Activiteitenverslag 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenverslag 2012"

Transcriptie

1 Activiteitenverslag 2012

2

3 Activiteitenverslag

4 Inhoudstafel Voorwoord 8 1 Voorstelling Kansspelcommissie 12 2 Situatie van de Belgische kansspelwereld Vergunningen A (Casino s) Vergunningen B (Speelautomatenhallen) Vergunningen C (Drankgelegenheden) Vergunningen D (Personeel) Vergunningen E (Herstellers en plaatsers) Vergunningen F (Weddenschappen) Vergunningen g (Mediaspelen) vergunningen + (Informatiemaatschappijinstrumenten) Financiële aspecten 29 3 Ontwikkelingen Nationale ontwikkelingen Europese ontwikkelingen 34 4 Bescherming van de spelers LIJST VAN UITSLUITINGEN HET EPIS-SYSTEEM EN DE VERIFICATIE VAN DE KLANTEN PROJECTEN Controles en sancties Controles Sancties 46

5 6 Technische Evaluaties Metrologische dienst Situatie van de activiteit Technische evaluatie Opdracht van de Dienst Kansspelen Goedkeuring van modellen Controles Goedkeuringsprotocollen Testapparatuur Lijst van de toegelaten spelen voor de kansspelinrichtingen I, II, III et IV Opleiding van kandidaat vergunninghouders D Laboratorium Vergaderingen Personeel Website van de technische dienst 53 7 Rechtspraak Reglementaire ontwikkelingen Rechtspraak Adviezen 63 8 Secretariaat en middelen Personeel BUDGET Informatica 69 9 Samenwerkingen en deelnames Samenwerkingen Deelnames Kansspelen in de pers 77 5

6 6 Besluit 78 Bijlagen 80 Parlementaire vragen 84 Contact 88

7 Dit verslag is opgesteld in toepassing van artikel 16 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers en behandelt de periode van 1 januari tot 31 december Het vormt een synthese van de uitgevaardigde adviezen en de koninklijke besluiten die in het Belgisch Staatsblad zijn verschenen en alle taken en opdrachten die zijn uitgevoerd door de Kansspelcommissie en haar secretariaat. Dit verslag is goedgekeurd door de Kansspelcommissie tijdens de bijeenkomst van 6 maart Het verslag kan ook worden geraadpleegd op de website: 7

8 Voorwoord 1 VAN CAMPENHOUDT LUC, Appeler les choses par leur nom, Revue Nouvelle et Libre Belgique 09 maart 2012, p LIEVEN SCHEIRE, JELLE DE BE LE, Bellen is tellen Hoe onafhankelijk is de Kansspelcommissie? Http : //www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=dmf VARONE F., JACOB S., Evaluer l action publique- Etat des lieux et perspectives en Belgique, Academia Press, Gent, 2003 DE VISSCHER C., VARONE F., Evaluer les politiques publiques, Academia Bruylant, Coll. Science Politique p We kunnen het jaar 2012 vanuit verschillende invalshoeken benaderen. De eerste is die van de nationale ontwikkelingen, de tweede die van de internationale situatie en meerbepaald de Europese projecten, en de derde die van de grondslagen voor wat we de komende jaren mogen verwachten. Nationaal stond het politieke jaar 2012 in het teken van de uitvoering van het regeerakkoord, na een periode van lopende zaken die meer dan anderhalf jaar aansleepte. De regeringsverklaring heeft vooral oog voor institutionele aspecten en beschouwt het kansspelbeleid niet als een prioriteit. De wet van 10 januari 2010 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van spelers (hierna de kansspelwet genoemd), die met hoogdringendheid werd goedgekeurd, heeft nochtans nood aan heldere uitvoeringsbesluiten, vooral voor de kansspelen via informatiemaatschappijinstrumenten (internet, GSM, tablet, ). Kansspelen, een materie met niet alleen ethische en morele (bescherming van kwetsbare personen) maar ook economische aspecten zoals rentabiliteit en solvabiliteit, moeten duidelijk omkaderd worden om het grote aanbod aan illegale varianten te kunnen bestrijden. Elke maand valt er wel ergens ter wereld een gokschandaal te betreuren. Telkens wordt het imago van de nationale overheid geschaad. Wij moeten de dialoog aangaan met zowel de hulpverenigingen als de kansspelsector. De potentiële problemen die met kansspelen gepaard gaan, moeten bij naam genoemd worden in heldere bewoordingen. Daarbij mogen we de complexiteit en de ernst van de maatschappelijke en economische inzet niet uit de weg gaan. Het doel is om correct politieke in plaats van politiek correcte taal te spreken 1. Wat zijn de gevolgen van de doelstelling van de Kansspelcommissie om een klimaat van vertrouwen te scheppen bij de regering (a.), de ondernemingen (b.) en de burgers in het algemeen en kwetsbare personen in het bijzonder (c.)? a. In de loop van 2012 werd het vertrouwen van de regering op de proef gesteld toen in de pers ongegronde insinuaties over de Kansspelcommissie verschenen 2. Om haar naam te zuiveren, pleitte de commissie zelf voor een audit. Na de invoering van een nieuw overheidsbeleid zou een audit hoe dan ook noodzakelijk gebleken zijn 3 om het beleid te evalueren en waar nodig bij te sturen. De audit kwam echter te vroeg, omdat slechts een deel van de wet al geïmplementeerd was, maar was in elk geval noodzakelijk. De Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft deze analyse toevertrouwd aan het Rekenhof. De resultaten van de studie, waar we met een gerust gemoed op wachtten, waren nog niet bekend op het ogenblik dat dit voorwoord werd opgesteld. De aanbevelingen die het Rekenhof openbaar heeft gemaakt, vormen nu al een aanzet tot een efficiënte reglementering. In principe zou de regering de bevoegdheden van de Kansspelcommissie moeten uitbreiden, door bijvoorbeeld werk te maken van de uitvoeringsbesluiten voor online kansspelen en mediaspelen en voor de bescherming van de spelers. De regering moet tegemoet komen aan klachten door een correct evenwicht

9 4 CROZIER M., L entreprise à l écoute, Paris, Fayard, DUPUY F., Sociologie du changement. Pourquoi et comment changer l organisation, Dunod, 2004.p LAUWERS M., Google et Bwin même combat «Les petits belges imposent leurs principes», L Echo, 15 déc p.2 7 MORIN E. en NAIR S., Une politique de civilisation, Arléa, Paris, 1997, p te vinden, vooral voor het individueel uurverlies bij online kansspelen en voor de regels rond reclame en promotie. De Kansspelcommissie had twee studies aangevraagd, één over de monitoring van kansspelen in het algemeen, en een tweede over het gevaar van verschillende soorten kansspelen. Deze studies werden uitgesteld. Ten slotte heeft de Kansspelcommissie de benoeming nodig van leden en van een voorzitter met een voltijds mandaat, om het hoofd te kunnen bieden aan haar uitdagingen. b. Wanneer bedrijven vandaag, zoals Crozier opmerkt, hun vertrouwen in de politiek hebben verloren, komt dat paradoxaal genoeg doordat de logica die het staatsbeleid domineert een financiële en budgettaire logica is met een onproductieve bureaucratie. De Kansspelcommissie geeft de voorkeur aan een ander soort bestuur. Ze luistert 4 naar de maatschappij en blijft ermee in voeling. Aangezien door de oprukkende mondialisering kansspelen als een alledaags consumptiegoed worden beschouwd, is het belangrijk dat de regelgevers goed op de hoogte blijven van de technische aspecten die nu slechts gekend zijn door een beperkte groep met veel knowhow. Kennis is macht. Het was dus essentieel dat de overheid, de regering en de Kansspelcommissie niet passief bleven toekijken 5 maar mee op de kar sprongen van de technische modernisering door de kansspeloperatoren aan een vergunningsplicht te onderwerpen voor de organisatie van kansspelen via het internet 6. Pragmatisme en gezond verstand vormen de basis voor de samenhang tussen verschillende soorten kansspelen (weddenschappen, casinospelen, loterijen) en bevorderen een gezonde onderlinge concurrentie. c. Het publiek wordt beter geïnformeerd over de ondernemingen, die een gezicht 7 krijgen, over hun financiële stromen, de samenstelling van hun kapitaal, over de klachten en de bestuurlijke en/of gerechtelijke onderzoeken die eruit voorvloeien. Naar aanleiding van de nieuwe bevoegdheden van de Kansspelcommissie werd een informatiefilm gemaakt, die werd opgenomen in de opleiding via e-learning. Bovendien kunnen nu ook belanghebbende derden hun verwanten de toegang tot casino s en speelzalen laten ontzeggen, zowel voor de reële als voor de online kansspelen. De wet van 2010 maakt een financiële opbrengst voor de renbanen mogelijk. In 2012 hebben de onderlinge weddenschappen op paardenrennen in het buitenland voor het eerst de renbanen financieel verrijkt. De basis voor een nieuw elan voor het kansspelbeleid is gelegd was een jaar van reflectie en er werd regelmatig aan herinnerd dat de kiezer zich zal uitspreken over de resultaten die de regering in de loop van 2013 zal behalen. In principe zal de regering op voorstel van de minister van Justitie, Mevrouw Turtelboom, werk maken van de koninklijke besluiten ter uitvoering van de wet en zal ze de financiële middelen vrijmaken om in personeel en informatica te kunnen investeren. Toen de uitvoeringsbesluiten werden gepubliceerd, hebben de Kansspelcommissie en haar secretariaat er een erezaak van gemaakt de dossiers en de klachten te onderzoeken. Daarbij lag in 2012 de nadruk op weddenschappen, zonder de klassieke bevoegdheden uit het oog te 9

10 10 verliezen. Er kwam meer duidelijkheid en een strengere aanpak, maar de omvang en de complexiteit van de problematiek vereisen meer personeel dan beschikbaar is. Op het internationale vlak moet op het actieplan voor online kansspelen van de Europese Unie worden gewezen. Dit plan past in de wil om de Europese groei en het Europese vertrouwen te stimuleren. De Europese Commissie heeft een korte vragenlijst aan België overgemaakt. In zijn antwoord legde ons land de nadruk op de behoefte aan controlemiddelen op zijn eigen grondgebied om daadwerkelijk aan het subsidiariteitsbeginsel te kunnen voldoen, rekening houdend met het feit dat het beschermingsniveau dat de Belgische regelgeving aan kwetsbare groepen biedt aanmerkelijk restrictiever, gerichter en verder geëvolueerd is dan dat van de andere landen van de Unie (bijvoorbeeld: toegang tot reële en online casino s na registratie voor personen ouder dan 21 jaar, gecentraliseerd spelverbod). De Kansspelcommissie bracht op basis van de ervaring opgedaan tijdens de testperiode, haar standpunt loyaal over. Veel landen vinden hun kansspelmodel het ideale. Maar de visie van enkele landen leunt dicht aan bij die van België. Deze visies moeten worden verzameld binnen één orgaan: the European Regulatory Platform (ERP). Dat zal het mogelijk maken een internationale multidisciplinaire benadering (economie, recht, geneeskunde, criminaliteit, ) te organiseren op universitair niveau, in het kader van een Charter voor Kansspelen. Op die manier moet Meer licht van Goethe, in de zin van meer intellectuele duidelijkheid, kennis en waarheid worden bereikt. De Raad van Europa onderhandelt momenteel over een verdrag tegen corruptie in de sport. Sportresultaten staan in nauw verband met weddenschappen. De sportfederaties willen echter ontsnappen aan een onafhankelijk controlemechanisme. Als zij hun zin krijgen, wordt een verdrag tegen corruptie in de sport nutteloos, aangezien er een uitgestrekte rechteloze zone met internationale omvang zou ontstaan. Ten slotte was 2012 voor online kansspelen het jaar van de zwarte lijst met de illegale kansspelwebsites. Wanneer een speler een site bezoekt die op de zwarte lijst staat, ziet hij een door de internetproviders verzorgde stoppagina. Op die manier werden spelers die illegale websites bezochten, afgeleid naar legale, beveiligde websites. Vooraleer een website op de zwarte lijst werd geplaatst, werd telkens een proces-verbaal opgesteld dat naar het parket werd verzonden. De klassieke vergunningsdossiers (drankgelegenheden, spelleveranciers, casino s, speelautomatenhallen) en de controle erop zijn nu aangevuld met het administratieve beheer van een groot aantal vergunningen voor weddenschappen. Hun behandeling heeft bijgedragen tot de onderlinge samenhang van de kansspelen en tot de sanering van een sector die het jarenlang zonder begeleiding heeft moeten stellen. Hoewel de wetgever de onafhankelijkheid van de Kansspelcommissie onderstreept en benadrukt dat de kansspelsector zelf voorziet in de financiële middelen van de commissie - met de toelating om reserves in een fonds op te sparen - hebben de budgettaire eisen die de regering zichzelf heeft opgelegd een impact gehad op de dagelijkse werking van de Kansspelcommissie en haar secretariaat. Een verduidelijking van de prioriteiten rond de kansspelen dringt zich op, voor een grotere efficiëntie van de dienstverlening. We leven dan wel niet langer in een welzijnsstaat, maar de misprijzende woorden van

11 8 Satiren, 81, over de Romeinen die alleen belangstelling hadden voor gratis graanbedelingen en de circusspelen Juvenalis 8, Brood en spelen, zijn nog altijd relevant. Er heerst een klimaat van wantrouwen tegenover de nationale en de Europese politieke instellingen, als gevolg van de financiële en budgettaire crisis. Politieke partijen kunnen het hoofd bieden aan dit wantrouwen door in 2014 duidelijke keuzes over kansspelen te maken in hun Europese en nationale verkiezingsprogramma s. Op een meer bescheiden niveau moeten de politieke groepen in het Europees parlement (EVP, Socialisten, Liberaaldemocraten, Groenen) laten weten wie hun kandidaat voor de functie van Europees Commissaris voor de Interne Markt zal zijn. Hij of zij zou in de campagne een standpunt moeten innemen over kansspelen in het algemeen en de grensoverschrijdende kansspelen in het bijzonder. Zal het schema dat Herman Van Rompuy voorstelt om de financiële en budgettaire crisis op te lossen, worden uitgebreid met online kansspelen? Komt er een algemeen toezicht door de Europese Commissie of een beperkter toezicht met geïntegreerde regels en bevoegdheden? Op nationaal vlak moeten de lijsttrekkers een standpunt innemen over het project om kansspelen te kanaliseren. Gezien haar omvang, haar impact op de economie en op de volksgezondheid en haar gevolgen voor de criminaliteit, is de kansspelmarkt niet onbeduidend en mag ze niet worden gebanaliseerd. Etienne Marique, Voorzitter 11

12 1 Voorstelling Kansspelcommissie De Kansspelcommissie (KSC) wordt ondergebracht bij de Federale Overheidsdienst Justitie. De minister van Justitie is belast met de kansspelproblematiek en de relaties met de Kansspelcommissie. Veiligheid van de staat NICC Strafrechterlijk Beleid Minister Commissies Auditcomité Beleidsraad & Cel Beleidsvoorbereiding Commissie Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en Occasionele Redders Interne audit Stafdienst Budget, Beheerscontrole en logistiek Voorzitter & Directiecomité Diensten van de Voorzitter Kansspelcommissie Informatie- en Adviescentrum inzake Schadelijke Sektarische Organisaties Stafdienst Personeel en Organisatie (P&O) Belgisch Staatsblad Stafdienst ICT 12 Organigram FOD Justitie Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie Directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen Directoraat-generaal Justitiehuizen

13 De Kansspelcommissie wordt voor haar dagelijkse werking bijgestaan door een secretariaat. Het secretariaat van de Kansspelcommissie bestaat uit verschillende cellen. Deze cellen lopen gelijk met de verschillende taken en bevoegdheden die door de kansspelwet van 07 mei 1999 werden toegekend aan de Kansspelcommissie. Voorzitter KansSpelcommissie Hoofd controlecel + secretariaat Politie Organigram Secretariaat van de Kansspelcommissie Cel Administratie Cel Advies, Onderzoek & Ontwikkeling (DAOO) Cel Bescherming van de spelers Cel ICT Cel Communicatie Cel Vergaderingen & Projecten Cel HRM & Sancties Cel Technische evaluatie Cel Audit & Budget Cel Controle Cel Administratie Beheer van de vergunningen (toekennen, stopzetten, weigeren, hernieuwen) Cel Advies, Onderzoek & Ontwikkeling (DAOO) Juridisch advies aan de Kansspelcommissie Beheer European Regulatory Platform (ERP) Fundamenteel onderzoek Cel Bescherming van de spelers Beheer van de dossiers van uitgesloten spelers Initiatieven rond bescherming van de spelers Cel ICT Beheer en veiligheid van ICT-toepassingen Cel Communicatie Interne en externe communicatie Cel Vergaderingen & Projecten Vergaderingen van de Kansspelcommissie Beheer van projecten (e-learning, archivering, studies) Cel HRM & Sancties Beheer van sanctieprocedures tegen vergunninghouders Beheer van personeelsdossiers Link met centrale diensten van Justitie Cel Technische evaluatie Goedkeuring van nieuwe elektronische kansspeltoestellen Controle op elektronische kansspeltoestellen Cel Audit & Budget Beheer van budget en economaat Beheer van inkomsten (vaststelling, inning en invordering) en uitgaven Onmisbare financiële analyses voor de toekenning en de verlenging van vergunningen Financiële analyses van de sector Audit van de rekeningen van de in de sector actieve vennootschappen Cel Controle Controle op legale en illegale kansspelen Administratief beheer van controles Link tussen leden van de federale politie en secretariaat KSC 13

14 1 9 De samenstelling ervan zal in 2013 aangepast worden. Aan het roer van de Kansspelcommissie staat een magistraat, Etienne Marique. De voorzitter zit samen met vertegenwoordigers van zes ministers waarvan telkens 1 Nederlandstalige en 1 Franstalige. Deze werden benoemd bij het koninklijk besluit van 11 januari 2010 betreffende de samenstelling van de Kansspelcommissie 9. Deze samenstelling geldt voor een termijn van 6 jaar. Elke vertegenwoordiger heeft ook een plaatsvervanger. In principe komt de Kansspelcommissie elke eerste woensdag van de maand samen. 14

15 PV: Plaatsvervangende leden Minister van Financiën Demarch C. Sonck L. Monseu C. (PV) Weckhuysen E. (PV) L UNION FAIT LA FORCE Voorzitter / Magistraat Etienne Marique Minister van Justitie Piccin J. Rigolle D. Vanwambeke P. (PV) Flamand M. (PV) Service Public Fédéral FINANCES Minister van Binnenlandse Zaken Minister van Economie Everard A. Dubois Ph. Dumont H. (PV) Van Den Bossche (PV) Nicolet C. Callu M. Capron B. (PV) Peetermans F. (PV) Minister van Volksgezondheid Minister van Begroting en Overheidsbedrijven Gustin D. Moens I. Service Public Davreux S. (PV) Fédéral Bourda A. (PV) Fontinoy JC. Vande Moortel G. Stragier V. (PV) De Busser K. (PV) L UNION FAIT LA FORCE FINANCES 15

16 2 Situatie van de Belgische kansspelwereld De Kansspelcommissie levert vergunningen voor casino s (A), voor online casino s (A+), voor speelautomatenhallen (B), voor online speelautomatenhallen (B+), voor kansspelen in drankgelegenheden (C), voor personeel van casino s en speelautomatenhallen, voor kansspelfabrikanten en leveranciers (E), voor de inrichting van weddenschappen (F1), voor online weddenschappen (F1+), voor het aannemen van weddenschappen (F2) en voor mediaspelen (G1). 2.1 Vergunningen A (Casino s) Algemeen Op 21 juni 2011 werden de eerste koninklijke besluiten over de aanvragen voor bijkomende vergunningen gepubliceerd. De Kansspelcommissie kende in haar zitting van 8 februari 2012 de eerste drie vergunningen A+ toe aan de casino s van Dinant, Namen en Spa. De casino s van Brussel en Blankenberge kregen hun vergunning A+ in de loop van Er zijn maximaal 9 vergunningen A+. De solvabiliteit van het casino van Brussel wordt nauwlettend opgevolgd. De verantwoordelijken van de vennootschap Casinos Austria International GMBH werden hierover meermaals door de Kansspelcommissie gehoord. Momenteel zijn meerdere scenario s mogelijk om de solvabiliteit te verbeteren Witwaspraktijken In 2012 voerde een attaché Controle kansspelen een onderzoek naar witwassen in het kader van de stage voor een vaste benoeming. Die studie werd positief onthaald. Er werden een aantal pijnpunten in de strijd tegen het witwassen blootgelegd, zoals het ontbreken van een duidelijke definitie van een casino in de internationale context en het gebrek aan controle op internet. Daarnaast werkte het secretariaat van de Kansspelcommissie nauw samen met het Centrum voor financiële informatieverwerking (CFI). Er wordt structureel aan informatie-uitwisseling gedaan en herhaaldelijk zijn er vergaderingen om na te gaan waar beide diensten elkaar kunnen bijstaan en hoe de uitvoering van de diverse wetten kan geoptimaliseerd worden. De Kansspelcommissie nam in de loop van 2012 een aantal standpunten in met betrekking tot het toelaten van moderne betalingsmiddelen zoals de nieuwe prepaid-kaarten. Die werden steeds getoetst aan de witwasregels. De Kansspelcommissie legt striktere regels op aan de kansspelsector dan wettelijk nodig is. De Kansspelcommissie is verheugd dat de kansspelinrichtingen klasse I steeds voldoen aan hun meldingsplicht. Uit de jaarcijfers van het CFI blijkt dat ze in deze één van de beste leerlingen van de klas zijn. De Kansspelcommissie voorziet voor 2013 in het verder uitwerken van regels met betrekking tot witwassen in zowel de reële als virtuele wereld. 16 In 2012 baatten de casino s maximum 1590 kansspeltoestellen uit. Dat zijn 75 spelautomaten meer dan op 31 december 2011.

17 2.1.3 Vergunningen A Wachtlijst Vergunningen B+ De Kansspelcommissie kende in de zitting van 8 februari 2012 de eerste vergunningen A+ toe. In totaal werden 5 vergunningen A+ toegekend. 2.2 Vergunningen B (Speelautomatenhallen) In overeenstemming met de nieuwe kansspelwet werd de wachtlijst afgeschaft in Een koninklijk besluit zal de te volgen procedure bepalen wanneer een vergunning vrijkomt. Dit besluit zou zo snel mogelijk gepubliceerd moeten worden Reglement voor verhuizingen De Kansspelcommissie kende in haar zitting van 28 maart 2012 de eerste vergunningen B+ toe. In totaal werden 24 vergunningen B+ toegekend. Overzicht van de beslissingen over vergunningen B Aanvragen voor verlenging 41 Aanvragen voor verhuizing Algemeen Begin 2012 waren er 180 speelautomatenhallen in België. De verlenging van de vergunningen B werd in 2012 voortgezet. Zo werden 17 vergunningen hernieuwd in Wallonië en Brussel en 24 in Vlaanderen. Alle dossiers werden goedgekeurd door de Kansspelcommissie. De vennootschap PEBAS SA, houder van vergunning 3920, is samengesmolten met haar voornaamste aandeelhouder, EUROPEAN AMUSEMENT SA. De door de wet van 10 januari 2010 ingevoerde wijzigingen van de kansspelwet bepalen dat de vergunninghouders B echt actief moeten zijn. Als de Kansspelcommissie een inactiviteit van meer dan 6 maand vaststelt, wordt een procedure ter intrekking van de vergunning opgestart. Dit is de reden waarom de vergunning van één van de speelautomatenhallen werd ingetrokken. Vanaf 1 januari 2009 is het gewijzigde reglement voor verhuizingen van kracht. De houders van een vergunning B kunnen voortaan, mits goedkeuring van de Kansspelcommissie, verhuizen naar een plaats buiten de gemeente waar de vergunde kansspelinrichting zich bevindt. De goedkeuring van een verhuizing is geen nieuwe vergunning. Ze wijzigt enkel één van de modaliteiten van de vergunning, namelijk de plaats van de exploitatie. Om een aangevraagde verhuizing goed te keuren, moet de Kansspelcommissie tijdens de behandeling van het dossier controleren of alle bepalingen in artikelen 36 en 37 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen worden gerespecteerd. Zoals bij de aanvraag van een nieuwe vergunning is de vooraf met de nieuwe gemeente afgesloten overeenkomst een verplichte voorwaarde voor de goedkeuring van een verhuizing. De verhuizing heeft geen invloed op de duur van de vergunning. Ingetrokken Vergunningen C (Drankgelegenheden) Algemeen De wijzigingen van de aanvraagprocedure, van kracht sinds begin 2011, zijn nu goed ingeburgerd. Voor dossiers die het voorwerp van een verlenging uitmaken wordt de waarborg vrijgegeven in de loop van de afhandeling van de dossiers en volgens dezelfde procedure als bij dossiers voor de stopzetting van activiteiten. In 2012 hebben enkele steden en gemeenten gevraagd om op de lijst gezet te worden van steden en gemeenten waar het advies van de burgemeester verplicht is vooraleer een vergunning C kan toegekend worden. De Kansspelcommissie is tevreden over de groeiende betrokkenheid van deze steden en gemeenten. 17

18 2 18 De tendens van 2011 betreffende aanvragen ingediend door personen die nog geen drie volledige jaren in België verblijven, zette zich voort in Het gaat voornamelijk om personen afkomstig uit Oost-Europa. De rechtspraak van de Kansspelcommissie voorziet dat personen die in de loop van de laatste drie jaar veroordeeld werden tot een gevangenisstraf van zes maanden of meer geen vergunning kunnen krijgen. Daarom wordt systematisch een attest van goed gedrag en zeden voor deze periode geëist. Personen die nog geen drie volledige jaren in België wonen, moeten een bewijs voorleggen dat werd verstrekt door de autoriteiten van hun vroegere verblijfplaats Het begrip drankgelegenheid Artikel 39 van de wet op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers bepaalt dat kansspelinrichtingen klasse III of drankgelegenheden inrichtingen zijn waar drank, ongeacht de aard ervan, wordt verkocht voor gebruik ter plaatse en waarin maximaal twee kansspelen worden geëxploiteerd. De Kansspelcommissie heeft een duidelijk standpunt ingenomen inzake het begrip drankgelegenheid. In de toekomst zal de Kansspelcommissie dezelfde beoordeling van een drankgelegenheid hanteren als de FOD Volksgezondheid doet voor het rookverbod. Dat betekent dat een drankgelegenheid omschreven zal worden als een inrichting waarvan de vaste hoofdactiviteit uitsluitend bestaat uit het aanbod van dranken voor gebruik ter plaatse, waaronder alcoholische dranken, en waar geen andere eetwaren voor gebruik ter plaatse worden aangeboden dan voorverpakte producten die ten minste drie maanden zonder bijkomende maatregelen houdbaar moeten zijn. Het belangrijkste voordeel is dat er geen discussie meer zal bestaan over de inhoud van het concept drankgelegenheid en dat de inhoud van de term overeenkomt met die van de antitabakswetgeving, zodat er een grotere transparantie bestaat. Bovendien komt men zo dichter in de buurt van de aanvankelijke doelstelling van de wetgever, vermeld in de parlementaire werkzaamheden. Voor de toekenning van vergunningen zullen codes NACEBEL (drankgelegenheden) et (cafés en bars) toegelaten worden. Overzicht van vergunningen C in 2012 Vervallen 152 Verlengd 481 Toegekend 1849 Niet-ontvankelijk 57 Verlenging geweigerd 27 Geweigerd 72 Afstand voor toekenning 22 Stopzetting van de activiteit 1242 Intrekken van beslissing (gemeld faillissement, administratieve correctie) Ingetrokken 7 12

19 2.4 Vergunningen D (Personeel) Algemeen Het opleidingssysteem voor de aanvragers van een vergunning D werd in 2011 gewijzigd. Dit systeem zou voor een snellere afhandeling van de aanvragen moeten zorgen en zal het voor de aanvragers mogelijk maken de opleiding op hun ritme te volgen, zonder zich te moeten verplaatsen naar Brussel. Overzicht van de vergunningen D in 2012 Toegekend 1087 Geweigerd 836 Afstand voor toekenning 52 Stopzetting van de activiteit 218 Intrekken van beslissing (administratieve correctie) E-learning In 2012 draaide het project van e-learning op volle toeren. Niet minder dan personen werden uitgenodigd om deel te nemen aan deze opleiding, waarvan Franstaligen en 639 Nederlandstaligen. Ongeveer ¾ van de kandidaten legde uiteindelijk het examen af. Meer dan 90% slaagde op het examen en kreeg dus een vergunning D. 19 De Kansspelcommissie ontving ongeveer 20 klachten over dit opleidingstraject. Meestal ging het om kandidaten die meermaals inlogden in het systeem. Het opleidingstraject werd vertaald naar het Duits en kwam online. Het examen zelf kan wel enkel in het Nederlands of in het Frans afgelegd worden. De Duitstalige versie werd goed onthaald in de Duitse Gemeenschap en bij kandidaten die het Duits beter machtig zijn dan het Nederlands of het Frans. Het systeem van e-learning houdt onvoldoende rekening met de behoeften van de uitbaters van wedkantoren, al komen weddenschappen in het huidige programma toch op verschillende momenten aan bod in de opleiding. Er werd werk gemaakt van een scenario voor een bijkomende module over de weddenschappen, maar dit kon niet in de praktijk worden omgezet wegens budgettaire problemen bij de FOD Justitie. 2.5 Vergunningen E (Herstellers en plaatsers) Nieuwe aanvragen In de loop van 2012 heeft de Kansspelcommissie 14 vergunningen E toegekend. Veel van deze dossiers werden ingediend door buitenlandse vennootschappen om activiteiten op het internet te ontwikkelen in samenwerking met een vergunninghouder A, B of F1. Overzicht van vergunningen E in 2012 Vervallen 2 Verlengd 96 Toegekend 14 Weigering tot hernieuwing 3 Geweigerd 2 Afstand voor toekenning 3 Stopzetting van de activiteit 3 Ingetrokken Verlenging van vergunningen De in 2010 begonnen verlenging van vergunningen E werd in 2012 voortgezet. Zo werden 62 Franstalige en 34 Nederlandstalige vergunningen verlengd. Voor sommige van deze vergunningen hebben de houders op verzoek van het secretariaat maatregelen moeten ondernemen om de vereiste solvabiliteitsratio te bereiken, anderen hebben hun waarborg bij de Deposito- en Consignatiekas moeten verhogen vanwege van het aantal uitgebate machines, etc. 1 vergunning werd niet hernieuwd in Er werden meerdere sancties genomen tegen 19

20 2 10 B.S. 29 december K.B. van 20 juli 2012, B.S. 9 augustus 2012 p vergunninghouders E. Details hierover staan vermeld in hoofdstuk V: Controle en sancties. 2.6 Vergunningen F (Weddenschappen) Sinds 1 januari 2011 is de Kansspelcommissie bevoegd om vergunningen af te leveren aan inrichters van weddenschappen (vergunning F1) en aan plaatsen waar weddenschappen worden afgesloten (vergunning F2). Artikel 76/1 van de Gecoördineerde Wet van 7 mei 1999 voorziet een overgangsperiode: De bestaande inrichters van weddenschappen welke een attest kunnen voorleggen van de federale overheidsdienst Financiën dat zij voldoen aan hun fiscale verplichtingen, kunnen hun activiteiten voortzetten tot op het ogenblik dat de commissie een beslissing heeft genomen inzake het toekennen van een vergunning F1, onder voorbehoud van het betalen van een waarborg en het neerleggen van een volledig en correct dossier binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de inwerkingtreding van deze wet. [ ] De vaste en mobiele inrichtingen klasse IV en de bijzondere tussenpersonen bedoeld in artikel 43/4, 5, die correct aangemeld zijn bij de federale overheidsdienst Financiën en die weddenschappen aanbieden waarvoor de inrichter zijn fiscale verplichtingen is nagekomen kunnen hun activiteiten voortzetten tot op het ogenblik dat de commissie een beslissing heeft genomen inzake het toekennen van een vergunning F2, onder voorbehoud van het betalen van een waarborg door de inrichter wiens weddenschappen zij aanbieden en het neerleggen van een volledig en correct dossier binnen een termijn van 2 maanden te rekenen vanaf de inwerkingtreding van deze bepaling. Zo konden personen die actief waren voor 1 januari 2011 tot 28 februari 2011 een dossier indienen bij de Kansspelcommissie om te genieten van de overgangsmaatregelen en hun uitbating verder te zetten Vergunningen F1 Het aantal vergunningen F1 dat kan worden toegekend, wordt door een koninklijk besluit van 22 december beperkt tot 34. In 2012 werden de 34 vergunningen toegekend. 1 vennootschap besliste echter afstand te doen van haar vergunning. Er is dus 1 vrije plaats. Voor de toekenning van deze vergunning zal de procedure voorzien in het koninklijk besluit van 22 december 2010 worden toegepast. Bovendien werd een koninklijk besluit 11 gewijzigd waardoor een vergunning werd toegevoegd aan het maximumaantal van 34 vergunningen. Hierdoor heeft de Nationale Loterij een vergunning F1 verkregen en kan ze voortaan ook weddenschappen aanbieden. Overzicht van vergunningen F1 in 2012 Toegekend 8 Geweigerd 3 Afstand voor toekenning 7 Stopzetting van de activiteit 1 Verwittiging 2 Ingetrokken 1

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2002 Ombudsman van de verzekeringen INHOUDSTAFEL I. INLEIDING II. GEBEURTENISSEN TWEE VERJAARDAGEN 30 jaar RDR-overeenkomst (a) 10 jaar WLVO (b) NIEUWE WETGEVING KB van 11 januari 2002 Wet

Nadere informatie

Ministerie van Financiën de Regeringscommissaris Naar een nieuwe fiscale cultuur Vereenvoudiging van de fiscale procedures en de strijd tegen de grote fiscale fraude Actieplan van de Regeringscommissaris

Nadere informatie

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III - 6e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel. 02/277.64.11 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be S amenstelling

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

BZB-congres 7 november 2014

BZB-congres 7 november 2014 PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 3 2014 16 e jaargang driemaandelijks SEPTEMBER 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 BZB-congres 7 november 2014 Van distributiemodel naar een succesvol servicemodel Insusoft 2020:

Nadere informatie

Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische

Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische Studie Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische handtekening Toekomstgerichte studie over de potentiële

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 2 2014 16 e jaargang driemaandelijks JUNI 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt www.mineco.fgov.be januari 2005 de Spamming IN 24 VRAGEN & ANTWOORDEN de Spamming

Nadere informatie

Cijfers en Analyse 2010

Cijfers en Analyse 2010 2010 Cijfers en Analyse Cijfers en Analyse 2010 Inhoudstafel Voorwoord............................... 5 1. Algemeen overzicht 2010............. 6 1. Aantal klachten.............................................................

Nadere informatie

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit Ten geleide 14 Etablissements de crédit De voorbije jaren werden gekenmerkt door ingrijpende veranderingen op de financiële markten en in de financiële wetgeving. Voor de ondernemingen, bemiddelaars en

Nadere informatie

01 Voorwoord 04. 02 Opdracht 05. 03 Taalwetgeving en het bedrijfsleven 06. 04 Taal en gerechtszaken 24. 05 Taalwetgeving en verkiezingen 32

01 Voorwoord 04. 02 Opdracht 05. 03 Taalwetgeving en het bedrijfsleven 06. 04 Taal en gerechtszaken 24. 05 Taalwetgeving en verkiezingen 32 ACTIVITEITENVERSLAG VAN DE DIENST VAN DE ADJUNCT VAN DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT 2010 2011 Inhoudstafel 03 01 Voorwoord 04 02 Opdracht 05 03 Taalwetgeving en het bedrijfsleven 06 04

Nadere informatie

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014 De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt VOORWOORD Dit dossier wil een aantal aspecten van de 6de staatshervorming toelichten, in het

Nadere informatie

KRIS PEETERS: "REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID"

KRIS PEETERS: REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID Momentum 17 e JAARGANG DRIEMAANDELIJKS JUNI 2015 2/2015 KRIS PEETERS: "REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID" AFGIFTEKANTOOR GENT X P2A8099 Vertrouw op de kracht van ervaring. Met een grote schat aan kennis

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.3.2014 COM(2014) 199 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT betreffende het EU-terugkeerbeleid NL NL Deel I - Inleiding MEDEDELING BETREFFENDE

Nadere informatie

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten Woord vooraf 5 Inleiding 7 I. Corporate management 9 1 Missie en kerntaken 10 1.1 Globale context 10 1.2 Waarden

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond. Advies. Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond

Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond. Advies. Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond Advies Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond Inhoud 1. Samenvatting van het advies... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemene bemerkingen...

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen I INHOUDSTAFEL INLEIDING... 5 1. HET E.E.S.V.: DE EUROPESE REGLEMENTARING door S. Israel.................................... 7 2. ECONOMISCHE SAMENWERKINGSVERBANDEN:

Nadere informatie

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarverslag 20 11 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be 4 ~ Jaarverslag 2011 Inhoudstafel Voorwoord 6 Inleiding 9 Statistieken 2011 11 Globaal overzicht van de uitkeringsgerechtigden en van de

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011 stuk ingediend op 778 (2010-2011) Nr. 1 29 oktober 2010 (2010-2011) Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011 verzendcode: IED 2 Stuk 778 (2010-2011) Nr. 1 INHOUD 1.

Nadere informatie

HET JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTERE JUSTITIE VOOR MEER RECHTVAARDIGHEID

HET JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTERE JUSTITIE VOOR MEER RECHTVAARDIGHEID HET JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTERE JUSTITIE VOOR MEER RECHTVAARDIGHEID Koen Geens Minister van Justitie 1 No battle was ever won according to plan, but no battle was ever won without one. - Dwight D. Eisenhower

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/243 RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

De lokale marktplatforms

De lokale marktplatforms De lokale marktplatforms handel & distributie Jaarverslag 2012 consumenten lokale overheden De lokale marktplatforms Jaarverslag 2012 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

PLATFORM DAG ZONDER KREDIET

PLATFORM DAG ZONDER KREDIET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET www.dagzonderkrediet.be - 1 - Sommaire 1. INLEIDING 3 2. HALT AAN HET GEMAKKELIJK KREDIET 6 2.1. GOED OPGELEIDE KREDIETBEMIDDELAARS 7 2.1.1. De rol van de kredietbemiddelaars

Nadere informatie