ICHTEGEM. Zuidstraat VERKOOPLASTENBOEK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICHTEGEM. Zuidstraat VERKOOPLASTENBOEK"

Transcriptie

1 ICHTEGEM Zuidstraat VERKOOPLASTENBOEK Lapeirre Woningbouw Liebeekstraat ROESELARE

2 Datum gepersonaliseerd lastenkohier : 02/2014 Datum ontwerp : zie plannen ICHTEGEM ZUIDSTRAAT LASTENKOHIER Dit lastenkohier heeft als doel de kandidaat koper een beknopt overzicht te geven over zijn toekomstige woning, in het bijzonder wat betreft de kwaliteit van de toegepaste materialen en afwerking. Indien bijkomende informatie of uitleg nodig blijkt of wenselijk is, kan de koper zich altijd wenden tot de dossierbeheerder. 1A. BOUWTERREIN De aannemer zorgt ervoor dat de bouwplaats doeltreffend afgesloten is van het openbaar domein, om te beletten dat derden deze zouden betreden. De werf wordt beveiligd in het algemeen en in het bijzonder alle bouwputten en trapgaten met de nodige afdekkingen en balustrades. Het bouwperceel is voorzien van de nodige merk of eigendomspaaltjes, aangebracht door een bevoegd landmeter. De aannemer stelt zich in verbinding met de bevoegde instanties voor het bepalen van de bouwen /of scheidingslijnen. Alvorens de werken aan te vangen, wordt het te realiseren gebouw ingepland conform de goedgekeurde bouwaanvraag. De aanpalende wegenis werd voorafgaand aan de werken beschreven in een plaatsbeschrijving uitgevoerd door de technische dienst van de gemeente/stad. De bestaande wegenis, boordsteen, en andere aanleg wordt op een doeltreffende wijze beschermd tegen iedere mogelijk te verwachten beschadiging. De aannemer zorgt voor de watervoorziening op de werf, dit door het vullen van de regenwaterput. De elektriciteit tijdens de eigen aannemingen, is voorzien, dit door gebruik van een generator/voorlopige aansluiting. De werf zal regelmatig opgeruimd worden, alle niet-steenachtig afval wordt verwijderd van de werf. Hiervoor worden geen aparte kosten in rekening gebracht worden. Het steenachtig bouwafval wordt ter plaatse van de toekomstige oprit/terras aangebracht. pag 1/21

3 1B. VeiligheidsCoördinatie (VC) en EnergiePrestatie & Binnenklimaat (EPB) Veiligheidscoördinator. De veiligheidscoördinator ontwerp én verwezenlijking wordt aangesteld door de architect (d.i. de bouwdirectie belast met het ontwerp en met de controle op de uitvoering) respectievelijk tijdens de studiefase en vóór het begin van de werken, in toepassing van het K.B. van 25 januari 2001 én de aanpassingen in het K.B. van 27 januari De nieuwe regelgeving maakt een onderscheid tussen de werken met een totale oppervlakte boven en onder de 500 m². De vereenvoudigde regelgeving is van toepassing op de werken onder deze grens voor zowel particuliere opdrachtgevers als voor bouwwerken met een professionele, commerciële of winstgevende bestemming. De veiligheidscoördinator stelt volgende documenten op : een vereenvoudigd VGP (d.i. een Veiligheid en GezondsPlan), eventueel (niet meer verplicht) een CD (d.i. een CoördinatieDagboek) en een PID (d.i. een PostInterventieDossier). De bouwheer dient het PID bij te houden, gezien het dient te worden gevoegd bij elke notariële akte opgesteld naar aanleiding van een (gedeeltelijke) overdracht (of verhuur) van de woning. EPB-verslaggever. De energieprestatieregelgeving is van toepassing op elk gebouw dat verwarmd/gekoeld wordt voor mensen die er werken, wonen, ontspannen,.. waarvoor een (ver)bouwaanvraag werd ingediend na 1 januari Deze regelgeving eist een bepaald niveau van thermische isolatie en energieprestatie. In een nieuwbouw zal tevens een minimale gecontroleerde ventilatie noodzakelijk zijn. De houder van de stedebouwkundige vergunning en het energieprestatie-dossiernummer wordt de aangiftplichtige voor de energieprestatie- regelgeving. Acht dagen vóór de start van de werken dient een verslaggever, d.i. de architect of een extern persoon houder van een eid (d.i. een elektronische identiteitskaart van de energieprestatie databank), aangesteld te worden. Deze verslaggever deelt elektronisch de startdatum van de werken, gegevens over het bouwproject, gegevens over de aangiftplichtige, gegevens over de architect en zichzelf mee aan het VEA (d.i. het Vlaams EnergieAgentschap). Vervolgens ontvangt de verslaggever een afdruk van deze startverklaring. Dit document wordt ondertekend door de aangiftplichtige, de architect en de verslaggever, en bijgehouden door deze laatste. Tijdens de uitvoering houdt de verslaggever alle zaken bij die de thermische isolatie, de energie- prestatie en het binnenklimaat van de woning beïnvloeden. Na de uitvoering én uiterlijk zes maanden na de ingebruikname dient de aangiftplichtige aan te tonen dat de woning voldoet aan de gestelde EPB-eisen. Praktisch dient de verslaggever na de werken een EPB-aangifte elektronisch in bij het VEA, als bewijs dat de woning voldoet aan de energieprestatieregelgeving én ontvangt de aangiftplichtige van de verslaggever het verplichte energieprestatiecertificaat (E-peil). Vanaf 1 januari 2009 wordt dit energieprestatiecertificaat een verplicht document dat dient gevoegd bij elke notariële akte opgesteld naar aanleiding van een (gedeeltelijke) overdracht (of verhuur) van de woning. 1C. AANSLUITINGEN Alle individuele, voorlopige/definitieve aansluitingen aan het openbaar net voor water, gas, elektriciteit, TV distributie, telefoon en riolering, worden door de bouwheerr bij de respectievelijke maatschappijen aangevraagd. Alle individuele aansluitingskosten/keuringen zijn ten laste van de koper. pag 2/21

4 2. GRONDWERKEN - FUNDERINGEN - RIOLERINGEN Het afgraven van de teelaarde (machinale nivellering) ter hoogte van de bouwoppervlakte en het uitgraven van de funderingssleuven zijn voorzien. De funderingsaanzet wordt uitgevoerd tot op draagkrachtige grond. Het grondwater bevindt zich onder de funderingsaanzet. De uitgravingen worden afgevoerd van de werf. Koperen aardingslus onder de sleuffunderingen. De aardingslus bestaat uit een volle geleider met cirkelvormige doorsnede, zonder lassen, en voldoet aan de eisen van het AREI in het bijzonder artikel 69. Deze wordt geplaatst voor het storten van de funderingen. De aannemer draagt er zorg voor dat de aardverbinding tot stand gebracht wordt rekening houdende met de recentste reglementeringen. Funderingssleuven. Er wordt enkel stortklaar funderingsbeton aangevoerd op de werf met speciaal daartoe uitgeruste mengwagens, en geleverd door een betoncentrale, welke houder is van het BENOR label. Het beton beantwoordt aan de bepalingen van de nieuwe europese norm NBN EN en de norm NBN B Uitvoering : hoogte 60 cm x breedte 60 cm. Funderingsmetselwerk in betonstenen. Dit omvat het aanleggen van het ondergronds metselwerk in volle betonblokken. De blokken voldoen aan de norm NBN B Formaat aangepast aan de totale muurbreedte. Het metselwerk wordt uitgevoerd in verband met een metselmortel categorie M2 en volgens de voorschriften van de norm NBN B Uitvoering : hoogte 30 cm. Aanvulling met funderingszand. De aandamming gebeurt mechanisch in gelijkmatige horizontale lagen van maximum 20cm dikte. Het aangevoerde zand bevat geen teelaarde, slib, turf, mergel of andere onvolkomendheden. Uitvoering : tussen het funderingsmetselwerk. Ondervloer in gewapend beton. De betonvloer wordt aangelegd op de aangedamde zandaanvulling. De nodige afstandshouders worden geplaatst om de vereiste betondekking te bekomen. Het beton wordt zó gestort dat geen enkele holte tot stand komt en vervolgens horizontaal afgestreken. Er wordt enkel stortklaar beton aangevoerd op de werf met speciaal daartoe uitgeruste mengwagens, en geleverd door een betoncentrale, welke houder is van het BENOR label. Het beton beantwoordt aan de bepalingen van de nieuwe europese norm NBN EN en de norm NBN B Wapeningsnet 150/150/6/6, staal BE 500 volgens de norm NBN A 24/303 & 304 of een staal/synthetische vezelwapening. Voorziene dikte : 12 cm. Rioleringsbuizen De ingegraven PVC rioleringsbuizen en hulpstukken dragen het BENOR label en zijn bestemd voor de afvoer van afval -en regenwater. Deze kanalisatie is conform aan de norm NBN De buizen zijn voorzien van een mof met een elastische dichtingsring en afgeschuind spie einde ofwel worden ze verbonden door een koppelstuk met dubbele mof en elastische dichtingsringen. De plaatsing van de buizen tussen twee punten of toestellen wordt uitgevoerd met rechte stukken en met de nodige helling in functie van de buisdiameter en de aard van het af te voeren water. Het wederaanvullen van de sleuven wordt uitgevoerd met zand. De aannemer gaat de hoogte van de bestaande straatriolering na vooraleer deze werken aan te vatten. PVC terugslagklep. De overloop van het hemelwater is voorzien van een terugslagklep teneinde terugstuwing vanuit de openbare riolering te vermijden. Voorziene hoeveelheid : 1 st. pag 3/21

5 PVC sifonput. Het lichaam is vervaardigd uit een PVC buis volgens de norm NBN T De dichting met de verschillende aansluitingen wordt verzekerd door gefixeerde rubberflappen. Afmeting diameter 300 mm, afgewerkt met PVC deksel. Voorziene hoeveelheid : 2 st. Alle nodige delfwerken, aansluitingen en wederaanvullingen zijn inbegrepen. Regenwaterput. De regenwaterput bestaat uit één cilindrisch element en wordt geprefabriceerd in gewapend beton met gewaarborgde dichtheid. Na de plaatsing wordt de put gedeeltelijk gevuld met water teneinde opdrijving bij een hoge grondwaterstand te vermijden. Inhoud : liter. De opgemetste toegangsschacht in volle baksteen wordt bepleisterd met cementmortel, afgestreken met teerproduct en afgedicht met een betonnen deksel. Socarex (zuigleiding) in polyethyleen van de put naar de pomp. Alle nodige delfwerken, aansluitingen en wederaanvullingen zijn inbegrepen. Filterput regenwater. De filterput bestaat uit één geprefabriceerd element in gewapend beton met gewaarborgde dichtheid. Deze put filtert het hemelwater vooraleer het in de regenwaterput terecht komt. Bijgevolg dient deze put enkel onderhouden te worden en is het leegpompen en uitkuisen van de regenwaterput overbodig. Aansluitbocht. Het binnenbrengen van de verschillende nutsvoorzieningen gebeurt via de energiebocht. Deze bestaat uit vijf aan elkaar gegoten bochten uit kunststof, op elke bocht staat vermeld welke nutsleiding via de respectievelijke bocht binnenkomt in de woning. Het gebruikte type is aanvaard door de distributie-netbeheerder. De aansluitbocht wordt ingegoten in de fundering. Nutsleidingen. Het binnenbrengen van de verschillende nutsleidingen gebeurt via gladde wachtbuizen uit stevig thermoplastisch materiaal, bestemd voor de doorvoer en de bescherming van de nutsleidingen op privaat domein. Twee wachtbuizen met diameter 110 mm, één wachtbuis met diameter 75 mm en twee wachtbuizen met diameter 50 mm. Deze buizen vertrekken vanaf de aansluitbocht en eindigen aan de rooilijn. Alle hulpstukken zijn inbegrepen. Alle nodige delfwerken, aansluitingen en wederaanvullingen zijn inbegrepen. pag 4/21

6 3. RUWBOUW - METSELWERKEN Opgaand metselwerk. Het dragend en niet-dragend opgaand metselwerk wordt uitgevoerd in geperforeerde isolerende snelbouwbakstenen, dit type beschikt over sterke thermisch isolerende kwaliteiten. Thermische warmtegeleiding (λd) = max. 0,26 W/mK De buitenzijde is gegroefd of glad, afhankelijk van de toepassing. Het buitenspouwblad wordt verbonden met het binnenspouwblad door minstens 5 à 6 gegalvaniseerde spouwhaken per m². Het metselwerk wordt uitgevoerd volgens de norm NBN B en volgens de voorschriften van de STS 22 deel 3. De gebruikte mortelsamenstellingen beantwoorden aan de norm NBN B De dagkanten van raam en deuropeningen zijn voorzien van spijkerklossen in hout/vezelcement teneinde het schrijnwerk te kunnen bevestigen. Isolatie tegen opstijgend vocht. Een dichtingslaag, type gewapende polyethyleenfolie (dpc), wordt aangebracht op alle binnenmuren waar capillair vocht kan opstijgen in de bovenbouw. Een waterkering, type gebrande/gelaste bitumen (roofing), is voorzien bij de aanzet van de spouwmuur, teneinde opstijgend en inslaand water op de muren tegen te houden en af te voeren. Bouwknopen (EPB-aanvaarde bouwknopen/optie B). In Vlaanderen dienen de bouwknopen vanaf 1 januari 2011 in rekening (EPB) te worden gebracht. De transmissieverliezen van een gebouw kunnen veroorzaakt worden door bouwknopen of door lineaire en puntvormige onderbrekingen eigen aan een scheidingsconstructie. De toepassingsmethode stelt drie basisopties (A, B of C) voorop voor het in rekening brengen van bouwknopen. Hierin wordt de optie B of de methode met de 'EPB-aanvaarde knopen' weerhouden. Bij deze methode wordt het rekenwerk dat gepaard gaat met bouwknopen vereenvoudigd (zonder hun belang teniet te doen) en legt men de nadruk op de optimalisatie ervan. Hiertoe worden alle bouwknopen van het gebouw opgedeeld in twee categorieën : de EPB-aanvaarde knopen (die voldoen aan een aantal eenvoudige regels) en de niet-epb-aanvaarde knopen. WERKWIJZE : Als isolerend tussenvoegsel bij de aanzet van alle buitenmuren worden cellenbeton (Ytong) kimblokken ingezet. De druksterkte van het cellenbeton (kimblok C4/500 fd (rekenwaarde) = 1,2 N/mm² ) is ruimschoots voldoende voor het dragen van gebouwen met meerdere verdiepingen. Bij de opbouw van de dakrand van een plat dak en bij de overgang van plat dak naar spouwmuur, worden cellenbeton (Ytong) blokken ingezet. Bij de overgang van alle buiten- en binnenmuren op hellende daken (spouwisolatie/dakisolatie) wordt de spouwisolatie horizontaal op deze muren geplaatst. pag 5/21

7 Parement. Handvormgevelsteen, type Wienerberger Kogelbloem WF. Uitvoering metselwerk : doorstrijkmortel (inclusief de nodige additieven), kleur bruin, tradioneel gemetst, lintvoegen ca. 10 mm, zonder stootvoegen. Het toegepaste metselwerk maakt voegwerk overbodig. Het metselwerk wordt uitgevoerd volgens de norm NBN B en volgens de voorschriften van de STS 22 deel 3. De gebruikte mortelsamenstellingen beantwoorden aan de norm NBN B Op het einde van elke werkdag worden de bovenste lagen van het metselwerk afgedekt. Bij droog en warm weer wordt het vers metselwerk regelmatig licht besproeid teneinde uitdroging te voorkomen. De nodige voorzorgen worden genomen om aan het metselwerk een verzorgd en onbesmeurd uitzicht te geven en te behouden. Spouwisolatie. De thermische isolatie van de buitenmuur zal uitgevoerd worden door middel van een gedeeltelijke vulling van de spouw. Type hardschuim (Pir/Pu/..) plaat. Om de isoltiewaarde te behouden en de winddichtheid te optimaliseren worden de naden afgeplakt. Voorziene dikte : 100 mm Thermische warmtegeleiding (λd) = max. 0,023 W/mK Akoestische isolatie. De akoestische isolatie van de gemene muur zal uitgevoerd worden door middel van een gedeeltelijke vulling van de spouw. Type minerale wol plaat. Voorziene dikte : 40 mm Thermische warmtegeleiding (λd) = max. 0,036 W/mK WERKWIJZE : De buitenmuren worden opgetrokken in drie fasen. De correcte plaatsing van de isolatie wordt verzekerd door eerst het binnenspouwblad op te trekken, en vervolgens de spouwisolatie en tenslotte het gevelmetselwerk. Op deze manier kan alle vuil en mortelresten verwijderd worden uit de spouw en zijn bijgevolg alle vochtproblemen te wijten aan een vuile spouw of aan een slecht geplaatste isolatie uitgesloten. pag 6/21

8 Structuurelementen. De overspanningen van raam-, deur- en poortopeningen worden uitgevoerd met gewapende betonbalken/kolommen of stalen liggers/kolommen. De studie van de stabiliteit van de bovenbouw is inbegrepen. Welfsels. Geprefabriceerd vloersysteem, met BENOR label en conform de norm NBN B15 en PTV 201 uitgave 2 add. 1, bestaande uit naast elkaar geplaatste holle betongewelven. Deze welfsels worden geplaatst volgens het legplan opgemaakt door de fabrikant. Toepassing van gladde betongewelven boven de garage/wasplaats. De betondruklaag wordt voorzien van een betonnetwapening of van een staal/synthetische vezelwapening. De uitvoering geschiedt volgens de regels der kunst en in overeenstemming met de voorschriften en de legplannen afgeleverd door de fabrikant. Meegaand voegwerk. Alle zichtbaar blijvend metselwerk in de garage en de zolderverdieping wordt tijdens het metselen van de muur meegaand platvol opgevoegd en de voegbramen worden weggeborsteld, met uitzondering van de muren welke naderhand worden opgevoegd. De voegmortel is dezelfde als de metselmortel. Dorpels. De blauwe steen beantwoordt aan de voorschriften van aflevering III en TV 156 van het WTCB. De dorpels van de ramen tot op de grond, deuren en poort worden uitgevoerd in blauwe hardsteen. De dorpels van ramen op schoothoogte worden uitgevoerd in aluminium. Alle zichtbare vlakken zijn glad geschuurd en de bovenvlakken zijn blauw verzoet, en worden met de grootste zorg afgewerkt en samengevoegd, indien de uitvoering geschied in meerdere stukken. De dorpels van deuren en poort zijn voorzien van een opstand, dit om waterindringing te vermijden. Een waterdichtingslaag wordt geplaatst onder de dorpels. Het achteraf opvoegen wordt uitgevoerd met een speciaal daartoe bestemde voegmastiek. Gegalvaniseerde ophangprofielen. Stalen profielen worden aangewend voor het plaatselijk ondersteunen en opvangen van parement boven raam- en poort- en deuropeningen. Deze profielen worden met voldoende verankeringspunten bevestigd aan het achterliggende beton/stalen linteel. Alle bevestigingen, hulpstukken en lasverbindingen zijn inbegrepen. pag 7/21

9 4. DAKCONSTRUCTIE - LOOD- EN ZINKWERKEN - DAKBEDEKKING Daktimmerwerk. Het timmerwerk uit hout beantwoordt aan de STS 04. Het hout wordt voorafgaandelijk behandeld volgens een A1-procédé. De uitvoering en berekeningen beantwoorden aan de STS 31.0 en De kapconstructie wordt verankerd aan de muurplaten zodat er zich geen enkele verplaatsing kan voordoen onder invloed van de statische belasting of bij windbelasting. Het windverband bestaat uit kruiselings op het dakvlak geankerde staalband. Type hout : Europese Oregon. Drenking : Klasse A1. Houten draagvloer. De zolderruimte is voorzien van watervaste platen met tand/groef verbinding. De platen worden stevig en voldoende bevestigd op de houten draagconstructie met gegalvaniseerde schroeven. De schroefkoppen worden verzonken geplaatst in de plaat. Type uitvoering : Oriented Strand Board platen Uitvoering : dikte 18 mm. Spieplank. Het boeiberd of spieplank wordt uitgevoerd in behandeld RNG, geplaatst op de spanten, als draagvlak voor de slabben aan de hanggoten. Staande band. De spondeplank of staande band, achter de hanggoten wordt uitgevoerd in massief ceder, 1 ste keus. Deze spondeplank is voorzien van een uitgefreesde groef waar de eventuele afwerking van de dakoversteken kan ingewerkt worden. De staande band wordt zo tegen het daktimmerwerk genageld dat het uitknikken wordt belet. Kleur : éénlaags behandeld zwart geolied. Pannen. De dakbedekking wordt uitgevoerd in vlakke pannen, type Palace Royal, kleur bruin. De afmetingen en tussenafstanden van de geïmpregneerde panlatten, zijn aangepast aan de technische specificatie van de dakpan. De nodige hulpstukken, nokpannen, eindnokken en gevelpannnen zijn van eenzelfde kwaliteit, kleur, uitzicht en herkomst als de pannen. Koraflex (of gepatineerd bladlood). Koraflex wordt toegepast bij schouwafwerkingen, aansluitingen tegen opgaand metselwerk, aansluitingen tussen aanpalende gebouwen,.. De rollen worden ofwel over hun volledige lengte op de pannen aangebracht ofwel op eenvoudige manier versneden om zo pan per pan in te vlechten. Gevelbekleding (lot 4). De topgevel springt iets uit het gabarit van de bestaande rechterbuur Dit deel van de nieuwe topgevel wordt afgewerkt ruitleien, type 40x40x5 kleur lichtgrijs. Inclusief latwerk en isolatie, idem isolatiewaarde als spoiwisolatie. Inclusief alle aansluitingen. Plat dak. De uitvullingslaag wordt bekleed met een dampscherm. Hierop worden de drukvaste dakisolatie platen geplaatst. Type hardschuim (Pur/Pir) met hoge densiteit. Het materiaal bezit een tweezijdig glad oppervlak en is niet hygroscopisch, niet capillair, vormvast en geen voedingsbodem voor schimmels of bacteriën. Het vochtongevoelige karakter garandeert een continue verwerking onafhankelijk van het weertype. Voorziene dikte : 120 mm. Thermische warmtegeleiding (λd) = max. 0,028 W/mK. De dakdichting wordt uitgevoerd in thermoplastische PVC-banen. Een homogene naadverbinding wordt bekomen door het elektrisch lassen op de werf. pag 8/21

10 Dakrand. De dakranden worden afgewerkt met een aluminium profiel, kleur analoog aan gevelsteen, en die geplaatst worden op een vlakke ondergrond door middel van een bebording en tevens als afdekking van de spouwmuur. Alle speciale hoek en overtrekstukken zijn voorzien. Alle tapbuizen en waterdichte aansluitingen met de regenafleiders zijn voorzien. Dakvlakvenster. De dakvensters zijn voorzien van een ergonomische handgreep, die tevens de ventilatieklep opent, en een ingebouwde grendel als kinderbeveiliging of om het raam vast te zetten in de schoonmaakstand. Type Velux SK 06 GPU x118 cm De gootstukken voor een waterdichte plaatsing en een efficiënte afvoer van het regenwater zijn inbegrepen. Lot 1, 2 & 3 : 2 stuks Lot 4 : 4 stuks Hanggoten. De hanggoten worden geplaatst volgens de voorschriften van de norm NBN hoofdstuk 2 en volgens de STS De afvoer van het regenwater wordt uitgevoerd met geprofileerde hanggoten - Type zink : geprepatineerd Ontwikkeling : ca. 80/120/80 voorzien van kraal en terugplooi. De goten worden met aangepaste gegalvaniseerde haken aan de staande band en het boeiberd bevestigd. Regenafvoerbuizen. De afvoerbuizen worden geplaatst volgens de voorschriften van de norm NBN hoofdstuk 3 en volgens de STS De afvoer van het regenwater wordt uitgevoerd met vierkante regenafleiders - Type zink : geprepatineerd Doorsnede : 80/80. Ze worden bevestigd met aangepaste gegalvaniseerde beugels op de muren en worden in het gevelmetselwerk geplaatst. De nodige verbindingsstukken in zink tussen de goot en de afvoerbuizen, opdat alles een vloeiend geheel zou vormen, zijn inbegrepen. pag 9/21

11 5. BUITENSCHRIJNWERK IN ALUMINIUM Aluminium buitenschrijnwerk met continue thermische onderbreking door middel van glasvezel versterkte polyamidestrips. De buitendeur is voorzien van een veiligheidsslot- en cilinder en een automatisch dichtingsprofiel. Alle ramen en deurprofielen zijn gemoffeld, type unicolor, kleur wit. Isolatiewaarde glas (Ug) : 1,0 W/m²K. De ramen en deuren worden opgevoegd aan de buitenzijde tussen muur en raam met elastische voegkit waarvan de kleur is aangepast aan het parement. De dorpels van ramen op schoothoogte worden uitgevoerd in aluminium. Type ramen (lot 1) : D0.1 mat beglaasde deur 100x230 cm R0.1 vast raam 85x230 cm R0.2 vast raam 120x230 cm R0.3 vast raam 215x230 cm R0.4 schuifraam 330x230 cm R0.5 vast raam 190x110 cm R1.1 draaikipraam 115x120 cm R1.2 dubbel opendraaiend/kipraam 230x120 cm Type ramen (lot 2) : D0.1 mat beglaasde deur 100x230 cm R0.1 vast raam 220x110 cm R0.2 vast raam 80x110 cm R0.3 vast raam 280x230 cm R0.4 schuifraam 330x230 cm R1.1 draaikipraam 115x120 cm R1.2 dubbel opendraaiend/kipraam 160x120 cm Type ramen (lot 3) : D0.1 mat beglaasde deur 100x230 cm R0.1 schuifraam 550x230 cm R1.1 dubbel opendraaiend/kipraam 230x120 cm R1.2 dubbel opendraaiend/kipraam 160x120 cm Type ramen (lot 4) : D0.1 deurgeheel met oplegpaneel en mat beglaasd zijlicht 165x230 cm R0.1 schuifraam 550x230 cm R1.1 draaikipraam 140x120 cm R1.2 dubbel opendraaiend/kipraam 160x120 cm pag 10/21

12 Gevelbekleding. De uitbekleding van de kolommen en tussen de ramen wordt uitgevoerd in vlakke aluminium platen. Uitvoering : kleur volgens buitenschrijnwerk. De aluminiumplaten worden bevestigd op een watervaste houten drager en/of een houten latwerk, al naargelang de vereiste uitvoering. De nodige isolatieplaten worden aangebracht ter vermijding van koude bruggen. Sectionale poort (lot 3 & 4). De sectionaalpoort is opgebouwd uit sandwichpanelen bestaande uit dubbelwandige verzinkte staalplaat waartussen CFK-vrij polyurethaan schuim is aangebracht, de ideale combinatie voor een licht hanteerbare maar sterke poort. Uitvoering : kleur volgens buitenschrijnwerk. Type uitvoeringen aan de buitenzijde : - glad gelijnd Het automatiseren van de garagepoort inclusief twee zenders is inbegrepen. Carport (lot 1 & 2). Funderingsvoeten. Draagmuren in volle betonstenen. Balk draagstructuur in gegalvaniseerd staal. Kolom (kleur analoog aan buitenschrijnwerk) draagstructuur in gegalvaniseerd staal. Dakroostering, opstanden, hellingsplanken in Oregon, gedrenkt. Plat dakplaten in OSB. Plat dak verdichting analoog aan woning, exclusief dakisolatie. Aluminium dakranden. Afwerking draagmuren, dakrand en plafond in vezelcementplaten, kleur wit, geschroefd, inclusief latwerk en regenscherm. Exclusief omgevings- en inritwerken. pag 11/21

13 6. BINNENSCHRIJNWERK Omlijstingen. Alle ramen en buitendeuren worden ingepleisterd. De garagepoort (lot 3 & 4) worden afgewerkt met houten omlijstingen. Binnendeuren type opdek (standaard deurmaten). De binnendeuren zijn schilderdeuren (hoogte 201,5 cm) met volle kern, trapeziumvormige omlijstingen en kassementen, afgewerkt met zichtbare inox scharnieren, magneetslot zonder sleutelgat en deurkruk L-shape inox; Zoldertrap (lot 1, 2 & 3). Er is een zolderluik met houten trap voorzien. Afmeting : 0,70 m x 1,20 m. De binnenkast en de omlijstingen zijn inbegrepen. Houten trap gelijkvloers naar verdieping. Trapconstructie in geselecteerd beukenhout 1 ste keuze, met gesloten rechte/verdreven treden en zichtbare trapbomen. Een beuken handgreep wordt bevestigd op de muur langsheen de trap. De nachthal is voorzien van een uitgepleisterde muurbalustrade op de trapgatopening (lot 3 & 4). Het vernissen van de trap is ten laste van bouwheer en dient ten laatste 3 maanden na plaatsing te gebeuren. De onderzijde van de trap is niet afgewerkt, wel wordt de trap afgescheiden van de wasplaats door middel van een houten stijlwand met afwerking in gipsplaat. Houten trap verdieping naar zolder (lot 4). Trapconstructie in geselecteerd beukenhout 1 ste keuze, met open rechte/verdreven treden en zichtbare trapbomen. Een beuken handgreep wordt bevestigd op de muur langsheen de trap. Het vernissen van de trap is ten laste van bouwheer en dient ten laatste 3 maanden na plaatsing te gebeuren. Venstertabletten. De venstertabletten, bestemd voor de ramen op schoothoogte, worden uitgevoerd in watervaste, vochtwerende MDF, dat zelfs ook kan gebruikt worden in een vochtige omgeving, alsook geschikt is voor constructieve doeleinden bij onmiddellijke of korte termijn belasting. Hoge densiteits-mdf met harde, fijn geschuurde oppervlakte en sterk schroefbare kern, verlijmd met MUF-lijm. Dakisolatie voor hellende daken. De dakisolatie van het hellend dak gebeurt door middel van minerale wol met afzonderlijk dampscherm. Alle naden worden afgekleefd, alsook de aansluitingen met de ruwbouw. Uitvoering : dikte 180 mm. Thermische weerstand : max. 0,035 W/mK pag 12/21

14 7. BEPLEISTERING De gebruikte pleistermortels, overeenkomstig DIN1168 en ATG1617, zijn van het voorgemengd bouwgips, voortkomend van een oordeelkundig gedoseerde en bewerkte mengeling van bindmiddelen en agregaten, geconditioneerd en in zakken verpakt in een daartoe gespecialiseerde fabriek. De aanmaak gebeurt op de werf enkel door het bijvoegen van zuiver water of een ander product overeenkomstig de richtlijnen van de producent. De binnenbepleisteringen zijn altijd glad en in het lood afgewerkt. De hoekbeschermers worden geplaatst in een correcte lijnstelling aan alle uitspringende hoeken over de volledige hoogte van de hoek. Indien de muren opgetrokken zijn uit sterk zuigend metselwerk, worden deze vooraf bevochtigd of behandeld met een grondeermiddel, teneinde de aanhechting op de ondergrond te verhogen. Na het beëindigen van de werkzaamheden aan de binnenzijde worden alle nodige opstoppingen uitgevoerd. Alle gemetste muren en betonplafonds(behalve deze in de garage en deze op de zolderverdieping) worden afgewerkt met traditionele gladde muurbepleistering. De muren van de garage en de wasplaats worden meegaand opgevoegd. Alle houten plafond en schuine gedeelten(behalve deze op de zolderverdieping) worden afgewerkt met gyplatbekleding en traditionele bepleistering. Het uitcementeren van de doucheruimten wordt uitgevoerd in rijnzandmortel. Het buitenschrijnwerk(behalve deze in de garage en deze op de zolderverdieping) wordt ingepleisterd met hoek -en stopprofiel. pag 13/21

15 8. VLOER - PLINTEN - CHAPE - FAIENCE Isolerend schuimbeton. De kleine dakhelling op de platte daken wordt bekomen door het gebruik van een isolerende uitvullingslaag in schuimbeton. Vloerisolatie. Het volledige gelijkvloers is voorzien van een isolerende uitvullingslaag in ter plaatse gespoten Polyurethaan (Pu) hardschuim. De oppervlakte wordt volledig opgespoten met schuim, zo bekomt men een monolithische laag met goede aansluiting aan de muren. Hierdoor zitten alle leidingen en buizen mooi ingepakt. Voorziene dikte : 8 cm. Thermische warmtegeleiding (λd) = max. 0,030 W/mK. Type bevloeringen. Gelijkvloers : Keramische vloer. Het opvoegen en het reinigen is inbegrepen. Formaat vloertegels 30x30 40x40 50x50 cm. Tegel volgens keuze bouwheer. Handelswaarde tegel : 35,00 /m² excl. BTW Handelswaarde plinten : 10,00 /lm excl. BTW Garage (lot 3 & 4) : Vetwerende keramische vloer. Het opvoegen en het reinigen is inbegrepen. Formaat vloertegels 30x30 40x40 cm. Tegel volgens keuze bouwheer. Handelswaarde tegel : 20,00 /m² excl. BTW Handelswaarde plinten : 5,00 /lm excl. BTW Verdieping(enkel badkamer en wc): Keramische vloer. Het opvoegen en het reinigen is inbegrepen. Formaat vloertegels 30x30 40x40 50x50 cm. Tegel volgens keuze bouwheer. Handelswaarde tegel : 35,00 /m² excl. BTW Handelswaarde plinten : 10,00 /lm excl. BTW De vloerafwerking op de verdieping en zolder, behalve in de badkamer en de wc, is ten laste van de bouwheer. Cementchape. Het volledig gelijkvloers is voorzien van een gewapende dekvloer. Een polyethyleen folie wordt geplaatst om te verhinderen dat vocht opgenomen wordt. De buitenzijde van de ruimten wordt voorzien van een isolatiestrook om de uitzetting van de dekvloer mogelijk te maken en te voorkomen dat speciewater wordt opgetrokken door het pleisterwerk. Uitvoering : dikte 6 cm. De volledig verdieping is voorzien van een dekvloer. De buitenzijde van de ruimten wordt voorzien van een isolatiestrook om de uitzetting van de dekvloer mogelijk te maken en te voorkomen dat speciewater wordt opgetrokken door het pleisterwerk. Uitvoering : dikte 10 cm. pag 14/21

Dhr en Mevr.. Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME 19 pagina s. Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas

Dhr en Mevr.. Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME 19 pagina s. Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas Vetrabo woningbouw bvba Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas Lastenboek, België TRADITIONEEL BOUWEN MET STIJL Dhr en Mevr........ Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME

Nadere informatie

RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ

RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ Lagesteenweg 24, 1850 Grimbergen Verkoop: Prinsenstraat 24 te 1850 Grimbergen Tel 02/270.90.75 Email: immotoye@era.be Website : www.era.be/immotoye 1/20 HET PROJECT Lagesteenweg

Nadere informatie

LASTENBOEK CHURCHILLLAAN 178 SCHOTEN

LASTENBOEK CHURCHILLLAAN 178 SCHOTEN LASTENBOEK CHURCHILLLAAN 178 SCHOTEN Teneinde het U mogelijk te maken een duidelijk beeld te vormen van onze kwaliteitsprijsverhouding vindt U in dit lastenboek een beschrijving van de materialen en werken

Nadere informatie

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond Foto: Havenbedrijf Gent agh Tertiaire klimaatverbond Tertiaire klimaatverbond 1 Voorwoord Beste bouwprofessional, Gent moet morgen nog meer dan vandaag een duurzame en klimaatvriendelijke stad zijn. Het

Nadere informatie

Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT. Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning

Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT. Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning .BE Beste (ver)bouwer Uw verwarming is verantwoordelijk voor meer dan de helft van uw energiefactuur en

Nadere informatie

ISOLATIE GIDS WAAROM ISOLEREN?

ISOLATIE GIDS WAAROM ISOLEREN? ISOLATIE GIDS Wij helpen u graag op weg! De juiste hoeveelheden en prijs berekenen wij graag voor u! WAAROM ISOLEREN? F Lagere energiefactuur F Betaalbaar dankzij subsidies F Een meerwaarde voor je woning

Nadere informatie

Bouwen. & renoveren. Wonen onder de dakpannen. Dertien tips bij zolderrenovatie p. 7-9. Drie nieuwe trends voor je huis p. 11

Bouwen. & renoveren. Wonen onder de dakpannen. Dertien tips bij zolderrenovatie p. 7-9. Drie nieuwe trends voor je huis p. 11 Bijlage bij De Standaard 13 september 2013 Bouwen & renoveren Wonen onder de dakpannen TITUS SIMOENS De zolder van Loth en Bavo p. 5 Dertien tips bij zolderrenovatie p. 7-9 Drie nieuwe trends voor je huis

Nadere informatie

ROCKWOOL Bouwwijzer 1

ROCKWOOL Bouwwijzer 1 ROCKWOOL Bouwwijzer 1 INHOUDSOPGAVE 1. ROCKWOOL 4 in 1 3 2. Productkeuzematrix 4 3. Over ROCKWOOL 6 4. Eigenschappen rotswol 8 5. Begrippen thermische isolatie 10 6. Buitengevels 12 6.1 Spouwmuren en vliesgevels

Nadere informatie

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN Vragen en antwoorden beantwoord door een expert in de markt isoleren-prijs.be NU OOK TE KOOP OP WAARDE 7 INDEX ISOLATIE 3 ISOLEREN: EEN NIET TE MISSEN KANS 4 RENOVATIE IN

Nadere informatie

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF Foto: ISOMO nv ISSN 0577-2028 TECHNISCHE VOORLICHTING 246 NA-ISOLATIE VAN SPOUWMUREN DOOR HET OPVULLEN VAN DE LUCHTSPOUW

Nadere informatie

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen VEERALLEE ZWOLLE VEERALLEE ZWOLLE VE Creëer jouw ideale woning 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen Twee-onder-een-kapwoningen 3 Een wijk met een rijke historie Veerallee De Veerallee

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

Termische isolatie van buitenmuren van gebouwen

Termische isolatie van buitenmuren van gebouwen 2 R. Gérard C> W. Van Laecke e> Termische isolatie van buitenmuren van gebouwen INHOUD 1. Types buitenmuren en termische buitenmuurisolatie 2. Mogelijkheden bij nieuwbouw en bij bestaande gebouwen 3. Mogelijkheden

Nadere informatie

INHOUD. 5 De verplichtingen van alle partijen 27. 6 De uitvoering van de werken 32

INHOUD. 5 De verplichtingen van alle partijen 27. 6 De uitvoering van de werken 32 INHOUD 5 Voorwoord 9 1 Een bouwkavel vinden 11 Bouwen of HERbouwen: een bewuste keuze 11 Hoe vind je de juiste locatie? 12 5 De verplichtingen van alle partijen 27 De bouwheer 27 De architect en de interieurarchitect

Nadere informatie

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT VOOR WOONEENHEDEN. Gebouwschil. Deel IV: Werkwijze voor het bepalen van de U-waarden van de gebouwschil

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT VOOR WOONEENHEDEN. Gebouwschil. Deel IV: Werkwijze voor het bepalen van de U-waarden van de gebouwschil ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT VOOR WOONEENHEDEN Gebouwschil Deel IV: Werkwijze voor het bepalen van de U-waarden van de gebouwschil Inhoud IV WERKWIJZE VOOR HET BEPALEN VAN DE U-WAARDEN VAN DE GEBOUWSCHIL

Nadere informatie

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus 3010 Kessel-Lo 3010 Kessel-Lo Sofie Luyten energieplus Um [W/m²K]=0,76 Verwarming Rendement [%]=75,0 Energieverbruik [kwh/jaar.persoon]=691 module toegepast nee module toegepast nee 1.0.4 Technische fiche

Nadere informatie

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Bouwen voor aan de toekomst

Bouwen voor aan de toekomst Bouwen voor aan de toekomst 21 duurzame tips voor de 21ste eeuw Even voorstellen Inhoud Meneer Dubo heeft zijn experts meegebracht, om je de weg door de tips te wijzen: Meneer Mundo heeft een brede kijk:

Nadere informatie

VEA. Binnenisolatie van buitenmuren

VEA. Binnenisolatie van buitenmuren VEA Binnenisolatie van buitenmuren Inleiding Inleiding 3 1 Aandachtspunten bij de toepassing van binnenisolatie van buitenmuren 4 2 Checklist voor de start van de werken 7 3 Keuze binnenisolatieconcept

Nadere informatie

Voorwoord. Koen Claes Joris Claes

Voorwoord. Koen Claes Joris Claes Voorwoord Het uitwerken van dit eindwerk was voor ons beide een zeer leerrijke en interessante ervaring. We kunnen ook stellen dat het algemene vooropgestelde doel, namelijk het opdoen van relevante kennis

Nadere informatie

Voorwoord. Handleiding Muts voor je huis 1

Voorwoord. Handleiding Muts voor je huis 1 Voorwoord J e dak isoleren of laten isoleren geeft je de mogelijkheid om met een relatief kleine investering een grote energiebesparing te realiseren die je geld bespaart én daarenboven ook de opwarming

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

Energie besparen bij u thuis

Energie besparen bij u thuis Energie besparen bij u thuis Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2008 bereken uw winst op www.energiesparen.be Inhoud Energie besparen: u wint altijd Energierenovatieprogramma 2020

Nadere informatie

Project 20.316S - Lot 3 Optimalisatie PS Siberiastraat - EM Gemeente Antwerpen Elektromechanische uitrusting

Project 20.316S - Lot 3 Optimalisatie PS Siberiastraat - EM Gemeente Antwerpen Elektromechanische uitrusting Aanbestedingsdocument Aquafin Aanbestedingsdossier Project 20.316S - Lot 3 Optimalisatie PS Siberiastraat - EM Gemeente Antwerpen Elektromechanische uitrusting AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN: VOORBLAD AANBESTEDINGSDOSSIER

Nadere informatie

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof limburg.be/wonen 011 23 72 02 Energie besparen Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Geld gooi

Nadere informatie

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 3 volwaardige woonlagen met 4 5 ruime slaapkamers standaard dakkapel en een ruime bergzolder inclusief luxe greeploze keuken met alle apparatuur

Nadere informatie

Spouwmuren en vliesgevels

Spouwmuren en vliesgevels PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING Halfharde en veerkrachtige rotswolplaat (± 40 kg/m 3 ). De plaat heeft uitstekende thermische, akoestische en brandwerende eigenschappen. De plaat is sterk waterafstotend

Nadere informatie

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Park kwartier Noord 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Wonen in Zeewolde, water, groen en ruimte Zeewolde, een nog relatief jong en dynamische dorp ligt aan de randmeren en midden in

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie