Vragen en antwoorden. Informatiebijeenkomst Subsidieregeling Aansluiting op de digitale bibliotheek 15 september 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragen en antwoorden. Informatiebijeenkomst Subsidieregeling Aansluiting op de digitale bibliotheek 15 september 2010"

Transcriptie

1 en antwoorden Informatiebijeenkomst Subsidieregeling Aansluiting op de digitale bibliotheek 15 september

2 Subsidieregeling & financiën 1. Bij de basisbibliotheken is sprake van een eenmalig bedrag van , - voor de aansluiting op de landelijke infrastructuur. Nader gespecificeerd in artikel 2.2. Hoe moet dit bedrag worden geïnterpreteerd: als een (afdoende) dekking van alle te verwachten kosten? als een concrete stimulans (voor een select aantal bibliotheken)? als en steuntje in de rug? 2. Ik heb begrepen dat er per basisbibliotheek een bijdrage van kan worden verkregen. Hoe is dit bedrag opgebouwd? 3. Hoe verhouden subsidiebedrag en daadwerkelijk kosten zich tot elkaar? 4. Is de subsidieregeling BTW-belast? 5. Aan welke formele criteria dienen de aanvragen te voldoen? Wat betekent ondertekening door bevoegd gezag? 6. Tot wanneer kan een basisbibliotheek een aanvraag indienen? Wanneer is exact de sluiting van de aanvraagperiode? Het subsidiebedrag is een substantiële tegemoetkoming in de kosten voor aansluiting op de digitale infrastructuur van Bibliotheek.nl. OCW biedt de branche dus de helpende hand. De hoogte van het bedrag is afgeleid uit informatie van de intakegesprekken van Bibliotheek.nl met bibliotheken en uit ervaringsgegevens van bibliotheken die recent hun website hebben vernieuwd. Een aanvraag moet voorzien zijn van: een afschrift van de statuten; een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel; een recent bankrekeningafschrift. Een aanvraag moet worden ingediend door een persoon die bevoegd is namens de bibliotheekorganisatie verplichtingen aan te gaan. In de meeste gevallen blijkt uit de statuten van de organisatie, uit het directiestatuut of uit het uittreksel van de KvK welke personen welke bevoegdheden hebben. Subsidie kan worden aangevraagd vóór 15 oktober Dit bekent dat een aanvraag uiterlijk 14 oktober om uur bij OCW binnen moet zijn. Aanvragen die OCW op 15 oktober of later ontvangt, worden niet in behandeling genomen. Dit betekent dat aanvragen die op of vóór 14 oktober zijn gepost, maar een aantal dagen onderweg zijn, niet in de loting worden meegenomen. De subsidie die bibliotheekorganisaties van OCW ontvangen is inclusief BTW. 2

3 Verantwoordelijkheden, verplichtingen en risico s 1. Artikel 2, lid 2 noemt de elementen die moeten worden gerealiseerd en artikel 6, lid 1 en 2 noemt een termijn daarvoor. Wat gebeurt er als de Stichting Bibliotheek.nl de noodzakelijke producten onverhoopt niet tijdig kan opleveren? Dan kunnen de PSO s en de bibliotheken niet op tijd voldoen aan de voorwaarde onder art 6, lid 1 en 2, terwijl ze daar geen invloed op hebben. 2. De verantwoordelijkheid voor het realiseren van de prestaties, zoals in deze regeling omschreven, ligt bij de subsidieontvangende bibliotheekorganisatie. Maar er is nog niet helder wat precies wordt opgeleverd door Bibliotheek.nl. Dit is een hoog risico voor de subsidieontvanger. 3. Hoe worden deze beoogde/verplichte resultaten concreet vastgelegd? Komt er een hard contract tussen de bibliotheek en.? 4. De PSO's en (Plus)bibliotheken gaan een verplichting aan op basis van producten van Bibliotheek.nl. Deze producten zijn nog volop in ontwikkeling. Wat gebeurt er met de subsidieverstrekking voor PSO's wanneer blijkt dat de activiteiten niet voor 1 juli 2011 zijn afgerond? Van bibliotheken en PSO s die subsidie ontvangen, wordt verwacht dat zij deelname aan de landelijke digitale infrastructuur realiseren door middel van aansluiting op drie componenten: de gemeenschappelijke website infrastructuur; de Nationale Bibliotheekcatalogus; het gemeenschappelijke datawarehouse. Subsidieaanvragers kunnen alleen worden beoordeeld op gebieden waarvoor zij zelf de verantwoordelijkheid kunnen dragen en die zij zelf kunnen beïnvloeden. Mochten producten van Bibliotheek.nl onverhoopt niet op tijd beschikbaar zijn, dan is sprake van overmacht die de subsidieontvanger niet kan worden aangerekend. Bibliotheken maken individuele afspraken met Bibliotheek.nl over de zaken die direct implementeerbaar zijn. Over onderdelen die een fasering of latere planning vereisen worden in onderling verband nadere afspraken gemaakt. 3

4 Spreiding 1. De 160 basisbibliotheken in Nederland zijn niet evenredig over de provincies verdeeld. Hoe wordt rekening gehouden met het aantal basisbibliotheken per provincie? En met het aantal vestigingen per basisbibliotheek? 2. Is er overwogen per provincie te loten? 3. 4 bibliotheken per provincie is nadelig voor Zuid-Holland vergeleken met Groningen en Flevoland. Hebben afgewezen bibliotheken voorrang bij e.d. 2 e tranche? In dit stadium wil OCW de bibliotheken in alle provincies in de gelegenheid stellen subsidie voor aansluiting aan te vragen. De regeling beoogt een geografische spreiding over heel Nederland (ondanks de budgettaire beperkingen). Spreiding is een belangrijk criterium in het OCW-cultuurbeleid. Daarom heeft de subsidieregeling als vertrekpunt dat in alle provincies bibliotheken kunnen worden aangesloten. Omdat het budget beperkt is, kunnen per provincie ten hoogste vier basisbibliotheken in aanmerking komen voor een projectsubsidie. In provincies met veel bibliotheken komen procentueel minder aanvragers in aanmerking dan in provincies met weinig bibliotheken. Er zijn verschillende vormen van loting overwogen, ook een loting per provincie. Uit het oogpunt van eenvoud en controleerbaarheid is gekozen voor één loting. Deze loting levert in één trekkingsronde een rangorde op voor alle aanvragers. Deze rangorde wordt ook gevolgd, indien er middelen beschikbaar zijn om aan meer dan 42 basisbibliotheken subsidie te verlenen. Bij een loting per provincie zou de toedeling van eventuele extra middelen complex worden. De loting wordt op basis van een protocol uitgevoerd door een notaris van het kantoor van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. Dit protocol wordt begin oktober gepubliceerd op de website Geïnteresseerden kunnen aanwezig zijn bij de trekking ten kantore van de notaris, Bezuidenhoutseweg 57 te Den Haag. De trekking zal naar verwachting op dinsdag 2 november plaatsvinden. Het exacte tijdstip wordt gecommuniceerd via de websites en U kunt zich telefonisch aanmelden voor de trekkingsbijeenkomst ( ). Het uiteindelijke doel van OCW is om alle bibliotheken in de gelegenheid te stellen zich aan te sluiten op de landelijke digitale bibliotheek. OCW streeft daarom naar een vervolg op deze regeling in

5 Toetsing en beoordeling 1. Wie controleert de kwaliteit van de subsidieaanvraag? Adviseert de Stichting Bibliotheek.nl ons daarover? 2. Wordt deelname aan Bibliotheek.nl een onderdeel van de certificering? 3. Waarop wordt de bibliotheek achteraf getoetst? 4. Hoe moet de besteding worden verantwoord? 5. Wanneer krijgen wij een toetsingskader? 6. Wat is de rol van het sectorinstituut in de toetsing bij de besteding van de subsidie? 7. De bijdrage voor koppeling aan Bibliotheek.nl wordt voor de PSO's 22 weken na de gereedmelding definitief vastgesteld. Op basis van welke criteria is die definitieve vaststelling? Voor OCW betekent aansluiting op de landelijke digitale bibliotheek de deelname aan de digitale infrastructuur met een gemeenschappelijke website-infrastructuur, aansluiting op de Nationale Bibliotheekcatalogus en de aansluiting op het gemeenschappelijke centrale datawarehouse. Bij de subsidieverlening stuurt OCW een standaard prestatieverklaring mee. De prestatieverklaring geeft weer hoe de subsidie na afloop van de subsidieperiode zal worden vastgesteld. Dit formulier wordt ook geplaatst op de website Na afloop van de subsidietermijn moeten de subsidieontvangers de prestatieverklaring indienen. Daarin moeten zij aangeven of de overeengekomen prestatie is gerealiseerd. Concreet betekent dit: zijn de drie onderdelen voor aansluiting op de digitale bibliotheek (website-infrastructuur, Nationale Bibliotheekcatalogus, datawarehouse) tot stand gekomen? In geval de overeengekomen prestatie niet is verricht, wordt de subsidieverlening ongedaan gemaakt en het aan u betaalde voorschot volledig teruggevorderd. Indien niet alle drie de componenten van aansluiting op Bibliotheek.nl zijn gerealiseerd, wordt de subsidie naar rato vastgesteld en het teveel aan het aan u betaalde voorschot teruggevorderd. Bij de subsidievaststelling wordt getoetst of de overeengekomen prestatie is geleverd. Er wordt niet getoetst op de besteding van de ontvangen middelen. Bibliotheek.nl zal op verzoek van de minister na afloop van de subsidieperiode steekproefsgewijs onder de deelnemers aan de subsidieregeling toetsen of de aansluiting daadwerkelijk tot stand is gekomen. Het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) speelt daarbij geen rol. Niet iedereen zal tegelijkertijd of meteen volledig kunnen worden aangesloten. In goed onderling overleg tussen Bibliotheek.nl en de bibliotheekorganisatie zal daarom worden bepaald wat de fasering en planning van de verschillende onderdelen moet zijn. Aan het einde van de afgesproken migratieperiode zal uiteindelijk wel sprake moeten zijn van een volledige aansluiting op de verschillende onderdelen van de gemeenschappelijke infrastructuur. Certificering is een instrument - voor en van de bibliotheekbranche - om kwaliteitsverbetering op gang te brengen. De totstandkoming van de normen is vooral een zaak van de branchepartijen. Nieuwe normen behoeven instemming van de VNG. In de ledenvergadering van de VOB van 17 juni 2010 zijn de certificeringnormen voor vastgesteld. Daarin is o.a. opgenomen dat de bibliotheek moet aantonen op welke wijze zij een bijdrage levert aan de digitale bibliotheek, binnen de landelijk afgesproken kaders van informatiearchitectuur. 5

6 2011 en verder 1. Komt er na 2011 ook nog geld beschikbaar om de resterende bibliotheekorganisaties aan te sluiten? Theoretisch zou de uitrol anders tot het aantal van 64 bibliotheken beperkt kunnen blijven wegens gebrek aan middelen om verder te implementeren. Dat zou heel jammer zijn. 2. Wat zijn de verwachtingen t.a.v. nieuwe subsidieregelingen (2011 e.v.) voor hetzelfde onderwerp? Met name voor de bibliotheken die in 2010 buiten de boot vallen. Doel van OCW is om alle bibliotheekorganisaties over een bepaalde periode in de gelegenheid te stellen subsidie voor aansluiting aan te vragen. OCW streeft ernaar dat de subsidieregeling in 2011 een vervolg kan krijgen. Dit hangt af van de politieke besluitvorming (begrotingsbehandeling 2011) en van de respons op deze regeling. De OCW-begroting 2011 bevat opnieuw middelen voor bibliotheekinnovatie. Als het parlement de begroting goedkeurt, kan er in 2011 opnieuw een subsidieregeling komen. Een subsidieregeling voor 2011 is nog niet opgesteld. Daar liggen ook nog verschillende keuzemogelijkheden. Dan wordt ook beslist of de afgevallen aanvragers een specifieke positie moeten/kunnen krijgen. 6

7 Alternatieve verdeling van middelen, gezamenlijk aanvragen 1. Zijn alternatieven t.a.v. de verdeling van gelden bespreekbaar? Bijvoorbeeld het poolen op provinciaal niveau? 2. Kunnen PSO s namens hun hele netwerk subsidie aanvragen (dus alle basisbibliotheken in Noord-Holland en Zuid-Holland tezamen)? 3. Kan een PSO een aanvraag indienen voor alle aangesloten PSO s? Of kan het een gezamenlijke aanvraag zijn van alle samenwerkende basisbibliotheken bijvoorbeeld in BOZH-verband? 4. Kan een PSO samen met een of meerdere bibliotheken een aanvraag indienen? Het verdeelmodel ligt vast in de Subsidieregeling aansluiting digitale bibliotheek. Dat is een formeel besluit, gepubliceerd in de Staatscourant. Het indienen van een aanvraag is dus alleen mogelijk door afzonderlijke bibliotheekorganisaties binnen de drie categorieën. 7

8 Beheer & exploitatie van de digitale bibliotheek 1. Er is nog geen afspraak over het beheer en de exploitatie van de producten van Bibliotheek.nl. Welke rol voorziet Bibliotheek.nl voor de Provinciale Service Organisaties (PSO s)? De PSO s willen daar meer duidelijkheid over; 2. Hoe worden de exploitatie, het beheer en de doorontwikkeling georganiseerd en gefinancierd? 3. Wat worden de totale kosten van deze nieuwe site op basis van de White Label Website Infrastructuur? 4. Is er al een exploitatiemodel? 5. Wie is eigenaar van de (nieuwe) systemen/applicaties/platforms etc.? M.a.w. wie beslist over bijvoorbeeld de doorontwikkeling? 6. Welke invloed zal deze doorontwikkeling hebben op de structurele kosten? Wordt e.e.a. elk jaar duurder? Is er sprake van indexering? 7. Bibliotheken zijn niet verplicht om deel te nemen aan Bibliotheek.nl. Wat nu, als blijkt dat niet 160 maar 80 basisbibliotheken deelnemen. Wie draagt de meerkosten? 8. Past de exploitatie van Bibliotheek.nl in de huidige 0,22 per inwoner? 9. Kunnen diensten doorberekend worden aan de klant? 10. Wanneer is er zicht op de kosten van het beheer? 11. Is er zicht op de totaalkosten als je alles doet? 12. Waar zit de grootste kostenbesparing voor de bibliotheken? De bibliotheken worden immers de komende jaren gekort. Momenteel rekent Bibliotheek.nl aan een exploitatiemodel voor de gemeenschappelijke digitale infrastructuur en digitale diensten. Er zijn nog onbekenden rondom beheer, ondersteuning en verdienmodellen die van invloed kunnen zijn op de bijdrage die uiteindelijk aan de deelnemers zal worden gevraagd. Eind oktober 2010 komt hierover meer informatie beschikbaar. Uitgangspunt is steeds geweest om door een gezamenlijke aanpak op langere termijn efficiencyvoordelen, een snellere innovatie en meer kwaliteit te realiseren. Tegelijkertijd lopen op dit moment nog de gesprekken over ondermeer de Landelijke Service Organisatie (LSO) waarin onder meer ook de kwestie van het eigenaarschap aan de orde komt. Een paar dingen liggen vast: De intellectuele eigendomsrechten op de ontwikkelde diensten en content van Bibliotheek.nl die voor de ontvlechting van de VOB in 2009 berusten bij de Vereniging van Openbare Bibliotheken en haar licentiegevers blijven bij deze vereniging; De zeggenschap en het (intellectuele) eigendom bij de verzelfstandigde doorontwikkeling en exploitatie van de digitale bibliotheek blijven nadrukkelijk verankerd in het publieke domein bij het collectief van het openbare bibliotheekwerk via de Vereniging van Openbare Bibliotheken en haar rechtsopvolgers; De branche (VOB) en het sectorinstituut (SIOB) werken samen in Bibliotheek.nl. Zij bepalen de ontwikkelingsrichting; OCW bekostigt de gemeenschappelijke infrastructuur, de branche de content; OCW bekostigt in 2011 hoogstwaarschijnlijk ook de verdere ontwikkeling van de infrastructuur van de landelijke digitale openbare bibliotheek en de implementatie ervan. Voor het overige is in de VOB-ledenvergadering bepaald dat de 0,22 per inwoner ingezet moet blijven voor de acquisitie van (digitale) content. Dus niet voor exploitatie van de gemeenschappelijke infrastructuur. 8

9 Implementatie 1. De subsidieregeling meldt dat PSO s aanzienlijk meer aanpassingen moeten verrichten dan basisbibliotheken. Maar de PSO s hebben nu nog geen inzicht in wat er nodig is; 2. De PSO s en de bibliotheken hebben nu nog een beperkt zicht op de op te leveren producten. Wat ze doen en hoe ze in elkaar steken is geschetst, maar de technische implicaties kunnen we nog niet schatten. 3. Wat houdt aansluiten concreet in? 4. Welke activiteiten moeten specifiek worden uitgevoerd? Wanneer komt daar meer zicht op? 5. Welke concrete resultaten worden verwacht van de PSO s. Betreft dit alleen artikel 2.2 of is sprake van (aanvullende) resultaten? Hoe worden deze resultaten gedefinieerd? 6. Wat indien een PSO ook bibliotheekinhoudelijke taken verricht? 7. In de subsidieregeling wordt verwezen naar een implementatieplan. Dit zou rond 1 september beschikbaar zijn. Op de website van stichting bibliotheek.nl wordt op 7 september gesproken over binnenkort. Is het plan (ruim) vóór 15 oktober beschikbaar? 8. De eerste oplevering is heel elementair. De informatie die wij krijgen is dat Bibliotheek.nl over 2 tot 3 jaar op volle sterkte is. Wanneer we overgaan naar Bibliotheek.nl en een lager serviceniveau aanbieden, dan wordt dat niet ervaren als innovatie. 9. Wat moet precies worden opgeleverd voor subsidie? 10. Hoe ziet de implementatie van een gemiddelde basisbibliotheek eruit en wat is de geschatte doorlooptijd? 11. Er kan geen sprake zijn van cherry picking en de doorontwikkeling is releasematig. Hoe gaat de implementatie dan in zijn werk? 12. Als je eigen CMS nog niet is afgeschreven, kun je dan meedoen? 13. Kan alle functionaliteit die in BicatWise zit, gebruikt worden als de benadering van Bibliotheek.nl geschiedt? Van PSO s wordt verwacht dat zij als beoogd samenwerkingspartner van Bibliotheek.nl die aanpassingen verrichten, die het mogelijk maken dat de basisbibliotheken worden aangesloten op de drie onderdelen uit de Subsidieregeling (website-infrastructuur, NBC, datawarehouse). Bibliotheek.nl wil voor de jaarwisseling komen tot een consortium, waarin in ieder geval alle PSO s participeren, dat zich gaat bezighouden met implementatie, beheer en doorontwikkeling van de landelijke infrastructuur en diensten. Voor bibliotheken geldt dat niet iedereen tegelijkertijd of meteen volledig zal kunnen worden aangesloten. Daarvoor zijn de lokale uitgangspunten te verschillend. In goed onderling overleg tussen Bibliotheek.nl en de bibliotheekorganisatie zal daarom worden bepaald wat de fasering en planning van aansluiting op de verschillende onderdelen moet zijn. Dit is maatwerk. Er is een voorkeursmoment van migratie voor iedere organisatie aan te geven. Dat moment is onder meer afhankelijk van de beschikbare collectieve functionaliteiten in relatie tot de huidige lokale functionaliteit. Het migratiemoment zal per onderdeel in gezamenlijkheid worden vastgesteld. In de praktijk kan het migratiemoment daarom later in de routekaart van Bibliotheek.nl plaatsvinden, waarbij mogelijk nog niet meteen alle van de dan beschikbare onderdelen volledig zullen worden afgenomen. Indien nodig zal een beperkt aantal van de in de branche in gebruik zijnde standaard CMS-en (vooralsnog BART, Joomla en Drupal) nog gedurende een afgesproken termijn worden ondersteund. Aan het einde van de migratieperiode zal uiteindelijk wel sprake 9

10 moeten zijn van een volledige aansluiting op en gebruikmaking van de verschillende onderdelen van de collectieve infrastructuur. In andere gevallen zal via een intakegesprek in overleg bepaald worden in hoeverre een gefaseerde implementatie op maat mogelijk is. Dit om bijvoorbeeld afschrijvingsperiodes rondom eigen CMS-en of van andere lokale investeringen te kunnen overbruggen. In technische zin kan uiteindelijk alle functionaliteit van bestaande lokale systemen worden aangesloten aan, of worden opgenomen in het collectieve systeem. Dit zal echter in het begin nog niet het geval zijn. Algemene informatie over de wijze van implementeren staat beschreven in het implementatieplan dat inmiddels te downloaden is op: Uit de aanbestedingsprocedures zijn de afgelopen maanden technische partners gekozen waarmee het ontwerptraject van de NBC, de WLWI/widgetstore en het datawarehouse (Tellus) is opgestart. Uit deze trajecten komt op dit moment nog detailinformatie die wordt opgenomen in een implementatiedraaiboek (eind oktober beschikbaar). Eind oktober volgt ook meer informatie over de te verwachten exploitatie- en beheerskosten. 10

11 Rol- en taakverdeling Vraag De opzet is gebaseerd op het samenwerken van de hele branche bij de vernieuwing. Zo wordt optimaal schaalvoordeel gerealiseerd. Maar bij de implementatie in de bibliotheken wordt geen gebruik gemaakt van de PSO-laag in de branche. Ook daar valt nog synergievoordeel te behalen. Het geeft de stichting Bibliotheek.nl bovendien meer ruimte om te ontwikkelen, indien de PSO-laag (een deel van) de implementatie gaat uitvoeren. ProBiblio ondersteunt de basisbibliotheken in Noord- en Zuid-Holland bij de implementatie. Daar hebben de basisbibliotheken ProBiblio expliciet om gevraagd. Een deel van hun ICT- programma voor is daarop gebaseerd. Over de mogelijke rol van PSO s, basisbibliotheken e.a. bij de implementatie en exploitatie wordt op dit moment nog gesproken. De richting die Bibliotheek.nl in wil slaan is hierboven al benoemd: namelijk voor de jaarwisseling komen tot een consortiumovereenkomst met de stichting PSO s. Dit vereist vele zorgvuldige voorbereidende maatregelen, waar momenteel door Bibiotheek.nl aan wordt gewerkt. Het is juist nu van groot belang om te komen tot een bundeling van expertise en middelen. 11

12 Overige onderdelen: algemeen, Nationale Bibliotheekcatalogus(NBC), Datawarehouse, WLWI/Widgetstore Vraag Algemeen Per wanneer komen de definitieve specificaties en protocollen van het Datawarehouse en de NBC beschikbaar? Hoe is de stand van zaken m.b.t. de servicebus? Deze is immers essentieel voor veel functionaliteiten. Hoe zit het met thuisgebruik? De specificaties, protocollen en standaarden voor de verschillende onderdelen (NBC, WLWI/Widgetstore en datawarehouse) zijn naar verwachting vanaf november beschikbaar en zullen dan ook worden gepubliceerd. Het thuisgebruik van content was en is een belangrijk speerpunt voor de inkoopcommissie. De Inkoopcommissie werkt aan het actualiseren van haar aanpak en licht alle lopende licenties door. Vanuit eindgebruikerperspectief bezien gaat het gelet op de snelle opkomst van Smartphones en E-readers met internettoegang - eerder om het organiseren van betrouwbare, beveiligde toegang tot content via dergelijke apparaten dan om het mogelijk maken van specifieke thuisgebruik. Bij de ontwikkeling van de gemeenschappelijke infrastructuur is het bieden van dergelijke toegangsmogelijkheden aan bibliotheekleden nadrukkelijk een belangrijk aandachtspunt. Vraag NBC Voor de NBC staat een andere begripsomschrijving in artikel 1 dan in de tekst van Toelichting 2. Welke laatste omschrijving is de juiste? Het gaat om beide omschrijvingen. In artikel 1 staat een beknopte aanduiding die in de toelichting verder wordt uitgewerkt. Vraag Datawarehouse De afspraken over het gebruik van de data in het Datawarehouse zijn nog niet gemaakt, noch met de mensen over wie het gaat, noch met de eigenaren van de data (de bibliotheken). ProBiblio heeft voor de test een dump geleverd van geanonimiseerde data en heeft Bibliotheek.nl gevraagd om aan het werk te gaan met het verkrijgen van toestemming. Wanneer komt die naar verwachting in zicht? De afspraken rondom het gebruik van statistische informatie uit het Datawarehouse zullen branchebreed gemaakt moeten worden, zoals ook destijds rondom de BISenquête is gebeurd. Het ligt daarom voor de hand om een dergelijke afsprakenset aan de ledenvergadering van de Vereniging van Openbare Bibliotheken voor te leggen. Bibliotheek.nl zal dat voorbereiden in nauw overleg met relevante partijen. Vraag WLWI/Widgetstore Wat is de fasering van de doorwikkeling van de gezamenlijke webpresence? Hoe ziet de planning van de ontwikkelingen eruit? 12

13 Op dit moment wordt uitgegaan van 2 releases van de WLWI-infrastructuur per jaar. Een eerste release zal aan het einde van dit jaar worden gepresenteerd. Tegen die tijd zal ook een routekaart voor de doorontwikkeling beschikbaar zijn. Widgets kunnen op ieder moment tussendoor beschikbaar komen. 13

Implementatieplan Bibliotheek.nl

Implementatieplan Bibliotheek.nl Implementatieplan Bibliotheek.nl Van idee naar toepassing in de praktijk Versie: 1.0 Datum: 31 Augustus 2010 1 1 IMPLEMENTATIE VISIE BIBLIOTHEEK.NL... 3 1.1 MISSIE VAN BIBLIOTHEEK.NL: OPENBARE BIBLIOTHEKEN

Nadere informatie

VNG HANDREIKING. De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk

VNG HANDREIKING. De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk VNG HANDREIKING De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk VNG Handreiking De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Implementatie Landelijke Digitale Infrastructuur 2012

Implementatie Landelijke Digitale Infrastructuur 2012 Implementatie Landelijke Digitale Infrastructuur 2012 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Doelstellingen 2012 4 3. Aansluitcriteria 6 Website-infrastructuur (WLWI) 6 Nationale Bibliotheekcatalogus (NBC) 6 Datawarehouse

Nadere informatie

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst Terugblik 2010-2012 Vooruitblik op de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorwoord 1. Aan welk toekomstbeeld is gewerkt? 5 1.1 Toekomstbeeld 6 1.2 Wenkend perspectief voor bibliotheekleden (en andere gebruikers)

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 11613 3 augustus 2009 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 juli 2009, nr. HO&S/Prog/139873,

Nadere informatie

1 Aanleiding en inleiding: nieuw subsidiebeleid... 3. Kern van nieuw subsidiebeleid... 3. De Kaderbrief van de Provincie... 4

1 Aanleiding en inleiding: nieuw subsidiebeleid... 3. Kern van nieuw subsidiebeleid... 3. De Kaderbrief van de Provincie... 4 INHOUDSOPGAVE 1 Aanleiding en inleiding: nieuw subsidiebeleid... 3 Kern van nieuw subsidiebeleid... 3 De Kaderbrief van de Provincie... 4 IPO takenpakket bibliotheekondersteuning / nieuwe bibliotheekwet...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15826 13 augustus 2012 Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs Fonds voor Cultuurparticipatie

Nadere informatie

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2014 Status: definitief Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Digitale dienstverlening...3

Nadere informatie

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten VERWERVINGSPLAN Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Opzet

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN uw kenmerk ons kenmerk Behandelaar nummer betreň 15.0001673 Gemma Vink 1101.000.099 Aanbiedingsbrief liquidatieplan Stadsregio Arnhem Nijmegen STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN bijlage(n) 1 Aan de Colleges van

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies

Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies Opmerking vooraf Deze leidraad dient als ondersteuning van het M&O-beleid bij subsidies. Het bevat een praktische handreiking door middel van voorbeelden, het benoemen van aandachtspunten en het duiden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

De Persoonlijke Internet Pagina: ook voor provincies!

De Persoonlijke Internet Pagina: ook voor provincies! 6 NUMMER APRIL 2007 De Persoonlijke Internet Pagina: ook voor provincies! Eenvoudig zaken doen met de overheid, de Persoonlijke Internet Pagina Door Jacqueline Wetzels, Ministerie van BZK Sinds medio januari

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het

Nadere informatie

Inrichtingsplan. Parkstad IT

Inrichtingsplan. Parkstad IT Inrichtingsplan Parkstad IT Berend Brouwer Francis Willemsen-Handels 01-10-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 2 De opdracht... 6 De aanleiding en achtergrond; het waarom een gemeenschappelijke

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL

Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL Inhoud Deel 1: Bestuursverslag 2013 1. Voorwoord 2. Algemeen 3. Managementsamenvatting 4. Activiteitenverslag 5. Financiële toelichting Deel 2: Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie