Imagine the result JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Imagine the result JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS"

Transcriptie

1 Imagine the result JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 16 MEI 2012

2 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Toelichting op de agenda De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ARCADIS N.V. zal worden gehouden op woensdag 16 mei 2012 om uur aan de Gustav Mahlerlaan 10 te Amsterdam in het kantoor van ABN AMRO Foto omslag: Grand Hyatt Shenzhen, Shenzhen, China, een RTKL ontwerp (foto Aaron Pocock)

3 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda 3 Agenda 1. Opening en mededelingen a. Opening b. Mededelingen 2. Bericht van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2011 (ter bespreking) 3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2011 (ter bespreking) 4. Jaarrekening 2011 en dividend a. Vaststelling jaarrekening 2011 (ter beslissing) b. Uitkering dividend (ter beslissing) 5. Decharge a. Leden van de Raad van Bestuur (ter beslissing) b. Leden van de Raad van Commissarissen (ter beslissing) 6. Verlening van de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening 2012 (ter beslissing) 7. Samenstelling van de Raad van Commissarissen a. Vacature (ter informatie) b. Herbenoeming van de heer J.C.M. Schönfeld (ter beslissing) c. Mededeling over de vacatures die na de volgende jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders zullen ontstaan (ter informatie) 8. Samenstelling van de Raad van Bestuur a. Mededeling over het aftreden van de heer H.L.J. Noy en functies binnen de Raad van Bestuur (ter informatie) b. Benoeming van mevrouw S. Hottenhuis (ter beslissing) 9. Delegatie van bevoegdheid tot toekenning of uitgifte van (rechten op) aandelen ARCADIS N.V. a. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het toekennen of uitgeven van (rechten op) gewone aandelen en/of cumulatief financieringspreferente aandelen ARCADIS N.V. (ter beslissing) b. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het toekennen of uitgeven van (rechten op) cumulatief preferente aandelen ARCADIS N.V. (ter beslissing) c. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten (ter beslissing) 10. Machtiging tot koop van aandelen ARCADIS N.V. (ter beslissing) 11. Rondvraag 12. Sluiting Amsterdam, 3 april 2012 Raad van Bestuur ARCADIS N.V. Gustav Mahlerplein MS Amsterdam

4 4 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Notes to the agenda

5 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Toelichting op de agenda 5 Toelichting op de agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ARCADIS N.V., te houden op woensdag 16 mei 2012 Agendapunt 2: Bericht van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2011 De Raad van Commissarissen doet verslag over haar activiteiten gedurende het boekjaar Agendapunt 3: Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2011 De Raad van Bestuur doet verslag over haar activiteiten gedurende het boekjaar Agendapunt 4.a: Vaststelling jaarrekening 2011 Op grond van artikel 2:101 lid 3 BW geschiedt de vaststelling van de jaarrekening door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Voorgesteld wordt de jaarrekening 2011 vast te stellen. Agendapunt 4.b: Uitkering dividend Voorgesteld wordt aan de houders van gewone aandelen ARCADIS N.V. een dividend over 2011 uit te keren van 0,47 per gewoon aandeel. Dit vertegenwoordigt in totaal 40% van de netto operationele winst. Deze dividenduitkering is in overeenstemming met de desbetreffende statutaire bepalingen en het dividendbeleid zoals dat in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in mei 2005 is behandeld en verantwoord. Het resterende deel van de winst zal worden toegevoegd aan de reserves. Uitkering van het dividend zal uitsluitend in geld plaatsvinden. Met ingang van 18 mei 2012 zullen de gewone aandelen ex-dividend worden genoteerd. Betaling van dividend zal met ingang van 30 mei 2012 geschieden. Agendapunt 5: Decharge leden Raad van Bestuur en leden Raad van Commissarissen Voorgesteld wordt decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor hun bestuur van de Vennootschap en haar activiteiten gedurende het boekjaar 2011 en aan de leden van de Raad van Commissarissen voor hun toezicht gedurende het boekjaar 2011, voor zover beide blijken uit publieke informatie en onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:138 en 2:149 BW. De decharge van de leden van de Raad van Bestuur en van de leden van de Raad van Commissarissen wordt afzonderlijk in stemming gebracht. Agendapunt 6: Verlening van de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening 2012 De Algemene Vergadering van Aandeelhouders is het orgaan dat bevoegd is tot het benoemen van de accountant die de jaarrekening van de Vennootschap zal onderzoeken. Conform de Nederlandse Corporate Governance code zijn het functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en capaciteiten waarin de externe accountant fungeert beoordeeld. De beoordeling is mede gebaseerd op interviews met en feedback van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. De belangrijkste conclusies zijn dat de externe accountant naar behoren functioneert en onafhankelijk is van de Vennootschap. Op advies van de ARCADIS Audit Commissie stelt de Raad van Commissarissen voor om de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2012 te verlenen aan KPMG Accountants N.V. in Amstelveen. Agendapunt 7.a: Samenstelling van de Raad van Commissarissen; Vacature Half februari is met verdriet kennis genomen van het overlijden van de heer Ybema. Als gevolg daarvan is er een vacature ontstaan binnen de Raad van Commissarissen. De ARCADIS selectie- en remuneratiecomissie is bezig met de selectie van een kandidaat die te zijner tijd zal worden voorgedragen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Agendapunt 7.b: Samenstelling van de Raad van Commissarissen; Herbenoeming van de heer J.C.M. Schönfeld Volgens het door de Raad van Commissarissen opgestelde rooster van terugtreden zal de heer Schönfeld na afloop van de aandeelhoudersvergadering op 16 mei 2012 terugtreden. De heer Schönfeld is opnieuw benoembaar en heeft zich voor herbenoeming beschikbaar gesteld. De heer Schönfeld maakt sinds 2008 deel uit van de Raad van Commissarissen. Hij voldoet aan het door de Raad van Commissarissen opgestelde profiel, en ook aan de onafhankelijkheidscriteria genoemd in de Nederlandse Corporate Governance Code. Vervolg op de volgende pagina

6 6 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Toelichting op de agenda Details van de kandidaat voor de voorgestelde herbenoeming conform artikel 2:142 lid 3 BW Naam: Drs. Maarten Schönfeld Geboortedatum: 21 november 1949 Laatste vorige functies: Nationaliteit: Commissariaten: Overige betrekkingen: Aandelen/opties in de Vennootschap Lid Raad van Commissarissen Draka Holding N.V. ( ) Vicevoorzitter Raad van Bestuur en CFO Stork ( ) Nederlandse Brunel International N.V. Raad van Toezicht TU Delft Board of Directors S&B Industrial Minerals S.A. Commissie Financiële Verslaggeving AFM Raad van Toezicht Hogeschool de Kunsten Den Haag Bestuurslid Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen (VEUO) Nee De Raad van Commissarissen doet een niet-bindende voordracht om de heer Schönfeld per de sluiting van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2012 te herbenoemen tot commissaris. Het voorstel tot herbenoeming van de heer Schönfeld is gebaseerd op zijn ervaring op het gebied van het managen van multinationale bedrijven, meer specifiek op financieel gebied en zijn kennis van de technische markten waarop ARCADIS actief is, alsmede zijn waardevolle bijdrage aan de Raad van Commissarissen en de Audit Commissie van de Raad van Commissarissen. Agendapunt 7.c: Samenstelling van de Raad van Commissarissen; Vacatures die bij de volgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders zullen ontstaan Volgens het rooster van terugtreden zoals door de Raad van Commissarissen is vastgesteld, zullen per het tijdstip van sluiting van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in mei 2013 de eerste termijn van mevrouw R. Markland en de heer A.R. Perez en de tweede termijn van de heer G.R. Nethercutt aflopen. Mevrouw R. Markland, de heer A.R. Perez en de heer G.R. Nethercutt zijn statutair herbenoembaar. Agendapunt 8.a: Samenstelling van de Raad van Bestuur; Mededeling over het terugtreden van de heer H.L.J. Noy en functies binnen de Raad van Bestuur Na een indrukwekkende carrière van 37 jaar bij ARCADIS, waarvan 12 jaar als CEO, zal de heer Noy terugtreden als CEO en lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap op het moment van sluiting van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. In het licht van het vertrek van de heer Noy zal de heer McArthur, thans lid van de Raad van Bestuur, vanaf het moment van sluiting van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de positie van CEO vervullen. Agendapunt 8.b: Samenstelling van de Raad van Bestuur; Benoeming mevrouw S. Hottenhuis Als gevolg van het terugtreden van de heer Noy, zal er een vacature ontstaan binnen de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen doet een bindende voordracht voor de benoeming van mevrouw S. (Stephanie) Hottenhuis (1965) tot lid van de Raad van Bestuur. De benoeming is voor een periode van vier jaar vanaf het moment van sluiting van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders tot de sluiting van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Stephanie Hottenhuis (1965) is Nederlands staatsburger. Opgeleid in business management, werkt zij sinds 1995 voor ARCADIS. Zij heeft diverse posities vervuld op het gebied van market development, project management en general management, waarbij zij substantiële internationale ervaring heeft opgedaan, met name in Azië en Europa. Sinds 2001 was zij verantwoordelijk voor het Multinational Clients Program, dat zich richt op het verlenen van wereldwijde diensten aan internationale cliënten. Onder haar leiding is de omzet van de vijftig grootste klanten sterk gegroeid, mede als gevolg van een betere integratie van de aangeboden diensten. In 2008 werd zij directeur van ARCADIS Duitsland, waar haar klantgerichte aanpak leidde tot verhoogde omzet en winst. Vanaf september 2011 was zij in haar rol als directeur Europa verantwoordelijk voor de activiteiten in continentaal Europa (met uitzondering van Nederland). Gezien haar ruime internationale ervaring binnen ARCADIS is mevrouw Hottenhuis een uitstekend kandidaat voor lid van de Raad van Bestuur. De arbeidsvoorwaarden van mevrouw Hottenhuis zullen in overeenstemming zijn met het bezoldigingsbeleid van de vennootschap zoals dat is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18 mei 2011 en het vaste

7 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Toelichting op de agenda 7 jaarsalaris bedraagt ,-. De overige voorwaarden zijn toegekend conform het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur. Als onderdeel van haar arbeidsvoorwaarden komt mevrouw Hottenhuis in aanmerking voor de lange-termijn variabele beloning in de vorm van aandelen en opties, zoals die geldt voor leden van de Raad van Bestuur. Mevrouw Hottenhuis zal dit jaar, net als de overige leden van de Raad van Bestuur, voorwaardelijke aandelen en voorwaardelijke opties ontvangen. Deze aandelen en opties zullen als datum van toekenning hebben de tweede handelsdag na deze jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2012, de dag waarop de aandelen ex-dividend noteren, en een uitoefenprijs voor de opties gelijk aan de slotkoers van het ARCADIS aandeel op de dag van toekenning. Alle aandelen en opties hebben een vestingperiode van drie jaar, waarbij de vesting van de voorwaardelijke aandelen en voorwaardelijke opties afhankelijk is van vooraf vastgestelde prestatiecriteria, conform het bezoldigingsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur. In het geval van ontslag anders dan bij grove nalatigheid, en bij niet-verlenging van de benoeming na de termijn(en) van vier jaren, bedraagt de ontslagvergoeding voor mevrouw Hottenhuis één maal het vaste jaarsalaris. Per eind februari 2012 houdt mevrouw Hottenhuis ARCADIS aandelen en rechten op het verwerven van ARCADIS aandelen. In overeenstemming met het huidige beleid inzake de voordracht van kandidaten voor de Raad van Bestuur, is de voordracht van mevrouw Hottenhuis bindend. Aan een bindende voordracht kan alleen het bindende karakter worden ontnomen bij een besluit genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Krachtens Nederlands recht moeten de aandeelhouders bij een bindende voordracht door de Raad van Commissarissen kunnen kiezen tussen twee kandidaten voor de functie. De Raad van Commissarissen heeft besloten mevrouw B. Weerstra voor te dragen als de alternatieve kandidaat. Mevrouw Weerstra (1973) is Nederlands staatsburger. Zij heeft twaalf jaar als kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek gewerkt ( ), waarvan ruim vier jaar in New York. Zij hield zich voornamelijk bezig met corporate governance, fusies en overnames, financiële toezichtswetgeving en ondernemingsrecht in het algemeen. Mevrouw Weerstra is sinds april 2010 werkzaam bij ARCADIS N.V. als Secretaris van de Vennootschap en Hoofd Juridische Zaken. Per eind februari 2012 bezit mevrouw Weerstra ARCADIS aandelen en rechten om ARCADIS aandelen te verwerven. Agendapunt 9.a: Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het toekennen of uitgeven van (rechten op) gewone aandelen en/of cumulatief financieringspreferente aandelen ARCADIS N.V. Voorgesteld wordt om de Raad van Bestuur aan te wijzen als bevoegd orgaan om, onder voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen en Stichting Prioriteit ARCADIS N.V. (de houder van de prioriteitsaandelen ARCADIS N.V.), over te gaan tot de uitgifte van gewone aandelen en/of cumulatief financieringspreferente aandelen in het aandelenkapitaal van ARCADIS N.V. Hierbij inbegrepen is de bevoegdheid tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen en/of cumulatief financieringspreferente aandelen. Deze aanwijzing zal gelden voor een periode van achttien maanden, ingaande 1 juli Bij aanname van het besluit komt de aanwijzing van de Raad van Bestuur als gegeven in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 18 mei 2011 te vervallen per 1 juli De aanwijzing zal van toepassing zijn tot een maximum van 10% van het totaal van het uitgegeven aantal gewone aandelen en cumulatief financieringspreferente aandelen per het tijdstip van het besluit tot toekenning of uitgifte van (rechten op) gewone aandelen en/of financieringspreferente aandelen, vermeerderd met 10% tot 20% indien de toekenning of uitgifte plaatsvindt in het kader van een fusie of overname. Met het voorstel wordt beoogd dat slagvaardig kan worden ingespeeld op mogelijkheden tot uitbreiding van ARCADIS door middel van acquisities. Ter (gedeeltelijke) financiering van deze acquisities kan het gewenst zijn aandelen uit te geven. De effecten op de verwachte winst per aandeel vormen een Vervolg op de volgende pagina

8 8 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Toelichting op de agenda belangrijk onderdeel van de besluitvorming. Daarnaast kan het nodig zijn aandelen uit te geven in het kader van aangegane verplichtingen uit hoofde van optieplannen. Gezien de financieringsstructuur van de Vennootschap wordt de emissiebevoegdheid gesteld op ten hoogste 10% van het uitgegeven aandelenkapitaal, met dien verstande dat deze bevoegdheid wordt uitgebreid naar 20% in geval van uitgifte in het kader van een fusie of overname. Agendapunt 9.b: Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het toekennen of uitgeven van (rechten op) cumulatief preferente aandelen ARCADIS N.V. Voorgesteld wordt om de Raad van Bestuur aan te wijzen als bevoegd orgaan om, onder voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen en Stichting Prioriteit ARCADIS N.V., cumulatief preferente aandelen in het aandelen kapitaal van ARCADIS N.V. uit te geven. Hierbij inbegrepen is de bevoegdheid tot het verlenen van recht(en) tot het nemen van cumulatief preferente aandelen. De aanwijzing zal geldig zijn voor een periode van achttien maanden, ingaande 1 juli Bij aanname van het besluit komt de aanwijzing van de Raad van Bestuur als gegeven in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 18 mei 2011 te vervallen per 1 juli De aanwijzing zal van toepassing zijn tot een maximum van 100% van het totaal aantal aandelen van de andere soorten waarin het maatschappelijk kapitaal voorziet, dat is uitgegeven op het moment van het besluit tot uitgifte van cumulatief preferente aandelen of de toekenning van rechten deze aandelen te verkrijgen. Het doel van de uitgiftemogelijkheid van cumulatief preferente aandelen is om de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen voldoende tijd te geven te voorkomen dat de zeggenschapsverhoudingen bij de Vennootschap (ingrijpend) veranderen zonder dat de belangen van de Vennootschap en van alle betrokkenen in overweging worden genomen. Om de effectiviteit van de uitgifte van cumulatief preferente aandelen als beschermingsinstrument te handhaven strekt de omvang van de emissiebevoegdheid voor deze aandelen zich uit tot een maximum aantal gelijk aan het per het tijdstip van de emissie mogelijk geplaatste aantal aandelen van de andere soorten in het maatschappelijk kapitaal. Uitgangspunt bij cumulatief preferente aandelen is dat deze aandelen niet langer zullen uitstaan dan noodzakelijk, met een maximum van twee jaar. Als de reden voor het hebben uitstaan van preferente aandelen niet langer bestaat, zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden voorgesteld om de preferente aandelen in te trekken. Agendapunt 9.c: Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten Voorgesteld wordt om de Raad van Bestuur aan te wijzen als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten, in relatie tot elke uitgifte of toekenning van (rechten op) aandelen door de Raad van Bestuur in het kader van de haar toegekende bevoegdheden. Deze aanwijzing zal gelden voor een periode van achttien maanden, ingaande 1 juli Bij aanname van het besluit komt de aanwijzing van de Raad van Bestuur als gegeven in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 18 mei 2011 te vervallen per 1 juli Geen voorkeursrechten bestaan met betrekking tot gewone aandelen die worden uitgegeven tegen een betaling anders dan in geld. In het geval van uitgifte van nieuwe gewone aandelen tegen betaling in contanten hebben houders van gewone aandelen een voorkeursrecht zich in te schrijven voor deze nieuwe aandelen gedurende een periode van ten minste veertien dagen, zoals zal worden bekend gemaakt in de Staatscourant. De bevoegdheid gevraagd onder dit agendapunt zal de Raad van Bestuur in staat stellen om voorkeursrechten met betrekking tot optieplannen te beperken of uit te sluiten. Daarnaast kunnen voorkeursrechten worden beperkt of uitgesloten met betrekking tot maximaal 20% van het totale geplaatste kapitaal op het moment van de beslissing (rechten op) aandelen uit te geven of toe te kennen indien het wenselijk is een acquisitie (gedeeltelijk) te financieren door middel van aandelen ARCADIS N.V. De Raad van Bestuur zal haar bevoegdheid slechts gebruiken met inachtneming van de in deze toelichting vermelde restricties en uitsluitend voor de in deze toelichting omschreven doeleinden. Agendapunt 10: Machtiging tot koop van aandelen ARCADIS N.V. Voorgesteld wordt overeenkomstig artikel 7.1 van de Statuten,

9 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Toelichting op de agenda 9 de Raad van Bestuur te machtigen tot het doen verkrijgen door de Vennootschap van gewone en/of cumulatief financieringspreferente aandelen in het aandelenkapitaal van de Vennootschap anders dan om niet. De machtiging zal gelden voor een periode van achttien maanden, ingaande 1 juli Bij aanname van het besluit komt de machtiging van de Raad van Bestuur als gegeven in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 18 mei 2011 te vervallen per 1 juli De machtiging zal van toepassing zijn tot een maximum van 10% van het uitgegeven aandelenkapitaal. Gewone aandelen kunnen worden verkregen door inkoop ter beurze, of anderszins, tegen een prijs welke gelijk is aan ten minste de nominale waarde van de gewone aandelen en ten hoogste gelijk aan de beurskoers, verhoogd met 10%. Voor dit doel geldt als beurskoers het gemiddelde van de slotkoersen van de vijf beursdagen voorafgaande aan de dag van inkoop, zoals blijkt uit de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam N.V. De cumulatief financieringspreferente aandelen kunnen worden verkregen tegen een prijs welke gelijk is aan ten minste de nominale waarde van de financieringspreferente aandelen en ten hoogste het bedrag dat op die financieringspreferente aandelen is gestort, inclusief de nominale waarde en agio, verhoogd met een bedrag aan uitkering dat volgens artikel 8 van de Statuten moet worden uitgekeerd indien die aandelen zouden worden ingetrokken.

10 10 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Steminstructie aandeelhouders Steminstructie aandeelhouders Voor deze Vergadering gelden ten aanzien van gewone aandelen als stem- en/of vergadergerechtigden zij die per woensdag 18 april 2012 (de Registratiedatum ) die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in de door de Raad van Bestuur daartoe aangewezen registers. Aan alle geregistreerde houders van aandelen op naam wordt een uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gezonden en een jaarverslag met daarin de jaarrekening Houders van aandelen aan toonder die de Vergadering wensen bij te wonen, kunnen vanaf donderdag 19 april 2012 bij de intermediair waar hun aandelen in administratie zijn of via een registratiebewijs aanvragen dat als toegangsbewijs voor de Vergadering dient. Aandeelhouders kunnen deze aanvraag tot uiterlijk 9 mei 2012 indienen. Alle aandeelhouders kunnen zich op de Vergadering door een onafhankelijke derde laten vertegenwoordigen. Daartoe kunnen zij indien zij houder zijn van aandelen aan toonder na registratie bij de intermediair een volmacht met steminstructie geven aan ATC Management B.V. te Amsterdam. De volmacht kan worden verkregen via de website van de Vennootschap en moet uiterlijk 9 mei 2012 om uur zijn ontvangen door ATC Management B.V., t.a.v. de heer R. Rosenboom, aan de Fred. Roeskestraat 123, 1076 EE te Amsterdam. Aan de geregistreerde houders van aandelen op naam zal een dergelijke volmacht met steminstructie worden verzonden. Ook hier geldt dat deze volmacht uiterlijk 9 mei 2012 door ATC Management B.V. moet zijn ontvangen op voornoemd adres. Indien aandeelhouders volmacht willen afgeven aan een ander dan ATC Management B.V., dan kunnen zij eveneens gebruik maken van de volmacht die de Vennootschap beschikbaar stelt op haar website. Om toegang te verkrijgen tot de Vergadering moet een derde die volmacht heeft verkregen deze volmacht, en indien van toepassing het registratiebewijs, meenemen naar de Vergadering. Aandeelhouders die niet in persoon of bij gevolmachtigde de Vergadering wensen bij te wonen, kunnen via de daarvoor bestemde website van RBS hun stem uitbrengen voorafgaand aan de Vergadering. Zij kunnen daarbij ATC Management B.V. als onafhankelijke derde verzoeken de stemmen aan de Vennootschap bekend te maken in de Vergadering. Voor het stemmen via de website kan de aandeelhouder tot 9 mei 2012 terecht op Intermediairs dienen uiterlijk op 10 mei 2012 aan RBS een opgave te verstrekken waarin het aantal aandelen is opgenomen dat voor de betreffende aandeelhouder voor de Vergadering wordt aangemeld. Voor de aanvang van de Vergadering kan bij de inschrijfbalie aan aandeelhouders en gevolmachtigden gevraagd worden zich te legitimeren. Wij verzoeken daarom alle vergadergerechtigden een geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs) mee te brengen.

11 Routebeschrijving Openbaar vervoer Het ABN AMRO kantoor is uitstekend bereikbaar per openbaar vervoer. Het kantoor bevindt zich op twee minuten loopafstand van station Amsterdam Zuid, waar treinen, trams, metro en bussen stoppen. Metro en tram Vanaf station Amsterdam Sloterdijk: metro 50 richting Gein. Vanaf station Duivendrecht of station Bijlmer ArenA: metro 50 richting Isolatorweg. Vanaf Amsterdam Centraal station of station Amstel: metro 51 richting Westwijk. Vanaf Amsterdam Centraal station: tram 5 richting Amstelveen Binnenhof. Zie verder hieronder. Trein Neem de trein naar station Amsterdam Zuid. Volg de borden uitgang Zuid. U komt uit op het Gustav Mahlerplein. De ingang van ABN AMRO bevindt zich aan de linkerzijde van het plein. Auto Vanaf A10 ringweg zuid afslag S109 Amsterdam RAI. Vanuit richting Utrecht/Amersfoort Einde van de afslag linksaf (volg de borden WTC). Eerste weg meteen weer rechtsaf bij de stoplichten. U rijdt nu over De Boelelaan. Zie verder hieronder. Vanuit de richting Den Haag/Haarlem Einde van de afslag rechtdoor (volg de borden WTC). Eerste weg meteen weer linksaf bij de stoplichten. U rijdt nu over De Boelelaan. Na circa 700 meter rechtsaf de Van Leijenberghlaan in. Bij het eerste stoplicht (ABN AMRO-gebouw) linksaf de Gustav Mahlerlaan in. Aan de linkerzijde ziet u de ingang van Q-park, waar u uw auto kunt parkeren (let wel: dit is niet de parkeergarage onder het ABN AMRO-gebouw). Na het parkeren van uw auto dient u de weg over te steken naar het ABN AMRO-gebouw.

12

Imagine the result. Seamlessly Global. Jaarlijkse Algemene Vergadering

Imagine the result. Seamlessly Global. Jaarlijkse Algemene Vergadering Imagine the result Seamlessly Global Jaarlijkse Algemene Vergadering 13 mei 2015 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Toelichting op de agenda De jaarlijkse Algemene Vergadering van ARCADIS

Nadere informatie

ING Groep N.V. Algemene Vergadering

ING Groep N.V. Algemene Vergadering ING Groep N.V. Algemene Vergadering 2015 Maandag 11 mei 2015, 14.00 uur Muziekgebouw aan t IJ Piet Heinkade 1 1019 BR Amsterdam Nederland Deze vergadering wordt uitgezonden op de website van ING Groep:

Nadere informatie

Agenda. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Maandag 20 april 2009 Aanvang 14.00 uur

Agenda. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Maandag 20 april 2009 Aanvang 14.00 uur Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Maandag 20 april 2009 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Aalberts

Nadere informatie

New Sources Energy N.V.

New Sources Energy N.V. New Sources Energy N.V. OPROEPING tot de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van New Sources Energy N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, te houden op dinsdag 15 november om 14.30 uur

Nadere informatie

Reed Elsevier NV Agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2015

Reed Elsevier NV Agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2015 De officiële taal van de Agenda is de Nederlandse taal en de Nederlandse versie is bindend voor het bepalen van de juridische positie van de Vennootschap. Reed Elsevier NV Agenda voor de Jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

afgelopen boekjaar, zoals blijkt uit het jaarverslag 2006 en de tijdens deze vergadering verstrekte informatie.

afgelopen boekjaar, zoals blijkt uit het jaarverslag 2006 en de tijdens deze vergadering verstrekte informatie. De Raad van Bestuur geeft een specifieke stem aanbeveling bij agendapunt 11: Raad van Bestuur beveelt u aan ABN AMRO te steunen door tegen te stemmen bij de agendapunten 11.1 en 11.2. Indien u uw volmacht

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en notulen

AGENDA. 1. Opening en notulen Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van AEGON N.V. te houden op donderdag 22 april 2004 om 14.00 uur in het AEGON Hoofdkantoor, AEGONplein 50, Mariahoeve, s-gravenhage. AGENDA 1. Opening

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

Toelichting op agendapunten 3a) en b) (Vaststelling en taal van de jaarrekening):

Toelichting op agendapunten 3a) en b) (Vaststelling en taal van de jaarrekening): Toelichting en aandeelhouderscirculaire als omschreven in best practice bepaling IV.3.7 van de Corporate Governance Code. Deze toelichting en aandeelhouderscirculaire vormen onderdeel van de agenda behorend

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Corporate Governance van de Philips-groep

Corporate Governance van de Philips-groep Corporate Governance van de Philips-groep Algemeen Koninklijke Philips Electronics N.V. (de vennootschap ) is de houdstermaatschappij van de Philips-groep ( Philips of de groep ). De vennootschap die in

Nadere informatie

Toelichting op de agenda

Toelichting op de agenda Toelichting op de agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TomTom NV (de Vennootschap ) welke gehouden zal worden op donderdag 26 april 2012 om 10.00 uur in Muziekgebouw aan

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING 1 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING De Raad van Commissarissen en Directie van Batenburg Techniek N.V. leggen op voorstel van de prioriteit aan de op 23 april 2014 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Kort Verslag. van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 24 april 2013 om 11:00 uur te Amsterdam.

Kort Verslag. van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 24 april 2013 om 11:00 uur te Amsterdam. Kort Verslag van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 24 april 2013 om 11:00 uur te Amsterdam. Voorzitter: Secretaris: Mr. P.N. Wakkie Mr. M.C. Thompson

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam: Nutreco N.V. 1.2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. van AEB HOLDING N.V. 82033344 M 9760145 / 24

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. van AEB HOLDING N.V. 82033344 M 9760145 / 24 1 VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING van AEB HOLDING N.V. 1 januari 2014 2 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING AEB HOLDING N.V. Heden, één januari tweeduizend veertien, verscheen

Nadere informatie

ALLEN 8c OVERV. Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1.

ALLEN 8c OVERV. Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1. ALLEN 8c OVERV Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1. - Afschrifi van de akte van statutenwijziging van Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen, d.d. 30 mei 201 1 verleden

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. statutair gevestigd te 's-gravenhage d.d.

S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. statutair gevestigd te 's-gravenhage d.d. S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. statutair gevestigd te 's-gravenhage d.d. 19 augustus 2009 S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij

Nadere informatie

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V.

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V. Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013 Lavide Holding N.V. Postbus 319 1400 AH Bussum contact@lavideholding.com www.lavideholding.com 1 Inhoudsopgave jaarverslag Lavide Holding 2013

Nadere informatie

2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en kan elders filialen en bijkantoren vestigen.

2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en kan elders filialen en bijkantoren vestigen. ./ < ontwerp 2: 1510312011 MODELSTATUTEN OEELNEMINGEN VAN HET LAND CURACAO Naani, zetel en duur Artikel1 1. De vennootschap draagt de naam: "[naam] N.V.". 2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en

Nadere informatie

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt, P.B. Ernsting en A. Kuiper.

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt, P.B. Ernsting en A. Kuiper. NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ACCELL GROUP N.V. GEHOUDEN OP DONDERDAG 24 APRIL 2014 OM 14.30 UUR TEN KANTORE VAN DE VENNOOTSCHAP TE HEERENVEEN. Aanwezige aandeelhouders: Zie

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Kort Verslag. van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 25 april 2012 om 11:00 uur te Amsterdam.

Kort Verslag. van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 25 april 2012 om 11:00 uur te Amsterdam. Kort Verslag van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 25 april 2012 om 11:00 uur te Amsterdam. Voorzitter: Secretaris: Drs. A. Baan Mr. M.C. Thompson

Nadere informatie

Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. inzake. Zuidas Amsterdam N.V. tussen

Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. inzake. Zuidas Amsterdam N.V. tussen Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST inzake Zuidas Amsterdam N.V. tussen De Staat der Nederlanden De Gemeente Amsterdam [Aandeelhouder X] [Aandeelhouder Y] [Aandeelhouder Z] 1 en Zuidas

Nadere informatie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie 1. Opening AGENDA Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 14.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

OIKOCREDIT, Ecumenical Development Co-operative Society U.A. opgericht in 1975 STATUTEN. (laatstelijk gewijzigd op 21 juni 2012)

OIKOCREDIT, Ecumenical Development Co-operative Society U.A. opgericht in 1975 STATUTEN. (laatstelijk gewijzigd op 21 juni 2012) OIKOCREDIT, Ecumenical Development Co-operative Society U.A. opgericht in 1975 (laatstelijk gewijzigd op 21 juni 2012) Amersfoort, Nederland Preambule Het doel van OIKOCREDIT, Ecumenical Development Cooperative

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang

Nadere informatie

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt en A. Kuiper

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt en A. Kuiper NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ACCELL GROUP N.V. GEHOUDEN OP DONDERDAG 23 APRIL 2015 OM 14.30 UUR TEN KANTORE VAN DE VENNOOTSCHAP TE HEERENVEEN Aanwezige aandeelhouders: Zie

Nadere informatie