Algemene voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering Precura

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering Precura"

Transcriptie

1 1/12 VERZEKERINGEN PRECURA ASSURANCES Verzekeringsonderneming toegelaten voor de verzekeringsverrichtingen Ongevallen (tak 1a) en Ziekte (tak 2). Algemene voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering Precura OVV VERZEKERINGEN PRECURA ASSURANCES AAM LOUIS METTEWIElaan BRUssel TEL FAX BE IBAN BE Precura 01/07/2013-NL

2 2/12 Inhoudstafel Definities Hoofdstuk 1 - Doel en omvang van de verzekering Art 1. Doel van de verzekering Art 2. Waarborgen Art 3. Verplichtingen van de Verzekerde bij de onderschrijving van het Verzekeringscontract Art 4. Wachttijd Art 5. Carenzperiode Art. 6. Veranderen van verzekeringsformule Art 7. Stopzetting van beroep en wijziging van beroep, inkomen of sociaal statuut Art 8. Herval Art 9. Uitgesloten risico s Art 10. Territoriale geldigheid van de verzekeringswaarborg Hoofdstuk 2 Schadeafhandeling Art 11. Aangifte van een Schadegeval Art Algemeen Art Arbeidsongeschiktheid Art 12. Erkenning van de Arbeidsongeschiktheid en bepaling van de graad van Arbeidsongeschiktheid Art 13. Verplichtingen van de Verzekeringnemer en Verzekerde Art 14. Betwistingen over medische aangelegenheden (geschillen) Hoofdstuk 3 Algemene bepalingen Art 15. Aanvang en duur van de verzekering Art 16. Betaling Premie Art 17. Niet-betaling van de Premie Art 18. Wijziging van de verzekerings- en premievoorwaarden Art 19. Opzegging van het Verzekeringscontract Art 20. Taksen, bijdragen, belastingen en kosten Art 21. Subrogatie Art 22. Correspondentieadressen Domiciliëring van het Verzekeringscontract Art 23. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken Art 24. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer Art 25. Klachten - Ombudsdienst Verzekeringen

3 3/12 Definities Aandoening: Elke pathologische situatie die een vermindering van de functionele capaciteiten kan teweegbrengen. Algemene Arbeidsmarkt: Groep van beroepen waartoe de beroepsactiviteit die de Verzekerde uitoefent op het ogenblik dat hij arbeidsongeschikt is geworden, behoort en van de verschillende beroepen die de Verzekerde op basis van zijn professionele vorming of zijn verworven ervaring heeft kunnen of zou kunnen uitoefenen. Arbeidsongeschiktheid: Fysische of psychische onmogelijkheid voor de Verzekerde om de beroepsactiviteit die hij uitoefent op het ogenblik dat het Schadegeval zich voordoet, te blijven uitoefenen. Deze onmogelijkheid kan tijdelijk of blijvend zijn, gedeeltelijk of volledig en is het gevolg van een Ziekte of van een Ongeval. De graad van deze arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld op basis van medische vaststellingen. Bevalling: Normaal of vroegtijdig einde van een zwangerschap van meer dan 6 maanden. Carenzperiode: In de bijzondere voorwaarden vermelde periode die aanvangt op de door de Geneesheer-Directeur erkende begindatum van het Schadegeval en tijdens dewelke geen enkel recht op prestaties geldt. Controlerende geneesheer: Geneesheer die op aanvraag van de Geneesheer-Directeur een Verzekerde onderzoekt. Geneesheer-Directeur: Geneesheer, aangesteld door de Raad van Bestuur van de Maatschappij, die instaat voor het onderzoek van de dossiers van Verzekerden en de schadedossiers van arbeidsongeschikte Verzekerden. Maatschappij: Verzekeringen PRECURA Assurances, Onderlinge VerzekeringsVereniging. Verzekeringsonderneming toegelaten voor de verzekeringsverrichtingen Ongevallen (tak 1a) en Ziekte (tak 2). Ongeval: Iedere plotselinge gebeurtenis waarvan de oorzaak of één van de oorzaken buiten het organisme van de Verzekerde ligt en/of van ieder persoon die bij de verzekering belang heeft en die de Arbeidsongeschiktheid tot gevolg heeft. Premie: Bedrag dat de Maatschappij vraagt als tegenprestatie voor haar verbintenissen, eventueel verhoogd met de premietaks en de belastingen en/of bijkomende heffingen van welke aard ook, bij wet of bij enige andere reglementaire beschikking opgelegd. Schadegeval: Elke gebeurtenis waarbij de waarborgen van het Verzekeringscontract kunnen worden aangesproken. Verzekerde: Persoon op wiens hoofd het risico rust. Verzekeringnemer: Natuurlijke persoon of rechtspersoon die het Verzekeringscontract gesloten heeft. Verzekeringscontract: Het Verzekeringscontract bestaat uit deze algemene voorwaarden en uit de bijzondere voorwaarden. Wanneer de bijzondere voorwaarden op bepaalde punten afwijken van deze algemene voorwaarden, primeert betreffende deze punten de inhoud van de tekst van de bijzondere voorwaarden.

4 4/12 Verzekeringsjaar: Periode van 12 maanden te rekenen vanaf de jaarlijkse vervaldag, dewelke onveranderd blijft ongeacht enige toevoeging of wijziging van welke aard ook. Indien de ingangsdatum van het Verzekeringscontract niet samenvalt met de jaarlijkse vervaldag, is het eerste Verzekeringsjaar de periode gelegen tussen de ingangsdatum van het Verzekeringscontract en de eerste jaarlijkse vervaldag van het Verzekeringscontract. Wachttijd: Periode die aanvangt op de ingangsdatum van de waarborg en die eindigt na de in de bijzondere voorwaarden vermelde einddatum van de Wachttijd en tijdens dewelke geen enkel recht op prestaties kan ontstaan of kan gevraagd worden. Een Arbeidsongeschiktheid die ontstaat of die zijn oorsprong heeft tijdens de Wachttijd, geeft geen enkel recht op uitkering. Ziekte: Elke aantasting van de gezondheid van de Verzekerde die niet uit een Ongeval voortvloeit, die objectieve symptomen vertoont en die erkend is door een geneesheer die hetzij in België, hetzij in het land waar de Verzekerde zich bevindt op het ogenblik van de vaststelling van de Ziekte, de wettelijke toelating heeft om de geneeskunde te beoefenen.

5 5/12 Hoofdstuk 1 - Doel en omvang van de verzekering Art 1. Doel van de verzekering Deze verzekering beoogt dagvergoedingen uit te keren in geval van erkende Arbeidsongeschiktheid tengevolge van Ziekte of Ongeval, indien de Arbeidsongeschiktheid meer dan 65% bedraagt en op voorwaarde dat de Verzekerde iedere persoonlijke beroepsactiviteit gestaakt heeft. Art 2. Waarborgen De dagvergoedingen worden alle dagen toegekend, uitgezonderd op zon- en wettelijke feestdagen, en dit na het verstrijken van de Carenzperiode. Gedurende de periode van erkende Arbeidsongeschiktheid ontvangt de Verzekeringnemer of de Verzekerde per kalendermaand, na vervallen termijn, de dagvergoedingen. Dit ten laatste tot de einddatum voorzien in de bijzondere voorwaarden of tot het ogenblik van hervatting, ook gedeeltelijke of tijdelijke, van de beroepsactiviteit of van iedere andere winstgevende of bezoldigde activiteit of tot het ogenblik van pensionering. De uitgekeerde dagvergoedingen samengevoegd met eventuele andere professionele vervangingsinkomens mogen nooit het bedrag van 80% van het normale bruto persoonlijke beroepsinkomen voor een vergelijkbare periode overschrijden. Indien in de bijzondere voorwaarden een dagvergoeding is voorzien in geval van hospitalisatie tijdens de Carenzperiode, worden de dagvergoedingen vanaf de eerste dag van hospitalisatie uitgekeerd en dit voor de volledige duur van de hospitalisatie. Indien in de bijzondere voorwaarden een dagvergoeding met stijgende rente is voorzien, wordt de voorziene dagvergoeding na één jaar erkende Arbeidsongeschiktheid verhoogd met het in de bijzondere voorwaarden voorziene percentage per jaar. Deze aanpassing wordt voor de eerste maal doorgevoerd op de eerste van de maand volgend op het bereiken van één jaar erkende Arbeidsongeschiktheid. Art 3. Verplichtingen van de Verzekerde bij de onderschrijving van het Verzekeringscontract Om als Verzekerde aanvaard te kunnen worden, moet de kandidaat-verzekerde: een verzekeringsvoorstel invullen en ondertekenen; medische formaliteiten vervullen. De aanvaarding van een Verzekerde gebeurt overeenkomstig het acceptatiebeleid dat op dat ogenblik van toepassing is. Alle medische onderzoeken aangevraagd door de Maatschappij gebeuren op kosten van de Maatschappij. Art 4. Wachttijd Vanaf de ingangsdatum van de waarborg is een Wachttijd van zes maanden van toepassing. Voor de Arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van een psychische Ziekte of Aandoening, wordt er steeds een Wachttijd van 24 maanden voorzien. Er wordt geen Wachttijd voorzien in geval van: een Arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door een Ongeval; overgang naar een andere verzekeringsformule zoals voorzien in artikel 6, voor zover de initiële Wachttijd is verstreken. Art 5. Carenzperiode Voor elke erkende Arbeidsongeschiktheid is er een Carenzperiode voorzien waarvan de duur wordt bepaald door de Verzekeringnemer bij de onderschrijving van het Verzekeringscontract en die 8, 14, 30, 90, 180 of 365 kalenderdagen kan bedragen. De gekozen Carenzperiode wordt vastgelegd in de bijzondere voorwaarden.

6 6/12 Art 6. Veranderen van verzekeringsformule Een niet arbeidsongeschikte Verzekerde kan op ieder ogenblik een aanvraag indienen om naar een andere verzekeringsformule over te gaan. De overgang naar een verzekeringsformule waarvan de voorziene dagvergoedingen hoger zijn, gebeurt overeenkomstig het acceptatiebeleid dat op dat ogenblik van toepassing is. Een verandering van verzekeringsformule wordt niet toegepast op de Verzekerde die op het ogenblik dat de verandering van verzekeringsformule wordt ingevoerd, arbeidsongeschikt is. Art 7. Stopzetting van beroep en wijziging van beroep, inkomen of sociaal statuut Wanneer een Verzekerde zijn beroep stopzet, wanneer zijn beroep of sociaal statuut wijzigt of wanneer zijn inkomen in belangrijke mate wijzigt, dient hij de Maatschappij hiervan binnen de maand op de hoogte te brengen. Binnen de dertig kalenderdagen na kennisname van de stopzetting of wijziging heeft de Maatschappij het recht de verzekeringsformule met terugwerkende kracht aan te passen tot de dag van stopzetting of wijziging overeenkomstig de nieuwe situatie. Deze aanpassing gebeurt overeenkomstig het acceptatiebeleid dat op dat ogenblik van toepassing is. Als een schadegeval zich voordoet en de Verzekerde de Maatschappij niet heeft geïnformeerd over de stopzetting van beroep of wijziging van beroep of sociaal statuut of belangrijke wijziging van inkomen: is de Maatschappij ertoe gehouden de overeengekomen prestatie te leveren wanneer het ontbreken van de kennisgeving niet kan worden verweten aan de Verzekerde; is de Maatschappij er slechts toe gehouden de prestatie te leveren naar de verhouding tussen de betaalde Premie en de Premie die de Verzekerde had moeten betalen indien de verzwaring in aanmerking was genomen, wanneer het ontbreken van de kennisgeving aan de Verzekerde kan worden verweten. Zo de Maatschappij evenwel het bewijs aanbrengt dat zij het verzwaarde risico in geen enkel geval zou verzekerd hebben, dan is haar prestatie bij schadegeval beperkt tot de terugbetaling van alle betaalde Premies; zo de Verzekerde met bedrieglijk opzet gehandeld heeft, kan de Maatschappij haar dekking weigeren. De Premies, vervallen tot op het ogenblik waarop de Maatschappij kennis heeft gekregen van het bedrieglijk verzuim, komen haar toe als schadevergoeding. Art 8. Herval Een nieuwe Arbeidsongeschiktheid die ontstaat binnen de 30 kalenderdagen volgend op het einde van de erkende Arbeidsongeschiktheid, wordt beschouwd als de voortzetting van de vorige Arbeidsongeschiktheid, ongeacht of deze al dan niet ontstond tijdens de Wachttijd, op voorwaarde dat het dezelfde Ziekte of hetzelfde Ongeval betreft die/dat de oorzaak is geweest van de vorige Arbeidsongeschiktheid. Bij herval wordt geen nieuwe Carenzperiode toegepast. Art 9. Uitgesloten risico s Het recht op uitkeringen in geval van Arbeidsongeschiktheid wordt nooit verleend indien de Arbeidsongeschiktheid het gevolg is van: een Aandoening die bestond vóór het sluiten van het Verzekeringscontract, op voorwaarde dat vóór het sluiten van het Verzekeringscontract een geneesheer deze Aandoening, of de symptomen die geleid hebben tot de diagnose van deze Aandoening, vastgesteld heeft en de Verzekerde deze ervaren heeft en hiervan geen melding heeft gemaakt op het vertrouwelijk medisch inlichtingenblad, ingevuld ter gelegenheid van het sluiten van het Verzekeringscontract. De Maatschappij kan het onopzettelijk verzwijgen of het onopzettelijk onjuist meedelen van gegevens betreffende de gezondheidstoestand op het ogenblik van het sluiten van het Verzekeringscontract, bijvoorbeeld in het vertrouwelijk medisch inlichtingenblad, niet inroepen om de tussenkomst te weigeren of te beperken nadat een periode van 24 maanden verstreken is vanaf de inwerkingtreding van het Verzekeringscontract, wanneer deze gegevens betrekking hebben op een Ziekte of Aandoening waarvan de symptomen zich op het ogenblik van het sluiten van het Verzekeringscontract reeds hadden gemanifesteerd en die niet gediagnosticeerd werden door een geneesheer binnen diezelfde periode van 24 maanden; een Schadegeval ontstaan tijdens de Wachttijd;

7 7/12 een zwangerschap, gedurende de periode van 7 weken vóór en 8 weken na de Bevalling of miskraam; de stopzetting van de activiteiten dient nochtans vanaf het begin van de periode van Arbeidsongeschiktheid aan de Maatschappij gemeld te worden; een behandeling met louter esthetische doeleinden, tenzij de Maatschappij hiervoor haar voorafgaandelijke schriftelijke toestemming verleend heeft; een Ongeval overkomen naar aanleiding van een lichaamsoefening tijdens een sportcompetitie of exhibitie waarvoor de inrichter toegangsgeld ontvangt en waarvoor de deelnemers in om het even welke vorm een bezoldiging ontvangen; de uitoefening van gelijk welke sport als professioneel of semiprofessioneel aangeworven met een arbeidscontract voor bezoldigde sporters zoals bepaald in de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars; een Ongeval overkomen ter gelegenheid van de beoefening van een sport of activiteit waaraan buitengewone gevaren verbonden zijn, zoals onder andere auto- of motorrennen, rally s, luchtsporten, diepzeeduiken, onderaardse en stratosferische activiteiten; een van de volgende door de Verzekerde gepleegde zware fouten: staat van dronkenschap of alcoholintoxicatie van meer dan 1,5 promille; onder invloed zijn van drugs, verdovende of opwekkende middelen; opzettelijk misbruik van geneesmiddelen; uitlokking van of deelname aan weddenschappen of uitdagingen; beoefening van sportactiviteiten in dergelijke omstandigheden dat deze door specialisten als roekeloze daden beschouwd worden; vrijwillige deelname aan vechtpartijen of andere gewelddaden; kennelijk roekeloze daden of behandelingen die Verzekerde op zichzelf heeft toegepast; opzet, meer bepaald indien de Verzekerde zich opzettelijk gekwetst, doen kwetsen of ziek gemaakt heeft. het feit dat de Verzekerde weigert de gepaste medische behandeling en de nodige maatregelen tot herstel van zijn gezondheid te volgen; een oorlogsfeit, burgeroorlog, volksoproer of -opstand; een Ongeval dat het gevolg is van dronkenschap of van het gebruik van verdovende of opwekkende middelen of van opzettelijk misbruik van medicatie, of zo de Arbeidsongeschiktheid voortvloeit uit alcoholisme, toxicomanie of opzettelijk misbruik van medicatie; blootstelling aan atoomkernreacties of aan radioactiviteit of ioniserende stralen die geen deel uitmaken van een medische behandeling; het gebruik van nucleaire wapens of tuigen die bestemd zijn om te ontploffen door de structuurwijziging van de atoomkern; Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS) of fibromyalgie. Indien de Arbeidsongeschiktheid gedekt is door een bijzondere wetgeving, met uitzondering van deze betreffende de verplichte ziekteverzekering, of zo deze Arbeidsongeschiktheid haar oorsprong vindt in de vermindering van arbeidsgeschiktheid welke recht geeft op een invaliditeitspensioen toegekend krachtens een bijzondere wetgeving, wordt het recht op uitkeringen in die mate verminderd. Art 10. Territoriale geldigheid van de verzekeringswaarborg De waarborgen gelden over de hele wereld, voor zover de Verzekerde bij aanvang van de Arbeidsongeschiktheid zijn woonplaats en zijn hoofdverblijfplaats in België heeft en de in deze algemene voorwaarden voorziene controles altijd kunnen worden uitgeoefend in België.

8 8/12 Hoofdstuk 2 Schadeafhandeling Art 11. Aangifte van een Schadegeval Art Algemeen De Maatschappij zal zich niet beroepen op de niet-naleving van de hiernavermelde termijnen indien de aangifte zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk is gebeurd. De Maatschappij heeft het recht alle informatie en inlichtingen betreffende een Schadegeval te vragen welke ze nodig acht. Art Arbeidsongeschiktheid De Arbeidsongeschiktheid is verondersteld te zijn ingetreden op de dag aangeduid op het door de behandelende geneesheer verstrekt medisch attest. Dit attest dient aan de Geneesheer-Directeur te worden overhandigd of per post verzonden, uiterlijk 4 kalenderdagen voor het verstrijken van de Carenzperiode en uiterlijk 30 kalenderdagen na de aanvang van de Arbeidsongeschiktheid. In geval van vertraging bij het overhandigen of verzenden van het medisch attest is de Arbeidsongeschiktheid verondersteld in te gaan de dag van de overhandiging of neerlegging ter post. Het medisch attest van de behandelende geneesheer dient de volgende elementen te bevatten: de begindatum van de Arbeidsongeschiktheid en haar vermoedelijke duur; de oorzaken van de Arbeidsongeschiktheid en mogelijk aansprakelijke derde; eventuele hospitalisatieperiode met begin- en einddatum; de nauwkeurige diagnose. De Maatschappij mag bovendien een medisch attest vragen door dezelfde geneesheer of geneesheren opgesteld omtrent de graad en de duurtijd van de Arbeidsongeschiktheid. De Verzekerde verbindt zich ertoe alle inlichtingen met betrekking tot zijn gezondheidstoestand aan zijn behandelende geneesheer of geneesheren te vragen en deze aan de Geneesheer-Directeur mede te delen. De nodige maatregelen moeten getroffen worden opdat de door de Maatschappij aangestelde Controlerende geneesheer of geneesheren de Verzekerde in België te allen tijde zouden kunnen onderzoeken. Zij moeten in staat worden gesteld alle door de Maatschappij noodzakelijke geoordeelde opdrachten te vervullen binnen een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de kennisgeving. Indien de bovenvermelde verplichtingen niet nagekomen worden, zijn de prestaties slechts verschuldigd voor zover de geleden Arbeidsongeschiktheid nog kan aangetoond worden. De Maatschappij kan prestaties weigeren indien de verplichtingen met bedrieglijk opzet niet werden nagekomen. Art 12. Erkenning van de Arbeidsongeschiktheid en bepaling van de graad van Arbeidsongeschiktheid De erkenning van de Arbeidsongeschiktheid en de bepaling van de graad van Arbeidsongeschiktheid gebeuren door de Geneesheer- Directeur. Gedurende het eerste jaar van Arbeidsongeschiktheid gebeurt dat in functie van het uitgeoefend hoofdberoep van de Verzekerde. Na één jaar Arbeidsongeschiktheid gebeurt dat in functie van de Algemene Arbeidsmarkt. Art 13. Verplichtingen van de Verzekeringnemer en Verzekerde Het medisch attest dat een Arbeidsongeschiktheid verlengt, dient toegezonden te worden uiterlijk binnen de acht kalenderdagen na het verstrijken van de periode van Arbeidsongeschiktheid; zoniet vervalt het recht op vergoeding tot op de dag dat dit verlengingsattest toekomt. Het medisch attest moet duidelijk de verwachte duur van de verlenging vermelden. De Geneesheer-Directeur bepaalt de duur en de graad van de Arbeidsongeschiktheid. Gedurende de periode van erkende Arbeidsongeschiktheid dient, behalve andersluidende beslissing van de Geneesheer-Directeur, op het einde van iedere kalendermaand een nieuw medisch attest volgens het model van de Maatschappij aan de Geneesheer-Directeur toegezonden te worden. Werkhervatting dient binnen de 4 kalenderdagen aan de Maatschappij meegedeeld te worden.

9 9/12 De arbeidsongeschikte Verzekerde die zijn recht op vergoeding wil behouden, moet: onmiddellijk kennis geven van opname in een verzorgingsinstelling of van iedere wijziging van verblijfplaats in het land; de eventuele controlekosten zullen ten laste gelegd worden van de Verzekerde die zonder geldige reden verzuimd heeft deze kennisgeving te doen; voor ieder verblijf in het buitenland de voorafgaandelijke toelating verkrijgen van de Maatschappij, ook indien het een verblijf voor behandeling of herstel betreft; de plaats en het tijdstip van elk verblijf dienen duidelijk gemeld te worden; in geval van hospitalisatie een bewijs voorleggen met de vermelding van de begin- en einddatum van opname; gevolg geven aan iedere oproep voor controle indien de Verzekerde de woonst mag verlaten; de Verzekerde die hieraan geen gevolg kan geven, wordt geacht in de woonst of de naaste omgeving ervan te verblijven. De arbeidsongeschikte Verzekerde mag zich niet verzetten tegen controlebezoeken ten huize die uitgevoerd worden door een Controlerende geneesheer. In het kader van een herstel kan bij een gedeeltelijke werkhervatting gedurende een beperkte periode een bepaald percentage van de dagvergoeding uitbetaald worden, mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de Geneesheer-Directeur. De Geneesheer-Directeur bepaalt de duur van deze periode en het percentage van de dagvergoeding. Art 14. Betwistingen over medische aangelegenheden (geschillen) Een meningsverschil in het kader van een schadegeval tussen de Maatschappij en de Verzekerde aangaande de graad of de duur van Arbeidsongeschiktheid of een meningsverschil nopens een kwestie van medische aard kan, met het akkoord van de partijen, door een Minnelijke Medische Expertise (MME) beslecht worden: elke partij duidt een geneesheer aan; bij gebrek aan akkoord tussen beide geneesheren wordt bij gemeen overleg tussen hen een derde geneesheer aangesteld of, bij ontstentenis hiervan, door de Voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats van de verweerder op verzoek van de meest gerede partij. De Minnelijke Medische Expertise verloopt rekening houdend met de bepalingen van het Verzekeringscontract. Elke partij betaalt het ereloon van haar geneesheer. De kosten en erelonen van de derde geneesheer worden gemeenschappelijk gedragen.

10 10/12 Hoofdstuk 3 Algemene bepalingen Art 15. Aanvang en duur van de verzekering Het Verzekeringscontract treedt in werking op de ingangsdatum voorzien in de bijzondere voorwaarden, doch niet voor ondertekening van het contract door beide partijen, noch voor de ontvangst van de betaling van de eerste Premie. Het contract neemt een einde bij het bereiken van de in de bijzondere voorwaarden voorziene einddatum. Art 16. Betaling Premie De Premie is betaalbaar bij aanbieding van het vervaldagbericht verstuurd door de Maatschappij. In geval van niet-betaling van de Premie wordt artikel 17 van deze algemene voorwaarden toegepast. Er is geen Premie meer verschuldigd na 1 jaar erkende Arbeidsongeschiktheid. De jaarlijkse premievervaldag wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. Art 17. Niet-betaling van de Premie Niet-betaling van de Premie op de vervaldag kan grond opleveren tot schorsing van de dekking of tot opzegging van het Verzekeringscontract mits de Verzekeringnemer in gebreke is gesteld. Als de dekking geschorst is, wordt als gevolg van de betaling van de achterstallige Premies door de Verzekeringnemer, in voorkomend geval vermeerderd met de wettelijke intresten, een einde gemaakt aan die schorsing. De schorsing van de dekking doet geen afbreuk aan het recht van de Maatschappij de later nog te vervallen Premies te eisen. Art 18. Wijziging van de verzekerings- en premievoorwaarden De Maatschappij kan de Premie, de Carenzperiode of de prestaties aanpassen op de jaarlijkse premievervaldag, op grond van het indexcijfer der consumptieprijzen of de medische index. De Maatschappij kan de Premie, de Carenzperiode en de dekkingsvoorwaarden ook aanpassen in de volgende gevallen: bij wijziging van het beroep van de Verzekerde; bij wijziging van het inkomen van de Verzekerde; bij verandering van sociaal statuut van de Verzekerde in het stelsel van sociale zekerheid; voor zover deze wijzigingen of verandering een betekenisvolle invloed hebben op het risico en/of de kosten of de omvang van de verleende dekking; wanneer conform artikel 21octies van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, op vraag van de toezichthouders het tarief in evenwicht moet worden gebracht. De verplichtingen van de Verzekeringnemer zijn beperkt tot zijn verbintenissen zoals die voortvloeien uit de statuten van de Maatschappij en uit het Verzekeringscontract. De Verzekeringnemer dient de Premie te betalen. Indien er na uitputting van de reserves een tekort is, kan de Raad van Bestuur beslissen een aanvullende Premie waarvan het bedrag niet hoger mag zijn dan eenmaal de jaarlijkse Premie, aan de Verzekeringnemer op te leggen. Art 19. Opzegging van het Verzekeringscontract De Verzekeringnemer kan het Verzekeringscontract ieder jaar opzeggen op de jaarlijkse premievervaldag. De opzegging zal slechts uitwerking hebben mits het aan de Maatschappij verzenden van een aangetekende brief uiterlijk 3 maanden voor de in de vorige zin vermelde datum. De Maatschappij kan het Verzekeringscontract opzeggen in geval van niet-betaling van de Premie, mits naleving van artikel 17 van de algemene voorwaarden.

11 11/12 Art 20. Taksen, bijdragen, belastingen en kosten De Premies worden vermeerderd met de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen en de eventuele bijdragen opgelegd aan de Verzekeringnemer. Alle taksen, bijdragen, belastingen, kosten of heffingen, die, onder welke benaming ook, door welke autoriteit ook kunnen worden opgelegd betreffende de geïnde Premies, de verzekerde sommen of de uit te keren prestaties, zullen integraal door de Verzekeringnemer of de Verzekerde gedragen worden. Art 21. Subrogatie De Maatschappij treedt ten belope van het bedrag van de vergoedingen die zij betaalt, in de rechten en rechtsvorderingen van de Verzekeringnemer of de Verzekerde tegen de aansprakelijke derden. Indien door toedoen van de Verzekeringnemer of de Verzekerde de subrogatie geen gevolg kan hebben ten voordele van de Maatschappij, kan deze van hem de terugbetaling vorderen van de betaalde vergoedingen in de mate van het geleden nadeel. De Maatschappij heeft geen verhaal tegen de bloedverwanten in de rechte opgaande of nederdalende lijn, de echtgenoot en de aanverwanten in de rechte lijn van de Verzekerde, noch op de bij hem inwonende personen, zijn gasten en zijn huispersoneel, behoudens kwaad opzet. De Maatschappij kan evenwel verhaal uitoefenen tegen deze personen indien hun aansprakelijkheid daadwerkelijk door een verzekeringsovereenkomst is gedekt. Art 22. Correspondentieadressen Domiciliëring van het Verzekeringscontract De Maatschappij kiest als woonplaats haar maatschappelijke zetel. De woonplaats van de Verzekeringnemer en van de Verzekerde worden rechtens gekozen op het laatste professionele adres door de Maatschappij gekend. De Verzekeringnemer en de Verzekerde verbinden zich ertoe, zo zij van woonplaats veranderen, de Maatschappij schriftelijk te verwittigen, zoniet is elke kennisgeving geldig gedaan op de door de Maatschappij laatst gekende woonplaats. Iedere aangetekende brief door de Maatschappij verzonden, geldt als voldoende ingebrekestelling. Het ontvangstbewijs van de post bewijst de verzending. De dossiers of documenten van de Maatschappij bewijzen de inhoud van de brief voor zover deze door de Verzekeringnemer of Verzekerde niet wordt voorgelegd. Art 23. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken De geschillen betreffende de interpretatie en de uitvoering van dit Verzekeringscontract vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. De Belgische wet is van toepassing op dit Verzekeringscontract. Art 24. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer De Verzekeringnemer en de Verzekerde geven aan de Maatschappij, verantwoordelijke voor de verwerking, toestemming om conform de wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (de privacywet), hun persoonsgegevens te verwerken met het oog op en in het kader van het verlenen en het beheer van verzekeringsdiensten in het algemeen. Deze verwerking omvat onder meer de mededeling of overzending van persoonsgegevens, wanneer dit nodig of aangewezen is, aan derde dienstverleners zoals herverzekeringsondernemingen. Deze kunnen gevestigd zijn in landen behorende tot de Europese Economische Ruimte, maar ook in landen die niet noodzakelijk een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden als België. Uitsluitend voor de verwerking met het oog op en in het kader van het verlenen en het beheer van verzekeringsdiensten zoals de administratieve afhandeling van de verzekeringsvoorstellen en het Verzekeringscontract, waaronder begrepen de afhandeling van schadeclaims, geven de Verzekeringnemer en de Verzekerde hun uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van gegevens aangaande hun gezondheidstoestand. Deze gegevens worden enkel verwerkt onder de verantwoordelijkheid van een professionele gezondheidszorgverlener en de toegang tot deze gegevens is beperkt tot die personeelsleden van de Maatschappij die ze nodig hebben voor de uitoefening van hun taken en eventuele derde dienstverleners waarvan de tussenkomst noodzakelijk of aangewezen is bij de uitvoering van voormelde taken overeenkomstig artikel 7 van de privacywet.

12 12/12 De Verzekeringnemer en de Verzekerde kunnen zich op elk ogenblik verzetten tegen het verwerken van hun persoonsgegevens voor direct marketing -doeleinden door zich te wenden tot de Maatschappij. De Verzekeringnemer en de Verzekerde hebben toegang tot hun persoonsgegevens en kunnen verzoeken om rechtzetting van onjuiste gegevens en weglating van gegevens waarvan de verwerking verboden is. De Verzekeringnemer en de Verzekerde kunnen het openbare register van de geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens raadplegen bij de Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Art 25. Klachten Ombudsdienst Verzekeringen Indien de Verzekeringnemer of de Verzekerde een klacht heeft betreffende dit Verzekeringscontract of de uitvoering ervan, kan hij die overmaken aan de Maatschappij. Indien de oplossing die de Maatschappij voorstelt geen voldoening schenkt, kan het geschil voorgelegd worden aan de Ombudsdienst Verzekeringen, de Meeûssquare 35 te B-1000 Brussel, of via mail: Een klacht indienen, ontneemt de Verzekeringnemer of de Verzekerde niet de mogelijkheid een rechtszaak te beginnen.

Algemene voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering Prevoca

Algemene voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering Prevoca 1/14 VERZEKERINGEN PRECURA ASSURANCES Verzekeringsonderneming toegelaten voor de verzekeringsverrichtingen Ongevallen (tak 1a) en Ziekte (tak 2). Algemene voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

3 Kosten voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten

3 Kosten voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten POLIS PERSOONLIJKE VERZEKERING ALDS9 1 VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN 1 Omschrijving van de verzekering a Bij een ongeval dat de verzekerde overkomt, waarborgt de verzekeraar: - een vergoeding in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten. Zij zullen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN

ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN Inhoudstafel Blz. Definities 5 Artikel 1 : Doel van de verzekering 6 Artikel 2 : Waarborgen 6 Artikel 3 : Wachttijd 6 Artikel 4 : Wijziging van de invaliditeitsgraad

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

VERZEKERING. Aanvullende dagvergoeding voor Zelfstandigen. Tweede en Derde maand INCOME TWO. ALGEMENE VOORWAARDEN (versie oktober 2014)

VERZEKERING. Aanvullende dagvergoeding voor Zelfstandigen. Tweede en Derde maand INCOME TWO. ALGEMENE VOORWAARDEN (versie oktober 2014) Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand VERZEKERING Aanvullende dagvergoeding voor Zelfstandigen Tweede en Derde maand INCOME TWO ALGEMENE VOORWAARDEN (versie oktober 2014) Van toepassing vanaf

Nadere informatie

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing. Specifieke bepalingen TALENSIA Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst

Nadere informatie

VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014

VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014 LAR Rechtsbijstand VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014 Wij halen uw gelijk. VEREENVOUDIGD VOORSTEL RECHTSBIJSTAND LAR FAMILY Nieuwe zaak : Bijvoegsel Vervaldag: Makelaar Producentennr: Kantoor: Ref: Verzekeringsnemer

Nadere informatie

Verzekering Arbeidsongeschiktheid (beroepsgebonden) Algemene Voorwaarden 0096-B0913L0000.01-19012013

Verzekering Arbeidsongeschiktheid (beroepsgebonden) Algemene Voorwaarden 0096-B0913L0000.01-19012013 Verzekering Arbeidsongeschiktheid (beroepsgebonden) Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Verzekering Arbeidsongeschiktheid (beroepsgebonden) Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden

Nadere informatie

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden INHOUDSTAFEL Pag. Hoofdverzekering Hoofdstuk I Definities 2 Hoofdstuk II Voorwerp van de verzekering 2 Artikel 1 Voorwerp van het contract 2 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

Speciale Voorwaarden Verzekering B.A. Sport- of Ontspanningsverenigingen. Uitgave B A. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID B. INDIVIDUELE ONGEVALLEN

Speciale Voorwaarden Verzekering B.A. Sport- of Ontspanningsverenigingen. Uitgave B A. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID B. INDIVIDUELE ONGEVALLEN Speciale Voorwaarden Verzekering B.A. Sport- of Ontspanningsverenigingen Uitgave B Blz. Inhoudstafel A. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Wat is het voorwerp van de waarborg? 2 Aan wie wordt hij verleend?

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Bladzijde Inhoudstafel 1. Wat verstaat men onder? 2 2. Wie is verzekerd? 2 3. Wanneer is men verzekerd? 3.1. Formules 2 3.2. Waarborguitbreidingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR Artikel 1. Definities: Dit contract verstaat onder: 1.1. De verzekeraar en de schadebeheerder: A.G.A. International S.A. Belgium (hierna genoemd:

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing (Wet van 30.07.1979 en KB van 05.08.

Verplichte verzekering van de Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing (Wet van 30.07.1979 en KB van 05.08. Verplichte verzekering van de Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing (Wet van 30.07.1979 en KB van 05.08.1991) Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Postadres Zetel Antwerpen

Nadere informatie

Overzicht: de wet op de private ziekteverzekeringsovereenkomsten

Overzicht: de wet op de private ziekteverzekeringsovereenkomsten Overzicht: de wet op de private ziekteverzekeringsovereenkomsten Hoewel de Wet Verwilghen voornamelijk de niet beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomsten behandelt, legt ze ook een aantal communicatieverplichtingen

Nadere informatie

VERZEKERING B.A. BEROEP

VERZEKERING B.A. BEROEP VERZEKERING B.A. BEROEP Algemene voorwaarden conform aan de wet van 25.06.92 en haar uitvoeringsbesluiten Uitgave 01/2002 PC 07-008 VERZEKERING B.A. BEROEP SPECIALE VOORWAARDEN BEGRIPSBEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD Inhoudstafel Blz. Definities 5 Voorwerp van het contract 7 Artikel 1 : Aanvang van het contract 7 Artikel 2 : Duur van het contract 7 Artikel 3 : Eénmalige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Aanvullende verzekeringen bij de groepsverzekering

Algemene voorwaarden Aanvullende verzekeringen bij de groepsverzekering Aanvullende verzekeringen bij de groepsverzekering (geldig vanaf 1 januari 2009) Inhoud 1. Wie wordt bedoeld met? 3 2. Welke waarborgen zijn mogelijk? 3 2.1. Verzekering overlijden door ongeval 3 2.2.

Nadere informatie

Pensioenspaarcontract van het type Universal Life

Pensioenspaarcontract van het type Universal Life Pensioenspaarcontract van het type Universal Life Algemene voorwaarden Securex Leven - VOV - Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel Erkend bij KB van 5.1.1982 (B.S. 23.1.1982) onder nr.

Nadere informatie

VERZEKERING. Extra Dagvergoeding. voor Zelfstandigen. Eerste maand INCOME ONE. ALGEMENE VOORWAARDEN (versie oktober 2014)

VERZEKERING. Extra Dagvergoeding. voor Zelfstandigen. Eerste maand INCOME ONE. ALGEMENE VOORWAARDEN (versie oktober 2014) Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand VERZEKERING Extra Dagvergoeding voor Zelfstandigen Eerste maand INCOME ONE ALGEMENE VOORWAARDEN (versie oktober 2014) van toepassing vanaf 1 december 2014

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778) ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778) BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1. Maatschappij : NV PROVIDIS, gevestigd te 1000 Brussel, Nieuwbrugstraat 9, toegelaten onder het codenummer 1019. 2. Verzekeringnemer

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014 INHOUD Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014 Hiërarchie van de contractuele

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN AGAV006/2007 ARTIKEL 1. WAT VERSTAAT MEN ONDER? U : de Verzekeringsnemer, dit is de persoon die het verzekeringscontract sluit. WIJ : de

Nadere informatie

KeyPension Blue. Algemene voorwaarden geldig vanaf 15 november 2008

KeyPension Blue. Algemene voorwaarden geldig vanaf 15 november 2008 Delta Lloyd Life NV Fonsnylaan 38 B - 1060 Brussel Telefoon: +32 (0)2 238 87 77 Fax: +32 (0)2 238 89 83 www.deltalloydlife.be Algemene voorwaarden geldig vanaf 15 november 2008 C7122B - SL-9506-N 11/2008

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen Brochure

Gewaarborgd Inkomen Brochure Gewaarborgd Inkomen Brochure AMMA Verzekeringen o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Aanvullende algemenre voorwaarden DEFINITIES Ongeval Een plotselinge, onopzettelijke en onvoorziene gebeurtenis uit hoofde van de verzekeringnemer of de verzekerde. Schadegeval

Nadere informatie

AHV. De aanvullende hospitalisatieverzekering van de VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND VAN BRABANT(VMOBB) ALGEMENE VOORWAARDEN

AHV. De aanvullende hospitalisatieverzekering van de VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND VAN BRABANT(VMOBB) ALGEMENE VOORWAARDEN AHV De aanvullende hospitalisatieverzekering van de VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND VAN BRABANT(VMOBB) ALGEMENE VOORWAARDEN 01/2013 1 1. Definities 1.1. Verzekerde De verzekeringsnemer

Nadere informatie

VOORZIENE VERGOEDINGEN

VOORZIENE VERGOEDINGEN Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

INKOMENSVERLIES ALGEMENE VOORWAARDEN - 1 - A. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN B. VOORWERP EN OMVANG VAN DE VERZEKERING

INKOMENSVERLIES ALGEMENE VOORWAARDEN - 1 - A. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN B. VOORWERP EN OMVANG VAN DE VERZEKERING INKOMENSVERLIES ALGEMENE VOORWAARDEN A. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Maatschappij: N.V. Nationale Suisse Verzekeringen, erkend per K.B. van 04.07.79 (B.S. 14.07.79) onder het nr. 0124. Tweekerkenstraat 14 1000

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

burgerrechtelijke aansprakelijkheid

burgerrechtelijke aansprakelijkheid . A L G E M E N E V O O R W A A R D E N burgerrechtelijke aansprakelijkheid. 2 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING

OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING ALGEMENE VOORWAARDEN OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ ALGEMENE VOORWAARDEN (Wet van 30.7.1979 en KB van 5.8.1991) Voor de toepassing van dit contract,

Nadere informatie

2. VOORWERP EN OMVANG VAN DE WAARBORGEN 2.1 Verplichte verzekering overeenkomstig de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (bezoldigd personeel).

2. VOORWERP EN OMVANG VAN DE WAARBORGEN 2.1 Verplichte verzekering overeenkomstig de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (bezoldigd personeel). - AD1074 1. ALGEMEEN 1.1 Welke waarborgen omvat deze verzekering Huispersoneel? 1.1.1 Het bezoldigd personeel (Artikel 2.1.). De verplichte verzekering Huispersoneel (bezoldigd personeel) waarborgt overeenkomstig

Nadere informatie

Burgerlijke bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid

Burgerlijke bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid Burgerlijke bedrijfsaansprakelijkheid Administratieve bepalingen OVERZICHT HOOFDSTUK 1 - VERZEKERD RISICO Artikel 1 - Mededeling van het risico Artikel 2 - Vermindering van het risico Artikel 3 - Verzwaring

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY VERZEKERING B.A. BESTUURDERS EN MAATSCHAPPELIJKE LASTHEBBERS

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY VERZEKERING B.A. BESTUURDERS EN MAATSCHAPPELIJKE LASTHEBBERS Pagina 1 van 14 INHOUDSTAFEL BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 ARTIKEL 1 VOORWERP VAN DE WAARBORG 5 ARTIKEL 2 DUUR VAN DE WAARBORG 5 ARTIKEL 3 GEOGRAFISCHE UITGESTREKTHEID VAN DE WAARBORG 6 ARTIKEL 4 UITSLUITINGEN

Nadere informatie

Globalia Pro. 1. De voordelen : 2. De voorwaarden : 3. De takken :

Globalia Pro. 1. De voordelen : 2. De voorwaarden : 3. De takken : 1. De voordelen : Bonus van 10% tot 15% (bij leven) op de jaarpremies Een contract - Een vervaldatum - Een premie Geen fractioneringskosten (indien domiciliëring) Geen poliskosten Uiterst voordelige tarieven

Nadere informatie

1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING

1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING 1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING De Wet Verwilghen In 2007 heeft de wetgever verschillende bepalingen in het kader van hospitalisatieverzekeringen ten voordele van de verzekerden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ING Life Optima

Algemene Voorwaarden ING Life Optima Algemene Voorwaarden ING Life Optima Inhoudstafel I. Beschrijving van de verzekering 1. Opbouw van het kapitaal 2. Kapitalisatie van de premie 2.1. Gegarandeerde interestvoet 2.2. Winstdeelname II. Het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden GEWAARBORGD INKOMEN

Algemene voorwaarden GEWAARBORGD INKOMEN Algemene voorwaarden GEWAARBORGD INKOMEN Editie 05/2009 P&V Verzekeringen CVBA 007/0608 5-09 Koningsstraat 151-1210 Brussel - België TEL + 32 (0)2 250 91 11 BANK 877-7939404-64 www.pv.be Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen Algemene voorwaarden

Gewaarborgd Inkomen Algemene voorwaarden Gewaarborgd Inkomen Algemene voorwaarden AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992)

Nadere informatie

V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t V e r p l i c h t e v e r z e k e r i n g v a n

V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t V e r p l i c h t e v e r z e k e r i n g v a n V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t V e r p l i c h t e v e r z e k e r i n g v a n d e o b j e c t i e v e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n g e v a l v a n b r a n d o f o n t p l o f f i n g

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 0037-ZRGIN-062012. Gewaarborgd Inkomen. 9. Eigenrisicotermijn: 10. Terrorisme: Artikel 2

Algemene Voorwaarden 0037-ZRGIN-062012. Gewaarborgd Inkomen. 9. Eigenrisicotermijn: 10. Terrorisme: Artikel 2 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING 1. Wij: DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV, verzekeringsonderneming met maatschappelijke zetel in Belgi Galileelaan 5, 1210 Brussel, toegelaten onder codenummer

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... Bijlage 4 SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Weggebruikers

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Weggebruikers Algemene Voorwaarden Autoverzekering Weggebruikers Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met

Nadere informatie

3 Waarderingselementen van het risico - onbetwistbaarheid

3 Waarderingselementen van het risico - onbetwistbaarheid Algemene voorwaarden ALJI4 1 1 Omschrijving van de verzekering De verzekering waarborgt binnen de hierna omschreven voorwaarden de uitkering aan de begunstigde van de in de bijzondere voorwaarden bepaalde

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING BRAND/ONTPLOFFING

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING BRAND/ONTPLOFFING Pagina 1 van 15 OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK I: BEGRIPSBEPALINGEN 3 ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 3 HOOFDSTUK II: DOEL EN OMVANG VAN DE WAARBORG 4 ARTIKEL

Nadere informatie

Aanvullingsvoorwaarden voor vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid op basis van het 3-klassensysteem

Aanvullingsvoorwaarden voor vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid op basis van het 3-klassensysteem Aanvullingsvoorwaarden voor vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid op basis van het 3-klassensysteem Artikel 1679-40.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Verklaring van begrippen 3 2 Vrijstelling

Nadere informatie

. Insolventie van derden

. Insolventie van derden RE CH T S B I J S T A ND Rechtsbijstand Auto - Uitgebreide formule Inhoudstafel Wat verstaat men onder? 3 Welke prestaties verlenen wij? 3 Strafrechtelijke verdediging Burgerrechtelijk verhaal Contractuele

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Kapitalisatiebon (tak 26)

ALGEMENE VOORWAARDEN Kapitalisatiebon (tak 26) ERG_KAP_AV-20-04-2015 ALGEMENE VOORWAARDEN Kapitalisatiebon (tak 26) INHOUDSTAFEL 1. DEFINITIES... 3 2. ALGEMENE DRAAGWIJDTE VAN DE OVEREENKOMST... 3 2.1. Voorwerp van de overeenkomst... 3 2.2. Inwerkingtreding

Nadere informatie

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Brand / Ontploffing OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Inhoudstafel Hoofdstuk I : Begripsbepalingen Bladzijde Wat verstaat men onder?

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VERZEKERING BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID VAN VZW'S - BA MANAGEMENT

Algemene voorwaarden VERZEKERING BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID VAN VZW'S - BA MANAGEMENT Algemene voorwaarden VERZEKERING BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID VAN VZW'S - BA MANAGEMENT 0079-2370502N-20022010 @ AG Insurance nv - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE HOOFDVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE HOOFDVERZEKERING Folio 1 VAN DE HOOFDVERZEKERING Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 WIE IS BIJ HET CONTRACT BETROKKEN? De verzekeringnemer is degene die het contract met onze maatschappij aangaat, dus U.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING VAN REIZEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING VAN REIZEN ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING VAN REIZEN Inhoudstafel Blz. Definities 4 Artikel 1 : Doel en omvang van de verzekering 5 Artikel 2 : Uitsluitingen 5 Artikel 3 : Omvang van de waarborg 6 Artikel 4 t.e.m.

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

3 Waarderingselementen van het risico - onbetwistbaarheid

3 Waarderingselementen van het risico - onbetwistbaarheid POLIS LEVENSVERZEKERING ALJ06 1 begripsomschrijvingen In dit contract wordt verstaan onder: U: De verzekeringnemer, de persoon die het contract sluit met de verzekeraar. Wij: De verzekeraar. Verzekerde:

Nadere informatie

Aanvullende verzekering van het ongevallenrisico. Algemene voorwaarden

Aanvullende verzekering van het ongevallenrisico. Algemene voorwaarden Aanvullende verzekering van het ongevallenrisico Algemene voorwaarden INHOUD BELANGRIJKE MEDEDELINGEN Artikel 1 - DE PARTIJEN 3 Artikel 2 - DE CONTRACTUELE DOCUMENTEN 3 Artikel 3 - HET VERZEKERINGSGEBIED

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden

Algemene Voorwaarden. Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden 0079-2186503N-22082015 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be Tel. +32(0)2

Nadere informatie

Procedure ongevalaangifte. (volleybalschool en bewegingsschool)

Procedure ongevalaangifte. (volleybalschool en bewegingsschool) JTV Brigand Berlare-Zele vzw secr.: Biezenstraat 21 9290 Berlare tel.: (052) 42 22 69 Procedure ongevalaangifte (volleybalschool en bewegingsschool) 1. Zo snel mogelijk (zeker binnen een week na het ongeval)

Nadere informatie

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Bijzondere polisvoorwaarden 654-96 Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Wegwijzer zie artikel Artikel D.1 Algemene begripsomschrijvingen Algemene begripsomschrijvingen D.1 Omzet D.1.1 Testen D.1.2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De natuurlijke of rechtspersoon die deze overeenkomst onderschrijft.

ALGEMENE VOORWAARDEN. De natuurlijke of rechtspersoon die deze overeenkomst onderschrijft. NV Protect SA Jetsesteenweg 221 chaussée de Jette B-1080 Brussel/Bruxelles T 02 411 41 14 - F 02 411 19 29 info@protect.be - www.protect.be VERZEKERING BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID MILIEUCOÖRDINATOREN ALGEMENE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Income Care

Algemene Voorwaarden. Income Care Algemene Voorwaarden Income Care 0079-2064833N-21012016 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax +32(0)2 664 81 50

Nadere informatie

A R E N A The Name in Sports Insurance

A R E N A The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.115.792 A B.A. 1.115.793 A R.B. 1.115.793/1 L.O. 1.115.792 B B.A. 1.115.793 B R.B. 1.115.793/1 BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE CONVENTIE NR. 002 TUSSEN ENERZIJDS FIMASER N.V. EN ANDERZIJDS CARDIF LEVEN N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE CONVENTIE NR. 002 TUSSEN ENERZIJDS FIMASER N.V. EN ANDERZIJDS CARDIF LEVEN N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE CONVENTIE NR. 002 TUSSEN ENERZIJDS FIMASER N.V. EN ANDERZIJDS CARDIF LEVEN N.V. ARTIKEL 1 : DEFINITIES VERZEKERING OVERLIJDEN / ARBEIDSONGESCHIKTHEID A. Verzekerde: Iedere ontlener

Nadere informatie

burgerrechtelijke aansprakelijkheid

burgerrechtelijke aansprakelijkheid burgerrechtelijke aansprakelijkheid ALGEMENE VOORWAARDEN Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. Baloise Group INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Bescherming van de bestuurder

Algemene voorwaarden. Bescherming van de bestuurder Algemene voorwaarden Bescherming van de bestuurder 1 HOOFDSTUK I - definities Artikel 1 - Definities Omschreven motorrijtuig De personenwagen voor toerisme, zaken of gemengd gebruik, bestemd voor personenvervoer

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie

AHV. Algemene voorwaarden op 1 januari 2016

AHV. Algemene voorwaarden op 1 januari 2016 AHV Algemene voorwaarden op 1 januari 2016 Dit document beschrijft de werking van de Hospitalisatieverzekeringsovereenkomst en onze wederzijdse verbintenissen. Het geeft de inhoud van de waarborgen alsmede

Nadere informatie

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd!

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd! Verzekeringen Schuldsaldoverzekering Hypotheeklening In geval van tegenspoed bent u beschermd! De schuldsaldoverzekering biedt u de zekerheid dat uw hypotheeklening geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering

Algemene Voorwaarden. Verzekering Verzekering Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Bijstandsverzekering. Jaarlijks contract, neem bij nood aan bijstand contact op via: +32 2 550 05 00

Bijstandsverzekering. Jaarlijks contract, neem bij nood aan bijstand contact op via: +32 2 550 05 00 Bijstandsverzekering Jaarlijks contract, neem bij nood aan bijstand contact op via: +32 2 550 05 00 Bijstandsverzekeringen voor particulieren Versie September 2014 INLEIDING Uw contract omvat twee delen

Nadere informatie

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen):

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): Verzekerde Kapitalen B.V. Uitbating: a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR b. Stoffelijke schade: 250.000-EUR Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Bestuurder

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Bestuurder Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Bestuurder Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOz/1)

Aanvullende Voorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOz/1) 64.1829-01/10 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Strekking van de verzekering Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid in de zin van de verzekering Artikel 4 Uitkeringen krachtens Eerstejaarsrisico

Nadere informatie

van het ingevolge de Voorwaarden g. Einddatum (overlijdensrisico): De in de Polis vermelde Einddatum van de dekking van het ingevolge de Voorwaarden

van het ingevolge de Voorwaarden g. Einddatum (overlijdensrisico): De in de Polis vermelde Einddatum van de dekking van het ingevolge de Voorwaarden ! "##$% %&$%''( %)%*%+ #, #- De Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden, die eveneens op de Verzekeringsovereenkomst van toepassing zijn. De Voorwaarden

Nadere informatie

BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T

BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T SCSZ/04/49 BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T. DE UITWISSELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD TUSSEN HET FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN EN DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN MET HET OOG

Nadere informatie

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Definities HOOFDSTUK III. - De organisatienota HOOFDSTUK IV. - Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Administratieve Voorwaarden

Administratieve Voorwaarden Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2012

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2012 INHOUD GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2012 Inleidende bepaling: Hiërarchie van de contractuele voorwaarden Artikel 1 Waaruit bestaat onze dekking? Artikel 2 Welke zijn onze prestaties? Artikel

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen Brochure

Gewaarborgd Inkomen Brochure AMMA VERZEKERINGEN Gewaarborgd Inkomen Brochure medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder codenummer 0126 (K.B.

Nadere informatie

Objectieve aansprakelijkheid

Objectieve aansprakelijkheid Objectieve aansprakelijkheid 0096-0454V0000.06-01102004 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Objectieve aansprakelijkheid Inhoud Deze voorwaarden werden opgesteld op basis van de Wet op de landverzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 1.116.925 / A B.A. 1.116.926 / A Niet-leden Polissen L.O. 1.116.925 / B B.A. 1.116.926 / B BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer VLAAMSE BADMINTON LIGA

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

FIETSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN

FIETSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN FIETSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN De looptijd van de overeenkomst is bepaald in de bijzondere voorwaarden. Deze kan niet meer dan één jaar bedragen. Behalve wanneer een van de partijen zich hiertegen

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen Omzetverzekering Algemene Voorwaarden

Gewaarborgd Inkomen Omzetverzekering Algemene Voorwaarden Gewaarborgd Inkomen Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Gewaarborgd Inkomen Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden waarin u informatie terugvindt over de onderschreven waarborgen.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Brand / Ontploffing

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Brand / Ontploffing Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Brand / Ontploffing 0079-2002203N-22062015 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be Tel.

Nadere informatie

Overeenkomst. Fonds voor Bestaanszekerheid van de werklieden uit het Bouwbedrijf fbz-fse Constructiv. Hospitalisatieverzekering

Overeenkomst. Fonds voor Bestaanszekerheid van de werklieden uit het Bouwbedrijf fbz-fse Constructiv. Hospitalisatieverzekering Overeenkomst Hospitalisatieverzekering voor de bouwvakarbeiders die een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of een pensioen genieten en hun gezinsleden. Fonds voor Bestaanszekerheid van de werklieden

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VERPLICHTE VERZEKERING VAN DE OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID NA BRAND OF ONTPLOFFING

Nadere informatie

WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN?

WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN? DVV INVEST ALGEMENE VOORWAARDEN Referentie IT26-05/2005 Artikel 1 WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN? 1. Wat betekent `WIJ'? DVV, een merk- een handelsnaam van DIB n.v., verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Post Optima PENSION FISCAAL SPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN Editie 20.12.2014

Post Optima PENSION FISCAAL SPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN Editie 20.12.2014 Post Optima PENSION- FISCAAL SPAREN - ALGEMENE VOORWAARDEN AG Insurance Post Optima PENSION FISCAAL SPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN Editie 20.12.2014 bpost bank nv, Markiesstraat 1 bus 2, B-1000 Brussel, erkend

Nadere informatie

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte,

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte, EEN WOORDJE UITLEG verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en tegen brand van de organisators van diverse manifestaties in de stadslokalen, andere dan onderwijs-, sport- en recreatie-instellingen

Nadere informatie

De bescherming van uw medische gegevens bij de verzekeraar

De bescherming van uw medische gegevens bij de verzekeraar De bescherming van uw medische gegevens bij de verzekeraar Brochure 2009 2 Veel voorkomende vragen en antwoorden FAQ 2009 Voor de vlotte werking van tal van verzekeringen is het noodzakelijk dat er gegevens

Nadere informatie

INDIVIDUELE LICHAMELIJKE ONGEVALLEN FORMULE 24/24

INDIVIDUELE LICHAMELIJKE ONGEVALLEN FORMULE 24/24 ALGEMENE VOORWAARDEN INDIVIDUELE LICHAMELIJKE ONGEVALLEN /24 VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK I: VOORWERP EN OMVANG VAN DE VERZEKERING ARTIKEL 1: VOORWERP VAN HET CONTRACT ARTIKEL 2: VERZEKERINGSGEBIED

Nadere informatie

0745-23762-07-N-01012013. 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2. 2. ARTIKEL 2 Welke prestaties verlenen wij? 2

0745-23762-07-N-01012013. 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2. 2. ARTIKEL 2 Welke prestaties verlenen wij? 2 Pagina 1 van 11 INHOUDSTAFEL 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2 2. ARTIKEL 2 Welke prestaties verlenen wij? 2 3. ARTIKEL 3 Wat is de omvang van de waarborg? 3 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen

Nadere informatie

INZITTENDEN AUTO ALGEMENE 99 VOORWAARDEN - 1 - II. VOORWERP EN OMVANG VAN DE VERZEKERING I. ALGEMENE VOORWAARDEN

INZITTENDEN AUTO ALGEMENE 99 VOORWAARDEN - 1 - II. VOORWERP EN OMVANG VAN DE VERZEKERING I. ALGEMENE VOORWAARDEN INZITTENDEN AUTO ALGEMENE 99 VOORWAARDEN I. ALGEMENE VOORWAARDEN II. VOORWERP EN OMVANG VAN DE VERZEKERING BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Maatschappij: De verzekeringsonderneming waarmee het contract afgesloten

Nadere informatie