Regeling integriteitmeldingen gemeente Waalwijk, P&O/cfw, 11/ Vastgesteld door het college van de gemeente Waalwijk d.d. 16 augustus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regeling integriteitmeldingen gemeente Waalwijk, P&O/cfw, 11/0007253 Vastgesteld door het college van de gemeente Waalwijk d.d. 16 augustus 2011 1"

Transcriptie

1 Regeling integriteitmeldingen Gemeente Waalwijk respectvol, open en eerlijk samenwerken Vastgesteld door het college van de gemeente Waalwijk d.d. 16 augustus

2 Inleiding Een goede regeling voor het melden van integriteitschendingen helpt bij het creëren van een open en transparante organisatie. De wijze van afhandeling van integriteitinbreuken heeft een belangrijke voorbeeldfunctie en bepaalt dus mede de effectiviteit van het integriteitbeleid. Daarnaast is het voor de ontwikkeling en bijsturing van het integriteitbeleid belangrijk dat er inzicht bestaat in binnen de organisatie gepleegde integriteitschendingen. Een centrale registratie van alle schendingen is nodig voor het inzicht in trends en ontwikkelingen. Ook geeft deze regeling een goede basis voor de uniforme afhandeling van schendingen en meldingen. Vastgesteld door het college van de gemeente Waalwijk d.d. 16 augustus

3 Het College en de Raad van Waalwijk; gelet op het bepaalde in artikel 15:2 van de CAR/UWO besluit vast te stellen de volgende : Regeling integriteitmeldingen gemeente Waalwijk 1. Algemene bepalingen Begripsbepalingen Artikel 1 In de regeling wordt verstaan onder: - bevoegd gezag: het college namens deze de gemeentesecretaris, tenzij het meldingen betreft over collegeleden en/of de gemeentesecretaris; - het meldpunt integriteit: het meldpunt wordt gevormd door personen die door het bevoegd gezag zijn benoemd; - integriteitcoördinator: de coördinator van het meldpunt integriteit; - vertrouwenspersoon integriteit: de medewerker die belast is met aanhoren en desgevraagd adviseren van een medewerker inzake het vermoeden van mogelijke integriteitschendingen in de organisatie; - vertrouwenspersoon ongewenst gedrag: de medewerker die belast is met aanhoren en desgevraagd adviseren van een medewerker inzake het vermoeden omtrent ongewenst gedrag op de werkplek; - feitenonderzoeker: medewerker van het meldpunt belast met het onderzoeken van meldingen inzake het vermoeden van mogelijke integriteitschendingen; - adviseur Bureau Bedrijfsvoering en Control: medewerker van het meldpunt belast met het adviseren rondom onderzoeken van meldingen inzake het vermoeden van mogelijke integriteitschendingen; - klachtencoördinator: de medewerker waar een burger een vermoeden van een integriteitschending kan melden; - medewerker: persoon die een dienstverband heeft met de Gemeente Waalwijk, onder wie ook stagiaires, inhuurkrachten e.d. begrepen; - een vermoeden van een integriteitschending: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot een medewerker of de gemeentelijke dienst omtrent: a. belangenverstrengeling; b. diefstal, verduistering; c. fraude, corruptie; d. manipulatie van, of misbruik van (de toegang tot) informatie; e. misbruik van bevoegdheden; f. schending van wetgeving, regelgeving of beleidsregels; g. onverenigbare functies/bindingen/activiteiten; h. verspilling en misbruik van gemeentelijk eigendommen; i. (strafbare) misdragingen buiten werktijd van ambtenaren, burgemeester of wethouders, arbeidscontractanten, uitzendkrachten en gedetacheerden van de gemeente Waalwijk, in het geval die in verband staan tot het functioneren van de betrokkene, van buitengewoon ernstige aard zijn of schadelijk zijn voor de geloofwaardigheid van de betreffende groep of de gemeente in haar geheel; j. het misleiden van justitie; k. een gevaar vormen voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu; l. het schaden van de goede naam van de gemeente; m. (of) het bewust achterhouden van informatie over deze feiten; n. het op andere wijze in strijd handelen met goed ambtenaarschap. Vastgesteld door het college van de gemeente Waalwijk d.d. 16 augustus

4 De gemeente Waalwijk kent voor klachten in verband met ongewenste omgangsvormen de "Regeling ongewenst gedrag op de werkplek". Dit valt niet direct onder het integriteitsbeleid van de gemeente Waalwijk. In overleg met de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag kan bekeken worden of de medewerker indien nodig een melding integriteitschending (in het geval dat ongewenst gedrag kan worden aangemerkt als een vermoedelijke integriteitschending) bij de integriteitcoördinator zal doen. Meldplicht Artikel 2 1. Iedere medewerker van de gemeente Waalwijk is verplicht een vermoeden van een integriteitschending intern aan de orde te stellen bij het afdelingshoofd of, als dat niet kan/onwenselijk is, bij de integriteitcoördinator van het meldpunt integriteit. 2. Het College heeft ook een aangifteplicht in geval van kennisname. Bij een vermoeden is er geen directe aangifteplicht maar dient nader onderzocht te worden (en melding gemaakt). 3. Burgemeester en wethouders melden een vermoeden van een integriteitschending bij de gemeentesecretaris. 4. Overeenkomstig artikel 162 lid 3 Wetboek van Strafvordering, hoeft degene die zelf iets begaan heeft, zichzelf niet aan te geven. 5. Het doen van een valse integriteitmelding wordt gezien als een integriteitschending; voor dergelijke schendingen geldt dan eveneens het onderzoeksprotocol. Bescherming van de melder Artikel 3 1. Op een ieder die een melding ontvangt of daarvan wetenschap heeft, rust de verplichting om op een vertrouwelijke en zorgvuldige manier met de melding om te gaan. 2. De melder die met inachtneming van de bepalingen zoals vermeld in deze regeling een vermoeden van een integriteitschending heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld, voor zover de melder te goeder trouw handelt en geen persoonlijk gewin heeft bij de integriteitschending of de melding daarvan. 3. Het bevoegd gezag stelt vast of de melder te goeder trouw handelt en geen persoonlijk gewin heeft. 4. Ten aanzien van een melder die mogelijk zelf een integriteitschending heeft begaan, dient het bevoegd gezag vast te stellen of de melder te goeder trouw heeft gehandeld en toch de regels heeft geschonden. 5. Aan de medewerker die korter dan twee jaar geleden een melding heeft gedaan, en voor zover de medewerker aangeeft dat er een relatie ligt met de gedane melding, kan slechts ontslag worden aangezegd indien daar, in afwijking van het mandaatregister, toestemming voor is verleend door het College. 2. Taken en bevoegdheden Bevoegd gezag Artikel 4 1. Indien een vermoeden van een integriteitschending is gemeld bij het meldpunt, is de gemeentesecretaris in beginsel bevoegd gezag. 2. Indien de melding de burgemeester, een wethouder of de gemeentesecretaris betreft, is het college bevoegd. De functionaris waar tegen de melding is gericht, trekt zich bij de besluitvorming over de melding terug uit de (college-) vergadering. 3. Indien de melding een Raadslid betreft, wordt dit gemeld bij de burgemeester. Er vinden geen verdere vervolgacties plaats vanuit de ambtelijke organisatie. Vastgesteld door het college van de gemeente Waalwijk d.d. 16 augustus

5 Het meldpunt integriteit Artikel 5 1. Het bevoegd gezag benoemt de functionarissen die het meldpunt vormen. Zij worden benoemd voor de werkingsduur van de regeling. 2. Het meldpunt bestaat ten minste uit de integriteitcoördinator, een feitenonderzoeker en een adviseur van Bureau Bedrijfsvoering & Control. Zij beslissen met gewone meerderheid van stemmen. 3. Ten behoeve van een integriteitonderzoek kan het meldpunt worden uitgebreid met benodigde specifieke expertise of kan het meldpunt specifieke expertise inhuren. 4. Het meldpunt heeft tot taak: a. een door de medewerker gemeld vermoeden van een integriteitschending te onderzoeken en daaromtrent te adviseren aan het bevoegd gezag; b. te zorgen voor een uniforme afhandeling van de meldingen; c. indien nodig, beleid of beleidsmaatregelen voor te stellen om herhalingen in de toekomst te voorkomen; d. een goede registratie bij te houden van gemelde vermoedens van integriteitschendingen. Vertrouwenspersoon integriteit Artikel 6 1. De gemeentesecretaris benoemt in ieder geval een vertrouwenspersoon integriteit. 2. De vertrouwenspersoon integriteit is gelijk aan de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen. 3. De vertrouwenspersoon integriteit heeft tot taak: a. het aanhoren van een medewerker wiens integriteit in het geding is of dreigt te geraken en hem desgevraagd adviseren over de wijze waarop hij hiermee kan omgaan; b. het aanhoren en desgevraagd adviseren van een medewerker over de wijze waarop hij kan omgaan met kennis over of vermoeden van mogelijke integriteitschendingen in de organisatie; c. het op verzoek begeleiden van medewerkers die een melding hebben gemaakt bij het meldpunt integriteit. Dit behelst ook het monitoren na de melding en het verlenen van nazorg; d. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de ambtelijke organisatie en bestuur over integriteit; e. Het (vertrouwelijk) registreren van gesprekken met medewerkers/bestuurders. 4. De vertrouwenspersoon integriteit is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die deze in hoedanigheid van vertrouwenspersoon integriteit verneemt. De plicht tot geheimhouding vervalt niet na beëindiging van de werkzaamheden als vertrouwenspersoon integriteit. Tenzij de wet anders bepaalt, is de vertrouwenspersoon integriteit niet gehouden ten opzichte van derden informatie te geven waarover geheimhouding bestaat. 5. De gemeente zal de vertrouwenspersoon integriteit niet verplichten om de gemeente te informeren noch voor de gemeente te getuigen over de zaken die hij in hoedanigheid van vertrouwenspersoon integriteit heeft vernomen. 6. De vertrouwenspersoon integriteit wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het uitoefenen van zijn taken krachtens deze regeling. 7. Aan de vertrouwenspersoon integriteit kan geen ontslag worden aangezegd zonder dat hiervoor, in afwijking van het mandaatregister, toestemming is verleend door het College. 8. De vertrouwenspersoon integriteit wordt, door zorg te dragen voor voldoende faciliteiten, in de gelegenheid gesteld om zijn functie op goede wijze te vervullen. Vastgesteld door het college van de gemeente Waalwijk d.d. 16 augustus

6 9. Als de werkzaamheden van de vertrouwenspersoon integriteit extra tijd vragen zal daar in redelijkheid ruimte voor worden geboden. 3. Meldingsprocedure Via het meldpunt Artikel 7 1. De medewerker die een vermoeden van een integriteitschending wil melden, doet dit in eerste instantie bij zijn afdelingshoofd, en als dat niet kan of onwenselijk is, bij de integriteitcoördinator van het meldpunt integriteit. Van deze melding wordt, indien er een gesprek heeft plaatsgevonden, een gespreksverslag opgesteld. Anders wordt er een ontvangstbevestiging gestuurd. 2. Indien de medewerker het vermoeden bij het meldpunt heeft gemeld, brengt het meldpunt het bevoegd gezag schriftelijk op de hoogte. 3. De medewerker kan het meldpunt verzoeken zijn identiteit niet bekend te maken. Het meldpunt dient dit verzoek te allen tijden te honoreren. De medewerker kan dit verzoek te allen tijde herroepen. 4. De ontvangst van het gemelde vermoeden van een integriteitschending wordt bevestigd aan de melder door het overhandigen of toesturen van het gespreksverslag. 5. Het bevoegd gezag stelt naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een integriteitschending, indien de melding voldoende concreet, betrouwbaar en onderzoekswaardig is, met behulp van, en onder advisering, van het meldpunt onverwijld een onderzoek conform het Onderzoeksprotocol in. 6. Meldingen worden nog in behandeling genomen indien de vermoedelijke integriteitschending binnen de termijn van twee jaar na de melding ligt. 7. Het meldpunt stelt in principe geen onderzoek in op basis van anonieme (schriftelijke) meldingen. Men kan persoonlijk melding doen bij het meldpunt integriteit, zodat de betrouwbaarheid en onderzoekswaardigheid kan worden beoordeeld. Via de klachtencoördinator Artikel 8 1. Via het klachtencoördinatiepunt kan een burger een vermoeden van een integriteitschending melden. De klachtencoördinator stelt het ingekomen vermoeden onverwijld aan het meldpunt ter beschikking, die de melder uitnodigt voor een intakegesprek. Van deze melding wordt een gespreksverslag opgesteld. 2. Indien het vermoeden bij het meldpunt is gemeld, brengt het meldpunt bevoegd gezag schriftelijk op de hoogte. 3. De ontvangst van het gemelde vermoeden van een integriteitschending wordt bevestigd aan de melder door het toesturen van het gespreksverslag. 4. Het bevoegd gezag stelt naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een integriteitschending, indien de melding voldoende concreet, betrouwbaar en onderzoekswaardig is, met behulp van, en onder advisering van het meldpunt, onverwijld een onderzoek conform het Onderzoeksprotocol in. Standpunt Artikel 9 1. Het bevoegd gezag stelt de medewerker dan wel, indien de medewerker heeft verzocht zijn identiteit niet bekend te maken aan het bevoegd gezag, het meldpunt, binnen zes weken schriftelijk op de hoogte van zijn standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een integriteitschending. 2. Het bevoegd gezag informeert het College over zijn standpunt. Indien de melding een van de collegeleden betreft, trekt die zich terug bij het informeren. 3. Indien het standpunt niet binnen zes weken kan worden gegeven, kan het bevoegd gezag met redenen omkleed de afhandeling voor ten hoogste twee maal vier weken verdagen. Betrokkenen worden hiervan telkens op de hoogte gesteld. Vastgesteld door het college van de gemeente Waalwijk d.d. 16 augustus

7 Het bevoegd gezag stelt de medewerker dan wel het Meldpunt hiervan schriftelijk in kennis. 4. Melding bij de Landelijke Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid Artikel De medewerker kan het vermoeden van een integriteitschending binnen redelijke termijn melden bij de landelijke commissie, indien: a. hij het niet eens is met het standpunt bedoeld in artikel 9; b. hij geen standpunt ontvangen heeft binnen de termijnen bedoeld in artikel De medewerker kan de commissie verzoeken zijn identiteit niet bekend te maken. Hij kan dit verzoek te allen tijde herroepen. Rechtstreekse melding bii de Landelijke Commissie Artikel 11 In het geval zwaarwegende belangen de toepassing van de interne procedure in de weg staan, kan de medewerker, in afwijking van de artikelen 7 en 8 het vermoeden van een integriteitschending rechtstreeks melden bij de commissie 1. Ontvangstbevestiging en onderzoek Artikel De commissie bevestigt de ontvangst van een melding van een vermoeden van een integriteitschending aan de medewerker die het vermoeden heeft gemeld. 2. Indien de commissie dit voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijk acht, stelt het een onderzoek in. 3. Ten behoeve van het onderzoek omtrent een melding van een vermoeden van een integriteitschending is de commissie bevoegd bij het college alle inlichtingen in te winnen die het voor de vorming van zijn advies nodig acht. Het college verschaft de commissie de gevraagde inlichtingen zo mogelijk onverwijld. 4. De commissie kan het onderzoek of gedeelten daarvan opdragen aan een van de leden of een deskundige. 5. Wanneer de inhoud van bepaalde door het college verstrekte informatie vanwege het vertrouwelijke karakter uitsluitend ter kennisneming van de commissie dient te blijven, wordt dit aan de commissie meegedeeld. De commissie beveiligt informatie met een vertrouwelijk karakter tegen kennisneming door onbevoegden. Niet ontvankelijkheid Artikel De commissie verklaart de melding niet ontvankelijk indien: a. de integriteitschending niet van voldoende gewicht is; b. de medewerker de procedure bedoeld in de artikel 7 niet heeft gevolgd en artikel 11 niet van toepassing is; c. de medewerker de procedure bedoeld in de artikelen 7 heeft gevolgd, maar de termijnen bedoeld in artikel 9 nog niet zijn verstreken; d. de melding niet binnen redelijke termijn, zijnde maximaal twee jaar, is geschied. 1 (Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid, Postbus 30435, 2500 GK Den Haag, Vastgesteld door het college van de gemeente Waalwijk d.d. 16 augustus

8 Inhoudelijk advies van de commissie Artikel Indien het gemelde vermoeden van een integriteitschending ontvankelijk is, legt de commissie binnen zes weken zijn bevindingen omtrent de melding van een vermoeden van een integriteitschending neer in een advies aan het college. De commissie zendt een afschrift van het advies aan de medewerker met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van de aan de commissie verstrekte informatie. 2. Indien het advies niet binnen zes weken kan worden gegeven, wordt de termijn door de commissie met ten hoogste vier weken verlengd. De commissie stelt het college alsmede de medewerker daarvan schriftelijk in kennis. 3. Het advies wordt in geanonimiseerde vorm en met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van aan de commissie verstrekte informatie en de terzake geldende wettelijke bepalingen openbaar gemaakt op een wijze die de commissie geëigend acht, tenzij zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten. Nader standpunt Artikel Het college stelt binnen twee weken na ontvangst van het advies van de landelijke commissie de medewerker alsmede de commissie, schriftelijk op de hoogte van zijn nader standpunt. 2. Aan de medewerker die de commissie heeft verzocht zijn identiteit niet bekend te maken geschiedt de berichtgeving van het nader standpunt via de commissie. 3. Een van het advies afwijkend nader standpunt wordt gemotiveerd. 5. Jaarverslag Artikel Jaarlijks wordt door het meldpunt integriteit een verslag opgemaakt. 2. In dat verslag wordt in geanonimiseerde zin en met inachtneming van de terzake geldende wettelijke bepalingen gemeld: a. het aantal en de aard van de meldingen van een vermoeden van een integriteitschending; b. het aantal meldingen dat niet tot een onderzoek geleid heeft; c. het aantal onderzoeken dat het meldpunt heeft verricht; d. overzicht van binnen de organisatie levende problematiek. 3. Dit jaarverslag wordt aan het College en de ondernemingsraad gestuurd en openbaar gemaakt 6. Inwerkingtreding Artikel De Regeling Integriteitmeldingen gemeente Waalwijk 2011 treedt in werking op 1 november De klokkenluidersregeling d.d wordt tegelijkertijd ingetrokken Het College van Waalwijk, d.d. De secretaris, De burgemeester, Drs. A. de Wit Drs. A.M.P. Kleijngeld Vastgesteld door het college van de gemeente Waalwijk d.d. 16 augustus

Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013

Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013 Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013 Het bevoegd gezag van [GEMEENTE OF ORGANISATIE INVULLEN]; gelet op het bepaalde in artikel 15:2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Regeling melding vermoeden misstand (klokkenluidersregeling) BAR-organisatie

Regeling melding vermoeden misstand (klokkenluidersregeling) BAR-organisatie CVDR Officiële uitgave van BAR-organisatie. Nr. CVDR399024_1 16 mei 2017 Regeling melding vermoeden misstand (klokkenluidersregeling) BAR-organisatie Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Klokkenluiders gemeente Haarlem 2008 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. van Velzen Auteur Mevr. M.J.M. Verberne Telefoon 5114680 E-mail: mverberne@haarlem.nl MS/OCR Reg.nr. 2008/227702 Bijlage

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Besluit van burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede gelet op het bepaalde in artikel 15:2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeenten, gelet

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hoorn. Nr. 21726 17 april 2014 Regeling Melding Vermoeden Misstand 2014 Zaaknummer: 1026247 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

Nadere informatie

TiU-Klokkenluidersregeling

TiU-Klokkenluidersregeling TiU-Klokkenluidersregeling Het College van Bestuur van de Universiteit van Tilburg vindt het wenselijk om in het kader van goed bestuur en een integere en transparante organisatie een heldere procedure

Nadere informatie

Nr Melding. vermoedens misstanden gemeente Alkmaar (voormalig Klokkenluidersregeling)

Nr Melding. vermoedens misstanden gemeente Alkmaar (voormalig Klokkenluidersregeling) Dit gebied vrijhouden Begin onder de streep van gemeenteblad Via menu kunt u een nieuw artikel beginnen, met de [Tab] toets is het niveau aan te passen. Met ga je naar de

Nadere informatie

Het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen;

Het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen; Gemeenteblad van de gemeente Dinkelland Jaargang: 2016 Nummer: 26 Uitgifte: 7 april 2016 Besluit van het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen d.d. 22 maart 2016,

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van de wethouder van Middelen en Sport van 4 juni 2003, P&O nr. 03/2314;

Gelezen het voorstel van de wethouder van Middelen en Sport van 4 juni 2003, P&O nr. 03/2314; Regeling melden Integriteitschendingen Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, Gelezen het voorstel van de wethouder van Middelen en Sport van 4 juni 2003, P&O nr. 03/2314; Gelet op artikel 125, derde

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling NWO-werkgever. Inleiding

Klokkenluiderregeling NWO-werkgever. Inleiding Klokkenluiderregeling NWO-werkgever Inleiding Voor NWO is integriteit in doen en laten een essentiële voorwaarde om haar wettelijke taakstelling te kunnen uitvoeren. Integriteit begint bij integer gedrag

Nadere informatie

Stichting Vrije scholen Zuid West Nederland

Stichting Vrije scholen Zuid West Nederland Klokkenluiderregeling ZWN Toelichting Deze regeling Klokkenluider vloeit voort uit de keuze van de stichting om volgens het model Goed Onderwijsbestuur te werken; in de code Goed Onderwijsbestuur van de

Nadere informatie

REGELING MELDING ONREGELMATIGHEDEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING MELDING ONREGELMATIGHEDEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING MELDING ONREGELMATIGHEDEN UNIVERSITEIT LEIDEN INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5: Algemene bepalingen Interne procedure De Commissie integriteit Universiteit

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Ons Middelbaar Onderwijs. ( Klokkenluidersregeling )

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Ons Middelbaar Onderwijs. ( Klokkenluidersregeling ) Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Ons Middelbaar Onderwijs ( Klokkenluidersregeling ) Preambule De regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Ons Middelbaar

Nadere informatie

Regeling melding misstanden Heliomare (Klokkenluidersregeling)

Regeling melding misstanden Heliomare (Klokkenluidersregeling) Werkingsgebied Vastgesteld In werking op Geldig tot Documenteigenaar Auteur Heliomare 14-12-2010 01-01-2011 01-01-2015 Raad van Bestuur Bestuurssecretaris Regeling melding misstanden Heliomare (Klokkenluidersregeling)

Nadere informatie

Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand

Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand Klokkenluidersregeling Kennemer Wonen Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand Kennemer Wonen vindt het belangrijk dat werknemers op een goede maar vooral veilige

Nadere informatie

Regeling ter bescherming van klokkenluiders bij de Universiteit Maastricht (klokkenluidersregeling)

Regeling ter bescherming van klokkenluiders bij de Universiteit Maastricht (klokkenluidersregeling) Regeling ter bescherming van klokkenluiders bij de Universiteit Maastricht (klokkenluidersregeling) Gelet op - De Code Goed Bestuur Universiteiten 2007, door de VSNU vastgesteld en inwerking getreden per

Nadere informatie

Regeling melding onregelmatigheden TU/e

Regeling melding onregelmatigheden TU/e Regeling melding onregelmatigheden TU/e Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven vindt het wenselijk dat in het kader van corporate governance, de universiteit beschikt over een

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING HOGESCHOOL IPABO AMSTERDAM/ALKMAAR

KLOKKENLUIDERSREGELING HOGESCHOOL IPABO AMSTERDAM/ALKMAAR KLOKKENLUIDERSREGELING HOGESCHOOL IPABO AMSTERDAM/ALKMAAR Hoofdstuk 1: Inleidende bepalingen Hoofdstuk 2: Interne procedure Hoofdstuk 3: Melding aan de Commissie Klokkenluiders Hoofdstuk 4: Rechtsbescherming

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Datum Van Doorkiesnummer Aan. E-mail Kopie aan. Blad 1/5 - Klokkenluiderregeling Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: medewerker: degene die al

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling PThU

Klokkenluidersregeling PThU Klokkenluidersregeling PThU Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. een melder: degene die (het vermoeden) van een misstand meldt. b. bevoegd

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling/ Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Klokkenluidersregeling/ Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Klokkenluidersregeling/ Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Preambule De klokkenluidersregeling/ regeling betreffende het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Vitus

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Medelijk Dalton Lyceum)

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Medelijk Dalton Lyceum) IVIPGD12012031408250212 GD1 14.03.2012 0212 Klokkenluidersregeling Stedelijk Dalton Lyceum Regeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Medelijk

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling)

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Preambule De regeling betreffende het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Signum biedt een beschrijving

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen Versie: 18 november 2014 Inhoud INLEIDING...3 INTERNE PROCEDURE VOOR HET

Nadere informatie

0.1 Regeling Melden interne klachten en klokkenluiden

0.1 Regeling Melden interne klachten en klokkenluiden 0.1 Regeling Melden interne klachten en klokkenluiden ConceptkjhKlantcontactcenterGeo- en Vastgoedinformatie en Advies Inhoudsopgave Inleiding...3 Paragraaf 1 Paragraaf 2 Paragraaf 2.1 Paragraaf 2.2 Paragraaf

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Voortgezet Onderwijs)

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Voortgezet Onderwijs) Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Voortgezet Onderwijs) Concept ter bespreking : [10-01-2017] Vastgesteld door de Directie : [10-01-2017] Vastgesteld

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERREGELING ONDERWIJSGEMEENSCHAP VENLO & OMSTREKEN

KLOKKENLUIDERREGELING ONDERWIJSGEMEENSCHAP VENLO & OMSTREKEN College van Bestuur Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken KLOKKENLUIDERREGELING ONDERWIJSGEMEENSCHAP VENLO & OMSTREKEN Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluiderregeling)

Nadere informatie

Hogeschool der Kunsten Den Haag. University of the Arts The Hague KLOKKENLUIDERSREGELING. Koninklijk Conservatorium Royal Conservatoire

Hogeschool der Kunsten Den Haag. University of the Arts The Hague KLOKKENLUIDERSREGELING. Koninklijk Conservatorium Royal Conservatoire KLOKKENLUIDERSREGELING Hogeschool Klokkenluidersregeling Hogeschool Het College van Bestuur besluit, gelet op Branchecode Governance Hogescholen, de Klokkenluidersregeling HdK vast te stellen, die luidt

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Regeling over het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen Dunamare Onderwijsgroep Bestemd voor: - leerlingen dan wel hun wettelijke vertegenwoordiger - (voormalig)

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doelstelling... 3 Hoofdstuk 1. Definities... 4 Hoofdstuk 2. Intern melden... 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Een regeling inzake het omgaan met (een vermoeden van) een ernstige misstand CB09.083 AJH 15-04-2009 procedures Aventus\ versie 3.0 def. vastgesteld RvT 08-06-2009 (vervangt CB08.201)

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGLEMENT STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP

KLOKKENLUIDERSREGLEMENT STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP KLOKKENLUIDERSREGLEMENT STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP Inleiding/beleidslijn Trifolium verwacht dat haar medewerkers zich te allen tijde aan in- en externe regelgeving en afspraken zullen houden.

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Juli 2013 Klokkenluidersregeling Poort6 Inleiding Poort6 hecht er veel waarde aan dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen maken van eventuele vermoedens van

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERS- REGELING

KLOKKENLUIDERS- REGELING KLOKKENLUIDERS- REGELING Klokkenluiderregeling Woningstichting Woensdrecht juni 2008 Pagina 1 van 7 Klokkenluiderregeling Woningstichting Woensdrecht Inleiding Woningstichting Woensdrecht wil in al haar

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand

Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand Christelijk College de Noordgouw Ingangsdatum: 1 november 2016 J.M. de Vries rector-bestuurder Inhoud Preambule...

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING CLUSIUS COLLEGE. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een onregelmatigheid

KLOKKENLUIDERSREGELING CLUSIUS COLLEGE. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een onregelmatigheid KLOKKENLUIDERSREGELING CLUSIUS COLLEGE Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een onregelmatigheid Vastgesteld College van Bestuur: 1 november 2013 Instemming OR: 11 oktober 2013 Vastgesteld

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling. Stichting Woonconcept Woonconcept Holding en daaraan gelieerde ondernemingen

Klokkenluiderregeling. Stichting Woonconcept Woonconcept Holding en daaraan gelieerde ondernemingen Klokkenluiderregeling Stichting Woonconcept Woonconcept Holding en daaraan gelieerde ondernemingen Augustus 2008 Hoofdstuk Pagina Inleiding 3 1. Definities 4 2. Algemene bepalingen 5 3. Interne procedure

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Klokkenluidersregeling Versie 1 december 2016 NB met het verschijnen van een nieuwe klokkenluidersregeling komt de vorige te vervallen. Wil

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand ( Klokkenluidersregeling VO )

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand ( Klokkenluidersregeling VO ) Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand ( Klokkenluidersregeling VO ) Roermond juli 2016 Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen SOML Preambule De regeling

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling Primair Onderwijs)

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling Primair Onderwijs) Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling Primair Onderwijs) Inleiding De regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen de stichting O2A5

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Amsterdam, 1 juli 2007

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Amsterdam, 1 juli 2007 Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Amsterdam, 1 juli 2007 Klokkenluidersregeling De Key 1 Inhoudsopgave 1 Definities...3 2 Interne procedure...3 3 Melding

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Thús Wonen

Klokkenluidersregeling Thús Wonen Klokkenluidersregeling Thús Wonen Voorwoord Thús Wonen vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie.

Nadere informatie

Omgaan met melden vermoeden misstand (Klokkenluidersregeling)

Omgaan met melden vermoeden misstand (Klokkenluidersregeling) Omgaan met melden vermoeden misstand (Klokkenluidersregeling) GGNet Gelet op het belang dat GGNet hecht aan het voeren van een deugdelijk integriteitsbeleid en, als onderdeel daarvan, aan een goed klokkenluidersbeleid,

Nadere informatie

SOVOR JTC. Klokkenluidersregeling JTC. (deze regeling is gebaseerd op de modelregeling van de VO-Raad, april 2008)

SOVOR JTC. Klokkenluidersregeling JTC. (deze regeling is gebaseerd op de modelregeling van de VO-Raad, april 2008) SOVOR JTC Klokkenluidersregeling JTC (deze regeling is gebaseerd op de modelregeling van de VO-Raad, april 2008) Artikel 1: Begripsbepalingen en Algemene Bepalingen 1.A Begripsbepalingen In deze regeling

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden. van een misstand (klokkenluiderregeling)

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden. van een misstand (klokkenluiderregeling) Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (klokkenluiderregeling) Definitief : Voorlopige vaststelling CvB 11 november 2016 Goedkeuring RvT d.d. 28 november 2016 1 Regeling inzake het

Nadere informatie

Regelingen Bestuur en Toezicht Stichting Vakinstelling SVO. Klokkenluidersregeling Raad van Toezicht, vastgesteld 30 juni 2016

Regelingen Bestuur en Toezicht Stichting Vakinstelling SVO. Klokkenluidersregeling Raad van Toezicht, vastgesteld 30 juni 2016 Regelingen Bestuur en Toezicht Stichting Vakinstelling SVO Klokkenluidersregeling Raad van Toezicht, vastgesteld 30 juni 2016 Toelichting Mbo-instellingen behoren volgens de branchecode `Goed Bestuur in

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Datum: 25 juni 2007 Auteur(s): Anouk Vromans Versie: 1.0 Versie Datum Omschrijving Door 1.0 25-6-2007 Opgesteld Jurist BCvB 1.0 25-6-2007 Vastgesteld RvT Datum 25-06-2007 Versie 1.0 Auteur Jurist BCvB

Nadere informatie

Hoofdstuk 32. Klokkenluidersregeling

Hoofdstuk 32. Klokkenluidersregeling Hoofdstuk 32. Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Onderwijsgroep Galilei. Preambule De regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland

Klokkenluidersregeling Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland Klokkenluidersregeling Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland N.B. Deze regeling is afgeleid van de regeling Klokkenluiden in het VO van september 2008 Preambule De regeling inzake het omgaan met

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Stichting Dunavie vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Daarom is

Nadere informatie

gelet op artikel(en) 15:2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeenten;

gelet op artikel(en) 15:2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeenten; Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel(en) 15:2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeenten; gelet op het instemmende besluit van de Ondernemingsraad d.d. 6

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling + toelichting

Klokkenluidersregeling + toelichting + toelichting Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand Preambule De regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Lucas Onderwijs biedt een heldere

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Stichting Standvast Wonen Klokkenluidersregeling Vastgesteld door Raad van Bestuur d.d. 18 september 2014 Goedgekeurd door Raad van Commissarissen d.d. 26 september 2014 Henri van Hees Controller d.d.

Nadere informatie

REGELING MELDING VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND 2016 REGELING MELDING VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND

REGELING MELDING VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND 2016 REGELING MELDING VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND REGELING MELDING VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND 2016 1 INHOUD Inhoudsopgave REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN ERNSTIGE MISSTAND ( KLOKKENLUIDERSREGELING VO ) 3 REGELING INZAKE HET OMGAAN

Nadere informatie

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. bestuur: de natuurlijke persoon/personen of het orgaan

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Woonstichting Vooruitgang

Klokkenluiderregeling Woonstichting Vooruitgang Klokkenluiderregeling Woonstichting Vooruitgang Artikel 1 Inleiding Wst Vooruitgang vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van

Nadere informatie

Melding vermoeden misstanden

Melding vermoeden misstanden Melding vermoeden misstanden Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. werkgever: Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. b. medewerker: De ambtenaar, zoals bedoeld

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Stichting Woontij

Klokkenluiderregeling Stichting Woontij Klokkenluiderregeling Stichting Woontij Klokkenluiderregeling Woontij, versie 1.2, 8 februari 2011 1 Woontij vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van

Nadere informatie

Titel: Klokkenluidersregeling PSW Januari 2017 / EvG

Titel: Klokkenluidersregeling PSW Januari 2017 / EvG Titel: Klokkenluidersregeling PSW Januari 2017 / EvG Inleiding PSW heeft een klokkenluidersregeling. Doel is een zorgvuldige afhandeling van meldingen van redelijke vermoedens van misstanden binnen de

Nadere informatie

Goedgekeurd door de medezeggenschapsraad: [datum] Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum: [datum]

Goedgekeurd door de medezeggenschapsraad: [datum] Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum: [datum] REGELING MELDEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND Goedgekeurd door de medezeggenschapsraad: [datum] Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum: [datum] Regeling melden vermoeden

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Beleidsstuk Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand MT goedgekeurd op 1 november 2016 (P)MR ingestemd op 1 december 2016 college van bestuur formeel vastgesteld op 8 december 2016

Nadere informatie

GEMEENTE SLUIS KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS. gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

GEMEENTE SLUIS KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS. gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; GEMEENTE SLUIS DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS; KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; BESLUIT vast te stellen de volgende

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Onderwijsgroep Amersfoort. (Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen de Onderwijsgroep Amersfoort)

Klokkenluidersregeling Onderwijsgroep Amersfoort. (Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen de Onderwijsgroep Amersfoort) Klokkenluidersregeling Onderwijsgroep Amersfoort (Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen de Onderwijsgroep Amersfoort) 1 Inleiding Klokkenluiden staat in de belangstelling.

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Inleiding Velison Wonen acht het van belang dat medewerkers op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van ernstige misstanden binnen de organisatie.

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND HOOFDSTUK 1. DEFINITIES Artikel 1. Definities In deze regeling worden de volgende definities gebruikt: betrokkene: degene die al dan niet in

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Bijlage: Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. bevoegd gezag: het orgaan dat in

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Stichting Amstelring Groep

Klokkenluidersregeling Stichting Amstelring Groep Klokkenluidersregeling Stichting Amstelring Groep Preambule Deze regeling draagt eraan bij dat zorgorganisaties zorgvuldig omgaan met een (vermoeden van een) misstand. In deze regeling komt tot uitdrukking

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand Klokkenluidersregeling ROC Nijmegen. Datum: 1 maart 2017

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand Klokkenluidersregeling ROC Nijmegen. Datum: 1 maart 2017 Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand Klokkenluidersregeling ROC Nijmegen Datum: 1 maart 2017 Versie 1 maart 2017 / Accordering door het CvB d.d. 15 september 2016 / Instemming

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling de Alliantie

Klokkenluidersregeling de Alliantie Pagina : 1/7 Klokkenluidersregeling de Alliantie Regeling procedure betreffende het omgaan met een vermoeden of aanwijzing van een misstand Inleiding De Alliantie wil in al haar activiteiten hoge normen

Nadere informatie

Regeling melding misstand woningcorporaties

Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling van de procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand en van de (rechts)bescherming van de melder en de vertrouwenspersoon integriteit.

Nadere informatie

REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND ("KLOKKENLUIDERSREGELING") ACCELL GROUP N.V.

REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND (KLOKKENLUIDERSREGELING) ACCELL GROUP N.V. REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND ("KLOKKENLUIDERSREGELING") ACCELL GROUP N.V. Deze regeling is vastgesteld door de raad van bestuur van Accell Group N.V. op 20 februari 2017

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar onderwijs Deze regeling is in werking getreden op 14-03-1995. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van

Nadere informatie

Regeling voor het melden van het vermoeden van een misstand en voor het onderzoek ernaar

Regeling voor het melden van het vermoeden van een misstand en voor het onderzoek ernaar Regeling voor het melden van het vermoeden van een misstand en voor het onderzoek ernaar Strabrecht College, Geldrop Inleiding Een misstand is een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van: - een schending

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 CVDR Officiële uitgave van Hulst. Nr. CVDR280174_1 4 juli 2016 Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst; gelet

Nadere informatie

Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente Stichtse Vecht

Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente Stichtse Vecht Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente Stichtse Vecht I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Algemeen 1.1. Onder politieke ambtsdrager worden verstaan: de burgemeester, de leden

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Versie: V-7 Datum: 13-12-2007 1/7 PREAMBULE Het College van Bestuur van Codarts, Hogeschool voor de Kunsten heeft in het kader van de Branchecode Hogescholen besloten een Klokkenluiderregeling

Nadere informatie

Toelichting bij de gewijzigde voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand

Toelichting bij de gewijzigde voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand Toelichting bij de gewijzigde voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand Ter introductie Het is belangrijk dat ambtenaren die een vermoeden van een misstand hebben, deze op een laagdrempelige wijze kunnen

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling High Five Intenz Groep B.V.

Klokkenluidersregeling High Five Intenz Groep B.V. Klokkenluidersregeling High Five Intenz Groep B.V. Regeling procedure inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid, met instemming van de Ondernemingsraad van High Five Health

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant

Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant Bergen op Zoom, november 2007 Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant - pagina 1 Wonen West Brabant vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERREGELING. Regeling inzake het omgaan met een (vermoeden van een) misstand

KLOKKENLUIDERREGELING. Regeling inzake het omgaan met een (vermoeden van een) misstand KLOKKENLUIDERREGELING Regeling inzake het omgaan met een (vermoeden van een) misstand Klokkenluiderregeling Centrada acht het van belang dat medewerkers op adequate en veilige wijze melding kunnen doen

Nadere informatie

Regeling nevenwerkzaamheden en financiële belangen gemeente Waalwijk

Regeling nevenwerkzaamheden en financiële belangen gemeente Waalwijk Regeling nevenwerkzaamheden en financiële belangen gemeente Waalwijk respectvol, open en eerlijk samenwerken 11/0024818 Regeling nevenwerkzaamheden en financiële belangen 1 1. Inleiding In 2003 is in de

Nadere informatie

gemeente Eindhoven integriteitschendingen politieke ambtsdragers gemeente Eindhoven

gemeente Eindhoven integriteitschendingen politieke ambtsdragers gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Besluit De raad, het college en de burgemeester van Eindhoven, besluiten: vast te stellen het navolgende Protocol vermoedens integriteitschendingen politieke ambtsdragers gemeente Eindhoven

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling ROC West-Brabant

Klokkenluiderregeling ROC West-Brabant Informatie Als u vragen heeft over de regeling kunt u contact opnemen met de (staf)medewerker P&O van uw instituut. Inleiding Vanuit maatschappelijk oogpunt is het van groot belang dat misstanden in organisaties

Nadere informatie

ZO DOEN WE DAT BIJ "WOONGENOOT" Klokkenluidersregeling voor de organisatie

ZO DOEN WE DAT BIJ WOONGENOOT Klokkenluidersregeling voor de organisatie ZO DOEN WE DAT BIJ "WOONGENOOT" Klokkenluidersregeling voor de organisatie KLOKKENLUIDEN BIJ WOONGENOOT Klokkenluidersregeling voor de organisatie AANLEIDING Deze regeling biedt iedere medewerker van WoonGenoot

Nadere informatie

Bijlage 1. Nummer: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende,

Bijlage 1. Nummer: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende, Bijlage 1 2014.24.07 AANSTELLINGSBESLUIT YVONNE SLIER Nummer: 22-4 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende, dat met MB-ALL Toezicht B.V. een detacheringsovereenkomst

Nadere informatie

Regeling Melden Vermoeden Misstand Helmond 2016

Regeling Melden Vermoeden Misstand Helmond 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Helmond. Nr. 7087 16 januari 2017 Regeling Melden Vermoeden Misstand Helmond 2016 gelet op het bepaalde in artikel 15:2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g. Stichting Pensioenfonds PostN L

K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g. Stichting Pensioenfonds PostN L K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g Stichting Pensioenfonds PostN L Versie december 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Regelgeving 3 3 Samenhang interne regelingen 3 4 Inhoud Klokkenluidersregeling

Nadere informatie

Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken

Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken Klokkenluidersregeling Eigenaar: Auteur: Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken Colette Polak Vastgesteld door het CvB op: 1 november 2016 Preambule De Vrije Universiteit Amsterdam: hierna: Vrije Universiteit,

Nadere informatie

Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel

Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel No. 990716. De raad van de gemeente het Bildt; Gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; Overwegende dat het

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Regeling inzake het omgaan Inleiding De modelregeling van de Stichting van de Arbeid vormt voor Fonds 1818 en Het Nutshuis het uitgangspunt. De tekst daarvan is onveranderd gelaten. De bedoeling van deze

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP

KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: Eureko: Raad van Bestuur: De medewerker: Externe Vertrouwenspersoon: Interne Vertrouwenspersoon: Vertrouwenscommissie:

Nadere informatie

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Groningen. Nr. 11001 1 februari 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; gelet op de Arbeidsomstandighedenwet; overwegende

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Domesta (vastgesteld door de bestuurder op 13-5-2014)

Klokkenluidersregeling Domesta (vastgesteld door de bestuurder op 13-5-2014) Klokkenluidersregeling Domesta (vastgesteld door de bestuurder op 13-5-2014) Domesta is een maatschappelijk ondernemer en heeft als corporatie de verantwoordelijkheid over vastgoed en (financiële) middelen

Nadere informatie

Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid (Klokkenluidersregeling)

Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid (Klokkenluidersregeling) Regeling: Klokkenluidersregeling Datum: 24-05-2016 Kenmerk: BGTN7386 Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid (Klokkenluidersregeling) De gemeenschappelijke regeling WOZL en de

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800 AB Gouda

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam

Klokkenluidersregeling. van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam Klokkenluidersregeling van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam Amsterdam, 2006 Preambule Klokkenluiden kan worden omschreven als het door een medewerker (de klokkenluider) extern

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING CIZ

KLOKKENLUIDERSREGELING CIZ KLOKKENLUIDERSREGELING CIZ Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid Klokkenluidersregeling vastgesteld 31 december 2014 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 1. INTERNE MELDING

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Lunet zorg

Klokkenluidersregeling Lunet zorg Klokkenluidersregeling Lunet zorg Versie 20 december 2016, vastgesteld Raad van Bestuur Lunet zorg Eindhoven 1/7 Inleiding De klokkenluidersregeling biedt medewerkers de mogelijkheid om vermoedens van

Nadere informatie