Rapportage Gebiedsplan Overschie januari - april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Gebiedsplan Overschie januari - april 2015"

Transcriptie

1 Rapportage Gebiedsplan Overschie januari - april 2015 In oktober 2014 heeft de Raad voor de hele stad de gebiedsplannen vastgesteld. Deze gebiedsplannen zijn vervolgens doorvertaald in de uitvoeringsplannen van de clusters. In februari 2015 heeft het College alle uitvoeringsplannen vastgesteld. Dit document is een rapportage over de voortgang van het Gebiedsplan Overschie over de periode januari - april In het gebiedsplan Overschie zijn 10 doelen bepaald: 1. Stimuleren talentontwikkeling 2. Vergroten zelfredzaamheid 3. Optimaliseren dienstverlening 4. Versterken verbanden in straat, buurt, wijk, gebied 5. Veiligere woonomgeving 6. Gezondere woonomgeving 7. Aantrekken en vasthouden gezinnen 8. Concentratie van voorzieningen 9. Versterken van het dorp in de stad 10. Gebied beter verbinden met stad en ommeland Bij ieder doel zijn inspanningen benoemd die bijdragen aan het behalen van de doelen. In dit document wordt gerapporteerd op het niveau van deze 10 doelen. Daarbij wordt steeds aangegeven: wat het doel volgens het gebiedsplan inhield; wat er tot nu toe bereikt is; welke conclusie daarover getrokken kan worden. Vervolgens wordt per doel de relevante voortgang op de bijbehorende inspanningen weergegeven. Zowel bij de doelen als bij de inspanningen wordt het stoplicht-model gehanteerd om een signaal over de voortgang geven. Aan het slot van deze rapportage is een overzicht opgenomen van de inspanningen die onder druk staan. Bij elk van deze inspanningen is aangegeven welke acties ondernomen worden om de realisatie van de inspanning weer op schema te brengen. Tevens is een overzicht opgenomen van de inspanningen die geherdefinieerd zijn ten opzichte van het vastgestelde gebiedsplan. In het gebiedsplan Overschie zijn ook prioriteiten en knelpunten benoemd. Om deze te onderscheiden, zijn ze in dit document met een aparte kleur aangegeven. Onderstaande legenda vermeldt wat de verschillende gebruikte kleuren uitdrukken. Prioriteit in Gebiedsplan Knelpunt in Gebiedsplan Op schema Onder druk Niet haalbaar

2 Doel 1: Stimuleren talentontwikkeling Talent moet worden ontwikkeld en benut. Hiermee worden eventuele achterstanden ingelopen en kunnen mensen hun talenten verkennen en benutten. Talentontwikkeling is natuurlijk gericht op jongeren, maar niet uitsluitend op deze groep. Ook anderen worden nadrukkelijk uitgenodigd om zich verder te ontplooien. Het concept-gebiedsplan bevatte de inspanning 'Overschie Sport Graag uitvoeren'. Dit programma was een van de voornaamste pijlers onder dit doel. Echter, het gemeentebestuur heeft besloten om dit programma te beëindigen. Daardoor is de inspanning gewijzigd in een ombouw. Het ombouwplan wordt op dit moment opgesteld. Per 1 januari 2016 moet het nieuwe plan operationeel zijn. Het jeugdbeleid krijgt een voorzetting via het Nieuwe beleidskader jeugd. De zelfontplooiingsactiviteiten voor jonge senioren en ouderen, die opgenomen zijn in de opdracht aan Thermiek, worden gecontinueerd als onderdeel van het Nieuw Rotterdams Welzijn. Omdat het ombouwplan nog niet is opgesteld kan er nog geen conclusie worden getrokken of dit doel wordt bereikt. Om die reden staat dit doel op groen. 1 Overschie Sport Graag ombouwen Het concept-gebiedsplan bevatte de inspanning 'Overschie Sport Graag uitvoeren'. In het definitieve gebiedsplan zoals vastgesteld door de gemeenteraad, is deze inspanning gewijzigd in een ombouw. Het ombouwplan wordt op dit moment opgesteld. Per 1 januari 2016 moet het nieuwe plan operationeel zijn. Deze inspanning kan gekoppeld worden aan de realisatie van de uitmarkt voor Overschiese verenigingen (inspanning 4.4). 2 Jeugdbeleid 'Verleiding van het Positieve' voortzetten Deze inspanning wordt voorgezet in het Nieuwe beleidskader jeugd. Inmiddels is een wijknetwerk gevormd en een maatschappelijk convenant jeugd opgesteld. Hierin wordt ingezet op talentontwikkeling, gezondheid(szorg) en veilig. 3 Zelfontplooiingsactiviteiten jonge senioren & ouderen realiseren Deze activiteiten zijn opgenomen in de opdracht aan Thermiek. Deze inspanning wordt gecontinueerd als onderdeel van het Nieuw Rotterdams Welzijn. De accommodatie van Tuinieren voor Ouderen is onlangs vernieuwd.

3 Doel 2: Vergroten zelfredzaamheid Zelfredzaamheid gaat vooral over zorg, werk en inkomen, maar ook over bereikbaarheid via en toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Het is belangrijk om de achterstanden bij delen van de inwoners Overschie in te lopen, zodat iedereen mee kan doen en een waardevolle bijdrage kan leveren aan de Overschiese samenleving. De basisinfrastructuur sociaal draagt bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen, nl. via laagdrempelige ondersteuning door de Vraagwijzer, het maatschappelijk werk, het ouderenwerk en de vrijwilligersondersteuning. De inzet op deze voorzieningen is gecontinueerd. De Wijkbus maakt het voor ouderen en mindervaliden mogelijk om deel te nemen aan de samenleving. Door voortzetting van de subsidierelatie blijft deze voorziening in ieder geval tot en met 2017 in Overschie beschikbaar. In het gebiedsplan werd voorzien dat de door Rotterdam voorgestane ontwikkeling van Rotterdam The Hague Airport mogelijkheden biedt voor de inwoners van Overschie, met name doordat de kantorenontwikkeling op het voorterrein veel nieuwe arbeids- en leerwerkplaatsen genereert. De planologische procedure is in gang gezet. Het masterplan wordt momenteel vertaald naar het bestemmingsplan. De ontwikkeling van het voorterrein wordt gedaan door de markt. Er zijn in dit stadium nog geen concrete contacten gelegd over samenwerking met lokale ondernemers of over meer werk- en leerplekken voor inwoners van Overschie. Via stedelijke programma s binnen het Nieuw Rotterdams Welzijn worden specifieke problemen rond taalachterstand aangepakt, en worden werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt begeleid naar een passende tegenprestatie. Voor het ontwikkelen van de civil society zijn nog geen concrete maatregelen genomen. Uit het bovenstaande blijkt dat een aantal inspanningen met betrekking tot dit doel onder druk staan. Om die reden is dit doel op oranje gezet. 1 Rotterdam The Hague Airport duurzaam doorontwikkelen met meer werk- en opleidingsplekken Het masterplan wordt vertaald naar het bestemmingsplan. Hierin wordt de ontwikkeling mogelijk gemaakt, hetgeen meer werkgelegenheid tot gevolg heeft. Deze ontwikkeling wordt gedaan door de markt. Behalve in het bestemmingsplan kan Stadsontwikkeling hierin niet sturen. Er zijn geen concrete afspraken gemaakt met partijen op de luchthaven over stageplekken of opleidingsplekken voor jongeren van Overschiese of Rotterdamse scholen. Evenmin zijn afspraken gemaakt over inzet van inwoners van Overschie bij de ontwikkeling of exploitatie van bedrijven op de luchthaven. 2 Basisinfrastructuur Sociaal voortzetten (peuterspeelzalen, voorschool, jeugdactiviteiten jaar, jeugdoverleg DOSA, opbouwwerk, accommodatiegebonden en ambulant jongerenwerk jaar, algemeen maatschappelijk werk, partici-patie, servicepunt senioren, cliëntvolgsysteem, mantelzorg) De inzet op de basisinfrastructuur Sociaal wordt gecontinueerd. 3 Wijkbus Overschie voortzetten De subsidierelatie met de Wijkbus Overschie wordt in het kader van het Nieuw Rotterdams Welzijnsbeleid gecontinueerd, in ieder geval voor de jaren 2016 en Programma wegwerken taalachterstand uitvoeren Deze inspanning wordt stedelijk georganiseerd en is onderdeel van het Nieuw Rotterdams Welzijn. Er worden verschillende taalcursussen aangeboden in Overschie. Ook draaien er verschillende groepen nul en groepen van voor- en vroegschoolse educatie, die het beperken en waar mogelijk opheffen van taal- en ontwikkelingsachterstanden van kinderen tot doel hebben, zodat zij zonder achterstand kunnen starten in het basisonderwijs. 5 Programma 'Maatschappelijke inspanningen' voortzetten Deze inspanning betreft het oude 'full engagement'. Het is onderdeel van het Nieuw Rotterdams Welzijn. Overschie is een aandachtswijk voor het programma 'Tegenprestatie'. In Overschie zijn activeringsconsulenten werkzaam die werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar een passende tegenprestatie. 6 Civil society ontwikkelen (vraaggestuurd en gericht op samen opvoeden) In het maatschappelijk convenant is afgesproken dat alle partners in het wijknetwerk Overschie samenwerken aan een gedeelde pedagogische visie. Deze visie richt zich op de vraag hoe gaan we samen met opvoeders zorgen dat kinderen in Overschie gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien.

4 Doel 3: Optimaliseren dienstverlening Het optimaliseren van dienstverlening betekent dat de juiste diensten toegankelijk moeten zijn voor hen die daarom vragen tegen acceptabele kosten en inspanningen. Het gaat hier om een combinatie van een algemeen aanbod en maatwerk. Wat is bereikt? Het optimaliseren van de informatievoorziening aan Rotterdammers is stadsbreed een continue taak van cluster Dienstverlening. Aan personen bij wie dit noodzakelijk is, worden standaard huisbezoeken gebracht. In Overschie heeft deze dienstverlening in de periode januari-april 2015 negen maal plaatsgevonden in het verzorgingshuis en twee maal bij bewoners thuis. In het najaar 2015 wordt gestart met de eerste verkenning voor het onderzoek naar basale dienstverlening in Overschie. Gebied en cluster werken hierin samen. Participatie organiseren is een belangrijk onderdeel van de taak van de gebiedscommissie. Er is inzet gepleegd op het ontwikkelen van participatievormen. Zo komt er in de zomer van 2015 een stem-tool voor digitale meningspeiling in het gebied beschikbaar. In samenwerking met het gebiedsteam zijn er verschillende successen te melden. Er zijn op dit moment al 26 bewonersinitiatieven ingediend. Bewoners lichten tijdens de Gebiedscommissie-vergadering hun aanvraag zelf toe en gaan in gesprek met de commissie over hun aanvraag. In samenwerking met Woonstad en diverse clusters zijn meerdere wijkgesprekken gehouden. Tijdens deze gesprekken wordt er met bewoners gekeken hoe men gezamenlijk de woonomgeving kan verbeteren. Verder is nieuw leven ingeblazen in Buurt Bestuurt in Kleinpolder-West. Via de facebookpagina Overschie010, die inmiddels meer dan bezoekers heeft, worden bewoners breed geïnformeerd over tal van activiteiten in Overschie. Op basis van de bovenstaande voortgangsinformatie kan gesteld worden dat dit doel op dit moment op schema ligt. 1 Participatienetwerk actieve bewoners realiseren De gebiedsorganisatie bouwt samen met de Gebiedscommissie aan het participatienetwerk. 2 Bewonersinitiatieven stimuleren, faciliteren en continueren Per mei 2015 zijn er 26 bewonersinitiatieven ingediend. Daarvan zijn er 21 gehonoreerd. 3 Informatievoorziening optimaliseren (up-to-date informatie voor alle dienstverleningskanalen, telefonie, internet, fysiek) Stadsbreed is dit een continue taak van cluster DV. Postcode-gerelateerde informatie is niet beschikbaar. Bij de rapportage over de Omnibus-enquete wordt bezien of er specifieke info voor Overschie te genereren is. 4 Activiteitenagenda Overschie realiseren De Facebook-pagina Overschie010 fungeert momenteel als de activiteitenagenda voor Overschie. Daarnaast wordt op de gebiedspagina tweewekelijks aandacht geschonken aan allerlei activiteiten in Overschie. 5 Maatwerk dienstverlening Publiekszaken realiseren (2 x per maand spreekuur in verzorgingstehuis, 24 huisbezoeken per jaar) 6 Particpatievormen ontwikkelen (digitaal burgerpanel, database deskundige burgers) Maatwerk-huisbezoeken worden standaard geleverd aan personen waarbij dit noodzakelijk is. Tot eind april heeft in Overschie de dienstverlening 9x plaatsgevonden in het verzorgingshuis en 2x bij de burger thuis. Een stem-tool voor digitale meningspeiling in het gebied komt in de zomer van 2015 beschikbaar. Het digitaal burgerpanel Overschie wordt medio 2015 ingezet voor een raadpleging over de genomen bromfietsmaatregel op het Kleinpolderplein. 7 Onderzoek verrichten naar basale dienstverlening in Overschie In het najaar 2015 wordt gestart met de eerste verkenning, waarbij Gebied en Cluster met elkaar samenwerken.

5 Doel 4: Versterken verbanden in straat, buurt, wijk en gebied Overschieënaren hechten aan Overschie als eigen plekje naast de stad met de eigen historische kern. Het rustige dorpse karakter spreekt velen aan, evenals de nabijheid van groen, de stedelijke voorzieningen en de uitvalswegen. Het Overschie-gevoel is het gedeelde gevoel van Overschie. De oorspronkelijke dorpskernen kennen sterke sociale verbanden en een bloeiend verenigingsleven. Er zijn veel netwerken naast elkaar. Deze waardevolle verbanden die op verschillende niveaus bestaan, wil Overschie in deze periode op diverse manieren verder versterken, om jong en oud, bestaande en nieuwe inwoners en oostelijk en westelijk Overschie samen te binden. Traditionele culturele evenementen zijn van oudsher belangrijk in de samenleving, het zijn momenten waarop de nationale cultuur gedeeld wordt. Overschie benut deze traditionele culturele evenementen zoals Koningsdag, dodenherdenking, de Sinterklaasintocht en de lichtjesavond om de sociale verbanden binnen het eigen gebied en tussen generaties te versterken. Ook de wijkparken worden gebruikt als element om de sociale interactie te vergroten en de cohesie binnen de buurten te versterken. Het nieuwe park De Buitenplaats met zijn hertenkamp is geopend, er zijn informatiepanelen en speel- en trimtoestellen geplaatst en de aanbestedingsprocedure voor de horecavoorziening is gestart. Via bewonersinitiatieven worden uiteenlopende activiteiten en kleinschalige evenementen in de parken georganiseerd. Op basis van de bovenstaande voortgangsinformatie kan gesteld worden dat dit doel op dit moment onder druk staat. 1 Kleinschalige, publiek toegankelijke festivals realiseren met ruimte voor Overschiese verenigingen en ondernemers Over de uitvoering van deze inspanning worden op dit moment afspraken gemaakt met cluster MO - Sport en Cultuur. 2 Traditie-evenementen realiseren: 4 mei, Koningsdag, Sinterklaas, Lichtjesavond, Hike Deze traditie-evenementen, die ondergebracht zijn bij de gebiedscommissie, worden gecontinueerd. 3 Wijkparken uitnodigender: organiseren sport- en spelactiviteiten in nieuwe park Buitenplaats, en bekendheid van park Buitenplaats vergroten middels communicatie-acties, bebording en horeca Het nieuwe park De Buitenplaats is geopend met veel communicatieve aandacht. De aanbestedings-procedure voor de horecavoorziening is gestart. Bij de entrees van het park zijn informatiepanelen geplaatst. De trim- en speeltoestellen zijn geplaatst. Over het organiseren van de sport- en spelactiviteiten moet nog een afspraak gemaakt worden tussen de clusters MO en SO en de gebiedsorganisatie (mogelijke bewonersinitiatieven). 4 Uitmarkt Overschie voor verenigingen realiseren Over deze inspanning moeten nog afspraken gemaakt worden. Een eerste inventarisatie die door Sport en Cultuur uitgevoerd is, geeft aan dat de belangstelling onder verenigingen hiervoor niet groot is. De uitmarkt betreft zowel culturele als sportverenigingen. Deze inspanning kan gekoppeld worden aan de ombouw van Overschie Sport Graag (inspanning 1.1). 5 aard beheerarrangement ontwikkelen voor zelfbeheer openbaar groen (criteria, locaties, afsprakenformat) GEREALISEERD Het standaard beheerarrangement is inmiddels ontwikkeld en vastgesteld. Criteria zijn vastgesteld en locaties zijn geinventariseerd. Binnenkort zal communicatie plaatsvinden over de mogelijkheden van zelfbeheer. 6 Jaarlijks minimaal 1 groen hofje met bewoners realiseren, met mogelijkheid tot stadslandbouw Er vindt een inventarisatie plaats van locaties die zich mogelijk lenen voor een groene inrichtingsmaatregel. De meest geschikte locatie wordt nader uitgewerkt in samenspraak met omwonenden. Bij voldoende budget vindt realisatie in 2015 plaats. 7 Verenigingen ondersteunen bij ontwikkelen van nieuwe manieren om zelfstandig voortbestaan op langere termijn te borgen Via Rotterdam Sportsupport worden verenigingen ondersteund om vitaal en toekomstbestendig te zijn. Sportsupport biedt verenigingen o.a. hulp bij leden- en sponsorwerving, financien, communicatie, organisatie en opleidingen.

6 Doel 5: Veiligere woonomgeving Overschie is relatief veilig, passend bij een goede woonomgeving. Het evenwicht is echter wankel. Wanneer de aandacht vermindert, zal de veiligheid achteruitgaan. Blijvende aandacht is nodig. Daarbij is nauwe samenwerking tussen de verschillende veiligheidspartners van belang en zijn specifieke inspanningen nodig, gericht op het tegengaan van onveiligheid. Op het gebied van veilige woonomgeving laten de cijfers van de politie en de Directie Veiligheid in zijn algemeenheid een positief beeld zien. In de afgelopen jaren zijn er in Overschie veel acties georganiseerd om de veiligheidscijfers te verbeteren. De resultaten zijn terug te zien in de statistieken: over de periode vertonen de cijfers ten aanzien van inbraak, diefstal, geweld en vandalisme in grote lijnen een dalende tendens. Er zijn geen pieken zichtbaar die mogelijk een knelpunt opleveren. Desondanks dient er blijvende aandacht te zijn voor veiligheid. De gebiedsorganisatie en directie Veiligheid spreken maandelijks alle veiligheidscijfers door met de veiligheidspartners en zetten continu in op het zo spoedig mogelijk aanpakken van misdrijven en overlastvormen. Een van de knelpunten uit het Gebiedsplan was het voortzetten van de groepsaanpak. Dit knelpunt is gehonoreerd. Met de beschikbaar gestelde middelen is de groepsaanpak aan de Abtsweg voortgezet. Recentelijk is hier extra inzet op georganiseerd en is de overlastgevende groep verdeeld onder de verschillende veiligheidspartners. Het doel is om de inzet op de groep na de zomer af te ronden en de overlastsituatie beëindigd te hebben. Op korte termijn zullen de eerste resultaten worden opgeleverd. In februari heeft vanuit inbraakpreventie een huis-aan-huis actie plaatsgevonden in de wijk Kleinpolder met positief resultaat. Naast de groepsaanpak en inbraakpreventie is ook veel inzet gepleegd op woonoverlast. Ook tijdens diverse wijkgesprekken is veel aandacht besteed aan woonoverlast. Op basis hiervan heeft de gebiedscommissie advies uitgebracht over het stedelijke Actieplan Woonoverlast, dat inmiddels vastgesteld is. Ook het Horecagebiedsplan is vastgesteld. Ten aanzien van veiligheid in relatie tot waterbeheer wordt eveneens vooruitgang geboekt. Op verschillende plaatsen is nieuwe waterberging aangelegd, worden maatregelen tegen wateroverlast getroffen, en worden waterkeringen op de voorgeschreven keurhoogte gebracht. Verder heeft de gemeente een Meerjarenplan Verkeersveiligheid uitgebracht. Ook de gebiedscommissie heeft hier input voor geleverd. Verschillende thema s die de gebiedscommissie aangekaart heeft, komen in het plan aan bod. In het nieuwe Rotterdamse verkeersveiligheidsbeleid krijgen voetgangers, fietsers, ouderen en kinderen voorrang. Er komt onder andere een speciale aanpak voor de verbetering van de verkeersveiligheid rondom basisscholen en voor het tegengaan van agressief rijgedrag. Ook worden als onveilig ervaren verkeerssituaties verbeterd. De verdere concrete uitwerking zal in samenspraak met de gebieden plaatsvinden. Op basis van de bovenstaande voortgangsinformatie kan gesteld worden dat dit doel op dit moment op schema ligt. 1 Inbraakprotocol (bij inbraakgolf) uitvoeren Aangezien er geen inbaakgolf heeft plaatsgevonden, hoefde het inbraakprotocol niet toegepast te worden. 2 Hang- en sluitwerk op KVW-niveau brengen, bij particulieren, en bij verhuizingen in corporatiebezit Woonstad Rotterdam heeft generiek beleid om elke woning die opnieuw verhuurd wordt te voorzien van PKVW hang en sluitwerk. Ook heeft elke huurder de gelegenheid hier een beroep op te doen. 3 Bewonersbetrokkenheid veilig: organiseren donkere plekken schouw, ouderenlooproute-schouw, Buurt Bestuurt, wijkgesprekken, informatie-bijeenkomst voor ouderen over veiligheid 4 Voortzetten groepsaanpak (= gehonoreerd knelpunt) Middels wijkgesprekken worden diverse veiligheidsvraagstukken (zoals actieplan woonoverlast en horecagebiedsplan: deze plannen zijn vastgesteld) met de bewoners gedeeld en besproken. Met de OVO wordt ingezet op het Keurmerk Veilig Ondernemen. De Buurt Bestuurt Welschen wordt nieuw leven in geblazen. In februari is een veiligheids-conferentie georganiseerd. Ouderen zijn voorgelicht over hoe om te gaan met babbeltrucs. De groepsaanpak is voortgezet en uitgebreid. Daarnaast worden overige potentiele overlastlocaties gemonitord en besproken in het operationele overleg. 5 Vervanging bovenbouw Lagebrug en vervanging brug Kleinpolderkade Beide projecten worden in 2015 gerealiseerd. 6 A13-onderdoorgangen bij De Lugt, Zestienhovensekade en Burg. Bosstraat aanpakken Op de wanden van de onderdoorgangen kunnen kunst-uitingen aangebracht worden. In samenwerking met Stadsbeheer en MO-Sport & Cultuur wordt de financiele, juridische en praktische haalbaarheid onderzocht. 7 Schoolroutes en schoolomgevingen veiliger: schouw veilige schoolroutes, kindvriendelijke wijken, verkeerseducatie op scholen, studie naar aanleg Kiss & Ride-zones bij scholen en kinderdagverblijven. Bij station Meijersplein wordt een Kiss & Ride-zone aangelegd. Via het nieuwe Meerjarenplan Verkeersveiligheid komt er een speciale aanpak voor de verbetering van de verkeersveiligheid rondom basisscholen en voor het tegengaan van agressief rijgedrag. Het programma School op Safe wordt voortgezet. Ook worden als onveilig ervaren verkeerssituaties verbeterd.

7 8 Waterberging: aanleg water in KPZW, verruimen duiker Van Noortwijcksingel, afkoppeling nieuwbouw Woonstad in KPZW, uitvoering watermaatregelen P16H, studie bemaling polder Zestienh. 9 Grondwateroverlast: opstellen van stadsbreed beleid voor nietonderheide gebieden, verlagen waterstand rond VTV Eigenhof, en verminderen grondwater-overlast HSL-park 10 Kades en keringen op keurhoogte brengen: Delftweg, Overschiese Dorpsstraat, en Zwethkade In Park 16Hoven en in Kleinpolder Zuid-West is nieuwe waterberging aangelegd. De verruiming van de duiker in de Van Noortwijcksingel start na de zomer Bij volkstuinvereniging Eigenhof is de waterstand verlaagd door eigen gemaal. De grondwateroverlast nabij de HSL wordt tegengegaan met maatregelen die bij de aanleg van het Westerdijkpark uitgevoerd worden. Het inrichtingsplan voor dit park is in opstelling en wordt in fasen voor advies voorgelegd aan de gebiedscommissie. Delfland is gestart met de ophoging van de Zwethkade; medio 2015 start Delfland de kadeverbetering van het noordelijke deel van de Delftweg. Stadsbeheer heeft een deel van de Achterdijk achter de Overschiese Kleiweg alsmede het zuidelijkste deel van de Oudedijkse Schiekade op keurhoogte gebracht Een deel van de Overschiese Dorpsstraat is op hoogte gebracht; voor een ander deel is dit niet uitvoerbaar i.v.m. de daar aanwezige woningen. Schieland maakt hiervoor een risicoanalyse en past de eisen aan. Bij de uitvoering van het Inrichtingsplan Delftweg, dat medio 2015 start, wordt het zuidelijke deel van de Delftweg op hoogte gebracht. 11 Werkloze jongeren bij leefbaarheidsmaatregelen inzetten Woonstad heeft geen werkloze jongeren ingezet. Wel werkt Woonstad samen met het Passer College. De leerlingen van deze praktijkschool werken mee met de huismeester, knappen portieken op en onderhouden binnenterreinen. 12 Sluipverkeer verminderen: uitvoering project verbetering afwikkelingscapaciteit knoop A13/N209 In het najaar van 2015 wordt het project 'Reconstructie knoop N209-A13' van de Provincie en Rijkswaterstaat opgeleverd. Dit zal bijdragen aan de vermindering van sluipverkeer door Overschie. 13 Verkeersveiligheid verbeteren door inzet snelheidsinformatiedisplay Op diverse locaties is het snelheidsinformatiedisplay (SID) ingezet, o.a. aan de Van der Duijn van Maasdamweg en de Fairoaksbaan. De SID wordt periodiek verplaatst. Er kan een verzoek worden ingediend voor een gewenste locatie.

8 Doel 6: Gezondere woonomgeving Uit het Wijkprofiel komt duidelijk naar voren dat de milieukwaliteit in Overschie onvoldoende is. De oorzaak is met name de rijksweg A13 die het stedelijk gebied doorsnijdt en waar per etmaal auto s overheen rijden. Niet alleen zorgt dit in belangrijke mate voor geluidhinder en een slechte luchtkwaliteit, maar ook voor een fysieke barrière. De aanwezigheid van de A13 in zijn huidige vorm is dan ook een ernstige verstoring voor de leefkwaliteit in Overschie. Het ontlasten van de gebieden die grenzen aan de A13 is dan ook nodig. Daarnaast moeten ook op eigen terrein en binnen de eigen mogelijkheden inspanningen verricht worden die bijdragen aan een gezondere woonomgeving. Stadsontwikkeling voert overleg met de TU Delft over een pilotproject voor toepassing van een fijnstoffilter bij de A13. Voor TU-studenten (Industrieel Ontwerp) is de mogelijkheid gecreëerd om op dit onderwerp af te studeren. Daarnaast heeft de gebiedscommissie op tal van plaatsen, o.a. in de uitgebrachte adviezen over de Koersnota Luchtkwaliteit, de Rotterdamse Mobiliteits Agenda en de inpassing van de A13/A16, dringend aandacht gevraagd voor de noodzaak tot een goede inpassing van de A13 in de woonkern van Overschie. Binnenkort zal de gebiedscommissie over dit onderwerp een apart advies aan het stadsbestuur uitbrengen. De maatregelen die de gemeente zelf treft voor een gezondere woonomgeving, zijn onder meer de aanleg van het gescheiden waterstelsel in Park 16Hoven en de aanleg van de Burg. de Josselin de Jonglaan met vrijliggende fietspaden. Het wegenbouwdeel van dit project is in volle gang en zal medio 2015 gereed zijn, waarna in het najaar de boomstructuur aangeplant wordt. De provincie vernieuwt het carpoolplein N209 en bereidt de uitvoering van de ecopassages Hofwijk voor. Op basis van de bovenstaande voortgangsinformatie kan gesteld worden dat dit doel op dit moment op schema ligt. 1 Zone A13 aanpakken: studie naar innovatieve verbeteringsmaatregelen voor milieuproblematiek A13 en uitwerken in concrete businesscases 2 Wandel- en fietsroutes verbeteren: IP Burg. de J. de Jonglaan uitvoeren, met fietspaden en sterke buslijn, en IP Zuiderlaan- V.d. Duijn v.maasdamweg-west uitvoeren (met fiets- en groenvoorz.) 3 Robuustere boomstructuren: nieuwe boomstructuur Burg. De Josselin de Jonglaan aanplanten X X Stadsontwikkeling voert overleg met de TU Delft over een pilotproject voor toepassing van een fijnstoffilter bij de A13. Voor TU-studenten (Industrieel Ontwerp) is de mogelijkheid gecreeerd om op dit onderwerp af te studeren. Het inrichtingsplan voor de Burg. de Josselin de Jonglaan is in uitvoering en zal medio 2015 afgerond zijn. De start-up van het inrichtingsplan Zuiderlaan- Van der Duijn van Maasdamweg staat gepland in De boomstructuur van het noordelijk deel van de Burg. de Josselin de jonglaan is aangeplant; het zuidelijke deel zal in het najaar 2015 worden aangeplant. 4 Waterkwaliteit: gescheiden stelsel in Park 16Hoven aanleggen, 1 natuurvriendelijke oever per jaar aanleggen In Park 16Hoven wordt een gescheiden stelsel aangelegd. Doordat er in 2015 geen beschoeiingsvervanging in Overschie gepland staat, zal er in 2015 geen natuurvriendelijke oever in Overschie aangelegd worden. 5 Eco-passage de Schie uitvoeren Het bestemmingsplan 'Ecopassages Hofwijk' heeft ter inzage gelegen en wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Uitvoering van dit provinciale project wordt eind 2015/begin 2016 voorzien. 6 Carpoolplein N209 aanleggen Binnen het project 'Reconstructie knoop N209-A13' vernieuwt de provincie het carpoolplein aan de West-Abtspolderseweg. Het project wordt in het najaar van 2015 opgeleverd.

9 Doel 7: Aantrekken en vasthouden van gezinnen Door het rustige, groenstedelijke woonmilieu te versterken, richt Overschie zich nadrukkelijk op het aantrekken van gezinnen. Er is een breed pakket aan inspanningen dat gericht is op het groener maken van de wijken, het verbeteren van verbindingen, maar ook een gezondere leef-atmosfeer en een veiliger omgeving. Met de herstructurering van de bestaande woningvoorraad wordt het middensegment in het woningaanbod verbreed, wordt het overschot aan relatief goedkope sociale huurwoningen verkleind en wordt de kwaliteit van de woningvoorraad verhoogd. Hierbij gaan fysieke en sociale ingrepen gelijk op. Ook de nieuwbouw in Park 16Hoven maakt een belangrijk deel uit van dit pakket, dat zodoende bijdraagt aan het aantrekken en behouden van meer gezinnen in Overschie. De belangrijkste inspanning bij dit doel is de woningbouwproductie. De eerste fase van de herstructurering van Kleinpolder-Oost is gestart. De oude portieketagewoningen zijn gesloopt, in juni 2015 start hier de bouw van 51 grondgebonden woningen. Ook de start van de bouw van 30 woningen aan de Kleine Schie wordt nog dit jaar voorzien. En in Park 16Hoven start in 2015 de bouw van 68 woningen. De verkoop van deze projecten verloopt voorspoedig. Aansluitend op de bouwwerkzaamheden wordt de omringende openbare ruimte nieuw ingericht. In Park 16Hoven wordt nog dit najaar gestart met de aanleg van het Westerdijkpark, dat onder meer voorziet in sport- en speelvoorzieningen en een fietsverbinding over het HSL-tracé. Deze inspanningen tezamen dragen sterk bij aan de aantrekkingskracht van Overschie als woonmilieu voor gezinnen. Bij de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad boeken de corporaties vooruitgang, zij het in geringere mate dan beoogd was. De belangstelling onder de huurders voor het aanbod voor zonnepanelen in het complex Koornwaard/ Koornwaardstraat blijkt gering te zijn. De verduurzaming van het complex Oost-Sidelinge blijkt financieel dermate ongunstig dat Woonstad hier andere maatregelen overweegt. In de loop van 2015 wordt het plan van aanpak opgesteld voor de aanpak van leegstaand (gemeentelijk) vastgoed. De verkoop van 22 gemeentelijke panden is in voorbereiding. Op basis van de bovenstaande voortgangsinformatie kan gesteld worden dat dit doel op dit moment op schema ligt. 1 Nieuwbouw realiseren: P16H (368), Kleinpolder-ZW (38), Kleinpolder-Oost (143), Kleine Schie (60), Schieveen (15), Hoornsingel (6), Ov. Kleiweg (3) 2 Uitvoeren Inrichtingsplannen Park 16Hoven, Kleinpolder Zuid- West, Kleinpolder-Oost, en Kleine Schie 3 Bestaande woningen verduurzamen: 106 woningen Woonbron ontduplexen en 225 woningen verkopen, 400 woningen Woonstad verduurzamen 4 Parkeerbeleid (gratis parkeren) voortzetten Het parkeerbeleid (gratis parkeren) wordt voortgezet. Planning start bouw 2015: 68 woningen in Park 16Hoven, 51 woningen in Kleinpolder Oost, 30 woningen in Kleine Schie, 1 woning aan de Overschiese Kleiweg. De verkoop verloopt voorspoedig. Inrichtingsplannen voor Park 16Hoven lopen met de bouwplannen mee. De aanleg van de parkachtige zone bij De Entree is nagenoeg afgerond. Het inrichtingsplan 1e fase Kleinpolder-Oost en inrichtingsplan Kleine Schie zijn vastgesteld. Woonbron heeft tot nu toe 6 woningen ontduplext en verkocht. Woonstad zet wat betreft verduurzaming in op het aanbrengen van zonnepanelen in het complex Koornwaard/ Koornwaardstraat; echter, op het gedane aanbod is slechts een beperkte reactie van bewoners gekomen. Verduurzaming van het complex Oost-Sidelinge blijkt financieel dermate ongunstig dat Woonstad hier andere maatregelen overweegt. 5 HSL-park met sport- en speelvoorzieningen aanleggen Het ontwerp van het Westerdijkpark (voorheen het HSL-park) fase 1 en 2 wordt medio 2015 voor advies aan de gebiedscommissie aangeboden. De planning is om de aanleg van de eerste fase (nabij de school) in het najaar van 2015 te starten. Voor fase 3 (ten zuiden van de Beekweg) wordt de planvorming opgestart. 6 Plan van aanpak opstellen voor aanpak leegstaand (gemeentelijk) vastgoed (nieuwe verhuur/verkoop/ functiewijziging). (= procesafspraak over knelpunt) De lijst van gemeentelijk vastgoed is geupdatet. Momenteel is de verkoop van 22 panden in voorbereiding, waarvan er 2 ook voor verhuur in aanmerking komen.

10 Doel 8: Concentratie van voorzieningen Een aantal van de bestaande gemeentelijke voorzieningen die thans verspreid over Overschie liggen, is verouderd en behoeft dringend groot onderhoud. Dit geldt onder andere voor het zwembad, het wijktheater en de Openbare Daltonschool Overschie aan de Abtsweg. Dit zijn voor Overschie wezenlijke voorzieningen die in de basisbehoeften van de inwoners voorzien. Bij de herstructurering van Kleinpolder, die volop gestart is, hoort een perspectief op goede wijkvoorzieningen, zowel richting de investerende partners als richting de huidige en de toekomstige bewoners van de wijk. Het uitblijven van investeringen in voorzieningen is een reëel en zorgwekkend risico op een terugval van met name de kwetsbare buurt Kleinpolder, en daarmee een bedreiging voor de ambitie van Overschie als aantrekkelijk woongebied. Enkele jaren geleden is Overschie gestart met verbeteren van de bestaande winkelgebieden. Met de opening van het nieuwe winkelcentrum Hoge Schie is het winkelaanbod aan de Burg. Baumannlaan versterkt. zijn dringend nodig om de winkelgebieden Abtsweg, Hoornwijck en Burg. Baumannlaan-Noord te verbeteren, want Overschie ziet zich geconfronteerd met vertrekkende ondernemers en leegstand van het winkelvastgoed. Onder andere vanwege het grotendeels versnipperde eigendom van dit winkelvastgoed zullen de investeringen van marktpartijen moeten komen en is de gemeentelijke rol overwegend faciliterend. Het Coalitieakkoord signaleert terecht dat meer actie en creativiteit nodig is om leegstand te verminderen, en dat de gemeente hier optimaal aan mee moet werken. Tot slot is een uitbreiding van het aanbod van diensten, cursussen en activiteiten voor jong en oud vanuit één laagdrempelige voorziening gewenst. Het oorspronkelijke Dalton Talent Campus-concept is vanwege onhaalbaarheid verlaten. De bestaande school aan de Abtsweg wordt opgeknapt. Over de toekomst van het zwembad en het wijktheater wordt per object besloten. In juni 2015 heeft de gebiedscommissie advies uit over het alternatieve plan voor de Dalton Talent Campus. Het is van groot belang dat goed gekeken blijft worden naar de effecten van de afzonderlijke trajecten op het totale Overschiese voorzieningenniveau als geheel. Om die reden wordt in dit advies opgenomen dat besluiten over afzonderlijke voorzieningen steeds in onderlinge samenhang genomen moeten worden. De procesbegeleiding voor het winkelgebied aan de Abtsweg zet in op gedeeltelijke transformatie; uitbreiding van de zorgfunctie is het eerste resultaat. Het terrassenplan is in ontwerp gereed. Over de onderspoeling hebben twee bijeenkomsten met pandeigenaren plaatsgevonden. Naar aanleiding daarvan zijn verschillende eigenaren de benodigde maatregelen gaan treffen. Waar nodig zet de gemeente handhaving in. Ook de Veiligheidsaanpak aan de Abtsweg loopt. Na 2015 staat de aanpak van Hoornwijk en de Burg. Baumannlaan-Noord gepland. Als gevolg van gemaakte keuzen rond Huizen van de Wijk wordt de inspanning betreffende de uitbreiding van de sociale supermarkt niet gerealiseerd. Om die reden is deze inspanning gewijzigd in 'invoering Huizen van de wijk in Overschie'. De Vraagwijzer is recent verhuisd van het Prachthuis naar het gebiedskantoor aan de Burg. Baumannlaan. Het aantal braderieën en markten in het winkelgebied is teruggebracht. Om dit ook voor de toekomst goed te reguleren, wordt in samenspraak met partners een stedelijke beleidsregel opgesteld, die in het najaar van 2015 bekrachtigd zal worden. Medio 2015 wordt als pilot de weekmarkt aan de Duyvesteynstraat verzelfstandigd. Uit het bovenstaande blijkt dat een aantal inspanningen met betrekking tot dit doel onder druk staan. Om die reden is dit doel op oranje gezet. 1 Alternatief plan Dalton Talent Campus opstellen (= procesafspraak over knelpunt) 2 Winkelgebieden verbeteren: plan opstellen voor verbeteren/transformeren Abtsweg, Hoornwijk en Burg. Baumannlaan-Noord (= procesafspraak over knelpunt) Het oorspronkelijke DTC-concept is vanwege onhaalbaarheid verlaten. De bestaande school aan de Abtsweg wordt opgeknapt. Over de toekomst van het zwembad en het wijktheater wordt per object besloten. De gebiedscommissie brengt advies uit over het alternatieve plan. In dit advies wordt opgenomen dat besluiten over afzonderlijke voorzieningen steeds in onderlinge samenhang genomen moeten worden. De procesbegeleiding voor de Abtsweg zet in op gedeeltelijke transformatie; uitbreiding van de zorgfunctie is het eerste resultaat. Het terrassenplan is in ontwerp gereed. Over de onderspoeling hebben twee bijeenkomsten met pandeigenaren plaatsgevonden; waar nodig wordt handhaving ingezet. Ook de Veiligheidsaanpak loopt. Na 2015 staat de aanpak van Hoornwijk en de Burg. Baumannlaan-Noord gepland. 3 Invoering Huizen van de wijk in Overschie Deze inspanning luidde aanvankelijk: 'sociale supermarkt uitbreiden'. Als gevolg van gemaakte keuzen rond Huizen van de Wijk is deze inspanning gewijzigd in 'invoering Huizen van de wijk in Overschie'. 4 Aantal braderieen en markten in winkelgebied reguleren Op verzoek van de wethouder wordt een stedelijk regulatiebeleid opgesteld. Dit gebeurt in samenwerking met de clusters Stadsontwikkeling (afd. Economie) en Stadsbeheer (afd. Markten). Concrete aanvragen door de ondernemers uit het gebied worden opgepakt met de aanvragers.

11 Doel 9: Versterken van het dorp in de stad Onderdeel van de stad zijn, een eigen dorpse identiteit kennen, en een portaal naar het groene buitengebied zijn; dat is Overschie. De positie van Overschie in de Randstad is aantrekkelijk voor velen. Het is een gebied met het meeste groenoppervlak van alle delen van Rotterdam en met landgoederen. Overschie heeft bovenwijkse sport- en speelvoorzieningen voor de hele stad. Overschie heeft, door het groene karakter, nu al een ruim aanbod in sportaccommodaties en velden. Het dorp in de stad bestaat ook uit de dorpse mentaliteit, de sterke sociale binding en gevoel van hier willen wonen en nooit meer weg willen gaan. Juist ook deze dorpse mentaliteit bindt mensen en bepaalt de uitstraling voor Rotterdammers en mensen van elders. Het is belangrijk dat dit specifieke karakter van Overschie waar mogelijk versterkt wordt. Meer fleur en meer kunst in de openbare ruimte dragen bij aan de versterking van het dorp in de stad. Hiervoor zijn verschillende maatregelen genomen en initiatieven in gang gezet. Bij de herbestrating van de Overschiese Dorpsstraat zijn materialen uit de historische laag van de Rotterdamse Stijl toegepast die goed passen bij het cachet van de oude dorpskern. Ook de vervanging van de sfeerverlichting in de bomen van de winkelgebieden heeft een gunstig effect gehad. Er zijn nog geen excursies aanboden voor Overschiese scholen naar specifieke natuurbestemmingen binnen Overschie, zoals agrariërs in Schieveen of de landgoederen aan de Delftweg. De komende periode kan het gebied helpen om hiervoor de juiste verbindingen te leggen. Ook zijn nog geen initiatieven ondernomen om de volkstuinen beter te betrekken bij het gebied. Uit het bovenstaande blijkt dat een aantal inspanningen met betrekking tot dit doel onder druk staan. Om die reden is dit doel op oranje gezet. 1 Overschie Fleuri (meer kunst en kleur) faciliteren Onderzocht wordt of kunst aangebracht kan worden op de wanden van de onderdoorgangen van de A13. Er is een initiatief aangemeld voor een vlindertuin aan de Oudedijkse Schiekade. Bij de omvorming van de voortuinen van Welschen VII zijn bloeiende sierheesters aangeplant. In de middenberm van de Abtsweg zijn extra bloembollen geplant. 2 Materialen uit historische laag van Rotterdamse Stijl (o.a. gebakken stenen) toepassen bij herbestratingen in oude dorpskern en linten 3 Excursies aanbieden voor Overschiese scholen naar specifieke natuurbestemmingen binnen Overschie (agrariers Schieveen, landgoederen) Het project Rioolvervanging en herbestrating Overschiese Dorpsstraat is in uitvoering, het wordt in 2015 afgerond. Bij dit project worden materialen uit de historische laag toegepast. Er is een regulier aanbod van Natuur- en Milieu-Educatie voor Overschiese scholen, waaronder Tamarinde en De Bokkesprong. Vanuit cluster MO worden daarbovenop geen excursies aangeboden. Wel kunnen scholen deze mogelijkheden zelf inpassen in hun lesprogramma. Het gebied kan hierbij helpen om verbindingen te leggen met bijv. agrarische bedrijven en landgoederen. 4 Volkstuinen (openbare) beter betrekken bij gebied Op deze inspanning is nog geen actie ondernomen. Hiervoor is een integrale aanpak nodig, waarbij het zwaartepunt niet op de fysieke maar op de sociale aspecten ligt.

12 Doel 10: Gebied beter verbinden met stad en ommeland Doordat Overschie aan de noordrand van Rotterdam ligt, is Overschie zowel georiënteerd op de aangrenzende gemeenten in de groene rand als op het centrum van Rotterdam. Er is een wederzijds gebruik van voorzieningen en faciliteiten: Overschieënaren zijn gericht op de winkel-, cultuur- en uitgaansvoorzieningen in Rotterdam-centrum, terwijl veel Rotterdammers gebruik maken van de recreatieve functies in Overschie (wandel- en fietsroutes, parken, natuurgebieden, volkstuinen en sportterreinen). Het beter verbinden met stad en ommeland heeft als doel om stad en land meer van elkaars nabijheid te laten profiteren. Door een sterke fysieke invulling ontstaan ook nieuwe recreatieve mogelijkheden voor de Rotterdammers. Het verbeteren van de openbaar-vervoerverbindingen in Overschie is als knelpunt opgenomen in het gebiedsplan. Hierover zijn twee proces-afspraken gemaakt met het College, nl. het verrichten van een studie naar een busverbinding tussen de kern van Overschie via Park 16Hoven en station Melanchthonweg naar Sint Franciscus Gasthuis, en een studie naar de haalbaarheid van een hoogwaardige OV-verbinding tussen Schiedam en Prins Alexander. In haar recente advies over het vervoerplan 2016 RET heeft de gebiedscommissie deze afspraken opnieuw onder de aandacht van de wethouder gebracht en concrete verbeteringsvoorstellen uitgebracht. In zijn formele zienswijzebrief aan de Metropoolregio heeft het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd om deze studies te verrichten. Stadsontwikkeling-Verkeer en Vervoer voert overleg met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag om tot uitvoering van deze studies te komen. De afgelopen periode is grote vooruitgang geboekt in het verbeteren van fietsvoorzieningen. Dit is een prioriteit in het gebiedsplan. Op verschillende plaatsen zijn of worden nieuwe fietsverbindingen gerealiseerd en worden bestaande fietsvoorzieningen verbeterd. Hierdoor ontstaat een steeds hoogwaardiger fietsnetwerk, zowel voor utilitair als recreatief gebruik. Dat draagt ertoe bij dat Overschie steeds beter verbonden wordt met zowel de stad als met het buitengebied. Met name dit laatste is van belang, omdat daar ook nieuwe natuur- en recreatievoorzieningen aangelegd worden, zoals Schieveen, de Schiezone inclusief de landgoederen, het Golfpark en Kethels eiland. Ook op het niveau van het hoofdwegennet zijn er relevante ontwikkelingen gaande. Medio 2015 zal de A4-Noord opengesteld worden. In het najaar van 2015 zal de reconstructie van de knoop N209-A13 afgerond worden. Over de inpassing van de A13/A16 hebben de Gebiedstafels en de gebiedscommissie advies uitgebracht. In juni zal B&W advies uitbrengen aan de Bestuurlijke Afstem Groep. In het 3e kwartaal van 2015 gaat het ontwerp-tracebesluit van de A13/A16 ter visie. Op basis van de bovenstaande voortgangsinformatie kan gesteld worden dat dit doel op dit moment op schema ligt. 1 Studie naar verbetering openbaar vervoer-verbinding tussen woonkern en Park 16Hoven naar Sint Franciscus Gasthuis (= procesafspraak over knelpunt) 2 Fietsvoorzieningen verbeteren: verlichting Jonkersbrug, IP Delftweg, (fiets)tunnel onder N209, polderpad Schieveen + Schiezone, fietspad DOP-NOAP, fietspad Terletweg, fietspad HSL-tracé, fietspad Steilrand-Overschiese Kleiweg 3 Haalbaarheidsstudie uitvoeren naar hoogwaardige openbaar vervoer-verbinding tussen Schiedam en Prins Alexander (= procesafspraak over knelpunt) 4 Natuur- en recreatiegebieden aanleggen: uitvoering natuur- en inrichtingsplan Schiezone en natuurplan polder Schieveen, en aanleg Golfpark Rotterdam 5 Kethels eiland functioneel inrichten met landelijke uitstraling en kleinschalige agrarische verpachting Het College heeft schriftelijk verzocht aan de Metropoolregio om deze studie te verrichten. Stadsontwikkeling-Verkeer en Vervoer voert overleg met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag om tot uitvoering van deze studie te komen. Op de Prof. Jonkersbrug is verlichting aangebracht. Het fietspad bij de DOP-NOAP is gerealiseerd. Het fietspad tussen de steilrand en de Overschiese Kleiweg is aangelegd. Bij de reconstructie van de knoop N209-A13, die in het najaar van 2015 gereed zal zijn, wordt een nieuwe (fiets)tunnel onder de N209 gerealiseerd. De herinrichting van de Delftweg incl. fietsstroken start medio 2015 en zal eind 2015 gereed zijn. De herinrichting van de Terletweg start na de zomer De gefaseerde aanleg van het fietspad over het HSL-trace start eind De gefaseerde aanleg van het Polderpad in Schieveen start in Het College heeft schriftelijk verzocht aan de Metropoolregio om deze studie te verrichten. Stadsontwikkeling-Verkeer en Vervoer voert overleg met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag om tot uitvoering van deze studie te komen. In 2014 is gestart met de aanleg van fase 1 van het Golfpark (11 holes). Het bestemmingsplan Schieveen is in vooroverleg, het bestemmingsplan Oude Bovendijk ligt ter inzage. De uitvoering van het Polderpad in Schieveen vindt plaats in Het project Landgoederen Schiezone bevindt zich in de schetsontwerpfase. De start uitvoering Tempelweg en beleveniselementen staat gepland in De inrichting van Kethels eiland is onderdeel van het project bochtafsnijding; deze actie ligt bij de provincie. Het Provinciaal Inpassingsplan is onherroepelijk. De Samenwerkingsovereenkomst met de provincie is gereed. 6 A4-Noord en goed ingepaste A13/16 aanleggen De A4-Noord zal medio 2015 opengesteld worden. Over de inpassing van de A13/A16 hebben de Gebiedstafels en de gebiedscommissie advies uitgebracht. In juni brengen B&W advies uit aan de BAG. In het 3e kwartaal van 2015 gaat het ontwerp-tracebesluit ter visie. 7 Bij eventuele realisatie van bochtafsnijding Delftse Schie inzetten op adequaat herstel van damwand in oude bocht door Provincie in overleg met perceeleigenaren Dit aspect is opgenomen in de Samenwerkingsovereenkomst met de provincie.

13 Te ondernemen acties op inspanningen die onder druk staan Te ondernemen acties 1.1 Overschie Sport Graag ombouwen Het afbouwplan is gerealiseerd. Samen met cluster MO wordt gewerkt aan het ombouwplan. Per 1 januari 2016 moet het nieuwe plan operationeel zijn. Er zijn afspraken gemaakt om de uitval te monitoren. In september wordt aan de verenigingen gevraagd hoe groot de uitval en de aanwas is. Via de eigen contacten zal reeds eerder navraag gedaan worden bij de tennisvereniging en de ponyclub over de ontwikkeling van het ledenaantal. Zodra de gegevens beschikbaar zijn, zal op basis daarvan een bijeenkomst belegd worden met o.a. Stichting Jeugdsportfonds Rotterdam, bij voorkeur nog in september Rotterdam The Hague Airport duurzaam doorontwikkelen met meer werk- en opleidingsplekken 2.6 Civil society ontwikkelen (vraaggestuurd en gericht op samen opvoeden) 4.1 Kleinschalige, publiek toegankelijke festivals realiseren met ruimte voor Overschiese verenigingen en ondernemers De gebiedscommissie heeft het voornemen om middels het 'Convenant Overschie' afspraken maken met partijen op de luchthaven over stageplekken of opleidingsplekken voor jongeren van Overschiese of Rotterdamse scholen, alsmede over inzet van inwoners van Overschie bij de ontwikkeling of exploitatie van bedrijven op de luchthaven. De gebiedscommissie zal zelf het initiatief nemen om met ca. twee gebiedscommissieleden een verkennend gesprek met de luchthaven over dit onderwerp aan te gaan, en op basis van de bevindingen de vervolgstappen te bepalen. In september of oktober 2015 zal een informele bijeenkomst met de gebiedscommissie en het wijkteam gehouden worden, in vervolg op de bijeenkomst van maart Tijdens dit vervolgoverleg zullen de gebiedscommissie en het wijkteam gezamenlijk bepalen welke acties nodig zijn om deze inspanning te realiseren. Met cluster MO worden afspraken gemaakt om deze inspanning te realiseren en een festival te organiseren. Het blijkt lastig om verenigingen hier goed bij te laten aanhaken. Op dit moment is een initiatief gaande om eind september 2015 een jaarmarktfestival te laten plaatsvinden aan de Burg. Baumannlaan. 4.4 Uitmarkt Overschie voor verenigingen realiseren Deze inspanning wordt gekoppeld worden aan de ombouw van Overschie Sport Graag (inspanning 1.1). Om de inspanning te kunnen realiseren, is de bereidheid van de verenigingen om eraan deel te nemen onontbeerlijk. 4.6 Jaarlijks minimaal 1 groen hofje met bewoners realiseren, met mogelijkheid tot stadslandbouw 6.1 Zone A13 aanpakken: studie naar innovatieve verbeteringsmaatregelen voor milieuproblematiek A13 en uitwerken in concrete businesscases 6.4 Waterkwaliteit: gescheiden stelsel in Park 16Hoven aanleggen, 1 natuurvriendelijke oever per jaar aanleggen 7.3 Bestaande woningen verduurzamen: 106 woningen Woonbron ontduplexen en 225 woningen verkopen, 400 woningen Woonstad verduurzamen 7.6 Plan van aanpak opstellen voor aanpak leegstaand (gemeentelijk) vastgoed (nieuwe verhuur/verkoop/ functiewijziging). (= procesafspraak over knelpunt) 8.1 Alternatief plan Dalton Talent Campus opstellen (= procesafspraak over knelpunt) Er vindt een inventarisatie plaats van locaties die zich mogelijk lenen voor een groene inrichtingsmaatregel. De meest geschikte locatie wordt nader uitgewerkt in samenspraak met omwonenden. Uit navraag door Stadsontwikkeling is gebleken dat het stedelijk beschikbare budget voor vergroeningsmaatregelen 2015 op dit moment reeds meermalen overvraagd is. Dit betekent dat er geen uitvoeringsbudget 2015 voor een groen hofje beschikbaar is. Om wel met succes aanspraak te kunnen maken op uitvoeringsbudget in 2016, worden de inventarisatie en de uitwerking nu voortgezet. Stadsontwikkeling voert overleg met de TU Delft over een pilotproject voor toepassing van een fijnstoffilter bij de A13. Voor TU-studenten (Industrieel Ontwerp) is de mogelijkheid gecreeerd om op dit onderwerp af te studeren. De maatregel is opgenomen in de Koersnota Luchtkwaliteit. Er is stedelijk budget voor realisatie in In Park 16Hoven wordt een gescheiden stelsel aangelegd. Doordat er in 2015 geen beschoeiingsvervanging in Overschie gepland staat, zal er in 2015 geen natuurvriendelijke oever in Overschie aangelegd worden. Aan Stadsbeheer zal gevraagd worden wanneer naar verwachting bekend wordt of en waar in 2016 wel beschoeiingsvervanging in Overschie zal plaatsvinden, zodat indien mogelijk tijdig aangestuurd kan worden op aanleg van een natuurvriendelijke oever. Gebleken is dat de destijds beoogde aantallen te verduurzamen woningen in werkelijkheid niet gehaald worden. Het betreft een inspanning van de corporaties. Met Woonstad en Woonbron zal contact opgenomen worden om aan te geven wat volgens de laatste inzichten de juiste aantallen woningen zijn die in de periode verduurzaamd zullen worden. Op basis van de nieuwe cijfers zal deze inspanning geherformuleerd worden. De lijst van gemeentelijk vastgoed is geupdatet. Momenteel is de verkoop van 22 panden in voorbereiding, waarvan er 2 ook voor verhuur in aanmerking komen. Er is dus wel een eerste inventarisatie, maar geen plan van aanpak zoals bedoeld in de gemaakte procesafspraak. Dit wordt besproken met Stadsontwikkeling-Vastgoed. Er is een alternatief plan opgested. Verder heeft de gebiedscommissie in juni 2015 advies uitgebracht over het alternatieve plan. In dit advies is opgenomen dat besluiten over afzonderlijke voorzieningen steeds in onderlinge samenhang genomen moeten worden. 8.2 Winkelgebieden verbeteren: plan opstellen voor verbeteren/transformeren Abtsweg, Hoornwijk en Burg. Baumannlaan-Noord (= procesafspraak over knelpunt) 9.3 Excursies aanbieden voor Overschiese scholen naar specifieke natuurbestemmingen binnen Overschie (agrariers Schieveen, landgoederen) Met Stadsontwikkeling zijn afspraken gemaakt over de procesbegeleiding van ondernemers. Het is lastig om een transitie daadwerkelijk in gang te zetten. In juli 2015 wordt een tussenrapportage aangeboden. De intentie is dat de projectleider behalve de ondernemers tevens de pandeigenaren gaat benaderen. De gebiedscommissie zal helpen om verbindingen te leggen tussen scholen en agrarische bedrijven en landgoederen om excursies voor leerlingen mogelijk te maken. Dit zal gebeuren door het te bespreken in het periodieke overleg met de schooldirecteuren.

14 9.4 Volkstuinen (openbare) beter betrekken bij gebied Op deze inspanning is nog geen actie ondernomen. Het zwaartepunt ligt niet op de fysieke maar op de sociale aspecten. De gebiedscommissie zou kunnen helpen om deze inspanning te realiseren. Hierover is echter geen concrete actie afgesproken Studie naar verbetering openbaar vervoer-verbinding tussen woonkern en Park 16Hoven naar Sint Franciscus Gasthuis (= procesafspraak over knelpunt) 10.3 Haalbaarheidsstudie uitvoeren naar hoogwaardige openbaar vervoer-verbinding tussen Schiedam en Prins Alexander (= procesafspraak over knelpunt) Het College heeft schriftelijk verzocht aan de Metropoolregio om deze studie te verrichten. De reactie hierop wordt in juli 2015 verwacht. Stadsontwikkeling-Verkeer en Vervoer voert overleg met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag om tot uitvoering van deze studie te komen. Het College heeft schriftelijk verzocht aan de Metropoolregio om deze studie te verrichten. De reactie hierop wordt in juli 2015 verwacht. Stadsontwikkeling-Verkeer en Vervoer voert overleg met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag om tot uitvoering van deze studie te komen.

15 Overzicht van inspanningen die geherdefinieerd zijn Nr. Oorspronkelijke formulering Gewijzigde formulering 1.1 Overschie Sport Graag uitvoeren Overschie Sport Graag ombouwen 7.3 Bestaande woningen verduurzamen: 106 woningen Woonbron ontduplexen en 225 De gewijzigde formulering zal bepaald worden zodra van Woonstad en Woonbron de actuele cijfers ontvangen zijn over de aantallen te verduuzamen woningen verkopen, 400 woningen Woonstad verduurzamen woningen in de periode Dalton Talent Campus realiseren Alternatief plan Dalton Talent Campus opstellen 8.3 Sociale supermarkt uitbreiden: Prachthuis, Bewonersorganisatie Overschie Invoering Huizen van de wijk in Overschie (BOOS), Vraagwijzer Overschie

Gebiedsplan Overschie 2015-2018

Gebiedsplan Overschie 2015-2018 Gebiedsplan Overschie 2015-2018 In ontwerp vastgesteld door: Gebiedscommissie Overschie Datum vaststelling: 7 juli 2014 Iedereen doet mee Gebiedsplan Overschie - Iedereen doet mee 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE Resultaten zevende peiling Februari 2016 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling van het burgerpanel van Overschie 1. Het onderwerp van

Nadere informatie

Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011

Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011 Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011 Inhoud presentatie 1. Aanleiding: - goede woningen - goede en vitale wijk 2. Programma (wat gaan we doen): Geleidelijke bloksgewijze aanpak - Van de woningen

Nadere informatie

Feijenoord. Gebiedsplan. Kop van Zuid. Ambtelijke inventarisatie

Feijenoord. Gebiedsplan. Kop van Zuid. Ambtelijke inventarisatie Feijenoord Gebiedsplan Kop van Zuid Ambtelijke inventarisatie 2013 Maashaven O.z. 230 Inhoud 1....H uidige situatie...3 2....W at willen we bereiken...3 2.1 Beoogde doelen 2030...3 2.2 Beoogde doelen 2018...4

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT)

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) RIS297062 VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - het

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2014-2015 Dit stuk beschrijft het programma en de projectenagenda van Stadskanaal Noord. Het programma vloeit voort

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Overschie. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Overschie. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Burgemeester Baumannlaan 4 2.2 Abtsweg 4 2.3 Park Zestienhoven

Nadere informatie

Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkeling van Heerlen

Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkeling van Heerlen Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkeling van Heerlen In het provinciale coalitieakkoord 2015-2019 is aangegeven dat de provincie de economische en sociale structuur binnen de provincie

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Feijenoord. Gebiedsplan. Katendrecht-Wilhelminapier. Ambtelijke inventarisatie

Feijenoord. Gebiedsplan. Katendrecht-Wilhelminapier. Ambtelijke inventarisatie Feijenoord Gebiedsplan Katendrecht-Wilhelminapier Ambtelijke inventarisatie 2013 1 Maashaven O.z. 230 Inhoud 1....H uidige situatie...3 2....W at willen we bereiken...3 2.1 Beoogde doelen 2030...3 2.2

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

ISV 3 programma gemeente Harlingen

ISV 3 programma gemeente Harlingen ISV 3 programma gemeente Harlingen Stand van zaken van 17 september 2015. In 2011 heeft de provincie Fryslân de gemeente Harlingen ISV 3 subsidie toegekend voor de herstructurering Plan Zuid. Eind 2014

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Mekkelholt. Herontwikkeling. Mekkelholt is in beweging! > Lees nu meer over de verschillende deelprojecten

Mekkelholt. Herontwikkeling. Mekkelholt is in beweging! > Lees nu meer over de verschillende deelprojecten Herontwikkeling Mekkelholt > Lees nu meer over de verschillende deelprojecten Mekkelholt is in beweging! Verschillende plannen krijgen steeds meer vorm. In deze brochure informeren we u over welke ontwikkelingen

Nadere informatie

srondje kernen Stichtse VechtsS soud-zuilenss sop BuurenE stienhovenss soud-maarssenveene smolenpoldere

srondje kernen Stichtse VechtsS soud-zuilenss sop BuurenE stienhovenss soud-maarssenveene smolenpoldere srondje kernen Stichtse VechtsS Het D66-team staat dicht bij de mensen. We willen de eigenheid van de kernen tot haar recht laten komen. We koesteren het vrijwilligerswerk en willen beginspraak in plaats

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 Opening Doel presentatie van vandaag: Toelichting op het raadsvoorstel dat u heeft ontvangen

Nadere informatie

Stand van zaken fysieke projecten in Zuid. Spreker René Pruysers Datum 4 oktober 2016

Stand van zaken fysieke projecten in Zuid. Spreker René Pruysers Datum 4 oktober 2016 Stand van zaken fysieke projecten in Zuid Spreker René Pruysers Datum 4 oktober 2016 Plaats De Posten Huidige fysieke projecten in Zuid Het Rutbeek/bungalowpark, PL: René Pruysers Beekwoude, PL: René Pruysers

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

De gemeente formuleert de volgende uitgangspunten voor de deelname aan het project in de Boterhuispolder:

De gemeente formuleert de volgende uitgangspunten voor de deelname aan het project in de Boterhuispolder: VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van september 2015 Besluit nummer: 2015_Raad_00029 Onderwerp: Boterhuispolder: vaststellen uitgangspunten - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De Boterhuispolder is een

Nadere informatie

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp Portefeuilehouder A. Elzakalai, J.J. Nobel, C.J. Loggen Collegevergadering

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Aan de leden van de verenigde vergadering

Aan de leden van de verenigde vergadering Aan de leden van de verenigde vergadering V.V: 24 november 2010 Datum 5 oktober 2010 Agendapuntnr. H.8 Bijlagen Inrichtingsplan Kleinpolderplen Overzichtskaart Besluit Onderwerp Kredietaanvraag waterberging

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

Bij de prioritering hebben de volgende overwegingen een belangrijke rol gespeeld:

Bij de prioritering hebben de volgende overwegingen een belangrijke rol gespeeld: 4 UITVOERING 4. Meerjaren uitvoeringsprogramma Bijgaand treft u het Meerjaren UitvoeringsProgramma (MUP) 0-05 voor de gemeente Brunssum aan. Het MUP is onderverdeeld in ACTIES (niet infrastructureel) en

Nadere informatie

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet Datum: 10 februari 2016 Kenmerk: 201600150 Onderwerp: ontwerp-projectplan voor de realisatie van maatregelen ten behoeve van het nieuwe peilgebied Nieuw-Lekkerland

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9 Onderwerp Detailhandelsvisie Voorstel 1. Vaststellen regionale

Nadere informatie

Kansrijke wijken rond het centrum

Kansrijke wijken rond het centrum Kansrijke wijken rond het centrum Ambitie kansrijke wijken Het aantrekkelijker maken van een aantal stadswijken voor draagkrachtige gezinnen Daarmee het imago van Rotterdam verhogen als aantrekkelijke

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Presentatie Structuurvisie

Presentatie Structuurvisie Presentatie Structuurvisie Gemeente Oostzaan 30 september 2013 Presentatie Proces tot nu toe Ambitie en Structuurbeeld 2025 Thema s Oostzaanse woonomgeving Economie Sport, welzijn, zorg en educatie Agrarisch

Nadere informatie

BIJLAGE: UITVOERINGSSCHEMA

BIJLAGE: UITVOERINGSSCHEMA = 1 = BIJLAGE: UITVOERINGSSCHEMA Registratienummer: 13UIT11428 (behoort bij nummer: 13INT03360 )- Uitvoeringsschema (Bijlage bij ontwerp omgevingsvisie Hellendoorn. Beleidsveld Project Thema s / beleidskader

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Nationaal Fietscongres Groningen 2 juni 2016. Hoe fietst Bedum?

Nationaal Fietscongres Groningen 2 juni 2016. Hoe fietst Bedum? Nationaal Fietscongres Groningen 2 juni 2016 Hoe fietst Bedum? Even voorstellen: Johannes de Vries Wethouder gemeente Bedum van o.a. : Openbare Werken en Verkeer en Vervoer Wat heb ik met fietsen? Kop

Nadere informatie

Boodschap: waardering

Boodschap: waardering Het komt niet vaak voor dat we het in Hengelo ergens over eens zijn, laat staan over een lastig onderwerp als onze Binnenstad. Laten we deze kans grijpen en met elkaar de volgende stappen zetten. Elke

Nadere informatie

STRUCTUURVISIE MOLENSLOOT DE LIER CARRÉ HERZIEN PRESENTATIE INFORMATIE-AVOND DE LIER 29 MAART 2007

STRUCTUURVISIE MOLENSLOOT DE LIER CARRÉ HERZIEN PRESENTATIE INFORMATIE-AVOND DE LIER 29 MAART 2007 STRUCTUURVISIE MOLENSLOOT DE LIER CARRÉ HERZIEN PRESENTATIE INFORMATIE-AVOND DE LIER 29 MAART 2007 Informatiebijeenkomst structuurvisie Molensloot De Lier Welkom De Lier, 29 maart 2007 Informatiebijeenkomst

Nadere informatie

Musselkanaal Projectenagenda 2014-2015

Musselkanaal Projectenagenda 2014-2015 Musselkanaal Projectenagenda 2014-2015 Programma Projectenagenda Musselkanaal Dit stuk beschrijft het programma en de projectenagenda van Musselkanaal. Het programma vloeit voort uit de dorpsvisie van

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015).

Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015). Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015). - Preambule - Partijen, De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, handelend

Nadere informatie

Hillegersberg - Schiebroek

Hillegersberg - Schiebroek Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Hillegersberg - Schiebroek Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in Hillegersberg-Schiebroek 4 2.1 Bergse Dorpsstraat

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Beter leven voor minder mensen

Beter leven voor minder mensen 1 Beter leven voor minder mensen Om te kijken hoe de regio Eemsdelta zich ontwikkelt en te monitoren op het gebied van demografie, leefbaarheid, de woningmarkt en bijvoorbeeld woon-, zorg en andere voorzieningen

Nadere informatie

Leden van Provinciale Staten. Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid. Geachte Statenleden,

Leden van Provinciale Staten. Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid. Geachte Statenleden, Leden van Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Onderwerp Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid Datum 10

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014

Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014 Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014 Openbaar wat willen we bereiken? (doel) Het doel voor de gemeente is om, in samenwerking met Woonvisie, de (ruimtelijke) kaders

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING KASJE BELLAMYPLEIN (SPANGEN TE DELFSHAVEN)

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING KASJE BELLAMYPLEIN (SPANGEN TE DELFSHAVEN) RUIMTELIJKE ONDERBOUWING KASJE BELLAMYPLEIN (SPANGEN TE DELFSHAVEN) 1. Inleiding Het Bellamyplein (ook wel Aagje Deken / Betje Wolffplein genoemd * ) is gelegen tussen de Bellamystraat, Betje Wolffstraat

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan

Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan Themabijeenkomst 20 juli 2016 Ing. Bart van Kruisbergen : Even voorstellen Agenda 1. Opening wethouder (5 min) 2. Toelichting doel, werkwijze en proces (5 min) 3.

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam

Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam April 2015 Aanleiding In onder meer het Subsidieprogramma 2015 is aangegeven dat het college aan het eind van 2014 een beleidsplan aan zou

Nadere informatie

Wij geven thuis. Goed en betaalbaar wonen in Den Haag

Wij geven thuis. Goed en betaalbaar wonen in Den Haag Wij geven thuis De gemeenteraadsverkiezingen in 2014 vallen samen met het laatste jaar van de lokale en regionale prestatieafspraken 2010-2014 tussen corporaties en gemeenten. De corporaties willen nieuwe

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

mmmt» Etten-L#or 3 0HAARI 2016 JA NEE voortgangsrapportage aan over het project realiseren Nieuwe Nobelaer en zwembad De Banakker.

mmmt» Etten-L#or 3 0HAARI 2016 JA NEE voortgangsrapportage aan over het project realiseren Nieuwe Nobelaer en zwembad De Banakker. mmmt» Etten-L#or 3 0HAARI 2016 ETTENILEUR Aan de raad J' JA NEE Gemeente Etten-Leur Roosendaalseweg 4 4875 AA Etten-Leur Postbus 10.100 4870 GA Etten-Leur T: 14 076 E: info@etten-leur.nl I: www.etten-leur.nl

Nadere informatie

Concept Gebiedsagenda Zuid

Concept Gebiedsagenda Zuid Concept 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Gebiedsagenda Museumkwartier, Apollo- en Willemsparkbuurt... 4... 4... 6 2. Gebiedsagenda Schinkel-, Stadion- en Hoofddorppleinbuurt... 10... 10... 12 3.

Nadere informatie

Discussiestuk ten behoeve van vaststelling nadere criteria bewonersinitiatieven

Discussiestuk ten behoeve van vaststelling nadere criteria bewonersinitiatieven Discussiestuk ten behoeve van vaststelling nadere criteria bewonersinitiatieven Leeswijzer Naar aanleiding van de recente behandeling van bewonersinitiatieven in de afgelopen vergadering en daarbuiten

Nadere informatie

Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet t.b.v. reconstructie kom Buurmalsen en vrijliggende fietspaden

Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet t.b.v. reconstructie kom Buurmalsen en vrijliggende fietspaden Raadsvoorstel Vergadering : 26 februari 2013 Voorstelnummer : 02.07 Registratienummer : 13.000419 Portefeuillehouder : R.S. van Meygaarden Afdeling : Ruimtelijk Beheer, Beleid Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

Nieuwbouwplan De Koekoek

Nieuwbouwplan De Koekoek Sprang-Capelle Nieuwbouwplan De Koekoek S Daar waar gemoedelijkheid, tevredenheid, wonen en werken, inspanning en ontspanning hand in hand gaan. Dát is wonen in de gemeente Sprang-Capelle, met de vele

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

Concept gebiedsvisie Stadionpark. Resultaten participatie

Concept gebiedsvisie Stadionpark. Resultaten participatie Concept gebiedsvisie Stadionpark Resultaten participatie 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Verloop participatie 4 Samenvatting algemene reacties 5 Samenvatting Waterfront 6 Samenvatting Stadionontwikkeling 8

Nadere informatie

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Leefbaar Grashoek Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Kerngesprekken, met wie? November 2013: verenigingen: sport en spel December 2013: verenigingen

Nadere informatie

Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020

Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020 Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020 1 1. Inleiding. De huidige sportnotitie Sportbeleid beweegt door! is in december 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze notitie heeft betrekking

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016

Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016 Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016 1. Aanleiding De gemeenteraad van Heerenveen heeft op 30 november 2015 ingestemd met de vestiging van een azc voor 600 toekomstige bewoners

Nadere informatie

Convenant gezamenlijk werken aan het stadshart van Weert

Convenant gezamenlijk werken aan het stadshart van Weert Convenant gezamenlijk werken aan het stadshart van Weert In het provinciale coalitieakkoord 2015-2019 is aangegeven dat de provincie de economische en sociale structuur binnen de provincie wil versterken.

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Planstudie Paddepoelsterbrug Steller Jeanet Halsema De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon 050-3678865 Bijlage(n) 0 Ons kenmerk 6261150 Datum Uw brief van Uw kenmerk

Nadere informatie

Speelplan 2017 Gemeente Velsen

Speelplan 2017 Gemeente Velsen Speelplan 2017 Gemeente Velsen Inleiding Elk jaar wordt u het investeringsplan voor speelplekken voorgelegd; het zogenoemde Speelplan. Het Speelplan toont een overzicht van de speelplekken die in aanmerking

Nadere informatie

Notitie. Milieu Drielanden-West

Notitie. Milieu Drielanden-West Notitie Contactpersoon Martijn Gerritsen Datum 20 januari 2011 Kenmerk N001-4748116EMG-evp-V01-NL Inleiding Deze notitie beschrijft de wijze waarop milieu onderdeel uit kan maken van de nota van uitgangspunten

Nadere informatie

Gemeenteblad. Voorstel De gemeenteraad wordt gevraagd haar mening te geven over de concept Woonvisie Terschelling.

Gemeenteblad. Voorstel De gemeenteraad wordt gevraagd haar mening te geven over de concept Woonvisie Terschelling. Gemeenteblad Onderwerp: Concept Woonvisie Terschelling Jaar/nummer: 2017 / In behandeling bij: Wethouder De Jong Voorstel De gemeenteraad wordt gevraagd haar mening te geven over de concept Woonvisie Terschelling.

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap Thema s 2 e Debat van Baarle Bruisend centrum Het centrum van Baarle-Nassau maakt ontegenzeggelijk onderdeel uit van de kwaliteiten die het dorp rijk is; de enclavesituatie, het rijke winkelaanbod, het

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Agendanummer: p.h.:

RAADSVOORSTEL. Agendanummer: p.h.: RAADSVOORSTEL Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering de dato: Programma van eisen en wensen en Bestuursopdracht Planfase project Brede Maatschappelijke Voorziening en Woonserviceontwikkeling Heusden 2011 Agendanummer:

Nadere informatie

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden 1. Inleiding Het college heeft op 17 juli 2013 besloten om een intentieoverkomst met Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vereniging Onbeperkt Oost

Jaarverslag 2014. Vereniging Onbeperkt Oost Jaarverslag 2014 Vereniging Onbeperkt Oost COLOFON Vereniging Onbeperkt Oost Timorplein 8 1094 CB Amsterdam 020 6933059 info@onbeperktoost.nl www.onbeperktoost.nl www.facebook.com/onbeperktoost februari

Nadere informatie

Geachte raadsleden, Vertrouwend u hiermee voldoende te informeren tekenen wij in afwachting van uw reactie, Met vriendelijke groet,

Geachte raadsleden, Vertrouwend u hiermee voldoende te informeren tekenen wij in afwachting van uw reactie, Met vriendelijke groet, Geachte raadsleden, Bijgaand treft u de definitieve Dorpsagenda Ottoland "Samen investeren in een leefbaar Ottoland". De uitwerking van de thema's in deze Dorpsagenda willen wij "Samen" met bewoners,verenigingen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft

Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft 1. Werkzaamheden Wat gaat er gebeuren? De provincie Zuid-Holland voert vanaf het voorjaar van 2015 groot onderhoud uit aan de N473. De N473 loopt van de

Nadere informatie

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal.

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal. MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN Maatschappelijke effecten kunnen worden gedefinieerd als de beoogde gevolgen van het gemeentelijk beleid voor de samenleving en geven daarmee antwoord op de vraag: Wat willen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen In de afgelopen maanden heeft de Stichting Groene Hart samen met IVAM en Grontmij hard gewerkt aan het verduurzamen van vier bedrijfsterreinen ITC, gemeente Alphen

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Marco Pastors 11 maart 2015

Uitvoeringsplan Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Marco Pastors 11 maart 2015 Uitvoeringsplan Nationaal Programma Rotterdam Zuid Marco Pastors 11 maart 2015 1 1 Werkgebied 2 2 2 Rotterdam Zuid 2014 Nederland Totaal G4 Rotterdam Zuid 7 Focus wijken %huishoudens met WWB-AO-of WWuitkering

Nadere informatie

Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2OL4-2OLs. Programma Stadskanaal Noord

Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2OL4-2OLs. Programma Stadskanaal Noord Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2OL4-2OLs Dit stuk beschrijft het programma en de projectenagenda vàn Stadskanaal Noord. Het programma vloeit komende iaren wil behalen. In 2012 en 2013 hebben

Nadere informatie

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

Stadsdeel Centrum. Wijkprogramma ARCHIPELBUURT / WILLEMSPARK BINNENSTAD ZEEHELDENKWARTIER HET OUDE CENTRUM RIVIERENBUURT KORTENBOS

Stadsdeel Centrum. Wijkprogramma ARCHIPELBUURT / WILLEMSPARK BINNENSTAD ZEEHELDENKWARTIER HET OUDE CENTRUM RIVIERENBUURT KORTENBOS Wijkprogramma 2016-2019 Stadsdeel Centrum ARCHIPELBUURT / WILLEMSPARK ZEEHELDENKWARTIER BINNENSTAD HET OUDE CENTRUM RIVIERENBUURT KORTENBOS STATIONSBUURT SCHILDERSWIJK TRANSVAAL, GROENTE- EN FRUITMARKT

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Aan burgemeester en wethouders

Aan burgemeester en wethouders Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2016.0.019.058 Portefeuillehouder(s) R. König Zaaknummer 2016-04-00086 Cluster Beleid & Regie Vertrouwelijk Nee Ambtenaar G. van Haaren Datum in college 12

Nadere informatie

Beslisdocument en plan van aanpak

Beslisdocument en plan van aanpak Beslisdocument en plan van aanpak TIENDEVEEN Inleiding In oktober 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak Woningbouw dorpen. Het project bestaat uit drie fasen. Deze fasen worden telkens

Nadere informatie

Stadsdeel Scheveningen

Stadsdeel Scheveningen Wijkprogramma 2016-2019 Stadsdeel Scheveningen NOORDELIJK SCHEVENINGEN SCHEVENINGEN-DORP HAVENKWARTIER & VISSENBUURT WITTEBRUG & DUTTENDEL VAN STOLKPARK DUINDORP ZORGVLIET STATEN- EN GEUZENKWARTIER DUINOORD

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Herinrichting Ooster-& Westerkade. Buurtavond Juni Utrecht.nl

Herinrichting Ooster-& Westerkade. Buurtavond Juni Utrecht.nl Herinrichting Ooster-& Westerkade Buurtavond Juni 2016 Programma van de avond 19:15 uur: Overzicht inbreng eerste bijeenkomst 19:45 uur: Toelichting ideeschetsen 20:15 uur: Werksessie reacties en voorkeuren

Nadere informatie

2.3 Programma 3: De werkende gemeente

2.3 Programma 3: De werkende gemeente 2.3 Programma 3: De werkende gemeente Wat willen we bereiken? Algemeen Als gemeente kiezen we voor een strategische focus op werken en leren. Door het versterken van de economische ontwikkeling in onze

Nadere informatie

GEBIEDSPROGRAMMA

GEBIEDSPROGRAMMA GEBIEDSPROGRAMMA 2016-2019 STADSDEEL SCHEVENINGEN Van Stolkpark Concept met voorstellen van de Wijkvereniging Van Stolkpark Inleiding Elk gebied een eigen aanpak Dit jaar werken Scheveningen en de andere

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Gebiedsplan Standdaarbuiten Tweede dorpsavond, 7 mei 2014

Gebiedsplan Standdaarbuiten Tweede dorpsavond, 7 mei 2014 Gebiedsplan Standdaarbuiten Tweede dorpsavond, 7 mei 2014 Sander van Schijndel Wietske Theloesen Programma tweede dorpsavond Standdaarbuiten 1. Opening 19:30 2. Terugblik eerste dorpsavond en eerste dorpstafel

Nadere informatie

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 40745] Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Voorgesteld besluit 1. Vaststellen actieplan studentenhuisvesting Inleiding

Nadere informatie

MRA-agenda van de IJmond IJMOND

MRA-agenda van de IJmond IJMOND MRA-agenda van de IJmond IJMOND MRA-agenda van de IJmond IJMOND Inleiding De IJmond is een veelzijdige aantrekkelijke regio met veel potentie. Binnen de Metropoolregio Amsterdam heeft de IJmond een eigen

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie