I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK EIGENTIJDS ONDERWIJS LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28"

Transcriptie

1

2 I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK EIGENTIJDS ONDERWIJS LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS RESULTATEN BELEIDSVOORNEMENS/STUKKEN SCHOOLORGANISATIE ALLE DATA OP EEN RIJTJE SPORTROOSTER BIJZONDERE REGELINGEN OUDERS EN SCHOOL GEZONDHEIDSZORG EN EXTERNE RELATIES 54

3 Kees Hoevenaars Rianne Huberts Drukkerij Zeeland redactie correcties / foto s / lay-out druk - 3 -

4 EEN WOORD VOORAF Acht jaar lang, in totaal ruim 7500 uur, gaat uw kind naar de basisschool. Dat is een groot deel van zijn of haar kinderleven. Het is dan ook belangrijk dat u een basisschool met zorg kiest. Is uw keuze op de Uilenbrink gevallen of moet u nog een keuze maken, dan heeft u gekozen of kiest u voor een basisschool waarvan het team trots is op de volgende kernpunten: De Uilenbrink heeft aandacht voor hoofd, hart en handen in een positieve sfeer. investeert niet alleen in cognitieve ontwikkeling, maar juist ook in sociaal-emotionele ontwikkeling, leefstijl en creatieve ontplooiing. Dit laatste in allerlei vormen van expressie. biedt de beste kansen voor alle kinderen, passend bij leeftijd en ontwikkelingsniveau. biedt ook de beste ontwikkelingskansen voor alle medewerkers, versterkt de kwaliteit en staat open voor vernieuwing. heeft een deskundig team met veel specialismen zoals (ortho)pedagogiek, school video interactiebegeleiding, remedial teaching, coaching, lichamelijke opvoeding, muziek, handvaardigheid, meerbegaafdenbegeleiding, sociale vaardigheidstraining. heeft een gekwalificeerd zorgteam dat onderscheidend is in optimale zorg voor het kind. communiceert zorgvuldig met ouders en betrekt ouders bij de organisatie. is een school waar uit toetsresultaten en uitstroomgegevens blijkt dat de leerlingen goed presteren en een goede aansluiting vinden bij het vervolgonderwijs. Kortom als uw kind naar de Uilenbrink gaat, heeft u gekozen voor een basisschool met een goede sfeer waarin kinderen, ouders en leraren zichzelf kunnen zijn en respectvol omgaan met elkaar

5 Scholen verschillen in hun aanpak en dat is vaak niet duidelijk te zien. Basisscholen maken een schoolgids die ouders helpt bij de schoolkeuze. In de gids schrijven scholen over hun werkwijze, de sfeer, de zorg voor uw kind en de behaalde resultaten. Indien u dat wenst kunt u na het lezen van deze gids een afspraak maken voor een toelichting of om een kijkje te nemen in de verschillende groepen. De gids is er niet alleen voor ouders die nog een school moeten kiezen. Ook voor ouders van wie hun kind de school al bezoekt, bevat deze gids veel informatie en is het een handig naslagwerk. Veel van die informatie keert terug in het contactblad school ouders, het Uiltje, dat wekelijks verschijnt. Daarnaast is veel informatie te vinden via Deze gids is samengesteld door de directie van de school en vastgesteld door het Bevoegd Gezag. Wij hopen dat u deze schoolgids doorleest en als naslagwerk gebruikt. Met vragen of voor een toelichting kunt u altijd bij de leerkracht van de groep van uw kind en/of ondergetekende terecht. Kees Hoevenaars directeur - 5 -

6 ALGEMEEN Adres: Openbare basisschool De Uilenbrink Melisselaar BM Veghel T of E Leidinggevend team: Directeur Kees Hoevenaars De Heun AX Vught T E Plaatsvervangend directeur en zorgcoördinator Marly de Jong T Coördinator onderbouw en intern begeleider (1 en 2) Will Vissers Coördinator middenbouw(3, 4 en 5) Carolien Hulsbergen Coördinator bovenbouw (6, 7 en 8) Mechiel de Wit Intern begeleider (3 t/m 8) Berdien van der Meijden Wessels Boer - 6 -

7 Stichting OOG (Openbaar Onderwijs Groep): De Uilenbrink is samen met zeventien openbare basisscholen ondergebracht in een stichting. Het college van bestuur en staf zetelen op het Stadhuisplein 98 (5461 KS) te Veghel. Postbus AA Veghel Tel: E Aantal leerlingen De Uilenbrink: : : 405 Aantal groepen: 17 Schooltijden: Groepen 1 t/m 8: uur uur Woensdag: uur Vrijdag: Groepen 1 t/m 4: s middags vrij Inlooptijd: Groepen 1 t/m 5: uur (ouders/ verzorgers mogen kinderen mee naar binnen begeleiden) uur (alle kinderen gaan zelfstandig naar binnen) Groepen 6 t/m 8: Geen inlooptijd. Pauze: Groep 3 t/m 5: uur Groep 6 t/m 8: uur

8 1. KARAKTERISTIEK 1.1 De identiteit De Uilenbrink is een openbare school waar iedereen welkom is, zonder onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging of ander kenmerk. De school moet een veilige ontmoetingsplaats zijn met een leef- en leerklimaat waarin voortdurend aandacht en respect is voor anderen en andersdenkenden. 1.2 De missie van de Uilenbrink MISSION STATEMENT Het maximale halen uit hoofden, handen en harten van de kinderen Wij zorgen er allereerst voor dat kinderen zich thuis voelen op school. Dat kan alleen wanneer zij zich veilig voelen. Ieder kind recht heeft op een veilige plaats waar het kan rekenen op vertrouwen, uitdaging en ondersteuning. Vanuit onze identiteit, openbare school, zien wij het als een opdracht een leef- en leerklimaat te scheppen waarin voortdurend aandacht en respect is voor andersdenkenden. Het bordje School zonder racisme, verdiend door allerlei activiteiten op dit gebied symboliseert dat. Uitgaande van de verschillen die er tussen kinderen zijn, willen wij ieder kind die kansen bieden die nodig zijn zichzelf maximaal te kunnen ontwikkelen op verstandelijk, sociaal-emotioneel en creatief gebied. 1.3 Vakmanschap Als school hebben wij ons ten doel gesteld het maximale uit hoofden, handen en harten te halen van de ons toevertrouwde kinderen. Deze missie geldt ook voor de leerkrachten: Het maximale uit jezelf halen. Het is beleid van de school om leerkrachten de gelegenheid te geven zich te specialiseren. Deze specialisten brengen ideeën in en ondersteunen collega s in de uitvoering daarvan. Het leren van en met elkaar is voorwaarde voor verdere ontwikkeling van het individu als wel voor de school als organisatie. Op de werkvloer wordt het - 8 -

9 samenwerken en samen leren methodisch aangepakt met behulp van School-Video-Interactie-Begeleiding (SVIB), paralleloverleg en bouwoverleg. 1.4 SVIB Bij SVIB wordt gefilmd in de groep. Er kan gelet worden op de kwaliteit van de instructie, het managen van de groep of het omgaan met een leerling die speciale aandacht vraagt. In de nabespreking worden de beelden met de leerkracht bekeken en besproken. Dit leidt dan meestal tot werkpunten en afspraken. 1.5 Paralleloverleg Regelmatig wordt met de collega van de parallelgroep teruggekeken op de afgelopen periode en werkpunten vastgesteld voor de komende weken. - Paralleloverleg Bouwoverleg We kennen drie zogenaamde bouwen: De groepen 0/1 en 2 noemen we de onderbouw (OB), de groepen 3, 4 en 5 vormen de middenbouw (MB) en de bovenbouw (BB) bestaat uit de groepen 6, 7 en 8. Eenmaal in de vier weken zijn er bouwvergaderingen. Aan de orde komen zowel organisatorische als onderwijskundige zaken

10 Zo willen wij van en met elkaar leren, met als doel een betere of nog betere vakman te worden. 1.7 Zorggroep centraal Deze groep bestaat uit Berdien van der Meijden, intern begeleider voor leerlingen en leraren van de groepen 3 t/m 8, Marly de Jong (coördinator zorg en intern begeleider voor kinderen en leerkrachten van de groepen 1 t/m 8), houdt zich bezig met gedragsproblematiek en het coachen van leraren op de werkplek, Will Vissers, intern begeleider voor kinderen en leraren van de groepen 1 en 2, Marian van Mierlo, remedial teacher voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8, Marion Krol, speciaal belast met de ondersteuning en begeleiding van de kinderen die meer kunnen en Rogier Huijsmans voor individuele- en groepsondersteuning. De zorggroep ondersteunt en begeleidt groepsleerkrachten en leerlingen. Zij is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het leerlingvolgsysteem m.b.t. de sociaal-emotionele ontwikkeling en de schoolvorderingen. - De Zorggroep - Marian van Mierlo, Rogier Huijsmans, Marion Krol, Berdien v.d. Meijden,Will Vissers, Marly de Jong De zorggroep speelt op De Uilenbrink een centrale rol. Zij bepaalt mede het onderwijskundig beleid. Het zijn collega s met een gekwalificeerde opleiding: Marly Bogers, pedagogiek universitair. Berdien van der Meijden, opleiding voor intern begeleider en remedial teaching. Marian van Mierlo, orthopedagogiek. Will Vissers, opleiding voor speciaal basisonderwijs. Marion Krol-van Doremalen heeft in Nijmegen een speciale opleiding voor onderwijs aan hoogbegaafden gevolgd. Zij is in het bezit van het diploma Specialist in Gifted Education. Rogier Huijsmans is intern getraind m.b.t. aanpak spellingsproblematiek

11 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 2.1 Het onderwijs- en zorgsysteem Leerstofjaarklas Er wordt in principe volgens het leerstofjaarklassensysteem gewerkt. Daarbinnen wordt echter volop gedifferentieerd en dat moet ook wel, want de verschillen tussen de leerlingen kunnen groot zijn Rekening houden met verschillen Van de leerkracht wordt verwacht dat hij het onderwijs in zijn klas zo weet te organiseren dat er recht wordt gedaan aan die verschillen Grote groep, kleine groep We werken met het zogenaamde grote groep, kleine groep model. De grote groep krijgt dezelfde leerstof aangeboden. De kinderen die wat meer moeite met de leerstof hebben komen in de kleine groep. Deze probeert aansluiting met de grote groep te houden. Daartoe geeft de leerkracht bijvoorbeeld voorinstructie of een verlengde instructie als de grote groep al aan de slag is. - Werken aan de instructietafel

12 2.1.4 Aangepast programma Kinderen die het gewone programma niet kunnen volgen, worden eerst besproken met de zorgcoördinator. Daarna wordt de leerling ingebracht in de zorgvergadering van de desbetreffende bouw. Samen bekijken de leerkrachten op welke manier het kind het best kan worden geholpen. Met de uitkomsten van het onderzoek kan er een handelingsplan opgesteld worden waarin afgesproken en vastgelegd wordt hoe de groepsleerkracht het kind in de klas zal begeleiden Kinderen die meer kunnen Voor de groep kinderen die erg goed kan leren kan het demotiverend zijn als ze, in het tempo van de klas, zich alles eigen moeten maken. Meer uitdagende leerstof is voor hen juist van groot belang. Met het beleidsplan Schoolbeleid voor (hoog)begaafde kinderen zorgen we ervoor dat er binnen de school een doorgaande lijn is waardoor leerkrachten weten hoe ze deze kinderen zo goed mogelijk kunnen begeleiden. De Uilenbrink is één van de 10 pilotscholen uit Veghel en omgeving geweest die deelgenomen hebben aan het project Mind. Dit was een 2-jarig project met als doel passend onderwijs te realiseren voor cognitief getalenteerde (onder presterende) leerlingen. Het was een initiatief van Samenwerkingsverband WSNS Veghel en is tot stand gekomen m.b.v. de subsidieregeling Excellentie in het basisonderwijs. In het komend schooljaar wordt vanuit het samenwerkingsverband project Mind gestuurd. Het project heeft geresulteerd in: 1. passend onderwijs voor cognitief getalenteerde, onder presterende leerlingen, in het bijzonder op de pilotscholen, met een onderwijsarrangement 3 tot 8 jarigen en 8 tot 12 jarigen; 2. een systeem van vroegsignalering van cognitief getalenteerde leerlingen in de leeftijd van 2 t/m 8 jaar; 3. een kenniscentrum Mind voor kinderen, ouders en leraren Leerlingvolgsysteem De zorgcoördinator en de directeur zien erop toe dat de leerlingen in hun ontwikkeling gevolgd worden middels het leerlingvolgsysteem voor cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden. Naar aanleiding van observaties, resultaten van toetsen en testen worden kinderen extra geholpen of bijgestuurd. In het (digitale) leerling-dossier wordt alles nauwgezet geregistreerd Zorgvergaderingen Het zwaartepunt van de leerlingenzorg ligt in de groepen 1 t/m 4: vroegtijdige signalering van kinderen met een ontwikkelingsachterstand of -voorsprong, met opvallend gedrag, is uitermate belangrijk. Alle leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 nemen deel aan de zogenaamde zorgvergadering die één maal per vier weken door de zorgcoördinator wordt uitgeschreven. Dit wordt ook gedaan voor de collega s van de groepen 5 t/m

13 2.1.8 Extern onderzoek Veel onderzoeken kunnen intern plaatsvinden. Er zijn situaties waar, in overleg met ouders, gekozen wordt voor het verrichten van onderzoek door een externe instantie. In de situatie waarin de school dit onderzoek initieert zal de school verantwoordelijk zijn voor de financiële vergoeding van het onderzoek. De school zal het onderzoeksverslag bespreken met de extern deskundige en/of de ouders en de informatie indien nodig gebruiken in de aanpak van het kind. Het verslag wordt opgenomen in het dossier en er wordt zorg gedragen voor de overdracht naar de volgende leerkracht. Indien de school geen meerwaarde/noodzaak ziet voor het verrichten van extern onderzoek, maar de ouders zelf het initiatief nemen een externe instantie in te schakelen, dan is de financiële vergoeding voor rekening van de ouders. Leerkracht en zorgcoördinator nemen kennis van het onderzoeksverslag, gebruiken indien mogelijk de informatie om aanpak af te stemmen en nemen het verslag op in het dossier. Er vindt een gesprek plaats met de extern deskundige indien de zorgcoördinator en/of leerkracht dit noodzakelijk achten Externe hulp tijdens schooltijd Door het ruime aanbod van begeleidingsmogelijkheden vindt veel ondersteuning, voor kinderen met een achterstand maar ook voor kinderen met een voorsprong, op school plaats. De Uilenbrink heeft de voorkeur dat extra begeleiding, in welke vorm dan ook, zoveel mogelijk ín de klas plaatsvindt. Er zijn situaties dat ouders gebruik wensen te maken van externe hulp (remedial teaching, psychomotorische therapie, etc.) Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de ouders. De externe is verantwoordelijk voor de inhoud van de training. Sporadisch komen we voor de keuze te staan om kinderen onder schooltijd externe begeleiding te laten krijgen. Wanneer ouders dit willen organiseren dient overleg te zijn met leerkracht en intern begeleider om samen de juiste afweging voor het kind te maken. Deze afweging wordt ieder jaar opnieuw gemaakt; ieder jaar kunnen er immers andere belangen meewegen

14 Groepsbesprekingen Twee keer per jaar bespreekt de groepsleerkracht zijn groep met de zorgcoördinator en een lid van de directie. Ter sprake komen dan: Het functioneren van de groep als groep. De plaats van het individuele kind daarin. De schoolvorderingen van de groep en van de individuele kinderen. Uit deze besprekingen kunnen weer allerlei acties voortkomen Rapportage Per schooljaar vinden 2 rapportageavonden plaats. De leerkracht bespreekt dan het rapport met de ouders van alle leerlingen. Dit vindt voor de groepen 1 en 2 plaats in december en juni en voor de groepen 3 t/m 7 in januari en juni. Voor kinderen waarvoor de leerkrachten en/ of ouders het nodig achten, worden bovendien tussentijdse rapportagegesprekken gevoerd in november en april (groepen 3 t/m 7) en in maart voor de groepen 1 en 2. Voor de kinderen van de groepen 8 is er in verband met de schoolkeuze een andere gesprekscyclus. Tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar worden de ouders/verzorgers van deze kinderen hierover geïnformeerd

15 2.2. De sociaal emotionele ontwikkeling Gewenst en ongewenst gedrag Er is dagelijks gewenst en ongewenst gedrag van onze leerlingen: kinderen helpen elkaar, er is trouw, vriendschap, samenwerking en beloftes worden nagekomen. Maar kinderen worden ook gepest, er wordt vals gespeeld, er worden bezittingen kapot of kwijt gemaakt, er zijn ruzies, kinderen kunnen agressief benaderd worden, negatieve aandacht vragen of te veel positieve belangstelling willen, zich nauwelijks uiten en toch alles doen wat hen gevraagd wordt. Dit vraagt om begrip, oplossingen, hulp en waardering. De momenten van gewenst en ongewenst gedrag zijn leermomenten. Het is de taak van de volwassenen deze grenzen van gedrag te bewaken. Het protocol Grenzen aan gedrag geeft hiervoor handreikingen. -Veilige ontmoetingsplaats Het fundament: de veilige ontmoetingsplaats Wij zullen er als schoolteam alles aan doen om van de school in het algemeen en van de groep in het bijzonder een veilige ontmoetingsplaats te maken: ieder kind heeft recht op vertrouwen, uitdaging en ondersteuning. Om dat te bereiken moeten we veel over ieder kind weten, dat in kaart brengen en het kind volgen (leerlingvolgsysteem) Vragenlijst gedragskenmerken Alle leerkrachten vullen ieder jaar, na zo n 6 weken onderwijs, over ieder kind digitaal een uitgebreide vragenlijst in m.b.t. gedragskenmerken en karaktereigenschappen. De uitkomsten worden in de zorgvergaderingen besproken en zijn ook onderwerp van gesprek tijdens de groepsbespreking

16 2.2.4 Sociogram De groepsleerkracht verzamelt ook gegevens die noodzakelijk zijn om een sociogram te kunnen maken van zijn/haar groep. De uitkomsten worden door de zorgcoördinator geanalyseerd en vervolgens ingebracht in de groepsbesprekingen en zorgvergaderingen Schoolvragenlijst Ouders spelen een belangrijke rol bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind. Zij kunnen bijtijds signalen over mogelijk ongewenst gedrag of zorgen anderszins aan ons doorgeven. Daarnaast vullen alle leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 de schoolvragenlijst in en zo weten we meer over het welbevinden van de kinderen zelf Plan van aanpak Indien noodzakelijk wordt voor de groep en/of individuele leerlingen een plan van aanpak gemaakt met als uiteindelijk doel om van de groep een voor ieder kind veilige thuisbasis te maken Leefstijl De methode Leefstijl helpt bij het verder ontwikkelen van de sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen. Vaardigheden als zelfvertrouwen, doordachte beslissingen nemen, luisteren, jezelf uiten en van je fouten leren zijn onmisbaar voor het goed functioneren van kinderen en het ontwikkelen van hun talenten. Ook werken deze vaardigheden preventief bij ongewenst gedrag. De methode richt zich niet alleen op sociaal-emotionele vaardigheden, maar ook op gezondheidsvaardigheden, waarbij preventie een grote rol speelt. Met het onder genoemde mediation, het beleid m.b.t. normen en waarden (2.2.11), de in de methode Natuurlijk aanwezige lessen over gezond gedrag en milieu, het instellen en functioneren van de leerlingenraad, lessen over de wereldgodsdiensten, etc. voldoen we aan de voor het basisonderwijs vastgestelde nieuwe kerndoelen Burgerschap en sociale integratie. Ook u als ouder kunt bij de methode Leefstijl betrokken worden, omdat er verschillende huiswerkopdrachten zijn die u samen met uw kind kunt doen

17 2.2.8 Mediation Mediation staat voor bemiddelen. Bij sommige conflicten is de hulp van de ander nodig. We ervaren dat dit niet altijd de leerkracht hoeft te zijn. Kinderen zijn in staat om te bemiddelen in een conflictsituatie van andere kinderen: een gesprek op kindniveau heeft meerwaarde en kan gemakkelijk leiden tot de oplossing voor de betrokken partijen. Kinderen leren waardevolle vaardigheden, leren op een verantwoorde manier met conflicten om te gaan, krijgen meer zelfvertrouwen doordat ze het met elkaar oplossen en het oplossen steelt minder van lestijd. Er bestaan schoolbrede afspraken hoe mediation ingezet wordt. De leerkracht bepaalt in hoeverre mediation toepasbaar is in de groep Normen en waarden Ouders en school moeten hier elkaar helpen en aanvullen! Wij vinden het belangrijk dat: Iedereen respectvol met elkaar om gaat; Iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt en daar zelf verantwoordelijk voor is; Iedereen zuinig is op het materiaal en de omgeving; Iedereen zorgt voor rust in de school; Tijdens leefstijlbijeenkomsten en besprekingen rondom grenzen aan gedrag zijn regels met het team opgesteld. Deze regels zijn omgezet in voor kinderen concrete en begrijpelijke woorden. De regels staan op posters in de gang en in de klas en worden o.a. in het begin van het schooljaar onder de aandacht gebracht. Jij mag er zijn Gewoon praten oké, dan luister ik mee Jouw school, zorg ervoor

18 Naast deze schoolregels heeft iedere klas afzonderlijk nog eigen afspraken. Het feit dat alle kinderen meewerken aan het opstellen van deze regels, vergroot de sociale controle op de naleving ervan. Trots zijn we nog steeds op het bordje School Zonder Racisme dat wij met nog zo n 90 andere basisscholen verdiend hebben door voortdurend aandacht te hebben voor discriminatie, pestgedrag en vooroordelen. De schooluitwisseling van de groepen 6 met de Neulingschule uit Bochum (Duitsland) is daar een voorbeeld van. - Uitwisseling Neulingschule

19 Kinderen met gedragsproblematiek Ook voor deze kinderen proberen we oplossingen te vinden. In extreme gevallen, wanneer bijvoorbeeld de kinderen van een groep zich stelselmatig bedreigd voelen en/of de kwaliteit van het onderwijs in het geding is, kan er besloten worden tot schorsing van de betreffende leerling. Op de schorsing kan verwijdering volgen. De afspraken hierover zijn vastgelegd in het protocol Schorsing en verwijdering Het gevoel We gaan er samen voor Samen iets aanpakken krijgt veel aandacht bij tal van activiteiten: vieringen, weeksluitingen en bonte avonden, schoolkoor, kleuterfeest, schoolkamp, kerstmaaltijd, musicals, fancy fair, schoolreizen, het schoolbrede cultuurproject met de expositie tot besluit. Door kinderen actief, kritisch en creatief bezig te laten zijn vergroot je hun betrokkenheid en krijgen zij zicht op hun eigen talenten en op die van andere kinderen. Het zelfstandig handelen en onderzoeken heeft al een begin in de kleutergroepen. In de groepen 3 en 4 wordt deze lijn doorgetrokken: met regelmaat wordt er gewerkt met een centraal thema. De verwerking gebeurt dan, net als bij de kleuters, in hoeken: een knutselhoek, teken en schilderhoek, toneelhoek, opdrachtenhoek, leeshoek enz. - Coöperatief (= samenwerkend) leren

20 Een aantal maal per jaar vinden er zgn. groepsoverstijgende activiteiten plaats. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 worden dan gekoppeld aan een van de groepen 5 t/m 8. Bij groepsoverstijgende activiteiten denken we aan: voorlezen, spelletjes doen, weeksluiting, drama, buitenspel, muziek, gym, tekenen, knutselen, vieringen. Dit schooljaar zijn de volgende groepen aan elkaar gekoppeld: Groep 0/1 Nan/Anoeshka Groep 7 Bram Groep 0/1 Lucie/Tonnie Groep 0/1 Lieke Groep 7 Mechiel/Thijs Groep 7 Mechiel/Thijs Groep 2 Berdien/Patricia Groep 5 Chantal/Carolien Groep 2 Cindy/Will Groep 5 Trix/Madelon Groep 3 Ellen/Marion Groep 6 Marion/Jorine Groep 3 Roel Groep 6 Lieke/Hanneke Groep 4 Tonny/Ellen Groep 8 Lieke/ Suzan Groep 4 Thea/Linda Groep 8 Joost De Leerlingenraad Eén maal per zes weken vergaderen de gekozen klassenvertegenwoordigers uit de groepen 5 t/m 8. (De vertegenwoordigers worden voor minimaal 2 jaar gekozen in de Leerlingenraad.) Samen met de vertegenwoordiger van het team en de directeur wisselt de Raad over zeer uiteenlopende onderwerpen met elkaar van gedachten. De Leerlingenraad stelt na iedere vergadering alle groepen op de hoogte van hetgeen besproken is en vraagt de leerlingen naar hun ideeën welke ook ingeleverd kunnen worden via de ideeënbus bij de ingang van de school. Tevens wordt regelmatig gepubliceerd in het Uiltje Actuele schoolprojecten Ieder schooljaar wordt een cultureel project (ateliers) gekozen waaraan alle kinderen een paar weken werken. Het project/ de ateliers worden afgesloten met een tentoonstelling

21 -Ateliers en expositie

22 2.3 De verstandelijke ontwikkeling Een veilige basis Ieder kind heeft recht op een veilige plaats waar het kan rekenen op vertrouwen, uitdaging en ondersteuning. Vanuit die veilige basis ontwikkelt het kind zich verder. Om goed te kunnen aansluiten bij de ontwikkeling van het kind hebben we gegevens nodig Vragenlijst voorschoolse periode Zeven weken voordat het kind vier jaar wordt, krijgen de ouders een aantal vragen over de voorschoolse ontwikkeling en wordt gevraagd het verslag van de peuterspeelzaal te overleggen. Zo krijgt de groepsleerkracht een beeld van het kind en kan dan beter aansluiten bij de ontwikkeling en de ondersteuning Extra begeleiding Wanneer er een achterblijvende ontwikkeling wordt gesignaleerd, wordt er extra begeleiding opgestart. Voor kinderen met een duidelijke voorsprong geldt hetzelfde: ook zij hebben de uitdaging nodig voor hun verdere ontwikkeling en ook dit wordt door de intern begeleider opgepakt Doorstroom kleuters Aan het eind van groep 0/1 en groep 2 wordt voor elk kind bepaald of het door mag stromen naar de volgende groep. Medebeslissend zijn: het welbevinden, motivatie, zelfstandigheid, taakgerichtheid, zelfvertrouwen, concentratie, sociale vaardigheden en motoriek. In de besluitvormingsprocedure rondom de overgang naar een volgende groep is de mening van de ouders ook belangrijk. Argumenten van ouders kunnen er toe leiden dat de besluitvormingsprocedure nogmaals doorlopen wordt. De uiteindelijke beslissing ligt bij de school Groep drie Ieder kind komt met zijn eigen bagage groep 3 binnen: de meeste kinderen kunnen bijvoorbeeld een aantal letters benoemen, sommigen kunnen al eenvoudige woordjes lezen, enkelen kunnen al lezen. We houden rekening met deze verschillen Model Grote groep, kleine groep De leerkracht houdt rekening met de verschillen maar speelt daarbij zeker in het begin van het schooljaar op safe: we werken in de groepen 3 t/m 8 in beginsel met het grote groep, kleine groep model Leerlingvolgsysteem Op onze school maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem; de kinderen worden vooral op het gebied van lezen, taal en rekenen regelmatig getoetst. Per leerjaar zijn er voor verschillende vakken streefniveaus vastgesteld

23 2.3.8 Extra hulp Kinderen die extra hulp behoeven krijgen voor het betreffende leergebied extra aandacht. Zij krijgen bijvoorbeeld voorinstructie of een verlengde instructie bij bepaalde lessen. Zo wordt het kind zo dicht mogelijk bij het streefniveau (CITO B-niveau) gebracht Entreetoets CITO In groep 7 wordt ieder jaar in mei/juni de CITO Entreetoets afgenomen. De bedoeling hiervan is een beeld te krijgen van de prestaties van het kind tot dan toe. Ook laat de toets zien waar in groep 8 nog aan gewerkt dient te worden Het maximale eruit halen Natuurlijk is het begrip goed onderwijs relatief. Voor ons betekent het dat we elk kind een voor hem of haar zo hoog mogelijk eindniveau willen laten bereiken, afgestemd op de mogelijkheden van het kind. Het gaat om de totale leerwinst die een kind weet te maken Totale ontwikkeling Daarnaast zijn er belangrijke ontwikkelingsgebieden die moeilijker meetbaar zijn, maar zeker niet van ondergeschikt belang zijn. De muzikale, creatieve en sportieve, alsmede de sociale en emotionele ontwikkeling vindt u niet in deze cijfers terug. Zij vormen wel een zeer wezenlijk deel van ons programma Protocol Leesproblemen en Dyslexie Al geruime tijd wordt veel aandacht besteed aan vroegtijdig signaleren en werken met kinderen die moeite hebben met het lees- en/of spellingproces. Om nog meer zicht te krijgen op deze problematiek gebruiken we de uitgave Protocol Leesproblemen en Dyslexie Vroegtijdig ingrijpen Voor een belangrijk deel kunnen de problemen dankzij vroegtijdig ingrijpen binnen het regulier onderwijs verholpen worden. In sommige gevallen zijn de problemen dermate complex en hardnekkig dat hulp van buitenaf noodzakelijk is om tot een nadere diagnose te komen. N.B.: Uitdrukkelijk vermelden we hier dat voor het vaststellen van dyslexie een diagnose noodzakelijk is en daarbij werkt de school samen met externe deskundigen Doorstroom in midden- en bovenbouw Voor ieder kind wordt vóór de laatste tussentijdse rapportage de tussenbalans opgemaakt. Kinderen met een achterblijvende ontwikkeling op wat voor gebied dan ook, zijn gevolgd door de zorgcoördinator en worden in eerste instantie door de betreffende groepsleerkracht nog eens met de zorgcoördinator besproken

24 Verlengde leerperiode Er zijn kinderen die meer tijd nodig hebben om zich de leerstof van een bepaald leerjaar eigen te maken. Voor die kinderen kan het goed zijn om een extra jaar in dat leerjaar te blijven. Het kind krijgt dan meer tijd om de leerstof van dat leerjaar onder de knie te krijgen Besluit Het besluit tot een verlengde leerperiode wordt in nauw overleg met ouders, leerkracht (en), zorgcoördinator, directeur en een afvaardiging van de zorgvergadering genomen. Het uiteindelijke besluit wordt genomen door de school Verwijzing Een enkele keer maakt een leerling onvoldoende vooruitgang door in zijn verstandelijke en/of sociaal-emotionele ontwikkeling. Wanneer wij niet de noodzakelijke zorg kunnen bieden wordt samen met de ouders bekeken of een andere vorm van onderwijs beter aansluit bij de mogelijkheden van het kind. Wanneer de conclusie is dat een verdere begeleiding van het kind niet langer op De Uilenbrink kan plaats vinden, volgt aanmelding bij de Permanente Commissie Leerlingzorg (PCL). Deze commissie bepaalt na bestudering van het onderwijskundig rapport van de basisschool en een eventuele toelichting daarop door de zorgcoördinator van de school, of het kind toegelaten kan worden tot een speciale school voor basisonderwijs. Afgelopen schooljaar zijn twee leerlingen naar een speciale basisschool verwezen Onderwijskundig rapport Voor alle kinderen die naar een andere school vertrekken, wordt een onderwijskundig rapport geschreven dat naar de betreffende school verzonden wordt. - Chemie- en techniek les

25 2.4 Creatieve ontwikkeling Tweedimensionaal Creatieve vakken zoals tekenen en schilderen, krijgen volop aandacht in de klas en worden planmatig verwerkt. De methode Moet je doen vormt de rode leidraad. Er wordt gewerkt met plakkaatverf, vetkrijt, ecoline, kleurpotlood, houtskool enz Driedimensionaal Tijdens de handvaardigheidlessen werken de kinderen in groepjes met diverse technieken aan de opdrachten. Vanaf groep 4 gebeurt dit onder leiding van de vakleerkracht. - Handvaardigheid

15/16. S c h o o l g i d s - 1 5 / 1 6-1 -

15/16. S c h o o l g i d s - 1 5 / 1 6-1 - 15/16-1 - I N H O U D S O P G A V E EEN WOORD VOORAF 3 ALGEMEEN 5 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 26 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 27 5. RESULTATEN 28 6. BELEIDSVOORNEMENS/STUKKEN

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT Plaats : Budel BRIN-nummer : 18HK Onderzoeksnummer : 118778 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 17PI Onderzoeksnummer : 118305 Datum schoolbezoek : 22

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK VRIJE SCHOOL KENNEMERLAND

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK VRIJE SCHOOL KENNEMERLAND RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK VRIJE SCHOOL KENNEMERLAND School : Vrije School Kennemerland Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 09DF Onderzoeksnummer : 88261 Datum schoolbezoek : 6 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH School : o.b.s. De Borgh Plaats : Zuidhorn BRIN-nummer : 03FT Onderzoeksnummer : 93885 Datum schoolbezoek : 21 en 22 mei 2007 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold Plaats : Winterswijk Woold BRIN-nummer : 19BC Onderzoeksnummer : 127559 Datum schoolbezoek : 8 november 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ School : Basisschool De Staaij Plaats : Middelaar BRIN-nummer : 09AI Onderzoeksnummer : 92633 Datum schoolbezoek : 25 juni 2007 Datum vaststelling : 19

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL DE HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL DE HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL DE HOEKSTEEN Plaats : Wemeldinge BRIN-nummer : 06EU Onderzoeksnummer : 117605 Arrangementsnummer : 79479 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken Plaats : Nieuw-Beijerland BRIN-nummer : 13BG Onderzoeksnummer : 122975 Datum schoolbezoek : 21 juni 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG School : obs Juliana van Stolberg Plaats : Castricum BRIN-nummer : 11SK Onderzoeksnummer : 71133 Datum schoolbezoek : 20 december 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM Plaats : Kolham BRIN-nummer : 13DT Onderzoek uitgevoerd op : 22 juni 2010 Rapport vastgesteld te Groningen: 13 september

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SBO CHRISTELIJKE SPECIALE BASISSCHOOL DE BRANDING

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SBO CHRISTELIJKE SPECIALE BASISSCHOOL DE BRANDING RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SBO CHRISTELIJKE SPECIALE BASISSCHOOL DE BRANDING School : Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 56699 Datum

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 110595 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE School : Stichting ADA, Kusadasi, Turkije Plaats : KUSADASI - TURKIJE BRIN-nummer : 28FH Onderzoeksnummer : 111345 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan:

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan: Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Rhenen Protocol besluitvorming omtrent bevorderen en doubleren. Algemeen Op de Ericaschool en De Springplank wordt gewerkt met een leerstofjaarklassensysteem.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG School : Basisschool De Knotwilg Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 Datum schoolbezoek : 6 juli 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 DE HOLTHUIZEN School: De Holthuizen Plaats: Haaksbergen BRIN-nummer: 12YQ Onderzoeksnummer: 103463 Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR School : Basisschool De Troubadour Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 04QY Onderzoeksnummer : 79475 Datum schoolbezoek : 1 juni 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK de Teldersschool Plaats : Leiden BRIN nummer : 15KV C1 Onderzoeksnummer : 274471 Datum onderzoek : 24 maart 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' : Loenen Aan De Vecht

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' : Loenen Aan De Vecht RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' Plaats : Loenen Aan De Vecht BRIN-nummer : 03YM Onderzoeksnummer : 125066 Datum schoolbezoek : 30 januari 2012 Rapport

Nadere informatie

UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS

UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS Basisschool Aquamarin te Bonaire School: Aquamarin Plaats: Jato Baco, Bonaire BRIN-nummer: 30KX Datum uitvoering onderzoek: 20 mei 2014 Datum

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD' School : de Vrije School 'Hoeksche Waard' Plaats : Oud-Beijerland BRIN-nummer : 06UQ Onderzoeksnummer : 73849 Datum schoolbezoek : 20 april

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA School : Joodse basisschool Rosj Pina Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 04JA Onderzoeksnummer : 71267 Datum schoolbezoek : 8 september 2006 Datum

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Sint Antoniusschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Sint Antoniusschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Sint Antoniusschool Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 10OW Onderzoeksnummer : 126401 Datum schoolbezoek : 31 mei 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. R.K. basisschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. R.K. basisschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK R.K. basisschool De Regenboog Plaats : Delft BRIN nummer : 14GD C1 Onderzoeksnummer : 275807 Datum onderzoek : 26 juni 2014 Datum vaststelling : 1 september

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom Plaats : Pijnacker BRIN-nummer : 11YJ Onderzoeksnummer : 125122 Datum schoolbezoek : 14 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK P.C PRINS CONSTANTIJNSCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK P.C PRINS CONSTANTIJNSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK P.C PRINS CONSTANTIJNSCHOOL School : p.c Prins Constantijnschool Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 15AH Onderzoeksnummer : 71440 Datum schoolbezoek : 10 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. BURGERSCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. BURGERSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. BURGERSCHOOL School : o.b.s. Burgerschool Plaats : Dokkum BRIN-nummer : 12NT Onderzoeksnummer : 93364 Datum schoolbezoek : 15 mei 2007 Datum vaststelling : 26 juni 2007

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/ P.C.B.S. DE KLISTER School: p.c.b.s. De Klister Plaats: Nieuw Buinen BRIN-nummer: 05RC Onderzoeksnummer: 107525 Datum uitvoering

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ c.b.s. H. de Cock

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ c.b.s. H. de Cock RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ c.b.s. H. de Cock Plaats : Ulrum BRIN-nummer : 1 5DS Onderzoek uitgevoerd op : 26 november 2009 Rapport vastgesteld te Groningen op: 10 februari 2010 HB

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL. : c.b.s. De Wel : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL. : c.b.s. De Wel : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL School : c.b.s. De Wel Plaats : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403 Datum schoolbezoek : 11 juni 2007 Datum vaststelling : 23 augustus 2007

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool Plaats : Doesburg BRIN-nummer : 23ED Onderzoeksnummer : 123094 Datum schoolbezoek : 17 Rapport vastgesteld te Zwolle op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. rkbs De Baskuul

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. rkbs De Baskuul RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK rkbs De Baskuul Plaats : Lutjebroek BRIN nummer : 11VV C1 Onderzoeksnummer : 247045 Datum onderzoek : 17 september 2013 Datum vaststelling : 6 november 2013

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M.

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M. JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL REMBRANDTLAAN 18 5161ES SPRANG-CAPELLE WWW.PWA-BASISSCHOOL.NL G.M. DE KOK IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP FREINETSCHOOL, LOCATIE HUGO DE GROOT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP FREINETSCHOOL, LOCATIE HUGO DE GROOT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP FREINETSCHOOL, LOCATIE HUGO DE GROOT School : Freinetschool, locatie Hugo de Groot Plaats : Delft BRIN-nummer : 13YL Onderzoeksnummer : 116871

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Dr.E.Boekman

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Dr.E.Boekman RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Dr.E.Boekman Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 18UH Onderzoeksnummer : 124796 Datum schoolbezoek : 20 January 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BAKELGEERT

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BAKELGEERT RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BAKELGEERT School : Basisschool De Bakelgeert Plaats : Boxmeer BRIN-nummer : 08XM Onderzoeksnummer : 95072 Datum schoolbezoek : 27 augustus Datum vaststelling

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE School : basisschool 't Mêêtje Plaats : Ellemeet BRIN-nummer : 05ZJ Onderzoeksnummer : 112723 Datum schoolbezoek : 28

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool De Wegwijzer Plaats : Leidschendam BRIN-nummer : 11JD C1 Onderzoeksnummer : 196707 Datum onderzoek : 11 juni 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen Protocol doubleren en versnellen Omnis school T Opstapje Van Tilburghstraat 41 4438 AJ Driewegen tel: +31 - (0)113-653010 e-mail: tel. directeur S. Meulblok : 06-10730662 Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "PARKWIJCK"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS PARKWIJCK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "PARKWIJCK" School : Obs "Parkwijck" Plaats : Utrecht BRIN-nummer : 27CM Onderzoeksnummer : 70293 Datum schoolbezoek : 26 juni 2006 Datum vaststelling : 25 september 2006

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij C.b.s. De Noordkaap. : Uithuizermeeden

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij C.b.s. De Noordkaap. : Uithuizermeeden RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij C.b.s. De Noordkaap Plaats : Uithuizermeeden BRIN-nummer : 05XE Onderzoeksnummer : 126684 Datum schoolbezoek : 16 juli 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE KWALITEITSKAART BASISONDERWIJS

TOELICHTING OP DE KWALITEITSKAART BASISONDERWIJS TOELICHTING OP DE KWALITEITSKAART BASISONDERWIJS Om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen worden basisscholen bezocht met periodiek kwaliteitsonderzoek (PKO). Vóór 2003 werden basisscholen bezocht

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs 'Anne Frank'

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs 'Anne Frank' RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs 'Anne Frank' Plaats : Bunnik BRIN-nummer : 08GH Onderzoeksnummer : 125829 Datum schoolbezoek : 12 april Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS School : Basisschool Johannes Paulus Plaats : Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 90710 Datum schoolbezoek : 5 april 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. "SINT MAARTENSCHOOL"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. SINT MAARTENSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. "SINT MAARTENSCHOOL" School : r.k.b.s. "Sint Maartenschool" Plaats : Bolsward BRIN-nummer : 16UZ Onderzoeksnummer : 88793 Datum schoolbezoek : 12 december 2006 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE School : Openbare basisschool Noordhove Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16ND Onderzoeksnummer : 94861 Datum schoolbezoek : 5 en 7 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP REGIONALE INTERNATIONALE SCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP REGIONALE INTERNATIONALE SCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP REGIONALE INTERNATIONALE SCHOOL Plaats : Eindhoven BRIN-nummer : 03TF Onderzoeksnummer : 119622 Datum schoolbezoek : 6 juli 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Het Palet

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Het Palet RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Het Palet Plaats : Naaldwijk BRIN-nummer : 21KE Onderzoeksnummer : 122178 Datum schoolbezoek : 28 maart 2011 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Verrekijker Plaats : Julianadorp BRIN-nummer : 15ZK Onderzoeksnummer : 124154 Datum schoolbezoek : 24 oktober 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op:

Nadere informatie

Wsisé88f RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL PETRUS CANISIUS. Basisschool Petrus Canisius Nijmegen 13PH 93431

Wsisé88f RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL PETRUS CANISIUS. Basisschool Petrus Canisius Nijmegen 13PH 93431 Wsisé88f 7 3 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL PETRUS CANISIUS School Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Basisschool Petrus Canisius Nijmegen 13PH 93431 Datum schoolbezoek Datum vaststelling : 22

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Samenwerkingsschool Holthuizen-Wereld

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Samenwerkingsschool Holthuizen-Wereld RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Samenwerkingsschool Holthuizen-Wereld Plaats : Haaksbergen BRIN-nummer : 12YQ Onderzoeksnummer : 124816 Datum schoolbezoek : 10 januari 2012

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

Overgang Protocol. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. Basisschool Paulus

Overgang Protocol. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. Basisschool Paulus Overgang Protocol Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep Basisschool Paulus Castricum 2013-2014 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding Hoofdstuk 2. Protocol verlengen/versnellen Tabijn Hoofdstuk

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool 't Palet

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool 't Palet RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool 't Palet Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 06CT Onderzoeksnummer : 125052 Datum schoolbezoek : 24 januari 2012 Datum vaststelling

Nadere informatie

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE UTRECHT INHOUD Uitkomst onderzoek Democratische School Utrecht te Utrecht 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rembrandt van Rijnschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rembrandt van Rijnschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rembrandt van Rijnschool Plaats : Zegveld BRIN-nummer : 11OC Onderzoeksnummer : 126629 Datum schoolbezoek : 22 juni 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'T PALET

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'T PALET RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'T PALET School : Basisschool 't Palet Plaats : Vlijmen BRIN-nummer : 09NW Onderzoeksnummer : 88750 Datum schoolbezoek : 18 januari 2007 Datum vaststelling : 9 maart

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DS. G.H. KERSTENSCHOOL

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DS. G.H. KERSTENSCHOOL DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DS. G.H. KERSTENSCHOOL Plaats : Borsele BRIN-nummer : 07KB Onderzoeksnummer : 119810 Arrangementsnummer : 86068 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid.

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Een onderwijsprotocol tegen pesten houdt in dat door samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen wordt aangepakt. Hiermee willen

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Parkenschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Parkenschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Parkenschool Plaats : Apeldoorn BRIN-nummer : 07DL Onderzoeksnummer : 123103 Datum schoolbezoek : 16 juni Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Rank

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Rank RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Rank Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 24NB Onderzoeksnummer : 126670 Datum schoolbezoek : 26 juni 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. Scholengemeenschap Beyaert

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. Scholengemeenschap Beyaert RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS Scholengemeenschap Beyaert Plaats : Hengelo Ov BRIN nummer : 23FW C1 Onderzoeksnummer : 195414 Datum onderzoek : 16 mei 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Beleidsplan Structureel herverdelen van groepen

Beleidsplan Structureel herverdelen van groepen Beleidsplan Structureel herverdelen van groepen 1 Inleiding De Godelindeschool wil een veilige plek bieden aan alle kinderen. In de groepen wordt hier veel aandacht aan besteed. Een veilige, stress loze

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. Basisschool Klavertje vier Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 27NT Onderzoeksnummer : 71286 Datum schoolbezoek : 6 maart 2006 Datum

Nadere informatie

Beleid VPCO - Plusklas

Beleid VPCO - Plusklas Beleid VPCO - Plusklas Versie 24-09- 2015 07 Inleiding Beide scholen van VPCO Rhenen hebben hun eigen Beleidsplan Meerbegaafdheid. Dit document is een bijlage bij deze school-specifieke beleidsplannen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. P.C. Basisschool De Rivieren

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. P.C. Basisschool De Rivieren RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK P.C. Basisschool De Rivieren Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 04LA C1 Onderzoeksnummer : 272631 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 3 maart

Nadere informatie

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS TE EINDHOVEN INHOUD Uitkomst onderzoek DOE040 VO te Eindhoven 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. De Aanloop Plaats : Valthermond BRIN nummer : 18TP C1 Onderzoeksnummer : 282725 Datum onderzoek : 18 juni 2015 Datum vaststelling : 28 oktober

Nadere informatie

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD.

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD. Aannamebeleid van leerlingen met een handicap op de scholen van SKOSO Kenm.: AZ/Beleid/001 Betreft: Beleid aanname gehandicapte leerlingen SKOSO Versie: 07-07-2003. 1. Referentie. - Wet Leerlinggebonden

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK. : Terschelling Hoorn

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK. : Terschelling Hoorn DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK Plaats : Terschelling Hoorn BRIN-nummer : 18LY Onderzoek uitgevoerd op : 12 november 2009 Conceptrapport verzonden op : 27 november

Nadere informatie

Zo gaat het in groep 8

Zo gaat het in groep 8 Zo gaat het in groep 8 Sittard, 8 september 2014 Geachte ouders en verzorgers van de Sjtadssjool, Om u een beeld te schetsen over hoe wij werken in groep 8, ontvangt u deze brief met de belangrijkste onderwerpen

Nadere informatie