ROMANIA. Brussels Press. supplement distributed with

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ROMANIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with"

Transcriptie

1 Brussels Press ROMANIA supplement distributed with

2 Inhoud / Content Ambassador of in Belgium 3 Trade & Industry Delegate Minister of Commerce 6 Imsat 7 Silvarom 10 Dan International/ASCO 13 RoStar 14 Interbrew 16 Information Technology & Communications Minister of Information Technology & Communications 19 Microsoft 21 Constanta Constanta 22 Dobrogea Group of Companies 24 Umex 26 Iasi Iasi 28 Antibiotice 30 Business & Leisure Minister of Transport, Construction and Tourism 31 Hertz 32 Majestic Hotel 33 Avis 34 Brussels Press is responsible for the content Brussels Press is a division of Europress Surveys Veilig stellen van economische groei is een belangrijke overheidsstrategie Roemenië bereidt zich krachtig voor op zijn toetreding tot de EU. Elke dag is een nieuwe stap in de richting van zijn doel. De Roemeense regering, aangevoerd door Eerste Minister Adrian Nastase, is erop gebrand verder te bouwen op de vooruitgang die tot nu geboekt werd om zo een sterke vrije markteconomie en de toetreding tot de EU in 2007 te verzekeren. Zijn PSD regering heeft een aantal strategische maatregelen in kaart gebracht die gericht zijn op economische groei, armoede- en werkloosheidsbestrijding en Adrian Nastase Eerste Minister die de autoriteit van de staat en zijn instellingen verzekeren. De regering geeft prioriteit aan de vermindering van de bureaucratie, de bestrijding van corruptie en criminaliteit en de versnelling van het integratieproces in de EU en de NAVO. Volgens zijn beleidsagenda gelooft Eerste Minister Adrian Nastase dat voortdurende economische groei bereikt zal worden door middel van het moderniseren van de industrie, landbouw, infrastructuur en de dienstensector. Onderwijs, opleiding en onderzoek vormen ook belangrijke steunpilaren van de ontwikkelingsstrategie van de natie. Het regeringsprogramma bepaalt de doelstellingen die de stabiliteit en doorzichtigheid van het wettelijke kader zullen verbeteren. De vooruitgang die Roemenië de laatste 3,5 jaren geboekt heeft, is ook te danken aan de toewijding en de vastberadenheid van zijn charismatische Eerste Minister. Eerste Minister Adrian Nastase heeft een lange en gerenommeerde wettelijke en politieke carrière uitgebouwd. Hij is auteur van meer dan 150 artikels in Roemeense en buitenlandse kranten over de bescherming van mensenrechten in Europa, en andere onderwerpen op gebied van binnenlandse of internationale wetgeving. Hij werd Eerste Minister van Roemenië op 28 december Ensuring economic growth, a key government strategy is preparing with vigour for its EU entry. Every day is a new step towards this goal. The government of, led by Prime Minister Adrian Nastase, is keen to build on progress made so far, to ensure a strong free market economy and accession to the EU in His PSD government has mapped out a number of strategic measures focused on economic growth, fighting poverty and unemployment, and ensuring the authority of the state and its institutions. The government has also prioritized reducing bureaucracy, fighting corruption and criminality, and accelerating the country's progress for integration into the EU and NATO. According to his policy agenda, Prime Minister Nastase believes that continuing economic growth will be achieved through updating industry, agriculture, infrastructure and services. Education, training, and research are also major pillars of the nation's development strategy. The government program sets out goals to enhance the stability and transparency of the legislative framework. The progress had achieved during the last three and a half years is also due to the commitment and determination of its charismatic Prime Minister. Prime Minister Nastase has had a long and distinguished career in law and politics. He is the author of more than 150 articles in n and foreign journals on human rights protection in Europe, and other issues of domestic and international law. He was appointed Prime Minister of on December 28,

3 Ambassador of in Belgium Roemenië en België: vennoten voor een gemeenschappelijke toekomst in de EU Door Dr. Ion Jinga, buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van Roemenië in België Roemenië en het koninkrijk België hebben sterke historische banden die vlak na de oprichting van de Belgische staat gesmeed werden. De afgelopen drie jaren vormde het versterken van de bilaterale samenwerking een prioriteit voor beide landen. Er bestaat een intensieve bilaterale samenwerking op niveau van de federale regering, in specifieke projecten met Wallonië en Vlaanderen en in het kader van de twee gezamenlijke commissies. Er zijn ook meer dan 280 voortdurende, samengekoppelde projecten tussen Belgische en Roemeense dorpen en steden. De zakengemeenschap in Brussel is een van de beste bondgenoten van de Roemeense ambassade wat de promotie van het echte imago van het land betreft bij beleidsvormers, politici, de wetenschappelijke wereld en Belgische en Europese burgers. De Delcredere site geeft bijvoorbeeld weer dat het "politieke risico van een middellange termijn" van Roemenië dit jaar verbeterd is en het "oorlogsrisico" is nul. Dr. Ion Jinga buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van Roemenië in België Deze cijfers erkennen de stabiliteit van het land en zijn ontwikkeling in de richting van de vrijemarkteconomie. Daar ik het voorrecht heb Roemeens ambassadeur in België te zijn, ben ik ervan overtuigd dat in deze prachtige stad de ligging van de EU-instellingen vlakbij de Belgische autoriteiten voordelig is voor mij, vergeleken met de Roemeense ambassadeurs in de andere lidstaten. Ik vorm de kortste schakel met de EU. Tijdens mijn mandaat heeft de Roemeense ambassade in Brussel de belangrijke prioriteit ervoor te zorgen dat we blijvend ondersteund worden door de Belgische gemeenschap politieke leiders, regering, zakengemeenschap en publieke opinie opdat Roemenië op 1 januari 2007 lid kan worden van de Europese Unie. Om dit doel te bereiken zullen mijn collega s en ik op de ambassade ons best doen om de bilaterale relaties met België meer dynamiek te bezorgen, onze politieke dialoog te blijven voeren en te verbeteren en de economische banden en commerciële uitwisselingen op te trekken tot het niveau van hun werkelijke potentieel. Het is ook ons doel om de spirituele linken van Roemenië in België aan 3 Arch of Triumph te bevelen, als onderdeel van een Europees cultureel erfgoed en gemeenschappelijke waarden. Op die manier willen we onze culturele banden versterken en bijdragen tot een beter wederzijds begrip. Als enkele concurrerende voordelen van Roemenië vermelden we het dynamische, creatieve potentieel van onze hooggeschoolden, relatief goedkope human resources, rijke grondstoffen waaronder energie, strategische ligging op het kruispunt van de handels- en energieroutes tussen de EU, Azië en de GOS-landen en hoog potentieel in sectoren zoals IT, landbouw, toerisme en infrastructuur. Verder voegen we nog de stabiele kenmerken van ons land van de laatste jaren toe, waardoor we een stevige, betrouwbare Europese partner geworden zijn. Deze stabiele kenmerken omvatten stabiliteit van het politieke klimaat, wetgeving, positieve overgangsontwikkelingen, macro-economische stabiliteit, krachtige groei de laatste vier jaren, grootte van de binnenlandse markt en zijn toegang tot de buitenlandse markten. Bovendien zijn de bevrijding van de staat via privatisering (inclusief toekomstige elektriciteitsdistributie); een nieuw fiscaal wetboek dat aan de acquis communautaire aangepast is; de laatste snelle evolutie van in- Dambovita River and the Law Court

4 Ambassador of in Belgium and Belgium: Partnership for a common future in the EU by Dr. Ion Jinga, Ambassador extraordinary and plenipotentiary of in Belgium and the Kingdom of Belgium have strong historical ties that began soon after the creation of the Belgian state. Over the last three years, enhancing bilateral cooperation has become a priority for both countries. There is intensive bilateral cooperation at the level of central administration, in concrete projects with Wallonia and Flanders, and in the framework of the two Joint Committees. There are also more than 280 ongoing twinning projects between Belgian and n towns and villages. The Curtea de Arges Monastery vesteringen in onbebouwde gebieden, het moderne banksysteem; het dynamisme van de overheids- en privé-vennootschappen enkele van de opvallende premies om zaken met Roemeense partners aan te moedigen. Om de link tussen Roemenië en België ten voordele van de toetreding van Roemenië tot de EU te bekrachtigen, hebben we ten minste vier actiekanalen over de economische dimensie geïdentificeerd: 1. Via politieke dialoog op hoog niveau. Het bezoek van de Belgische Eerste Minister, de heer Guy Verhofstadt aan Roemenië in februari, de productieve ontmoetingen van de Roemeense President, de heer Ion Iliescu, in Brussel begin mei en de actieve deelname van onze eerste minister, de heer Adrian Nastase, aan "Vrienden van Europa" op 13 mei zijn slechts een aantal recente onderwerpen op de bilaterale agenda. 2. Via Europese industriëlen. We zijn blij het bezoek aan Roemenië in januari van de hoogste vertegenwoordigers van de Europese Rondetafel van Industriëlen te erkennen. Ze beoordeelden het zakenklimaat in dialoog met de functionarissen op topniveau en de reeds aanwezige buitenlandse investeerders. 3. Via Belgische werkgeversorganisaties. Het FEB bijvoorbeeld kijkt aandachtiger naar de Roemeense markt. Het prestigieuze "De Warande" Club en BCE Netwerk hebben zopas evenementen in Brussel georganiseerd die op Roemenië, als toekomstig EU lid, gericht waren. 4. Via directe contacten met bedrijven. Interbrew, Delhaize, ING-Belgium en Solvay zijn slechts enkele bedrijven waarmee we gepraat hebben om zo de bilaterale zakenrelaties te versterken. Open en hechtere relaties met de Belgische gemeenschap, nietgouvernementele organisaties, studiecentra, academici, zakenlui en pers zijn essentieel in het bereiken van onze ambitieuze objectieven. Ik vond in België niet enkel de mogelijkheid tot samenwerking met Roemenië maar ook veel openheid en vriendschap voor Roemenië. Deze factoren beschouw ik als de basis voor het behoud van de ontwikkeling van een sterke en lange samenwerking tussen onze landen. Ik ben ervan overtuigd dat mijn periode als ambassadeur van Roemenië in België interessant en productief zal zijn. Dr. Ion Jinga The business community in Brussels is one of the n Embassy's best allies in promoting the real image of the country among decision makers, politicians, the scientific world, and Belgian and European citizens. For example, the Ducroire website shows the improvement of 's "medium term political risk rating" and the "war risk" is zero. This recognises the stability of the country and its progress towards a free market economy. Privileged to be the n Ambassador in Belgium, I am confident that the proximity of EU institutions to the Belgian authorities in this beautiful city gives me an important advantage among n ambassadors in the member states: to have the shortest link to the EU. During my mandate, the Embassy of in Brussels has prioritised obtaining enhanced support from Belgian society political leaders, the administration, the business community and public opinion for s fundamental objective of becoming a member of the European Union on January 1, In order to achieve this goal, myself and my colleagues in the embassy will do our best to give bilateral relations with Belgium a further dynamism, to continue and improve our political dialogue, and to increase economic ties and commercial exchanges to their real potential. It is also our objective to promote s spiritual links in Belgium, as part of a European cultural heritage and shared values. This increases our cultural ties and contributes to a better mutual understanding. Among 's competitive advantages, we are highlighting the dynamic, creative potential of our highly skilled, relatively low cost human resources; rich natural resources including energy; strategic position at the crossroads of trade and energy routes between the EU, Asia and CIS countries; and high potential in sectors like information technology, agriculture, tourism and infrastructure. To these we add the constant features of our country in recent years, which define us as a solid, reliable European partner. These include a stable political environment; the rule of law; positive transition developments; macroeconomic stability; robust growth in the last four years; and the large size of the domestic market and its access to the external markets. Additionally, state disengagement through privatisation (including electricity distribution which is underway); a new Fiscal Code compatible with the acquis communautaire; the latest rapid evolu- 4

5 Ambassador of in Belgium Parliament tion of greenfield investments; the modern banking system; and the dynamism of public-private partnerships are some obvious incentives to encourage business with n partners. In order to reinforce the link between and Belgium for the benefit of 's accession to the EU, we have identified at least four channels of action on the economic front: 1. Through high level political dialogue. The visit of the Belgian Prime Minister, Mr. Guy Verhofstadt, to last February, the fruitful meetings of the n President, Mr. Ion Iliescu, in Brussels at the beginning of May, and the active participation of our Prime Minister, Mr. Adrian Nastase, at the "Friends of Europe" summit on May 13 are just a few recent topics on the bilateral agenda. 2. Through European industrialists. We are glad to acknowledge the visit in, last January, of the highest representatives of the European Roundtable of Industrialists. They were assessing the business climate in dialogue with top level officials, and foreign investors already in. 3. Through Belgian employers' associations. The FEB, for example, is looking with increasing interest at the n market. The prestigious "De Warande" club and BCE network have recently organised events in Brussels focused on, as a future EU member state. 4. Through direct contact with companies. Interbrew, Delhaize, ING-Belgium and Solvey are just a few of the companies we have held talks with, to strengthen bilateral business relations. Open and closer relations with Belgian society, non-governmental organisations, think-tanks, academics, business leaders and the press are essential for reaching our ambitious objectives. I have found in Belgium not only the availability for cooperation, but also a lot of openness and amity for. These, I consider, are the basis for continuing the development of a truly strong, long term partnership between our countries. I believe that my time as an ambassador of in Belgium will be an interesting and fruitful one. Dr. Ion JINGA 5

6 Trade & Industry Voortreffelijke investeringsmogelijkheden in exportgerichte sectoren De Roemeense export is het laatste decennium gelijkmatig gegroeid dankzij een enthousiast engagement van de overheid en privé-sector. Vandaag is Roemenië trots op zijn uitstekende investeringsmogelijkheden. Eugen Dijmarescu, Afgevaardigd Minister van Handel, zegt: "Zowel interne ontwikkeling als externe stimulansen hebben ervoor gezorgd dat het land een bepaald liberaliseringsniveau op de markt kon bereiken en een gelijkmatige groei kan handhaven. Vandaag is bijna 80% van de Roemeense export bedoeld voor de uitgebreide EU." Eugen Dijmarescu Afgevaardigd Minister van Van alle EU-handelspartners Handel van Roemenië neemt Nederland per jaar één miljard Euro van de buitenlandse handel voor zijn rekening, terwijl België 600 miljoen Euro op zich neemt. "De Belgen zouden het voorbeeld en het succes van hun Nederlandse buren moeten volgen," zegt Eugen Dijmarescu. Sectoren met een uitzonderlijk sterk groeipotentieel zijn volgens Eugen Dijmarescu textiel en kleding, software, organische voeding en wijn, meubels, elektrische machines, telecommunicatie-installaties en elektronische bestanddelen. "Veel kwalitatieve producten werden doorheen de jaren in Roemenië ontwikkeld en het wordt tijd dat deze voortreffelijkheid erkend wordt," geeft hij aan. Eugen Dijmarescu geeft weer dat olie en staal, metallurgie, en de bandensector ook belangrijk zijn voor de export van Roemenië. "Van de automobielindustrie over vliegtuigen naar software en meubels, Roemenië biedt mogelijkheden," verklaart hij. Het echte voordeel om met bekwame mensen in Roemenië samen te werken, is dat het product op maat gemaakt kan worden met de fijne touch kunnen toevoegen." Met de dringende vraag aan Belgische investeerders om de mogelijkheden in Roemenië te verkennen, besluit Eugen Dijmarescu, "Het is tijd voor de Belgen om Roemenië te ontdekken." Outstanding investment opportunities in export-oriented sectors n exports have grown at a steady rate over the past decade due to an avid commitment from the public and private sectors. Today, boasts many outstanding investment opportunities. As Eugen Dijmarescu, Delegate Minister of Commerce, says, "Both internal development and external stimulation have allowed the country to establish a degree of liberalisation in the market and achieve steady growth. Today, almost 80% of n exports are to the enlarged EU." Of s EU trading partners, the Netherlands accounts for 1 billion euros in foreign trade per year, while Belgium accounts for 600 million euros. "Belgians should follow the example and success of their neighbors, the Dutch," Eugen Dijmarescu says. Concerning sectors with particularly strong growth potential, Eugen Dijmarescu cites textiles and clothing, software, organic foods and wine, furniture, electrical machinery, telecom equipment and electronic components. "Many top-quality products have been developed in over the years, and it is time this excellence is recognised," he points out. Eugen Dijmarescu notes that s oil and steel, metallurgy, and tires sectors also have huge export potential. "From the automotive industry to aircraft to software to furniture, has opportunities," he explains. The true advantage of working with the skilled people in is that the product can be tailor-made with the fine touch of an artist or mass-produced with efficiency and accuracy. The Ministry is working to encourage more partnerships with for- van een artiest of massaal geproduceerd met deskundigheid en nauwkeurigheid. World Trade Center eign companies in order to bring in new expertise and to enhance a quality brand image for n Het ministerie moedigt meer vennootschappen met buitenlandse bedrijven aan om zo nieuwe deskundigheid binnen te brengen en het kwaliteitsvolle merkenimago van Roemeense producten te verbeteren. Dankzij uitgebreide pogingen om de kwaliteit en concurrentie van Roemeense producten te moderniseren, is het etiket "made in " al een kwaliteitsstempel geworden. Infrastructuurontwikkeling is een ander mogelijk doel voor buitenlandse investeerders beweert Eugen Dijmarescu. Hij legt uit: "We hebben toegang tot de fondsen, maar we moeten op zoek gaan naar buitenlandse partners die meer kennis, machines, technologie en expertise products. Thanks to extensive efforts to upgrade the quality and competitiveness of n goods, the "made in " label has already become a stamp of quality. Infrastructure development is another potential target for foreign investors, Eugen Dijmarescu says. He explains, "We have access to the funds, but we need to find foreign partners to bring in more knowledge, machinery, technology, and expertise." Urging Belgian investors to explore opportunities in, Dijmarescu concludes, "It is time for Belgians to discover." 6

7 Trade & Industry Een Europees bedrijf dat volgens Roemeense kosten werkt Imsat Meer dan 40 jaar geleden werd de Enterprise for Mounting of Automation Installations in Roemenië opgericht om automatische installaties voor de hele Roemeense industriële sector te helpen bouwen. Doorheen de jaren ontwikkelde het bedrijf zich zowel op vlak van verschillende activiteiten als via een aantal naamsveranderingen tot het in 1991 een beursgenoteerd bedrijf met de naam IMSAT werd. Het bedrijf is zich blijven onderscheiden op nieuwe gebieden van automatisering en is een pion geworden op wereldvlak. "De jaren 90 waren voor IMSAT een periode van Stefan Varfalvi president krachtige uitbreiding," merkt Stefan Varfalvi, bedrijfspresident, op. "Op vlak van telecommunicatie-infrastructuur, spoorwegautomatisering, automatisering van industriële systemen en aanneming hebben we onze dienstverlening uitgebreid en zo veroverden we een grotere internationale aanwezigheid. De capaciteitsuitbreiding in de Incehsa cementfabriek in Honduras was een van onze kant-en-klare projecten." Het laatste decennium heeft het bedrijf ook enkele grote aanwinsten geboekt met als belangrijkste de aankoop van UMEB in 1999, de grootste fabrikant van elektrische motoren en aandrijvingen in Roemenië. "1999 was ook een belangrijke mijlpaal voor IMSAT," erkent Stefan Varfalvi. "Het SOF (State Ownership Fund) verkocht zijn laatste bedrijfsaandelen en onze aandelen werden verhandeld op de beurs van Boekarest." De variatie in diensten en activiteiten, gecombineerd met een sterke groei en overnames, hebben het voor het bedrijf mogelijk gemaakt om voordeel te halen uit zijn sterktes en opnieuw de aandacht te vestigen op grotere klanten en meer buitenlandse projecten. "Sinds 2000 is een nieuwe trend in onze business vaste vorm aan het krijgen," gaat hij verder. "We wisselden van een ruim portfolio van kleinere contracten naar een meer gericht portfolio van middelmatige en grote contracten. Deze trend vestigt de aandacht meer op onze ervaring en onze professionaliteit, vooral omdat de grotere contracten een hoger niveau van complexiteit vereisen." Een groeiende voorkeur van klanten voor oplossingen op maat heeft ook de weg vrijgemaakt die IMSAT ingeslagen is. Ze hebben hun financiële bronnen versterkt om grotere uitdagingen aan te gaan en ze hebben ervoor gezorgd dat de bedrijfsnormen op wereldniveau aan de concurrentie kunnen tippen. "Uitbreiding zou niet mogelijk zijn als we ons zouden beperken tot het Roemeens grondgebied," zegt Stefan Varfalvi. "De laatste jaren hebben we met succes bepaalde internationale contracten uitgevoerd en de tevredenheid van onze klanten is onze reputatie ten goede gekomen. We zijn er vast van overtuigd dat de human resources van ons bedrijf ons zullen helpen om toekomstige doelstellingen te behalen." Stefan Varfalvi die in het begin van de jaren 80 bij IMSAT begon te werken en het bedrijf doorheen het privatiseringsproces loodste, is trots op Imsat en zijn verwezenlijkingen alsook op zijn toekomstperspectieven. "Tot ons cliënteel behoren Connex, Orange en alle Roemeense GSM-operatoren (we zijn verantwoordelijk voor het hele GSM-netwerk in Roemenië). Alle grote banken en het Ministerie van Financiën in Roemenië behoren tot ons cliënteel in de data-voice netwerken. In de cementindustrie werken we voor de voornaamste bedrijven op wereldvlak: Holcim, Lafarge, HeidelbergCement en IMSAT is de strategische leverancier van controlecabines voor de gasturbines van General Electric," geeft hij aan. IMSAT heeft ook zijn dienstverlening op vlak van spoorwegautomatisering uitgebreid en is nu in deze sector het grootste bedrijf van het land. Industriële automatiseringssystemen nemen nu slechts 10% van de bedrijfsopbrengsten voor hun rekening, maar dit gaat veranderen. "De markt heeft pasklare oplossingen nodig en daarom zijn we onze aannemingsactiviteiten aan het ontwikkelen," gaat hij verder. We zijn nu in staat om kant-en-klare projecten voor alle soorten industriële activiteiten aan te bieden. Bovendien willen we onze ervaring internationaal uitvoeren." Dit houdt in dat het bedrijf zijn ervaring gaat aanwenden voor infrastructuurprojecten zoals wegenbouw. Als president van de General Union of n Industrialists kent Stefan Varfalvi het belang van het behoud van de EU-normen en hij zet dit bij IMSAT om in de praktijk. "Ik zou het bedrijf willen omschrijven als een bedrijf dat op EU-niveau opereert, een Europees bedrijf dat volgens Roemeense kosten werkt," beweert hij. "We weten dat er grote Belgische bedrijven zijn waarmee we goed zouden samenwerken en we kunnen bewijzen dat IMSAT een geloofwaardig bedrijf is." Hij gelooft dat IMSAT op twee manieren hulp en ondersteuning kan bieden aan Belgische bedrijven. "Als Belgische bedrijven zich op de Roemeense markt willen vestigen, moeten zij de situatie hier kennen," gaat hij verder. "We staan open voor advies en willen hulp bieden, bovendien willen we een lokale partner zijn. We hebben een jarenlange lokale deskundigheid en ervaring maar allereerst willen we een vriend zijn." Hij denkt dat armoede nog altijd het grootste probleem is in Roemenië en dat de andere problemen hiermee te maken hebben. "Investeringen en groei zullen de armoede doen afnemen en de Roemenen meer consumentbewust maken, wat de economie sterker zal maken." De tweede manier waarop IMSAT met Belgische bedrijven kan samenwerken is als partner in België of op projecten ergens anders. "We hebben de beste prijs-kwaliteitverhoudingen en we zijn al werkzaam in Frankrijk, Italië en op andere internationale locaties," zegt Stefan Varfalvi. "We kunnen zeker en vast overal in de wereld samenwerken met bedrijven die ontwikkelingsprojecten hebben en ze zouden voordeel ondervinden bij onze ervaring." Aangezien IMSAT de deskundigheid en ervaring van zijn werknemers als zijn grootste sterkte aanziet, is het bedrijf overtuigd dat zij een extra waarde kun- 7

8 Trade & Industry Imsat Cement Plant nen zijn voor eender welk project. "We blijven investeren in het bedrijf en zijn mensen om ervoor te zorgen dat we op de hoogte blijven van de laatste technologieën en opleidingen," voegt hij toe. Voor de volgende vier jaren voorspelt Stefan Varfalvi dat de reputatie van IMSAT zal groeien als een van de beste bedrijven van de EU in zijn domein. "We zullen kunnen concurreren met de grote spelers op de internationale markt," besluit hij. "IMSAT kent geen problemen, enkel uitdagingen." A European company working at n costs O ver 40 years ago, the Enterprise for Mounting of Automation Installations was created in to help erect automation installations for the entire n industrial sector. Over the years, the company evolved both in its range of activities and through several name changes until 1991, when they became a joint stock company under the name IMSAT. The company has continued to diversify into new areas of automation and has become a player in the global marketplace. "The 90s meant a period of powerful expansion for IMSAT," notes company president Stefan Varfalvi. "We expanded services in the fields of telecommunications infrastructure, railways automation, industrial systems automation and general contracting, and we assumed a more international presence. For example, the enlargement of capacity at the Incehsa cement plant in Honduras was one of our turnkey projects." The company also undertook some major acquisitions during the past decade, most important of which was acquiring UMEB in 1999, s largest manufacturer of electric motors and drives. "1999 was also a major milestone for IMSAT," acknowledges Stefan Varfalvi. "The SOF (State Ownership Fund) sold its last shares of company stock, and our shares began trading on the Bucharest stock exchange." The diversification of services and activities, coupled with strong growth and acquisitions, positioned the company to take advantage of its strengths and refocus on bigger clients and more foreign projects. "Since 2000, a new trend in our business is taking shape," he continues. "We switched from a large portfolio of smaller contracts to a more focused portfolio of medium and high value contracts. This trend puts more emphasis on our experience and professionalism, especially since the big contracts require a higher degree of complexity." A growing customer preference for turnkey solutions has also shaped the direction IMSAT has taken. They have strengthened their financial resources to meet the larger challenges and have made sure company standards can strongly compete on a global level. "Expansion would not be possible if we limited ourselves only to n territory," says Stefan Varfalvi. "In the last few years, we successfully carried out certain international contracts, increasing our reputation through customer satisfaction. We are extremely sure that the human resources our company has will help us to attain our future goals." Stefan Varfalvi, who began working for the company in the early 80s and saw it through privatisation, is proud of the company and its achievements, as well as its prospects for the future. "Our clients include: Connex, Orange and all the n GSM network operators (we have been taking care of the whole GSM network in ); the major banks and Ministry of Finance offices in are among our clients in the datavoice networks; in the cement industry we work for the top world players: Holcim, Lafarge, HeidelbergCement and IMSAT is strategic supplier of control cabins for General Electric gas turbines," he points out. IMSAT has also expanded its railway automation services and is now the biggest company in the country in this sector. Industrial systems automation now accounts for only about 10% of company revenue, but this is expected to change. ""The market needs turnkey solutions, and for this reason we are developing our general contracting activities," he continues. "We are now able to offer turnkey projects for all kinds of industrial activities, and we want to export our experience internationally." This includes using their experience on in- 8

9 Trade & Industry Imsat frastructure projects such as highway construction. As president of the General Union of n Industrialists, Stefan Varfalvi knows the importance of maintaining EU standards, and he puts this into practice at IMSAT. "I like to describe the company as working at the EU level, a European company working at n costs," he states. "We know there are big companies in Belgium we can work well with, and we can show them IMSAT is a trustworthy company." For Belgian companies, he believes there are two ways in which IMSAT can offer help and support. "If Belgian companies want to enter the n market, they need to know what is happening here," he continues. "We are open for advice and to give help, as well as be a local partner. We offer years of local expertise and experience, but first, we will be a friend." He thinks s main problem is still poverty and that its other problems are related. "Investment and growth will reduce poverty and allow the n people to become more consumer-oriented, strengthening the economy." The second way in which IMSAT can work with Belgian companies is as a partner in Belgium or on projects elsewhere. "We have the best costprofitability rapport and are already working in France, Italy and other international locations," says Stefan Varfalvi. "If companies have development projects, we can definitely work together anywhere in the world, and they would benefit by our experience." Since IMSAT considers its main strength the expertise and experience of its workforce, they are confident they can bring extra value to any project. "We continuously reinvest in the company and its people," he adds, "to make sure we are up to date on the latest technologies and training." In the next four years, Stefan Varfalvi sees IMSAT gaining a reputation as one of the EU s best companies in its field. "We will be able to compete with the big players in the international market," he concludes. "At IMSAT, we don t have problems, just challenges." 9

10 Trade & Industry Roemeense meubels staan garant voor kwaliteit Silvarom Traditie, vernieuwing en kwaliteit zijn de kenmerken van een van de succesvolste meubelmakers van Roemenië, namelijk Silvarom. 35 jaar ervaring in het maken van kwaliteitsvol en degelijk houten slaapkamermeubilair evenals kantoormeubilair vormt het bewijs voor Silvarom dat het de uitdagingen van veranderende markten en voorwaarden tegemoet kan komen. Ondertussen vestigt het bedrijf zowel zijn aandacht op de nationale als de internationale markt. "Ons kantoormeubilair wordt voornamelijk op de lokale markt verkocht terwijl ons slaapkamermeubilair vooral voor de export dient, wat het meeste cash opbrengst met zich meebrengt," verklaart Andrei Menhardt, general manager van Silvarom. "We voeren al Andrei Menhardt general manager uit naar EU-landen zoals Duitsland, Oostenrijk en Nederland." Andrei Menhardt is optimistisch wat de Roemeense meubelindustrie in het algemeen betreft maar is er wel van overtuigd dat kwaliteit zeer voornaam zal zijn in de toekomst. "Roemenië heeft nu een voordeel van lage productiekosten maar bedrijven die enkel afhankelijk zijn van deze factor zullen niet overleven aangezien dit voordeel zal verdwijnen," merkt hij op. "Daarom legt Silvarom ook de nadruk op andere voordelen, vooral kwaliteit en stiptheid." Zowel op de binnenlandse als buitenlandse meubelmarkten bestaat de succesfilosofie van Silvarom erin de beste te zijn op vijf belangrijke vlakken design, functie, kwaliteit, prijs en stiptheid. Aangezien de meeste kantoormeubels voor de binnenlandse markt geproduceerd worden, worden de meubels uitsluitend door de architecten en ontwerpers - die deel uitmaken van de 700 werknemers - van het bedrijf ontworpen. "Vanzelfsprekend worden we ook geïnspireerd door buitenlandse markten en door samenwerking met onze klanten," erkent Andrei Menhardt. "Ons voortreffelijke ontwerpteam heeft ons geholpen een sterk netwerk en duidelijke aanwezigheid in het hele land op te bouwen en te behouden." Wat het ontwerp van slaapkamermeubels betreft, werken de bedrijfsontwerpers nauw samen met de klanten om producten naargelang de verschillende smaken te ontwikkelen. "De afzetmarkt is divers omdat we met verschillende smaken en stijlen in verschillende landen rekening moeten houden," merkt hij op. "Ons team is zeer bekwaam en goed opgeleid, dus hebben we er geen probleem mee om aan de wensen van de klanten tegemoet te komen." Andrei Menhardt ziet het meeste potentieel voor strategische groei in de afzetmarkt waarbij hij de Europese Unie als voornaamste doelwit beschouwt. "Ik beschouw mijzelf een Europeaan en zo leiden we dus ook het bedrijf," zegt hij. "Ik ben ervan overtuigd dat we binnenkort op Europees vlak als concurrerende partner meetellen." Hij weet dat het behouden van de hoogste kwaliteitsnormen de sleutel vormt voor een succesvolle exportstrategie. "Dit is de reden waarom we onze huidige positie op de buitenlandse markten behouden hebben en we hebben er vertrouwen in dat we zowel ons marktaandeel als het aantal landen waarnaar we exporteren zullen vergroten," voegt hij toe. "De Belgische markt vereist kwaliteitsproducten en een betrouwbare, punctuele partner." In zijn drang om meer slaapkamermeubels naar de Europese Unie uit te voeren staat Silvarom open voor nieuwe vennootschappen die de verkoop en de distributielijnen kunnen opdrijven. "Silvarom kan een partner kwaliteit, efficiëntie, tijdige levering en exclusiviteit bieden," garandeert Andrei Menhardt. "Roemeense meubels zijn een waar kwaliteitsmerk en wij zijn bereid met onze partners samen te werken om een grotere vertegenwoordiging op de markt te bekomen." De stijl van leiding geven in het bedrijf is praktisch en met een echte teamspirit. Andrei Menhardt is ingenieur van opleiding en is nu 22 jaar bij Silvarom. Zijn analytische benadering van zaken heeft het bedrijf echt geholpen om woorden om te zetten in daden. Naarmate het land de toetreding tot de EU nadert, is het noodzakelijk dat de economie recht vooruit gaat in de richting van de zakelijke normen en praktijken van West-Europa. Andrei Menhardt gelooft dat de Roemeense meubelindustrie een cruciale rol moet spelen in het informeren van de wereld dat Roemenië nu klaar is om zaken te doen. "Silvarom beschikt al over de normen die het patroon helpen ontwikkelen voor alle Roemeense bedrijven die de exportmarkt willen binnentreden en succesvol willen zijn," benadrukt hij. "De Roemenen zijn erop gebrand hun plek in de Europese Unie te veroveren en begrijpen de voordelen alsook de uitdagingen die aangegaan moeten worden." 10

11 Trade & Industry Silvarom n furniture is indeed a mark of quality Tradition, innovation and quality are the hallmarks of one of s most successful furniture makers Silvarom. With 35 years of experience making quality solid wood bedroom furniture as well as office furniture, Silvarom has demonstrated it can meet the challenges of changing markets and conditions while focusing on growth, both domestically and internationally. "While our office furniture is sold mainly in the local market," points out Silvarom s General Manager Andrei Menhardt, "our bedroom furniture is primarily for export, which accounts for most of our cash turnover. We are already exporting to EU countries like Germany, Austria and the Netherlands." Andrei Menhardt is optimistic about the n furniture industry in general, but believes the future requires a strong commitment to quality. " now has an advantage of low production costs, but companies depending only on this factor will not survive, as this advantage will disappear," he notes. "That is why Silvarom stresses other advantages as well, mainly quality and punctuality." In both the domestic and foreign furniture markets, Silvarom s philosophy of success is to be the best in terms of five key areas design, function, quality, price and punctuality. Since most office furniture is produced for the n market, design is done exclusively in house by the company s architects and designers, part of Silvarom s 700 employees. "Obviously, we also get inspiration from foreign markets and through cooperation with our clients," acknowledges Andrei 11

12 Trade & Industry Silvarom Menhardt. "Our excellent design team has helped us to create and maintain a strong network and presence throughout the country." In bedroom furniture design, the company s designers work intimately with clients to produce products to their specifications. "The export market is different in that we must account for different tastes and styles in different countries," he notes. "Our team is very capable and well trained, so we have no problem meeting the needs of our clients." It is the export market where Andrei Menhardt sees the greatest potential for strategic growth, with the EU as the primary target. "I consider myself a European, and we run the company accordingly," he says. "I am certain that in a short time, we will be acting as a competitive partner on a European-wide level." He knows the key to a successful export strategy is the maintenance of top quality standards. "Because of this, we have maintained our current positions on external markets, and are confident of increasing both our market share and the number of countries we export to," he adds. "The Belgian market is one that demands quality products and a reliable, punctual partner." In its drive to export more bedroom furniture into the EU, Silvarom is open to new partnerships that can help extend selling and distribution lines. "Silvarom can offer a partner quality, efficiency, on-time delivery and exclusivity," states Andrei Menhardt. "n furniture is a real mark of quality, and we are willing to work together with our partners to develop a wider presence in the market." Management style at the company is hands on, with a real team approach. Trained as an engineer, Andrei Menhardt has been with Silvarom for 22 years, and his analytical approach towards business has really helped the company turn visions into reality. As the country moves towards EU accession, it is critical that the economy moves forward in the direction of Western European business standards and practices. Andrei Menhardt believes that the n furniture industry has a crucial role to play in letting the world know the country is now open for business. "Silvarom already maintains standards that will help establish the pattern for all n companies looking to enter and be successful in the export market," he emphasises. "The n people are eager to assume their place in the EU and understand the benefits, as well as the challenges that must be met." 12

13 Trade & Industry Leider in textielsector biedt waaier aan diensten Dan International / ASCO Dan International werd in 1990 opgericht en had toen drie mensen in dienst. Nu heeft het een personeelsbestand van en staat het op nummer één in de textielsector van Roemenië. Bogdan Dumitru Atanasiu is eigenaar van het bedrijf en werkte voordien bij een staatsbedrijf actief in import, export, distributie en verkoop. Hij is ook president van ASCO, een textielfabriek en voormalig staatsbedrijf. Samen bewijzen de twee bedrijven dat privé-initiatieven zoals deze de reputatie van Roemenië als wereldwijde competitieve producent van textiel kan doen heropleven. Dan International/ASCO voert nu zijn producten wereldwijd uit, naar klanten zoals Next, ETAM, Stefanel, French Bogdan Dumitru Atanasiu eigenaar Connection, Monsoon, Sears, Mango en sinds kort is er ook een overeenkomst met Marks & Spencer. Bogdan Dumitru Atanasiu wijst erop dat hoewel het een uitdaging was om het plaatselijke management helpen aan te passen aan de benadering van de vrije markt, toch vormt de snelle groei ASCO van Dan International het bewijs dat Roemenië potentieel in handen heeft. Wanneer hij het over zijn succes heeft, zegt hij: "Toen we begonnen, waren we slechts een gewone kledingfabriek, maar nu ligt het binnen onze capaciteiten om alles te doen; van het ontwerp, een proces dat in het buitenland heel erg duur is, tot de aankoop van grondstoffen, het borduren en wassen. Wij kunnen onze klanten het volledige servicepalet aanbieden." Hij voegt er nog aan toe dat hij een sterke naam opgebouwd heeft op vlak van betrouwbaarheid en dat hij in ultramodern materiaal geïnvesteerd heeft. Het bedrijf heeft ook een goede naam op gebied van gemeenschapsdiensten. Bogdan Dumitru Atanasi voorspelt een positieve toekomst voor zijn bedrijven en voegt eraan toe: "Kwaliteit is ons hoogste doel." Textiles leader provides a full range of services Dan International, created in 1990 with a staff of three, now employs 1,400 people and is a leader in s textiles sector. The company is owned by Bogdan Dumitru Atanasiu, formerly with a state-owned trading company. He is also president of ASCO, a formerly state-owned textiles factory. Together, the two businesses are proving that private initiatives like these can revive s reputation as a globally competitive textiles producer. Dan International/ASCO now exports its products worldwide, to clients like Next, ETAM, Stefanel, French Connection, Monsoon, Sears, Mango and has been recently approved by Marks & Spencer. Bogdan Dumitru Atanasiu points out that helping local management adapt to a free-market approach has been a challenge, but Dan International s rapid growth proves s potential. Explaining his success, he says, "We started as just a garment factory, but now we are able to take over everything from design, a process that is really expensive abroad, to raw material procurement, embroidery and washing. We can offer our customers full service." He adds that he has established a strong reputation for reliability and that he has invested in state-of-the-art equipment. The company also has a good record in community service. Predicting a profitable future for his companies, Bogdan Dumitru Atanasiu adds, "Quality is our main goal." 13

14 Trade & Industry Kwalitatieve koekjesfabrikant met internationale uitbreidingsplannen RoStar RoStar is de grootste koekjesfabrikant in Roemenië en een bekende merknaam in heel het land. In 1996 begon het zijn activiteiten met slechts zeven verschillende soorten koekjes in één productielijn en nu heeft één moderne fabriek 52 verschillende soorten koekjes in zijn assortiment. Momenteel is het logo van RoStar alomtegenwoordig doorheen Roemenië en blijft het een symbool van kwaliteit en succes voor het land. Halil Bulut Eigenaar Na meer dan tien jaar aanwezigheid in Roemenië is de Turkse eigenaar Halil Balut Roemeense staatsburger geworden en hij is er trots op Roemeen te zijn. Hij helpt actief mee aan de ontwikkeling van het land en reist vaak op handelsmissies naar het buitenland met Eerste Minister Nastase. RoStar is er trots op dat het zijn kwaliteit voortdurend verbetert via betere technologie, grondstoffen, verpakking en smaak. Directeur Adel Mahmut legt uit: "Vorig jaar zijn we gestart om nieuwe productietechnologieën te gebruiken als aanvulling op de nieuwe productielijn. Met deze nieuwe machines uit Denemarken kunnen we een eindeloze reeks producten introduceren." Hij benadrukt dat RoStar dezelfde kwaliteitsnormen en technologieën hanteert als zijn Westerse tegenhangers. "Wij gebruiken even kwalitatieve grondstoffen als andere landen," zegt hij. RoStar gelooft erin dat de voortdurende investering in zijn mensen, machines en producten de sleutel vormen van het succes. "Onze fabriek en producten zijn ons visitekaartje," zegt de directeur. RoStar is al marktleider in Roemenië en is nu klaar voor internationale uitbreiding. Momenteel ontwikkelt het bedrijf nieuwe productielijnen voor de Europese markt en heeft het bedrijf het plan opgevat een nieuwe lijn luxeproducten voor deze markt te introduceren. RoStar hoopt zijn export met 40% te kunnen doen stijgen binnen dit en drie jaar. Binnen vier jaar hoopt het dubbel zoveel te produceren en van een belangrijke Europese aanwezigheid te kunnen genieten. RoStar zoekt een ernstige Europese partner, vooral in België. Het zou graag een partner vinden dat over een distributienetwerk beschikt en de mogelijkheid heeft nieuwe producten te testen en op de markt voor te stellen. Ook zou die partner zijn kennis en technologische deskundigheid op RoStar moeten overdragen. Adel Mahmut verklaart dat RoStar aanvankelijk op zoek is naar één partner per land die gedurende een exclusieve periode van zes maanden de producten op de markt zou mogen testen en volgen. RoStar is zelf bereid zijn producten, verpakkingen en smaken aan de noden van elke individuele markt aan te passen. "Geloof in Roemeense producten, zakenmensen en bedrijven," moedigt Adel Mahmut aan, "vroeg of laat zullen we samen lid zijn van de Europese Unie." Quality biscuit producer with international expansion plans R ostar is the largest producer of biscuits in, and a familiar brand name across the country. Starting in 1996 with just seven sorts of biscuits on a single production line, it has expanded to offer 52 different types of biscuits from one modern production facility. Today, the logo of RoStar is omnipresent throughout and continues to be a symbol of quality and success for the country. After more than a decade of residence in, Turkish owner Halil Bulut has taken n citizenship and describes himself as proud to be n. He takes an active role in the development of the country, often travelling abroad with Prime Rostar Plant 14

15 Trade & Industry RoStar Minister Nastase on trade missions. RoStar prides itself on constantly improving quality through better technology, raw materials, packaging and taste. Executive Director Adel Mahmut explains, "Last year we began to implement new production technologies in addition to a new production line. With this new machinery from Denmark we can introduce an unlimited range of products." He stresses that RoStar utilises the same quality standards and technology as its Western counterparts. "The raw materials we use are the same quality level as in other countries," he says. RoStar believes that the key to success is continual reinvestment in people, machinery, and products. "Our factory and products are our business card," says the Executive Director. RoStar has already established a market-leading position in and is now poised for international expansion. It is currently developing new product lines for the European market and plans to introduce a new line of luxury products for this market. Within the next three years, RoStar hopes to increase exports to 40%. Within four years, it plans to double production, and enjoy a significant EU presence. RoStar seeks a serious European partner, specifically in Belgium. It would like to find a partner with the distribution network and capability to test and introduce new products to market, as well as a company that can transfer knowledge and technological expertise to RoStar. Adel Mahmut explains that initially, RoStar is looking for one partner per country, who would be granted a sixmonth exclusivity period to test and monitor products in the market. RoStar itself is willing to adapt its products, packaging and tastes to the needs of each individual market. "Trust in n products, n businessmen, and n companies," encourages Adel Mahmut, "because sooner or later we will be together in the European Union." 15

16 Trade & Industry Handelsmerken achter plaatselijke merken Interbrew Interbrew is een van de bekendste bedrijven in België, en vanuit België heeft het bedrijf zich wereldwijd verspreid. Na de inlijving van Labatt in 1995 zijn de activiteiten van Interbrew gegroeid naar 31 landen in Noord-Amerika, West-, Oost- en Centraal-Europa, Pacifisch Azië en vrij recent ook naar Zuid-Amerika. Het beleid van Interbrew bestaat erin sterke plaatselijke platformen op te bouwen op de grote biermarkten ter wereld. Zijn merkenportefeuille combineert plaatselijke merken met internationale topbieren en speciale bieren, die aan de smaak van elke klant voldoen. Dit heeft teweeggebracht dat Interbrew het nummer één of twee geworden is in bijna elke markt waar het aanwezig is. Mihai Albu general manager Interbrew was een van de eerste buitenlandse investeerders in Roemenië en behoort nog altijd tot een van de grootsten. Het vestigde zich in Roemenië in april 1994 na een vennootschap met Bianca S.A., dat gevestigd is in Blaj. Hierdoor kwam Bianca Interbrew Bergenbier tot stand. In juli 1994 kocht Interbrew een overheersend aandeel in de plaatselijke brouwerij Proberco in Baia Mare en in december 1994 vestigde het bedrijf Compania de Distributie National S.A (Het Nationale Distributiebedrijf) als verdeler en markthandelaar van zijn merken. In oktober 1999 werd Interbrew voor 50% aandeelhouder van brouwerij Efes in Ploiesti. Einde 2002, vervolgens, fuseerden Compania de Distributie National en de brouwerijen in Blaj en Baia Mare wat resulteerde in het bedrijf dat nu gekend is als Interbrew S.A. Interbrew heeft 800 werknemers in dienst en met een marktaandeel van 15.4% in Roemenië staat het op de tweede plaats. General manager Mihai Albu is de enige Roemeen die een multinationale onderneming in de biersector in Roemenië leidt. Hij is ervan overtuigd dat het grootste voordeel van het bedrijf altijd al de mix van een uitstekend plaatselijk en een internationaal bestuur is geweest. "We hadden een beperkt aantal expatriates die erin geslaagd zijn hun kennis op onze plaatselijke vakmannen over te dragen," verklaart Mihai Albu. "Wij investeren in mensen en we houden Bergenbier ervan een lokaal bedrijf te zijn met internationale normen en kwaliteit. Interbrew staat erop de lokale kennis en deskundigheid te respecteren. Samen met de internationale merkenportefeuille heeft Interbrew in 1995 Bergenbier ontwikkeld en gelanceerd. Het werd naar Roemeense smaken ontwikkeld en dient uitsluitend voor de binnenlandse markt. Uit de verkoopscijfers en herkenning van het merk blijkt dat Bergenbier het beste bier is in het land. Mihai Albu merkt op dat Interbrew vooruitstrevend was toen het een merk ontwikkelde dat uitsluitend voor de binnenlandse markt diende. "In een tijd waar bier enkel een basisproduct was en enkel regionaal te verkrijgen, ging Interbrew onmiddellijk nationaal te werk, zegt hij. "Wij hebben een nationaal merk ontwikkeld met een nationale distributie, goede kwaliteit en een fantastische reclamecampagne." Bier van het vat in betere horecazaken te koop aanbieden, was een andere sterkte van Interbrew. Voordien werd bier van het vat beschouwd als zijnde van mindere kwaliteit en Mihai Albu beweert dat Interbrew dit tot een hoogkwalitatief imago heeft opgebouwd. 16

17 Trade & Industry Interbrew "Zaken doen in Roemenië biedt enorme kansen en deze kansen omzetten in resultaten betekent dat er hard gewerkt moet worden," zegt Mihai Albu. "We hebben hier evenwichtige risico s genomen, als eerste buitenlandse investeerder, en we hebben geleerd wat het betekent om een pionier te zijn. Wie nu naar Roemenië komt, zal het makkelijker hebben om kansen in resultaten om te buigen." Members of the n National Football Team wearing Bergenbier equipment Hij gelooft dat het succes van Interbrew ook te wijten is aan andere factoren zoals het voordeel van de eerste investeerder in Roemenië te zijn, een sterk distributienetwerk en goede prijs-kwaliteitverhouding. Interbrew is met zijn hoofdmerk Bergenbier ook de officiële sponsor van het veelgeliefde Roemeense nationale voetbalelftal. Mihai Albu merkt op dat de concurrentievoordelen van Interbrew gewijzigd zijn doorheen de jaren. Aanvankelijk waren de kwaliteitsgerichte aanpak en de nationale distributie de factoren waardoor Interbrew zich kon onderscheiden. Vandaag beschouwt hij de waaier aan producten als het belangrijkste competitieve voordeel. "Onze strategie bestaat erin de beste merken te hebben in elk segment van de markt," zegt Mihai Albu. Wat ons van de concurrentie onderscheidt, is het feit dat we handelaars oplossingen bieden voor verschillende soorten consumenten, en ook een onderscheid aan consumptiemomenten aanbieden. Elk van onze merken heeft zijn eigen management." Mihai Albu moedigt andere investeerders aan om naar Roemenië te komen, en prijst daarbij de verbeterde macro-economische omstandigheden, lagere inflatie, stabielere munt en hooggeschoolde, meertalige beroepsbevolking. Trade marks behind local brands Interbrew is one of the best-known companies in Belgium, from where it has expanded worldwide. Following its acquisition of Labatt in 1995, Interbrew has grown its operations to 31 countries across North America; Western, Eastern and Central Europe, Asia Pacific and very recently South America. Interbrew s strategy is to build strong local platforms in the world s major beer markets. Its brand portfolio combines local brands with international premium and specialty beers, which meet all consumer tastes. This has allowed Interbrew to build a number one or number two position in almost every market in which it operates. In, Interbrew was one of the first foreign investors, and is still among the largest. It entered in April 1994 through a partnership agreement with the Blaj-based Bianca S.A., establishing Bianca Interbrew Bergenbier. In July 1994 Interbrew purchased a controlling stake in the local brewery Proberco in Baia Mare. In December 1994, Interbrew established the Compania de Distributie National S.A (the National Distribution Company), as a distributor and marketer for its brands. In October 1999, Interbrew took a 50% stake in the Efes Brewery in Ploiesti. And at the end of 2002, Compania de Distributie National and the breweries in Blaj and Baia Mare merged into the company known as Interbrew S.A. With 800 employees, Interbrew has a 15.4% market share in, holding the number two position in the local market. 17

18 Trade & Industry Interbrew General Manager Mihai Albu is the only n leading a multinational in the beer sector in the country. He believes that the company s greatest asset from the beginning was the mix of excellent local and international management. "We had a limited number of expatriates who were able to transfer their know-how to our local professionals," explains Mihai Albu. "We invest in people and we like to be a local company with international standards and quality. It is Interbrew s way to respect local knowledge and expertise." Along with its international portfolio of brands, Interbrew developed and launched Bergenbier in Developed according to n tastes, exclusively for the domestic market, Bergenbier is the number one beer in the country according to sales volume and brand awareness. Mihai Albu points out that Interbrew was forward-thinking in creating a brand exclusively for the domestic market. "At a time when beer was just a commodity and a regional product, Interbrew s strategy was to go immediately national," he comments. "We created a national brand with national distribution, good quality and a great advertising campaign." Another of Interbrew s strengths was to bring draught beer to high-end outlets. Previously draught was considered poor quality beer, and Mihai Albu says that Interbrew rebuilt its image as a high quality product. He believes that other factors for Interbrew s success in include first-mover advantage, a strong distribution network, and good quality products offered at affordable prices. Interbrew, through its main brand, Bergenbier, is also the official sponsor of the much-loved n national football team. Mihai Albu points out that Interbrew s competitive advantages have changed over time. At the beginning, its quality-focused approach and national distribution strategy were key differentiators. Today he describes the company s product portfolio as its main competitive advantage. "Our strategy is to have winning brands in each segment of the market," says Mihai Albu. "What differentiates us from our competition is that we provide traders with solutions for various categories of consumers, and various consumption moments. Each of our brands has its own brand management." Mihai Albu encourages other investors to come to, praising its improved macroeconomic conditions, lower inflation, Bergenbier more stable currency, and highly skilled, multilingual workforce. "Doing business in is a huge opportunity, and transforming opportunities into results means some hard work," comments Mihai Albu. "We took balanced risks here, being one of the first foreign investors, and we learned what it means to be pioneers. Come to now, it will be easier for you to transform opportunities into results." 18

19 Information Technology and Communications Opvallende mogelijkheden en talent beschikbaar in IT&C sector De informatietechnologie en communicatie (IT&C) sector in Roemenië is op het vlak van groei en toekomstperspectieven een van de spannendste sectoren in de regio. Roemenië heeft per hoofd meer afgestudeerden in software dan de VS, Rusland en Indië. Dit heeft tot gevolg dat de bloeiende IT&C gemeenschap grote internationale namen blijft aantrekken. Microsoft kocht antivirus software van een Roemeense leverancier en wil 1 miljoen dollar in het land investeren in onderwijs. Oracle heeft Boekarest geselecteerd voor zijn derde wereldcentrum voor technische ondersteuning en IBM investeert 1,5 miljoen dollar in een Roemeens ontwikkelingscentrum voor software. Ook Siemens heeft het plan opgevat om het aantal softwareprogrammeurs in Roemenië te verdubbelen. Dan Bedros, president Dan Nica Minister van Informatietechnologie en Communicatie van Alcatel: "Het dynamisme van de IT&C sector in Roemenië wordt ook weerspiegeld door het kaliber van de bedrijven die in het land aanwezig zijn. De aanwezigheid van Alcatel geeft de kwaliteit van de diensten en producten weer, die beschikbaar zijn in Roemenië. Dan Bedros nodigt alle buitenlandse bedrijven uit naar Roemenië te komen en de mogelijkheden die Roemenië kan aanbieden vast te grijpen. "De grootste zakelijke mogelijkheden bevinden zich momenteel in Roemenië, nu dat het land aan het groeien is. Hier zal je geen enkele mogelijkheid laten voorbij gaan. Roemenië is het centrum van de GOS-landen." Volgens Minister van Informatietechnologie en Communicatie Dan Nica bewijst de aanwezigheid van deze multinationale ondernemingen de mogelijkheden waarover Roemenië beschikt. "Roemenië zou niet Bran Castle 19 Cluj National Theatre enkel als een outsourcing bestemming beschouwd moeten worden maar als een markt die potentieel blijkt te hebben om unieke, nieuwe en originele producten te vervaardigen," zegt hij. "Er is genoeg talent om originele software te ontwikkelen "Made in " betekent iets wat niemand anders even goed en snel doet." Dan Nica voegt toe dat Roemeense afgestudeerden meer dan één vreemde taal vlot spreken. Investeringen van de regering in computers en het internet in scholen zullen ervoor blijven zorgen dat het hoog niveau van human resources gegarandeerd blijft. Roemenië is ook proactief gebleken in het gebruik van technologie dat zijn inwoners ten goede komt. Het National Electronic System, levert online publieke diensten en meer dan 160 administratieve formulieren die men kan downloaden. Het Electronic System for Public Acquisitions heeft voor de gouvernementele agentschappen die het systeem gebruiken besparingen teweeg gebracht van 80 miljoen Euro. Dan Nica zegt dat de regering met succes technologie gebruikt heeft om duidelijkheid en efficiëntie aan te bevelen, operationele kosten te verminderen en corruptie te beperken. De regering heeft online een financieel openbaringssysteem voor hooggeplaatste administratieve functionarissen en een ander voor bedrijven met staatsschulden. Een succesvolle liberalisering van elektronische communicatie in 2003 heeft geleid tot een competitieve, vernieuwende markt in nieuwe technologieën. "Ik zeg altijd aan diegenen die in de Roemeense markt geïnteresseerd zijn, kijk naar de winstmarges, die spreken voor zichzelf," geeft hij aan. Er zijn veel bedrijven die hun omzetten op jaarbasis meer dan 50% verhoogd hebben." Dan Nica gelooft dat Roemenië enorme IT&C mogelijkheden biedt. "Je kan een toegankelijke en concurrerende markt in Roemenië verwachten, die veel mogelijkheden biedt voor diegenen die ze kan identificeren," verklaart hij. "Neem de IT&C van Roemenië goed onder de loep en je zal onder de indruk zijn."

20 Information Technology and Communications Constanta Casino Significant opportunities and talent available in IT&C sector 's information technology and communications (IT&C) sector is one of the most exciting in the region, in terms of growth and future potential. has more software graduates per head than the US, Russia and India, leading to a thriving IT&C community that continues to attract major international names. Microsoft purchased anti-virus software from a n provider, and plans to invest US$ 1 million in education in the country. Oracle has selected Bucharest for its third global technical support centre, and IBM is investing US$ 1.5 million in a n software development centre. Siemens also plans to double its number of software programmers in. Dan Bedros President Alcatel: "The dynamism of the IT&C sector in is also reflected in the caliber of the companies present in the country. The presence of Alcatel is an indicator of the quality of services and products available in the country. Dan Bedros invites all foreign companies to come and seize the opportunities that has to offer: "The biggest business opportunities today is, now that the country is staidly growing. Here you won t loose any opportunity. is the hub for the CIS countries." According to Minister of Information Technology and Communications Dan Nica, the presence of these multinationals proves 's capabilities. " should be considered not only as an outsourcing destination, but as a market that has proved its potential to produce unique, new, original products," he comments. "There is plenty of talent to develop original software - "Made in " means something nobody else does as well, and fast." Dan Nica adds that n graduates speak more than one foreign language fluently. Government investment in computers and the Internet in schools will continue to guarantee the high level of human resources. has also been proactive in using technology to benefit its citizens. The National Electronic System, provides online public services and over 160 downloadable administrative forms. The Electronic System for Public Acquisitions has achieved savings of 80 million for the 1,000 governmental agencies that use the system. Dan Nica says the government has successfully utilised technology to promote transparency and efficiency, decrease operational costs and limit corruption. The government has an online financial disclosure system for high ranking administrative officials, and another online financial disclosure system for companies with state budget debts. A successfully managed liberalisation of electronic communications in 2003 has led to a competitive, innovative market in new technologies. "I always say to those interested in the n market: look at the profit margins, they speak for themselves," he points out. "There are many companies that have increased their revenues over 50% on a year-to-year basis." Dan Nica believes that offers enormous IT&C potential. "You can expect an open and competitive market in, that creates many opportunities for those that can identify them," he explains. "Take a close look at 's IT&C and you'll be impressed." 20

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with BULGARIA supplement distributed with Brussels Press www.brusselspress.com Inhoud/Contents European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 3 Ministry of Foreign Affairs 4 Invest Bulgaria 5 Finance

Nadere informatie

SERBIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

SERBIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with Brussels Press SERBIA supplement distributed with www.brusselspress.com - Crown corks and Metal boxes - Preforms 11000 Beograd v v v Dzordza Vasingtona 6/V Tel.: +381 11/3230-271 Fax: +381 11/3230-316

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

2003 Sustainability Report / Rapport

2003 Sustainability Report / Rapport 2003 Sustainability Report / Rapport Statement van de President Dit rapport over Suriname is de laatste bijdrage aan de inlossing van Alcoa's reeds lang bestaande belofte om toegang te verschaffen tot

Nadere informatie

FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING. Bedrijvengids. Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014

FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING. Bedrijvengids. Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014 FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING Bedrijvengids Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014 Job Fair dinsdag 11 maart 2014 FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB

Nadere informatie

Doen waar we goed in zijn

Doen waar we goed in zijn Doen waar we goed in zijn Doing what we know best jaarverslag annual report 2 0 6 Doen waar we goed in zijn Het succes van Nassau schuilt in één simpel principe: we houden ons uitsluitend bezig met datgene

Nadere informatie

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives 2010 2011 2010 2011 TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives

Nadere informatie

Vrije Universiteit Brussel - Initiatiefgroep Solvay

Vrije Universiteit Brussel - Initiatiefgroep Solvay Publisher: Dieter Danau Vrije Universiteit Brussel - Initiatiefgroep Solvay Pleinlaan 2-1050 Brussel CAREER GUIDE 2014-2015 INHOUD Inhoud 2 Voorwoord 3 Agenda 5 Wie/Wat is INISOL? 6 Stagebeurs 7 Deelnemende

Nadere informatie

Trust. Verslag. Innovation Lecture 2006. 19 oktober 2006. 19 oktober 2006

Trust. Verslag. Innovation Lecture 2006. 19 oktober 2006. 19 oktober 2006 Trust Making innovation work Verslag Innovation Lecture 2006 1 19 oktober 2006 Jorma Ollila (Shell en Nokia): Innovatief ondernemen vraagt ook politiek elan Wie op 19 oktober alleen wat flarden uit de

Nadere informatie

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON Ctac Jaar verslag 2005 - Ctac Annual repor t 2 0 0 5 Contents 4 C tac i n F i g u r e s 8 P r o f i l e o f C tac 12 C tac s h a r e s 14 M a n ag

Nadere informatie

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN. Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN. Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011 ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011 Aluchemie, onderdeel van Rio Tinto en Norsk Hydro Aluminium & Chemie Rotterdam B.V., kortweg Aluchemie, is producent

Nadere informatie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie faces Y. 1 4 #. 0 1 S e p t e m b e r 2 0 1 2 Faces is a magazine published by Asset Accounting & Finance for student members, alumni, relations of Asset Accounting & Finance, and other persons interested

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2019 2010 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

Investeren in de varkenskolom in Hongarije, Roemenië, Oekraïne en Rusland

Investeren in de varkenskolom in Hongarije, Roemenië, Oekraïne en Rusland Investeren in de varkenskolom in Hongarije, Roemenië, Oekraïne en Rusland Robert Hoste Coen van Wagenberg Ron Bergevoet Liesbeth de Schutter (Palio kft.) In opdracht van het ministerie van LNV Met medefinanciering

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

Annual Report 2010. Jaarverslag 2010

Annual Report 2010. Jaarverslag 2010 Annual Report 2010 Jaarverslag 2010 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website:

Nadere informatie

HILTON HOTEL SCHIPHOL

HILTON HOTEL SCHIPHOL The Plein (Square) 1 THE PLEIN (SQUARE) The Plein is the heart of Schiphol CBD, where everything comes together. Connecting the business district with the Terminal, its meeting spaces, attractive facilities

Nadere informatie

Positive outlook Dutch warehousing market

Positive outlook Dutch warehousing market Dutch Warehousing Market Bulletin - 2010 Positive outlook Dutch warehousing market Limited quality product has driven down prime industrial yields across all logistic hot spots Intention of the Dutch government

Nadere informatie

Eindhoven, leading in technology

Eindhoven, leading in technology Casestudy Eindhoven, leading in technology On the fibre-optic networking of a city Patrick van Eekeren Robert Elbrink IT MANAGEMENT SELECT volume 11, number 3, 2005 Authors Patrick van Eekeren and Robert

Nadere informatie

Jaarverslag Annual Report 2008

Jaarverslag Annual Report 2008 100 1908 Jaarverslag Annual Report Amsterdam Commodities N.V. (Acomo) is an international group with its principal business the trade and distribution of agricultural products. The group is a leading trading

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

Art & Culture. Dutch Artists in Vietnam Op de valreep, 10 vragen aan de familie Ketelaar Queen s Ball & Koninginnedag

Art & Culture. Dutch Artists in Vietnam Op de valreep, 10 vragen aan de familie Ketelaar Queen s Ball & Koninginnedag Double Dutch nr 4double dutch 2008 maart Art & Culture My COMPANY ONE Dutch Artists in Vietnam Op de valreep, 10 vragen aan de familie Ketelaar Queen s Ball & Koninginnedag Vraag & aanbod Dutch Business

Nadere informatie

Beleggen & Voedingsgrondstoffen. een maatschappelijk debat

Beleggen & Voedingsgrondstoffen. een maatschappelijk debat Beleggen & Voedingsgrondstoffen een maatschappelijk debat Pieterstraat 11 3512 JT Utrecht T +31 (0) 30 234 00 31 info@vbdo.nl www.vbdo.nl Beleggen & Voedingsgrondstoffen een maatschappelijk debat Geschreven

Nadere informatie

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis Saxion University of Applied Sciences Bachelor`s thesis -- A integrated model for change to improve the project lifecycle and use of organisational goals with a business scorecard -- Frederik Tetteroo

Nadere informatie

JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010

JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010 JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010 Wanneer ben je een goede zakenman/vrouw? Doe je voordeel met de kennis van Nick Hewer De weg naar meer en betere aanbevelingen Ga voor groen met de Powerteamactie 2010 OOK

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra Verschillende denktanks en beleidmakers hebben hun bezorgdheid geuit over het jaar na jaar dalend aantal startende ondernemingen in Vlaanderen.

Nadere informatie

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474 206 Jaarverslag 2009 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com

Nadere informatie

RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION

RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION RIJNHAVEN our invitation, your challenge inhoud Content In Rotterdam s case I have concluded that there are great assets that should be treasured on the one hand

Nadere informatie