ROMANIA. Brussels Press. supplement distributed with

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ROMANIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with"

Transcriptie

1 Brussels Press ROMANIA supplement distributed with

2 Inhoud / Content Ambassador of in Belgium 3 Trade & Industry Delegate Minister of Commerce 6 Imsat 7 Silvarom 10 Dan International/ASCO 13 RoStar 14 Interbrew 16 Information Technology & Communications Minister of Information Technology & Communications 19 Microsoft 21 Constanta Constanta 22 Dobrogea Group of Companies 24 Umex 26 Iasi Iasi 28 Antibiotice 30 Business & Leisure Minister of Transport, Construction and Tourism 31 Hertz 32 Majestic Hotel 33 Avis 34 Brussels Press is responsible for the content Brussels Press is a division of Europress Surveys Veilig stellen van economische groei is een belangrijke overheidsstrategie Roemenië bereidt zich krachtig voor op zijn toetreding tot de EU. Elke dag is een nieuwe stap in de richting van zijn doel. De Roemeense regering, aangevoerd door Eerste Minister Adrian Nastase, is erop gebrand verder te bouwen op de vooruitgang die tot nu geboekt werd om zo een sterke vrije markteconomie en de toetreding tot de EU in 2007 te verzekeren. Zijn PSD regering heeft een aantal strategische maatregelen in kaart gebracht die gericht zijn op economische groei, armoede- en werkloosheidsbestrijding en Adrian Nastase Eerste Minister die de autoriteit van de staat en zijn instellingen verzekeren. De regering geeft prioriteit aan de vermindering van de bureaucratie, de bestrijding van corruptie en criminaliteit en de versnelling van het integratieproces in de EU en de NAVO. Volgens zijn beleidsagenda gelooft Eerste Minister Adrian Nastase dat voortdurende economische groei bereikt zal worden door middel van het moderniseren van de industrie, landbouw, infrastructuur en de dienstensector. Onderwijs, opleiding en onderzoek vormen ook belangrijke steunpilaren van de ontwikkelingsstrategie van de natie. Het regeringsprogramma bepaalt de doelstellingen die de stabiliteit en doorzichtigheid van het wettelijke kader zullen verbeteren. De vooruitgang die Roemenië de laatste 3,5 jaren geboekt heeft, is ook te danken aan de toewijding en de vastberadenheid van zijn charismatische Eerste Minister. Eerste Minister Adrian Nastase heeft een lange en gerenommeerde wettelijke en politieke carrière uitgebouwd. Hij is auteur van meer dan 150 artikels in Roemeense en buitenlandse kranten over de bescherming van mensenrechten in Europa, en andere onderwerpen op gebied van binnenlandse of internationale wetgeving. Hij werd Eerste Minister van Roemenië op 28 december Ensuring economic growth, a key government strategy is preparing with vigour for its EU entry. Every day is a new step towards this goal. The government of, led by Prime Minister Adrian Nastase, is keen to build on progress made so far, to ensure a strong free market economy and accession to the EU in His PSD government has mapped out a number of strategic measures focused on economic growth, fighting poverty and unemployment, and ensuring the authority of the state and its institutions. The government has also prioritized reducing bureaucracy, fighting corruption and criminality, and accelerating the country's progress for integration into the EU and NATO. According to his policy agenda, Prime Minister Nastase believes that continuing economic growth will be achieved through updating industry, agriculture, infrastructure and services. Education, training, and research are also major pillars of the nation's development strategy. The government program sets out goals to enhance the stability and transparency of the legislative framework. The progress had achieved during the last three and a half years is also due to the commitment and determination of its charismatic Prime Minister. Prime Minister Nastase has had a long and distinguished career in law and politics. He is the author of more than 150 articles in n and foreign journals on human rights protection in Europe, and other issues of domestic and international law. He was appointed Prime Minister of on December 28,

3 Ambassador of in Belgium Roemenië en België: vennoten voor een gemeenschappelijke toekomst in de EU Door Dr. Ion Jinga, buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van Roemenië in België Roemenië en het koninkrijk België hebben sterke historische banden die vlak na de oprichting van de Belgische staat gesmeed werden. De afgelopen drie jaren vormde het versterken van de bilaterale samenwerking een prioriteit voor beide landen. Er bestaat een intensieve bilaterale samenwerking op niveau van de federale regering, in specifieke projecten met Wallonië en Vlaanderen en in het kader van de twee gezamenlijke commissies. Er zijn ook meer dan 280 voortdurende, samengekoppelde projecten tussen Belgische en Roemeense dorpen en steden. De zakengemeenschap in Brussel is een van de beste bondgenoten van de Roemeense ambassade wat de promotie van het echte imago van het land betreft bij beleidsvormers, politici, de wetenschappelijke wereld en Belgische en Europese burgers. De Delcredere site geeft bijvoorbeeld weer dat het "politieke risico van een middellange termijn" van Roemenië dit jaar verbeterd is en het "oorlogsrisico" is nul. Dr. Ion Jinga buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van Roemenië in België Deze cijfers erkennen de stabiliteit van het land en zijn ontwikkeling in de richting van de vrijemarkteconomie. Daar ik het voorrecht heb Roemeens ambassadeur in België te zijn, ben ik ervan overtuigd dat in deze prachtige stad de ligging van de EU-instellingen vlakbij de Belgische autoriteiten voordelig is voor mij, vergeleken met de Roemeense ambassadeurs in de andere lidstaten. Ik vorm de kortste schakel met de EU. Tijdens mijn mandaat heeft de Roemeense ambassade in Brussel de belangrijke prioriteit ervoor te zorgen dat we blijvend ondersteund worden door de Belgische gemeenschap politieke leiders, regering, zakengemeenschap en publieke opinie opdat Roemenië op 1 januari 2007 lid kan worden van de Europese Unie. Om dit doel te bereiken zullen mijn collega s en ik op de ambassade ons best doen om de bilaterale relaties met België meer dynamiek te bezorgen, onze politieke dialoog te blijven voeren en te verbeteren en de economische banden en commerciële uitwisselingen op te trekken tot het niveau van hun werkelijke potentieel. Het is ook ons doel om de spirituele linken van Roemenië in België aan 3 Arch of Triumph te bevelen, als onderdeel van een Europees cultureel erfgoed en gemeenschappelijke waarden. Op die manier willen we onze culturele banden versterken en bijdragen tot een beter wederzijds begrip. Als enkele concurrerende voordelen van Roemenië vermelden we het dynamische, creatieve potentieel van onze hooggeschoolden, relatief goedkope human resources, rijke grondstoffen waaronder energie, strategische ligging op het kruispunt van de handels- en energieroutes tussen de EU, Azië en de GOS-landen en hoog potentieel in sectoren zoals IT, landbouw, toerisme en infrastructuur. Verder voegen we nog de stabiele kenmerken van ons land van de laatste jaren toe, waardoor we een stevige, betrouwbare Europese partner geworden zijn. Deze stabiele kenmerken omvatten stabiliteit van het politieke klimaat, wetgeving, positieve overgangsontwikkelingen, macro-economische stabiliteit, krachtige groei de laatste vier jaren, grootte van de binnenlandse markt en zijn toegang tot de buitenlandse markten. Bovendien zijn de bevrijding van de staat via privatisering (inclusief toekomstige elektriciteitsdistributie); een nieuw fiscaal wetboek dat aan de acquis communautaire aangepast is; de laatste snelle evolutie van in- Dambovita River and the Law Court

4 Ambassador of in Belgium and Belgium: Partnership for a common future in the EU by Dr. Ion Jinga, Ambassador extraordinary and plenipotentiary of in Belgium and the Kingdom of Belgium have strong historical ties that began soon after the creation of the Belgian state. Over the last three years, enhancing bilateral cooperation has become a priority for both countries. There is intensive bilateral cooperation at the level of central administration, in concrete projects with Wallonia and Flanders, and in the framework of the two Joint Committees. There are also more than 280 ongoing twinning projects between Belgian and n towns and villages. The Curtea de Arges Monastery vesteringen in onbebouwde gebieden, het moderne banksysteem; het dynamisme van de overheids- en privé-vennootschappen enkele van de opvallende premies om zaken met Roemeense partners aan te moedigen. Om de link tussen Roemenië en België ten voordele van de toetreding van Roemenië tot de EU te bekrachtigen, hebben we ten minste vier actiekanalen over de economische dimensie geïdentificeerd: 1. Via politieke dialoog op hoog niveau. Het bezoek van de Belgische Eerste Minister, de heer Guy Verhofstadt aan Roemenië in februari, de productieve ontmoetingen van de Roemeense President, de heer Ion Iliescu, in Brussel begin mei en de actieve deelname van onze eerste minister, de heer Adrian Nastase, aan "Vrienden van Europa" op 13 mei zijn slechts een aantal recente onderwerpen op de bilaterale agenda. 2. Via Europese industriëlen. We zijn blij het bezoek aan Roemenië in januari van de hoogste vertegenwoordigers van de Europese Rondetafel van Industriëlen te erkennen. Ze beoordeelden het zakenklimaat in dialoog met de functionarissen op topniveau en de reeds aanwezige buitenlandse investeerders. 3. Via Belgische werkgeversorganisaties. Het FEB bijvoorbeeld kijkt aandachtiger naar de Roemeense markt. Het prestigieuze "De Warande" Club en BCE Netwerk hebben zopas evenementen in Brussel georganiseerd die op Roemenië, als toekomstig EU lid, gericht waren. 4. Via directe contacten met bedrijven. Interbrew, Delhaize, ING-Belgium en Solvay zijn slechts enkele bedrijven waarmee we gepraat hebben om zo de bilaterale zakenrelaties te versterken. Open en hechtere relaties met de Belgische gemeenschap, nietgouvernementele organisaties, studiecentra, academici, zakenlui en pers zijn essentieel in het bereiken van onze ambitieuze objectieven. Ik vond in België niet enkel de mogelijkheid tot samenwerking met Roemenië maar ook veel openheid en vriendschap voor Roemenië. Deze factoren beschouw ik als de basis voor het behoud van de ontwikkeling van een sterke en lange samenwerking tussen onze landen. Ik ben ervan overtuigd dat mijn periode als ambassadeur van Roemenië in België interessant en productief zal zijn. Dr. Ion Jinga The business community in Brussels is one of the n Embassy's best allies in promoting the real image of the country among decision makers, politicians, the scientific world, and Belgian and European citizens. For example, the Ducroire website shows the improvement of 's "medium term political risk rating" and the "war risk" is zero. This recognises the stability of the country and its progress towards a free market economy. Privileged to be the n Ambassador in Belgium, I am confident that the proximity of EU institutions to the Belgian authorities in this beautiful city gives me an important advantage among n ambassadors in the member states: to have the shortest link to the EU. During my mandate, the Embassy of in Brussels has prioritised obtaining enhanced support from Belgian society political leaders, the administration, the business community and public opinion for s fundamental objective of becoming a member of the European Union on January 1, In order to achieve this goal, myself and my colleagues in the embassy will do our best to give bilateral relations with Belgium a further dynamism, to continue and improve our political dialogue, and to increase economic ties and commercial exchanges to their real potential. It is also our objective to promote s spiritual links in Belgium, as part of a European cultural heritage and shared values. This increases our cultural ties and contributes to a better mutual understanding. Among 's competitive advantages, we are highlighting the dynamic, creative potential of our highly skilled, relatively low cost human resources; rich natural resources including energy; strategic position at the crossroads of trade and energy routes between the EU, Asia and CIS countries; and high potential in sectors like information technology, agriculture, tourism and infrastructure. To these we add the constant features of our country in recent years, which define us as a solid, reliable European partner. These include a stable political environment; the rule of law; positive transition developments; macroeconomic stability; robust growth in the last four years; and the large size of the domestic market and its access to the external markets. Additionally, state disengagement through privatisation (including electricity distribution which is underway); a new Fiscal Code compatible with the acquis communautaire; the latest rapid evolu- 4

5 Ambassador of in Belgium Parliament tion of greenfield investments; the modern banking system; and the dynamism of public-private partnerships are some obvious incentives to encourage business with n partners. In order to reinforce the link between and Belgium for the benefit of 's accession to the EU, we have identified at least four channels of action on the economic front: 1. Through high level political dialogue. The visit of the Belgian Prime Minister, Mr. Guy Verhofstadt, to last February, the fruitful meetings of the n President, Mr. Ion Iliescu, in Brussels at the beginning of May, and the active participation of our Prime Minister, Mr. Adrian Nastase, at the "Friends of Europe" summit on May 13 are just a few recent topics on the bilateral agenda. 2. Through European industrialists. We are glad to acknowledge the visit in, last January, of the highest representatives of the European Roundtable of Industrialists. They were assessing the business climate in dialogue with top level officials, and foreign investors already in. 3. Through Belgian employers' associations. The FEB, for example, is looking with increasing interest at the n market. The prestigious "De Warande" club and BCE network have recently organised events in Brussels focused on, as a future EU member state. 4. Through direct contact with companies. Interbrew, Delhaize, ING-Belgium and Solvey are just a few of the companies we have held talks with, to strengthen bilateral business relations. Open and closer relations with Belgian society, non-governmental organisations, think-tanks, academics, business leaders and the press are essential for reaching our ambitious objectives. I have found in Belgium not only the availability for cooperation, but also a lot of openness and amity for. These, I consider, are the basis for continuing the development of a truly strong, long term partnership between our countries. I believe that my time as an ambassador of in Belgium will be an interesting and fruitful one. Dr. Ion JINGA 5

6 Trade & Industry Voortreffelijke investeringsmogelijkheden in exportgerichte sectoren De Roemeense export is het laatste decennium gelijkmatig gegroeid dankzij een enthousiast engagement van de overheid en privé-sector. Vandaag is Roemenië trots op zijn uitstekende investeringsmogelijkheden. Eugen Dijmarescu, Afgevaardigd Minister van Handel, zegt: "Zowel interne ontwikkeling als externe stimulansen hebben ervoor gezorgd dat het land een bepaald liberaliseringsniveau op de markt kon bereiken en een gelijkmatige groei kan handhaven. Vandaag is bijna 80% van de Roemeense export bedoeld voor de uitgebreide EU." Eugen Dijmarescu Afgevaardigd Minister van Van alle EU-handelspartners Handel van Roemenië neemt Nederland per jaar één miljard Euro van de buitenlandse handel voor zijn rekening, terwijl België 600 miljoen Euro op zich neemt. "De Belgen zouden het voorbeeld en het succes van hun Nederlandse buren moeten volgen," zegt Eugen Dijmarescu. Sectoren met een uitzonderlijk sterk groeipotentieel zijn volgens Eugen Dijmarescu textiel en kleding, software, organische voeding en wijn, meubels, elektrische machines, telecommunicatie-installaties en elektronische bestanddelen. "Veel kwalitatieve producten werden doorheen de jaren in Roemenië ontwikkeld en het wordt tijd dat deze voortreffelijkheid erkend wordt," geeft hij aan. Eugen Dijmarescu geeft weer dat olie en staal, metallurgie, en de bandensector ook belangrijk zijn voor de export van Roemenië. "Van de automobielindustrie over vliegtuigen naar software en meubels, Roemenië biedt mogelijkheden," verklaart hij. Het echte voordeel om met bekwame mensen in Roemenië samen te werken, is dat het product op maat gemaakt kan worden met de fijne touch kunnen toevoegen." Met de dringende vraag aan Belgische investeerders om de mogelijkheden in Roemenië te verkennen, besluit Eugen Dijmarescu, "Het is tijd voor de Belgen om Roemenië te ontdekken." Outstanding investment opportunities in export-oriented sectors n exports have grown at a steady rate over the past decade due to an avid commitment from the public and private sectors. Today, boasts many outstanding investment opportunities. As Eugen Dijmarescu, Delegate Minister of Commerce, says, "Both internal development and external stimulation have allowed the country to establish a degree of liberalisation in the market and achieve steady growth. Today, almost 80% of n exports are to the enlarged EU." Of s EU trading partners, the Netherlands accounts for 1 billion euros in foreign trade per year, while Belgium accounts for 600 million euros. "Belgians should follow the example and success of their neighbors, the Dutch," Eugen Dijmarescu says. Concerning sectors with particularly strong growth potential, Eugen Dijmarescu cites textiles and clothing, software, organic foods and wine, furniture, electrical machinery, telecom equipment and electronic components. "Many top-quality products have been developed in over the years, and it is time this excellence is recognised," he points out. Eugen Dijmarescu notes that s oil and steel, metallurgy, and tires sectors also have huge export potential. "From the automotive industry to aircraft to software to furniture, has opportunities," he explains. The true advantage of working with the skilled people in is that the product can be tailor-made with the fine touch of an artist or mass-produced with efficiency and accuracy. The Ministry is working to encourage more partnerships with for- van een artiest of massaal geproduceerd met deskundigheid en nauwkeurigheid. World Trade Center eign companies in order to bring in new expertise and to enhance a quality brand image for n Het ministerie moedigt meer vennootschappen met buitenlandse bedrijven aan om zo nieuwe deskundigheid binnen te brengen en het kwaliteitsvolle merkenimago van Roemeense producten te verbeteren. Dankzij uitgebreide pogingen om de kwaliteit en concurrentie van Roemeense producten te moderniseren, is het etiket "made in " al een kwaliteitsstempel geworden. Infrastructuurontwikkeling is een ander mogelijk doel voor buitenlandse investeerders beweert Eugen Dijmarescu. Hij legt uit: "We hebben toegang tot de fondsen, maar we moeten op zoek gaan naar buitenlandse partners die meer kennis, machines, technologie en expertise products. Thanks to extensive efforts to upgrade the quality and competitiveness of n goods, the "made in " label has already become a stamp of quality. Infrastructure development is another potential target for foreign investors, Eugen Dijmarescu says. He explains, "We have access to the funds, but we need to find foreign partners to bring in more knowledge, machinery, technology, and expertise." Urging Belgian investors to explore opportunities in, Dijmarescu concludes, "It is time for Belgians to discover." 6

7 Trade & Industry Een Europees bedrijf dat volgens Roemeense kosten werkt Imsat Meer dan 40 jaar geleden werd de Enterprise for Mounting of Automation Installations in Roemenië opgericht om automatische installaties voor de hele Roemeense industriële sector te helpen bouwen. Doorheen de jaren ontwikkelde het bedrijf zich zowel op vlak van verschillende activiteiten als via een aantal naamsveranderingen tot het in 1991 een beursgenoteerd bedrijf met de naam IMSAT werd. Het bedrijf is zich blijven onderscheiden op nieuwe gebieden van automatisering en is een pion geworden op wereldvlak. "De jaren 90 waren voor IMSAT een periode van Stefan Varfalvi president krachtige uitbreiding," merkt Stefan Varfalvi, bedrijfspresident, op. "Op vlak van telecommunicatie-infrastructuur, spoorwegautomatisering, automatisering van industriële systemen en aanneming hebben we onze dienstverlening uitgebreid en zo veroverden we een grotere internationale aanwezigheid. De capaciteitsuitbreiding in de Incehsa cementfabriek in Honduras was een van onze kant-en-klare projecten." Het laatste decennium heeft het bedrijf ook enkele grote aanwinsten geboekt met als belangrijkste de aankoop van UMEB in 1999, de grootste fabrikant van elektrische motoren en aandrijvingen in Roemenië. "1999 was ook een belangrijke mijlpaal voor IMSAT," erkent Stefan Varfalvi. "Het SOF (State Ownership Fund) verkocht zijn laatste bedrijfsaandelen en onze aandelen werden verhandeld op de beurs van Boekarest." De variatie in diensten en activiteiten, gecombineerd met een sterke groei en overnames, hebben het voor het bedrijf mogelijk gemaakt om voordeel te halen uit zijn sterktes en opnieuw de aandacht te vestigen op grotere klanten en meer buitenlandse projecten. "Sinds 2000 is een nieuwe trend in onze business vaste vorm aan het krijgen," gaat hij verder. "We wisselden van een ruim portfolio van kleinere contracten naar een meer gericht portfolio van middelmatige en grote contracten. Deze trend vestigt de aandacht meer op onze ervaring en onze professionaliteit, vooral omdat de grotere contracten een hoger niveau van complexiteit vereisen." Een groeiende voorkeur van klanten voor oplossingen op maat heeft ook de weg vrijgemaakt die IMSAT ingeslagen is. Ze hebben hun financiële bronnen versterkt om grotere uitdagingen aan te gaan en ze hebben ervoor gezorgd dat de bedrijfsnormen op wereldniveau aan de concurrentie kunnen tippen. "Uitbreiding zou niet mogelijk zijn als we ons zouden beperken tot het Roemeens grondgebied," zegt Stefan Varfalvi. "De laatste jaren hebben we met succes bepaalde internationale contracten uitgevoerd en de tevredenheid van onze klanten is onze reputatie ten goede gekomen. We zijn er vast van overtuigd dat de human resources van ons bedrijf ons zullen helpen om toekomstige doelstellingen te behalen." Stefan Varfalvi die in het begin van de jaren 80 bij IMSAT begon te werken en het bedrijf doorheen het privatiseringsproces loodste, is trots op Imsat en zijn verwezenlijkingen alsook op zijn toekomstperspectieven. "Tot ons cliënteel behoren Connex, Orange en alle Roemeense GSM-operatoren (we zijn verantwoordelijk voor het hele GSM-netwerk in Roemenië). Alle grote banken en het Ministerie van Financiën in Roemenië behoren tot ons cliënteel in de data-voice netwerken. In de cementindustrie werken we voor de voornaamste bedrijven op wereldvlak: Holcim, Lafarge, HeidelbergCement en IMSAT is de strategische leverancier van controlecabines voor de gasturbines van General Electric," geeft hij aan. IMSAT heeft ook zijn dienstverlening op vlak van spoorwegautomatisering uitgebreid en is nu in deze sector het grootste bedrijf van het land. Industriële automatiseringssystemen nemen nu slechts 10% van de bedrijfsopbrengsten voor hun rekening, maar dit gaat veranderen. "De markt heeft pasklare oplossingen nodig en daarom zijn we onze aannemingsactiviteiten aan het ontwikkelen," gaat hij verder. We zijn nu in staat om kant-en-klare projecten voor alle soorten industriële activiteiten aan te bieden. Bovendien willen we onze ervaring internationaal uitvoeren." Dit houdt in dat het bedrijf zijn ervaring gaat aanwenden voor infrastructuurprojecten zoals wegenbouw. Als president van de General Union of n Industrialists kent Stefan Varfalvi het belang van het behoud van de EU-normen en hij zet dit bij IMSAT om in de praktijk. "Ik zou het bedrijf willen omschrijven als een bedrijf dat op EU-niveau opereert, een Europees bedrijf dat volgens Roemeense kosten werkt," beweert hij. "We weten dat er grote Belgische bedrijven zijn waarmee we goed zouden samenwerken en we kunnen bewijzen dat IMSAT een geloofwaardig bedrijf is." Hij gelooft dat IMSAT op twee manieren hulp en ondersteuning kan bieden aan Belgische bedrijven. "Als Belgische bedrijven zich op de Roemeense markt willen vestigen, moeten zij de situatie hier kennen," gaat hij verder. "We staan open voor advies en willen hulp bieden, bovendien willen we een lokale partner zijn. We hebben een jarenlange lokale deskundigheid en ervaring maar allereerst willen we een vriend zijn." Hij denkt dat armoede nog altijd het grootste probleem is in Roemenië en dat de andere problemen hiermee te maken hebben. "Investeringen en groei zullen de armoede doen afnemen en de Roemenen meer consumentbewust maken, wat de economie sterker zal maken." De tweede manier waarop IMSAT met Belgische bedrijven kan samenwerken is als partner in België of op projecten ergens anders. "We hebben de beste prijs-kwaliteitverhoudingen en we zijn al werkzaam in Frankrijk, Italië en op andere internationale locaties," zegt Stefan Varfalvi. "We kunnen zeker en vast overal in de wereld samenwerken met bedrijven die ontwikkelingsprojecten hebben en ze zouden voordeel ondervinden bij onze ervaring." Aangezien IMSAT de deskundigheid en ervaring van zijn werknemers als zijn grootste sterkte aanziet, is het bedrijf overtuigd dat zij een extra waarde kun- 7

8 Trade & Industry Imsat Cement Plant nen zijn voor eender welk project. "We blijven investeren in het bedrijf en zijn mensen om ervoor te zorgen dat we op de hoogte blijven van de laatste technologieën en opleidingen," voegt hij toe. Voor de volgende vier jaren voorspelt Stefan Varfalvi dat de reputatie van IMSAT zal groeien als een van de beste bedrijven van de EU in zijn domein. "We zullen kunnen concurreren met de grote spelers op de internationale markt," besluit hij. "IMSAT kent geen problemen, enkel uitdagingen." A European company working at n costs O ver 40 years ago, the Enterprise for Mounting of Automation Installations was created in to help erect automation installations for the entire n industrial sector. Over the years, the company evolved both in its range of activities and through several name changes until 1991, when they became a joint stock company under the name IMSAT. The company has continued to diversify into new areas of automation and has become a player in the global marketplace. "The 90s meant a period of powerful expansion for IMSAT," notes company president Stefan Varfalvi. "We expanded services in the fields of telecommunications infrastructure, railways automation, industrial systems automation and general contracting, and we assumed a more international presence. For example, the enlargement of capacity at the Incehsa cement plant in Honduras was one of our turnkey projects." The company also undertook some major acquisitions during the past decade, most important of which was acquiring UMEB in 1999, s largest manufacturer of electric motors and drives. "1999 was also a major milestone for IMSAT," acknowledges Stefan Varfalvi. "The SOF (State Ownership Fund) sold its last shares of company stock, and our shares began trading on the Bucharest stock exchange." The diversification of services and activities, coupled with strong growth and acquisitions, positioned the company to take advantage of its strengths and refocus on bigger clients and more foreign projects. "Since 2000, a new trend in our business is taking shape," he continues. "We switched from a large portfolio of smaller contracts to a more focused portfolio of medium and high value contracts. This trend puts more emphasis on our experience and professionalism, especially since the big contracts require a higher degree of complexity." A growing customer preference for turnkey solutions has also shaped the direction IMSAT has taken. They have strengthened their financial resources to meet the larger challenges and have made sure company standards can strongly compete on a global level. "Expansion would not be possible if we limited ourselves only to n territory," says Stefan Varfalvi. "In the last few years, we successfully carried out certain international contracts, increasing our reputation through customer satisfaction. We are extremely sure that the human resources our company has will help us to attain our future goals." Stefan Varfalvi, who began working for the company in the early 80s and saw it through privatisation, is proud of the company and its achievements, as well as its prospects for the future. "Our clients include: Connex, Orange and all the n GSM network operators (we have been taking care of the whole GSM network in ); the major banks and Ministry of Finance offices in are among our clients in the datavoice networks; in the cement industry we work for the top world players: Holcim, Lafarge, HeidelbergCement and IMSAT is strategic supplier of control cabins for General Electric gas turbines," he points out. IMSAT has also expanded its railway automation services and is now the biggest company in the country in this sector. Industrial systems automation now accounts for only about 10% of company revenue, but this is expected to change. ""The market needs turnkey solutions, and for this reason we are developing our general contracting activities," he continues. "We are now able to offer turnkey projects for all kinds of industrial activities, and we want to export our experience internationally." This includes using their experience on in- 8

9 Trade & Industry Imsat frastructure projects such as highway construction. As president of the General Union of n Industrialists, Stefan Varfalvi knows the importance of maintaining EU standards, and he puts this into practice at IMSAT. "I like to describe the company as working at the EU level, a European company working at n costs," he states. "We know there are big companies in Belgium we can work well with, and we can show them IMSAT is a trustworthy company." For Belgian companies, he believes there are two ways in which IMSAT can offer help and support. "If Belgian companies want to enter the n market, they need to know what is happening here," he continues. "We are open for advice and to give help, as well as be a local partner. We offer years of local expertise and experience, but first, we will be a friend." He thinks s main problem is still poverty and that its other problems are related. "Investment and growth will reduce poverty and allow the n people to become more consumer-oriented, strengthening the economy." The second way in which IMSAT can work with Belgian companies is as a partner in Belgium or on projects elsewhere. "We have the best costprofitability rapport and are already working in France, Italy and other international locations," says Stefan Varfalvi. "If companies have development projects, we can definitely work together anywhere in the world, and they would benefit by our experience." Since IMSAT considers its main strength the expertise and experience of its workforce, they are confident they can bring extra value to any project. "We continuously reinvest in the company and its people," he adds, "to make sure we are up to date on the latest technologies and training." In the next four years, Stefan Varfalvi sees IMSAT gaining a reputation as one of the EU s best companies in its field. "We will be able to compete with the big players in the international market," he concludes. "At IMSAT, we don t have problems, just challenges." 9

10 Trade & Industry Roemeense meubels staan garant voor kwaliteit Silvarom Traditie, vernieuwing en kwaliteit zijn de kenmerken van een van de succesvolste meubelmakers van Roemenië, namelijk Silvarom. 35 jaar ervaring in het maken van kwaliteitsvol en degelijk houten slaapkamermeubilair evenals kantoormeubilair vormt het bewijs voor Silvarom dat het de uitdagingen van veranderende markten en voorwaarden tegemoet kan komen. Ondertussen vestigt het bedrijf zowel zijn aandacht op de nationale als de internationale markt. "Ons kantoormeubilair wordt voornamelijk op de lokale markt verkocht terwijl ons slaapkamermeubilair vooral voor de export dient, wat het meeste cash opbrengst met zich meebrengt," verklaart Andrei Menhardt, general manager van Silvarom. "We voeren al Andrei Menhardt general manager uit naar EU-landen zoals Duitsland, Oostenrijk en Nederland." Andrei Menhardt is optimistisch wat de Roemeense meubelindustrie in het algemeen betreft maar is er wel van overtuigd dat kwaliteit zeer voornaam zal zijn in de toekomst. "Roemenië heeft nu een voordeel van lage productiekosten maar bedrijven die enkel afhankelijk zijn van deze factor zullen niet overleven aangezien dit voordeel zal verdwijnen," merkt hij op. "Daarom legt Silvarom ook de nadruk op andere voordelen, vooral kwaliteit en stiptheid." Zowel op de binnenlandse als buitenlandse meubelmarkten bestaat de succesfilosofie van Silvarom erin de beste te zijn op vijf belangrijke vlakken design, functie, kwaliteit, prijs en stiptheid. Aangezien de meeste kantoormeubels voor de binnenlandse markt geproduceerd worden, worden de meubels uitsluitend door de architecten en ontwerpers - die deel uitmaken van de 700 werknemers - van het bedrijf ontworpen. "Vanzelfsprekend worden we ook geïnspireerd door buitenlandse markten en door samenwerking met onze klanten," erkent Andrei Menhardt. "Ons voortreffelijke ontwerpteam heeft ons geholpen een sterk netwerk en duidelijke aanwezigheid in het hele land op te bouwen en te behouden." Wat het ontwerp van slaapkamermeubels betreft, werken de bedrijfsontwerpers nauw samen met de klanten om producten naargelang de verschillende smaken te ontwikkelen. "De afzetmarkt is divers omdat we met verschillende smaken en stijlen in verschillende landen rekening moeten houden," merkt hij op. "Ons team is zeer bekwaam en goed opgeleid, dus hebben we er geen probleem mee om aan de wensen van de klanten tegemoet te komen." Andrei Menhardt ziet het meeste potentieel voor strategische groei in de afzetmarkt waarbij hij de Europese Unie als voornaamste doelwit beschouwt. "Ik beschouw mijzelf een Europeaan en zo leiden we dus ook het bedrijf," zegt hij. "Ik ben ervan overtuigd dat we binnenkort op Europees vlak als concurrerende partner meetellen." Hij weet dat het behouden van de hoogste kwaliteitsnormen de sleutel vormt voor een succesvolle exportstrategie. "Dit is de reden waarom we onze huidige positie op de buitenlandse markten behouden hebben en we hebben er vertrouwen in dat we zowel ons marktaandeel als het aantal landen waarnaar we exporteren zullen vergroten," voegt hij toe. "De Belgische markt vereist kwaliteitsproducten en een betrouwbare, punctuele partner." In zijn drang om meer slaapkamermeubels naar de Europese Unie uit te voeren staat Silvarom open voor nieuwe vennootschappen die de verkoop en de distributielijnen kunnen opdrijven. "Silvarom kan een partner kwaliteit, efficiëntie, tijdige levering en exclusiviteit bieden," garandeert Andrei Menhardt. "Roemeense meubels zijn een waar kwaliteitsmerk en wij zijn bereid met onze partners samen te werken om een grotere vertegenwoordiging op de markt te bekomen." De stijl van leiding geven in het bedrijf is praktisch en met een echte teamspirit. Andrei Menhardt is ingenieur van opleiding en is nu 22 jaar bij Silvarom. Zijn analytische benadering van zaken heeft het bedrijf echt geholpen om woorden om te zetten in daden. Naarmate het land de toetreding tot de EU nadert, is het noodzakelijk dat de economie recht vooruit gaat in de richting van de zakelijke normen en praktijken van West-Europa. Andrei Menhardt gelooft dat de Roemeense meubelindustrie een cruciale rol moet spelen in het informeren van de wereld dat Roemenië nu klaar is om zaken te doen. "Silvarom beschikt al over de normen die het patroon helpen ontwikkelen voor alle Roemeense bedrijven die de exportmarkt willen binnentreden en succesvol willen zijn," benadrukt hij. "De Roemenen zijn erop gebrand hun plek in de Europese Unie te veroveren en begrijpen de voordelen alsook de uitdagingen die aangegaan moeten worden." 10

11 Trade & Industry Silvarom n furniture is indeed a mark of quality Tradition, innovation and quality are the hallmarks of one of s most successful furniture makers Silvarom. With 35 years of experience making quality solid wood bedroom furniture as well as office furniture, Silvarom has demonstrated it can meet the challenges of changing markets and conditions while focusing on growth, both domestically and internationally. "While our office furniture is sold mainly in the local market," points out Silvarom s General Manager Andrei Menhardt, "our bedroom furniture is primarily for export, which accounts for most of our cash turnover. We are already exporting to EU countries like Germany, Austria and the Netherlands." Andrei Menhardt is optimistic about the n furniture industry in general, but believes the future requires a strong commitment to quality. " now has an advantage of low production costs, but companies depending only on this factor will not survive, as this advantage will disappear," he notes. "That is why Silvarom stresses other advantages as well, mainly quality and punctuality." In both the domestic and foreign furniture markets, Silvarom s philosophy of success is to be the best in terms of five key areas design, function, quality, price and punctuality. Since most office furniture is produced for the n market, design is done exclusively in house by the company s architects and designers, part of Silvarom s 700 employees. "Obviously, we also get inspiration from foreign markets and through cooperation with our clients," acknowledges Andrei 11

12 Trade & Industry Silvarom Menhardt. "Our excellent design team has helped us to create and maintain a strong network and presence throughout the country." In bedroom furniture design, the company s designers work intimately with clients to produce products to their specifications. "The export market is different in that we must account for different tastes and styles in different countries," he notes. "Our team is very capable and well trained, so we have no problem meeting the needs of our clients." It is the export market where Andrei Menhardt sees the greatest potential for strategic growth, with the EU as the primary target. "I consider myself a European, and we run the company accordingly," he says. "I am certain that in a short time, we will be acting as a competitive partner on a European-wide level." He knows the key to a successful export strategy is the maintenance of top quality standards. "Because of this, we have maintained our current positions on external markets, and are confident of increasing both our market share and the number of countries we export to," he adds. "The Belgian market is one that demands quality products and a reliable, punctual partner." In its drive to export more bedroom furniture into the EU, Silvarom is open to new partnerships that can help extend selling and distribution lines. "Silvarom can offer a partner quality, efficiency, on-time delivery and exclusivity," states Andrei Menhardt. "n furniture is a real mark of quality, and we are willing to work together with our partners to develop a wider presence in the market." Management style at the company is hands on, with a real team approach. Trained as an engineer, Andrei Menhardt has been with Silvarom for 22 years, and his analytical approach towards business has really helped the company turn visions into reality. As the country moves towards EU accession, it is critical that the economy moves forward in the direction of Western European business standards and practices. Andrei Menhardt believes that the n furniture industry has a crucial role to play in letting the world know the country is now open for business. "Silvarom already maintains standards that will help establish the pattern for all n companies looking to enter and be successful in the export market," he emphasises. "The n people are eager to assume their place in the EU and understand the benefits, as well as the challenges that must be met." 12

13 Trade & Industry Leider in textielsector biedt waaier aan diensten Dan International / ASCO Dan International werd in 1990 opgericht en had toen drie mensen in dienst. Nu heeft het een personeelsbestand van en staat het op nummer één in de textielsector van Roemenië. Bogdan Dumitru Atanasiu is eigenaar van het bedrijf en werkte voordien bij een staatsbedrijf actief in import, export, distributie en verkoop. Hij is ook president van ASCO, een textielfabriek en voormalig staatsbedrijf. Samen bewijzen de twee bedrijven dat privé-initiatieven zoals deze de reputatie van Roemenië als wereldwijde competitieve producent van textiel kan doen heropleven. Dan International/ASCO voert nu zijn producten wereldwijd uit, naar klanten zoals Next, ETAM, Stefanel, French Bogdan Dumitru Atanasiu eigenaar Connection, Monsoon, Sears, Mango en sinds kort is er ook een overeenkomst met Marks & Spencer. Bogdan Dumitru Atanasiu wijst erop dat hoewel het een uitdaging was om het plaatselijke management helpen aan te passen aan de benadering van de vrije markt, toch vormt de snelle groei ASCO van Dan International het bewijs dat Roemenië potentieel in handen heeft. Wanneer hij het over zijn succes heeft, zegt hij: "Toen we begonnen, waren we slechts een gewone kledingfabriek, maar nu ligt het binnen onze capaciteiten om alles te doen; van het ontwerp, een proces dat in het buitenland heel erg duur is, tot de aankoop van grondstoffen, het borduren en wassen. Wij kunnen onze klanten het volledige servicepalet aanbieden." Hij voegt er nog aan toe dat hij een sterke naam opgebouwd heeft op vlak van betrouwbaarheid en dat hij in ultramodern materiaal geïnvesteerd heeft. Het bedrijf heeft ook een goede naam op gebied van gemeenschapsdiensten. Bogdan Dumitru Atanasi voorspelt een positieve toekomst voor zijn bedrijven en voegt eraan toe: "Kwaliteit is ons hoogste doel." Textiles leader provides a full range of services Dan International, created in 1990 with a staff of three, now employs 1,400 people and is a leader in s textiles sector. The company is owned by Bogdan Dumitru Atanasiu, formerly with a state-owned trading company. He is also president of ASCO, a formerly state-owned textiles factory. Together, the two businesses are proving that private initiatives like these can revive s reputation as a globally competitive textiles producer. Dan International/ASCO now exports its products worldwide, to clients like Next, ETAM, Stefanel, French Connection, Monsoon, Sears, Mango and has been recently approved by Marks & Spencer. Bogdan Dumitru Atanasiu points out that helping local management adapt to a free-market approach has been a challenge, but Dan International s rapid growth proves s potential. Explaining his success, he says, "We started as just a garment factory, but now we are able to take over everything from design, a process that is really expensive abroad, to raw material procurement, embroidery and washing. We can offer our customers full service." He adds that he has established a strong reputation for reliability and that he has invested in state-of-the-art equipment. The company also has a good record in community service. Predicting a profitable future for his companies, Bogdan Dumitru Atanasiu adds, "Quality is our main goal." 13

14 Trade & Industry Kwalitatieve koekjesfabrikant met internationale uitbreidingsplannen RoStar RoStar is de grootste koekjesfabrikant in Roemenië en een bekende merknaam in heel het land. In 1996 begon het zijn activiteiten met slechts zeven verschillende soorten koekjes in één productielijn en nu heeft één moderne fabriek 52 verschillende soorten koekjes in zijn assortiment. Momenteel is het logo van RoStar alomtegenwoordig doorheen Roemenië en blijft het een symbool van kwaliteit en succes voor het land. Halil Bulut Eigenaar Na meer dan tien jaar aanwezigheid in Roemenië is de Turkse eigenaar Halil Balut Roemeense staatsburger geworden en hij is er trots op Roemeen te zijn. Hij helpt actief mee aan de ontwikkeling van het land en reist vaak op handelsmissies naar het buitenland met Eerste Minister Nastase. RoStar is er trots op dat het zijn kwaliteit voortdurend verbetert via betere technologie, grondstoffen, verpakking en smaak. Directeur Adel Mahmut legt uit: "Vorig jaar zijn we gestart om nieuwe productietechnologieën te gebruiken als aanvulling op de nieuwe productielijn. Met deze nieuwe machines uit Denemarken kunnen we een eindeloze reeks producten introduceren." Hij benadrukt dat RoStar dezelfde kwaliteitsnormen en technologieën hanteert als zijn Westerse tegenhangers. "Wij gebruiken even kwalitatieve grondstoffen als andere landen," zegt hij. RoStar gelooft erin dat de voortdurende investering in zijn mensen, machines en producten de sleutel vormen van het succes. "Onze fabriek en producten zijn ons visitekaartje," zegt de directeur. RoStar is al marktleider in Roemenië en is nu klaar voor internationale uitbreiding. Momenteel ontwikkelt het bedrijf nieuwe productielijnen voor de Europese markt en heeft het bedrijf het plan opgevat een nieuwe lijn luxeproducten voor deze markt te introduceren. RoStar hoopt zijn export met 40% te kunnen doen stijgen binnen dit en drie jaar. Binnen vier jaar hoopt het dubbel zoveel te produceren en van een belangrijke Europese aanwezigheid te kunnen genieten. RoStar zoekt een ernstige Europese partner, vooral in België. Het zou graag een partner vinden dat over een distributienetwerk beschikt en de mogelijkheid heeft nieuwe producten te testen en op de markt voor te stellen. Ook zou die partner zijn kennis en technologische deskundigheid op RoStar moeten overdragen. Adel Mahmut verklaart dat RoStar aanvankelijk op zoek is naar één partner per land die gedurende een exclusieve periode van zes maanden de producten op de markt zou mogen testen en volgen. RoStar is zelf bereid zijn producten, verpakkingen en smaken aan de noden van elke individuele markt aan te passen. "Geloof in Roemeense producten, zakenmensen en bedrijven," moedigt Adel Mahmut aan, "vroeg of laat zullen we samen lid zijn van de Europese Unie." Quality biscuit producer with international expansion plans R ostar is the largest producer of biscuits in, and a familiar brand name across the country. Starting in 1996 with just seven sorts of biscuits on a single production line, it has expanded to offer 52 different types of biscuits from one modern production facility. Today, the logo of RoStar is omnipresent throughout and continues to be a symbol of quality and success for the country. After more than a decade of residence in, Turkish owner Halil Bulut has taken n citizenship and describes himself as proud to be n. He takes an active role in the development of the country, often travelling abroad with Prime Rostar Plant 14

15 Trade & Industry RoStar Minister Nastase on trade missions. RoStar prides itself on constantly improving quality through better technology, raw materials, packaging and taste. Executive Director Adel Mahmut explains, "Last year we began to implement new production technologies in addition to a new production line. With this new machinery from Denmark we can introduce an unlimited range of products." He stresses that RoStar utilises the same quality standards and technology as its Western counterparts. "The raw materials we use are the same quality level as in other countries," he says. RoStar believes that the key to success is continual reinvestment in people, machinery, and products. "Our factory and products are our business card," says the Executive Director. RoStar has already established a market-leading position in and is now poised for international expansion. It is currently developing new product lines for the European market and plans to introduce a new line of luxury products for this market. Within the next three years, RoStar hopes to increase exports to 40%. Within four years, it plans to double production, and enjoy a significant EU presence. RoStar seeks a serious European partner, specifically in Belgium. It would like to find a partner with the distribution network and capability to test and introduce new products to market, as well as a company that can transfer knowledge and technological expertise to RoStar. Adel Mahmut explains that initially, RoStar is looking for one partner per country, who would be granted a sixmonth exclusivity period to test and monitor products in the market. RoStar itself is willing to adapt its products, packaging and tastes to the needs of each individual market. "Trust in n products, n businessmen, and n companies," encourages Adel Mahmut, "because sooner or later we will be together in the European Union." 15

16 Trade & Industry Handelsmerken achter plaatselijke merken Interbrew Interbrew is een van de bekendste bedrijven in België, en vanuit België heeft het bedrijf zich wereldwijd verspreid. Na de inlijving van Labatt in 1995 zijn de activiteiten van Interbrew gegroeid naar 31 landen in Noord-Amerika, West-, Oost- en Centraal-Europa, Pacifisch Azië en vrij recent ook naar Zuid-Amerika. Het beleid van Interbrew bestaat erin sterke plaatselijke platformen op te bouwen op de grote biermarkten ter wereld. Zijn merkenportefeuille combineert plaatselijke merken met internationale topbieren en speciale bieren, die aan de smaak van elke klant voldoen. Dit heeft teweeggebracht dat Interbrew het nummer één of twee geworden is in bijna elke markt waar het aanwezig is. Mihai Albu general manager Interbrew was een van de eerste buitenlandse investeerders in Roemenië en behoort nog altijd tot een van de grootsten. Het vestigde zich in Roemenië in april 1994 na een vennootschap met Bianca S.A., dat gevestigd is in Blaj. Hierdoor kwam Bianca Interbrew Bergenbier tot stand. In juli 1994 kocht Interbrew een overheersend aandeel in de plaatselijke brouwerij Proberco in Baia Mare en in december 1994 vestigde het bedrijf Compania de Distributie National S.A (Het Nationale Distributiebedrijf) als verdeler en markthandelaar van zijn merken. In oktober 1999 werd Interbrew voor 50% aandeelhouder van brouwerij Efes in Ploiesti. Einde 2002, vervolgens, fuseerden Compania de Distributie National en de brouwerijen in Blaj en Baia Mare wat resulteerde in het bedrijf dat nu gekend is als Interbrew S.A. Interbrew heeft 800 werknemers in dienst en met een marktaandeel van 15.4% in Roemenië staat het op de tweede plaats. General manager Mihai Albu is de enige Roemeen die een multinationale onderneming in de biersector in Roemenië leidt. Hij is ervan overtuigd dat het grootste voordeel van het bedrijf altijd al de mix van een uitstekend plaatselijk en een internationaal bestuur is geweest. "We hadden een beperkt aantal expatriates die erin geslaagd zijn hun kennis op onze plaatselijke vakmannen over te dragen," verklaart Mihai Albu. "Wij investeren in mensen en we houden Bergenbier ervan een lokaal bedrijf te zijn met internationale normen en kwaliteit. Interbrew staat erop de lokale kennis en deskundigheid te respecteren. Samen met de internationale merkenportefeuille heeft Interbrew in 1995 Bergenbier ontwikkeld en gelanceerd. Het werd naar Roemeense smaken ontwikkeld en dient uitsluitend voor de binnenlandse markt. Uit de verkoopscijfers en herkenning van het merk blijkt dat Bergenbier het beste bier is in het land. Mihai Albu merkt op dat Interbrew vooruitstrevend was toen het een merk ontwikkelde dat uitsluitend voor de binnenlandse markt diende. "In een tijd waar bier enkel een basisproduct was en enkel regionaal te verkrijgen, ging Interbrew onmiddellijk nationaal te werk, zegt hij. "Wij hebben een nationaal merk ontwikkeld met een nationale distributie, goede kwaliteit en een fantastische reclamecampagne." Bier van het vat in betere horecazaken te koop aanbieden, was een andere sterkte van Interbrew. Voordien werd bier van het vat beschouwd als zijnde van mindere kwaliteit en Mihai Albu beweert dat Interbrew dit tot een hoogkwalitatief imago heeft opgebouwd. 16

17 Trade & Industry Interbrew "Zaken doen in Roemenië biedt enorme kansen en deze kansen omzetten in resultaten betekent dat er hard gewerkt moet worden," zegt Mihai Albu. "We hebben hier evenwichtige risico s genomen, als eerste buitenlandse investeerder, en we hebben geleerd wat het betekent om een pionier te zijn. Wie nu naar Roemenië komt, zal het makkelijker hebben om kansen in resultaten om te buigen." Members of the n National Football Team wearing Bergenbier equipment Hij gelooft dat het succes van Interbrew ook te wijten is aan andere factoren zoals het voordeel van de eerste investeerder in Roemenië te zijn, een sterk distributienetwerk en goede prijs-kwaliteitverhouding. Interbrew is met zijn hoofdmerk Bergenbier ook de officiële sponsor van het veelgeliefde Roemeense nationale voetbalelftal. Mihai Albu merkt op dat de concurrentievoordelen van Interbrew gewijzigd zijn doorheen de jaren. Aanvankelijk waren de kwaliteitsgerichte aanpak en de nationale distributie de factoren waardoor Interbrew zich kon onderscheiden. Vandaag beschouwt hij de waaier aan producten als het belangrijkste competitieve voordeel. "Onze strategie bestaat erin de beste merken te hebben in elk segment van de markt," zegt Mihai Albu. Wat ons van de concurrentie onderscheidt, is het feit dat we handelaars oplossingen bieden voor verschillende soorten consumenten, en ook een onderscheid aan consumptiemomenten aanbieden. Elk van onze merken heeft zijn eigen management." Mihai Albu moedigt andere investeerders aan om naar Roemenië te komen, en prijst daarbij de verbeterde macro-economische omstandigheden, lagere inflatie, stabielere munt en hooggeschoolde, meertalige beroepsbevolking. Trade marks behind local brands Interbrew is one of the best-known companies in Belgium, from where it has expanded worldwide. Following its acquisition of Labatt in 1995, Interbrew has grown its operations to 31 countries across North America; Western, Eastern and Central Europe, Asia Pacific and very recently South America. Interbrew s strategy is to build strong local platforms in the world s major beer markets. Its brand portfolio combines local brands with international premium and specialty beers, which meet all consumer tastes. This has allowed Interbrew to build a number one or number two position in almost every market in which it operates. In, Interbrew was one of the first foreign investors, and is still among the largest. It entered in April 1994 through a partnership agreement with the Blaj-based Bianca S.A., establishing Bianca Interbrew Bergenbier. In July 1994 Interbrew purchased a controlling stake in the local brewery Proberco in Baia Mare. In December 1994, Interbrew established the Compania de Distributie National S.A (the National Distribution Company), as a distributor and marketer for its brands. In October 1999, Interbrew took a 50% stake in the Efes Brewery in Ploiesti. And at the end of 2002, Compania de Distributie National and the breweries in Blaj and Baia Mare merged into the company known as Interbrew S.A. With 800 employees, Interbrew has a 15.4% market share in, holding the number two position in the local market. 17

18 Trade & Industry Interbrew General Manager Mihai Albu is the only n leading a multinational in the beer sector in the country. He believes that the company s greatest asset from the beginning was the mix of excellent local and international management. "We had a limited number of expatriates who were able to transfer their know-how to our local professionals," explains Mihai Albu. "We invest in people and we like to be a local company with international standards and quality. It is Interbrew s way to respect local knowledge and expertise." Along with its international portfolio of brands, Interbrew developed and launched Bergenbier in Developed according to n tastes, exclusively for the domestic market, Bergenbier is the number one beer in the country according to sales volume and brand awareness. Mihai Albu points out that Interbrew was forward-thinking in creating a brand exclusively for the domestic market. "At a time when beer was just a commodity and a regional product, Interbrew s strategy was to go immediately national," he comments. "We created a national brand with national distribution, good quality and a great advertising campaign." Another of Interbrew s strengths was to bring draught beer to high-end outlets. Previously draught was considered poor quality beer, and Mihai Albu says that Interbrew rebuilt its image as a high quality product. He believes that other factors for Interbrew s success in include first-mover advantage, a strong distribution network, and good quality products offered at affordable prices. Interbrew, through its main brand, Bergenbier, is also the official sponsor of the much-loved n national football team. Mihai Albu points out that Interbrew s competitive advantages have changed over time. At the beginning, its quality-focused approach and national distribution strategy were key differentiators. Today he describes the company s product portfolio as its main competitive advantage. "Our strategy is to have winning brands in each segment of the market," says Mihai Albu. "What differentiates us from our competition is that we provide traders with solutions for various categories of consumers, and various consumption moments. Each of our brands has its own brand management." Mihai Albu encourages other investors to come to, praising its improved macroeconomic conditions, lower inflation, Bergenbier more stable currency, and highly skilled, multilingual workforce. "Doing business in is a huge opportunity, and transforming opportunities into results means some hard work," comments Mihai Albu. "We took balanced risks here, being one of the first foreign investors, and we learned what it means to be pioneers. Come to now, it will be easier for you to transform opportunities into results." 18

19 Information Technology and Communications Opvallende mogelijkheden en talent beschikbaar in IT&C sector De informatietechnologie en communicatie (IT&C) sector in Roemenië is op het vlak van groei en toekomstperspectieven een van de spannendste sectoren in de regio. Roemenië heeft per hoofd meer afgestudeerden in software dan de VS, Rusland en Indië. Dit heeft tot gevolg dat de bloeiende IT&C gemeenschap grote internationale namen blijft aantrekken. Microsoft kocht antivirus software van een Roemeense leverancier en wil 1 miljoen dollar in het land investeren in onderwijs. Oracle heeft Boekarest geselecteerd voor zijn derde wereldcentrum voor technische ondersteuning en IBM investeert 1,5 miljoen dollar in een Roemeens ontwikkelingscentrum voor software. Ook Siemens heeft het plan opgevat om het aantal softwareprogrammeurs in Roemenië te verdubbelen. Dan Bedros, president Dan Nica Minister van Informatietechnologie en Communicatie van Alcatel: "Het dynamisme van de IT&C sector in Roemenië wordt ook weerspiegeld door het kaliber van de bedrijven die in het land aanwezig zijn. De aanwezigheid van Alcatel geeft de kwaliteit van de diensten en producten weer, die beschikbaar zijn in Roemenië. Dan Bedros nodigt alle buitenlandse bedrijven uit naar Roemenië te komen en de mogelijkheden die Roemenië kan aanbieden vast te grijpen. "De grootste zakelijke mogelijkheden bevinden zich momenteel in Roemenië, nu dat het land aan het groeien is. Hier zal je geen enkele mogelijkheid laten voorbij gaan. Roemenië is het centrum van de GOS-landen." Volgens Minister van Informatietechnologie en Communicatie Dan Nica bewijst de aanwezigheid van deze multinationale ondernemingen de mogelijkheden waarover Roemenië beschikt. "Roemenië zou niet Bran Castle 19 Cluj National Theatre enkel als een outsourcing bestemming beschouwd moeten worden maar als een markt die potentieel blijkt te hebben om unieke, nieuwe en originele producten te vervaardigen," zegt hij. "Er is genoeg talent om originele software te ontwikkelen "Made in " betekent iets wat niemand anders even goed en snel doet." Dan Nica voegt toe dat Roemeense afgestudeerden meer dan één vreemde taal vlot spreken. Investeringen van de regering in computers en het internet in scholen zullen ervoor blijven zorgen dat het hoog niveau van human resources gegarandeerd blijft. Roemenië is ook proactief gebleken in het gebruik van technologie dat zijn inwoners ten goede komt. Het National Electronic System, levert online publieke diensten en meer dan 160 administratieve formulieren die men kan downloaden. Het Electronic System for Public Acquisitions heeft voor de gouvernementele agentschappen die het systeem gebruiken besparingen teweeg gebracht van 80 miljoen Euro. Dan Nica zegt dat de regering met succes technologie gebruikt heeft om duidelijkheid en efficiëntie aan te bevelen, operationele kosten te verminderen en corruptie te beperken. De regering heeft online een financieel openbaringssysteem voor hooggeplaatste administratieve functionarissen en een ander voor bedrijven met staatsschulden. Een succesvolle liberalisering van elektronische communicatie in 2003 heeft geleid tot een competitieve, vernieuwende markt in nieuwe technologieën. "Ik zeg altijd aan diegenen die in de Roemeense markt geïnteresseerd zijn, kijk naar de winstmarges, die spreken voor zichzelf," geeft hij aan. Er zijn veel bedrijven die hun omzetten op jaarbasis meer dan 50% verhoogd hebben." Dan Nica gelooft dat Roemenië enorme IT&C mogelijkheden biedt. "Je kan een toegankelijke en concurrerende markt in Roemenië verwachten, die veel mogelijkheden biedt voor diegenen die ze kan identificeren," verklaart hij. "Neem de IT&C van Roemenië goed onder de loep en je zal onder de indruk zijn."

20 Information Technology and Communications Constanta Casino Significant opportunities and talent available in IT&C sector 's information technology and communications (IT&C) sector is one of the most exciting in the region, in terms of growth and future potential. has more software graduates per head than the US, Russia and India, leading to a thriving IT&C community that continues to attract major international names. Microsoft purchased anti-virus software from a n provider, and plans to invest US$ 1 million in education in the country. Oracle has selected Bucharest for its third global technical support centre, and IBM is investing US$ 1.5 million in a n software development centre. Siemens also plans to double its number of software programmers in. Dan Bedros President Alcatel: "The dynamism of the IT&C sector in is also reflected in the caliber of the companies present in the country. The presence of Alcatel is an indicator of the quality of services and products available in the country. Dan Bedros invites all foreign companies to come and seize the opportunities that has to offer: "The biggest business opportunities today is, now that the country is staidly growing. Here you won t loose any opportunity. is the hub for the CIS countries." According to Minister of Information Technology and Communications Dan Nica, the presence of these multinationals proves 's capabilities. " should be considered not only as an outsourcing destination, but as a market that has proved its potential to produce unique, new, original products," he comments. "There is plenty of talent to develop original software - "Made in " means something nobody else does as well, and fast." Dan Nica adds that n graduates speak more than one foreign language fluently. Government investment in computers and the Internet in schools will continue to guarantee the high level of human resources. has also been proactive in using technology to benefit its citizens. The National Electronic System, provides online public services and over 160 downloadable administrative forms. The Electronic System for Public Acquisitions has achieved savings of 80 million for the 1,000 governmental agencies that use the system. Dan Nica says the government has successfully utilised technology to promote transparency and efficiency, decrease operational costs and limit corruption. The government has an online financial disclosure system for high ranking administrative officials, and another online financial disclosure system for companies with state budget debts. A successfully managed liberalisation of electronic communications in 2003 has led to a competitive, innovative market in new technologies. "I always say to those interested in the n market: look at the profit margins, they speak for themselves," he points out. "There are many companies that have increased their revenues over 50% on a year-to-year basis." Dan Nica believes that offers enormous IT&C potential. "You can expect an open and competitive market in, that creates many opportunities for those that can identify them," he explains. "Take a close look at 's IT&C and you'll be impressed." 20

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES Pieter Ballon, imec-smit, VUB PUBLIC Smart cities are places where information technology is combined with infrastructure, architecture, everyday objects and even our

Nadere informatie

De deeleconomie in België

De deeleconomie in België De deeleconomie in België Definitie omvang potentieel Anthony Baert Conseil Fédéral du Développement Durable 31 mai 2016 De ING International Survey 2 Sharing back to the roots 3 Sharing back to the roots

Nadere informatie

Work to Work mediation

Work to Work mediation Work to Work mediation Mobility Centre Automotive Theo Keulen 19-9-2008 Policy Context Flexibility,mobility and sustainable employability are key words in modern labour market policy Work to work arrangements

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

TULP & PIET BOON.

TULP & PIET BOON. 1 TULP & PIET BOON Het verhaal TULP TULP, Het verhaal van passie voor vuur. Genieten van mooie momenten, bij haarden met pure ontwerpen. Geloven in tijdloze ontwerpen. En altijd gaan voor vuur zoals vuur

Nadere informatie

Concept development. Haga Hospital. 17 september 2015

Concept development. Haga Hospital. 17 september 2015 Concept development Haga Hospital 17 september 2015 Marije Talstra 2015 Healthcare consultant at fluent 2003-2015 Healthcare consultant at Twynstra Gudde TUDelft, real estate & housing, urban planning

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Urban future in the Netherlands Ready to cooperate, charge & go. Peter Vermeij Baerte de Brey

Urban future in the Netherlands Ready to cooperate, charge & go. Peter Vermeij Baerte de Brey Urban future in the Netherlands Ready to cooperate, charge & go Peter Vermeij Baerte de Brey 2 Dutch vision Why invest in electric vehicles? Contributes to the economic position of The Netherlands Energy

Nadere informatie

Business as an engine for change.

Business as an engine for change. Business as an engine for change. In the end, the success of our efforts will be measured against how we answered what we have found to be the fundamental question: how do we love all the children, of

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

right place, right time

right place, right time right place, right time PND: constructie èn industriële verhuizingen Combinatie van twee disciplines maakt PND tot de ideale partner Het verhaal achter de succesformule van PND is eenvoudig. Van oorsprong

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld.

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld. S H E E T M E T A L p a r t s a n d a s s e m b l i e s I n t r o d u c t i e Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de

Nadere informatie

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Margot Scheltema September 2014 22-9-2014 Scheltema - VITP 1 Wanneer is toezicht effectief? (1) Samenstelling RvT Profielschets Competenties; verschil

Nadere informatie

Press release Statistics Netherlands

Press release Statistics Netherlands Press release PR00-277 8-12-2000 9:30 AM Inflation rate in November levelling out Consumer prices in November were up 3.0% on November last year. The inflation rate is therefore 0.1% lower than last month,

Nadere informatie

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 Bijlage 2 Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 In opdracht van: WestHolland Foreign Investment Agency 11-11-2013 1. Opdrachtformulering en totstandkoming opdracht ScoutOut is door WFIA benaderd

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

[ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR. Over Ascom Harry Wassens 13-10-11 Ascom (Nederland) B.V.

[ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR. Over Ascom Harry Wassens 13-10-11 Ascom (Nederland) B.V. [ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR 1 ASCOM Ascom employs about 2.300 people worldwide Ascom has subsidiaries in 20 countries In H1/2011 Ascom generated revenues of 253.1 MCHF with an EBITDA margin

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Future Driven Value Creation 02-12-2013

Future Driven Value Creation 02-12-2013 Future Driven Value Creation 02-12-2013 Programma 16:30 Introductie en toelichting op het thema 17.15 Vraagstelling en individueel bezinnen 17:45 Break en broodjes 18:15 Break out sessies (2 groepen) en

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Extreem veilig Het product Alle koppeling zijn speciaal ontworpen en vervaardigd uit hoogwaardig RVS 316L en uitgevoerd met hoogwaardige pakkingen. Op alle koppelingen zorgt het gepatenteerde veiligheid

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Unit 14: Brand Development & Promotion

Unit 14: Brand Development & Promotion Unit 14: Brand Development & Promotion Complete unit Task 1: Definition about Marketing Communications Kotler: 1 Task 1: Branding Mix: Task 1: Kotler & Armstrong 2012: 2 Task 1: Nieuwe denken anno 2015:

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie 11 december 2014 Het project EUregio Life Cycle Costing (EULC2) is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Innovatie. prof.dr.ir. Han Gerrits. Vrije Universiteit Amsterdam Innovation Factory INNOVATION FACTORY

Innovatie. prof.dr.ir. Han Gerrits. Vrije Universiteit Amsterdam Innovation Factory INNOVATION FACTORY Innovatie prof.dr.ir. Han Gerrits Vrije Universiteit Amsterdam Innovation Factory Inhoud Wat is innovatie? Waarom is innovatie zo moeilijk? Innovatie in Banking Hoe kan een organisatie innovatiever worden?

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Rolf Driesen, 15de Overheidscongres, 21 Oktober 2014

Rolf Driesen, 15de Overheidscongres, 21 Oktober 2014 If you have a client logo or other co-branding to include, this should go here. It should never be larger than the Deloitte logo. Waarom kiezen voor een shared services center? Succesfactoren en valkuilen

Nadere informatie

Pon Power. Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design. Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon

Pon Power. Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design. Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon Pon Power Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon Agenda Pon Pon Power Service Design door Pon Power Pon Wereldwijd Canada United States

Nadere informatie

Synergia - Individueel rapport

Synergia - Individueel rapport DOELSTELLING : Ensuring sufficient funding for projects in cost-generating departments of 16.04.2014 16.04.2014 13:53 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. 16.04.2014

Nadere informatie

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com Best? New practice industry-university cooperation Chemelot InSciTe www.chemelot-inscite.com Aanleiding / Externe ontwikkelingen Wetenschappelijke competitie neemt toe; universiteit moet zich op sterktes

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Make a smart move+ WIJCHEN LOGISTICS CENTRE m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN

Make a smart move+ WIJCHEN LOGISTICS CENTRE m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN Make a smart move+ STRATEGISCHE LOCATIE,, A326 AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER 25.500 m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR WIJCHEN LOGISTICS CENTRE MODERNE LOGISTIEKE BEDRIJFSRUIMTE

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

TUI Benelux. November 2016 Bonaire/Curaçao

TUI Benelux. November 2016 Bonaire/Curaçao TUI Benelux November 2016 Bonaire/Curaçao TUI Group The world s number one tourism business at a glance Global Company domiciled in Germany Revenues of 20 billion* Underlying EBITA 1 billion* A FTSE 100

Nadere informatie

PUM Netherlands senior experts and NBA

PUM Netherlands senior experts and NBA PUM Netherlands senior experts and NBA Wim Boone, sectorcoördinator accountancy,financial & admin. management 14 maart 2013 Agenda Why SMEs need support About PUM Sector Accountancy etc. Cooperation PUM-NBA

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

Puurs Logistics Centre. 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis. build your future+

Puurs Logistics Centre. 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis. build your future+ Puurs Logistics Centre 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis build your future+ Puurs Logistics Centre Brabantstraat 2, 2870 Puurs Puurs Logistics Centre Brabantstraat

Nadere informatie

RE-INVENT OUR REGION

RE-INVENT OUR REGION RE-INVENT OUR REGION Future scenario s on the economic development of the South Eastern part of the Netherlands TIM 7 With close guidance on process and methods by Peter Kopeczek* * Re-invent your business

Nadere informatie

Map showing countries shaded by their position in the Happy Planet Index (2006). The highestranked countries are bright green, the lowest are brown.

Map showing countries shaded by their position in the Happy Planet Index (2006). The highestranked countries are bright green, the lowest are brown. Happy Planet Index There is a growing global consensus that we need new measures of progress. It is critical that these measures clearly reflect what we value something the current approach fails to do.

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Nieuw algoritme om de vraag doorheen de keten te voorspellen

Nieuw algoritme om de vraag doorheen de keten te voorspellen For a presentation in ppt format, Please call +31 6 11356703 or send an e-mail to info@flostock.com Nieuw algoritme om de vraag doorheen de keten te voorspellen Robert Peels Supply Chain Innovations April

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011. 28 april 2011

Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011. 28 april 2011 Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011 28 april 2011 CENTR Marketing Workshop April 2011 - Helsinki 2 Agenda Campaign 2010: Goal Campaign Results & Learnings Market research: Goal Outcome Learnings

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

Personal Hygiene Products. Turkey

Personal Hygiene Products. Turkey Personal Hygiene Products Turkey Introduction Even in a turbulent year due to increased socio political tension external economic outlook, the Turkish economy retained its momentum and achieved 2.9% growth

Nadere informatie

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy World Dutch Shepherd Federation Beleidplan 2015-2020 / Policy 2015-2020 World Dutch Shepherd Federation toelichting / explanation oprichtingsdatum / date of establishment 26 juni 2014 / June 26th 2014

Nadere informatie

CUSTOMIZE YOUR APPLE AND PRESENT A UNIQUE COMPANY GIFT

CUSTOMIZE YOUR APPLE AND PRESENT A UNIQUE COMPANY GIFT CUSTOMIZE YOUR APPLE AND PRESENT A UNIQUE COMPANY GIFT Ready for customization according to your companies wishes? The Royal Blue Collection a Custom Made collection. This is the perfect combination of

Nadere informatie

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice

Nadere informatie

New trends in MarCom jobs : what's the future?

New trends in MarCom jobs : what's the future? New trends in MarCom jobs : what's the future? Why, what and how? 1 Changes & Trends in MarCom 2 MarCom professionals are fully aware of facing radical changes in their jobs Changes in the MarCom job in

Nadere informatie

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management Offshore Outsourcing van Infrastructure Management an emerging opportunity dr. Erik Beulen Atos Origin/Tilburg University 1 Agenda Introductie Ontwikkelingen Risicovergelijking Best practices Conclusies

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

SharePoint intranet bij Barco Beter (samen)werken en communiceren

SharePoint intranet bij Barco Beter (samen)werken en communiceren SharePoint intranet bij Barco Beter (samen)werken en communiceren Els De Paepe Hans Vandenberghe 1 OVER BARCO 90+ 3,250 +1 billion Presence in more than 90 countries Employees Sales for 4 consecutive years

Nadere informatie

Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging

Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging Programma 18u30 18u40 Inleiding Luc Boelaert - directeur regio Oost- en West-Vlaanderen, Bank Degroof Hoe de balans strategisch versterken om financiële

Nadere informatie

270+ Contact Centers. 75talen TELEPERFORMANCE OVERZICHT. 182,000 werknemers. Wereldwijd marktleider in multichannel Klantbeleving Management

270+ Contact Centers. 75talen TELEPERFORMANCE OVERZICHT. 182,000 werknemers. Wereldwijd marktleider in multichannel Klantbeleving Management 1 TELEPERFORMANCE OVERZICHT Wereldwijd marktleider in multichannel Klantbeleving Management Landen waar we aanwezig zijn Landen die we faciliteren Opgericht in 1978 270+ Contact Centers Aanwezig in 62

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

World Class Aviation Academy

World Class Aviation Academy World Class Aviation Academy Opleidingen voor luchtvaarttechnici moeten voorop lopen Hoogwaardig vliegtuigonderhoud is een onmisbare randvoorwaarde voor het leveren van topprestaties van de luchtvaartsector.

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

C - de totale constante kosten. N - de normale bezetting in stuks

C - de totale constante kosten. N - de normale bezetting in stuks STANDAARDKOSTPRIJS Een bedrijf moet een verkoopprijs bepalen om zijn producten te kunnen verkopen. De klant moet vooraf weten welke prijs betaald moet worden voor het aangeboden product. De standaardkostprijs

Nadere informatie

Building effective IT demandsupply

Building effective IT demandsupply Building effective IT demandsupply structures Gerard Wijers Director Governance and Sourcing Management Agenda» Introductie Demand-Supply» Demand-Supply bij Vopak» Demand-Supply bij van Gansewinkel» Discussie

Nadere informatie

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Titel, samenvatting en biografie Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Samenvatting: Nieuwe projecten nemen toe in complexiteit: afhankelijkheden tussen software componenten,

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC LIGHTREC Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting

Nadere informatie

Dutch Employers Cooperation Programme, a public-private partnership.

Dutch Employers Cooperation Programme, a public-private partnership. Dutch Employers Cooperation Programme, a public-private partnership www.decp.nl 10 years of Management of Learning The Maastricht University took the right decision! June 30, 2017 This is me Jos van Erp

Nadere informatie

Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen

Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen Belastingen: het dilemma van het betalen van een fair share en de verschillende voorkeuren van aandeelhouders en

Nadere informatie

Private Governance : Werkt het? Is het genoeg?

Private Governance : Werkt het? Is het genoeg? Private Governance : Werkt het? Is het genoeg? Workshop Public & Private Governance Wageningen UR / MinBuZa Th Hague, February 1, 2013 The Hague, Febr. 1, 2013 Public & Private Governance slide 1 Initiatieven

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

PARTNERSHIP TITECA EXACT DIGITAL FUTURE & DIGITAL ACCOUNTANT

PARTNERSHIP TITECA EXACT DIGITAL FUTURE & DIGITAL ACCOUNTANT PARTNERSHIP TITECA EXACT DIGITAL FUTURE & DIGITAL ACCOUNTANT HOE WERD MON3AAN DE DIGITALE ACCOUNTANT DIE ZIJN KLANTEN VERWACHTEN? GÜNTHER VAN GYSEGEM Accountant & Belastingconsulent DIGITALE ADMINISTRATIE

Nadere informatie

Dutch Circular Economy Partnership for China

Dutch Circular Economy Partnership for China Dutch Circular Economy Partnership for China Our Future Economy is Circular Head Office Hong Kong Head Office Netherlands Dutch Circular Economy Partnership for China Our Future Economy is Circular This

Nadere informatie

Sessie Centrumsteden VVJ

Sessie Centrumsteden VVJ Sessie Centrumsteden VVJ Bram Vermeiren Steunpunt Jeugd vzw Arenbergstraat 1D I 1000 Brussel T 02 551 13 50 I F 02 551 13 85 info@steunpuntjeugd.be I www.steunpuntjeugd.be missie Jeugdwerk brengt kinderen

Nadere informatie

www.heigo.nl Start date membership september 2005 Organisational chart

www.heigo.nl Start date membership september 2005 Organisational chart www.heigo.nl Start date membership september 2005 Organisational chart DIRECTIE 2 M AN AG EMENT TE AM 2 ADM INISTRATIE & AUTO M ATISERING 3 KW ALITEITSZORG 1 PERSO NEEL & ORG ANISATIE 1 LOG ISTIEK 1 INKOOP

Nadere informatie

Ghent, a leading consumer. Cogita Ghent, 8th of March 2013 Mieke Pieters Strategic Procurement Expert

Ghent, a leading consumer. Cogita Ghent, 8th of March 2013 Mieke Pieters Strategic Procurement Expert Ghent, a leading consumer Cogita Ghent, 8th of March 2013 Mieke Pieters Strategic Procurement Expert Lead the change! 2 Summary I. SPP: Buying our future II. III. Ghent, a leading consumer SPP & SME 3

Nadere informatie