I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK EIGENTIJDS ONDERWIJS LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28"

Transcriptie

1

2 I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK EIGENTIJDS ONDERWIJS LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS RESULTATEN BELEIDSVOORNEMENS/STUKKEN SCHOOLORGANISATIE ALLE DATA OP EEN RIJTJE SPORTROOSTER BIJZONDERE REGELINGEN OUDERS EN SCHOOL GEZONDHEIDSZORG EN EXTERNE RELATIES 54

3 Kees Hoevenaars Rianne Huberts Drukkerij Zeeland redactie correcties / foto s / lay-out druk - 3 -

4 EEN WOORD VOORAF Acht jaar lang, in totaal ruim 7500 uur, gaat uw kind naar de basisschool. Dat is een groot deel van zijn of haar kinderleven. Het is dan ook belangrijk dat u een basisschool met zorg kiest. Is uw keuze op de Uilenbrink gevallen of moet u nog een keuze maken, dan heeft u gekozen of kiest u voor een basisschool waarvan het team trots is op de volgende kernpunten: De Uilenbrink heeft aandacht voor hoofd, hart en handen in een positieve sfeer. investeert niet alleen in cognitieve ontwikkeling, maar juist ook in sociaal-emotionele ontwikkeling, leefstijl en creatieve ontplooiing. Dit laatste in allerlei vormen van expressie. biedt de beste kansen voor alle kinderen, passend bij leeftijd en ontwikkelingsniveau. biedt ook de beste ontwikkelingskansen voor alle medewerkers, versterkt de kwaliteit en staat open voor vernieuwing. heeft een deskundig team met veel specialismen zoals (ortho)pedagogiek, school video interactiebegeleiding, remedial teaching, coaching, lichamelijke opvoeding, muziek, handvaardigheid, meerbegaafdenbegeleiding, sociale vaardigheidstraining. heeft een gekwalificeerd zorgteam dat onderscheidend is in optimale zorg voor het kind. communiceert zorgvuldig met ouders en betrekt ouders bij de organisatie. is een school waar uit toetsresultaten en uitstroomgegevens blijkt dat de leerlingen goed presteren en een goede aansluiting vinden bij het vervolgonderwijs. Kortom als uw kind naar de Uilenbrink gaat, heeft u gekozen voor een basisschool met een goede sfeer waarin kinderen, ouders en leraren zichzelf kunnen zijn en respectvol omgaan met elkaar

5 Scholen verschillen in hun aanpak en dat is vaak niet duidelijk te zien. Basisscholen maken een schoolgids die ouders helpt bij de schoolkeuze. In de gids schrijven scholen over hun werkwijze, de sfeer, de zorg voor uw kind en de behaalde resultaten. Indien u dat wenst kunt u na het lezen van deze gids een afspraak maken voor een toelichting of om een kijkje te nemen in de verschillende groepen. De gids is er niet alleen voor ouders die nog een school moeten kiezen. Ook voor ouders van wie hun kind de school al bezoekt, bevat deze gids veel informatie en is het een handig naslagwerk. Veel van die informatie keert terug in het contactblad school ouders, het Uiltje, dat wekelijks verschijnt. Daarnaast is veel informatie te vinden via Deze gids is samengesteld door de directie van de school en vastgesteld door het Bevoegd Gezag. Wij hopen dat u deze schoolgids doorleest en als naslagwerk gebruikt. Met vragen of voor een toelichting kunt u altijd bij de leerkracht van de groep van uw kind en/of ondergetekende terecht. Kees Hoevenaars directeur - 5 -

6 ALGEMEEN Adres: Openbare basisschool De Uilenbrink Melisselaar BM Veghel T of E Leidinggevend team: Directeur Kees Hoevenaars De Heun AX Vught T E Plaatsvervangend directeur en zorgcoördinator Marly de Jong T Coördinator onderbouw en intern begeleider (1 en 2) Will Vissers Coördinator middenbouw(3, 4 en 5) Carolien Hulsbergen Coördinator bovenbouw (6, 7 en 8) Mechiel de Wit Intern begeleider (3 t/m 8) Berdien van der Meijden Wessels Boer - 6 -

7 Stichting OOG (Openbaar Onderwijs Groep): De Uilenbrink is samen met zeventien openbare basisscholen ondergebracht in een stichting. Het college van bestuur en staf zetelen op het Stadhuisplein 98 (5461 KS) te Veghel. Postbus AA Veghel Tel: E Aantal leerlingen De Uilenbrink: : : 405 Aantal groepen: 17 Schooltijden: Groepen 1 t/m 8: uur uur Woensdag: uur Vrijdag: Groepen 1 t/m 4: s middags vrij Inlooptijd: Groepen 1 t/m 5: uur (ouders/ verzorgers mogen kinderen mee naar binnen begeleiden) uur (alle kinderen gaan zelfstandig naar binnen) Groepen 6 t/m 8: Geen inlooptijd. Pauze: Groep 3 t/m 5: uur Groep 6 t/m 8: uur

8 1. KARAKTERISTIEK 1.1 De identiteit De Uilenbrink is een openbare school waar iedereen welkom is, zonder onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging of ander kenmerk. De school moet een veilige ontmoetingsplaats zijn met een leef- en leerklimaat waarin voortdurend aandacht en respect is voor anderen en andersdenkenden. 1.2 De missie van de Uilenbrink MISSION STATEMENT Het maximale halen uit hoofden, handen en harten van de kinderen Wij zorgen er allereerst voor dat kinderen zich thuis voelen op school. Dat kan alleen wanneer zij zich veilig voelen. Ieder kind recht heeft op een veilige plaats waar het kan rekenen op vertrouwen, uitdaging en ondersteuning. Vanuit onze identiteit, openbare school, zien wij het als een opdracht een leef- en leerklimaat te scheppen waarin voortdurend aandacht en respect is voor andersdenkenden. Het bordje School zonder racisme, verdiend door allerlei activiteiten op dit gebied symboliseert dat. Uitgaande van de verschillen die er tussen kinderen zijn, willen wij ieder kind die kansen bieden die nodig zijn zichzelf maximaal te kunnen ontwikkelen op verstandelijk, sociaal-emotioneel en creatief gebied. 1.3 Vakmanschap Als school hebben wij ons ten doel gesteld het maximale uit hoofden, handen en harten te halen van de ons toevertrouwde kinderen. Deze missie geldt ook voor de leerkrachten: Het maximale uit jezelf halen. Het is beleid van de school om leerkrachten de gelegenheid te geven zich te specialiseren. Deze specialisten brengen ideeën in en ondersteunen collega s in de uitvoering daarvan. Het leren van en met elkaar is voorwaarde voor verdere ontwikkeling van het individu als wel voor de school als organisatie. Op de werkvloer wordt het - 8 -

9 samenwerken en samen leren methodisch aangepakt met behulp van School-Video-Interactie-Begeleiding (SVIB), paralleloverleg en bouwoverleg. 1.4 SVIB Bij SVIB wordt gefilmd in de groep. Er kan gelet worden op de kwaliteit van de instructie, het managen van de groep of het omgaan met een leerling die speciale aandacht vraagt. In de nabespreking worden de beelden met de leerkracht bekeken en besproken. Dit leidt dan meestal tot werkpunten en afspraken. 1.5 Paralleloverleg Regelmatig wordt met de collega van de parallelgroep teruggekeken op de afgelopen periode en werkpunten vastgesteld voor de komende weken. - Paralleloverleg Bouwoverleg We kennen drie zogenaamde bouwen: De groepen 0/1 en 2 noemen we de onderbouw (OB), de groepen 3, 4 en 5 vormen de middenbouw (MB) en de bovenbouw (BB) bestaat uit de groepen 6, 7 en 8. Eenmaal in de vier weken zijn er bouwvergaderingen. Aan de orde komen zowel organisatorische als onderwijskundige zaken

10 Zo willen wij van en met elkaar leren, met als doel een betere of nog betere vakman te worden. 1.7 Zorggroep centraal Deze groep bestaat uit Berdien van der Meijden, intern begeleider voor leerlingen en leraren van de groepen 3 t/m 8, Marly de Jong (coördinator zorg en intern begeleider voor kinderen en leerkrachten van de groepen 1 t/m 8), houdt zich bezig met gedragsproblematiek en het coachen van leraren op de werkplek, Will Vissers, intern begeleider voor kinderen en leraren van de groepen 1 en 2, Marian van Mierlo, remedial teacher voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8, Marion Krol, speciaal belast met de ondersteuning en begeleiding van de kinderen die meer kunnen en Rogier Huijsmans voor individuele- en groepsondersteuning. De zorggroep ondersteunt en begeleidt groepsleerkrachten en leerlingen. Zij is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het leerlingvolgsysteem m.b.t. de sociaal-emotionele ontwikkeling en de schoolvorderingen. - De Zorggroep - Marian van Mierlo, Rogier Huijsmans, Marion Krol, Berdien v.d. Meijden,Will Vissers, Marly de Jong De zorggroep speelt op De Uilenbrink een centrale rol. Zij bepaalt mede het onderwijskundig beleid. Het zijn collega s met een gekwalificeerde opleiding: Marly Bogers, pedagogiek universitair. Berdien van der Meijden, opleiding voor intern begeleider en remedial teaching. Marian van Mierlo, orthopedagogiek. Will Vissers, opleiding voor speciaal basisonderwijs. Marion Krol-van Doremalen heeft in Nijmegen een speciale opleiding voor onderwijs aan hoogbegaafden gevolgd. Zij is in het bezit van het diploma Specialist in Gifted Education. Rogier Huijsmans is intern getraind m.b.t. aanpak spellingsproblematiek

11 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 2.1 Het onderwijs- en zorgsysteem Leerstofjaarklas Er wordt in principe volgens het leerstofjaarklassensysteem gewerkt. Daarbinnen wordt echter volop gedifferentieerd en dat moet ook wel, want de verschillen tussen de leerlingen kunnen groot zijn Rekening houden met verschillen Van de leerkracht wordt verwacht dat hij het onderwijs in zijn klas zo weet te organiseren dat er recht wordt gedaan aan die verschillen Grote groep, kleine groep We werken met het zogenaamde grote groep, kleine groep model. De grote groep krijgt dezelfde leerstof aangeboden. De kinderen die wat meer moeite met de leerstof hebben komen in de kleine groep. Deze probeert aansluiting met de grote groep te houden. Daartoe geeft de leerkracht bijvoorbeeld voorinstructie of een verlengde instructie als de grote groep al aan de slag is. - Werken aan de instructietafel

12 2.1.4 Aangepast programma Kinderen die het gewone programma niet kunnen volgen, worden eerst besproken met de zorgcoördinator. Daarna wordt de leerling ingebracht in de zorgvergadering van de desbetreffende bouw. Samen bekijken de leerkrachten op welke manier het kind het best kan worden geholpen. Met de uitkomsten van het onderzoek kan er een handelingsplan opgesteld worden waarin afgesproken en vastgelegd wordt hoe de groepsleerkracht het kind in de klas zal begeleiden Kinderen die meer kunnen Voor de groep kinderen die erg goed kan leren kan het demotiverend zijn als ze, in het tempo van de klas, zich alles eigen moeten maken. Meer uitdagende leerstof is voor hen juist van groot belang. Met het beleidsplan Schoolbeleid voor (hoog)begaafde kinderen zorgen we ervoor dat er binnen de school een doorgaande lijn is waardoor leerkrachten weten hoe ze deze kinderen zo goed mogelijk kunnen begeleiden. De Uilenbrink is één van de 10 pilotscholen uit Veghel en omgeving geweest die deelgenomen hebben aan het project Mind. Dit was een 2-jarig project met als doel passend onderwijs te realiseren voor cognitief getalenteerde (onder presterende) leerlingen. Het was een initiatief van Samenwerkingsverband WSNS Veghel en is tot stand gekomen m.b.v. de subsidieregeling Excellentie in het basisonderwijs. In het komend schooljaar wordt vanuit het samenwerkingsverband project Mind gestuurd. Het project heeft geresulteerd in: 1. passend onderwijs voor cognitief getalenteerde, onder presterende leerlingen, in het bijzonder op de pilotscholen, met een onderwijsarrangement 3 tot 8 jarigen en 8 tot 12 jarigen; 2. een systeem van vroegsignalering van cognitief getalenteerde leerlingen in de leeftijd van 2 t/m 8 jaar; 3. een kenniscentrum Mind voor kinderen, ouders en leraren Leerlingvolgsysteem De zorgcoördinator en de directeur zien erop toe dat de leerlingen in hun ontwikkeling gevolgd worden middels het leerlingvolgsysteem voor cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden. Naar aanleiding van observaties, resultaten van toetsen en testen worden kinderen extra geholpen of bijgestuurd. In het (digitale) leerling-dossier wordt alles nauwgezet geregistreerd Zorgvergaderingen Het zwaartepunt van de leerlingenzorg ligt in de groepen 1 t/m 4: vroegtijdige signalering van kinderen met een ontwikkelingsachterstand of -voorsprong, met opvallend gedrag, is uitermate belangrijk. Alle leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 nemen deel aan de zogenaamde zorgvergadering die één maal per vier weken door de zorgcoördinator wordt uitgeschreven. Dit wordt ook gedaan voor de collega s van de groepen 5 t/m

13 2.1.8 Extern onderzoek Veel onderzoeken kunnen intern plaatsvinden. Er zijn situaties waar, in overleg met ouders, gekozen wordt voor het verrichten van onderzoek door een externe instantie. In de situatie waarin de school dit onderzoek initieert zal de school verantwoordelijk zijn voor de financiële vergoeding van het onderzoek. De school zal het onderzoeksverslag bespreken met de extern deskundige en/of de ouders en de informatie indien nodig gebruiken in de aanpak van het kind. Het verslag wordt opgenomen in het dossier en er wordt zorg gedragen voor de overdracht naar de volgende leerkracht. Indien de school geen meerwaarde/noodzaak ziet voor het verrichten van extern onderzoek, maar de ouders zelf het initiatief nemen een externe instantie in te schakelen, dan is de financiële vergoeding voor rekening van de ouders. Leerkracht en zorgcoördinator nemen kennis van het onderzoeksverslag, gebruiken indien mogelijk de informatie om aanpak af te stemmen en nemen het verslag op in het dossier. Er vindt een gesprek plaats met de extern deskundige indien de zorgcoördinator en/of leerkracht dit noodzakelijk achten Externe hulp tijdens schooltijd Door het ruime aanbod van begeleidingsmogelijkheden vindt veel ondersteuning, voor kinderen met een achterstand maar ook voor kinderen met een voorsprong, op school plaats. De Uilenbrink heeft de voorkeur dat extra begeleiding, in welke vorm dan ook, zoveel mogelijk ín de klas plaatsvindt. Er zijn situaties dat ouders gebruik wensen te maken van externe hulp (remedial teaching, psychomotorische therapie, etc.) Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de ouders. De externe is verantwoordelijk voor de inhoud van de training. Sporadisch komen we voor de keuze te staan om kinderen onder schooltijd externe begeleiding te laten krijgen. Wanneer ouders dit willen organiseren dient overleg te zijn met leerkracht en intern begeleider om samen de juiste afweging voor het kind te maken. Deze afweging wordt ieder jaar opnieuw gemaakt; ieder jaar kunnen er immers andere belangen meewegen

14 Groepsbesprekingen Twee keer per jaar bespreekt de groepsleerkracht zijn groep met de zorgcoördinator en een lid van de directie. Ter sprake komen dan: Het functioneren van de groep als groep. De plaats van het individuele kind daarin. De schoolvorderingen van de groep en van de individuele kinderen. Uit deze besprekingen kunnen weer allerlei acties voortkomen Rapportage Per schooljaar vinden 2 rapportageavonden plaats. De leerkracht bespreekt dan het rapport met de ouders van alle leerlingen. Dit vindt voor de groepen 1 en 2 plaats in december en juni en voor de groepen 3 t/m 7 in januari en juni. Voor kinderen waarvoor de leerkrachten en/ of ouders het nodig achten, worden bovendien tussentijdse rapportagegesprekken gevoerd in november en april (groepen 3 t/m 7) en in maart voor de groepen 1 en 2. Voor de kinderen van de groepen 8 is er in verband met de schoolkeuze een andere gesprekscyclus. Tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar worden de ouders/verzorgers van deze kinderen hierover geïnformeerd

15 2.2. De sociaal emotionele ontwikkeling Gewenst en ongewenst gedrag Er is dagelijks gewenst en ongewenst gedrag van onze leerlingen: kinderen helpen elkaar, er is trouw, vriendschap, samenwerking en beloftes worden nagekomen. Maar kinderen worden ook gepest, er wordt vals gespeeld, er worden bezittingen kapot of kwijt gemaakt, er zijn ruzies, kinderen kunnen agressief benaderd worden, negatieve aandacht vragen of te veel positieve belangstelling willen, zich nauwelijks uiten en toch alles doen wat hen gevraagd wordt. Dit vraagt om begrip, oplossingen, hulp en waardering. De momenten van gewenst en ongewenst gedrag zijn leermomenten. Het is de taak van de volwassenen deze grenzen van gedrag te bewaken. Het protocol Grenzen aan gedrag geeft hiervoor handreikingen. -Veilige ontmoetingsplaats Het fundament: de veilige ontmoetingsplaats Wij zullen er als schoolteam alles aan doen om van de school in het algemeen en van de groep in het bijzonder een veilige ontmoetingsplaats te maken: ieder kind heeft recht op vertrouwen, uitdaging en ondersteuning. Om dat te bereiken moeten we veel over ieder kind weten, dat in kaart brengen en het kind volgen (leerlingvolgsysteem) Vragenlijst gedragskenmerken Alle leerkrachten vullen ieder jaar, na zo n 6 weken onderwijs, over ieder kind digitaal een uitgebreide vragenlijst in m.b.t. gedragskenmerken en karaktereigenschappen. De uitkomsten worden in de zorgvergaderingen besproken en zijn ook onderwerp van gesprek tijdens de groepsbespreking

16 2.2.4 Sociogram De groepsleerkracht verzamelt ook gegevens die noodzakelijk zijn om een sociogram te kunnen maken van zijn/haar groep. De uitkomsten worden door de zorgcoördinator geanalyseerd en vervolgens ingebracht in de groepsbesprekingen en zorgvergaderingen Schoolvragenlijst Ouders spelen een belangrijke rol bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind. Zij kunnen bijtijds signalen over mogelijk ongewenst gedrag of zorgen anderszins aan ons doorgeven. Daarnaast vullen alle leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 de schoolvragenlijst in en zo weten we meer over het welbevinden van de kinderen zelf Plan van aanpak Indien noodzakelijk wordt voor de groep en/of individuele leerlingen een plan van aanpak gemaakt met als uiteindelijk doel om van de groep een voor ieder kind veilige thuisbasis te maken Leefstijl De methode Leefstijl helpt bij het verder ontwikkelen van de sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen. Vaardigheden als zelfvertrouwen, doordachte beslissingen nemen, luisteren, jezelf uiten en van je fouten leren zijn onmisbaar voor het goed functioneren van kinderen en het ontwikkelen van hun talenten. Ook werken deze vaardigheden preventief bij ongewenst gedrag. De methode richt zich niet alleen op sociaal-emotionele vaardigheden, maar ook op gezondheidsvaardigheden, waarbij preventie een grote rol speelt. Met het onder genoemde mediation, het beleid m.b.t. normen en waarden (2.2.11), de in de methode Natuurlijk aanwezige lessen over gezond gedrag en milieu, het instellen en functioneren van de leerlingenraad, lessen over de wereldgodsdiensten, etc. voldoen we aan de voor het basisonderwijs vastgestelde nieuwe kerndoelen Burgerschap en sociale integratie. Ook u als ouder kunt bij de methode Leefstijl betrokken worden, omdat er verschillende huiswerkopdrachten zijn die u samen met uw kind kunt doen

17 2.2.8 Mediation Mediation staat voor bemiddelen. Bij sommige conflicten is de hulp van de ander nodig. We ervaren dat dit niet altijd de leerkracht hoeft te zijn. Kinderen zijn in staat om te bemiddelen in een conflictsituatie van andere kinderen: een gesprek op kindniveau heeft meerwaarde en kan gemakkelijk leiden tot de oplossing voor de betrokken partijen. Kinderen leren waardevolle vaardigheden, leren op een verantwoorde manier met conflicten om te gaan, krijgen meer zelfvertrouwen doordat ze het met elkaar oplossen en het oplossen steelt minder van lestijd. Er bestaan schoolbrede afspraken hoe mediation ingezet wordt. De leerkracht bepaalt in hoeverre mediation toepasbaar is in de groep Normen en waarden Ouders en school moeten hier elkaar helpen en aanvullen! Wij vinden het belangrijk dat: Iedereen respectvol met elkaar om gaat; Iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt en daar zelf verantwoordelijk voor is; Iedereen zuinig is op het materiaal en de omgeving; Iedereen zorgt voor rust in de school; Tijdens leefstijlbijeenkomsten en besprekingen rondom grenzen aan gedrag zijn regels met het team opgesteld. Deze regels zijn omgezet in voor kinderen concrete en begrijpelijke woorden. De regels staan op posters in de gang en in de klas en worden o.a. in het begin van het schooljaar onder de aandacht gebracht. Jij mag er zijn Gewoon praten oké, dan luister ik mee Jouw school, zorg ervoor

18 Naast deze schoolregels heeft iedere klas afzonderlijk nog eigen afspraken. Het feit dat alle kinderen meewerken aan het opstellen van deze regels, vergroot de sociale controle op de naleving ervan. Trots zijn we nog steeds op het bordje School Zonder Racisme dat wij met nog zo n 90 andere basisscholen verdiend hebben door voortdurend aandacht te hebben voor discriminatie, pestgedrag en vooroordelen. De schooluitwisseling van de groepen 6 met de Neulingschule uit Bochum (Duitsland) is daar een voorbeeld van. - Uitwisseling Neulingschule

19 Kinderen met gedragsproblematiek Ook voor deze kinderen proberen we oplossingen te vinden. In extreme gevallen, wanneer bijvoorbeeld de kinderen van een groep zich stelselmatig bedreigd voelen en/of de kwaliteit van het onderwijs in het geding is, kan er besloten worden tot schorsing van de betreffende leerling. Op de schorsing kan verwijdering volgen. De afspraken hierover zijn vastgelegd in het protocol Schorsing en verwijdering Het gevoel We gaan er samen voor Samen iets aanpakken krijgt veel aandacht bij tal van activiteiten: vieringen, weeksluitingen en bonte avonden, schoolkoor, kleuterfeest, schoolkamp, kerstmaaltijd, musicals, fancy fair, schoolreizen, het schoolbrede cultuurproject met de expositie tot besluit. Door kinderen actief, kritisch en creatief bezig te laten zijn vergroot je hun betrokkenheid en krijgen zij zicht op hun eigen talenten en op die van andere kinderen. Het zelfstandig handelen en onderzoeken heeft al een begin in de kleutergroepen. In de groepen 3 en 4 wordt deze lijn doorgetrokken: met regelmaat wordt er gewerkt met een centraal thema. De verwerking gebeurt dan, net als bij de kleuters, in hoeken: een knutselhoek, teken en schilderhoek, toneelhoek, opdrachtenhoek, leeshoek enz. - Coöperatief (= samenwerkend) leren

20 Een aantal maal per jaar vinden er zgn. groepsoverstijgende activiteiten plaats. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 worden dan gekoppeld aan een van de groepen 5 t/m 8. Bij groepsoverstijgende activiteiten denken we aan: voorlezen, spelletjes doen, weeksluiting, drama, buitenspel, muziek, gym, tekenen, knutselen, vieringen. Dit schooljaar zijn de volgende groepen aan elkaar gekoppeld: Groep 0/1 Nan/Anoeshka Groep 7 Bram Groep 0/1 Lucie/Tonnie Groep 0/1 Lieke Groep 7 Mechiel/Thijs Groep 7 Mechiel/Thijs Groep 2 Berdien/Patricia Groep 5 Chantal/Carolien Groep 2 Cindy/Will Groep 5 Trix/Madelon Groep 3 Ellen/Marion Groep 6 Marion/Jorine Groep 3 Roel Groep 6 Lieke/Hanneke Groep 4 Tonny/Ellen Groep 8 Lieke/ Suzan Groep 4 Thea/Linda Groep 8 Joost De Leerlingenraad Eén maal per zes weken vergaderen de gekozen klassenvertegenwoordigers uit de groepen 5 t/m 8. (De vertegenwoordigers worden voor minimaal 2 jaar gekozen in de Leerlingenraad.) Samen met de vertegenwoordiger van het team en de directeur wisselt de Raad over zeer uiteenlopende onderwerpen met elkaar van gedachten. De Leerlingenraad stelt na iedere vergadering alle groepen op de hoogte van hetgeen besproken is en vraagt de leerlingen naar hun ideeën welke ook ingeleverd kunnen worden via de ideeënbus bij de ingang van de school. Tevens wordt regelmatig gepubliceerd in het Uiltje Actuele schoolprojecten Ieder schooljaar wordt een cultureel project (ateliers) gekozen waaraan alle kinderen een paar weken werken. Het project/ de ateliers worden afgesloten met een tentoonstelling

21 -Ateliers en expositie

22 2.3 De verstandelijke ontwikkeling Een veilige basis Ieder kind heeft recht op een veilige plaats waar het kan rekenen op vertrouwen, uitdaging en ondersteuning. Vanuit die veilige basis ontwikkelt het kind zich verder. Om goed te kunnen aansluiten bij de ontwikkeling van het kind hebben we gegevens nodig Vragenlijst voorschoolse periode Zeven weken voordat het kind vier jaar wordt, krijgen de ouders een aantal vragen over de voorschoolse ontwikkeling en wordt gevraagd het verslag van de peuterspeelzaal te overleggen. Zo krijgt de groepsleerkracht een beeld van het kind en kan dan beter aansluiten bij de ontwikkeling en de ondersteuning Extra begeleiding Wanneer er een achterblijvende ontwikkeling wordt gesignaleerd, wordt er extra begeleiding opgestart. Voor kinderen met een duidelijke voorsprong geldt hetzelfde: ook zij hebben de uitdaging nodig voor hun verdere ontwikkeling en ook dit wordt door de intern begeleider opgepakt Doorstroom kleuters Aan het eind van groep 0/1 en groep 2 wordt voor elk kind bepaald of het door mag stromen naar de volgende groep. Medebeslissend zijn: het welbevinden, motivatie, zelfstandigheid, taakgerichtheid, zelfvertrouwen, concentratie, sociale vaardigheden en motoriek. In de besluitvormingsprocedure rondom de overgang naar een volgende groep is de mening van de ouders ook belangrijk. Argumenten van ouders kunnen er toe leiden dat de besluitvormingsprocedure nogmaals doorlopen wordt. De uiteindelijke beslissing ligt bij de school Groep drie Ieder kind komt met zijn eigen bagage groep 3 binnen: de meeste kinderen kunnen bijvoorbeeld een aantal letters benoemen, sommigen kunnen al eenvoudige woordjes lezen, enkelen kunnen al lezen. We houden rekening met deze verschillen Model Grote groep, kleine groep De leerkracht houdt rekening met de verschillen maar speelt daarbij zeker in het begin van het schooljaar op safe: we werken in de groepen 3 t/m 8 in beginsel met het grote groep, kleine groep model Leerlingvolgsysteem Op onze school maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem; de kinderen worden vooral op het gebied van lezen, taal en rekenen regelmatig getoetst. Per leerjaar zijn er voor verschillende vakken streefniveaus vastgesteld

23 2.3.8 Extra hulp Kinderen die extra hulp behoeven krijgen voor het betreffende leergebied extra aandacht. Zij krijgen bijvoorbeeld voorinstructie of een verlengde instructie bij bepaalde lessen. Zo wordt het kind zo dicht mogelijk bij het streefniveau (CITO B-niveau) gebracht Entreetoets CITO In groep 7 wordt ieder jaar in mei/juni de CITO Entreetoets afgenomen. De bedoeling hiervan is een beeld te krijgen van de prestaties van het kind tot dan toe. Ook laat de toets zien waar in groep 8 nog aan gewerkt dient te worden Het maximale eruit halen Natuurlijk is het begrip goed onderwijs relatief. Voor ons betekent het dat we elk kind een voor hem of haar zo hoog mogelijk eindniveau willen laten bereiken, afgestemd op de mogelijkheden van het kind. Het gaat om de totale leerwinst die een kind weet te maken Totale ontwikkeling Daarnaast zijn er belangrijke ontwikkelingsgebieden die moeilijker meetbaar zijn, maar zeker niet van ondergeschikt belang zijn. De muzikale, creatieve en sportieve, alsmede de sociale en emotionele ontwikkeling vindt u niet in deze cijfers terug. Zij vormen wel een zeer wezenlijk deel van ons programma Protocol Leesproblemen en Dyslexie Al geruime tijd wordt veel aandacht besteed aan vroegtijdig signaleren en werken met kinderen die moeite hebben met het lees- en/of spellingproces. Om nog meer zicht te krijgen op deze problematiek gebruiken we de uitgave Protocol Leesproblemen en Dyslexie Vroegtijdig ingrijpen Voor een belangrijk deel kunnen de problemen dankzij vroegtijdig ingrijpen binnen het regulier onderwijs verholpen worden. In sommige gevallen zijn de problemen dermate complex en hardnekkig dat hulp van buitenaf noodzakelijk is om tot een nadere diagnose te komen. N.B.: Uitdrukkelijk vermelden we hier dat voor het vaststellen van dyslexie een diagnose noodzakelijk is en daarbij werkt de school samen met externe deskundigen Doorstroom in midden- en bovenbouw Voor ieder kind wordt vóór de laatste tussentijdse rapportage de tussenbalans opgemaakt. Kinderen met een achterblijvende ontwikkeling op wat voor gebied dan ook, zijn gevolgd door de zorgcoördinator en worden in eerste instantie door de betreffende groepsleerkracht nog eens met de zorgcoördinator besproken

24 Verlengde leerperiode Er zijn kinderen die meer tijd nodig hebben om zich de leerstof van een bepaald leerjaar eigen te maken. Voor die kinderen kan het goed zijn om een extra jaar in dat leerjaar te blijven. Het kind krijgt dan meer tijd om de leerstof van dat leerjaar onder de knie te krijgen Besluit Het besluit tot een verlengde leerperiode wordt in nauw overleg met ouders, leerkracht (en), zorgcoördinator, directeur en een afvaardiging van de zorgvergadering genomen. Het uiteindelijke besluit wordt genomen door de school Verwijzing Een enkele keer maakt een leerling onvoldoende vooruitgang door in zijn verstandelijke en/of sociaal-emotionele ontwikkeling. Wanneer wij niet de noodzakelijke zorg kunnen bieden wordt samen met de ouders bekeken of een andere vorm van onderwijs beter aansluit bij de mogelijkheden van het kind. Wanneer de conclusie is dat een verdere begeleiding van het kind niet langer op De Uilenbrink kan plaats vinden, volgt aanmelding bij de Permanente Commissie Leerlingzorg (PCL). Deze commissie bepaalt na bestudering van het onderwijskundig rapport van de basisschool en een eventuele toelichting daarop door de zorgcoördinator van de school, of het kind toegelaten kan worden tot een speciale school voor basisonderwijs. Afgelopen schooljaar zijn twee leerlingen naar een speciale basisschool verwezen Onderwijskundig rapport Voor alle kinderen die naar een andere school vertrekken, wordt een onderwijskundig rapport geschreven dat naar de betreffende school verzonden wordt. - Chemie- en techniek les

25 2.4 Creatieve ontwikkeling Tweedimensionaal Creatieve vakken zoals tekenen en schilderen, krijgen volop aandacht in de klas en worden planmatig verwerkt. De methode Moet je doen vormt de rode leidraad. Er wordt gewerkt met plakkaatverf, vetkrijt, ecoline, kleurpotlood, houtskool enz Driedimensionaal Tijdens de handvaardigheidlessen werken de kinderen in groepjes met diverse technieken aan de opdrachten. Vanaf groep 4 gebeurt dit onder leiding van de vakleerkracht. - Handvaardigheid

15/16. S c h o o l g i d s - 1 5 / 1 6-1 -

15/16. S c h o o l g i d s - 1 5 / 1 6-1 - 15/16-1 - I N H O U D S O P G A V E EEN WOORD VOORAF 3 ALGEMEEN 5 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 26 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 27 5. RESULTATEN 28 6. BELEIDSVOORNEMENS/STUKKEN

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TOUWLADDER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TOUWLADDER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TOUWLADDER Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 05JG Onderzoeksnummer : 119309 Datum schoolbezoek : 20 mei 2010 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL EDITH STEIN

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL EDITH STEIN RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL EDITH STEIN Plaats : Veghel BRIN-nummer : 03QN Onderzoeksnummer : 118171 Datum schoolbezoek : 22 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA Plaats : Doetinchem BRIN-nummer : 13BV Onderzoeksnummer : 119331 Datum schoolbezoek : 21 Inhoud 1 Onderzoek 5 2 Bevindingen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas' RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK School met de Bijbel ''t Kompas' Plaats : Westbroek BRIN nummer : 06TA C1 Onderzoeksnummer : 266517 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP BASISSCHOOL DE STEIGER Plaats : Stampersgat BRIN-nummer : 08KF Onderzoeksnummer : 118893 Datum schoolbezoek : 20 april 2010

Nadere informatie

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T PANORAMA Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO Plaats : Delden BRIN-nummer : 06MZ Onderzoeksnummer : 120340 Datum schoolbezoek : 18 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE ARK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE ARK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE ARK Plaats : Dedemsvaart BRIN-nummer : 11XI Onderzoeksnummer : 118439 Datum schoolbezoek : 16 februari 2010 Inhoud 1 Onderzoek

Nadere informatie

H.a- gbyfe RAPPORT " ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK

H.a- gbyfe RAPPORT  ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK poj H.a- gbyfe RAPPORT " ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK School Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer R.K. basisschool De Meulehook Geleen 08KT 111394

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DELFTSCHE SCHOOLVEREENIGING

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DELFTSCHE SCHOOLVEREENIGING ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DELFTSCHE SCHOOLVEREENIGING Plaats : Delft BRIN-nummer : 08CF Onderzoeksnummer : 117645 Datum schoolbezoek : 16 november 2009 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16KB Onderzoeksnummer : 119149 Datum schoolbezoek : 27 april

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT Plaats : Budel BRIN-nummer : 18HK Onderzoeksnummer : 118778 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C.B.S. DE KRULLEVAAR

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C.B.S. DE KRULLEVAAR ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C.B.S. DE KRULLEVAAR Plaats : Hoogeveen BRIN-nummer : 16GQ Onderzoeksnummer : 120448 Datum schoolbezoek : 21 Datum vaststelling : 5 januari 2011

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL HET ANKER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL HET ANKER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL HET ANKER Plaats : Veghel BRIN-nummer : 09IS Onderzoeksnummer : 118627 Datum schoolbezoek : 5 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HORIZON

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HORIZON DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HORIZON Plaats : Dordrecht BRIN-nummer : 04JR Onderzoeksnummer : 118519 Datum schoolbezoek : 16 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 17PI Onderzoeksnummer : 118305 Datum schoolbezoek : 22

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP MONTESSORISCHOOL SPIJKENISSE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP MONTESSORISCHOOL SPIJKENISSE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP MONTESSORISCHOOL SPIJKENISSE Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23UN Onderzoeksnummer : 118799 Datum schoolbezoek : 18 maart 2010 Rapport

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold Plaats : Winterswijk Woold BRIN-nummer : 19BC Onderzoeksnummer : 127559 Datum schoolbezoek : 8 november 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 10FG Onderzoeksnummer : 120935 Datum schoolbezoek : 8 november 2010

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER Plaats : Amstelveen BRIN-nummer : 15EX Onderzoeksnummer : 118995 Datum schoolbezoek : 15 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE DRIEHOEK

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE DRIEHOEK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE DRIEHOEK School : basisschool De Driehoek Plaats : Griendtsveen BRIN-nummer : 06UG Onderzoeksnummer : 81782 Datum schoolbezoek : 24 augustus 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TRUMAKKERS

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TRUMAKKERS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TRUMAKKERS School : basisschool De Trumakkers Plaats : Heeze BRIN-nummer : 03BV Onderzoeksnummer : 108035 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS DE RIETLANDEN

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS DE RIETLANDEN RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS DE RIETLANDEN School : pcbs De Rietlanden Plaats : Marken BRIN-nummer : 07LO Onderzoeksnummer : 117115 Datum schoolbezoek : 1 september

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein. : 's-gravenhage

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein. : 's-gravenhage RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26AY Onderzoeksnummer : 124872 Datum schoolbezoek : 24 January 2012 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen Plaats : Hasselt BRIN-nummer : 03RD Onderzoeksnummer : 124138 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. nbbs Vrije School Amersfoort

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. nbbs Vrije School Amersfoort RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK nbbs Vrije School Amersfoort Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 07EX C1 Onderzoeksnummer : 283456 Datum onderzoek : 23 april 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER Plaats : Sittard BRIN-nummer : 03GW Onderzoeksnummer : 119480 Datum schoolbezoek : 5 juli 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN'

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN' DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN' Plaats : Leersum BRIN-nummer : 07ZP Onderzoeksnummer : 120027 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN nummer : 23DF C1 Onderzoeksnummer : 270557 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 17 maart 2014

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken Plaats : Nieuw-Beijerland BRIN-nummer : 13BG Onderzoeksnummer : 122975 Datum schoolbezoek : 21 juni 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Montessorischool Wassenaar

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Montessorischool Wassenaar RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Montessorischool Wassenaar Plaats : Wassenaar BRIN nummer : 05WS C1 Onderzoeksnummer : 253432 Datum onderzoek : 1 november 2013 Datum vaststelling : 22 januari

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KONINGIN BEATRIXSCHOOL

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KONINGIN BEATRIXSCHOOL DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KONINGIN BEATRIXSCHOOL Plaats: Waddinxveen BRIN-nummer: 12PA Onderzoek uitgevoerd op: 23 juni 2009 Registratienummer: 09.2819727.12PA.EEM Conceptrapport

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL H. HART

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL H. HART RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL H. HART Plaats : Hernen BRIN-nummer : 15CA Onderzoeksnummer : 119084 Datum schoolbezoek : 1 Rapport vastgesteld te Utrecht op

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE WIEKEN

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE WIEKEN RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE WIEKEN Plaats : Vught BRIN-nummer : 09LF Onderzoeksnummer : 117890 Datum schoolbezoek : 24 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Maria. : 's-heerenberg

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Maria. : 's-heerenberg RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Maria Plaats : 's-heerenberg BRIN-nummer : 15BZ Onderzoeksnummer : 123549 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2013-2014 Basisschool Jan Ligthart Plaats : Zelhem BRIN nummer : 10EJ C1 Onderzoeksnummer : 274481 Datum onderzoek : 15 april 2014 Datum vaststelling : 16 juni

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK ISLAMITISCHE BASISSCHOOL 'IKRA'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK ISLAMITISCHE BASISSCHOOL 'IKRA' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK ISLAMITISCHE BASISSCHOOL 'IKRA' School : islamitische basisschool 'Ikra' Plaats : Dordrecht BRIN-nummer : 27YJ Onderzoeksnummer : 69231 Datum schoolbezoek : 16 november 2005

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BRON

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BRON DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BRON Plaats : Enschede BRIN-nummer : 08VH Onderzoeksnummer : 117637 Datum schoolbezoek : 30 november 2009 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008- FINLANDIA School : Finlandia Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 14EJ Onderzoeksnummer : 110855 Datum uitvoering onderzoek : 24-3- Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. : De Toermalijn. Onderzoeksnummer :

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. : De Toermalijn. Onderzoeksnummer : RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK School : De Toermalijn Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 15XH Onderzoeksnummer : 104068 Datum schoolbezoek : 18 maart 2008 Concept datum : 21 mei 2008 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus Plaats : Oldemarkt BRIN-nummer : 06VC Onderzoeksnummer : 123800 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle op 21

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK Plaats : Veldhoven BRIN-nummer : 11CM Onderzoeksnummer : 119220 Datum schoolbezoek : 20 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ School : Basisschool De Staaij Plaats : Middelaar BRIN-nummer : 09AI Onderzoeksnummer : 92633 Datum schoolbezoek : 25 juni 2007 Datum vaststelling : 19

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Schuilplaats

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Schuilplaats RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool De Schuilplaats Plaats : Putten BRIN nummer : 23ZZ C1 Onderzoeksnummer : 150592 Datum onderzoek : 15 januari 2013 Datum vaststelling : 28 maart

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hove

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hove RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hove Plaats : De Heurne BRIN-nummer : 09ZJ Onderzoeksnummer : 122124 Datum schoolbezoek : 12 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG School : obs Juliana van Stolberg Plaats : Castricum BRIN-nummer : 11SK Onderzoeksnummer : 71133 Datum schoolbezoek : 20 december 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE School : Basisschool Miste/Corle Plaats : Winterswijk Miste BRIN-nummer : 18ZG Onderzoeksnummer : 101822 Datum schoolbezoek : 17 oktober

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. Ichthus

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. Ichthus RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. Ichthus Plaats : Zoutkamp BRIN-nummer : 08BW Onderzoeksnummer : 122849 Datum schoolbezoek : 31 mei Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. c.b.s. Roemte

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. c.b.s. Roemte RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK c.b.s. Roemte Plaats : Loppersum BRIN nummer : 07ZS C1 Onderzoeksnummer : 151135 Datum onderzoek : 14 februari 2013 Datum vaststelling : 3 april 2013 Pagina

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Rank

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Rank RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Rank Plaats : Wezep BRIN-nummer : 05UO Onderzoeksnummer : 126479 Datum schoolbezoek : 1 juni 2012 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SBO CHRISTELIJKE SPECIALE BASISSCHOOL DE BRANDING

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SBO CHRISTELIJKE SPECIALE BASISSCHOOL DE BRANDING RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SBO CHRISTELIJKE SPECIALE BASISSCHOOL DE BRANDING School : Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 56699 Datum

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK VRIJE SCHOOL KENNEMERLAND

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK VRIJE SCHOOL KENNEMERLAND RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK VRIJE SCHOOL KENNEMERLAND School : Vrije School Kennemerland Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 09DF Onderzoeksnummer : 88261 Datum schoolbezoek : 6 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH School : o.b.s. De Borgh Plaats : Zuidhorn BRIN-nummer : 03FT Onderzoeksnummer : 93885 Datum schoolbezoek : 21 en 22 mei 2007 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Deventer Montessorischool, locatie van Lithstraat

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Deventer Montessorischool, locatie van Lithstraat RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Deventer Montessorischool, locatie van Lithstraat Plaats : Deventer BRIN-nummer : 05VR Onderzoeksnummer : 124571 Datum schoolbezoek : 6 februari 2012 Vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS DE VIJVER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS DE VIJVER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS DE VIJVER School : OBS De Vijver Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26AX Onderzoeksnummer : 112596 Datum schoolbezoek : 7 en 8 april

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE Plaats : Loppersum BRIN-nummer : 07ZS Onderzoeksnummer : 117870 Datum schoolbezoek : 10 Rapport vastgesteld te : 11 februari

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL DE HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL DE HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL DE HOEKSTEEN Plaats : Wemeldinge BRIN-nummer : 06EU Onderzoeksnummer : 117605 Arrangementsnummer : 79479 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK 21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE HAARLEM INHOUD Uitkomst onderzoek 21st Century Global School te Haarlem 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 23TB Onderzoeksnummer : 120751 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Groningen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM Plaats : Kolham BRIN-nummer : 13DT Onderzoek uitgevoerd op : 22 juni 2010 Rapport vastgesteld te Groningen: 13 september

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP 4E MONTESSORISCHOOL DE PINKSTERBLOEM

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP 4E MONTESSORISCHOOL DE PINKSTERBLOEM RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP 4E MONTESSORISCHOOL DE PINKSTERBLOEM Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 20TV Onderzoeksnummer : 118460 Datum schoolbezoek : 4 februari 2010

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. Ds. Hasperschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. Ds. Hasperschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. Ds. Hasperschool Plaats : Akkrum BRIN-nummer : 15BD Onderzoeksnummer : 122393 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK de Teldersschool Plaats : Leiden BRIN nummer : 15KV C1 Onderzoeksnummer : 274471 Datum onderzoek : 24 maart 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS. basisschool Aquamarin

UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS. basisschool Aquamarin UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS Basisschool Aquamarin School: basisschool Aquamarin Plaats: Jato Baco, Bonaire BRIN-nummer: 30KX Datum uitvoering onderzoek: 13 april 2016 Datum

Nadere informatie

16/17. S c h o o l g i d s / 1 7 O B S d e U i l e n b r i n k - 1 -

16/17. S c h o o l g i d s / 1 7 O B S d e U i l e n b r i n k - 1 - 16/17-1 - I N H O U D S O P G A V E EEN WOORD VOORAF 3 ALGEMEEN 5 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 28 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 29 5. RESULTATEN 30 6. BELEIDSVOORNEMENS/STUKKEN

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. rkbs "De Beiaard"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. rkbs De Beiaard RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK rkbs "De Beiaard" Plaats : Utrecht BRIN nummer : 10PY C1 Onderzoeksnummer : 268816 Datum onderzoek : 12 december 2013 Datum vaststelling : 3 maart 2014 Pagina

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij West Friese Vrije School Parcival

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij West Friese Vrije School Parcival RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij West Friese Vrije School Parcival Plaats : Hoorn Nh BRIN-nummer : 06QZ Onderzoeksnummer : 123496 Datum schoolbezoek : 22 september 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rotterdamse Montessorischool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rotterdamse Montessorischool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rotterdamse Montessorischool Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 08CK Onderzoeksnummer : 124361 Datum schoolbezoek : 22 november 2011 Rapport

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE DALTONSCHOOL

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE DALTONSCHOOL DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE DALTONSCHOOL Plaats : Sommelsdijk BRIN-nummer : 23CB Onderzoeksnummer : 118017 Datum schoolbezoek : 12 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp Plaats : Egchel BRIN-nummer : 03VE Onderzoeksnummer : 123428 Datum schoolbezoek : 2 september 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Achthoek

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Achthoek RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Achthoek Plaats : Den Hout Nb BRIN-nummer : 03WF Onderzoeksnummer : 124428 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Tilburg

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS. BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS. BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS School : De Kubus Plaats : Enschede BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802 Datum schoolbezoek : 18 december 2006 Datum vaststelling : 22 maart 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool Pius X

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool Pius X RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool Pius X Plaats : Wateringen BRIN nummer : 20CB C1 Onderzoeksnummer : 275832 Datum onderzoek : 1 juli 2014 Datum vaststelling : 5 november 2014 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR School : Basisschool De Troubadour Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 04QY Onderzoeksnummer : 79475 Datum schoolbezoek : 1 juni 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Onder de Wieken

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Onder de Wieken RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool Onder de Wieken Plaats : Burgh-Haamstede BRIN nummer : 07YS C1 Onderzoeksnummer : 154931 Datum onderzoek : 16 mei 2013 Datum vaststelling : 21 augustus

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Graankorrel

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Graankorrel RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Graankorrel Plaats : Kudelstaart BRIN-nummer : 11DV Onderzoeksnummer : 125655 Datum schoolbezoek : 19 maart 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

de Samenwerkingsschool "Balans"

de Samenwerkingsschool Balans RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Samenwerkingsschool "Balans" Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26PT Onderzoeksnummer : 122926 Datum schoolbezoek : 19 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Aquarel Plaats : Zwolle BRIN nummer : 13YV C1 Onderzoeksnummer : 291638 Datum onderzoek : 6 februari 2017 Datum vaststelling : 17 mei 2017 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM Plaats : Voorburg BRIN-nummer : 07SP Arrangementsnummer : 86296 Onderzoek uitgevoerd op : 9 september 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. "DE BRON"

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. DE BRON RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. "DE BRON" Plaats : Bolsward BRIN-nummer : 10HZ Onderzoeksnummer : 120746 Datum schoolbezoek : 18 Rapport vastgesteld te Groningen op

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE GROENE HOEK

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE GROENE HOEK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE GROENE HOEK School : basisschool De Groene Hoek Plaats : Maassluis BRIN-nummer : 12ZA Onderzoeksnummer : 89302 Datum schoolbezoek : 7 december 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Willem-Alexander

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Willem-Alexander RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Willem-Alexander Plaats : Heerde BRIN-nummer : 10QT Onderzoeksnummer : 123722 Datum schoolbezoek : 29 september 2011 Rapport

Nadere informatie