Aanvullende Voorwaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvullende Voorwaarden"

Transcriptie

1 Aanvullende Voorwaarden Toestel service Smartphone Zeker en Smartphone Zeker Totaal september 2011

2 AANVULLENDE VOORWAARDEN Toestel service Smartphone Zeker en Smartphone Zeker Totaal KPN B.V. versie september 2011

3 I N H O U D 1 BEGRIPSBEPALINGEN SLUITEN VAN EEN SERVICEOVEREENKOMST RECHT OP SERVICE SERVICEVORMEN EIGEN RISICO UITSLUITINGEN VERGOEDINGEN WIJZIGEN VAN EEN SERVICEOVEREENKOMST DUUR VAN EEN SERVICEOVEREENKOMST ONTBINDING VAN EEN OVEREENKOMST SLOTBEPALINGEN

4 01 BEGRIPSBEPALINGEN In deze Aanvullende Voorwaarden en in een Serviceovereenkomst hebben de met een hoofdletter aangeduide begrippen de betekenis die wordt gegeven in de Algemene Voorwaarden en in dit artikel. Aanvullende Voorwaarden Algemene Voorwaarden : De onderhavige Aanvullende Voorwaarden Toestel service Smartphone Zeker en Smartphone Zeker Totaal; : Algemene Voorwaarden voor Mobiele Telecommunicatiediensten van KPN; Carkit : Een door of in opdracht van KPN in een motorvoertuig ingebouwde houder (inclusief daarbij behorende apparatuur) of ingebouwde mobiele telefoon van KPN of van de door KPN gevoerde leveranciersmerken, welke het mogelijk maakt handsfree te telefoneren; Contractant : Degene die met KPN een Serviceovereenkomst heeft gesloten; Klantenservice KPN : De klanteningang van KPN via de telefoon (1200 of ), per fax ( ) of via internet ( KPN : KPN B.V.; Mobiele Telefoon : Een mobiele telefoon van KPN of van door KPN gevoerde leveranciersmerken; Service : De door KPN te verrichten dienstverlening volgens een Servicevorm en volgens de overige voorwaarden zoals neergelegd in deze Aanvullende Voorwaarden; Servicebewijs : Een door KPN geaccepteerd aanvraagformulier of de door KPN meest recent uitgegeven nota voor de mobiele telefoonaansluiting, waarvan in combinatie met de Mobiele Telefoon gebruik wordt gemaakt, of de aankoopnota van de Mobiele Telefoon en/of de bijbehorende Carkit, waaruit blijkt dat Contractant een Serviceovereenkomst met KPN heeft gesloten; Serviceovereenkomst : Een overeenkomst op grond waarvan door KPN Service wordt verleend; Servicepunt : Door KPN aangegeven service- of verkooppunten; Servicevorm : Smartphone Zeker en/of Smartphone Zeker Totaal. SLUITEN VAN EEN SERVICEOVEREENKOMST 2.1 Een Serviceovereenkomst voor een Mobiele Telefoon (en een eventueel bijbehorende Carkit) kan uitsluitend worden gesloten indien Contractant gebruik maakt van een mobiele telefoonaansluiting van KPN. 2.2 Op de Serviceovereenkomst zijn de Algemene Voorwaarden alsmede deze Aanvullende Voorwaarden van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden, prevaleren de Aanvullende Voorwaarden. 2.3 De Serviceovereenkomst kan worden gesloten bij aankoop van een nieuwe Mobiele Telefoon. Na aankoop van een Mobiele Telefoon kan een Serviceovereenkomst worden gesloten indien een Mobiele Telefoon is aangeschaft in de voorafgaande 12 Maanden, bij een Servicepunt is vastgesteld dat de Mobiele Telefoon (en eventueel bijbehorende Carkit) goed functioneert en het door KPN geaccepteerde aanvraagformulier of de door KPN meest recent uitgegeven nota voor de mobiele telefoonaansluiting of de aankoopnota van de Mobiele Telefoon kan worden getoond. 2.4 KPN is gerechtigd geen Serviceovereenkomst te sluiten met een aanvrager waarmee een eerdere rechtsverhouding is beëindigd op een grond die het niet-sluiten van een Serviceovereenkomst rechtvaardigt. RECHT OP SERVICE 3.1 In geval van schade of defect aan een Mobiele Telefoon heeft Contractant uitsluitend recht op Service, indien Contractant hiervan zo spoedig mogelijk melding heeft gemaakt bij een Servicepunt, indien de schade of het defect onder de dekking van de overeengekomen Servicevorm valt en indien Contractant niet op grond van artikel 6 is uitgesloten van Service. 3.2 In geval van diefstal of verlies van een Mobiele Telefoon heeft Contractant uitsluitend recht op Service, indien Contractant hiervan onmiddellijk melding heeft gemaakt bij Klantenservice KPN, indien diefstal of verlies onder de dekking van de overeengekomen Servicevorm valt, indien Contractant niet op grond van artikel 6 is uitgesloten van Service en indien in geval van een individuelemobiele telefoonaansluiting Contractant tevens

5 binnen 24 uur na diefstal of verlies van een Mobiele Telefoon proces-verbaal heeft laten opmaken. 3.3 Bij aanmelding van schade, defect, diefstal of verlies van een Mobiele Telefoon dienen te worden verstrekt het serie-/imei-nummer van de Mobiele Telefoon, de overeengekomen Servicevorm en verdere door KPN gevraagde gegevens over de Mobiele Telefoon en de mobiele telefoonaansluiting, waarvan in combinatie met de Mobiele Telefoon gebruik wordt gemaakt. In geval van een individuele mobiele telefoonaansluiting dient bij aanmelding van diefstal of verlies van een Mobiele Telefoon tevens te worden toegezonden het Servicebewijs, het proces-verbaal en een volledig en juist ingevuld verlies- en diefstalformulier. SERVICEVORMEN 4.1 Algemeen De onderdelen die ingevolge Service worden vervangen, worden automatisch eigendom van KPN Indien Contractant in geval van verlies of diefstal van een Mobiele Telefoon een beroep doet op Service en deze wordt toegewezen, wordt de verloren of gestolen Mobiele Telefoon automatisch eigendom van KPN De Service op de software van de Mobiele Telefoon omvat het kosteloos opsporen en corrigeren van fouten, voor zover het niet functioneren van de software binnen de technische en functionele specificaties van de Mobiele Telefoon valt. KPN garandeert niet dat de software zonder onderbreking of geheel foutloos zal functioneren, noch dat alle fouten zullen worden hersteld. 4.2 De Servicevorm Smartphone Zeker Indien Contractant recht heeft op de Servicevorm Smartphone Zeker omvat de Service, in geval van schade of defect aan een Mobiele Telefoon en/of de bijbehorende Carkit, het kosteloos herstellen van materiaal- en/of fabricagefouten of beschadigingen van de Mobiele Telefoon en/of de Carkit. Indien herstel niet meer mogelijk is omvat de Service het vervangen van de Mobiele Telefoon en/of de Carkit. KPN kan ervoor kiezen de Mobiele Telefoon en/of Carkit te vervangen in plaats van te herstellen. Tevens kan Contractant een beroep kan doen op Homeservice. Bij Homeservice wordt er bij Contractant in geval van schade of defect aan een Mobiele Telefoon, na melding bij Klantenservice KPN, een tijdelijk leentoestel op locatie gebracht. De Contractant geeft de beschadigde of defecte Mobiele Telefoon mee aan de bezorger. Indien Contractant zich in het buitenland bevindt dient Contractant binnen 30 dagen na de melding de beschadigde of defecte Mobiele Telefoon zelf in te leveren bij een Servicepunt. Het aan Contractant verstrekte leentoestel dient bij vervanging van de beschadigde of defecte Mobiele Telefoon bij een Servicepunt te worden ingeleverd. Indien het verstrekte leentoestel niet is ingeleverd, is KPN gerechtigd het leentoestel bij Contractant in rekening te brengen (prijs Mobiele Telefoon zonder abonnement) Indien, in geval van vervanging van een Mobiele Telefoon, eenzelfde Mobiele Telefoon niet leverbaar is, ontvangt Contractant een functioneel gelijkwaardige Mobiele Telefoon met indien noodzakelijk een bijbehorende Carkit of een tegoedbon ter hoogte de vervangingswaarde van de Mobiele Telefoon Indien Contractant in geval van schade aan een Mobiele Telefoon en/of de bijbehorende Carkit een beroep doet op Service en deze wordt toegewezen, geldt het eigen risico zoals vermeld in artikel 5 van deze Aanvullende Voorwaarden Indien na vervanging van de beschadigde of defecte Mobiele Telefoon blijkt dat Contractant geen recht heeft op Service, is KPN gerechtigd 30 dagen na schriftelijke kennisgeving hiervan aan Contractant, de vervangen Mobiele Telefoon bij Contractant in rekening te brengen (prijs Mobiele Telefoon zonder abonnement). 4.3 De Servicevorm Smartphone Zeker Totaal Indien Contractant recht heeft op de Servicevorm Smartphone Zeker Totaal omvat de Service, in geval van diefstal of verlies van een Mobiele Telefoon en/of de bijbehorende Carkit, in aanvulling op de in artikel 4.2 vermelde Service, tevens vergoeding van: a de kosten voor het blokkeren van de gespreksmogelijkheden; b de kosten voor het heraansluiten van de mobiele telefoonaansluiting; c de gesprekskosten tot een maximum van 1.250,-, ontstaan door aantoonbaar misbruik van de Mobiele Telefoon, via de GSM-kaart, door anderen dan Contractant in de periode 24 uur voorafgaand aan de melding (bij KPN Klantenservice) van diefstal of verlies van de Mobiele Telefoon De Servicevorm Smartphone Zeker Totaal is alleen geldig in Nederland en in landen buiten Nederland met een aanbieder van een mobiel netwerk waar KPN een roamingovereenkomst mee heeft gesloten. 04

6 05 EIGEN RISICO 5.1 Gedurende de looptijd van een Serviceovereenkomst geldt bij toewijzing van Service in geval van schade en defect, diefstal of verlies van een Mobiele Telefoon en/of de bijbehorende Carkit per keer een eigen risico, volgens onderstaande tabel 5.1 1e keer: Schade/defect Diefstal Verlies Smartphone zeker 125,- n.v.t. n.v.t. Smartphone zeker totaal 25,- 75,- 125,- 2e keer: Smartphone zeker 250,- n.v.t. n.v.t. Smartphone zeker totaal 50,- 150,- 250,- 3e keer: Smartphone zeker 375,- n.v.t. n.v.t. Smartphone zeker totaal 75,- 225,- 375,- Tabel Het eigen risico wordt automatisch via de nota voor de mobiele telefoonaansluiting, waarvan in combinatie met de Mobiele Telefoon gebruik wordt gemaakt, verrekend. 5.3 Behoudens hetgeen is gesteld in artikel sub c omvat de vergoeding in gevolge Service maximaal 1.250,- per Mobiele Telefoon en/of de bijbehorende Carkit per keer dat Service wordt toegewezen. 5.4 Service wordt maximaal drie keer per 12 maanden toegewezen. 5.5 Alle bedragen in dit artikel 5 zijn inclusief BTW. UITSLUITINGEN 6.1 Contractant dient zorgvuldigheid te betrachten bij het gebruik van een Mobiele Telefoon en/of de bijbehorende Carkit. Contractant kan geen beroep doen op Service in geval van onzorgvuldigheid bij het gebruik van een Mobiele Telefoon en/of de bijbehorende Carkit of in geval van een omstandigheid welke niet als zorgvuldigheid bij het gebruik van een Mobiele Telefoon en/of de bijbehorende Carkit is te beschouwen. 6.2 Van onzorgvuldigheid bij het gebruik van een Mobiele Telefoon wordt in ieder geval, maar niet beperkt tot de onderstaande gevallen, gesproken indien er sprake is van: - diefstal van een Mobiele Telefoon, waarbij ofwel geen aanwijsbare sporen van braak zijn, ofwel de Mobiele Telefoon zich bevond in een niet deugdelijk afgesloten ruimte ofwel de Mobiele Telefoon zich bevond op een van buitenaf zichtbare plaats; - het onbeheerd achterlaten van een Mobiele Telefoon ofwel in een niet deugdelijk afgesloten ruimte ofwel op een van buitenaf zichtbare plaats. 6.3 Tevens kan Contractant geen beroep doen op Service, indien: - typenummers en/of serie-/imei-nummers van een Mobiele Telefoon of de bijbehorende Carkit zijn beschadigd, verwijderd of veranderd; - wijzigingen in het Servicebewijs zijn aangebracht; - schade is ontstaan door opzet of grove schuld van Contractant; - schade is ontstaan terwijl een Mobiele Telefoon en/of de bijbehorende Carkit was uitgeleend of in bruikleen was gegeven aan anderen dan personen binnen het eigen bedrijf of personen in de eerste graad van bloed- of aanverwantschap; - defecten zijn ontstaan door het niet volgens de voorschriften aansluiten en/of installeren van een Mobiele Telefoon en/of de bijbehorende Carkit en/of de bijbehorende accessoires; - schade bestaat uit krassen, schrammen of deuken die normale gebruiksmogelijkheden van een Mobiele Telefoon en/of de bijbehorende Carkit niet beïnvloeden; - schade is ontstaan aan batterijen, accu s, antennes, headsets en andere accessoires welke door de aard en het gebruik daarvan aan slijtage en/of achteruitgang onderhevig zijn; - schade voortvloeit uit aantoonbare fouten in bepaalde types of in een gehele serie Mobiele Telefoons en/of bijbehorende Carkits; - schade is ontstaan door reparatie, bewerking, reiniging of poging daartoe van een Mobiele Telefoon en/of de bijbehorende Carkit door anderen dan door KPN erkende Servicepunten in het kader van een Serviceovereenkomst; - schade is ontstaan gedurende een periode dat een Mobiele Telefoon en/of de bijbehorende Carkit in beslag was genomen, verbeurd was verklaard of op grond van een wettelijke bevoegdheid was gerekwireerd of gebruikt.

7 VERGOEDINGEN EN BETALING 7.1 Contractant is de vergoedingen verschuldigd vanaf het moment dat een Serviceovereenkomst tot stand is gekomen. KPN is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen van éénmalig en periodiek verschuldigde vergoedingen. 7.2 KPN is gerechtigd éénmaal per kalenderjaar de vergoeding te wijzigen, volgens de CBS Consumentenprijsindex over de voorgaande periode 1 juli 30 juni. Indien KPN de tarieven binnen drie Maanden na de totstandkoming van een Serviceovereenkomst verhoogt, heeft Contractant, indien deze niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het recht de Serviceovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen binnen één Maand nadat de eerste nota gebaseerd op de gewijzigde tarieven is toegezonden. 7.3 Tenzij een andere wijze van facturering is overeengekomen, brengt KPN de verschuldigde bedragen door middel van de nota voor de mobiele telefoonaansluiting, waarvan in combinatie met de Mobiele Telefoon gebruik wordt gemaakt, aan Contractant in rekening. 7.4 Tenzij Contractant aan KPN een machtiging tot automatische incasso heeft verstrekt op basis waarvan KPN betaling verkrijgt, dient betaling plaats te vinden op de wijze en binnen de termijn als op de nota is vermeld. De termijn omvat ten minste 14 dagen te rekenen vanaf de dag dat de nota door Contractant is ontvangen. Voor bedragen die bij vooruitbetaling verschuldigd zijn kan een andere wijze van betaling worden overeengekomen. 7.5 Bezwaren tegen in rekening gebrachte bedragen dienen voor de vervaldatum van de nota aan KPN kenbaar te worden gemaakt. KPN zal geen beroep doen op overschrijding van deze termijn indien Contractant, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, de bezwaren redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon ontdekken. Betaling mag niet worden opgeschort van het gedeelte van het in rekening gebrachte bedrag waartegen geen bezwaar kenbaar wordt gemaakt. 7.6 Indien Contractant niet binnen de in artikel 7, vierde lid, bedoelde termijn heeft betaald, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop Contractant in verzuim verkeert, is KPN gerechtigd de wettelijke rente en de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte in rekening te brengen. Voor vergoeding komen in aanmerking die buitengerechtelijke kosten die in redelijkheid zijn gemaakt en die qua hoogte redelijk zijn in verhouding tot de openstaande vordering. WIJZIGEN VAN EEN SERVICEOVEREENKOMST 8.1 Bij aankoop van een nieuwe Mobiele Telefoon kan een lopende Serviceovereenkomst niet zodanig worden gewijzigd dat deze van toepassing wordt op de nieuwe Mobiele Telefoon. 8.2 Contractsovername van een Serviceovereenkomst is uitsluitend mogelijk indien Contractant geen betalingsachterstand heeft. KPN is gerechtigd voor een contractsovername mutatiekosten in rekening te brengen. 8.3 Het wijzigen van een Servicevorm ten aanzien van een Mobiele Telefoon is uitsluitend mogelijk indien Contractant kiest voor een hogere Servicevorm. KPN is gerechtigd hiervoor mutatiekosten in rekening te brengen. DUUR VAN EEN SERVICEOVEREENKOMST 9.1 Een Serviceovereenkomst komt tot stand op de datum van de bevestiging van KPN dat de aanvraag voor de Serviceovereenkomst is geaccepteerd. 9.2 Een Serviceovereenkomst wordt aangegaan voor de minimumduur van 12 of 24 Maanden en is tegen en na het verstrijken van de minimumduur maandelijks opzegbaar tegen het einde van iedere kalendermaand, met inachtneming van een opzegtermijn van één Maand. 9.3 Een Serviceovereenkomst eindigt in ieder geval na een periode van 36 Maanden na aankoop van de Mobiele Telefoon, waarop de Serviceovereenkomst betrekking heeft, en bij beëindiging van de overeenkomst voor de mobiele telefoonaansluiting, waarvan in combinatie met de Mobiele Telefoon gebruik wordt gemaakt. 9.4 Onverminderd het gestelde in 7.1 kan Contractant een Serviceovereenkomst voor het verstrijken van de minimumduur tussentijds beëindigen tegen betaling van een afkoopsom. De hoogte van de afkoopsom bedraagt 75% van de nog resterende maandelijkse vergoedingen vanaf het moment van het tussentijds beëindigen van een Serviceovereenkomst tot het einde van de overeengekomen looptijd

8 10 11 ONTBINDING VAN EEN SERVICEOVEREENKOMST 10.1 Zowel Contractant als KPN kunnen een Serviceovereenkomst ontbinden indien de andere partij tekortschiet in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen, voor zover dit tekortschieten ontbinding rechtvaardigt. Indien nakoming nog mogelijk is dient daartoe eerst een schriftelijke aanmaning te worden gezonden. Ontbinding is tevens mogelijk in geval van faillissement of surséance van betaling van Contractant, tenzij de curator of bewindvoerder kiest voor voortzetting van een Serviceovereenkomst en daarbij voldoende zekerheid stelt KPN is pas gerechtigd tot ontbinding van een Serviceovereenkomst wegens niet tijdige betaling over te gaan nadat Contractant ook binnen een, in een door KPN te zenden herinnering gestelde, nadere termijn niet heeft betaald. Deze nadere termijn omvat ten minste 10 dagen te rekenen vanaf de dag dat de herinnering door Contractant is ontvangen KPN is in geval van een gerechtvaardigd vermoeden van fraude door Contractant bij een beroep op Service gerechtigd een Serviceovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden. SLOTBEPALINGEN 11.1 Op de Serviceovereenkomst is Nederlands recht van toepassing In geval van klachten met betrekking tot de Service kan Contractant zich wenden tot Klantenservice KPN. Eventuele geschillen welke voortvloeien uit een Serviceovereenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter Een Serviceovereenkomst en deze Aanvullende Voorwaarden laten de wettelijke rechten van Contractant, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, onverlet.

Zeker Mobiel Service contract

Zeker Mobiel Service contract Zeker Mobiel Service contract Voordat Hi ToestelLease (maart 2012) introduceerde waren er de Zeker Mobiele Service contracten. Hieronder vind je alles over deze service contracten zodat je precies kunt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Toestel Service voor Abonnementen

Algemene Voorwaarden Toestel Service voor Abonnementen Algemene Voorwaarden Toestel Service voor Abonnementen ALGEMENE VOORWAARDEN Toestel Service voor Abonnementen KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSBEPALINGEN.................................................

Nadere informatie

Zeker Mobiel Service contract

Zeker Mobiel Service contract Zeker Mobiel Service contract Voordat Hi ToestelLease (maart 2012) introduceerde waren er de Zeker Mobiele Service contracten. Hieronder vind je alles over deze service contracten zodat je precies kunt

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Toestelschade en Toestel Totaal Service

Aanvullende Voorwaarden Toestelschade en Toestel Totaal Service Aanvullende Voorwaarden Toestelschade en Toestel Totaal Service Aanvullende Voorwaarden Toestelschade en Toestel Totaal Service KPN B.V. versie juli 2009 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN..........................................

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Leentoestel Service

Algemene Voorwaarden Leentoestel Service Algemene Voorwaarden Leentoestel Service Algemene Voorwaarden Leentoestel Service KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 SLUITEN

Nadere informatie

Algemene Service Voorwaarden Prepaid

Algemene Service Voorwaarden Prepaid Algemene Service Voorwaarden Prepaid Algemene Service Voorwaarden Prepaid KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 01 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................ 3 02 ONDERWERP........................................................

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor verkoop

Algemene Voorwaarden voor verkoop Algemene Voorwaarden voor verkoop Pagina 1 van 7 ALGEMENE VOORWAARDEN INBUSINESS TELECOM VOOR VERKOOP... 3 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 Artikel 2 ONDERWERP... 3 Artikel 3 INSTALLATIE... 3 Artikel

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden Aanvullende Voorwaarden BedrijfsFlexibel November 2010 aanvullende voorwaarden BedrijfsFlexibel KPN B.V. versie november 2010 I n H o u d 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...............................................

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden. BedrijfsOnbeperkt

Aanvullende Voorwaarden. BedrijfsOnbeperkt Aanvullende Voorwaarden BedrijfsOnbeperkt AANVULLENDE VOORWAARDEN BedrijfsOnbeperkt KPN B.V. versie september 2012 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 2 2 OVEREENKOMST EN VOORWAARDEN... 2 3 BEDRIJFSONBEPERKT

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

per minuut exclusief korting 0,033 0,025 0,025 0,028 0,027

per minuut exclusief korting 0,033 0,025 0,025 0,028 0,027 Productinformatie & Tarieven 1 Basis abonnement (standaard) 1.1 Telfort Basis Telfort Basis Telfort Basis Bellen en sms en voor 0,20 per minuut/sms. Internetten is alleen mogelijk met een internetbundel

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Pilot voorwaarden Fiber to the Home

Pilot voorwaarden Fiber to the Home Pilot voorwaarden Fiber to the Home Pilot Voorwaarden Fiber to the Home KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSBEPALINGEN................................................. 3 2 ALGEMENE BEPALINGEN..............................................

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Artikel 1 Definities 1. Clevercard: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Invizo, gevestigd aan Arubastraat 28, 7556 TN, te Hengelo

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden BedrijfsBundel. Versie april 2010

Aanvullende Voorwaarden BedrijfsBundel. Versie april 2010 Aanvullende Voorwaarden BedrijfsBundel Versie april 2010 AANVULLENDE VOORWAARDEN BedrijfsBundel KPN B.V. versie april 2010 I N H O U D 1 BEGRIPSBEPALINGEN...................................................3

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden. BedrijfsSelect

Aanvullende Voorwaarden. BedrijfsSelect Aanvullende Voorwaarden BedrijfsSelect Aanvullende Voorwaarden BedrijfsSelect KPN B.V. versie Versie november juli 2009 2010 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN..........................................

Nadere informatie

per minuut exclusief korting 0,033 0,025 0,025 0,028 0,027

per minuut exclusief korting 0,033 0,025 0,025 0,028 0,027 Productinformatie & Tarieven Abonnement vanaf 1 juli 2013 1 Basis abonnement (standaard) 1.1 Telfort Basis Telfort Basis Telfort Basis 0,- Bellen en sms en voor 0,25 per minuut/sms. Internetten is alleen

Nadere informatie

per minuut exclusief korting 0,033 0,025 0,025 0,028 0,027

per minuut exclusief korting 0,033 0,025 0,025 0,028 0,027 Productinformatie & Tarieven Abonnement Zakelijk vanaf 1 mei 2013 1 Basis abonnement (standaard) 1.1 Telfort Basis Telfort Basis Telfort Basis 0,- Bellen en sms en voor 0,25 per minuut/sms. Internetten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

Contractovername Mobiele Telefonie

Contractovername Mobiele Telefonie Contractovername Mobiele Telefonie Bestemd voor KPN A Gebruik de toelichting op doorslag C van dit formulier. aansluiting 1 Wat is het mobiele nummer? 2 Indien een servicecontract is afgesloten, wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Bijlage 3: Algemene Voorwaarden VerzuimSelect

Bijlage 3: Algemene Voorwaarden VerzuimSelect Bijlage 3: Algemene Voorwaarden VerzuimSelect Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes tussen VerzuimSelect VOF(hierna

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Business Bundel

Aanvullende Voorwaarden Business Bundel Aanvullende Voorwaarden Aanvullende Voorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSBEPALINGEN.................................................. 3 2 OVEREENKOMST EN VOORWAARDEN....................................

Nadere informatie

Penny Bloem Mediation gevestigd te Oterleek, werkende onder de handelsnaam Bloem Mediation, hierna te noemen: Bloem Mediation.

Penny Bloem Mediation gevestigd te Oterleek, werkende onder de handelsnaam Bloem Mediation, hierna te noemen: Bloem Mediation. Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Bloem Mediation Penny Bloem Mediation gevestigd te Oterleek, werkende onder de handelsnaam Bloem Mediation, hierna te noemen: Bloem Mediation. Artikel 1. Definities

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V.

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Artikel 1 Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Webshops4All B.V., als opdrachtnemer; - opdrachtgever: de partij die de opdracht aan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TELESUR MOBIEL Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Telesur Mobiel.

ALGEMENE VOORWAARDEN TELESUR MOBIEL Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Telesur Mobiel. ALGEMENE VOORWAARDEN TELESUR MOBIEL Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Telesur Mobiel. Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen,

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Artikel 1: 1. J&J Law is een samenwerkingsverband/kantoorcombinatie van zelfstandig werkzame advocaten die ieder voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk uitoefenen.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SAURUS Internet

Algemene voorwaarden SAURUS Internet Algemene voorwaarden SAURUS Internet Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen SAURUS en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Sterq, gevestigd te Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. R.P. van Straaten, arts. 1.2 De werkgever: de natuurlijke persoon, dan wel rechtspersoon

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Instructie nummer doorschakelen Fritz!Box 7260. donderdag 7 mei 2009, 13:20:21 uur, versie 1709.1 auteur: M. Geldermans

Instructie nummer doorschakelen Fritz!Box 7260. donderdag 7 mei 2009, 13:20:21 uur, versie 1709.1 auteur: M. Geldermans Instructie nummer doorschakelen Fritz!Box 7260 donderdag 7 mei 2009, 13:20:21 uur, versie 1709.1 auteur: M. Geldermans Nummer doorschakelen Fritz!Box 7260 Boomstructuur kiezen Kies Call Diversion New call

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Poppe Persoonlijk, versie 1.2, augustus 2012 Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De "Opdrachtgever": de natuurlijke- of rechtspersoon die te kennen heeft gegeven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder kenmerk 65495861. Artikel 1 Definities 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN artikel 1: definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Buro P&O: Buro P&O, de werknemers van Buro P&O, evenals de aan Buro P&O gelieerde vennootschappen en andere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ADSL

Algemene Voorwaarden ADSL Algemene Voorwaarden ADSL Algemene Voorwaarden ADSL KPN B.V., versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 ALGEMENE BEPALINGEN...............................................

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V. Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding tot het uitvoeren van werkzaamheden van DRG VvE Beheer B.V., en op alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Breedband Arnhem B.V. Versie 1.0, 13 Augustus Begripsbepalingen

Algemene Voorwaarden Breedband Arnhem B.V. Versie 1.0, 13 Augustus Begripsbepalingen Algemene Voorwaarden Breedband Arnhem B.V. Versie 1.0, 13 Augustus 2008 1. Begripsbepalingen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis. Gedefinieerde begrippen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Stichting Glasvezel Gemeente

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Stichting Glasvezel Gemeente Algemene voorwaarden voor dienstverlening Stichting Glasvezel Gemeente Blad 1 van 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Algemeen... 2 1 Aanbieding en overeenkomst... 3 2 Samenstelling adviseursteam, medewerking

Nadere informatie

Artikel 1 Definities. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1 Definities. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Inhoudsopgave 1 Artikel 1 Definities 1 Artikel 2 Toepasselijkheid 2 Artikel 3 Dienstverlening 2 Artikel 4 Duur, opzegging en ontbinding 3 Artikel 5 Annulering 3 Artikel 6 Tarieven 3 Artikel 7 Geheimhouding

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer

Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer 243.84.285 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer : de gebruiker van de algemene

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Business Select

Aanvullende Voorwaarden Business Select Aanvullende Voorwaarden Business Select AANVULLENDE Voorwaarden Business Select KPN B.V. versie januari 2007 1 I N H O U D ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................ 3 ARTIKEL 2 OVEREENKOMST

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. van. Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst

ALGEMENE BEPALINGEN. van. Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst ALGEMENE BEPALINGEN van Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst 1 / 6 ALGEMENE BEPALINGEN TRENDS & TRADE FASHION B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van Pro Camerabewaking zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Scheiden is Leiden - Mediation

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Scheiden is Leiden - Mediation Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Scheiden is Leiden - Mediation Penny Bloem Mediation gevestigd te Oterleek, werkende onder de handelsnaam Scheiden is Leiden - Mediation, hierna te noemen: Scheiden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door AttentMentoren afgesloten overeenkomsten. De toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Voor Dienstverlening. Stratix Stratix Investments B.V. Stratix Consulting B.V.

Algemene Voorwaarden Voor Dienstverlening. Stratix Stratix Investments B.V. Stratix Consulting B.V. Algemene Voorwaarden Voor Dienstverlening Stratix Stratix Investments B.V. Stratix Consulting B.V. Algemeen Stratix is een zelfstandig advies- en onderzoeksbureau dat zich richt op de ondersteuning van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven Leveringsvoorwaarden Van: FMH Onderwijsmanagement gevestigd en kantoorhoudende te 1399 HW Muiderberg aan Schoutenpad 8 hierna te noemen: FMH Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Breedband in Bedrijf BV. Algemene voorwaarden voor dienstverlening van de Coöperatieve Vereniging Breedband in Bedrijf U.A.

Algemene voorwaarden. Breedband in Bedrijf BV. Algemene voorwaarden voor dienstverlening van de Coöperatieve Vereniging Breedband in Bedrijf U.A. Algemene voorwaarden Breedband in Bedrijf BV Blad 1 van 1 Algemene voorwaarden voor dienstverlening van de Coöperatieve Vereniging Breedband in Bedrijf U.A. Inhoudsopgave Algemeen... 2 1 Aanbieding en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1-3-2015

Algemene voorwaarden 1-3-2015 Algemene voorwaarden 1-3-2015 Copyright 2015 The Count Webdesign Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of op andere wijze openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.)

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) I. Algemeen deel Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN VAN: - «Webdesign Yvonne» gevestigd en kantoorhoudende te 1974 XW, IJmuiden in het Snippenbos 43 hierna te noemen: Webdesign Yvonne Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis:

De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis: Artikel 1 Definitie De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis: 1. Onder Opdrachtgever wordt verstaan de rechtspersoon of natuurlijk persoon die met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Leveringsvoorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Algemene voorwaarden voor dienstverlening ARMA IT Consultancy & Webdesign Sint Janshaven 354 3087 XJ Reg.nr. KvK 24490360 1. Algemene bepaling 1.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training.

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training. Algemene voorwaarden CorRebus 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met CorRebus Psychosociale Hulpverlening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services

Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 DEFINITIES.........................................................

Nadere informatie

EUKnet. Deze Algemene Contractvoorwaarden voor het Vervoer van Zendingen;

EUKnet. Deze Algemene Contractvoorwaarden voor het Vervoer van Zendingen; Algemene Contractvoorwaarden EUKnet Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Contractvoorwaarden Deze Algemene Contractvoorwaarden voor het Vervoer van Zendingen; Dienst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

1.3. Alle door SocialDipping gedane offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daaruit anders blijkt.

1.3. Alle door SocialDipping gedane offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daaruit anders blijkt. Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes met of van SocialDipping gevestigd

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl

AutoTrack.nl. Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl AutoTrack.nl Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: de Persgroep Automotive: de Persgroep Automotive B.V., zijnde de eigenaar en exploitant van de

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden AutoTrack.nl Algemene advertentievoorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: AutoTrack.nl: de eigenaar en exploitant van de website AutoTrack.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V.

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Direttore B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen en/of het verrichten

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: +31(0)6 15577159 rt@rondomleren.nl Regentesselaan 20-26 1217EG Hilversum Algemene Voorwaarden RondomLeren Artikel 1. Definities: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: RondomLeren

Nadere informatie

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN VERACHTERT NEDERLAND B.V.

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN VERACHTERT NEDERLAND B.V. ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN VERACHTERT NEDERLAND B.V. Artikel 1: Algemeen - terbeschikkingstelling 1.1 Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op de huurovereenkomsten die Verachtert Nederland

Nadere informatie

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Voor bemiddeling tussen Opdrachtgevers en Oprachtnemers (Interim-managers of Interim-professionals) Interimgezocht.nl Livius 26 3962 KD Wijk bij Duurstede Telefoon : 06-267 48 068

Nadere informatie

Zakelijk. Productinformatie & Tarieven - Telfort abonnement. 1 Telfort abonnement (standaard) 2 Toestel

Zakelijk. Productinformatie & Tarieven - Telfort abonnement. 1 Telfort abonnement (standaard) 2 Toestel Productinformatie & Tarieven - Telfort abonnement 1 Telfort abonnement (standaard) 1.1 Telfort abonnement Een abonnement bestaat minimaal uit een belbundel (zie 3.1) Bellen voor 0,248 per minuut. Sms en

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake.

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake. Algemene voorwaarden voor dienstverlening Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Full-service verhuur Service Bikes b.v.

Algemene voorwaarden Full-service verhuur Service Bikes b.v. Algemene voorwaarden Full-service verhuur Service Bikes b.v. Inhoudsopgave Definities... 3 Artikel 1: Toepassing algemene voorwaarden... 4 Artikel 2 De Overeenkomst... 4 Artikel 3 Het Huurtarief... 4 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Coaching Training Loopbaanbegeleiding Inspiratie- en Vitaliteitsmanagement

Coaching Training Loopbaanbegeleiding Inspiratie- en Vitaliteitsmanagement Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Get Inspired Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt onder Get Inspired coaching, training, intervisiecoaching, loopbaanadvies en vitaliteits-

Nadere informatie

ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN KNHB (v1.0)

ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN KNHB (v1.0) Adverteren bij hockey.nl 1 ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN KNHB (v1.0) 1. Definities...1 2. Toepassing voorwaarden...2 3. Advertentieovereenkomst algemeen...2 4. Advertenties...2 5. Aanlevering Advertentiemateriaal...3

Nadere informatie

7. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Leveringsvoorwaarden en enige overeenkomst, dan prevaleren de bepalingen in de overeenkomst.

7. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Leveringsvoorwaarden en enige overeenkomst, dan prevaleren de bepalingen in de overeenkomst. ALGEMENE VOORWAARDEN REVIVENDO versie 2013 Artikel 1 Toepasselijkheid en totstandkoming 1. In deze overeenkomst wordt onder opdrachtgever verstaan: degene die een offerte, of aanbieding van Revivendo BV,

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie