Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar IXB Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IX B (Ministerie van Financiën) voor het jaar 1993 Nr. 11 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 21 oktober 1992 De vaste Commissie voor Financiën 1 heeft de regering schriftelijke vragen voorgelegd over het NEI-rapport «Grenseffecten van verande ringen in de prijsstelling van motorbrandstoffen», aangeboden bij brief van de staatssecretaris van Financiën van 18 juni Deze vragen zijn beantwoord bij brief van 20 oktober Deze vragen alsmede de door de regering gegeven antwoorden worden hierbij openbaar gemaakt. De voorzitter van de Commissie, Linschoten De griffier van de Commissie, De Gier 1 Samenstelling: Leden: Van Houwelingen (CDA), Schutte (GPV), De Korte (VVD), Tommel (D66), ünschoten (VVD), voorzitter, Paulis (CDA), Van Rey (VVD), Vermeend (PvdA), Brouwer (Groen Links), G. H Terpstra (CDA), Melkert (PvdA), ondervoorzitter, Smits (CDA), Reitsma (CDA), Vreugdenhil (CDA), Vriens Auerbach (CDA), Van Rijn-Vellekoop (PvdA), Van der Vaart (PvdA), G. de Jong (CDA), Ybema (D66), A. de Jong (PvdA), Kersten (PvdA), Van Heemst (PvdA), R. van Middelkoop (PvdA). Plv. leden: Leers (CDA), Van Dis (SGP), Van Erp (VVD), Groenman (D66), Weisglas (VVD), Gerritse (CDA), Van Hoof (VVD), Schoots (PvdA), Rosenmöller (Groen Links), Hillen (CDA), Van Traa (PvdA), Wolters (CDA), Van de Camp (CDA), Vacature CDA, Van der Hoeven (CDA), Van Zijl (PvdA), Verspaget (PvdA), Van lersel (CDA), Wolffensperger (D66), Vacature PvdA, Van Otterloo (PvdA), Leerling (RPF), Van Nieuwenhoven (PvdA) F ISSN Sdu Uitgeverij Plantijnstraat 's Grauenhage 1992

2 1 Is de regering, na het bestuderen van het onderzoek van het Neder lands Economisch Instituut van mening dat: - Nederland gedwongen is in de pas te lopen met het omringende buitenland op straffe van een aanzienlijk verlies aan werkgelegenheid en belastinginkomsten? - vergroting van het prijsverschil dus onmogelijk is? - maatregelen moeten worden genomen om het prijsverschil terug te dringen? Kan een algemene beleidsmatige beoordeling worden gegeven van de onderzoeksresultaten, waarbij in het bijzonder wordt ingegaan op de vraag of de nieuwe informatie de behandeling van de wet waarvan de effecten zijn onderzocht, wat betreft de inzet van de regering wezenlijk zou hebben beïnvloed? Het NEI-onderzoek maakt andermaal duidelijk dat Nederland, ook wat de hoogte van de brandstofaccijnzen betreft, geen eiland is. Bij de overweging van fiscale maatregelen speelt de verhouding tot het buitenland een belangrijke rol, waartoe overigens altijd enige marge aanwezig is. De huidige accijnsverschillen met het buitenland houden de grenseffecten naar mijn oordeel nog binnen aanvaardbare grenzen. Door een verdere eenzijdige verhoging zullen echter vooral bij benzine de grenseffecten meer dan proportioneel toenemen. In dat kader heeft het kabmet ook afgezien van de in de tweede tranche van de Tussenbalans voorgenomen verhoging per en van de benzine accijns met 5 ct/liter. Ovengens is Nederiand, evenals de andere Lid-Staten, bij de vaststelling van de hoogte van de accijnzen gehouden aan de minimum tarieven die in EG-verband zijn vastgelegd. Bovendien hebben de Lid-Staten zich in EG-verband politiek ertoe verplicht zich bij wijzigingen van hun accijnstarieven te richten op de door de Commissie vastgestelde streeftarieven. Met betrekking tot de onderzoeksresultaten merk ik op dat het nieuwe model voor de netto effecten van de accijnsverhoging nagenoeg dezelfde resultaten geeft als het vóór de accijnsverhoging gehanteerde model. De regering ziet zich derhalve gesteund in haar destijds gemaakte afweging om in de eerste tranche van de Tussenbalans zo veel als mogelijk de lastenverzwaringen voor de automobilist in de vorm van verhoging van de variabele autolasten te doen plaatsvinden. Wel is het feit dat de grenseffecten, zowel voor als na de accijnsverhoging, op een aanmer kelijk hoger niveau liggen dan eerder werd aangenomen, reden om ervan uit te gaan dat er geen ruimte is voor forse accijnsverhogingen zonder gelijktijdige wijziging van de prijzen in de buurlanden. 2 Welke invloed heeft de tijdens de wetsbehandeling in de Tweede Kamer aangebrachte differentiatie tussen de accijnzen van gelode en ongelode benzine kwantitatief gehad op de berekende grenseffecten? In het model is per 6 juli 1991 aangebrachte differentiatie in de accijns van ongelode en gelode benzine als een gegeven beschouwd. Het is derhalve niet mogelijk de situatie zonder differentiatie rechtstreeks te berekenen. Wel kan de situatie gesimuleerd worden door een fictieve prijsverhoging voor ongelode benzine te veronderstellen en een prijs daling voor gelode benzine, zodanig dat het accijnsverschil wordt geëlimineerd. De uit deze mutatie resulterende totale afvloeiing ligt voor benzine ongeveer op hetzelfde niveau als in de situatie met accijnsdiffe rentiatie, opgebouwd uit een hogere afvloeiing voor ongelode en een lagere voor gelode benzine.

3 3 Is de indruk juist dat tabel 1.13 aangeeft dat de totale afvloeiing van benzine in liters perjaar direct na de accijnsverhoging is afgenomen in vrijwel dezelfde mate als ten tijde van de wetsbehandeling werd verwacht op basis van de toen beschikbare NEI-rapportage? Aannemende dat met de in de vraag genoemde tabel 1.13 bedoeld wordt tabel I.3, kan ik bevestigen dat de totale afvloeiing van benzine in liters per jaar na de accijnsverhoging zowel in het oude als in het nieuwe model in ongeveer gelijke mate is afgenomen, te weten met ruim 10 mln. liter. 4 Kan een kwititatieve indicatie worden gegeven van het effect op de gepresenteerde effecten van de na het onderzoek doorgevoerde prijsver hoging van diesel in België? Doorrekening met het NEI-model van de accijnsverhoging en btw-verlaging voor dieselolie in België per 1 april 1992, leidend tot een prijsverhoging van 7,8 ct/liter, geet aan dat de toevloeiing van dieselolie naar Nederland toeneemt van 34,2 mln. liter brandstof op jaarbasis in de uitgangssituatie tot 59,1 mln. liter na de prijsverhoging. Dit leidt tot extra accijns en btw-opbrengsten van ongeveer ƒ 15 mln. op jaarbasis. 5 Ligt het in de benadering van het Ministerie van Financiën van de budgettaire gevolgen van accijnsverhogingen voor de hand om de invloed op de BTW-opbrengst mee te wegen in de beoordeling van grenseffecten? De budgettaire effecten van fiscale maatregelen zoals accijnsverho gingen worden in beginsel gepresenteerd zonder in of uitverdienef fecten. Bij de raming van de endogene ontwikkeling van de belastingont vangsten wordt met de budgettaire gevolgen van effecten die in reactie op de fiscale maatregel optreden wel rekening gehouden. 6 Is er enige indicatie te geven van de orde van grootte en richting van de invloed van alle verschillen in indirecte belastingen tussen Nederland, Duitsland en België op (detail)handelsmarges in de Nederlandse grens streek? Zou de gemiste marge wegens accijnzen motorbrandstoffen daarin een dominante plaats innemen? Bij brief van 21 september 1992, nr. AFP , heb ik aan uw Commissie een vergelijkend overzicht gezonden van de btw-tariefin deling alsmede de accijnstarieven in Nederland, België en Duitsland. Daaruit is af te lezen dat wat de btw-tariefindeling betreft er geen grote verschillen bestaan. Ook de tariefpercentages zullen elkaar per niet veel ontlopen. Een overzicht is in onderstaande tabel opgenomen. Tabel 1: Hoogte btw-tarieven in Nederland, België en Duitsland per Verlaagd Algemeen Nederland 6% 17,5% België 6% 19,5% Duitsland 7% 15%

4 Voor de accijnzen is het beeld zeer wisselend. De accijnzen op alcohol houdende dranken verschillen zo weinig dat per verkoopeenheid de prijzen uit dien hoofde slechts enige procenten uit elkaar zullen liggen. De accijnzen op tabakswaren zijn voor sigaretten, sigaren en rooktabak, als percentage van de kleinhandelsprijs, in Nederland lager dan in de buurlanden. Bij de minerale oliën is de accijns in Nederland hoger dan in Duitsland en Belgie voor gelode en ongelode benzine, huisbrandolie en zware stookolie voor verwarmingsdoeleinden. De accijns is in Nederland lager voor dieselolie, ook na verhoging met 11 cent/ltr per Voornamelijk bij de motorbrandstoffen leidt de accijnscomponent in de kleinhandelsprijs tot prijsverschillen van betekenis. Omtrent de invloed van verschillen in accijnzen (en btw-percentages) op detailhandels marges in het algemeen is echter weinig bekend. Hoewel op zichzelf een lagere accijns ruimte kan geven voor een grotere handelsmarge is de uiteindelijke omvang van de marge ook afhankelijk van andere factoren, zoals de inkoopprijzen ten opzichte van het buitenland en de mate van concurrentie in het land zelf. Of derhalve door accijnsverschillen ook verschillen in de detailhandelsmarge ontstaan kan ik niet bevestigen. 7 Is bij benadering aan te geven hoeveel pomphouders in de verschil lende gespecificeerde zones langs de grenzen voorkomen, en wat het berekende macro-bestedingsweglek betekent voor de levensvatbaarheid van het gemiddelde pompstation? Ik beschik niet over gegevens omtrent het aantal pomphouders in de grensstreken. Ook het NEI beschikt er niet over. Over de gevolgen van de berekende bestedingsweglek voor de levensvatbaarheid van het gemid delde pompstation kan ik vanwege het ontbreken van cijfermatig inzicht daarin, geen uitspraken doen. Wel merk ik op dat deze effecten zich vooral zullen voordoen in de Nederlands-Belgische grensstreek. Door de gelijktijdige verhoging van de accijns zowel in Nederland als in Duitsland zal voor de pompen aan de oostgrens weinig verandering zijn opgetreden. 8 Heeft nader rapport plaatsgevonden over de mogelijkheden om anders dan door accijnsaanpassingen, de positie van de getroffen pomphouders te ondersteunen, bij voorbeeld door toekenning van accijnskrediet aan de individuele pomp in de grensstreek? Welke hulp hebben de grote oliemaatschappijen terzake geboden? De toekenning van een accijnskrediet, ter financiële compensatie voor getroffen pomphouders, komt niet in aanmerking omdat het - de voldoening van de accijns geschiedt bij de aangifte aan het eind van de maand volgende op die waarin de uitslagen uit de accijnsgoederenplaats hebben plaatsgevonden - uitsluitend van toepassing kan zijn op de fabri kanten en handelaren die beschikken over een accijnsgoederenplaats. Houders van afleveringspompen, die rechtstreeks aan verbruikers afleveren, betrekken de minerale oliën inclusief de accijns. Met betrekking tot andere vormen van financiële compensatie zij opgemerkt dat in ieder geval in de fiscaliteit bij specifieke regelingen het gelijkheids beginsel ten opzichte van niet in de grensstreek woonachtige pomphouders, alsmede de beperkingen vanuit de EG voor specifieke steunverlening, hieraan in de weg staan. In hoeverre de grote oliemaatschappijen hulp hebben geboden, onttrekt zich aan mijn waarneming.

5 9 Kan worden ingegaan op de mate waarin de accijnsverhoging benzine in geheel Nederland een afremmend effect heeft gehad of heeft op de automobiliteit? Vindt hiernaar eveneens onderzoek plaats en wanneer kan dit tot betrouwbare uitspraken leiden op dit puntp De effecten op de mobiliteit van de maatregelen uit de eerste tranche van de Tussenbalans worden momenteel onderzocht door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De resultaten zullen naar verwachting nog dit najaar beschikbaar komen. 10 In hoeverre passen de berekende grenseffecten binnen de volume effecten waarmee in de meerjarencijfers voor de accijnsverhoging rekening is gehouden? De berekende grenseffecten direct na de invoering van de accijnsver hoging komen overeen met de effecten die ten tijde van de indiening van het wetsvoorstel werden geraamd. Aangezien ook de door het NEI berekende afvloeiing voor de situatie waarin de markt weer tot rust is gekomen, de evenwichtssituatie, ongeveer op dit niveau ligt, is de verwachting gerechtvaardigd dat de grenseffecten op langere termijn passen binnen de volume-effecten waarmee in de meerjarencijfers voor de accijnsverhoging rekening is gehouden. 11 Kan voor de gerealiseerde accijnsverhoging en voor de accijnsmutaties die in theoretische scenario's zijn doorgerekend, de verhouding worden gegeven tussen de netto-accijnsopbrengst na aftrek grenseffect en de mutatie in het grenseffect (alleen accijnsdeel)? In onderstaande tabel zijn voor het pakket van juli 1991 en voor de vier in het NEI-rapport beschreven scenario's de volgende gegevens opgenomen:1. de netto-opbrengst op transactiebasis; 2. de derving vanwege de grenseffecten die daarin verwerkt is; 3. de mutatie in de grenseffecten en 4. de verhouding tussen de netto-opbrengst en de mutatie in de grenseffecten. Niet opgenomen is een prijsverhoging van LPG, omdat Nederland geen LPG-accijns kent. Het pakket van juli 1991 is berekend ten opzichte van de situatie begin De 4 scenario's zijn berekend ten opzichte van het pakket van juli Voorts is geabstra heerd van de naast de grenseffecten optredende volume-effecten zoals die bij een prijsverhoging zullen optreden. Tabel 2: Netto opbrengst en mutatie grenseffecten bij verschillende scenario's (Bedragen in mln. guldens) X = Netto opbrengst 1 Derving u.h.v. grenseffecten 2 Y = mutatie grenseffecten 3 X/Y 4 Pakketjuli 1991 Scenario I Scenario II Scenario III Scenario IV ' ,61 2,92 2,73 3,26 * De grenseffecten zijn door het pakket van juli 1991 in totaliteit afgenomen, doordat tegelijkertijd in Duitsland de accijns nog forser werd verhoogd 12. Welke grenseffecten berekent het NEI-model indien er geen prijsver schillen in motorbrandstoffen zouden zijn?

6 Het NEI-model is gebouwd op basis van enquête-gegevens die verkregen zijn uit onderzoek naar de huidige situatie en naar het gedrag van automobilisten indien wijzigingen in de prijsverhogingen worden aangebracht. Daarbij moet het gaan om significante prijsverschillen. Voor een prijsverschil van 0 cent is het model dan ook niet gedefinieerd. Een prijsverschil van 0 cent zou kunnen worden gesimuleerd door fictief zodanige prijsverhogingen in Duitsland en België door te voeren dat de brandstofprijzen op hetzelfde niveau komen te liggen als in Nederland. Bij doorrekening hiervan in het model ontstaan de volgende resultaten. De toevloeiing van dieselolie en LPG naar Nederland wordt ongeveer nihil. De afvloeiing van benzine naar België en Duitsland neemt af van 176 mln. liter naar 55 mln. liter. Hoewel op zichzelf verwacht zou mogen worden dat de afvloeiing naar nihil zou tenderen blijkt er nog een, weliswaar sterk afgenomen, afvloeiing te resteren. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat het model, zoals hiervoor reeds vermeld, niet voor een dergelijk prijsverschil is gedefinieerd. Overigens zal volgens het NEI naar verwachting ook bij afwezigheid van prijsverschillen nog enige afvloeiing resteren. Deze wordt onder andere verklaard uit het aanbod van pompstations in de grensstreek, waardoor het dichtstbijzijnde pompstation in het buitenland gelegen kan zijn. Ook speelt nog een rol dat in het buitenland getankte, maar ook verstookte brandstof niet uit de berekende afvloeiing is geëlimineerd. 13 Hoe valt vast te stellen, dan wel heeft het NEI verondersteld, of de berekende bedragen van aankopen over de grens van andere zaken dan motorbrandstoffen, ook zonder accijnsverschillen niet in een bepaalde mate zouden zijn gedaan? Met het model van het NEI valt niet vast te stellen of ook zonder accijnsverschillen aankopen van andere zaken dan motorbrandstoffen niet in bepaalde mate zouden zijn gedaan. In het model worden namelijk alleen de extra aankopen berekend die gekoppeld zijn aan het tanken (zie o.a. paragraaf 5.5.3, pagina 36 van het rapport). Wel merk ik op dat het algemene prijsniveau in Nederland concurrerend is ten opzichte van onze buurlanden, maar dat er verschillen kunnen optreden in het assortiment. 14 Welke criteria zijn gebruikt bij de keuze van de plaatsen waarin onderzoek is gedaan? In de onderzoeksopzet zijn de gebieden langs de Belgische en Duitse grens verdeeld naar afstand tot de grens in drie grenszones. Bij de door het bureau AGB Intomart gehouden telefonische enquête is gebruik gemaakt van een aselecte representatieve steekproef binnen de grens zones. 15 Wat is de reden dat geen onderverdeling is gemaakt naar regio's als toch verwacht mocht worden dat bij voorbeeld in de provincie Limburg de effecten aanzienlijk groter zijn? Als relevant criterium voor het tanken over de grens, ongeacht in welke richting, geldt de afstand tot het pompstation. Daarop is de indeling in grenszones gebaseerd. Het feit dat de provincie Limburg, door haar geografische vorm, voor een groter deel dan andere provincies binnen de grenszones valt, leidt ertoe dat de grenseffecten een relatief groot gewicht in de schaal leggen. In de grenszones zelf zullen naar verwachting de grenseffecten in Limburg echter niet of nauwelijks afwijken van die in andere grensprovincies.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-21 800 IX B Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IX B (Ministerie van Financiën) voor het jaar Nr. 25 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 21 665 Wijziging van de Wet op de accïjns van minerale oliën (verhoging van de accijns van benzine) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen Het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21 300 V Vaststelling van de begroting van de uitgaven en van de ontvangsten van hoofdstuk V (Ministerie van Buitenlandse Zaken) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22152 Voorlichtingscampagnes van het Rijk Nr. 3 VERSLAG Vastgesteld 11 oktober 1991 De Commissie voor de Rijksuitgaven 1 legt over dit rapport

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 135 Initiatiefnota van het lid Omtzigt over de accijnsopbrengsten Nr. 2 INITIATIEFNOTA De stijging van de accijnzen levert nauwelijks geld op

Nadere informatie

DE GRENS BEREIKT. De worsteling van pomphouders in de grensstreek

DE GRENS BEREIKT. De worsteling van pomphouders in de grensstreek DE GRENS BEREIKT De worsteling van pomphouders in de grensstreek Emile Roemer, voorzitter SPTweede Kamerfractie Februari 2014 INHOUD INLEIDING 3 ACHTERGROND 4 STEEKPROEF 5 RESULTATEN 6 REACTIES POMPHOUDERS

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23199 Vervanging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf door de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 Nr. 9 EIIMDVERSLAG Vastgesteld 28 oktober

Nadere informatie

Op-/aanmerkingen Evaluatie accijnsverhoging op diesel en LPG en Bijlage, d.d. 28-5-2014

Op-/aanmerkingen Evaluatie accijnsverhoging op diesel en LPG en Bijlage, d.d. 28-5-2014 Op-/aanmerkingen Evaluatie accijnsverhoging op diesel en LPG en Bijlage, d.d. 28-5-2014 1. In de Brief (pag. 4) en Bijlage (pag. 3) wordt gesproken van 51 miljoen extra belastingopbrengsten in het eerste

Nadere informatie

Inhoud. Achtergrond& doelstelling Onderzoeksopzet Belangrijkste bevindingen Resultaten in detail

Inhoud. Achtergrond& doelstelling Onderzoeksopzet Belangrijkste bevindingen Resultaten in detail Tanken en aankopen over de grens rapportage In opdracht van: BOVAG, NOVE, VNPI Trendbox BV Amsterdam, 24 juli 2013 Inhoud Achtergrond& doelstelling Onderzoeksopzet Belangrijkste bevindingen Resultaten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 300 IX B Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IX B (Ministerie van Financiën) voor het jaar 1992 Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23265 Begrotingsadministratiesystemen Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 12 november 1993 De Commissie voor de Rijksuitgaven' heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Nr. 93 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 300 IX B Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IX B (Ministerie van Financiën) voor het jaar 1992 Nr.

Nadere informatie

Deel 1: Landelijke ontwikkeling

Deel 1: Landelijke ontwikkeling Deel 1: Landelijke ontwikkeling Accijnstarieven en indexaties De accijnstarieven van diesel en LPG zijn per 1 januari 2014 verhoogd. Daarnaast zijn de accijnstarieven van benzine en diesel geïndexeerd.

Nadere informatie

Initiatiefnota over de accijnsopbrengsten

Initiatiefnota over de accijnsopbrengsten Initiatiefnota over de accijnsopbrengsten Lid Omtzigt 1 De stijging van de accijnzen levert nauwelijks geld op en het niet meenemen van de grenseffecten is een ernstige fout geweest van de regering, die

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22351 Verhoging van de accijns van sigaretten en kerftabak Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen Van de mogelijkheid te komen tot verhoging van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23577 Wijziging van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 21 februari 1994 De vaste Commissie voor Financiën 1, belast

Nadere informatie

Accijnsmonitor Resultaten januari t/m december 2013

Accijnsmonitor Resultaten januari t/m december 2013 Accijnsmonitor Resultaten januari t/m december 2013 Accijnsverhoging op tabak: resultaat accijnsmonitor 2013 Op 1 januari 2013 is de accijns op een pakje sigaretten met 35 cent en op een pakje shag met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaa!

Tweede Kamer der Staten Generaa! Tweede Kamer der Staten Generaa! 2 Vergaderjaar 1991-1992 22063 De tariefstelling van de accijns van minerale oliën en LPG Nr. 4 AANVULLENDE LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 13 augustus 1992

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 22098 Wijziging van de Wet op de accijns van minerale oliën en van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1966 (lastenverzwaringauto's in verband

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n)

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 17 december 2008 2008Z02000/ 2008D06520 Onderwerp Beantwoording vragen

Nadere informatie

Benzine-accijns op de helling

Benzine-accijns op de helling Benzine-accijns op de helling Auteur(s): Bruinsma, F.R. (auteur) Rietveld, P. (auteur) Vuuren, D. van (auteur) Daniël van Vuuren is als AIO verbonden aan het Tinbergen Instituut. Piet Rietveld en Frank

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20 808 Inkomensbeleid 1989 Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 28 oktober 1988 De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22887 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met verlaging van de basisbeurs voor studerenden in het middelbaar beroepsonderwijs

Nadere informatie

Initiatiefnota accijnsopbrengsten en brief over oldtimers. Pieter Omtzigt Tweede Kamerlid voor het CDA

Initiatiefnota accijnsopbrengsten en brief over oldtimers. Pieter Omtzigt Tweede Kamerlid voor het CDA Initiatiefnota accijnsopbrengsten en brief over oldtimers Pieter Omtzigt Tweede Kamerlid voor het CDA 110 Volumeontwikkeling motorbrandstoffen Kwartaal 1, 2011 = 100 Autogas (LPG) Motorbenzine Autodiesel

Nadere informatie

De effecten van accijnsmaatregelen. 1. Aanleiding. 2. Accijnzen

De effecten van accijnsmaatregelen. 1. Aanleiding. 2. Accijnzen De effecten van accijnsmaatregelen 1. Aanleiding Tijdens de behandeling van het Belastingplan 2006 is de motie Bakker 1 aangenomen. In de motie Bakker wordt gesteld dat in het verleden is gebleken dat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20380 Fiscale Harmonisatie in de Europese Gemeenschap Nr. 2 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 14 juni 1988 De vaste Commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21 300 V Vaststelling van de begroting van de uitgaven en van de ontvangsten van hoofdstuk V (Ministerie van Buitenlandse Zaken) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 555 Decemberverslag 1995 van de Algemene Rekenkamer Nr. 5 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 11 maart 1996 De algemene commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 300 XIV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XIV (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij)

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010) Na artikel XXIV wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010) Na artikel XXIV wordt een artikel ingevoegd, luidende: 32 128 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010) TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Na artikel XXIV wordt een artikel ingevoegd,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22655 Juniverslag 1992 van de Algemene Rekenkamer Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 19 november 1992 De Commissie voor de Rijksuitgaven

Nadere informatie

(autogas en propaan)

(autogas en propaan) Petitie Geen accijnsverhoging LPG (autogas en propaan) De Vereniging Vloeibaar Gas (VVG) vraagt u de voorgenomen accijnsverhoging op LPG met 0,07 per liter naar 0,18 per liter per 1 januari 2014 niet door

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 27 120 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21076 Aanvulling van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf met bepalingen omtrent rechtsbijstandverzekering Nr. 7 EINOVERSLAG Vastgesteld 19 oktober

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 13 oktober 2016

PERSBERICHT Brussel, 13 oktober 2016 PERSBERICHT Brussel, 13 oktober 2016 Geharmoniseerde consumptieprijsindex - september 2016 o De Belgische inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex bedraagt in september 1,8% ten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 22126 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IXA (Nationale Schuld) voor het jaar 1991 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20 223 Wijziging van de inkomstenbelasting in verband met een verruiming van de rentevrijstelling voor binnenlandse belastingplichtigen Nr. 7 EINDVERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21442 Aandelenvervreemding Eurometaal Nr. 2 1 Samenstelling: Leden: Stemerdink (PvdA), Gualthèrie van Weezel (CDA), Frinking (CDA), ondervoor zittter,

Nadere informatie

Informatie over gebruik nationale aanvullende code (nac) in DTV, AGS en Aanvullende aangifte

Informatie over gebruik nationale aanvullende code (nac) in DTV, AGS en Aanvullende aangifte Douane Belastingdienst Informatieblad 10 September 2014 Informatie over gebruik nationale aanvullende code (nac) in DTV, AGS en Aanvullende aangifte (bij accijnsgoederen, verbruiksbelastinggoederen en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20391 Buitenlandse militaire dienstplicht Nr. 2 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 17 december 1987 De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

BIJLAGE G/1 - OVERZICHT ACCIJNZEN

BIJLAGE G/1 - OVERZICHT ACCIJNZEN ACCIJNS EN ANDERE HEFFINGEN HEFFINGSWETTEN Wet op de accijns. Wet belastingen op milieugrondslag (EB = energiebelasting). Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012 (VA). ALGEMEEN 1.1. Onder de naam accijns

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 18 386 Besluit afbreking zwangerschap Nr. 29 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 30 mei 1988 De vaste Commissie voor de Volksgezondheid 1 heeft onderstaande

Nadere informatie

M I N I S T E R I E V A N F I N A N C I E N

M I N I S T E R I E V A N F I N A N C I E N M I N I S T E R I E V A N F I N A N C I E N DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN DIRECTIE DOUANE EN VERBRUIKSBELASTINGEN s-gravenhage, 21 april 2011 Nr. DV/2011/185, Staatscourant 27 april 2011, nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 466 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de totstandkoming van de Tweede Vereenvoudigingsrichtlijn-btw Nr. 4 VERSLAG

Nadere informatie

Wijziging Wet op de accijns, Uitvoeringsregeling accijns en Douaneregeling

Wijziging Wet op de accijns, Uitvoeringsregeling accijns en Douaneregeling Wijziging Wet op de accijns, Uitvoeringsregeling accijns en Douaneregeling 1 Wijziging Wet op de accijns, Uitvoeringsregeling accijns en Douaneregeling Directoraat-generaal voor Fiscale Zaken; directie

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 13 mei 2015

PERSBERICHT Brussel, 13 mei 2015 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 01/2015 Inflatie (%) PERSBERICHT Brussel, 13 mei 2015 Geharmoniseerde consumptieprijsindex

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 600 IXB Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1998 Nr. 8 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 015 016 34 30 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 016) Nr. 114 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Informatie over gebruik nationale aanvullende code (nac) in DTV, AGS en Aanvullende aangifte

Informatie over gebruik nationale aanvullende code (nac) in DTV, AGS en Aanvullende aangifte Douane Belastingdienst Informatieblad April 2015 Informatie over gebruik nationale aanvullende code (nac) in DTV, AGS en Aanvullende aangifte (bij accijnsgoederen, verbruiksbelastinggoederen en bij keuze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 349 Wijziging van de Wet op de accijns Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMEEN 1. Inleiding 1 Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese

Nadere informatie

02/02/2001. 1. Aanwijzing van Belgacom Mobile NV als operator met een sterke marktpositie

02/02/2001. 1. Aanwijzing van Belgacom Mobile NV als operator met een sterke marktpositie ADVIES VAN HET BIPT OVER DE AANWIJZING VAN BELGACOM MOBILE NV ALS OPERATOR MET EEN STERKE POSITIE OP DE MARKT VOOR OPENBARE MOBIELE TELECOMMUNICATIENETWERKEN EN OP DE NATIONALE MARKT VOOR INTERCONNECTIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 24 761 Wijziging van enige belastingwetten (herziening regime ter zake van winst uit aanmerkelijk belang, consumptieve rente en vermogensbelasting)

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag Directie Internationale Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 819 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld Nr. 3

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 14 december 2016

PERSBERICHT Brussel, 14 december 2016 PERSBERICHT Brussel, 14 december 2016 Geharmoniseerde consumptieprijsindex - november 2016 o De Belgische inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex bedraagt in november 1,7% ten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Nr. 96 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 11 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 11 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 11 december 2015 Geharmoniseerde consumptieprijsindex - november 2015 De Belgische inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex stijgt in november naar 1,4%, ten

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 15 maart 2016

PERSBERICHT Brussel, 15 maart 2016 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 01/2015 05/2015 09/2015 01/2016 Inflatie (%) PERSBERICHT Brussel, 15 maart 2016 Geharmoniseerde

Nadere informatie

bareqts rans Rechtbank Den Haag Team Administratie Civiel - Algemene Zaken

bareqts rans Rechtbank Den Haag Team Administratie Civiel - Algemene Zaken bareqts rans 902644/16357071089 Rechtbank Den Haag Team Administratie Civiel - Algemene Zaken C/09/486070 1 HA RK 15/137 AANTEKENINGEN MONDELINGEN BEHANDELING VERZOEKSCHRIFT PREPROCESSUELE COMPARITIE van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 Rijksbegroting voor het jaar 1989 20 800 Hoofdstuk IX B Ministerie van Financiën Nr. 10 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 28 oktober 1988 De vaste Commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 14 januari 2015

PERSBERICHT Brussel, 14 januari 2015 PERSBERICHT Brussel, 14 januari 2015 Geharmoniseerde consumptieprijsindex - december 2014 o De Belgische inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex daalt in december naar -0,4%,

Nadere informatie

Bijlage 1: bouwstenennotitie schenk- en erfbelasting

Bijlage 1: bouwstenennotitie schenk- en erfbelasting Bijlage 1: bouwstenennotitie schenk- en erfbelasting 1. Inleiding bouwstenen voor schenk- en erfbelasting Tijdens de behandeling van het Belastingplan 2014 zijn in zowel de Tweede als de Eerste Kamer diverse

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 12 november 2015

PERSBERICHT Brussel, 12 november 2015 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 01/2015 05/2015 09/2015 Inflatie (%) PERSBERICHT Brussel, 12 november 2015 Geharmoniseerde

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 7 november 2014

PERSBERICHT Brussel, 7 november 2014 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 Inflatie (%) PERSBERICHT Brussel, 7 november 2014 Geharmoniseerde consumptieprijsindex

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 21368 21 501-07 22086 Wet op de accijns Ecofinraad Protocol bij de Overeenkomst met Luxemburg tot het vermijden van dubbele belastïng; Luxemburg,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 318 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1998 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 11 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 11 september 2015 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 01/2015 05/2015 Inflatie (%) PERSBERICHT Brussel, 11 september 2015 Geharmoniseerde

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 16 januari 2017

PERSBERICHT Brussel, 16 januari 2017 PERSBERICHT Brussel, 16 januari 2017 Geharmoniseerde consumptieprijsindex - december 2016 o De Belgische inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex bedraagt in december 2,2% ten

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 19 januari 2016

PERSBERICHT Brussel, 19 januari 2016 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 01/2015 05/2015 09/2015 Inflatie (%) PERSBERICHT Brussel, 19 januari 2016 Geharmoniseerde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal 2 Vergaderjaar 19941995 23941 Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Algemene Ouderdomswet in het kader van de invoering

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 5 december 2014

PERSBERICHT Brussel, 5 december 2014 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 Inflatie (%) PERSBERICHT Brussel, 5 december 2014 Geharmoniseerde consumptieprijsindex

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 472 Aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Aanpassingswet euro) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 8 februari

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Informatie over gebruik nationale aanvullende code (nac) in DTV, AGS en Aanvullende aangifte

Informatie over gebruik nationale aanvullende code (nac) in DTV, AGS en Aanvullende aangifte Douane Belastingdienst Informatieblad Januari 2017 Informatie over gebruik nationale aanvullende code (nac) in DTV, AGS en Aanvullende aangifte (bij accijnsgoederen, verbruiksbelastinggoederen en bij keuze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 21 800 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 090 IXA Wijziging van de sstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nr. 100 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan

Nadere informatie

Maatschappelijke effecten van de accijnsverhoging op diesel en lpg

Maatschappelijke effecten van de accijnsverhoging op diesel en lpg Maatschappelijke effecten van de accijnsverhoging op diesel en lpg Klaas Bangma; Pieter Fris, Dick Snel Opdrachtgever; BOVAG Zoetermeer, 22 oktober 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 667 Wijziging van de Algemene nabestaandenwet en enige andere wetten in verband met de verlening van een tegemoetkoming aan personen die een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 600 IXB Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1998 Nr. 12 VERSLAG

Nadere informatie

Tarievenlijst Accijns en verbruiksbelastingen

Tarievenlijst Accijns en verbruiksbelastingen Douane Belastingdienst Tarievenlijst Accijns en verbruiksbelastingen ACC 055-2Z*67FOL , anders dan zwavelvrij bestemd voor luchtvaartuigen, voor wegverkeer, niet voor wegverkeer Gebruiksaanwijzing Met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 565 IXA Wijziging van de sstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Grenseffecten van Veranderingen in de Prijsstelling van Motorbrandstoffen

Grenseffecten van Veranderingen in de Prijsstelling van Motorbrandstoffen T3426 CW/IV 16-12-1997 NEI b, Nederlands Economisch Instituut Grenseffecten van Veranderingen in de Prijsstelling van Motorbrandstoffen Eindrapport In opdracht van Ministerie van Financiën, Ministerie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22 800 IXB Vaststelling van de begroting van de uitgaven en van de ontvangsten van hoofdstuk IXB (Ministerie van Financiën) voor het jaar 1993

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 692 Wijzigingen van technische aard van enige belastingwetten c.a. Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 12 november 1997 De vaste commissie voor Financiën

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23 5O1 Wijziging van hoofdstuk IV (Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 27 926 Huurbeleid Nr. 167 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Evaluatie van de accijnsverhoging op diesel en LPG. Inleiding

Evaluatie van de accijnsverhoging op diesel en LPG. Inleiding Evaluatie van de accijnsverhoging op diesel en LPG Inleiding Ik heb met belangstelling kennis genomen van de vragen en opmerkingen van de fracties van de VVD, de PvdA, de SP, het CDA, de PVV, D66 en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nr. 77 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 18 november

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 131 Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) C MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 13 mei

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20 529 Het bevolkingsvraagstuk en bevolkingsbeleid binnen de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 6 september

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 545 Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met een zelfstandige aansluiting) Nr. 3 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 163 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering onder meer in verband met correctie op de berekening van de aanvullende beurs, alsmede van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 190 Vaststelling van de Wet Douane- en Accijnswet BES (Douane- en Accijnswet BES) Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1 Hieronder zijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 717 Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/1513 van het Europees Parlement en de Raad van

Nadere informatie

2013D13876 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2013D13876 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2013D13876 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben enkele fracties de behoefte om enkele vragen en opmerkingen voor te leggen over het

Nadere informatie