Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Wijziging van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 21 februari 1994 De vaste Commissie voor Financiën 1, belast met het voorbereidend onderzoek naar het wetsvoorstel, heeft de eer over haar bevindingen als volgt verslag uit te brengen. I. ALGEMEEN 1. Inleiding De leden van de PvdA-fractie hadden met belangstelling kennis genomen van dit wetsvoorstel. Ook zij hadden bij de plenaire behandeling van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf reeds de verwachting uitgesproken dat onder invloed van EG-regelgeving een aantal in die wet gemaakte keuzen opnieuw ter discussie zou komen te staan. Zij hadden daarbij overigens ook het oog gehad op de regelingen rond provisie en retour provisie. Zijn op dit punt en eventuele andere terreinen nog ontwikkelingen op EG-niveau gaande? 1 Samenstelling: Leden: Van Houwelingen (CDA), Schutte (GPV), De Korte (WD), Tommel (D66), Linschoten (VVD), voorzitter, Paulis (CDA), Van Rey (WD), Vermeend (PvdA), Brouwer (GroenLinks), G. H. Terpstra (CDA), Melkert (PvdAI, ondervoorzitter, Smits (CDA), Reitsma (CDA), Vreugdenhil (CDA), Vriens-Auerbach (CDA), Van Rijn-Vellekoop (PvdA), Van der Vaart (PvdA), G. de Jong (CDA), Ybema (D66), A. de Jong (PvdA), Kersten (PvdA), Van Heemst (PvdA), R. van Middelkoop. Plv. leden: Leers (CDA), Van Dis (SGP), Van Erp (VVD), Groenman (D66), Weisglas (WD), Gerritse (CDA), Van Hoof (VVD), Schoots (PvdA), Rosenmöller (GroenLinks), Hillen (CDA), Van Traa (PvdA), Wolters (CDA), Van de Camp (CDA), Ramlal (CDAI, Van der Hoeven (CDA), Van Zijl (PvdA), Verspaget (PvdA), Van lersel (CDA), Wolffensperger (D66), Vacature PvdA, Van Otlerloo (PvdA), Leerling (RPF), Van Nieuwenhoven (PvdA). De leden van de PvdA-fractie vroegen of enige informatie kan worden verstrekt over werking van de nieuwe Wet assurantiebemiddelingsbedrijf, in het bijzonder wat betreft de ervaringen met het overgangsrecht. Ook vroegen zij hoe het staat met de toezegging gedaan tijdens de plenaire behandeling rond de ontwikkeling van een standaardopdrachten formulier. De leden van de WD-fractie hadden met veel interesse kennis genomen van het voorstel tot wijziging van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf, enerzijds ingegeven door aanbeveling 92/48/EEG van de Europese Commissie ter bevordering in het kader van de totstandkoming van een interne verzekeringsmarkt van regels in de lid-staten met betrekking tot de toegang en de uitoefening van het beroep van assurantietussenpersoon, anderzijds strekkende tot herziening van het hoofdstuk gevolmachtigde agent. Ofschoon deze leden de waardering uitspraken voor de intentie zoveel mogelijk aansluiting te vinden bij de dagelijkse praktijk en de gevestigde Nederlandse verhoudingen, genoot het wetsvoorstel niet op alle onderdelen hun instemming en ademde het volgens hen een sfeer van compromis uit. In dit verband besteedden zij uitvoerige aandacht aan F ISSN Sdu Uitgeverij Plantijnstraat 's Gravenhage 1994

2 de aanbeveling van de Europese Commissie. Met de voorgestelde herziening van het hoofdstuk gevolmachtigde agent konden de leden van de WD-fractie instemmen. 2. De aanbeveling van de Europese Commissie 2.11nleiding De leden van de CDA-fractie vonden het opmerkelijk dat tot wijziging van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf wordt gekomen op grond van een aanbeveling van de Europese Commissie. Meestentijds is wetswij ziging ten gevolge van Europese regelgeving ingegeven door uitgevaar digde Europese richtlijnen. De leden van de CDA fractie wierpen de vraag op waarom de Europese Commissie thans in het onderhavige geval gekozen heeft voor een aanbeveling in plaats van een richtlijn. Zo werd in de memorie van toelichting aangegeven dat de leden van de Europese Unie de ruimte hebben tot 23 december 1994 om de aanbeveling in wetgeving te verwerken. Pas dan zal de Europese Commissie gaan vaststellen op welke wijze aan de aanbeveling gevolg is gegeven. Is er enige sanctie tegen een lid-staat van de Europese Unie indien de aanbeveling op generlei wijze wordt opgevolgd. De leden van de PvdA-fractie memoreerden dat de regering in de memorie van toelichting betoogt de aanbeveling, hoewel niet verplichtend, zo goed mogelijk te willen uitvoeren. Namen de leden van de PvdA-fractie terecht aan dat dit mede gebeurt om meer bindende EG-regelgeving te voorkomen? Kan informatie worden verstrekt, zo vroegen zij, over de wijze waarop andere lid-staten de aanbeveling verwerken in wetgeving? De leden van de PvdA-fractie meenden overigens dat per saldo de mate van uitvoering nogal tegenvalt: noch de verplichte beroepsaansprakelijkheid, noch de eisen van financiële draagkracht worden immers uit de aanbeveling overgenomen. Is iets te zeggen van de te verwachten reactie van de Europese Commissie nadat de wijze van verwerking zal zijn gemeld, bijvoorbeeld op grond van oriënterende contacten met het apparaat van de Commissie? Ook de leden van de VVD-fractie misten in de memorie van toelichting een passage over de beweegredenen van de regering de aanbeveling van de Europese Commissie uit te voeren. Temeer daar gewag wordt gemaakt van de voorbeeldfunctie van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf binnen de EEG, waren deze leden voorshands op dit onderdeel niet overtuigd van de noodzaak van dit wetsvoorstel. Zij huldigden de opvatting dat het vrije ondernemerschap voorrang dient te genieten op de implementatie van vrijblijvende Europese regelgeving. Het uitgangspunt van gecoördineerde regelgeving voor de assurantiebemiddeling staat op gespannen voet met de aan de lid-staten vergunde vrijheid in hoeverre en op welke wijze zij de aanbevelingen wensen in te voeren. Ofschoon deze leden het uitgangspunt als zodanig onderschreven, wezen zij erop dat elke garantie op realisering ervan ontbreekt. Zij wensten in hun afweging derhalve nadrukkelijk de wetgevingsactiviteiten van de overige lid-staten te betrekken en vroegen de regering derhalve nadere gegevens hierom trent. Bovendien was het deze leden niet duidelijk waarom de Europese Commissie niet voor het bindende karakter van een richtlijn heeft gekozen, nu richtlijn 77/92/EEG kennelijk in dit opzicht als ontoereikend wordt ervaren. Welk standpunt heeft Nederland hierover binnen de Europese Commissie ingenomen? Heeft er bilaterale afstemming plaatsgevonden met de buurlanden? Ook vroegen deze leden nog welke ongelijkheden in stand blijven na invoering van de diploma-eis in alle lid-staten. Ten slotte vernamen zij graag een inschatting van de regering ter zake van het standpunt van de

3 Europese Commissie over de niet door Nederland overgenomen onderdelen van de aanbeveling alsmede over de mogelijkheid dat de Europese Commissie alsnog komt met een richtlijn. 2.2 Werkingssfeer Met betrekking tot de positie van de loondienstagenten merkten de leden van de WD-fractie op dat er geen garanties bestaan voor een uniforme toetsing door verzekeraars van het vakbekwaamheidsniveau. Waarom wordt het niet nodig of wenselijk geacht de werkingssfeer van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf aan te passen aan de aanbeveling, in zoverre dat de verzekeringsconsument ook bij de loondienstagent uit kan gaan van een zekere vakbekwaamheid, zo vroegen deze leden Het BIPAR-advies De leden van de CDA-fractie hadden met instemming en waardering kennis genomen van het initiatief van de BIPAR (Bureau Internatinal de Producteurs de Assurances et de Reassurance) die het initiatief hadden genomen advies uit te brengen teneinde te bewerkstelligen dat de bewerking van de aanbeveling zou leiden tot een zekere mate van uniformiteit bij de uitwerking van de aanbeveling. Deze leden hadden er waardering voor dat ook op Europees niveau organisaties die in het spraakgebruik van Christen-Democraten het maatschappelijk middenveld worden genoemd hun verantwoordelijkheid nemen. Is het mogelijk dat de Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de respons op het advies van de BIPAR? 2.4 De onafhankelijkheid De leden van de PvdA-fractie konden instemmen met de keuze om niet zozeer de onafhankelijkheid, als de gebondenheid te regelen met de eis van registratie en kenbaarmaking aan de consument. Ook de nadere afbakening van het kenmerk gebondenheid kon in hoofdlijnen hun instemming hebben. De leden van de WD-fractie deelden de opvatting dat verwarring rond een onafhankelijkheidsmaatstaf gebaseerd op spreiding hoogst ongewenst is en in strijd zou kunnen geraken met de geformuleerde randvoorwaarden. Definiëring van het begrip onafhankelijkheid kwalifi ceerden zij als een «mission impossible», mede in de hand gewerkt door een onduidelijke aanbeveling uit Brussel. Zij betwijfelden of met de keuze in de voorliggende regelgeving, slechts de «gebonden» tussenpersoon te definiëren aan de hand van juridische of feitelijke bindingen, het inzicht van de verzekeringsconsument in de positie van zijn tussenpersoon wordt vergroot. Geeft de regering niet zelf reeds aan dat bindingen van verzekeraars geenszins behoeft te betekenen dat deze tussenpersoon geen goede adviezen zouden geven, zo vroegen deze leden. Zij merkten op dat de invulling van het begrip onafhankelijk beter aan de markt kan worden overgelaten Informatieverplichtingen voor de tussenpersonen Met instemming lazen de leden van de CDA-fractie in de memorie van toelichting dat de bewindslieden in de onderhavige wet de verplichting wensen op te nemen voor alle tussenpersonen om aan de (potentiële) verzekerde alle informatie te verschaffen waar deze om vraagt, aangaande hun banden met verzekeraars. Uit de formulering in de memorie van toelichting moet worden afgeleid dat een het hier een passieve vorm van informatieverstrekking betreft. Waarom is niet gekozen voor een actieve

4 verplichting voor de tussenpersoon om alle relevante informatie, waaronder informatie over de betrouwbaarheid van de verzekeringsmaat schappij, beschikbaarte stellen aan de potentiele verzekerde? De leden van de PvdA-fractie waren er nog niet van overtuigd dat het niet zinvol zou zijn om periodiek de spreiding van de geboekte omzet aan een daartoe aangewezen instantie kenbaarte maken, in Nederland zou dat dan de SER zijn. Deze toezichthouder zou aan de hand van die informatie immers periodiek kunnen nagaan of de registratie naar gebonden of ongebonden wel terecht is gemaakt. Het is maar de vraag of de tussenper sonen nu zoveel beter af zijn met de wel voorgestelde bepaling in artikel 11a, die hen opdraagt aan elke potentiële verzekeringnemer desgevraagd die informatie wel te verschaffen. Indien die informatie op een gestan daardiseerde en beknopte wijze bijvoorbeeld tweejaarlijks aan de SER wordt overgelegd zou een kopie van die informatie ook de consument kunnen dienen, en zou de wettelijke plicht jegens consumenten daartoe ook kunnen worden beperkt. Artikel 11a brengt juist met zich mee dat iedere burger die wellicht helemaal geen plannen heeft om een verze kering te sluiten een tussenpersoon kan lastig vallen met zeer brede vragen, waaraan die tussenpersoon wettelijk zou moeten voldoen, ook al staat op een in gebreke blijven geen sanctie. De leden van de WD-fractie achtten een discrepantie aanwezig tussen de voorgestelde algemene plicht voor alle tussenpersonen om aan de (potentiële) verzekerde alle informatie te verschaffen waar deze om vraagt. ongeacht zijn banden met verzekeraars en de neerlegging hiervan in artikel 11a waarin uitsluitend wordt gesproken over «juridische en economische banden». Deze leden waren er voorstander van om de infcrmatieverplichtingen voor de tussenpersonen zo beperkt mogelijkte houden en verzochten de regering de memorie van toelichting aan te passen aan de voorgestelde wettelijke regeling De beroepsaansprakelijkheidsverzekering De leden van de CDA-fractie hadden juist met belangstelling en waardering kennis genomen van de aanbeveling van de Europese Commissie om voor assurantiebemiddelaars een verplichte beroepsaan sprakelijkheidsverzekering verplicht te stellen. De redenering die de bewmdslieden van Financiën en Economische Zaken volgen om uitein delijk tot de conclusie te komen om een verplichting tot het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk te regelen sprak de leden van de CDA-fractie niet aan. Mede gelet op recente ervaringen (Zwolle), achtten zij het wenselijk dat wel een dergelijke verplichting wordt opgenomen. Zij nodigden de bewindslieden uit hier nadere beschouwing aan te willen wijden. De leden van de PvdA-fractie vroegen zich in gemoede af waarom op dit punt de kogel nog niet door de kerk kan. Zeker nu ook de aanbeveling over de financiële draagkracht niet wordt overgenomen leek deze leden een dergelijke verplichting in de rede liggen. Zij waren er van overtuigd dat zodra zich in de praktijk problemen voordoen met een aansprakelijk heidstelling waaraan een tussenpersoon financieel niet kan voldoen, de discussie over een verplichting weer zal oplaaien en zo'n plicht uiteindelijk een keer tot stand zal komen. Zij verwezen wat dit betreft ook naar de discussie over een garantiefonds voor verzekeraars, die met Vie d'or ook weer een stap dichter bij positieve besluitvorming is gekomen. Bestaat er bij de organisaties van tussenpersonen een draagvlak voor een dergelijke verplichting, zo vroegen zij, of verzetten die zich daar juist tegen? De leden van de VVD-fractie herinnerden eraan dat bij de schriftelijke behandeling van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf over het

5 verplichten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is opgemerkt dat een dergelijke verplichting slechts te rechtvaardigen is indien het ontbreken daarvan leidt tot ernstige maatschappelijke misstanden. In de thans voorliggende memorie van toelichting wordt het standpunt ingenomen dat het verplicht stellen van een beroepsaansprakelijkheids verzekering gezien de marktsituatie niet noodzakelijk is. De leden van de WD-fractie waren met de regering van opvatting dat deze voor de verzekeringsconsument belangrijke aangelegenheid primair door de verzekeringsmarkt zelve ter hand dient te worden genomen. Terecht heeft de regering opgemerkt dat tussenpersonenorganisaties voor hun leden een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht hebben gesteld. Deze leden vroegen de regering of wellicht via de verzekeraars de verzekerings dichtheid kan worden vergroot door introductie van het vereiste van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij de totstandkoming van een agentuurovereenkomst. 3. Regeling gevolmachtigde agent De leden van de PvdA-fractie konden in het algemeen instemmen met de gedane voorstellen. Zij vroegen zich wel af of het loslaten van de regels inzake de beloning en het beperken van volmachten nu per saldo een evenwichtige behandeling oplevert in verhouding tot hetgeen voor tussenpersonen geldt. Waarom worden beloningsvormen als winstaan delen, superprovisie en vergoeding van onkosten voor tussenpersonen als uitwassen beschouwd, en voor gevolmachtigde agenten niet? Zeker nu wettelijk nadere duidelijkheid voor de consument wordt geschapen over de mate van gebondenheid van tussenpersonen, is het de vraag of de beloningssystemen ook in die sector niet aan minder beperkende wettelijke regels kunnen worden onderworpen. De positieve waarde van een schijnvolmacht neemt bovendien weer toe doordat het feitelijk verrichten van assurantiebemiddeling via een schijnvolmacht nu tot ruimere beloning kan leiden. II. ARTIKELEN ARTIKEL I Onderdeel B Artikel 5a Wat betreft onderdeel d van het eerste lid vroegen de leden wat onder een met het bezit van 10% van de aandelen vergelijkbare zeggenschap moet worden verstaan. Zou een verwijzing naar belangrijke zeggenschap niet eveneens gewenst zijn, zo vroegen zij. Verder vroegen zij of met de onderneming wordt bedoeld: de onderneming van de tussenpersoon, en of vervolgens «de zeggenschap in» of «het recht tot» niet te absoltuut zijn geformuleerd, in die zin dat deze bevoegdheden gedeeld kunnen worden met een of meer anderen en niettemin gebondenheid aannemelijk moet worden geacht. Wat betreft onderdeel e vroegen zij of de bepaling over 10% niet zou moeten worden aangevuld met een kwalitatieve bepaling dat deze worden aangehouden als belegging zonder oogmerk zeggenschap uitte oefenen.

6 Onderdeel F Artikel 11a De leden van de PvdA-fractie vonden het in elk geval redelijk om deze informatieplicht in die zin te begrenzen dat de tussenpersoon zeker wat betreft potentiële verzekeringnemers slechts informatie hoeftte verschaffen waarbij de potentiële cliënt redelijkerwijze baat kan hebben. Voorts vroegen zij of deze plicht niet ook zou moeten gelden jegens bepaalde instanties, zoals de SER, en belangenbehartigers als consumentenorganisaties. De leden van de WD-fractie vroegen naar de betekenis van het begrip «economische banden», aangezien zij geen nadere verduidelijking hierop in de memorie van toelichting hadden aangetroffen. Daarnaast hadden zij graag een toelichting op de reikwijdte en beoogde differentiatie van het zinsdeel «alle informatie aangaande de spreiding van de door zijn bemiddeling tot stand gekomen verzekeringen over de verschillende verzekeraars». Hoe verdraagt dit zinsdeel zich met de randvoorwaarde dat de onderlinge concurrentiepositie niette zeer mag worden beïnvloed, zo vroegen deze leden. ARTIKEL VII De leden van de PvdA-fractie vroegen waarom geen vast tijdstip van inwerkingtreding wordt voorgesteld en waarom de mogelijkheid wordt opengehouden onderdelen op verschillende tijdstippen in werking te laten treden. De voorzitter van de Commissie, Linschoten, De griffier van de Commissie, Groen

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-21 800 IX B Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IX B (Ministerie van Financiën) voor het jaar Nr. 25 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21 300 V Vaststelling van de begroting van de uitgaven en van de ontvangsten van hoofdstuk V (Ministerie van Buitenlandse Zaken) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21076 Aanvulling van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf met bepalingen omtrent rechtsbijstandverzekering Nr. 7 EINOVERSLAG Vastgesteld 19 oktober

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22152 Voorlichtingscampagnes van het Rijk Nr. 3 VERSLAG Vastgesteld 11 oktober 1991 De Commissie voor de Rijksuitgaven 1 legt over dit rapport

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23265 Begrotingsadministratiesystemen Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 12 november 1993 De Commissie voor de Rijksuitgaven' heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 300 IX B Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IX B (Ministerie van Financiën) voor het jaar 1992 Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22 800 IXB Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IX B (Ministerie van Financiën) voor het jaar 1993 Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 300 IX B Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IX B (Ministerie van Financiën) voor het jaar 1992 Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 567 Wijziging van de Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden (uitbreiding tot therapiebaden) Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 7 juli 1999 De vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 692 Wijzigingen van technische aard van enige belastingwetten c.a. Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 12 november 1997 De vaste commissie voor Financiën

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20 223 Wijziging van de inkomstenbelasting in verband met een verruiming van de rentevrijstelling voor binnenlandse belastingplichtigen Nr. 7 EINDVERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 531 Wijziging van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf naar aanleiding van het project Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit, alsmede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 260 Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van richtlijn 2014/30/EU en richtlijn 2014/53/EU Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 24 761 Wijziging van enige belastingwetten (herziening regime ter zake van winst uit aanmerkelijk belang, consumptieve rente en vermogensbelasting)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22655 Juniverslag 1992 van de Algemene Rekenkamer Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 19 november 1992 De Commissie voor de Rijksuitgaven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 300 XIV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XIV (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 670 Wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 met het oog op de ontwikkelingen in de organisatie van het toezicht op het effectenverkeer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 636 Wijziging van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 ter implementatie van de vierde

Nadere informatie

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 2 juni 2016 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 131 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de uitvoering van Richtlijn nr. 2005/68/EG van het Europees Parlement en

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 152a 27 084 Wijziging van de titels 6 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (rechten en plichten echtgenoten en geregistreerde partners)

Nadere informatie

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 5 november 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21442 Aandelenvervreemding Eurometaal Nr. 2 1 Samenstelling: Leden: Stemerdink (PvdA), Gualthèrie van Weezel (CDA), Frinking (CDA), ondervoor zittter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 272 Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (aanpassing regime ter zake van de afkoop van verplichtingen tot alimentatie of tot verrekening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 451 Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de vorming

Nadere informatie

No.W06.12.0456/III 's-gravenhage, 7 december 2012

No.W06.12.0456/III 's-gravenhage, 7 december 2012 ... No.W06.12.0456/III 's-gravenhage, 7 december 2012 Bij Kabinetsmissive van 8 november 2012, no.12.002573, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, mede namens de Minister van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20 890 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (gelijke behandeling van mannen en vrouwen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20 808 Inkomensbeleid 1989 Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 28 oktober 1988 De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 042 Aanpassing van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer aan Richtlijn nr. 91/440 EEG en Verordening (EEG) nr. 1893/91 Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 971 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 33 050 Wijziging van de Wet op de medische keuringen in verband met het opnemen van de mogelijkheid tot onderbrenging van de klachtenbehandeling bij aanstellingskeuringen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage AV/WTZ/2002/13517

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage AV/WTZ/2002/13517 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23401 Beleidsvoornemens Politie 1994 IMr. 4 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 2 november 1993 De vaste Commissie voor Politie 1 heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 481 Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming en de Luchtvaartwet ter implementatie van Verordening (EG) nr. 1008/2008 inzake gemeenschappelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 059 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet, alsmede enige andere wetten in verband met de introductie van aanvullende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 031 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het regelen van de mogelijkheid een deel van

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 265a 27 743 Aanpassing van Boek 3 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten inzake

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 513 Wijziging van de Wet Luchtverkeer (bewijzen van bevoegdheid, bestrijding drank- en drugsgebruik) Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 12 januari 1996

Nadere informatie

Internetconsultatie Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten. 6 juli 2015

Internetconsultatie Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten. 6 juli 2015 Ministerie van Financiën Korte Voorhout 7 Postbus 20201 2500 EE Den Haag Internetconsultatie Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 6 juli 2015 Reactie van: VERENIGING VAN EFFECTENBEZITTERS

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22563 Problematiek van de Koerden Nr. 4 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 17 september 1992 De vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken'

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20 529 Het bevolkingsvraagstuk en bevolkingsbeleid binnen de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 6 september

Nadere informatie

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn 98/49/EG van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 058 Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee) Nr. 8 NADER VERSLAG Vastgesteld 6 februari 2015 De vaste commissie voor Economische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 975 Wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal tot te voegen aan die wet (Wet taaleis WWB)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 504 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van de wijze van tenaamstelling van kentekenbewijzen en enkele andere

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1991-199 300 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) voor het jaar199

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 600 IXB Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1998 Nr. 12 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 667 Aanpassing van enkele wetten in verband met de afschaffing van de titelbescherming en beëdiging van makelaars Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 29 481 Nieuwe regeling voor verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling (Wet verplichte beroepspensioenregeling) B VOORLOPIG VERSLAG VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 673 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (adoptie door personen van hetzelfde geslacht) B ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 507 Wijziging van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf teneinde het begunstigingsverbod te doen vervallen Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 507 Regels voor de financiële dienstverlening (Wet financiële dienstverlening) Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

de Minister van VWS concept wetsvoorstel structurele maatregel wanbetalers

de Minister van VWS concept wetsvoorstel structurele maatregel wanbetalers POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de Minister van VWS DATUM 14 maart

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 21440 Inwerkingtreding van het Besluit huisvesting legkippen Nr. 7 VERSLAG Vastgesteld 9 april 1991 Alvorens de schriftelijke voorbereiding van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 342 Wijziging van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 en enige andere wetten in verband met integreren van het middelenbeheer van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 23005 Voorstel van wet van de leden De Korte en Van Rey tot wijziging van de Wet op de vermogensbelasting 1964 met het oog op afschaffing van de

Nadere informatie

Amsterdam, 3 juli 2015. Betreft: Reactie VV&A aan MinFin inzake MiFiD II. Geachte heer, mevrouw,

Amsterdam, 3 juli 2015. Betreft: Reactie VV&A aan MinFin inzake MiFiD II. Geachte heer, mevrouw, Amsterdam, 3 juli 2015 Betreft: Reactie VV&A aan MinFin inzake MiFiD II Geachte heer, mevrouw, Namens de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs (hierna: VV&A ) willen wij graag van de gelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 281 Wijziging van de Wet waardering onroerende zaken, de Wet algemene regels herindeling en enige andere wetten (verfijning waardebepaling en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 330 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met de overgang van studerenden van de ziekenfondsverzekering naar de particuliere

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22547 De CITES-conferentie (Kyoto, 2-13 maart 1992) Nr. 3 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 26 maart 1992 De vaste Commissie voor landbouw

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 698 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met de modernisering en vereenvoudiging

Nadere informatie

Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder wet: Wet op het financieel toezicht.

Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder wet: Wet op het financieel toezicht. Besluit van [datum] houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 5:81, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft) Op voordracht van Onze Minister van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 907 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de invoering van een nieuwe regeling voor de plaats van dienst voor de heffing

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Rolnummer: LPL 97.020 VERSLAG VAN BEVINDINGEN VAN DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE

Nadere informatie

Dit reglement is getoetst aan de NEN-ISO norm 10002:2004:IDT Richtlijnen voor klachtenbehandeling in organisaties

Dit reglement is getoetst aan de NEN-ISO norm 10002:2004:IDT Richtlijnen voor klachtenbehandeling in organisaties KLACHTEN- EN GESCHILLENCOMMISSIE eherkenning p/a Lange Kerkdam 27 2242BN Wassenaar Klachten- en Geschillenreglement reglement Dit document is een nadere uitwerking van paragraaf 4.1.5 klachten- en geschillencommissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21 300 V Vaststelling van de begroting van de uitgaven en van de ontvangsten van hoofdstuk V (Ministerie van Buitenlandse Zaken) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 094 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag houdende vervanging van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 5 juli 2007 FM 2007-01654 M

Directie Financiële Markten. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 5 juli 2007 FM 2007-01654 M Directie Financiële Markten De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 5 juli 2007 FM 2007-01654 M Onderwerp Wetgevingsoverleg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 23 937 Wijziging van de Jachtwet Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 26 januari 1995 De vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 1, belast

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 813 (R 1604) Wijziging van de Rijkswet geweldgebruik krijgsmacht in de uitoefening van de bewakingsen beveiligingstaak Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 207 Wijziging van artikel 417, vierde lid, en van artikel 427 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van het berekenen

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 21 d.d. 2 april 2009 (mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil - Stork en mr. B. Sluijters) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 614 Wijziging van titel 5.9. (Appartementsrechten) van het Burgerlijk Wetboek Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 26 november 2002 De vaste commissie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 20 202 32 68 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met de introductie van DNA-verwantschapsonderzoek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 498 Wijziging van de arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de wijziging van de systematiek van de herbeoordelingen (Wet wijziging systematiek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

Ombudsman Verzekeringen. Raad van Toezicht Verzekeringen. Klachteninstituut Verzekeringen

Ombudsman Verzekeringen. Raad van Toezicht Verzekeringen. Klachteninstituut Verzekeringen Ombudsman Verzekeringen Raad van Toezicht Verzekeringen Klachteninstituut Verzekeringen Postbus 93560 2509 AN Den Haag Telefoon: (070) 333 8 999 Fax: (070) 333 8 900 Internet: www.klachteninstituut.nl

Nadere informatie

Datum 24 april 2015 Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele inhoudelijke wijzigingen van diverse aard (34146)

Datum 24 april 2015 Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele inhoudelijke wijzigingen van diverse aard (34146) >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Wetgeving en Juridische Zaken Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Memorie van antwoord. 1. Inleiding

Memorie van antwoord. 1. Inleiding 34100 Wijziging van de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II en de Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I ter implementatie van de richtlijn 2014/51/EU van het Europees Parlement en

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 28 486 Aanvulling van de Auteurswet 1912 inzake de thuiskopie tot invoering van verlengde aansprakelijkheid voor verkopers C MEMORIE VAN ANTWOORD

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Kamervragen van de leden Omtzigt en Van Hijum (beiden CDA)

Kamervragen van de leden Omtzigt en Van Hijum (beiden CDA) De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 18 386 Besluit afbreking zwangerschap Nr. 29 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 30 mei 1988 De vaste Commissie voor de Volksgezondheid 1 heeft onderstaande

Nadere informatie

Datum 14 december 2009 Betreft Aanbiedingsbrief Wijzigingen voorgesteld door de regering wetsvoorstel dieren

Datum 14 december 2009 Betreft Aanbiedingsbrief Wijzigingen voorgesteld door de regering wetsvoorstel dieren > Retouradres Prins Clauslaan 8 2595 AJ DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Directie juridische Zaken Prins Clauslaan 8 2595 AJ DEN HAAG www.minlnv.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 973 Wijziging van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (verhoging maximaal bedrag tuchtrechtelijke boete en wijziging samenstellingseisen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 19362 Regeling van overdracht en overname van wiskundige reserves in de Algemene burgerlijke pensioenwet en de Spoorwegpensioenwet Nr. 5 VOORLOPIG

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-262 d.d. 17 september 2012 (prof. mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. drs. D.J. Olthoff,

Nadere informatie

Verzoeker gaf aan dit ongewenst te vinden en verzocht de Belastingdienst de teruggave op een andere wijze te regelen.

Verzoeker gaf aan dit ongewenst te vinden en verzocht de Belastingdienst de teruggave op een andere wijze te regelen. Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat bij de teruggaaf aan de werkgever of uitkeringsinstantie van teveel betaalde inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet informatie wordt verstrekt

Nadere informatie

9 september 2010. secretaris - mr. C. Heck-Vink - Postbus 16020-2500 BA Den Haag - tel. 070-3307139 - fax. 070-3624568 - c.heck@knb.

9 september 2010. secretaris - mr. C. Heck-Vink - Postbus 16020-2500 BA Den Haag - tel. 070-3307139 - fax. 070-3624568 - c.heck@knb. Reactie inzake de consultatie d.d. 9 augustus 2010 over het ontwerpvoorstel van wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2012) Deel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal Vergaderjaar 1987-1988 19 952 Tandprothetici Nr. 9 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET EINDVERSLAG Ontvangen 22 juni 1988 1. Inleiding Ik heb er met voldoening kennis van genomen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 862 Wijziging van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het naamrecht, de voorkoming van schijnhuwelijken en het tijdstip van

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 32 622 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 juli 2009

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 378 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 985 Goedkeuring van het op 18 december 2013 te s-gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde

Nadere informatie

Krachtenveld Europese Unie

Krachtenveld Europese Unie Krachtenveld Europese Unie Korte omschrijving De leerlingen plaatsen de begrippen op de juiste plek in de puzzel, waardoor ze een overzicht krijgen van de belangrijkste instellingen binnen de Europese

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 255 Wijziging van de Wet identificatie bij dienstverlening, ten behoeve van het sluitend maken van het identificatiesysteem A ADVIES RAAD VAN

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 964 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen ADVIES Rolnummer: LPL 98.039 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1463 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie