SUBSIDIËRING VAN SPORTEVENEMENTEN IN AMSTELVEEN Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

NADERE REGELS VOOR SUBSIDIËRING VAN SPORTEVENEMENTEN IN AMSTELVEEN Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen. NADERE REGELS VOOR SUBSIDIËRING VAN SPORTEVENEMENTEN IN AMSTELVEEN 2014. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen. In deze nadere regels wordt verstaan onder: a. Algemene subsidieverordening:

Nadere informatie