Publieke Diensten Online

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Publieke Diensten Online"

Transcriptie

1 Publieke Diensten Online Digital by Default or by Detour? Samenvatting en analyse onderzoeksresultaten Nederland Utrecht, juni 2013 Digital Agenda for Europe

2 2

3 Nederlanders kritisch ten opzichte van e-dienstverlening overheid egovernment benchmark studie laat zien dat de helft van de internetpopulatie geen gebruik maakt van e-dienstverlening van de overheid De Europese Commissie heeft op 28 mei 2013 de resultaten van de tiende Europese egovernment Benchmark gepubliceerd. Het onderzoek is uitgevoerd door een consortium onder leiding van Capgemini en richt zich op de staat van e-dienstverlening in 32 landen. De Benchmark geeft inzichten hoe de burger elektronische dienstverlening percipieert, hoe startende ondernemers, werkzoekenden en studenten worden bediend in drie levensgebeurtenissen (verder te noemen life events ) en de mate waarin technologische bouwstenen bijdragen aan betere, snellere en goedkopere publieke diensten. Uit het onderzoek blijkt dat gemiddeld 54% van de internetpopulatie in Nederland gebruik maakt van online publieke dienstverlening. Bijna de helft van de internetpopulatie in Nederland (46%) doet dat dus niet. Daarbij blijft de tevredenheid met Nederlandse e-dienstverlening duidelijk achter bij commerciële online services en vindt slechts 54% van respondenten online volledig waarnaar werd gezocht. Er blijkt tevens een knik te zitten tussen dienstverlening op rijksniveau en op regionaal en lokaal niveau. Technologische bouwstenen, zoals basisregistraties en online authenticatie, kunnen meer worden ingezet om dienstverlening efficiënter te organiseren en tegelijk lasten voor burgers en ondernemers te verminderen. Druk op overheidsbudgetten en de alsmaar groeiende verwachtingen van gebruikers over e-dienstverlening maken digitale transformatie noodzakelijk. Technologie moet op een slimmere manier worden ingezet om burgers en overheid te verzekeren van betere, snellere en goedkopere publieke diensten. Nederland moet nog stappen zetten om het door de regering geschetste toekomstbeeld te realiseren ( Digitale Ambities 2017 [1] ). Leeswijzer Het insight report (welke voor u ligt) biedt inzicht in de resultaten van de 2012 benchmark studie, bediscussieert de impact ervan en komt tot enkele aanbevelingen. Dit rapport wordt ondersteund door een background report, waarin alle onderzoeksdata op een overzichtelijke manier wordt gepresenteerd [2].Dit is geen kopie van de management summary uit het Insight Report, maar onze interpretatie van de onderzoeksresultaten in de Nederlandse context. Context Digitale dienstverlening wordt steeds belangrijker en de impact er van op de samenleving neemt toe. Denk aan de populariteit van social media, de ongekende mogelijkheden van big data en de groei van cloud technologie. Welke strategie kiezen landen om de vruchten te plukken van deze ontwikkelingen en progressie te boeken? Er is niet één weg naar Rome, ieder land kiest zijn eigen route. Sommige vooruitstrevende landen kiezen voor het verplicht stellen van online gebruik van publieke diensten ( digital by default ) - Denemarken, Verenigd Koninkrijk, en ook Nederland kiest voor deze aanpak in bijvoorbeeld het werkdomein - andere landen kiezen een alternatieve, minder directe, route om het gebruik van online publieke diensten te vergroten ( detour ). De burgers en de ondernemers moeten centraal staan bij het ontwerpen en gebruiken van diensten. Outside in in plaats van inside out. Diensten kunnen nog veel meer geïntegreerd worden aangeboden, over verschillende overheidsdomeinen, bestuurslagen en zelfs over landsgrenzen heen. Dit behelst een fundamentele verandering in de benadering van publieke dienstverlening. Echter, de voordelen zijn substantieel: betere kwaliteit en hogere betrouwbaarheid van diensten, sneller vooral, en tegen lagere kosten. Illustraties hiervan komen steeds vaker bovendrijven, maar er zijn er nog meer nodig! Het organiseren van de eoverheid over domeinen en overheidslagen is zeker ook in Nederland de sleutel tot succes. Het onderzoek De EU egovernment Benchmark monitoort de evolutie van online dienstverlening sinds 2001 en is daarmee direct input geweest voor beleidsmakers en heeft geholpen (uitdagende) ambities te bepalen. Het onderzoek steunt op drie onderdelen: 1. Een onderzoek naar het perspectief van burgers op (online) publieke diensten uitgevoerd onder internet gebruikers in Europa, met representatieve panels in elk land. 1 Brief aan Tweede Kamer der Staten-Generaal, Visiebrief digitale overheid 2017, 23 mei Rapporten en onderzoeksdata beschikbaar via 3

4 2. Een gedetailleerde analyse van drie belangrijke life events (bestaande uit 20 tot 30 diensten): het starten van een bedrijf, het verliezen en vinden van een baan en studeren. Deze life events zijn van belang voor een gezonde economie. 3. Een beoordeling over de mate waarin vijf technologische bouwstenen (zoals elektronische authenticatie en basisregistraties) in het dienstverleningsproces zijn geïntegreerd om een interoperabele, snelle, foutloze en ook goedkopere publieke dienstverlening te kunnen bieden. 1. Gebruik en beleving van burgers bij e-dienstverlening in Nederland en Europa De belangrijkste redenen voor Nederlandse burgers om gebruik te maken van e-dienstverlening zijn tijdswinst (38% gaf aan het hier zeer sterk mee eens te zijn), flexibiliteit (37%), het besparen van geld (25%) en de simplificering van het dienstverleningsproces (23%). Daarbij blijkt dat Nederlanders vaker dan gemiddeld gebruik maken van mobiel internet (op smartphones en tablets). Respondenten in Nederland geven aan dat gebruikersproblemen (19%) en onwetendheid (17%) barrières zijn om gebruik te maken van e-dienstverlening. Ook zijn er veel inwoners die negatief staan tegenover het gebruik (66%). Zij hebben een sterke voorkeur voor persoonlijk contact (52%), verwachten dat persoonlijk contact sowieso nodig is (21%) en/of geloven dat andere kanalen effectiever zijn (14%). Interessant is dat de zorgen over veiligheid en bescherming van privégegevens slechts voor 9% een reden is om geen gebruik te maken van dit soort digitale diensten van overheden. Dat laatste is lager dan gemiddeld in Europa, en lijkt te duiden dat de Nederlandse burger zich minder zorgen maakt slachtoffer te worden van cyber crime. Dat beeld wordt bevestigd in de Eurobarometer [3]. In het onderzoek onder de Europese inwoners is gekeken naar het (online) gebruik van 19 publieke diensten en de tevredenheid daarover. Een aantal belangrijke uitkomsten zijn: Hoewel 46% van de Europese inwoners online publieke diensten gebruikt, dreigt een significant deel (14% van de gebruikers) af te haken. In Nederland ligt het gebruik hoger, op 54%, wat een 8e plek oplevert achter Denemarken (64%), Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Echter, 24% van de e-dienstverlening gebruikers heeft aangegeven de volgende keer een ander kanaal te gebruiken om in contact te komen met de overheid. De best gewaardeerde online publieke diensten in Europa en Nederland zijn: aangifte inkomstenbelastingen (60% geeft dit een waardering 8 en hoger), gebruik maken van bibliotheek (60% in EU27+, 53% in Nederland) en inschrijven voor hoger onderwijs of de aanvraag van een studiebeurs (47% in EU27+). Opvallend is dat in Nederland de aangifte inkomstenbelasting nog steeds één van de meest gewaardeerde services is (44% gaf een top waardering), maar dat dit aantal wel beduidend lager ligt dan de gemiddelde Europese waardering. Daarnaast is satisfactie over het registreren van een nieuwe auto ook hoog in Nederland (40% gaf topwaardering). Minst gewaardeerde online publieke diensten in Europa zijn: werkloos raken (slechts 26% geeft hoge waardering), baan zoeken (30%) en het aanvragen van een vergoeding als gevolg van invaliditeit (31%). In Nederland valt op dat naast de voornoemde services rondom het verliezen en vinden van een baan lokaal geleverde services, zoals aangifte kind, adreswijziging en bouwvergunning, lager gewaardeerd worden dan nationale services (met uitzondering van de bibliotheek). Prestaties van online publieke diensten in Europa: bij 47% van de e-dienstverlening gebruikers voldeed de dienst aan hun verwachting, bij 46% van de gebruikers slechts ten dele en bij 5% van de gebruikers werd helemaal niet aan de verwachting voldaan. In vergelijking tot mogelijke peers blijft de Nederlandse dienstverlening wat achter voor wat betreft de mate waarin de afgenomen dienst de behoefte van de respondent vervulde én de mate waarin gebruikers van het online kanaal dat ook in de toekomst zullen blijven doen. 46% van de Nederlandse internetpopulatie wenst geen gebruik van online diensten te maken 3 Special Eurobarometer 390, Cyber security, July 2012, (zie 4

5 Digitale communicatiekanalen worden steeds belangrijker vanwege de lage kosten in vergelijking met de kosten voor telefonische helpdesks of persoonlijk contact. Europese overheden moeten kijken hoe ze het best kunnen communiceren met hun burgers en daarbij rekening houden met de verschillende achtergronden en behoeften van burgers. Ook moeten ze zorgen voor een bepaalde ondergrens, zegt Dinand Tinholt, als Vice-President en Global EU Lead van Capgemini verantwoordelijk voor de Benchmark. Het onderzoek onder Europese burgers laat zien dat er nog terrein te winnen is. Ook in Nederland, waar een aanmerkelijk deel van de (internet!)populatie niet via het internet diensten van de overheid wenst af te nemen. Tevens dreigt een deel van de huidige gebruikers van e-dienstverlening over te stappen naar andere kanalen. Het ontwerp van diensten moet afgestemd worden op behoeftes van de burger, waardoor ook de barrières om gebruik te maken van e-dienstverlening langzaam zullen worden weggenomen. Hoewel de tevredenheid over online publieke én private diensten sinds 2007 is gedaald, is de tevredenheid over sociale media platforms stabiel gebleven. Om meer duurzame bedrijfsmodellen te ontwikkelen zouden overheden nieuwe technologieën in hun aanbod van diensten kunnen exploiteren via sociale media platforms om op die manier hun aanwezigheid en het gebruik van online overheidsdiensten te vergroten. 2. Geïntegreerde dienstverlening in drie life events Naast inzicht in gebruik en behoeftes van burgers, heeft de Benchmark klantgerichtheid ( customer centricity ) ook benaderd vanuit drie belangrijke life events. Een life event is een samenstelsel van diensten en informatiebehoeftes waarin de overheid voorziet, typisch een gebeurtenis waarbij meerdere overheidsinstanties tegelijkertijd betrokken zijn. De burger en/of ondernemer is erbij gebaat dat diensten in dat life event naadloos worden aangeboden, dat wil zeggen: zo efficiënt en effectief mogelijk, waarbij de verschillende betrokken administraties zo veel mogelijk als één overheid optreden en zaken uit handen nemen van de burger waar mogelijk door slim hergebruik van gegevens. Het maakt duidelijk waar een startende ondernemer of werkloze tegenaan loopt en waar in het (online) aanbod van de betrokken overheden een knip zit. Of niet, zoals enkele goede voorbeelden in het rapport ook aangeven. De drie life events zijn: Ondernemer: het opstarten van een bedrijf Werkzoekende: het verliezen en vinden van een baan Student: het volgen van hoger onderwijs Alle drie de life events zijn zeer relevant in de huidige economische situatie in Europa. Het onderzoek richt zich op enkele pijlers, zoals: de online beschikbaarheid van diensten, gebruiksvriendelijkheid en transparantie. Uit het onderzoek blijkt dat in Europa de online beschikbaarheid van diensten binnen de drie beoordeelde life events zelden over de volle breedte optimaal is. Grensoverschrijdend opstarten van een bedrijf of studeren blijft nog verder achter bij de nationale equivalent: online transacties voor deze publieke diensten zijn slechts in enkele landen mogelijk (en dan vaak beperkt). Nederland scoort overigens goed voor wat betreft diensten aan buitenlandse ondernemers die in ons land willen starten. De mate waarin diensten in Nederland online beschikbaar zijn is vergelijkbaar met het Europees gemiddelde en voor verbetering vatbaar. Wel zijn support, help en feedback functionaliteiten zeer ruim beschikbaar. De tevredenheid over de elektronische dienstverlening rondom verliezen en vinden van een baan is in Europa het laagst. Dat is echter ook te verklaren uit het feit dat hogere werkloosheidscijfers betekenen dat minder mensen een baan vinden en dit uiteindelijke doel bepalend kan zijn voor de algemene ervaring. In Nederland zijn veel diensten rondom dit life event online beschikbaar (zelfs verplicht), maar de online beschikbaarheid van ondersteunende sociale diensten, zoals schuldhulpverlening, huisvesting en toegang tot gezondheidsbevorderende programma s, is beperkt. Hierbij ontstaat het risico dat de situatie van inwoners steeds verder verslechterd wat kan leiden tot een lange periode van werkloosheid. Vaak worden deze services op decentraal niveau geleverd, wat de aanname dat er in Nederland (maar ook in bredere zin in Europa) een knip zit tussen dienstverlening op rijksniveau en decentraal niveau doet toenemen. Hierbij is de burger niet gebaat maar de overheid ook niet. 5

6 In Nederland zijn online diensten op rijksniveau beter beoordeeld dan diensten op regionaal en lokaal niveau Binnen het life event studeren is gekeken naar (informatie)diensten rondom inschrijving universiteit, aanvraag studiefinanciering en studeren in het buitenland. Nederland haalt ook in dit life event de top 10, maar het valt op dat in contrast met dienstverlening in andere landen diensten aangeboden door het Rijk los staan van diensten aangeboden door individuele universiteiten (zoals het feit dat de student zich dient in te schrijven bij zowel de universiteit als een aanvraag studiefinanciering indient bij DUO). Ook hier tekent zich een knip af in het procesmodel voor dit life event, tussen nationale en decentrale e-dienstverlening. Het onderzoek wijst verder uit dat meer aandacht voor transparantie van overheden nodig is. Hoewel overheden basisinformatie over hun organisatie wel online aanbieden, zijn diensten die inwoners activeren en hen in staat stellen het openbaar bestuur kritisch te beoordelen minder goed ontwikkeld (zoals bijvoorbeeld de publicatie van prestatienormen, de mogelijkheid om te participeren in het proces van beleid maken of toegang geven tot klachtenprocedures). Daarnaast valt op dat inzicht verschaffen in de duur van het proces, de verwachte responstijd van de betrokken publieke organisatie of elektronische notificatie nog onvoldoende geregeld is in Europa (en in Nederland). Burgers en bedrijven ervaren de huidige dienstverlening nogal eens als versnipperd. Diensten rondom life events zijn complex, vanwege de multichannel benadering en omdat het instanties overstijgt. Daar zit echter de kern van goede dienstverlening, omdat life events dienstverleners verenigen in de back office. Hergebruik van gegevens en beoordelen waar ruimte is om bepaalde verplichtingen uit handen te nemen, of in lasten te verminderen dragen bij aan het verbeteren van de gebruikerservaring. En daarbij niet onbelangrijk - aan het reduceren van kosten in het overheidsapparaat. 3. Technologische bouwstenen Technologische bouwstenen zijn essentieel voor het realiseren van snellere, betere en goedkopere dienstverlening. De technische bouwstenen zijn beoordeeld op hun beschikbaarheid in de drie life events. De vijf bouwstenen zijn: eidentity: elektronische identificatie en authenticatie van burgers en ondernemers edocumenten: geauthenticeerde documenten voor het aanleveren van informatie Basisregistraties: basisregisters voor het opslaan en verkrijgen van persoonlijke data bijv. voor het voorinvullen van formulieren met consistente en accurate data esafe: veilige, elektronische applicaties voor het opslaan en inzien van documenten Single Sign On (SSO): eenmalig inloggen om toegang te krijgen tot websites van verschillende overheidsinstanties Deze technologische bouwstenen adresseren uitdagingen op het gebied van interoperabiliteit en standaardisatie, het verminderen van ICT kosten voor nieuwe ontwikkelingen en onderhoud van de huidige infrastructuur en het afbreken van barrières tussen overheidsinstanties en landen. Kortom, uitdagingen die in ieder beleidsstuk over digitale dienstverlening terugkomen! De toepassing van technische bouwstenen kan in Nederland nog verder toenemen. Het onderzoek wijst uit dat hergebruik van gegevens uit basisregistraties in vergelijking met Europa goed is ontwikkeld. Er is ook gekeken naar digitale authenticatie: het blijkt dat werkzoekenden en studenten zich voor de meeste diensten online kenbaar kunnen maken, terwijl dat bij het opstarten van een onderneming nog geen gangbare optie is. Een andere belangrijke uitkomst van het onderzoek is het toenemende hergebruik van bepaalde data die door overheden zijn verzameld. Hierdoor kunnen bepaalde diensten automatisch worden geleverd wat de administratieve last van ondernemers verlaagt. Grensoverschrijdende e-dienstverlening voor bedrijven bestaat deels, maar ook daar is nog werk aan de winkel, aldus Dinand Tinholt. 6

7 We merken dat sommige landen bewust een strategie voeren gericht op het installeren van een technische infrastructuur als basis voor het dienstenaanbod. Een gemeenschappelijke set van interoperabele componenten kan als vliegwiel dienen om diensten van hoogwaardige kwaliteit in ketens aan te bieden. Daarnaast hebben we ook gezien dat dergelijke ontwikkelingen een grote kostenbesparing tot gevolg kunnen hebben. Met het oog op de toekomstige ontwikkeling van deze belangrijke bouwstenen voor de eoverheid, komen twee belangrijke vragen boven drijven: (i) in welke mate kunnen deze bouwstenen gerealiseerd worden door middel van publiek-private samenwerking (bijvoorbeeld authenticatie middelen en private partijen en/of banken)?, en (ii) welke invloed zullen opkomende technologieën als cloud en social media hebben op de implementatie én perceptie van deze bouwstenen? Beide aspecten vragen om duidelijke en onderbouwde keuzes, zowel binnen landen als in Europa. Een blik op de toekomst Transformatie kan niet op korte termijn worden gerealiseerd. Dit onderzoek laat zien dat het enerzijds noodzakelijk is, en anderzijds ook gewenst (in ieder geval door gebruikers!). De huidige economische crises biedt voor sommige landen een mogelijkheid om leiderschap te tonen om dit transformatieproces in gang te zetten. Zo niet, dan zullen gebruikers steeds meer hun stem laten horen. Dit geldt zeker ook in Nederland. De ambities in de visiebrief Digitale Ambities 2017 zijn veelbelovend en sluiten goed aan op bevindingen in dit onderzoek. De grote uitdaging echter schuilt in het feit dat deze ambities alleen gerealiseerd kunnen worden als alle betrokken partijen dezelfde bril opzetten: niet gericht op de eigen taakstelling en verantwoordelijkheden, maar denkend vanuit de burger en ondernemer. Die zien maar één overheid. In tijden van economische crisis is het gebruikelijk om je te focussen op korte termijn zaken, maar op de lange termijn is er ook eten op tafel nodig, zegt Neelie Kroes, Europees Commissaris Digitale agenda. We moeten onze concurrentiepositie behouden in deze veranderende wereld. Om banen voor jongeren te creëren, om geld van belastingbetalers effectiever te besteden, om duurzaam te blijven in een vergrijzende samenleving, om energiebronnen beter te kunnen beheren. ICT kan hier voor zorgen. ICT kan zorgen voor een boost in productiviteit, efficiency en effectiviteit en het kan zorgen voor vele innovaties en applicaties. Een gemeenschappelijke set van interoperabele componenten leidt tot betere kwaliteit én grote kostenbesparingen 7

8 Voor meer informatie: Dinand Tinholt Vice President, EU Lead, Capgemini Consulting Executive Lead egovernment Benchmark Niels van der Linden Managing Consultant, Capgemini Consulting Project Manager egovernment Benchmark Of bezoek de landing page van egovernment Benchmark 2012 via About Capgemini Capgemini Consulting is the global strategy and transformation consulting organization of the Capgemini Group, specializing in advising and supporting enterprises in significant transformation, from innovative strategy to execution and with an unstinting focus on results. With the new digital economy creating significant disruptions and opportunities, our global team of over 3,600 talented individuals work with leading companies and governments to master Digital Transformation, drawing on our understanding of the digital economy and our leadership in business transformation and organizational change. Find out more at: With more than 125,000 people in 44 countries, Capgemini is one of the world s foremost providers of consulting, technology and outsourcing services. The Group reported 2012 global revenues of EUR 10.3 billion. Together with its clients, Capgemini creates and delivers business and technology solutions that fit their needs and drive the results they want. A deeply multicultural organization, Capgemini has developed its own way of working, the Collaborative Business Experience TM, and draws on Rightshore, its worldwide delivery model. Learn more about us at Rightshore is a trademark belonging to Capgemini Capgemini Consulting is the strategy and transformation consulting brand of Capgemini Group. The information contained in this document is proprietary Capgemini. All rights reserved. 8

9 9

10 egovernment Benchmark 2012 INSIGHT report Towards a new generation of egovernment services

Chemie & ICT ICT en Chemie: samen naar een duurzame toekomst?

Chemie & ICT ICT en Chemie: samen naar een duurzame toekomst? on behalf of Chemie & ICT ICT en Chemie: samen naar een duurzame toekomst? Symposium Groene ICT en Duurzaamheid in het hoger onderwijs 30-01-2014 Ger Fischer Woord vooraf Nieuwe start cartoon? 2 Onderwerpen

Nadere informatie

Geavanceerde Fraudebestrijding in de Publieke sector. Evert Voorn 06-27159106 evert.voorn@capgemini.com

Geavanceerde Fraudebestrijding in de Publieke sector. Evert Voorn 06-27159106 evert.voorn@capgemini.com Geavanceerde Fraudebestrijding in de Publieke sector Evert Voorn 06-27159106 evert.voorn@capgemini.com Capgemini portfolio fraude management november 2013 Copyright Capgemini 2013. All Rights Reserved

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy

Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy Onderteken op elk moment! Waarom elektronisch ondertekenen zo gemakkelijk is Zoals u weet gaat het ondertekenen

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse De Digitale Transformatie en de impact op IT Capgemini Edwin Leinse 40+ countries and 120+ nationalities (As of December 31, 2015) North America 16 034 Latin America 9 363 Europe 62 301 Middle-East & Africa

Nadere informatie

Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1

Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1 Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1 Dutch industry fit for the future?! onze wereld verandert en dus ook onze industrie. met impact op economie en samenleving smart industry agenda

Nadere informatie

Communiceren in zakelijke omgevingen

Communiceren in zakelijke omgevingen Communiceren in zakelijke omgevingen Slimmer communiceren Communiceren in zakelijke omgevingen Slimmer communiceren Vodafone december 2010 Leefritme heeft een belangrijke invloed op de relatie tussen mensen

Nadere informatie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie 1 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technische hype cycles 2 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technologische trends en veranderingen Big data & internet

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

Building effective IT demandsupply

Building effective IT demandsupply Building effective IT demandsupply structures Gerard Wijers Director Governance and Sourcing Management Agenda» Introductie Demand-Supply» Demand-Supply bij Vopak» Demand-Supply bij van Gansewinkel» Discussie

Nadere informatie

Onderzoek flexibel gebruik MNC's. Verlagen van overstapdrempels voor M2M Rudolf van der Berg december 2010

Onderzoek flexibel gebruik MNC's. Verlagen van overstapdrempels voor M2M Rudolf van der Berg december 2010 Onderzoek flexibel gebruik MNC's Verlagen van overstapdrempels voor M2M Rudolf van der Berg december 2010 Centrale vraag Het verkrijgen van inzicht in de invloed van het gebruik van MNC s voor de markt

Nadere informatie

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties Benefits Management Continue verbetering van bedrijfsprestaties Agenda Logica 2010. All rights reserved No. 2 Mind mapping Logica 2010. All rights reserved No. 3 Opdracht Maak een Mindmap voor Kennis Management

Nadere informatie

PROCESGERICHT WERKEN. Wat zijn de trends en ontwikkelingen

PROCESGERICHT WERKEN. Wat zijn de trends en ontwikkelingen PROCESGERICHT WERKEN Wat zijn de trends en ontwikkelingen VOORSTELLEN Lourens Siderius Business development manager EEN VRAAG, VOOR WE BEGINNEN Waarom willen we procesgericht werken? VERANDERINGEN Lean

Nadere informatie

Business & IT Alignment deel 1

Business & IT Alignment deel 1 Business & IT Alignment deel 1 Informatica & Economie Integratie 1 Recap Opdracht 1 Wat is integratie? Organisaties Strategie De omgeving van organisaties AH Bonuskaart AH Bonuskaart Economisch Geïntegreerd

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

Digitalisering van de voedselketen

Digitalisering van de voedselketen Digitalisering van de voedselketen Patrick Roelandt Director Strategy, Technology & Business Innovation @PatrickRoelandt 26/11/2014 http://nl.linkedin.com/in/patrickroelandt Version: [###] Classification:

Nadere informatie

World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 2010-2011

World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 2010-2011 PERSBERICHT World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 20-2011 Nederland zakt naar de 11e plaats op ranglijst van WEF Global Information Technology Report, en de opkomende economieën

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

Het speelveld van de Chief Commercial Officer

Het speelveld van de Chief Commercial Officer Het speelveld van de Chief Commercial Officer Omgaan met dilemma s Stephan Linnenbank 28 november 2008 Atos, Atos and fish symbol, Atos Origin and fish symbol, Atos Consulting, and the fish symbol itself

Nadere informatie

SHARPEN. Empower people to get work done. Make it SimplySo

SHARPEN. Empower people to get work done. Make it SimplySo SHARPEN Empower people to get work done Make it SimplySo Simply So: get work done Aanname: SharePoint online (Office 365) is te complex in gebruik voor MKB bedrijven, zelfs als alleen de basis functionaliteiten

Nadere informatie

Big data? Open data? 18 februari 2014 Jacqueline Gommans & Nathalie Feitsma

Big data? Open data? 18 februari 2014 Jacqueline Gommans & Nathalie Feitsma Big data? Open data? 18 februari 2014 Jacqueline Gommans & Nathalie Feitsma Big Data zijn alle data die niet meer fysiek of logisch in één locatie of in één systeem kunnen worden opgeslagen. Open data

Nadere informatie

PERSBERICHT COMPLEXE BEHOEFTEN MILJONAIRS NA DE CRISIS VEREISEN GEINTEGREERDE OPLOSSINGEN VAN VERMOGENSBEHEERDERS ALDUS HET 15 E WORLD WEALTH REPORT

PERSBERICHT COMPLEXE BEHOEFTEN MILJONAIRS NA DE CRISIS VEREISEN GEINTEGREERDE OPLOSSINGEN VAN VERMOGENSBEHEERDERS ALDUS HET 15 E WORLD WEALTH REPORT PERSBERICHT COMPLEXE BEHOEFTEN MILJONAIRS NA DE CRISIS VEREISEN GEINTEGREERDE OPLOSSINGEN VAN VERMOGENSBEHEERDERS ALDUS HET 15 E WORLD WEALTH REPORT In deze zeer competitieve markt is de Enterprise Value

Nadere informatie

Digitale Implementatie Agenda.nl ICT voor innovatie en economische groei

Digitale Implementatie Agenda.nl ICT voor innovatie en economische groei Digitale Implementatie Agenda.nl ICT voor innovatie en economische groei Nicole Kroon Directeur directie Regeldruk & ICT-beleid ibestuur congres 26 januari 2011 Waarom doen we het? ICT biedt kansen voor

Nadere informatie

Seminar BSC & IBM Cognos 8 22 September 2009 Yves Baggen- Solution Architect BI Charles van der Ploeg Partner en adviseur van Decido

Seminar BSC & IBM Cognos 8 22 September 2009 Yves Baggen- Solution Architect BI Charles van der Ploeg Partner en adviseur van Decido Seminar BSC & IBM Cognos 8 22 September 2009 Yves Baggen- Solution Architect BI Charles van der Ploeg Partner en adviseur van Decido 2008 IBM Corporation 2 3 Vraag? Hoe goed kent u uw bedrijfsvisie en

Nadere informatie

CAPITAR REALISEERT EEN MAATWERK ZIMBRA PLATFORM VOOR ZORGSAAM

CAPITAR REALISEERT EEN MAATWERK ZIMBRA PLATFORM VOOR ZORGSAAM CASE STUDY CAPITAR REALISEERT EEN MAATWERK ZIMBRA PLATFORM VOOR ZORGSAAM Een optimaal beschikbaar mailplatform Kwaliteitsverbeteringen én kostenbesparing Met de Zimbra Collaboration Suite beschikt ZorgSaam

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

De Experience Economy & Change Management

De Experience Economy & Change Management De Experience Economy & Change Management Consequenties voor Organisaties en Management Consultants Presentatie voor PDO-MC Lieke Thijssen Brummen, 16 November 2001 1 Het draaiboek voor deze ervaring Venetië

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Zelf doen, samen doen of laten doen? Ervaringen bij samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector

Zelf doen, samen doen of laten doen? Ervaringen bij samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector C o n s u l t i n g Zelf doen, samen doen of laten doen? Ervaringen bij samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector Zelf doen, samen doen of laten doen? Overheidsorganisaties stellen zichzelf steeds

Nadere informatie

Parallelsesssie "Lean bij Aon Nederland"

Parallelsesssie Lean bij Aon Nederland Parallelsesssie "Lean bij Aon Nederland" Lean succesvol implementeren zonder grootscheeps veranderprogramma!! Peter Dijkstra, Senior Business Consultant, @PDleanAon Rob de Bruin, Managing Director Afdeling

Nadere informatie

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services BEHEER CONSULTANCY Managed Services We geven gedegen advies om de beschikbaarheid van uw platform en daarmee de user experience te verbeteren. Inclusief concrete

Nadere informatie

270+ Contact Centers. 75talen TELEPERFORMANCE OVERZICHT. 182,000 werknemers. Wereldwijd marktleider in multichannel Klantbeleving Management

270+ Contact Centers. 75talen TELEPERFORMANCE OVERZICHT. 182,000 werknemers. Wereldwijd marktleider in multichannel Klantbeleving Management 1 TELEPERFORMANCE OVERZICHT Wereldwijd marktleider in multichannel Klantbeleving Management Landen waar we aanwezig zijn Landen die we faciliteren Opgericht in 1978 270+ Contact Centers Aanwezig in 62

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Cloud adoptie in Europa:

Cloud adoptie in Europa: Public Briefing / Maart 2015 Cloud adoptie in Europa: Angst voor onveiligheid en gebrek aan kennis temperen implementaties Door: Maurice van der Woude 1 In december 2014 heeft EuroStat, een orgaan van

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Visie op co-sourcing

Visie op co-sourcing Visie op co-sourcing Ed Holtzer Manager Managed Services Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties. O.a. sales manager, (business) consultant, projectleider en programmamanager in profit

Nadere informatie

Toekomst van Sales. 18 mei 2017

Toekomst van Sales. 18 mei 2017 Toekomst van Sales 1 WELKOM Robert Hamminga robert.hamminga@redfoxblue.nl 0031-619228708 2 UW TEAM OPDRACHT ZWARTE STIFT 1. Teken een organigram normale old school verkooporganisatie 2. Teken een normale

Nadere informatie

Transformeer naar een data gedreven organisatie. Strategy & Big Data Analytics Leadership

Transformeer naar een data gedreven organisatie. Strategy & Big Data Analytics Leadership Transformeer naar een data gedreven organisatie Strategy & Big Data Analytics Leadership Details Cursusduur 4 dagen Datum en locatie 2, 3, 13, 14 november 2017 - Tilburg Tijd 09:00-18:00, 09:00-16:30,

Nadere informatie

Voorspelbaar naar excellente digitale dienstverlening in de publieke sector. Januari 2016

Voorspelbaar naar excellente digitale dienstverlening in de publieke sector. Januari 2016 Public Sector Voorspelbaar naar excellente digitale dienstverlening in de publieke sector Januari 2016 Alle overheidsdienstverlening digitaal in 2017. Brengt innovatief imago, gemak voor de klant en kostenreductie.

Nadere informatie

LEEFTIJDSONAFHANKELIJK WERVINGSBELEID mature@eu. Presentatie Marjolijn Blokzijl

LEEFTIJDSONAFHANKELIJK WERVINGSBELEID mature@eu. Presentatie Marjolijn Blokzijl LEEFTIJDSONAFHANKELIJK WERVINGSBELEID mature@eu Presentatie Marjolijn Blokzijl OVERZICHT PRESENTATIE Situatieschets Demografische veranderingen Noodzakelijke strategieën Arbeidsparticipatie oudere werknemers

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

SAMENWERKEN TO THE MAX. Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians

SAMENWERKEN TO THE MAX. Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians SAMENWERKEN TO THE MAX Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians 1 GARTNER UC TRENDS 2016 DELIVERY MODEL INTEGRATIE BEREIKBAARHEID FUNCTIONEEL UC is commodity Broken promise S4B Gevaren

Nadere informatie

Data Driven Strategy The New Oil Using Innovative Business Models to Turn Data Into Profit

Data Driven Strategy The New Oil Using Innovative Business Models to Turn Data Into Profit Data Driven Strategy The New Oil Using Innovative Business Models to Turn Data Into Profit Big Data & Innovatieve Business Modellen Fire in the hole! 51K manholes, 94K miles of cables 106 predicting variables:

Nadere informatie

ArchiMate voor kennismodellen van NORA en haar dochters. Marc Lankhorst 16 oktober 2013

ArchiMate voor kennismodellen van NORA en haar dochters. Marc Lankhorst 16 oktober 2013 ArchiMate voor kennismodellen van NORA en haar dochters Marc Lankhorst 16 oktober 2013 Agenda 13:00 introductie ArchiMate-status en -ontwikkelingen en NORA-kennismodel 14:00 parallelle workshops rond de

Nadere informatie

Clair: heldere Europese oplossing voor online kantoorautomatisering

Clair: heldere Europese oplossing voor online kantoorautomatisering Infrastructure Services the way we do it Clair: heldere Europese oplossing voor online kantoorautomatisering Capgemini doet met Clair waar de markt al jaren om vraagt; het biedt een Europees alternatief

Nadere informatie

Portfolio Management. BPUG Utrecht, 13 sept 2011

Portfolio Management. BPUG Utrecht, 13 sept 2011 Portfolio Management BPUG Utrecht, 13 sept 2011 Best Practices Agenda Doel is de leden van de BPUG laten kennis maken met alle vier aspecten (Mens, Organisatie, Proces en Tools) rond Portfolio management.

Nadere informatie

World Wealth Report 2012: schaalbaarheid essentieel voor behalen groeidoelstellingen en verbeteren klantrelaties

World Wealth Report 2012: schaalbaarheid essentieel voor behalen groeidoelstellingen en verbeteren klantrelaties World Wealth Report 2012: schaalbaarheid essentieel voor behalen groeidoelstellingen en verbeteren klantrelaties Modernisering van bedrijfsmodellen is nodig voor meer flexibiliteit en om aan groeidoelstellingen

Nadere informatie

Dit is MMP. MMP boekt al jaren prima resultaten met partners als Euretco.

Dit is MMP. MMP boekt al jaren prima resultaten met partners als Euretco. just smarter... Dit is MMP. MMP boekt al jaren prima resultaten met partners als Euretco. Voor een eerste offshore traject met MMP in India waren onze ambities behoorlijk hoog. Maar alle deadlines werden

Nadere informatie

Wat hebben Cloud en Digitale Transformatie met elkaar te maken?

Wat hebben Cloud en Digitale Transformatie met elkaar te maken? Public Briefing / November 2017 Wat hebben Cloud en Digitale Transformatie met elkaar te maken? Nederlandse organisaties richten zich in toenemende mate op digitale transformatie. Maar wat is dat eigenlijk?

Nadere informatie

Hoe UWV-klanten Werk.nl waarderen

Hoe UWV-klanten Werk.nl waarderen Hoe UWV-klanten Werk.nl waarderen Een toelichting op de ontwikkeling van de tevredenheid over de dienstverlening van UWV van onze werkzoekende klanten Hoe UWV-klanten Werk.nl waarderen Datum 2 van 10 Inhoud

Nadere informatie

IT, een belangrijk element in de toolkitvan publiek manager

IT, een belangrijk element in de toolkitvan publiek manager IT, een belangrijk element in de toolkitvan publiek manager 31 maart 2015 Frank Huynen MPM HP Industry executive Public Sector & Health Rolvan IT Aandachtspunten IT Evolutie IT bouwstenen Rolvan IT Maatschappij

Nadere informatie

Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces

Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces SURF Seminar September 2015 Frank Benneker, ICTS Universiteit van Amsterdam Perspectief ICTS & OO dienstverlening

Nadere informatie

DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD

DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD WOENSDAG 11 MEI INN STYLE, MAARSSEN Introduction Huub van Langerak Expert team Marc Eilander Expert team 3 Agenda Exact private cloud

Nadere informatie

Wat heeft een tester aan ASL en BiSL?

Wat heeft een tester aan ASL en BiSL? TestNet Noord, Heerenveen, 20 november 2012 Wat heeft een tester aan ASL en BiSL? Eibert Dijkgraaf Intro Wie zit er in een typische beheer omgeving? Wat is kenmerkend voor testen : IN BEHEER? IN ONDERHOUD?

Nadere informatie

projectmanagement van projectmanagement Drs. A.J.Gilbert Silvius MBA Lector Business, ICT en Innovatie Consultant Hogeschool Utrecht Van Aetsveld

projectmanagement van projectmanagement Drs. A.J.Gilbert Silvius MBA Lector Business, ICT en Innovatie Consultant Hogeschool Utrecht Van Aetsveld Drs. A.J.Gilbert Silvius MBA Lector Business, ICT en Innovatie Consultant Hogeschool Utrecht Van Aetsveld Gilbert Silvius 45 jaar Opleiding: KMA Bedrijfseconomie (Erasmus) MBA (K.U. Leuven) Promotieonderzoek

Nadere informatie

Factsheet CONTENT & EXPERIENCE MANAGEMENT Mirabeau

Factsheet CONTENT & EXPERIENCE MANAGEMENT Mirabeau Factsheet CONTENT & EXPERIENCE MANAGEMENT Mirabeau CONTENT & EXPERIENCE MANAGEMENT Mirabeau We bieden de beste oplossing voor uw content management en klantdialoog Het moment waarop bezoekers en klanten

Nadere informatie

Customer experience in het digitale tijdperk

Customer experience in het digitale tijdperk Customer experience in het digitale tijdperk Hoe je een klantgerichte organisatie kan bouwen Marketingmanagement is in constante evolutie. Wij leven niet in een veranderend tijdperk, maar in een verandering

Nadere informatie

Onderliggende technologieën van Workspace 365 voor de Kiosk Medewerker

Onderliggende technologieën van Workspace 365 voor de Kiosk Medewerker Hybride omgeving Inleiding We onderscheiden drie verschillende type medewerkers binnen een bedrijf. Elk type medewerker kan Workspace 365 op een andere manier gebruiken. We gaan in op hoe deze verschillende

Nadere informatie

" Inleiding: " Sectie GISt " GDMC " TUDelft " Case studies " Conclusies

 Inleiding:  Sectie GISt  GDMC  TUDelft  Case studies  Conclusies De impact van open vs closed source voor geo DBMS research Seminar Open Source GEO ICT Delft Wilko Quak 1 Overzicht " Inleiding: " Sectie GISt " GDMC " TUDelft " Case studies " Conclusies 2 Section GIS

Nadere informatie

Ontdek de verborgen schat in onderhoud

Ontdek de verborgen schat in onderhoud Ontdek de verborgen schat in onderhoud Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht Zoektocht

Nadere informatie

Software Defined Datacenter Visie van Cisco. Erwin uit de Bos Datacenter Strategie Specialist NL euitdebo@cisco.com Versie: 5 februari 2015

Software Defined Datacenter Visie van Cisco. Erwin uit de Bos Datacenter Strategie Specialist NL euitdebo@cisco.com Versie: 5 februari 2015 Software Defined Datacenter Visie van Cisco Erwin uit de Bos Datacenter Strategie Specialist NL euitdebo@cisco.com Versie: 5 februari 2015 Tomorrow Starts Here. Make amazing things happen by connecting

Nadere informatie

IT risk management voor Pensioenfondsen

IT risk management voor Pensioenfondsen IT risk management voor Pensioenfondsen Cyber Security Event Marc van Luijk Wikash Bansi Rotterdam, 11 Maart 2014 Beheersing IT risico s Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor de hele procesketen,

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties De afgelopen decennia zijn er veel nieuwe technologische producten en diensten geïntroduceerd op de

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

WELCOME! The Brown Paper Company

WELCOME! The Brown Paper Company WELCOME! The Brown Paper Company Commercial Automation: De commerciële revolutie? The Brown Paper Company De Sales revolution: transformatie? Huidig SaaS Focus Sales Centric Customer Centric product push

Nadere informatie

World Retail Banking-rapport 2011: meer aandacht voor klantervaring noodzakelijk ondanks toenemende tevredenheid klanten

World Retail Banking-rapport 2011: meer aandacht voor klantervaring noodzakelijk ondanks toenemende tevredenheid klanten PERSBERICHT World Retail Banking-rapport 2011: meer aandacht voor klantervaring noodzakelijk ondanks toenemende tevredenheid klanten Utrecht, 10 mei 2011 Ondanks het lage vertrouwen in de banksector is

Nadere informatie

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De digitale overheid verovert steeds meer terrein. Want burgers en bedrijven regelen hun overheidszaken steeds meer online. Dit vraagt om een

Nadere informatie

Een toelichting op Circular IQ

Een toelichting op Circular IQ Een toelichting op Circular IQ Vereniging Circulair Friesland Roy Vercoulen & Claire Teurlings Founders Circular IQ 14 Februari 2017 Een slim interactief platform dat duurzaamheidsinformatie verandert

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

Towards a competitive advantage

Towards a competitive advantage Towards a competitive advantage 9 Mei 2017 www.nxtport.eu PANTONE Blue 654 C 1 Agenda NxtPort Context NxtPort Concept, Spelregels, Inkomstenmodel Kort Overzicht van de Architectuur/Functionaliteit Praktisch:

Nadere informatie

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband WESTHOEK BUSINESS DISTRICT een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband AGENDA 1. Missie, doelstellingen en taakstellingen van Westhoek Business District 2. Inspirerende

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Grensoverschrijdend. Interoperabel ticketing

Grensoverschrijdend. Interoperabel ticketing Grensoverschrijdend Interoperabel ticketing Bas van Os en Bas van Weele Dag van de Rail Utrecht, 21 juni 2017 Inhoud Probleem en oplossing Account-BasedReizen en EUROPEAN Travellers Club Waarom? vanuit

Nadere informatie

De Business Case voor sociale media bij gemeenten

De Business Case voor sociale media bij gemeenten De Business Case voor sociale media bij gemeenten Boyd Hendriks Wie de business case zoekt voor het gebruik van sociale media bij gemeenten, vindt meestal een plaatje dat is opgebouwd uit verschillende

Nadere informatie

Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen

Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen Belastingen: het dilemma van het betalen van een fair share en de verschillende voorkeuren van aandeelhouders en

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

ALLES WORDT ANDERS. De impact van Internationale HO trends op de Nederlandse markt

ALLES WORDT ANDERS. De impact van Internationale HO trends op de Nederlandse markt ALLES WORDT ANDERS De impact van Internationale HO trends op de Nederlandse markt 1 MIJN ACHTERGROND 2 ALLES WORDT STEEDS SNELLER ANDERS - Ontwikkelingen volgen zich in een steeds hoger tempo op - Studenten

Nadere informatie

Bring Your Own ID HET NIEUWE INLOGGEN VOOR OVERHEID EN BEDRIJFSLEVEN

Bring Your Own ID HET NIEUWE INLOGGEN VOOR OVERHEID EN BEDRIJFSLEVEN Bring Your Own ID HET NIEUWE INLOGGEN VOOR OVERHEID EN BEDRIJFSLEVEN 2 Digitale Transformatie Het aantal manieren om in te loggen voor online dienstverlening groeit. We gaan toe naar een situatie waarin

Nadere informatie

Keurmerk Zeker-OnLine is HET keurmerk voor online administratieve diensten.

Keurmerk Zeker-OnLine is HET keurmerk voor online administratieve diensten. Keurmerk Zeker-OnLine is HET keurmerk voor online administratieve diensten. Paul Harmzen ControlSolutions Peter Potters - Informer 16 juni 2016 1. Actuele stand van zaken 2. Datalekken en Privacy Shield

Nadere informatie

Belnet: tevreden klanten!

Belnet: tevreden klanten! Belnet: tevreden klanten! In het voorjaar 2012 legde Belnet haar oor te luisteren bij haar belangrijkste stakeholders: de klanten. Belnet gaf de opdracht voor een klanttevredenheidsonderzoek aan het Leuvense

Nadere informatie

De impact van fintech en regtech op het integriteitstoezicht. Willemieke van Gorkum Risk & Compliance Congres, 20 juni 2017

De impact van fintech en regtech op het integriteitstoezicht. Willemieke van Gorkum Risk & Compliance Congres, 20 juni 2017 De impact van fintech en regtech op het integriteitstoezicht Willemieke van Gorkum Risk & Compliance Congres, 20 juni 2017 0 1 Outline A. Nieuwe ontwikkelingen; wat is het speelveld? B. Hoe ziet de toekomst

Nadere informatie

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde IN HET KORT In de private cloud draaien uw Exact-oplossingen zoals u gewend bent, maar dan met optimale flexibiliteit, maximale prestaties

Nadere informatie

Chemie en ICT. de invloed van ICT op de Fabriek, het Product en de Klant van de toekomst. Driebergen, 31-01-2013, Ger Fischer. Paul A.

Chemie en ICT. de invloed van ICT op de Fabriek, het Product en de Klant van de toekomst. Driebergen, 31-01-2013, Ger Fischer. Paul A. Chemie en ICT de invloed van ICT op de Fabriek, het Product en de Klant van de toekomst Driebergen, 31-01-2013, Ger Fischer Paul A. Hendriks Agenda Chemie en ICT Introductie Duurzaamheid als issue Ontwikkelingen

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van VPN's m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015 Maak kennis met wie is GeeFirm GeeFirm Ervaring en referenties in allerlei sectoren Synmotive Internet Overal Cloud - Telecom - Web - IT 24 x 7 support 100% web based office onderdeel van AllSolutions

Nadere informatie

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking VideoSamenwerking Met het oog op zakelijk succes Videosamenwerking (collaboration) is een snelle en effectieve oplossing voor face

Nadere informatie

Perceptie als gids en katalysator voor het verbeteren van ICT waarde en performance

Perceptie als gids en katalysator voor het verbeteren van ICT waarde en performance Perceptie als gids en katalysator voor het verbeteren van ICT waarde en performance 2011 Perceptie Als Leidraad Voor Verbeteringen Perceptie is realiteit. Perceptie is persoonlijk. Perceptie is leidend

Nadere informatie

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Whitepaper Integratie Videoconferentie Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Talk & Vision 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Skype for Business/Lync 4 Hoe doen we dat? 4 3. Gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation 22 mei 2008 Qurius Page 1 Agenda Uitdagingen People Ready Business Integrated Innovation Case: FNV Bondgenoten Qurius en samenvatting Qurius Page 2 Uitdagingen

Nadere informatie

It's about People. Happy People create business. Identificeren van Retail Competenties

It's about People. Happy People create business. Identificeren van Retail Competenties It's about People Happy People create business Identificeren van Retail Competenties 1. Aanleiding Het rekruteren en selecteren van de juiste medewerkers binnen de specifieke vereisten van de Retail sector

Nadere informatie

33.City of Things: Uit Antwerpen, Weldra in uw gemeente?

33.City of Things: Uit Antwerpen, Weldra in uw gemeente? 33.City of Things: Uit Antwerpen, Weldra in uw gemeente? Jan Adriaenssens Director City of Things imec Cities are never random. No matter how chaotic they might seem, everything about them grows out of

Nadere informatie