ICHTEGEM. Zuidstraat VERKOOPLASTENBOEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICHTEGEM. Zuidstraat VERKOOPLASTENBOEK"

Transcriptie

1 ICHTEGEM Zuidstraat VERKOOPLASTENBOEK Lapeirre Woningbouw Liebeekstraat ROESELARE

2 Datum gepersonaliseerd lastenkohier : 02/2014 Datum ontwerp : zie plannen ICHTEGEM ZUIDSTRAAT LASTENKOHIER Dit lastenkohier heeft als doel de kandidaat koper een beknopt overzicht te geven over zijn toekomstige woning, in het bijzonder wat betreft de kwaliteit van de toegepaste materialen en afwerking. Indien bijkomende informatie of uitleg nodig blijkt of wenselijk is, kan de koper zich altijd wenden tot de dossierbeheerder. 1A. BOUWTERREIN De aannemer zorgt ervoor dat de bouwplaats doeltreffend afgesloten is van het openbaar domein, om te beletten dat derden deze zouden betreden. De werf wordt beveiligd in het algemeen en in het bijzonder alle bouwputten en trapgaten met de nodige afdekkingen en balustrades. Het bouwperceel is voorzien van de nodige merk of eigendomspaaltjes, aangebracht door een bevoegd landmeter. De aannemer stelt zich in verbinding met de bevoegde instanties voor het bepalen van de bouwen /of scheidingslijnen. Alvorens de werken aan te vangen, wordt het te realiseren gebouw ingepland conform de goedgekeurde bouwaanvraag. De aanpalende wegenis werd voorafgaand aan de werken beschreven in een plaatsbeschrijving uitgevoerd door de technische dienst van de gemeente/stad. De bestaande wegenis, boordsteen, en andere aanleg wordt op een doeltreffende wijze beschermd tegen iedere mogelijk te verwachten beschadiging. De aannemer zorgt voor de watervoorziening op de werf, dit door het vullen van de regenwaterput. De elektriciteit tijdens de eigen aannemingen, is voorzien, dit door gebruik van een generator/voorlopige aansluiting. De werf zal regelmatig opgeruimd worden, alle niet-steenachtig afval wordt verwijderd van de werf. Hiervoor worden geen aparte kosten in rekening gebracht worden. Het steenachtig bouwafval wordt ter plaatse van de toekomstige oprit/terras aangebracht. pag 1/21

3 1B. VeiligheidsCoördinatie (VC) en EnergiePrestatie & Binnenklimaat (EPB) Veiligheidscoördinator. De veiligheidscoördinator ontwerp én verwezenlijking wordt aangesteld door de architect (d.i. de bouwdirectie belast met het ontwerp en met de controle op de uitvoering) respectievelijk tijdens de studiefase en vóór het begin van de werken, in toepassing van het K.B. van 25 januari 2001 én de aanpassingen in het K.B. van 27 januari De nieuwe regelgeving maakt een onderscheid tussen de werken met een totale oppervlakte boven en onder de 500 m². De vereenvoudigde regelgeving is van toepassing op de werken onder deze grens voor zowel particuliere opdrachtgevers als voor bouwwerken met een professionele, commerciële of winstgevende bestemming. De veiligheidscoördinator stelt volgende documenten op : een vereenvoudigd VGP (d.i. een Veiligheid en GezondsPlan), eventueel (niet meer verplicht) een CD (d.i. een CoördinatieDagboek) en een PID (d.i. een PostInterventieDossier). De bouwheer dient het PID bij te houden, gezien het dient te worden gevoegd bij elke notariële akte opgesteld naar aanleiding van een (gedeeltelijke) overdracht (of verhuur) van de woning. EPB-verslaggever. De energieprestatieregelgeving is van toepassing op elk gebouw dat verwarmd/gekoeld wordt voor mensen die er werken, wonen, ontspannen,.. waarvoor een (ver)bouwaanvraag werd ingediend na 1 januari Deze regelgeving eist een bepaald niveau van thermische isolatie en energieprestatie. In een nieuwbouw zal tevens een minimale gecontroleerde ventilatie noodzakelijk zijn. De houder van de stedebouwkundige vergunning en het energieprestatie-dossiernummer wordt de aangiftplichtige voor de energieprestatie- regelgeving. Acht dagen vóór de start van de werken dient een verslaggever, d.i. de architect of een extern persoon houder van een eid (d.i. een elektronische identiteitskaart van de energieprestatie databank), aangesteld te worden. Deze verslaggever deelt elektronisch de startdatum van de werken, gegevens over het bouwproject, gegevens over de aangiftplichtige, gegevens over de architect en zichzelf mee aan het VEA (d.i. het Vlaams EnergieAgentschap). Vervolgens ontvangt de verslaggever een afdruk van deze startverklaring. Dit document wordt ondertekend door de aangiftplichtige, de architect en de verslaggever, en bijgehouden door deze laatste. Tijdens de uitvoering houdt de verslaggever alle zaken bij die de thermische isolatie, de energie- prestatie en het binnenklimaat van de woning beïnvloeden. Na de uitvoering én uiterlijk zes maanden na de ingebruikname dient de aangiftplichtige aan te tonen dat de woning voldoet aan de gestelde EPB-eisen. Praktisch dient de verslaggever na de werken een EPB-aangifte elektronisch in bij het VEA, als bewijs dat de woning voldoet aan de energieprestatieregelgeving én ontvangt de aangiftplichtige van de verslaggever het verplichte energieprestatiecertificaat (E-peil). Vanaf 1 januari 2009 wordt dit energieprestatiecertificaat een verplicht document dat dient gevoegd bij elke notariële akte opgesteld naar aanleiding van een (gedeeltelijke) overdracht (of verhuur) van de woning. 1C. AANSLUITINGEN Alle individuele, voorlopige/definitieve aansluitingen aan het openbaar net voor water, gas, elektriciteit, TV distributie, telefoon en riolering, worden door de bouwheerr bij de respectievelijke maatschappijen aangevraagd. Alle individuele aansluitingskosten/keuringen zijn ten laste van de koper. pag 2/21

4 2. GRONDWERKEN - FUNDERINGEN - RIOLERINGEN Het afgraven van de teelaarde (machinale nivellering) ter hoogte van de bouwoppervlakte en het uitgraven van de funderingssleuven zijn voorzien. De funderingsaanzet wordt uitgevoerd tot op draagkrachtige grond. Het grondwater bevindt zich onder de funderingsaanzet. De uitgravingen worden afgevoerd van de werf. Koperen aardingslus onder de sleuffunderingen. De aardingslus bestaat uit een volle geleider met cirkelvormige doorsnede, zonder lassen, en voldoet aan de eisen van het AREI in het bijzonder artikel 69. Deze wordt geplaatst voor het storten van de funderingen. De aannemer draagt er zorg voor dat de aardverbinding tot stand gebracht wordt rekening houdende met de recentste reglementeringen. Funderingssleuven. Er wordt enkel stortklaar funderingsbeton aangevoerd op de werf met speciaal daartoe uitgeruste mengwagens, en geleverd door een betoncentrale, welke houder is van het BENOR label. Het beton beantwoordt aan de bepalingen van de nieuwe europese norm NBN EN en de norm NBN B Uitvoering : hoogte 60 cm x breedte 60 cm. Funderingsmetselwerk in betonstenen. Dit omvat het aanleggen van het ondergronds metselwerk in volle betonblokken. De blokken voldoen aan de norm NBN B Formaat aangepast aan de totale muurbreedte. Het metselwerk wordt uitgevoerd in verband met een metselmortel categorie M2 en volgens de voorschriften van de norm NBN B Uitvoering : hoogte 30 cm. Aanvulling met funderingszand. De aandamming gebeurt mechanisch in gelijkmatige horizontale lagen van maximum 20cm dikte. Het aangevoerde zand bevat geen teelaarde, slib, turf, mergel of andere onvolkomendheden. Uitvoering : tussen het funderingsmetselwerk. Ondervloer in gewapend beton. De betonvloer wordt aangelegd op de aangedamde zandaanvulling. De nodige afstandshouders worden geplaatst om de vereiste betondekking te bekomen. Het beton wordt zó gestort dat geen enkele holte tot stand komt en vervolgens horizontaal afgestreken. Er wordt enkel stortklaar beton aangevoerd op de werf met speciaal daartoe uitgeruste mengwagens, en geleverd door een betoncentrale, welke houder is van het BENOR label. Het beton beantwoordt aan de bepalingen van de nieuwe europese norm NBN EN en de norm NBN B Wapeningsnet 150/150/6/6, staal BE 500 volgens de norm NBN A 24/303 & 304 of een staal/synthetische vezelwapening. Voorziene dikte : 12 cm. Rioleringsbuizen De ingegraven PVC rioleringsbuizen en hulpstukken dragen het BENOR label en zijn bestemd voor de afvoer van afval -en regenwater. Deze kanalisatie is conform aan de norm NBN De buizen zijn voorzien van een mof met een elastische dichtingsring en afgeschuind spie einde ofwel worden ze verbonden door een koppelstuk met dubbele mof en elastische dichtingsringen. De plaatsing van de buizen tussen twee punten of toestellen wordt uitgevoerd met rechte stukken en met de nodige helling in functie van de buisdiameter en de aard van het af te voeren water. Het wederaanvullen van de sleuven wordt uitgevoerd met zand. De aannemer gaat de hoogte van de bestaande straatriolering na vooraleer deze werken aan te vatten. PVC terugslagklep. De overloop van het hemelwater is voorzien van een terugslagklep teneinde terugstuwing vanuit de openbare riolering te vermijden. Voorziene hoeveelheid : 1 st. pag 3/21

5 PVC sifonput. Het lichaam is vervaardigd uit een PVC buis volgens de norm NBN T De dichting met de verschillende aansluitingen wordt verzekerd door gefixeerde rubberflappen. Afmeting diameter 300 mm, afgewerkt met PVC deksel. Voorziene hoeveelheid : 2 st. Alle nodige delfwerken, aansluitingen en wederaanvullingen zijn inbegrepen. Regenwaterput. De regenwaterput bestaat uit één cilindrisch element en wordt geprefabriceerd in gewapend beton met gewaarborgde dichtheid. Na de plaatsing wordt de put gedeeltelijk gevuld met water teneinde opdrijving bij een hoge grondwaterstand te vermijden. Inhoud : liter. De opgemetste toegangsschacht in volle baksteen wordt bepleisterd met cementmortel, afgestreken met teerproduct en afgedicht met een betonnen deksel. Socarex (zuigleiding) in polyethyleen van de put naar de pomp. Alle nodige delfwerken, aansluitingen en wederaanvullingen zijn inbegrepen. Filterput regenwater. De filterput bestaat uit één geprefabriceerd element in gewapend beton met gewaarborgde dichtheid. Deze put filtert het hemelwater vooraleer het in de regenwaterput terecht komt. Bijgevolg dient deze put enkel onderhouden te worden en is het leegpompen en uitkuisen van de regenwaterput overbodig. Aansluitbocht. Het binnenbrengen van de verschillende nutsvoorzieningen gebeurt via de energiebocht. Deze bestaat uit vijf aan elkaar gegoten bochten uit kunststof, op elke bocht staat vermeld welke nutsleiding via de respectievelijke bocht binnenkomt in de woning. Het gebruikte type is aanvaard door de distributie-netbeheerder. De aansluitbocht wordt ingegoten in de fundering. Nutsleidingen. Het binnenbrengen van de verschillende nutsleidingen gebeurt via gladde wachtbuizen uit stevig thermoplastisch materiaal, bestemd voor de doorvoer en de bescherming van de nutsleidingen op privaat domein. Twee wachtbuizen met diameter 110 mm, één wachtbuis met diameter 75 mm en twee wachtbuizen met diameter 50 mm. Deze buizen vertrekken vanaf de aansluitbocht en eindigen aan de rooilijn. Alle hulpstukken zijn inbegrepen. Alle nodige delfwerken, aansluitingen en wederaanvullingen zijn inbegrepen. pag 4/21

6 3. RUWBOUW - METSELWERKEN Opgaand metselwerk. Het dragend en niet-dragend opgaand metselwerk wordt uitgevoerd in geperforeerde isolerende snelbouwbakstenen, dit type beschikt over sterke thermisch isolerende kwaliteiten. Thermische warmtegeleiding (λd) = max. 0,26 W/mK De buitenzijde is gegroefd of glad, afhankelijk van de toepassing. Het buitenspouwblad wordt verbonden met het binnenspouwblad door minstens 5 à 6 gegalvaniseerde spouwhaken per m². Het metselwerk wordt uitgevoerd volgens de norm NBN B en volgens de voorschriften van de STS 22 deel 3. De gebruikte mortelsamenstellingen beantwoorden aan de norm NBN B De dagkanten van raam en deuropeningen zijn voorzien van spijkerklossen in hout/vezelcement teneinde het schrijnwerk te kunnen bevestigen. Isolatie tegen opstijgend vocht. Een dichtingslaag, type gewapende polyethyleenfolie (dpc), wordt aangebracht op alle binnenmuren waar capillair vocht kan opstijgen in de bovenbouw. Een waterkering, type gebrande/gelaste bitumen (roofing), is voorzien bij de aanzet van de spouwmuur, teneinde opstijgend en inslaand water op de muren tegen te houden en af te voeren. Bouwknopen (EPB-aanvaarde bouwknopen/optie B). In Vlaanderen dienen de bouwknopen vanaf 1 januari 2011 in rekening (EPB) te worden gebracht. De transmissieverliezen van een gebouw kunnen veroorzaakt worden door bouwknopen of door lineaire en puntvormige onderbrekingen eigen aan een scheidingsconstructie. De toepassingsmethode stelt drie basisopties (A, B of C) voorop voor het in rekening brengen van bouwknopen. Hierin wordt de optie B of de methode met de 'EPB-aanvaarde knopen' weerhouden. Bij deze methode wordt het rekenwerk dat gepaard gaat met bouwknopen vereenvoudigd (zonder hun belang teniet te doen) en legt men de nadruk op de optimalisatie ervan. Hiertoe worden alle bouwknopen van het gebouw opgedeeld in twee categorieën : de EPB-aanvaarde knopen (die voldoen aan een aantal eenvoudige regels) en de niet-epb-aanvaarde knopen. WERKWIJZE : Als isolerend tussenvoegsel bij de aanzet van alle buitenmuren worden cellenbeton (Ytong) kimblokken ingezet. De druksterkte van het cellenbeton (kimblok C4/500 fd (rekenwaarde) = 1,2 N/mm² ) is ruimschoots voldoende voor het dragen van gebouwen met meerdere verdiepingen. Bij de opbouw van de dakrand van een plat dak en bij de overgang van plat dak naar spouwmuur, worden cellenbeton (Ytong) blokken ingezet. Bij de overgang van alle buiten- en binnenmuren op hellende daken (spouwisolatie/dakisolatie) wordt de spouwisolatie horizontaal op deze muren geplaatst. pag 5/21

7 Parement. Handvormgevelsteen, type Wienerberger Kogelbloem WF. Uitvoering metselwerk : doorstrijkmortel (inclusief de nodige additieven), kleur bruin, tradioneel gemetst, lintvoegen ca. 10 mm, zonder stootvoegen. Het toegepaste metselwerk maakt voegwerk overbodig. Het metselwerk wordt uitgevoerd volgens de norm NBN B en volgens de voorschriften van de STS 22 deel 3. De gebruikte mortelsamenstellingen beantwoorden aan de norm NBN B Op het einde van elke werkdag worden de bovenste lagen van het metselwerk afgedekt. Bij droog en warm weer wordt het vers metselwerk regelmatig licht besproeid teneinde uitdroging te voorkomen. De nodige voorzorgen worden genomen om aan het metselwerk een verzorgd en onbesmeurd uitzicht te geven en te behouden. Spouwisolatie. De thermische isolatie van de buitenmuur zal uitgevoerd worden door middel van een gedeeltelijke vulling van de spouw. Type hardschuim (Pir/Pu/..) plaat. Om de isoltiewaarde te behouden en de winddichtheid te optimaliseren worden de naden afgeplakt. Voorziene dikte : 100 mm Thermische warmtegeleiding (λd) = max. 0,023 W/mK Akoestische isolatie. De akoestische isolatie van de gemene muur zal uitgevoerd worden door middel van een gedeeltelijke vulling van de spouw. Type minerale wol plaat. Voorziene dikte : 40 mm Thermische warmtegeleiding (λd) = max. 0,036 W/mK WERKWIJZE : De buitenmuren worden opgetrokken in drie fasen. De correcte plaatsing van de isolatie wordt verzekerd door eerst het binnenspouwblad op te trekken, en vervolgens de spouwisolatie en tenslotte het gevelmetselwerk. Op deze manier kan alle vuil en mortelresten verwijderd worden uit de spouw en zijn bijgevolg alle vochtproblemen te wijten aan een vuile spouw of aan een slecht geplaatste isolatie uitgesloten. pag 6/21

8 Structuurelementen. De overspanningen van raam-, deur- en poortopeningen worden uitgevoerd met gewapende betonbalken/kolommen of stalen liggers/kolommen. De studie van de stabiliteit van de bovenbouw is inbegrepen. Welfsels. Geprefabriceerd vloersysteem, met BENOR label en conform de norm NBN B15 en PTV 201 uitgave 2 add. 1, bestaande uit naast elkaar geplaatste holle betongewelven. Deze welfsels worden geplaatst volgens het legplan opgemaakt door de fabrikant. Toepassing van gladde betongewelven boven de garage/wasplaats. De betondruklaag wordt voorzien van een betonnetwapening of van een staal/synthetische vezelwapening. De uitvoering geschiedt volgens de regels der kunst en in overeenstemming met de voorschriften en de legplannen afgeleverd door de fabrikant. Meegaand voegwerk. Alle zichtbaar blijvend metselwerk in de garage en de zolderverdieping wordt tijdens het metselen van de muur meegaand platvol opgevoegd en de voegbramen worden weggeborsteld, met uitzondering van de muren welke naderhand worden opgevoegd. De voegmortel is dezelfde als de metselmortel. Dorpels. De blauwe steen beantwoordt aan de voorschriften van aflevering III en TV 156 van het WTCB. De dorpels van de ramen tot op de grond, deuren en poort worden uitgevoerd in blauwe hardsteen. De dorpels van ramen op schoothoogte worden uitgevoerd in aluminium. Alle zichtbare vlakken zijn glad geschuurd en de bovenvlakken zijn blauw verzoet, en worden met de grootste zorg afgewerkt en samengevoegd, indien de uitvoering geschied in meerdere stukken. De dorpels van deuren en poort zijn voorzien van een opstand, dit om waterindringing te vermijden. Een waterdichtingslaag wordt geplaatst onder de dorpels. Het achteraf opvoegen wordt uitgevoerd met een speciaal daartoe bestemde voegmastiek. Gegalvaniseerde ophangprofielen. Stalen profielen worden aangewend voor het plaatselijk ondersteunen en opvangen van parement boven raam- en poort- en deuropeningen. Deze profielen worden met voldoende verankeringspunten bevestigd aan het achterliggende beton/stalen linteel. Alle bevestigingen, hulpstukken en lasverbindingen zijn inbegrepen. pag 7/21

9 4. DAKCONSTRUCTIE - LOOD- EN ZINKWERKEN - DAKBEDEKKING Daktimmerwerk. Het timmerwerk uit hout beantwoordt aan de STS 04. Het hout wordt voorafgaandelijk behandeld volgens een A1-procédé. De uitvoering en berekeningen beantwoorden aan de STS 31.0 en De kapconstructie wordt verankerd aan de muurplaten zodat er zich geen enkele verplaatsing kan voordoen onder invloed van de statische belasting of bij windbelasting. Het windverband bestaat uit kruiselings op het dakvlak geankerde staalband. Type hout : Europese Oregon. Drenking : Klasse A1. Houten draagvloer. De zolderruimte is voorzien van watervaste platen met tand/groef verbinding. De platen worden stevig en voldoende bevestigd op de houten draagconstructie met gegalvaniseerde schroeven. De schroefkoppen worden verzonken geplaatst in de plaat. Type uitvoering : Oriented Strand Board platen Uitvoering : dikte 18 mm. Spieplank. Het boeiberd of spieplank wordt uitgevoerd in behandeld RNG, geplaatst op de spanten, als draagvlak voor de slabben aan de hanggoten. Staande band. De spondeplank of staande band, achter de hanggoten wordt uitgevoerd in massief ceder, 1 ste keus. Deze spondeplank is voorzien van een uitgefreesde groef waar de eventuele afwerking van de dakoversteken kan ingewerkt worden. De staande band wordt zo tegen het daktimmerwerk genageld dat het uitknikken wordt belet. Kleur : éénlaags behandeld zwart geolied. Pannen. De dakbedekking wordt uitgevoerd in vlakke pannen, type Palace Royal, kleur bruin. De afmetingen en tussenafstanden van de geïmpregneerde panlatten, zijn aangepast aan de technische specificatie van de dakpan. De nodige hulpstukken, nokpannen, eindnokken en gevelpannnen zijn van eenzelfde kwaliteit, kleur, uitzicht en herkomst als de pannen. Koraflex (of gepatineerd bladlood). Koraflex wordt toegepast bij schouwafwerkingen, aansluitingen tegen opgaand metselwerk, aansluitingen tussen aanpalende gebouwen,.. De rollen worden ofwel over hun volledige lengte op de pannen aangebracht ofwel op eenvoudige manier versneden om zo pan per pan in te vlechten. Gevelbekleding (lot 4). De topgevel springt iets uit het gabarit van de bestaande rechterbuur Dit deel van de nieuwe topgevel wordt afgewerkt ruitleien, type 40x40x5 kleur lichtgrijs. Inclusief latwerk en isolatie, idem isolatiewaarde als spoiwisolatie. Inclusief alle aansluitingen. Plat dak. De uitvullingslaag wordt bekleed met een dampscherm. Hierop worden de drukvaste dakisolatie platen geplaatst. Type hardschuim (Pur/Pir) met hoge densiteit. Het materiaal bezit een tweezijdig glad oppervlak en is niet hygroscopisch, niet capillair, vormvast en geen voedingsbodem voor schimmels of bacteriën. Het vochtongevoelige karakter garandeert een continue verwerking onafhankelijk van het weertype. Voorziene dikte : 120 mm. Thermische warmtegeleiding (λd) = max. 0,028 W/mK. De dakdichting wordt uitgevoerd in thermoplastische PVC-banen. Een homogene naadverbinding wordt bekomen door het elektrisch lassen op de werf. pag 8/21

10 Dakrand. De dakranden worden afgewerkt met een aluminium profiel, kleur analoog aan gevelsteen, en die geplaatst worden op een vlakke ondergrond door middel van een bebording en tevens als afdekking van de spouwmuur. Alle speciale hoek en overtrekstukken zijn voorzien. Alle tapbuizen en waterdichte aansluitingen met de regenafleiders zijn voorzien. Dakvlakvenster. De dakvensters zijn voorzien van een ergonomische handgreep, die tevens de ventilatieklep opent, en een ingebouwde grendel als kinderbeveiliging of om het raam vast te zetten in de schoonmaakstand. Type Velux SK 06 GPU x118 cm De gootstukken voor een waterdichte plaatsing en een efficiënte afvoer van het regenwater zijn inbegrepen. Lot 1, 2 & 3 : 2 stuks Lot 4 : 4 stuks Hanggoten. De hanggoten worden geplaatst volgens de voorschriften van de norm NBN hoofdstuk 2 en volgens de STS De afvoer van het regenwater wordt uitgevoerd met geprofileerde hanggoten - Type zink : geprepatineerd Ontwikkeling : ca. 80/120/80 voorzien van kraal en terugplooi. De goten worden met aangepaste gegalvaniseerde haken aan de staande band en het boeiberd bevestigd. Regenafvoerbuizen. De afvoerbuizen worden geplaatst volgens de voorschriften van de norm NBN hoofdstuk 3 en volgens de STS De afvoer van het regenwater wordt uitgevoerd met vierkante regenafleiders - Type zink : geprepatineerd Doorsnede : 80/80. Ze worden bevestigd met aangepaste gegalvaniseerde beugels op de muren en worden in het gevelmetselwerk geplaatst. De nodige verbindingsstukken in zink tussen de goot en de afvoerbuizen, opdat alles een vloeiend geheel zou vormen, zijn inbegrepen. pag 9/21

11 5. BUITENSCHRIJNWERK IN ALUMINIUM Aluminium buitenschrijnwerk met continue thermische onderbreking door middel van glasvezel versterkte polyamidestrips. De buitendeur is voorzien van een veiligheidsslot- en cilinder en een automatisch dichtingsprofiel. Alle ramen en deurprofielen zijn gemoffeld, type unicolor, kleur wit. Isolatiewaarde glas (Ug) : 1,0 W/m²K. De ramen en deuren worden opgevoegd aan de buitenzijde tussen muur en raam met elastische voegkit waarvan de kleur is aangepast aan het parement. De dorpels van ramen op schoothoogte worden uitgevoerd in aluminium. Type ramen (lot 1) : D0.1 mat beglaasde deur 100x230 cm R0.1 vast raam 85x230 cm R0.2 vast raam 120x230 cm R0.3 vast raam 215x230 cm R0.4 schuifraam 330x230 cm R0.5 vast raam 190x110 cm R1.1 draaikipraam 115x120 cm R1.2 dubbel opendraaiend/kipraam 230x120 cm Type ramen (lot 2) : D0.1 mat beglaasde deur 100x230 cm R0.1 vast raam 220x110 cm R0.2 vast raam 80x110 cm R0.3 vast raam 280x230 cm R0.4 schuifraam 330x230 cm R1.1 draaikipraam 115x120 cm R1.2 dubbel opendraaiend/kipraam 160x120 cm Type ramen (lot 3) : D0.1 mat beglaasde deur 100x230 cm R0.1 schuifraam 550x230 cm R1.1 dubbel opendraaiend/kipraam 230x120 cm R1.2 dubbel opendraaiend/kipraam 160x120 cm Type ramen (lot 4) : D0.1 deurgeheel met oplegpaneel en mat beglaasd zijlicht 165x230 cm R0.1 schuifraam 550x230 cm R1.1 draaikipraam 140x120 cm R1.2 dubbel opendraaiend/kipraam 160x120 cm pag 10/21

12 Gevelbekleding. De uitbekleding van de kolommen en tussen de ramen wordt uitgevoerd in vlakke aluminium platen. Uitvoering : kleur volgens buitenschrijnwerk. De aluminiumplaten worden bevestigd op een watervaste houten drager en/of een houten latwerk, al naargelang de vereiste uitvoering. De nodige isolatieplaten worden aangebracht ter vermijding van koude bruggen. Sectionale poort (lot 3 & 4). De sectionaalpoort is opgebouwd uit sandwichpanelen bestaande uit dubbelwandige verzinkte staalplaat waartussen CFK-vrij polyurethaan schuim is aangebracht, de ideale combinatie voor een licht hanteerbare maar sterke poort. Uitvoering : kleur volgens buitenschrijnwerk. Type uitvoeringen aan de buitenzijde : - glad gelijnd Het automatiseren van de garagepoort inclusief twee zenders is inbegrepen. Carport (lot 1 & 2). Funderingsvoeten. Draagmuren in volle betonstenen. Balk draagstructuur in gegalvaniseerd staal. Kolom (kleur analoog aan buitenschrijnwerk) draagstructuur in gegalvaniseerd staal. Dakroostering, opstanden, hellingsplanken in Oregon, gedrenkt. Plat dakplaten in OSB. Plat dak verdichting analoog aan woning, exclusief dakisolatie. Aluminium dakranden. Afwerking draagmuren, dakrand en plafond in vezelcementplaten, kleur wit, geschroefd, inclusief latwerk en regenscherm. Exclusief omgevings- en inritwerken. pag 11/21

13 6. BINNENSCHRIJNWERK Omlijstingen. Alle ramen en buitendeuren worden ingepleisterd. De garagepoort (lot 3 & 4) worden afgewerkt met houten omlijstingen. Binnendeuren type opdek (standaard deurmaten). De binnendeuren zijn schilderdeuren (hoogte 201,5 cm) met volle kern, trapeziumvormige omlijstingen en kassementen, afgewerkt met zichtbare inox scharnieren, magneetslot zonder sleutelgat en deurkruk L-shape inox; Zoldertrap (lot 1, 2 & 3). Er is een zolderluik met houten trap voorzien. Afmeting : 0,70 m x 1,20 m. De binnenkast en de omlijstingen zijn inbegrepen. Houten trap gelijkvloers naar verdieping. Trapconstructie in geselecteerd beukenhout 1 ste keuze, met gesloten rechte/verdreven treden en zichtbare trapbomen. Een beuken handgreep wordt bevestigd op de muur langsheen de trap. De nachthal is voorzien van een uitgepleisterde muurbalustrade op de trapgatopening (lot 3 & 4). Het vernissen van de trap is ten laste van bouwheer en dient ten laatste 3 maanden na plaatsing te gebeuren. De onderzijde van de trap is niet afgewerkt, wel wordt de trap afgescheiden van de wasplaats door middel van een houten stijlwand met afwerking in gipsplaat. Houten trap verdieping naar zolder (lot 4). Trapconstructie in geselecteerd beukenhout 1 ste keuze, met open rechte/verdreven treden en zichtbare trapbomen. Een beuken handgreep wordt bevestigd op de muur langsheen de trap. Het vernissen van de trap is ten laste van bouwheer en dient ten laatste 3 maanden na plaatsing te gebeuren. Venstertabletten. De venstertabletten, bestemd voor de ramen op schoothoogte, worden uitgevoerd in watervaste, vochtwerende MDF, dat zelfs ook kan gebruikt worden in een vochtige omgeving, alsook geschikt is voor constructieve doeleinden bij onmiddellijke of korte termijn belasting. Hoge densiteits-mdf met harde, fijn geschuurde oppervlakte en sterk schroefbare kern, verlijmd met MUF-lijm. Dakisolatie voor hellende daken. De dakisolatie van het hellend dak gebeurt door middel van minerale wol met afzonderlijk dampscherm. Alle naden worden afgekleefd, alsook de aansluitingen met de ruwbouw. Uitvoering : dikte 180 mm. Thermische weerstand : max. 0,035 W/mK pag 12/21

14 7. BEPLEISTERING De gebruikte pleistermortels, overeenkomstig DIN1168 en ATG1617, zijn van het voorgemengd bouwgips, voortkomend van een oordeelkundig gedoseerde en bewerkte mengeling van bindmiddelen en agregaten, geconditioneerd en in zakken verpakt in een daartoe gespecialiseerde fabriek. De aanmaak gebeurt op de werf enkel door het bijvoegen van zuiver water of een ander product overeenkomstig de richtlijnen van de producent. De binnenbepleisteringen zijn altijd glad en in het lood afgewerkt. De hoekbeschermers worden geplaatst in een correcte lijnstelling aan alle uitspringende hoeken over de volledige hoogte van de hoek. Indien de muren opgetrokken zijn uit sterk zuigend metselwerk, worden deze vooraf bevochtigd of behandeld met een grondeermiddel, teneinde de aanhechting op de ondergrond te verhogen. Na het beëindigen van de werkzaamheden aan de binnenzijde worden alle nodige opstoppingen uitgevoerd. Alle gemetste muren en betonplafonds(behalve deze in de garage en deze op de zolderverdieping) worden afgewerkt met traditionele gladde muurbepleistering. De muren van de garage en de wasplaats worden meegaand opgevoegd. Alle houten plafond en schuine gedeelten(behalve deze op de zolderverdieping) worden afgewerkt met gyplatbekleding en traditionele bepleistering. Het uitcementeren van de doucheruimten wordt uitgevoerd in rijnzandmortel. Het buitenschrijnwerk(behalve deze in de garage en deze op de zolderverdieping) wordt ingepleisterd met hoek -en stopprofiel. pag 13/21

15 8. VLOER - PLINTEN - CHAPE - FAIENCE Isolerend schuimbeton. De kleine dakhelling op de platte daken wordt bekomen door het gebruik van een isolerende uitvullingslaag in schuimbeton. Vloerisolatie. Het volledige gelijkvloers is voorzien van een isolerende uitvullingslaag in ter plaatse gespoten Polyurethaan (Pu) hardschuim. De oppervlakte wordt volledig opgespoten met schuim, zo bekomt men een monolithische laag met goede aansluiting aan de muren. Hierdoor zitten alle leidingen en buizen mooi ingepakt. Voorziene dikte : 8 cm. Thermische warmtegeleiding (λd) = max. 0,030 W/mK. Type bevloeringen. Gelijkvloers : Keramische vloer. Het opvoegen en het reinigen is inbegrepen. Formaat vloertegels 30x30 40x40 50x50 cm. Tegel volgens keuze bouwheer. Handelswaarde tegel : 35,00 /m² excl. BTW Handelswaarde plinten : 10,00 /lm excl. BTW Garage (lot 3 & 4) : Vetwerende keramische vloer. Het opvoegen en het reinigen is inbegrepen. Formaat vloertegels 30x30 40x40 cm. Tegel volgens keuze bouwheer. Handelswaarde tegel : 20,00 /m² excl. BTW Handelswaarde plinten : 5,00 /lm excl. BTW Verdieping(enkel badkamer en wc): Keramische vloer. Het opvoegen en het reinigen is inbegrepen. Formaat vloertegels 30x30 40x40 50x50 cm. Tegel volgens keuze bouwheer. Handelswaarde tegel : 35,00 /m² excl. BTW Handelswaarde plinten : 10,00 /lm excl. BTW De vloerafwerking op de verdieping en zolder, behalve in de badkamer en de wc, is ten laste van de bouwheer. Cementchape. Het volledig gelijkvloers is voorzien van een gewapende dekvloer. Een polyethyleen folie wordt geplaatst om te verhinderen dat vocht opgenomen wordt. De buitenzijde van de ruimten wordt voorzien van een isolatiestrook om de uitzetting van de dekvloer mogelijk te maken en te voorkomen dat speciewater wordt opgetrokken door het pleisterwerk. Uitvoering : dikte 6 cm. De volledig verdieping is voorzien van een dekvloer. De buitenzijde van de ruimten wordt voorzien van een isolatiestrook om de uitzetting van de dekvloer mogelijk te maken en te voorkomen dat speciewater wordt opgetrokken door het pleisterwerk. Uitvoering : dikte 10 cm. pag 14/21

07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Lastvoorwaarden uitvoering. : - 1,00: voorzien Elektriciteit

07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Lastvoorwaarden uitvoering. : - 1,00: voorzien Elektriciteit 07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr: Werf: VELDENSTRAAT Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B. Mr): (B. Mevr): Type

Nadere informatie

project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16

project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16 project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16 2 lot 8-9 - 10 GRONDPLAN lot 8-9 - 10 4 VERDIEPING 1 lot 8-9 - 10 VERDIEPING 2 lot 8-9 - 10 6 VOORGEVEL lot 8-9 - 10 ACHTERGEVEL

Nadere informatie

PROJECT INGOOIGEM - Lindeburen 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden - Graaf- en delfwerken; -

Nadere informatie

project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16

project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16 project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16 2 lot 8-9 - 10 GRONDPLAN lot 8-9 - 10 4 VERDIEPING 1 lot 8-9 - 10 VERDIEPING 2 6 lot 8-9 - 10 VOORGEVEL lot 8-9 - 10 ACHTERGEVEL

Nadere informatie

Samenvattende meetstaat ARTIKEL IND HOEV ARCH HOEV AANN EENHEIDSPR SOM OPMERKINGEN

Samenvattende meetstaat ARTIKEL IND HOEV ARCH HOEV AANN EENHEIDSPR SOM OPMERKINGEN HOOFDSTUK 00 : INRICHTING VAN DE BOUWPLAATS. werfkast elek. te voorzien HOODSTUK 01 : VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN. 01.1 : Schoonmaak van de werf. uitgraven van stronken 4 stuks HOOFDTSUK 02 : GRAAFWERKEN.

Nadere informatie

LASTENBOEK -------------------------------------------------------------

LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Algemene Beschrijving van de werken en materialen INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken

Nadere informatie

01/02/2012 1 DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62. Lastvoorwaarden Uitvoering

01/02/2012 1 DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62. Lastvoorwaarden Uitvoering 01/02/2012 1 δ DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62 Dossier nr: Werf: HOEGAARDEN Architekt: F VERTOMMEN Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP Landelijke nieuw te bouwen gezinswoning te Gingelom. Half open bebouwing van 152m 2 op een perceel van 4a00ca Adres: Statiestraat 73, Gingelom Perceel

Nadere informatie

PROJECT VICHTE A. Rodenbachstraat Algemene beschrijving 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden

Nadere informatie

PROJECT DESSELGEM - OPSTALSTRAAT Algemene beschrijving 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden -

Nadere informatie

PROJECT ZWEVEGEM - ZAVELEINDE Algemene beschrijving 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden - Graaf-

Nadere informatie

LASTENBOEK -------------------------------------------------------------

LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Algemene Beschrijving van de werken en materialen INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken

Nadere informatie

F R E D - projects. ! Flanders Real Estate Development Projects HUYZE T STEENTJE. Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne

F R E D - projects. ! Flanders Real Estate Development Projects HUYZE T STEENTJE. Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne HUYZE T STEENTJE Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne Huyze t Steentje : Beschrijving Laarne, Hoekstraat 28 Op een boogscheut van het centrum van Laarne, in een pittoreske landelijke omgeving bouwt de

Nadere informatie

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Architekt: Bert Van der Borght. Lastvoorwaarden Uitvoering

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Architekt: Bert Van der Borght. Lastvoorwaarden Uitvoering 19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35 Dossier nr: Werf: Aarschot Architekt: Bert Van der Borght Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden uitvoering

21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden uitvoering 21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr: Rillaar Montenaken Werf: Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B. Mr): (B. Mevr):

Nadere informatie

PROJECT KASTEELSTRAAT. Assenede

PROJECT KASTEELSTRAAT. Assenede PROJECT KASTEELSTRAAT Assenede VERKAVELINGSPLAN 2 KASTEELSTRAAT LOT 3-2 - 1 GRONDPLAN lot 3-2-1 4 VERDIEPINGSPLAN lot 3-2-1 GEVELS en DOORSNEDE lot 3-2-1 6 LOT 6-5 - 4 GRONDPLAN lot 6-5-4 8 VERDIEPINGSPLAN

Nadere informatie

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering 19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35 Dossier nr: MOLENSTEDE Werf: Architekt: BERT VAN DER BORGHT Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35

B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35 B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35 Project te Houthalen : Weg naar Zwartberg Grondwerken Funderingen A. RUWBOUWWERKEN BESCHRIJVING DER WERKEN ---------------------------------

Nadere informatie

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP Eigentijdse nieuw te bouwen gezinswoning te Bilzen (Hoelbeek). Linkerwoning van een tweewoonst van 140m 2 op een perceel van 5a53ca Adres: Hoelbeekstraat

Nadere informatie

Ruwbouw T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N

Ruwbouw T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N 14 T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N Ruwbouw De grondwerken en nivelleringen omvatten alle opruimingswerken, zowel mechanisch als

Nadere informatie

21/02/ DELTA BATI S.A. Diestsesteenweg Linden 016/ FAX 02/ Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering

21/02/ DELTA BATI S.A. Diestsesteenweg Linden 016/ FAX 02/ Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering 21/02/2013 1 DELTA BATI S.A. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 02/354.56.62 Dossier nr: Werf: Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Elsleukenstraat Langdorp Tel klant (p): (B. Mr):

Nadere informatie

DE BRABANT NV. Brugstraat Oeselgem PROJECT DESSELGEM - LIEBAARDSTRAAT. 5 woningen & 1 studio & garages

DE BRABANT NV. Brugstraat Oeselgem PROJECT DESSELGEM - LIEBAARDSTRAAT. 5 woningen & 1 studio & garages DE BRABANT NV Brugstraat 33 8720 Oeselgem PROJECT DESSELGEM - LIEBAARDSTRAAT 5 woningen & 1 studio & garages LASTENBOEK WATER- EN WINDDICHT Algemeen Architect Ingenieursstudie Veiligheidscoördinatie EPB-verslaggeving

Nadere informatie

INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO. Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen

INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO. Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO 3 Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen 2 Inhoudsopgave 3 Situerings- en liggingsplan p. 4-5 Plannen der woongelegenheden p. 9 I. Plan woning

Nadere informatie

21/11/ DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg LINDEN 016/ FAX 016/ Architect: Bert Vanderborght. Lastvoorwaarden Uitvoering

21/11/ DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg LINDEN 016/ FAX 016/ Architect: Bert Vanderborght. Lastvoorwaarden Uitvoering 21/11/2012 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr Werf: ZWALUWSTRAAT/AARSCHOT Architect: Bert Vanderborght Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p):

Nadere informatie

ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE. volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO

ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE. volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO ALGEMEEN: Dit lastenboek werd opgesteld om de kandidaat-kopers een beknopt overzicht te geven

Nadere informatie

BESCHRIJVENDE MEETSTAAT

BESCHRIJVENDE MEETSTAAT BESCHRIJVENDE MEETSTAAT Uitvoering volgens gepubliceerde plannen 1.RUWBOUW 1. Grondwerken Afgraven teelaarde 20cm: voorzien Uitgraven geul voor nutsleidingen: voorzien Uitgraven geul voor aansluiting straatriool

Nadere informatie

BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel

BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel BOUWHEER: DEGO bvba Poeleinde 33 2323 Hoogstraten - Wortel Tel 03 / 314 35 69 Fax 03 / 314 99 80 info@dego.be 1. ALGEMEEN De appartementen worden

Nadere informatie

LOT 2 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL. Lot 2 Voorblad Bouwen van 5 gezinswoningen Ivo Cornelisstraat, Niel. 20 maart 2013 Dossiernummer: U-xxx 1:50 A3

LOT 2 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL. Lot 2 Voorblad Bouwen van 5 gezinswoningen Ivo Cornelisstraat, Niel. 20 maart 2013 Dossiernummer: U-xxx 1:50 A3 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL Lot 2 Voorblad 7 wc 47 112 schroefdop 600 265 handenwasser 399 standl. wc +1 25 160 29 300 497 305 29 39 200 Socarex Septische put 1.500L Regenwaterput 5.000L aansluiten volgens

Nadere informatie

INPLANTINGSPLAN LOT 3 LEGENDE LEGENDE MATERIALEN OPMERKINGEN Waasmunster uitvoeringsplan BOSMAN WONINGBOUW bvba.

INPLANTINGSPLAN LOT 3 LEGENDE LEGENDE MATERIALEN OPMERKINGEN Waasmunster uitvoeringsplan BOSMAN WONINGBOUW bvba. LOT LOT 6 LOT 5 LOT 4 LOT 3 LOT 2 LOT 1 Mantawijk LOT LOT 12 LOT 13 LOT 14 LOT 8 LOT 9 LOT LEGENDE OPMERKINGEN dragend metselwerk isolatie paramentsteen cellenbeton gestort beton betonblok chape LEGENDE

Nadere informatie

BOUWBEDRIJF BAUTERS de hoeksteen van uw woning BOSSEMSTRAAT 42 9890 GAVERE TEL 09/2322642 LASTENBOEK KANUNIKKENSTRAAT OUDENAARDE - EINE

BOUWBEDRIJF BAUTERS de hoeksteen van uw woning BOSSEMSTRAAT 42 9890 GAVERE TEL 09/2322642 LASTENBOEK KANUNIKKENSTRAAT OUDENAARDE - EINE BOUWBEDRIJF BAUTERS de hoeksteen van uw woning BOSSEMSTRAAT 42 9890 GAVERE TEL 09/2322642 LASTENBOEK KANUNIKKENSTRAAT OUDENAARDE - EINE I. RUWBOUW ART. 1 : FUNDERINGEN De funderingen zijn berekend op een

Nadere informatie

LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN

LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN INHOUD 2. Pleisterwerken p.3 3. Chapewerken, p.3 6. Sanitaire installatie p.3 7. Elektrische installatie p.4 8. Verwarmingsinstallatie

Nadere informatie

Werfinrichting (hekkens, keet, sondering, ) 1 780,00. Bouwcoördinatie (zie aparte offerte) 3 825,00. Architect 6 500,00

Werfinrichting (hekkens, keet, sondering, ) 1 780,00. Bouwcoördinatie (zie aparte offerte) 3 825,00. Architect 6 500,00 Raming kosten Heyte-Maes Werfinrichting (hekkens, keet, sondering, ) 1 780,00 Bouwcoördinatie (zie aparte offerte) 3 825,00 Architect 6 500,00 EPB, veiligheidscoördinatie, keuring riolering 1 735,00 RUWBOUW

Nadere informatie

INPLANTINGSPLAN LOT 14 LEGENDE LEGENDE MATERIALEN OPMERKINGEN Waasmunster uitvoeringsplan BOSMAN WONINGBOUW bvba.

INPLANTINGSPLAN LOT 14 LEGENDE LEGENDE MATERIALEN OPMERKINGEN Waasmunster uitvoeringsplan BOSMAN WONINGBOUW bvba. LOT LOT 6 LOT LOT 4 LOT 3 LOT 2 LOT 1 Mantawijk LOT LOT LOT 13 LOT 14 LOT 8 LOT 9 LOT LEGENDE OPMERKINGEN dragend metselwerk isolatie paramentsteen cellenbeton gestort beton betonblok chape LEGENDE MATERIALEN

Nadere informatie

LOT 4 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL. Lot 4 Voorblad Bouwen van 5 gezinswoningen Ivo Cornelisstraat, Niel. 20 maart 2013 Dossiernummer: U-xxx 1:50 A3

LOT 4 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL. Lot 4 Voorblad Bouwen van 5 gezinswoningen Ivo Cornelisstraat, Niel. 20 maart 2013 Dossiernummer: U-xxx 1:50 A3 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL LOT 4 Lot 4 Voorblad 46 wm 7 wc 47 112 schroefdop handenwasser 399 300 497 305 3 600 265 standl. wc +1 14 39 160 200 Socarex Septische put 1.500L Regenwaterput 5.000L aansluiten

Nadere informatie

LEEFRUIMTE LEEFRUIMTE SLAAPKAMER 3 SLAAPKAMER

LEEFRUIMTE LEEFRUIMTE SLAAPKAMER 3 SLAAPKAMER 60 350 100 100 350 60 20 LEEFRUIMTE CV CV vent. gasketel uitlaat volgens voorschriften fabrikant WM DK DK KEUKEN 20 368 10 368 416 316 17 17 316 416 WM TERRS 300 300 TERRS RW RW 12,4m² KEUKEN 12,4m² LEEFRUIMTE

Nadere informatie

Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenschrijnwerk Buitenriolering

Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenschrijnwerk Buitenriolering S A M E N V A T T E N D B E S T E K - woningen Hoofdstuk 1 : RUWBOUWWERKEN Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenriolering Hoofdstuk

Nadere informatie

2HOB te LOZEN Lastenboek

2HOB te LOZEN Lastenboek 2HOB te LOZEN Lastenboek Wind- en waterdicht 1 LIGGINGSPLAN KAVEL 1 KAVEL 2 : 2a87ca : 2a87ca 2 INHOUDSTAFEL 1 ALGEMEEN 2 LASTENBOEK 2.1 Werfinrichting 2.2 Grondwerken 2.3 Rioleringswerken 2.4 Ruwbouw

Nadere informatie

2) AFWERKING. Nieuwbouwproject te NIEUWKERKEN, Heihoekstraat Appartementen INHOUD. Hoofdstuk 08: Isolatie. Hoofdstuk 09: Bezetwerken

2) AFWERKING. Nieuwbouwproject te NIEUWKERKEN, Heihoekstraat Appartementen INHOUD. Hoofdstuk 08: Isolatie. Hoofdstuk 09: Bezetwerken Nieuwbouwproject te NIEUWKERKEN, Heihoekstraat Appartementen 2) AFWERKING INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken Hoofdstuk 10: Vloer- en tegelwerken Hoofdstuk 11: Binnenschrijnwerk Hoofdstuk

Nadere informatie

LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE

LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE INTRODUCTIE Om de toekomstige eigenaars van deze handelsruimte een duidelijk overzicht te geven van de kwaliteit en de afwerking van

Nadere informatie

INPLANTINGSPLAN LOT 11 LEGENDE LEGENDE MATERIALEN OPMERKINGEN Waasmunster uitvoeringsplan BOSMAN WONINGBOUW bvba.

INPLANTINGSPLAN LOT 11 LEGENDE LEGENDE MATERIALEN OPMERKINGEN Waasmunster uitvoeringsplan BOSMAN WONINGBOUW bvba. LOT LOT 6 LOT 5 LOT 4 LOT 3 LOT 2 LOT 1 Mantawijk LOT LOT 12 LOT 13 LOT 14 LOT 8 LOT 9 LOT LEGENDE OPMERKINGEN dragend metselwerk isolatie paramentsteen cellenbeton gestort beton betonblok chape LEGENDE

Nadere informatie

Project te Genk: HEELDSTRAAT

Project te Genk: HEELDSTRAAT Project te Genk: HEELDSTRAAT BESCHRIJVING DER WERKEN --------------------------------- A. RUWBOUWWERKEN Grondwerken De teelaarde wordt afgestoken en ter plaatse gestockeerd,dit geld eveneens voor de grond

Nadere informatie

KORTENBOSSTRAAT, SINT-TRUIDEN

KORTENBOSSTRAAT, SINT-TRUIDEN Mooie open bebouwing met optimaal wooncomfort! KORTENBOSSTRAAT, SINT-TRUIDEN Wonen in een groene omgeving - centraal gelegen - apart ontwerp! Kortenbosstraat SINT-TRUIDEN Open bebouwing met optimaal lichtinval

Nadere informatie

RESIDENTIE SERENA. Bouwen van 5 appartementen. Nieuwpoortsesteenweg 195. Oostende

RESIDENTIE SERENA. Bouwen van 5 appartementen. Nieuwpoortsesteenweg 195. Oostende Project : Bouwen van 5 appartementen Nieuwpoortsesteenweg 195 Oostende RESIDENTIE SERENA Bouwheer : contactpersoon: Van Dosselaer Danny Oude Brugseweg 246 8460 Oudenburg Roksem 0475/46 15 02 050/81 64

Nadere informatie

Algemeen lastenboek. Woonproject Achel

Algemeen lastenboek. Woonproject Achel Algemeen lastenboek Woonproject Achel Bouwpromotor: Groep Kunnen Weertersteenweg 135 3640 Kinrooi Tel 089/621 600 Gsm 0032/494 63 48 38 www.groepkunnen.be groepkunnen@skynet.be Architect: Architectenburo

Nadere informatie

Lastenboek Groenendaallaan 13-17

Lastenboek Groenendaallaan 13-17 Lastenboek Groenendaallaan 13-17 1. Alle architectkosten zijn ten laste van de aannemer alsook de kosten van de ingenieursstudie. 2. De aansluitingen aan de openbare netten zijn ten laste van de kopers,

Nadere informatie

Bouwen van handelsruimte + 4 appartementen

Bouwen van handelsruimte + 4 appartementen afvoeren worden door vals plafond onderstorten tot op bestaande fundering Bestaande kelder dubbele wandwapening 150/150/8/8 Muur waterdicht cementeren Bestaande kelder H = 212 wachtbuis diam.110-5 van

Nadere informatie

ES10-095 ELK ZIJN DAK CVBA DE BOOMGAARD Duowoningen

ES10-095 ELK ZIJN DAK CVBA DE BOOMGAARD Duowoningen ES10-095 ELK ZIJN DAK CVBA DE BOOMGAARD Duowoningen VERSLAG DOORREKENING EPB dd.15.05.11 In het kader van de geplande werken zijn de volgende eisen betreffende de EPB-wetgeving van toepassing : Aard van

Nadere informatie

LOT 5 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL. Lot 5 Voorblad Bouwen van 5 gezinswoningen Ivo Cornelisstraat, Niel. 20 maart 2013 Dossiernummer: U-xxx 1:50 A3

LOT 5 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL. Lot 5 Voorblad Bouwen van 5 gezinswoningen Ivo Cornelisstraat, Niel. 20 maart 2013 Dossiernummer: U-xxx 1:50 A3 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL Lot 5 Voorblad 97 900 39 265 schroefdop 2 wc 47 60 A 25 25 25 200 standl. wc + 9cm funderingsmuur 298 9 9 25 4 600 299 300 9 497 9 399 0 handenwasser 29 29 39 0 789 Socarex Septische

Nadere informatie

RESIDENTIE HOGE MEERS Bavikhovedorp

RESIDENTIE HOGE MEERS Bavikhovedorp RESIDENTIE HOGE MEERS Bavikhovedorp 1. WIND- EN WATERDICHTE UITVOERING APPARTEMENTSGEBOUW: Radier-funderingsplaat onafhankelijk van bestaande muurfundering Binnenmuren en binnendeel der buitenmuren in

Nadere informatie

AFWERKINGSDOSSIER GESLOTEN BEBOUWING GELEGEN FABRIEKSTRAAT 60, 3900 OVERPELT

AFWERKINGSDOSSIER GESLOTEN BEBOUWING GELEGEN FABRIEKSTRAAT 60, 3900 OVERPELT AFWERKINGSDOSSIER GESLOTEN BEBOUWING GELEGEN FABRIEKSTRAAT 60, 3900 OVERPELT Dit lastenboek beschrijft de methoden en materialen gebruikt voor de realisatie van onze bouwwerken, die tot stand komen volgens

Nadere informatie

LASTENBOEK CASCO AFWERKING WIND- WATERDICHT

LASTENBOEK CASCO AFWERKING WIND- WATERDICHT LASTENBOEK CASCO AFWERKING WIND- WATERDICHT Dit lastenboek beschrijft de methoden en materialen gebruikt voor de realisatie van onze bouwwerken, die tot stand komen volgens de regels van de kunst. De gebruikte

Nadere informatie

STEENKUILSTRAAT DILSEN-STOKKEM. Uniek privaat woonpark!

STEENKUILSTRAAT DILSEN-STOKKEM. Uniek privaat woonpark! STEENKUILSTRAAT DILSEN-STOKKEM Uniek privaat woonpark! STEENKUILSTRAAT STOKKEM Prachtig & uniek privaat woonpark Kwalitatief wonen op een uitstekende locatie in het centrum van Stokkem, dat is wat deze

Nadere informatie

wastafel: koud en warm/douche: koud en warm/wasmachine: koud douche: koud en warm/badkamermeubel: 2x koud en 2x warm/bad: koud en warm

wastafel: koud en warm/douche: koud en warm/wasmachine: koud douche: koud en warm/badkamermeubel: 2x koud en 2x warm/bad: koud en warm Lastenboek casco afwerking Halfopen nieuwbouwwoning(ben woning) Gelegen Beekstraat te Tessenderlo.Ventilatie In deze woning zal systeem D met warmterecuperatie van het merk Vasco D 400 worden voorzien,

Nadere informatie

PROJECT DESSELGEM - OPSTALSTRAAT Algemene beschrijving

PROJECT DESSELGEM - OPSTALSTRAAT Algemene beschrijving PROJECT DESSELGEM - OPSTALSTRAAT Algemene beschrijving 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden -

Nadere informatie

Immo Toye - Nassaulaan. datum: 5 april 2016 AFBRAAKWERKEN

Immo Toye - Nassaulaan. datum: 5 april 2016 AFBRAAKWERKEN Immo Toye - Nassaulaan datum: 5 april 2016 AFBRAAKWERKEN uitbreken binnendeuren uitbreken keuken (meubilair, tegels, ) uitbreken badkamer (sanitair, meubilair, vloeren, muurtegels) uitbreken bestaand toilet

Nadere informatie

LOT 9 LOT 10. terras. eetplaats. keuken. wasplaats/ berging. salon. garage. inkom GELIJKVLOERS LOT 10 100 300/215 120 100/215 70 20 50 200/120

LOT 9 LOT 10. terras. eetplaats. keuken. wasplaats/ berging. salon. garage. inkom GELIJKVLOERS LOT 10 100 300/215 120 100/215 70 20 50 200/120 LOT LOT 6 LOT 5 LOT 4 LOT 3 LOT 2 LOT Mantawijk LOT LOT 2 LOT 3 LOT 4 LOT 8 LOT 9 LOT. Paramentsteen: licht buin-rood 2. Crepi: wit 3. Paramentsteen: lichtgrijs 4. Paramentsteen: donkergrijs 5: Paramentsteen:

Nadere informatie

Omschrijving EH HOEV. Ehprijs

Omschrijving EH HOEV. Ehprijs Omschrijving EH HOEV. Ehprijs Indienen bouwvergunning sog 1 150,00 Waarborg Stad Gent sog 1 200,00 Inname openbaar domein (containers-stelling) sog 1 150,00 Bekendmaking vergunning sog 1 100,00 ABR-verzekering

Nadere informatie

NIEUWBOUW TE LANGEMARK

NIEUWBOUW TE LANGEMARK Pagina 1 van 6 NIEUWBOUW TE LANGEMARK Hedendaagse woning 3 slaapkamers Ruime leefruimte Maatkeuken Badkamers Zuidgerichte Tuin Garage/carport Rustige ligging Berging 2 toiletten Instap-klaar Nabij centrum

Nadere informatie

VERWOORDING Eenh Hoev Verk.pr Totaal RUWBOUW 1.1 GRONDWERKEN 1.1.1 GRONDWERKEN (INSCHATTING) - Grondwerken tot 160m³ fft 1 1.1.

VERWOORDING Eenh Hoev Verk.pr Totaal RUWBOUW 1.1 GRONDWERKEN 1.1.1 GRONDWERKEN (INSCHATTING) - Grondwerken tot 160m³ fft 1 1.1. VERWOORDING Eenh Hoev Verk.pr Totaal RUWBOUW 1.1 GRONDWERKEN 1.1.1 GRONDWERKEN (INSCHATTING) Grondwerken tot 160m³ fft 1 1.1.2 VERHARDING Breuksteenbedding voor toegang werf tot 7 m fft 1 1.1.3 PUTTEN

Nadere informatie

Everaert-Cooreman, Overmere

Everaert-Cooreman, Overmere Kuipersstraat / Schoenmakersstraat Eerste reeks van 4 woningen uit een totaal van 17 woningen Arch. J&J Drossaert, Bornem + Stein Michiels, Bornem Everaert-Cooreman, Overmere Het project ligt naast de

Nadere informatie

Koningin Fabiolalaan 20 te Oud-Turnhout Verkaveling Eigen lot 85. Nieuwbouwwoningen in pastoriestijl

Koningin Fabiolalaan 20 te Oud-Turnhout Verkaveling Eigen lot 85. Nieuwbouwwoningen in pastoriestijl Koningin Fabiolalaan 20 te Oud-Turnhout Verkaveling Eigen lot 85 Nieuwbouwwoningen in pastoriestijl VERKOOPLASTENBOEK PROMOTOR EN BOUWHEER Gebroeders Geudens NV Steenweg op Oosthoven 4 bus 1 2300 Turnhout

Nadere informatie

C o n s t r u c t i e s 1

C o n s t r u c t i e s 1 Individuele taak constructies Andreas Geldof Bouwheer: Lecobouw BVBA Architect: Hans Geldof Aannemer: Ronny Bernaert Ligging: Handzamestraat 3, 8840 Staden C onstructies 1 Opzoekingswerk WTCB, korte samenvatting

Nadere informatie

LUIKERSTEENWEG GELINDEN SINT-TRUIDEN. Een ruime half-open bebouwing van 12 aren! Inclusief zonnepanelen!

LUIKERSTEENWEG GELINDEN SINT-TRUIDEN. Een ruime half-open bebouwing van 12 aren! Inclusief zonnepanelen! LUIKERSTEENWEG GELINDEN SINT-TRUIDEN Zeer laag E-Peil - Top ligging - Apart design! Een ruime half-open bebouwing van 12 aren! Inclusief zonnepanelen! LUIKERSTEENWEG GELINDEN Half open bebouwing met optimaal

Nadere informatie

INDIVIDUELE TAAK OPLEIDINSONDERDEEL CONSTRUCTIES 1. JULIE VANDENBULCKE MAK 1 E Aannemer: Luc Vandermeulen

INDIVIDUELE TAAK OPLEIDINSONDERDEEL CONSTRUCTIES 1. JULIE VANDENBULCKE MAK 1 E Aannemer: Luc Vandermeulen INDIVIDUELE TAAK OPLEIDINSONDERDEEL CONSTRUCTIES 1 JULIE VANDENBULCKE MAK 1 E Aannemer: Luc Vandermeulen Inhoud 1. 1 ste constructiedetail... 2 2. 2 de constructiedetail... 3 3. Beschrijving van de opbouw

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Vakantiepark Duinenhof Fase 1 & 2 (Wet Breyne niet van toepassing)

Verkoopslastenboek Vakantiepark Duinenhof Fase 1 & 2 (Wet Breyne niet van toepassing) Artikel 1 - PARTIJEN Verkoopslastenboek Vakantiepark Duinenhof Fase 1 & 2 (Wet Breyne niet van toepassing) Tussen de ondergetekenden, Enerzijds 1. NV DEBAILLIE PROMOTIONS, met zetel te 1140 Evere, Optimismelaan

Nadere informatie

EPB-advies: woning Datum: xxx

EPB-advies: woning Datum: xxx EPB-advies: woning Datum: Bouwheer Naam: Adres: Tel: Gsm: E-mail: Bouwplaats Project: Bouwen van woning Adres: Vergunning: datum bouwaanvraag: 2012 Compactheid Type: woning Geïsoleerd volume: - Verliesoppervlak:

Nadere informatie

Zie contract tussen partijen voor bijkomende bepalingen primerend op lastenboek

Zie contract tussen partijen voor bijkomende bepalingen primerend op lastenboek Subliem Project Algemeen lastenboek (het lastenboek primeert op plan) Zie contract tussen partijen voor bijkomende bepalingen primerend op lastenboek Zowel bij renovatie als nieuwbouw maken wij enkel gebruik

Nadere informatie

SYNTHESENOTA EPB Overzicht met betrekking tot EPB-regelgeving

SYNTHESENOTA EPB Overzicht met betrekking tot EPB-regelgeving SYNTHESENOTA EPB Overzicht met betrekking tot EPB-regelgeving VOORWERP BOUWPLAATS BOUWHEER ARCHITECT STUDIEBUREAU Renovatie van een eengezinswoning Sint Jozefstraat 69, 8301 Knokke-Heist T Heist Best cvba

Nadere informatie

Beton is een mengsel van grind, zand, cement en water. Gewapend beton is beton dat verstevigd is met ijzer.

Beton is een mengsel van grind, zand, cement en water. Gewapend beton is beton dat verstevigd is met ijzer. De ruwbouw is het geheel van funderingen, muren, balken, welfsels en dak. Een aannemer in bouwwerken voert de ruwbouw uit. Hij heeft gekwalificeerde vaklui als metselaars, betonbekisters en ijzervlechters

Nadere informatie

Alle glaswerk is voorzien in dubbele beglazing (super plus k-waarde 1.0 W/m²K).

Alle glaswerk is voorzien in dubbele beglazing (super plus k-waarde 1.0 W/m²K). BESCHRIJVING DER MATERIALEN EN UITRUSTING 1) Glaswerk Alle glaswerk is voorzien in dubbele beglazing (super plus k-waarde 1.0 W/m²K). 2) Ventilatie systeem C+Evo2 met Healtbox II - Smartzone Natuurlijke

Nadere informatie

2. Buitenschrijnwerk met hoogrendementsbeglazing, deuren en -poorten

2. Buitenschrijnwerk met hoogrendementsbeglazing, deuren en -poorten Lijst in aanmerking komende werken premie duurzaam wonen 1. Dak- of zoldervloerisolatie a. Werfinrichting, stelling, veiligheid; b. Verwijderen van de bestaande dakbedekking; c. Afbraak van de schouw of

Nadere informatie

MARKANT PROJECT TE HEVER - RIJKENHOEKSTRAAT BOUWEN VAN VIER GEKOPPELDE EENGEZINSWONINGEN. aanvang der werken maart 2009

MARKANT PROJECT TE HEVER - RIJKENHOEKSTRAAT BOUWEN VAN VIER GEKOPPELDE EENGEZINSWONINGEN. aanvang der werken maart 2009 MARKANT + VENNOOTSCHAP VOOR STUDIE EN ONTWIKKELING VAN MARKANTE WOON & LEEFKERNEN PROJECT TE HEVER - RIJKENHOEKSTRAAT BOUWEN VAN VIER GEKOPPELDE EENGEZINSWONINGEN aanvang der werken maart 2009 1. ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

KRUISSTRAAT woning B. afgewerkte vloer totale dakopp. 82.5m². woning A. afgewerkte vloer totale dakopp. 82.

KRUISSTRAAT woning B. afgewerkte vloer totale dakopp. 82.5m². woning A. afgewerkte vloer totale dakopp. 82. N117 COIGESTEENWEG as van de weg oprit / terras in waterdoorlatende klinkers opp. 8,2m² 600 887 46/m2 880 9.6 00 874 326 9.3 dubbele garage afgew. vloer = 84 10.0 600 bestaande constructies af te breken

Nadere informatie

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 6 NIEUWBOUWWONINGEN. Krommenhof 5, 12, 14, 16, 18 Honoré Aertsstraat 12 2340 BEERSE

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 6 NIEUWBOUWWONINGEN. Krommenhof 5, 12, 14, 16, 18 Honoré Aertsstraat 12 2340 BEERSE DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 6 NIEUWBOUWWONINGEN Krommenhof 5, 12, 14, 16, 18 Honoré Aertsstraat 12 2340 BEERSE INHOUD INHOUD 1. Voorstelling project Beerse Krommenhof 2. Overzicht verkoopsprijzen 3.

Nadere informatie

EVERGEM - ERTVELDE Stoepestraat / Lot 1-2. 4 nieuw te bouwen koppelwoningen. Arnou, building lifestyles.

EVERGEM - ERTVELDE Stoepestraat / Lot 1-2. 4 nieuw te bouwen koppelwoningen. Arnou, building lifestyles. EVERGEM - ERTVELDE / Lot 1-2 4 nieuw te bouwen koppelwoningen. Arnou, building lifestyles. Bouwonderneming Arnou - Gentstraat 68 bus 1 - Tel. 09 386 43 11 - Fax 09 386 93 34 - info@arnou.be - www.arnou.be

Nadere informatie

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase Generaal Lemanstraat 27 B-2018 Antwerpen Telefoon 03 232 08 79 Telefax 03 232 21 38 www.wilma.be ANCO-TORENS TURNHOUT VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase 4 Versie: 30 juli 2010 anco verkoopslastenboek

Nadere informatie

BOUWEN VAN WONING, open bebouwing

BOUWEN VAN WONING, open bebouwing BOUWEN VAN WONING, open bebouwing Verkaveling aan Hoveniersstraat, lot 8, 9940 Evergem TECHNISCHE BESCHRIJVING VOORBEREIDENDE WERKEN De taak van de energieverslaggever en van de veiligheidscoördinator

Nadere informatie

B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR Houthalen Tel : 089/

B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR Houthalen Tel : 089/ B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35 Project te Genk: G. Lambertlaan BESCHRIJVING DER WERKEN VOOR DE BOUW VAN 20 APPARTEMENTEN MET ONDERGRONDSE GARAGE: -------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Uw contactpersoon: Telefoon bureau 09 376 14 17 GSM 0497 20 92 44 Email bureau petra@huysmanbouw.be pikwadraat@telenet.be. Met de meeste hoogachting

Uw contactpersoon: Telefoon bureau 09 376 14 17 GSM 0497 20 92 44 Email bureau petra@huysmanbouw.be pikwadraat@telenet.be. Met de meeste hoogachting Uw contactpersoon: Naam Neyt Petra Telefoon bureau 09 376 14 17 GSM 0497 20 92 44 Email bureau petra@huysmanbouw.be Email pikwadraat@telenet.be Met de meeste hoogachting Het Huysmanbouw Verkoopsteam Destelbergen,

Nadere informatie

ADVIES VAN HET GEMEENTEBESTUUR

ADVIES VAN HET GEMEENTEBESTUUR PROVINCIE LIMBURG GEMEENTE BILZEN INGESCHREVEN OP DE TABEL VAN DE ORDE DER ARCHITECTEN VAN LIMBURG Ingenieurs-architectenbureau Techniek & Ruimte bvba 3740 Bilzen, Bammestraat 51 tel. 012/23 69 48 - fax.

Nadere informatie

Project Donkstraat. Het project bestaat uit 7 woningen en 4 appartementen met privé tuin of terras en individuele garage.

Project Donkstraat. Het project bestaat uit 7 woningen en 4 appartementen met privé tuin of terras en individuele garage. Project onkstraat Het project bestaat uit 7 woningen en 4 appartementen met privé tuin of terras en individuele. Bouwheer : Kleine Landeigendom Klein-Brabant Architect : ARCHITECTENBUREAU ARCHIPROF bvba

Nadere informatie

WINEVENSTRAAT VELDWEZELT (LANAKEN) 2 zeer ruime moderne half-open bebouwingen!

WINEVENSTRAAT VELDWEZELT (LANAKEN) 2 zeer ruime moderne half-open bebouwingen! WINEVENSTRAAT VELDWEZELT (LANAKEN) 2 zeer ruime moderne half-open bebouwingen! WINEVENSTRAAT VELDWEZELT Half open bebouwing met optimale lichtinval Kwalitatief wonen op een uitstekende locatie in een rustiek

Nadere informatie

BEKNOPTE BESCHRIJVING APPARTEMENTEN Residentie Ganzebroek Ganzebroekstraat 11 te Diepenbeek

BEKNOPTE BESCHRIJVING APPARTEMENTEN Residentie Ganzebroek Ganzebroekstraat 11 te Diepenbeek BEKNOPTE BESCHRIJVING APPARTEMENTEN Residentie Ganzebroek Ganzebroekstraat 11 te Diepenbeek Dit project omvat de realisatie van een vrijstaande bebouwing gelegen Ganzebroekstraat 11 te Diepenbeek, volgens

Nadere informatie

Lastenboek. Dit lastenboek bestaat uit een beschrijving van de te gebruiken materialen en de wijze waarop ze worden verwerkt.

Lastenboek. Dit lastenboek bestaat uit een beschrijving van de te gebruiken materialen en de wijze waarop ze worden verwerkt. Lastenboek Wevelgem 6 woningen Inleiding Woonerf t Neerbeekske is een standingvol woonerf op een topligging te Wevelgem. Aan de verbindingsweg Wevelgem Kortrijk en dicht bij de autosnelwegen. Bijzonder

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK PROJECT BROEKELKEN WIND & WATERDICHT

VERKOOPSLASTENBOEK PROJECT BROEKELKEN WIND & WATERDICHT VERKOOPSLASTENBOEK PROJECT BROEKELKEN WIND & WATERDICHT 1 I VERKOOPSLASTENBOEK PROJECT BROEKELKEN RUWBOUW Voorafgaande werken Het uitzetten van de woning gebeurt overeenkomstig de gegevens van de uitvoeringsplannen

Nadere informatie

lastenboek bladzijde 1

lastenboek bladzijde 1 lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Dit lastenboek wordt U aangeboden door Stefcat BVBA, deze tekst heeft voorrang op het bouwplan, enkel wijzigingen

Nadere informatie

D NBW. kerkhofstraat. te koop nieuwbouwproject. avelgem

D NBW. kerkhofstraat. te koop nieuwbouwproject. avelgem D8790-13012-NBW kerkhofstraat te koop nieuwbouwproject avelgem D8790-13012-NBW geschikt als investering kerkhofstraat te te koop nieuwbouwproject avelgem ligging Woonproject Kerkhofstraat is gelegen op

Nadere informatie

VERWOORDING Eenh Hoev Verk.pr Totaal RUWBOUW

VERWOORDING Eenh Hoev Verk.pr Totaal RUWBOUW 1.1 GRONDWERKEN VERWOORDING Eenh Hoev Verk.pr Totaal RUWBOUW 1.1.1 GRONDWERKEN (INSCHATTING) Grondwerken tot 160m³ fft 1 1.1.2 VERHARDING Breuksteenbedding voor toegang werf tot 7 m fft 1 1.1.3 PUTTEN

Nadere informatie

BA-OMGEVING HET BETREFT DIT PERCEEL. Schaal :

BA-OMGEVING HET BETREFT DIT PERCEEL. Schaal : HET BETREFT DIT PERCEEL BA-OMGEVING PROJECT 300 nr.: 21r3 NIEUWBOUW EENGEZINSWONING BOUWHEER IMMO TOP INVEST GULDENSPORENPLEIN.1.01 300 0032 (0)11 22 22 9 HERKENRODESINGEL 8D/.0.1 300 - BELGIUM +32 (0)11

Nadere informatie

COMMERCIEEL LASTENBOEK VAN 8 WONINGEN, GELEGEN L.GEWATSTRAAT Z/N, TE 2560 NIJLEN.

COMMERCIEEL LASTENBOEK VAN 8 WONINGEN, GELEGEN L.GEWATSTRAAT Z/N, TE 2560 NIJLEN. 1 COMMERCIEEL LASTENBOEK VAN 8 WONINGEN, GELEGEN L.GEWATSTRAAT Z/N, TE 2560 NIJLEN. 2 RUWBOUW Onder het gebouw is volle grond voorzien. Op de betonnen funderingszolen zijn funderingsmuren uit betonblokken

Nadere informatie

LASTENBOEK ZONNEBEKE DE PATINE LOT 05-06

LASTENBOEK ZONNEBEKE DE PATINE LOT 05-06 LASTENBOEK ZONNEBEKE DE PATINE LOT 05-06 INTRODUCTIE Om toekomstige eigenaars van een woning een duidelijk overzicht te geven van de kwaliteit en de afwerking van de woning werd dit beschrijvend lastenboek

Nadere informatie

TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE. volgens E70-K40 normering.

TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE. volgens E70-K40 normering. ALGEMENE AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE volgens E70-K40 normering. ALGEMEEN: Dit lastenboek werd opgesteld om de kandidaat-kopers een beknopt overzicht te geven van de kwaliteit en de afwerking van de

Nadere informatie

Residentie. Kessels Veld. Residentie "Kessels Veld" is een luxueus nieuwbouwproject in pastoriestijl.

Residentie. Kessels Veld. Residentie Kessels Veld is een luxueus nieuwbouwproject in pastoriestijl. Residentie Kessels Veld Residentie "Kessels Veld" is een luxueus nieuwbouwproject in pastoriestijl. Residentie KESSELS VELD staat voor aangenaam wonen in een standingvol gebouw gekenmerkt door zijn fraaie

Nadere informatie

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 4 NIEUWBOUWWONINGEN. Asterstraat 42-48 2340 BEERSE

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 4 NIEUWBOUWWONINGEN. Asterstraat 42-48 2340 BEERSE DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 4 NIEUWBOUWWONINGEN Asterstraat 42-48 2340 BEERSE INHOUD INHOUD 1. Voorstelling project Beerse Beukenlaan 2. Overzicht verkoopsprijzen 3. Plannen 4. Verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

RESIDENTIE t Soete Park

RESIDENTIE t Soete Park ZUTENDAAL RESIDENTIE t Soete Park Nog slechts 1 woning te koop! DAALSTRAAT ZUTENDAAL Slechts 4 woningen in privaat park Kwalitatief wonen op een uitstekende locatie nabij het centrum van Zutendaal, dat

Nadere informatie

TOP HOME BUILDING nv

TOP HOME BUILDING nv TOP HOME BUILDING nv LASTENBOEK WONINGBOUW 1 van 8 De woningen worden opgetrokken in duurzame materialen van de eerste kwaliteit en vrij van alle gebreken die de soliditeit en/of esthetische gaafheid van

Nadere informatie

Lauwe - Maaibeekstraat VERKOOPSLASTENBOEK. Sint- Janstraat 185 8700 Tielt 0471 78 32 69 info@lintoo.be

Lauwe - Maaibeekstraat VERKOOPSLASTENBOEK. Sint- Janstraat 185 8700 Tielt 0471 78 32 69 info@lintoo.be Lauwe - Maaibeekstraat VERKOOPSLASTENBOEK BOUWPROMOTOR LINTOO PROJECTS bvba Sint- Janstraat 185 8700 Tielt 0471 78 32 69 info@lintoo.be ARCHITECT GC-ARCHITECTEN bvba Veldstraat 11 8760 Meulebeke tel. 051-48

Nadere informatie

Residentie Bergakker

Residentie Bergakker 6 karaktervolle appartementen, allen voorzien van tuin of terras/balkon met autostaanplaatsen en kelderberging Ligging: Bolk 52 Promotor: Makelaar: Architect: Jeni Holding nv Bolk 7 bus 1 (zetel: Fazantenlaan

Nadere informatie

LASTENBOEK. Ollevierlaan 4 8660 De Panne Appartement 5 Verdieping 2. Sasstraat 5 8870 Izegem Tel. 051 437 507 Fax 051 437 247 info@potrell.

LASTENBOEK. Ollevierlaan 4 8660 De Panne Appartement 5 Verdieping 2. Sasstraat 5 8870 Izegem Tel. 051 437 507 Fax 051 437 247 info@potrell. LASTENBOEK Ollevierlaan 4 8660 De Panne Appartement 5 Verdieping 2 Sasstraat 5 8870 Izegem Tel. 051 437 507 Fax 051 437 247 info@potrell.be Voorwoord Om de toekomstige eigenaar(s) van het bovenvermelde

Nadere informatie

CONSTRUCTIES 1: BZL-TAAK

CONSTRUCTIES 1: BZL-TAAK CONSTRUCTIES 1: BZL-TAAK Adres werf: Vaartstraat 22, 9870 Zulte 19 mei 2015 Sirien Keeta en Athina Themistocleous Bouwheer Architect Aannemer De heer en mevrouw Van Nevel Korterijksesteenweg 195 9800 Petegem-aan-de-Leie

Nadere informatie