Gebruiksvoorwaarden 1. EERBIEDIGING VAN HET PRIVELEVEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksvoorwaarden 1. EERBIEDIGING VAN HET PRIVELEVEN"

Transcriptie

1 Gebruiksvoorwaarden GELIEVE HETGEEN VOLGT AANDACHTIG TE LEZEN. HET GEBRUIK VAN DEZE SITE IS ONDERWORPEN AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN AAN ONZE MEDEDELING INZAKE PRIVACY EN DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS. Deze gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden") zijn toepasselijk op de websites, webpagina's, interactieve functies, applicaties, widgets, blogs, sociale media en "tabs", virtuele werelden en andere aanbiedingen online dan wel draadloos die een link hebben naar deze Voorwaarden, toegankelijk per computer, mobiel apparaat of enige andere technologie (gezamenlijk genaamd de "Sites"). De Sites worden aangeboden door Sony Pictures Releasing SA met zetel te 1140 Evere, Rue de Genève 10 ("SPR" of "wij", "onze", "ons"). Deze Voorwaarden regelen uw rechten en plichten met betrekking tot uw gebruik van deze site (hierna genaamd "de" Site). De term Site omvat de content van deze Site, al de diensten die wij leveren op of via deze Site (de "Diensten van de Site") alsook alle software die wij ter beschikking stellen op of via deze Site (de "Software"), tenzij anders vermeld. U "gebruikt" de Site telkens u er zich op begeeft (via een computer, een mobiel apparaat of enige andere technologie), de Site bekijkt, op een link klikt naar of vanop de Site, interageert of communiceert met de Site of met andere gebruikers via de Site (inclusief, zonder beperking, op de fora, chats en/of andere gemeenschappen gevestigd op de Site). Uw gebruik van de Site (of van enig deel ervan) impliceert dat u aanvaardt zich te zullen schikken naar deze Voorwaarden en de Mededeling inzake Privacy en de Bescherming van Persoonsgegevens ("Mededeling Privacy") die via deze verwijzing deel uitmaken van deze Voorwaarden. Ze brengen een juridisch bindend akkoord tot stand tussen u en SPR: gelieve ze aandachtig te lezen alvorens de Site te gebruiken. Gelieve de Site niet te gebruiken indien u niet akkoord gaat met een daarin opgenomen bepaling. SPR houdt zich het recht voor, geheel naar eigen goeddunken en te allen tijde, deze Voorwaarden of de Mededeling Privacy geheel of gedeeltelijk aan te passen, te veranderen en/of te vervolledigen. De wijzigingen aangebracht aan de Voorwaarden of aan de Mededeling Privacy treden in werking op het moment van hun publicatie. U gaat ermee akkoord deze Voorwaarden en de Mededeling Privacy regelmatig na te kijken teneinde kennis te nemen van alle wijzigingen. Uw gebruik van de Site of van enig deel ervan na de publicatie van wijzigingen aangebracht aan deze Voorwaarden of aan de Mededeling Privacy zal beschouwd worden als een aanvaarding van deze wijzigingen en houdt uw akkoord in ze na te leven. Indien u niet akkoord gaat met een wijziging volstaat het voor u om niet langer van de Site gebruik te maken. Uw gebruik van bepaalde functies, functionaliteiten, programma's of Diensten van de Site (waaronder wedstrijden, loterijen, promoties, mobiele marketingaanbiedingen, foto's, videos of andere inzendingen van gebruikers (zoals hieronder gedefinieerd) mogelijkheden tot downloaden/uploaden, flux RSS, etc.) aangeboden op of via deze Site kunnen het voorwerp uitmaken van aanvullende of bijzondere of specifieke gebruiksvoorwaarden ("Specifieke Regels"), en, alvorens deze functies, functionaliteiten, programma's of Diensten te gebruiken, kunt u gevraagd worden deze Specifieke aanvullende regels te aanvaarden. Al deze Specifieke Regels maken integraal deel uit van deze Voorwaarden, alsof ze er volledig in waren uiteengezet. 1. EERBIEDIGING VAN HET PRIVELEVEN Gelieve onze Mededeling Privacy te raadplegen die integraal deel uit maakt van de Gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van deze Site regelt.

2 2. EIGENDOM. GEBRUIKSBEPERKINGEN De content van de Site en van alle auteursrechten, octrooien, merken, handelsbenamingen, tekeningen en modellen, databanken, en alle andere naburige intellectuele en industriële eigendomsrechten zijn de eigendom van SPR en/of van haar licentiehouders, en zijn beschermd door de auteursrechten, naburige rechten, (amerikaanse en internationale) databankrechten alsook door elke andere toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom. U erkent, begrijpt en aanvaardt dat u geen enkel recht kan doen gelden op de content van de Site en/of enig deel ervan, met twee uitzonderingen: (i) voor wat betreft uw eigen Gebruikersinzendingen zoals hieronder gedefinieerd (met uitzondering van elementen zoals grafische creaties, titels, clips, foto's, muzieknummers, enz. eventueel gebruikt in de Gebruikersinzendingen die SPR u heeft kunnen toekennen onder de gebruikslicentie in het kader van uw Gebruikersinzendingen, bijvoorbeeld voor een wedstrijd of een ander programma of een functie aangeboden op de Site (een dergelijke content wordt aangeduid als "Activa onder SPR licentie"); en/of (ii) voortvloeiend uit uw beperkte gebruiksrechten van de Site met bepaalde persoonlijke (niet-commerciële) doeleinden, zoals uiteengezet hieronder in de clausule LICENTIES DIE U ZIJN TOEGEKEND, onder voorbehoud van de voorwaarden uiteengezet hieronder in de clausule UW VERANTWOORDELIJKHEDEN en andere bepalingen uit deze Voorwaarden. Met uitzondering van uw eigen Gebruikersinzendingen (en, bij gevolg, uitsluitend in de mate dat u deze controleert) of behoudens voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van SPR in overeenstemming met deze of andere Voorwaarden, aanvaardt u om de Site of enig onderdeel ervan, niet te kopiëren, te reproduceren, te dupliceren, te streamen, eigen te maken, te betreden via een andere technologie of een ander middel dan dat geleverd op de Site, uit te voeren, over te dragen, te verkopen, door te verkopen, te downloaden, te laden, te archiveren, in licentie te geven aan derden, te bewerken, aan te passen, te manipuleren, afgeleide producten te creëren vertrekkende van, of op basis van de Site of enig onderdeel ervan (waaronder inbegrepen samengestelde applicaties, montages, wallpapers, beltonen, wenskaarten, T-shirts of andere vormen van merchandise), te publiceren, te herpubliceren, te posten, door te geven, publiek tentoon te stellen, te kaderen, een link naar de Site of op de Site te plaatsen, te verspreiden, te delen, te integreren, te vertalen, te decompileren, te reverse engineeren, te incorporeren in een materiële toepassing of softwaretoepassing, te gebruiken met commerciële doeleinden, of te benutten of op enige andere wijze te exploiteren, behalve in de mate dat deze beperkingen krachtens de toepasselijke wet verboden zijn. Het gebruik van een van deze elementen zonder toestemming vormt een inbreuk op de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van SPR en/of van haar licentiehouders (waaronder de andere gebruikers van de Site die eigen Gebruikersinzendingen hebben ingezonden) alsook een inbreuk op deze Voorwaarden, en u kunt een burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid oplopen krachtens deze toepasselijke wetten. 3. LICENTIES DIE U ZIJN TOEGEKEND Onder voorbehoud van deze Voorwaarden (waaronder de hieronder weergegeven clausule UW VERANTWOORDELIJKHEDEN), kennen wij u, als en enkel in de mate waarin de noodzakelijke functionaliteit u wordt geleverd op of via deze Site, het volgende, beperkte, herroepelijke, nietexclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, wereldwijde en kosteloze (elk aangeduid als "Recht"):

3 (1) Recht om u op de Site (waaronder alle Diensten die op of via de Site geleverd worden) te begeven, deze te bekijken en te gebruiken, uitsluitend voor persoonlijk (niet-commerciëel) en wettelijk gebruik, zoals voorzien door de gewoonlijke en toegestane functionaliteit van de Site; (2) Recht om de content van de Site te streamen met widgets en/of andere eventuele digitale internet videostream lezers die geleverd worden op de Site (elke widget of eventuele andere digitale internet videostream lezers worden aangeduid als "Widget van de Site") uitsluitend voor uw persoonlijk en wettelijk gebruik; (3) In het geval deze functionaliteit aanwezig is op de Site, het Recht om bepaalde codes die uitdrukkelijk door de Site te uwer beschikking worden gesteld (waarbij deze functionaliteit al dan niet aangeduid is als "sharing" functionaliteit) te knippen en te plakken, teneinde de bepaalde content waarnaar de codes gelinkt zijn te knippen en te plakken op uw eigen gepersonaliseerde webpagina's in het kader van sociale media, op uw eigen webblogs, op uw eigen microblogs (gezamenlijk aangeduid als uw "persoonlijke sociale Media") en/of als de Site voorziet in een functionaliteit "maken en streamen van een widget" die toestaat een Widget te maken en deze te integreren, te herpubliceren, te onderhouden en/of tentoon te stellen op uw persoonlijke sociale media; (4) In voorkomend geval, in het geval deze functionaliteit aanwezig is op de Site, het Recht om bepaalde codes die uitdrukkelijk door de Site te uwer beschikking worden gesteld en/of als de Site voorziet in een functionaliteit "maken en integreren van een widget", die toestaat een Widget van de Site te maken, en eventueel de code, en/of de Widget van de Site over te dragen aan uw vrienden, op een zodanige wijze dat zij die bepaalde content van de Site kunnen bekijken en/of, indien zij dat wensen, evenzeer de overgedragen code of de Widget van de Site te integreren op hun persoonlijke sociale media of deze opnieuw over te dragen aan hun eigen vrienden; (5) Indien de Site een tool "naar een vriend sturen" bevat of enige andere gelijkaardige tool die toelaat een mail met content van de Site naar één van uw vrienden te schrijven en op te sturen, en indien de tool operationeel is, het Recht om deze tool te gebruiken; (6) Indien de Site een link "downloaden" bevat naast een deel van de content van de Site (waaronder een afbeelding, een icoon, een wallpaper, een muzienummer, een video, een trailer, een RSS flux), het Recht om één enkele kopie van deze content naar één enkele computer, mobiel apparaat of ander toegestaan apparaat te downloaden, uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik; (7) Indien de Site toelaat Software te downloaden, het Recht om een exemplaar van de Software te downloaden op uw persoonlijk informatica systeem, mobiel apparaat of enig ander toegestaan apparaat onder de vorm van een objectcode die uitsluitend uitvoerbaar is op één apparaat, en de verwezenlijking van één enkele aanvullende kopie voor back-up doeleinden, op voorwaarde dat u begrijpt en aanvaardt dat (i) het door SPR toegestane downloaden niet betekent dat SPR de eigendom van deze Software aan u overmaakt (dit wil zeggen dat u de drager bezit waarop de Software is opgenomen, maar dat de eigenaar van de Software, hetzij SPR en/of zijn derde softwarelicentiehouders, de volledige en volle eigendom van deze Software bewaart); (ii) u zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SPR de Software niet mag kopiëren, aanpassen, vertalen in eender welke taal, verspreiden of afgeleide producten creëren op basis van de Software; (iii) u de Software aan geen enkele persoon of entiteit mag overdragen, verhuren, in pand geven of uitlenen, en elke poging tot sub-licentie, overdracht of cessie van de Software van uw kant zal nietig en zonder

4 enig gevolg zijn, en dat (iv) u de Software niet mag decompileren, demonteren, reverse engineeren, of proberen een broncode, onderliggend idee, onderliggende interfacetechnieken voor gebruikers of algoritmes pogen te reconstrueren, identificeren of ontdekken, op welke wijze ook behalve in de mate dat de voorgaande beperkingen verboden zijn bij wet; (8) Het Recht een persoonlijk, geregistreerde account (en/of een gebruikersnaam en paswoord) te verkrijgen, te interageren met de andere gebruikers van de Site in het kader van chats, forums, sociale media, online spellen met meerdere spelers, en/of andere activiteiten of gelijkaardige Diensten die aangeboden worden op de Site (onder voorbehoud van deze Voorwaarden en van het recht van SPR om deze persoonlijke account te allen tijde af te sluiten in overeenstemming met de clausule getiteld BEEINDIGING); en (9) Het Recht om elke andere functionaliteit die uitdrukkelijk door SPR wordt geleverd op of via de Site door de gebruikers, onder voorbehoud van deze Voorwaarden (inclusief, zonder beperking, de functie aanmaken en/of versturen van Gebruikersinzendingen), te gebruiken. UW VERANTWOORDELIJKHEDEN Uw Rechten onder eender enige of meerder van de hierboven genoemde licenties gelden onder voorwaarde van het naleven van elke van de hierna volgende voorwaarden: (1) U verbindt zich ertoe om geen enkele Gebruikersinzending te maken of te versturen die illegaal is of pornografisch, obsceen, lasterlijk, eerrovend, smadend, discriminerend, dreigend, intimiderend, vulgair, onzedelijk, grof, haatdragend, racistisch, cultureel of etnisch beledigend, aansporend tot misdaad of die aanleiding geeft of aanleiding zou kunnen geven tot een burgerrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid, die eender welk(e) toepasselijke wet, regel of reglement ("Toepasselijke Wetten") schendt of die een beperking of schending inhoudt van een intellectueel eigendomsrecht, de mogelijkheid of het recht van de eerbiediging van het privéleven of van het privéleven van derden, of die een link bevat naar niet-toegestane of illegale content; (2) U verbindt zich ertoe de content van de Site (inclusief, zonder beperking, gelijk welke van uw Gebruikersinzendingen) niet te integreren, te herpubliceren, te onderhouden en/of tentoon te stellen op een persoonlijk sociaal medium of een andere website of internetruimte die gewoonlijk een illegale, pornografische, obscene, lasterlijke, eerrovende, smadende, discriminerende, dreigende, intimiderende, vulgaire, onzedelijke, grove, haatdragende, racisctische, cultureel of etnisch beledigende, tot misdaad aansporende en tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid aanleiding gevende of mogelijks aanleiding gevende content bevat of die de Toepasselijke Wetten of een intellectueel eigendomsrecht, of de rechten op de eerbiediging van het privéleven van derden schendt, dan wel een link bevat naar een niet-toegestane of illegale content; (3) U verbindt zicht ertoe geen ongevraagde post (spam), kettingbrieven, content die verwijst naar een piramidesysteem of enig ander ongevraagd en niet-toegestaan publicitair of promotioneel materiaal te versturen, niet te pesten, te intimideren, op te jagen, noch enig mentaal of fysiek lijden te veroorzaken of een poging te ondernemen om de fysieke integriteit te schenden van gelijk wie, noch gelijk wie te denigreren of lasteren, dan wel enige illegale of laakbare gedraging te ondernemen tijdens uw gebruik van de Site;

5 (4) U verbindt zich ertoe precieze, actuele en volledige informatie over uzelf of over enige andere persoon, en dus geen foutieve of onjuiste informatie, te leveren (onder andere wanneer u gevraagd wordt op de Site uw leeftijd aan te geven) en u de identiteit van een andere persoon niet onrechtmatig toe te eigenen, dan wel proberen toe te eigenen, of enige valse informatie met betrekking tot uw band met enige persoon of entiteit; (5) U verbindt zich ertoe geen recht of rechten die u zijn toegekend te gebruiken om materiaal of informatie geplaatst door of betreffende een andere gebruiker, ongeacht of hij/zij persoonlijk identificeerbaar is, te verzamelen, te bekomen, te compileren, samen te stellen, over te dragen, te reproduceren, te verwijderen, te herzien, te raadplegen, tentoon te stellen of over te dragen, zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van deze gebruiker; (6) U verbindt zich ertoe om de werking van de Site (of enig deel ervan) niet te verhinderen, te verstoren of te proberen te verhinderen of verstoren; (7) U verbindt zich ertoe om alle vermeldingen, informatie en beperkingen met betrekking tot auteursrechten, naburige rechten of andere rechten die in de Site vervat liggen of verband houden met de content van de Site te eerbiedigen; (8) U verbindt zich ertoe om auteursrechten, naburige rechten, databankenrechten, merken, watermerken of andere vermeldingen van bescherming weergegeven op de Site, de Software of de Diensten van de Site niet uit te wissen, aan te passen of te omzeilen; (9) U zult geen enkel mechanisme voor beheer van digitale rechten, apparaat of andere bescherming van content of een toegangscontrolemaatregel (waaronder het filteren op basis van geolocatie en/of encryptie) verbonden aan de Site uitwissen, aanpassen, verhinderen of omzeilen; (10)U zult geen enkel recht dat u is toegekend of geen enkele content van de Site of van de Diensten van de Site op een manier gebruiken die een verband suggereert met een product, dienst of merk van SPR, behalve indien SPR dit specifiek heeft toegestaan (waaronder, indien u bent "aangesteld" als Site "ambassadeur" of "Face of the Fan " van SPR); (11)U zult geen gebruik maken van robots, meta-robots, off-line lezers of andere geautomatiseerde systemen om toegang te verkrijgen of gebruik te maken van de Site op een manier die meer boodschappen verzendt naar de servers van de Site in een gegeven tijdsinterval dan wat een mens redelijkerwijze kan voortbrengen in dezelfde tijdspanne door gebruik te maken van een conventionele webbrowser, tenzij u een wettelijk werkende zoekmotor bent, in welk geval (onder voorbehoud van SPR om deze uitzondering te allen tijde en naar eigen goeddunken te herroepen) u deze metarobots mag gebruiken om de elementen afkomstig van de Site te indexeren met het enkele doel zoektermen te creëren die publiek beschikbaar zijn (maar geen caches of archieven) met betrekking tot deze elementen; (12)U zult niet bewust enig materiaal doorsturen dat publiciteitssoftware (adware), malware, spyware, virussen, tijdsbommen, annulatierobots (cancel bots), wormen (worms), trojaanse paarden (trojan horses) of enig(e) andere code, gegeven of informaticaprogramma bevat dat als doel heeft het verbreken, vernielen of beperken van de functionaliteit van software, informaticamateriaal of telecommunicatieapparatuur;

6 (13)U zult niets doen dat mogelijks schade berokkent aan, een negatieve invloed heeft op, of een inbreuk maakt op de commerciële situatie of de reputatie van SPR of van om het even welke van de met haar verbonden vennootschappen, van de Site of van de content die geëxploiteerd wordt of op de Site gepromoot (waaronder een film, een televisiprogramma of enig ander initiatief); (14)U zult zich onthouden van elke handeling op de Site die de toegang tot of het gebruik van de Site of van een deel ervan door de andere gebruikers zou kunnen verhinderen; (15)U bent verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid van de gebruikersnaam of van het paswoord verbonden aan de toegang tot de Site (waaronder, in het geval waarin de Site gebruik maakt van het aanmaken van een account en het beheer van een sociaal netwerk, een website of het apparaat van een derde) en bent als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsgrijpen onder uw gebruikersnaam en/of paswoord; en (16)U zult steeds de Site en de rechten die u zijn toegekend, gebruiken op een manier die overeenstemt met deze Voorwaarden en alle Toepasselijke Wetten. 5. GEBRUIKERSINZENDINGEN ; LICENTIEVERLENING AAN SPR ; UW GARANTIES EN VERKLARINGEN Indien van toepassing laat de Site u toe om video's, tekstcommentaren, foto's, afbeeldingen, of andere creatieve producten en/of andere materialen en persoonlijke ideeën, meningen, opmerkingen en andere informatie (gezamenlijk aangeduid als uw "Gebruikersinzendingen") te verzenden, online te plaatsen, te uploaden, door middel van een webcam of ander soortgelijk materieel te verzenden of op de Site in te dienen (onder andere door u in staat te stellen de URL in te dienen die overeenstemt met een bepaald item waarin uw content is opgenomen) of nog weer te geven of uit te wisselen (waaronder met andere gebruikers van de Site) op de Site of via deze laatste naar andere locaties, zoals de pagina's van een sociaal netwerk (waaonder naar uw persoonlijke sociale media) (gezamenlijk, "Indienen"), en de Gebruiksinzending zal in het algemeen beschikbaar worden gesteld aan alle gebruikers van de Site of andere gebruikers die gebruik maken van de locaties (bijvoorbeeld pagina's van een sociaal netwerk) waarnaar u uw Gebruikersinzending heeft verzonden. Door het indienen van uw Gebruikersinzendingen op of via de Site, erkent u uitdrukkelijk en gaat u ermee akkoord dat u en alleen u verantwoordelijk bent voor de content van uw Gebruikersinzendingen en de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien. Tenzij anders vermeld in de Specifieke regels heeft SPR niet de vaststaande en regelmatige gewoonte om Gebruikersinzendingen te volgen of te controleren of kennis te hebben van door de Site verzonden Gebruikersinzendingen, maar SPR kan dit naar eigen goeddunken doen. Wanneer u op of via de Site Gebruikersinzendingen verzendt (of probeert te verzenden), verleent u automatisch aan SPR en aan de met haar verbonden vennootschappen voor de hele beschermingsduur van de op dergelijke Gebruikersinzendingen van toepassing zijnde intellectuele eigendomsrechten een onherroepelijk, wereldwijd, onvoorwaardelijk, niet-beperkt, royalty-vrij, overdraagbaar, op verschillende niveaus van onderaannemers volledig sublicentieerbaar en niet-exclusief recht en licentie ("Licentie verleend aan SPR") om uw Gebruikersinzendingen (of enig deel of afgeleiden daarvan) en de namen, gelijkenissen, stemmen, beelden, digitale opnames, prestaties en andere ideeën, concepten, feedback en andere items in uw Gebruikersinzeindingen, op welke wijze ook, op welke drager ook, of enige content deliverytechnologie reeds bekend of nog te ontwerpen, voor enig doel, zoals uitsluitend bepaald naar eigen

7 goeddunken van SPR (of haar aangewezen entiteiten/licentiegevers) weer te geven, publiekelijk uit te voeren, te distribueren (onder andere via websites van derden, blogs, microblogs en andere social networking media, middelen en internet en mobiele toepassingen), op te slaan, te transcoderen, te hosten, cachen, onderhouden, verspreiden, uit te zenden op internet of vanop een mobiel systeem, door te sturen, te distribueren, te markeren, te volgen, te bewerken, te reproduceren, te wijzigen, te formateren, herformatteren, een link naar en van te plaatsen, te verwijderen, productafgeleiden te creëren, te combineren met andere content, te categoriseren en/of anderszins te gebruiken, hergebruiken en/of exploiteren, zonder vergoedingsverplichting ten aanzien van u of iemand anders, of verdere machtiging van u of iemand anders, of de noodzaak om u of iemand anders voorafgaande kennisgeving of krediet te geven. U erkent en gaat ermee akkoord dat van de morele rechten die u eventueel zou kunnen laten gelden op enige Gebruikersinzendingen die u op of via de Site indient, verzendt of weergeeft, in voorkomend geval (met inbegrip van alle vaderschapsrechten, integriteitsrechten, vrijgaverechten of enige andere rechten die gekend zijn of die vallen onder het begrip "morele rechten"), voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, hierbij uitdrukkelijk wordt afgeweken in de mate dat (i) de Gebruikersinzendingen onder de naam van SPR gebruikt zullen worden; (ii) in voorkomend geval, de Gebruikersinzendingen aan het publiek gecommuniceerd zullen worden naar eigen goeddunken van SPR; (iii) SPR het recht zal hebben de Gebruikersinzendingen te wijzigen, waar dit nodig zou zijn voor doeleinden van haar onderneming; (iv) u niet gerechtigd zult zijn uw intrekkingsrecht daarop uit te oefenen, indien van toepassing; en (v) u niet het recht zult hebben om, in voorkomend geval, uw vaderschapsrecht uit te oefenen op een manier die ons gebruik van de Gebruikersinzendingen overeenkomstig deze bepaling zou aantasten, en u gaat akkoord met enige handeling van SPR die dergelijke morele rechten zou schenden in afwezigheid van dergelijke goedkeuring. De Licentie verleend aan SPR zal voortduren onder deze Voorwaarden, zelfs als u stopt met het gebruik van de Site of SPR uw toegang tot de Site opzegt overeenkomstig de clausule getiteld BEEINDIGING. GEEN ENKELE BEPALING VAN DEZE VOORWAARDEN HOUDT EEN AUTOMATISCHE OVERDRACHT IN AAN SPR OF AAN EEN VAN DE MET HAAR VERBONDEN VENNOOTSCHAPPEN VAN EIGENDOMSRECHTEN IN EN OP UW GEBRUIKERSINZENDINGEN, EVENWEL MET DIEN VERSTANDE DAT SPR EN/OF MET HAAR VERBONDEN VENNOOTSCHAPPEN EN/OF HAAR LICENTIEHOUDERS DE ENIGE EXCLUSIEVE EIGENDOM BEHOUDEN VAN DE ACTIVA ONDER SPR LICENTIE DIE IN VOORKOMEND GEVAL INBEGREPEN ZIJN IN UW GEBRUIKERSINZENDINGEN. ZELFS ALS U DOOR UW GEBRUIKERSINZENDINGEN TE VERZENDEN DE HIERBOVEN GESTIPULEERDE RECHTEN EN MACHTIGINGEN AAN SPR TOEKENT, ERKENT EN BEGRIJPT U DAT GEEN ENKELE BEPALING VAN DEZE VOORWAARDEN SPR EN/OF MET HAAR VERBONDEN VENNOOTSCHAPPEN OF ERKENDE VERTEGENWOORDIGERS VERPLICHT GELIJK WELK VAN UW GEBRUIKERSINZENDINGEN TE HOSTEN, DISTRIBUEREN, WEER TE GEVEN OF ANDERSZINS TE EXPLOITEREN OF DE OVERIGE DOOR DE LICENTIE VAN SPR GEVISEERDE RECHTEN UIT TE OEFENEN. U erkent en gaat ermee akkoord dat: (a) u geen verwachting van privacy heeft van welke aard ook op enige van uw Gebruikersinzendingen, en (b) SPR en/of haar dochterondernemingen reeds lopende projecten kunnen hebben die vergelijkbaar zijn met uw Gebruikersinzendingen of zelfstandig projecten kunnen ontwikkelen die vergelijkbaar zijn met uw Gebruikersinzendingen, of dat andere door Gebruikers van de Site ingezonden Gebruikensinzendingen gelijkaardig of identiek kunnen zijn aan de uwe. Vanwege het virale karakter van sociale netwerken, bent u niet verplicht om enige content of informatie aan SPR over te maken indien u niet wilt dat deze worden weergegeven en gedeeld of gedistribueerd door anderen.

8 Ten aanzien van alle Gebruikersinzendingen die u naar de Site stuurt, en alle andere activiteiten die u op of via de Site ontplooit, vertegenwoordigt, garandeert en verklaart u dat (i) de Gebruikersinzendingen eigen zijn aan u persoon (met andere woorden dat u in het bezit bent van alle daarop betrekking hebbende rechten) of, indien dit niet het geval is, dat u alle benodigde rechten heeft verworven die u toelaten om de aan SPR gegeven Licentie toe te kennen; (ii) u alle licentievergoedingen, inklaringskosten, royalties en alle andere financiële verplichtingen van welke aard ook of van derden, indien van toepassing, die het gevolg zijn van het gebruik of de exploitatie van uw Gebruikersinzendingen heeft betaald en dat SPR niet aansprakelijk is voor deze verbintenissen; (iii) uw Gebruikersinzendingen geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten, het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer of andere rechten of morele rechten van een derde; (iv) noch uw Gebruikersinzendingen, noch één van de andere activiteiten die u op de Site ontplooit, zullen op gelijk welk moment: lasterlijk zijn of afbreuk doen aan een persoon of entiteit, illegaal, pornografisch, obsceen, bedreigend, smadend, onfatsoenlijk, grof, haatdragend, seksueel expliciet of seksueel suggestief zijn, bedoeld om te intimideren of lastig te vallen of om te resulteren in intimidatie, pesterijen of stalking, racistisch, cultureel, etnisch beledigend of aanstootgevend zijn of aansporend tot misdaad of aanleiding geven tot een burgerrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid in verband met onrechtmatige of ongeoorloofde content, of ongevraagde reclamematerialen overmaken of bedoeld zijn om bij anderen een geestelijke of lichamelijke nood te creëren of schade aan de integriteit van anderen toe te brengen, in strijd met deze Voorwaarden of de Toepasselijke Wetten of nog met rechten op het privé-leven van een persoon ; en (v) uw Gebruikersinzendingen niet door u worden verzonden ten voordele van een bedrijf dat met uw persoon is geassocieerd of van een derde. U stemt ermee in om alle gegevens te bewaren die noodzakelijk zijn om vast te stellen dat uw Gebruikersinzendingen enige van de voorgaande verklaringen en garanties schenden en om dergelijke gegevens aan SPR te bezorgen op haar verzoek. SPR kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of schade van welke aard ook die van invloed zou zijn op een Gebruikersinzending. U erkent dat SPR zich, als onderdeel van haar normale activiteiten, niet bezig houdt met previewen van Gebruikersinzendingen die u of andere gebruikers verzenden naar de Site, maar dat SPR (en/of een van haar erkende vertegenwoordigers) het recht heeft om Gebruikersinzendingen na de eerste verzending om verschillende redenen voorafgaandelijk te bekijken en te evalueren, onder andere om na te gaan of deze Voorwaarden of de Toepasselijke Wetten worden geëerbiedigd, of als SPR dit naar eigen goeddunken wenselijk of noodzakelijk acht. Door het online plaatsen van uw Gebruikersinzendingen in overeenstemming met deze Voorwaarden, stemt u ermee in dat SPR het recht heeft om naar eigen goeddunken enige van uw Gebruikersinzendingen (en/of Gebruikersinzendingen van de andere gebruikers van de Site) die deze Voorwaarden schenden of die naar goeddunken van SPR verwerpelijk worden geacht, te weigeren, te verwijderen, te bewerken of uit te schakelen evenals uw voortdurende toegang en/of de voortdurende toegang van elke gebruiker van de Site tot het gebruik van de Site (waaronder de toegang tot en/of het gebruik van de Diensten, functies of functionaliteiten van de Site die op of via de Site ter beschikking worden gesteld). Bijgevolg gaat u ermee akkoord om afstand te doen van elke vordering tegen SPR of haar dochterondernemingen als gevolg van deze controle van Gebruikersinzendingen. SPR controleert noch valideert echter uw Gebruikersinzendingen, en de naar de Site verzonden Gebruikersinzendingen geven niet de meningen, opvattingen of het beleid weer van SPR of een van

9 haar dochterondernemingen. Als u enige van uw Gebruikersinzendingen van de Site wist of verwijdert, wordt deze binnen een redelijke termijn van de Site verwijderd. Niettemin kan een Gebruikersinzending die u verwijdert nog steeds beschikbaar zijn voor anderen die eerder de link naar deze Gebruikersinzending hebben verworven en SPR kan er kopieën van bewaren voor archiveringsdoeleinden. SPR behoudt zich het recht voor om advertenties weer te geven op uw Gebruikersinzendingen en om uw Gebruikersinzendingen te gebruiken om te adverteren en uw Gebruikersinzendingen of de Site (of een deel daarvan) of producten of diensten van SPR te promoten. U gaat akkoord en verleent hierbij uw toestemming aan SPR opdat uw Gebruikersinzendingen vertegenwoordigd zijn en gebruikt worden in verband met deze publicitaire handelingen, ongeacht hun drager (digitaal, papier of enig ander medium nu of hierna bekend) en u erkent en gaat ermee akkoord dat u geen enkel recht of belang heeft in de opbrengsten van deze advertenties. Deze rechten worden toegekend in overeenstemming met de bovenstaande bepalingen betreffende de Licentie verleend aan SPR. Deze bepalingen blijven volledig van kracht niettegenstaande de volledige beëindiging van uw gebruik van de Site. 6. LINKS NAAR SITES VAN DERDEN Sites kunnen worden gekoppeld aan en/of advertenties voor websites bevatten die geen eigendom zijn van of worden beheerd door SPR of andere internet of mobiele bronnen. U erkent en begrijpt dat SPR niet de verantwoordelijkheid draagt voor dergelijke websites van derden of andere internetbronnen die geheel onafhankelijk zijn van SPR, of dat SPR deze sponsort. De links op de sites zijn enkel voor het gemak en houden geen goedkeuring in door ons van de content van deze websites van derden en a fortiori van het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. SPR WIJST UITDRUKKELIJK EN SPECIFIEK ELKE VERANTWOORDELIJKHEID AF VOOR ELKE CONTENT, SOFTWARE, FUNCTIONALITEIT, DIENST OF PRODUCT DIE HET VOORWERP UITMAAKT VAN EEN ADVERTENTIE OF DIENST AANGEBODEN VIA OF DIE VERBAND HOUDT MET EEN VAN DEZE WEBSITES VAN DERDEN OF ANDERE INTERNET OF MOBIELE BRONNEN, waaronder verklaringen met betrekking tot privacy en hun gebruiksvoorwaarden. U dient zorgvuldig de algemene voorwaarden en privacymededelingen van alle off-site pagina's en andere websites die u bezoekt, te raadplegen. 7. UITSLUITING VAN GARANTIE ; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID U AANVAARDT UITDRUKKELIJK OM DE SITE TE GEBRUIKEN OP GEHEEL EIGEN RISICO. DE SITE (OF EEN ONDERDEEL VAN DE SITE) WORDT GELEVERD "AS IS", "MET ALLE GEBREKEN", "ZOALS TER BESCHIKKING GESTELD". VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT WIJZEN SPR EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD OOK AF, EXPLICIET EN IMPLICIET (WAARONDER GARANTIES VAN NIET-INBREUK OP INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, VERBORGEN GEBREKEN, OF DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK). NOCH SPR, NOCH EEN VAN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN GEEFT GARANTIES OF NEEMT EEN VERBINTENIS OP ZICH MET BETREKKING TOT DE BESCHIKBAARHEID, JUISTHEID, AFWEZIGHEID VAN VERBORGEN GEBREKEN OF DE VOLLEDIGHEID VAN DE BESCHIKBARE CONTENT OP OF VIA DE WEBSITE OF VAN DE CONTENT VAN GELIJK WELKE WEBSITE, PERSOONLIJKE SOCIALE MEDIA OF ANDERE MET DE SITE VERBONDEN INTERNET OF MOBIELE BRONNEN.

10 VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT STEMT U ERMEE IN DAT IN GEEN GEVAL SPR OF EEN VAN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN OF EEN VAN HAAR FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, BESTUURDERS, AANDEELHOUDERS, AGENTEN OF LICENTIEGEVERS JEGENS U OF ANDEREN VERANTWOORDELIJK IS, ONGEACHT DE GRONDSLAG (CONTRACTUEEL, NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID, VERBORGEN GEBREKEN OF ENIGE ANDERE RECHTSGRONDSLAG) VOOR ENIGE SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, ACCESSOIRE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIG VERLIES VAN GEBRUIK, WINSTDERVING, BESPARINGEN, GOODWILL OF ZAKELIJKE REPUTATIE, VERLIES VAN ZAKEN OF ZAKELIJKE MOGELIJKHEDEN, VERLIES VAN GEGEVENS, VERTRAGING IN TOEGANG OF ONONDERBROKEN TOEGANKELIJKHEID VAN DE SITE, OF NIET-INDIENEN VAN GEGEVENS OF ONGEPASTE INDIENING VAN GEGEVENS, CORRUPTIE, VERNIETIGING OF ANDERE WIJZIGING AAN UW GEGEVENS, COMPUTERVIRUS, SYSTEEMFALEN OF STORING DIE VERBAND HOUDT MET UW BEZOEK VAN DE SITE, ENIGE INCORRECTE CONTENT OF OMISSIES OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN, ALSMEDE VORDERINGEN VAN DERDEN, OF ENIGE ANDERE SCHADE IN VERBAND MET LINKS NAAR SITES VAN DERDEN OP DE SITE), ZELFS ALS DEZE PARTIJEN WERDEN GEÏNFORMEERD, KENNIS HADDEN VAN OF GEÏNFORMEERD HADDEN MOETEN WORDEN OVER DE MOGELIJKHEID VAN HET ONTSTAAN VAN DERGELIJKE SCHADE ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK (OF GEBRUIK DOOR IEMAND DIE UW GEREGISTREERDE ACCOUNT KENT) VAN DE SITE OF EEN DEEL ERVAN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT GEEN ENKELE VORDERING OF RECHT VAN VERHAAL DAT VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET HET GEBRUIK VAN DE SITE OF EEN VAN DEZE VOORWAARDEN KAN WORDEN INGESTELD MEER DAN ÉÉN (1) JAAR NA HET ONTSTAAN VAN DE OORZAAK VOOR DE VORDERING OF HET RECHT VAN VERHAAL, BIJ GEBREKE WAARVAN DEZE ONHERROEPELIJK ZAL ZIJN VERJAARD. DEZE BEPALING BLIJFT VOLLEDIG VAN KRACHT EN MET VOLLE WERKING NIETTEGENSTAANDE DE BEËINDIGING VAN UW GEBRUIK VAN DE SITE. Het voorgaande doet geen afbreuk aan uw dwingende rechten als consument/gebruiker onder de toepasselijke wetgeving. 8. VRIJWARING U stemt ermee in om SPR en haar dochterondernemingen en haar functionarissen, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, bevoegde personen, opvolgers en rechtverkrijgenden te vergoeden en te vrijwaren voor vorderingen, aansprakelijkheden, schade, verliezen, kosten, uitgaven, kosten (inclusief redelijke honoraria van advocaten) die deze kunnen lijden of die kunnen voortvloeien uit (i) één van uw Gebruikersinzendingen ; (ii) de uitoefening van de rechten die u zijn verleend (Rechten) zonder eerbied voor uw verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden, (iii) schending van garanties, toezeggingen, verbintenissen, verantwoordelijkheden of andere verplichtingen onder deze Voorwaarden die op u rusten ; (iv) de schending van intellectuele eigendomsrechten, privacy of andere rechten van anderen ; (v) de schending van de Toepasselijke Wetten en/of deze Voorwaarden door u en/of eenieder die uw account gebruikt die geregistreerd is voor toegang tot en/of anderszins (geheel of gedeeltelijk) gebruik te maken van de Site ; of (vi) uw opzet of de bewuste roekeloosheid van eenieder die de Site bezoekt via uw geregistreerde account, in verband met uw (geheel of gedeeltelijk) gebruik (en/of het gebruik van dergelijke andere persoon) van de Site. SPR behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging en controle te verzekeren

11 van elke vordering die aanleiding geeft tot schadeloosstelling door u en u bent verplicht om met SPR samen te werken om de beschikbare verdediging te evalueren. Deze bepaling blijft van kracht niettegenstaande de volledige beëindiging van uw gebruik van de Site. 9. KENNISGEVING VAN SCHENDING VAN AUTEURSRECHTEN SPR eerbiedigt de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Na ontvangst van een klacht in goede en behoorlijke vorm zal SPR de Gebruikerinzendingen (en alle andere website-content) verwijderen die een inbreuk plegen op de betrokken wet op de intellectuele eigendomsrechten. SPR heeft een procedure geïmplementeerd voor het ontvangen van klachten over vermeende schendingen van intellectuele eigendomsrechten op de Site en om deze klachten te behandelen conform de toepasselijke wet. Indien u meent dat een werk is gekopieerd in strijd met intellectuele eigendomsrechten kunt u een klacht sturen naar het adres hieronder met daarin de volgende informatie: (i) de identificatie van de klager (naam, voornaam, adres en postadres, en als het een rechtspersoon betreft: de rechtsvorm, de naam, het adres van haar maatschappelijke zetel en het orgaan dat haar juridisch vertegenwoordigt) ; (ii) de naam en het adres van de SPR entiteit aan wie de kennisgeving is verzonden (de naam en het adres van de maatschappelijke zetel) ; (iii) de rechtvaardiging van een belang; (iv) een beschrijving van de content die een inbreuk pleegt op het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten alsook informatie die redelijkerwijs zou volstaan om SPR de mogelijkheid te bieden dergelijke content op de Site terug te vinden (bijv. video URL) ; (v) de redenen voor de verwijdering van de content. SPR is niet verplicht om klachten te behandelen in de volgende gevallen: - indien de voorgaande vermeldingen onvolledig zijn; -indien de klacht manifest ongegrond is; - indien de klacht geen enkele beschrijving bevat van de feiten waarvan deze het voorwerp uitmaakt, of als de klager niet in staat is om te bewijzen dat zijn eigen belangen op het spel staan. Elke weigering om een klacht te behandelen zal worden gemotiveerd. Klachten kunnen per worden verzonden naar 10. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN DEZE VOORWAARDEN WORDEN GEINTERPRETEERD EN TOEGEPAST IN OVEREENSTEMMING MET HET BELGISCH RECHT, MET UITZONDERING VAN REGELS VAN INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT. ALLE VORDERINGEN EN PROCEDURES DIE VOORTVLOEIEN UIT OF IN VERBAND STAAN MET OF BETREKKING HEBBEN OP DEZE VOORWAARDEN, DE SITE OF EEN INBREUK OP DEZE VOORWAARDEN ZULLEN DOOR DE BELGISCHE RECHTBANKEN WORDEN BEOORDEELD. 11. ONDEELBAARHEID/AFSTAND In het geval enige bepaling van deze Voorwaarden om welke reden ook onwettig, ongeldig of nietafdwingbaar wordt geacht, zal deze bepaling worden geacht geen deel uit te maken van deze Voorwaarden en doet dit geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

12 Een tekortkoming aan de zijde van SPR in de uitoefening of de handhaving van de rechten of bepalingen in deze Voorwaarden kan in geen geval worden opgevat als een verklaring van afstand van dergelijke rechten of genoemde bepalingen. 12. BEEINDIGING U begrijpt en gaat ermee akkoord dat SPR de rechten die u krachtens de Licenties/Rechten zijn toegekend alsook uw toegang tot de Site naar eigen goeddunken en op elk moment kan beëindigen of schorsen, en enige of alle Gebruikersinzendingen die u op of via de Site verzendt en/of enige andere informatie en gegevens die u (en/of iemand anders) op of via Site zou hebben geleverd om elke gegronde reden kan verwijderen, weglaten en/of activeren of desactiveren. SPR kan ook naar eigen goeddunken en op elk moment de Site of enig deel daarvan onderbreken of beperken of de gebruikerstoegang beteugelen, om elke gegronde reden, met of zonder kennisgeving. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT SPR EEN OF MEER VAN DEZE MAATREGELEN KAN NEMEN ZONDER U BIJ VOORBAAT TE VERWITTIGEN EN U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT NOCH SPR NOCH HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN AANSPRAKELIJK ZAL ZIJN TEN AANZIEN VAN U OF ENIGE ANDERE PERSOON ALS GEVOLG VAN DE BEEINDIGING VAN UW TOEGANG (OF TOEGANG VAN ANDEREN) TOT DE SITE OF EEN DEEL ERVAN, EN/OF VOOR DE VERWIJDERING, DE AFWIJZING, DESACTIVATIE VAN UW GEBRUIKERSINZENDINGEN (OF DIE VAN ANDEREN) OF VOOR DE VERWIJDERING, DE AFWIJZING, DESACTIVATIE VAN ELKE INFORMATIE OF ELK GEGEVEN DIE U (OF IEMAND ANDERS) OP DE SITE HEEFT KUNNEN PLAATSEN. U kunt uw toegang, gebruik of deelname op of via de Site op elk gewenst moment onderbreken. 13. WIJZIGING VAN EIGENDOM VAN DE SITE U wordt geacht te hebben ingestemd met de openbaarmaking en het gebruik van de Site of enige door een andere eigenaar of exploitant in de databank van SPR opgenomen informatie over u, indien SPR haar rechten en verplichtingen ten aanzien van dergelijke informatie zou overdragen naar een andere eigenaar of beheerder ingeval van een fusie, overname of verkoop van alle of een deel van haar activa, of als gevolg van een fusie, overname of verkoop van alle of een deel van de activa met betrekking tot een bepaalde Site. In het geval van een fusie, overname of verkoop zal uw voortgezette gebruik van de Site uw akkoord inhouden gebonden te zijn door de gebruiksvoorwaarden en de Mededeling inzake Privacy en Bescherming van Persoonsgegevens van de eigenaar of opvolgende exploitant. Deze bepaling blijft van kracht niettegenstaande de volledige beëindiging van uw gebruik van de Site. Sony Pictures Releasing Belgium N.V Genevestraat 140 Brussel

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE Dit zijn de registratievoorwaarden van Stichting PMO Gilde ("PMO Gilde"), Postbus 2725, 3500 GS gevestigd te Utrecht, zoals gepubliceerd op www.pmogilde.nl

Nadere informatie

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Algemene Gebruiksvoorwaarden Algemene Gebruiksvoorwaarden 1. Algemeen Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (verder AV ) zijn van toepassing op ieder gebruik van de website www.planidoo.be en al haar sub-sites (hierna Website ), inclusief

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN. De ingangsdatum van deze Gebruiksvoorwaarden is: Om deze Gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") te printen, klik hier.

GEBRUIKSVOORWAARDEN. De ingangsdatum van deze Gebruiksvoorwaarden is: Om deze Gebruiksvoorwaarden (Gebruiksvoorwaarden) te printen, klik hier. De ingangsdatum van deze Gebruiksvoorwaarden is: GEBRUIKSVOORWAARDEN Om deze Gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") te printen, klik hier. Om deze Gebruiksvoorwaarden te downloaden, klik hier. LEES

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS De website van Het Rhedens bestaat uit verschillende webpagina s die worden beheerd door Het Rhedens. De website van Het Rhedens wordt u aangeboden onder de

Nadere informatie

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN Welkom bij de applicatie e-coupons van Beneficio by Edenred Belgium 1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN GELIEVE DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE APPLICATIE AANDACHTIG TE LEZEN We vragen u deze Algemene

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN COMEDY CENTRAL WEBSITES

GEBRUIKSVOORWAARDEN COMEDY CENTRAL WEBSITES GEBRUIKSVOORWAARDEN COMEDY CENTRAL WEBSITES Welkom op de Comedy Central website van VIMN Netherlands B.V. dat onderdeel is van het wereldwijd opererende Viacom-concern. Deze gebruiksvoorwaarden gelden

Nadere informatie

Voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de website electroluxvacatures.nl

Voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de website electroluxvacatures.nl Voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de website electroluxvacatures.nl Welkom bij de website electroluxvacatures.nl. Deze wordt beheerd door Electrolux Home Products (Nederland) B.V. ("Electrolux").

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van My-TOC

Servicevoorwaarden van My-TOC Servicevoorwaarden van My-TOC Deze Servicevoorwaarden van My-TOC zijn van kracht vanaf 1 januari 2012. Laatst aangepast: 15 september 2014. Welkom bij My-TOC! Hartelijk dank dat u onze producten en services

Nadere informatie

Monument of Life wordt beheerd door P2P Publishing BV, KvK nr

Monument of Life wordt beheerd door P2P Publishing BV, KvK nr ALGEMENE VOORWAARDEN MONUMENT OF LIFE Monument of Life wordt beheerd door P2P Publishing BV, KvK nr 50561693. Gelieve deze algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen. Het gebruik van Monument of Life is

Nadere informatie

AANSPRAKELIJK HEID AANSPRAKELIJKHEID DEZE SITE WORDT UITGEGEVEN DOOR DE VENNOOTSCHAP ELI LILLY BENELUX N.V.

AANSPRAKELIJK HEID AANSPRAKELIJKHEID DEZE SITE WORDT UITGEGEVEN DOOR DE VENNOOTSCHAP ELI LILLY BENELUX N.V. AANSPRAKELIJK HEID AANSPRAKELIJKHEID DEZE SITE WORDT UITGEGEVEN DOOR DE VENNOOTSCHAP ELI LILLY BENELUX N.V. S.A. Eli Lilly Benelux N.V. Rue du Marquis 1 Markiesstraat, B -1000 Bruxelles/Brussel BELGIUM.

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van Simplintho

Servicevoorwaarden van Simplintho Servicevoorwaarden van Simplintho Laatst aangepast: 28 februari 2016 Welkom bij Simplintho! Hartelijk dank dat u onze producten en services ( Services ) gebruikt. De Services worden geleverd door Simplintho

Nadere informatie

De onderstaande termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

De onderstaande termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis: Algemene voorwaarden De website suit-yourself.wervingsactie.nl (de Website ) wordt geëxploiteerd door WOM Marketing. WOM Marketing heeft ten doel producten van bedrijven te promoten via haar Website en

Nadere informatie

DISCLAIMER Dairy Training Centre

DISCLAIMER Dairy Training Centre Gebruikersvoorwaarden Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

GEBRUIKERS VOORWAARDEN

GEBRUIKERS VOORWAARDEN GEBRUIKERS Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van het YorCity platform en alle anderen die interactie voeren met YorCity, op welke wijze en via welk onderdeel van het YorCity

Nadere informatie

2. De Stichting Rorate, beheerder van de website www.rorate.com kan nimmer aansprakelijk

2. De Stichting Rorate, beheerder van de website www.rorate.com kan nimmer aansprakelijk Algemene voorwaarden bij toetreding van de website www.rorate.com artikel 1. Algemeen 1. Stichting Rorate is eigenaar en beheerder van de website www.rorate.com Rorate is een onafhankelijke Rooms-katholieke

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE. Deze versie is geldig vanaf 3/4/2015.

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE. Deze versie is geldig vanaf 3/4/2015. GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE Deze versie is geldig vanaf 3/4/2015. Deze Gebruiksvoorwaarden regelen uw gebruik van de Website alsook de inhoud, informatie en diensten die door de Website worden aangeboden.

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM. Versie d.d. 12 april 2015.

GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM. Versie d.d. 12 april 2015. GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM Versie d.d. 12 april 2015. In deze eindgebruikersvoorwaarden staan de voorwaarden waaronder The Space Project BV als aanbieder van The Sirius Program (hierna: 'TSP')

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden van MySocialID. 20 januari 2009

Gebruikersvoorwaarden van MySocialID. 20 januari 2009 Gebruikersvoorwaarden van MySocialID 20 januari 2009 Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van MySocialID - onderdeel van Magine, KvK nr 34278983, en kantoorhoudende te Wormer, BTW nummer NL.1890.60.670.B01

Nadere informatie

Mexx Voorwaarden voor websitegebruik

Mexx Voorwaarden voor websitegebruik Mexx Voorwaarden voor websitegebruik Leest u deze Mexx Voorwaarden voor websitegebruik ( Voorwaarden ) zorgvuldig door voordat u gebruikmaakt van deze website en eventuele informatie van Mexx op sociale

Nadere informatie

De Benefit Website bestaat uit verschillende Webpagina s die worden aangedreven door Benefit.

De Benefit Website bestaat uit verschillende Webpagina s die worden aangedreven door Benefit. OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN Benefit De Benefit Website bestaat uit verschillende Webpagina s die worden aangedreven door Benefit. De Benefit Website wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u deze

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN WANAGOGO

GEBRUIKERSVOORWAARDEN WANAGOGO GEBRUIKERSVOORWAARDEN WANAGOGO Alvorens Wanagogo te gebruiken dien je deze gebruikersvoorwaarden aandachtig te lezen. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je toestemming nodig van één van je ouders of van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WWW.VITALINEA.BE IN KADER VAN DE #MYVITABREAK - ACTIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WWW.VITALINEA.BE IN KADER VAN DE #MYVITABREAK - ACTIE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WWW.VITALINEA.BE IN KADER VAN DE #MYVITABREAK - ACTIE LEES AANDACHTIG DE GEBRUIKSVOORWAARDEN OVER HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE 1. EIGENDOM VAN DE SITE Deze site is de exclusieve

Nadere informatie

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u izi4u.com bestaat uit verscheidene websites en webpagina's die worden onderhouden door Electronic Gallery n.v. of door haar gelieerde bedrijven (zoals Ekivita) -

Nadere informatie

De toegang tot privé-inhouden is voorbehouden aan vooraf ingeschreven klanten van Mobistar.

De toegang tot privé-inhouden is voorbehouden aan vooraf ingeschreven klanten van Mobistar. Gebruiksvoorwaarden Bij elk gebruik of elke raadpleging van de internetsite www.mobistar.be (hierna genoemd "de internetsite" wordt u geacht onderhavige gebruiksvoorwaarden en in voorkomend geval de bijzondere

Nadere informatie

Gebruiksovereenkomst

Gebruiksovereenkomst Gebruiksovereenkomst OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN FORTIERRA Het Fortierra VastGOED Portaal bestaat uit een Infrastructuur van en naar verschillende WEB-Omgevingen die worden aangedreven door Fortierra

Nadere informatie

Voorwaarden. Artikel 1 Diensten

Voorwaarden. Artikel 1 Diensten Voorwaarden Artikel 1 Diensten All in Fysio houdt zich bezig met het leveren van fysiotherapie en daarnaast een informatieve website, online tools, programma's en coachingdiensten (de "Diensten") over

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden dd. 1 september 2015

Algemene Voorwaarden dd. 1 september 2015 Algemene Voorwaarden dd. 1 september 2015 Alvorens de website die beheerd wordt door BOEK.BE te gebruiken dien je deze Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen. Deze Algemene Voorwaarden regelen ieder

Nadere informatie

geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden.

geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden. GEBRUIKSVOORWAARDEN YOUR NEXT CONCEPTS 1. Algemeen 1.1 Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Your Next Concepts met betrekking tot de Website en App. Lees deze gebruiksvoorwaarden ('Gebruiksvoorwaarden')

Nadere informatie

Deze versie geldt vanaf 2 juli 2014

Deze versie geldt vanaf 2 juli 2014 GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE Deze versie geldt vanaf 2 juli 2014 Deze gebruiksvoorwaarden regelen uw gebruik van de Website alsook de inhoud, informatie en diensten die door de Website worden aangeboden.

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden van MyEngine. Algemene Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Additionele Voorwaarden met betrekking tot die Dienst.

Gebruikersvoorwaarden van MyEngine. Algemene Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Additionele Voorwaarden met betrekking tot die Dienst. Gebruikersvoorwaarden van MyEngine 20 januari 2009 Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van MyEngine - onderdeel van Magine, KvK nr 34278983, en kantoorhoudende te Wormer, BTW nummer NL.1890.60.670.B01 ( Magine

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Wijzelf

Gebruiksvoorwaarden Wijzelf Gebruiksvoorwaarden Wijzelf Welkom bij Wijzelf. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Wijzelf en die van de Wijzelf zorgcoöperaties, onder andere door middel van de website van Wijzelf, gaat

Nadere informatie

VideoBankOnline, hierna te noemen VBO. Voorwaarden voor leveranciers van videocontent

VideoBankOnline, hierna te noemen VBO. Voorwaarden voor leveranciers van videocontent VideoBankOnline, hierna te noemen VBO Voorwaarden voor leveranciers van videocontent 1 Definities Dienst betekent de door VBO geleverde dienst, waarbij leverancier videocontent aanlevert, welke door VBO

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van DroomCraft. Door het gebruik van onze diensten verklaar je

Nadere informatie

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort Disclaimer Bank Insinger de Beaufort 1. Toepasselijkheid Deze voorwaarden ( de Disclaimer") zijn van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van de website ("de Website") van Bank Insinger de Beaufort

Nadere informatie

'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING

'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING 'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING LOH DDC licentie Versie 1.0 (20 mei 2014) Auteursrechten: SIBELGA Oorspronkelijk document op: www.sibelga.be/openhardware INLEIDING Dit is een

Nadere informatie

COMMUNITY RICHTLIJNEN WELKE.NL Versie 1.03 d.d. 01-11-2013

COMMUNITY RICHTLIJNEN WELKE.NL Versie 1.03 d.d. 01-11-2013 COMMUNITY RICHTLIJNEN WELKE.NL Versie 1.03 d.d. 01-11-2013 Artikel 1 - Je relatie met Welke.nl 1. Op jouw gebruik van de website van Welke.nl (hierna: de 'Website'), en op alle aan jou door Welke.nl op

Nadere informatie

Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden

Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden DIT IS EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (INCLUSIEF HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN 'AMAZON' OF 'WIJ' GENOEMD).

Nadere informatie

Openbare licentie van de Europese Unie

Openbare licentie van de Europese Unie Openbare licentie van de Europese Unie V.1.1 EUPL Europese Gemeenschap 2007 Deze openbare licentie van de Europese Unie ( EUPL ) 1 is van toepassing op het werk of de software zoals hieronder gedefinieerd,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden KoopeenTweet.nl

Algemene Voorwaarden KoopeenTweet.nl 1. Partijen Algemene Voorwaarden KoopeenTweet.nl 1.1 Dit zijn de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik en functioneren van (de diensten die worden aangeboden via) de website van koopeentweet.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

CONSTRUMAT ROOF SYSTEMS Wettelijke Informatie

CONSTRUMAT ROOF SYSTEMS Wettelijke Informatie CONSTRUMAT ROOF SYSTEMS Wettelijke Informatie Gebruiksvoorwaarden en wettelijke beperkingen Deze gebruiksvoorwaarden en wettelijke beperkingen zijn bepalend voor uw gebruik van deze Website. Lees onderstaande

Nadere informatie

Kotadvisor gebruiksvoorwaarden (de Voorwaarden )

Kotadvisor gebruiksvoorwaarden (de Voorwaarden ) Kotadvisor gebruiksvoorwaarden (de Voorwaarden ) Deze Kotadvisor website (deze "Site") wordt beheerd door Kotadvisor VOF. LEES AANDACHTIG DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT. Door deze

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Privacy Policy. Laatst bijgewerkt december 2014

Gebruiksvoorwaarden Privacy Policy. Laatst bijgewerkt december 2014 Gebruiksvoorwaarden Privacy Policy Laatst bijgewerkt december 2014 Dit is een licentie-overeenkomst met de eindgebruiker, gedefinieerd van nu af aan, "Contract". Escogitiamo SRLs is een Italiaans bedrijf,

Nadere informatie

1.1. De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de navolgende betekenis:

1.1. De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de navolgende betekenis: VOORWAARDEN Dit zijn de voorwaarden van CampusInc B.V. (Bleiswijkseweg 37, te Zoetermeer) zoals gepubliceerd op https://community.dutchinnovationfactory.com van Dutch Innovation Factory en de Haagse Hogeschool,

Nadere informatie

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4.

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4. 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen vzw. VKMZ en haar leden,

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect

Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de met een beginhoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis (zowel in enkelvoud als meervoud): Account: Dienst: Gebruiker:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Definities Rechten en plichten van Dream or Donate

Algemene voorwaarden Definities Rechten en plichten van Dream or Donate Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden van Dream or Donate zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Dream or Donate en Dromers, Dream or Donate en Donateurs en Donateurs

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST EPB-PAKKET 3 Gewesten - juli 2013 KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST, WAARONDER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZORGVULDIG. DOOR HET EPB- PAKKET OF EEN DEEL ERVAN TE GEBRUIKEN

Nadere informatie

Het doel van Instructie.nu is om gratis instructies online te zetten zodat iedereen deze kan gebruiken om te leren hoe iets moet.

Het doel van Instructie.nu is om gratis instructies online te zetten zodat iedereen deze kan gebruiken om te leren hoe iets moet. Gebruiksvoorwaarden. 1: Algemeen 2: Voorwaarden bij het bezoeken van deze website 3: Ingezonden instructies 4: Verantwoordelijkheid 5: Cookies & privacy 6: Juistheid van de instructies 7: Voorwaarden bij

Nadere informatie

Voorwaarden StucGoed webpagina

Voorwaarden StucGoed webpagina Voorwaarden StucGoed webpagina Samenvattend Aan het gebruik van een StucGoed webpagina kan geen enkel recht worden ontleend. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van jouw webpagina. Op StucGoed.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden staan de rechten en plichten van diegene die gebruik maken van de MiessAgenda via de MiessAgendaApp ( applicatie ) of de website MiessAgenda.nl ( website

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN WANAGOGO

GEBRUIKERSVOORWAARDEN WANAGOGO GEBRUIKERSVOORWAARDEN WANAGOGO Alvorens Wanagogo te gebruiken dien je deze gebruikersvoorwaarden aandachtig te lezen. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je toestemming nodig van één van je ouders of van

Nadere informatie

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE LEES DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE ("OVEREENKOMST") ZORGVULDIG DOOR. DEZE VOORWAARDEN BEPALEN HOE DE SOFTWARE

Nadere informatie

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014 MPARE Gebruikersvoorwaarden App Arnhem, 21 maart 2014 Deze Gebruikersvoorwaarden ("Gebruikersvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de (mobiele) applicaties ("App")

Nadere informatie

Artikel 2. Algemene bepalingen over de inhoud van de Website

Artikel 2. Algemene bepalingen over de inhoud van de Website Gebruiksvoorwaarden websites ViopTo ViopTo exploiteert diverse internet fora waar Bezoekers een schat aan informatie kunnen vinden en kunnen delen. Om de gebruikservaring van ViopTo websites zo optimaal

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Voor de toegang en het gebruik van de website www.horsebizz.com (hierna: HORSEBIZZ.COM), gelden de volgende Algemene Voorwaarden. Door gebruik te maken van de Websites

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Slagerspassie

Gebruiksvoorwaarden Slagerspassie Gebruiksvoorwaarden Slagerspassie Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Slagerspassie (de digitale inspiratieomgeving voor de hele slagersbranche) - die gelden voor de aangeboden diensten van Slagerspassie.

Nadere informatie

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST Overeenkomst aangegaan per de datum van de laatste handtekening in het onderstaande handtekeningenblok (de Ingangsdatum Microsoft Lener Microsoft is verheugd

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden van De Persgroep Publishing nv

Gebruiksvoorwaarden van De Persgroep Publishing nv gebruiksvoorwaarden Gebruiksvoorwaarden van De Persgroep Publishing nv 1. Toepasselijkheid Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle websites van De Persgroep Publishing nv, met maatschappelijke

Nadere informatie

4. Licentie verstrekking voor gebruik van gegevens

4. Licentie verstrekking voor gebruik van gegevens 1. Doel Resourcedin is een online matching platform voor professionele dienstverlening in Nederland. Het platform biedt de mogelijkheid voor detacheringsbureau s, ZZP ers en andere professionele dienstverleners

Nadere informatie

Algemene voorwaarden EasyProgram BV

Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden voor het gebruik van onze website (hierna: Gebruiksvoorwaarden ) EasyProgram BV Bedankt voor uw bezoek aan de website van EasyProgram BV. Wij verzoeken

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden van XtraMath

Gebruiksvoorwaarden van XtraMath Gebruiksvoorwaarden van XtraMath Lees de volgende Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door. Als u zich registreert voor een XtraMath account, erkent u dat u de volgende Algemene voorwaarden heeft gelezen en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS connectedcare services b.v. Hogestraat 54 6953 AW Dieren 085-7739903 contact@connectedcare.nl www.connectedcare.nl ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS In dit document zijn de algemene voorwaarden

Nadere informatie

PLANIDOO.BE - Algemene Voorwaarden

PLANIDOO.BE - Algemene Voorwaarden PLANIDOO.BE - Algemene Voorwaarden 1. Algemeen Deze Algemene Voorwaarden (hierna AV ) zijn van toepassing op ieder gebruik van alle webpagina s behorend tot het domein planidoo.be (hierna Domein ) en alle

Nadere informatie

VideoBankOnline, hierna te noemen VBO, tevens handelend onder de handelsnaam Your Media Kit, hierna te noemen YMK

VideoBankOnline, hierna te noemen VBO, tevens handelend onder de handelsnaam Your Media Kit, hierna te noemen YMK VideoBankOnline, hierna te noemen VBO, tevens handelend onder de handelsnaam Your Media Kit, hierna te noemen YMK Voorwaarden voor aanbieders van videocontent, fotocontent en aanverwante data 1 Definities

Nadere informatie

Overeenkomst Oscar en gebruikers: Gebruiksvoorwaarden en privacy policy

Overeenkomst Oscar en gebruikers: Gebruiksvoorwaarden en privacy policy Overeenkomst Oscar en gebruikers: Gebruiksvoorwaarden en privacy policy www.oscaronline.be Deel 1: Algemene gebruiksvoorwaarden www.oscaronline.be 1. Over deze algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Laatst gewijzigd op 16 februari 2015

Laatst gewijzigd op 16 februari 2015 Laatst gewijzigd op 16 februari 2015 Door gebruik te maken van de Meet Me at Kinepolis app of website (hierna afzonderlijk of samen MMaK genoemd), aanvaardt je deze Gebruiksvoorwaarden en dien je ze ook

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Door het gebruik van de Website en het derhalve aanvaarden van de Gebruiksvoorwaarden, gaat u daarnaast akkoord met ons privacy beleid.

Door het gebruik van de Website en het derhalve aanvaarden van de Gebruiksvoorwaarden, gaat u daarnaast akkoord met ons privacy beleid. I. Algemene gebruiksvoorwaarden Mijnhuurprijs.nl 1. Welkom bij Mijnhuurprijs.nl Deze gebruiksvoorwaarden zijn met ingang van 1 oktober 2016 van toepassing op ieder gebruik van de website Mijnhuurprijs.nl,

Nadere informatie

USER S AND PRIVACY POLICY

USER S AND PRIVACY POLICY USER S AND PRIVACY POLICY Hierna volgende voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website. U dient deze belangrijke informatie aandachtig te lezen vooraleer U uw bezoek van deze website

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CAPPexchange

Algemene voorwaarden CAPPexchange Algemene voorwaarden CAPPexchange Introductie CAPP BV geeft sportcoaches en iedereen die geïnteresseerd is in de sport een kans om via CAPPexchange vragen te stellen en antwoorden te geven op vragen, geplaatst

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden voor de demo-versie van de Nat Traversal-functie

Gebruiksvoorwaarden voor de demo-versie van de Nat Traversal-functie Gebruiksvoorwaarden voor de demo-versie van de Nat Traversal-functie Deze gebruiksvoorwaarden bevatten belangrijke juridische informatie met betrekking tot uw toegang en het gebruik van deze functie. Lees

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE Voor een goed begrip van onderhavige Gebruiksvoorwaarden van de Website (hierna Gebruiksvoorwaarden genoemd) gelden dezelfde definities zoals bepaald in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden MyDubsmashes

Algemene voorwaarden MyDubsmashes Algemene voorwaarden MyDubsmashes Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden Wanneer je MyDubsmashes gebruikt of opent, verklaar je akkoord te gaan met deze Verklaring, die regelmatig wordt bijgewerkt

Nadere informatie

(1) Disclaimer (2) Copyright

(1) Disclaimer (2) Copyright (1) Disclaimer Visietech behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of uit te breiden. Hoewel alle mogelijke moeite is gedaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden New Dimension S.A. Page 1 Algemene Voorwaarden 1. Algemene informatie... 2 2. Juridische informatie... 2 3. Toepassingsgebied van deze overeenkomst... 2 4. Beperking van de aansprakelijkheid... 3 Beperkte

Nadere informatie

We vinden je privacy erg belangrijk. In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met jouw persoonlijke gegevens.

We vinden je privacy erg belangrijk. In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met jouw persoonlijke gegevens. Algemene Gebruiksvoorwaarden 1. Welkom bij HalloVrienden! Welkom bij hallovrienden.nl (de "Website") en leuk dat je ons bezoekt. Wij zijn een platform dat zich toelegt op het samenbrengen van mensen met

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Kindle voor de Mac - licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden

Kindle voor de Mac - licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden Kindle voor de Mac - licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden DIT IS EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (MET HAAR FILIALEN, GEZAMENLIJK AMAZON OF WIJ ). GELIEVE DEZE LICENTIEOVEREENKOMST

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKS- & VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE GEBRUIKS- & VERKOOPSVOORWAARDEN ALGEMENE GEBRUIKS- & VERKOOPSVOORWAARDEN Lees aandachtig deze algemene voorwaarden. Ze bevatten de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van onze diensten (incl. website) van Social Snowballs

Nadere informatie

PRIVACYBELEID. We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd aan te passen indien dit nodig of redelijk is.

PRIVACYBELEID. We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd aan te passen indien dit nodig of redelijk is. PRIVACYBELEID Door middel van dit privacybeleid informeren we u als gebruiker van Dag van de eigen zaak over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Metro. We behouden ons het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HEALTH WORLD CLUB BV

ALGEMENE VOORWAARDEN HEALTH WORLD CLUB BV ALGEMENE VOORWAARDEN HEALTH WORLD CLUB BV De onderhavige overeenkomst (hierna "Overeenkomst" genoemd) wordt afgesloten tussen Health World Club BV een in Amstelveen gevestigde onderneming (hierna het "Bedrijf",

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN MIJNKOOKBOEK.NET

GEBRUIKSVOORWAARDEN MIJNKOOKBOEK.NET GEBRUIKSVOORWAARDEN MIJNKOOKBOEK.NET Wij raden je aan om deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en plichten als je gebruik maakt van Mijnkookboek.net. Door

Nadere informatie

Gebruik van Slim laden

Gebruik van Slim laden Gebruik van Slim laden Laatste aangepast: 26 september 2017 Vandebron is een energieleverancier met een missie: de transitie naar een duurzame energiemarkt. Zo leveren wij onder andere duurzame energie,

Nadere informatie

/// Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 5m, testdata

/// Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 5m, testdata /// Gebruiksvoorwaarden en bepalingen Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 5m, testdata Voor taken van algemeen belang GDIVlaanderen deelnemers Elke deelnemer aan GDIVlaanderen heeft toegang

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden & Disclaimer Geschreven op 24 maart 2017

Algemene Voorwaarden & Disclaimer Geschreven op 24 maart 2017 Algemene Voorwaarden & Disclaimer Geschreven op 24 maart 2017 Inhoud: 1. Algemeen 2. Disclaimer 3. Gebruiksvoorwaarden 4. Copyright en overige rechten van intellectueel eigendom 5. Voorwaarden voor het

Nadere informatie

Vertaling Terms & Conditions Memosyne Ltd.

Vertaling Terms & Conditions Memosyne Ltd. Vertaling Terms & Conditions Memosyne Ltd. DISCLAIMER De thans voor u liggende Nederlandse vertaling van de Terms & Conditions van Memesyne Ltd. is slechts bedoeld om het lezen van de oorspronkelijke Terms

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Gebruikscondities ACCEPTATIE VAN VOORWAARDEN

Gebruikscondities ACCEPTATIE VAN VOORWAARDEN Gebruikscondities ACCEPTATIE VAN VOORWAARDEN R D Promotional Products ("RDPP") stelt u op deze website (de "site") informatie, documenten, software en producten (gezamenlijk, "het Materiaal"/"de Materialen")

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE http://magic- card.nutella.nl

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE http://magic- card.nutella.nl GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE http://magic- card.nutella.nl WETTELIJKE INFORMATIE - CREDITS De website http://magic- card.nutella.nl (hierna de Site ) wordt uitgegeven door FERRERO BV, naamloze vennootschap

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden IKEA KNUFFEL TEKENWEDSTRIJD 2014 Voorwaarden voor deelname 1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door IKEA BELGIUM NV/SA (hierna genoemd: IKEA), met maatschappelijke zetel te 1930

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Algemeen 2. Waarschuwing 3. Toegang tot en gebruik van de Sollicitant.nl-diensten

Gebruiksvoorwaarden Algemeen 2. Waarschuwing 3. Toegang tot en gebruik van de Sollicitant.nl-diensten Gebruiksvoorwaarden Algemeen Deze gebruiksvoorwaarden zijn samen met het daarnaast vermelde Privacy- en cookiestatement van toepassing op de website en alle producten en diensten (hierna gezamenlijk Sollicitant.nl-diensten

Nadere informatie

12. Bescherming van persoonsgegevens 12.1 Superdealux is toegewijd aan de bescherming van (i) de privacy van Gebruikers; en (ii) de vertrouwelijkheid

12. Bescherming van persoonsgegevens 12.1 Superdealux is toegewijd aan de bescherming van (i) de privacy van Gebruikers; en (ii) de vertrouwelijkheid ALGEMENE VOORWAARDEN van ADVALLEY B.V. tevens h.o.d.n. Superdealux (k.v.k. 343558810) DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ("Voorwaarden") zijn van toepassing op superdealux.com ("de Website"). U wordt verzocht deze

Nadere informatie

Regels en gedragscode Het is met betrekking tot Uw gebruik van de Smart FMS API, en (indien van toepassing), niet toegestaan om:

Regels en gedragscode Het is met betrekking tot Uw gebruik van de Smart FMS API, en (indien van toepassing), niet toegestaan om: Smart FMS API Voorwaarden API dienstverlening en licentie Over Smart FMS Smart FMS B.V. (hierna: Smart FMS ) ontwikkelt en levert softwareoplossingen ten behoeve van de zakelijke dienstverlening. Kijk

Nadere informatie

Beperkingen U weerhoudt zich van en staat dit anderen ook niet toe:

Beperkingen U weerhoudt zich van en staat dit anderen ook niet toe: Licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("Overeenkomst") Embroidery Plus Upgrade voor de B880 en de B790 Laatst bijgewerkt: 5 juli 2017 Lees deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (de "Overeenkomst")

Nadere informatie

Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing.

Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing. DISCLAIMER Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing. Klik op de link voor meer informatie over: 1. Algemeen 2. Acceptatie

Nadere informatie