IP/LAN dienst Aansluitpolicy VICnet/SPITS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IP/LAN dienst Aansluitpolicy VICnet/SPITS"

Transcriptie

1 Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Rijkswaterstaat IP/LAN dienst Aansluitpolicy VICnet/SPITS 15 februari 2005 Eindverantwoordelijkheid Goedgekeurd Naam Datum Paraaf Security Manager SPITS E.A. van Buuren Geaccepteerd Manager SPITS

2 Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Rijkswaterstaat IP/LAN dienst Aansluitpolicy VICnet/SPITS 15 Februari 2005

3 Colofon Uitgegeven door: SPITS Informatie: servicedesk SPITS Telefoon: Fax: Uitgevoerd door: Security manager SPITS Opmaak: Datum: Status: definitief Versienummer: IP/LAN dienst Aansluitpolicy VICnet/SPITS

4 Inhoudsopgave Inleiding 5 2. Doel 5 3. Scope 5 4. Policy Verplicht Betrouwbaarheid Toestemming Datacommunicatie Software Toegangsbeheer Externe koppelingen Hardening van systemen Toegangverlening Hardware Gebruikersgroepen Overige eisen Maatregelen A&K analyse Gewenst Onderhoud Optie 9 5. BIJLAGE A Revisie historie 12 4 IP/LAN dienst Aansluitpolicy VICnet/SPITS

5 1. Inleiding Systemen die aangesloten zijn op het VICnet kunnen invloed hebben op het betrouwbaar functioneren van het VICnet en/of andere aangesloten DVM systemen. Om de kans op aantasten van de betrouwbaarheid tot een minimum te beperken, worden aan het aansluiten van systemen een aantal basiseisen gesteld. Dienstonderdelen zijn zelf mede verantwoordelijk voor het waarborgen dat aangesloten systemen aan deze eisen voldoen. 2. Doel Deze policy beschrijft de verplichte, gewenste en optionele maatregelen die genomen moeten worden bij het aansluiten van systemen binnen het VICnet/SPITS netwerk. Specifiek beschrijft deze policy aan welke (minimale) voorwaarden een systeem dient te voldoen alvorens dit aangesloten kan worden op VICnet. 3. Scope De scope van deze policy is VICnet en alle componenten en personen die daarvan deel uitmaken. De scope van deze policy behelst alle systemen die op het VICnet, of netwerken die direct, zonder enige toereikende beveiliging, met het VICnet zijn verbonden, ongeacht of deze in beheer zijn bij SPITS, een lokale beheerorganisatie of derden. Noot: Deze policy geldt dus ook voor alle systemen die aangesloten zijn op de lokale netwerken in de verkeerscentrales (VCLAN) of systemen die onderdeel uitmaken van de netwerkinfrastructuur. Deze policy is onderdeel van de Security policies VICnet/SPITS en is altijd verbonden met het gelijknamige policyoverzicht document en daarin opgenomen algemene beginselen. 5 IP/LAN dienst Aansluitpolicy VICnet/SPITS

6 4. Policy De eisen in deze policy zijn onafhankelijk van het feit of de systemen door SPITS, een RD, SD of derde partij beheerd (gaan) worden. Ook zijn ze onafhankelijk van de periode waarvoor de systemen aangesloten worden. 4.1 Verplicht Betrouwbaarheid Elk aangesloten systeem (of applicatie) mag nooit -onder geen enkele omstandigheid- de betrouwbaarheid van andere systemen en/of applicaties die zijn aangesloten op het VICnet, of de betrouwbaarheid van het VICnet zelf, verstoren Toestemming Een systeem dat met het VICnet verbonden is, mag op geen enkele wijze met een ander netwerk gekoppeld worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de manager SPITS Datacommunicatie Van elk systeem dat gebruik gaat maken van bronnen op het VICnet dienen de volgende zaken bekend te zijn en vastgelegd te worden: a. bandbreedte gebruik, gemiddelde en piek b. welke protocollen/services gebruikt worden en of deze zich houden aan de richtlijnen voor protocollen en hun poortnummers zoals opgesteld in RFC 1700 (Assigned Numbers - c. met welke systemen/applicaties er gecommuniceerd wordt d. welke IP-poortnummers worden gebruikt Alle datacommunicatie van binnen en naar het VICnet dient te voldoen aan de richtlijnen zoals opgesteld in de Firewall Policy van VICnet/SPITS Software De hier genoemde eisen gelden voor alle software dus zowel voor het besturingssysteem alsook voor alle applicatiesoftware. a. Software dient goed gedocumenteerd te zijn. (Er moet een installatiehandleiding en een gebruikershandleiding meegeleverd zijn.) b. Software heeft een testtraject ondergaan, waarbij getoetst is tegen de genoemde eisen die zijn vastgelegd in de Policy voor testen in operationele omgeving. 1 Dit geldt dus bijvoorbeeld ook voor het kantoornetwerk VenWnet/NNV, inbelverbindingen van leveranciers ten behoeve van onderhoudsystemen. 6 IP/LAN dienst Aansluitpolicy VICnet/SPITS

7 c. Software mag na oplevering niet gebruikt worden als ontwikkel/testomgeving. Dus er mogen GEEN ONTWIKKELTOOLS/COMPILERS/SOURCECODE e.d. op het systeem aanwezig zijn. d. Geleverde software moet voldoen aan de richtlijnen van de Patchmanagement Policy VICnet/SPITS. e. Applicatiesoftware bevat alleen de beschreven functionaliteit en bevat geen extra features, achterdeuren, toegang- en loggingfuncties anders dan beschreven. f. Het gebruik van scripts binnen applicaties en op systemen zal nader bepaald worden. g. Besturingssysteemsoftware dient getest te worden of deze gevoelig is voor bekende zwakheden, zoals stack buffer overflows, format string errors en SQL injection exploits. Ook dient getest te worden op lekken in C/C++ en Javagebaseerde applicaties Toegangsbeheer Elk systeem/applicatie of gebruiker die op het VICnet aangesloten wordt, dient aan de volgende voorwaarden te voldoen: a. Authenticatie/autorisatie is belegd, het moet mogelijk zijn om dit via een authenticatieserver te regelen. b. Alle logins zijn persoonsgebonden (en daardoor herleidbaar). c. Het gebruik van Administrator en System logins is verboden. d. Het systeem MOET kunnen functioneren in een DMZ (DeMilitarized Zone) als het bedoeld is om informatie aan gebruikers/systemen ter beschikking te stellen (oftewel het systeem moet achter eventuele firewall kunnen functioneren) Externe koppelingen Systemen binnen VICnet mogen, zonder toestemming van de security manager van SPITS, niet verbonden zijn met andere netwerken zoals kantoornetwerken (bijvoorbeeld VenWnet), modemverbindingen met leveranciers, thuisgebruikers e.d. Voor deze koppelingen mag bovendien alleen maar gebruik gemaakt worden van de hiervoor goedgekeurde diensten (zie o.a. remote toegang policy en draadloze communicatie policy) Hardening van systemen Besturingssysteemsoftware is gehardened/gestripped en bevat alleen noodzakelijke services/functies/drivers. Deze zijn ook gedocumenteerd Toegangverlening a. Toegang verlenen tot systemen alleen op basis van herleidbare unieke identificatie. b. Toegang volgens het principe: niets mag, alleen datgene wat per gebruiker noodzakelijk is (zero-tolerance). c. Voor het verkrijgen van een userid/wachtwoord dient te worden voldaan aan de geldende Wachtwoordpolicy 7 IP/LAN dienst Aansluitpolicy VICnet/SPITS

8 VICnet/SPITS. Alle systemen en applicaties dienen deze te ondersteunen. d. Er dient een autorisatiemodel opgesteld te zijn waarin vastgelegd is welke autorisaties benodigd zijn om een bepaalde functionaliteit te kunnen/mogen uitvoeren Hardware Voor de hardware wordt, indien beschikbaar, gebruik gemaakt van de standaard architecturen zoals beschreven in het USP,UWP en UBP Gebruikersgroepen Er dient minimaal onderscheid gemaakt te worden in de volgende gebruikers(groepen): 1. systeembeheerders 2. applicatiebeheerders 3. gebruikers Overige eisen Los van eventuele SLA afspraken dienen er altijd standaardafspraken te zijn waarin o.a. vastgelegd is dat: a. gebruikers op de juiste wijze (waar het systeem voor bedoeld is) met informatie en de systemen binnen VICnet omgaan; b. gebruikers systemen alleen daarvoor gebruiken waarvoor deze bedoeld zijn Maatregelen Indien een van bovenstaande normen overtreden wordt dan gelden de volgende maatregelen die bij gebruikers bekend moeten zijn: 1. OF 1x waarschuwing bij 2 e x afsluiten 2. OF direct afsluiten indien werking VICnet of andere systemen in gevaar komt (escalatiepad) Voor elke organisatie die aangesloten wordt op VICnet (in welke vorm dan ook), is een persoon 24*7 beschikbaar als aanspreekpunt en gemachtigde in geval van security incidenten en als zodanig onderdeel van het nog te formuleren escalatiepad. (noot: mogelijk kunnen we hiervoor aansluiten bij de VenWnet procuratielijst) A&K analyse Alvorens een systeem aangesloten wordt op het VICnet dient gekeken te worden wat de mogelijke security gevolgen hiervan kunnen zijn. Soms kan volstaan worden met een eenvoudige impactanalyse, maar bij grote systemen/changes kan een risico (A&K) analyse noodzakelijk zijn. 8 IP/LAN dienst Aansluitpolicy VICnet/SPITS

9 4.2 Gewenst Onderhoud Onderhoud aan systemen door derden dient gemeld te worden aan de SPITS servicedesk. Dit is alleen van toepassing op systemen die niet door SPITS beheerd worden. 4.3 Optie Niet van toepassing. 9 IP/LAN dienst Aansluitpolicy VICnet/SPITS

10 5. BIJLAGE A Lijst met bekende services op VICnet Alle services en protocollen die niet genoemd worden, zijn niet toegestaan. Deze tabel beschrijft de service welke binnen het VICnet gehanteerd worden. Services van en naar het VICnet worden beschreven in de Firewall Policy. Service Beschrijving Protocolnaam Poort nr protocol Toegestaan opmerking FTP File Transfer ftp-data 20 tcp Ja Alleen van VICnet Protocol ftp 21 tcp naar Internet. Er is geen FTP service toegestaan die van Internet benaderbaar is. SSH Secure SHell ssh 22 tcp Ja Alternatief voor telnet en rlogin. Telnet Shell telnet 23 tcp Nee Slecht op securityvlak. Mail Mail protocollen smtp 25 tcp Ja Alle SMTP verkeer zal via 1 (mail)host door de firewall naar buitengaan. Andersom zal alle SMTP verkeer van buiten naar binnen herleid worden naar 1 mailserver. Welke vervolgens alle mailverkeer intern routeert. pop3 110 tcp Nee Er is geen POP3- toegestaan. TACACS Authenticatie tacacs 49 tcp Ja protocol DNS Name Service domain 53 udp Ja DHCP Client IP configuratie dienst bootps 67 udp bootpc 68 udp Nee Alleen als dienst binnen VICnet. TFTP Trivial FTP tftp 69 udp Ja Onveilige FTP. Alleen toegestaan als tijdelijk middel voor het updaten van netwerk HTTP http, Webbrowsing componenten. http 80 tcp Ja Inkomend webverkeer is naar geselecteerde servers toegestaan. https 443 tcp Ja Inkomend webverkeer is naar geselecteerde servers toegestaan.??? su-mit-tg 89 udp RPC Portmapper sunrpc 111 udp Ja gebaseerde Network file NFS 2049 udp Ja services system Time Network Time ntp 123 udp Ja Service Protocol Database Ingres INGRES-net 134 tcp Ja ingreslock 1524 tcp SLINGRES 4010 tcp Oracle ORACLE 1525 tcp Ja SQLNET 1521 tcp MySQL MYSQL 3306 tcp Ja PostgreSQL POSTGRSQL 5432 tcp Ja File Sharing Network Management Login/Rlogin Netbios over TCP/IP SNMP Remote Shell en Commando executie netbios-ns 137 udp Nee netbios-dgm 138 udp netbios-ssn 139 tcp microsoft-ds 445 tcp snmp 161 udp Ja snmptrap 162 udp login 513 tcp Nee Alternatief is SSH. shell 514 tcp Nee Alternatief is SSH. 10 IP/LAN dienst Aansluitpolicy VICnet/SPITS

11 Syslog Logging service syslog 514 udp Ja Alleen toegestaan voor geautoriseerde hosts. RIP Routing protocol router 520 udp Ja Ping ping ECHO ICMP Ja ping ECHO- ICMP Ja REPLY Webmin Remote webmin 1000 tcp Ja Webmanagement RDP Remote Desktop RDP 3389 tcp Ja Protocol van Microsoft ICA Citrix ICA ICA 1494 tcp Ja Corba Common Object corba Dynamisch tcp Ja Request Broker Architecture procesd tcp Ja bb 1984 tcp Ja lockserver tcp Ja top-fep 5111 tcp Ja top-bp 5100 tcp Ja bcg-top 5160 tcp Ja bcg-fep 6700 tcp Ja bcg-fep 5120 tcp Ja bp-memopc 5555 tcp Ja more tcp Ja Simone simone tcp Ja Monica Monitoring monica tcp Ja monica tcp Ja ks udp Ja downloading tcp Ja downloading udp Ja diagnostiek tcp Ja diagnostiek udp Ja research tcp Ja research tcp Ja research tcp Ja research tcp Ja research tcp Ja Bacula 9102/9203 Ja Toegang beperkt tot localhost. 11 IP/LAN dienst Aansluitpolicy VICnet/SPITS

12 6. Revisie historie Versie Datum Auteur Toelichting E. van Buuren 12 IP/LAN dienst Aansluitpolicy VICnet/SPITS

Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen:

Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: 1. Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: XL Internet Services BV, Delftsestraat 5b, 3013 AB Rotterdam, geregistreerd bij de Kamer van

Nadere informatie

ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 2

ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 2 ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 2 ICT-beveiligings richtlijnen voor webapplicaties Deel 2 Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 117

Nadere informatie

Service Level Agreement. Basic

Service Level Agreement. Basic Service Level Agreement Basic Document informatie Datum Versie Reden 28-4-2011 1.0 Final 29-8-2012 2.0 Aanpassing recht op wijzigingen in SLA Copyright 2012, Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

DIENSTENBESCHRIJVING MANAGED HOSTING

DIENSTENBESCHRIJVING MANAGED HOSTING betrouwbare hosting DIENSTENBESCHRIJVING MANAGED HOSTING Copyright 2013, Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige

Nadere informatie

ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 1

ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 1 ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 1 ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 1 Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 117

Nadere informatie

Service Level Agreements Maatwerk Reseller VPS/Dedicated Linux en Windows omgevingen NL-00005-1301

Service Level Agreements Maatwerk Reseller VPS/Dedicated Linux en Windows omgevingen NL-00005-1301 Service Level Agreements Maatwerk Reseller VPS/Dedicated Linux en Windows omgevingen NL-00005-1301 1. Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen:

Nadere informatie

OVEREENKOMST APPLICATIEBEHEER EN SOFTWARE LICENCERING TUSSEN DE VERENIGING O3D EN RITENSE BV

OVEREENKOMST APPLICATIEBEHEER EN SOFTWARE LICENCERING TUSSEN DE VERENIGING O3D EN RITENSE BV OVEREENKOMST APPLICATIEBEHEER EN SOFTWARE LICENCERING TUSSEN DE VERENIGING O3D EN RITENSE BV Auteur : Rutger Haagsma, Ritense BV Datum : 10 oktober 07 Versie : 1.1 1999-2007 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Standaarden ICT. Gemeente Leiden

Standaarden ICT. Gemeente Leiden Standaarden ICT Gemeente Leiden Opgesteld door : ICT Versie : 1.7, oktober 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Technische infrastructuur.... 4 2.1 Architectuur... 4 2.2 Platforms... 4 2.3 Laag I: Werkplek...

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Aansluitvoorwaarden

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Aansluitvoorwaarden Document D-6 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Aansluitvoorwaarden Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Systeemeisen Inventive 2015

Systeemeisen Inventive 2015 Systeemeisen Inventive 2015 Inhoudsopgave Inventive 2 Transactieserver (TCBS) 7 Uitwerking systeemeisen 2 TAPI Server 8 De serverconfiguratie (4D Server) 3 De netwerkinfrastructuur 8 De werkstations (4D

Nadere informatie

I T - i n t e g r a t i e v a n W e b e a s y p r o d u c t e n

I T - i n t e g r a t i e v a n W e b e a s y p r o d u c t e n Sportlaan 53 3364DK Sliedrecht Postbus 125 3360AC Sliedrecht Tel. : +31184-433939 Fax : +31184-433999 Internet : www.webeasy.nl I T - i n t e g r a t i e v a n W e b e a s y p r o d u c t e n Datum : 12-Jan-2011

Nadere informatie

Service. Level. Agreement

Service. Level. Agreement Service Level Agreement Versie : 1.0 Datum : 03 januari 2014 Postadres Bezoekadres Postbus 176 Business & Science Park Tel. 088 4 800 900 K.v.K. Enschede 06083003 7500 AD Enschede Institutenweg 19 Fax

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement v2.1 ExactHost dedicated/cloud hosting ExactHost Nederland B.V. Zichtenburglaan 16 2544 EB Den Haag Nederland Tel: +31(0)70 388 77 11 Fax: +31(0)70 388 22 23 www.exacthost.nl info@exacthost.nl

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL EasyKiosk computerzuilen AGREEMENT Versie 01-2015 EasyKiosk Computerzuilen Handelsweg 15 5527 AL Hapert Nederland Telefoon: +31 (0)497 36 95 01 Web: www.easykiosk.nl E-mail: info@easykiosk.nl

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Toegang op Afstand

Dienstbeschrijving Toegang op Afstand Dienstbeschrijving Toegang op Afstand Versie November 2013 2013 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid mag niets

Nadere informatie

Internet security. de beveiliging van aan internet gekoppelde netwerken

Internet security. de beveiliging van aan internet gekoppelde netwerken Internet security de beveiliging van aan internet gekoppelde netwerken ir. Kees Hogewoning ing. Gerrit Th. Lith ing. Marco G.M. van der Kraan Erwin A.J. Verburg en anderen Internet security De beveiliging

Nadere informatie

A X S GUARD À LA CARTE

A X S GUARD À LA CARTE A X S GUARD À LA CARTE 1 Inhoud 1 Inhoud...2 2 3 Copyrights en gebruiksvoorwaarden...3 Over dit document...3 4 Wat is axs GUARD?...4 5 Wat is de à la Carte Configurator?...4 6 7 Wat zijn axs GUARD performance

Nadere informatie

Logging. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Logging. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Logging Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR),

Nadere informatie

Service Level Agreement v2.2

Service Level Agreement v2.2 Service Level Agreement v2.2 Combell dedicated hosting COMBELL GROUP NV Skaldenstraat 121 B-9042 Gent Tel: +32(0)9 218 79 79 Fax: +32(0)9 270 30 60 www.combell.com info@combell.com KBC: 737-0036589-60

Nadere informatie

Service Level Agreement Hosted Services Zilver

Service Level Agreement Hosted Services Zilver Service Level Agreement Hosted Services Zilver Inhoudsopgave 1 Partijen... 5 2 Definities...6 3 Doel van de service... 8 4 Disk Quota... 8 5 Traffic Quota... 8 6 Bandbreedte...9 7 Beschikbaarheid Hosted

Nadere informatie

Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement. Servicelevelnummer : < NAAM KLANT>

Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement. Servicelevelnummer : < NAAM KLANT> Winkelsystemen Voorbeeld Service Level Agreement Servicelevelnummer : < NAAM KLANT> Dit is een voorbeeld-service Level Agreement met betrekking tot winkelsystemen en bijbehorende infrasctuur voor winkelbedrijven.

Nadere informatie

Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument

Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument Europese aanbesteding Inzake Project GOUD (Gezamenlijke Ontwikkeling Uniforme rijksdesktop) Kenmerk: B&C/2007-851M WEB Versie Publicatienummer: 2007/S

Nadere informatie

M. Goossens, K. v.d. Heuvel, C. Potuijt, B. v. Hell

M. Goossens, K. v.d. Heuvel, C. Potuijt, B. v. Hell VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: H. Harskamp Tel.nr. : 8862 Geraadpleegd consulent Datum: 3 februari 2014 Team: ICT Financieel: Tekenstukken: Ja n: 3 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie

Beleidsnotitie Informatiebeveiliging

Beleidsnotitie Informatiebeveiliging Beleidsnotitie Informatiebeveiliging Radboud Universiteit Nijmegen 2013-2016 Versie: 1.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel en uitgangspunten... 3 3. Reikwijdte en doelgroep... 4 4. Beveiligingsorganisatie...

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER Whitepaper Workspace Manager Aug 2008 Gepubliceerd door BRAIN FORCE Vendelier 69 3905 PD Veenendaal Nederland www.brainforce.nl Auteursrecht De informatie in dit document,

Nadere informatie

INTRUSION DETECTION SYSTEMS

INTRUSION DETECTION SYSTEMS INTRUSION DETECTION SYSTEMS WWW.GOVCERT.NL POSTADRES Postbus 84011 2508 AA Den Haag BEZOEKADRES Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag TELEFOON 070 888 75 55 FAX 070 888 75 50 E-MAIL info@govcert.nl

Nadere informatie

P.E. van Gemeren. [Architectuur voorstel secure e-mail]

P.E. van Gemeren. [Architectuur voorstel secure e-mail] 2014 P.E. van Gemeren Architectuur voorstel secure e-mail [Architectuur voorstel secure e-mail] Documenthistorie Datum Versie Beschrijving Auteur 5-02-2014 0.1 Concept versie P.E. van Gemeren 5-02-2014

Nadere informatie

Product beschrijving

Product beschrijving Product beschrijving Versie : Juli 2014 Xelion BV. Niets uit deze dienstbeschrijving mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Xelion

Nadere informatie

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Framework PinkRoccade Traject Assistent Amsterdam RPG Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Plaats Amsterdam Datum 12 juli 2002 Afdeling FDS Auteur N van S L Versie 1.1 Status Definitief

Nadere informatie