Algemene Voorwaarden Leentoestel Service

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Leentoestel Service"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Leentoestel Service

2 Algemene Voorwaarden Leentoestel Service KPN B.V. versie januari 2007

3 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN SLUITEN VAN DE LEENTOESTEL SERVICEOVEREENKOMST RECHT OP LEENTOESTEL SERVICE LEENTOESTEL SERVICE VERGOEDING BETALING EN NIET TIJDIGE BETALING AANSPRAKELIJKHEID WIJZIGEN VAN DE LEENTOESTEL SERVICEOVEREENKOMST DUUR ONTBINDING BESCHERMING PERSOONLIJKE LEVENSSFEER WIJZIGING VAN VOORWAARDEN EN TARIEVEN SLOTBEPALINGEN

4 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Algemene : De onderhavige Algemene Voorwaarden Leentoestel Service van KPN; Voorwaarden 01 Contractant : Degene die met KPN een Leentoestel Serviceovereenkomst heeft gesloten; Klantenservice KPN : Klanteningang van KPN via de telefoon ( ); KPN Leentoestel Leentoestel Service Leentoestel Leenovereenkomst Leenvoorwaarden Mobiele Telefoon : KPN B.V.; : Een door KPN in leen gegeven mobiele telefoon, inclusief batterij, lader, handleiding en verpakking; : De door KPN te verrichten dienstverlening volgens een Leentoestel Serviceovereenkomst en volgens de overige voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden; : Een overeenkomst op grond waarvan door KPN Leentoestel Service wordt Serviceovereenkomst verleend; : De overeenkomst gesloten tussen KPN en Contractant bij het in leen geven van het Leentoestel; : Voorwaarden die op de Leenovereenkomst door KPN van toepassing worden verklaard; : Een door KPN verkochte of geaccepteerde mobiele telefoon; Servicepunt : Door KPN aangegeven service- of verkooppunten. SLUITEN VAN DE LEENTOESTEL SERVICEOVEREENKOMST 2.1 Een Leentoestel Serviceovereenkomst voor een Mobiele Telefoon kan uitsluitend worden gesloten indien Contractant gebruik maakt van een aansluiting op mobiele telecommunicatiedienst(en) van KPN in combinatie met een bepaalde aanbiedingsvorm. 2.2 De Leentoestel Serviceovereenkomst kan uitsluitend worden gesloten bij de aankoop van een nieuwe Mobiele Telefoon. 2.3 KPN is in elk geval gerechtigd geen Leentoestel Serviceovereenkomst te sluiten met een aanvrager waarmee een eerdere rechtsverhouding is beëindigd op een grond die het niet sluiten van een Leentoestel Serviceovereenkomst rechtvaardigt. RECHT OP LEENTOESTEL SERVICE 3.1 Contractant is gerechtigd om op eigen kosten de beschadigde of defecte Mobiele Telefoon ter reparatie, al dan niet gebruik makend van Homeservice 1, aan te bieden. 3.2 Bij het ter reparatie aanbieden van een beschadigde of defecte Mobiele Telefoon zoals bedoeld in lid 1, heeft Contractant met inachtneming van hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is neergelegd, gedurende de reparatie en op grond van een Leenovereenkomst, recht op een Leentoestel. 3.3 Voor het ontvangen van een Leentoestel dient een Leenovereenkomst te worden gesloten, waarbij door KPN Leenvoorwaarden worden gesteld. De Leenvoorwaarden hebben onder meer betrekking op: a de zorg en aansprakelijkheid van Contractant voor het Leentoestel; b de duur van de Leenovereenkomst; c het ophalen van de ter reparatie afgegeven Mobiele Telefoon; d het inleveren van het Leentoestel. 3.4 Vanaf de totstandkoming van de Leentoestel Serviceovereenkomst heeft Contractant gedurende de looptijd daarvan maximaal 3 keer per 12 maanden recht op Leentoestel Service Service waarbij Leentoestel op locatie wordt gebracht 3

5 04 LEENTOESTEL SERVICE Algemeen 4.1 Voor beroep op Leentoestel Service dient Contractant zich te wenden tot een Servicepunt dan wel contact op te nemen met Klantenservice KPN. Verstrekken gegevens 4.2 Bij een beroep op de Leentoestel Service dienen door Contractant aan KPN alle noodzakelijke gegevens te worden verstrekt ter beoordeling van de vraag of Contractant recht heeft op de Leentoestel Service, zoals onder andere het mobiele telefoonnummer, het serie-/imeinummer van de Mobiele Telefoon en verdere door KPN gevraagde gegevens over de Leentoestel Serviceovereenkomst, de Mobiele Telefoon en de aansluiting op mobiele telecommunicatiedienst(en) waarvan in combinatie met de Mobiele Telefoon gebruik wordt gemaakt. 4.3 Contractant dient zich op verzoek van KPN op een daarbij aangegeven wijze te legitimeren. 4.4 Bij een beroep (mede) namens een andere natuurlijke persoon of namens een rechtspersoon of vennootschap dient de vertegenwoordiger zich op verzoek van KPN op een daarbij aan te geven wijze te legitimeren en zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te tonen, waar mogelijk door middel van een recent uittreksel uit een bij de Kamer van Koophandel gehouden register. Leenovereenkomst 4.5 De Leenovereenkomst komt tot stand nadat Contractant: - alle benodigde gegevens aan KPN ter beschikking heeft gesteld; - het desbetreffende formulier is ingevuld en ondertekend; - zijn beschadigde of defecte Mobiele Telefoon, exclusief SIM-kaart, batterij en lader, ter reparatie heeft afgegeven; en - de Leenvoorwaarden heeft geaccepteerd. Reparatie 4.6 Ter keuze van KPN zal Contractant ten aanzien van de reparatiekosten van de Mobiele Telefoon: a bij afgifte van de beschadigde of defecte Mobiele Telefoon ter reparatie een maximum reparatiebedrag laten vermelden op het desbetreffende formulier of document en dit formulier of document ondertekenen; óf b na afgifte van zijn beschadigde of defecte Mobiele Telefoon bericht ontvangen over de hoogte van de reparatiekosten. 4.7 Indien Contractant na afgifte van zijn beschadigde of defecte Mobiele Telefoon bericht ontvangt over de hoogte van de reparatiekosten, zoals bepaald in artikel 4 lid 6 sub b, dient Contractant op de bij dit bericht aangegeven wijze binnen 10 werkdagen na dagtekening, kenbaar te maken of de reparatie voor de opgegeven kosten wel of niet dient te worden uitgevoerd. 4.8 Na ontvangst van het bericht van Contractant zal óf tot reparatie van de Mobiele Telefoon worden overgegaan óf de Mobiele Telefoon ongerepareerd aan Contractant worden geretourneerd. Indien Contractant niet binnen 15 werkdagen na dagtekening van het aan hem verzonden bericht heeft gereageerd, zal de Mobiele Telefoon ongerepareerd aan Contractant worden geretourneerd. 4.9 Indien de Mobiele Telefoon ongerepareerd aan Contractant wordt geretourneerd, kunnen onderzoekskosten aan Contractant in rekening worden gebracht Contractant wordt geïnformeerd op het moment dat de ter reparatie afgegeven Mobiele Telefoon door Contractant kan worden afgehaald dan wel aan Contractant kan worden geretourneerd. Homeservice 4.11 Aan Contractant kan in Nederland op werkdagen tijdens kantooruren ( ) Homeservice worden verleend Bij een beroep op Homeservice streeft KPN ernaar om aan Contractant binnen 4 uur na de melding, op het door Contractant aan Klantenservice KPN opgegeven adres een Leentoestel te bezorgen en de beschadigde of defecte Mobiele Telefoon van Contractant ter reparatie in te nemen, tenzij Contractant bij Klantenservice KPN en/of bij bezorging niet heeft voldaan aan het bepaalde in lid 2 tot en met 4 van dit artikel. 4

6 4.13 De Contractant dient op het door hem opgegeven adres tijdens de periode dat het Leentoestel zal worden bezorgd en de beschadigde of defecte Mobiele Telefoon zal worden ingenomen, aanwezig te zijn. Wanneer Contractant niet aanwezig, is KPN gerechtigd de door haar gemaakte kosten op Contractant te verhalen. VERGOEDING 5.1 Contractant is aan KPN vergoedingen verschuldigd voor de door hem met KPN gesloten Leentoestel Serviceovereenkomst volgens de daarvoor vastgestelde en bekend gemaakte tarieven. De tarieven kunnen bestaan uit éénmalig verschuldigde bedragen of maandelijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen. De bedragen worden verhoogd met BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. BETALING EN NIET TIJDIGE BETALING Facturering 6.1 Tenzij een andere wijze van facturering is overeengekomen, brengt KPN de op grond van deze Leentoestel Serviceovereenkomst verschuldigde bedragen door middel van de nota voor de aansluiting op mobiele telecommunicatiedienst(en), waarvan in combinatie met de Mobiele Telefoon gebruik wordt gemaakt, aan Contractant in rekening. 6.2 KPN is gerechtigd op de in lid 3 tot met lid 6 omschreven wijze in ieder geval het navolgende bij Contractant in rekening te brengen: - De verschuldigde kosten voor reparatie van de Mobiele Telefoon; en/of - De verschuldigde onderzoekskosten; en/of - De kosten van herstel of vervanging bij schade, tenietgaan, verlies of diefstal van het Leentoestel. Betaling 6.3 Eénmalige en periodieke vergoedingen zijn voor zover niet anders is bepaald verschuldigd vanaf de datum waarop de Leentoestel Serviceovereenkomst tot stand is gekomen. 6.4 KPN is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen van éénmalig en periodiek verschuldigde vergoedingen. 6.5 Nota's worden periodiek verzonden, waarbij voor verschillende aanbiedingsvormen voor een mobiele telecommunicatiedienst(en) verschillende periodes kunnen worden aangehouden; 6.6 Tenzij Contractant aan KPN een machtiging tot automatische incasso heeft verstrekt op basis waarvan KPN betaling verkrijgt, dient betaling plaats te vinden op de wijze en binnen de termijn als op de nota is vermeld; 6.7 Bezwaren tegen in rekening gebrachte bedragen dienen voor de vervaldatum van de nota aan KPN kenbaar te worden gemaakt. KPN zal geen beroep doen op overschrijding van deze termijn indien Contractant de bezwaren redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon ontdekken. Betaling mag niet worden opgeschort van het gedeelte van het in rekening gebrachte bedrag waartegen geen bezwaar kenbaar wordt gemaakt. Niet tijdige betaling 6.8 Indien Contractant de door hem verschuldigde bedragen niet binnen de in artikel 6 lid 6 bedoelde termijn heeft betaald of indien de automatische incasso niet is geslaagd, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim; 6.9 Vanaf de datum waarop Contractant in verzuim verkeert, is KPN gerechtigd de wettelijke rente en de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte in rekening te brengen. Voor vergoeding komen in aanmerking die buitengerechtelijke kosten die in redelijkheid zijn gemaakt en die wat betreft hoogte redelijk zijn in verhouding tot de openstaande vordering; 6.10 KPN is gerechtigd over te gaan tot opschorting van de levering of tot ontbinding van de overeenkomst van de aansluiting op mobiele telecommunicatiedienst(en) én de Leentoestel Serviceovereenkomst wegens niet tijdige betaling van (een deel van) de nota nadat Contractant ook binnen een, in een door KPN te zenden herinnering gestelde, nadere termijn niet heeft betaald

7 AANSPRAKELIJKHEID 7.1 KPN is in het kader van de totstandkoming van of uitvoering van de Leentoestel Serviceovereenkomst niet aansprakelijk, behoudens hetgeen in lid 2 tot en met 5 van dit artikel is bepaald. 7.2 KPN is uitsluitend aansprakelijk voor schade die door een haar toerekenbare tekortkoming is ontstaan in de navolgende gevallen en tot ten hoogste de daarbij aangegeven bedragen: a indien het schade betreft als gevolg van dood en lichamelijk letsel, tot ten hoogste een bedrag van ,-- per gebeurtenis; b indien het schade betreft als gevolg van beschadigingen van zaken van Contractant die is ontstaan bij werkzaamheden die verband houden met het uitvoeren van de Leentoestel Serviceovereenkomst, tot ten hoogste een bedrag van per gebeurtenis. 7.3 Indien ten gevolge van een gebeurtenis als bedoeld in het tweede lid meer dan één vordering ontstaat en de gezamenlijke vorderingen de daarbij per gebeurtenis gestelde maxima te boven gaan, worden de vorderingen naar evenredigheid voldaan. 7.4 KPN kan zich niet beroepen op de beperking van de aansprakelijkheid als bedoeld in het eerste en tweede lid indien de schade met opzet, of roekeloos en met de wetenschap dat die schade daaruit zou ontstaan, door KPN is veroorzaakt. 7.5 Schade als genoemd in het tweede lid onder b dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan schriftelijk aan KPN te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van KPN is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij Contractant aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden. Ten aanzien van een Contractant, niet handelend in een beroep of bedrijf, geldt dit niet indien Contractant aannemelijk maakt dat een tijdige of schriftelijke reactie redelijkerwijs niet van hem verlangd kon worden. 7.6 Contractant is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de Leentoestel Serviceovereenkomst niet aansprakelijk, behoudens voor schade die door een haar toerekenbare tekortkoming is ontstaan. Een Contractant, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is uitsluitend aansprakelijk voor bedrijfs- of gevolgschade van KPN indien die schade met opzet, of roekeloos en met de wetenschap dat die schade daaruit zou ontstaan, door Contractant is veroorzaakt. WIJZIGEN VAN DE LEENTOESTEL SERVICEOVEREENKOMST 8.1 Bij aankoop van een nieuwe Mobiele Telefoon kan een lopende Leentoestel Serviceovereenkomst niet zodanig worden gewijzigd dat deze van toepassing wordt op de nieuwe Mobiele Telefoon. 8.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 12, dienen wijzigingen in de Leentoestel Serviceovereenkomst schriftelijk door KPN en Contractant te worden overeengekomen waarna zij onderdeel uitmaken van de Leentoestel Serviceovereenkomst. DUUR 9.1 De Leentoestel Serviceovereenkomst komt tot stand op de datum van de bevestiging van KPN dat de aanvraag voor de Leentoestel Serviceovereenkomst is geaccepteerd. 9.2 De Leentoestel Serviceovereenkomst eindigt in ieder geval na een periode van 36 maanden na aankoop van de Mobiele Telefoon waarop de Leentoestel Serviceovereenkomst betrekking heeft. 9.3 De Leentoestel Serviceovereenkomst eindigt in ieder geval bij beëindiging van de overeenkomst voor de aansluiting op de mobiele telecommunicatiedienst(en), wa arvan in combinatie met de Mobiele Telefoon gebruik wordt gemaakt. ONTBINDING 10.1 Zowel Contractant als KPN kunnen de Leentoestel Serviceovereenkomst ontbinden indien de andere partij tekortschiet in de nakoming van één of meer van haar verplich tingen, voor zover dit tekortschieten ontbinding rechtvaardigt. Indien nakoming nog mogelijk is dient daartoe eerst een schriftelijke aanmaning te worden gezonden. Ontbinding is tevens mogelijk in geval van faillissement of surséance van betaling van Contractant, tenzij de curator of bewindvoerder kiest voor voortzetting van de Leentoestel Serviceovereenkomst en daarbij voldoende zekerheid stelt. 6

8 10.2 KPN is gerechtigd over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst voor de aansluiting op mobiele telecommunicatiedienst(en) van Contractant én de Leentoestel Serviceovereenkomst bij niet tijdige betaling van (een deel van) de nota door Contractant, nadat Contractant ook binnen een, in een door KPN te zenden herinnering gestelde, nadere termijn niet heeft betaald KPN is in geval van een gerechtvaardigd vermoeden van fraude door Contractant bij een beroep op de Leentoestel Service gerechtigd de Leentoestel Serviceovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden. BESCHERMING PERSOONLIJKE LEVENSSFEER 11.1 Bij de uitvoering van haar dienstverlening verwerkt KPN gegevens, waaronder persoonsgegevens van een Contractant met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgevens en Telecommunicatiewet De wijze van verwerking van gegevens van de Contractant en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn neergelegd in het "Privacystatement" van KPN, zoals gepubliceerd op haar internetsite. Indien nieuwe ontwikkelingen dit noodzakelijk maken zal de Privacystatement worden aangepast. In de navolgende leden van dit artikel zijn enige bijzondere bepalingen aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van Contractant opgenomen. Verwerking voor commerciële doeleinden 11.3 KPN kan de in het eerste lid bedoelde gegevens verwerken voor commerciële, ideële en charitatieve doeleinden, waaronder marktonderzoek, marketing- en verkoopactiviteiten, beoordeling van kredietwaardigheid, bestrijding van fraude en verstrekking aan derden, met inachtneming van de voor de desbetreffende verwerking geldende doeleinden en mogelijkheden tot verzet, zoals nader aangeduid in het Privacystatement. Verwerking in het kader van de wettelijke verplichtingen 11.4 KPN zal wettelijke verplichtingen tot verstrekking van gegevens, zoals in het kader van een strafrechtelijk opsporingsonderzoek, naleven. Verwerking bij wanbetaling 11.5 KPN is gerechtigd, al dan niet in samenwerking met andere aanbieders van openbare telecommunicatiediensten, een bestand aan te leggen van Contractanten van wie een aansluiting buiten gebruik is gesteld of een aansluiting op (een) mobiele telecommunicatiedienst(en) is beëindigd wegens het niet tijdig betalen van de verschuldigde vergoedingen. Dit bestand is bestemd om te worden gebruikt door KPN en deze andere aanbieders, in het kader van de acceptatie van aanvragen voor een aansluiting op (een) mobiele telecommunicatiedienst(en). De Contractant kan bij de verantwoordelijke voor dit bestand informeren of hij is opgenomen in een dergelijk bestand en op welke wijze hij in dat geval is opgenomen. Indien Contractant bezwaar heeft tegen de wijze waarop hij is opgenomen. Kan hij daartegen bezwaar maken. 2 WIJZIGING VAN VOORWAARDEN EN TARIEVEN 12.1 KPN is gerechtigd de Algemene Voorwaarden en tarieven te wijzigen Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden en tarieven gelden ook ten aanzien van reeds bestaande Leentoestel Serviceovereenkomsten Wijzigingen treden in werking 14 dagen na de bekendmaking of op een latere datum in de bekendmaking vermeld Indien Contractant een wijziging van de Algemene Voorwaarden of tarieven, die betrekking heeft op de door hem gesloten Leentoestel Serviceovereenkomst, niet wenst te accepteren, kan hij de Leentoestel Serviceovereenkomst schriftelijk opzeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden of tarieven van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door KPN te zijn ontvangen Ten aanzien van wijzigen van tarieven geldt het in lid 4 bepaalde uitsluitend voor zover de tariefwijzigingen per saldo een hoger tarief voor de Contractant meebrengen Verzoeken om informatie of bezwaren dienen te worden gericht aan Stichting Preventel, Postbus 744, 7400 AS Deventer. 7

9 13 SLOTBEPALINGEN 13.1 Op deze Leentoestel Serviceovereenkomst is Nederlands recht van toepassing In geval van klachten met betrekking tot de Leentoestel Service kan Contractant zich wenden tot de Klantenservice van KPN. Eventuele geschillen welke voortvloeien uit d eze Leentoestel Serviceovereenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag De Leentoestel Serviceovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden laten de wettelijke rechten van Contractant, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, onverlet. 8

10 AD-3973/01-07

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Toestel Service voor Abonnementen

Algemene Voorwaarden Toestel Service voor Abonnementen Algemene Voorwaarden Toestel Service voor Abonnementen ALGEMENE VOORWAARDEN Toestel Service voor Abonnementen KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSBEPALINGEN.................................................

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden Aanvullende Voorwaarden Toestel service Smartphone Zeker en Smartphone Zeker Totaal september 2011 AANVULLENDE VOORWAARDEN Toestel service Smartphone Zeker en Smartphone Zeker Totaal KPN B.V. versie september

Nadere informatie

Algemene Service Voorwaarden Prepaid

Algemene Service Voorwaarden Prepaid Algemene Service Voorwaarden Prepaid Algemene Service Voorwaarden Prepaid KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 01 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................ 3 02 ONDERWERP........................................................

Nadere informatie

Zeker Mobiel Service contract

Zeker Mobiel Service contract Zeker Mobiel Service contract Voordat Hi ToestelLease (maart 2012) introduceerde waren er de Zeker Mobiele Service contracten. Hieronder vind je alles over deze service contracten zodat je precies kunt

Nadere informatie

Zeker Mobiel Service contract

Zeker Mobiel Service contract Zeker Mobiel Service contract Voordat Hi ToestelLease (maart 2012) introduceerde waren er de Zeker Mobiele Service contracten. Hieronder vind je alles over deze service contracten zodat je precies kunt

Nadere informatie

Contractovername Mobiele Telefonie

Contractovername Mobiele Telefonie Contractovername Mobiele Telefonie Bestemd voor KPN A Gebruik de toelichting op doorslag C van dit formulier. aansluiting 1 Wat is het mobiele nummer? 2 Indien een servicecontract is afgesloten, wordt

Nadere informatie

Mijn Yes Vergadernummer

Mijn Yes Vergadernummer Per 1 februari 2015 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Apparatuur: de systemen waarmee Participanten deel kunnen nemen aan de Dienst; Mijn Yes Vergadernummer:

Nadere informatie

aanvraag mobiele telefoonaansluiting

aanvraag mobiele telefoonaansluiting aanvraag mobiele telefoonaansluiting Bestemd voor KPN A contractant gebruiker geboortedatum en - Let op! Telefoonnummer moet op uw eigen naam staan. Bij zakelijke aansluiting, vul in bij bedrijf: kvk-nummer

Nadere informatie

Pilot voorwaarden Fiber to the Home

Pilot voorwaarden Fiber to the Home Pilot voorwaarden Fiber to the Home Pilot Voorwaarden Fiber to the Home KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSBEPALINGEN................................................. 3 2 ALGEMENE BEPALINGEN..............................................

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Introductie Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor de Sportcursussen van Dineaux Nederland B.V. en haar franchisenemers. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op aanvragen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ADSL

Algemene Voorwaarden ADSL Algemene Voorwaarden ADSL Algemene Voorwaarden ADSL KPN B.V., versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 ALGEMENE BEPALINGEN...............................................

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Opdrachtgever: een aansluitpunt waarop gebruik kan worden gemaakt van een vaste openbare Telefoondienst;

Opdrachtgever: een aansluitpunt waarop gebruik kan worden gemaakt van een vaste openbare Telefoondienst; AANVULLENDE VOORWAARDEN 088 DIENSTEN EN - FACILITEITEN ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN In deze Aanvullende Voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis. 088 Dienst : de dienst van

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Postbussen 2015

Algemene voorwaarden. Postbussen 2015 Algemene voorwaarden Postbussen 2015 Inhoud 1. Definities 3 2. Inhoud van de Overeenkomst 4 3. Verplichtingen Postbushouder 5 4. Controlerecht PostNL 6 5. Wijziging van voorwaarden 7 6. Entreetarief en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor mobiele telecommunicatiediensten 2011

Algemene Voorwaarden. voor mobiele telecommunicatiediensten 2011 Algemene Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2011 Introductie Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2011 van KPN B.V. Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Mobiele Telecommunicatiediensten 2014. januari 2014

Algemene Voorwaarden. Mobiele Telecommunicatiediensten 2014. januari 2014 Algemene Voorwaarden Mobiele Telecommunicatiediensten 2014 januari 2014 INTRODUCTIE Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2014 van KPN B.V. Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Voor Ontvangerservices 2014

Algemene voorwaarden. Voor Ontvangerservices 2014 Algemene voorwaarden Voor Ontvangerservices 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Definities en werkingssfeer 4 2. Totstandkoming en inwerkingtreding van de overeenkomst 6 3. Annulering 7 4. Tarieven en betaling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Breedband Arnhem B.V. Versie 1.0, 13 Augustus Begripsbepalingen

Algemene Voorwaarden Breedband Arnhem B.V. Versie 1.0, 13 Augustus Begripsbepalingen Algemene Voorwaarden Breedband Arnhem B.V. Versie 1.0, 13 Augustus 2008 1. Begripsbepalingen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis. Gedefinieerde begrippen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden ARTIKEL 1: DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Horeca Alliantie alsmede de activiteiten die onder de naam Horeca Alliantie worden aangeboden. ARTIKEL 2: MEMBER

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing voor leden die zijn ingeschreven vanaf

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing voor leden die zijn ingeschreven vanaf ALGEMENE VOORWAARDEN FITNESS & GEZONDHEIDSCENTRUM ELST De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing voor leden die zijn ingeschreven vanaf 1-8-2012 1. Algemeen 1.1. Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen 5 1:1 Begripsbepalingen 5 1:2 Algemeen 10 1:3 Overeenkomsten gesloten langs elektronische weg 11 1:4 SIM-kaarten 14 1:5 Nummertoekenning

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Toestelschade en Toestel Totaal Service

Aanvullende Voorwaarden Toestelschade en Toestel Totaal Service Aanvullende Voorwaarden Toestelschade en Toestel Totaal Service Aanvullende Voorwaarden Toestelschade en Toestel Totaal Service KPN B.V. versie juli 2009 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN..........................................

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor verkoop

Algemene Voorwaarden voor verkoop Algemene Voorwaarden voor verkoop Pagina 1 van 7 ALGEMENE VOORWAARDEN INBUSINESS TELECOM VOOR VERKOOP... 3 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 Artikel 2 ONDERWERP... 3 Artikel 3 INSTALLATIE... 3 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor mobiele telecommunicatiediensten

Algemene Voorwaarden. voor mobiele telecommunicatiediensten Algemene Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten ALGEMENE VOORWAARDEN voor mobiele telecommunicatiediensten Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor de mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor mobiele telecommunicatiediensten

Algemene Voorwaarden. voor mobiele telecommunicatiediensten Algemene Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten ALGEMENE VOORWAARDEN voor mobiele telecommunicatiediensten Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor de mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 1. Definities 1.1. LeadsTown: LeadsTown is een handelsnaam van BME International. BME International: BME International B.V. i.o. is een besloten

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Mobiele

Aanvullende voorwaarden Mobiele Aanvullende voorwaarden Mobiele telecommunicatiediensten KPN ÉÉN voor Grootzakelijk Versie december 2015 kpn.com Introductie Deze brochure bevat de aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Voor Ontvangerservices 2013

Algemene Voorwaarden. Voor Ontvangerservices 2013 Algemene Voorwaarden Voor Ontvangerservices 2013 Inhoud 1. Definities en werkingssfeer 3 2. Totstandkoming en inwerkingtreding van de overeenkomst 5 3. Annulering 5 4. Tarieven en betaling 5 5. Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BabyMama Massage 10-10-2011 Praktijk BabyMama Massage Arnhem

Algemene voorwaarden BabyMama Massage 10-10-2011 Praktijk BabyMama Massage Arnhem Algemene voorwaarden BabyMama Massage 10-10-2011 Praktijk BabyMama Massage Arnhem 1. Algemeen Algemene Voorwaarden BabyMama Massage 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; BabyMama Massage

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Penny Bloem Mediation gevestigd te Oterleek, werkende onder de handelsnaam Bloem Mediation, hierna te noemen: Bloem Mediation.

Penny Bloem Mediation gevestigd te Oterleek, werkende onder de handelsnaam Bloem Mediation, hierna te noemen: Bloem Mediation. Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Bloem Mediation Penny Bloem Mediation gevestigd te Oterleek, werkende onder de handelsnaam Bloem Mediation, hierna te noemen: Bloem Mediation. Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

Versie AV Youfone Abonnementen- 1.0, geldend voor alle Youfone Onbeperkt abonnementen

Versie AV Youfone Abonnementen- 1.0, geldend voor alle Youfone Onbeperkt abonnementen Algemene Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2012 Versie AV Youfone Abonnementen- 1.0, geldend voor alle Youfone Onbeperkt abonnementen Introductie Deze brochure bevat de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2012 Versie 30 juli 2012 Introductie Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

ALGEMENE EN AANVULLENDE VOORWAARDEN Hi

ALGEMENE EN AANVULLENDE VOORWAARDEN Hi ALGEMENE EN AANVULLENDE VOORWAARDEN Hi maart 2012 INTRODUCTIE Dit boekje bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatie-diensten 2012 van Hi. Deze algemene voorwaarden gaan over aanvragen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Scheiden is Leiden - Mediation

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Scheiden is Leiden - Mediation Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Scheiden is Leiden - Mediation Penny Bloem Mediation gevestigd te Oterleek, werkende onder de handelsnaam Scheiden is Leiden - Mediation, hierna te noemen: Scheiden

Nadere informatie

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN ALGEMENE VOORWAARDEN Bianca Moolman - Personal Organiser Den Haag, 1 oktober 2015 1. TOEPASSING Deze algemene voorwaarden, zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. Artikel 1 Begripsomschrijving Aansluiting: Algemene Voorwaarden: DELTA: Commodities of Commodity: Klant: Eindgebruiker: Gebruiksgegevens:

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Huizentweets.nl

Algemene voorwaarden Huizentweets.nl Algemene voorwaarden Huizentweets.nl Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening in de ruimste zin van het woord, die door Huizentweets.nl, ten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TU Delft

Algemene voorwaarden TU Delft Algemene voorwaarden TU Delft ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN OPDRACHTEN DOOR DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Artikel 1: Begripsomschrijving In deze algemene voorwaarden voor opdrachten, verstrekt

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten De ondergetekenden: Het College voor zorgverzekeringen, gevestigd te Diemen, aan de Eekholt 4, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.G.P.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden So Vie

Algemene voorwaarden So Vie Algemene voorwaarden So Vie Artikel 1 Definities 1. So Vie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Regenboog 31, 3824ED te Amersfoort, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden iqone te Apeldoorn

Algemene voorwaarden iqone te Apeldoorn Algemene voorwaarden iqone te Apeldoorn Definities: In deze algemene voorwaarden wordt met iqone bedoeld: iqone korenstraat 1c 7311 LL Apeldoorn iqone is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Ludieq te Zutphen (juli 2009)

Algemene voorwaarden Ludieq te Zutphen (juli 2009) Algemene voorwaarden Ludieq te Zutphen (juli 2009) Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, ontwerpen en leveringen welke

Nadere informatie

maart 2012 0042 Hi Algemene vw 2012 tbv P1 13x13.indd 1 13-02-12 17:15

maart 2012 0042 Hi Algemene vw 2012 tbv P1 13x13.indd 1 13-02-12 17:15 Algemene EN AANVULLENDE Voorwaarden Hi maart 2012 0042 Hi Algemene vw 2012 tbv P1 13x13.indd 1 13-02-12 17:15 Introductie Dit boekje bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. Algemene (verkoop)voorwaarden Interact Consultancy BVBA 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, mondeling dan wel schriftelijk, van of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor mobiele telecommunicatiediensten 2009. Versie Simyo

Algemene Voorwaarden. voor mobiele telecommunicatiediensten 2009. Versie Simyo Algemene Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2009 Versie Simyo Introductie Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2009 van Simyo. Deze algemene

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor Mobiele Telecommunicatiediensten

Algemene Voorwaarden. voor Mobiele Telecommunicatiediensten AD 7103/2002-01. Algemene Voorwaarden voor Mobiele Telecommunicatiediensten ALGEMENE VOORWAARDEN voor Mobiele Telecommunicatiediensten Deze brochure bevat de Algemene Voorwaarden voor de Mobiele Telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Artikel 1 Definities 1. Clevercard: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Invizo, gevestigd aan Arubastraat 28, 7556 TN, te Hengelo

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel 1. Algemeen: 1.1 Op alle aanbiedingen van de Bouw Offerte Winkel tot uitvoering van diensten (hierna: "werkzaamheden") alsmede op alle overeenkomsten, bevestigingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

Progé: Algemene voorwaarden

Progé: Algemene voorwaarden Progé: Algemene voorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Progé binnenafwerking Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Alle transacties zijn onderworpen aan de navolgende voorwaarden. 2. Indien de opdrachtnemer

Nadere informatie

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V.

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: Opdrachtgever: degene die de opdracht tot het verrichten van handelingen en werkzaamheden aan gebruiker

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V.

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop

Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden ( de Verkoopvoorwaarden ) zijn van toepassing op alle bestellingen die via de Douwe Egberts

Nadere informatie

OVEREENKOMST BETREFFENDE LEVERING VAN VERPLEEG- EN VERZORGINGSARTIKELEN VOOR KORAAL GROEP. tussen

OVEREENKOMST BETREFFENDE LEVERING VAN VERPLEEG- EN VERZORGINGSARTIKELEN VOOR KORAAL GROEP. tussen OVEREENKOMST BETREFFENDE LEVERING VAN VERPLEEG- EN VERZORGINGSARTIKELEN VOOR KORAAL GROEP tussen Koraal Groep Valkstraat 14 Postbus 5109, 6130 PC SITTARD vertegenwoordigd door de heer mr. drs. R.W.M. Quik

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso

Algemene voorwaarden Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso Algemene voorwaarden Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso Artikel 1. Toepassingsgebied: A. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso verstrekte opdrachten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 17 december 2015 Algemene voorwaarden Selfinno B.V. Selfinno B.V. (hierna te noemen: Selfinno ) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 57003750, gevestigd te Doetinchem,

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHOONENBERG RE-INTEGRATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHOONENBERG RE-INTEGRATIE Artikel 1 Aanbieding en overeenkomst 1.1 In deze overeenkomst wordt onder opdrachtgever verstaan: degene die een offerte van Schoonenberg Re-integratie, gevestigd te Nijmegen, hierna Schoonenberg Reintegratie,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PoopyPets

Algemene Voorwaarden PoopyPets Algemene Voorwaarden PoopyPets In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden; Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Klant om binnen 14 dagen af

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. Algemene voorwaarden Bosma Direct Marketing Consultancy B.V. KvKnr. 60588659. Gedeponeerd dd. 5 mei 2011. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie