Duurzame energie begrijpen in 10 minuten!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzame energie begrijpen in 10 minuten!"

Transcriptie

1 Duurzame energie begrijpen in 10 minuten! Over energie, exergie, WKO, Warmtepomp en Hybride Systemen Colt International Postbus AA Cuijk Tel:

2 Duurzame energie begrijpen in 10 minuten! Over het thema duurzaamheid raken we niet uitgepraat de laatste jaren. Wie het begrip erop naslaat in Wikipedia of de Dikke van Dale, krijgt de volgende betekenissen: lang durend; het milieu weinig belastend; een strategie of productiemethode die natuurlijke hulpbronnen of grondstoffen niet uitput. Met z n allen hebben we afspraken gemaakt om dit te bereiken: Reduceer > 20% in broeikasgas emissies uit primaire energie bronnen in 2020 (ref nivo); Kyotoprotocol; 50% minder CO 2 in 2050 (ref niveau) ; Max. globale Temperatuur T< 2 C (ref. pre-niveau). Energiezuinig, minder CO 2 -uitstoot, meer alternatieve energiebronnen gebruiken en tegelijkertijd comfortabel, gezond en kostenbewust zijn kernbegrippen in de huidige bouw. Kennis van energie is hiervoor onontbeerlijk. 2 Satellietfoto s van de Noordpool met 30 jaren tijdsverschil Energie en Exergie Een hoofdrol is hierin weggelegd voor het zorgvuldig omgaan met energie. In opeenvolgende stappen. Te beginnen met het reduceren van de energievraag, gevolgd door het opslaan en hergebruik van energie, gevolgd door het gebruik van duurzame energie voor de resterende vraag en tot slot het ultieme doel door waar mogelijk energie te leveren. Energie Wat energie inhoudt, daar kan iedereen zich wel iets bij voorstellen. Energie is nodig om arbeid te verrichten, warmte, licht of geluid te produceren of om iets te laten bewegen. Energie kan opgeslagen liggen in brandstoffen zoals kolen, olie, gas of hout, maar is ook in de natuur aanwezig in de vorm van zonne-, wind, getijde- of geothermische energie. Vormen van energie zijn: kinetische energie potentiële energie elektromagnetische energie nucleaire energie warmte straling chemische energie elektrische energie 2 Volgens de eerste hoofdwet van de thermodynamica gaat energie nooit verloren. Energie kan wel omgezet worden in een andere vorm van energie. Die andere vorm van energie kan een andere kwaliteit hebben. Die kwaliteit wordt uitgedrukt met de term exergie. Een begrip dat lastiger voor te stellen is en daarom hieronder kort uitgelegd zal worden. Exergie De definitie van exergie in Wikipedia: Exergie is de maximale hoeveelheid arbeid die (in theorie) uit een medium (vloeistof, gas) gewonnen kan worden bij het in evenwicht brengen met de omgeving. Anders gezegd; exergie geeft aan op welk hoogwaardig of laagwaardig niveau de energie zich bevindt. Bijvoorbeeld een gasvlam heeft een temperatuur van 600/700ºC. Dat is een hoge temperatuur, wat een krachtig niveau inhoudt. Dat betekent dat een gasvlam hoogwaardige energie is. Het gaat dus niet om de hoeveelheid energie maar om de kwaliteit van de energie. Ook elektriciteit is bijzonder hoogwaardig. Daarentegen is een stuwdam met een dusdanig klein verval, dat er nauwelijks een turbine mee aangedreven kan worden, laagwaardig. Alleen als de exergie van een bron hoger is dan van het doel vindt energietransport plaats. Een eenvoudig voorbeeld: een balletje laten vallen vanaf 2 meter hoogte is een hogere exergie dan vanaf 1 meter hoogte omdat dit tegen de gravitatie in gaat. De potentiële energie is hoger. Energie, Exergie en verspilling Energie kan op vele manieren opgeslagen worden, zoals o.a. in druk, kracht, beweging, licht, geluid, elektriciteit, warmte, chemisch, latent, kernenergie. Energie gaat altijd van een hoog niveau naar een laag niveau (2e hoofdwet van de thermodynamica). Omdat de energie verandert van kwaliteit en niet meer voor hetzelfde doel gebruikt kan worden, is het voor een duurzaam gebruik van energie aan te raden om het

3 (exergie-)verlies zo laag mogelijk te houden. Het verbranden van aardgas, bijvoorbeeld, heeft een hoge waarde van 700ºC. Wanneer je daarmee water gaat verwarmen naar 40ºC is dat eigenlijk jammer van de hoge exergie. Je kunt het beschouwen als een soort verspilling. Warmte- en Koude Opslag (WKO) Warmte- en koude opslag in de bodem is een duurzame techniek die veel energie bespaart. In de bodem bevindt zich koel grondwater dat in de zomer gebruikt kan worden om een gebouw te koelen. Is na gebruik het water opgewarmd dan wordt dit opgeslagen in de bodem en kan het in de winter gebruikt worden om een gebouw te verwarmen. Natuurlijk is het zo dat de bodem hiervoor geschikt moet zijn. In Nederland is ca. 70% van de bodemsamenstelling in diverse regio s passend. Zo bieden de zandgronden goede mogelijkheden voor een open bronssysteem en kleigronden voor een gesloten systeem. Voor kleine toepassingen (woningen) wordt vaak gebruik gemaakt van een gesloten bron, de zgn.bodemlussen, terwijl voor de middelgrote en grote toepassingen (kantoren, utiliteitsbouw, appartementencomplexen) open bronnen worden ingezet. In veel provincies is voor een gesloten WKO-systeem een thermisch vermogen van 70 kw en voor open WKO-systeem een debiet van 10 m 3 /h of een jaarlijkse onttrekking van m 3 de grens waarboven een vergunning aangevraagd moet worden. Een wat groter (utiliteits-)gebouw zit al snel aan die grens. Het vergunningtraject is relatief complex. Daarnaast zijn open bronnen in de zgn. waterwingebieden in Nederland verboden. Daarentegen zijn er steeds meer inventieve mogelijkheden om grote gebouwen op een kleine bron aan te sluiten, zoals met behulp van een mini WKO. Duurzame hybride systemen Bij hybride systemen draait alles om uitwisseling van meerdere bronnen. Het doel van een hybride systeem is om energiestromen en exergieniveaus die zo dicht mogelijk bij elkaar liggen, aan elkaar te koppelen om zo tot de meest praktische oplossing, lees met het minste exergieverlies, te komen. Bijvoorbeeld: een propeller met een vastgelegde snelheid van 1m/sec. wordt aangedreven door een waterval die daarvoor een hoogte van 10 m. nodig heeft. Het is niet efficiënt om in dit geval een waterval met een hoogte van 100 m. te gebruiken. Dan zou de klep voor 90% dicht moeten, wat een aanzienlijk smoorverlies van energie inhoudt. In hybride systemen worden daarom bronnen aan elkaar gekoppeld met een exergieverschil dat klein is en in de ogen van velen zelfs nutteloos is. Zo is de grondtemperatuur in Nederland gemiddeld 10-12ºC. Toch worden gebouwen veelal nog elektrisch of met opgewekte energie gekoeld. De vele stappen die tussen het opwekken van de koude en het transport zitten, leveren veel energieverlies en exergieverlies. Jammer, want menig gebouw kan met koude uit de grond gekoeld worden. Ook voor verwarmen geldt hetzelfde principe. Het belangrijkste kenmerk van duurzame verwarming is het gebruik van laagwaardige warmte. De toegepaste methode zorgt er ook voor dat de afgifte op een zo laag mogelijke, passende, temperatuur geschiedt. Duurzaam denken, betekent voor nu en in de toekomst dan ook vooral anders denken. Een duurzaam hybride systeem is opgebouwd uit vier onderdelen: 1. Aanbieders van energie 2. Buffering van energie 3. Transport van energie 4. Gebruikers van energie 3

4 1. Aanbieders van energie Onder aanbieders van energie verstaan we alle vormen en bronnen van energie. Van hoogwaardige energie zoals aardgas, kolen, olie, kernenergie, zonne-energie, hout, biomassa, windenergie en blauwe energie uit osmose of elektrodialyse tot laagwaardige varianten zoals restwarmte, bodemopslag, oppervlaktewater, afvalstromen etc. Met vaak elektriciteit als vorm van de energie. Hierbij moet aangetekend worden dat laagwaardige energie zeker ook hoogwaardig kan zijn. In de industrie zijn de reststromen vaak laagwaardig (20º - 30º). In vergelijking met de hoogwaardige energie van een cv (80 º) lijkt het nutteloze energie. Op de juiste manier gekoppeld kunnen echter veel van de stromen in de industrie ingezet worden voor zowel het opwekken als de buffering van energie. Belangrijk bij het maken van de juiste keuze is om er op te letten dat de laagwaardige energie hoogwaardig genoeg is voor de toepassing. Wanneer meerdere bronnen op een intelligente manier met elkaar gecombineerd worden, is er sprake van een hybride ontwerp. De bronnen, energiestromen, die hierin gebruikt worden, hoeven niet noodzakelijk onderdeel van het eigen gebouw (of complex) uit te maken. In veel gevallen levert het veel op wanneer ook de omgeving of de buren er bij betrokken worden. Welke aanbieder de juiste keuze is, is sterk afhankelijk van de lokale situatie. In veel gevallen zijn meerdere keuzes en/of een combinatie van keuzes mogelijk. 2. Buffering van energie Uit bovenstaande wordt al duidelijk dat ook laagwaardige energie nuttig wordt wanneer je deze op een ander moment voor iets kunt inzetten. Opslag of buffering maakt dit mogelijk. Er zijn echter meer redenen waarom het bufferen van energie aan te bevelen is: 1. Buffering lost het probleem van het wisselende vraag en aanbodpatroon per etmaal, week of seizoen op. 2. Het kan ingezet worden om de dimensionering van de aanbieder te verkleinen. Een kleine aanbieder en een grote buffer betekent nog steeds voldoende vermogen op het moment dat het nodig is. Zo kan bijvoorbeeld een klein zonnepaneel op een caravan met een toereikende accu er nog steeds voor zorgen dat de hele avond van duurzame stroom gebruik gemaakt kan worden. 3. Buffering biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van verschillende tarieven voor energie. Het energietarief wordt steeds meer afhankelijk van schaarste. We kenden al een nachttarief, met intelligente meters worden ook de tarieven intelligent. 4. Buffering leidt tot energiebesparing omdat niets weggegooid wordt wat later nog gebruikt kan worden. Elektriciteit Elektriciteit (hoogwaardig) laat zich moeilijk opslaan. Iedereen is bekend met de snelheid waarmee batterijen leeglopen. Op dit moment is het nog zo dat centrales elektriciteit opwekken om te voldoen aan de pieken waarop de hele samenleving 4 stroom nodig heeft. Willen we in de toekomst duurzaam met energie omgaan, dan is het zaak om anders met elektriciteit om te gaan. De smart grid is hiervoor een uitstekende tool. De smart grid is een intelligent elektriciteitsnetwerk waarin aanbod en verbruik van elektriciteit in zowel plaats als tijd op elkaar afgestemd wordt. Het rekent af met overschotten en tekorten. De energieleverancier is een partner bij het herplaatsten van de elektrische energie in tijd en plaats. Energie wordt op deze manier niet echt gebufferd maar mondiaal gedeeld. Daarin ligt ook het grote verschil tussen elektriciteit en thermische energie, die wel gebufferd kan worden. Thermische energie (water) In water laat energie zich goed opslaan. Water heeft de hoogste soortelijke warmte van alle gangbare stoffen en is daarmee niet alleen geschikt voor opslag maar ook een ideaal medium om energie mee te verplaatsen aangezien water per volume-eenheid veel energie kan opnemen. In de praktijk worden verschillende methoden toegepast om energie met water op te slaan: Getijden Stuwdammen Thermische tanks, Sprinkler tanks, Proceswater tanks Thermische gebouwactivering, betonkernactivering WKO gesloten en open Open water, rivieren PCM (zout en water) en Thermo chemische opslag In de hybride gedachte is water al decennialang de transportdrager van thermische energie. Het is natuurlijk, veilig, goedkoop, overal beschikbaar, breed geaccepteerd en beheersbaar. 3. Transport van energie Macroniveau De meest gebruikelijke wijze van het transporteren van energie is via elektrische stroom. Andere conventionele manieren zijn het rondvaren en/of rondpompen van olie, kolen en aardgas over de wereldbol. Microniveau Op locale schaal kennen we o.a. onderstaande transportmiddelen: Lucht De energie-inhoud en dichtheid van lucht is gering. Om lucht voor het transport van energie te gebruiken, zijn dan ook grote installaties nodig. Koudemiddelen Koudemiddelen zijn zeer efficiënt in het verplaatsen van energie. Inmiddels vormen de milieu-effecten van synthetische koudemiddelen een probleem. Daarom staan de natuurlijke koudemiddelen, zoals CO2, Ammoniak en Koolwaterstoffen, volop in de belangtelling. Bij het gebruik van deze koudemiddelen moet wel rekening met de veiligheidsvoorschriften gehouden worden en met de beperking van de vulling. Batterijen Batterijen zijn (nog) groot en zwaar in verhouding met de energie die er in kan. Stadsverwarming Hierbij wordt de energie naar de huizen gebracht om deze te

5 verwarmen, vaak met water. Dit kan restwarmte zijn, die in de zomer vaak vernietigd wordt. Water De soortelijke warmte van water is 4,18 kj/kgk. Daarmee is water een ideaal transportmedium. Niet nieuw. De Romeinen bouwden al aquaducten om hun thermen te verwarmen. Water kan over lange afstanden getransporteerd worden. Welk transportmedium ook gekozen wordt, het is zaak er voor te zorgen dat het medium zo goed mogelijk past bij het energieniveau dat aangeboden wordt. Anders betekent het onherroepelijk efficiencyverlies. Hoogwaardige energie transporteren, betekent een risico op extra verliezen onderweg. 4.Gebruikers van energie De gebruiker van energie bevindt zich over het algemeen in het gebouw waarin mensen wonen, leven, werken of recreëren. Het zijn de huishoudelijke apparaten, de ventilatie-, verwarming- en koelsystemen en de warmtepomp. In de industrie komen daar ook nog de processen bij. In een hybride systeem zijn alle gebruikers koppelbaar aan elkaar, de opwekkers en de buffers. In formule: Waarbij: Tk = temperatuur koel Tw = temperatuur warm (Temperatuur in Kelvin) Uit deze formule volgt dat EER = COP + 1 bij dezelfde temperaturen. De Warmtepomp De warmtepomp neemt onder de gebruikers van energie een speciale plaats in. Een warmtepomp wordt namelijk ingezet om het exergieniveau van de energie op een hoger peil te brengen. Daar waar de laagwaardige energie niet voldoende is en deze hoogwaardiger gemaakt moet worden, is de warmtepomptechniek een manier om tot een zeer gunstige energieprestatie te komen. Een warmtepomp heeft vaak elektriciteit als aandrijfkracht, maar kan echter ook aangedreven worden door andere vormen van energie, zoals restwarmte, aardgas, zonne-energie, magnetisme en geluid. Het rendement Wat bij het gebruik van warmtepompen vooral van belang is, is het rendement van het systeem. Dit is van veel factoren afhankelijk. Bij iedere omzetting van energie naar een andere vorm gaat energie verloren. Het rendement kan nooit 100% zijn. Vaak wordt het rendement van een warmtepomp uitgedrukt in de COP (Coëfficiënt of Performance). De warmtepomp is echter slechts een deel van een systeem en het verdient dan ook aanbeveling het rendement over het totale systeem te meten, over het gehele jaar door gebruik te maken van de SPF, de Seasonal Performance Factor. De SPF geeft het conversierendement per seizoen aan in een verhoudingsgetal van de geproduceerde energie en de gebruikte primaire energie. De SPF van een systeem is afhankelijk van het type bron, het opweksysteem en het afgiftesysteem in het gebouw. Ieder seizoen heeft een eigen rendement en ook het rendement van een warmtepomp varieert van moment tot moment. We drukken het rendement voor verwarmen uit in COP, in combinatie met de SPF wordt dat de SCOP. Het rendement voor koelen wordt uitgedrukt in de EER (Energy Efficiency Ratio), in combinatie met de methode SPF wordt dat de SEER. Voor alle energie omzetting is de exergie een maat voor het rendement. De Fransman Sadi Carnot formuleerde in 1825 als eerste het Carnotrendement: het hoogst theoretisch haalbare rendement van een cyclus met twee temperaturen (2e hoofdwet van de thermodynamica). 5 Energielabel voor warmtepompen volgens aankomende richtlijn EU2009/125/EG

6 Nieuwe wetgeving Op 1 januari 2013 wordt Europese wetgeving van kracht (EU verordening nr. 206/2012) ter uitvoering van de richtlijn 2009/125/EG inzake het ecologisch ontwerp van luchtgerelateerde airconditioners en ventilatoren. De wetgeving heeft als doel producten met een te lage SCOP en SEER van de EU markt te weren. Er wordt voor de SCOP onderscheid gemaakt in 3 klimaatzones voor verwarmen: gemiddeld, warmer en kouder gebied. Voor de SEER worden er 4 buitentemperaturen gehanteerd: 20 C, 25 C, 30 C en 35 C. Per klimaatgebied wordt er per uur berekend en gesommeerd over alle in deze zones voorkomende uren volgens tabellen. De eisen voor minimale SCOP en SEER worden per 1 januari 2014 nog verder opgehoogd. Voor toestellen voorzien van een koudemiddel met een hoog broeikaseffect (GWP>150) zijn de eisen nog scherper: de minimale SEER eis voor toestellen onder 6 kw wordt 4,60. Nadere informatie kan gevonden worden in genoemd publicatieblad van de EU en de normen NEN:EN 14825:2012, en Stijging van het gebruik van PV cellen per werelddeel Energie gaat nooit verloren Energie gaat nooit verloren, maar het is wel aan de mens het niet te verspillen. Geen enkele deskundige twijfelt er nog aan dat er een einde komt aan het gebruik van fossiele energie. Hoe lang we nog toekomen met de reserves olie, aardgas, steenkool en uranium is onderzocht door KEMA. De conclusie is dat onze reserves beperkt zijn. Volgens KEMA hebben we nog voor slechts 55 jaar voldoende, eventueel 75 jaar als nog een aantal velden kunnen worden geëxploiteerd. Wanneer dat nog niet voldoende reden is om de weg naar duurzame energie in te slaan, dan toch wellicht de onmiskenbare klimaatverandering van de laatste decennia. In 2007 kwam het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPPC) tot de conclusie dat de mens wel degelijk een invloed heeft op de opwarming van de aarde. Eerder al bevestigde het IPPC dat er een ongekende klimaatverandering plaatsvindt. Door de grote schaal waarop de mens in de afgelopen eeuw steenkool, olie en gas is gaan verstoken, is verhoogd CO 2 vrijgekomen. Dit in combinatie met de uitstoot van methaangas, veroorzaakt door het fossiele energiegebruik, heeft directe gevolgen voor de opwarming van de aarde. De gevolgen kunnen desastreus zijn. Redenen in overvloed om hier iets aan te doen. Duurzaam bouwen betekent rekening houden met de reserves die de aarde ons biedt en er voor zorgen dat ook toekomstige generaties in hun eigen behoeften kunnen voorzien (Brundtland commissie, 1987). Stap één is het zorgvuldig omgaan met energie, wees bewust van de exergie en kies vervolgens de meest duurzame oplossing.. Bronnen - Publicatieblad van de Europese Unie C172/1, Publicatieblad van de Europese Unie C172/25, Energie EU 626, Agentschap.nl - Whitepaper Duurzaamheid & Energie BouwKennis - IPPC, Climate Change Al Gore, An inconvenient thruth - IAEA GreenCogEU - Green BizWorld Over Colt Colt is een internationale onderneming die al meer dan 80 jaar gespecialiseerd is in de ontwikkeling, productie, installatie en het onderhoud van systemen die zorgen voor eenwerk- en leefomgeving waarin luchtkwaliteit, daglicht en veiligheid gewaarborgd zijn. Zowel voor de industrie als voor de utiliteitsbouw is Colt actief op het gebied van: Klimaattechniek Brandveiligheid Daglichttechniek Buitenzonwering Zorgvuldig omgaan met natuurlijke hulpbronnen en het ontwikkelen van energiezuinige oplossingen zijn voor Colt het speerpunt voor de toekomst. Innovaties, energiebesparende technieken én het combineren van bestaande technieken met nieuwe ontwikkelingen die daarmee bijdragen aan duurzame oplossingen vormen de basis hiervoor. 6

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid

Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid Duurzame glastuinbouw met Warmte/Koude Opslag, WKK en Zeer Lage Temperatuur Verwarming Dit rapport werd in opdracht van InnovatieNetwerk en Stichting Innovatie

Nadere informatie

Duurzame Energie. Samen groen

Duurzame Energie. Samen groen Duurzame Energie Samen groen 2 Samen Groen COLOFON Opgesteld in eigen beheer door de gemeente Sluis, 15 mei 2012 Projectleider: Vormgeving: Fotografie: Albert Ingels Gemeente Sluis Louis Drent Danny de

Nadere informatie

Energieverbruik in de industrie. Handboek voor Leerlingen

Energieverbruik in de industrie. Handboek voor Leerlingen Energieverbruik in de industrie Handboek voor Leerlingen Editie NL 1.0 - Oktober 2010 Bekijk de IUSES project website www.iuses.eu voor nieuwe en verbeterde versies. Disclaimer Dit project wordt gefinancierd

Nadere informatie

Water als bron van duurzame energie. Inspiratieatlas van mogelijkheden

Water als bron van duurzame energie. Inspiratieatlas van mogelijkheden Water als bron van duurzame energie Inspiratieatlas van mogelijkheden Deltares augustus 2008 2 Water als bron van duurzame energie Inhoud Inhoud 3 Voorwoord 5 Opgewekt uit water 7 1. Beschrijving van technieken

Nadere informatie

Positioning paper. Warmtepompen in de woningbouw & vraagsturing

Positioning paper. Warmtepompen in de woningbouw & vraagsturing Positioning paper Warmtepompen in de woningbouw & vraagsturing April 2015 Samenvatting Positioning paper Warmtepompen in de woningbouw & vraagsturing Slimme netten Slimme netten kunnen op verschillende

Nadere informatie

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO)

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) 17 februari 2010 Door: Projectgroep DEPW In samenwerking met: Werkgroep Energie van Meerstad de Haas & Partners AM Energy Auteurs: Frans de Haas (de Haas &

Nadere informatie

Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties

Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties Afdrukdatum 02 08 2010 1 Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties Atriensis b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Duurzaam Koelen van datacenters Het mes snijdt aan twee kanten

Duurzaam Koelen van datacenters Het mes snijdt aan twee kanten Duurzaam Koelen van datacenters Het mes snijdt aan twee kanten 2 Duurzaam Koelen van datacenters Inhoud Duurzaam Koelen van datacenters 3 1 Het koudewiel van KyotoCooling 6 2 Het koelconcept DataCenterCooling

Nadere informatie

Energie-efficiënt herinrichten van computerruimten en datacenters

Energie-efficiënt herinrichten van computerruimten en datacenters Energie-efficiënt herinrichten van computerruimten en datacenters september 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Deel 1 Deel 2 Deel 3 Wereldbeeld 4 Inleiding 6 Het energetisch optimale datacenter 9 De EUE voorbij

Nadere informatie

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Een studie naar de effecten van energie- en milieuambities van lokale en regionale overheden en lokale klimaatinitiatieven in de Stedendriehoek

Nadere informatie

de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening

de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening De 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening BEKENDHEID EUROPESE ENERGIEDOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Postbus 177 2600 MH Delft T +31 (0)88 335 82 73 info@deltares.nl www.deltares.nl. Het Duurzame Vermogen van Water

Postbus 177 2600 MH Delft T +31 (0)88 335 82 73 info@deltares.nl www.deltares.nl. Het Duurzame Vermogen van Water Postbus 177 2600 MH Delft T +31 (0)88 335 82 73 info@deltares.nl www.deltares.nl Het Duurzame Vermogen van Water Het Duurzame Vermogen van Water Voorwoord Als er één onderwerp is waarvan ik de afgelopen

Nadere informatie

Zonne-energie in de historische omgeving. Groene gids

Zonne-energie in de historische omgeving. Groene gids Zonne-energie in de historische omgeving Groene gids Overige groene gidsen of wegwijzers: Zonne-energieplannen en monumenten: wegwijzer voor vergunningverleners Zonne-energie en uw monument: wegwijzer

Nadere informatie

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Economie Klimaat en energie

Nadere informatie

&U Ondernemen met nieuwe energie

&U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie 1 Voorwoord De gebouwde omgeving energieneutraal of zelfs energieleverend. Collectieven van buurtbewoners, bedrijven en scholen die samen

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Installeer zelf en bespaar 50%

Installeer zelf en bespaar 50% ENERGIEGIDS OP WEG NAAR OPTIMAAL ENERGIEVERBRUIK OKTOBER 2007 PASSIEFHUIZEN Huizen zonder centraal verwarmingssysteem die het hele jaar door een aangename binnentemperatuur hebben: het kan. Passiefhuizen

Nadere informatie

Energiebesparing door best beschikbare technieken voor koeling van serverruimtes

Energiebesparing door best beschikbare technieken voor koeling van serverruimtes Energiebesparing door best beschikbare technieken voor koeling van serverruimtes Rapport CE Delft, oktober 2014 Opgesteld door: M.R. (Maarten) Afman A.H. (Anouk) van Grinsven A. (Ab) de Buck Energiebesparing

Nadere informatie

De energierevolutie: de grootste uitdaging ooit. Meer dan 700 energieonderzoekers van de TU Delft gaan samen met partners - deze uitdaging aan

De energierevolutie: de grootste uitdaging ooit. Meer dan 700 energieonderzoekers van de TU Delft gaan samen met partners - deze uitdaging aan De energierevolutie: de grootste uitdaging ooit Meer dan 700 energieonderzoekers van de TU Delft gaan samen met partners - deze uitdaging aan De energierevolutie: de grootste uitdaging ooit The oil age

Nadere informatie

Duurzame Energie bedrijfsbezoeken

Duurzame Energie bedrijfsbezoeken Duurzame Energie bedrijfsbezoeken 2009 J.H. Gielen, maart 2010 C point Horst Hoofdstukken 1. Opdracht, aanmelding en planning... 2 1.1 Opdracht... 2 1.2 Aanmeldingen en extra werving... 2 1.3 Selectie...

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

THEMANUMMER. Elektrische voertuigen. Afgiftekantoor Brussel X Nummer 73 Januari 2011 http://www.febiac.be

THEMANUMMER. Elektrische voertuigen. Afgiftekantoor Brussel X Nummer 73 Januari 2011 http://www.febiac.be THEMANUMMER Elektrische voertuigen Afgiftekantoor Brussel X Nummer 73 Januari 2011 http://www.febiac.be 02 1) Een alternatief voor benzine en diesel a. Luchtkwaliteit sneller verbeteren b. Klimaatverandering

Nadere informatie

Energieopslaglabel. Een methode voor het vergelijken van het volledige spectrum van opslagsystemen

Energieopslaglabel. Een methode voor het vergelijken van het volledige spectrum van opslagsystemen Energieopslaglabel Een methode voor het vergelijken van het volledige spectrum van opslagsystemen Energieopslaglabel Een methode voor het vergelijken van het volledige spectrum van opslagsystemen Auteurs:

Nadere informatie

Infoavond alternatieve verwarmingssystemen: textuele versie. 1. Wat loopt er mis met ons klimaat

Infoavond alternatieve verwarmingssystemen: textuele versie. 1. Wat loopt er mis met ons klimaat Infoavond alternatieve verwarmingssystemen: textuele versie. 1. Wat loopt er mis met ons klimaat Almaar stijgend energieverbruik CO² percentage in atmosfeer stijgt Earth Overshoot Day steeds vroeger Alles

Nadere informatie

Isoleren: de basis. EPC 0,6 oplossingen. Isoleren: de basis. www.rockwool.nl. Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen

Isoleren: de basis. EPC 0,6 oplossingen. Isoleren: de basis. www.rockwool.nl. Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen Isoleren: de basis Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen verlaagd naar 0,6. Voor een kosteneffectief maatregelpakket vormt goede isolatie de basis. Beter isoleren levert een

Nadere informatie

Zonnepanelen. Wees slim, lees Voor Dummies! In dit boek: Annemieke Harrewyn. Aangeboden door. Zonnestroom nu en in de toekomst

Zonnepanelen. Wees slim, lees Voor Dummies! In dit boek: Annemieke Harrewyn. Aangeboden door. Zonnestroom nu en in de toekomst Wees slim, lees Voor Dummies! Zonnepanelen In dit boek: Zonnestroom nu en in de toekomst Hoe duurzaam is een zonnepaneel? Zonnepanelen voor je huis Wat leveren zonnepanelen op? Hoe beoordeel je de kwaliteit

Nadere informatie

MeLKVeeHOUDerIJ, bron Van DUUrzaMe energie energy

MeLKVeeHOUDerIJ, bron Van DUUrzaMe energie energy MELKVEEHOUDERIJ, bron van duurzame energie energy colofon Energy Dairy 2025 Melkveehouderij, bron van duurzame energie Drs. P.M. Leltz (Syncera Milieu) Dr. J.M. Vroom (Syncera Milieu) Met bijdragen van:

Nadere informatie

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact Inhoud Voorwoord 3 1 Waarom een Energie BV?

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Milieukeur Datacenterkoeling

Haalbaarheidsonderzoek Milieukeur Datacenterkoeling Haalbaarheidsonderzoek Milieukeur Datacenterkoeling EINDRAPPORT CREM-project nr. 10.E45 Marcel van Westerhoven (uitvoering) Drs. Victor de Lange (projectleiding) Amsterdam, 23 juni 2010 CREM BV Spuistraat

Nadere informatie