Sneon 5 oktober e Jiergong nû. 2117

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sneon 5 oktober 2013. 50e Jiergong nû. 2117"

Transcriptie

1 Sneon 5 oktober e Jiergong nû

2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 50, Nr oktober 2013 Redactie: Petra Tolsma Griet Reitsma Willem de Boer Thea de Boer Gerda Ettema Redactieadres: Petra Tolsma Surein LW Exmorra Ledenadministratie: Willem de Boer, tel Internet: Verschijning: Drukker: Abonnementsprijs: Bankrekening: Bezorging: Maandelijks Printwurk Iris, Makkum Bezorging 17,50 per jaar Postabonnees 32,50 per jaar bij Rabo Sneek-Zuidwest Frl. e.o. t.n.v. Stichting Doarpsnijs te Exmorra Voor vragen over de bezorging kunt u contact opnemen met Fokje Postma, tel.: Het volgende nummer verschijnt op zaterdag 2 november. Kopij en advertenties uiterlijk dinsdag 22 oktober inleveren! Aanlevering bij voorkeur digitaal op A5 formaat (CD, of USB-stick). 3

3 VOORWOORD Oktober Beste mensen, Beste dorpsbewoners, Nu ik dit zit te typen is de Herfst al weer begonnen. Buiten nog heerlijk zacht weer en velen zijn nog lekker even in de tuin bezig, of zitten nog even te genieten van de laatste zonnestralen. s Avonds al weer eerder donker. Nu gaan we de winterperiode weer in. Dat brengt vele andere bezigheden. Alle winteractiviteiten beginnen weer. Vaak wel heel gezellig. Er is onder meer nieuws van de Zonnebloem en van de Doppenactie. Met een extra tip moet het mogelijk zijn om de 1,2,3 raad maar van wie in deze editie te raden. Het is overigens voorlopig de laatste foto in deze rubriek, volgende maand komt er iets anders voor in de plaats. Het Waarstasjon is even niet meer in de lucht dus kunnen we dit niet publiceren. Wij wensen jullie veel leesplezier toe. De redactie 4

4 INHOUD Soarch en blydskip...5 Ut de kranten Troch Eksmoarre en Allingawier 8 Nieuws van het Dorpsbelang Exmorra.. 12 Jo sille it mar beleve...18 Fan alles wat.21 Sportnijs..36 Kerknieuws 49 Eén, twee, drie 51 Ut it laadsje 52 Maandkalender..54 5

5 SOARCH EN BLYDSKIP Op de leeftijd van 96 jaar is overleden onze oud-dorpsgenoot Mevrouw G. Postma-Breemer Wij zijn haar dankbaar voor alles wat ze voor ons dorp heeft betekend. Haar aanwezigheid tijdens alle 4 mei herdenkingen in ons dorp is erg belangrijk voor ons geweest. Mevrouw Postma -Breemer was tijdens deze herdenkingen de verpersoonlijking van wat de Tweede Wereldoorlog in ons dorp heeft teweeggebracht. Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte met het verlies. Dorpsbelang Exmorra Op 96 jarige leeftijd is ons oud-dorpsgenoot mevrouw G. Postma Breemer overleden. Wij wensen de familie veel sterkte toe met dit verlies. Exmorra, september 2013 Redactie Doarpsnijs 6

6 ******************************************************************* Hjirby wolle wy eltsenien hertlik tank sizze foar de kaarten, brieven, blommen en waarme wurden by it ôfskie fan myn leave man, ús leave heit, skoanheit en myn pake Yme Feenstra Dat hat ús goed dien en foar ús in moaie neitins dat Yme yn syn libben foar sa folle, in protte betsjutte hat. Hennie Feenstra Hoekstra Bern en pakesizzer ******************************************************************* In ûnferwachte sikehûs opname. Siik wêze, ûnsekerheid, 't wie in drege tiid. No mei ik wer bij de wâl op klauterje. Jim meilibjen en omtinken hat ús goed dien. Tige tank dêr foar. Klaske en Jacob Reitsma ******************************************************************* Bêste minsken, Bedankt foar alle kaartsjes en lokwinsken mei ús 45-jierige troudei!!! Groetnis fan Harmen en Geeske Salverda 7

7 UT DE KRANTEN Bolswards Nieuwsblad 18 september

8 TROCH EXMORRA EN ALLINGAWIER Nieuws van stichtingsbestuur t Honk Beste dorpsgenoten in Exmorra Allingawier. Hierbij het nieuws van het stichtingsbestuur van dorpshuis 't Honk. start seizoen De kop is eraf. Het seizoen is gestart met een heuse openingsavond. Skuorpapier heeft ons geholpen om wakker te worden uit de zomerslaap. Wat het bestuur betreft voor herhaling vatbaar. In de weekenden is 't Honk weer open en kan er zaterdags patat worden gehaald. Ook is het mogelijk om 'live' het voetballen te volgen op een groot scherm. Er kan worden gedart en een kaartje leggen is ook een optie. Reden genoeg om eens even binnen te komen in 't Honk. vrijwilligers De roosters voor de vrijwilligers zijn inmiddels opgesteld en verstrekt. Wat opvalt is dat de frequentie laag is en dat betekent dat er veel vrijwilligers beschikbaar zijn. Een goede zaak. Maar was u nog geen vrijwilliger, dan kunt u zich nog steeds daarvoor aanmelden bij Simon Steigenga. Deze overzichten zijn inmiddels op onze website geplaatst. Altijd de informatie beschikbaar dus. Zie: Om de werkzaamheden van de vrijwilligers te beperken, willen we iedereen die 't Honk bezoekt vragen, om bij vertrek alles weer netjes achter te laten. De spullen opruimen dus. burendag Op zaterdag 21 september was er weer de jaarlijkse burendag. Een dag waarop we weer flink wat werk hebben verzet in en om 't Honk. 9

9 Opruimen, schoonmaken en klein onderhoud. Bovendien ontvangt de stichting nog een leuk bedrag van het Oranjefonds daarvoor. rommelmarkt Op zaterdag 12 oktober is er van uur rommelmarkt in 't Honk. Hebt u nog goed bruikbare spullen of zolderopslag waar u van af wilt, zie hier uw kans. U kunt dit doorgeven aan Harm Kooistra en de spullen worden dan vrijdags voor de rommelmarkt bij u opgehaald. Dit geldt ook voor oud ijzer. Zin om mee te helpen aan deze gezellige activiteit? Geef dit dan door aan Wietske Yntema, e- mail onderhoud Het stichtingsbestuur werkt momenteel aan plannen om onderhoud uit te voeren aan de gebouwen. De gemeente wil ons daarbij financieel helpen, maar het zal zonder de inzet van vrijwilligers niet gaan. Als eerste willen we aan de slag met de systeemplafonds. Het plan is om de oude platen te vervangen door nieuwe. We zullen daarvoor vrijwilligers benaderen. We hopen dat de ruimten daar flink van op zullen knappen. Over verdere plannen houden wij jullie op de hoogte. bestuurszaken Na bijna 20 jaar heeft Wietske Yntema te kennen gegeven, dat haar bestuursperiode er binnenkort op zit. We hebben Jeanette de Jong gelukkig bereid gevonden om de taken van Wietske in het bestuur per over te nemen. Verder heeft het bestuur, op verzoek, nog eens gekeken naar de prijzen van koffie en thee. Ook om praktische redenen gaan we vanaf nu voor de koffie 1,50 en thee 1,00 berekenen. De zaalhuur zal dan eerst gelijk blijven. Ons bereiken berichten dat men denkt dat de Stichting inmiddels rijk is. Het lijkt ons goed hier iets over te zeggen. Iedereen moet weten dat het bestuur te maken heeft van twee leningen bij de 10

10 bank, welke in het verleden zijn afgesloten. Het bestuur moet hier dus maandelijks voor betalen. Niet anders als een hypotheek voor een huis. Verder kennen we de vaste lasten voor energie e.d. zoals iedereen die thuis kent. Bovendien zien we dat de gebouwen aan onderhoud toe zijn. De kosten hiervoor zijn geraamd op bijna Dat geld is er niet. We zullen de werkzaamheden dus gefaseerd en veelal met vrijwilligers moeten uitvoeren. We mopperen niet over de resultaten van de afgelopen 12 maanden, maar rijk zijn we allerminst. planning/reservering activiteiten Heeft u plannen om iets te organiseren? Laat het dan zo spoedig mogelijk weten. Contactpersoon voor alle reserveringen is Simon Steigenga. Tel , of via Met een vriendelijke groet en tot ziens in 't Honk, namens het stichtingsbestuur, Gerrit van der Steege Tel.: , 11

11 Dorpsbelang Allingawier, dorpsbelang Exmorra en Doarpsnijs hebben de handen ineen geslagen en besloten de vrijwilligers in ons dorp in het zonnetje te zetten. Hiervoor wordt de verkiezing vrijwilliger van het jaar opgezet, die loopt vanaf juni tot en met november Weet u iemand uit Allingawier of Exmorra die de titel Vrijwilliger van het jaar 2013 verdient? Meld dit dan door het onderstaande strookje in te leveren of mail het naar Vertel wie u wilt aanmelden en waarom u dit vindt! Noteert u de datum alvast, want de uitreiking vindt plaats op 16 november s avonds in it Honk na een optreden van TEAKE VAN DER MEER. Ik vind dat vrijwilliger van het jaar 2013 moet worden. Dat vind ik omdat

12 D o r p s b e l a n g Exmorra sinds 1957 NIEUWS van het DORPSBELANG EXMORRA Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig? Verkoop huurwoningen door Elkien Zoals u al in twee eerder nieuwsberichten hebt kunnen vernemen, gaat Elkien in Exmorra een groot aantal huurwoningen verkopen. Momenteel staan hiervan al een tweetal in de verkoop, Mochten deze na 9 maanden niet verkocht zijn, dan gaan ze eerst weer in de verhuur. Wij zijn hier op zijn minst gezegd niet blij mee. Dit hebben we inmiddels in een brief aangegeven aan Elkien en aan de wethouder wonen van de gemeente Súdwest Fryslân.. In juni jl. hebben we opnieuw gesproken met Elkien, maar hun beleid staat vast. Er ligt inmiddels een concept brief klaar voor de directie van Elkien in een laatste poging om voor Exmorra verandering in het beleid te krijgen. Jaarlijks gesprek met Aldfaers Erf In de dorpsvisie heeft u uitgesproken het behoud van het winkeltje en het behoud van het toerisme belangrijk te vinden voor ons dorp. We hebben daarom in onze dorpsvisie afgesproken in elk geval jaarlijks overleg te hebben met Stichting Aldfaers Erf. In oktober volgt onze eerste afspraak met manager Freddy Schakel. Een mooie ontwikkeling!! 13

13 Contributie ledengeld In mei en juni is het jaarlijkse ledengeld geïncasseerd voor degene die vorig jaar een incassoformulier heeft ondertekend. Voor de rest geldt dat de bestuursleden zoals voorheen bij u aan de deur komen om het jaarlijkse ledengeld op te halen. Bruggetje en betonpad achter t Honk In de visie hebben wij aangegeven in plaats van het schelpenpad rondom de ijsbaan een bruggetje achter it Honk en dan aansluitend een betonpad die vanaf het bruggetje aansluit op de bestrating bij de ingang van de ijsbaan c.q. Stichting t Honk en fam. Henk de Boer heeft geen bezwaar. Inmiddels hebben we André Abma bereid gevonden om dit project te begeleiden. We hebben inmiddels ook al een aantal toezeggingen gehad van een paar dorpsbewoners die bereid zijn André te helpen. De gemeente heeft aangegeven hier haast mee te maken. Zij willen dit geregeld hebben voordat het water weer op de ijsbaan komt. De komende weken kunt u daarom actie verwachten achter het Honk en op de ijsbaan. Een prachtig eerste aanzet van onze visie werd nu zijn vruchten al af? 14

14 Keatsmorra 2 e fase Op 3 juli is er onder grote belangstelling een informatiebijeenkomst geweest in t Honk inzake de invulling van Keatsmorra 2 e fase. Deze bijeenkomst is georganiseerd door Bouwbedrijf P.F. van Zuiden. Op 25 september vanaf uur was de tweede bijeenkomst in t Honk. U heeft daarvan allen een persoonlijke uitnodiging ontvangen in de brievenbus van de projectontwikkelaar Cees Zeldenrust. Windstreek 2012!!!: De gemeenteraad heeft 27 juni jl. besluiten genomen over onder andere de notitie bijgestelde kaders windenergie. Op de site van de gemeente kunt u hierover het volgende verslag lezen. De raad heeft over de notitie lang gedebatteerd. Vanaf de publieke tribune werd de discussie gevolgd door inwoners van de gemeente al of geen voorstander van windenergie. Uiteindelijk is na lang debatteren de meerderheid van de gemeenteraad akkoord gegaan met de notitie van het college, weliswaar met een amendement als aanvulling. De belangrijkste punten daaruit zijn: Er komt een beleidsnotitie windenergie waarin rekening wordt gehouden met de uitkomst van het kabinetsbesluit om een onderzoek in te stellen naar de plaatsing van windmolens op de Afsluitdijk. En wanneer de realisatie van windmolens op de Afsluitdijk voldoende megawatt zou kunnen opleveren, dit een streep zet door een windmolenpark in het IJsselmeer. Mochten alle noodzakelijke onderzoeken vervolgens toch geen positief resultaat voor de geplande doelstelling van het Rijk opleveren en blijft daarmee het Rijk vasthouden aan zijn locatiekeuze, dan blijft de gemeente tegen plaatsing van windmolens in het IJsselmeer. 15

15 Vrijwilliger van het jaar 2013: Samen met dorpsbelang Allingawier en het Doarpsnijs hebben we dit jaar voor het eerst de verkiezing van de vrijwilliger van het jaar opgezet. Dit heeft u al kunnen lezen in de vorige twee nummers van DN. We gaan hiervoor met alle drie organisaties een gezellige avond in t Honk voor het hele dorp organiseren waar ook de uitreiking van de vrijwilliger van het jaar plaatsvindt. U heeft inmiddels een uitnodiging in de brievenbus van de organisatie mogen ontvangen. Wilt u zoveel mogelijk uw vrijwilliger van het jaar aan ons doorgeven? Dat mag met of zonder motivatie. Hoe meer aanmeldingen hoe beter.. Aandachtspunt ledenvergadering: onkruidbestrijding: Bij de laatste ledenvergadering heeft u een aantal aandachtspunten aan ons meegegeven. De meeste hebben we inmiddels doorgegeven aan de instantie die hier mee te maken heeft. Eén van de punten was zorg voor goede onkruidbestrijding. De gemeente heeft toegezegd in het einde van september een extra rondje te maken in ons dorp. Heel veel nieuwe beleidsstukken: Met de komst van de nieuwe gemeente moeten alle beleidsstukken van alle 5 gemeentes opnieuw geschreven worden en goedgekeurd worden. Momenteel zijn de volgende beleidsstukken onder de aandacht: de beleidsnota oud papier, de beleidsnota afval en het speeltuinbeleid. Voor alle beleidsstukken geldt dat wij deze in concept krijgen voorgelegd, dan kunnen wij binnen een termijn reageren en wordt uiteindelijk een definitief beleid afgetekend en uitgerold over de dorpen. Binnen ons bestuur hebben we afgesproken hier actief op te reageren. We lezen alle beleidsstukken door en reageren waar nodig. Ons beeld is 16

16 ook dat de gemeente hier goed mee om gaat. Alle reacties worden beoordeeld en gewogen. Zodra er een beleidsstuk wordt goedgekeurd wat ons dorp raakt, zullen wij een korte samenvatting hier terug laten komen. Goedkeuring gemeentelijk vervoerbeleid: Het eerste beleidsstuk wat goedgekeurd is, is het vervoerbeleid. Dit is al bijna een jaar onderhanden en is al een paar keer aangehouden bij de gemeente. Voor Exmorra zitten hier de volgende punten in van belang: De Bolswarderweg was een 80 km weg en is vanaf heden een erftoegangsweg in plaats van een gebiedsontsluitingsweg en gecategoriseerd als 60 km weg. Hier hebben wij tegen geprotesteerd, dit protest is niet gehonoreerd. Versmallingen in ons dorp worden bij het onderhoud van de wegen in overleg met dorpsbelang (en uiteraard de bewoners) wel of niet teruggeplaatst. Inrichting is maatwerk. De aansluiting vanuit Exmorra op de provinciale weg bij Bolsward is ongelukkig en niet veilig. Dit is een provinciale aangelegenheid, maar er vinden wel gesprekken plaats om de kruising aan te passen. Sportveld: We zijn blij met de drainage van het gehele veld, maar de meeste inwoners zullen inmiddels wel hebben gezien dat de grond boven de drainage is ingezakt en dit levert op bepaalde plaatsen een golvend veld op en dat is niet de bedoeling. Hier hebben we contact met de gemeente over gehad en de gemeente is hier ook niet blij mee. 17

17 Hetzelfde probleem hebben zij ook bij het sportveld in Pingjum. Momenteel is er maar één optie, steeds de verzakkingen aanvullen met zand of grond. De gemeente gaat er overigens vanuit dat met het aanvullen nog wel een paar jaar nodig is om het uiteindelijk definitief te verhelpen. Het over de kop halen van de toplaag over het hele veld is een tweede optie, echter de gemeente kan hiermee niet garanderen dat in de toekomst alsnog de grond boven de drainagesleuven gaat zakken en daarmee hetzelfde probleem blijft ontstaan. We hebben met de gemeente afgesproken de ontwikkelingen en resultaten van de gemaakte keuze goed te volgen. Melding onderhoud: Wilt u een melding doen over bijvoorbeeld een loszittende stoeptegel, loshangende takken of omgewaaide bomen? Dan kan dit door een klachtenformulier in te leveren bij de gemeente. Heeft de melding spoed omdat er gevaar bestaat voor de omgeving? Bel dan de gemeente via ( ). U bent weer even bijgepraat. Volgende maand meer! Website en adres dorpsbelang Exmorra: en Een groet namens Dorpsbelang: Simon Jacobs, Gosse Reitsma, Chris Drost, Sylvia Hemminga en Sarie Lycklama à Nijeholt. 18

18 JO SILLE IT MAR BELEVE! Briefkerij tusken Eksmoarre en Boalsert Bêste Freerk, Ja jongen, it doarpsfeest sit der al wer in skoftke op, mar ik bin noch oan it bekommen. Wat wie dat wat, net? Earst it tonielstik wer t ik sa under de yndruk wie fan de stim fan Gerben Koopmans dat ik de rest fan de foarstelling ûnder de stuollen besjûn haw. Dy man kin mei sa n stim fuort wol oan de slach yn de politiek, net ien dy t noch in nei begruttingsfoarstel yn doart te bringen. Ik tink dat se bedeesd yn harren stuoltsjes sitten bliuwe. Diederik Samsom hie al lang wer syn wiif op socht, dat houlik wie toch sa min noch net. No ja, de sneons haw ik mei dien oan de 60 plus spultjes. Wist? Ik haw it hiele jier traind, dizze kear woe ik ek in kear winne. Oare jierren wie it altiid Pieter D. as Paul B. Dizze kear wie die priis foar my. Dus ik it hiele jier scrabbelje, jeu de boule, op de iisbaan oan it boeregolfen west. Ik haw oan it kúpkestekken west yn de tún en sels trije kear ferkleid oan it ringstekken west yn it doarp. Dizze kear wie de priis foar my. Mar doe t ik de tinte binnenkaam, wist ik net wat ik seach Ek Boukje Wops en Sjoerd Annekes diene mei. Ik koe wol janke. Dat wie fansels net earlik, die binne noch hielendal gjin 60 + as gedrage der harren hielendal net neffens en mei harren der by makke ik fansels gjin kans. Boukje Wops en Sjoerd Annekes binne as ienlingen al tige gemien, mar tegearre binne se foar gjin gat te fangen. En mei harren der by moast net tinke dat de rigels fan de jeu de boules dan noch steeds de rigels binne fan de jeu de boules. Boukje Wops en Sjoerds Annekes binne sa gemien dat se harren soms de famylje de Neus nimme (fan Willem Holleeder, die kinst ommers nog wol). Nee, net dat se beide sa n grutte noas hawwe. Nee.. mar like gemien sis mar. 19

19 En it gemene fan it ferhaal wie dat hja de hiele moarn allinnich mar oan it jammerjen west hawwe hoe ôfgryslik slim it wie om mei dizze spultjes mei te dwaan. Gek wurde ik der fan.. Moast miene dat ik ein fan e moarn mei de priis op it podium stie.. Boukje Wops en Sjoerd Annekes hawwe tegearre de grauwe jildprizen op helle en it dernei mei syn beide op in sûpen setten. Sneontemoarn stiene se der noch. Lieske hat oars net dien as janke fan it laitsjen. Die hat my it hiele jier trainen sjoen en seach myn begruttelike gesicht doe t Boukje Wops en Sjoerd Annekes mei de prizen fuort slûpten. Mar ik lit my net kenne, takom jier gean ik my wer it snot foar de eagen trainen. Ik haw de quizfragen fan it feest 2000 oan t 2013 al opfrege by de OV. Ik sil sjen dat ik dy ut de holle kin yn Hast it al heard? Eksmoarre krijt in echte brêge efter it Honk. En dan komt der in betonpaad fan it Honk nei de yngong fan de iisbaan. Mooi betocht hear! Ik ha der fan e wike even omskarrele, want ik bin bliid dat der wat bart. Ik haw Jan P. al efkes warskôge, die hoeft m gjin soargen te meitsjen mei dizze economische crisis. Dy hat de kommende jierren genôch wurk as brêgewipper en dat ek noch yn eigen doarp. Net allinich yn de simmer by us eigen brêge wippe, mar straks ek yn de winter as de iisbaan iepen gjit. Der is neffens mei gjin brêgewipper dy t it jier rûn oan it wippen is. No ja, dat witte je fansels nooit, mar by Jan P. wist dat wol! Want sis no sels, it bregje fan no is in grutte ramp. As dat bregje net opknapt wurde soe, dan barre der meikoarten noch ûngelokken. Sa hearde ik dat Pieter Z. allinich nachts nei hûs ta rûn is út it Honk. Mei syn wiif hat der al de ôfspraak dat dat net mei. Pieter Z. mei allinnich nei hûs tegearre mei in oar. Sels as die oar Pieter Y. is, fynt Fokelien W. dat goed. Mar Pieter Z. wie Pieter Z. net as hy net lústere nei syn wiif Fokelien W. en dus allinnich fanút it Honk oer it bregje nei hûs ta kachele is. Wat bart der dan as Pieter Z. allinnich nei hûs ta giet? Die rint as iennichste doarpsgenoat net oer de strjitte nei hûs, mar mient dat der koarter om kin oer it alde bregje efter it Honk, oer de iisbaan troch de stront nei syn hûs oan de Brakelstrjitte. Wat bart der dan as je dat útfine? Pieter Z. gliid under 20

20 út op it bregje, knoffele mei syn harsens tsjin it stekje en mei syn reet yn de skjippestront. Lokkich besefte der wol de oare deis dat dat net wer koe. Ik hie wol fersûpe kint yn de feart under de brêge.. Ach, foar elts probleem is in oplossing. De gemeente hat fuort tasein dat der in nei betonnen strontfrij paad komt en in stabiele brêge 1,5 meter breed mei rêchleuningen. Sa giet dat yn de politiek, earst moat it keal hast fersûpe.. Wie hast de hiele tsjerkegemeente oant it fersûpen wie, wie ús maat Jentsje W. Die hie de skjinne taak om tidens de startzondag fan de tsjerke, de wandelaars oer te setten mei de brêge fan de iene kant by it van Panhuyskanaal nei de oare kant van de Witte. Mar Jentsje wie sels ek in bytsje fersopen en de boot wie krekt de Ark. Der kamen steeds mear minsken by en it wetter kaam steeds heger. Lokkich hat ds. Rol eltsenien telt nei it rinnen en wie de hiele gemeente wer werom op it droege. Dat koe fansels net te lang sa bliuwe en dus setten wer Pieter Z. mei syn buorfrou Sarie L. yn in boatsje yn Allingawier ôf mei wol 8 lytse bern oan board. Koene dy bern dan ek allegearre swimme? Nee, de bern koene net swimme. Mar kinst fan Pieter Z. sizze watst fan Pieter Z. wolst sizze, mar hy bliuwde de bern tellen. Ien, twa, trije, uhhh. Op e nij.. Ien, twa, trije, fjouwer, uhh. Op e nij Die acht bern hat der nooit helle, wol rôp er op it lêst: Binne jimme der allegearre noch? Net foar ien gat te fangen die Pieter Z. Freerk, ik hâld der mei op. Ik sil noch even wat quizfragen trochnimme en moat de fiets even neisjen. Meikoarten is it bolletongersdei en dan sil ik even út dit dynamyske doarp nei dat rustieke Boalsert fytse. Hast de kofje dan klear? En ferjit Trees net yn e stoel te setten, da s ek moai foar Lieske. Dyn maat, Hindrik. 21

21 FAN ALLES WAT. ************************************************************************ In de week van 6 t/m 12 oktober komen we langs voor de jaarlijkse collecte voor de Brandwonden Stichting. Alvast bedankt en tot dan. Anneke Heinsma. ************************************************************************ Collecte Prinses Beatrix Spierfonds De collecte van het Prinses Beatrix Spierfonds heeft een bedrag van 274,99 opgebracht. Namens het Spierfonds en de collectanten, alle gevers van Exmorra en Allingawier Hartelijk bedankt. ************************************************************************ Collecte KWF Kankerbestrijding Een mooi bedrag is er opgehaald voor de kankerbestrijding. Exmorra 377,44 en Allingawier 120,95 Totaal 498,39. Hartelijk dank! De collectanten: Doetie Postma Hinke Reitsma Thea de Boer Johannes Bergsma Gerrit Ringnalda ************************************************************************ 22

22 ************************************************************************ De Zonnebloemloterij groot succes in Exmorra. Beste mensen, Wij willen alle mensen bedanken voor het kopen van de Zonnebloem loten. Met de opbrengst organiseren wij activiteiten, bezoeken onze gasten en doen allerlei leuke dingen voor mensen met een fysieke beperking. Het contact tussen mensen, dat is het kloppend hart van de Zonnebloem. Het leven met elkaar delen, naar de ander luisteren en samen leuke dingen doen. Zo helpt de Zonnebloem sociale samenhang te bevorderen en voorkomen we dat mensen met een fysieke beperking in een sociaal isolement terecht komen, door mogelijkheden te bieden om erop uit te trekken en contacten te leggen. En de noodzaak groeit. Het individualisme, en ook de vereenzaming wordt steeds groter.. Daar doen we het voor en hierdoor wordt de Zonnebloem steeds belangrijker. Zoals u hebt kunnen zien zijn wij, Ruud Peelen en Thomas Postma, vrijwilligers van de zonnebloem geworden vanaf De zonnebloem heeft voor Thomas al een heel lange geschiedenis. Vanaf 1963,toen hij dienstplichtig was, verzorgden hij het vervoer van lichamelijk gehandicapten die een dag met de boot gingen of een week op vakantie. Misschien herinnert u zich nog in het verleden de actie van Zon in de schoorsteen. 23

23 Op 5 december kregen verschillende mensen een pakje van de Zonnebloem, ook Anke was hierbij betrokken.. En nu dus vrijwilliger bij de afdeling Bolsward e/o met nog ca. 35 anderen, om alle activiteiten te regelen en de mensen (onze gasten) aandacht geven en van alle leuke dingen te laten genieten. Thomas Postma Ruud Peelen ************************************************************************ 24 UUR SKEELEREN VOOR KIKA. Helaas is er geen enkele prijs gevallen op de lotnummers die ik tijdens het Doarpsfeest heb verkocht. Ik wil iedereen nogmaals bedanken voor het kopen van een lot. In totaal heeft het skeelerevenement van 6 en 7 september ruim opgeleverd. Als skeelerteam zijn wij op de 38 e plaats van de 68 teams geëindigd. Met z n drieën hebben we dat netjes gedaan. Voor meer informatie zie Gonny Brunia ************************************************************************ 24

24 ************************************************************************ Wie mist zijn kater? Deze kater bivakkeert al een aantal weken bij ons. Het is een schat van een beest, loopt mank in verband met een probleem aan zijn voorpoot. Hij is wit met rode vlekken. Van wie is deze kater? Of wie weet wie de eigenaar is van deze kat? Informatie bij de familie Stremler Tel ************************************************************************ Sophie Postma rijdend als springamazone bij de Waardruiters heeft met haar paard van de hengst Vittorio een geweldig seizoen achter de rug. Na tweede zijn geworden in de grootte prijs van Bolsward bij de Heamiel dagen, werd ze voor de tweede keer in drie jaar clubkampioen bij de Waardruiters en afgelopen weekend in Harich na een spectaculaire ereronde kringkampioen springen. ************************************************************************ 25

25 ************************************************************************ Beste mensen, In november 2013 ben ik weer van plan om als deelnemer van een groep van ruim 20 mensen naar de Dominicaanse Republiek te gaan, om daar de mensen te helpen bij het maken van een betere leef- en woonomgeving. De reis wordt door de deelnemers zelf betaald, maar er is nog extra geld nodig voor het kopen van bouwmaterialen. Als jullie daar iets voor willen geven, dan kan dat. Dat kan op rekeningnummer: NL10 RABO , t.n.v. Stichting Mano a Mano - Bolsward graag met vermelding van 'GerritS'. Alvast bedankt voor een eventuele bijdrage. Meer informatie: Met een vriendelijke groet, Gerrit van der Steege, Allingawier. ************************************************************************ Hallo Dames van Exmorra, Op 10 oktober starten wij weer met de dames biljartcompetitie. Net als andere jaren zijn we natuurlijk weer op zoek naar enthousiaste dames die het leuk en vooral gezellig vinden om onze club te versterken. Ook als je het balgevoel mist ben je van harte welkom! Elke donderdagavond hebben we competitie, lijkt het je leuk, kom dan gerust eens een keer vrijblijvend langs in t Honk. Groetjes het Bestuur van de Stootsters, Klaasje ( ), Anna Wiets ( ) en Sylvia ( ) ************************************************************************ 26

26 ************************************************************************ Mantelzorgers worden gewaardeerd, maak u bekend! Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Zondag 10 november is de landelijke "Dag van de mantelzorg" en wordt er aandacht gegeven aan deze inzet en worden mantelzorgers in het zonnetje gezet. In de gemeente Súdwest Fryslân worden mantelzorgers rond deze dag op verschillende manieren gewaardeerd voor deze onmisbare inzet. Gezellige activiteiten De gemeente Súdwest Fryslân wil in samenwerking met de Stipepunten Bolsward, Drylts, Koudum en Sneek zoveel mogelijk mantelzorgers waarderen voor hun inzet. In de week van "De dag van de mantelzorg" organiseren de Stipepunten, met ondersteuning van Timpaan Welzijn, activiteiten speciaal voor mantelzorgers. Er wordt op dit moment hard aan het programma van deze activiteiten gewerkt. Zeker is dat het een laagdrempelige activiteit wordt, waar gezelligheid en onderlinge uitwisseling centraal staan. Attentie Tevens wil de gemeente Súdwest Fryslân zoveel mogelijk mantelzorgers een kleine attentie geven. Met deze attentie willen de gemeente en de Stipepunten hun waardering uiten voor de zorg die de mantelzorgers voortdurend geven. De mantelzorgers die bij de Stipepunten Bolsward, Drylts, Koudum en Sneek bekend zijn, ontvangen deze attentie vanzelf. 27

27 Mantelzorgers meld u! Bent u een mantelzorger die nog niet bekend is bij het Stipepunt? En wilt u graag uitgenodigd worden voor de activiteit en/of in aanmerking komen voor de attentie, meldt u zich dan uiterlijk 1 oktober aan. Telefoonnummer: of mailen naar Aan dit alles zijn geen kosten verbonden. Kijk voor meer informatie op ************************************************************************ Maak kans op gratis kaarten Rabo Spaarfeest Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland geeft 110 toegangskaarten weg voor het Rabo Spaarfeest op 5 oktober. De eerste 50 kinderen die zich aanmelden via de website (kijk bij nieuwsberichten) mogen het Spaarfeest gratis bijwonen, ook als zij niet bij de Rabobank bankieren. Muzikaal spektakel met aandacht voor sparen Voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar is er in Theater Sneek de Rabo Kidz-DJ Spaarshow. Aan het eind van de show komt Ralf Mackenbach optreden, winnaar van het junior Songfestival. Tijdens de Rabo Kidz-DJ Spaarshow wordt er gedanst, 28

28 gefeest en ook nog wat geleerd. De Kidz-DJ behandelt op ongedwongen wijze de thema's: de waarde van geld, de functie van banken en het nut van sparen. De eerste 20 kinderen die zich aanmelden ontvangen gratis drie toegangskaartjes. Stoere kinderen van 9 tot en met 11 kunnen in het Rabobankkantoor in Sneek de Rabo DJ-Workshop volgen. Hier leren zij onder begeleiding van ervaren DJ's in een uur scratchen, mixen en draaien op een echte DJ-set. Naast aandacht voor sparen is er een DJ-Battle tussen de jongens en de meisjes, waarbij de meiden les krijgen van een vrouwelijke DJ en de jongens van een mannelijke DJ. De eerste 25 kinderen die zich aanmelden ontvangen twee toegangskaartjes. Maak kinderen bewust van geldzaken Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland organiseert het Rabo Spaarfeest speciaal voor haar jonge spaarders. Zij hebben een uitnodiging ontvangen met daarin een persoonlijke aanmeldcode. Door deze actie kunnen ook kinderen die bij andere banken sparen naar het Spaarfeest. Als ouders wil je je kinderen bewust maken van geldzaken. Door het organiseren van het Rabo Spaarfeest dragen wij hier op een leuke manier een steentje aan bij. Want wij vinden het natuurlijk erg belangrijk dat alle kinderen leren omgaan met geld, aldus Jan Pieter van Oosten, directeur Particulieren bij Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland. ************************************************************************ 29

29 Bekendmakingen vanaf 1 september in digitaal gemeenteblad Invoering digitaal gemeenteblad Vanaf 1 september vindt u een korte versie van de bekendmakingen in onze krant. Het volledige overzicht, met daarbij de toelichting voor het indienen van een zienswijze bezwaar of beroep, vindt u in het vervolg op onze website In het digitale gemeenteblad staan elke donderdag de officiële bekendmakingen vermeld. Op deze manier willen we het voor u zo makkelijk mogelijk houden om op de hoogte te blijven van de informatie van de gemeente Súdwest-Fryslân. Informatie in de krant De informatie in de krant verdwijnt niet. In de krant blijft een beknopt overzicht van de bekendmakingen staan. Alle bekendmakingen met een korte toelichting. Voor de volledige toelichting van de bekendmakingen verwijzen wij u naar onze website Digitaal abonnement Ta jo tsjinst Wist u dat u ook een digitaal abonnement kunt nemen op de Ta jo tsjinst? Dan ontvangt u elke week de Ta jo tsjinst per mail. Aanmelden voor een digitaal abonnement kunt u eenvoudig regelen door een mail te sturen naar Beschikt u niet over een internetverbinding, dan kunt het volledige overzicht van de Ta jo tsjinst ook inzien bij een van onze gemeenteloketten in Bolsward, Sneek of Workum. Of bij een van de openbare bibliotheken in de gemeente Súdwest-Fryslân. Website Steeds meer zaken kunt u regelen via onze website. Of het nu gaat om het melden van kapotte straatverlichting, het bekijken van bestemmingsplannen of het lezen van de gemeentegids, het is online mogelijk op elk moment dat u past. De website biedt voor elke inwoner, ondernemer of organisatie handige informatie en formulieren. ************************************************************************ 30

30 16 minners gaan weer los Binnenkort gaat de 16 min club weer van start. Ieder jaar beginnen we traditioneel met een hilarisch aan elkaar gesproken Bingospel. De overige clubavonden bestaan o.a. uit een themavond, discussie, video-, zwem- of een spelavond georganiseerd door de clubleden. Vorig jaar zijn we als thema-avond op bezoek geweest bij de Brandweer te Witmarsum. Daar kregen we o.a. uitleg over hoe te handelen bij brand, mochten we een brandje blussen, de uitgang zien te vinden in een kamer vol met rook, zien hoe sommigen zich in een enorm zwaar brandweerpak hesen en werden we na een leerzame avond uiteindelijk in de brandweerauto weer terug in Exmorra gebracht! De 1 e clubavond in januari is traditioneel een nieuwjaarsreceptie met aansluitend een spannende film. Voor deze avond wordt een menu samengesteld waarbij de jongeren de gerechten thuis mogen klaarmaken, waarna dit gezamenlijk wordt genuttigd in het gebouwtje. Als 2 e thema-avond hadden we afgelopen seizoen Tweede Kamerlid Sander de Rouwe uit Bolsward uitgenodigd. Hij vertelde op een leuke manier over zijn werk, functie en belevenissen in de Tweede Kamer. Het werd een gezellige maar toch zeer leerzame avond welke door Sander spontaan werd afgesloten door een zelf bedachte vragen quiz. Er volgde vanuit de jongenshoek reactie van : wat is dan de priis, oars dogge we net mei!! Sander zou de winnaar voorzien van een lekkere slagroomtaart, nou daar was iedereen wel voor te porren en er werd zeer fanatiek gespeeld! Rianna en Ingmar hadden evenveel punten en moesten dus de slagroomtaart delen...??? Sander bedacht een oplossing en de volgende dag bracht Sander bij zowel Rianna als Ingmar een lekkere slagroomtaart! 31

31 Als afsluiting van het clubseizoen is afgelopen seizoen geen kampweekend georganiseerd maar een dagje uit naar het ponypark te Slagharen. Het is natuurlijk weer een verrassing wat er dit seizoen op het programma staat, maar Bram & Alwin hebben al weer heel wat in petto. We hopen ook dit seizoen op een grote opkomst, want alle jongeren uit Exmorra en Allingawier, vanaf de basisschool tot 16 jaar zijn van harte welkom in het gebouwtje bij de kerk te Exmorra. De eerste avond is op VRIJDAG 18 OKTOBER en de kosten bedragen 50,00 voor het hele seizoen. ALWIN & BRAM 32

32 VISWEDSTRIJD CLUB 77 MET WEINIG GEVANGEN VIS Zaterdag 21 september jl. organiseerde Club 77 de jaarlijks viswedstrijd voor de kinderen van de basisschool in het Exmorravaartje op het veldje achter Drost. Om twee uur waren er reeds een aantal vissers aan het warm draaien. Dat bleek een slimme zet te zijn want nadat het startschot had geklonken werd in vijf minuten tijd de ene na de andere vis op de wal geslingerd. Kjelt ving de eerste vis die na meting 22 cm. groot bleek te zijn en om vier uur nog steeds de grootste was zodat Kjelt de wisselprijs voor de grootste vis in ontvangst kon nemen. Het was de enige vis die hij zou vangen waardoor hij net buiten de andere prijzen zou vallen. Zijn broer Felker ving namelijk twee vissen van 12,5 en 11 cm., dus totaal 23,5 cm. en dat was goed voor de 5 e prijs. Na die vijf minuten viel er een doodse stilte in althans voor wat betreft het vangen van vissen. Marije ging wel voortvarend van start maar nadat ze vier vissen had gevangen met een totale lengte van 51,5 cm. ging Ruben in de achtervolging en met eveneens vier vissen maar met een totale lengte van 57,5 cm. greep hij de 1 e prijs en nam de wisselbeker die hij twee jaar eerder ook al had gewonnen over van Ingmar. Voor Marije restte een 2 e prijs. Zus Femke had één vis gevangen en moest op een gegeven moment heel erg nodig waardoor ze haar hengel even onbemand of onbevrouwd (hoe zeg je dat?) achterliet. Broer Hendrik die eveneens één vis had gevangen zag dat de dobber van Femke onder water was verdwenen en haalde op met een vis aan de haak. Ik heb een vis gevangen riep Hendrik en dat werd genoteerd. Toen kwam Femke terug en merkte dat er een vis met haar hengel was gevangen. De wedstrijdleiding stond voor een netelige kwestie en na ampel beraad werd besloten dat de vis aan Femke toebehoorde en bij haar totaal opgeteld diende te worden. Het leverde Femke een 3 e prijs op met 29,5 cm. en Hendrik viel nu buiten de prijzen met 11 cm. Jens won met twee vissen van in totaal 27 cm. de 4 e prijs. Willem Jelle 33

33 ving ook twee vissen maar met 20 cm. viste hij achter het net. Er was echter nog een prijs voor de grootste pechvogel en die ging daarom naar Willem Jelle omdat Hendrik vorig jaar de pechprijs won. Er werden slechts 18 vissen gevangen tegen vorig jaar 46 vissen. Gelukkig konden de andere vissers die niets gevangen hadden toch ook genieten van de snoep en het fris met koek uitgedeeld door de grote snoepsmurf. Volgend jaar hopen we op meer vissers en meer vissen en meer prijzen en meer snoep. 34

34 OUD PAPIER 2013 Het schema voor het ophalen van het oud papier ziet er als volgt uit voor Wil iedereen die niet kan, tijdig vervanging regelen, zodat er overal voldoende mensen aanwezig zijn? Coördinator ten aanzien van het oud papier is vanuit het Dorpsbelang: Sarie Lycklama à Nijeholt. Oud papier hoort verpakt bij de oprit of straat te staan!!!!! Ook dit jaar is er weer een schema gemaakt. Ben je ingedeeld, maar verhinderd, ga dan zelf ruilen of benader iemand van de reserve lijst. (Vriendin of echtgenoot mag natuurlijk ook). Elkaar een paar dagen van te voren een seintje geven om het oud papier te gaan ophalen is reuze handig. We hebben daarom dit jaar ingevoerd dat de onderstreepte persoon op de lijst de andere personen vooraf even benaderen die met hem meelopen. Dit geldt alleen voor het gebied Exmorra. In Exmorra is de start om 9.30 uur op de Golle met Harm of Jappie Kooistra. Voor de Bolswarderweg en Allingawier graag onderling even contact met elkaar opnemen over tijd en plaats. Zaterdag 26 oktober 2013 Bolswarderweg, De Zyl, Meerweg : Ronald v/d Werf, Willem Jan Postma Allingawier : Iwan Salverda en Klaasje Bijlsma Exmorra : Hessel Bergsma, Gosse Reitsma, Sybren Leyenaar, Gerrit Piet Boersma Reserve : Siebe Koopmans, Douwe de Jong, Willem de Boer, Durk Ettema Namens Dorpsbelang Exmorra en de kaatsvereniging Exmorra: Sarie Lycklama à Nijeholt en Klaasje Bijlsma. 35

35 Doppen sparen voor een puppy Er kunnen nog steeds plastic doppen worden ingeleverd bij Thea de Boer. De doppen die in aanmerking komen zijn o.a. plastic doppen van pakken melk, vruchtensap en frisdrank flessen. Dus niet van tubes, shampoo, bier doppen of plastic deksels van bijvoorbeeld pindakaas en dergelijke. Graag de doppen zo schoon mogelijk inleveren, zonder zand of schimmel. De doppen worden verwerkt tot duurzame producten. Inmiddels is er 1 puppy bij elkaar gespaard! Inleveren dus bij Thea de Boer, Dorpsstraat 42 in Exmorra. ************************************************************************ Schoolkorfbaltoernooi in Bolsward Groep 7/8 pakte de 2 e prijs 36

36 SPORTNIJS Op 7 september zijn Redmer Abma en Tsjarda Wijnands geslaagd voor zwemdiploma A. Een dag eerder slaagden Mari-Ann Tolsma en Marit Feenstra voor diploma C. Gefeliciteerd!! 37

37 TAFELTENNISVERENIGING EXMORRA / ALLINGAWIER Op maandag 7 oktober start het nieuwe tafeltennis-seizoen weer. Houdt deze dag vrij en noteer de datum in je agenda. Ook nieuwe leden worden juist op deze avond verwacht We hopen ook dit jaar dat het ledental weer rond 24 leden zal zijn. Deze eerste avond zal met een korte vergadering beginnen en er zal tevens worden bekeken wie er in dit nieuwe seizoen deelneemt aan de competitie die wordt samengesteld volgens het besprokene op de ledenvergadering van maart jl. JdG. De competitie wordt op maandag gehouden in de sportkantine en vangt aan om 20:00 uur en duurt tot 22:00 uur. Het seizoen begint op de eerste maandag in oktober en duurt tot en met de laatste maandag in maart. De sluitingsvergadering is op de eerste of tweede maandag in april. 38

38 Nieuws van De Tûke Goaiers Op donderdagmiddag 12 september, met stralend mooi weer, hebben we onze 1 e lustrumpartij gespeeld. Met 33 aanwezige leden is het weer een mooie en gezellige middag geworden. Piet Paulusma had dit niet in zijn boek genoteerd, tevens komt hij alleen in de avonduren op locatie. Om de prijzen werd weer gestreden, en als winnaars kwamen na de nodige barrages de volgende leden naar voren: 1 e prijs Willem Feenstra 39 punten. 2 e prijs Ida van den Berg 39 punten. 3 e prijs Johan van Abbema 39 punten. 4 e prijs Hanny Postma 36 punten. 5 e prijs Thomas Postma 36 punten. 6 e prijs Anneke Tolsma 34 punten. 7 e prijs Cor Kienjet 34 punten. 8 e prijs Pieter Dijkstra 32 punten. 9 e prijs Anke Postma 32 punten. 10 e prijs Ritty Reitsma 32 punten. 11 e prijs Wiepie Dijkstra 32 punten. 12 e prijs Lisa Ott 32 punten. De poedelprijs was voor Johannes Bergsma met 19 punten. Voor deze lustrumpartij was oud-voorzitter dhr. S. van Seijen uitgenodigd. Tevens waren er 4 extra prijzen. De vlaggen hingen uit en we kregen oranjekoek bij de koffie. Dus al met al op naar het 2 e lustrum. P.S. op zaterdag 21 september werd het Wûnseradieltoernooi in Witmarsum gehouden. Jan Feenstra wist beslag te leggen op de 2 e prijs. Proficiat! Sj. de Boer. 39

39 Op onderstaande foto de aanwezige leden 40

40 Grote opkomst bij Jachtverhuur van der Pol KV Exmorra jeugdledenpartij Op 30 augustus jl. werd de laatste jeugdledenpartij voor de jeugdleden van KV Exmorra georganiseerd aan het einde van een prachtig en succesvol jeugdseizoen. 48 kinderen stonden op de lijst, een aantal dat in de geschiedenis van KV Exmorra nog nooit gehaald is. Maar liefst 10 perken lagen om klaar om alle wedstrijden in de A, B en C klasse vlot te kunnen doorlopen. Net als vorig seizoen mochten alle beginners deze keer ook meedoen en alle 8 waren ze present. In de A-klasse werd in een lijst gekaatst met 8 partuur. Twee partijen eindigen op waar ook twee keer partuur Christiaan Stremler en Nienke Zijlstra aan het kortste eind trokken. In de tweede omloop werd er een prachtige partij gespeeld tussen Pieter Jan Leijenaar en Obe Lycklama à Nijeholt en Albert Feenstra en Sietse Zijlstra. Hierin werd goed duidelijk wat voor talenten KV Exmorra heeft rondlopen. Deze partij werd op gewonnen door Albert en Sietse. In finale stonden de parturen Douwe Lycklama à Nijeholt en Rianne Stremler tegen Albert en Sietse. Albert en Sietse waren in een bloedvorm en vooral Sietse stak in een super bloedvorm. Niet te bekaatsen, zo vonden ook Douwe en Rianne en op waren de kransen voor Albert en Sietse. En was er de mooie tweede prijs voor Douwe en Rianne. In de B-klasse werd ook een lijst gekaatst met 9 partuur. Hier werd de halve finale gekaatst tussen partuur Jacco Tolsma en Hilde Stremler tegen Hendrik Kuiper en Jeljer Abma. Ook dit was een partij waarin een aantal prachtige talenten aan het werk waren. Maar op trokken Jacco en Hilde gedecideerd de partij naar zich toe. Voor Hendrik en Jeljer resteerde de derde prijs en Jacco en Hilde door naar de finale. In de finale mochten zij aantreden tegen Marten Leijenaar en Femke Kuiper. Ook deze partij stond bol van het talent. Marten en Femke kaatsten pittig en gedreven door en pakten de de kransen op de stand van Voor Jacco en Hilde een prachtige tweede prijs. In de C-klasse werd gekaatst in twee poules van drie partuur. In deze klasse kaatsen onze toekomstige talenten en wat werd er enthousiast 41

41 gespeeld! Complimenten! In poule 1 wonnen Willem Jelle Feenstra en Else Salverda alle partijen en mochten door naar de finale. Als tweede in de poule eindigden Marije Kuiper en Aise Salverda en verzekerden zich hiermee van de gedeelde derde prijs. In poule 2 won partuur Hidde Boersma en Hedwig Steigenga ook alle partijen en eindigde partuur Yara de Boer en Felker Elgersma zich van een tweede plaats in de poule en daarmee ook de gedeelde derde prijs. De finale werd gespeeld tussen Willem Jelle en Else tegen Hidde en Hedwig. Willem Jelle en Else waren in topvorm en dat was pech voor Hidde en Hedwig. Op de stand van waren de kransen voor Willem Jelle en Else en de tweede prijs voor Hidde en Hedwig. A-Klasse winnaarsronde: 1.Albert Feenstra en Sietse Zijlstra 2. Douwe Lycklama à Nijeholt en Rianne Stremler A-Klasse verliezersronde: 1. Iris van der Werf en Simme Tolsma 2. Jelmer Dijkstra en Foekje Nynke Terluin B-Klasse winnaarsronde: 1. Marten Leijenaar en Femke Kuiper 2. Jacco Tolsma en Hilde Stremler 3. Hendrik Kuiper en Jeljer Abma B-Klasse verliezersronde: 1. Gerde Lycklama à Nijeholt en Jurre Reitsma 2. Sigrid Strikwerda en Ingmar Elgersma C-Klasse: 1. Willem Jelle Feenstra en Else Salverda 2. Hidde Boersma en Hedwig Steigenga 3.Marije Kuiper en Aise Salverda 3. Yara de Boer en Felker Elgersma 42

42 Eindstand Jeugd Competitiekaatsen K.V. Exmorra 2013 Pos Naam pnt Gsp 1 Rianne Stremler Iris van der Werf Hendrik Kuiper Rianna Twijnstra Gerrit Terluin Sietse Zijlstra Jelmer Dijkstra Sydo Dijkstra Jens de Witte Douwe Lycklama à Nijeholt Trynke Feenstra Gerde Lycklama à Nijeholt Ingmar Elgersma Hilde Stremler Femke Kuiiper Jeanet Boersma Nienke Zijlstra Lieke Steigenga Jurre Reitsma Obe Lycklama à Nijeholt Jarno Feenstra Peter Jan Koning Marije Kuiper Sigrid Strikwerda Jeljer Abma Willem Jelle Feenstra Hidde Boersma Nynke Kuiper Jelmer Boersma Yara de Boer Albert Feenstra Christien Koning Niels Steigenga Douw Rients v/d Goot Annemiek Zuidema

43 36 Foekje Nynke Terluin Tiemen Steigenga Jesse Steigenga Marten Leyenaar Feitsje Feenstra Corrina de Jager Ruben Twijnstra Simme Tolsma Christiaan Stremler Jacco Tolsma Pieter Jan Lijenaar Lisa Baarda 22 6 Uitslag kaatscompetitie dames en heren: 1 Sieuwke 90 eersten 16x 2 Petra 87 18x 3 Sylvia 74 16x 4 Jaqueline 74 17x 5 Saskia 71 12x 6 Gerda 68 12x 7 Marianne 67 13x 8 Hilde 64 11x 9 Johanne 64 12x 10 Astrid 58 10x 11 Anna Elske 54 12x 12 Mariska 53 9x 13 Klaaske 47 11x 14 Nyncke 44 7x 15 Geertje 43 8x 15 Wilma 43 8x 17 Douwina 41 10x 18 Grietje 37 7x 18 Lisa Marije 37 7x 20 Josien 33 7x 21 Sjoke 26 4x 22 Grietje Ine 21 3x 23 Jelly 13 3x 44

44 1 Jan de Boer 174 punten 2 Riemer Wiltenburg Gerrit Feenstra Bauke Buma Filippus Hamstra Gatze Postma Robert v Swinden Douwe K Postma Marco Lemstra Lolle Hamstra Hans v Swinden Bindert Faber Sierdjan Steigenga Eelke Brunia Douwe vd Zee Klaas Anne Terluin Hendry Steigenga Johan Zijlstra Albert Feenstra Jan Steigenga Jentsie Wijnalda Fokke Hamstra Pieter Gietema Arjen Spijksma Douwe P Postma Piet Heinsma Gosse Reitsma Willem Jan Postma Harry Postma Theo vd Veen Gerard Brunia 9 32 Willem Meyer 7 33 Jetse Steigenga 7 34 Gerrit Terluin 7 45

45 Kaatsen Gietema partij Afgelopen zaterdag 31 augustus hadden wij alweer de laatste kaatswedstrijd van het seizoen op het veld en blijkt eens te meer dat de tijd geen schaft houd want persoonlijk vinden wijzelf dat het is omgevlogen. Het ene moment wordt er op 27 april voor het laatst koninginnesoep opgediend door de kantinejuffrouw en afgelopen zaterdag stonden er speciale Annie soepen op het menu omdat het voor de 25 ste keer Gietema Partij was. Toen wij donderdagavond bij Annie van Johannes aan de deur kwamen om door te geven hoeveel prijzen er moesten komen voor zaterdag moesten wij praten als Brugman om haar ervan te overtuigen dat het echt de 25 ste keer was maar gelukkig was hun Anne er ook bij en toen wilde ze het op het laatst wel geloven en zei ze dat dit niet zomaar voorbij kon gaan en dat ze morgen wel langs zou komen om te zeggen hoe en wat. Toen wij zaterdagmorgen op het plaatselijke sportveld aankwamen was het een drukte van belang want onze voorzitter J. Steigenga was al bezig de voorraden aan te vullen omdat hij later op de dag naar Workum moest omdat daar kaderdag van de federatie was en Jentsie Schrale Wijnalda was met zijn voltallige personeel bezig een feesttent op te zetten voor de Faber familiedag die zondag zou zijn en omdat de Fabers in het verleden nooit aan geboortebeperkende maatregelen hebben gedaan lopen er nogal wat van om en passen ze niet in de kantine alleen. Maar ondanks alle drukte konden wij mooi op tijd met de kaatserij beginnen want wij moesten deze keer met Gerard van Meinie en Jellie organiseren en die heeft het altijd wel goed voor het verstand en zoals altijd kunnen wij erop vertrouwen dat Hendry ons uit de brand helpt met de muziek. In de A-klasse en in de B-klasse waren er 4 parturen en dus werd er in poule s gekaatst zodat iedereen 3 keer kon kaatsen. In de A klasse was meteen in de eerste omloop al een finale wedstrijd tussen Theo en Hans tegen Willem Jan en Marco waarbij de laatsten de partij in hun voordeel beslisten op de stand

Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig?

Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig? D o r p s b e l a n g Exmorra sinds 1957 NIEUWS van het DORPSBELANG EXMORRA Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig? Opknappen van de

Nadere informatie

Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig?

Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig? D o r p s b e l a n g Exmorra sinds 1957 NIEUWS van het DORPSBELANG EXMORRA Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig? Nieuw bestuurslid

Nadere informatie

Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig?

Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig? D o r p s b e l a n g Exmorra sinds 1957 NIEUWS van het DORPSBELANG EXMORRA Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig? Werking Aed apparaat

Nadere informatie

Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig?

Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig? D o r p s b e l a n g Exmorra sinds 1957 NIEUWS van het DORPSBELANG EXMORRA Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig? Beleidsnota oud papier:

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig?

Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig? D o r p s b e l a n g Exmorra sinds 1957 NIEUWS van het DORPSBELANG EXMORRA Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig? Rooien bomen: Aan

Nadere informatie

Sneon 3 oktober 2015 52e Jiergong nû. 2141

Sneon 3 oktober 2015 52e Jiergong nû. 2141 Sneon 3 oktober 2015 52e Jiergong nû. 2141 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 52, Nr. 2141 Oktober 2015 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem de

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Sneon 6 juni 2015 52e Jiergong nû. 2137

Sneon 6 juni 2015 52e Jiergong nû. 2137 Sneon 6 juni 2015 52e Jiergong nû. 2137 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 52, Nr. 2137 juni 2015 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem de Boer 0515-851040

Nadere informatie

Sneon 1 febrewaris 2014 51e Jiergong nû. 2121

Sneon 1 febrewaris 2014 51e Jiergong nû. 2121 Sneon 1 febrewaris 2014 51e Jiergong nû. 2121 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 51, Nr. 2121 februari 2014 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem

Nadere informatie

Sneon 3 jannewaris 2015 52e Jiergong nû. 2132

Sneon 3 jannewaris 2015 52e Jiergong nû. 2132 Sneon 3 jannewaris 2015 52e Jiergong nû. 2132 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 52, Nr. 2132 Januari 2015 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

Sneon 1 augustus 2015 52e Jiergong nû. 2139

Sneon 1 augustus 2015 52e Jiergong nû. 2139 Sneon 1 augustus 2015 52e Jiergong nû. 2139 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 52, Nr. 2139 augustus 2015 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem de

Nadere informatie

Sneon 6 juli 2013. 50e Jiergong nû. 2114

Sneon 6 juli 2013. 50e Jiergong nû. 2114 Sneon 6 juli 2013 50e Jiergong nû. 2114 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 50, Nr. 2114 juli 2013 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem de Boer 0515-851040

Nadere informatie

C.B.S. De Oanrin Piterpôlle 29 9286 EM Twijzel Tel: 0511 54 10 46 Email: oanrin@noventa.nl Website: oanrin.noventa.nl Nieuwsbrief 18 september 2015

C.B.S. De Oanrin Piterpôlle 29 9286 EM Twijzel Tel: 0511 54 10 46 Email: oanrin@noventa.nl Website: oanrin.noventa.nl Nieuwsbrief 18 september 2015 C.B.S. De Oanrin Piterpôlle 29 9286 EM Twijzel Tel: 0511 54 10 46 Email: oanrin@noventa.nl Website: oanrin.noventa.nl Nieuwsbrief 18 september 2015 Terugkijken op de informatie-inloopavond Op dinsdagavond

Nadere informatie

Sneon 4 jannewaris 2014 51e Jiergong nû. 2120

Sneon 4 jannewaris 2014 51e Jiergong nû. 2120 Sneon 4 jannewaris 2014 51e Jiergong nû. 2120 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 51, Nr. 2120 januari 2014 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

Oranjevereniging. Exmorra Allingawier. 13, 14, 15 augustus

Oranjevereniging. Exmorra Allingawier. 13, 14, 15 augustus Oranjevereniging Exmorra Allingawier 13, 14, 15 augustus Van het bestuur: Het dorpsfeest nadert al weer met rasse schreden. Wij kijken uit naar 13, 14 & 15 augustus, want dan barst het feest los. Dit jaar

Nadere informatie

Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig?

Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig? D o r p s b e l a n g Exmorra sinds 1957 NIEUWS van het DORPSBELANG EXMORRA Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig? De paal bij de ijsbaan

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 1 mei 2015

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 1 mei 2015 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 1 mei 2015 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 2 t/m 15 mei Meivakantie 10 mei Moederdag

Nadere informatie

Redacteur gezocht. Mooiste vakantiefoto!! Nieuwe bestuursleden gezocht. Brandbrief. Fantastische TIP

Redacteur gezocht. Mooiste vakantiefoto!! Nieuwe bestuursleden gezocht. Brandbrief. Fantastische TIP Mooiste vakantiefoto!! Super, we zijn weer begonnen! En dat doen we door de vakantie op een leuke manier af te sluiten aan de hand van leuke vakantiefoto s Als je het leuk vindt om je eigen foto terug

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126

Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126 Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 51, Nr. 2126 2014 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem de Boer 0515-851040

Nadere informatie

Sneon 7 septimber 2013. 50e Jiergong nû. 2116

Sneon 7 septimber 2013. 50e Jiergong nû. 2116 Sneon 7 septimber 2013 50e Jiergong nû. 2116 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 50, Nr. 2116 september 2013 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juni Wijkvereniging Wijchen-Noord

Nieuwsbrief Juni Wijkvereniging Wijchen-Noord Nieuwsbrief Juni Wijkvereniging Wijchen-Noord Beste lezers, Met de mooie en zonnige dagen van de afgelopen weken zijn we al weer aan het aftellen tot de zomervakantie. Dit is dan ook alweer de laatste

Nadere informatie

Maart 2015. In deze nieuwsbrief: Rots en water in groep 8. Paastoernooien. Nieuws van de oudervereniging. Groene voetstappen. Kapstokken gevraagd

Maart 2015. In deze nieuwsbrief: Rots en water in groep 8. Paastoernooien. Nieuws van de oudervereniging. Groene voetstappen. Kapstokken gevraagd In deze nieuwsbrief: Rots en water in groep 8 Reggio in groep 4 Paastoernooien Nieuws van de oudervereniging Groene voetstappen Kapstokken gevraagd Schoolfoto s manier zijn ze weer meer water. Verder hebben

Nadere informatie

Sneon 7 febrewaris 2015 52e Jiergong nû. 2133

Sneon 7 febrewaris 2015 52e Jiergong nû. 2133 Sneon 7 febrewaris 2015 52e Jiergong nû. 2133 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 52, Nr. 2133 februari 2015 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem

Nadere informatie

Landschap van toevalligheid

Landschap van toevalligheid Landschap van toevalligheid Eerste druk, november 2012 2012 Geert Koenen Coverfoto: Ramon van Someren Portretfoto: Barbara van Bergem Corrector: Marijke Geers isbn: 978-90-484-2736-9 nur: 306 Uitgever:

Nadere informatie

Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig?

Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig? D o r p s b e l a n g Exmorra sinds 1957 NIEUWS van het DORPSBELANG EXMORRA Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig? Kerstboom: U hebt

Nadere informatie

MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL MEI 2012 NR. 359

MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL MEI 2012 NR. 359 MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL MEI 2012 NR. 359 IN DIT NUMMER: 2 INHOUD 3 GAGELLOOP 2012 4 MEDEDELINGEN UITNODIGING 5 VERJAARDAGEN 6 PAASMIDDAG 7 SPEELTUIN 8 ADRESSEN AGENDA MEI 2012 nr. 359 COLOFON

Nadere informatie

Met o.a. Goed nieuws over de tentoonstellingslocatie! Uitnodiging jongvogelavond woensdag 9 september 2015 Terugblik presentatie René de Waal

Met o.a. Goed nieuws over de tentoonstellingslocatie! Uitnodiging jongvogelavond woensdag 9 september 2015 Terugblik presentatie René de Waal Met o.a. Goed nieuws over de tentoonstellingslocatie! Uitnodiging jongvogelavond woensdag 9 september 2015 Terugblik presentatie René de Waal Herinnering contributie Augustus 2015 Bestuur van vogelvereniging

Nadere informatie

MR/ Ouderraad it Pertoer

MR/ Ouderraad it Pertoer Nieuwsbrief MR/ Ouderraad it Pertoer November 2016 In dit nummer Ouders, bedankt!! Wat doet de MR Voorstellen ouders in de MR en OR Beste ouders. Schooljaar 2015-2016 - nr. 2 Ouders, bedankt! Bij deze

Nadere informatie

Sneon 5 april 2014 51e Jiergong nû. 2123

Sneon 5 april 2014 51e Jiergong nû. 2123 Sneon 5 april 2014 51e Jiergong nû. 2123 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 51, Nr. 2123 april 2014 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem de Boer

Nadere informatie

Jaargang 21, Maand: juli INFO

Jaargang 21, Maand: juli INFO Jaargang 21, Maand: juli Basisschool De Schare INFO De laatste maandinfo van schooljaar 2014-2015. De maand juli staat voor de deur en ook de start van de zomervakantie. Omdat de laatste schooldag op 17

Nadere informatie

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar.

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar. Het seizoen zit er bijna op, het eerste speelt nog in de nacompetitie voor promotie, de jeugdtoernooien gaan beginnen en we hebben nog twee evenementen te goed om dit voetbalseizoen af te sluiten. Als

Nadere informatie

Nieuwsbrief CBS De Schalmei

Nieuwsbrief CBS De Schalmei Nieuwsbrief CBS De Schalmei Je mag zijn wie je bent en gebruik maken van je talent! Schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 18 vrijdag 12 juni 2015 Beste ouders, Het doet mij goed om te zien hoe actief vele mensen

Nadere informatie

Olivijn Nieuwsbrief 1

Olivijn Nieuwsbrief 1 Olivijn Nieuwsbrief 1 Jaargang 4 30-8-2013 www.olivijn.almere-speciaal.nl De tweede editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode: Donderdag 26 september 10 minuten gesprekken Woensdag

Nadere informatie

Sneon 7 desimber 2013. 50e Jiergong nû. 2119

Sneon 7 desimber 2013. 50e Jiergong nû. 2119 Sneon 7 desimber 2013 50e Jiergong nû. 2119 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 50, Nr. 2119 december 2013 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem de

Nadere informatie

24 juli jaar. Rommert Zijlstra partij K.V. Warber Bliuwe Moarre / Ljussens

24 juli jaar. Rommert Zijlstra partij K.V. Warber Bliuwe Moarre / Ljussens 24 juli 2013 50 jaar Rommert Zijlstra partij 1963 2013 K.V. Warber Bliuwe Moarre / Ljussens VOORWOORD Geachte kaatsers en aanwezigen. Welkom op het 50-jarig jubileum van de Rommert Zijlstra-partij te Moarre-Ljussens.

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

Oude Glorie. Evenementen. Nieuwsbrief jaargang 1, nummer 7. Onregelmatig (als er iets te melden valt) 10 september 2015. Website Oude Glorie

Oude Glorie. Evenementen. Nieuwsbrief jaargang 1, nummer 7. Onregelmatig (als er iets te melden valt) 10 september 2015. Website Oude Glorie Oude Glorie Nieuwsbrief jaargang 1, nummer 7 Onregelmatig (als er iets te melden valt) 10 september 2015 Website Oude Glorie De een is op weg naar het volgende evenement, de ander ligt al weer in de thuishaven.

Nadere informatie

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs!

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! De D1 van SV Baarn is met Pinksteren vier dagen naar Parijs geweest. Dit was een onvergetelijke ervaring voor de spelers uit het team. De ploeg van Jacco Engelsman,

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. November 2014. Inhoud. Algemeen. jeugdvoorzitter@wvwweurt.nl

NIEUWSBRIEF. November 2014. Inhoud. Algemeen. jeugdvoorzitter@wvwweurt.nl NIEUWSBRIEF November 2014 Inhoud Algemeen Huidige stand teams Activiteiten op de planning De Hunt Zaalvoetbaltoernooi Zaaltraining Activiteiten terugblik Penaltybokaal Grote Clubactie Aandachtspunten Introductie

Nadere informatie

Denkt u aan het milieu voordat u deze nieuwsbrief print

Denkt u aan het milieu voordat u deze nieuwsbrief print Sportlaan 85 Postbus 68 7833 CH Nieuw-Amsterdam 7833 ZH Nieuw-Amsterdam Tel: 0591-552042 www.obs-bascule.nl Jaargang 12 nummer 4 vrijdag 11 september 2015 Denkt u aan het milieu voordat u deze nieuwsbrief

Nadere informatie

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o.

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. 1 De kerkelijke gemeenschap in Wirdum, Wytgaard en Swichum Tijdens het fusiefeest in 2005 van de Hervormde en Gereformeerde kerk werden onder andere de volgende

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Hallo allemaal, De redactie van de nieuwsbrief wil jullie allemaal een goed, gezond en sportief 2013 wensen. We verwachten dat al jullie goede voornemens uit

Nadere informatie

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 Herfst 2014 OWG - NIEUWS Jubbega - Hoornsterzwaag Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 0516-461228 0516-462580 2 Voorwoord t Is weer voorbij die mooie

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

is er ook voor de Somerense jeugd... Wachten op het hijsen van de vlag! Onwennig en spannend is het nog allemaal die eerste maandag.

is er ook voor de Somerense jeugd... Wachten op het hijsen van de vlag! Onwennig en spannend is het nog allemaal die eerste maandag. Het Bronnetje 2013 is er ook voor de Wachten op het hijsen van de vlag! Onwennig en spannend is het nog allemaal die eerste maandag. Somerense Op dinsdag is alles al anders, op woensdag kan het niemand

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

Veel leesplezier, De Redactie. Marly Buitink

Veel leesplezier, De Redactie. Marly Buitink 29 november 2013, jaargang 22. nr. 6 Voor jullie ligt de digitale BargerBabbel zoals we die op school verspreiden (ook apart onder de ouders van aangemelde leerlingen die nog niet op school zitten, en

Nadere informatie

De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje

De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje vrijdag 2 oktober 2015 jaargang 13 nr. 4 agenda: 5 oktober Opening Kinderboekenweek 6 oktober Ouderraad boekenruilmarkt

Nadere informatie

20 februari 2015 (nr 8) Nieuws uit groep 1/2

20 februari 2015 (nr 8) Nieuws uit groep 1/2 Nieuws uit groep 1/2 20 februari 2015 (nr 8) Deze week hebben we het thema Sneeuw en ijs afgesloten. Donderdagmiddag hebben we met z n allen genoten van een circuit rondom dit thema. We hebben o.a. vetbollen

Nadere informatie

Van de voorzitter. Beste leden,

Van de voorzitter. Beste leden, december Nr. 12-2014 Backhand Nieuwsbrief TTV Olympia Van de voorzitter Beste leden, Hierbij de laatste nieuwsbrief van 2014, de kerst en nieuwsjaarseditie. Een jaarwisseling is altijd een mooi moment

Nadere informatie

SPORTDAG KOKO NASCHOOLSE KINDEROPVANG

SPORTDAG KOKO NASCHOOLSE KINDEROPVANG Van de redactie Het is weer winter. Het competitieseizoen is weer afgelopen, clubkampioenschappen jeugd en senioren zijn weer geweest. Kortom tijd voor kerst. Namens de redactie fijne feestdagen allemaal

Nadere informatie

Sneon 4 juli 2015 52e Jiergong nû. 2138

Sneon 4 juli 2015 52e Jiergong nû. 2138 Sneon 4 juli 2015 52e Jiergong nû. 2138 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 52, Nr. 2138 Juli 2015 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem de Boer 0515-851040

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18 30 april 2015

Nieuwsbrief 18 30 april 2015 Westervalge 5 9989 EB Warffum Telefoon: 42 2330 email: obsjanseniusdevries@lauwerseneems.nl http://www.janseniusdevries.nl Nieuwsbrief 18 30 april 2015 Agenda. 2 t/m 17 mei Meivakantie 4 mei Dodenherdenking

Nadere informatie

Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig?

Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig? D o r p s b e l a n g Exmorra sinds 1957 NIEUWS van het DORPSBELANG EXMORRA Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig? AED proces in DN:

Nadere informatie

April 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 9. Woensdag 1 april ( echt geen grap) was de Grote Rekendag. In een ander stukje kunt u hier nog meer over lezen.

April 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 9. Woensdag 1 april ( echt geen grap) was de Grote Rekendag. In een ander stukje kunt u hier nog meer over lezen. Nieuwsbrief april 2015: Nieuws vanuit: De directie Terwijl u deze maandbrief leest zijn de kinderen net een lang weekend vrij geweest. De reden van deze vrije dagen zijn toch altijd bijzonder. Een Goede

Nadere informatie

Nikantes Tussendoortje Seizoen 2014-2015 Zondag 13-06-2015

Nikantes Tussendoortje Seizoen 2014-2015 Zondag 13-06-2015 Nikantes Tussendoortje Seizoen 2014-2015 Zondag 13-06-2015 Het was goed toeven op het Nikantes Schutterstoernooi van zaterdag 13-06-2015. Er zijn ongeveer 500 foto s gemaakt door onze fotograven Aad Kraaijenbrink

Nadere informatie

nieuwsbrief Koningsspelen Nummer 09, 29 mei 2015 Inhoud Herdenking Verkeersexamen Nieuwe gymvloer Koningsspelen Jaardag Schoolreisje Avond-4-daagse

nieuwsbrief Koningsspelen Nummer 09, 29 mei 2015 Inhoud Herdenking Verkeersexamen Nieuwe gymvloer Koningsspelen Jaardag Schoolreisje Avond-4-daagse Inhoud Herdenking Verkeersexamen Nieuwe gymvloer Koningsspelen Jaardag Schoolreisje Avond-4-daagse Schoonmaakmiddag Zuukerfeest Sportdag groep 6-7-8 Afscheid OR-leden Rapportbesprekingen Evaluatie data

Nadere informatie

Het Berichtje Donderdag 05-11-2015. MR Verkiezingen: Namens de MR nodigen wij ouders uit om zich aan te melden voor de Medezeggenschapsraad.

Het Berichtje Donderdag 05-11-2015. MR Verkiezingen: Namens de MR nodigen wij ouders uit om zich aan te melden voor de Medezeggenschapsraad. Basisschool St. Joris Samenwerken, samen leren, samen Looistraat4 A 6582 BC HEUMEN 024-3581176 e-mail: directie@jorisheumen.nl website: www.jorisheumen.nl Het Berichtje Donderdag 05-11-2015 Kalender: 13-11

Nadere informatie

Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 1 April 2015

Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 1 April 2015 Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 1 April 2015 Gemert, 17 april 2015 Hallo allemaal, Hierbij ontvangen jullie de eerste Schendelsinfo van 2015. In deze versie staan leuke foto s en verslagen van de meest

Nadere informatie

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee)

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee) Oktober 2011: 3-10: luizencontrole: de tweede ronde oud papier: Auke, Marius, Wouter, Jappie 5-10: informatieavond start Kinderboekenweek (5 t/m 15 oktober) Meester Tjitte viert zijn verjaardag 6-10: eerste

Nadere informatie

Nieuwsbrief 11. Kerkhoflaan april VL Sintjohannesga

Nieuwsbrief 11. Kerkhoflaan april VL Sintjohannesga 23 april 2014 8464 VL Sintjohannesga 0513 551 857 detrieme@cbo-meilan.nl Kerkhoflaan 12 Nieuwsbrief 11 Agenda Verjaardagen April April 24 Verkeerstruck op school 25 Koningsspelen 24 Lena Continurooster

Nadere informatie

Het was een geslaagd Sinterklaasfeest en we willen iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd hartelijk bedanken! Agenda.

Het was een geslaagd Sinterklaasfeest en we willen iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd hartelijk bedanken! Agenda. Sinterklaasfeest 5 december 2014 Vandaag was het eindelijk zover: Sinterklaas en zijn Pieten brachten een bezoek aan obs Akkrum! Toen om 8.30 uur alle leerlingen en een groot aantal ouders op het plein

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014

Nieuwsbrief oktober 2014 Nieuwsbrief oktober 2014 Beste ouders, In de afgelopen weken hebben we alweer zo ontzettend veel geleerd! Eigenlijk is het schooljaar maar net goed op gang, maar wat we geleerd hebben is al niet meer op

Nadere informatie

Van harte gefeliciteerd!

Van harte gefeliciteerd! Obs De Plaats Schoolwerf 1 1657 LD Abbekerk T: 0229-581278 E: info@obsdeplaats.nl Zaterdag 14 maart Woensdag 18 maart Donderdag 19 maart Vrijdag 13 maart 2015 Ophalen oud papier. Lopers zijn: Smit (lindenstr)(2014),

Nadere informatie

Vrijwilligers-krant Midgard Oktober 2016

Vrijwilligers-krant Midgard Oktober 2016 Vrijwilligers-krant Midgard Oktober 2016 De maand oktober is alweer aan zijn laatst stukje begonnen. Komende zondag gaat de tijd alweer een uurtje terug! Wat gaat de tijd toch snel! Ik hoop van harte dat

Nadere informatie

Groep 1-2 Groep 3-4 Groep 5-6 Groep 7 Groep 8 16 Benjamin 16 Sander 21 Anne-Tjitske. 29 Jeltsje 14 Nynke 15 Steven

Groep 1-2 Groep 3-4 Groep 5-6 Groep 7 Groep 8 16 Benjamin 16 Sander 21 Anne-Tjitske. 29 Jeltsje 14 Nynke 15 Steven DE BASISKRANT 9 oktober 2015 Jaargang 18 Nummer 4 Agenda. 16-10-2015 Speurtocht (groep 1-2) & Vossenjacht (groep3-8) 19/23-10-2015 Herfstvakantie 27-10-2015 LOT van 14.00 t/m 15.00 uur 29-10-2015 Gastlessen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 16, 28 april 2015

Nieuwsbrief 16, 28 april 2015 Nieuws van Nieuwsbrief 16, 28 april 2015 Kind op maandag... 1 Maandaggeld... 1 Aanmeldingen nieuwe leerlingen... 2 Avond4daagse... 2 Continurooster vrijdag 1 mei... 2 Jantje Beton loterij... 2 Schoonmaakavond

Nadere informatie

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER Iedereen die volgende week niet terug komt een hele fijne vakantie toegewenst! VAKANTIE Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND Vandaag extra veel tekeningen van de

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

Vrijdag 04 november 2011

Vrijdag 04 november 2011 Vrijdag 04 november 2011 Het nationale schoolontbijt. Op donderdag 3 november begon onze schooldag heel gezellig en vooral gezond. Toen de kinderen de klassen binnen kwamen, stonden de tafels gedekt. Supermarkt

Nadere informatie

Aan de ouders, kinderen waren op dat moment boven. Zending

Aan de ouders, kinderen waren op dat moment boven. Zending Aan de ouders, Afgelopen periode zijn de kinderen van groep 1 en 2 met hun lampion naar De Finke geweest. Zij hebben daar prachtig voor de bewoners gezongen. Vorige week hebben wij met elkaar op school

Nadere informatie

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda:

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: Donderdag 8 oktober: Vrijdag 9 oktober: Maandag 12 oktober: Dinsdag 13 oktober: Dinsdag 13 oktober: Woensdag 14 oktober Donderdag 15 oktober: studiedag. Alle kinderen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 In deze nieuwsbrief: MR informatieavond Nieuws uit het schoolteam Koningsspelen De Oase rekent er op los! Schoonmaakavond Zomerfeest Vakanties en studiedagen 2016/2017 Oproep

Nadere informatie

zie voor alle foto's ons Foto Album)

zie voor alle foto's ons Foto Album) zie voor alle foto's ons Foto Album) Zaterdag 12 september 07.00 uur begonnen 14 enthousiaste vissers aan de tweede karperwedstrijd uitgeschreven door Hengelsportvereniging Velsen. Deze locatie was op

Nadere informatie

Nieuwsbrief schooljaar 2015/2016

Nieuwsbrief schooljaar 2015/2016 OBS De Lytse Mienskip Haulsterweg 2a 8506 BJ Haskerhorne Tel: 0513-416730 Mailadres: delytsemienskip@ogprimus.nl Nieuwsbrief schooljaar 2015/2016 No: 02 september Opbrengst flessen actie De opbrengst tot

Nadere informatie

September 2015. Nieuws uit het team:

September 2015. Nieuws uit het team: September 2015 Aan alle kinderen en ouders/verzorgers van de Jasker: In deze nieuwsbrief kunt u informatie lezen over: Nieuws uit het team Start lesplein Extra vrije woensdagen Informatieavonden Algemene

Nadere informatie

obssprinkels Nieuwsbrief obssprinkels Openbaar onderwijs Koedijkslanden & Berggierslanden Meppel Nr. 2015-2016-04 4 september 2015

obssprinkels Nieuwsbrief obssprinkels Openbaar onderwijs Koedijkslanden & Berggierslanden Meppel Nr. 2015-2016-04 4 september 2015 Nieuwsbrief Zuiderlaan 197B 7944 EE M e ppel Tel.: 0522-799111 www.obssprinkels.nl Nieuwsbrief Nr. 2015-2016-04 4 september 2015 Agenda: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Schoolreisje gr. 1 t/m 6 Vrijdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vrienden van Elisabeth

Nieuwsbrief Vrienden van Elisabeth Nieuwsbrief Vrienden van Elisabeth Beste vrienden en vriendinnen, EDITIE 7, november 2012 De koude dagen staan weer voor de deur. Maar de heeft genoeg positieve energie om er de winter mee door te komen!

Nadere informatie

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o.

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. 2017 1 De kerkelijke gemeenschap in Wirdum, Wytgaard en Swichum Tijdens het fusiefeest in 2005 van de Hervormde en Gereformeerde kerk werden onder andere de volgende

Nadere informatie

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen, Onze school is afgelopen maandag weer in kerstsfeer gebracht. Zeker nu de ochtenden lang donker en schemerig zijn, geven

Nadere informatie

50 jaar. Rommert Zijlstra partij. 1963 2013 K.V. Warber Bliuwe Moarre / Ljussens

50 jaar. Rommert Zijlstra partij. 1963 2013 K.V. Warber Bliuwe Moarre / Ljussens 50 jaar Rommert Zijlstra partij 1963 2013 K.V. Warber Bliuwe Moarre / Ljussens VOORWOORD Welkom bij deze 50 e editie van de Rommert Zijlstra partij, traditiegetrouw gehouden op het kaatsveld te Moarre

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 3 Kinderen

Spreekopdrachten thema 3 Kinderen Spreekopdrachten thema 3 Kinderen Opdracht 1 bij 3.2 Jullie zijn bij het consultatiebureau. Cursist A: je bent arts bij het consultatiebureau. Cursist B: je bent met je baby van twee maanden bij het consultatiebureau.

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

Kalender februari en maart. Vrijdag 12 februari Studiedag (alle kinderen zijn deze dag vrij)

Kalender februari en maart. Vrijdag 12 februari Studiedag (alle kinderen zijn deze dag vrij) obs De Phoenix Week 6-2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), De toetsweken zijn achter de rug en morgen zullen we met het gehele team de opbrengsten analyseren. Volgende week krijgen alle kinderen op vrijdag

Nadere informatie

AUGUSTUS Inhoud:

AUGUSTUS Inhoud: Inhoud: Burendag Stuupkes mèrt Kersttocht Handwerkclubje Speeltuinroute Heeft u een idee? We kijken terug naar: Gennepse Quiz Foute Bingo AUGUSTUS 2016 De zomer is weer in volle gang, Voor velen zit de

Nadere informatie

MEPPELER HOCKEY VERENIGING

MEPPELER HOCKEY VERENIGING Nieuwsbrief mei Het schiet al weer aardig op met het seizoen. Voor een paar teams (o.a. dames 1) breekt een cruciale fase aan in de competitie. Kampioen of niet?? Natuurlijk kijken we met z n allen ook

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSPRAAT VRIJWILLIGERSPRAAT DECLARATIE KILOMETERVERGOEDINGEN. Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg'

VRIJWILLIGERSPRAAT VRIJWILLIGERSPRAAT DECLARATIE KILOMETERVERGOEDINGEN. Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg' NIEUWSBRIEF 3 JULI 2011 Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg' Eikenlaan 34 9697 RW Blijham tel 0597-565500 www.blanckenborg.nl VRIJWILLIGERSPRAAT Clarie de Boer Vrijwilligerscoördinator clarie.deboer@blanckenborg.nl

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. De Zonnebladwijzer. Datum: 18 februari 2016 Week 7 / 8. Om te onthouden: Rekeningnummer van de school:

NIEUWSBRIEF. De Zonnebladwijzer. Datum: 18 februari 2016 Week 7 / 8. Om te onthouden: Rekeningnummer van de school: Om te onthouden: Rekeningnummer van de school: NL38 RABO 0163899010 Agenda 29 feb. Aanvang voorjaarsvakantie 4 maart Einde voorjaarsvakantie Datum: 18 februari 2016 Week 7 / 8 Bijbelverhalen Week 8/9:

Nadere informatie