Handboek Opleidingen 2004 Hoofdstuk Algemeen opleidings- en examenprogramma instructeur A. 1. Algemene bepalingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek Opleidingen 2004 Hoofdstuk 20. 1.1 Algemeen opleidings- en examenprogramma instructeur A. 1. Algemene bepalingen"

Transcriptie

1 1.1 Algemeen opleidings- en examenprogramma instructeur A 1. Algemene bepalingen 1.1 Doel van de opleiding Het doel van de opleiding is de cursist voor te bereiden op het instructie geven aan beginnende en semigevorderde jeugdige en/of volwassen watersporters in een nader aan te geven discipline. 1.2 Toelatingseisen Tot de opleiding worden toegelaten, zij die: a. In het kalenderjaar de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt. b. beschikken over voldoende ervaring in en theoretische kennis van de watersport. Dat wil zeggen, zij dienen redelijke vaardigheid en inzicht te hebben in het: - vaarklaar maken; - veilig overstag gaan en doordacht kiezen van de slagen; - op het juiste moment veilig gijpen; - veilig aankomen en afvaren; - toepassen van de vaarreglementen; c. Medisch goedgekeurd zijn voor de watersport. d. Goed kunnen zwemmen. 1.3 Cursusomvang De opleiding omvat 80 uren, een examen alsmede een stageperiode van 200 lesuren, afgerond door een eindbeoordeling. De cursist dient tenminste 80% van de 80 uren opleiding te volgen. De gehele opleiding behoort binnen twee jaren afgerond te zijn. 1.4 Diploma Zij die blijk geven van het beheersen van het vaarniveau, zowel in theorie als in praktijk en tevens blijk geven van veilig en instructief te kunnen varen in het vaargebied van het opleidingsinstituut alsmede de opleiding en de stageperiode met goed gevolg hebben doorlopen, ontvangen het diploma Instructeur A. 1.5 Verdeling van de lesuren De verdeling van de lesuren is als volgt: Eigen vaardigheid zeilen Theorie zeilen Lesgeven Totaal 40 uren 10 uren 30 uren 80 uren Een stageperiode bestaat uit 40 uren met begeleiding en 160 oefenuren. Degenen, die in het bezit zijn van een diploma Zi-A in een andere CWO-discipline, zijn vrijgesteld van het onderdeel lesgeven terwijl de stageperiode voor hen bestaat uit 24 uren met begeleiding en 96 oefenuren. Hoofdstuk 20, Kaderopleidingen Algemeen pagina 1 maart 2004

2 2. De te behandelen stof 2.1 Eigen vaardigheid praktisch en theoretisch Voldoen aan de eisen beschreven in het CWO-diploma niveau IV. 2.3 Kennis en vaardigheden lesgeven 1. De invloed van motivatie op gedrag in de onderwijsleersituatie. Het belang van de analyse en de methode van analyse van de beginsituatie bij de lesplanning. 2. Omgaan met factoren die van invloed zijn op de effectiviteit van het leren (leerpsychologie, ontwikkelingspsychologie en leeftijdskenmerken, emoties, affectief klimaat, groepsproces, conflicthantering). 3. Het leiden van een kennismakingsgesprek, gericht op het ontdekken van de motivatie van de cursist. 4. Lesplan maken aan de hand van een onderwijsleermodel. 5. Luisteren, observeren, analyseren en interpreteren. 6. Feed back geven, foutenanalyse. 7. Blessurepreventie. 8. Methodische opbouw van genoemde manoeuvres en technieken in 2.1, voor zover van toepassing op de beginnende en semi-gevorderde cursist. 9. Methodieken, didactieken. 10. Inrichting van de organisatie en het lesprogramma, zoals die van toepassing zijn op het instituut waar de opleiding plaatsvindt. 11. Omgaan met lesmateriaal, waaronder instructieboten. 12. Het verzorgen van een aantal lessen, bestaande uit minimaal 2 dagdelen, aan zowel beginnende als semi-gevorderde cursisten in de betreffende discipline Stageperiode De cursist geeft tijdens de stageperiode les aan beginners en semi-gevorderde cursisten in zowel de theorie- als praktijkonderdelen. De stage bestaat in principe uit 40 uren begeleiding en 160 oefenuren (ofwel vijf instructieweken), die niet aaneengesloten hoeven te zijn. Voor degenen, die in het bezit zijn van een CWO-diploma A in een andere CWO-discipline, bestaat de stage in principe uit 24 uren begeleiding en 96 oefenuren. De stage vindt plaats bij een opleidingsinstituut onder verantwoordelijkheid van een door de CWOerkende Opleider Indien aan het betreffende opleidingsinstituut geen door de CWO erkende Opleider verbonden is, kan de stage plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van een niet-erkende opleider, mits de CWO dit vooraf schriftelijk heeft goedgekeurd Tijdens de stage wordt door de cursist, in samenwerking met de Opleider, een verslag bijgehouden aan de hand van een door de CWO goedgekeurd model voor het stageverslag. 3. Exameneisen 3.1 Eigen vaardigheid. De kandidaat moet beschikken over voldoende kennis, inzicht, eigen vaardigheid in de stof genoemd onder Lesgeven De cursist moet een lesprogramma kunnen opbouwen en les kunnen geven aan beginnende en semigevorderde cursisten in de betreffende discipline. Hoofdstuk 20, Kaderopleidingen Algemeen pagina 2 maart 2004

3 4. Regeling en norm van het examen 4.1 Regeling van het examen Het examen bestaat uit de volgende onderdelen gedurende de daarbij vermelde tijden: I. Eigen vaardigheid: minimaal 60 minuten praktijk. II Theorie: minimaal 30 minuten mondeling of minimaal 60 minuten schriftelijk, naar keuze van de CWO. III Lesgeven: de eindbeoordeling van het gedeelte Lesgeven vindt plaats door de verantwoordelijke erkende Opleider aan het slot van de stageperiode aan de hand van het stageverslag van de cursist. Deze beoordeling kan zijn onvoldoende, voldoende of goed. Bij onvoldoende beoordeling van de stage wordt de cursist in de gelegenheid gesteld de stage (geheel of gedeeltelijk) over te doen volgens door de Opleider te formuleren specifieke stage-opdrachten. Indien de stage onder verantwoordelijkheid van een niet-erkende opleider heeft plaatsgevonden, vindt de eindbeoordeling van het gedeelte lesgeven plaats door middel van het examen lesgeven. Het examen lesgeven bestaat uit 60 minuten lesgeven aan beginnende en/of semi-gevorderde cursisten op het water. Het stageverslag ligt gedurende twee jaren na afronding van de opleiding ter inzage bij het opleidingsinstituut De examenonderdelen 'Eigen vaardigheid' en 'Theorie' worden afgenomen door een door de CWO aangestelde examinator, eventueel vergezeld van een gedelegeerde namens de CWO. Er worden twee (hele) cijfers vastgesteld. Een cijfer lager dan 6 wordt als onvoldoende beschouwd Het examenonderdeel 'Lesgeven' (voor cursisten die de stage niet onder verantwoordelijkheid van een erkende Opleider hebben afgelegd) wordt afgenomen door een door de CWO ingestelde examencommissie, die bestaat uit een voorzitter en secretaris (die bij voorkeur niet als examinator optreden) en tenminste twee examinatoren. Het examen staat onder toezicht van een door of namens de minister aangewezen Rijksgecommitteerde. De examencommissie houdt als regel voor de aanvang van het examen een bespreking over de gang van zaken van het examen. De cursist wordt beoordeeld door twee examinatoren, die ieder afzonderlijk het naar hun oordeel aan de cursist toe te kennen (gehele) cijfer bepalen. Het cijfer wordt vastgesteld op het (niet afgeronde) gemiddelde van de door de beide examinatoren voorgestelde cijfers. Indien echter het verschil tussen de twee voorgestelde cijfers meer dan twee bedraagt, vindt eerst overleg plaats tussen de examinatoren. Leidt dit overleg niet tot een zodanige wijziging van de voorgestelde cijfers dat het verschil daartussen twee of minder bedraagt, dan wordt het cijfer vastgesteld door de voorzitter van de examencommissie, nadat de betreffende examinatoren en na overleg met de Rijksgecommitteerde. Het eindcijfer voor het onderdeel Lesgeven wordt vastgesteld. Een eindcijfer lager dan 6 wordt als onvoldoende beschouwd Door het ministerie van VWS aangewezen Rijksgecommitteerden, alsmede door of namens de CWO aangewezen personen, hebben het recht om te allen tijde onderdelen van de opleiding, het examen en/of de stage te inspecteren en desgewenst inzage in alle op de opleiding, het examen en/of de stage betrekking hebbende stukken. Zij kunnen gevraagd of ongevraagd advies geven aan de Opleider, de examinator, de CWO-gedelegeerde of de CWO over de opleiding, het examen en/of de stage. 4.2 Norm van het examen De vaststelling van de uitslag van het examen geschiedt naar de volgende norm: De cursist is geslaagd indien de cijfers voor de onderdelen 'Eigen vaardigheid' en 'Theorie' tenminste 6 bedragen en de beoordeling door de erkende Opleider aan het slot van de stageperiode tenminste voldoende is, dan wel het eindcijfer voor het onderdeel Lesgeven tenminste 6 bedraagt Zowel in het onderdeel 'Eigen vaardigheid', 'Theorie' als Lesgeven is het mogelijk om herexamen te doen. Een herexamen wordt in het algemeen niet eerder dan een week en niet later dan 18 maanden na het vorige examen afgenomen. Een voldoende cijfer voor één van de onderdelen blijft 18 maanden geldig In alle overige gevallen is de cursist afgewezen. Hoofdstuk 20, Kaderopleidingen Algemeen pagina 3 maart 2004

4 1.2 Algemeen opleidings- en examenprogramma CWO-instructeur B 1. Algemene bepalingen 1.1 Doel van de opleiding Het doel van de opleiding is de cursist voor te bereiden op het instructie geven aan gevorderde watersporters in een bepaalde CWO-discipline en het opleiden en begeleiden van instructeurs die instructie geven aan beginnende en semi-gevorderde zeilers in een bepaalde CWO-discipline. 1.2 Toelatingseisen Tot de opleiding worden toegelaten, zij die - de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt; - in het bezit zijn van het diploma CWO-instructeur A in de betreffende discipline. 1.3 Cursusomvang De opleiding bestaat uit 69 uren opleiding en een stageperiode van 160 lesuren, waarvan 30 uren stagebegeleiding. De gehele opleiding behoort binnen drie jaren afgerond te zijn. 1.4 Diploma Zij die het onderdeel eigen vaardigheid, de stage lesgeven aan gevorderden en het onderdeel begeleiden van de instructeur A in opleiding met goed gevolg hebben afgelegd, ontvangen het diploma CWOinstructeur B. 1.5 Verdeling van de lesuren De verdeling van de lesuren is als volgt: Theorie begeleiding/lesgeven gevorderden 24 uren Eigen vaardigheid Theoriekennis Totaal Lesgeven gevorderden Begeleiden instructeurs in opleiding Totaal 30 uren 15 uren 69 uren 80 uren 80 uren 160 uren. De stage lesgeven gevorderden bestaat uit 15 uren begeleiding en 65 oefenuren. De stage begeleiden van instructeurs in opleiding bestaat uit 15 uren begeleiding en 65 oefenuren. Diegene, die in het bezit is van een Instructeur B-diploma in een andere CWO-discipline is vrijgesteld van het onderdeel lesgeven terwijl de stage lesgeven gevorderden bestaat uit 8 uren begeleiding en 32 oefenuren. De stage begeleiden van A-instructeurs in opleiding bestaat uit 8 uren begeleiding en 32 oefenuren. 2. De te behandelen stof 2.1 Eigen vaardigheid praktisch en theoretisch Voldoen aan de eisen zoals beschreven in de betreffende CWO-diploma-eisen eigen vaardigheid, (theorie en praktijk) niveau V. De manoeuvres dienen echter vlot, veilig, steeds gebruikmakend van optimale zeilstanden en met grote zekerheid en nauwkeurigheid uitgevoerd te worden. 2.3 Kennis en vaardigheden lesgeven 1. De invloed van motivatie op gedrag in de onderwijsleersituatie. Het belang van de analyse en de methode van analyse van de beginsituatie bij de lesplanning. 2. Omgaan met factoren die van invloed zijn op de effectiviteit van het leren (leerpsychologie, ontwikkelingspsychologie en leeftijdskenmerken, emoties, affectief klimaat, groepsproces, conflicthantering). Hoofdstuk 20, Kaderopleidingen Algemeen pagina 4 maart 2004

5 3. Het voeren van een begeleidingsgesprek. 4. Lesplan maken aan de hand van een onderwijsleermodel. 5. Luisteren, observeren, analyseren en interpreteren. 6. Feed back geven, foutenanalyse. 7. Blessurepreventie. 8. Methodische opbouw van in 2.1 genoemde manoeuvres en technieken. 9. Methodieken, didactieken in het bijzonder gericht op het lesgeven aan gevorderde watersporters 10. Inrichting van de organisatie en het lesprogramma, zoals die van toepassing zijn op het instituut waar de opleiding plaatsvindt. 11. Geschiedenis en organisatie van de vrijwillige vaaropleidingen in Nederland. 12. Omgaan met lesmateriaal, waaronder instructieboten. 13. Het verzorgen van lessen aan gevorderde watersporters. 14. Het begeleiden van A-instructeurs in opleiding bij het lesgeven aan beginnende en semigevorderde watersporters. 2.4 Stageperiode De stages in het lesgeven aan gevorderde watersporters (bij voorkeur instructeurs in opleiding) en in het begeleiden van beginnende instructeurs vinden plaats op een opleidingsinstituut onder verantwoordelijkheid van een erkende Opleider. Door de Opleider en de kandidaat wordt van de stages een gezamenlijk verslag bijgehouden. De stage lesgeven gevorderden beslaat 80 uren, waarvan 15 uren begeleiding door de Opleider. De stagebegeleiding van beginnende zeilinstructeurs beslaat 80 uren, waarvan 15 uren begeleiding door de Opleider. Indien aan het betreffende opleidingsinstituut geen door de CWO erkende Opleider verbonden is, kan de stage plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van een niet-erkende opleider, mits de CWO dit vooraf schriftelijk heeft goedgekeurd. Tijdens de stage wordt door de cursist in samenwerking met de Opleider een verslag bijgehouden, aan de hand van een door de CWO goedgekeurd model voor het stageverslag. 3. Exameneisen 3.1 Eigen vaardigheid De kandidaat moet beschikken over voldoende kennis, inzicht en eigen vaardigheid in de behandelde onderdelen als genoemd onder 2.1. De manoeuvres dienen echter vlot, veilig, steeds gebruikmakend van optimale zeilstanden en met grote zekerheid en nauwkeurigheid uitgevoerd te worden. 3.2 Lesgeven De cursist moet een lesprogramma kunnen opbouwen en les kunnen geven aan gevorderde watersporters in de betreffende discipline. De cursist moet een beginnende instructeur kunnen begeleiden bij het voorbereiden en geven van een les aan beginnende of semi-gevorderde watersporters in de betreffende discipline. 4. Regeling en norm van het examen 4.1 Regeling van het examen Lesgeven gevorderden De eindbeoordeling van het gedeelte lesgeven gevorderden vindt plaats door de verantwoordelijke erkende Opleider aan het slot van de stageperiodes aan de hand van een stageverslag. Dit stageverslag ligt gedurende twee jaren na afronding van de opleiding ter inzage op het opleidingsinstituut. Indien de stage lesgeven gevorderden niet onder verantwoordelijkheid van een Opleider heeft plaatsgevonden vindt de eindbeoordeling van het onderdeel lesgeven gevorderden plaats door middel van het cijfer voor het examen lesgeven gevorderden. Het examen lesgeven gevorderden bestaat uit minimaal 60 minuten lesgeven aan gevorderde cursisten op het water. Het examen 'Lesgeven gevorderden' wordt - voor cursisten die geen stage gelopen hebben bij een erkende Opleider - afgenomen door een door of vanwege de CWO aangestelde examencommissie. Het eindcijfer voor dit onderdeel wordt vastgesteld door examencijfer. Hoofdstuk 20, Kaderopleidingen Algemeen pagina 5 maart 2004

6 Deze examencommissie bestaat uit een voorzitter en secretaris, die bij voorkeur geen examinator zijn, en tenminste twee examinatoren ieder van de onderdelen wordt beoordeeld door twee examinatoren, die ieder afzonderlijk het naar hun oordeel aan de cursist toe te kennen cijfer vaststellen. Het cijfer voor dat onderdeel wordt vastgesteld op het tot een geheel cijfer afgeronde gemiddelde van de door de examinatoren vastgestelde cijfers. Indien het verschil tussen de twee voorgestelde cijfers 2 of meer bedraagt, vindt eerst overleg plaats tussen de examinatoren. Leidt dit overleg niet tot een zodanige wijziging van de voorgestelde cijfers dat het verschil daartussen kleiner is dan 2, dan wordt het cijfer vastgesteld door de voorzitter van de examencommissie, na overleg met de rijksgecommitteerde en de examinatoren. Een cijfer lager dan 6 wordt als onvoldoende beschouwd Begeleiden van instructeurs De eindbeoordeling van het gedeelte begeleiden van instructeurs vindt plaats door de verantwoordelijke erkende Opleider aan het slot van de stageperiodes aan de hand van een stageverslag. Dit stageverslag ligt gedurende twee jaren na afronding van de opleiding ter inzage op het opleidingsinstituut. De eindbeoordeling van het onderdeel begeleiden vindt, indien de stage niet onder verantwoordelijkheid van een Opleider heeft plaatsgevonden, plaats door middel van een cijfer vast te stellen door een door de CWO aangewezen erkende Opleider tijdens de stage. Het eindcijfer voor dit onderdeel wordt vastgesteld door het cijfer vastgesteld door de door de CWO aangewezen Opleider. Een cijfer lager dan 6 wordt als onvoldoende beschouwd Eigen vaardigheid theorie De eindbeoordeling vindt plaats door het afleggen van het (Staats)examen Klein Vaarbewijs II dan wel een voor het Klein Vaarbewijs II vrijstelling gevend examen af te leggen. Informatie kan men verkrijgen bij Vaarbewijs & Marifoonexamen cv Examensecretariaat Postbus 93121, 2509 AC Den Haag. Telefoon: Door het ministerie van VWS aangewezen Rijksgecommitteerden alsmede door of namens de CWO aangewezen personen hebben het recht om te allen tijde onderdelen van de opleiding, het examen en/of de stage te inspecteren en desgewenst inzage in alle op de opleiding, het examen en/of de stage betrekking hebbende stukken. Zij kunnen gevraagd of ongevraagd advies geven aan de Opleider, de examinator, de CWO gedelegeerde of de CWO over de opleiding, het examen en/of de stage. 4.2 Norm van het examen De vaststelling van de uitslag van het examen geschiedt naar de volgende norm: De cursist, die zijn stages afgelegd heeft bij een erkende Opleider, is geslaagd indien de beoordeling door de erkende Opleider aan het slot van de stageperiodes voldoende is De cursist, die zijn stages heeft afgelegd bij een niet erkende Opleider, is geslaagd indien de cijfers voor de onderdelen lesgeven gevorderden en begeleiden van instructeurs tenminste 6 bedragen Zowel in het onderdeel 'lesgeven gevorderden' als in het onderdeel begeleiden van instructeurs is het mogelijk om herexamen te doen. Een herexamen wordt in het algemeen niet eerder dan een week en niet later dan 18 maanden na het vorige examen afgenomen Voor het onderdeel 'eigen vaardigheid theorie' gelden de officiële regelingen die door het Ministerie van Verkeer & Waterstaat ten behoeve van het Klein Vaarbewijs II zijn vastgesteld inclusief de van toepassing zijnde vrijstellingsregelingen. De kandidaat dient een bewijs van slagen voor het examen Klein Vaarbewijs II, dan wel een geldig Klein Vaarbewijs II of in geval van vrijstelling, een daarbij behorende geldig bewijs kunnen overleggen. Hoofdstuk 20, Kaderopleidingen Algemeen pagina 6 maart 2004

7 Algemeen opleidings- en examenprogramma CWO-instructeur B * 1. Algemene bepalingen 1.1 Doel van de opleiding Het doel van de opleiding is de cursist voor te bereiden op het examineren van kandidaat op het CWO IV-niveau. 1.2 Toelatingseisen Tot de opleiding worden toegelaten, zij die - de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt; - in het bezit zijn van het diploma CWO-instructeur B in de betreffende discipline. 1.3 Cursusomvang De opleiding bevat een stageperiode van 8 examenuren, waarvan 6 uren onder begeleiding van de verantwoordelijke Opleider. De laatste 2 examenuren zijn onder verantwoordelijkheid van een door de CWO aangestelde gecommitteerde. 1.4 Diploma Zij die tevens het onderdeel examineren met goed gevolg hebben afgelegd, ontvangen het diploma CWO-instructeur B *. 2. De te behandelen stof 2.5 Examineren De stage examineren van het gedeelte eigen vaardigheid praktijk en theorie instructeur-a in de betreffende discipline bestaat uit het tenminste tweemaal mede-examineren van tenminste een tweetal kandidaten onder verantwoordelijkheid van een bevoegde examinator, bij voorkeur de verantwoordelijke Opleider. 3. Exameneisen 3.3 De cursist moet een examen voor het gedeelte eigen vaardigheid instructeur-a in de betreffende discipline kunnen afnemen en daarbij er blijk van geven op de hoogte te zijn van de normen die voor de beoordeling van dit examen gelden. 4. Regeling en norm van het examen 4.1 Regeling van het examen Stage examineren De eindbeoordeling van de stage examineren wordt vastgesteld door de CWO-gedelegeerde onder wiens verantwoordelijkheid de examens hebben plaatsgevonden Door het ministerie van WVC aangewezen Rijksgecommitteerden alsmede door of namens de CWO aangewezen personen hebben het recht om ten allen tijde onderdelen van de opleiding, het examen en/of de stage te inspecteren en desgewenst inzage in alle op de opleiding, het examen en/of de stage betrekking hebbende stukken. Zij kunnen gevraagd of ongevraagd advies geven aan de Opleider, de examinator, of de CWO over de opleiding, het examen en/of de stage. Hoofdstuk 20, Kaderopleidingen Algemeen pagina 7 maart 2004

KNVvL AFDELING PARACHUTESPRINGEN OPLEIDINGS- EN EXAMENPROGRAMMA TOT HOUDER VAN HET BEWIJS VAN TANDEMBEVOEGDHEID. M/V

KNVvL AFDELING PARACHUTESPRINGEN OPLEIDINGS- EN EXAMENPROGRAMMA TOT HOUDER VAN HET BEWIJS VAN TANDEMBEVOEGDHEID. M/V KNVvL AFDELING PARACHUTESPRINGEN OPLEIDINGS- EN EXAMENPROGRAMMA TOT HOUDER VAN HET BEWIJS VAN TANDEMBEVOEGDHEID. M/V INHOUDSOPGAVE bladzijde KNVvL AFDELING PARACHUTESPRINGEN... 1 I. OPLEIDINGSPROGRAMMA

Nadere informatie

Vaarbewijzen voor de pleziervaart op de Nederlandse binnenwateren na 1 juli 2009

Vaarbewijzen voor de pleziervaart op de Nederlandse binnenwateren na 1 juli 2009 Vaarbewijzen voor de pleziervaart op de Nederlandse binnenwateren na 1 juli 2009 Disclaimer: Bijgaande tekst gaat in op de gevolgen van de invoering van de nieuwe Binnenvaartwet voor vaarbewijzen en examinering

Nadere informatie

Opleidingsprogramma en examenregeling voor de opleiding tot C-brevet houder M/V Sportparachutespringen

Opleidingsprogramma en examenregeling voor de opleiding tot C-brevet houder M/V Sportparachutespringen INHOUDSOPGAVE bladzijde I. Opleidingsprogramma 1. Opleidingsdoelen 2 2. Lessenverdeling cursus 2 3. Cursusomvang 2 4. Toelatingseisen 2 5. De inhoud van de opleiding 2 5.1. Theoretische vorming 2 5.1.1.

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS Procedures rond het examen Artikel 1 1.1 De examens voor de diverse opleidingen bestaan uit een deelexamen per module. 1.2 Aan de cursisten wordt na afloop van

Nadere informatie

Brevetopleidingen Sloepgast

Brevetopleidingen Sloepgast Brevetopleidingen Sloepgast Sloepgast 2 Sloepgast 1 Meester- Sloepgast INSTRUCTIEBOEK VOOR DE ZEEKADET Brevet Sloepgast 2 Doel: Goed functioneren als bemanningslid van een roei-, wrik-, zeil- en motorvlet

Nadere informatie

KNVvL AFDELING PARACHUTESPRINGEN OPLEIDINGS- EN EXAMENPROGRAMMA TOT HOUDER VAN HET BEWIJS VAN DE VOUWBEVOEGDHEID SPORTPARACHUTESPRINGEN M/V

KNVvL AFDELING PARACHUTESPRINGEN OPLEIDINGS- EN EXAMENPROGRAMMA TOT HOUDER VAN HET BEWIJS VAN DE VOUWBEVOEGDHEID SPORTPARACHUTESPRINGEN M/V KNVvL AFDELING PARACHUTESPRINGEN OPLEIDINGS- EN EXAMENPROGRAMMA TOT HOUDER VAN HET BEWIJS VAN DE VOUWBEVOEGDHEID SPORTPARACHUTESPRINGEN M/V INHOUDSOPGAVE bladzijde I. OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE OPLEIDING

Nadere informatie

DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR'

DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR' DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR' Uitgave 1 januari 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het deelexamen ter verkrijging van het deelcertificaat Betontechnologisch

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

1 Theorie examen categorie B

1 Theorie examen categorie B 1 Theorie examen categorie B Na 2 opeenvolgende mislukkingen voor het theorie examen categorie B, kan een kandidaat voor het rijbewijs categorie B enkel een nieuw theorie examen afleggen op voorlegging

Nadere informatie

Nederlandse Ski Vereniging

Nederlandse Ski Vereniging Nederlandse Ski Vereniging reader voor de stagebegeleider Skileraar-A 2 11 Stage Inleiding De Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) heeft kaderbeleid hoog in het vaandel. Goed opgeleid kader is immers een

Nadere informatie

==================================================================== HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Artikel 1

==================================================================== HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Artikel 1 Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 1 maart 1991 ter uitvoering van artikel 53, tweede lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs (AB 1989 no. GT 103) Citeertitel: Landsbesluit

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM 1. HET REGLEMENT 1.1. Dit examenreglement geldt voor alle cursussen die onder auspiciën van het NDC worden gegeven. 1.2. Dit reglement wordt vastgesteld,

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO Binnen de mbo-scholen van de Lentiz onderwijsgroep ontstaan vaak vragen over de voorwaarden waaraan vrijstellingen voor AVO-vakken

Nadere informatie

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN Examenreglement voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN zoals bedoeld in de VbV regeling erkenning inbouwbedrijven beveiligingssystemen in/op voertuigen en werkmaterieel Vastgesteld

Nadere informatie

Opleiding Meer Bewegen voor Ouderen Gymnastiek

Opleiding Meer Bewegen voor Ouderen Gymnastiek Opleiding Meer Bewegen voor Ouderen Gymnastiek Doel Cursisten leren veilig en verantwoord les te geven volgens de visie en doelstellingen van het Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO). Centraal in de methode

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03 Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03 Hoofdstuk 2 Examens 03 Paragraaf 1: Theorie-examen Paragraaf 2: Praktijkexamen Paragraaf 3: Benoemingen en herbenoemingen Hoofdstuk 3 Nascholing 06 Hoofdstuk

Nadere informatie

Examenreglement Stichting VVRV

Examenreglement Stichting VVRV Examenreglement Stichting VVRV Algemeen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: de minister: de minister van Infrastructuur en Milieu exameninstelling: de door de minister gemandateerde stichting

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Da Vinci College schooljaar 2015-2016

Vrijstellingsregeling Da Vinci College schooljaar 2015-2016 Vrijstellingsregeling Da Vinci College schooljaar 2015-2016 De vrijstellingsregeling heeft betrekking op alle examens van de mbo-opleidingen van het Da Vinci College en is geldig in het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar kaderberoepsgerichte leerweg zorg en welzijn Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET EXAMEN KEURMEESTER KNPV POLITIEHOND 1 en 2 en OBJECTBEWAKING

REGLEMENT VOOR HET EXAMEN KEURMEESTER KNPV POLITIEHOND 1 en 2 en OBJECTBEWAKING KNPV Examenreglement Keurmeester PH1, PH2 en Objectbewakingshond REGLEMENT VOOR HET EXAMEN KEURMEESTER KNPV POLITIEHOND 1 en 2 en OBJECTBEWAKING Als lid van de KNPV heeft men de mogelijkheid om keurmeester

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 5 1 0 5

U I T S P R A A K 1 5 1 0 5 U I T S P R A A K 1 5 1 0 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Bestuursraad van het ICLON, verweerder 1. Ontstaan en

Nadere informatie

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO 2017 2018 Herkansing In geval van herkansing geldt het hoogst behaalde cijfer. Algemene vakken: Elke examenkandidaat heeft het recht om na schoolexamenperiode 4 in

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar basisberoepsgerichte leerweg economie Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand mei,

Nadere informatie

zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Specialist Keuring en onderhoud, vastgesteld door FOCWA en BOVAG.

zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Specialist Keuring en onderhoud, vastgesteld door FOCWA en BOVAG. REGLEMENT voor het afnemen van het examen SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD ONDERSTEL CARAVAN EN AANHANGWAGENS SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD ELEKTRO CARAVAN SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD OPBOUW CARAVAN

Nadere informatie

Tentamen- en examenreglement voor het diploma Liquorist van de Wijnacademie

Tentamen- en examenreglement voor het diploma Liquorist van de Wijnacademie Hoofdstuk 14 Tentamen- en examenreglement voor het diploma Liquorist van de Wijnacademie 1.Algemene bepalingen Dit reglement verstaat onder: 1.1 Wijnacademie : het instituut dat de opleiding tot het behalen

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2.

ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2. Pagina 1 van 8 ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2. Algemeen reglement van toezicht en examens voor de niveaus 1 en 2. Lasprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063 BMBE-lassen (111)

Nadere informatie

Nationaal Platform Zwembaden NRZ

Nationaal Platform Zwembaden NRZ Nationaal Platform Zwembaden NRZ Examenreglement Beroepsopleiding Allround Zwembadmedewerker (Aqua & Leisure Host) Nationaal Platform Zwembaden NRZ Postbus 119 3970 AC Driebergen Tel (0343) 51 81 18 E-mail:

Nadere informatie

Vaarbewijzen voor de pleziervaart

Vaarbewijzen voor de pleziervaart Wet- en regelgeving Vaarbewijzen voor de pleziervaart Bijgaande tekst gaat in op de gevolgen van de invoering van de nieuwe Binnenvaartwet voor vaarbewijzen en examinering. De wet is van kracht per 1 juli

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' Uitgave september 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Betonlaborant BV, uitgeschreven door de Betonvereniging.

Nadere informatie

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Examenreglement Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Baarn, januari 2008 Kenmerk: SVS-006 Versie: 2008-01 Pagina 1 van 8 1. De Examencommissie a. Het bestuur van de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2.

ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2. Pagina 1 van 9 1. ALGEMEEN ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2. Algemeen reglement van toezicht en examens voor de niveaus 1 en 2. Lasprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063 BMBE-lassen

Nadere informatie

Examenreglement. Inservice. Opleiding. Radiologisch. Laborant

Examenreglement. Inservice. Opleiding. Radiologisch. Laborant Examenreglement Inservice Opleiding Radiologisch Laborant Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Begripsbepalingen 3 Artikel 1 Wettelijk kader 5 Artikel 2 Algemene bepalingen 5 Artikel 3 Het examen 6 Artikel 4

Nadere informatie

Opleidingsprogramma en examenregeling voor de opleiding tot hulpinstructeur M/V Sportparachutespringen

Opleidingsprogramma en examenregeling voor de opleiding tot hulpinstructeur M/V Sportparachutespringen INHOUDSOPGAVE I. Opleidingsprogramma voor de opleiding tot hulp-instructeur m/v sportparachutespringen. 1. Opleidingsdoelen 2. Lessenverdeling cursus 3. Cursusomvang 4. Toelatingseisen 5. De inhoud van

Nadere informatie

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Bladzijde 1 van 7 A. Begripsbepalingenn Bestuur Commissie van Beroep Diploma Examen Examencommissie Examenlocatie Examenonderdeel Examenreglement Examenleider Kandidaat

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VMBO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vmbo 4 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een aangepaste

Nadere informatie

Certificeringssysteem voor rijinstructeurs bestuurder voorrangsvoertuig

Certificeringssysteem voor rijinstructeurs bestuurder voorrangsvoertuig Certificeringssysteem voor rijinstructeurs bestuurder voorrangsvoertuig Instituut Fysieke Veiligheid Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Colofon

Nadere informatie

Lesprogramma CWO I praktijk WSB Helmond

Lesprogramma CWO I praktijk WSB Helmond Lesprogramma CWO I praktijk WSB Helmond zaterdag 21 juni 1 CWO I 10.00 uur / 12.30 uur Oever: Op- en aftuigen blz. 4 Dragen van board en tuig blz. 7 Simulator: Basis- en vaarhouding blz. 8 Overstag blz.

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

Zeil-Instructeur worden bij Sailcenter Limburg 2015. Introductie

Zeil-Instructeur worden bij Sailcenter Limburg 2015. Introductie Zeil-Instructeur worden bij Sailcenter Limburg 2015 Introductie Inhoud van deze presentatie Commissie Watersportopleidingen (CWO) Competentie Gerichte Opleiding tot Instructeur Competenties Rol Leercoach

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Nationaal Platform Zwembaden NRZ

Nationaal Platform Zwembaden NRZ Nationaal Platform Zwembaden NRZ Examenreglement Beroepsopleiding Allround Zwembadmedewerker (Aqua & Leisure Host) Nationaal Platform Zwembaden NRZ Postbus 119 3970 AC Driebergen Tel (0343) 51 81 18 E-mail:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26780 27 augustus 2015 Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 15 juni 2015, nummer CvTE-15.01456, houdende

Nadere informatie

Algemeen reglement van toezicht en examens Niveau 3 en 4.

Algemeen reglement van toezicht en examens Niveau 3 en 4. Pagina 1 van 10 Algemeen reglement van toezicht en examens Niveau 3 en 4. Lasprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063 BMBE-lassen (111) MIG-lassen (131) MAG-lassen (135/136/138) TIG-lassen (141) Autogeen lassen

Nadere informatie

Datum inwerkingtreding: 14 november 2017 (hiermee vervallen alle voorgaande versies van dit reglement)

Datum inwerkingtreding: 14 november 2017 (hiermee vervallen alle voorgaande versies van dit reglement) REGLEMENT voor het afnemen van het examen BEVOEGDHEIDSVERLENGING KEURMEESTER CARAVAN EN CAMPER zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Bevoegdheidsverlenging Keurmeester Caravan en Camper. Goedgekeurd

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16248 8 augustus 2012 Regeling van het College voor examens van 19 juni 2012, nummer CvE-12.01405, houdende vaststelling

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 217 Besluit van 23 april 2012 tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET EXAMEN AFDELINGSHELPER VAN DE AFDELING NOORD BRABANT DER KNPV

REGLEMENT VOOR HET EXAMEN AFDELINGSHELPER VAN DE AFDELING NOORD BRABANT DER KNPV REGLEMENT VOOR HET EXAMEN AFDELINGSHELPER VAN DE AFDELING NOORD BRABANT DER KNPV 1.INLEIDING Eenieder die aan de onder punt 2 vermelde voorwaarden voldoet kan Afdelingshelper van de Afdeling Noord - Brabant

Nadere informatie

1. Geldigheid Dit examenprogramma is geldig van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2015.

1. Geldigheid Dit examenprogramma is geldig van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2015. 1. Geldigheid Dit examenprogramma is geldig van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2015. 2. Exameneisen De exameneisen voor het certificaat Event Security Officer zijn opgenomen in een apart document,

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT In dit reglement wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities FENEX : FENEX (Nederlandse

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

Examenreglement NVT tuincentrum academie 1/10/02 1

Examenreglement NVT tuincentrum academie 1/10/02 1 NVT tuincentrum academie Examenreglement Stichting NVT tuincentrum academie Examenreglement NVT tuincentrum academie 1/10/02 1 Artikel 1 Begrippenlijst 1.1 Centrale examencommissie De examencommissie van

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 47592 23 augustus 2017 Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 26 juni 2017, nummer CvTE-17.01282, houdende

Nadere informatie

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN.

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN. Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF art.0.1 Inhoud en doel van het PTA Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bevat de algemene regels voor schoolexamen en centraal examen en een overzicht per

Nadere informatie

BIJLAGE B (categorie B) behorende bij het

BIJLAGE B (categorie B) behorende bij het BIJLAGE B (categorie B) behorende bij het ALGEMENE DEEL REGLEMENT voor het afnemen van het examen RIJ-INSTRUCTEUR voor de categorieën A, B, C, D en E (betreffende examens volgens de nieuwe regelgeving

Nadere informatie

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0 Examenreglement Fittest Examen Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest Versie: 3.0 Vastgesteld op: 04-12-2105 Update: 22-04-2016 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In dit reglement

Nadere informatie

R303.07 NIL/EWF OPLEIDINGS- EN EXAMENREGLEMENT INDUSTRIEEL LIJMEN

R303.07 NIL/EWF OPLEIDINGS- EN EXAMENREGLEMENT INDUSTRIEEL LIJMEN Pagina 1 van 5 R303.07 R303.07 NIL/EWF OPLEIDINGS- EN EXAMENREGLEMENT INDUSTRIEEL LIJMEN 1. ALGEMEEN Dit Opleidings- en Examenreglement is de uitwerking van het Algemeen Reglement voor Opleiding, Examinering

Nadere informatie

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Het examenreglement VASTSTELLING EN BEKENDMAKING Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Namens de NBV, De voorzitter. Bijlage Regeling Bijenteeltonderwijs. Het examenreglement

Nadere informatie

examenprogramma havo 2017 Examenprogramma STAATSEXAMEN HAVO Bartiméus Onderwijs M. Veenemans [1]

examenprogramma havo 2017 Examenprogramma STAATSEXAMEN HAVO Bartiméus Onderwijs M. Veenemans [1] Examenprogramma STAATSEXAMEN HAVO 2017 Bartiméus Onderwijs M. Veenemans [1] Dit programma is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, sommige informatie is pas op een later tijdstip definitief bekend.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM)

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE Opleidingen: Cash Management: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector:

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Examenreglement voor opleidingen tot het landelijk erkend diploma blaasinstrumenten en slagwerk. Van kracht per 1 september 2015

Examenreglement voor opleidingen tot het landelijk erkend diploma blaasinstrumenten en slagwerk. Van kracht per 1 september 2015 Examenreglement voor opleidingen tot het landelijk erkend diploma blaasinstrumenten Van kracht per 1 september 2015 @ Het examenreglement voor opleidingen tot landelijk erkend diploma blaasinstrumenten

Nadere informatie

REGLEMENT. tevens inhoudende. het REGLEMENT van de EXAMENCOMMISSIE voor studiejaar 2014/2015 DIT REGLEMENT VERVANGT ALLE VOORGAANDE REGLEMENTEN

REGLEMENT. tevens inhoudende. het REGLEMENT van de EXAMENCOMMISSIE voor studiejaar 2014/2015 DIT REGLEMENT VERVANGT ALLE VOORGAANDE REGLEMENTEN lad 1 van 9 REGLEMENT tevens inhoudende het REGLEMENT van de EXAMENCOMMISSIE voor studiejaar 2014/2015 DIT REGLEMENT VERVANGT ALLE VOORGAANDE REGLEMENTEN PREAMBULE Door de Stichting Opleiding Medewerkers

Nadere informatie

ski- en snowboardvakanties

ski- en snowboardvakanties 13 14 WINTER 2013-2014 INITIATOR INSTRUCTEUR DAG 1: Wanneer? 20 oktober om 9u30 Waar? Aan Skidôme Terneuzen Dagkaart skibaan incl. lunch: 34,50 Ter plaatse te betalen aan de docent die afrekent voor de

Nadere informatie

Dit is een initiatief tot het doen van een wetsvoorstel ter toevoeging van de volgende wetsregels:

Dit is een initiatief tot het doen van een wetsvoorstel ter toevoeging van de volgende wetsregels: Initiatief Wetsvoorstel inzake examinering in groepsverband Dit is een initiatief tot het doen van een wetsvoorstel ter toevoeging van de volgende wetsregels: Wet tot regeling van het voortgezet onderwijs:

Nadere informatie

REGLEMENT voor het afnemen van het examen ter verkrijging van het

REGLEMENT voor het afnemen van het examen ter verkrijging van het REGLEMENT voor het afnemen van het examen ter verkrijging van het - diploma Voortgezette Opleiding Schoonheidsverzorging - diploma s Specialisaties Schoonheidsverzorging Kwaliteitscentrum Schoonheidsverzorging

Nadere informatie

: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 32, vijfde lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs

: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 32, vijfde lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs Intitulé : Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 32, vijfde lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs Citeertitel: Examenbesluit booglastechniek Vindplaats : AB

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

Examenreglement. Keurmeester Politiehond 1 Keurmeester Politiehond 2 Keurmeester Objectbewakingshond

Examenreglement. Keurmeester Politiehond 1 Keurmeester Politiehond 2 Keurmeester Objectbewakingshond Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging opgericht 1907 - Beschermheer Prof.mr. Pieter van Vollenhoven Examenreglement Keurmeester Politiehond 1 Keurmeester Politiehond 2 Keurmeester Objectbewakingshond

Nadere informatie

Welkom! Examenvoorlichting november 2017

Welkom! Examenvoorlichting november 2017 Welkom! Examenvoorlichting 2017-2018 16 november 2017 Programma Welkom Voorstellen Leerwegen in het VMBO Niveau s in het MBO Beroepsgerichte examenprogramma s Opbouw examenprogramma en slaag- zak regeling

Nadere informatie

Exameneisen NLP Practitioner

Exameneisen NLP Practitioner Exameneisen NLP Practitioner Het examen Onze opleiding wordt afgesloten met een toetsmoment. Wij vinden het belangrijk dat elke deelnemer voor zichzelf helder heeft waar hij/zij staat ten opzichte van

Nadere informatie

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO 2016 2017 REGELINGEN OMTRENT BEROEPS ORIËNTERENDE STAGE. Stage is een handelingsdeel dat verplicht is voor de gekozen beroepsgerichte vakken. Het moet dus naar behoren

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Reglement Examencommissie SVPB

Reglement Examencommissie SVPB Reglement Examencommissie SVPB Nederland kent een scala aan waardevolle branchediploma s en certificaten die kwalificeren voor de uitoefening van beroepen, functies en taken in particuliere beveiligingsorganisaties.

Nadere informatie

Examenreglement RAS-Examenbureau

Examenreglement RAS-Examenbureau RAS-Examenbureau RAS-Examenbureau 2016.01 Pagina 1 van 5 1 ALGEMEEN... 3 2 UITVOERING VAN HET EXAMEN... 3 2.1 Wijze en duur van de examens... 3 2.2 Legitimatie... 3 2.3 Het examen... 3 2.4 Locatie... 3

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 ALLROUND WANDELSPORT INSTRUCTEUR (AWI-3) Wandelsport: een leven lang bewegen Wandelen is hot. Het is op dit moment één van de meest beoefende sporten

Nadere informatie

Examenreglement NBS sierduivenkeurmeester

Examenreglement NBS sierduivenkeurmeester 1 Examenreglement NBS sierduivenkeurmeester Artikel 1. Algemene Bepalingen. Naast de in dit reglement genoemde bepalingen zijn de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de N.B.S, en de Statuten, Reglementen

Nadere informatie

Examenreglement RAS-Examenbureau

Examenreglement RAS-Examenbureau Examenreglement RAS-Examenbureau Pagina 1 van 6 1 ALGEMEEN... 3 2 UITVOERING VAN HET EXAMEN... 3 2.1 Wijze en duur van de examens... 3 2.1.1 Examen Basisopleiding Leidinggevenden... 3 2.2 Legitimatie...

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Examenreglement. voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt

Examenreglement. voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt Examenreglement voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt Het examenreglement van het Connect College te Echt is vastgesteld door het bevoegd gezag per 1 oktober 2015. De in dit examenreglement

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FITNESSTRAINER B

EXAMENREGLEMENT FITNESSTRAINER B [Kies de datum] [PROEVE VAN BEKWAAMHEID] EXAMENREGLEMENT FITNESSTRAINER B VOOR DE EXAMENKANDIDAAT 1 1.8 Examenreglement Fitnesstrainer A Fit!vak 1.0 Januari 2015 Examenreglement Examenbepalingen I. Algemene

Nadere informatie

B A S I S B E R O E P S O P L E I D I N G A L L R O U N D Z W E M B A D M E D E W E R K E R INHOUDSOPGAVE

B A S I S B E R O E P S O P L E I D I N G A L L R O U N D Z W E M B A D M E D E W E R K E R INHOUDSOPGAVE B A S I S B E R O E P S O P L E I D I N G A L L R O U N D Z W E M B A D M E D E W E R K E R INHOUDSOPGAVE I. Opzet Basisberoepsopleiding 1 II. Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begrippen 3 III.Organisatie

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

B A S I S B E R O E P S O P L E I D I N G A L L R O U N D Z W E M B A D M E D E W E R K E R INHOUDSOPGAVE

B A S I S B E R O E P S O P L E I D I N G A L L R O U N D Z W E M B A D M E D E W E R K E R INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE I. Opzet Basisberoepsopleiding 1 II. Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begrippen 3 III.Organisatie en Examencommissies 6 Artikel 2 De Raad voor het Quality Label van NBZ 6 Artikel 3 De Accountmanager

Nadere informatie

BIJLAGE A (categorie A) behorende bij het

BIJLAGE A (categorie A) behorende bij het BIJLAGE A (categorie A) behorende bij het ALGEMENE DEEL REGLEMENT voor het afnemen van het examen RIJINSTRUCTEUR voor de categorieën A, B, C, D, E, T en het herintrederstraject (betreffende examens volgens

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN EXAMEN,,

Nadere informatie

Regeling Colloquium Doctum

Regeling Colloquium Doctum Regeling Colloquium Doctum Toelatingsonderzoek voor de bachelor Theologie 31-10-2012 1 31-10-2012 2 1: Algemeen 1.1 Het colloquium doctum is een toelatingsonderzoek naar de algemene ontwikkeling en de

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 20 januari 2003 betreffende het programma, de voorwaarden en de examenjury voor het praktisch bekwaamheidsexamen van de erkende boekhouders en erkende boekhouders-fiscalisten Bron

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo 2016-2017 Het College WEERT versie 1 september 2016 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO : stichting

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 2. Algemeen PTA 2.1 Organisatie schoolexamen pagina 2

Nadere informatie

Examenreglement Schooljaar

Examenreglement Schooljaar Examenreglement Schooljaar 2013-2014 1. INLEIDING 1.1 Dit reglement is vastgesteld door het bevoegd gezag van Scholengroep Den Haag Zuid- West. 1.2 Het is gebaseerd op het EINDEXAMENBESLUIT V.W.O-H.A.V.O-M.A.V.O.-V.B.O.,

Nadere informatie

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016 Examenreglement Sint Annaparochie 2015-2016 Inleiding Het afnemen van examens v.m.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. is gebonden aan de wet en regelgeving zoals deze o.a. is beschreven in het Inrichtingsbesluit

Nadere informatie

BIJLAGE D (categorie D) behorende bij het

BIJLAGE D (categorie D) behorende bij het BIJLAGE D (categorie D) behorende bij het ALGEMENE DEEL REGLEMENT voor het afnemen van het examen RIJINSTRUCTEUR voor de categorieën A, B, C, D, E, T en het herintrederstraject (betreffende examens volgens

Nadere informatie