Dual Pressure. Single Pressure. User s Manual. User s Manual. Made for iphone and Made for ipad mean that an electronic accessory has been designed to

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dual Pressure. Single Pressure. User s Manual. User s Manual. Made for iphone and Made for ipad mean that an electronic accessory has been designed to"

Transcriptie

1 Dual Pressure Wireless Digital Dual dubbele P/T Pressure Gauge draadloze Wireless Digital digitale P/T druk-/ Gauge temperatuurmeter Single Pressure Wireless enkelvoudige Digital Single draadloze P/T Pressure Gauge digitale Wireless druk-/ Digital P/T Gauge temperatuurmeter User s Manual Gebruikershandleiding User s Manual Ma for iphone 5s, iphone 5c, iphone 5, Gemaakt iphone Ma for 4s, iphone 5s, 4, ipad iphone Air, 5c, ipad iphone mini 5, with Ma Retina for voor iphone iphone 4s, display, 5s, 4, ipad iphone 6 Plus, ipad (4th 5c, iphone Air, generation), iphone 6, 5, 5, iphone ipad mini ipad iphone 5s, with (3rd 4s, iphone Retina generation), iphone 5c, 4, 4, ipad iphone display, ipad Air, 5, (4th 2 ipad mini iphone with Retina 4s, iphone display, 4, ipad ipad Air (4th 2, generation), generation), ipad Air, ipad ipad mini (3rd (3rd 3, generation), generation), ipad with Retina ipad ipad 2 display, ipad (4th generation), ipad (3rd generation), ipad 2 Ma for iphone and Ma for ipad mean that an electronic accessory has been signed connect Ma for specifically iphone and iphone, Ma or for ipad, ipad respectively, mean that and Ma electronic has for been for iphone certified accessory and and by has Ma been veloper for for signed ipad mean meet that that Ma Apple an connect an electronic performance for iphone specifically accessory standards. en Ma iphone, has has been Apple for ipad or ipad, signed is not houdt respectively, in responsible and connect dat een has been specifically elektronisch for certified operation accessoire by iphone, of veloper or this or ipad, vice ontworpen respectively, or meet its is compliance and Apple and has specifiek has performance been with certified te safety worn standards. by by verbonn regulary veloper Apple is standards. met not meet respectievelijk Please responsible Apple note performance that een iphone operation use standards. of this of of ipad, accessory Apple this en is vice is not door not with or its ontwikkelaar iphone, compliance responsible or ipad for with is for may gecertificeerd safety affect operation and wireless regulary of of om this this te performance. vice voldoen standards. its its aan Please compliance prestatienormen note with that with safety use and and van of this regulary Apple. accessory Apple standards. with is niet iphone, Please verantwoorlijk note or note ipad that that may use affect use voor of of this wireless this werking accessory performance. van with with dit apparaat iphone, or of or ipad ipad may naleving may affect van wireless veiligheidsnormen performance. en regelgeving. Merk op dat het gebruik van dit accessoire met een iphone of ipad invloed kan hebben op draadloze prestaties. iphone, iphone, ipad en ipad Retina and zijn Retina hanlsmerken are tramarks van of Apple Apple Inc., Inc., geregistreerd registered in in Verenig U.S. and Staten or en countries. anre lann. ipad AiriPad Air en ipad and iphone, mini ipad zijn ipad mini hanlsmerken are tramarks Retina are van tramarks of Apple, Apple, Inc. Inc. of Apple Inc., registered iphone, ipad ipad and in Google and and U.S. Retina Play and are are are or tramarks tramarks countries. of of of ipad Apple Google Air Inc., Inc., Inc. and registered en ipad Google mini Play are U.S. zijn U.S. tramarks hanlsmerken or of Apple, countries. van Inc. Google ipad ipad Air Air Inc. The and and Blueoth ipad ipad mini mini are are word tramarks and of of logos Apple, are Inc. Inc. registered tramarks and owned Google by Play Blueoth are tramarks SIG, Inc. and of Google any use Inc. Het Blueoth -woordhanlsmerk Google Play Play are are en tramarks logo s of of daarvan Google Inc. zijn Inc. geregistreer of The such Blueoth marks hanlsmerken by word Ritchie mark Engineering van and Blueoth logos is are SIG, unr registered Inc. license. elk gebruik The Or tramarks The van Blueoth tramarks rgelijke owned hanlsmerken word by tra Blueoth mark and names door SIG, logos are Ritchie Inc. are are those and registered Engineering of any ir use valt onr respective of tramarks such licentie. marks owned owners. by Ritchie by by Blueoth Engineering SIG, SIG, Inc. is Inc. unr and and any license. any use use of of such such marks by by Ritchie Engineering is is unr license. Overige Or tramarks and tra names are those of ir respective Or hanlsmerken tramarks owners. and en and hanlsnamen tra names are zijn are those eigendom of of ir ir van hun respectieve respective eigenaars. owners.

2 Voor u begint Contact opnemen met Ritchie Om accessoires te bestellen, onrsteuning te krijgen of dichtstbijzijn YELLOW JACKETdistributeur te vinn. Hoofdkanor en postadres: Ritchie Engineering Co, Inc. YELLOW JACKET Products Division Hampshire Avenue South Bloomingn, MN , Verenig Staten Telefoon: (952) of (800) Fax: (800) Veligheidsinformatie Gebruik het apparaat alleen zoals wordt beschreven in ze handleiding. Anrs kan dit bescherming van apparatuur aantasten. Raadpleeg veiligheidsinformatie. Een waarschuwing verwijst naar situaties en hanlingen die gevaren inhoun voor gebruiker. Een voorzorg verwijst naar situaties en hanlingen die het apparaat of te testen apparatuur kunnen beschadigen. Waarschuwing Volg ze richtlijnen om persoonlijk letsel of dood te vermijn: Voor meeste overhen en wettelijke auriteiten moeten HVAC-technici opgeleid en gecertificeerd zijn inzake veilige en correcte werking van HVACols zoals dit apparaat. Om dit apparaat veilig te gebruiken is een goe training noodzakelijk, aangezien dit apparaat kan worn aangesloten op verschillen soorten apparatuur met een uitgebrei combinatie van slangen en koppelingen. Lees volledige gebruikershandleiding vóór u dit apparaat gaat gebruiken. Gebruik het apparaat alleen zoals wordt beschreven in ze handleiding, anrs kan dit bescherming van apparatuur aantasten. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is. Inspecteer eerst case vóór u het apparaat gebruikt. Zoek naar barsten of losse onrlen. Dit apparaat bevat geen interne onrlen die door gebruiker kunnen worn onrhoun. Het apparaat mag niet worn geopend. Laat het apparaat alleen nazien door Ritchie Engineering Co. of geauriseer servicecentra. Gebruik het apparaat niet als het niet correct werkt. De bescherming kan aangetast zijn. Bij twijfel, laat het apparaat nazien. Gebruik het apparaat niet in nabijheid van explosief gas, damp of sf. Verschillen koelmidlen zijn bewust uitgesloten omwille van heel belangrijke veiligheidsrenen. Gebruik nooit koelmidlen in dit apparaat die niet worn vermeld in het Setup-menu. De koelmidlenlijst in dit apparaat kan koelmidlen bevatten die geclassificeerd zijn als brandbaar. Als rgelijke koelmidlen zijn geselecteerd, kan operar extra certificaties en/of training nodig hebben. Neem contact op met uw overheid en wettelijke auriteit en voldoe aan alle voorwaarn. Draag altijd oog- en huidbescherming bij het werken met koelmidlen. De ontsnappen koelmidldampen creëren bevriezingsgevaar. Zorg ervoor dat ventilatie van slangen met koelmidldamp niet op huid terechtkomt. 2

3 Maximale werkdruk: 700 psia (4,83 MPa) Dit apparaat heeft verschillen ingangen, zowel elektrische als mechanische. De nodige voorzorg is noodzakelijk om manieren vast te stellen waarop een elektrische schok zich zou kunnen voordoen. Bijvoorbeeld: Natte of vochtige omstandighen in combinatie met een sensor kunnen lein t een elektrisch pad over het apparaat. Houd alle onrling verbonn apparatuur schoon, gerangschikt en in goe staat. Gebruik het apparaat niet als u niet bevoegd bent om potentiële elektrische sringen te herkennen. Opgelet Om beschadiging van apparatuur te vermijn, volgt u ze richtlijnen: Drukwaarn mogen niet buiten in ze handleiding vermel specificaties vallen. Introduceer geen zwaar belan vloeisffen of stalen met olie in het apparaat. Lees en volg instructies en specificaties met betrekking t batterijen die worn gebruikt in dit apparaat, die het kunnen beschadigen. Gebruik dit apparaat niet op systemen met lekdichten chemische sffen. Deze lekdichters kunnen zich ophopen en sllen in dit apparaat, wat leidt t permanente beschadiging. Gebruik dit apparaat uitsluitend met beschermen apparaatbehuizing, omdat ze laadpoort en temperatuursensorverbindingspoorten beschermt tegen ongewenste verontreiniging. Gebruik geen beschadig USB-lars om PT Module op te lan, omdat dit scha kan ebrengen aan het elektrische circuit en/of batterij. Gebruik uitsluitend met koelmidlen die zijn goedgekeurd voor gebruik met PT Module. Het gebruik van niet-goedgekeur koelmidlen kan scha veroorzaken aan PT Module. Een volledige lijst met goedgekeur koelmidlen vindt u in RSA-app in het geelte Select Refrigerant (Koelmidl selecteren). Aan slag De PT Module is een precisieapparaat voor het nauwkeurig meten en rapporteren van belangrijke informatie die nodig is voor het plegen van onrhoud aan koel- en airconditioningsapparatuur. De PT Module geeft systeeminformatie direct weer op uw smartphone of tablet door midl van een klasse 1 Blueoth v.2.1-radioverbinding. De PT Module is compatibel met elk ios-apparaat waarop ios 7.0 of later wordt uitgevoerd, en -apparaten waarop (Ice Cream Sandwich) of later wordt uitgevoerd. Controleer of uw PT Module volledig is opgelan voordat u het apparaat voor eerste keer gaat gebruiken. U moet ook gratis RSA Pressure/Temperatureapp downloan in Apple App Sre voor ios-apparaten of in Google Play Sre voor -apparaten. U kunt QR-cos scannen die u aantreft op verpakking van uw PT Module, op links klikken die u aantreft op YellowJacket.com, of naar Yellow Jacket zoeken in een van twee app-sres. Paren Om onrhoudsmetingen te kunnen aflezen, moet uw PT Module via Blueoth zijn verbonn met een ios-smartphone of 3

4 -tablet waarop ios 7.0+ wordt uitgevoerd of een -smartphone or tablet waarop running (Ice (Ice Cream Cream phone Sandwich or tablet of or later) later). running wordt To connect uitgevoerd r Om (Ice uw Cream PT Sandwich Module PT Module or later). r phone To verbinn connect or tablet r met uw two smartphone must PT first Module be of paired tablet, r moeten phone anor. or tablet twee eerst The aan two pairing elkaar must of first worn module be paired gepaard. r one Het vice anor. paren is van done The pairing module in r of phone met uw module or mobiele tablet s r apparaat settings. vice wordt is uitgevoerd **Note** done in r in het phone only geelte need or tablet s Instellingen pair settings. r van uw smartphone of tablet. PT Module first time connect it r **Opmerking** **Note** only U hoeft need uw pair r PT Module phone PT Module alleen or tablet, te first paren however, time als u if ze connect voor force it r eerste r keer phone verbindt or tablet, met uw however, forget smartphone if r force of tablet. r PT Als Module phone u uw or smartphone tablet will need forget of tablet re-pair. r echter **Note** opdracht r PT geeft Module om uw PT will Module need PT can re-pair. Module be paired **Note** vergeten, with r moet multiple u ze opnieuw vices PT Module at paren. can same **Opmerking** be time. paired However, with Uw it can multiple only vices be PT connected Module at kan and same met sending meerre time. However, readings it apparaten one can only phone be tegelijk or connected tablet worn at a and time. gepaard. sending De readings module kan echter maar met één smartphone of tablet tegelijk one phone worn or tablet verbonn at a time. en daar metingen naar To pair sturen. r PT Module first need To pair r open settings PT menu Module on first phone Om or need uw tablet open wish PT settings Module pair menu te r paren, on moet phone PT u Module. or eerst tablet het Next menu wish tap Instellingen on Blueoth pair r openen enter op PT smartphone Blueoth Module. Next settings. of tablet tap on Be waarmee Blueoth sure u turn uw r enter phone PT Module wilt paren. Tik vervolgens op or tablet s settings. Blueoth Be radio sure on turn if it is r not already Blueoth om naar Blueoth-instellingen phone te gaan. on. or tablet s Zet Blueoth-radio on van if uw it is smartphone not already of on. tablet aan als u dat nog niet gedaan hebt. module hebt, is hoofdmodule module met PT het Module label on label PT not Module, one that niet says gene PT Module met het PT on label Ter label Module. not The PT one Ter module that says Module. will go through De module PT Ter a brief doorloopt Module. start up nu sequence The een module korte n opstartprocedure will light go through on r a en brief daarna start gaat up PT sequence Module het lampje should n op start uw light blink on r blue. PT This Module means blauw PT that Module knipperen. r should Dit start houdt blink dat PT blue. Module uw This is means searching PT that Module for r available zoekt Blueoth naar beschikbare vices PT Module connect Blueoth-apparaten is searching with. for Next, available if om verbinding mee te maken. Als u een Blueoth are using an vices connect phone or with. tablet, Next, tap on -smartphone gebruikt, moet u nu if onr Scan are using aan at het an scherm botm op phone of Scan screen or tablet, (Scannen) tap scan on for tikken available Scan om at te vices. scannen botm Apple naar of ios beschikbare screen vices should scan for apparaten. aumatically available Apple vices. scan ios-apparaten Apple for available vices scannen Blueoth should aumatisch vices. aumatically naar scan beschikbare for available Blueothapparaten. vices. Next turn r PT Module on by Zet pressing Next nu turn uw and r releasing PT Module PT power Module aan butn door by on main pressing Aan/Uit-knop module. and releasing If op have hoofdmodule a power butn dual kort unit on in main te drukken. module. Als is If u een one have that a says dubbele dual unit main module is one that says 4 Uw PT Module moet nu op het scherm Your van uw smartphone PT Module of should tablet worn n show weergegeven up Your as available als beschikbaar PT vice Module apparaat should pair with n om on show mee r te phone paren. up as an or Dit available tablet s kan ongeveer screen. vice 30 This seconn pair may with take on duren. up r **Opmerking** 30 phone seconds. or tablet s De naam screen. van This uw may take up PT **Note** 30 Module seconds. is Your hetzelf als het PT serienummer Module s name en is staat **Note** afgedrukt same as Your op het serial label number van PT Module s and hoofdmodule is printed name on is boven main same het molnummer module s as serial label number (67001 just above and of 67002). is printed mol on Zodra number uw main (67001 module s or PT 67002). label Module just above wordt mol weergegeven number (67001 als beschikbaar or 67002). apparaat om mee te Once paren, r tikt u op naam PT Module van module shows up om as te an beginnen Once available r met vice het paren tap PT on met Module it s uw name smartphone. shows pair up it as Op with an -systemen available r phone. vice On tap kan on it s waarschuwing systems name a pair it Blueoth Blueoth with r pairing phone. pairing request On request (Blueothkoppelverzoek) worn weergegeven dat om alert systems may pop a up asking Blueoth confirm pairing request passkey alert tap may on OK pop bevestiging vraagt door midl van een pinco. up Tik continue. asking op OK om confirm verr te passkey gaan. tap on OK continue.

5 Connected light will continue blink blue. Connected Not Connected light (Niet will verbonn), continue blijft blink het blue. This is normal. This lampje Connected is normal. blauw knipperen. light will Dit continue is normaal. blink blue. This is normal. RSA-app App App RSA App In This dit el section vindt will u go meer over informatie various over functions, This section will go over various functions, settings, and procedures of RSA settings, This verschillen section and procedures will go functies, over of instellingen various functions, en procedures RSA Pressure/Temperature van App. RSA Pressure/ Pressure/Temperature Temperature-app. settings, and procedures App. of RSA Pressure/Temperature App. After pairing r phone or tablet After Wanneer pairing uw r PT phone Module or tablet r PT Module it should show up as r gepaard After pairing is met r PT uw Module Apple ios-smartphone it should show or tablet up as of eir Connected or Not Connected rar eir r -tablet, wordt Connected PT het or Module weergegeven Not Connected it should show rar up as als than Connected Not Paired (Verbonn) Blueoth of Not settings than eir Not Connected Paired or Not Blueoth Connected settings rar Connected screen. On (Niet verbonn) vices unr in plaats Paired van screen. Not than On vices unr Paired vices Paired Not Paired section (Niet on on gepaard) Blueoth Blueoth op het settings settings scherm vices met screen. section on Blueoth settings screen. Blueoth instellingen. On vices unr Op apparaten vices section in het on geelte Blueoth Paired settings vices Paired screen. (Gekoppel screen. apparaten) op het scherm met Blueoth instellingen. On vices once r PT On vices once r PT Als Module is paired if it is listed as Connected Module On uw Apple is paired ios vices PT Module if it is once listed r na het as Connected paren met PT Apple light ios-apparaten on module wordt will weergegeven glow a solid als blue. Module light is paired module if it is will listed glow as Connected Connected a solid blue. However, on (Verbonn), all vices gaat het or lampje if r ios However, op light on all module vices will glow or a if solid r blue. ios vice module lists r continu blauw PT brann. Module Met as Not vice alle However, -apparaten lists r on all of vices als PT uw Module ios-apparaat or if r as Not uw vice lists r PT Module weergeeft PT Module als as Not 5 Als u RSA Pressure/Temperatureapp van Yellow Jacket nog niet hebt gedownload, If have not already download Yellow If ga dan have nu naar not already Apple download App Sre of Yellow Google Jacket RSA Pressure/Temperature Jacket Play If Sre have om not already gratis RSA Pressure/Temperature app download te downloan. Yellow U App go eir Apple App Sre or App kunt Jacket go QR-cos eir scannen RSA Apple Pressure/Temperature App die u Sre aantreft or op Google Play Sre now download free Google verpakking App go Play eir van Sre uw now Apple download App PT Sre Module, or free op links app. You can eir use QR co links that app. Google klikken You Play die can eir Sre u aantreft now use op download YellowJacket.com, QR co links free that of are naar on Yellow r Jacket PT Module zoeken packaging, een are app. on You r can eir use PT Module QR co packaging, links that van follow twee app-sres. links that are available on follow are on r links that are available PT Module on packaging, YellowJacket.com, or just search for Yellow YellowJacket.com, follow links that or just are available search for on Yellow Jacket eir app sre. General YellowJacket.com, Settings eir or just app search sre. for Yellow Jacket in eir app sre. (Algemene General General Settings Settings instellingen) General Settings In het menu General Settings (Algemene instellingen) The General kunt Settings u verschillen menu is where functies can set The van General up uw and Settings change various RSA-app menu is functions instellen where of r en can set up wijzigen The and General change om ze Settings various aan te menu functions passen is aan where of wat r u can set RSA app personalize it for r nodig up and hebt. change RSA app various personalize functions of it for r r specific needs. specific needs. RSA app personalize it for r Om specific naar needs. algemene instellingen te gaan, tikt To u access op het eerste general scherm settings dat on wordt first To weergegeven access general settings on first screen available bij het upon openen opening van screen RSA-app To access available general upon opening settings on first app op tap het on tandwieltje gear in rechtsboven upper right aan RSA het screen app available tap on upon gear opening upper right corner scherm. of screen. corner RSA app of tap screen. on gear in upper right corner of screen.

6 Service Service Management Management (Onrhoudsbeheer) Your Information Your Here Information can set (Uw r gegevens) own name and r Hier company kunt u uw name. eigen This naam information en naam will van uw bedrijf invullen. Deze informatie wordt aumatically appear in s containing aumatisch weergegeven in s waarin systeemmetingen system readings worn which opgenomen can send die u direct directly vanuit from within app kunt versturen. app. Locations and Equipment (Locaties Locations en and apparatuur) Equipment Hier Here kunt u nieuwe are able locaties create creëren, new locations, extra add apparaten additional evoegen units existing aan bestaan locations, locaties, remove apparaten units from van locations locaties or verwijren completely of remove bestaan locaties existing geheel locations. verwijren. **Note** **Opmerking** If lete an Als entire u een location gehele locatie all screen verwijrt, shots associated worn with ook this alle location screenshots and any die equipment bij ze locatie this horen location en alle apparatuur op ze locatie verwijrd. Verwijr locaties en bijbehoren 6 screenshots kunnen niet worn teruggehaald. Als will u apparatuur all be leted. van een Deleted locatie locations verwijrt, and worn associated ook screen screenshots shots can verwijrd not be retrieved. die bij die Similarly apparatuur if horen. lete Verwijr equipment apparatuur from a en location bijbehoren screenshots shots associated kunnen niet with that worn equipment teruggehaald. will also leted. Deleted equipment and associated screen shots can not be retrieved. Preferences (Voorkeuren) Temperature Preference Preferences (Temperatuurvoorkeur) Hier stelt u meeteenhen in waarin temperatuurmetingen Temperature Preference van temperatuursensors, Set Vapor Saturation units that (Verzadig temperature damp), readings Liquid Saturation from (Verzadig temperature vloeisf), sensors, en Vapor waarn voor Saturation, Superheating Liquid (Oververhitting) Saturation, and en Subcooling values for (Onrkoeling) Superheating worn and Subcooling weergegeven. are displayed Opties in. zijn Options gran are Fahrenheit grees ( F) Fahrenheit of gran ( F) Celsius or grees ( C). De Celsius standaardmeeteenheid ( C). Default temperature voor temperatuur units are is gran Fahrenheit ( F). grees Fahrenheit ( F) Pressure Preference (Drukvoorkeur) Hier Pressure stelt u Preference meeteenhen in waarin drukmetingen worn weergegeven. Set units that pressure readings are Beschikbare meeteenhen zijn bar, pounds per square displayed inch absolute in. Available (psia), units pounds are bar, per pounds square per inch square gauge inch (psig), absolute kilopascal (psia), (kpa), pounds Megapascal per square (MPa) inch en gauge kilogram (psig), per kilopascals vierkante (kpa), centimeter (kg/cm^2). Megapascals De standaardmeeid (MPa), kilogram voor per square druk is pounds centimeter per square (kg/cm^2). inch gauge The fault (psig). pressure Au units Sleep are pounds (Aumatische per square slaapstand) inch gage (psig) Deze optie schakelt aumatische slaapstand van Au uw smartphone Sleep of tablet uit, zodat uw smartphone This option of will tablet disable tijns r een phone sessie or tablet s waarin aumatic u metingen sleep function uitvoert so niet that aumatisch while are in in a slaapstand session taking gaat, readings wat uw r sessie phone en or meetresultaten zou kunnen versren. De tablet will not aumatically go sleep which standaardinstelling voor aumatische slaapstand could disrupt is Overri r session Au Sleep and readings. = Off The (Aumatische fault au sleep slaapstand setting negeren is Overri = Uit). Au Sleep = Off. Device Management (Apparaatbeheer) Device Management Power Power Down Connected Devices (Verbonn This is anor apparatuur way of shutting uitschakelen) off r Dit connected is een anre manier PT om Module(s) uw verbonn if are not near PT enough Module(s) r uit module(s) te schakelen press als u niet dichtbij genoeg bent bij uw module(s) om

7 Aan/Uit-knop(pen) in te drukken en u stroom power butn(s) helemaal and wilt afsluiten. want turn power Calibrate completely Device off. Readings (Apparaatmetingen kalibreren) Dit Calibrate geeft u Device optie Readings om kalibratie van This druk- gives of temperatuurmetingen option adjust van uw calibration PT of Module r van fabriekswaarn PT Module s af pressure te halen. readings or temperature readings away from facry faults. Resre Facry Defaults (Fabriekswaarn herstellen) Hiermee Resre Facry verwijrt Defaults u eventuele kalibratieaanpassingen This will clear any calibration die aangebracht adjustments zijn that aan have been done on PT Module sinds PT Module module since fabriek it left verlaten facry. heeft. Au Off (Aumatisch uitschakelen) Au Off Met ze schuifknop kunt u instellen dat uw This slir gives option of having r PT Module zichzelf na een bepaal tijdsperio PT aumatisch Module aumatically uitschakelt. turn Dit itself kunt off after u instellen a signated van 1 period t 90 minuten. of time. It Als can be set anywhere PT Module from 1 het 90 gespecificeer minutes. After aantal minuten PT Module voor aumatisch has been connected uitschakelen for verbonn specified is au geweest, off time verschijnt an alert er will een pop popupbericht asking if waarin would u like gevraagd reset wordt au of u off up timer timer voor if aumatisch wish reset uitschakelen timer simply wilt tap resetten. Als u timer wilt resetten, tikt u op anywhere een willekeurige on screen. plaats Also op het includ scherm. is an Er au is ook off never een instelling setting. Moving om module slir nooit all aumatisch way left te will laten set uitschakelen. au off timer Als u schuifknop never. Default helemaal is Au naar Off = links 5 min. beweegt, wordt timer voor aumatisch uitschakelen op Getting nooit Back gezet. De standaardwaar Previous voor aumatisch uitschakelen is 5 minuten. Screen Teruggaan To return naar het previous vorige screen scherm from one Om terug are currently te gaan viewing van het tap scherm on waar icon u in nu naar upper kijkt, left naar hand het corner. vorige This scherm, function tikt is u op het same picgram in all of linksboven screens in aan het scherm. RSA Deze functie is in alle schermen van App. RSA-app hetzelf. Service Hisry (Onrhoudsgeschienis) Service Hisry In service hisry are able browse In het geelte Service Hisry (Onrhoudsgeschienis) through data that was saved kunt during u previous blaren service sessions. door gegevens Saved data die u is bij organized eerre onrhoudssessies alphabetically by location hebt opgeslagen. n by each Opgeslagen location s equipment gegevens staan finally alfabetisch by date and time gerangschikt data was op taken. locatie, If daarna tap on op sired apparatuur service hisry op die reading locatie, en can t see slot op reading datum that was en tijd taken waarop and eir gegevens wern reading opgeslagen. Als u op gewenste meting in someone onrhoudsgeschienis or lete it. Remember tikt, kunt once u metingen have leted zien die a reading en wern it can not opgeslagen be retrieved! en kunt u ze naar iemand en of gegevens verwijren. Onthoud dat u verwijr gegevens niet meer kunt terughalen! 7

8 Start Session (Met Start Start een Session Session sessie beginnen) Als Sessions u uw smartphone are where of tablet connect verbindt r phone met uw or Sessions are tablet with PT where r Module om connect systeemmetingen r phone PT Module see te or bekijken tablet with en verzamelen, r heet PT dat Module een sessie. see and collect system readings. To begin new Om and met collect een system nieuwe readings. sessie te To beginnen, a new tikt u op Start session tap on Start Session in App home session Session tap (Met Start een Session sessie beginnen) App home op het beginscherm screen. screen. van app. Session Settings Session Session Settings (Sessie instellingen) Settings Het Using correct settings that are specific for Using gebruik correct van settings juiste instellingen that are specific die for specifiek current system are servicing will ensure current bestemd system zijn voor are servicing het huidige will ensure systeem best possible pressure readings as well as best waaraan possible pressure u onrhoud readings pleegt, as well as garanert liquid and vapor u best saturation mogelijke values. drukmetingen liquid and vapor saturation values. en beste waarn voor verzadig vloeisf en damp. 8 Set Elevation (Hoogte instellen) Door Set Elevation het instellen van hoogte kan uw Set Elevation Setting RSA-app elevation correcties will enable aanbrengen r voor Setting hoogtedruk, elevation RSA wat app nauwkeurigere will enable r correct for elevation metingen t pressure gevolg heeft. RSA app variations U kunt correct allowing voor het for for more bepalen elevation accurate van hoogte pressure pressure variations readings. ingebouw allowing You GPS may in for eir uw more smartphone accurate use r of pressure tablet gebruiken, readings. maar You may u kunt eir use hoogte r ook phone or tablet s built in GPS termine handmatig phone or tablet s invoeren built door in op GPS hoogte termine tikken en r elevation or input elevation manually r hoogte elevation boven or input zeeniveau elevation in voet manually waar u zich by taping on elevation and entering r by taping nu bevindt, on in elevation te voeren. and entering r **Opmerking** elevation above sea level in feet. **Note** elevation above De sea functie level in Use feet. GPS **Note** Find Location Use GPS (GPS Find gebruiken Location om functionality locatie te vinn) may Use GPS Find Location functionality may werkt not work mogelijk on all niet vices op alle especially apparaten, those vooral without als er not work on all vices especially those without cellular geen mobiel service. bereik is. cellular service. Set Refrigerant (Koelmidl instellen) Voor Set Refrigerant Set Refrigerant het instellen van het koelmidl voor To set refrigerant for current session To huidige set sessie refrigerant tikt u for op Refrigerant current session (Koelmidl) tap on Refrigerant n scroll through list tap on Refrigerant en blart n u scroll daarna through door lijst list met of almost bijna 100 NIST-koelmidlen refrigerants and en selecteert of almost 100 NIST refrigerants and select u refrigerant het koelmidl corresponding dat hoort bij het unit apparaat will waaraan refrigerant corresponding unit will be servicing. u onrhoud If accintly gaat plegen. select Maakt an u be servicing. If accintly select an incorrect zich geen refrigerant zorgen als do u not per worry ongeluk een can also verkeerd incorrect refrigerant do not worry can also change koelmidl refrigerant selecteert. later in U readings kunt het koelmidl change refrigerant later in readings screen. Setting ook narhand refrigerant nog is mandary veranren op screen. het scherm Setting Readings a refrigerant (Metingen). is mandary U kunt before moving next screen. echter before pas moving naar het volgen next screen. scherm als u een koelmidl hebt ingesteld. ************WARNING************ ************WARNING************ **********WAARSCHUWING************ Refrigerants classified as flammable are in red Koelmidlen Refrigerants classified text. If such refrigerants die geclassificeerd flammable are selected, zijn are als in red brandbaar, text. If such operar may worn refrigerants need weergegeven are selected, additional certifications in ro letters. operar and/or Als may training. rgelijke need additional certifications Consult koelmidlen r local government zijn geselecteerd, and/or training. Consult r local government and legal authority kan and operar comply extra fully certificaties with all en/of and legal training authority nodig and hebben. comply Neem fully contact with all op requirements. requirements. met uw plaatselijke overheid en wettelijke auriteit *************************************** *************************************** en voldoe aan alle voorwaarn. ************************************* Set Location Details Set Location Details Set If want organize r saved data in If Location want Details organize r saved data in (Locatiegegevens session hisry can enter location session hisry instellen) can enter location Als information for current service session. This information u door u for opgeslagen current gegevens service session. wilt This organiseren information will show up in service reports information in will show sessiegeschienis, up in service reports kunt u can locatiegegevens and is how voor service hisry can and is how service hisry huidige will be onrhoudssessie organized. Here invoeren. have Deze ability gegevens will be organized. eir add worn Here have ability new weergegeven location or select in an existing onrhoudsrapporten eir add a new location or select an existing location. Once have die signated u kunt en, location en location. Once have signated a location vormen can also signate basis voor what het organiseren equipment van is being onrhoudsgeschienis. can also signate what Hier equipment kunt u een is being serviced during session. Locations can have nieuwe serviced locatie during evoegen session. of een Locations bestaan can have

HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE

HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE 2 HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE 2 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 3 INHOUD VAN DIT PAKKET 3 OVERZICHT BRIDGE 4 ONDERSTEUNDE MOBIELE PLATFORMEN 4 BELANGRIJK OM TE WETEN 5 AAN DE SLAG 5 IPHONE/IPAD ETHERNET

Nadere informatie

Audio present. Audio reduction Overload Sanction

Audio present. Audio reduction Overload Sanction NL DATEQ SPL5 Software handleiding Introductie 3 Introductie Power LIMITER µp Controlled Audio Level Guard TimeSlot 1 2 3 Audio present Audio reduction Overload Sanction Reduction RS232 SPL5 SPL 5 De SPL5

Nadere informatie

MARMITEK MOUSE REMOTE

MARMITEK MOUSE REMOTE MARMITEK MOUSE REMOTE USER INSTRUCTION GUIDE GEBRUIKSAANWIJZING WWW.MARMITEK.COM Contents English Introduction 2 Battery Installation 3 Setting up your Mouse Remote 3 To install the Mouse Receiver 9 How

Nadere informatie

Backup Connect Client Simple Interface

Backup Connect Client Simple Interface Backup Connect Client Simple Interface Let s Connect Inhoudstafel Welcome to Backup Partner version 2.0 - Simple Interface... 1 How does Backup Partner Work?... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Backup

Nadere informatie

ZCP 7.1 (build 41322) Zarafa Collaboration Platform. De Gebruikershandleiding

ZCP 7.1 (build 41322) Zarafa Collaboration Platform. De Gebruikershandleiding ZCP 7.1 (build 41322) Zarafa Collaboration Platform De Gebruikershandleiding Zarafa Collaboration Platform ZCP 7.1 (build 41322) Zarafa Collaboration Platform De Gebruikershandleiding Uitgave 2.0 Copyright

Nadere informatie

ZCP 7.0 (build 27892) Zarafa Collaboration Platform. De Gebruikershandleiding

ZCP 7.0 (build 27892) Zarafa Collaboration Platform. De Gebruikershandleiding ZCP 7.0 (build 27892) Zarafa Collaboration Platform De Gebruikershandleiding Zarafa Collaboration Platform ZCP 7.0 (build 27892) Zarafa Collaboration Platform De Gebruikershandleiding Uitgave 2.0 Copyright

Nadere informatie

ML_TOC.fm Page 1 Wednesday, August 16, 2006 4:49 PM. Quick Start Guide 3 Beknopte handleiding 22

ML_TOC.fm Page 1 Wednesday, August 16, 2006 4:49 PM. Quick Start Guide 3 Beknopte handleiding 22 ML_TOC.fm Page 1 Wednesday, August 16, 2006 4:49 PM Quick Start Guide 3 Beknopte handleiding 22 GroovyIIQSG_TOC.fm Page 2 Wednesday, August 16, 2006 4:33 PM Welcome to your new smartphone, combining the

Nadere informatie

GRAPH 25+ fx-7400g PLUS. User s Guide. Handleiding RCA500487-1. http://world.casio.com/edu_e/ www.casio-europe.com

GRAPH 25+ fx-7400g PLUS. User s Guide. Handleiding RCA500487-1. http://world.casio.com/edu_e/ www.casio-europe.com NL E fx-7400g PLUS GRAPH 25+ Handleiding User s Guide RCA500487-1 http://world.casio.com/edu_e/ www.casio-europe.com GUIDELINES LAID DOWN BY FCC RULES FOR USE OF THE UNIT IN THE U.S.A. (not applicable

Nadere informatie

DVR-SET DIGITAL VIDEO RECORDER MANUAL

DVR-SET DIGITAL VIDEO RECORDER MANUAL DVR-SET DIGITAL VIDEO RECORDER MANUAL DVR Set Manual Language / Taal A Dutch version of this manual can be found at page 47 of this document Een Nederlandse versie van deze handleiding kan gevonden worden

Nadere informatie

VER1.1. 4Channel Stand Alone DVR. Audio, USB Backup available

VER1.1. 4Channel Stand Alone DVR. Audio, USB Backup available VER1.1 4Channel Stand Alone DVR Audio, USB Backup available Installation & Safeguards INSTALLATION & SAFEGUARDS All the safety and operating instructions should be read before the unit is operated. Environment

Nadere informatie

Central Management Software

Central Management Software Central Management Software INSTALLATIE 1. PC systeem eisen Minimum Aanbevolen OS Windows 98SE, 2000, ME, Windows XP XP CPU Pentium II Celeron 333 Pentium 2.8 G RAM 128MB 512MB RAM Video kaart 16MB 64MB

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst AW2000. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst AW2000. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support Vragen? Vraag het Philips AW2000 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 2 Veiligheid 2 Kennisgeving

Nadere informatie

Kit building for 4 workstations

Kit building for 4 workstations Kit building for workstations Quick start guide MATER MATER 1 8 9 @ @ KIT BUILDING FOR WORKTATION Cat.No 0 90 1 Installation list 0 90 1 Your energymanager licence code: http://www.legrand.com/energymanager

Nadere informatie

Poging tot omschrijving. van Engelse vaktermen op het Demo System van. Interactive Brokers Trader Workstation.

Poging tot omschrijving. van Engelse vaktermen op het Demo System van. Interactive Brokers Trader Workstation. Voorbeeld demoscherm van Interactive Brokers Trader Workstation Poging tot omschrijving van Engelse vaktermen op het Demo System van Interactive Brokers Trader Workstation. Datum 2005-02-03 Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding Schoolcommunicatie systeem SHP-8

Handleiding Schoolcommunicatie systeem SHP-8 Handleiding Schoolcommunicatie systeem SHP-8 Radonstraat 179 2718 SV Zoetermeer Tel. 079-361 75 55 Fax 079-361 95 55 www.hagoelectronics.com verkoop@hagoelectronics.com BLOKSCHEMA De onderstaande blokschema

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. FmX geïntegreerde display

GEBRUIKERSHANDLEIDING. FmX geïntegreerde display GEBRUIKERSHANDLEIDING FmX geïntegreerde display Versie 7.1 Revisie A Maart 2013 F Divisie Landbouw Trimble Navigation Limited Trimble Agriculture Division 10355 Westmoor Drive Suite #100 Westminster, CO

Nadere informatie

DP 01/ DP 01S DECT Phone

DP 01/ DP 01S DECT Phone DP 01/ DP 01S DECT Phone Gebruikershandleiding 1 Opmerkingen 1 Als u de Punkt. DP 01S kit ( Volgapparaat ), aangeschaft heeft om bellen ten gebeld te worden met uw DP 01S handset, moet u het apparaat eerst

Nadere informatie

GEBRUIKERS- HANDLEIDING. CFX-750 Display

GEBRUIKERS- HANDLEIDING. CFX-750 Display GEBRUIKERS- HANDLEIDING CFX-750 Display Versie 1.00 Revisie A Oktober 2010 Divisie Landbouw Trimble Navigation Limited Trimble Agriculture Division 10355 Westmoor Drive Suite #100 Westminster, CO 80021

Nadere informatie

Debian GNU/Linux Installatiehandleiding

Debian GNU/Linux Installatiehandleiding Debian GNU/Linux Installatiehandleiding Debian GNU/Linux Installatiehandleiding Copyright 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 het Debian Installatiesysteem team Dit document bevat instructies voor de installatie

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING q PRINT ECOSYS P7035cdn GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoud Wettelijke kennisgevingen en veiligheidsvoorschriften 1 Onderdelen van het apparaat Onderdelen aan de voorkant van de printer... 1-2 Onderdelen aan

Nadere informatie

Carbon Copy Cloner 4 Documentation Table of Contents

Carbon Copy Cloner 4 Documentation Table of Contents Carbon Copy Cloner 4 Documentation Table of Contents Nieuw... 3 Nieuw in CCC 4... 4 Upgraden vanaf Carbon Copy Cloner 3.5 naar Carbon Copy Cloner 4... 14 Carbon Copy Cloner 4 Release Notes... 17 Credits...

Nadere informatie

Fedora 10 Installation Guide. Fedora Documentation Project

Fedora 10 Installation Guide. Fedora Documentation Project Fedora 10 Installation Guide Fedora Documentation Project Installation Guide Fedora 10 Installation Guide Uitgave 2.0 Auteur Fedora Documentation Project docs@lists.fedoraproject.org Copyright 2008,2009

Nadere informatie

DUAL DRIVE NETWORK CENTER

DUAL DRIVE NETWORK CENTER HANDLEIDING DUAL DRIVE NETWORK CENTER EXTERNAL REMOVABLE DUAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN / USB 2.0 HOST Rev. 037 Geachte gebruiker, Hartelijk dank voor de aanschaf van het Freecom Dual Drive

Nadere informatie

NL - Instructie- en gebruikershandleiding UK - Installation and User manual

NL - Instructie- en gebruikershandleiding UK - Installation and User manual NL - Instructie- en gebruikershandleiding UK - Installation and User manual 0310 211 Innovation has a name. Inhoudsopgave / Table of contents NL Deze handleiding bestaat uit 2 talen. 1 - NL 2 - UK Handleiding

Nadere informatie

288P6. www.philips.com/welcome NL Gebruikershandleiding 1 Klantenzorg en garantie 38 Problemen oplossen & veelgestelde vragen 44

288P6. www.philips.com/welcome NL Gebruikershandleiding 1 Klantenzorg en garantie 38 Problemen oplossen & veelgestelde vragen 44 288P6 www.philips.com/welcome NL Gebruikershandleiding 1 Klantenzorg en garantie 38 Problemen oplossen & veelgestelde vragen 44 Inhoudsopgave 1. Belangrijk...1 1.1 Voorzorgsmaatregelen en onderhoud...1

Nadere informatie

Safelinq-platform (voor QlinQ, MytraQ, SmartlinQ en BloQ en Sonim Sentinel)

Safelinq-platform (voor QlinQ, MytraQ, SmartlinQ en BloQ en Sonim Sentinel) Tracker MT-900M Service diensten SafelinQ Benelux BV OVERZICHT DIENSTEN Land: Product: Benelux Safelinq-platform (voor QlinQ, MytraQ, SmartlinQ en BloQ en Sonim Sentinel) Dit serviceoverzicht geeft inzicht

Nadere informatie

PoINT tips & tricks door Bert Antenne

PoINT tips & tricks door Bert Antenne PoINT tips & tricks door Bert Antenne Inhoud: paginanummer 1. Snel erasen van Blu-ray rewritable discs... 1 2. Kopie discs exporteren / offline database... 2 3. Kan Google desktop worden gebruikt met een

Nadere informatie

2nd IRIVER STORY COVER STORY USER GUIDE

2nd IRIVER STORY COVER STORY USER GUIDE 2nd IRIVER STORY COVER STORY USER GUIDE Inhoudsopgave 01 Aan de slag 03 Overige informatie Onderdelen Onderdelen van het apparaat Energiebeheer De batterij opladen Het apparaat aansluiten Iriver plus 4

Nadere informatie

MusiCall. Gebruikers handleiding User manual

MusiCall. Gebruikers handleiding User manual MusiCall Gebruikers handleiding User manual NL MusiCall gebruikers handleiding Inleiding 2 Veiligheidsinstructies 1 Alle veiligheidsinstructies, waarschuwingen en gebruiksaanwijzingen moeten als eerste

Nadere informatie

Handleiding Registratie Mijnschoolinfo en App Nederlandstalig pagina 1-7 For English version see page : 8-14

Handleiding Registratie Mijnschoolinfo en App Nederlandstalig pagina 1-7 For English version see page : 8-14 Handleiding Registratie Mijnschoolinfo en App Nederlandstalig pagina 1-7 For English version see page : 8-14 Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo, het communicatie platform voor basisonderwijs.

Nadere informatie