Basisschool Sint-Calasanz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basisschool Sint-Calasanz"

Transcriptie

1 Welkom Beste ouders, Misschien zet uw kind zijn eerste stapjes in de kleuterschool en komen er heel veel nieuwe indrukken op hem/haar af. Misschien heeft uw kleuter al één of twee klasjes doorlopen en komt het nu bij de 4- of 5- jarigen zitten. Spannend. Misschien zet uw kind de stap naar het 1ste leerjaar. Leren lezen, rekenen en schrijven. De verwachtingen zijn zeker hoog gespannen. Misschien is uw zoon of dochter al een stukje of een flink eind opgeschoten in de lagere school. Toch zal alles nieuw zijn en een beetje spannend. Wij willen graag dat uw zoon of dochter, maar ook u, beste ouder, zich snel thuis voelt op onze school. Wij vinden het belangrijk dat kinderen graag naar school komen. Dan kan leren pas echt beginnen. Dan kunnen onze meisjes en jongens groeien tot toffe zelfstandige jonge mensen. Wij bieden u deze bundel aan als een basis voor een goede samenwerking tussen u en onze school. Met onze maandelijkse Nieuwsbrief en onze website vol praktische informatie hopen wij vlot met elkaar te communiceren. Het opvoedingsproject verwoordt vanuit welke inspiratie en bewogenheid wij uw kind willen opvoeden en onderwijzen. Wij vragen u dit project te ondertekenen. We kunnen het maar uitvoeren als de school, het kind en de ouders er samen de schouders onder zetten. Het schoolreglement bevat concrete regels en afspraken. Zo is het duidelijk wat de rechten, maar zeker ook de plichten van de ouders en de school zijn om op een fijne en aangename manier samen te werken. De school is een mini-maatschappij en voor de kinderen een goede oefenplaats om te leren op een fijne manier samen te leven. 1

2 Het schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan. In het tweede deel vind je het pedagogisch project. In het derde deel vind je het eigenlijke reglement dat o.a. bestaat uit de engagementsverklaring, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift basisonderwijs, onderwijs aan huis, orde- en tuchtmaatregelen, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, leefregels, revalidatie en privacy. De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat jullie akkoord gaan met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden opnieuw ter akkoord aan jullie voorgelegd. Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken. Wij hopen op een goede samenwerking! De directie en het schoolteam Een inschrijving is pas definitief als u instemt met de inhoud van deze twee documenten. Dank voor uw vertrouwen, Het bestuur, de directie en het personeel van de school 2

3 Inhoud Welkom... 1 Inhoud... 3 Deel 1 Onze school en haar opvoedingsproject... 5 Sint-Calasanz... 5 Korte geschiedenis van onze school... 5 Wie is wie?... 5 Ons schoolbestuur... 5 Onze school... 6 Samenwerking met diensten, specialisten en organisaties... 8 De peilers van ons opvoedingsproject Onze visie Deel 2: Goede informatie, goede afspraken, goede vrienden Een schooldag begint en eindigt Voor- en naschoolse opvang/studie Middagpauze Eten en drinken De schoolrekening Turnen, sporten en zwemmen Bibliotheekbezoek Kleding en voorkomen Afspraken rond pesten Materiaal /boekentassen Veilig in het verkeer Extra- muros en fietsuitstappen Schoolverzekering Engagementsverklaring Rookverbod Medicatie Niet-samenlevende ouders Onze nieuwsbrief, de CALender Website: 25 De agenda, huistaken, lessen Oudercontacten, toetsen en rapporteren Visie op springen naar een volgende klas Deel 3 Rechten en plichten Over inschrijven en leerplicht gesproken Bijkomende toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar: Kinderen met een fysieke beperking Overgaan / Zittenblijven Revalidatie / Logopedie Afwezigheden, ziekte en te laat komen

4 Langdurig afwezig - Kans op onderwijs aan huis De wet op privacy Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering Recht op inzage leerlinggegevens en toelichting Publiceren van foto s Getuigschrift basisonderwijs Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift: Beroepsprocedures De geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig is van de Vlaamse Gemeenschap en de rechtspersonen die daarvan afhangen Orde- en tuchtreglement Tuchtmaatregelen Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting Beroepsprocedures tegen tuchtmaatregelen Goedkeuring opvoedingsproject en schoolreglement BIJLAGE A: Namen en adressen BIJLAGE B: Organigram BIJLAGE C: Aanpassing en aanvulling schoolreglement/toelating bibbezoek/toelating zwemmen/fietsen BIJLAGE D: Lijst van bijdragen die aan ouders verrekend worden BIJLAGE E: Pestactieplan BIJLAGE F: Lijst met besmettelijke ziekten BIJLAGE G: Stappenplan bij melding van luizen BIJLAGE H: Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden 4

5 Deel 1 Onze school en haar opvoedingsproject Sint-Calasanz Jozef van Calasanz werd geboren als zoon van een Spaans Edelman in Hij werd priester en trok in 1592 naar Rome waar hij in 1597 de eerste kosteloze school voor verwaarloosde jeugd oprichtte. Tevens stichtte hij een genootschap van priesters voor het onderwijs. Ondanks vele moeilijkheden en tegenkantingen zette hij toch door om zijn doelen te bereiken. Hij overleed in Rome op 25 augustus In 1767 werd hij heilig verklaard. Korte geschiedenis van onze school Op 2 januari 1892 konden, dankzij de inspanningen van de toenmalige pastoor, de Zusters van Vorselaar een school in Hoevenen oprichten. De oprichting van een meisjesschool in de omgeving van de oude kerk, bleek later foutief, want de bevolking van de gemeente groeide niet aan in de onmiddellijke omgeving van de school aan de Ettenhoven maar meer in de omgeving van de Antwerpse Steenweg, Markt en Molenstraat. Door toedoen van E.H. De Maeyer werd in 1957 een stuk grond aangekocht op de hoek van de Achterstraat (thans Witvenstraat) en de Hoge Weg. Op 8 mei 1961 begon men met het bouwen van een geprefabriceerde kleuterschool. In 1964 volgde de bouw van een lagere school. Wegens de aangroei van de schoolbevolking werd de school geregeld uitgebreid. In 1989 werd de meisjesschool gemengd en nam ze terug de oorspronkelijke naam Sint- Calasanz aan. Wie is wie? SINT-CALASANZ Hoge Weg 15 - Witvenstraat Hoevenen Tel.: 03/ Tel.: 03/ (voor en nabewaking) Fax: 03/ e mail: Website: Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap Samenspel samen met Sint-Jozef Ekeren en Maria Immaculata Kapellen. De administratieve zetel van deze samenwerking is Zilverenhoeklaan 2, 2950 Kapellen. Ons schoolbestuur vzw Onderwijsinrichtingen van de Zusters der Christelijke Scholen Noord - Kempen Wilgendaalstraat Schoten Voorzitter Jan Jorissen Leden Ledenlijst is ter inzage bij de directie Afgevaardigd beheerder voor onze school Paul Willekens Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke van het schoolgebeuren. Onze school bouwt haar werking uit mede dankzij een goede begeleiding die het schoolbestuur organiseert voor haar scholen. 5

6 Onze school Directie Tine Verheecke Greet Berkvens Het personeel De leerkrachten, de directie, het administratief- en onderhoudspersoneel vormen samen ons schoolteam. Het onderwijzend personeel is volgens de opdracht gesplitst in kleuter- en lager onderwijs. Deze groepen werken intens samen. De klassenraad Directie en klasleerkracht vormen de klassenraad. Deze kan aangevuld worden met de zorgcoördinator, de zorgleerkracht, de afgevaardigde van het CLB, de gymleerkracht en eventuele externen. De klassenraad bespreekt individuele leerlingen of een leerlingengroep en bepaalt of een leerling kan overgaan naar de volgende klas. Het kernteam/pedagogische raad Directie en afgevaardigden van de leerkrachten vormen het kernteam. Het kernteam werkt mee aan het dagelijks bestuur van onze school. De schoolraad Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden welke decretaal zijn vastgelegd evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. Er wordt één gezamenlijke schoolraad gevormd voor de scholen Sint-Calasanz, Hoge Weg en Witvenstraat. In onze school wordt de schoolraad samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid door de onderliggende ouderraad en pedagogische raad. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen. De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. Voorzitter:Verhoeven Jef Contactgegevens voorzitter: Aan Jef Verhoeven, voorzitter van de schoolraad, Hoge Weg 15, 2900 Hoevenen Oudergeleding, Personeelsgeleding, Lokale gemeenschap: zie bijlage A Het kernteam / De pedagogische raad Het kernteam bestaat uit een representatieve vertegenwoordiging van het team. Het kernteam houdt zich, samen met de directie, bezig met het pedagogisch beleid van de school. Vanuit het kernteam worden 3 leerkrachten vertegenwoordigd in de schoolraad. De ouderraad De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de ouders erom vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. De ouderraad heeft een informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur. 6

7 In onze school zijn alle ouders van de schoolgaande kinderen lid van de ouderraad. Het lidmaatschap geldt voor de volledige schoolloopbaan van hun kind(eren). Alle leden van de ouderraad worden op geregelde tijdstippen uitgenodigd op de algemene vergadering, die doorgaat in de refter van onze school. Het bestuur van de ouderraad wordt verkozen uit de aanwezige leden op de algemene vergadering. De bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde duur. Hun benoeming stopt wanneer hun laatste schoolgaande kind de school verlaat. De statuten van de ouderraad kunnen geraadpleegd worden op de schoolwebsite. De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden tot het bestuur kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. De ouderraad heeft tot doel de ouders te vertegenwoordigen bij de school maar ook, wanneer relevant, bij andere instanties. Hierbij staat het belang van de schoolgaande kinderen voorop. Onze school mag zich gelukkig prijzen gesteund te worden door een actieve ouderraad. Heel wat ouders dragen langs deze weg bij om onze school te helpen uw kind op de meest gunstige wijze te begeleiden. Een breed gamma van activiteiten wordt door de ouderraad ingericht. Een greep hieruit : inrichten van gespreksavonden, quizavond,. een werkploeg die helpt om de school nog beter uit te rusten en eventuele herstellingen te doen de organisatie van het schoolfeest, de ontvangst van de sint en vele andere evenementen Deze activiteiten bieden u de mogelijkheid om de school financieel en/of daadwerkelijk te steunen. Bent u geïnteresseerd om de ouderraad te helpen, neem dan contact op met de directeur of de klasleerkracht. Alle hulp is welkom: Het bestuur van de ouderraad krijgt van de school de klaslijsten. Indien u dit niet wenst, kan u dit schriftelijk melden aan de schooldirectie bij het begin van het schooljaar. Voorzitter van de ouderraad: Van Hecke Suzy Contactgegevens voorzitter: Bestuursleden: zie bijlage A De leerlingenraad Deze is samengesteld uit leerlingen van het 4 de, 5 de en 6 de leerjaar. Zij zijn door hun medestudenten verkozen tot afgevaardigden. Als vertegenwoordigers van alle leerlingen van de hele school denken zij mee na over hoe we het voor iedereen zo aangenaam mogelijk kunnen maken. Jaarlijks wordt een nieuwe leerlingenraad verkozen. 7

8 Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) Basisschool Sint-Calasanz Samenwerking met diensten, specialisten en organisaties Opdracht: Een CLB is een centrum voor leerlingenbegeleiding dat als opdracht heeft bij te dragen tot het welbevinden van de leerling doorheen de schoolloopbaan. Leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties kunnen op deze dienst beroep doen voor informatie, hulp en begeleiding. Bereikbaarheid: De medewerkers van het CLB staan ten dienste van u en uw kind. Het CLB kunt u contacteren: Markt Ekeren Tel. 03/ Openingsuren: op maandag tot Toegankelijk voor publiek : Maandag tot en na afspraak Het CLB is ook regelmatig in de school aanwezig en is daar aanspreekbaar voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Het centrum is gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus en tijdens de paasvakantie. Tijdens de kerstvakantie is het CLB twee dagen geopend(zie website). Voor meer info zie BIJLAGE A met de naam van de directeur en de schoolarts en andere informatie op de keerzijde. Op welke domeinen is het CLB actief voor de leerlingen? studeren: onderzoek en begeleiding, als het op school niet wil vlotten en er meer hulp nodig is bij het leren leren : faalangst, motivatie, specifieke leerstoornissen preventieve gezondheidszorg: bevorderen van een gezonde levensstijl en een gezonde leeromgeving: vroegtijdig opsporen van lichamelijke afwijkingen, opvolgen van groei, gewicht, vaccinatie, schoolloopbaan begeleiding: leren kiezen, wegwijs maken in de brede waaier van studierichtingen, hulp bij verkeerde studiekeuze of keuzemoeilijkheden, psychisch en sociaal functioneren: als de leerling zich niet goed voelt in zijn vel, als het niet vlot met leeftijdsgenoten of thuis, Wat is eigen aan de werking van het CLB? De leerling staat centraal en prioriteit wordt gegeven aan kansarme leerlingen die het moeilijk hebben door hun sociale achtergrond of leefsituatie. De werking is vraag gestuurd: een CLB gaat in op vragen van leerlingen, ouders en leerkrachten en tracht samen met de betrokkenen naar antwoorden te zoeken. De werking is multidisciplinair: aandacht voor het fysisch, psychisch en sociaal functioneren. De werking is subsidiair: het CLB onthoudt zich van activiteiten die ouders of scholen zelf aankunnen. Het CLB werkt onafhankelijk, discreet en kosteloos. 8

9 Bij welke activiteiten van het CLB is er toestemming nodig? Voor leerlingen tot 12 jaar gaat het om toestemming van de ouders. geen toestemming nodig voor: begeleiding in verband met leerplicht; medische consulten en preventieve maatregelen; voor het opvragen van medische gegevens van een CLB-dossier bij een ander CLB; voor het opvragen van het ganse CLB-dossier, tenzij er verzet wordt aangetekend; voor het beantwoorden van vragen en het overhandigen van documentatie; wel toestemming nodig voor: het toedienen van vaccinaties; Bij het ondertekenen van het schoolreglement (BIJLAGE C) verleent u automatisch toestemming voor: het doorgeven van CLB-gegevens aan andere instanties dan een CLB; Wanneer de school het CLB wil inschakelen dan vragen wij u steeds om uw toestemming. Verzet Tegen de overdracht van het CLB-dossier van nieuwe leerlingen. Wanneer een leerling van school verandert en daardoor ook van CLB, wordt het CLB-dossier overgedragen aan het nieuwe CLB. Er kan verzet aangetekend worden tegen deze overdracht van het dossier, door de ouders van een leerling jonger dan 12 jaar. Dit verzet moet binnen de dertig dagen na inschrijving in de school via een aangetekende brief aan de directeur van het vorige CLB worden overgemaakt. Wanneer ouders wensen dat het dossier zo snel mogelijk aan het nieuwe CLB wordt doorgegeven en daarbij willen afzien van de wachttijd van dertig dagen, dienen zij dit schriftelijk bekend te maken aan de directeur van het nieuwe CLB. Dit kan met een formulier te verkrijgen op het secretariaat van de school. Op basis van een ministerieel schrijven kan geen bezwaar aangetekend worden tegen overdracht van medische gegevens en de gegevens in verband met spijbelbegeleiding. Tegen het uitvoeren van een medisch consult door een arts van het CLB. Dit verzet kan aangetekend worden door de ouders van een leerling jonger dan 12 jaar. Dit verzet dient via een aangetekende brief gemeld te worden aan de directeur van het CLB. De persoon die verzet aantekent dient dit medisch consult binnen een termijn van negentig dagen te laten uitvoeren door een andere arts van hetzelfde CLB, een arts van een ander CLB of een andere arts die beschikt over de nodige bekwaamheidsbewijzen. Raadpleging van de gegevens van het CLB-dossier door de leerling en/of zijn ouders: principe: de leerling en zijn ouders hebben principieel recht op toegang tot de gegevens van het multidisciplinair CLB-dossier. Dit recht op inzage gebeurt door middel van een gesprek met het begeleidende CLB dat de informatie over de aanwezige dossierelementen duidt voor de betrokkenen. uitzonderingen: wanneer het begeleidende CLB-team dit strijdig acht met het beroepsgeheim of met de belangen van de leerling. Medische werking: Het activiteitenprogramma bestaat uit: 9

10 Algemene medische consulten in het gezondheidscentrum: kleuters: vierjarigen : lengte, gewicht, zicht (ver), gehoor, klinisch onderzoek door de arts. lagere school: 5 de leerjaar: lengte, gewicht, zicht (ver), gehoor, dieptezicht, klinisch onderzoek door arts. Gerichte medische consulten in de school: kleuters: driejarigen: lengte, gewicht, zicht (ver), oogstand. lagere school: 1 ste leerjaar: lengte, gewicht, zicht (ver), kleurenzicht, klinisch onderzoek door de arts. 3 de leerjaar: lengte, gewicht, zicht (ver). Selectieve onderzoeken kunnen aangevraagd worden door de ouders, de school en het CLB. Vaccinaties: iedereen: het vaccinatieschema wordt nagekeken, onduidelijkheden of onvolledigheden worden nagevraagd bij de ouders, mits toestemming van de ouders kunnen aanvullende inspuitingen gegeven worden. 1 ste leerjaar: mogelijkheid tot inenting van polio-difterie-tetanus-kinkhoest (1 spuitje) 5 de leerjaar: mogelijkheid tot inenting van mazelen-bof-rubella (1 spuitje) Er wordt enkel gevaccineerd na schriftelijke toestemming van de ouders. De vaccinatiegegevens worden aangevuld op de vaccinatiekaart of in het boekje van Kind en Gezin en bijgehouden in het medisch dossier. Besmettelijke ziekten: De school en de ouders brengen de schoolarts op de hoogte van zodra het vermoeden of de zekerheid bestaat van een besmettelijke ziekte bij een leerling of bij het personeel of bij een andere persoon in het huis van een leerling of van een personeelslid. De schoolarts kan dan de nodige vereiste contacten leggen met de behandelende arts en de gezondheidsinspectie om de ouders en de school op de hoogte te kunnen brengen van de te nemen maatregelen ter bescherming van de andere kinderen. Een lijst met de besmettelijke ziekten vindt u in bijlage F. De adviserende functie naar de school toe op vlak van preventieve gezondheidszorg: Ingaan op gesignaleerde gezondheidsproblemen door ouders en school. Ondersteuning bieden bij GVO (gezondheidsvoorlichting en opvoeding). Projecten op school: informatie geven, documentatie bezorgen, bekendmaken van plaatselijke LOGO-projecten, Opvolgen van luizenbesmetting in de school volgens afgesproken luizenstappenplan. (zie bijlage G) Commissie Zorgvuldig Bestuur Adres: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming AGODI t.a.v Marleen Broucke Adviseur Kamer 1C 24 Koning Albert II-laan Brussel 02/ Het organigram van onze school 10

11 Het organigram presenteert onder de vorm van een overzicht wie in de school in welke hoedanigheid meewerkt aan de opvoeding en het onderwijs van de kinderen. Aangezien verschillende ambten nog toegewezen worden in de loop van de grote vakantie en zelfs in het begin van het schooljaar zal het organigram voor het lopende schooljaar aangeboden worden in september. U ontvangt dan een afzonderlijk inlegblad dat u bij dit deel voegt. (BIJLAGE B ) 11

12 De peilers van ons opvoedingsproject Wij zijn een katholieke basisschool met een open blik voor anders denkenden. Alle kinderen volgen wel de godsdienstlessen, waar christelijke levensbeschouwing besproken wordt. Wij geloven dat, wanneer we open staan voor andere ideeën en andere levensbeschouwingen, dit een verrijking betekent voor ieders eigen overtuiging. Het integrale opvoedingsproject kan u ter inzage vragen bij de directie. 1.Onze opvoeding is gericht op het leven Het leven van kinderen en opvoeders is getekend door onzekerheid. De wegwijzers naar het geluk staan immers in alle richtingen. Daarom moeten we onze kinderen de waarden waarin we zelf geloven, consequent voorleven. 2.Onze opvoeding streeft naar totale persoonsvorming Het is een boeiende opdracht in elk kind zoveel mogelijk talenten van hoofd, hart en handen te ontdekken en te ontwikkelen. 3.Onze opvoeding getuigt van een voorkeurliefde voor de zwaksten Alle kinderen, zonder onderscheid van rang of stand, kleur of ras zijn bij ons welkom. Welke noden je kind ook heeft, we proberen er oog voor te hebben. 4.Onze opvoeding steunt op een persoonsbevorderende relatie Als opvoeder willen we dit voorleven. Onze kinderen kunnen rekenen op onze warme nabijheid: we dragen zorg voor hen, we moedigen hen aan, we stellen grenzen, we geven steeds nieuwe kansen, we respecteren hen, we vertrouwen hen. Wij dagen hen uit om te groeien tot fijne jonge mensen. 5.Onze opvoeding heeft zorg voor een eigentijdse geloofsopvoeding Onze manier van omgaan met de kinderen, met mekaar en met God zet hen op een spoor. Hen in contact brengen met Jezus, met verhalen vol waarden, is een verrijking. Deze verrijking heeft pas echt kans op groeien wanneer wij hen laten zien, laten voelen wat goed is, wat het goede is en wat het goede waard is. 6.Onze opvoeding haalt kracht uit een goede samenwerking Hierbij zijn de ouders de belangrijkste schakel. We nodigen jullie uit om, samen met ons, mee te stappen in de opvoeding van jullie kinderen. Is er iets, zeg het ons; wij zeggen het ook. 12

13 Zo vertalen wij het opvoedingsproject naar onze kinderen. Schoolvisie Wees welkom kind in Sint-Calasanz, ga met ons mee, geef jezelf een kans. Wil je met ons samen spelen en leren, dan valt er bij ons heel wat uit te proberen. In een open sfeer willen we leren van elkaar, we willen vreugde en verdriet met jou delen door t jaar. In een sfeer van vriendschap, respect en waardering, wordt leven op onze school een hele ervaring. Wees welkom kind met je verhaal en je dromen, al vraagt het soms inspanning om er te komen. Met duidelijke afspraken in een schoolreglement, vragen we begrip van de ouders daaromtrent. Vanuit onze christelijke waarden dulden we geen pesterij, vanuit onze geloofsovertuiging hoort iedereen erbij. Zo willen we een school zijn waar groot en klein, zich thuis kan voelen, zichzelf kan zijn. 13

14 Onze visie De schoolvisie uitgelegd : Wees welkom kind in Sint-Calasanz, ga met ons mee, geef jezelf een kans. De basis voor onze school is kinderen helpen in hun ontwikkeling. We willen kinderen en leerkrachten volop de kansen te geven om maximale uit zichzelf te halen; niet alleen cognitief, maar ook wat betreft sociale vaardigheden en emotionele ontwikkeling, talenten en interesses, Wil je met ons samen spelen en leren, dan valt er bij ons heel wat uit te proberen. Onze school wil een plaats zijn waar kinderen, ouders en leerkrachten graag komen en zich welkom voelen. De klassen zijn ruim, gezellig en zitten boordevol mogelijkheden om te ontdekken en te experimenteren. In een open sfeer willen we leren van elkaar, we willen vreugde en verdriet met jou delen door t jaar. Ons ervaren schoolteam groeit de laatste jaren aan met nieuwe leerkrachten. Dat maakt dat er heel wat frisse ideeën, tips en ervaringen met elkaar kunnen uitgewisseld worden. Door het volgen van navormingscursussen willen we als team open staan voor vernieuwingen. Als school hebben we oog voor de vreugde en het verdriet van ieder kind, leerkracht en ouder. Wij maken hier graag tijd voor. In een sfeer van vriendschap, respect en waardering, wordt leven op onze school een hele ervaring. Vriendschap, respect en waardering voor elkaar zijn sleutelwoorden in ons opvoedingsproject en dat willen we onze kinderen dan ook meegeven. We werken graag in een open school waar een vlot, eerlijk en respectvol contact met de ouders mogelijk is. Dit kan tijdens de oudercontacten, elke ochtend bij het onthaal van de kleuters op de speelplaats of bij het ophalen aan de klas. Voor de lagere school gebeurt dit via een afspraak in de klasagenda. Informele gesprekken kunnen ook tijdens de vele ingerichte activiteiten. Wees welkom kind met je verhaal en je dromen, al vraagt het soms inspanning om er te komen. Ieder kind is uniek in zijn verhaal en zijn dromen, in zijn spel en met zijn talenten. Een theaterbezoek en/of toneel in de school, sportnamiddagen, zwemlessen, We streven naar een school waar alle ontwikkelingsdomeinen evenwichtig aan bod komen. Differentiëren in de klas vinden we belangrijk. We proberen zo kinderen onderwijs aan te bieden waar zij zich goed bij voelen. 14

15 Met duidelijke afspraken in een schoolreglement, vragen we begrip van de ouders daaromtrent. Om onze school optimaal te laten functioneren is er een duidelijke structuur nodig. Daarom hebben we alle afspraken die we willen maken met de ouders en de kinderen neergeschreven in een schoolreglement. Op deze manier kunnen we de goede werking binnen onze school blijven garanderen. Kies je voor onze school, dan ga je akkoord met het schoolreglement. Vanuit onze christelijke waarden dulden we geen pesterij, vanuit onze geloofsovertuiging hoort iedereen erbij. In onze school is ieder kind belangrijk. Daarom willen we mogelijkheden scheppen zodat de kinderen hun eigen meningen kunnen samenbrengen via klas- en groepsgesprekken. Dankzij een goed uitgebouwd zorgbeleid willen we extra hulp bieden waar nodig. Zowel de kleuter als de lagere school beschikt over een zorgcoördinator. In beide afdelingen geven verschillende zorgleerkrachten extra begeleiding. Samen met u zoeken we naar mogelijkheden om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden. Dit wil zeggen dat wij samen de zorg die gegeven wordt in de klas opvolgen, bespreken en ondersteunen. Wij zoeken uit wat uw kind nodig heeft om op onze school, in die bepaalde klas goed te kunnen meewerken op een positieve manier. In onze zorg staan we niet alleen dankzij de externe hulp van het CLB centrum van Ekeren, de mogelijke GON begeleiding en de logopedisten in de school. De school betrekt de kinderen bij verschillende projecten rond pesten, armoede, welzijnszorg, Damiaanactie,... Het schoolteam heeft een pestactieplan uitgewerkt waarin alle afspraken die gemaakt zijn rond de aanpak van pestgedrag uitgeschreven staan. (bijlage E) Zo willen we een school zijn waar groot en klein, zich thuis kan voelen, zichzelf kan zijn. In ieder kind zit er iets moois. Wij willen de kinderen een veilige en gezellige plaats geven, waar het welbevinden en de betrokkenheid groot is. Wij willen een plaats zijn waar iedereen zichzelf mag zijn en waar er ruimte is om op eigen ritme te ontplooien. Wij willen voor de kinderen een luisterend oor zijn door aandacht te hebben voor hun problemen. Wij willen een school zijn waar je een antwoord kan vinden op wat je zoekt. 15

16 Deel 2: Goede informatie, goede afspraken, goede vrienden Een schooldag begint en eindigt In onze basisschool begint een schooldag om 8.30 uur en eindigt om uur. De namiddag loopt van uur tot uur. Op vrijdag eindigt de school om 15 uur. In de voormiddag spelen de kinderen van de lagere school van uur tot uur. De kleuters van uur tot uur. In de namiddag loopt de speeltijd van uur tot uur voor de kleuterschool. De lagere school houdt geen speeltijd in de namiddag. Mogelijk gaan de leerlingen van de jongste klassen nog wel eens spelen op een zelf gepland tijdstip. Vanaf 8.15 uur en vanaf uur is er toezicht op de speelplaats en kan uw kind daar terecht. Breng uw kind niet vroeger naar school: zonder toezicht is het niet veilig en ook niet verzekerd. U dient het dan ook naar de opvang van de school te brengen! (zie voor- en naschoolse opvang). De school is niet verantwoordelijk voor kinderen die buiten de schoolpoort blijven wachten. U kan uw kind begeleiden tot aan de schoolpoort. Op de speelplaats wachten zijn of haar vriendjes en kunnen ze samen nog wat spelen alvorens de lessen beginnen. Kinderen van de lagere school komen alleen op de speelplaats. Kleuters kunnen tot bij de juffrouwen op de speelplaats worden gebracht. Om efficiënt en degelijk toezicht te kunnen houden, blijven ouders niet op de speelplaats of in de gangen talmen. De ingangen aan de Kauwensteinlaan en aan de Witvenstraat worden om veiligheidsredenen gesloten om 8.30 uur, om uur, om en na het einde van de schooltijd. De gele deur aan de Witvenparking is een dienstuitgang en wordt niet door ouders en kinderen gebruikt. Om uur en uur (15 uur op vrijdag) halen de ouders hun kleuters af bij de juf. Om uur en uur verlaten de lagere schoolkinderen, die alleen naar huis mogen, in de rij de school. Wees zo attent om de rijen niet te hinderen. Kinderen die opgehaald worden : langs de Hoge Weg, wachten op de speelplaats van de lagere school, langs de Witvenstraat, wachten onder de boompjes, langs de Kauwensteinlaan, wachten naast de fietsenstalling. Kinderen van het eerste leerjaar worden tot aan de herfstvakantie afgehaald aan de klas. Nadien verlaten ze de school zoals hierboven afgesproken. Kinderen die niet opgehaald worden en alleen naar huis gaan, dragen een badge aan hun boekentas. Hiervoor geven ouders schriftelijke toestemming. Kinderen van de lagere school mogen alleen naar huis (met badge) wanneer beide ouders hiervoor schriftelijk toestemming geven. In geval van niet-samenlevende ouders, vullen beide ouders de brief ieder voor z n eigen domicilie.het is de verantwoordelijkheid van de ouders om te bepalen of hun zoon/dochter de maturiteit heeft om dit zelfstandig te kunnen. Onderzoek wijst uit dat kinderen pas vanaf 11 jaar zicht op het verkeer krijgen. Wanneer een jonger kind langere tijd alleen thuis is (zonder toezicht van een volwassene) moet de school dit om veiligheidsredenen doorgeven aan de bevoegde instanties. Kleuters mogen de school nooit alleen verlaten. Omwille van veiligheid en hygiëne worden er geen huisdieren toegelaten tenzij voor pedagogische doeleinden. 16

17 Voor- en naschoolse opvang/studie Een schooldag is lang voor een kind. Toch begrijpen wij dat er omstandigheden zijn waarbij u het nodig acht uw kind vroeger naar school te brengen of later te laten blijven. Dit kan s morgens vanaf 7.15 uur en s avonds vanaf uur (vrijdag vanaf 15 uur) tot stipt uur. Tijdens deze uren is het schoolreglement van toepassing. Leerlingen vanaf het 3 de leerjaar kunnen in de huiswerklas/studie blijven vanaf uur tot uur en dit aan hetzelfde tarief als de nabewaking.( BIJLAGE D) Nadien worden zij afgehaald of gaan ze alleen naar huis. Mogelijk gaan zij nadien nog naar de nabewaking. Voor de huiswerkklas dient u in te schrijven bij de verantwoordelijke van de nabewaking. Er wordt een vergoeding gevraagd per begonnen half uur. De betaling loopt via de tweemaandelijkse schoolrekening. Bij te laat of niet betalen kan gevraagd worden om contant te betalen bij het afhalen (dagelijks). De vergoeding vindt u terug in BIJLAGE D. Kinderen die langere tijd (meer dan 10 ) vóór de opening van de school aan de poort staan worden, om veiligheidsredenen, naar de betalende voor- of nabewaking gebracht. Uitzonderingen op deze regel moeten steeds op voorhand met de directie besproken worden. Zonder toestemming gaan alle kinderen naar de vooropvang. Wanneer ouders normaal hun kind ophalen maar door omstandigheden ( ziekte, verkeer ) niet tijdig aan de school kunnen zijn, dienen zij hun kind in de naschoolse opvang op te halen. Het secretariaat is tot uur te bereiken op tel. 03/ De voor en naschoolse opvang is vanaf 7.15 uur en na uur rechtstreeks te bereiken op tel. 03/ Op woensdagnamiddag en vakantiedagen voorziet de school geen opvang. Indien nodig kan U dan gebruikmaken van de gemeentelijke opvangdienst. Deze dienst voorziet de dagelijkse opvang voor- en na de schooltijd en op schoolvrije dagen of vakantieperiodes. Adres en telefoon: BIJLAGE A U kan zowel van de opvang van de school als van de gemeentelijke opvang gebruik maken. Ook combinaties zijn perfect mogelijk. Middagpauze Leerlingen die niet naar huis kunnen, mogen tijdens de middagpauze onder toezicht eten in de school. U betaalt hiervoor. Thee of water is in de prijs begrepen. (BIJLAGE D) Als uw kind melk, chocomelk of fruitsap wenst, betaalt u hiervoor extra. Steek de boterhammen in een brooddoos met de naam van uw kind erop. We willen op school de afvalberg beperken. Daarom pleiten we voor een consequent gebruik van een brooddoos. Op deze manier wordt het gebruik van aluminiumfolie of plastiekfolie overbodig. Tussen de herfst- en paasvakantie mag een leerling van het 4 e, 5 e en 6 e leerjaar soep van thuis mee naar school nemen in een kleine thermos met bekertje. Dit moet in een plastic zakje zitten. Indien nodig voorziet u een lepel. De afwas gaat terug mee naar huis. Leerlingen, die tijdens de middagpauze in de school blijven, mogen de school niet verlaten zonder een schriftelijke toelating van de ouders. Ook tijdens de middagpauze is het schoolreglement van toepassing. 17

18 Eten en drinken Tijdens de speeltijd drinken we enkel water. U mag het water in plastic flesjes of drinkbus meegeven. Op de speelplaats zijn drinkfonteintjes voorzien, in de klas kan ook water van de kraan gedronken worden. Pidpa controleert jaarlijks de kwaliteit van het drinkwater in de school. In het kader van het gezondheidsbeleid willen we het eten van groenten en fruit aanmoedigen. Daarom is het elke woensdag fruitdag. Geef ze dan fruit of groenten, in hapklare stukjes, (worteltje, komkommer, ) mee naar school. Ook het milieu is voor ons een zorg. Om de afvalberg te verkleinen brengen de kinderen hun koek of ander tussendoortje altijd mee in een doosje, voorzien van naam en klas. BRIKJES ZIJN NIET TOEGELATEN. Plastic flesjes gaan weer mee naar huis. We promoten zo veel mogelijk een gezonde brooddoos. Er worden geen snoepjes toegestaan, enkel een droge koek(zonder chocolade of kleverige vulling bovenop). Een kaasje, yoghurtje, rozijntjes zijn toegelaten. De verpakking gaat terug mee naar huis. De schoolrekening Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken. Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maak je er gebruik van (bv refter, voor- en nabewaking, ), dan moet je er wel voor betalen. Met de schoolraad, waarin ook u vertegenwoordigd bent, wordt overlegd en overeengekomen voor welke aangelegenheden de school een bijdrage in de kosten mag en zal vragen aan de ouders. Voor het kleuteronderwijs mogen we een maximum van 45 per kleuter aanrekenen, voor het lager onderwijs bedraagt dit maximum 85 per leerling. Een overzicht vindt u terug in de schoolagenda of in het kaftje van uw kind. Voor de meerdaagse uitstappen mogen we een maximum van 410 per kind vragen voor de volledige duur in het lager onderwijs. De betalingen voor drank, middagtoezicht, tijdschriften, pedagogische activiteiten, enz. gebeuren per overschrijving. Deze overschrijvingen worden u door de school aangeboden bij het begin van elke nieuwe tweemaandelijkse periode. Gelieve zo snel mogelijk te betalen! Gebruik de gestructureerde code!! Indien er fouten of onnauwkeurigheden op de rekening zouden voorkomen, neemt u best onmiddellijk contact op met het secretariaat waar de nodige aanpassingen zullen doorgevoerd worden. Ouders die om dwingende redenen of door omstandigheden een afwijking wensen op deze bijdrageregeling of betalingsfaciliteiten wensen te bespreken, richten zich tot de directie van de school. Bij niet-betaling van een rekening kan volgende procedure worden gevolgd: 1. Er wordt een herinnering via de kinderen aan de ouders bezorgd. 2. Indien hier geen reactie op komt, zal de school telefonisch contact opnemen. 3. Indien hier geen gevolg aan gegeven wordt, wordt er door de directie om een gesprek met de ouders verzocht. 4. Indien hier ook geen gevolg aan gegeven wordt, worden geen bestaande of nieuwe bestellingen meer aanvaard en/of uitgevoerd. Mogelijk wordt een incassobureau ingeschakeld. 18

19 Turnen, sporten en zwemmen Voor de turnlessen is een uniform verplicht: - blauwe turnbroek met embleem van de school; - wit T-shirt met embleem van de school; - witte turnpantoffels zonder veters. Deze kledij wordt in een vlaslinnen zakje met embleem van de school meegegeven en pas in de school aangetrokken. De naam van uw kind dient op het zakje en turnuniform aangebracht te worden. T-shirt, turnbroek en zakje dienen in de school aangekocht te worden. Om hygiënische redenen wordt het turnuniform regelmatig mee naar huis genomen om gewassen te worden. Vanaf september gaan de leerlingen van de lagere school in blokken van 5 of 10 weken zwemmen. 1 ste en 2 de leerjaar rijden met de bus naar De Plantage in Nederland. De andere klassen rijden naar het zwembad van Kapellen met de fiets. Enkel het 3 de leerjaar rijdt met de bus naar Kapellen. Het blijft belangrijk dat de kinderen ook thuis veel zwemmen, je kan dit alleen maar goed leren door dikwijls te doen. Kinderen die niet mee gaan zwemmen en niet beschikken over een doktersbriefje gaan mee naar het zwembad. Zij betalen tevens het overeengekomen bedrag.(zie bijlage D) Wie over een doktersbriefje beschikt, blijft op school en betaalt de vergoeding niet. De schoolraad heeft unaniem beslist dat het zwemmen aan de leerlingen van het zesde leerjaar gratis aangeboden zal worden. Voor de zwemlessen brengen de kinderen het volgende mee in een zwemzak: - badpak of aanpassende zwembroek (geen zwemshort) - gele badmuts (verplicht), kan via de school aangeschaft worden - 2 handdoeken - kam of borstel Zorg dat alle voorwerpen voorzien zijn van de naam van uw kind. Het zwembad voorziet in haar reglement een verbod op het dragen van juwelen. Ook pas aangebrachte oorbelletjes moeten uit! Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding. Je kind krijgt enkel vrijstelling op basis van een doktersattest. Bibliotheekbezoek Alle klassen van de lagere school en de vijfjarige kleuters bezoeken om de 3 weken de bibliotheek van Hoevenen. We zien het bibliotheekbezoek als een culturele meerwaarde in de opvoeding van uw kind. Het is herkenbaar voor kinderen als ze ook met de ouders samen de bib bezoeken. Ontlenen van boeken vraagt ook enkele afspraken. Omdat de kinderen de school hiervoor verlaten, dient u toestemming te geven. U geeft meteen ook toestemming om uw contactgegevens aan de bibliotheek te bezorgen. Indien de bibliotheek dan vragen en/of meldingen heeft, kunnen zij u persoonlijk contacteren. Indien u nog bijkomende vragen hebt, mag u de school steeds contacteren. De klasleerkracht zal u hiervoor een document bezorgen. 19

20 Kleding en voorkomen Voorzie alle kledingstukken van een naam. Bij verlies zijn ze dan gemakkelijk terug te bezorgen. Een grote lus aan jassen is handig om ze aan de kledinghaken te hangen. Kinderen op onze school dragen geen uniform. Toch willen wij enkele eisen stellen. Elk jaar opnieuw wordt er rond pestgedrag gewerkt. Om discriminatie of eventuele kenmerken van sociale ongelijkheid tussen de leerlingen te vermijden en zo pestgedrag te helpen voorkomen, verwachten wij gewone schoolkleding en een verzorgd voorkomen. Erg opvallende kleding of een opvallend uiterlijk (hanenkammen, haren met verschillende kleuren, lange oorbellen, bloesjes met inkijk, ) staan wij niet toe. Het dragen van korte, spannende shorts, topjes met spaghettibandjes klasseren we onder de noemer strandkledij en worden dus niet op school toegelaten. Een rokje of short bedekt minstens de helft van de bovenbenen en geen blote buiken. In elk oor mogen maximum twee kleine oorbellen. Ook teenslippers en sandalen zonder riempje achteraan worden niet toegestaan. Wij geven geen opsomming van wat wel of niet kan maar zullen, indien nodig, vriendelijk eisen kleding en voorkomen aan te passen. Wij moedigen het dragen van fluohesjes aan zowel bij het naar school komen als het naar huis gaan. Dit om de zichtbaarheid en veiligheid van de kinderen te verbeteren. Afspraken rond pesten Pesten wordt op onze school niet getolereerd. Wat wij, u en de school, kunnen doen wanneer pestgedrag wordt vastgesteld, vindt u terug in ons pestactieplan zie BIJLAGE E. U vindt er 10 adviesjes en nuttige tips om pesten bespreekbaar te maken of te voorkomen. Materiaal /boekentassen Voor een boekentas letten we op de volgende punten: Voor de kleuterschool: een boekentas die op de rug van de kleuter kan (geen trolly). In de boekentas hoeft enkel een A5 kaftje te kunnen, een koeken of fruitdoosje, eventueel een brooddoos en drankjes. Voor de lagere school: een boekentas of rugzak uit stijve materialen met een waterdichte bodem, die op zichzelf blijft staan en niet in elkaar zakt als hij leeg op de grond staat. Let er op dat in de boekentas een A4 kleppenkaft gemakkelijk opgeborgen kan worden en dat brood-, koekendoosjes en drankjes gescheiden kunnen worden van de leerboeken. Voorzie boekentas en persoonlijk gerief van de naam van uw kind. Kinderen gebruiken veel materiaal van de school. Zij dragen hier uiteraard zorg voor en voorkomen dat het verloren gaat of beschadigd wordt. Gebeurt dit toch dan zal er een vergoeding gevraagd worden. Veilig in het verkeer Elke morgen zorgt een gemachtigde opzichter dat de kinderen veilig kunnen oversteken. Maak hiervan gebruik en volg zijn/haar aanwijzingen op. Geef het goede voorbeeld aan uw kinderen. Wie met de auto komt, kan deze parkeren op een van de parkings in de buurt van de school. 20

21 A.u.b. voor uw eigen veiligheid en die van de overstekende kinderen: Laat uw kinderen niet uitstappen voor de ingang van de school aan de Hoge Weg! Leerlingen van de lagere school worden s middags en s avonds in rij begeleid tot aan de schoolpoort. Gelieve deze rijen niet te doorbreken en geen kinderen uit de rij te halen. Blokkeer de doorgang niet met kinderwagens en dergelijke. Kinderen kunnen ook met de fiets naar school komen. Zij zetten hun fiets in de fietsenstallingen bij de ingang van de Kauwensteinlaan, bij de ingang van de Witvenstraat en aan het gebouw van de kleuterschool. Binnen de schoolpoorten wordt er niet gefietst! Aan de Kauwensteinlaan is een zone als kiss en ride aangeduid. Wij rekenen op uw medewerking om deze zone niet te gebruiken als parkeerplaats. Gebruik ten allen tijde het zebrapad! Extra- muros en fietsuitstappen Extra-muros wil zeggen: activiteiten buiten het schoolterrein. In principe nemen alle kinderen deel aan door de school ingerichte extra-muros- activiteiten. Eendaagse uitstappen De ondertekening van dit schoolreglement geldt als toestemming voor deelname aan de ééndaagse uitstappen. Indien de ouders de toestemming bij een eendaagse extra-murosactiviteit weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-muros- activiteiten dienen op de school aanwezig te zijn. Meerdaagse uitstappen Bij een meerdaagse extra-muros-activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-murosactiviteiten. Leerlingen die hier niet aan deelnemen dienen op de school aanwezig te zijn. Voor sommige uitstappen, o.a. zwemmen, gaan we met de kinderen over de grens (Nederland). Bij het ondertekenen van dit schoolreglement (BIJLAGE C) geeft u de leerkrachten toestemming uw kind tijdens die uitstap naar het buitenland te begeleiden. Vanaf het 4 e leerjaar maken leerlingen ook fietsuitstappen. Bij een uitstap dragen de leerlingen steeds een eigen fietshelm en fluovest. De school gaat er van uit dat de ouders voldoende met hun kind oefenen om deze uitstappen op een veilige manier mee te doen. Vanaf het 4 e leerjaar dient u een formulier te ondertekenen waarin u verklaart dat uw kind de uitstap mee mag maken, dat de fiets technisch volledig voldoet aan de eisen gesteld door het verkeersreglement en dat uw kind over voldoende fietservaring beschikt. De school test eveneens de fietsvaardigheid van de leerlingen. Indien uw kind te weinig fietsvaardig is, kan het de uitstap niet meemaken en blijft het op school. Leerlingen die niet (kunnen) deelnemen aan extra-muros-activiteiten dienen op school aanwezig te zijn. Schoolverzekering Ons schoolbestuur heeft voor al haar scholen een verzekering 'Burgerlijke aansprakelijkheid' en 'Kosten van geneeskundige verzorging' afgesloten bij KBC-Verzekeringen Schoenmarkt 35 te 2000 Antwerpen. Onze kinderen zijn verzekerd voor ongevallen tijdens de schooluren, overal waar zij onder toezicht staan van het personeel en voor ongevallen van en naar de school, indien zij de gewone weg gebruiken en deze afleggen binnen een normale tijdsperiode. 21

22 Aandacht! We vestigen er uw aandacht op, beste ouders, dat uw kind op school en daarbuiten zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar schoolgerei, kleding, fiets, en al wat hij/zij mee naar de school brengt. Dit alles valt buiten de schoolverzekering. De school kan in geval van beschadiging, verlies of diefstal nooit verantwoordelijk worden gesteld. Juwelen, uurwerken e.d. dus beter thuislaten. Materiële schade aan derden valt onder uw eigen familiale verzekering. Wat te doen bij een ongeval? 1. U laat zo vlug mogelijk een aangifteformulier invullen op school en een medisch attest van vaststelling door de arts die de eerste zorgen toediende. 2. U bezorgt dit zo snel mogelijk terug aan de school. 3. De verzending van de documenten gebeurt door de directie van de school. 4. U vereffent zelf alle rekeningen en u verzoekt uw ziekenfonds om terugbetaling. Daar zal men het attest van tussenkomst invullen, waaruit het door u betaalde deel van de onkosten blijkt. 5. De verzekering maakt intussen een dossier op. Bij ontvangst van uw dossiernummer kan u de kosten indienen bij de verzekering. Verder volgt u de instructies van de verzekering. Wat gebeurt er als een leerling moet overgebracht worden naar het ziekenhuis(spoed)? In de mate van het mogelijke wordt eerst een ouder / familielid opgebeld om het vervoer te verzorgen. Indien de ouders / familieleden onmogelijk kunnen bereikt worden, zal de school als een goede huisvader beslissen ofwel een ziekenwagen op te roepen, ofwel zelf in te staan voor het vervoer naar het ziekenhuis. Vrijwilligers De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De nieuwe wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers verplicht o.m. de scholen om aan de vrijwilligers een organisatienota voor te leggen. Omdat elke ouder een schoolreglement ontvangt en voor akkoord ondertekent, kiest de school ervoor om de organisatienota in het schoolreglement op te nemen. Op die manier is elke ouder op de hoogte. De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, en tot dekking van de lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg naar- en van de activiteiten, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilligers. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij KBC ES/ De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat. Vergoedingen De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie voorziet in geen enkele vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten. Aansprakelijkheid De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk de school of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware fout. Voor zijn lichte fout is hij enkel aansprakelijk als die hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. Engagementsverklaring Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. 22

23 Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders. We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op de werking van de school. Daarvoor plannen we bij het begin van elk schooljaar een ouderavond in de klas van uw kind. U kan er kennis maken met de leerkracht van uw kind en met de manier van werken. We willen u in de lagere school op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind. Dat doen we schriftelijk via de rapporten die u 5 keer kan verwachten in de loop van het schooljaar. We organiseren ook geregeld individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we u weten op welke data die doorgaan. Wie niet op het oudercontact kan aanwezig zijn, kan in overleg met de leerkracht een gesprek aanvragen op een ander moment. Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak dan kan u op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind. Dat doet u door een afspraak te maken via de agenda. Wij verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact. Wij verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. uw kind. Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van uw kind. Aanwezig zijn op school en op tijd komen. De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar. Daartoe moeten wij de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB. Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. Wij verwachten dat u ons vóór 9 uur verwittigt bij afwezigheid van uw kind. Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding. Meer info over het CLB en onze samenwerking kan u lezen in de bijlage Je CLB helpt U kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken. Individuele leerlingenbegeleiding. Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van uw kind volgen. Dit doen we door het werken met een kleuter- en leerlingvolgsysteem. Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben voortdurend nood aan individuele zorg. We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind zal georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kan verwachten en wat wij van u als ouder verwachten. Wij verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft. Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal. Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling. Wij verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven en 23

Beste ouders, Hebt u al van Sint-Calasanz gehoord? Nee?

Beste ouders, Hebt u al van Sint-Calasanz gehoord? Nee? Beste ouders, Hebt u al van Sint-Calasanz gehoord? Nee? Dan stellen wij ons graag even aan u voor, want uw zoon/dochter gaat weldra naar school. Via deze brochure willen wij onze school graag even voorstellen.

Nadere informatie

Deze brochure bieden we aan als basis voor een goede samenwerking tussen u en onze school.

Deze brochure bieden we aan als basis voor een goede samenwerking tussen u en onze school. 1 Welkom Wij zijn blij dat u voor onze school gekozen heeft. We beschouwen dit als een blijk van groot vertrouwen. We zien het als een voorrecht dat we mee mogen helpen bij de opvoeding van uw kind. We

Nadere informatie

Allerlei Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar.

Allerlei Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. Allerlei 2012-2013 Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. De klas begint s morgens om 8u35 en eindigt om 11u30 ; in de namiddag is er les vanaf 12u50 tot 15u30.

Nadere informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie DEEL 3 Met de ouders Samenwerking Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij

Nadere informatie

Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon

Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon Schoolreglement schooljaar 2015-2016 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en

Nadere informatie

A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent

A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent Stedelijke Basisschool De Panda A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent Reglement van de kleuterschool Indien uw kind in het begonnen schooljaar 6 jaar wordt, vraag ook een reglement van de lagere school! 1. Algemene

Nadere informatie

Schoolbrochure. met opvoedingsproject, schoolreglement en nuttige informatie KLEUTERSCHOOL KASTERLEE. de Klimtoren

Schoolbrochure. met opvoedingsproject, schoolreglement en nuttige informatie KLEUTERSCHOOL KASTERLEE. de Klimtoren Schoolbrochure met opvoedingsproject, schoolreglement en nuttige informatie 2012 2013 KLEUTERSCHOOL KASTERLEE de Klimtoren Boslaan 2 Looiven 38 2460 Kasterlee 2460 Kasterlee Tel/Fax: 014 85 00 66 Tel:

Nadere informatie

Koelkastinformatie: Schooljaar 2015-2016

Koelkastinformatie: Schooljaar 2015-2016 Koelkastinformatie: Schooljaar 2015-2016 BS. DE PIJL Creatieve Basisschool in de CAMPUS ATHENEUM ANTWERPEN Pijlstraat 2 2060 Antwerpen TEL: 03/232 71 50 FAX: 03/232 52 98 DE.PIJL@ANTWERPEN.BE www.depijl.be

Nadere informatie

WELKOM. Tot binnenkort. Directeur

WELKOM. Tot binnenkort. Directeur WELKOM Dag flinke jongen, grote meid, wij zijn heel blij dat je binnenkort naar onze school komt. In dit boekje vind je informatie over onze werking. Je ouders zullen dit samen met jou graag doornemen.

Nadere informatie

ONS SCHOOLREGLEMENT VOOR DE OUDERS

ONS SCHOOLREGLEMENT VOOR DE OUDERS ONS SCHOOLREGLEMENT VOOR DE OUDERS tel. 089 867436 oogappel@kbaoneeroeteren.be 1. ALGEMEEN o Schooluren: van 08.45 uur tot 12.00 uur van 13.15 uur tot 15.35 uur o Alle spullen van uw kind zijn voorzien

Nadere informatie

Informatiebrochure van onze kleuterschool

Informatiebrochure van onze kleuterschool Vrije basisschool De Luchtballon Nieuwe Beggaardenstraat 50 2800 Mechelen 015/21 86 23 info@basisschooldeluchtballon.be www.basisschooldeluchtballon.be Informatiebrochure van onze kleuterschool Voor je

Nadere informatie

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 VCLB E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 E.1 Werking van het CLB p. 2 E.2 Openingsuren van het centrum p. 3 E.3 Samenwerking met het Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding p. 3 E.4 Belangrijk voor leerlingen

Nadere informatie

Voor- en naschoolse kinderopvang

Voor- en naschoolse kinderopvang Voor- en naschoolse kinderopvang Geachte ouders, Naast het toezicht van de leerkrachten voorziet de school een bijkomende BETALENDE kinderopvang waar uw kind gebruik kan van maken. s morgens vanaf 6u30

Nadere informatie

infoavond Basisschool De Sprong Burgemeester Philipslaan Maaseik

infoavond Basisschool De Sprong Burgemeester Philipslaan Maaseik infoavond Jaarplanning 2017-2018:(= onder voorbehoud) Er werd een voorlopige planning gemaakt van alle activiteiten die in de loop van het schooljaar plaatsvinden. Je kan deze planning raadplegen op de

Nadere informatie

Beste ouders, kleuters, leerlingen, leerkrachten, Na twee maanden vakantie zwaait de schoolpoort weer open.

Beste ouders, kleuters, leerlingen, leerkrachten, Na twee maanden vakantie zwaait de schoolpoort weer open. Ekeren, 1 september 2015 Beste ouders, kleuters, leerlingen, leerkrachten, Na twee maanden vakantie zwaait de schoolpoort weer open. Voor vele kinderen en hun ouders is onze school geen onbekende meer.

Nadere informatie

Info van de school. OCHTEND MIDDAG AVOND maandag, dinsdag,

Info van de school. OCHTEND MIDDAG AVOND maandag, dinsdag, SINT-GREGORIUSCOLLEGE Basisonderwijs Alfons Biebuycklaan 24 en Henri Bouckaertstraat 29 9050 Gentbrugge T 09/230 82 40 F 09/231 04 22 E-mail: directie@sint-gregoriuscollege.be www.sint-gregoriuscollege.be

Nadere informatie

een team met zorg voor een buitengewoon kind

een team met zorg voor een buitengewoon kind 1 K O R E N B L O E M INSTITUUT VOOR INDIVIDUEEL ONDERRICHT Korenbloemstraat 17, 9000 Gent Tel.: 09/269 92 70 fax: 09/269 92 79 een team met zorg voor een buitengewoon kind Elinda, Murat en Collin. Elinda

Nadere informatie

Deel 1. Informatie over onze school

Deel 1. Informatie over onze school Deel 1 Informatie over onze school vzw OZCS Midden-Kempen Oude Molenstraat, 11 2390 Westmalle - 2016-2017 - 1 - Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. Wanneer het nodig is,

Nadere informatie

Hier wat meer informatie over en voor het komende schooljaar. Gelieve dit aandachtig te lezen. Alvast bedankt.

Hier wat meer informatie over en voor het komende schooljaar. Gelieve dit aandachtig te lezen. Alvast bedankt. Infobrief voor de ouders van de 4 de klas Beste mama en papa, Hier wat meer informatie over en voor het komende schooljaar. Gelieve dit aandachtig te lezen. Alvast bedankt. Schooluren De schoolpoort gaat

Nadere informatie

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders III Het reglement 1. Engagementsverklaring Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op

Nadere informatie

Vrije basisschool De Wondertuin Bleekstraat Mechelen 015/

Vrije basisschool De Wondertuin Bleekstraat Mechelen 015/ Vrije basisschool De Wondertuin Bleekstraat 2 2800 Mechelen 015/41 45 26 info@dewondertuin.be www.dewondertuin.be Informatiebrochure van onze kleuterschool Voor je eerste schooldag bij ons krijg jij dit

Nadere informatie

ONS SCHOOLREGLEMENT VOOR DE LEERLINGEN

ONS SCHOOLREGLEMENT VOOR DE LEERLINGEN ONS SCHOOLREGLEMENT VOOR DE LEERLINGEN NAAM :.. 1. Algemeen Ik: - heb respect en begrip voor anderen; - heb eerbied voor de natuur; - durf mijn eigen mening te uiten; - heb orde en ben steeds beleefd;

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO ALG 09 - /5-09-203 BO Hoofdzetel Locatie buitenschoolse opvang: Essen Kapellen Brecht Hofstraat 4 Kapelsestraat 37 Leopoldstraat 5 290 Essen 2950 Kapellen 2960 St Lenaarts 03/664.87.23 GSM 0470 0 80 55

Nadere informatie

basisschool Maria Boodschap

basisschool Maria Boodschap ENGAGEMENTSVERKLARING basisschool Maria Boodschap Basisschool Maria Boodschap Perustraat 4 2030 Antwerpen-Luchtbal Tel.: 03/541.06.13 Fax.: 03/542.60.76 E-mail: maria.boodschap@cksa.be Website: www.mariaboodschap.be

Nadere informatie

PRAKTISCHE INFORMATIE

PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCHE INFORMATIE 1. OPENINGSUREN Onze school is open van 7 u. s morgens tot 18. 30 u. s avonds. De lessen worden gegeven van 08.30 u. tot 12.05 u. in de voormiddag. In de namiddag voor de kleuters

Nadere informatie

Organisatie schooljaar

Organisatie schooljaar Organisatie schooljaar 2015-2016 Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. De klas begint s morgens om 8u35 en eindigt om 11u30 ; in de namiddag is er les vanaf

Nadere informatie

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school,

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, Schooljaar 2014-2015 Dank je wel, beste ouders, omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, omdat jullie geloven in onze school en in alles waar wij en het gemeentelijk onderwijs voor

Nadere informatie

Juf Geert peuters Juf Rebecca K1R Juf Daphne K1D Juf Jacqueline K2J Juf Marijke K2M Juf Carine K3C Juf Belinda K3B Juf Femke Zorgcoördinator Juf

Juf Geert peuters Juf Rebecca K1R Juf Daphne K1D Juf Jacqueline K2J Juf Marijke K2M Juf Carine K3C Juf Belinda K3B Juf Femke Zorgcoördinator Juf Juf Geert peuters Juf Rebecca K1R Juf Daphne K1D Juf Jacqueline K2J Juf Marijke K2M Juf Carine K3C Juf Belinda K3B Juf Femke Zorgcoördinator Juf Micha Zorgcoördinator Meester Patrick L.O. leerkracht Juf

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE 1 ALGEMEEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

SCHOOLBROCHURE SCHOOLREGLEMENT VRIJE BASISSCHOOL SINT-ANNA

SCHOOLBROCHURE SCHOOLREGLEMENT VRIJE BASISSCHOOL SINT-ANNA vzw Katholiek basisonderwijs Tremelo -Baal, afdeling Baal SCHOOLBROCHURE met SCHOOLREGLEMENT van de VRIJE BASISSCHOOL SINT-ANNA WELKOM We zijn blij dat u voor onze school gekozen heeft. We beschouwen dit

Nadere informatie

INFOBOEKJE. Katholieke centrumschool Denderleeuw Collegestraat 19 9470 Denderleeuw tel. 053 67 06 10. info@kcd.be www.kcd.be

INFOBOEKJE. Katholieke centrumschool Denderleeuw Collegestraat 19 9470 Denderleeuw tel. 053 67 06 10. info@kcd.be www.kcd.be Katholieke centrumschool Denderleeuw Collegestraat 19 9470 Denderleeuw tel. 053 67 06 10 info@kcd.be Welkom op KCD! Hoe klein of hoe groot je ook bent, op onze school word je verwend! Dit wordt dan ook

Nadere informatie

Meester Patrick L.O. leerkracht

Meester Patrick L.O. leerkracht Wijkschool: Juf Geert peuters Juf Rebecca / Patricia K1R Juf Daphne K1D Juf Christel Kinderverzorgster Juf Femke Zorgcoördinator L.O. leerkracht Hoofdgebouw: Juf Jacqueline K2J Juf Marijke K2M Juf Carine

Nadere informatie

Leefregels. We hopen dat ook de ouders deze leefregels kunnen respecteren en willen meewerken aan de realisatie ervan.

Leefregels. We hopen dat ook de ouders deze leefregels kunnen respecteren en willen meewerken aan de realisatie ervan. Leefregels Samen leven, samen leren moet geleerd worden aan kinderen. Aansluitend bij ons pedagogsich project hebben we daarom met heel het team, schooleigen leefregels samengesteld. Als uitgangspunt nemen

Nadere informatie

Uittreksel verkorte versie schoolreglement

Uittreksel verkorte versie schoolreglement Uittreksel verkorte versie schoolreglement Beste ouders, Deze bijlage is een uittreksel, met de meeste praktische afspraken die op onze school toegepast worden, uit het volledige schoolreglement van onze

Nadere informatie

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 1. Algemene bepalingen 1.1 Organiserend bestuur en contactgegevens Gibbon vzw is een vereniging, opgericht met als doel de

Nadere informatie

Nieuwsbrief GO! De Sprong

Nieuwsbrief GO! De Sprong Nieuwsbrief GO! De Sprong VOORWOORD De tijd vliegt voorbij en zo zwaait onze schoolpoort na 2 maanden vakantie weer open. Wij hopen dat u, samen met uw gezin, heeft genoten van een fantastische en ontspannende

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Infano vzw Infobrochure schoolopvang Infano vzw Vanaf 1 september 2014 werkt het Katholiek Onderwijs van Vilvoorde in verschillende basisscholen (Heilig-Hartschool, De Lampion Peutie, Sint- Jozefsschool Groenstraat,

Nadere informatie

Nieuwsbrief GO! De Sprong

Nieuwsbrief GO! De Sprong Nieuwsbrief GO! De Sprong Beste ouders, De zomervakantie loopt stilaan ten einde Wij hopen dan ook dat jullie genoten hebben van een deugddoende vakantie. KALENDER Opendeurdag 31.08.2013 van 13u30 15u30

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de basisschool Puur Natuur te

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

INFOBOEKJE nieuwe kleuters

INFOBOEKJE nieuwe kleuters INFOBOEKJE nieuwe kleuters (Beknopte versie. De uitgebreide versie is te verkrijgen op school.) Beste ouders en kinderen, Met kleuters dag in dag uit samen leven, werken en spelen, vereist zoals jullie

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA. 1 Algemene bepalingen en organisatorische afspraken

AFSPRAKENNOTA. 1 Algemene bepalingen en organisatorische afspraken AFSPRAKENNOTA 1 Algemene bepalingen en organisatorische afspraken 1 Regelmatige leerling Een leerplichtige leerling die ingeschreven is in onze school moet, behoudens gewettigde afwezigheid, aanwezig zijn

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw Vanaf 4 januari 2016 is er een samenwerking tussen de Sint-Stevensschool te Sint- Pieters Leeuw, de gemeente en Infano vzw

Nadere informatie

1. Schooluren - Kleuterafdeling: van uur tot uur van uur tot uur

1. Schooluren - Kleuterafdeling: van uur tot uur van uur tot uur Mariakerke, 1 september 2017 Beste ouder De grote vakantie ligt al weer achter ons en vol goede moed stappen we het nieuwe schooljaar in! Het uitgelezen moment om al enkele belangrijke punten op te sommen.

Nadere informatie

Sint-Lievenscollege vzw schoolraad basisonderwijs

Sint-Lievenscollege vzw schoolraad basisonderwijs datum: 23 februari 2010 Sint-Lievenscollege vzw schoolraad basisonderwijs Verslag ouderbevraging Sint-Lievenscollege 1. Huiswerkbeleid in de lagere school (evolutie sinds vorige bevraging) / veiligheid

Nadere informatie

CLB. Zetel : Directie : CLB-medewerkers. VCLB Weimeersen Zuiderlaan Waregem Tel Fax

CLB. Zetel : Directie : CLB-medewerkers. VCLB Weimeersen Zuiderlaan Waregem Tel Fax CLB Zetel : VCLB Weimeersen Zuiderlaan 42 8790 Waregem Tel. 056 60 23 93 Fax. 056 61 42 84 E-mail: info@vclbweimeersen.be Directie : Catteeuw Griet CLB-medewerkers De Craemer Betty Sociaal verpleegster

Nadere informatie

1. Structuur van onze school

1. Structuur van onze school 1. Structuur van onze school 1.1. Naam en logo Onze school is erkend, krijgt subsidies van de overheid en behoort tot het vrije, katholieke net. Er wordt alleen lager onderwijs verschaft : d.w.z. van het

Nadere informatie

contactpersoon van de school Psycho-pedagogisch consulent goedele.seys@vclbweimeersen.be

contactpersoon van de school Psycho-pedagogisch consulent goedele.seys@vclbweimeersen.be CLB 1. De school werkt samen met het: Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding VCLB Weimeersen Zuiderlaan 42 8790 Waregem Tel. : 056 60 23 93 Fax. : 056 61 42 84 Directie : Mevr. Catteeuw Griet www.vclbweimeersen.be

Nadere informatie

BuBaO Ten Desselaer Klein Park Lovenjoel

BuBaO Ten Desselaer Klein Park Lovenjoel BuBaO Ten Desselaer Klein Park 4 3360 Lovenjoel 016 85 21 70 info@tendesselaer.be www.tendesselaer.be De eerste schooldag kunnen de kinderen vanaf 8.30 u. in de refter beneden terecht. Ouders, opvoeders

Nadere informatie

Informatiebrochure van onze kleuterschool

Informatiebrochure van onze kleuterschool Vrije basisschool De Luchtballon Nieuwe Beggaardenstraat 50 2800 Mechelen 015/21 86 23 info@basisschooldeluchtballon.be www.basisschooldeluchtballon.be Informatiebrochure van onze kleuterschool Voor je

Nadere informatie

- De klassen beginnen stipt om 8u.45 en 13u.15. Telaatkomers storen de beginactiviteit. WEES DUS TIJDIG AANWEZIG OP SCHOOL AUB.

- De klassen beginnen stipt om 8u.45 en 13u.15. Telaatkomers storen de beginactiviteit. WEES DUS TIJDIG AANWEZIG OP SCHOOL AUB. - De klassen beginnen stipt om 8u.45 en 13u.15. Telaatkomers storen de beginactiviteit. WEES DUS TIJDIG AANWEZIG OP SCHOOL AUB. - De lln mogen pas om 8u15 de speelplaats betreden. Indien de lln vroeger

Nadere informatie

WELKOM OP ONZE SCHOOL! MEERSSTRAAT 5 DAHLIALAAN 1. Meersstraat 5 / Dahlialaan Sint-Katherina-Lombeek tel. 02/ /66.67.

WELKOM OP ONZE SCHOOL! MEERSSTRAAT 5 DAHLIALAAN 1. Meersstraat 5 / Dahlialaan Sint-Katherina-Lombeek tel. 02/ /66.67. Meersstraat 5 / Dahlialaan 1 1742 Sint-Katherina-Lombeek tel. 02/582.18.84-053/66.67.27 www.dedroomgaard.be directie@dedroomgaard.be WELKOM OP ONZE SCHOOL! MEERSSTRAAT 5 Voor het eerst naar school is een

Nadere informatie

Ons ABC-boekje. Inhoud: A Adreswijziging M Materiaal. B Ballen Opvang. C CLB Overgang K3 1 e leerjaar. D Dagindeling P Pesten E Eetmaal Q

Ons ABC-boekje. Inhoud: A Adreswijziging M Materiaal. B Ballen Opvang. C CLB Overgang K3 1 e leerjaar. D Dagindeling P Pesten E Eetmaal Q Stedelijke Basisschool De Panda August Vermeylenstraat 2 9000 Gent Inhoud: Intern schoolreglement Ons ABC-boekje A Adreswijziging M Materiaal Afspraken Afvalstraatje Afwezigheden Medicatie Medisch onderzoek

Nadere informatie

Deel 8: Leefregels voor het schoolkind

Deel 8: Leefregels voor het schoolkind Deel 8: Leefregels voor het schoolkind ( exemplaar ouders en kind) Inhoud 1. Taal 2. Te laat komen 3. Schoolpoort 4. Goeiedag 5. De speelplaats 6. Schoolgerei 7. Agenda 8. Kledij 9. Geld 10. Speelgoed

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE INHOUD 1 ALGEMEEN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1

Nadere informatie

Infoboekje. Maastrichtersteenweg Hasselt

Infoboekje. Maastrichtersteenweg Hasselt Infoboekje Maastrichtersteenweg 23 3500 Hasselt 011 22 41 19 directie@hetkleineatheneum.be 1. Schooluren Kleuter: Voormiddag van: 8u45 tot 11u40 Namiddag van: 12u40 tot 15u15 Woensdag van: 8u45 tot 12u20

Nadere informatie

Opvoedingsproject. A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2. A.1 De christelijke identiteit p. 2. A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3

Opvoedingsproject. A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2. A.1 De christelijke identiteit p. 2. A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3 Opvoedingsproject A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2 A.1 De christelijke identiteit p. 2 A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3 A.3 Zorg voor elk kind = accent op talent p. 4 A.4 Een sterke teamspirit, een

Nadere informatie

Basisschool Hof van Nassau

Basisschool Hof van Nassau Basisschool Hof van Nassau Informatie en afspraken ouders Deel 3 GO! basisschool Hof van Nassau Zandpoortvest 9 2800 Mechelen T 015 20 32 36 F 015 20 59 69 bs.mechelen@g-o.be www.hofvannassau.be 1 Inhoud

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KBO/2009/235. BETREFT: maximumfactuur voor sneeuwklassen 1 PROCEDURE. 1.1 Ontvangst: 6 februari 2009

Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KBO/2009/235. BETREFT: maximumfactuur voor sneeuwklassen 1 PROCEDURE. 1.1 Ontvangst: 6 februari 2009 Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KBO/2009/235 BETREFT: maximumfactuur voor sneeuwklassen 1 PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 6 februari 2009 1.2 Verzoekers - Moeder van een leerling 1.3 Betrokken school - School

Nadere informatie

Bijlagen bij de schoolbrochure 2015-2016 kleuterschool

Bijlagen bij de schoolbrochure 2015-2016 kleuterschool Bijlagen bij de schoolbrochure 2015-2016 kleuterschool De schoolbrochure vindt u terug op onze website www.basisschoolopoeteren.be Gelieve het document op pagina 2 ondertekend terug te bezorgen aan de

Nadere informatie

Schoolafspraken. voor. leerlingen 1-2-3

Schoolafspraken. voor. leerlingen 1-2-3 Schoolafspraken voor leerlingen 1-2-3 Wanneer kan ik in de school binnen? s Morgens om 8.00u. s Middags om 13.00u. Wanneer beginnen en eindigen de lessen? s Morgens starten we om 8.30u. s Middags stoppen

Nadere informatie

Beste ouders en kinderen, De maand september is opnieuw voorbij gevlogen. Hier volgt de nieuwsbrief voor de maand oktober.

Beste ouders en kinderen, De maand september is opnieuw voorbij gevlogen. Hier volgt de nieuwsbrief voor de maand oktober. Beste ouders en kinderen, De maand september is opnieuw voorbij gevlogen. Hier volgt de nieuwsbrief voor de maand oktober. ONZE AGENDA : 1 oktober Medisch onderzoek L3 (op school) NM: zwemmen (L2 en L3)

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de basisschool Wegwijzer Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de basisschool Wegwijzer Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de basisschool Wegwijzer Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de Wegwijzer te Sint-Pieters Leeuw

Nadere informatie

Wetboek van Schatjesland

Wetboek van Schatjesland Wetboek van Schatjesland Als je aardig kan zijn Dan is dat reuzefijn Alsof een kleurig lint mij aan jou verbindt maar als je scheldt dan ben je geen held en liggen we overhoop in een dikke knoop die je

Nadere informatie

We wensen jullie van harte de tijd om rustig die mensen te ontmoeten, en die dingen te doen waar je tijdens het schooljaar te weinig tijd voor hebt.

We wensen jullie van harte de tijd om rustig die mensen te ontmoeten, en die dingen te doen waar je tijdens het schooljaar te weinig tijd voor hebt. Info nr.4 juni 2015 Ettelgem Beste ouders, grootouders, We wensen jullie van harte de tijd om rustig die mensen te ontmoeten, en die dingen te doen waar je tijdens het schooljaar te weinig tijd voor hebt.

Nadere informatie

WAT LEREN de KINDEREN DIT JAAR?

WAT LEREN de KINDEREN DIT JAAR? Welkom in 5dd Weekrooster WAT LEREN de KINDEREN DIT JAAR? Wiskunde: tot 10 000 000, kommagetallen tot op een duizendste, oppervlakteberekening van vlakke- en ruimtefiguren, volume, Nederlands: werkwoordspelling

Nadere informatie

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS GEMEENTE NIEL website: www.tspeelhuis.be HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het gemeentebestuur

Nadere informatie

Infobrochure Heilig Hart college Infano vzw

Infobrochure Heilig Hart college Infano vzw Infobrochure Heilig Hart college Infano vzw Vanaf dinsdag 1 september 2015 werkt GVBS Heilig-Hartcollege samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw voor de organisatie van de voor- en naschoolse

Nadere informatie

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten!

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten! 1 september 2016 In dit bundeltje kan u volgende invulblaadjes vinden die terug in ons bezit moeten komen: 1. Voorwoord + aanpassingstabel gegevens van het kind 2. In te vullen :Ontvangstbewijs schoolreglement

Nadere informatie

De schoolrekening. (Bijlage bij het schoolreglement) 1. Wat is gratis?

De schoolrekening. (Bijlage bij het schoolreglement) 1. Wat is gratis? (Bijlage bij het schoolreglement) De schoolrekening. I. Wat is gratis en wat dient betaald te worden? Het decreet basisonderwijs bepaalt dat aan u geen bijdragen kunnen gevraagd worden voor alles wat verband

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Vzw Infano in de school Zilverberk Halle

Infobrochure schoolopvang Vzw Infano in de school Zilverberk Halle Infobrochure schoolopvang Vzw Infano in de school Zilverberk Halle In opdracht van de school Zilverberk verzorgt Infano vzw de voor en naschoolse opvang in Zilverberk. In deze brochure vind je alvast meer

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Sint-Lutgardisbasisschool Sint-Pieters- Leeuw

Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Sint-Lutgardisbasisschool Sint-Pieters- Leeuw Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Sint-Lutgardisbasisschool Sint-Pieters- Leeuw Vanaf 1 september 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de Sint-Lutgardisbasisschool te

Nadere informatie

We willen kansen scheppen om uw kind evenwichtig te laten ontplooien. We houden rekening en hebben respect voor de eigen mogelijkheden van elk kind.

We willen kansen scheppen om uw kind evenwichtig te laten ontplooien. We houden rekening en hebben respect voor de eigen mogelijkheden van elk kind. 1. VERWELKOMING. NAAR DE OUDERS TOE Van harte welkom in onze school. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een

Nadere informatie

Reglementering Kleuter-klim-op (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op

Reglementering Kleuter-klim-op (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op Reglementering Kleuter-klim-op (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op Klim-op draaiend houden kan niet op onze handen alleen. Dit kan enkel door steun, begrip en vertrouwen van iedereen. We zetten ons in,

Nadere informatie

1. Onze schoolvisie. 1. We zijn een herkenbare christelijk gelovige school. 2. We bieden kwaliteitsonderwijs aan.

1. Onze schoolvisie. 1. We zijn een herkenbare christelijk gelovige school. 2. We bieden kwaliteitsonderwijs aan. 1. Onze schoolvisie Wij zijn een vrije gemengde basisschool met een speelplaats voor kleuters en een speelplaats voor de lagere school. Als school leveren we een zeer sterke inspanning naar het ontwikkelen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG BSGO! HET LAAR HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG Januari 2015 1. Algemene informatie 1.1 Organisator Huishoudelijk reglement: NASCHOOLSE KINDEROPVANG BASISSCHOOL HET LAAR BSGO! Het Laar Laarstraat

Nadere informatie

Het schoolreglement: De okkernoot

Het schoolreglement: De okkernoot Het schoolreglement: De okkernoot 1. De uurregeling en voor en naschoolse opvang maandag dinsdag Woensdag donderdag Vrijdag 12.05 uur middagpauze middagpauze middagpauze middagpauze De directie en de leerkrachten

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015 Gemeentelijke Basisschool Schaffen Vroentestraat 22 3290 Schaffen Website: www.gbsdiest.be E-mail: personeelschaffen@gbsdiest.be Tel. 013 32 69 23 Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015 Datum Klas Activiteit Tijdstip

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT JEUGDDIENST HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING Goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing op 26/02/2014 Gemeentebestuur Beersel Speelpleinwerking Jeugddienst Gemeenveldstraat 3 Alsembergsteenweg 1046

Nadere informatie

Infobrochure Kleuterschool

Infobrochure Kleuterschool Infobrochure Kleuterschool Mijn nieuwe klas Heel veel kindjes bij elkaar. Oh! Wat leuk! Wat doen ze daar? Spelen in de poppenhoek, Plaatjes kijken in een boek Verven met een grote kwast Kijken of de puzzel

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de basisschool Puur Natuur te

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT VOOR ONZE KINDEREN SCHOOLJAAR 2014 2015. Met de medewerking van Kids Choice

SCHOOLREGLEMENT VOOR ONZE KINDEREN SCHOOLJAAR 2014 2015. Met de medewerking van Kids Choice SCHOOLREGLEMENT VOOR ONZE KINDEREN SCHOOLJAAR 2014 2015 Met de medewerking van Kids Choice Ons schoolreglement versie 2014-2015 In onze school zijn we samen met veel mensen. Om ervoor te zorgen dat alles

Nadere informatie

SCHOOLAFSPRAKEN. C. SCHOOLAFSPRAKEN p. 2

SCHOOLAFSPRAKEN. C. SCHOOLAFSPRAKEN p. 2 SCHOOLAFSPRAKEN C. SCHOOLAFSPRAKEN p. 2 C.1 Schooluren en middagpauze p. 2 C.2 Voor- en naschoolse opvang p. 3 C.3 Interdiocesane proefwerken p. 3 C.4 Bibliotheekbezoek p. 3 C.5 Snoep en woensdag FRUITdag

Nadere informatie

Communicatie van en naar ouders

Communicatie van en naar ouders Communicatie van en naar ouders Schooljaar 2017-2019 De communicatie van en naar ouders Hieronder beschrijven we de mogelijke momenten en vormen van communicatie tussen ouders enerzijds en de school en

Nadere informatie

LEERLINGENRAAD. Wat? Wie?

LEERLINGENRAAD. Wat? Wie? LEERLINGENRAAD Wat? Elk jaar wordt per klas een nieuwe vertegenwoordiger gekozen. Uit deze lijst wordt jaarlijks in oktober een burgemeester en schepencollege verkozen. De leerlingenraad komt minimaal

Nadere informatie

Kijkwijzer: Oudervriendelijke school

Kijkwijzer: Oudervriendelijke school Kijkwijzer: Oudervriendelijke school Wat kan oudervriendelijkheid inhouden? Op basis van acht criteria reiken wij een aantal kapstokken aan waaraan het oudervriendelijke karakter van de school kan worden

Nadere informatie

Mensen in Nood - Geel

Mensen in Nood - Geel Mensen in Nood - Geel M.I.N. Geel staat voor Mensen in Nood die in Geel wonen. Het is een V.Z.W, die opgericht werd in 1991. Momenteel zijn er twaalf vrijwilligers. Het doel van de vereniging is om mensen

Nadere informatie

Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad.

Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad. OVERLEG Heett sscchool lrreegl leemeentt 1. PARTICIPATIEDECREET Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad. 2. WETTELIJK KADER

Nadere informatie

Vrije Basisschool De Wingerd Terhagen. Stille Weg 2, 2840 Terhagen 03 888 57 81 school@wingerdterhagen.be www.wingerdterhagen.be

Vrije Basisschool De Wingerd Terhagen. Stille Weg 2, 2840 Terhagen 03 888 57 81 school@wingerdterhagen.be www.wingerdterhagen.be Vrije Basisschool De Wingerd Terhagen Stille Weg 2, 2840 Terhagen 03 888 57 81 school@wingerdterhagen.be www.wingerdterhagen.be Beste ouders, In dit boekje wil ik even de werking van ons klasje toelichten.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Nieuwsbrief 1 Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Peuterklas : juf. Katrien H. K1 : juf. Annick K2 : juf. Mieke en meester Toby K3 : juf. Lydia Kinderverzorgster

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF september 2015

NIEUWSBRIEF september 2015 Gesubsidieerde Gemeentelijke Basisschool Kleine Kouterstraat 1 9290 Uitbergen Tel : 09/367 50 88 e-mail : directie@gemeenteschooluitbergen.be secretariaat@gemeenteschooluitbergen.be Beste ouders en leerlingen,

Nadere informatie

Administratieve fiches

Administratieve fiches Vrije Basisschool De Zonnebloem ude Diestsestraat 4, Waanrode Administratieve fiches (in te vullen bij het begin van elk schooljaar en af te geven aan de klastitularis) VRIJE BASISSCHL DE ZNNEBLEM UDE

Nadere informatie

Welkom! Hoofdschool. Wijkschool Sint-Pieter Sint-Pietersnieuwstraat 6, 9600 Ronse. Lorettestraat 190, 9600 Ronse Telefoon: 055 215 160

Welkom! Hoofdschool. Wijkschool Sint-Pieter Sint-Pietersnieuwstraat 6, 9600 Ronse. Lorettestraat 190, 9600 Ronse Telefoon: 055 215 160 Welkom! Hoofdschool Wijkschool Sint-Pieter Sint-Pietersnieuwstraat 6, 9600 Ronse Lorettestraat 190, 9600 Ronse Telefoon: 055 215 160 Telefoon: 055 239 075 Fax: 055 209 225 E-mail: info@basisschoolglorieux.be

Nadere informatie

Infobrochure 1 ste kleuterklas

Infobrochure 1 ste kleuterklas Infobrochure 1 ste kleuterklas 1 Beste ouders en kinderen, Welkom op onze school! Dit boekje bevat interessante en belangrijke informatie over de school en de 1 ste kleuterklas. We wensen jullie veel plezier

Nadere informatie

Inlichtingen en Afspraken

Inlichtingen en Afspraken Inlichtingen en Afspraken 1. Leefregels 1. Gedragsregels Speelplaats: de speelplaats dient om zich even te kunnen ontspannen. De boekentassen worden s morgens op de voorziene plaatsen gezet. Jassen worden

Nadere informatie

Informatie bij de start van het nieuwe schooljaar 1 september 2015

Informatie bij de start van het nieuwe schooljaar 1 september 2015 Ouderinfo bestemd voor leerlingen van de 1 ste graad Informatie bij de start van het nieuwe schooljaar 1 september 2015 Beste ouder(s), beste leerling In deze ouderinfo bundelen we enkele mededelingen

Nadere informatie

Activiteitenplanning Juni 2016

Activiteitenplanning Juni 2016 Activiteitenplanning Juni 2016 Kleuterschool Woe 1 Tutti-frutti Do 2 NM: zwemmen Olifantjes- en 14.00 u.: Bijeenkomst oudercomité 16.30 u.: Afsluiter Vertelhuis (voor kinderen van 2,5 tot 8 jaar, met hun

Nadere informatie

SINT ARDUS. 2 september Brieven eerste schooldag 1 ste jaar. Geachte heer/mevrouw

SINT ARDUS. 2 september Brieven eerste schooldag 1 ste jaar. Geachte heer/mevrouw 2 september 2016 Brieven eerste schooldag 1 ste jaar Geachte heer/mevrouw Wij willen u van harte danken voor het vertrouwen dat u in onze school stelt en hopen we dat uw zoon of dochter hier echt gelukkig

Nadere informatie