Dual Pressure. Single Pressure. User s Manual. User s Manual. Made for iphone and Made for ipad mean that an electronic accessory has been designed to

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dual Pressure. Single Pressure. User s Manual. User s Manual. Made for iphone and Made for ipad mean that an electronic accessory has been designed to"

Transcriptie

1 Dual Pressure Wireless Digital Dual dubbele P/T Pressure Gauge draadloze Wireless Digital digitale P/T druk-/ Gauge temperatuurmeter Single Pressure Wireless enkelvoudige Digital Single draadloze P/T Pressure Gauge digitale Wireless druk-/ Digital P/T Gauge temperatuurmeter User s Manual Gebruikershandleiding User s Manual Ma for iphone 5s, iphone 5c, iphone 5, Gemaakt iphone Ma for 4s, iphone 5s, 4, ipad iphone Air, 5c, ipad iphone mini 5, with Ma Retina for voor iphone iphone 4s, display, 5s, 4, ipad iphone 6 Plus, ipad (4th 5c, iphone Air, generation), iphone 6, 5, 5, iphone ipad mini ipad iphone 5s, with (3rd 4s, iphone Retina generation), iphone 5c, 4, 4, ipad iphone display, ipad Air, 5, (4th 2 ipad mini iphone with Retina 4s, iphone display, 4, ipad ipad Air (4th 2, generation), generation), ipad Air, ipad ipad mini (3rd (3rd 3, generation), generation), ipad with Retina ipad ipad 2 display, ipad (4th generation), ipad (3rd generation), ipad 2 Ma for iphone and Ma for ipad mean that an electronic accessory has been signed connect Ma for specifically iphone and iphone, Ma or for ipad, ipad respectively, mean that and Ma electronic has for been for iphone certified accessory and and by has Ma been veloper for for signed ipad mean meet that that Ma Apple an connect an electronic performance for iphone specifically accessory standards. en Ma iphone, has has been Apple for ipad or ipad, signed is not houdt respectively, in responsible and connect dat een has been specifically elektronisch for certified operation accessoire by iphone, of veloper or this or ipad, vice ontworpen respectively, or meet its is compliance and Apple and has specifiek has performance been with certified te safety worn standards. by by verbonn regulary veloper Apple is standards. met not meet respectievelijk Please responsible Apple note performance that een iphone operation use standards. of this of of ipad, accessory Apple this en is vice is not door not with or its ontwikkelaar iphone, compliance responsible or ipad for with is for may gecertificeerd safety affect operation and wireless regulary of of om this this te performance. vice voldoen standards. its its aan Please compliance prestatienormen note with that with safety use and and van of this regulary Apple. accessory Apple standards. with is niet iphone, Please verantwoorlijk note or note ipad that that may use affect use voor of of this wireless this werking accessory performance. van with with dit apparaat iphone, or of or ipad ipad may naleving may affect van wireless veiligheidsnormen performance. en regelgeving. Merk op dat het gebruik van dit accessoire met een iphone of ipad invloed kan hebben op draadloze prestaties. iphone, iphone, ipad en ipad Retina and zijn Retina hanlsmerken are tramarks van of Apple Apple Inc., Inc., geregistreerd registered in in Verenig U.S. and Staten or en countries. anre lann. ipad AiriPad Air en ipad and iphone, mini ipad zijn ipad mini hanlsmerken are tramarks Retina are van tramarks of Apple, Apple, Inc. Inc. of Apple Inc., registered iphone, ipad ipad and in Google and and U.S. Retina Play and are are are or tramarks tramarks countries. of of of ipad Apple Google Air Inc., Inc., Inc. and registered en ipad Google mini Play are U.S. zijn U.S. tramarks hanlsmerken or of Apple, countries. van Inc. Google ipad ipad Air Air Inc. The and and Blueoth ipad ipad mini mini are are word tramarks and of of logos Apple, are Inc. Inc. registered tramarks and owned Google by Play Blueoth are tramarks SIG, Inc. and of Google any use Inc. Het Blueoth -woordhanlsmerk Google Play Play are are en tramarks logo s of of daarvan Google Inc. zijn Inc. geregistreer of The such Blueoth marks hanlsmerken by word Ritchie mark Engineering van and Blueoth logos is are SIG, unr registered Inc. license. elk gebruik The Or tramarks The van Blueoth tramarks rgelijke owned hanlsmerken word by tra Blueoth mark and names door SIG, logos are Ritchie Inc. are are those and registered Engineering of any ir use valt onr respective of tramarks such licentie. marks owned owners. by Ritchie by by Blueoth Engineering SIG, SIG, Inc. is Inc. unr and and any license. any use use of of such such marks by by Ritchie Engineering is is unr license. Overige Or tramarks and tra names are those of ir respective Or hanlsmerken tramarks owners. and en and hanlsnamen tra names are zijn are those eigendom of of ir ir van hun respectieve respective eigenaars. owners.

2 Voor u begint Contact opnemen met Ritchie Om accessoires te bestellen, onrsteuning te krijgen of dichtstbijzijn YELLOW JACKETdistributeur te vinn. Hoofdkanor en postadres: Ritchie Engineering Co, Inc. YELLOW JACKET Products Division Hampshire Avenue South Bloomingn, MN , Verenig Staten Telefoon: (952) of (800) Fax: (800) Veligheidsinformatie Gebruik het apparaat alleen zoals wordt beschreven in ze handleiding. Anrs kan dit bescherming van apparatuur aantasten. Raadpleeg veiligheidsinformatie. Een waarschuwing verwijst naar situaties en hanlingen die gevaren inhoun voor gebruiker. Een voorzorg verwijst naar situaties en hanlingen die het apparaat of te testen apparatuur kunnen beschadigen. Waarschuwing Volg ze richtlijnen om persoonlijk letsel of dood te vermijn: Voor meeste overhen en wettelijke auriteiten moeten HVAC-technici opgeleid en gecertificeerd zijn inzake veilige en correcte werking van HVACols zoals dit apparaat. Om dit apparaat veilig te gebruiken is een goe training noodzakelijk, aangezien dit apparaat kan worn aangesloten op verschillen soorten apparatuur met een uitgebrei combinatie van slangen en koppelingen. Lees volledige gebruikershandleiding vóór u dit apparaat gaat gebruiken. Gebruik het apparaat alleen zoals wordt beschreven in ze handleiding, anrs kan dit bescherming van apparatuur aantasten. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is. Inspecteer eerst case vóór u het apparaat gebruikt. Zoek naar barsten of losse onrlen. Dit apparaat bevat geen interne onrlen die door gebruiker kunnen worn onrhoun. Het apparaat mag niet worn geopend. Laat het apparaat alleen nazien door Ritchie Engineering Co. of geauriseer servicecentra. Gebruik het apparaat niet als het niet correct werkt. De bescherming kan aangetast zijn. Bij twijfel, laat het apparaat nazien. Gebruik het apparaat niet in nabijheid van explosief gas, damp of sf. Verschillen koelmidlen zijn bewust uitgesloten omwille van heel belangrijke veiligheidsrenen. Gebruik nooit koelmidlen in dit apparaat die niet worn vermeld in het Setup-menu. De koelmidlenlijst in dit apparaat kan koelmidlen bevatten die geclassificeerd zijn als brandbaar. Als rgelijke koelmidlen zijn geselecteerd, kan operar extra certificaties en/of training nodig hebben. Neem contact op met uw overheid en wettelijke auriteit en voldoe aan alle voorwaarn. Draag altijd oog- en huidbescherming bij het werken met koelmidlen. De ontsnappen koelmidldampen creëren bevriezingsgevaar. Zorg ervoor dat ventilatie van slangen met koelmidldamp niet op huid terechtkomt. 2

3 Maximale werkdruk: 700 psia (4,83 MPa) Dit apparaat heeft verschillen ingangen, zowel elektrische als mechanische. De nodige voorzorg is noodzakelijk om manieren vast te stellen waarop een elektrische schok zich zou kunnen voordoen. Bijvoorbeeld: Natte of vochtige omstandighen in combinatie met een sensor kunnen lein t een elektrisch pad over het apparaat. Houd alle onrling verbonn apparatuur schoon, gerangschikt en in goe staat. Gebruik het apparaat niet als u niet bevoegd bent om potentiële elektrische sringen te herkennen. Opgelet Om beschadiging van apparatuur te vermijn, volgt u ze richtlijnen: Drukwaarn mogen niet buiten in ze handleiding vermel specificaties vallen. Introduceer geen zwaar belan vloeisffen of stalen met olie in het apparaat. Lees en volg instructies en specificaties met betrekking t batterijen die worn gebruikt in dit apparaat, die het kunnen beschadigen. Gebruik dit apparaat niet op systemen met lekdichten chemische sffen. Deze lekdichters kunnen zich ophopen en sllen in dit apparaat, wat leidt t permanente beschadiging. Gebruik dit apparaat uitsluitend met beschermen apparaatbehuizing, omdat ze laadpoort en temperatuursensorverbindingspoorten beschermt tegen ongewenste verontreiniging. Gebruik geen beschadig USB-lars om PT Module op te lan, omdat dit scha kan ebrengen aan het elektrische circuit en/of batterij. Gebruik uitsluitend met koelmidlen die zijn goedgekeurd voor gebruik met PT Module. Het gebruik van niet-goedgekeur koelmidlen kan scha veroorzaken aan PT Module. Een volledige lijst met goedgekeur koelmidlen vindt u in RSA-app in het geelte Select Refrigerant (Koelmidl selecteren). Aan slag De PT Module is een precisieapparaat voor het nauwkeurig meten en rapporteren van belangrijke informatie die nodig is voor het plegen van onrhoud aan koel- en airconditioningsapparatuur. De PT Module geeft systeeminformatie direct weer op uw smartphone of tablet door midl van een klasse 1 Blueoth v.2.1-radioverbinding. De PT Module is compatibel met elk ios-apparaat waarop ios 7.0 of later wordt uitgevoerd, en -apparaten waarop (Ice Cream Sandwich) of later wordt uitgevoerd. Controleer of uw PT Module volledig is opgelan voordat u het apparaat voor eerste keer gaat gebruiken. U moet ook gratis RSA Pressure/Temperatureapp downloan in Apple App Sre voor ios-apparaten of in Google Play Sre voor -apparaten. U kunt QR-cos scannen die u aantreft op verpakking van uw PT Module, op links klikken die u aantreft op YellowJacket.com, of naar Yellow Jacket zoeken in een van twee app-sres. Paren Om onrhoudsmetingen te kunnen aflezen, moet uw PT Module via Blueoth zijn verbonn met een ios-smartphone of 3

4 -tablet waarop ios 7.0+ wordt uitgevoerd of een -smartphone or tablet waarop running (Ice (Ice Cream Cream phone Sandwich or tablet of or later) later). running wordt To connect uitgevoerd r Om (Ice uw Cream PT Sandwich Module PT Module or later). r phone To verbinn connect or tablet r met uw two smartphone must PT first Module be of paired tablet, r moeten phone anor. or tablet twee eerst The aan two pairing elkaar must of first worn module be paired gepaard. r one Het vice anor. paren is van done The pairing module in r of phone met uw module or mobiele tablet s r apparaat settings. vice wordt is uitgevoerd **Note** done in r in het phone only geelte need or tablet s Instellingen pair settings. r van uw smartphone of tablet. PT Module first time connect it r **Opmerking** **Note** only U hoeft need uw pair r PT Module phone PT Module alleen or tablet, te first paren however, time als u if ze connect voor force it r eerste r keer phone verbindt or tablet, met uw however, forget smartphone if r force of tablet. r PT Als Module phone u uw or smartphone tablet will need forget of tablet re-pair. r echter **Note** opdracht r PT geeft Module om uw PT will Module need PT can re-pair. Module be paired **Note** vergeten, with r moet multiple u ze opnieuw vices PT Module at paren. can same **Opmerking** be time. paired However, with Uw it can multiple only vices be PT connected Module at kan and same met sending meerre time. However, readings it apparaten one can only phone be tegelijk or connected tablet worn at a and time. gepaard. sending De readings module kan echter maar met één smartphone of tablet tegelijk one phone worn or tablet verbonn at a time. en daar metingen naar To pair sturen. r PT Module first need To pair r open settings PT menu Module on first phone Om or need uw tablet open wish PT settings Module pair menu te r paren, on moet phone PT u Module. or eerst tablet het Next menu wish tap Instellingen on Blueoth pair r openen enter op PT smartphone Blueoth Module. Next settings. of tablet tap on Be waarmee Blueoth sure u turn uw r enter phone PT Module wilt paren. Tik vervolgens op or tablet s settings. Blueoth Be radio sure on turn if it is r not already Blueoth om naar Blueoth-instellingen phone te gaan. on. or tablet s Zet Blueoth-radio on van if uw it is smartphone not already of on. tablet aan als u dat nog niet gedaan hebt. module hebt, is hoofdmodule module met PT het Module label on label PT not Module, one that niet says gene PT Module met het PT on label Ter label Module. not The PT one Ter module that says Module. will go through De module PT Ter a brief doorloopt Module. start up nu sequence The een module korte n opstartprocedure will light go through on r a en brief daarna start gaat up PT sequence Module het lampje should n op start uw light blink on r blue. PT This Module means blauw PT that Module knipperen. r should Dit start houdt blink dat PT blue. Module uw This is means searching PT that Module for r available zoekt Blueoth naar beschikbare vices PT Module connect Blueoth-apparaten is searching with. for Next, available if om verbinding mee te maken. Als u een Blueoth are using an vices connect phone or with. tablet, Next, tap on -smartphone gebruikt, moet u nu if onr Scan are using aan at het an scherm botm op phone of Scan screen or tablet, (Scannen) tap scan on for tikken available Scan om at te vices. scannen botm Apple naar of ios beschikbare screen vices should scan for apparaten. aumatically available Apple vices. scan ios-apparaten Apple for available vices scannen Blueoth should aumatisch vices. aumatically naar scan beschikbare for available Blueothapparaten. vices. Next turn r PT Module on by Zet pressing Next nu turn uw and r releasing PT Module PT power Module aan butn door by on main pressing Aan/Uit-knop module. and releasing If op have hoofdmodule a power butn dual kort unit on in main te drukken. module. Als is If u een one have that a says dubbele dual unit main module is one that says 4 Uw PT Module moet nu op het scherm Your van uw smartphone PT Module of should tablet worn n show weergegeven up Your as available als beschikbaar PT vice Module apparaat should pair with n om on show mee r te phone paren. up as an or Dit available tablet s kan ongeveer screen. vice 30 This seconn pair may with take on duren. up r **Opmerking** 30 phone seconds. or tablet s De naam screen. van This uw may take up PT **Note** 30 Module seconds. is Your hetzelf als het PT serienummer Module s name en is staat **Note** afgedrukt same as Your op het serial label number van PT Module s and hoofdmodule is printed name on is boven main same het molnummer module s as serial label number (67001 just above and of 67002). is printed mol on Zodra number uw main (67001 module s or PT 67002). label Module just above wordt mol weergegeven number (67001 als beschikbaar or 67002). apparaat om mee te Once paren, r tikt u op naam PT Module van module shows up om as te an beginnen Once available r met vice het paren tap PT on met Module it s uw name smartphone. shows pair up it as Op with an -systemen available r phone. vice On tap kan on it s waarschuwing systems name a pair it Blueoth Blueoth with r pairing phone. pairing request On request (Blueothkoppelverzoek) worn weergegeven dat om alert systems may pop a up asking Blueoth confirm pairing request passkey alert tap may on OK pop bevestiging vraagt door midl van een pinco. up Tik continue. asking op OK om confirm verr te passkey gaan. tap on OK continue.

5 Connected light will continue blink blue. Connected Not Connected light (Niet will verbonn), continue blijft blink het blue. This is normal. This lampje Connected is normal. blauw knipperen. light will Dit continue is normaal. blink blue. This is normal. RSA-app App App RSA App In This dit el section vindt will u go meer over informatie various over functions, This section will go over various functions, settings, and procedures of RSA settings, This verschillen section and procedures will go functies, over of instellingen various functions, en procedures RSA Pressure/Temperature van App. RSA Pressure/ Pressure/Temperature Temperature-app. settings, and procedures App. of RSA Pressure/Temperature App. After pairing r phone or tablet After Wanneer pairing uw r PT phone Module or tablet r PT Module it should show up as r gepaard After pairing is met r PT uw Module Apple ios-smartphone it should show or tablet up as of eir Connected or Not Connected rar eir r -tablet, wordt Connected PT het or Module weergegeven Not Connected it should show rar up as als than Connected Not Paired (Verbonn) Blueoth of Not settings than eir Not Connected Paired or Not Blueoth Connected settings rar Connected screen. On (Niet verbonn) vices unr in plaats Paired van screen. Not than On vices unr Paired vices Paired Not Paired section (Niet on on gepaard) Blueoth Blueoth op het settings settings scherm vices met screen. section on Blueoth settings screen. Blueoth instellingen. On vices unr Op apparaten vices section in het on geelte Blueoth Paired settings vices Paired screen. (Gekoppel screen. apparaten) op het scherm met Blueoth instellingen. On vices once r PT On vices once r PT Als Module is paired if it is listed as Connected Module On uw Apple is paired ios vices PT Module if it is once listed r na het as Connected paren met PT Apple light ios-apparaten on module wordt will weergegeven glow a solid als blue. Module light is paired module if it is will listed glow as Connected Connected a solid blue. However, on (Verbonn), all vices gaat het or lampje if r ios However, op light on all module vices will glow or a if solid r blue. ios vice module lists r continu blauw PT brann. Module Met as Not vice alle However, -apparaten lists r on all of vices als PT uw Module ios-apparaat or if r as Not uw vice lists r PT Module weergeeft PT Module als as Not 5 Als u RSA Pressure/Temperatureapp van Yellow Jacket nog niet hebt gedownload, If have not already download Yellow If ga dan have nu naar not already Apple download App Sre of Yellow Google Jacket RSA Pressure/Temperature Jacket Play If Sre have om not already gratis RSA Pressure/Temperature app download te downloan. Yellow U App go eir Apple App Sre or App kunt Jacket go QR-cos eir scannen RSA Apple Pressure/Temperature App die u Sre aantreft or op Google Play Sre now download free Google verpakking App go Play eir van Sre uw now Apple download App PT Sre Module, or free op links app. You can eir use QR co links that app. Google klikken You Play die can eir Sre u aantreft now use op download YellowJacket.com, QR co links free that of are naar on Yellow r Jacket PT Module zoeken packaging, een are app. on You r can eir use PT Module QR co packaging, links that van follow twee app-sres. links that are available on follow are on r links that are available PT Module on packaging, YellowJacket.com, or just search for Yellow YellowJacket.com, follow links that or just are available search for on Yellow Jacket eir app sre. General YellowJacket.com, Settings eir or just app search sre. for Yellow Jacket in eir app sre. (Algemene General General Settings Settings instellingen) General Settings In het menu General Settings (Algemene instellingen) The General kunt Settings u verschillen menu is where functies can set The van General up uw and Settings change various RSA-app menu is functions instellen where of r en can set up wijzigen The and General change om ze Settings various aan te menu functions passen is aan where of wat r u can set RSA app personalize it for r nodig up and hebt. change RSA app various personalize functions of it for r r specific needs. specific needs. RSA app personalize it for r Om specific naar needs. algemene instellingen te gaan, tikt To u access op het eerste general scherm settings dat on wordt first To weergegeven access general settings on first screen available bij het upon openen opening van screen RSA-app To access available general upon opening settings on first app op tap het on tandwieltje gear in rechtsboven upper right aan RSA het screen app available tap on upon gear opening upper right corner scherm. of screen. corner RSA app of tap screen. on gear in upper right corner of screen.

6 Service Service Management Management (Onrhoudsbeheer) Your Information Your Here Information can set (Uw r gegevens) own name and r Hier company kunt u uw name. eigen This naam information en naam will van uw bedrijf invullen. Deze informatie wordt aumatically appear in s containing aumatisch weergegeven in s waarin systeemmetingen system readings worn which opgenomen can send die u direct directly vanuit from within app kunt versturen. app. Locations and Equipment (Locaties Locations en and apparatuur) Equipment Hier Here kunt u nieuwe are able locaties create creëren, new locations, extra add apparaten additional evoegen units existing aan bestaan locations, locaties, remove apparaten units from van locations locaties or verwijren completely of remove bestaan locaties existing geheel locations. verwijren. **Note** **Opmerking** If lete an Als entire u een location gehele locatie all screen verwijrt, shots associated worn with ook this alle location screenshots and any die equipment bij ze locatie this horen location en alle apparatuur op ze locatie verwijrd. Verwijr locaties en bijbehoren 6 screenshots kunnen niet worn teruggehaald. Als will u apparatuur all be leted. van een Deleted locatie locations verwijrt, and worn associated ook screen screenshots shots can verwijrd not be retrieved. die bij die Similarly apparatuur if horen. lete Verwijr equipment apparatuur from a en location bijbehoren screenshots shots associated kunnen niet with that worn equipment teruggehaald. will also leted. Deleted equipment and associated screen shots can not be retrieved. Preferences (Voorkeuren) Temperature Preference Preferences (Temperatuurvoorkeur) Hier stelt u meeteenhen in waarin temperatuurmetingen Temperature Preference van temperatuursensors, Set Vapor Saturation units that (Verzadig temperature damp), readings Liquid Saturation from (Verzadig temperature vloeisf), sensors, en Vapor waarn voor Saturation, Superheating Liquid (Oververhitting) Saturation, and en Subcooling values for (Onrkoeling) Superheating worn and Subcooling weergegeven. are displayed Opties in. zijn Options gran are Fahrenheit grees ( F) Fahrenheit of gran ( F) Celsius or grees ( C). De Celsius standaardmeeteenheid ( C). Default temperature voor temperatuur units are is gran Fahrenheit ( F). grees Fahrenheit ( F) Pressure Preference (Drukvoorkeur) Hier Pressure stelt u Preference meeteenhen in waarin drukmetingen worn weergegeven. Set units that pressure readings are Beschikbare meeteenhen zijn bar, pounds per square displayed inch absolute in. Available (psia), units pounds are bar, per pounds square per inch square gauge inch (psig), absolute kilopascal (psia), (kpa), pounds Megapascal per square (MPa) inch en gauge kilogram (psig), per kilopascals vierkante (kpa), centimeter (kg/cm^2). Megapascals De standaardmeeid (MPa), kilogram voor per square druk is pounds centimeter per square (kg/cm^2). inch gauge The fault (psig). pressure Au units Sleep are pounds (Aumatische per square slaapstand) inch gage (psig) Deze optie schakelt aumatische slaapstand van Au uw smartphone Sleep of tablet uit, zodat uw smartphone This option of will tablet disable tijns r een phone sessie or tablet s waarin aumatic u metingen sleep function uitvoert so niet that aumatisch while are in in a slaapstand session taking gaat, readings wat uw r sessie phone en or meetresultaten zou kunnen versren. De tablet will not aumatically go sleep which standaardinstelling voor aumatische slaapstand could disrupt is Overri r session Au Sleep and readings. = Off The (Aumatische fault au sleep slaapstand setting negeren is Overri = Uit). Au Sleep = Off. Device Management (Apparaatbeheer) Device Management Power Power Down Connected Devices (Verbonn This is anor apparatuur way of shutting uitschakelen) off r Dit connected is een anre manier PT om Module(s) uw verbonn if are not near PT enough Module(s) r uit module(s) te schakelen press als u niet dichtbij genoeg bent bij uw module(s) om

7 Aan/Uit-knop(pen) in te drukken en u stroom power butn(s) helemaal and wilt afsluiten. want turn power Calibrate completely Device off. Readings (Apparaatmetingen kalibreren) Dit Calibrate geeft u Device optie Readings om kalibratie van This druk- gives of temperatuurmetingen option adjust van uw calibration PT of Module r van fabriekswaarn PT Module s af pressure te halen. readings or temperature readings away from facry faults. Resre Facry Defaults (Fabriekswaarn herstellen) Hiermee Resre Facry verwijrt Defaults u eventuele kalibratieaanpassingen This will clear any calibration die aangebracht adjustments zijn that aan have been done on PT Module sinds PT Module module since fabriek it left verlaten facry. heeft. Au Off (Aumatisch uitschakelen) Au Off Met ze schuifknop kunt u instellen dat uw This slir gives option of having r PT Module zichzelf na een bepaal tijdsperio PT aumatisch Module aumatically uitschakelt. turn Dit itself kunt off after u instellen a signated van 1 period t 90 minuten. of time. It Als can be set anywhere PT Module from 1 het 90 gespecificeer minutes. After aantal minuten PT Module voor aumatisch has been connected uitschakelen for verbonn specified is au geweest, off time verschijnt an alert er will een pop popupbericht asking if waarin would u like gevraagd reset wordt au of u off up timer timer voor if aumatisch wish reset uitschakelen timer simply wilt tap resetten. Als u timer wilt resetten, tikt u op anywhere een willekeurige on screen. plaats Also op het includ scherm. is an Er au is ook off never een instelling setting. Moving om module slir nooit all aumatisch way left te will laten set uitschakelen. au off timer Als u schuifknop never. Default helemaal is Au naar Off = links 5 min. beweegt, wordt timer voor aumatisch uitschakelen op Getting nooit Back gezet. De standaardwaar Previous voor aumatisch uitschakelen is 5 minuten. Screen Teruggaan To return naar het previous vorige screen scherm from one Om terug are currently te gaan viewing van het tap scherm on waar icon u in nu naar upper kijkt, left naar hand het corner. vorige This scherm, function tikt is u op het same picgram in all of linksboven screens in aan het scherm. RSA Deze functie is in alle schermen van App. RSA-app hetzelf. Service Hisry (Onrhoudsgeschienis) Service Hisry In service hisry are able browse In het geelte Service Hisry (Onrhoudsgeschienis) through data that was saved kunt during u previous blaren service sessions. door gegevens Saved data die u is bij organized eerre onrhoudssessies alphabetically by location hebt opgeslagen. n by each Opgeslagen location s equipment gegevens staan finally alfabetisch by date and time gerangschikt data was op taken. locatie, If daarna tap on op sired apparatuur service hisry op die reading locatie, en can t see slot op reading datum that was en tijd taken waarop and eir gegevens wern reading opgeslagen. Als u op gewenste meting in someone onrhoudsgeschienis or lete it. Remember tikt, kunt once u metingen have leted zien die a reading en wern it can not opgeslagen be retrieved! en kunt u ze naar iemand en of gegevens verwijren. Onthoud dat u verwijr gegevens niet meer kunt terughalen! 7

8 Start Session (Met Start Start een Session Session sessie beginnen) Als Sessions u uw smartphone are where of tablet connect verbindt r phone met uw or Sessions are tablet with PT where r Module om connect systeemmetingen r phone PT Module see te or bekijken tablet with en verzamelen, r heet PT dat Module een sessie. see and collect system readings. To begin new Om and met collect een system nieuwe readings. sessie te To beginnen, a new tikt u op Start session tap on Start Session in App home session Session tap (Met Start een Session sessie beginnen) App home op het beginscherm screen. screen. van app. Session Settings Session Session Settings (Sessie instellingen) Settings Het Using correct settings that are specific for Using gebruik correct van settings juiste instellingen that are specific die for specifiek current system are servicing will ensure current bestemd system zijn voor are servicing het huidige will ensure systeem best possible pressure readings as well as best waaraan possible pressure u onrhoud readings pleegt, as well as garanert liquid and vapor u best saturation mogelijke values. drukmetingen liquid and vapor saturation values. en beste waarn voor verzadig vloeisf en damp. 8 Set Elevation (Hoogte instellen) Door Set Elevation het instellen van hoogte kan uw Set Elevation Setting RSA-app elevation correcties will enable aanbrengen r voor Setting hoogtedruk, elevation RSA wat app nauwkeurigere will enable r correct for elevation metingen t pressure gevolg heeft. RSA app variations U kunt correct allowing voor het for for more bepalen elevation accurate van hoogte pressure pressure variations readings. ingebouw allowing You GPS may in for eir uw more smartphone accurate use r of pressure tablet gebruiken, readings. maar You may u kunt eir use hoogte r ook phone or tablet s built in GPS termine handmatig phone or tablet s invoeren built door in op GPS hoogte termine tikken en r elevation or input elevation manually r hoogte elevation boven or input zeeniveau elevation in voet manually waar u zich by taping on elevation and entering r by taping nu bevindt, on in elevation te voeren. and entering r **Opmerking** elevation above sea level in feet. **Note** elevation above De sea functie level in Use feet. GPS **Note** Find Location Use GPS (GPS Find gebruiken Location om functionality locatie te vinn) may Use GPS Find Location functionality may werkt not work mogelijk on all niet vices op alle especially apparaten, those vooral without als er not work on all vices especially those without cellular geen mobiel service. bereik is. cellular service. Set Refrigerant (Koelmidl instellen) Voor Set Refrigerant Set Refrigerant het instellen van het koelmidl voor To set refrigerant for current session To huidige set sessie refrigerant tikt u for op Refrigerant current session (Koelmidl) tap on Refrigerant n scroll through list tap on Refrigerant en blart n u scroll daarna through door lijst list met of almost bijna 100 NIST-koelmidlen refrigerants and en selecteert of almost 100 NIST refrigerants and select u refrigerant het koelmidl corresponding dat hoort bij het unit apparaat will waaraan refrigerant corresponding unit will be servicing. u onrhoud If accintly gaat plegen. select Maakt an u be servicing. If accintly select an incorrect zich geen refrigerant zorgen als do u not per worry ongeluk een can also verkeerd incorrect refrigerant do not worry can also change koelmidl refrigerant selecteert. later in U readings kunt het koelmidl change refrigerant later in readings screen. Setting ook narhand refrigerant nog is mandary veranren op screen. het scherm Setting Readings a refrigerant (Metingen). is mandary U kunt before moving next screen. echter before pas moving naar het volgen next screen. scherm als u een koelmidl hebt ingesteld. ************WARNING************ ************WARNING************ **********WAARSCHUWING************ Refrigerants classified as flammable are in red Koelmidlen Refrigerants classified text. If such refrigerants die geclassificeerd flammable are selected, zijn are als in red brandbaar, text. If such operar may worn refrigerants need weergegeven are selected, additional certifications in ro letters. operar and/or Als may training. rgelijke need additional certifications Consult koelmidlen r local government zijn geselecteerd, and/or training. Consult r local government and legal authority kan and operar comply extra fully certificaties with all en/of and legal training authority nodig and hebben. comply Neem fully contact with all op requirements. requirements. met uw plaatselijke overheid en wettelijke auriteit *************************************** *************************************** en voldoe aan alle voorwaarn. ************************************* Set Location Details Set Location Details Set If want organize r saved data in If Location want Details organize r saved data in (Locatiegegevens session hisry can enter location session hisry instellen) can enter location Als information for current service session. This information u door u for opgeslagen current gegevens service session. wilt This organiseren information will show up in service reports information in will show sessiegeschienis, up in service reports kunt u can locatiegegevens and is how voor service hisry can and is how service hisry huidige will be onrhoudssessie organized. Here invoeren. have Deze ability gegevens will be organized. eir add worn Here have ability new weergegeven location or select in an existing onrhoudsrapporten eir add a new location or select an existing location. Once have die signated u kunt en, location en location. Once have signated a location vormen can also signate basis voor what het organiseren equipment van is being onrhoudsgeschienis. can also signate what Hier equipment kunt u een is being serviced during session. Locations can have nieuwe serviced locatie during evoegen session. of een Locations bestaan can have

9 locatie selecteren. Wanneer u een locatie hebt geselecteerd, kunt u ook aangeven welke apparatuur tijns sessie een onrhoudsbeurt krijgt. Er kunnen meerre multiple apparaten pieces worn of equipment egewezen associated aan een with locatie, m waardoor so u can elk afzonrlijke keep track of apparaat each individual kunt unit volgen at locations op locaties that waar may zich have meerre more than systemen one system. bevinn. Saved Opgeslagen session data sessiegegevens will be saved worn Session opgeslagen Hisry in het in geelte app s Session main menu Hisry and sorted (Sessiegeschienis) multiple first alphabetically pieces of in equipment het by hoofdmenu business associated name van or with cusmer app m en worn last so name, eerst can n keep alfabetisch alphabetically track of gesorteerd each individual by op assigned unit naam at van equipment locations het bedrijf name, that may of achternaam and have lastly more van by than one date system. klant, daarna and time Saved alfabetisch data session was data op saved. will naam **Note** be saved van het egewezen apparaat, en t slot Location Session tails Hisry are optional. in app s Any saved main menu session and op datum en tijd waarop gegevens data wern sorted without opgeslagen. first an alphabetically assigned **Opmerking** location by business will be De saved name or unr locatiegegevens cusmer No Location last zijn name, and optioneel. n appear alphabetically Alle at opgeslagen end of by sessiegegevens Service assigned Hisry equipment zonr list. The egewezen name, No and Location lastly locatie by data will worn be date sorted and opgeslagen time simply by onr data date was No and saved. Location time. **Note** You (Geen can not locatie) assign Location en a location staan tails aan are het data optional. ein at a van later Any time. saved lijst in session onrhoudsgeschienis. data without an assigned De location gegevens will van be saved sessies unr zonr No Location locatie worn and appear alleen at op datum end of Assign en tijd Service georganiseerd. Devices Hisry U list. kunt The Zero narhand No Location geen data locatie aan gegevens evoegen. will be sorted simply by date and time. You can not assign a location data at a later time. Assign Devices and Zero (Apparaten Assign Devices ewijzen and Zero en op nul zetten) Assign Detected Devices Now are ready connect r PT Module r current session. To connect r module first tap on Devices None Specified, Assign Detected this will Devices take next screen. (Getecteer Assign Detected apparaten Devices ewijzen) Nu Now bent u gereed are ready om uw connect r PT Module PT Module te verbinn r current met uw session. huidige To sessie. connect Om r uw module first te verbinn, tap on Devices tikt u None eerst op Specified, this will take next screen. 9 Devices None Specified (Apparaten, geen gespecificeerd). Hiermee gaat u naar het volgen scherm. Tap Tik in on lijst met weergegeven PT Module(s) apparaten that wish op connect PT r Module(s) session from die u wilt list of vices verbinn that met are displayed. uw sessie. Remember Onthoud dat r Module s naam van name uw module is serial het serienummer number printed on is dat main afgedrukt label and staat should op take het label form van of YJPT-XXXX-XXXX. hoofdmodule Tap on in Next vorm tap PT van Module(s) save YJPT-XXXX XXXX. icon in that Tik upper wish nu op right het corner connect picgram of r Opslaan screen session in save from list of rechterbovenhoek module(s) vices that are van session. displayed. het scherm **Note** Remember om On ios r module(s) vices Module s op must name te slaan tap is on in Connect serial huidige number sessie. a Device printed on **Opmerking** Op ios-apparaten moet first connect main r label vice and should r take phone form of u op Connect a Device (Een apparaat tablet verbinn) YJPT-XXXX-XXXX. and n tikken select om Next it uw unr tap apparaat save Select eerst icon From in Connected met upper uw smartphone right Devices corner heading of tablet screen fully te verbinn. connect save it Selecteer r module(s) session. het apparaat **Note** session. daarna connect **Note** onr On r kop ios Select vices From PT Module(s) Connected must tap r on Devices Connect module(s) (Selecteren a must Device be in on verbonn first and connect searching apparaten) r for vice a connection om het r volledig phone (where or met blue tablet uw sessie light and is n te verbinn. blinking). select it unr **Opmerking** Select From Om Connected verbinding Devices te kunnen heading maken met fully uw connect it PT Module(s) moet(en) uw r session. **Note** connect r module(s) aanstaan en zoeken naar een verbinding (d.w.z. PT Module(s) het lampje r knippert module(s) blauw). must be on and searching for a connection (where blue light is blinking).

10 After Wanneer save u r uw module(s) module(s) hebt verbonn session met After sessie, worn save r ze boven module(s) aan het scherm session y weergegeven will y After be will displayed be save onr displayed r at Assign module(s) at p of Detected p of screen Devices session screen unr (Getecteer unr y Assign will Assign Detected be displayed apparaten Detected Devices. at Devices. ewijzen). The p of pressures The De pressures screen from drukmetingen unr from connected Assign connected van Detected module(s) verbonn module(s) Devices. will be will module(s) displayed The be displayed pressures at worn at from botm onr botm of connected aan of screen. het module(s) screen. scherm To zero To weergegeven. will zero be displayed pressure Om pressure at transducer metingen botm transducer of readings van readings screen. drukomvormer tap on To tap Zero zero on Zero op nul next te zetten, next pressure corresponding tikt transducer corresponding u op Zero readings pressure. (Op pressure. nul tap **Note** zetten) on **Note** Zero naast It is recommend It next overeenkomen is recommend corresponding that druk. that zero **Opmerking** pressure. zero pressure **Note** pressure transducer(s) Het transducer(s) It is is raadzaam recommend at at beginning drukomvormer(s) that beginning of each zero of new aan each pressure het begin van elke nieuwe sessie op nul new te session transducer(s) session before before connecting at connecting beginning r r of each PT zetten voordat u uw PT Module new PT Module met Module session een a systeem system. before a system. connecting This verbindt. will This ensure will Dit r ensure zorgt most voor most PT accurate nauwkeurigste Module accurate vice vice readings. a system. apparaatmetingen. readings. This will ensure most accurate vice readings. Attach Devices (Apparaten Attach Devices koppelen) Before Voordat Before starting u starting met session sessie session begint, have hebt one have more u one more chance nog chance Before één check kans starting check om make te controleren make session sure that sure that of have pressure one pressure more transducers drukomvormers transducers chance are check zeroed. op are zeroed. nul While make zijn While in sure gezet. that Attach Als in u in Attach pressure het Devices scherm Devices transducers screen Attach screen is are Devices zeroed. is appropriate (Apparaten appropriate While time in koppelen) time Attach connect bent, kunt connect r u uw r PT Module PT Module PT Module r met Devices screen is appropriate time r uw systeem verbinn. Als u system. system. connect Connecting Connecting r PT Module PT Module PT Module met het systeem verbindt PT Module r voordat system. u system met Connecting before before sessie beginning beginning begint, r zorgt session r PT dat session Module er will ook also will voor ensure also dat system ensure that gemidl, before that average, beginning average, minimum- minimum, r minimum, session en and maximummetingen and will also ensure readings readings that nauwkeurig are accurate. are average, accurate. zijn. minimum, and maximum readings are accurate. Readings Readings (Metingen) Readings The In readings het scherm screen Readings will display (Metingen) pressures worn drukwaarn The readings screen en temperaturen will display weergegeven pressures and temperatures as measured by zoals and The door readings temperatures screen will measured PT display Module by wordt pressures gemeten, and temperatures PT worn Module, PT Module, display waarn as measured display voor liquid by liquid and and vapor verzadig vapor saturation saturation vloeisf PT values, Module, values, en as damp well display as as weergegeven, well calculate as liquid calculate and and and display en worn display vapor superheat saturation waarn superheat and values, subcooling voor and as oververhitting subcooling well as values. calculate values. en and onrkoeling display berekend superheat en and weergegeven. subcooling values. The first The time first time connect connect r r PT Wanneer u uw PT Module PT Module Module a new a phone new phone or tablet or tablet will have voor The first eerste time keer verbindt connect r met een will have PT nieuwe assign Module assign smartphone pressure a new pressure transducers phone of tablet, transducers or tablet moet and u and will have temperature drukomvormers temperature assign sensors. pressure sensors. These temperatuursensors These transducers assignments assignments and are are not ewijzen. permanent not temperature permanent Deze and sensors. ewijzingen can and be can changed These be changed zijn assignments at niet anytime. at anytime. are **Note** permanent **Note** not permanent pressure en kunnen pressure and transducer can op transducer elk be changed gewenst in every in at every anytime. moment **Note** PT worn Module PT Module pressure gewijzigd. (main (main or transducer tered) **Opmerking** or tered) is every is capable De drukomvormer capable of accurately of accurately PT Module reading elke reading (main pressures or pressures tered) up PT up is 700 Module psia 700 capable (48.3 (hoofdmodule psia of (48.3 bar) accurately and bar) refore of and reading hierop refore can pressures aangesloten reliably can reliably up be module) used be 700 on used psia eir kan drukken on (48.3 eir bar) high t and or 700 high refore low psia si. (48,3 bar) low can si. reliably nauwkeurig meten en kan om die ren zowel in het be used hoge on als eir in het lage high bereik or low betrouwbaar si. worn gebruikt. 10

11 Refrigerant (Koelmidl) Het koelmidl voor sessie kan gewijzigd worn Refrigerant door op het koelmidl te tikken en Refrigerant daarna The refrigerant het koelmidl for te session selecteren can be dat changed zich The in by het refrigerant taping apparaat on for bevindt refrigerant session waaraan and can selecting be u momenteel changed Refrigerant by werkt. taping Als on u vergeten refrigerant bent and het selecting koelmidl te refrigerant that is in equipment are The refrigerant selecteren that of als for is u in het session verkeer equipment can be koelmidl changed are by currently hebt currently taping geselecteerd working on working refrigerant with. in with. het If If geelte forgot and forgot selecting Session or selected or selected refrigerant Settings wrong wrong (Sessie-instellingen), refrigerant in Session that refrigerant is in in equipment Session dan Settings kunt Settings are u hier het this koelmidl is where wijzigen. refrigerant can be changed. currently this is where working refrigerant with. If can forgot be changed. or selected Pressure wrong (Druk) refrigerant in Session Settings this Pressure Om Pressure is drukmetingen where refrigerant e te wijzen can be aan changed. ofwel het To hoge To assign assign ofwel pressure pressure het lage readings bereik, readings tikt eir u eir op het vakje high high Pressure dat or low waar si simply bevat tap die on u wilt ewijzen, box that contains en or low si simply tap on box that contains selecteert value u sensor wish die assign u aan and die select plaats wilt To assign value pressure wish readings assign and eir select high ewijzen. sensor that **Opmerking** want assign Op dubbele that modules spot. sensor met low si that simply want tap on assign box that contains **Note** twee omvormers on dual units is with hoofdmodule 2 transducers spot. **Note** nummer value on wish dual units assign with and 2 transducers select main unit 1 en is #1 and hieraan tered aangesloten unit module is #2. If sensor main nummer unit that is #1 and want tered assign unit that is spot. are 2. using Als u two twee single enkelvoudige units reference modules #2. If **Note** gebruikt, are using on dual two units single with units 2 transducers reference vice name/serial raadpleeg dan number apparaatnaam/ termine which main vice het serienummer unit name/serial is #1 and om number tered bepalen termine unit welke is #2. druk which If bij pressure is associated with which vice. pressure welke are module using is associated two hoort. single with units which reference vice. vice name/serial number termine which pressure is associated with which vice. (Onrkoeling) en vult u gevraag gegevens in. Voor onrkoeling vult u gewenste superheat waar enter voor outdoor onrkoeling dry bulb in. Voor superheat temperature oververhitting enter and outdoor vult indoor u dry temperatuur wet bulb bulb in temperature voor droge-bolbuitentemperatuur and indoor wet bulb en temperature. The app will n take this data superheat temperature. natte-bolbinnentemperatuur. enter The app outdoor will n dry take bulb De this app data temperature gebruikt and aumatically and aumatically ze and gegevens calculate calculate indoor daarna wet target bulb voor target het temperature. aumatisch superheat value. superheat value. The berekenen Once Once app will van have n have take doelwaar entered entered this data voor necessary oververhitting. information Zodra save u benodig values by taping and necessary aumatically information calculate save target gegevens on save hebt icon ingevuld, p slaat right u values corner waarn by taping of superheat op on save value. icon Once in p have right entered corner of screen door rechtsboven aan het scherm op het necessary picgram screen information Opslaan te save tikken. values by taping on save icon in p right corner of screen Saving Data Gegevens Saving To save Data opslaan data currently on screen tap on Om To save screen gegevens data shot currently op icon te on slaan on p die screen nu right corner tap on of Saving op screen Data het readings scherm shot screen. staan, icon on tikt u p right het corner of To screenshotpicgram save readings data screen. currently rechtsboven on screen aan tap het on scherm screen met shot icon metingen. on p right corner of readings screen. Liquid Saturation and Vapor (Verzadig Saturation vloeisf) en Liquid Vapor Liquid and Saturation and Vapor Vapor Saturation (Verzadig Saturation values damp) are Liquid De calculated waarn and Vapor aumatically voor Saturation Liquid Saturation by values app are (Verzadig based on Liquid calculated vloeisf) and Vapor Saturation measured en aumatically Vapor pressure Saturation by and (Verzadig app refrigerant based on Liquid damp) and Vapor Saturation values are selected. measured worn pressure aumatisch and door refrigerant app calculated selected. berekend aumatically op basis van by gemeten app based druk en on het geselecteer measured pressure koelmidl. and refrigerant Temperature selected. Temperature To assign temperature (Temperatuur) readings eir To Om high assign temperatuurmetingen or low temperature si simply readings tap e on te wijzen eir box that aan Temperature high ofwel contains or het low hoge si value ofwel simply het tap wish lage on bereik, assign box tikt that and u select To contains op assign het vakje temperature value dat waar readings wish bevat assign eir die and u wilt sensor that want assign that select spot. high ewijzen, sensor low that en si selecteert simply want tap u on assign sensor box die that u spot. aan contains **Note** die **Note** plaats wilt value label ewijzen. label on on wish **Opmerking** PT assign and PT select Het Module label Module sensor op notes notes that which which want PT temperature temperature Module assign geeft port port that aan is T1 is spot. T1 **Note** welke and which temperatuurpoort is T2 for easy reference. and which is T2 label for on easy T1 reference. is en welke PT T2 is. Module Superheat notes (Oververhitting) which temperature en Subcooling port is T1 Subcooling and Superheat and Subcooling (Onrkoeling) which is and T2 for Superheat easy reference. To set subcooling and superheat values tap To Om set waarn Subcooling subcooling voor and oververhitting or Superheat superheat values en box and tap Subcooling onrkoeling on Subcooling and Superheat te stellen, tikt u op het vakje enter data requested. or Superheat For subcooling box and Superheat (Oververhitting) of Subcooling just To enter set data subcooling requested. and superheat For subcooling values just tap enter sired value for subcooling. For on enter 11 Subcooling sired or value Superheat for subcooling. box and For enter data requested. For subcooling just enter sired value for subcooling. For

12 Deallanre knop Exit Session way backheet home screen(sessie of verlaten). Hiermee verlaat u niet alleen RSA app. het scherm met metingen, maar gaat u all way back home screen of helemaal terug naar het beginscherm van RSA app. PT Module RSA-app. PT Module PT-Module: Zodra u ervoor kiest om gegevens op te Oncekrijgt choose save en willeen be slaan, u optie om op data te slaan te versturen waarmee gegevens given option save and which will worn in uw sessiegeschienis save it opgeslagen choose r session hisry and imbed Once save data will be en worn opgenomen in een rapport data in an report for send given option save and which will dat u kunt versturen naar iereen die u whoever want, discard save itwilt, r andsnapshot imbed maar of session optie hisry om screenshot just in ok,anor just save it session data forr sendhisry te verwijren diereport u net hebt gemaakt, of for later reference and use. **Note** whoever want, discard snapshot optie om gegevens op te slaan in uw phone oror tablet are must be hisry just ok, just save it using session sessiegeschienis waar ur ze later kunt connected cellular or WiFi for later reference and service use.**opmerking** **Note** send raadplegen en gebruiken. s. r phone tablet doesbenot have De smartphone of tablet die umust gebruikt, phone oriftablet areorusing moet mobiel bereik of een WiFi-verbinding properservice send an when connected cellularservice or WiFi send hebben om s te kunnen versturen. screen shots are taken can save data s. If r phone or tablet does not have Als uw smartphone of tablet geen bereik of andproper n access atsend any time fromwhen serviceit an WiFi heefthisry om een section te versturen als er Session app s screen shots are taken on can home data screenshots zijn genomen, kuntsave u gegevens screen. Any saved service data can be ed and nen access it at any from moment opslaan ze daarna op time elk gewenst from within Session Hisry. Session Hisry section on home openen in het geelte Sessionapp s Hisry screen. Any saved service data can be ed (Sessiegeschienis) op het beginscherm van Or Butns from within Hisry. app. Alle Session opgeslagen onrhoudsgegevens At vanuit botmhet of readings screen re are kunnen scherm Session Hisry (Sessiegeschienis) in een two additional Or Butns butns. worn verstuurd. At botm of readings screen re are Theadditional firstknoppen is labeled Clear readings This will two butns. Overige clear aan minimum, maximum, and average Onr het scherm met metingen bevinn readings of session. This function is The nog first twee is labeled Clear readings This will zich knoppen. especially useful formaximum, termining clear minimum, andsystem average De eersteofknop heet Clear stability. readings session. This readings function is (Metingen wissen). Hiermee worn especially useful for termining system minimum-, maximum- en gemidl The or option is Exit Session. This will not stability. metingen van sessie gewist. Deze functie exithandig readings screen but will is only vooral voor het bepalen vantake The or option is Exit Session. This will not systeemstabiliteit. only exit readings screen but will take Light8 9 51: Status 2: Power Butn 3: DeviceLight Name Status 1:1:Statuslampje Temperature Power Butn Probe Indicars 2:2:4: Aan/Uit-knop Microvan USB charging port Device Name 3:3:5: Naam het apparaat ¼ inch flare pressure Temperature Probe Indicarstransducer 4:4:6: Indicars vanfitting temperatuursensor 5:5:connection Micro MicroUSB-oplaadpoort USB charging port 6:6:7: ¼¼¼ inch grote flare-koppeling voor core inch flarefitting fittingpressure with Schrar inch flare transducer drukomvormer pressure transducer connection connection 7:7:¼¼inch flare-koppeling metcore Schrarinchgrote flare fitting with Schrar kern voor drukomvormer pressure transducer connection

13 8: rmisr-temperatuurklem 9: Aansluitingen voor temperatuursensors **Opmerking** Op aangesloten modules zijn nummers 1-4, 5 en 9 uitsluitend aanwezig op hoofdmodule. De aangesloten module is alleen uitgerust met flare-koppeling voor het meten van druk van het koelmidl en het aanpassen van lading. Statuslampje Het meerkleurige led-lampje geeft status aan van uw PT Module. Knippert blauw: De module staat aan en zoekt naar een Blueoth-verbinding. Het knipperen houdt aan vanaf het moment dat u uw PT Module aanzet tdat u er verbinding mee maakt via RSA Pressure/Temperature-app. **Opmerking** Als verbinding tussen uw PT Module en uw smartphone of tablet om enige ren verbroken wordt, gaat module aumatisch weer zoeken naar een verbinding. Brandt continu blauw: De module staat aan en is via Blueoth verbonn met een smartphone of tablet. Brandt continu groen: De module is via Micro USB-poort aangesloten op een voedingsbron en is aan het oplan. **Opmerking** Zodra module helemaal is opgelan, gaat het groene lampje uit. Knippert rood (kort): De module knippert met korte ro flitsen om aan te geven dat het bezig is met het versturen van gegevens naar een verbonn smartphone of tablet. Dit treedt op terwijl het lampje continu blauw brandt. Knippert rood (lang): De module knippert met lange ro flitsen als er minr dan 10% van het tale batterijniveau resteert. Aan/Uit-knop Om uw PT Module aan of uit te zetten, drukt u eenmaal kort op Aan/ Uit knop. 13 Naam van het apparaat De naam van uw PT Module staat voor uw gemak vermeld aan rechterkant van het label. De naam is opgemaakt als YJPT XXXX-XXXX. De naam van het apparaat dient als naam van uw PT Module in RSA-app, als serienummer, en als Blueoth-naam van het apparaat dat tijns het paren op uw smartphone of tablet verschijnt. Indicar van temperatuursensor Op het label van PT Module staat T1 en T2 afgedrukt om aan te geven welke temperatuurpoort aan achterkant van het apparaat overeenkomt met temperatuurpoort 1 (T1) en temperatuurpoort 2 (T2). Micro USB-oplaadpoort De PT Module kan worn opgelan met een standaard Micro USBoplaadkabel en bijbehoren USB-oplar. ¼ inch grote flare-koppeling voor drukomvormer De flare-koppeling aan voorkant van PT Module is bestemd voor drukomvormer met een werkdrukbereik van 0 t 700 psia. De koppeling is voorzien van een Adjust-a-Valve -opener en maat is bestemd om te passen op meeste systeemegangspoorten voor eenvoudige egang t meeste airconditioning- en koelapparaten. De compacte afmeting van PT Module en het koppelingssysteem zonr slang verminrt het verlies dat kan optren door slangen die gebruikt worn voor het lan door midl van een standaard test- en laadverelstuk. Adapters om PT Module te koppelen aan poorten van anre afmetingen, zijn verkrijgbaar bij Yellow Jacket. ¼ inch grote flare-koppeling met Schrarkern voor drukomvormer De Schrar-kernkoppeling op PT Module maakt het mogelijk koelmidl af te tappen en lading e te voeren of te verwijren, allemaal zonr dat u uw PT Module hoeft los te koppelen van het systeem.

14 -rmisrklem De rmisrpijpklem kan vastgeklemd worn aan en temperatuur meten van pijpen die in afmeting variëren van 6,35 mm t 34,93 mm. De sensor kan met een nauwkeurigheid van 0,2 C meten van 0 C t 70 C en heeft een volledig bereik van -40 C t 130 C. Voor beste en langdurigste stabiliteit van uw rmisrpijpklemsensor kunt u ze het beste bewaren bij een temperatuur lager dan 75 C (167 F). Thermisrsensorkoppelingen Elke PT Module is voorzien van twee temperatuursensorkoppelingen voor gebruik met rmisrklemmen. Werkdruk Proefdruk Barstdruk Apparaatspecificaties Drukmetingsresolutie MPa, 0,01 kg/cm 0,1 psi, 0,1 bar, 1 kpa, 0,01 2 Drukmetingsnauwkeurigheid Temperatuursensorbereik (apparaat) 14 0,5% van volledige schaal bij 25 C 1% van volledige schaal bij 13 C t 54 C (55 F t 130 F) 2% van volledige schaal bij -40 C t 120 C (40 F t 248 F) 0 t 700 psia (48,3 bar) Maximaal elaatbare druk zonr interne scha 1000 psia Maximaal elaatbare druk zonr verlies van afdichting 1500 psia Meetelement -40 C t 130 C (-40 F t 266 F) Max. kabeltemperatuur 80 C (176 F) Max. klemtemperatuur 95 C (203 F) Temperatuurdisplayresolutie: Temperatuurnauwkeurigheid (apparaat) Werktemperatuur Opslagtemperatuur Werkvochtigheid IP Class Levensduur van batterij Bereik Blueothradiosignaal Afmetingen Gewicht 0,1 C of F ±0,2 C (±0,36 F) -20 C t 71 C (-4 F t 160 F) Beperkt door batterij -20 C t 71 C (-4 F t 160 F) Voor beste batterijprestaties niet opslaan bij een temperatuur hoger dan 38 C (100 F) 0 t 95% RV (niet connserend) IP-klasse 10+ uur continu Tot 122 meter (400 voet) Beperkt door smartphone of tablet Sterkte van het Blueoth radiosignaal * Opmerking - Zoals bij alle radio -technologie, wanneer je begint te obstructies voegen tussen zenr en ontvanger, ultieme bereik kan zo afnemen verschillen objecten interfereren met radio signaal op verschillen manieren. hoe obstructies u evoegt tussen telefoon en Manoth, hoe zwakker het signaal kan worn na het doorlopen of rond obstakels. Dit kan uiteinlijk lein t een kortere maximale range. De Manoth maakt gebruik van hoogste Blueoth-radiozenr signaal kracht beschikbaar om beste ervoor te zorgen mogelijk bereik van uw Manoth echter elke situatie enigszins afwijken afhankelijk van omgeving / omgeving in u werkt. Klasse 1 Blueoth 2.1-radioverbinding 15,3 x 4 x 5,8 cm (6 lang x 1,6 breed x 2,3 diep) 225 gram (0,5 lb)

15 Oververhitting en onrkoeling Max. en min. druk Koelmidllijst Screenshots len Temperatuursensors Drukomvormers Druk op nul zetten Systeemkoppeling Hoogtecompensatie Batterij Aumatisch berekend door -app Toont en registreert maximale en minimale druk 98 NIST-koelmidlprofielen opgenomen; bewerkbaar Met screenshotfunctie kunt u druk- en temperatuurmetingen van uw sessies opslaan, die aumatisch georganiseerd kunnen worn op locatie en het apparaat waaraan onrhoud wordt gepleegd Kunnen twee temperaturen meten met behulp van NTCrmisrs met een hoge nauwkeurigheid één drukomvormer twee drukomvormers Bijzonr klein intern volume minimaliseert verlies van koelmidl tijns systeemanalyse. Bij standaardverelstukken en -slangen kan 50 keer zoveel koelmidl verloren gaan bij elke koppeling Bij het begin van elke sessie eenvoudig met één druk op nul te zetten Voer aan het begin van elke sessie hoogte in voor moeiteloze psia-compensatie Oplaadbare LiPo-batterij voor een lange batterijlevensduur en uitsteken oplaadmogelijkhen geduren levensduur van uw 15

16 Garantiebeleid Warranty Policy De The YELLOW YELLOW JACKET JACKET draadloze Wireless digitale Digital druk-/temperatuurmeter P/T Gauge from Ritchie Engineering van Ritchie Engineering Company, Company, Inc. is guaranteed Inc. is gegaranerd be free from vrij material van materiaal- and en fabricagefouten workmanship fects geduren for a een period perio of two van years. twee jaar. Alle All anre or YELLOW JACKET-producten products includ dit pakket zijn gegaranerd in this package vrij are van guaranteed materiaal- en be fabricagefouten free from geduren material and een workmanship perio van fects één jaar. for Deze a period garanties of - geln niet voor producten die zijn aangepast, misbruikt, verkeerd one year. gebruikt These of guarantees verkeerd do onrhoun. not cover prod ucts that have been altered, abused, misused or Niet improperly alle gecatalogiseer maintained. producten zijn voorradig en - komen in aanmerking voor reur. Neem contact op met uw Not YELLOW all catalogued JACKET-vertegenwoordiger products are scked of and eli fabriek voor gible meer for return. informatie. Please check with r YELLOW JACKET representative or facry for more Alle information. reurzendingen moeten voorzien zijn van een RGA-nummer All returns must en een have bewijs an RGA van number aankoop and of proof een kopie of purchase/copy van factuur. of Vraag invoice. uw Please RGA-nummer obtain an aan bij Ritchie RGA Engineering number from Cusmer Ritchie Engineering Service door Cusmer te bellen naar Service by calling All returns must be pre-paid. Alle reurzendingen moeten vooraf worn betaald. Ritchie Engineering Co., Co., Inc. Inc. YELLOW JACKET JACKET Products Products Division Division Hampshire Avenue South Bloomingn, MN 55438, Verenig U.S.A. Staten Telefoon: Phone: (800) or ou (952) Fax: Fax: (800) Web: Internet: Ritchie Engineering Co., Inc Ritchie Engineering Co., Inc.

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT TELETASK Handbook Multiple DoIP Central units DALISOFT 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool Connect the TDS20620V2 If there is a TDS13620 connected to the DALI-bus, remove it first.

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

IOS and Android APP instruction

IOS and Android APP instruction IOS and Android APP instruction - Open de APP Store of Google Play op uw toestel - Open the APP Store or Google Play on your device IOS Android - Download de Eurom Heating APP: - Download the Eurom Heating

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

Procedure Reset tv-toestellen:

Procedure Reset tv-toestellen: Procedure Reset tv-toestellen: Volgende procedure is te volgen wanneer er een tv-toestel, op een van de kamers niet meer werkt. TV Re-installation Factory Default Her-installeren van de TV Fabrieksinstellingen

Nadere informatie

www.smartwatchbydexclusives.nl DexOne NEDERLANDS Veel plezier met de DexOne! Alle activiteiten worden weergegeven op de app nadat de gegevens van de polsband gesynchroniseerd zijn. Lees deze handleiding

Nadere informatie

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1 Quick start guide Powerbank MI 16.000 Mah Follow Fast 2016 - All rights reserved. Page 1 ENGLISH The Mi 16000 Power Bank is a very good backup option for those on the move. It can keep you going for days

Nadere informatie

LDAP Server on Yeastar MyPBX & tiptel 31xx/32xx series

LDAP Server on Yeastar MyPBX & tiptel 31xx/32xx series LDAP Server on Yeastar MyPBX & tiptel 31xx/32xx series Tiptel b.v. Camerastraat 2 1322 BC Almere tel.: +31-36-5366650 fax.: +31-36-5367881 info@tiptel.nl Versie 1.2.0 (09022016) Nederlands: De LDAP server

Nadere informatie

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers English Instructions Windows 8 out-of-the-box supports the ICARUS Illumina (E653) e-reader. However, when users upgrade their Windows

Nadere informatie

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN)

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) [Type text] NL: Verkoopt u producten die niet aan jonge bezoekers verkocht mogen worden of heeft uw webwinkel andere (wettige) toelatingscriteria? De Webshophelpers.nl

Nadere informatie

NEDERLANDS. Display Instructies. Knoppen. Geeft afwisselend Tijd, Datum en Temperatuur weer, kan ook ingesteld worden op enkel tijd

NEDERLANDS. Display Instructies. Knoppen. Geeft afwisselend Tijd, Datum en Temperatuur weer, kan ook ingesteld worden op enkel tijd NEDERLANDS Het ziet eruit als een simpel blokje hout, maar maak een geluid (knip met je vingers, kuch, klap in je handen, of tip op de bovenkant) en het geeft onmiddelijk en afwisselend tijd, datum en

Nadere informatie

Wi-Fi Range Extender Add-on Device Quickstart Guide

Wi-Fi Range Extender Add-on Device Quickstart Guide Wi-Fi Range Extender Add-on Device Quickstart Guide Model No. WRP1220 What s inside: 1x Wi-Fi Range Extender 1x Power Adapter All Home8 add-on devices have to work with Home8 systems. Nederlands Stap 1:

Nadere informatie

FAAC DRIVER. Driver install procedure for FAAC boards. Installatieprocedure voor driver voor FAAC-kaarten.

FAAC DRIVER. Driver install procedure for FAAC boards. Installatieprocedure voor driver voor FAAC-kaarten. FAAC DRIVER Driver install procedure for FAAC boards Installatieprocedure voor driver voor FAAC-kaarten www.record-toegangstechniek.nl 1 When a FAAC board (E124 or E145) is connected to the USB port, it

Nadere informatie

AlarmShield Interactive Security System Quickstart Guide. Model No. OPG2204

AlarmShield Interactive Security System Quickstart Guide. Model No. OPG2204 AlarmShield Interactive Security System Quickstart Guide Model No. OPG2204 Nederlands Stap 1: Installatie Zorg dat u toegang heeft tot uw router (max. 3 meter afstand). Verbind de Security Shuttle met

Nadere informatie

EM6250 Firmware update V030507

EM6250 Firmware update V030507 EM6250 Firmware update V030507 EM6250 Firmware update 2 NEDERLANDS/ENGLISH Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 5 1.0 (UK) Introduction...

Nadere informatie

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Handleiding/Manual Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Inhoudsopgave / Table of Contents 1 Verbinden met het gebruik van

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-OINE.COM HNDLEIDING USERS MNUL EM1016 HNDLEIDING EM1016 USB NR SERIEEL CONVERTER INHOUDSOPGVE: PGIN 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud van de verpakking.... 2

Nadere informatie

Gebruikershandleiding / User manual. Klappers bestellen in de webshop Ordering readers from the webshop

Gebruikershandleiding / User manual. Klappers bestellen in de webshop Ordering readers from the webshop Gebruikershandleiding / User manual Klappers bestellen in de webshop Ordering readers from the webshop Gebruikershandleiding klappers bestellen Voor het bestellen van klappers via de webshop moeten de

Nadere informatie

Automatic Medication Dispenser Add-on Device Quickstart Guide

Automatic Medication Dispenser Add-on Device Quickstart Guide Automatic Medication Dispenser Add-on Device Quickstart Guide Model No. WMD1201 What s inside: 1x Automatic Medication Dispenser 6x Dosage Templates 1x Key 4x AA Battery All Home8 add-on devices have to

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Fall Detector Add-on Device Quickstart Guide

Fall Detector Add-on Device Quickstart Guide Fall Detector Add-on Device Quickstart Guide Model No. FDS1300 What s inside: 1x Fall Detector 1x Lanyard 1x Power Cable All Home8 add-on devices have to work with Home8 systems. Nederlands Stap 1: Apparaat

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

Infrared Motion Sensor Add-on Device Quickstart Guide

Infrared Motion Sensor Add-on Device Quickstart Guide Infrared Motion Sensor Add-on Device Quickstart Guide Model No. PIR1301 What s inside: 1x Infrared Motion Sensor 1x Double-Sided Tape 1x Battery (CR123A) All Home8 add-on devices have to work with Home8

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK)

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) (for Dutch go to page 4) How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) The Illumina HD offers dictionary support for StarDict dictionaries.this is a (free) open source dictionary

Nadere informatie

MobiDM App Handleiding voor Windows Mobile Standard en Pro

MobiDM App Handleiding voor Windows Mobile Standard en Pro MobiDM App Handleiding voor Windows Mobile Standard en Pro Deze handleiding beschrijft de installatie en gebruik van de MobiDM App voor Windows Mobile Version: x.x Pagina 1 Index 1. WELKOM IN MOBIDM...

Nadere informatie

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 1. 7. ---- 3. ---- 4. ---------- 6. 5. 2. ---- 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5.

Nadere informatie

Medication Tracking Sensor Add-on Device Quickstart Guide

Medication Tracking Sensor Add-on Device Quickstart Guide Medication Tracking Sensor Add-on Device Quickstart Guide Model No. ADS1302 What s inside: 1x Medication Tracking Sensor All Home8 add-on devices have to work with Home8 systems. Nederlands Stap 1: Apparaat

Nadere informatie

ATOS Viewer for Dental Frameworks User Manual

ATOS Viewer for Dental Frameworks User Manual ATOS Viewer for Dental Frameworks User Manual www.dentwise.eu Inhoud Content NEDERLANDS... 2 1. Installatie... 2 2. Algemene Functies... 2 3. Afstanden Meten... 3 4. Doorsneden Maken... 4 5. Weergave Aanpassen...

Nadere informatie

Functioneel Ontwerp / Wireframes:

Functioneel Ontwerp / Wireframes: Functioneel Ontwerp / Wireframes: Het functioneel ontwerp van de ilands applicatie voor op de iphone is gebaseerd op het iphone Human Interface Guidelines handboek geschreven door Apple Inc 2007. Rounded-Rectangle

Nadere informatie

Systeem Wand Samenstellings Applicatie. Cabinet configuration tool. Nederlandse handleiding

Systeem Wand Samenstellings Applicatie. Cabinet configuration tool. Nederlandse handleiding Systeem Wand Samenstellings Applicatie Cabinet configuration tool Nederlandse handleiding 1 Handleiding bylsma wand configuratie tool... 2 1.1 Disclaimer... 2 2 Wand samenstellen... 2 2.1 Applicatie lay-out...

Nadere informatie

PIR DC-SWITCH. DC Passive infra-red Detector. Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL

PIR DC-SWITCH. DC Passive infra-red Detector. Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL PIR DC-SWITCH DC Passive infra-red Detector Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL Please read this manual before operating your DETECTOR PIR DC-Switch (PDS-10) De PDS-10 is een beweging

Nadere informatie

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 2. ---- 1. ---- 3. ---- 7. ---------- 5. 4. 6. 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5. Power

Nadere informatie

Hoe te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X How to connect to NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X

Hoe te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X How to connect to NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X Handleiding/Manual Hoe te verbinden met (NDIRO): Apple OS X How to connect to (NDIRO): Apple OS X Inhoudsopgave / Table of Contents 1 Verbinden met het gebruik van Apple OS X (Nederlands)... 3 2 Connect

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by Micro SD card or USB

EM7680 Firmware Update by Micro SD card or USB EM7680 Firmware Update by Micro SD card or USB 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by Micro SD card or USB Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL)

Nadere informatie

EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2

EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2 EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware Auto-update for Kodi 17.2 Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Opmerking...

Nadere informatie

Water Leak Sensor Add-on Device Quickstart Guide

Water Leak Sensor Add-on Device Quickstart Guide Water Leak Sensor Add-on Device Quickstart Guide Model No. WLS1300 What s inside: 1x Water Leak Sensor 2x Double-Sided Tapes 1x Battery (CR123A) Mounting Accessories All Home8 add-on devices have to work

Nadere informatie

Nederlands. Stap 1: Installatie. Stap 2: Uw Smartphone instellen

Nederlands. Stap 1: Installatie. Stap 2: Uw Smartphone instellen Nederlands Stap 1: Installatie Zorg dat u toegang heeft tot uw router (max. 3 meter afstand). Verbind de Centrale module met uw (DHCP-) router met behulp van de ethernet-netwerkkabel. Sluit de Centrale

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

Handleiding Meldportaal Ongebruikelijke Transacties - pg 2. Manual for uploading Unusual Transactions - Reporting Portal - pg 14

Handleiding Meldportaal Ongebruikelijke Transacties - pg 2. Manual for uploading Unusual Transactions - Reporting Portal - pg 14 Handleiding Meldportaal Ongebruikelijke Transacties - pg 2 Manual for uploading Unusual Transactions - Reporting Portal - pg 14 Handleiding Meldportaal Ongebruikelijke Transacties meldportaal.fiu-nederland.nl

Nadere informatie

it600 Smart Home Range

it600 Smart Home Range MAKING LIFE SIMPLE Smart Thermostat VS20 and TRV10RFM Door/Window Sensor OS600 Smart Plug SPE600 it600 Smart Home Range 2 Index Introduction... 5 The SALUS it600 Smart Home App... 6 Gateway and VS20 Thermostat...

Nadere informatie

EM7580 Firmware Update by Micro SD card

EM7580 Firmware Update by Micro SD card EM7580 Firmware Update by Micro SD card 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7580 Firmware update by Micro SD card Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Opmerking...

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

Fire + CO Alarm Sensor Add-on Device Quickstart Guide

Fire + CO Alarm Sensor Add-on Device Quickstart Guide Fire + CO Alarm Sensor Add-on Device Quickstart Guide Model No. SNH1300 What s inside: 1x Fire + CO Alarm Sensor 2x Double-Sided Tapes 1x Battery (CR123A) Mounting Accessories All Home8 add-on devices

Nadere informatie

Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina

Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina Op deze pagina treft u een aantal veel gestelde vragen aan over het opstarten van de nieuwe webloginpagina http://weblogin.tudelft.nl: 1. Ik krijg de melding

Nadere informatie

Bluetooth Music Center

Bluetooth Music Center NL Gebruiksaanwijzing 2 EN Instruction manual 11 BMN50Easy BMN50Easy-TW BMN35Easy BMN35Easy-TW Bluetooth Music Center 1 Inhoud Checklist alle onderdelen 3 Speaker installeren (Bolero) 4 Digitale Mini-Box

Nadere informatie

Technologie. Bluetooth gebruiken

Technologie. Bluetooth gebruiken Bluetooth is communicatietechnologie die het mogelijk maakt data te versturen en te ontvangen zonder leidingen of kabels. Met de Bluetooth features kun je een draadloze verbinding maken tussen je NXT en

Nadere informatie

Find Neighbor Polygons in a Layer

Find Neighbor Polygons in a Layer Find Neighbor Polygons in a Layer QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Dick Groskamp This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Nadere informatie

Nederlands. Stap 1: Installatie. Stap 2: Uw Smartphone instellen

Nederlands. Stap 1: Installatie. Stap 2: Uw Smartphone instellen Nederlands Stap 1: Installatie Zorg dat u toegang heeft tot uw router (max. 3 meter afstand). Verbind de Centrale module met uw (DHCP-) router met behulp van de ethernet-netwerkkabel. Sluit de Centrale

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 7 februari 2011

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 7 februari 2011 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 7 februari 2011 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Handleiding NL pagina 2. Manual UK page 6. Network Settings

Handleiding NL pagina 2. Manual UK page 6. Network Settings Handleiding NL pagina 2 Manual UK page 6 Network Settings 2 NEDERLANDS Netwerkinstellingen Inhoudsopgave Netwerkinstellingen voor Windows 98 en ME... 2 Netwerkinstellingen voor Windows 2000 en XP... 3

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-ONLINE.COM NL HANDLEIDING USERS MANUAL EM1033 HANDLEIDING NL EM1033 TWEE POORTS AUTOMATISCHE KVM SWITCH INHOUDSOPGAVE: PAGINA 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Zo kan je linken maken tussen je verschillende groepen van gegevens.

Zo kan je linken maken tussen je verschillende groepen van gegevens. 1 1. Entity Reference Entity Reference zal ook een onderdeel zijn van Drupal 8. Het is een module van het type veld. Het is een heel krachtige module die toelaat om referenties te maken tussen verschillende

Nadere informatie

bla bla Guard Gebruikershandleiding

bla bla Guard Gebruikershandleiding bla bla Guard Gebruikershandleiding Guard Guard: Gebruikershandleiding publicatie datum dinsdag, 13. januari 2015 Version 1.2 Copyright 2006-2013 OPEN-XCHANGE Inc., Dit document is intellectueel eigendom

Nadere informatie

Cameramanager LSU Installation Guide

Cameramanager LSU Installation Guide Cameramanager LSU Installation Guide Network based video surveillance server Version 1.1 / August 2009 Copyright 2010 - Cameramanager.com Page 1 LSU installation guide index 1. Connecting the LSU to your

Nadere informatie

JABRA Mini. Handleiding. jabra.com/mini

JABRA Mini. Handleiding. jabra.com/mini JABRA Mini Handleiding jabra.com/mini 2013 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective

Nadere informatie

Nederlands. Stap 1: Installatie. Stap 2: Uw Smartphone instellen

Nederlands. Stap 1: Installatie. Stap 2: Uw Smartphone instellen Nederlands Stap 1: Installatie Zorg dat u toegang heeft tot uw router (max. 3 meter afstand). Verbind de Centrale module met uw (DHCP-) router met behulp van de ethernet-netwerkkabel. Verbind de Centrale

Nadere informatie

ALGORITMIEK: answers exercise class 7

ALGORITMIEK: answers exercise class 7 Problem 1. See slides 2 4 of lecture 8. Problem 2. See slides 4 6 of lecture 8. ALGORITMIEK: answers exercise class 7 Problem 5. a. Als we twee negatieve (< 0) getallen bij elkaar optellen is het antwoord

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 6 januari 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Intermax backup exclusion files

Intermax backup exclusion files Intermax backup exclusion files Document type: Referentienummer: Versienummer : Documentatie 1.0 Datum publicatie: Datum laatste wijziging: Auteur: 24-2-2011 24-2-2011 Anton van der Linden Onderwerp: Documentclassificatie:

Nadere informatie

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN M A N U A L HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN MANUAL - ACTIVE MOTOR VALVE Model E710877 E710878 E710856 E710972 E710973 www.tasseron.nl Inhoud / Content NEDERLANDS Hoofdstuk Pagina NL 1 ALGEMEEN 2 NL 1.1

Nadere informatie

ParkinsonThuis Studie. Installatiehandleiding

ParkinsonThuis Studie. Installatiehandleiding ParkinsonThuis Studie. Installatiehandleiding Inhoud Inleiding... 3 1. Installeren van de Pebble app... 4 2. Koppelen van het Pebble horloge en de smartphone... 6 3. Installeren van de Fox Inzicht App...

Nadere informatie

User manual Gebruikershandleiding. Version 1.0 March

User manual Gebruikershandleiding. Version 1.0 March User Manual Hotel Safe GB NL User manual Gebruikershandleiding 1 User Manual Overview LED display Override key cover * button # button General Thank you for choosing a SafetyFirst Hotel Safe. Before operating

Nadere informatie

1. Voor het installeren wordt geadviseerd een backup te maken van uw database en bestanden.

1. Voor het installeren wordt geadviseerd een backup te maken van uw database en bestanden. NL: KiyOh.nl gebruikers kunnen met deze plug in automatisch klantbeoordelingen verzamelen, publiceren en delen in social media. Wanneer een klant een bestelling heeft gemaakt in uw Magento Shop, wordt

Nadere informatie

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759 DISCLAIMER : 1. Het is een risicovolle belegging / It is an investment with risc. 2. Gebruik enkel geld dat u kan missen / Only invest money you can miss. 3. Gebruik de juiste procedure / Use the correct

Nadere informatie

Introductie tot het ON0RCL Echolink-systeem

Introductie tot het ON0RCL Echolink-systeem Introductie tot het ON0RCL Echolink-systeem Bijgedragen door Douglas Ros Radio Club Leuven De bedoeling van Echolink is verre spraak-verbindingen tussen radioamateurs mogelijk te maken, gebruik makend

Nadere informatie

SPX Model A-360 Azimuth Antenna Rotor Model 1 & 2

SPX Model A-360 Azimuth Antenna Rotor Model 1 & 2 Gauke Boelensstraat 108 NL-9203 RS Drachten The Netherlands Tel: +31 (0) 512 354 126 GSM: +31 (0) 650 882 889 Fax: +31 (0) 847 187 776 www.rfhamdesign.com E-mail: info@rfhamdesign.com Model A-360 Azimuth

Nadere informatie

AIR MUSIC GEBRUIKERSHANDLEIDING M EERKAMER MUZIEKSTREAMER. Meerkamer Muziekstreamer. Model number: WG-1167

AIR MUSIC GEBRUIKERSHANDLEIDING M EERKAMER MUZIEKSTREAMER. Meerkamer Muziekstreamer. Model number: WG-1167 AIR MUSIC M EERKAMER MUZIEKSTREAMER GEBRUIKERSHANDLEIDING Meerkamer Muziekstreamer Model number: WG-1167 Lees alle aanwijzingen alvorens deze Meerkamer Muziekstremer te gebruiken en bewaar de handleiding

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Productinformatie I-1. Inhoud van de verpakking Smart Plug Switch Snelstartgids CD met snelle installatiegids I-2. Voorzijde Power LED Switch

Nadere informatie

Fitness Tracker Nederlandse Handleiding

Fitness Tracker Nederlandse Handleiding Fitness Tracker Nederlandse Handleiding www.fitness-tracker.nl Inhoudsopgave 1. Voordat u begint... 2 1.1 Waarschuwing... 2 1.2 Smartphone ondersteuning... 2 1.3 Opladen... 2 2. Koppelen met uw smartphone...

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Cameramanager LSU Installation Guide

Cameramanager LSU Installation Guide Cameramanager LSU Installation Guide Network based video surveillance server Version 1.3 / November 2011 Copyright 2011 - Cameramanager.com Page 1 LSU installation guide index 1. Connecting the LSU to

Nadere informatie

Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo, het communicatie platform voor basisonderwijs.

Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo, het communicatie platform voor basisonderwijs. Handleiding Registratie Mijnschoolinfo en App Nederlandstalig pagina 1-7 Registration Procedure Mijnschoolinfo and App English version see page : 8-16 Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo,

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK VAN UW INTERNET BANKIEREN (IB)-PASS

HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK VAN UW INTERNET BANKIEREN (IB)-PASS HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK VAN UW INTERNET BANKIEREN (IB)-PASS De Hakrinbank stelt hoge eisen aan de veiligheid en past daarom diverse beveiligingsmethoden en technieken toe om uw transacties en gegevens

Nadere informatie

JABRA CLASSIC. Handleiding. jabra.com/classic

JABRA CLASSIC. Handleiding. jabra.com/classic Handleiding jabra.com/classic INHOUD 1. WELKOM... 3 2. HEADSET OVERZICHT... 4 3. DRAGEN... 5 3.1 OORGELS VERWISSELEN 3.2 DE OORHAAK BEVESTIGEN 4. DE BATTERIJ OPLADEN... 7 5. VERBINDEN... 8 6. GEBRUIKEN...

Nadere informatie

Bluetooth Software Update Handleiding voor Windows 7. Geschikt voor 2012 producten CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi

Bluetooth Software Update Handleiding voor Windows 7. Geschikt voor 2012 producten CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Bluetooth Software Update Handleiding voor Windows 7 Geschikt voor 2012 producten CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi 1 Introductie Deze handleiding beschrijft de benodigde stappen om de Bluetooth firmware

Nadere informatie

Bluetooth Music Center

Bluetooth Music Center NL Gebruiksaanwijzing 2 EN Instruction manual 9 DE Bedienungs anleitung - FR Mode d emploi - BMC35Easy/-EB BMC50Easy/-EB BMC50Easy-NW Bluetooth Music Center 1 Inhoud Checklist alle onderdelen 3 Speaker

Nadere informatie

Recom PDA service software Remeha Avanta

Recom PDA service software Remeha Avanta Live monitoring Boiler parameters Gebruikersinstructie Short reference guide Recom PDA service software Remeha Avanta Lock-outs Shutdowns Exit Recom PDA Inleiding De Remeha Recom PDA service software biedt

Nadere informatie

CENTEXBEL CLIENT WEB

CENTEXBEL CLIENT WEB CENTEXBEL CLIENT WEB Table of Contents Wat is de Centexbel Client web?... 2 Hoe een account activeren in het programma?... 2 Schermen... 4 Log in... 4 Wat als er een personeelslid met de account gegevens

Nadere informatie

Function checklist for the ML-350 or XL-350 with a print set. Missing loop.

Function checklist for the ML-350 or XL-350 with a print set. Missing loop. Function checklist for the ML-350 or XL-350 with a 260217 print set. Below mentioned check-point should resolve function problems of the lift systems. Missing loop. When a lift is connected to an external

Nadere informatie

Plotten. technisch tekenwerk AUTOCAD 2000

Plotten. technisch tekenwerk AUTOCAD 2000 Inleiding Voor het plotten van uw bent u bij Lifoka aan het juiste adres. Snel, betrouwbaar en dat in grote of kleine oplagen. Niet alleen het plotten, maar ook vergaren en verzenden kan Lifoka voor u

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Nederlands 70 www.logitech.com/support/type-s

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

ATEX serie ATEX range

ATEX serie ATEX range ATEX serie ATEX range εx ATEX SERIE / ATEX RANGE Deze afsluiters zijn ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met CE richtlijnen 94/9 apparaten en protectiesystemen gebruikt in potentiële explosieve

Nadere informatie

Holiday child daycare. Manual online enrollments 2015 (see below for translation website)

Holiday child daycare. Manual online enrollments 2015 (see below for translation website) Holiday child daycare Manual online enrollments 2015 (see below for translation website) Step 1: Registration Click the registration link (via intranet or www.vakantieopvangstekelbees.be Reserveren) Fill

Nadere informatie

SPX AX-400 Azimuth & Elevation antenna rotator Model 1 & 2

SPX AX-400 Azimuth & Elevation antenna rotator Model 1 & 2 Gauke Boelensstraat 108 NL-9203 RS Drachten The Netherlands Tel: +31 (0) 512 354 126 GSM: +31 (0) 650 882 889 Fax: +31 (0) 847 187 776 www.rfhamdesign.com E-mail: info@rfhamdesign.com SPX AX-400 Azimuth

Nadere informatie