I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK EIGENTIJDS ONDERWIJS LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28"

Transcriptie

1

2 I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK EIGENTIJDS ONDERWIJS LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS RESULTATEN BELEIDSVOORNEMENS/STUKKEN SCHOOLORGANISATIE ALLE DATA OP EEN RIJTJE SPORTROOSTER BIJZONDERE REGELINGEN OUDERS EN SCHOOL GEZONDHEIDSZORG EN EXTERNE RELATIES 54

3 Kees Hoevenaars Rianne Huberts Drukkerij Zeeland redactie correcties / foto s / lay-out druk - 3 -

4 EEN WOORD VOORAF Acht jaar lang, in totaal ruim 7500 uur, gaat uw kind naar de basisschool. Dat is een groot deel van zijn of haar kinderleven. Het is dan ook belangrijk dat u een basisschool met zorg kiest. Is uw keuze op de Uilenbrink gevallen of moet u nog een keuze maken, dan heeft u gekozen of kiest u voor een basisschool waarvan het team trots is op de volgende kernpunten: De Uilenbrink heeft aandacht voor hoofd, hart en handen in een positieve sfeer. investeert niet alleen in cognitieve ontwikkeling, maar juist ook in sociaal-emotionele ontwikkeling, leefstijl en creatieve ontplooiing. Dit laatste in allerlei vormen van expressie. biedt de beste kansen voor alle kinderen, passend bij leeftijd en ontwikkelingsniveau. biedt ook de beste ontwikkelingskansen voor alle medewerkers, versterkt de kwaliteit en staat open voor vernieuwing. heeft een deskundig team met veel specialismen zoals (ortho)pedagogiek, school video interactiebegeleiding, remedial teaching, coaching, lichamelijke opvoeding, muziek, handvaardigheid, meerbegaafdenbegeleiding, sociale vaardigheidstraining. heeft een gekwalificeerd zorgteam dat onderscheidend is in optimale zorg voor het kind. communiceert zorgvuldig met ouders en betrekt ouders bij de organisatie. is een school waar uit toetsresultaten en uitstroomgegevens blijkt dat de leerlingen goed presteren en een goede aansluiting vinden bij het vervolgonderwijs. Kortom als uw kind naar de Uilenbrink gaat, heeft u gekozen voor een basisschool met een goede sfeer waarin kinderen, ouders en leraren zichzelf kunnen zijn en respectvol omgaan met elkaar

5 Scholen verschillen in hun aanpak en dat is vaak niet duidelijk te zien. Basisscholen maken een schoolgids die ouders helpt bij de schoolkeuze. In de gids schrijven scholen over hun werkwijze, de sfeer, de zorg voor uw kind en de behaalde resultaten. Indien u dat wenst kunt u na het lezen van deze gids een afspraak maken voor een toelichting of om een kijkje te nemen in de verschillende groepen. De gids is er niet alleen voor ouders die nog een school moeten kiezen. Ook voor ouders van wie hun kind de school al bezoekt, bevat deze gids veel informatie en is het een handig naslagwerk. Veel van die informatie keert terug in het contactblad school ouders, het Uiltje, dat wekelijks verschijnt. Daarnaast is veel informatie te vinden via Deze gids is samengesteld door de directie van de school en vastgesteld door het Bevoegd Gezag. Wij hopen dat u deze schoolgids doorleest en als naslagwerk gebruikt. Met vragen of voor een toelichting kunt u altijd bij de leerkracht van de groep van uw kind en/of ondergetekende terecht. Kees Hoevenaars directeur - 5 -

6 ALGEMEEN Adres: Openbare basisschool De Uilenbrink Melisselaar BM Veghel T of E Leidinggevend team: Directeur Kees Hoevenaars De Heun AX Vught T E Plaatsvervangend directeur en zorgcoördinator Marly de Jong T Coördinator onderbouw en intern begeleider (1 en 2) Will Vissers Coördinator middenbouw(3, 4 en 5) Carolien Hulsbergen Coördinator bovenbouw (6, 7 en 8) Mechiel de Wit Intern begeleider (3 t/m 8) Berdien van der Meijden Wessels Boer - 6 -

7 Stichting OOG (Openbaar Onderwijs Groep): De Uilenbrink is samen met zeventien openbare basisscholen ondergebracht in een stichting. Het college van bestuur en staf zetelen op het Stadhuisplein 98 (5461 KS) te Veghel. Postbus AA Veghel Tel: E Aantal leerlingen De Uilenbrink: : : 405 Aantal groepen: 17 Schooltijden: Groepen 1 t/m 8: uur uur Woensdag: uur Vrijdag: Groepen 1 t/m 4: s middags vrij Inlooptijd: Groepen 1 t/m 5: uur (ouders/ verzorgers mogen kinderen mee naar binnen begeleiden) uur (alle kinderen gaan zelfstandig naar binnen) Groepen 6 t/m 8: Geen inlooptijd. Pauze: Groep 3 t/m 5: uur Groep 6 t/m 8: uur

8 1. KARAKTERISTIEK 1.1 De identiteit De Uilenbrink is een openbare school waar iedereen welkom is, zonder onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging of ander kenmerk. De school moet een veilige ontmoetingsplaats zijn met een leef- en leerklimaat waarin voortdurend aandacht en respect is voor anderen en andersdenkenden. 1.2 De missie van de Uilenbrink MISSION STATEMENT Het maximale halen uit hoofden, handen en harten van de kinderen Wij zorgen er allereerst voor dat kinderen zich thuis voelen op school. Dat kan alleen wanneer zij zich veilig voelen. Ieder kind recht heeft op een veilige plaats waar het kan rekenen op vertrouwen, uitdaging en ondersteuning. Vanuit onze identiteit, openbare school, zien wij het als een opdracht een leef- en leerklimaat te scheppen waarin voortdurend aandacht en respect is voor andersdenkenden. Het bordje School zonder racisme, verdiend door allerlei activiteiten op dit gebied symboliseert dat. Uitgaande van de verschillen die er tussen kinderen zijn, willen wij ieder kind die kansen bieden die nodig zijn zichzelf maximaal te kunnen ontwikkelen op verstandelijk, sociaal-emotioneel en creatief gebied. 1.3 Vakmanschap Als school hebben wij ons ten doel gesteld het maximale uit hoofden, handen en harten te halen van de ons toevertrouwde kinderen. Deze missie geldt ook voor de leerkrachten: Het maximale uit jezelf halen. Het is beleid van de school om leerkrachten de gelegenheid te geven zich te specialiseren. Deze specialisten brengen ideeën in en ondersteunen collega s in de uitvoering daarvan. Het leren van en met elkaar is voorwaarde voor verdere ontwikkeling van het individu als wel voor de school als organisatie. Op de werkvloer wordt het - 8 -

9 samenwerken en samen leren methodisch aangepakt met behulp van School-Video-Interactie-Begeleiding (SVIB), paralleloverleg en bouwoverleg. 1.4 SVIB Bij SVIB wordt gefilmd in de groep. Er kan gelet worden op de kwaliteit van de instructie, het managen van de groep of het omgaan met een leerling die speciale aandacht vraagt. In de nabespreking worden de beelden met de leerkracht bekeken en besproken. Dit leidt dan meestal tot werkpunten en afspraken. 1.5 Paralleloverleg Regelmatig wordt met de collega van de parallelgroep teruggekeken op de afgelopen periode en werkpunten vastgesteld voor de komende weken. - Paralleloverleg Bouwoverleg We kennen drie zogenaamde bouwen: De groepen 0/1 en 2 noemen we de onderbouw (OB), de groepen 3, 4 en 5 vormen de middenbouw (MB) en de bovenbouw (BB) bestaat uit de groepen 6, 7 en 8. Eenmaal in de vier weken zijn er bouwvergaderingen. Aan de orde komen zowel organisatorische als onderwijskundige zaken

10 Zo willen wij van en met elkaar leren, met als doel een betere of nog betere vakman te worden. 1.7 Zorggroep centraal Deze groep bestaat uit Berdien van der Meijden, intern begeleider voor leerlingen en leraren van de groepen 3 t/m 8, Marly de Jong (coördinator zorg en intern begeleider voor kinderen en leerkrachten van de groepen 1 t/m 8), houdt zich bezig met gedragsproblematiek en het coachen van leraren op de werkplek, Will Vissers, intern begeleider voor kinderen en leraren van de groepen 1 en 2, Marian van Mierlo, remedial teacher voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8, Marion Krol, speciaal belast met de ondersteuning en begeleiding van de kinderen die meer kunnen en Rogier Huijsmans voor individuele- en groepsondersteuning. De zorggroep ondersteunt en begeleidt groepsleerkrachten en leerlingen. Zij is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het leerlingvolgsysteem m.b.t. de sociaal-emotionele ontwikkeling en de schoolvorderingen. - De Zorggroep - Marian van Mierlo, Rogier Huijsmans, Marion Krol, Berdien v.d. Meijden,Will Vissers, Marly de Jong De zorggroep speelt op De Uilenbrink een centrale rol. Zij bepaalt mede het onderwijskundig beleid. Het zijn collega s met een gekwalificeerde opleiding: Marly Bogers, pedagogiek universitair. Berdien van der Meijden, opleiding voor intern begeleider en remedial teaching. Marian van Mierlo, orthopedagogiek. Will Vissers, opleiding voor speciaal basisonderwijs. Marion Krol-van Doremalen heeft in Nijmegen een speciale opleiding voor onderwijs aan hoogbegaafden gevolgd. Zij is in het bezit van het diploma Specialist in Gifted Education. Rogier Huijsmans is intern getraind m.b.t. aanpak spellingsproblematiek

11 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 2.1 Het onderwijs- en zorgsysteem Leerstofjaarklas Er wordt in principe volgens het leerstofjaarklassensysteem gewerkt. Daarbinnen wordt echter volop gedifferentieerd en dat moet ook wel, want de verschillen tussen de leerlingen kunnen groot zijn Rekening houden met verschillen Van de leerkracht wordt verwacht dat hij het onderwijs in zijn klas zo weet te organiseren dat er recht wordt gedaan aan die verschillen Grote groep, kleine groep We werken met het zogenaamde grote groep, kleine groep model. De grote groep krijgt dezelfde leerstof aangeboden. De kinderen die wat meer moeite met de leerstof hebben komen in de kleine groep. Deze probeert aansluiting met de grote groep te houden. Daartoe geeft de leerkracht bijvoorbeeld voorinstructie of een verlengde instructie als de grote groep al aan de slag is. - Werken aan de instructietafel

12 2.1.4 Aangepast programma Kinderen die het gewone programma niet kunnen volgen, worden eerst besproken met de zorgcoördinator. Daarna wordt de leerling ingebracht in de zorgvergadering van de desbetreffende bouw. Samen bekijken de leerkrachten op welke manier het kind het best kan worden geholpen. Met de uitkomsten van het onderzoek kan er een handelingsplan opgesteld worden waarin afgesproken en vastgelegd wordt hoe de groepsleerkracht het kind in de klas zal begeleiden Kinderen die meer kunnen Voor de groep kinderen die erg goed kan leren kan het demotiverend zijn als ze, in het tempo van de klas, zich alles eigen moeten maken. Meer uitdagende leerstof is voor hen juist van groot belang. Met het beleidsplan Schoolbeleid voor (hoog)begaafde kinderen zorgen we ervoor dat er binnen de school een doorgaande lijn is waardoor leerkrachten weten hoe ze deze kinderen zo goed mogelijk kunnen begeleiden. De Uilenbrink is één van de 10 pilotscholen uit Veghel en omgeving geweest die deelgenomen hebben aan het project Mind. Dit was een 2-jarig project met als doel passend onderwijs te realiseren voor cognitief getalenteerde (onder presterende) leerlingen. Het was een initiatief van Samenwerkingsverband WSNS Veghel en is tot stand gekomen m.b.v. de subsidieregeling Excellentie in het basisonderwijs. In het komend schooljaar wordt vanuit het samenwerkingsverband project Mind gestuurd. Het project heeft geresulteerd in: 1. passend onderwijs voor cognitief getalenteerde, onder presterende leerlingen, in het bijzonder op de pilotscholen, met een onderwijsarrangement 3 tot 8 jarigen en 8 tot 12 jarigen; 2. een systeem van vroegsignalering van cognitief getalenteerde leerlingen in de leeftijd van 2 t/m 8 jaar; 3. een kenniscentrum Mind voor kinderen, ouders en leraren Leerlingvolgsysteem De zorgcoördinator en de directeur zien erop toe dat de leerlingen in hun ontwikkeling gevolgd worden middels het leerlingvolgsysteem voor cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden. Naar aanleiding van observaties, resultaten van toetsen en testen worden kinderen extra geholpen of bijgestuurd. In het (digitale) leerling-dossier wordt alles nauwgezet geregistreerd Zorgvergaderingen Het zwaartepunt van de leerlingenzorg ligt in de groepen 1 t/m 4: vroegtijdige signalering van kinderen met een ontwikkelingsachterstand of -voorsprong, met opvallend gedrag, is uitermate belangrijk. Alle leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 nemen deel aan de zogenaamde zorgvergadering die één maal per vier weken door de zorgcoördinator wordt uitgeschreven. Dit wordt ook gedaan voor de collega s van de groepen 5 t/m

13 2.1.8 Extern onderzoek Veel onderzoeken kunnen intern plaatsvinden. Er zijn situaties waar, in overleg met ouders, gekozen wordt voor het verrichten van onderzoek door een externe instantie. In de situatie waarin de school dit onderzoek initieert zal de school verantwoordelijk zijn voor de financiële vergoeding van het onderzoek. De school zal het onderzoeksverslag bespreken met de extern deskundige en/of de ouders en de informatie indien nodig gebruiken in de aanpak van het kind. Het verslag wordt opgenomen in het dossier en er wordt zorg gedragen voor de overdracht naar de volgende leerkracht. Indien de school geen meerwaarde/noodzaak ziet voor het verrichten van extern onderzoek, maar de ouders zelf het initiatief nemen een externe instantie in te schakelen, dan is de financiële vergoeding voor rekening van de ouders. Leerkracht en zorgcoördinator nemen kennis van het onderzoeksverslag, gebruiken indien mogelijk de informatie om aanpak af te stemmen en nemen het verslag op in het dossier. Er vindt een gesprek plaats met de extern deskundige indien de zorgcoördinator en/of leerkracht dit noodzakelijk achten Externe hulp tijdens schooltijd Door het ruime aanbod van begeleidingsmogelijkheden vindt veel ondersteuning, voor kinderen met een achterstand maar ook voor kinderen met een voorsprong, op school plaats. De Uilenbrink heeft de voorkeur dat extra begeleiding, in welke vorm dan ook, zoveel mogelijk ín de klas plaatsvindt. Er zijn situaties dat ouders gebruik wensen te maken van externe hulp (remedial teaching, psychomotorische therapie, etc.) Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de ouders. De externe is verantwoordelijk voor de inhoud van de training. Sporadisch komen we voor de keuze te staan om kinderen onder schooltijd externe begeleiding te laten krijgen. Wanneer ouders dit willen organiseren dient overleg te zijn met leerkracht en intern begeleider om samen de juiste afweging voor het kind te maken. Deze afweging wordt ieder jaar opnieuw gemaakt; ieder jaar kunnen er immers andere belangen meewegen

14 Groepsbesprekingen Twee keer per jaar bespreekt de groepsleerkracht zijn groep met de zorgcoördinator en een lid van de directie. Ter sprake komen dan: Het functioneren van de groep als groep. De plaats van het individuele kind daarin. De schoolvorderingen van de groep en van de individuele kinderen. Uit deze besprekingen kunnen weer allerlei acties voortkomen Rapportage Per schooljaar vinden 2 rapportageavonden plaats. De leerkracht bespreekt dan het rapport met de ouders van alle leerlingen. Dit vindt voor de groepen 1 en 2 plaats in december en juni en voor de groepen 3 t/m 7 in januari en juni. Voor kinderen waarvoor de leerkrachten en/ of ouders het nodig achten, worden bovendien tussentijdse rapportagegesprekken gevoerd in november en april (groepen 3 t/m 7) en in maart voor de groepen 1 en 2. Voor de kinderen van de groepen 8 is er in verband met de schoolkeuze een andere gesprekscyclus. Tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar worden de ouders/verzorgers van deze kinderen hierover geïnformeerd

15 2.2. De sociaal emotionele ontwikkeling Gewenst en ongewenst gedrag Er is dagelijks gewenst en ongewenst gedrag van onze leerlingen: kinderen helpen elkaar, er is trouw, vriendschap, samenwerking en beloftes worden nagekomen. Maar kinderen worden ook gepest, er wordt vals gespeeld, er worden bezittingen kapot of kwijt gemaakt, er zijn ruzies, kinderen kunnen agressief benaderd worden, negatieve aandacht vragen of te veel positieve belangstelling willen, zich nauwelijks uiten en toch alles doen wat hen gevraagd wordt. Dit vraagt om begrip, oplossingen, hulp en waardering. De momenten van gewenst en ongewenst gedrag zijn leermomenten. Het is de taak van de volwassenen deze grenzen van gedrag te bewaken. Het protocol Grenzen aan gedrag geeft hiervoor handreikingen. -Veilige ontmoetingsplaats Het fundament: de veilige ontmoetingsplaats Wij zullen er als schoolteam alles aan doen om van de school in het algemeen en van de groep in het bijzonder een veilige ontmoetingsplaats te maken: ieder kind heeft recht op vertrouwen, uitdaging en ondersteuning. Om dat te bereiken moeten we veel over ieder kind weten, dat in kaart brengen en het kind volgen (leerlingvolgsysteem) Vragenlijst gedragskenmerken Alle leerkrachten vullen ieder jaar, na zo n 6 weken onderwijs, over ieder kind digitaal een uitgebreide vragenlijst in m.b.t. gedragskenmerken en karaktereigenschappen. De uitkomsten worden in de zorgvergaderingen besproken en zijn ook onderwerp van gesprek tijdens de groepsbespreking

16 2.2.4 Sociogram De groepsleerkracht verzamelt ook gegevens die noodzakelijk zijn om een sociogram te kunnen maken van zijn/haar groep. De uitkomsten worden door de zorgcoördinator geanalyseerd en vervolgens ingebracht in de groepsbesprekingen en zorgvergaderingen Schoolvragenlijst Ouders spelen een belangrijke rol bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind. Zij kunnen bijtijds signalen over mogelijk ongewenst gedrag of zorgen anderszins aan ons doorgeven. Daarnaast vullen alle leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 de schoolvragenlijst in en zo weten we meer over het welbevinden van de kinderen zelf Plan van aanpak Indien noodzakelijk wordt voor de groep en/of individuele leerlingen een plan van aanpak gemaakt met als uiteindelijk doel om van de groep een voor ieder kind veilige thuisbasis te maken Leefstijl De methode Leefstijl helpt bij het verder ontwikkelen van de sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen. Vaardigheden als zelfvertrouwen, doordachte beslissingen nemen, luisteren, jezelf uiten en van je fouten leren zijn onmisbaar voor het goed functioneren van kinderen en het ontwikkelen van hun talenten. Ook werken deze vaardigheden preventief bij ongewenst gedrag. De methode richt zich niet alleen op sociaal-emotionele vaardigheden, maar ook op gezondheidsvaardigheden, waarbij preventie een grote rol speelt. Met het onder genoemde mediation, het beleid m.b.t. normen en waarden (2.2.11), de in de methode Natuurlijk aanwezige lessen over gezond gedrag en milieu, het instellen en functioneren van de leerlingenraad, lessen over de wereldgodsdiensten, etc. voldoen we aan de voor het basisonderwijs vastgestelde nieuwe kerndoelen Burgerschap en sociale integratie. Ook u als ouder kunt bij de methode Leefstijl betrokken worden, omdat er verschillende huiswerkopdrachten zijn die u samen met uw kind kunt doen

17 2.2.8 Mediation Mediation staat voor bemiddelen. Bij sommige conflicten is de hulp van de ander nodig. We ervaren dat dit niet altijd de leerkracht hoeft te zijn. Kinderen zijn in staat om te bemiddelen in een conflictsituatie van andere kinderen: een gesprek op kindniveau heeft meerwaarde en kan gemakkelijk leiden tot de oplossing voor de betrokken partijen. Kinderen leren waardevolle vaardigheden, leren op een verantwoorde manier met conflicten om te gaan, krijgen meer zelfvertrouwen doordat ze het met elkaar oplossen en het oplossen steelt minder van lestijd. Er bestaan schoolbrede afspraken hoe mediation ingezet wordt. De leerkracht bepaalt in hoeverre mediation toepasbaar is in de groep Normen en waarden Ouders en school moeten hier elkaar helpen en aanvullen! Wij vinden het belangrijk dat: Iedereen respectvol met elkaar om gaat; Iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt en daar zelf verantwoordelijk voor is; Iedereen zuinig is op het materiaal en de omgeving; Iedereen zorgt voor rust in de school; Tijdens leefstijlbijeenkomsten en besprekingen rondom grenzen aan gedrag zijn regels met het team opgesteld. Deze regels zijn omgezet in voor kinderen concrete en begrijpelijke woorden. De regels staan op posters in de gang en in de klas en worden o.a. in het begin van het schooljaar onder de aandacht gebracht. Jij mag er zijn Gewoon praten oké, dan luister ik mee Jouw school, zorg ervoor

18 Naast deze schoolregels heeft iedere klas afzonderlijk nog eigen afspraken. Het feit dat alle kinderen meewerken aan het opstellen van deze regels, vergroot de sociale controle op de naleving ervan. Trots zijn we nog steeds op het bordje School Zonder Racisme dat wij met nog zo n 90 andere basisscholen verdiend hebben door voortdurend aandacht te hebben voor discriminatie, pestgedrag en vooroordelen. De schooluitwisseling van de groepen 6 met de Neulingschule uit Bochum (Duitsland) is daar een voorbeeld van. - Uitwisseling Neulingschule

19 Kinderen met gedragsproblematiek Ook voor deze kinderen proberen we oplossingen te vinden. In extreme gevallen, wanneer bijvoorbeeld de kinderen van een groep zich stelselmatig bedreigd voelen en/of de kwaliteit van het onderwijs in het geding is, kan er besloten worden tot schorsing van de betreffende leerling. Op de schorsing kan verwijdering volgen. De afspraken hierover zijn vastgelegd in het protocol Schorsing en verwijdering Het gevoel We gaan er samen voor Samen iets aanpakken krijgt veel aandacht bij tal van activiteiten: vieringen, weeksluitingen en bonte avonden, schoolkoor, kleuterfeest, schoolkamp, kerstmaaltijd, musicals, fancy fair, schoolreizen, het schoolbrede cultuurproject met de expositie tot besluit. Door kinderen actief, kritisch en creatief bezig te laten zijn vergroot je hun betrokkenheid en krijgen zij zicht op hun eigen talenten en op die van andere kinderen. Het zelfstandig handelen en onderzoeken heeft al een begin in de kleutergroepen. In de groepen 3 en 4 wordt deze lijn doorgetrokken: met regelmaat wordt er gewerkt met een centraal thema. De verwerking gebeurt dan, net als bij de kleuters, in hoeken: een knutselhoek, teken en schilderhoek, toneelhoek, opdrachtenhoek, leeshoek enz. - Coöperatief (= samenwerkend) leren

20 Een aantal maal per jaar vinden er zgn. groepsoverstijgende activiteiten plaats. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 worden dan gekoppeld aan een van de groepen 5 t/m 8. Bij groepsoverstijgende activiteiten denken we aan: voorlezen, spelletjes doen, weeksluiting, drama, buitenspel, muziek, gym, tekenen, knutselen, vieringen. Dit schooljaar zijn de volgende groepen aan elkaar gekoppeld: Groep 0/1 Nan/Anoeshka Groep 7 Bram Groep 0/1 Lucie/Tonnie Groep 0/1 Lieke Groep 7 Mechiel/Thijs Groep 7 Mechiel/Thijs Groep 2 Berdien/Patricia Groep 5 Chantal/Carolien Groep 2 Cindy/Will Groep 5 Trix/Madelon Groep 3 Ellen/Marion Groep 6 Marion/Jorine Groep 3 Roel Groep 6 Lieke/Hanneke Groep 4 Tonny/Ellen Groep 8 Lieke/ Suzan Groep 4 Thea/Linda Groep 8 Joost De Leerlingenraad Eén maal per zes weken vergaderen de gekozen klassenvertegenwoordigers uit de groepen 5 t/m 8. (De vertegenwoordigers worden voor minimaal 2 jaar gekozen in de Leerlingenraad.) Samen met de vertegenwoordiger van het team en de directeur wisselt de Raad over zeer uiteenlopende onderwerpen met elkaar van gedachten. De Leerlingenraad stelt na iedere vergadering alle groepen op de hoogte van hetgeen besproken is en vraagt de leerlingen naar hun ideeën welke ook ingeleverd kunnen worden via de ideeënbus bij de ingang van de school. Tevens wordt regelmatig gepubliceerd in het Uiltje Actuele schoolprojecten Ieder schooljaar wordt een cultureel project (ateliers) gekozen waaraan alle kinderen een paar weken werken. Het project/ de ateliers worden afgesloten met een tentoonstelling

21 -Ateliers en expositie

22 2.3 De verstandelijke ontwikkeling Een veilige basis Ieder kind heeft recht op een veilige plaats waar het kan rekenen op vertrouwen, uitdaging en ondersteuning. Vanuit die veilige basis ontwikkelt het kind zich verder. Om goed te kunnen aansluiten bij de ontwikkeling van het kind hebben we gegevens nodig Vragenlijst voorschoolse periode Zeven weken voordat het kind vier jaar wordt, krijgen de ouders een aantal vragen over de voorschoolse ontwikkeling en wordt gevraagd het verslag van de peuterspeelzaal te overleggen. Zo krijgt de groepsleerkracht een beeld van het kind en kan dan beter aansluiten bij de ontwikkeling en de ondersteuning Extra begeleiding Wanneer er een achterblijvende ontwikkeling wordt gesignaleerd, wordt er extra begeleiding opgestart. Voor kinderen met een duidelijke voorsprong geldt hetzelfde: ook zij hebben de uitdaging nodig voor hun verdere ontwikkeling en ook dit wordt door de intern begeleider opgepakt Doorstroom kleuters Aan het eind van groep 0/1 en groep 2 wordt voor elk kind bepaald of het door mag stromen naar de volgende groep. Medebeslissend zijn: het welbevinden, motivatie, zelfstandigheid, taakgerichtheid, zelfvertrouwen, concentratie, sociale vaardigheden en motoriek. In de besluitvormingsprocedure rondom de overgang naar een volgende groep is de mening van de ouders ook belangrijk. Argumenten van ouders kunnen er toe leiden dat de besluitvormingsprocedure nogmaals doorlopen wordt. De uiteindelijke beslissing ligt bij de school Groep drie Ieder kind komt met zijn eigen bagage groep 3 binnen: de meeste kinderen kunnen bijvoorbeeld een aantal letters benoemen, sommigen kunnen al eenvoudige woordjes lezen, enkelen kunnen al lezen. We houden rekening met deze verschillen Model Grote groep, kleine groep De leerkracht houdt rekening met de verschillen maar speelt daarbij zeker in het begin van het schooljaar op safe: we werken in de groepen 3 t/m 8 in beginsel met het grote groep, kleine groep model Leerlingvolgsysteem Op onze school maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem; de kinderen worden vooral op het gebied van lezen, taal en rekenen regelmatig getoetst. Per leerjaar zijn er voor verschillende vakken streefniveaus vastgesteld

23 2.3.8 Extra hulp Kinderen die extra hulp behoeven krijgen voor het betreffende leergebied extra aandacht. Zij krijgen bijvoorbeeld voorinstructie of een verlengde instructie bij bepaalde lessen. Zo wordt het kind zo dicht mogelijk bij het streefniveau (CITO B-niveau) gebracht Entreetoets CITO In groep 7 wordt ieder jaar in mei/juni de CITO Entreetoets afgenomen. De bedoeling hiervan is een beeld te krijgen van de prestaties van het kind tot dan toe. Ook laat de toets zien waar in groep 8 nog aan gewerkt dient te worden Het maximale eruit halen Natuurlijk is het begrip goed onderwijs relatief. Voor ons betekent het dat we elk kind een voor hem of haar zo hoog mogelijk eindniveau willen laten bereiken, afgestemd op de mogelijkheden van het kind. Het gaat om de totale leerwinst die een kind weet te maken Totale ontwikkeling Daarnaast zijn er belangrijke ontwikkelingsgebieden die moeilijker meetbaar zijn, maar zeker niet van ondergeschikt belang zijn. De muzikale, creatieve en sportieve, alsmede de sociale en emotionele ontwikkeling vindt u niet in deze cijfers terug. Zij vormen wel een zeer wezenlijk deel van ons programma Protocol Leesproblemen en Dyslexie Al geruime tijd wordt veel aandacht besteed aan vroegtijdig signaleren en werken met kinderen die moeite hebben met het lees- en/of spellingproces. Om nog meer zicht te krijgen op deze problematiek gebruiken we de uitgave Protocol Leesproblemen en Dyslexie Vroegtijdig ingrijpen Voor een belangrijk deel kunnen de problemen dankzij vroegtijdig ingrijpen binnen het regulier onderwijs verholpen worden. In sommige gevallen zijn de problemen dermate complex en hardnekkig dat hulp van buitenaf noodzakelijk is om tot een nadere diagnose te komen. N.B.: Uitdrukkelijk vermelden we hier dat voor het vaststellen van dyslexie een diagnose noodzakelijk is en daarbij werkt de school samen met externe deskundigen Doorstroom in midden- en bovenbouw Voor ieder kind wordt vóór de laatste tussentijdse rapportage de tussenbalans opgemaakt. Kinderen met een achterblijvende ontwikkeling op wat voor gebied dan ook, zijn gevolgd door de zorgcoördinator en worden in eerste instantie door de betreffende groepsleerkracht nog eens met de zorgcoördinator besproken

24 Verlengde leerperiode Er zijn kinderen die meer tijd nodig hebben om zich de leerstof van een bepaald leerjaar eigen te maken. Voor die kinderen kan het goed zijn om een extra jaar in dat leerjaar te blijven. Het kind krijgt dan meer tijd om de leerstof van dat leerjaar onder de knie te krijgen Besluit Het besluit tot een verlengde leerperiode wordt in nauw overleg met ouders, leerkracht (en), zorgcoördinator, directeur en een afvaardiging van de zorgvergadering genomen. Het uiteindelijke besluit wordt genomen door de school Verwijzing Een enkele keer maakt een leerling onvoldoende vooruitgang door in zijn verstandelijke en/of sociaal-emotionele ontwikkeling. Wanneer wij niet de noodzakelijke zorg kunnen bieden wordt samen met de ouders bekeken of een andere vorm van onderwijs beter aansluit bij de mogelijkheden van het kind. Wanneer de conclusie is dat een verdere begeleiding van het kind niet langer op De Uilenbrink kan plaats vinden, volgt aanmelding bij de Permanente Commissie Leerlingzorg (PCL). Deze commissie bepaalt na bestudering van het onderwijskundig rapport van de basisschool en een eventuele toelichting daarop door de zorgcoördinator van de school, of het kind toegelaten kan worden tot een speciale school voor basisonderwijs. Afgelopen schooljaar zijn twee leerlingen naar een speciale basisschool verwezen Onderwijskundig rapport Voor alle kinderen die naar een andere school vertrekken, wordt een onderwijskundig rapport geschreven dat naar de betreffende school verzonden wordt. - Chemie- en techniek les

25 2.4 Creatieve ontwikkeling Tweedimensionaal Creatieve vakken zoals tekenen en schilderen, krijgen volop aandacht in de klas en worden planmatig verwerkt. De methode Moet je doen vormt de rode leidraad. Er wordt gewerkt met plakkaatverf, vetkrijt, ecoline, kleurpotlood, houtskool enz Driedimensionaal Tijdens de handvaardigheidlessen werken de kinderen in groepjes met diverse technieken aan de opdrachten. Vanaf groep 4 gebeurt dit onder leiding van de vakleerkracht. - Handvaardigheid

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving 2 1.2 Naam en logo 7 1.3 Bestuursvorm en organisatiestructuur 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 9 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 9 2.2 Wat

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

Onderwijs Noord Oost Twente

Onderwijs Noord Oost Twente Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente SCHOOLGIDS 2011-2012 1 1. Inhoudsopgave 2 2. Een woord vooraf 3 3. Van de algemeen directeur 3 4. Kennismaking met de Esch 4 4.1 Algemene schooldoelstelling

Nadere informatie