Roto Smeets Group in Jaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Roto Smeets Group in 2009. Jaarverslag"

Transcriptie

1 Roto Smeets Group in 2009 Jaarverslag

2 Roto Smeets Group in 2009 Jaarverslag

3 300 EBITDA als % van de toegevoegde waarde in miljoenen euro s 3500 Full-time Equivalents (FTE s) 80 Kasstroom operationele activiteiten en investeringen in miljoenen euro s ,2% 21,0% 17,7% 17,5% -1,5% Toegevoegde waarde EBITDA Aantal fte (ultimo) fte gemiddeld Kasstroom operationele activiteiten Investeringen Saldo Toegevoegde waarde en productiekosten per Kton Index 2005 = Intrinsieke waarde en beurskoers per aandeel in euro s Eigen vermogen, nettoschuld en solvabiliteit (%) in miljoenen euro s 39,0% 93,5 41,7% 81,7 44,5% 56,5 45,2% 71,7 39,2% 64, Productiekosten/Kton Toegevoegde waarde/kton Intrinsieke waarde Koers hoog/laag Eigen vermogen Nettoschuld

4 Thema: Papiergebruik laat bossen groeien Ondanks 20 jaar van doelgerichte milieu inspanningen in de bosbouw, de papierindustrie en de grafische sector, houdt de mythe over de negatieve impact van drukwerk op onze bossen hardnekkig stand. Roto Smeets Group wil bijdragen aan het uit de wereld helpen van dergelijke misverstanden door in dit jaarverslag enkele feiten met u te delen. Eén van de meest wijdverbreide misverstanden is dat door de productie van tijdschriften er een tekort aan bomen gaat ontstaan. Het tegenovergestelde is waar. Bossen worden namelijk niet vernietigd om papieren producten te maken. Hout voor papier bestaat uit resten van uitgedunde bossen, boomkruinen en takken, afval uit de houtzagerij, oud papier en hout uit daartoe aangelegde bossen. In deze bossen worden meer bomen geplant dan geoogst om duurzame groei te verzekeren. Het gehele beboste gebied van Europa is nu 30% groter dan in 1950, en groeit nog steeds. Bijkomend voordeel is dat jonge bomen twee keer zoveel CO 2 uit de lucht halen als oude bomen waardoor deze productiebossen ook nog eens een gunstig effect hebben op het omlaag brengen van het CO 2 gehalte in de atmosfeer. Per definitie zijn digitale media dus niet milieuvriendelijker dan papieren producten. Beide media spelen een rol in communicatie en ieder heeft zijn eigen impact op het milieu. Maar er zijn weinig mediavormen die kunnen stellen dat ze geproduceerd worden met behulp van hernieuwbare energie, opgewekt uit een koolstof-neutrale biomassa afkomstig uit duurzaam beheerde bossen en die aan het eind van hun levenscyclus weer omgezet worden in bio-energie. Als papier vandaag zou zijn uitgevonden, zou het beschouwd worden als een duurzame innovatie!

5 Bericht van de voorzitter 1 Geachte aandeelhouder en alle overige bij Roto Smeets Group betrokkenen, De Roto Smeets Group heeft in haar bestaan niet eerder een zo moeilijk jaar als 2009 gekend. De marktomstandigheden waren zeer moeizaam te noemen. De recessie heeft tot vergaande daling van de reclamebestedingen geleid. Dit heeft onze opdrachtgevers parten gespeeld. Het effect daarvan is geweest, dat het papiervolume in de West-Europese markt met circa 17 % is teruggelopen. Daarmee is het volume terug op het niveau van Gevolg van deze ontwikkeling is dat de al aanwezige overcapaciteit, geschat tussen de 10 en 20 %, met nog eens 10 à 15 % is gegroeid. Een en ander legde een nog grotere druk op de marges. In deze marktomstandigheden heeft Roto Smeets Group zich qua volume goed staande weten te houden. Het Roto Smeets Group volume daalde slechts met 6 %, waarmee het marktaandeel op de West-Europese markt steeg. Om zich aan de snel wijzigende marktomstandigheden aan te passen heeft Roto Smeets Group in 2009 strategische en ingrijpende maatregelen genomen die hoge reorganisatiekosten met zich meebrachten. Ingrijpend was de beslissing om een eind te maken aan de 213-jarige historie van Roto Smeets Utrecht. 1 juni 2010 zal het bedrijf definitief dicht gaan. Bij Roto Smeets Etten heeft de substantiële afbouw van capaciteit een belangrijk effect gehad op de personeelsomvang van deze diepdrukkerij. Door ook in andere onderdelen van het concern verdere kostenbesparende reorganisaties in gang te zetten, worden in totaal circa 550 arbeidsplaatsen afgebouwd, een personeelsreductie van 25%. Door deze maatregelen is een capaciteitsafbouw van 8% gerealiseerd en gaan de kosten minimaal 30 mln omlaag. De reorganisatiekosten van 21,1 mln zijn ten laste van het resultaat 2009 gebracht. Medio 2010 zal deze ingrijpende reorganisatie afgerond zijn. Strategisch waren de maatregelen om in deze marktomstandigheden te investeren in nieuwe technologie met als doel technisch en competitief fit te blijven. De veranderingen die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd binnen Marketing Communications zorgen ervoor dat dit onderdeel zich binnen de moeilijke marktomstandigheden goed staande weet te houden en verder kan ontwikkelen in een breder aanbod van diensten. Resultaat 2009 Het resultaat van 2009 is in sterke mate beïnvloed door het in mei aangekondigde herstructureringsprogramma. De opbrengsten van de voortgezette bedrijfsactiviteiten zijn gedaald met 32,1 mln tot 415,4 mln (2008: 447,5 mln) als gevolg van een teruggang in oplage en omvang van tijdschriften en het uit de markt halen van titels door opdrachtgevers. De toegevoegde waarde (TW) komt door voortdurende volumedaling en lagere opbrengstprijzen 20,3 mln lager uit op 192,6 mln (2008: 212,9 mln). Als gevolg van het herstructureringsprogramma is een bedrag van 21,1 mln aan de reorganisatievoorziening gedoteerd. Hierdoor laten de bedrijfskosten een stijging zien van 18,7 mln tot 226,1 mln (2008: 207,4 mln). Het aantal medewerkers op basis van fte s liep terug van ultimo 2008 tot ultimo In 2010 wordt het resterende deel van de reorganisatie geëffectueerd, waarmee de teruggang in fte s van de totale reorganisatie circa 550 zal bedragen. EBITDA is, inclusief de kosten voor de herstructurering, gedaald tot -2,8 mln (2008: 37,2 mln). De trend van de margedruk die in de vorige jaren is ingezet, heeft zich in 2009 voortgezet. Het bedrijfsresultaat (EBIT) liep terug naar -33,0 mln (2008: 5,8 mln). Roto Smeets Group heeft over 2009 een netto resultaat behaald van -27,5 mln, tegenover 1,3 mln over 2008.

6 2 De kasstroom uit operationele activiteiten steeg, ondanks het negatieve resultaat tot 29,1 mln. De netto investeringen in materiële vaste activa bedroegen 23,6 mln (2008: 23,0 mln). Financiering en convenanten Ultimo 2009 is de netto schuld ten opzichte van 2008 met 7,3 mln gedaald tot 64,4 mln (ultimo 2008: 71,7 mln). De vennootschap heeft een sterke balans met een solvabiliteit van 39,2 % (ultimo ,2%), een schuld / EBITDA (genormaliseerd) ratio van 3,5 en een EBITDA (genormaliseerd) / rentelasten ratio van 5,5. Roto Smeets Group heeft met banken een nieuwe financieringsarangement bereikt, die binnen afzienbare tijd volledig geëffectueerd wordt. Dit arrangement geeft Roto Smeets Group voldoende slagkracht voor de komende jaren met een totale maximale faciliteit van circa 110 mln, mede afhankelijk van de stand van de vorderingen op debiteuren. De overeengekomen convenant is een solvabiliteit van >30%. Strategie Roto Smeets Group streeft een toonaangevende positie op de West-Europese markt na, waarbij optimale service en waardeproposities voor haar klanten en prospects centraal staan, door adequate marktbewerking en een optimale product machinerie fit. De Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur blijven strategisch voeling houden met de markt om, daar waar zich mogelijkheden tot consolidatie voordoen, deze goed te kunnen analyseren en adequaat op in te spelen. Het speelveld is het laatste jaar echter sterk veranderd, waardoor de mogelijkheden beperkter en complexer zijn geworden. Daarnaast zullen wij binnen Marketing Communications een breder aanbod van diensten ontwikkelen, die aansluiten bij de veranderende markt van klanten en prospects. Vooruitzichten De marktomstandigheden zullen naar verwachting niet verbeteren. Roto Smeets Group verwacht dat de bedrijfstak in 2010 ten opzichte van 2009 geen groei zal laten zien en dat zij de overcapaciteit en margeproblemen in de komende jaren niet opgelost krijgt. De Europese overheid, werkgevers en werknemers onderkennen dat in de komende periode verdere ingrepen in de industrie noodzakelijk zijn, maar, dat gezien het feit dat de grafische industrie erg gefragmenteerd is, dit de nodige tijd zal vergen. Hoewel veel grafische aanbieders er financieel slecht tot zeer slecht voor staan, is er nog niet veel capaciteit uit de markt genomen, waardoor de margedruk in 2010 onverminderd groot zal zijn. Daarmee is 2010 wederom een zeer uitdagend jaar met een, door alle ingrepen, sterk gepositioneerde Roto Smeets Group. Waarbij de eerder genoemde ingrepen en daarmee samenhangende kostenbesparingen van minimaal 30,0 mln deels in 2010 en volledig in 2011 en volgende jaren zullen bijdragen aan een fors herstel van het operationele resultaat. John Caris CEO Roto Smeets Group NV

7 Inhoud jaarverslag pagina Jaarverslag Introductie van Roto Smeets Group 4 Belangrijke kengetallen 12 Verslag van de Raad van Commissarissen 16 Remuneratie beleid 20 Verslag van de Raad van Bestuur 22 Bestuursrapportage inzake interne risicobeheersings- en controlesystemen 36 Corporate Governance 40 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in Groepsgegevens 50 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening 55 Geconsolideerde balans 56 Geconsolideerd overzicht van mutaties in het eigen vermogen 58 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 59 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 60 Grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling 62 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 71 Vennootschappelijke jaarrekening Vennootschappelijke winst- en verliesrekening 107 Vennootschappelijke balans 108 Vennootschappelijk overzicht van mutaties in het eigen vermogen 110 Toelichting op de vennootschappelijke balans 112 Overige gegevens Statutaire bepaling inzake de winstbestemming 115 Accountantsverklaring 116 Bestuursverklaring 117 Onafhankelijkheidsverklaring Stichting Preferente Aandelen Roto Smeets Group NV 118

8 4 Introductie van Roto Smeets Group Roto Smeets Group NV (v/h RSDB NV) is een Nederlandse vennootschap, gevestigd te Deventer, die functioneert als houdstermaatschappij van de tot het concern behorende binnen- en buitenlandse ondernemingen. Roto Smeets Group is een volledige structuurvennootschap. De aandelen van Roto Smeets Group zijn opgenomen in de notering van NYSE Euronext Amsterdam. Roto Smeets Group levert in binnen- en buitenland een breed scala aan grafische en communicatiediensten en -producten. Roto Smeets Group bestaat uit ruim 20 besloten vennootschappen waarbinnen ultimo medewerkers werkzaam zijn. Behalve de deelneming Business Media (40%) zijn alle werkmaatschappijen ultimo % dochterondernemingen. Grafische industrie algemeen De grafische industrie in West-Europa is zeer gefragmenteerd. De sector bestaat hoofdzakelijk uit kleine en middelgrote ondernemingen, die tezamen ongeveer 80% van de bedrijven uitmaken. In elk van de landen zijn een paar grote Europese spelers actief. Consolidatie en andere vormen van samenwerking zijn in ontwikkeling, vooral bij de grotere bedrijven. Kleine en middelgrote bedrijven zijn vooral actief in nichemarkten. De verdeling van de markt vindt met name plaats op basis van drukprocedés en daaraan gekoppeld de producten die het meest efficiënt met behulp van een van die technieken geproduceerd kunnen worden. Deze technieken zijn diepdruk, rotatieoffset, vellenoffset en sinds enkele jaren ook digitale druk. Het specifieke van de verschillende processen maakt ze complementair aan elkaar, en deels ook vervangend. Daarnaast leveren steeds meer grafische bedrijven aanvullende diensten zoals creatie, content management, fulfilment diensten of logistiek management. Innovatie Innovatie binnen de sector is gericht op de ontwikkeling van communicatieoplossingen, druk- en printoplossingen en diensten voor de diverse afnemersegmenten. Voorbeelden zijn netwerkverbindingen voor het uitwisselen van concepten en productiedata, voor het beheren van diensten en voor multichannel oplossingen. De grafische industrie houdt zich actief bezig met het integreren van nieuwe technologische normen voor content management (XML, enz.), kwaliteitsmanagement (ISO normen) en workflow management (JDF en JMF). Door de zeer brede klantenkring heeft de grafische industrie een goed overzicht van trends, ontwikkelingen en prognoses, niet alleen in drukwerk, maar ook in de reclame, internet en mobiele communicatie dat wordt gebruikt om het dienstenaanbod aan te passen. Kennis Door alle nieuwe technieken in de grafische industrie hebben medewerkers een steeds bredere vakkennis en zijn goed op de hoogte van nieuwe technologische ontwikkelingen. Dankzij zowel creatieve vaardigheden en diepgaand technisch inzicht, worden ze steeds vaker betrokken bij het optimalisatieproces van gedrukte producten. Regelgeving Een belangrijke voorwaarde voor de grafische industrie is het blijven voldoen aan de wetgeving inzake de luchtkwaliteit. De belangrijkste richtlijn, de IPPC-richtlijn, is onlangs samengevoegd met de oplosmiddelenrichtlijn waardoor een vereenvoudiging van de bestaande wetgeving inzake indu s- triële emissies is opgetreden. De grafische industrie wordt ook beïnvloed door andere beleidsgebieden zoals onder andere de uitvoering van REACH, het beleid inzake afvalpreventie en de recycling van afval. In de grafische industrie is een wildgroei van certificatieschema s, Chains of Custody of ISO-regelingen, zoals ISO 14001, die de eisen voor milieu-management van een organisatie vastlegt. Een specifieke ISO drukkwaliteit standaard, meestal gebruikt in offsetproductie, stelt de drukker in staat de hoogst mogelijke kwaliteit te leveren met de bestaande apparatuur. Concurrentie Als gevolg van de uitbreiding van de Europese Unie neemt in sommige marktsegmenten de concurrentie toe. Globalisering treft vooral de boekproductie en de verpakkingsindustrie, met inbegrip van handleidingen. Concurrentie tussen aanbieders van tijdschriften, catalogi en reclamedrukwerk etc. vindt binnen een kleinere cirkel grensoverschrijdend plaats. Daarnaast wordt de grafische industrie geconfronteerd met nieuwe, digitale concurrentiefactoren zoals bijvoorbeeld e-reader en ipad. Kwetsbaarheid voor financiële crisis Zoals in andere industriële sectoren met een groot aantal kleine en middelgrote ondernemingen, is het in het huidige financiële klimaat ook voor de grafische industrie moeilijk om financiering te krijgen. Bovendien is de groei in de grafische industrie sterk afhankelijk van de groei van de economie. De bezettingsgraad hangt af van orders voor reclame, commer-

9 Thema: Hout gebruikt voor papier komt uit bossen waar meer bomen worden geplant dan geoogst om duurzame groei te verzekeren SWOT-analyse grafische industrie 5 Sterkte Hoge technische kwaliteiten Moderne en efficiënte productiefaciliteiten Een traditie van ongoing R&D Efficiënte milieuzorg Drukwerk is milieuvriendelijk Kansen Communicatie-industrie groeit Differentiatie strategieën mogelijk vanwege verscheidenheid aan omvang en activiteiten Toenemend dienstverlenend Ontwikkeling crossmedia technologieën Zwakte Gemiddelde omvang is te klein en de bedrijfstak daardoor te versnipperd Overcapaciteit en lage bezettingsgraad Krimpende markt Bedreigingen Toenemende grensoverschrijdende concurrentie Herplaatsing van activiteiten naar ontwikkelingslanden Zeer sterke prijsdruk Ontwikkeling crossmedia technologieën Veranderend consumentengedrag cieel drukwerk, tijdschriften, catalogi enz. De economische groeivertraging heeft dan ook een negatieve invloed op de commerciële vooruitzichten. Visie en Missie De grafische industrie in West-Europa is met name in het afgelopen jaar geconfronteerd met een structurele afname van de vraag. Een toenemende inzet van andere mediavormen naast gedrukte media en veranderend consumentengedrag, zijn in deze kenmerkend. Deze afname is in 2008 en 2009 verder versterkt door de effecten van de huidige economische crisis. Mede als gevolg van deze afnemende vraag wordt de grafische industrie in West-Europa geconfronteerd met een toenemende overcapaciteit. Zowel in de diepdruk als in de rotatieoffset is er sprake van een structurele overcapaciteit van 25 30%. Hierdoor is een enorme druk op de opbrengstprijzen ontstaan waardoor de industrie in problemen is geraakt. Er zal een diepgaande rationalisatie en/of consolidatie van de capaciteit moeten plaatsvinden voordat er sprake kan zijn van enig herstel in de balans tussen vraag en aanbod. Toch proberen sommige werkgevers de oplossing nog steeds te vinden in nieuwe productieapparatuur in plaats van in sanering en consolidatie. Roto Smeets Group streeft een initiërende rol na in het tot stand brengen van de noodzakelijke consolidatie van de grafische industrie in Europa waarbij ze rekening houdt met het belang van alle belanghebbenden. Gezegd dient te worden dat het zeer complexe omstandigheden zijn waarbinnen dit dient plaats te vinden. Vooruitlopend hierop blijft het beleid gericht op een positieve ontwikkeling van het resultaat per aandeel door het op peil houden van de financiële conditie middels scherpe sturing

10 6 Introductie van Roto Smeets Group op de operationele kasstroom, kapitaaldiscipline op investeringen en beheersing van de schuldpositie. Roto Smeets Group wil haar opdrachtgevers bedienen met efficiënte en hoogwaardige diensten vanuit goed geoutilleerde kennis- en productiecentra. Ze wil dit realiseren in een cultuur van klantgerichtheid, openheid en betrouwbaarheid waarbij verandervermogen, schaalgrootte, eigentijdse productiemiddelen en snelheid van handelen kernwaarden zijn. Deze diensten worden geleverd door medewerkers die gekenmerkt worden door een drang naar perfectie en die handelen met respect en vertrouwen in elkaar in een organisatie waar de zorg voor veiligheid, gezondheid, ontwikkeling en welzijn een integraal onderdeel vormt van het ondernemingsbeleid. Roto Smeets Group wil haar verantwoordelijkheid jegens medewerkers, klanten en samenleving tot uiting laten komen in haar verankerd milieubeleid en maatschappelijke betrokkenheid. Vennootschappelijke Beschrijving Kapitaalstructuur Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 75 mln en is verdeeld in gewone aandelen en preferente aandelen, elk 5 groot. Per 31 december 2009 zijn gewone aandelen uitgegeven en geplaatst. Stichting Preferente Aandelen Roto Smeets Group NV De Stichting Preferente Aandelen Roto Smeets Group NV, gevestigd te Deventer, behartigt de belangen van de vennootschap en van alle daarbij direct en indirect betrokkenen. Het stichtingsbestuur is onafhankelijk (zie de onafhankelijkheidsverklaring op pagina 118). Het bestuur is als volgt samengesteld: Prof. Mr. M.W. den Boogert, voorzitter Mr. R.P. Voogd W.H. Weiland Aandeelhouders Grootaandeelhouders, volgens het register substantiële deelnemingen van de Autoriteit Financiële Markten per 17 maart 2010: Marsala B.V. 22,02% Stichting Administratiekantoor W.A.N. 19,98% Riva Investments 15,27% The Nielsen Company 13,48% Parcom Capital 12,12% Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf leden. Een profielschets alsmede een reglement voor de Raad van Commissarissen zijn beschikbaar via de corporate website en liggen ten kantore van de vennootschap. De Raad van Commissarissen kent een honorering die onafhankelijk is van de winst en een zittingsperiode die in principe maximaal drie termijnen van vier jaar bedraagt. De Raad van Commissarissen is als volgt samengesteld: R.A.J. Huyzer, voorzitter Drs. A.P. Lugt, plaatsvervangend voorzitter Drs. R. Blom H.C.A. Groenen Drs. H.C.P. Noten Voor de huidige leden van de Raad geldt het volgende rooster van aftreden: Raad van Bestuur De Raad van Bestuur bestaat uit twee leden en kent een collectieve verantwoordelijkheid waarbij de voorzitter een doorslaggevende stem heeft. De voorzitter is verantwoordelijk voor de strategie, de stafzaken, Roto Smeets Grafi- Services, PSH en aansturing van de business line Marketing Communications. Het tweede lid van de Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de operationele aansturing van de rotatiebedrijven, De Wit en verkoop. De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld: J.P. Caris, CEO Ir B.J.W. van der Heijden RM, COO benoemd herbenoeming herkiesbaar Drs R. Blom H.C.A. Groenen R.A.J. Huyzer Drs. A.P. Lugt , Drs. H.C.P. Noten

11 7 Organisatieschema Secretariaat CEO F&E, HR, ICT Inkoop, JuZa Communicatie COO Marketing Controlling Centrale Ondernemingsraad Het concern heeft een volwassen functionerend vertegenwoordigend overleg dat bestaat uit een Centrale Ondernemingsraad en de gebruikelijke bedrijfsondernemingsraden. Het dagelijks bestuur van de Centrale Ondernemingsraad is als volgt samengesteld: C.P.M. van der Eerden, voorzitter F. Bijsterbosch, plaatsvervangend voorzitter J.W.J. de Vooght G.J. Willemsen A.T.M. Stevens, ambtelijk secretaris Marketing Communications MediaPartners Group Leads to Loyals PSH/ Hoogte80 Vellendrukkerijen RSGS Eindhoven RSGS Utrecht Rotatiebedrijven Roto Smeets Deventer De Wit Grafische Projecten Roto Smeets Etten Sales & Production Support Verkoop International Sales National Sales Concernagenda De vennootschap hanteert een concernagenda, waarin alle relevante data met betrekking tot formele gebeurtenissen en publicaties, overlegcircuits van de Raad van Bestuur met aandeelhouders, de Raad van Commissarissen en de Centrale Ondernemingsraad, alsook de verschijningsdata van de periodieke financiële rapportages, zijn opgenomen. Roto Smeets Utrecht* Roto Smeets Weert Senefelder Misset Doetinchem Antok Hongarije Belangrijke financiële data 2010 Algemene Vergadering van Aandeelhouders: 28 april 2010 Business update 1e kwartaal: 12 mei 2010 Publicatie halfjaarcijfers: 26 augustus 2010 Business update 3e kwartaal: 10 november 2010 * is vanaf 1 juni 2010 gesloten

12 8 Introductie van Roto Smeets Group Thema: Door productiebossen voor onder meer papier is het gehele beboste gebied van Europa nu 30% groter dan in 1950, en groeit nog steeds.

13 9 Kennisgebieden Roto Smeets Group hanteert een businessmodel van kernactiviteiten die elkaar onderling aanvullen en versterken. Deze activiteiten zijn ondergebracht in twee business lines: Print Productions en Marketing Communications. Print Productions Gericht op het efficiënt en effectief vervaardigen van drukwerk door middel van gefocuste drukkerijen die de totale waardeketen van prepress tot en met distributie beslaan. Sinds haar bestaan heeft Roto Smeets Group een sterke en loyale klantenkring weten op te bouwen in West-Europa. De kern van de business line Print Productions, in de markt actief onder de merknamen Roto Smeets, Senefelder Misset en Antok, bestaat uit een verkooporganisatie met eigen verkoopkantoren in zeven landen van de Europese Unie. Roto Smeets is in Nederland op afstand marktleider. In Noordwest-Europa heeft Roto Smeets in de betreffende markt een aandeel van ca. 5%. Roto Smeets biedt de markt korte doorlooptijden en leverbetrouwbaarheid gepaard aan kosteneffectiviteit. De brede Europese oriëntatie samen met een grondige kennis van de markt en gedegen vakmanschap geeft Roto Smeets een vooraanstaande positie binnen haar vakgebied. De diensten die de Print Productions bedrijven bieden zijn als volgt te verdelen: Diepdruk Roto Smeets Deventer en Roto Smeets Etten zijn diepdrukbedrijven en de capaciteit van beide diepdrukkerijen wordt als één capaciteit in de markt gezet. Roto Smeets richt zich, op basis van haar totale diepdrukcapaciteit op drie marktsegmenten, te weten uitgevers, retailbedrijven en postorderbedrijven. Binnen de haar ter beschikking staande capaciteit worden de gewenste producten, zeer uiteenlopend in aantal pagina s, aantal exemplaren en formaten, geproduceerd op de meest efficiënte en effectieve manier. Een belangrijk deel van de productie van Roto Smeets Deventer en Roto Smeets Etten is bestemd voor de export naar een groot aantal West-Europese landen. Rotatie-offset Roto Smeets Weert beweegt zich voornamelijk op de markt voor publiekstijdschriften met een tijdschriftenformaat op Amerikaans A4 en op de markt voor promotioneel drukwerk. Roto Smeets Utrecht richtte zich sterk op promotioneel drukwerk inclusief afwerking en publiekstijdschriften. De activiteiten van Roto Smeets Utrecht zullen medio 2010 deels overgedragen worden aan de zusterbedrijven. Senefelder Misset richt zich op A4-producten voor de not-for-profit markt en de markt voor tijdschriften en vaktijdschriften. Senefelder Misset heeft een breed aanbod aan grafische disciplines onder één dak (prepress, vellenoffset, rotatie-offset en afwerking, zowel hechten als garenloos). Via de media support zusterbedrijven PSH Media Sales /Hoogte 80 levert ze ook redactionele en advertentieverkoop-diensten. In Hongarije bedient de rotatie-offsetdrukkerij Antok met name retailklanten. Dankzij het uitgebreide machinepark garanderen de drukkerijen een grote gelijktijdige capaciteit en korte doorlooptijd. Vellenoffset Roto Smeets GrafiServices Eindhoven en Roto Smeets GrafiServices Utrecht zijn de gespecialiseerde vellendrukkerijen van Roto Smeets Group. Deze bedrijven bieden grootschaligheid in combinatie met de nieuwste technieken waarmee zij kunnen zorgen voor kortere doorlooptijden en een nog betere proces- en kostenbeheersing. Zij verzorgen de nabewerking, pre-distributie en distributie van drukwerk maar ook een uitgebreid aantal pre-mediadiensten. De marktbewerking richt zich voornamelijk op periodieken voor uitgevers, verenigingen en instellingen, jaarverslagen en boeken, wenskaarten en marketingcommunicatiedrukwerk. Nabewerking Binnen Roto Smeets Group houdt De Wit Grafische Projecten zich bezig met de complete grafische nabewerkingsactiviteiten van garenloos gebrocheerde producten. Deze vorm van afwerking is geschikt voor drukwerkproducten die een aanzienlijk aantal pagina s tellen, zoals catalogi, reisgidsen of glossy magazines. Rotopack, tot slot, is sterk in het banderen, adresseren en sealen van diverse tijdschriften en in het bijsluiten van samples bij tijdschriften, een geschikt middel om shop traffic te verhogen, de introductie van producten te ondersteunen of response te genereren. Marketing Communications De bedrijven die behoren tot onze business line Marketing Communications versterken de band tussen merken en klanten maar ook tussen bedrijven en medewerkers. De MediaPartners Group creëert verbindende en inspirerende verhalen, die de ontvangers ook werkelijk willen zien en horen. MediaPartners Group gebruikt daarvoor een scala aan communicatiekanalen, waaronder print, online, mobiel, audio en video. Leads to Loyals optimaliseert de klantdialoog door marketing- en procesautomatisering. Of het nu gaat om loyaliteit, lifecycle, retentie, winback, klanttevredenheidsonderzoek, up & cross selling, tell-a-friend of klantwaarde, een goed programma begint met het onderbrengen van klantdata in één centrale marketingdatabase.

14 10 Introductie van Roto Smeets Group MediaPartners Group De MediaPartners Group is in de markt vertegenwoordigd met een drietal kernactiviteiten: MediaPartners Loyaliteits- Communicatie Trouwe klanten zijn goud waard. Met hun doeltreffende redactionele aanpak is MediaPartners in staat klanten te bereiken en te beroeren. De manier waarop ze dat doet verschilt per opdracht, al was het alleen maar omdat elke relatie tussen een bedrijf en zijn klanten anders is. MediaPartners LoyaliteitsCommunicatie levert communicatieadvies, conceptontwikkeling, second opinions, contentproductie voor tijdschriften, gedrukte en digitale nieuwsbrieven, websites, boeken en meer. MediaPartners ActieCommunicatie ActieCommunicatie draait om response. Inspireren, verleiden en verkopen, maar dan wel op een bijzondere manier. Media- Partners ActieCommunicatie zet ideeën om in effectieve campagnes. Het geheim? Hun copywriters en designers vinden precies de juiste toon. Het gevoel dat klanten raakt. Klanten kunnen bij MediaPartners ActieCommunicatie terecht voor communicatieadvies, conceptontwikkeling, direct (e-)mail, huis-aan-huisacties, instore communicatie, advertising concepten, interactieve campagnes, etcetera. MediaPartners InterneCommunicatie Hoe persoonlijker een bedrijf met zijn medewerkers communiceert, hoe groter de betrokkenheid. Interne communicatie luistert nauw. Alles hangt met alles samen. Dat vergt een integrale kijk op zaken en inlevingsvermogen. MediaPartners InterneCommunicatie ondersteunt haar opdrachtgevers hierbij. Bijvoorbeeld met communicatieadvies, conceptontwikkeling, personeelsbladen, nieuwsbrieven, intranet, narrowcasting, webportals, posters en videonieuws. Leads to Loyals Leads to Loyals levert een substantiële bijdrage aan het optimaliseren van communicatieprocessen en het verhogen van de totale klantwaarde voor haar opdrachtgevers door middel van haar competentie op het gebied van databased marketing, automatisering en cross channel campaign management. Voor haar opdrachtgevers adviseert en implementeert Leads to Loyals interactieve marketingprogramma s voor het behouden en versterken van klantrelaties, het reactiveren van klantrelaties en het benutten van up- en cross selling mogelijkheden. De database en campaign management oplossingen zijn afgestemd op de huidige situatie, doelstellingen en behoeften van de opdrachtgever en flexibel aan te passen aan de toekomstige situatie. Leads to Loyals verzorgt hierbij alle inbound en outbound communicatie, zoals , direct mail, drukwerk, internet, (e) fulfilment, telemarketing en SMS. Hierbij biedt Leads to Loyals onder andere centrale gegevensverwerking, webbased toegang tot de CRM database en reporting tool.

15 11 Thema: De papierindustrie scoort relatief laag in CO 2 uitstoot. De VN heeft verklaard dat de hout- en papierindustrie zelfs deel kunnen uitmaken van de oplossing voor het klimaatprobleem.

16 12 Belangrijke kengetallen x mln Opbrengsten 415,4 447,5 485,0 531,3 534,9 Toegevoegde waarde 192,6 212,9 230,9 246,4 252,0 EBITDA -2,8 37,2 40,9 51,8 58,6 EBIT -33,0 5,8 6,3 15,2 25,0 Financieringskosten -3,7-4,3-3,7-4,5-5,3 Resultaat deelnemingen 0,0 0,0 3,7 0,0 0,4 Resultaat voor belastingen -36,7 1,5 6,3 10,7 20,1 Belastingen 9,2-0,2-0,9-3,1-5,7 Resultaat beëindigde bedrijfsactiviteiten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Netto resultaat -27,5 1,3 5,4 7,6 14,5 Balans Vaste activa 172,6 179,7 188,6 193,5 213,2 Vlottende activa 89,3 108,9 115,2 132,0 131,1 Totaal activa 261,9 288,6 303,8 325,5 344,2 Eigen vermogen 102,7 130,4 135,2 135,7 134,1 Langlopende verplichtingen 35,7 53,8 55,6 70,5 87,6 Kortlopende en overige verplichtingen 123,4 104,4 113,0 119,3 122,5 Totaal passiva 261,9 288,6 303,8 325,5 344,2

17 13 x mln Kasstroom Kasstroom uit operationele activiteiten 29,1 13,3 50,4 27,6 29,3 Netto investeringen 23,6 23,0 30,2 17,9 47,0 Ratio s EBITDA/Opbrengsten -0,7% 8,3% 8,4% 9,8% 10,9% EBITDA/Toegevoegde waarde -1,5% 17,5% 17,7% 21,0% 23,2% ROCE -20,5% 3,1% 3,2% 7,1% 11,5% Toegevoegde waarde/kton (Eur) Productiekosten/Kton (Eur) *) Netto schuld/ebitda -23,0 1,9 1,4 1,6 1,6 EBITDA/rentelasten -0,8 8,6 11,0 11,5 11,0 Solvabiliteit 39,2% 45,2% 44,5% 41,7% 39,0% Gegevens per uitstaand aandeel x 1 Kasstroom uit operationele activiteiten 8,8 4,0 15,3 8,4 8,9 Nettoresultaat -8,3 0,4 1,7 2,3 4,4 Intrinsieke waarde 31,2 39,6 41,1 41,2 40,8 Hoogste koers 18,0 38,4 44,5 51,3 56,0 Laagste koers 10,0 14,2 30,5 32,5 34,6 Overige gegevens Aantal fte s ultimo boekjaar Aantal uitstaande aandelen ultimo boekjaar Gemiddeld aantal aandelen *) De productiekosten in 2009 bestaan uit de personele kosten en de overige bedrijfskosten exclusief 21,1 mln reorganisatievoorziening.

18 14 Personalia CURRICULUM VITAE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN Van links naar rechts: Drs. A.P. Lugt Geboortedatum 15 juli 1939 (m) Nationaliteit Nederlandse Voormalige hoofdfunctie Voorzitter RvB Roto Smeets Group NV Commissariaten Vice-voorzitter RvC Roto Smeets Group NV Eerste benoeming 2000 Herbenoeming 2004, 2008 Lopende termijn H.C.A. Groenen Geboortedatum 31 juli 1944 (m) Nationaliteit Nederlandse Voormalige hoofdfunctie Algemeen Directeur NMB Heller Holding NV Commissariaten Lid RvC Roto Smeets Group NV Lid RvC Triple P NV Eerste benoeming 2004 Herbenoeming 2008 Lopende termijn R.A.J. Huyzer Geboortedatum 12 augustus 1941 (m) Nationaliteit Nederlandse Voormalige hoofdfunctie CEO BT Office Products International Inc. Lid Raad van Bestuur KNP BT Distributie Commissariaten Voorzitter RvC Roto Smeets Group Eerste benoeming 2009 Lopende termijn Drs. R.Blom Geboortedatum 10 december 1948 (m) Nationaliteit Nederlandse Voormalige hoofdfunctie Voorzitter Raad van Bestuur Eneco N.V. Commissariaten Lid RvC Roto Smeets Group NV Eerste benoeming 2009 Lopende termijn Drs. H.C.P. Noten Geboortedatum 20 februari 1958 (m) Nationaliteit Nederlandse Huidige hoofdfunctie Fractievoorzitter PvdA in de Eerste Kamer der Staten-Generaal Voormalige hoofdfunctie Directielid NS Reizigers Commissariaten Voorzitter RvC MN Services Voorzitter ActiZ Lid RvC Smit Internationale Lid RvC Roto Smeets Group NV Eerste benoeming 2005 Herbenoeming 2009 Lopende termijn

19 15 CURRICULUM VITAE LEDEN RAAD VAN BESTUUR Ir. B.J.W. van der Heijden RM Geboortedatum 28 mei 1955 (m) Nationaliteit Nederlandse Huidige hoofdfunctie Lid Raad van Bestuur Roto Smeets Group NV Voormalige hoofdfunctie AD NieuwsMedia, directeur/uitgever AD Eerste benoeming 2009 Lopende termijn J.P. Caris Geboortedatum 31 maart 1948 (m) Nationaliteit Nederlandse Huidige hoofdfunctie Voorzitter Raad van Bestuur Roto Smeets Group NV Voormalige hoofdfunctie Lid Raad van Bestuur Roto Smeets Group NV Commissariaten Lid RvC Rabobank Vallei en Rijn Lopende termijn Onbepaalde tijd

20 16 Verslag van de Raad van Commissarissen Thema: De jonge bomen die in productiebossen worden geplant nemen extra CO 2 uit de lucht en de CO 2 in papier blijft ook in het papier. Daardoor scoort de papierindustrie relatief laag in CO 2 uitstoot.

Jaarverslag Roto Smeets Group 2011

Jaarverslag Roto Smeets Group 2011 Jaarverslag Roto Smeets Group 2011 Roto Smeets Group in 2011 Jaarverslagen Roto Smeets Group heeft voor de verslaglegging van haar prestaties in 2011 op het gebied van People, Planet en Profit gekozen

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Tijdens de traditionele RSDBnieuwjaarsbijeenkomst

Tijdens de traditionele RSDBnieuwjaarsbijeenkomst RSDB Communiqué kwartaaluitgave voor aandeelhouders Januari 2005 1 Strijdlustig 2005 in! Tijdens de traditionele RSDBnieuwjaarsbijeenkomst met het management van RSDB op 5 januari jl. keek Hans de Jong

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

TELEGRAAF MEDIA GROEP JAARVERSLAG 2013

TELEGRAAF MEDIA GROEP JAARVERSLAG 2013 TELEGRAAF MEDIA GROEP JAARVERSLAG 2013 Het jaarverslag is digitaal beschikbaar via: www.tmg.nl Voor meer informatie: concerncommunicatie@tmg.nl The annual report is available in the English language via:

Nadere informatie

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G DUURZAAM H EI DSVERSLAG 2003 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 3 KPN en Duurzaamheid 4 Het bedrijf Profiel 6 Corporate governance

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 DAS Holding N.V. Ondernemersdesk: Eén persoonlijk aanspreekpunt voor ondernemers Hanan Drieënhuizen, manager Ondernemersdesk: Ondernemers willen snel en eenvoudig hun weg vinden

Nadere informatie

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 VIJF JAAR KERNCIJFERS KAS BANK N.V. Geconsolideerd in miljoenen euro's 2011 2010 2009 2008 2007 Eigen vermogen toekomend aan de aandeelhouders van de bank 168,0 187,0 193,4

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004

Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 1 Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 Missie Koninklijke Ten Cate is een technologisch gedreven, internationaal opererende, innovatieve onderneming die streeft naar

Nadere informatie

Source Group N.V. Jaarverslag 2014. Inhoud. Voorwoord van de directie

Source Group N.V. Jaarverslag 2014. Inhoud. Voorwoord van de directie Source Group N.V. Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord van de directie 1. Samenstelling directie 2. Raad van Commissarissen 3. Bedrijfsprofiel 4. Directieverslag 5. Overnamerichtlijn 6. Corporate Governance

Nadere informatie

Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V.

Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V. Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V. Profiel ABN AMRO is een vooraanstaande internationale bank met een rijke historie die teruggaat tot 1824 is, gemeten naar kernvermogen, de elfde Europese bank en

Nadere informatie

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V.

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V. Dexia Bank Nederland Jaarverslag 2002 Dexia Bank Nederland N.V. 1 Inhoudsopgave 3 Vijf jaar kerncijfers 4 Profiel Dexia Bank Nederland 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

J A A R 0 B E R I C H T 8 1

J A A R 0 B E R I C H T 8 1 JAAR0 BERICHT8 1 JAAR0 BERICHT8 ColoFON 2009 Van der Moolen Holding N.V. Ontwerp en productie - The KEY Agency, Amsterdam Druk - Zwaan Printmedia 2 JAARbericht 2008 VDM HOOFDKANTOOR HANDELSREGISTER Van

Nadere informatie

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Profiel ASR Nederland is de twee na grootste verzekeraar in Nederland met een omzet van 4,9 miljard in 2009. Onze bijna 4.500 medewerkers zetten zich in voor

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR ROB ZANDBERGEN, CEO LEEN GEIRNAERDT, CFO

RAAD VAN BESTUUR ROB ZANDBERGEN, CEO LEEN GEIRNAERDT, CFO 1 2 RAAD VAN BESTUUR 1 ROB ZANDBERGEN, CEO Rob Zandbergen (1958) is sinds 1 juli 2010 Chief Executive Officer van USG People N.V. Hij is sinds begin 2003 actief in de uitzendsector. Naast zijn werk bij

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2005. Jaarrekening 2005. Toegevoegde Informatie. Kerncijfers. Profiel, beleid, doelstelling en dividendbeleid

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2005. Jaarrekening 2005. Toegevoegde Informatie. Kerncijfers. Profiel, beleid, doelstelling en dividendbeleid S T E R N G RO E P N. V. J A A R RA P P O RT 2 0 0 5 Inhoudsopgave Jaarverslag 2005 4 Kerncijfers 5 Profiel, beleid, doelstelling en dividendbeleid 7 Aandeelhoudersinformatie 8 Samenstelling Raad van Commissarissen

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Identiteit Grontmij, opgericht in 1915, is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau met 8.000 professionals. M i s s i e Grontmij wil de beste

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Amsterdam Commodities N.V.

Jaarverslag 2012 Amsterdam Commodities N.V. Jaarverslag 2012 Amsterdam Commodities N.V. Jaarverslag 2012 Amsterdam Commodities N.V. 2 Inhoud 4 Hoofdpunten 2012 5 Kerncijfers 7 Aandeelhouders- en aandelengegevens 9 Raad van Commissarissen en Raad

Nadere informatie

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008 Nieuw perspectief Nuon Jaarverslag 2008 Nuon legt de focus op Nederland, België en Duitsland Nederland Opwekking van elektriciteit en gasopslag Transport van energie Levering van gas en elektriciteit en

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6 Jaarverslag 2006 Jaarverslag 2006 Inhoud Personalia 4 Aandeelhoudersinformatie 10 Bericht van de Raad van Commissarissen 14 Verslag van de Raad van Bestuur 20 Jaarrekening 2006 Geconsolideerde winst en

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2001 HOLDINGDIRECTIE. drs. F.Th.J. Arp RA (1954) drs. A.J. Swartjes (1949) De heer drs. F.Th.J. Arp RA is per 1 juli 1997 in dienst

JAARVERSLAG 2001 HOLDINGDIRECTIE. drs. F.Th.J. Arp RA (1954) drs. A.J. Swartjes (1949) De heer drs. F.Th.J. Arp RA is per 1 juli 1997 in dienst Jaar verslag 2001 JAARVERSLAG 2001 HOLDINGDIRECTIE drs. F.Th.J. Arp RA (1954) De heer drs. F.Th.J. Arp RA is per 1 juli 1997 in dienst getreden als directeur. In de periode 1991 tot en met 30 juni 1997

Nadere informatie

Enabling your business. Jaarverslag 2012 Koninklijke Reesink N.V.

Enabling your business. Jaarverslag 2012 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business Jaarverslag 2012 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 15:00 uur, CS Utrecht Overal en op

Nadere informatie

Bankieren om mensen vooruit te helpen

Bankieren om mensen vooruit te helpen SNS BANK N.V. Bankieren om mensen vooruit te helpen Jaarverslag 2014 1 SNS BANK N.V. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1 SNS Bank in vogelvlucht 6 1.1 Missie 6 1.2 Strategie 6 1.3 Geschiedenis 6 1.4 Ontvlechting

Nadere informatie

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V.

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V. Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013 Lavide Holding N.V. Postbus 319 1400 AH Bussum contact@lavideholding.com www.lavideholding.com 1 Inhoudsopgave jaarverslag Lavide Holding 2013

Nadere informatie