Imagine the result JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Imagine the result JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS"

Transcriptie

1 Imagine the result JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 18 mei 2011

2 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Toelichting op de agenda De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ARCADIS N.V. zal worden gehouden op woensdag 18 mei 2011 om uur aan de Gustav Mahlerlaan 10 te Amsterdam in het kantoor van RBS Foto omslag: Een nieuwe start voor New Orleans. ARCADIS werkte in de afgelopen jaren met het United States Army Corps of Engineers aan de ontwikkeling van een systeem van stormvloedkeringen rondom New Orleans om de stad een veiligheidsniveau tegen overstromingen te bieden van eens in de 100 jaar. Dit project wordt in 2011 afgerond, waarmee het leven voor de stad en haar bewoners veel veiliger geworden is.

3 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda 3 Agenda 1. Opening en mededelingen a. Opening b. Mededelingen 2. Bericht van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2010 (ter bespreking) 3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2010 (ter bespreking) 4. Jaarrekening 2010 en dividend a. Vaststelling jaarrekening 2010 (ter beslissing) b. Uitkering dividend (ter beslissing) 5. Decharge (zie toelichting) a. Leden van de Raad van Bestuur (ter beslissing) b. Leden van de Raad van Commissarissen (ter beslissing) 6. Verlening van de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening 2011 (ter beslissing) 7. Bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen (ter beslissing) 8. Bezoldigingsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur a. Vaststelling van de wijzigingen in het bezoldigingsbeleid (ter beslissing) b. Goedkeuring regeling toekenning of uitgifte van (rechten op) aandelen en opties aan de leden van de Raad van Bestuur (ter beslissing) 9. Samenstelling van de Raad van Commissarissen a. Herbenoeming van de heer G. Ybema (ter beslissing) b. Mededeling over de vacatures die na de volgende jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders zullen ontstaan (ter informatie) 10. Samenstelling van de Raad van Bestuur Benoeming van de heer N.C. McArthur (ter beslissing) 11. Delegatie van bevoegdheid tot toekenning of uitgifte van (rechten op) aandelen ARCADIS N.V. a. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het toekennen of uitgeven van (rechten op) gewone aandelen en/of cumulatief financieringspreferente aandelen ARCADIS N.V. (ter beslissing) b. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het toekennen of uitgeven van (rechten op) cumulatief preferente aandelen ARCADIS N.V. (ter beslissing) c. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten (ter beslissing) 12. Machtiging tot koop van aandelen ARCADIS N.V. (ter beslissing) 13. Rondvraag 14. Sluiting Amsterdam, 4 april 2011 Raad van Bestuur ARCADIS N.V. Gustav Mahlerplein MS Amsterdam

4 4 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Notes to the agenda

5 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Toelichting op de agenda 5 Toelichting op de agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van arcadis n.v., te houden op woensdag 18 mei 2011 Agendapunt 2: Bericht van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2010 De Raad van Commissarissen doet verslag over haar activiteiten gedurende het boekjaar Agendapunt 3: Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2010 De Raad van Bestuur doet verslag over haar activiteiten gedurende het boekjaar Agendapunt 4a: Vaststelling jaarrekening 2010 Op grond van artikel 2:101 lid 3 BW geschiedt de vaststelling van de jaarrekening door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Voorgesteld wordt de jaarrekening 2010 vast te stellen. Agendapunt 4b: Uitkering dividend Voorgesteld wordt aan de houders van gewone aandelen ARCADIS N.V. een dividend over 2010 uit te keren van e 0,47 per gewoon aandeel. Dit vertegenwoordigt in totaal 40% van de netto operationele winst. Deze dividenduitkering is in overeenstemming met de desbetreffende statutaire bepalingen en het dividendbeleid zoals dat in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in mei 2005 is behandeld en verantwoord. Het resterende deel van de winst zal worden toegevoegd aan de reserves. Uitkering van het dividend zal uitsluitend in geld plaatsvinden. Met ingang van 20 mei 2011 zullen de gewone aandelen ex-dividend worden genoteerd. Betaling van dividend zal met ingang van 1 juni 2011 geschieden. Agendapunt 5: Decharge leden Raad van Bestuur en leden Raad van Commissarissen Voorgesteld wordt decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor hun bestuur van de Vennootschap en haar activiteiten gedurende het boekjaar 2010 en aan de leden van de Raad van Commissarissen voor hun toezicht gedurende het boekjaar 2010, voor zover beide blijken uit publieke informatie en onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:138 en 2:149 BW. De decharge van de leden van de Raad van Bestuur en van de leden van de Raad van Commissarissen wordt afzonderlijk in stemming gebracht. Agendapunt 6: Verlening van de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening 2011 De Algemene Vergadering van Aandeelhouders is het orgaan dat bevoegd is tot het benoemen van de accountant die de jaarrekening van de Vennootschap zal onderzoeken. Op advies van de ARCADIS Audit Commissie stelt de Raad van Commissarissen voor om de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2011 te verlenen aan KPMG Accountants N.V. te Amstelveen. Agendapunt 7: Bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen Op grond van artikel van de statuten bepaalt de Algemene Vergadering de vaste vergoeding van de leden van de Raad van Commissarissen. Dit gebeurde laatstelijk in Uit een benchmark analyse die de ARCADIS Selectie en Remuneratie Commissie heeft laten uitvoeren, blijkt dat de vergoeding van de leden van de Raad van Commissarissen bij ARCADIS duidelijk achterblijft bij die van met ARCADIS vergelijkbare Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. Op basis van de uitkomsten van de benchmark analyse en gelet op de groei van de Vennootschap en de toegenomen verantwoordelijkheden van de leden van de Raad van Commissarissen, wordt voorgesteld de jaarlijkse beloning met ingang van 1 juli 2011 opnieuw vast te stellen en wel als volgt: de leden: e ,- (thans: e ,-) de voorzitter: e ,- (thans: e ,-) In 2004 heeft de Algemene Vergadering besloten de leden van de ARCADIS Audit Commissie en de leden van de arcadis Selectie en Remuneratie Commissie een jaarlijkse vergoeding van e 5.000,- toe te kennen. In 2008 is besloten om de voorzitter van de ARCADIS Audit Commissie een vergoeding van e 7.500,- toe te kennen. Voorgesteld wordt om deze vergoedingen, op basis van de hiervoor genoemde benchmark analyse, als volgt aan te passen: Voorzitter Audit Committee: e ,- per jaar Lid Audit Committee: e 7.000,- per jaar Voorzitter en leden Selectie en Remuneratie Commissie: e 6.000,- per jaar Vervolg op de volgende pagina

6 6 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Toelichting op de agenda Naast de hiervoor vermelde bedragen geldt een vaste onkostenvergoeding van e 2.000,- voor de leden en e 3.000,- voor de voorzitter van de Raad van Commissarissen. In verband met het tijdsbeslag van het bijwonen van vergaderingen, ontvangen de niet-nederlandse commissarissen een aanwezigheidsvergoeding per fysieke bijeenkomst van de Raad van Commissarissen, van e 2.000,- voor de Europese leden en $ 4.000,- voor de Amerikaanse leden van de Raad van Commissarissen. Agendapunt 8.a: Bezoldigingsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur; Vaststelling van de wijzigingen in het beleid Op grond van artikel 2:135 BW en artikel 13 van de Statuten is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bevoegd, op voorstel van de Raad van Commissarissen, het bezoldigingsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur vast te stellen. Het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur werd vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in mei 2005 en laatstelijk gewijzigd in mei Het beleid is toegelicht in het remuneratierapport als onderdeel van het Jaarverslag In lijn met de bij ARCADIS gangbare praktijk om het bezoldigingsbeleid elke drie jaar te toetsen, heeft de ARCADIS Selectie en Remuneratie Commissie in opdracht van de Raad van Commissarissen recentelijk het bezoldigingsbeleid geëvalueerd, waarbij uitgangspunt was dat het beleid getoetst diende te worden aan de actuele marktsituatie, zonder de structuur van de beloning (ingrijpend) te veranderen. Daartoe is door een externe adviseur een benchmark analyse uitgevoerd, gebaseerd op een enigszins aangepaste arbeidsmarktreferentiegroep, bestaande uit Nederlandse ondernemingen van vergelijkbare complexiteit en omvang, alsmede een aantal Europese ondernemingen uit dezelfde sector als ARCADIS. De aanpassingen ten opzichte van de eerdere referentiegroep vloeien voort uit de gewijzigde omvang en positionering van ARCADIS. De nieuwe referentiegroep bestaat uit: Nutreco (NL), Imtech (NL), Heijmans (NL), USG People (NL), CSM (NL), Boskalis (NL), Fugro (NL), Draka (NL), Aalberts (NL), Grontmij (NL), Atkins (UK), WSP (UK), Pöyry (Fin), Sweco (S) en RPS (UK). Het bezoldigingsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur kent vier elementen: een vast jaarsalaris, een korte termijn variabele beloning (bonus), een lange termijn variabele beloning (aandelen en opties) en een pensioenregeling en andere emolumenten. Bij de evaluatie van het beleid heeft de arcadis Selectie en Remuneratie Commissie zich laten leiden door het mediaan niveau van de verschillende beloningselementen van hoofdzakelijk het Nederlandse deel van de referentiegroep. Op voorstel van de arcadis Selectie en Remuneratie Commissie, stelt de Raad van Commissarissen de navolgende wijzigingen in het bezoldigingsbeleid voor, en adviseert de Algemene Vergadering van Aandeelhouders deze wijzigingen goed te keuren (de niet genoemde elementen van het bezoldigingsbeleid blijven ongewijzigd, zie hiervoor het Jaarverslag 2010): Vast jaarsalaris Het huidige vaste jaarsalaris van de leden van de Raad van Bestuur bevindt zich duidelijk onder het mediaan niveau van het Nederlandse deel van de referentiegroep. Voorgesteld wordt het vaste salaris per 1 juli 2011 te verhogen naar dit mediaan niveau. Dit impliceert verhogingen van 16-22% voor de verschillende posities in de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen realiseert zich dat het hanteren van een referentiegroep een opdrijvend effect kan hebben op de beloning van bestuurders, maar acht de voorgestelde verhoging gerechtvaardigd gezien de gewijzigde omvang en positionering van de onderneming. Bovendien is bij de invulling van de recente vacatures in de Raad van Bestuur gebleken dat de verhogingen noodzakelijk zijn om kandidaten aan te trekken die over de vereiste kwaliteiten beschikken. Korte termijn variabele beloning (bonus) Bonussen kunnen variëren van 0% tot 60% van het vaste salaris, waarbij 40% wordt uitgekeerd bij het behalen van de doelstellingen. De criteria hebben betrekking op winst per aandeel, return op geïnvesteerd kapitaal en discretionaire criteria. Deze laatste worden voor elk van de leden van de Raad van Bestuur afzonderlijk vastgesteld. Voor de leden van de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor een geografisch gebied kan de in dat gebied verdiende EBITA als criterium worden toegevoegd. Voor een toelichting op de systematiek wordt verwezen naar het remuneratierapport in het Jaarverslag Met betrekking tot deze systematiek worden geen veranderingen voorgesteld, met uitzondering van de discretionaire criteria. De prestaties op deze criteria kunnen in de huidige systematiek niet overschreden worden, waardoor de bijdrage aan de bonus van deze criteria nooit meer bedraagt dan 10% van het vaste salaris. Voorgesteld wordt bij uitstekende prestaties op deze criteria, net als bij de financiële criteria, 50% extra toe te kennen, waardoor de bonusbijdrage vanuit discretionaire criteria kan oplopen tot 15% van het vaste salaris, zonder dat overigens het maximum van 60% van het vaste salaris kan worden overschreden. In de aandeelhoudersvergadering is regelmatig de vraag aan de orde geweest of gezien het belang dat ARCADIS toekent aan duurzaamheid, de prestaties op dat gebied onderdeel zouden moeten zijn van het bonusbeleid. De Raad van Commissarissen is van mening dat de discretionaire criteria voldoende mogelijkheden bieden voor het opnemen van criteria met betrekking tot duurzaamheid of andere onderdelen van maatschappelijk verantwoord ondernemen, zeker nu de invloed van deze criteria volgens het voorstel zoals hiervoor toegelicht, duidelijk toeneemt. Als onderdeel van de discretionaire criteria is er bovendien flexibiliteit in de invulling waardoor kan worden ingespeeld op specifieke omstandigheden. Lange termijn variabele beloning Met het oog op waardecreatie op langere termijn bevat het bezoldigingsbeleid een lange termijn variabele beloning in de vorm van prestatiegerelateerde aandelen en opties. Deze worden jaarlijks voorwaardelijk toegekend en zijn afhankelijk van het behalen van een prestatiemaatstaf na drie jaar. Deze maatstaf betreft Total Shareholder Return (TSR), gedefinieerd als koerswinst

7 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Toelichting op de agenda 7 plus dividendrendement. De volgende wijzigingen worden voorgesteld: Aanpassing peergroup Per cyclus van drie jaar worden de prestaties gemeten ten opzichte van een peergroup. De nieuwe peergroup bestaat uit de volgende met ARCADIS vergelijkbare ondernemingen: Grontmij (NL), Pöyry (Fin), Sweco (S), Atkins (UK), WSP (UK), RPS (UK), Hyder (UK), AECOM (US), Jacobs Engineering (US), Tetra Tech (US) en URS (US). RPS en Hyder zijn toegevoegd, terwijl White Young Green niet langer is opgenomen aangezien White Young Green niet meer aan de reguliere markt van de London Stock Exchange is genoteerd. De ARCADIS positie in de peergroup bepaalt welk deel van de eerder toegekende aandelen en opties onvoorwaardelijk wordt, volgens onderstaande tabel: Positie van ARCADIS t.o.v. de peergroup Aantal voorwaardelijke aandelen en opties dat onvoorwaardelijk wordt: 1 e 150% 4 e 100% 7 e 50% Lager dan 7 e 0% Posities tussen 1 en 7 Bepaald door interpolatie Aanpassing aantallen voorwaardelijk toe te kennen aandelen en opties In 2008 zijn de aantallen voorwaardelijk toe te kennen aandelen/ opties voor 3 jaren vastgesteld op / stuks per jaar voor de voorzitter en / stuks per jaar voor de overige leden van de Raad van Bestuur. Deze aantallen moeten voor de periode opnieuw worden vastgesteld, waarbij als uitgangspunt zal gelden dat de verwachte waarde op basis van de koers in het eerste kwartaal van 2011 voor de voorzitter 50% van het vaste salaris bedraagt en voor de overige leden van de Raad van Bestuur 40% van het vaste salaris (zie agendapunt 8.b). Overige opmerkingen In 2005 is de maximale korte termijn bonus terug gebracht van 80% naar 60% van het vaste salaris terwijl tegelijkertijd de lange termijn variabele beloning is verhoogd door er ook voorwaardelijke aandelen in op te nemen. Hiermee is de beloning voor de prestaties op langere termijn toegenomen ten opzichte van de beloning voor de korte termijn prestaties. In het remuneratierapport bij het Jaarverslag 2010 is het beleid met betrekking tot de behandeling van aandelen en opties ingeval van een eventuele overname van ARCADIS vermeld. In overeenstemming met de Code heeft de Raad van Commissarissen in het bezoldigingsbeleid zowel de ultimum remedium clausule als de claw back clausule ingevoerd (voor een toelichting zie het remuneratierapport bij het Jaarverslag 2010). Agendapunt 8.b: Bezoldigingsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur; Goedkeuring regeling toekenning of uitgifte van (rechten op) aandelen en opties aan de leden van de Raad van Bestuur Op grond van artikel 2:135 BW en artikel 13 van de Statuten is de Raad van Commissarissen bevoegd de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur vast te stellen, met inachtneming van het bezoldigingsbeleid. De Raad van Commissarissen legt regelingen in de vorm van (rechten op) aandelen ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Voorgesteld wordt de jaarlijks toe te kennen aantallen aandelen en opties aan de leden van de Raad van Bestuur in het kader van de lange termijn variabele beloning onder het hiervoor genoemde bezoldigingsbeleid, vast te stellen op aandelen en opties voor de voorzitter van de Raad van Bestuur en aandelen en opties voor de overige leden van de Raad van Bestuur. Deze aantallen gelden voor drie jaren (2011, 2012 en 2013) en kunnen bij het behalen van de eerste positie in de peergroup oplopen tot maximaal 150% van de genoemde aantallen. Agendapunt 9.a: Samenstelling van de Raad van Commissarissen; Herbenoeming van de heer G. Ybema Volgens het door de Raad van Commissarissen opgestelde rooster van aftreden zal de heer Ybema na afloop van de aandeelhoudersvergadering op 18 mei 2011 aftreden. De heer Ybema is opnieuw benoembaar en heeft zich voor herbenoeming beschikbaar gesteld. De heer Ybema maakt sinds 2003 deel uit van de Raad van Commissarissen. Hij voldoet aan het door de Raad van Commissarissen opgestelde profiel, en ook aan de onafhankelijkheidscriteria genoemd in de Code. Details van de kandidaat voor de voorgestelde herbenoeming conform artikel 2:142 lid 3 BW Naam Drs. Gerrit Ybema Geboortedatum 29 oktober 1945 Laatste vorige functie Staatssecretaris van Economische Zaken ( ) Nationaliteit Nederlandse Commissariaten Ventus Group B.V., Opvangregeling Leven N.V., Alliander N.V. Aandelen/opties in de Vennootschap Nee De Raad van Commissarissen doet een niet-bindende voordracht om de heer Ybema per de sluiting van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2011 te herbenoemen tot commissaris. Het voorstel tot herbenoeming van de heer Ybema is gebaseerd op zijn brede deskundigheid binnen de overheid op alle bestuurlijke niveaus, zijn grote bestuurlijke ervaring, zijn internationale oriëntatie, alsmede zijn waardevolle bijdrage aan de Raad van Commissarissen en de Commissies van de Raad van Commissarissen. Agendapunt 9.b: Samenstelling van de Raad van Commissarissen; Vacatures die bij de volgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders zullen ontstaan Volgens het rooster van aftreden zoals door de Raad van Commissarissen is vastgesteld, zal per het tijdstip van sluiting van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in mei 2012 de eerste termijn van de heer J.C.M. Schönfeld aflopen. De heer Schönfeld is statutair herbenoembaar. Vervolg op de volgende pagina

8 8 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Toelichting op de agenda Agendapunt 10: Samenstelling van de Raad van Bestuur; benoeming van de heer N.C. McArthur Per 1 oktober 2010 is de heer C.M. Jaski teruggetreden als lid van de Raad van Bestuur. Ter vervulling van de ontstane vacature, doet de Raad van Commissarissen een bindende voordracht voor de benoeming van de heer Neil C. McArthur (1961) tot lid van de Raad van Bestuur. De benoeming is voor een periode van (bijna) vier jaar met ingang van 1 september 2011 tot de sluiting van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in De heer McArthur is van oorsprong civiel en werktuigbouwkundig ingenieur. Geboren in Schotland, is hij inmiddels meer dan 25 jaar woonachtig in Nederland, met een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal. Hij behaalde cum laude zijn BSc in Civil Engineering aan de Universiteit van Glasgow en is een fully chartered Mechanical Engineer, M.I.Mech.Eng. Hij begon zijn carrière bij Shell International Petroleum Maatschapij B.V. Exploratie & Productie, waar hij van 1982 tot 1989 als projectmanager werkte aan grote investeringsprojecten in Qatar, en bij de NAM in Assen. In 1990 behaalde hij zijn MBA aan de INSEAD Business School in Fontainebleau, Frankrijk en ging werken voor Booz Allan Hamilton, nu Booz & Company, een internationale strategie consultancy onderneming. Als lid van het Global Executive Committee en managing director Europa, is hij verantwoordelijk voor de activiteiten in 15 Europese landen. Tevens bedient hij in de rol van Senior Vice President, Fortune 500 klanten in de energie-, chemie- en utilities markten. Naast het operationeel leiding geven in een top consultancy organisatie, heeft hij veel ervaring opgedaan met strategie ontwikkeling en implementatie, het managen van acquisitieprocessen en het optimaliseren van performance en organisatie ontwikkeling voor klanten. Tevens heeft hij leiding gegeven aan internationale multidisciplinaire teams die werkten voor klanten in heel Europa, Noord en Zuid Amerika, het Midden Oosten en Australië. De heer McArthur beschikt over een goede combinatie van technische achtergrond, brede strategische en operationele ervaring, een ruime internationale ervaring en oriëntatie, en bewezen kwaliteiten als leider in een professionele dienstverlenende organisatie. Dit maakt hem zeer geschikt als lid van de Raad van Bestuur van ARCADIS. De arbeidsvoorwaarden van de heer McArthur zullen in overeenstemming zijn met het bezoldigingsbeleid als herzien door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders onder punt 8.a van deze agenda. Onder voorwaarde dat de voorgestelde wijzigingen door de Aandeelhoudersvergadering worden vastgesteld, bedraagt het vaste jaarsalaris e ,-. Als onderdeel van zijn arbeidsvoorwaarden komt de heer McArthur in aanmerking voor de lange-termijn variabele beloning in de vorm van aandelen en opties, zoals die geldt voor leden van de Raad van Bestuur. Onder voorwaarde van goedkeuring door de Aandeelhoudersvergadering van de aantallen aandelen en opties genoemd onder punt 8.b van deze agenda, zal de heer McArthur dit jaar, net als de overige leden van de Raad van Bestuur, voorwaardelijke aandelen en voorwaardelijke opties ontvangen. In aanvulling daarop zal hij, ter compensatie van het vervallen van rechten bij zijn voormalige werkgever, voorwaardelijke aandelen, voorwaardelijke opties, alsmede onvoorwaardelijke opties ontvangen. Al deze aandelen en opties zullen als datum van toekenning hebben de eerste handelsdag na deze jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2011 waarop de aandelen ex-dividend noteren en een uitoefenprijs voor de opties gelijk aan de slotkoers van het ARCADIS aandeel op de dag van toekenning. Alle aandelen en opties hebben een vestingperiode van drie jaar, waarbij de vesting van de voorwaardelijke aandelen en voorwaardelijke opties afhankelijk is van vooraf vastgestelde prestatiecriteria, conform het bezoldigingsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur. In het geval van ontslag anders dan bij grove nalatigheid, en bij niet-verlenging van de benoeming na de termijn(en) van vier jaren, bedraagt de ontslagvergoeding voor de heer McArthur éénmaal het vaste jaarsalaris. De heer McArthur bezit per ultimo maart 2011 geen ARCADIS aandelen of rechten om aandelen te kopen. In overeenstemming met het huidige beleid inzake de voordracht van kandidaten voor de Raad van Bestuur, is de voordracht van de heer McArthur bindend. Aan een bindende voordracht kan alleen het bindende karakter worden ontnomen bij een besluit genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Krachtens Nederlands recht moeten de aandeelhouders bij een bindende voordracht door de Raad van Commissarissen kunnen kiezen tussen twee kandidaten voor de functie. De Raad van Commissarissen heeft besloten mevrouw B. Weerstra voor te dragen als de alternatieve kandidaat. Mevrouw Weerstra (1973) is Nederlands staatsburger. Zij heeft twaalf jaar als kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek gewerkt ( ), waarvan ruim vier jaar in New York. Zij hield zich voornamelijk bezig met corporate governance, fusies en overnames, financiële toezichtswetgeving en ondernemingsrecht in het algemeen. Mevrouw Weerstra is sinds April 2010 werkzaam bij ARCADIS N.V. als Secretaris van de Vennootschap en Hoofd Juridische Zaken. Mevrouw Weerstra bezit per ultimo maart ARCADIS aandelen en geen rechten om ARCADIS aandelen te kopen. Agendapunt 11.a: Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het toekennen of uitgeven van (rechten op) gewone aandelen en/of cumulatief financieringspreferente aandelen ARCADIS N.V. Voorgesteld wordt om de Raad van Bestuur aan te wijzen als bevoegd orgaan om, onder voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen en Stichting Prioriteit ARCADIS N.V. (de houder van de prioriteitsaandelen ARCADIS N.V.), over te gaan tot de uitgifte van gewone aandelen en/of cumulatief financieringspreferente aandelen in het aandelenkapitaal van ARCADIS N.V. Hierbij inbegrepen is de bevoegdheid tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen en/of cumulatief financieringspreferente aandelen.

9 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Toelichting op de agenda 9 Deze aanwijzing zal gelden voor een periode van achttien maanden, ingaande 1 juli De aanwijzing zal van toepassing zijn tot een maximum van 10% van het totaal van het uitgegeven aantal gewone aandelen en cumulatief financieringspreferente aandelen per het tijdstip van het besluit tot uitgifte van (rechten op) gewone aandelen en/of financieringspreferente aandelen, vermeerderd met 10% tot 20% indien de uitgifte plaatsvindt in het kader van een fusie of overname. Met het voorstel wordt beoogd dat slagvaardig kan worden ingespeeld op mogelijkheden tot uitbreiding van ARCADIS door middel van acquisities. Ter (gedeeltelijke) financiering van deze acquisities kan het gewenst zijn aandelen uit te geven. De effecten op de verwachte winst per aandeel vormen een belangrijk onderdeel van de besluitvorming. Daarnaast kan het nodig zijn aandelen uit te geven in het kader van aangegane verplichtingen uit hoofde van optieplannen. Gezien de financierings structuur van de Vennootschap wordt de emissiebevoegdheid gesteld op ten hoogste 10% van het uitgegeven aandelenkapitaal, met dien verstande dat deze bevoegdheid wordt uitgebreid naar 20% in geval van uitgifte in het kader van een fusie of overname. Agendapunt 11.b: Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het toekennen of uitgeven van (rechten op) cumulatief preferente aandelen ARCADIS N.V. Voorgesteld wordt om de Raad van Bestuur aan te wijzen als bevoegd orgaan om, onder voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen en Stichting Prioriteit ARCADIS N.V., cumulatief preferente aandelen in het aandelen kapitaal van ARCADIS N.V. uit te geven. Hierbij inbegrepen is de bevoegdheid tot het verlenen van recht(en) tot het nemen van cumulatief preferente aandelen. De aanwijzing zal geldig zijn voor een periode van achttien maanden, ingaande 1 juli De aanwijzing zal van toepassing zijn tot een maximum van 100% van het totaal aantal aandelen van de andere soorten waarin het maatschappelijk kapitaal voorziet, dat is uitgegeven op het moment van het besluit tot uitgifte van cumulatief preferente aandelen of de toekenning van rechten deze aandelen te verkrijgen. Het doel van de uitgiftemogelijkheid van cumulatief preferente aandelen is om de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen voldoende tijd te geven om te voorkomen dat de zeggenschapsverhoudingen bij de Vennootschap (ingrijpend) veranderen zonder dat de belangen van de Vennootschap en van alle betrokkenen in overweging worden genomen. Om de effectiviteit van de uitgifte van cumulatief preferente aandelen als beschermingsinstrument te handhaven strekt de omvang van de emissiebevoegdheid voor deze aandelen zich uit tot een maximum aantal gelijk aan het per het tijdstip van de emissie mogelijk geplaatste aantal aandelen van de andere soorten in het maatschappelijk kapitaal. Uitgangspunt bij de cumulatief preferente aandelen is dat deze aandelen niet langer zullen uitstaan dan noodzakelijk, met een maximum van twee jaar. Als de reden voor het hebben uitstaan van preferente aandelen niet langer bestaat, zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden voorgesteld om de preferente aandelen in te trekken. Agendapunt 11.c: Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten Voorgesteld wordt om de Raad van Bestuur aan te wijzen als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten, in relatie tot elke uitgifte of toekenning van (rechten op) aandelen door de Raad van Bestuur in het kader van de haar toegekende bevoegdheden. Deze aanwijzing zal gelden voor een periode van achttien maanden, ingaande 1 juli Geen voorkeursrechten bestaan met betrekking tot gewone aandelen die worden uitgegeven tegen een betaling anders dan in geld. In het geval van uitgifte van nieuwe gewone aandelen tegen betaling in contanten hebben houders van gewone aandelen een voorkeursrecht zich in te schrijven voor deze nieuwe aandelen gedurende een periode van tenminste veertien dagen, zoals zal worden bekend gemaakt in de Staatscourant. De bevoegdheid gevraagd onder dit agendapunt zal de Raad van Bestuur in staat stellen om voorkeursrechten met betrekking tot optieplannen te beperken of uit te sluiten. Daarnaast kunnen voorkeursrechten worden beperkt of uitgesloten met betrekking tot maximaal 20% van het totale geplaatste kapitaal op het moment van de beslissing (rechten op) aandelen uit te geven of toe te kennen indien het wenselijk is een acquisitie (gedeeltelijk) te financieren door middel van aandelen ARCADIS N.V. De Raad van Bestuur zal haar bevoegdheid slechts gebruiken met inachtneming van de in deze toelichting vermelde restricties en uitsluitend voor de in deze toelichting omschreven doeleinden. Agendapunt 12: Machtiging tot koop van aandelen ARCADIS N.V. Voorgesteld wordt overeenkomstig artikel 7.1 van de Statuten, de Raad van Bestuur te machtigen tot het doen verkrijgen door de Vennootschap van gewone en/of cumulatief financieringspreferente aandelen in het aandelenkapitaal van de Vennootschap anders dan om niet. De machtiging zal gelden voor een periode van achttien maanden, ingaande 1 juli De machtiging zal van toepassing zijn tot een maximum van 10% van het uitgegeven aandelenkapitaal. Gewone aandelen kunnen worden verkregen door inkoop ter beurze, of anderszins, tegen een prijs welke gelijk is aan ten minste de nominale waarde van de gewone aandelen en ten hoogste gelijk aan de beurskoers, verhoogd met 10%. Voor dit doel geldt als beurskoers het gemiddelde van de slotkoersen van de vijf beursdagen voorafgaande aan de dag van inkoop, zoals blijkt uit de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam N.V. De cumulatief financieringspreferente aandelen kunnen worden verkregen tegen een prijs welke gelijk is aan ten minste de nominale waarde van de financieringspreferente aandelen en ten hoogste het bedrag dat op die financieringspreferente aandelen is gestort, inclusief de nominale waarde en agio, verhoogd met een bedrag aan uitkering dat volgens artikel 8 van de statuten moet worden uitgekeerd indien die aandelen zouden worden ingetrokken.

10 10 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Steminstructie aandeelhouders Steminstructie aandeelhouders Voor deze Vergadering gelden ten aanzien van gewone aandelen als stem- en/of vergadergerechtigden zij die per woensdag 20 april 2011 (de Registratiedatum ) die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in de door de Raad van Bestuur daartoe aangewezen registers. Aan alle geregistreerde houders van aandelen op naam wordt een uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gezonden en een jaarverslag met daarin de Jaarrekening Houders van aandelen aan toonder die de Vergadering wensen bij te wonen, kunnen vanaf 21 april 2011 via de bij de intermediair waar hun aandelen in administratie zijn een registratiebewijs aanvragen dat als toegangsbewijs voor de Vergadering dient. Aandeelhouders kunnen deze aanvraag tot uiterlijk 11 mei 2011 indienen. Alle aandeelhouders kunnen zich op de Vergadering door een onafhankelijke derde laten vertegenwoordigen. Daartoe kunnen zij indien zij houder zijn van aandelen aan toonder na registratie bij de intermediair een volmacht met steminstructie geven aan ATC Management B.V. te Amsterdam. De volmacht kan worden verkregen via de website van de Vennootschap en via de intermediair en moet uiterlijk 11 mei 2011 om uur zijn ontvangen door ATC Management B.V., t.a.v. de heer R. Rosenboom, aan de Fred. Roeskestraat 123, 1076 EE te Amsterdam. Aan de geregistreerde houders van aandelen op naam zal een dergelijke volmacht met steminstructie worden verzonden. Ook hier geldt dat deze volmacht uiterlijk 11 mei 2011 door ATC Management B.V. moet zijn ontvangen op voornoemd adres. Indien aandeelhouders volmacht willen afgeven aan een ander dan ATC Management B.V., dan kunnen zij eveneens gebruik maken van de volmacht die de Vennootschap beschikbaar stelt op haar website of die te verkrijgen is via de intermediair. Om toegang te verkrijgen tot de Vergadering moet een derde die volmacht heeft verkregen deze volmacht, en indien van toepassing het registratiebewijs, meenemen naar de Vergadering. Aandeelhouders die niet in persoon of bij gevolmachtigde de Vergadering wensen bij te wonen, kunnen via de daarvoor bestemde website van RBS hun stem uitbrengen voorafgaand aan de Vergadering. Zij kunnen daarbij ATC Management B.V. als onafhankelijke derde verzoeken de stemmen aan de Vennootschap bekend te maken in de Vergadering. Voor het stemmen via de website kan de aandeelhouder tot 11 mei 2011 terecht op Intermediairs dienen uiterlijk op 12 mei 2011 aan RBS een opgave te verstrekken waarin het aantal aandelen is opgenomen dat voor de betreffende aandeelhouder voor de Vergadering wordt aangemeld. Voor de aanvang van de Vergadering kan bij de inschrijfbalie aan aandeelhouders en gevolmachtigden gevraagd worden zich te legitimeren. Wij verzoeken daarom alle vergadergerechtigden een geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs) mee te brengen.

11 Routebeschrijving Openbaar vervoer Het RBS kantoor te Amsterdam is uitstekend bereikbaar per openbaar vervoer. Het kantoor bevindt zich op twee minuten loopafstand van station Amsterdam Zuid, waar treinen, trams, metro en bussen stoppen. Metro en tram Vanaf station Amsterdam Sloterdijk: metro 50 richting Gein. Vanaf station Duivendrecht of station Bijlmer ArenA: metro 50 richting Isolatorweg. Vanaf Amsterdam Centraal station of station Amstel: metro 51 richting Westwijk. Vanaf Amsterdam Centraal station: tram 5 richting Amstelveen Binnenhof. Zie verder hieronder. Trein Neem de trein naar station Amsterdam Zuid. Volg de borden uitgang Zuid. U komt uit op het Gustav Mahlerplein. De ingang van RBS bevindt zich aan de linkerzijde van het plein. Auto Vanaf A10 ringweg zuid afslag S109 Amsterdam RAI. Vanuit richting Utrecht/Amersfoort Einde van de afslag linksaf (volg de borden WTC). Eerste weg meteen weer rechtsaf bij de stoplichten. U rijdt nu over De Boelelaan. Zie verder hieronder. Vanuit de richting Den Haag/Haarlem Einde van de afslag rechtsaf (volg de borden WTC). Eerste weg meteen linksaf bij de stoplichten. U rijdt nu over De Boelelaan. Na circa 700 meter rechtsaf de Beethovenstraat in. Bij het eerste stoplicht (RBS gebouw) linksaf de Gustav Mahlerlaan in. Aan de linkerzijde ziet u de ingang van Q-park, waar u uw auto kunt parkeren (let wel: dit is niet de parkeergarage onder het RBS gebouw). Na het parkeren van uw auto dient u de weg over te steken naar het RBS-gebouw. RBS

12

Imagine the result JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Imagine the result JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Imagine the result JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 16 MEI 2012 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Toelichting op de agenda De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Imagine the result. sustainable growth performance collaboration. Buitengewone Algemene Vergadering

Imagine the result. sustainable growth performance collaboration. Buitengewone Algemene Vergadering Imagine the result sustainable growth performance collaboration Buitengewone Algemene Vergadering 24 juli 2014 3 Buitengewone Algemene Vergadering van ARCADIS N.V. Notes to the agenda De Buitengewone Algemene

Nadere informatie

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Persbericht Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Assen, 18 april 2017 Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC), kondigt aan dat per 31 maart het

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv Agenda 2009 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv te houden op 22 april 2009 aanvang 14.30 uur plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost 2 csm agenda

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 2 mei 2017 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 26 april 2016 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 26 april 2016 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor

Nadere informatie

Imagine the result JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Imagine the result JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING Imagine the result JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 7 mei 2013 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Toelichting op de agenda De jaarlijkse Algemene Vergadering van ARCADIS N.V. zal worden

Nadere informatie

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Aalberts Industries N.V.

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481.

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481. Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op dinsdag 12 mei 2015 om 14:00 uur in het Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Die zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2016, vanaf 14.00 uur, in het Hilton Amsterdam hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. 1. Toespraak

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV 10 april 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Donderdag 10 april 2014 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden op donderdag 10 april 2014,

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMC Group N.V. ( TMC ), te houden op woensdag 21 april 2010 om 10.00 uur te Hotel Novotel

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. AGENDA. Pagina 1 van 5

HEIJMANS N.V. AGENDA. Pagina 1 van 5 HEIJMANS N.V. AGENDA Oproep Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden op woensdag 15 april 2015 om 14.00 uur in De Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45, 5211 VD s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015. Agenda 2015 - Heijmans

Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015. Agenda 2015 - Heijmans Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015 Agenda 2015 - Heijmans 1 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Oproep Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden

Nadere informatie

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0)

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0) Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op donderdag 23 mei 2013 om 14:00 uur in het Oseven Vergadercentrum in de Passenger

Nadere informatie

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam Agenda Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op donderdag, 19 mei 2016 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2011 van TMC Group N.V. ( TMC ) wordt gehouden op woensdag 20 april 2011, 14.00 uur te Dorint Sofitel Cocagne

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS 2012 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 9 mei 2012 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 7 mei 2012 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2016

Algemene vergadering van aandeelhouders 2016 Algemene vergadering van aandeelhouders 2016 Agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van AND International Publishers N.V. te houden op donderdag 12 mei 2016 om 10:00 uur in Novotel

Nadere informatie

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015 Aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Nutreco N.V., (de Vennootschap ) te houden op

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

IMPROVING QUALITY OF LIFE Jaarlijkse Algemene Vergadering Arcadis N.V. 25 april 2016

IMPROVING QUALITY OF LIFE Jaarlijkse Algemene Vergadering Arcadis N.V. 25 april 2016 IMPROVING QUALITY OF LIFE Jaarlijkse Algemene Vergadering Arcadis N.V. 25 april 2016 FOTO OMSLAG Met 240.000 reizigers per dag is het Centraal Station van Amsterdam het grootste station van Nederland.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 3 mei 2011 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2011 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Agenda. 1 Opening. 2 Jaarverslag 2007. 3 Jaarrekening 2007 en dividend

Agenda. 1 Opening. 2 Jaarverslag 2007. 3 Jaarrekening 2007 en dividend Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot nv, te houden op donderdag 8 mei 2008, aanvang 14.00 uur, in het Auditorium van de vanlanschottoren, Leonardo Da Vinciplein

Nadere informatie

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA Agenda 2017 - Heijmans HM AVA agenda 2017.indd 1 1 07-03-17 11:26 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Oproep Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen*

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen* AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op woensdag 25 mei 2016 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda De jaarstukken over

Nadere informatie

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V.

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V. (Closed-end beleggingsmaatschappij) DATUM VRIJDAG 22 APRIL 2016 TIJD 11.00 UUR LOCATIE AMSTERDAM HILTON HOTEL Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening 2. Verslag van de Directie 3. Remuneratierapport

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie 1. Opening AGENDA Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 14.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden

Nadere informatie

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen AGENDA voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Vopak N.V. te houden op donderdag 27 augustus 2009 Westerlaan 10, Rotterdam aanvang: 15.00 uur 1. Opening 2. a. Voorstel

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V.

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Op donderdag 1 mei 2014, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam.

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit)

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op maandag 27 april 2009, aanvang 14.00

Nadere informatie

AGENDA EN TOELICHTING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WAVIN N.V.

AGENDA EN TOELICHTING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WAVIN N.V. WavinWavin N.V. N.V. AGENDA EN TOELICHTING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WAVIN N.V. 27 april 2011 Solutions for Essentials Agenda Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering

Nadere informatie

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV te houden op dinsdag 31 mei om 14.30 uur in NH HOTEL,STATIONSWEG 75,3811 MH te Amersfoort. 1. Opening 2. Mededelingen 3.

Nadere informatie

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 Spreker Gerben Kip SPF Beheer Machtigingen stemmen Spoorwegpensioenfonds SPOV Machtigingen spreken Spoorwegpensioenfonds SPOV Datum

Nadere informatie

NN Group Jaarlijkse Algemene Vergadering 2015

NN Group Jaarlijkse Algemene Vergadering 2015 NN Group Jaarlijkse Algemene Vergadering 2015 Geachte aandeelhouder, Wij hebben het genoegen u uit te nodigen voor de jaarlijkse algemene vergadering van NN Group N.V. (de Vennootschap ). De vergadering

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op donderdag 21 mei 2015 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

Agenda AVA. 10 mei 2017

Agenda AVA. 10 mei 2017 Agenda AVA 10 mei 2017 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag 10 mei 2017 om 10.00 uur in het Novotel Rotterdam Brainpark, K.P. van der Mandelelaan 150,

Nadere informatie

Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang uur, in het Auditorium

Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang uur, in het Auditorium 1 Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang 14.00 uur, in het Auditorium van de vanlanschottoren, Leonardo da Vinciplein 60 te

Nadere informatie

Reed Elsevier NV. Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2009

Reed Elsevier NV. Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2009 Reed Elsevier NV Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2009 Donderdag 3 september 2009 om 11.00 uur Tjalling C. Koopmans zaal ten kantore van de vennootschap Radarweg 29, 1043 NX

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 20-4-2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 01 juni 2016 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT te Apeldoorn VERGADERSTUKKEN De toelichting

Nadere informatie

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 Agenda 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 TIJD 14.30 uur PLAATS Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., te houden op donderdag 20 april 2017, aanvang 11.00 uur in het Sofitel

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 6 mei 2013 Tijd 14.30 uur Plaats Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2013 Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. ( KPN ) nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op woensdag 15 april 2015 op het KPN hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen CORPORATE Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 9 april 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo 1. Opening

Nadere informatie

AGENDA. Keep creating. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V.

AGENDA. Keep creating. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. AGENDA 2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. Datum 15 mei 2017 Tijd 14.30 uur Plaats Mövenpick Hotel Amsterdam Centrum Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam Keep creating 2 CORBION

Nadere informatie

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 16 mei 2012 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht 1. Opening

Nadere informatie

AGENDA Opening en mededelingen.

AGENDA Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 27 april 2010 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 25-4-2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 06 juni 2017 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Bezoldiging in het boekjaar 2016

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Bezoldiging in het boekjaar 2016 AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 26 april 2017 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te 1012

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om 10.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen.* 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

Oproeping Algemene Vergadering 30 april 2015

Oproeping Algemene Vergadering 30 april 2015 Oproeping Algemene Vergadering 30 april 2015 2 BinckBank N.V. Oproeping tot de jaarlijkse Algemene Vergadering ( de Vergadering ) van BinckBank N.V. ( BinckBank ), gevestigd te Amsterdam, te houden op

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SUPER DE BOER N.V.

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SUPER DE BOER N.V. AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SUPER DE BOER N.V. Super de Boer N.V. nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit voor haar buitengewone algemene vergadering te houden

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vastned Retail N.V.

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vastned Retail N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vastned Retail N.V. I II Uitnodiging voor een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op maandag 24 november 2014 om 11.30 uur

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2015. 3. Bezoldiging in het boekjaar 2015

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2015. 3. Bezoldiging in het boekjaar 2015 AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 20 april 2016 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te 1012

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V. Agenda 1. Opening 2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2013 (ter informatie) 3. Uitvoering van het bezoldigingsbeleid (ter

Nadere informatie

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen*

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED RETAIL N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED RETAIL N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED RETAIL N.V. I UITNODIGING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN VASTNED RETAIL N.V. OP 15 MEI 2014 OM 13.00 UUR (CET) IN HET ROSARIUM,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 15

Nadere informatie

3. Samenstelling van de raad van bestuur Voorstel tot herbenoeming van de heer P-J. Sivignon als lid van de raad van bestuur van de vennootschap

3. Samenstelling van de raad van bestuur Voorstel tot herbenoeming van de heer P-J. Sivignon als lid van de raad van bestuur van de vennootschap Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op vrijdag 7 maart 009, aanvangende om.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt)

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt) OPROEPING Het bestuur (het "Bestuur") van R&S Retail Group N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de "Vergadergerechtigden") uit voor een algemene

Nadere informatie

1 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT Express N.V.

1 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT Express N.V. AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TNT EXPRESS N.V. Donderdag 18 september 2014, 10:00 uur TNT Centre Taurusavenue 111, 2132 LS Hoofddorp, Nederland 1 Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 25 MAART 2009

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 25 MAART 2009 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 25 MAART 2009 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2008 De Raad van Bestuur zal een

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen door de voorzitter van de raad van commissarissen van de Vennootschap (de "Raad van Commissarissen").

1. Opening en mededelingen door de voorzitter van de raad van commissarissen van de Vennootschap (de Raad van Commissarissen). Toelichting op de agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de "Algemene Vergadering") van ForFarmers N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 26 april 2017 1. Opening en

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

AGENDA. a. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2008. c. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de externe accountant

AGENDA. a. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2008. c. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de externe accountant AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 6 mei 2009 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan 41a

Nadere informatie

4. Jaarrekening 2011 en winstbestemming 4.a Vaststelling jaarrekening 2011 (ter beslissing) 4.b Vaststelling winstbestemming (ter beslissing)

4. Jaarrekening 2011 en winstbestemming 4.a Vaststelling jaarrekening 2011 (ter beslissing) 4.b Vaststelling winstbestemming (ter beslissing) Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate nv, te houden op donderdag 19 april 2012 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 1. Opening 2. Mededelingen

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag 11 december 2014 om 13:30 uur ten kantore van de vennootschap te Hoofddorp, Antareslaan 69-75.

Nadere informatie

C O N C E P T A G E N D A

C O N C E P T A G E N D A C O N C E P T A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op vrijdag 7 mei 2010 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2015

Algemene vergadering van aandeelhouders 2015 Algemene vergadering van aandeelhouders 2015 Agenda voor de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders op vrijdag 1 mei 2015 1. Opening van de algemene vergadering van aandeelhouders (de Vergadering ) 2.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 20 april 2017, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam UITNODIGING Geachte aandeelhouder, Hierbij hebben wij het

Nadere informatie

sustainable growth performance collaboration Jaarlijkse Algemene Vergadering

sustainable growth performance collaboration Jaarlijkse Algemene Vergadering Imagine the result sustainable growth performance collaboration Jaarlijkse Algemene Vergadering 16 Mei 2014 3 Jaarlijkse Algemene Vergadering ARCADIS N.V. Notes to the agenda De jaarlijkse Algemene Vergadering

Nadere informatie

9. Vermindering van het geplaatste kapitaal zonder terugbetaling*

9. Vermindering van het geplaatste kapitaal zonder terugbetaling* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

Agenda en toelichting. jaarlijkse algemene vergadering. van aandeelhouders van 24 april 2013

Agenda en toelichting. jaarlijkse algemene vergadering. van aandeelhouders van 24 april 2013 012 Agenda en toelichting jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 24 april 2013 Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op woensdag 24 april 2013 om 15.00

Nadere informatie

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv Donderdag 28 maart 2013 om 15.00 uur Hoofdkantoor Randstad Diemermere 25 1112 TC Diemen Agendapunten 1, 2a, 2c, 8 en 9 zijn slechts

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2015 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommissie ingesteld. De selectie/remuneratiecommissie

Nadere informatie

3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur

3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur Uitnodiging tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering De Buitengewone Algemene Vergadering van Ballast Nedam N.V. zal worden gehouden op 30 oktober 2015, aanvang 14.00 uur op het hoofdkantoor

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

5 Dividend a. Reserverings- en dividendbeleid (ter bespreking) b. Vaststelling van dividend (ter stemming)

5 Dividend a. Reserverings- en dividendbeleid (ter bespreking) b. Vaststelling van dividend (ter stemming) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van BE Semiconductor Industries N.V te houden op woensdag 25 april 2012 om 14:00 uur op het hoofdkantoor van BE Semiconductor Industries

Nadere informatie