Jaarverslag PAWEX Postbus EE Den Haag PAWEX Jaarverslag /10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. PAWEX Postbus 82246 2508 EE Den Haag www.pawex.nl. PAWEX Jaarverslag 2014 1/10"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 PAWEX Postbus EE Den Haag PAWEX Jaarverslag /10

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Bestuur Activiteiten en dossiers De Vereniging Vooruitblik Bijlage: taakomschrijving PAWEX... 9 De foto op pagina 1 is met toestemming overgenomen van Pondera Consult. PAWEX Jaarverslag /10

3 1. Inleiding Het jaar 2014 was voor PAWEX een stormachtig jaar. Niet alleen was windenergie vaak het onderwerp van het maatschappelijke debat, ook binnen de vereniging is veel gebeurd. Na veel overleg en gesprekken, onder andere met onze leden, hebben we besloten om als vereniging een meer zelfstandige positie in te nemen in de windenergiebranche. Ook is besloten de vereniging verder te professionaliseren en is de bestuursstructuur aangepast. U leest hierover meer in dit jaarverslag. In dit jaarverslag leest u ook wat we dit jaar voor u, als lid van PAWEX, gedaan hebben. In verschillende overleggen met de netbeheerders, energieleveranciers, de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Rijksoverheid hebben we de belangen van onze leden behartigd. In tegenstelling tot een aantal jaren geleden merken we dat de urgentie om over te stappen op een hernieuwbare energievoorziening breed wordt gevoeld en dat er grote bereidheid is om met elkaar de noodzakelijke stappen te zetten. Dat betekent ook dat PAWEX een andere rol aangenomen heeft: door overleg met andere partijen kunnen we soms meer bereiken dan met de inzet van harde instrumenten, zoals de gang naar de rechter. In dit jaarverslag blikken we ook vooruit op de nabije toekomst. Er is nog veel werk te doen wanneer we kijken naar de opgave van MW windenergie op land. Meer dan ooit zijn zorgvuldige procedures nodig. Als PAWEX vinden wij het erg belangrijk dat lusten en lasten van windenergie eerlijk verdeeld worden. De baten van windenergie moeten zoveel mogelijk lokaal en regionaal terechtkomen. De transitie naar duurzame energie betekent dat inwoners ook meer zeggenschap krijgen over de energievoorziening. We hebben dit jaarverslag beknopt gehouden, zodat het prettig leesbaar blijft. We wensen u veel leesplezier! Het Bestuur Februari 2015 PAWEX Jaarverslag /10

4 2. Bestuur Samenstelling Begin 2014 bestond het bestuur uit de volgende personen: Marnix Scholten (voorzitter) Yme Hempenius (penningmeester) Kasper Paardekooper In de loop van 2014 is een discussie gestart met de leden over de positie en rol van PAWEX in de ontwikkelingen op het gebied van windenergie in het algemeen en in de windenergiebranche in het bijzonder. Uit de verschillende gesprekken die zijn gevoerd, is de wens naar voren gekomen dat PAWEX een meer zelfstandige rol op zich gaat nemen. Daarbij is ook geconcludeerd dat een betere vertegenwoordiging van de leden in het bestuur wenselijk was. Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 9 oktober 2014 zijn daarom nieuwe bestuursleden verkozen en bestaat het bestuur op dit moment uit de volgende leden: Marnix Scholten (voorzitter) Jos Gijzenberg (namens VWG) Hans Geluk (namens VWIJ) Halbe Klijnstra (namens VWF, secretaris) Felix Olthuis (namens REScoopNL) Dolf Geertzema (namens VWNH, penningmeester) Kasper Paardekooper en Yme Hempenius hebben, na een groot aantal jaren zich met veel energie voor de vereniging te hebben ingezet, hun functie neergelegd. Gelukkig zijn zij bereid gevonden om betrokken te blijven als adviseurs van het bestuur. Het bestuur werd ook dit jaar bijgestaan door haar vaste juridisch adviseur (voor juridische vraagstukken en procedures over de Codebesluiten) mr. M.R. het Lam, van Het Lam Advocaten te Den Haag. Sinds 2013 is Henri Bontenbal als beleidsadviseur verbonden aan PAWEX. Daarnaast is in 2014 Nick Waltmans eveneens gestart als beleidsadviseur. Vergaderingen Het bestuur heeft in het verslagjaar zes keer fysiek vergaderd: op 1 april, 14 mei, 1 september, 14 oktober, 17 november en 11 december. Op 9 oktober vond de algemene ledenvergadering plaats en waren we te gast bij EWT in Amersfoort. Relatie PAWEX NWEA Begin 2014 heeft het bestuur het initiatief genomen met de verschillende leden van de vereniging te spreken over de rol van PAWEX in de windenergiesector. De afgelopen jaren heeft PAWEX zich voornamelijk toegelegd op haar rol van representatieve organisatie en gesprekspartner binnen het Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten (GEN). Dat betekende dat PAWEX zich in de praktijk vooral toelegde op de elektriciteitsnetten (tarieven, aansluitvoorwaarden). De overige onderwerpen waren bij NWEA belegd. Deze rolverdeling was ook vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen PAWEX en NWEA, waarin ook een onlosmakelijke koppeling van het lidmaatschap was vastgelegd. PAWEX Jaarverslag /10

5 Deze beperkte rolopvatting en de onlosmakelijke koppeling van lidmaatschappen ging steeds meer knellen. De leden van PAWEX gaven enerzijds te kennen dat hun belangen onvoldoende binnen NWEA behartigd werden en anderzijds kwamen er van leden van NWEA geluiden dat de onlosmakelijke koppeling van lidmaatschappen onwenselijk was. Dit heeft ertoe geleid dat besloten is de samenwerkingsovereenkomst te beëindigen en om het ondeelbaar lidmaatschap tussen beide verenigingen los te laten. Dat betekent concreet dat de facturatie gescheiden zal verlopen en dat de leden van PAWEX niet automatisch ook lid zijn van NWEA. Daarnaast is opnieuw nagedacht over de wijze van samenwerking met NWEA. Besloten is om als PAWEX lid te worden van NWEA en op die wijze de belangen van de leden van PAWEX ook binnen NWEA te behartigen. De beleidsadviseurs en Yme Hempenius nemen actief deel aan de verschillende overleggen en commissies binnen NWEA. Daarnaast maken Felix Olthuis en Marnix Scholten deel uit van het algemeen bestuur van NWEA. Waar mogelijk zal PAWEX ook de komende jaren constructief samenwerken met NWEA. Wanneer de belangen of visie uiteenlopen, zal PAWEX haar eigen geluid laten horen. Professionalisering PAWEX heeft besloten verder te professionaliseren. Een tweede beleidsadviseur is aangetrokken, zodat opnieuw PAWEX meer slagkracht krijgt. Beide beleidsadviseurs zijn actief aan de slag gegaan met het opstellen van een werkprogramma voor de jaren 2014 en Daarnaast is binnen het bestuur nagedacht over de (formulering van de) visie en missie van PAWEX. Er zijn plannen opgesteld voor het werven van nieuwe leden en met verschillende potentiële nieuwe leden zijn gesprekken gaande. Ook op secretarieel gebied zijn de nodige stappen gezet. PAWEX heeft sinds enkele weken een eigen postbus en een eigen telefoonnummer. Daarnaast zijn de eerste stappen gezet om te komen tot een nieuwe, frisse huisstijl en website. Windnieuws Gedurende het verslagjaar zijn de leden door middel van artikelen in elke uitgave van Windnieuws op de hoogte gehouden van de activiteiten van PAWEX. De artikelen die verschenen zijn, worden op de website geplaatst. Website De leden worden ook via de website geïnformeerd over de activiteiten van PAWEX. Daarnaast bevat de website ook informatie over de lopende kwesties. Social media PAWEX heeft inmiddels de eerste stappen gezet om actief te zijn op social media. Zo is een twitteraccount aangemaakt en wordt met regelmaat een bericht geplaatst. PAWEX Jaarverslag /10

6 3. Activiteiten en dossiers In dit hoofdstuk laten we een aantal activiteiten en lopende dossiers de revue passeren die in 2014 onze aandacht hebben gevraagd. Meerdere energieleveranciers op één aansluiting In 2013 heeft PAWEX de ACM gevraagd handhavend op te treden ten aanzien van netbeheerder Liander. Wat is het geval? Een aantal leden van PAWEX is aangesloten op het elektriciteitsnet van Liander. Via deze aansluiting voedden zij elektriciteit in op het net en onttrokken zij elektriciteit. Liander stelde daarvoor twee EAN-codes ter beschikking: één voor levering aan het net en één voor de afname van het net. Daardoor was het mogelijk om verschillende leveranciers te contracteren voor levering respectievelijk invoeding van elektriciteit. Deze leden kregen echter te horen dat per 1 augustus 2013 deze mogelijkheid werd stopgezet, in verband met de introductie van het nieuwe leveranciersmodel. Op 14 augustus 2014 heeft de ACM een belangrijk besluit genomen over het verzoek van PAWEX. Hoewel PAWEX juridisch in het ongelijk wordt gesteld, krijgt zij de facto wel gelijk: de ACM schrijft namelijk dat zij het wenselijk acht dat, gezien de huidige marktsituatie en de duurzaamheidsdoelstellingen, netbeheerders meerdere energieleveranciers op één aansluiting wel mogelijk gaan maken. Deze aanpassing dient dan sectorbreed te worden gemaakt. De ACM heeft daarom de gezamenlijke netbeheerders respectievelijk de Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) gevraagd een wijzigingsvoorstel in te dienen voor de relevante codes en hun processen zodanig aan te passen dat het mogelijk is om meerdere leveranciers op één aansluiting te kunnen contracteren. PAWEX beschouwt deze uitspraak als een belangrijke stap vooruit. Exploitanten van windenergie krijgen, als de codewijzigingen gestalte hebben gekregen, de flexibiliteit om meerdere energieleveranciers op één aansluiting te contracteren en daardoor de beste voorwaarden te organiseren. Maar de reikwijdte van deze codewijziging gaat verder: alle vormen van duurzame decentrale elektriciteitsproductie kunnen baat hebben bij dit besluit. PAWEX bekijkt hoe zij in samenspraak met andere partijen deze nieuwe ontwikkeling kan meehelpen vormgeven. Wetsvoorstel STROOM Het Ministerie van Economische Zaken is sinds 2011 druk bezig met het Wetsvoorstel STROOM. De wetgevingsagenda STROOM is bedoeld om de Gaswet en de Elektriciteitswet samen te voegen en te komen tot duidelijker en eenvoudiger wetgeving (stroomlijnen, optimaliseren en moderniseren). De beoogde wetgeving geeft uitvoering aan het Energierapport 2011 en het Regeerakkoord Rutte II. De algehele herziening en samenvoeging van de Gaswet en Elektriciteitswet zal moeten leiden tot één nieuwe wet: de Gas- en Elektriciteitswet Deze wet zal duidelijker en eenvoudiger moeten worden, met minder regeldruk voor bedrijven en minder lasten voor de overheid. PAWEX volgt deze ontwikkeling nauwlettend en is, als representatieve organisatie, al in een vroeg stadium betrokken bij het totstandkomingproces. Door middel van de deelname aan consultatierondes en andere vormen van formele of informele overleggen levert PAWEX een actieve bijdrage. Het nauwlettend volgen van het wetgevingsproces is erg belangrijk, omdat kleine wijzigingen grote gevolgen kunnen hebben. Een belangrijk punt van zorg is dat de definities op PAWEX Jaarverslag /10

7 onzorgvuldige wijze worden overgenomen in het nieuwe wetsvoorstel. Daarnaast maken de representatieve organisaties, waaronder PAWEX, zich zorgen over een mogelijke uitholling van hun positie, waardoor de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen besluiten van de ACM wordt beperkt. 10 MVA-grens Een ander belangrijk aandachtspunt in het wetsvoorstel is de zogenaamde 10 MVA-grens. Artikel 27, tweede lid, onder d, van de huidige Elektriciteitswet luidt: iedere afnemer recht heeft te worden aangesloten op het dichtstbijzijnde punt in het net met een bij zijn aansluiting behorend spanningsniveau, met dien verstande dat een afnemer die een aansluiting op het net wenst met een aansluitwaarde groter dan 10 MVA, wordt aangesloten op het dichtstbijzijnde punt in het net waar voldoende netcapaciteit beschikbaar is. Voor alle aansluitingen onder de 10 MVA betekent dit dat alleen het spanningsniveau relevant is, maar niet of er op het dichtstbijzijnde punt in het net ook daadwerkelijk voldoende netcapaciteit beschikbaar is. Is deze capaciteit op dit dichtstbijzijnde punt niet beschikbaar (het net is vol ), dan kan de netbeheerder op een verder gelegen punt in het net aansluiten waar wel voldoende capaciteit beschikbaar is, of het net verzwaren. Deze extra kosten mogen echter niet doorberekend worden aan de aangeslotene. De rekening is gebaseerd op de aansluiting op het dichtstbijzijnde punt met een bij de aansluiting behorend spanningsniveau. De extra kosten die de netbeheerder moet maken, worden gesocialiseerd. In een eerdere versie van het wetsvoorstel bleek dit belangrijke artikel geschrapt te zijn. Inmiddels is een vergelijkbare tekst opnieuw in het wetsvoorstel ingevoegd, nadat PAWEX dit nadrukkelijk aan de orde heeft gesteld. Andere activiteiten PAWEX is in 2014, naast bovenstaande dossiers, op verschillende manieren actief geweest. Hierbij valt onder meer te denken aan: Inbreng in formele en informele GEN-overleggen over diverse voorstellen voor codewijzigingen; Overleg met de ACM, netbeheerders en overige representatieve organisaties over diverse onderwerpen; Actieve deelname aan de diverse commissies binnen NWEA; Wetgevingsagenda STROOM; Overleg met RECS. PAWEX Jaarverslag /10

8 4. De Vereniging Opgesteld vermogen In 2014 is de productie van windenergie op land opnieuw gestegen. Het opgestelde vermogen is (netto) met 274 MW gestegen tot bijna MW aan het eind van PAWEX heeft bijna 300 leden die bij elkaar circa 30% van deze capaciteit in bezit hebben. PAWEX kent tot op heden alleen leden met eigen opgesteld vermogen. In 2015 zullen we verkennen of het donateurschap van partijen die zelf geen eigen vermogen hebben, maar de missie en visie van PAWEX onderschrijven, een haalbare en wenselijke optie is. 5. Vooruitblik 2015 In 2015 zal PAWEX zich blijven inzetten voor een aantal onderwerpen die steeds onze aandacht blijven vragen, zoals: Aansluitvoorwaarden en tarieven; Wetgevingsagenda STROOM; Congestiemanagement. Daarnaast zullen we ons gaan bezighouden met een aantal andere zaken, zoals: Opschaling van windenergie op land, inclusief participatie en draagvlak; Inpassing van windparken in het elektriciteitsnet; Het toekomstige marktmodel; De ontwikkeling van slimme netten; Meerdere energieleveranciers op één aansluiting; De markt voor Garanties van Oorsprong. Uiteraard zullen we ons ook bezighouden met andere kwesties waarmee onze leden geconfronteerd worden en die zich lenen voor een branchebrede aanpak. Ook zal PAWEX doorgaan op de ingeslagen weg naar professionalisering en zich nog nadrukkelijker positioneren om de belangen van haar leden nog beter te kunnen behartigen. Een belangrijk onderdeel daarvan is het intensiveren van de communicatie naar de leden: hier zullen we in 2015 een belangrijke stap in gaan zetten. Het is van groot belang dat de leden met hun vragen en ideeën terecht kunnen bij PAWEX. Een verbeterde website en een digitale nieuwsbrief zullen onderdeel zijn van deze nieuwe communicatiestrategie. PAWEX Jaarverslag /10

9 6. Bijlage: taakomschrijving PAWEX Als vereniging behartigt PAWEX de belangen van particuliere windturbine-exploitanten. Eén van de bestaansredenen van PAWEX als zelfstandige vereniging is dat zij een representatieve organisatie is zoals genoemd in Gaswet en de Elektriciteitswet Van een representatieve organisatie is sprake als een organisatie voorziet in een specifieke belangenbehartiging, een groep van behoorlijke omvang vertegenwoordigt en landelijk opereert. Voorbeelden van representatieve organisaties zijn VEMW, Energie Nederland, COGEN en dus ook PAWEX. De gezamenlijke netbeheerders zijn op grond van artikel 33 van de Elektriciteitswet verplicht met PAWEX en de andere representatieve organisaties te overleggen over voorstellen die tot doel hebben de voorwaarden en tarieven die de netbeheerders hanteren voor gebruikers van de elektriciteitsnetten, te wijzigen. Ook worden PAWEX en de andere representatieve organisaties geconsulteerd door de toezichthouder ACM over de methode en rekenfactoren voor de tariefsregulering. Daarnaast staat voor PAWEX als representatieve organisatie altijd bezwaar en beroep open tegen alle besluiten van de ACM. PAWEX kan dan naar het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBB) stappen. De voorstellen van netbeheerders, de ACM of andere partijen worden besproken in het Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten (GEN). Het GEN komt een aantal keer per jaar bijeen en tijdens dit overleg worden concrete voorstellen besproken. Het gaat dan om aanpassingen in de verschillende codes, zoals de Informatiecode elektriciteit en gas, de Technische codes elektriciteit of de Tarievencode elektriciteit. De Informatiecode beschrijft de rollen en verantwoordelijkheden van marktpartijen bij het vastleggen, uitwisselen, gebruiken of bewaren van administratieve gegevens. De Technische Codes beschrijven hoe netbeheerders zich tegenover hun aangeslotenen moeten gedragen, bijvoorbeeld als het gaat over de werking van de netten en de technische voorwaarden waaraan installaties moeten voldoen. In de Tarievencode is vastgelegd hoe de kosten van het elektriciteitsnetwerk worden verdeeld over de tarieven voor de afnemers. Bij de beoordeling van de voorstellen kijkt PAWEX naar de consequenties daarvan voor haar leden. In sommige gevallen komt PAWEX er met de ACM of netbeheerders niet uit en dan kan PAWEX naar het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBB) stappen. Als representatieve organisatie: neemt PAWEX deel aan het wettelijk overleg met de gezamenlijke netbeheerders (verenigd in Netbeheer Nederland) en een representatief deel van de ondernemingen, die zich bezighouden met het transporteren, leveren of meten van energie (verenigd in NEDU). Dit overleg is gestructureerd in het Gebruikersplatform Elektriciteit- en Gastransportnetten (GEN). Dit overleg gaat over de (wijziging van) voorwaarden en tariefstructuren, die netbeheerders hanteren jegens aangeslotenen op de door hen beheerde netten. wordt PAWEX geconsulteerd door de toezichthouder ACM over voorgenomen wijzigingen van de voorwaarden en tariefstructuren, die netbeheerders hanteren jegens de aangeslotenen op de door hen beheerde netten; wordt PAWEX geconsulteerd door de toezichthouder ACM over de methode en rekenfactoren voor de tariefregulering; voert PAWEX, indien daar goede argumenten voor zijn, bezwaar- en beroepsprocedures tegen besluiten van de ACM, die ongunstig zijn voor windturbine-exploitanten; overlegt PAWEX met de Minister van Economische Zaken over voorgenomen wijzigingen van de voor de gebruikers van de elektriciteitsnetten relevante wet- en regelgeving; PAWEX Jaarverslag /10

10 brengt PAWEX haar standpunt ten aanzien van de tweejaarlijks door de netbeheerders op te stellen en door de ACM goed te keuren Kwaliteits- en Capaciteitsplannen naar voren. Daarnaast neemt PAWEX ook deel aan het overleg betreffende de (grensoverschrijdende) handel in certificaten (RECS) en volgt PAWEX de ontwikkelingen op het gebied van Intelligente Netten. PAWEX Jaarverslag /10

Jaarverslag 2013. PAWEX Korte Elisabethstraat 6 3511 JG Utrecht www.pawex.nl. PAWEX Jaarverslag 2013 1/12

Jaarverslag 2013. PAWEX Korte Elisabethstraat 6 3511 JG Utrecht www.pawex.nl. PAWEX Jaarverslag 2013 1/12 Jaarverslag 2013 PAWEX Korte Elisabethstraat 6 3511 JG Utrecht www.pawex.nl PAWEX Jaarverslag 2013 1/12 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Bestuur... 4 3. Activiteiten en dossiers... 5 4. De Vereniging...

Nadere informatie

Autoriteit Consument & Markt de heer prof.dr. F.J.H. Don Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG. jjanssen@netbeheernederland.nl

Autoriteit Consument & Markt de heer prof.dr. F.J.H. Don Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG. jjanssen@netbeheernederland.nl vereniging van energienetbeheerders in Nederland Anna van Buerenplein 43 2595 DA Den Haag Postbus 90608 Autoriteit Consument & Markt de heer prof.dr. F.J.H. Don Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG 2509 LP Den

Nadere informatie

Bouwstenen voor een duurzaam reguleringskader perspectief van zakelijke energiegebruikers. Tilburg, 17 juni 2016 Hans Grünfeld

Bouwstenen voor een duurzaam reguleringskader perspectief van zakelijke energiegebruikers. Tilburg, 17 juni 2016 Hans Grünfeld Bouwstenen voor een duurzaam reguleringskader perspectief van zakelijke energiegebruikers Tilburg, 17 juni 2016 Hans Grünfeld AGENDA 1. Introductie VEMW 2. Noodzaak duurzaam reguleringskader 3. Benodigde

Nadere informatie

Pagina BESLUIT. Besluit. Elektriciteitswet Ons kenmerk: ACM/DE/2014/ Zaaknummer:

Pagina BESLUIT. Besluit. Elektriciteitswet Ons kenmerk: ACM/DE/2014/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2014/204581 Zaaknummer: 13.0887.53 BESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 5a, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998. Pagina 1/12 Muzenstraat

Nadere informatie

Pagina 1/10 ONTWERPBESLUIT. Ontwerpbesluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer:

Pagina 1/10 ONTWERPBESLUIT. Ontwerpbesluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2015/205669 Zaaknummer: 14.0980.52 ONTWERPBESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998. Pagina 1/10 Muzenstraat 41 2511

Nadere informatie

Pagina. Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) T.a.v. de heer A.W.P.G. van Wylick Barchman Wuytierslaan LH AMERSFOORT

Pagina. Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) T.a.v. de heer A.W.P.G. van Wylick Barchman Wuytierslaan LH AMERSFOORT Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) T.a.v. de heer A.W.P.G. van Wylick Barchman Wuytierslaan 8 3818 LH AMERSFOORT Den Haag, 25 januari 2017 Aantal bijlage(n): 1 Uw kenmerk: Ons kenmerk:

Nadere informatie

In artikel 8 vervallen, onder vervanging van de komma aan het slot van onderdeel b in een punt, de onderdelen c en d.

In artikel 8 vervallen, onder vervanging van de komma aan het slot van onderdeel b in een punt, de onderdelen c en d. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 8 februari 2013, nr. WJZ/ 12357329, tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel De Minister van Economische Zaken;

Nadere informatie

Alliander DGO, Hoom etc.) De wetstekst bleek onvoldoende duidelijk om deze ontwikkeling een halt toe te roepen.

Alliander DGO, Hoom etc.) De wetstekst bleek onvoldoende duidelijk om deze ontwikkeling een halt toe te roepen. WAAROM WET VET? In 2006 is de Wet onafhankelijk netbeheer, (ook wel de splitsingswet genoemd) aangenomen die geleid heeft tot een wijziging van de Elektriciteitswet en de Gaswet. Deze wetswijziging verplichtte

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. I. Inleiding

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. I. Inleiding Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 103259_1/14 Betreft zaak: 103259_1 (102770) Codewijzigingsvoorstel kwaliteit dienstverlening Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nadere informatie

Pagina BESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer:

Pagina BESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2015/405554 Zaaknummer: 15.0731.52 BESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998, betreffende de verkorting van de sluitingstijd

Nadere informatie

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011)

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt gewijzigd als volgt: A Artikel I,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet...) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 723 Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet) Nr. 5 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 28 juni 2017

Nadere informatie

Nederlandse Wind Energie Associatie NWEA. Lidmaatschap

Nederlandse Wind Energie Associatie NWEA. Lidmaatschap Nederlandse Wind Energie Associatie NWEA Lidmaatschap NWEA vertegenwoordigt de hele sector windenergie. Leden van NWEA zijn onder meer ontwikkelaars van windparken, exploitanten, fabrikanten, kenniscentra,

Nadere informatie

Dat hiertoe onder andere het operationeel windvermogen op zee wordt opgeschaald naar 4.450 MW in 2023;

Dat hiertoe onder andere het operationeel windvermogen op zee wordt opgeschaald naar 4.450 MW in 2023; De Minister van Economische Zaken; In overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, Overwegende, Dat op grond van richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter

Nadere informatie

ECLI:NL:CBB:2012:BW8457

ECLI:NL:CBB:2012:BW8457 ECLI:NL:CBB:2012:BW8457 Instantie Datum uitspraak 01-06-2012 Datum publicatie 15-06-2012 Zaaknummer AWB 10/710 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie College van Beroep voor het bedrijfsleven

Nadere informatie

Namens onze cliënt Media Park Enterprise B.V. (hierna MPE), berichten wij u als volgt:

Namens onze cliënt Media Park Enterprise B.V. (hierna MPE), berichten wij u als volgt: Autoriteit Consument en Markt Directie Energie Postbus 16326 2500 BH Den Haag Almere, 25 februari 2014 Betreft : Zienswijze Media Park Enterprise B.V. m.b.t. Ontwerpbesluit Ontheffingaanvraag elektriciteitsnet

Nadere informatie

Aan het Ministerie van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag Nederland

Aan het Ministerie van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag Nederland Aan het Ministerie van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag Nederland Bonaire, 26 augustus 2013 Betreft: internetconsultatie Wet elektriciteit en drinkwater BES Status: openbaar Geachte heer,

Nadere informatie

De Minister van Economische Zaken; In overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, Overwegende,

De Minister van Economische Zaken; In overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, Overwegende, Besluit van de Minister van Economische Zaken van 4 december 2014, nr. DGETM-ED/14172990, tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van project transmissiesysteem op zee Borssele De Minister

Nadere informatie

Netaansluiting Windparken

Netaansluiting Windparken Netaansluiting Windparken Wouter van den Akker Stay tuned. Safety first! Voor uw en onze veiligheid vragen we uw aandacht voor de volgende veiligheidsmaatregelen. In geval van een ontruiming van het pand:

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102680 / 82 Betreft zaak: WON Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit gelet op de artikelen 5, 16, eerste en tweede lid,

Nadere informatie

5.3.03. Elektriciteit

5.3.03. Elektriciteit 5.3.03 Elektriciteit Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Beschrijving van de capaciteit van het huidige net 3. Lange termijn visie op de capaciteitsvraag en vertaling hiervan naar transport scenario s 4. Inschatting

Nadere informatie

Regeling van de Minister van Economische Zaken tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel

Regeling van de Minister van Economische Zaken tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel ssv Regeling van de Minister van Economische Zaken tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel Datum 8 november 2012 Status Concept 'Concept I Regeling van de Minister

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Autoriteit Consument Markt

Autoriteit Consument Markt H Autoriteit Consument Markt Ministerie van Economische Zaken De heer H. Kamp Postbus 20401 2500 EK S-GRAVENHAGE Den Haag, 26SEP.2013 0 Uw kenmerk: DGETM-EM/13161079 Ons kenmerk: ACM/DE/2013/204460 Contactpersoon:

Nadere informatie

BESLUIT. 4. Van de hoorzitting is een verslag opgemaakt, dat op 10 juni 2009 aan partijen is toegezonden.

BESLUIT. 4. Van de hoorzitting is een verslag opgemaakt, dat op 10 juni 2009 aan partijen is toegezonden. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 103190/26 Betreft zaak: Geschil Windpark Neeltje Jans B.V. / Delta Netwerkbedrijf B.V. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nadere informatie

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet.

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/207112 Zaaknummer: 15.0656.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet. 1 Inleiding 1. Met dit besluit geeft

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden Net op Zee

Aansluitvoorwaarden Net op Zee Aansluitvoorwaarden Net op Zee Stand van zaken t.b.v. Sectorbijeenkomst 04-02- Fokke Elskamp, Saskia Jaarsma 1 Agenda 1. Nederlandse wetgeving 2. Invulling aansluitvoorwaarden net op zee 3. Rol ACM 2 1.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 17 februari 2011. Rapportnummer: 2011/055

Rapport. Datum: 17 februari 2011. Rapportnummer: 2011/055 Rapport Rapport betreffende een klacht over het Ministerie van Economische Zaken te Den Haag (thans vallend onder de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie). Datum: 17 februari 2011 Rapportnummer:

Nadere informatie

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (wijzigingen voortvloeiend uit het energierapport 2011)

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (wijzigingen voortvloeiend uit het energierapport 2011) Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (wijzigingen voortvloeiend uit het energierapport 2011) MEMORIE VAN TOELICHTING (26-01-2012) I. ALGEMEEN 1. Doel en aanleiding Het onderhavige wetsvoorstel

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van het meettarief voor kleinverbruikers van elektriciteit per 1 januari 2017

Besluit tot vaststelling van het meettarief voor kleinverbruikers van elektriciteit per 1 januari 2017 Pagina 1/8 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: ACM/DE/2016/207094 Zaaknummer: 16.1162.52

Nadere informatie

VERENIGING GROEN GAS PRODUCENTEN

VERENIGING GROEN GAS PRODUCENTEN VERENIGING GROEN GAS PRODUCENTEN ZIENSWIJZE AAN VAN : Autoriteit Consument en Markt, Directie Energie : Bestuur VGGP BETREFT CC : : Zaaknummer: 103998, methode van regulering van de regionale netbeheerders

Nadere informatie

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998.

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/207110 Zaaknummer: 15.0655.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998. 1 Inleiding 1. Met dit besluit

Nadere informatie

Autoriteit Consument 2. Markt

Autoriteit Consument 2. Markt Consument 2. Markt Ministerie van Economische Zaken De heer H. Kamp Postbus 20401 2500 EK 'S-GRAVENHAGE Den Haag, 2 8 NOV. 2013 Aantal bijlage(n): 1 Uw kenmerk: Ons kenmerk: ACM/DE/2013/206320 Contactpersoon:

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van het meettarief voor kleinverbruikers van gas per 1 januari 2017

Besluit tot vaststelling van het meettarief voor kleinverbruikers van gas per 1 januari 2017 Pagina 1/8 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: ACM/DE/2016/207096 Zaaknummer: 16.1163.52

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Plaats en datum Ons kenmerk Uw kenmerk Utrecht, 4 mei 2009 Br-secr.179N -

Plaats en datum Ons kenmerk Uw kenmerk Utrecht, 4 mei 2009 Br-secr.179N - Vaste Commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer der Staten Generaal t.a.v. mevrouw A.J. Timmer, voorzitter Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Plaats en datum Ons kenmerk Uw kenmerk Utrecht, 4 mei

Nadere informatie

BESLUIT. I. Inleiding II. Feiten. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Inleiding II. Feiten. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101855-11 Betreft: Besluit op de aanvragen van Elsta B.V. & Co en Delta Netwerk bedrijf B.V. om een bindende aanwijzing te geven als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Gelet op artikel 95na, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 52ca,tweede lid, van de Gaswet;

Gelet op artikel 95na, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 52ca,tweede lid, van de Gaswet; CONCEPT Besluit Modelcontract Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van (datum), houdende vaststelling van het modelcontract als bedoeld in artikel 95na, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998

Nadere informatie

Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit

Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit Doel leeswijzer TarievenCode... 2 Aansluittarieven (hoofdstuk 2 TarievenCode)... 2 2. Twee soorten aansluittarieven... 2 2.. Eenmalig aansluittarief afhankelijk van

Nadere informatie

Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet

Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar 2016 artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Organisatie en Processen...

Nadere informatie

Naar een efficiënter en effectiever codeproces Expert opinion. R.C.D. Berndsen P. van Gennip H.J. Koster N. Joubert

Naar een efficiënter en effectiever codeproces Expert opinion. R.C.D. Berndsen P. van Gennip H.J. Koster N. Joubert Naar een efficiënter en effectiever codeproces Expert opinion R.C.D. Berndsen P. van Gennip H.J. Koster N. Joubert 2 februari 2012 Naar een efficiënter en effectiever codeproces Expert opinion Inhoud Pagina

Nadere informatie

3:11ZelT 0 5 SEP 2013 dab.'

3:11ZelT 0 5 SEP 2013 dab.' Aid.: 3:11ZelT 0 5 SEP 2013 dab.' it. : 109345 j Philips Electronics Nederland B.V. Postbus 80036, building HTC45, 5600 JW EINDHOVEN Autoriteit Consument en Markt t.a.v. Directie Energie Postbus 16326

Nadere informatie

Pagina 1/8. «Besluit»

Pagina 1/8. «Besluit» Ontwerpbesluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 12f van de Gaswet inhoudende wijziging van de Tarievencode Gas, de Allocatievoorwaarden Gas en de Meetvoorwaarden Gas. Zaaknummer:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 42535 24 juli 2017 Besluit van de Minister van Economische Zaken tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve

Nadere informatie

Datum 17 januari 2014 Betreft Beantwoording vragen over het opstellen van nota's en meterstanden voor energie en water

Datum 17 januari 2014 Betreft Beantwoording vragen over het opstellen van nota's en meterstanden voor energie en water > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Hans Timmers, voorzitter Bestuur NWEA

Hans Timmers, voorzitter Bestuur NWEA Hans Timmers, voorzitter Bestuur NWEA Wie we zijn: De branchevereniging voor Windenergie op Land en Windenergie op Zee. Behartiger van allerlei bedrijven in de keten, primair belang windenergie in Nederland.

Nadere informatie

Samenwerkingscode elektriciteit

Samenwerkingscode elektriciteit Samenwerkingscode elektriciteit Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel e van de Elektriciteitswet 1998 Met in procedure zijnde wijzigingsvoorstellen. Zwart tekst is vigerende door

Nadere informatie

Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt)

Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt) Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt gewijzigd als volgt: A In artikel 1 vervalt

Nadere informatie

onderwerp : wijziging Instellingswet Autoriteit Consument en Markt (KST 33 622)

onderwerp : wijziging Instellingswet Autoriteit Consument en Markt (KST 33 622) Eerste Kamer der Staten-Generaal Vaste commissie voor Economische Zaken Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Woerden : 26 februari 2014 onze ref. : E14b05 doorkiesnr. : 0348 48 43 66 e-mail : hg@vemw.nl onderwerp

Nadere informatie

De bezwaren van RENDO worden in deze beslissing op bezwaar ongegrond verklaard. Dit betekent dat het bestreden besluit in stand blijft.

De bezwaren van RENDO worden in deze beslissing op bezwaar ongegrond verklaard. Dit betekent dat het bestreden besluit in stand blijft. Ons kenmerk: ACM/DJZ/2017/204471_OV Zaaknummer: 13.1096.52.1.01 Datum : 26 juli 2017 Beslissing van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) op het bezwaarschrift van N.V. RENDO (hierna: RENDO)

Nadere informatie

Leeswijzer Smart Grid Pilots. Handvatten voor toepassing wet- en regelgeving

Leeswijzer Smart Grid Pilots. Handvatten voor toepassing wet- en regelgeving Leeswijzer Smart Grid Pilots. Handvatten voor toepassing wet- en regelgeving Deze leeswijzer geeft een overzicht van de inhoud van het rapport Smart Grid pilots. Handvatten voor toepassing wet- en regelgeving.

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

Beleidsplan ODE Decentraal 2017

Beleidsplan ODE Decentraal 2017 Bijlage 3 ALV ODE Decentraal 13 mei 2017 Beleidsplan ODE Decentraal 2017 1. ODE Decentraal ODE Decentraal is de brancheorganisatie voor burgers in de energietransitie, individueel of collectief in energie-initiatieven

Nadere informatie

33 493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011)

33 493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) TWEEDE KAMER DER STATEN- 2 GENERAAL Vergaderjaar 2012-2013 33 493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Elektriciteit1

Samenwerkingsregeling Elektriciteit1 Samenwerkingsregeling Elektriciteit1 Regeling van samenwerking als bedoeld in artikel 31, lid 1, sub e van de Elektriciteitswet 1998 Disclaimer: Deze bundel bevat de doorlopende tekst van de samenwerkingsregeling

Nadere informatie

Pagina. Netbeheer Nederland T.a.v. de heer A. Jurjus Postbus LP 'S-GRAVENHAGE. Den Haag, 2 maart 2016

Pagina. Netbeheer Nederland T.a.v. de heer A. Jurjus Postbus LP 'S-GRAVENHAGE. Den Haag, 2 maart 2016 Netbeheer Nederland T.a.v. de heer A. Jurjus Postbus 90608 2509 LP 'S-GRAVENHAGE Den Haag, 2 maart 2016 Aantal bijlage(n): 3 Uw kenmerk: Ons kenmerk: ACM/DE/2016/201119 Contactpersoon: [vertrouwelijk]

Nadere informatie

Actieplan Dataveiligheid Algemene Inleiding

Actieplan Dataveiligheid Algemene Inleiding Actieplan Dataveiligheid Algemene Inleiding Een sectorbrede aanpak voor verhoogde privacy bij de uitwisseling van gegevens uit centrale registers First Consulting 20 juni 2017, Amersfoort Agenda Introductie

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Communicatie gereguleerde Versie 7.0 1 augustus 2013 DPM Communicatie gereguleerde Versie 7.0 Versiebeheer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 510 Energierapport Nr. 49 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18

Nadere informatie

Pagina 1/47 ONTWERPBESLUIT. Ontwerpbesluit. Ons ACM/DE/2015/ kenmerk: Zaaknummer:

Pagina 1/47 ONTWERPBESLUIT. Ontwerpbesluit. Ons ACM/DE/2015/ kenmerk: Zaaknummer: Ons ACM/DE/2015/203287 kenmerk: Zaaknummer: 13.0847.52 ONTWERPBESLUIT Pagina 1/47 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 12f en 23 van de Gaswet en artikel 36 en 55 van de Elektriciteitswet

Nadere informatie

Datum 19 december 2013 Betreft Beantwoording vragen Vastrecht bij productie- en leveranciersbedrijven van energie

Datum 19 december 2013 Betreft Beantwoording vragen Vastrecht bij productie- en leveranciersbedrijven van energie > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Notitie. Aanbevelingen Voor elk onderwerp beschrijven we onze aanbevelingen vanuit de vragen: Wat? Waarom? Wanneer? Wie? Hoe?

Notitie. Aanbevelingen Voor elk onderwerp beschrijven we onze aanbevelingen vanuit de vragen: Wat? Waarom? Wanneer? Wie? Hoe? Notitie kenmerk V17.0252.RZ betreft conclusies en aanbevelingen bij het rapport Door en voor huurders aan bestuur Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf, t.a.v. de heer Jacques Zegveld, voorzitter

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Wettelijke context BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

1 Inleiding. 2 Wettelijke context BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 82, eerste lid, jo. artikel 82, vierde lid, van de Gaswet. Nummer

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 573 Wet van 18 december 2013 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 058 Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee) Nr. 8 NADER VERSLAG Vastgesteld 6 februari 2015 De vaste commissie voor Economische

Nadere informatie

Dienst uitvoering en toezicht Energie t.a.v. de heer ir. G.J.L. Zijl Postbus BH DEN HAAG. Hoogeveen, 12 februari 2003

Dienst uitvoering en toezicht Energie t.a.v. de heer ir. G.J.L. Zijl Postbus BH DEN HAAG. Hoogeveen, 12 februari 2003 Dienst uitvoering en toezicht Energie t.a.v. de heer ir. G.J.L. Zijl Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG Hoogeveen, 12 februari 2003 Onze ref. : DN/SV/ES/ Uw kenmerk : Projectnummer 101496 Inzake Consultatienotitie

Nadere informatie

Pagina 1/5. Besluit. 1 Procedure

Pagina 1/5. Besluit. 1 Procedure Ons kenmerk: ACM/DE/2013/206077 Zaaknummer: 13.0906.53 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt bedoeld in artikel 12f, eerste lid van de Gaswet inhoudende de vaststelling van de tariefstructuren bedoeld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 904 Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid

Nadere informatie

Interpretatie Eletriciteitswet 1998 art. 1 lid 2

Interpretatie Eletriciteitswet 1998 art. 1 lid 2 Interpretatie Eletriciteitswet 1998 art. 1 lid 2 In het laatste kwartaal van 2011 hebben gemeenten, provincies en waterschappen een brief ontvangen van hun netbeheerder betreffende artikel 1, tweede lid,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 55 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 23 van de Gaswet;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 55 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 23 van de Gaswet; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 59466 9 november 2016 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 27 oktober 2016, kenmerk ACM/DC/2016/206237, tot

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr

STAATSCOURANT. Nr STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39821 17 juli 2017 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 13 juli 2017, kenmerk ACM/DE/2017/203224 tot wijziging

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2011-346 d.d. 2 december 2011 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr.drs. D.J. Olthoff, secretaris)

Nadere informatie

-FrysIân. Emmeloord / Makkum, 13 juni 2013. Geachte Statenleden,

-FrysIân. Emmeloord / Makkum, 13 juni 2013. Geachte Statenleden, adviseur Emmeloord / Makkum, 13 juni 2013.. :L ark -FrysIân Geachte Statenleden, Graag willen we u bij deze persoonlijk uitnodigen voor een informatieavond over Windpark Fryslân op dinsdag 25 juni aanstaande

Nadere informatie

@ 5 SEP Wij maken graag gebruik van de mogelijkheid om te reageren op het betreffende Ontwerpbesluit.

@ 5 SEP Wij maken graag gebruik van de mogelijkheid om te reageren op het betreffende Ontwerpbesluit. A d @ 5 SEP 2013 Philips Electronics Nederland B.V. Postbus 80036, building HTC45, 5600 JW EINDHOVEN Autoriteit Consument en Markt t.a.v. Directie Energie Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG Philips Electronics

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 19 van de Gaswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 19 van de Gaswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT. Nummer 103628/32 Betreft zaak: geschil Nuon Power Generation B.V. vs. Gas Transport Services B.V. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nadere informatie

Green Deal van Netbeheer Nederland met de Rijksoverheid

Green Deal van Netbeheer Nederland met de Rijksoverheid Green Deal van Netbeheer Nederland met de Rijksoverheid Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris

Nadere informatie

T-prognoses. nut en noodzaak

T-prognoses. nut en noodzaak nut en noodzaak : nut en noodzaak Wat zijn? staat voor Transportprognoses, oftewel een verwachting van het benodigde transport voor de levering of productie van elektriciteit. Producenten, regionale netbeheerders

Nadere informatie

HOE BEOORDEELT ACM DE TARIEVEN VAN EXPERIMENTEN?

HOE BEOORDEELT ACM DE TARIEVEN VAN EXPERIMENTEN? HOE BEOORDEELT ACM DE TARIEVEN VAN EXPERIMENTEN? Inleiding Op 1 mei 2015 gaat het Besluit Experimenten Decentrale Duurzame Elektriciteitsopwekking in. Coöperaties en verenigingen van eigenaren kunnen dan

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken T.a.v. minister H.G.J. Kamp Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG Datum Contactpersoon Maarten Eeke van der Veen Doorkiesnummer (033) 450 73 29 E-mail M.vanderveen@eigenhuis.nl

Nadere informatie

Aanvraagformulier. voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Aanvraagformulier. voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Aanvraagformulier voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Versie van 13 januari 2015 1 Inleiding De Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet)

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Autoriteit Consument & Markt (ACM) haar visie te laten geven op de. netbeheerder Enexis BV onderdeel van netwerkbedrijf Enexis NV.

Autoriteit Consument & Markt (ACM) haar visie te laten geven op de. netbeheerder Enexis BV onderdeel van netwerkbedrijf Enexis NV. Spreektekst Remko Bos, directeur Energie van de Autoriteit Consument & Markt voor het ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer over de rol van de netbeheerders op 19 maart 2015 Geachte dames en heren, Inleiding

Nadere informatie

Van consumer naar prosumer - het juridische kader Prof. Dr. Hans Vedder

Van consumer naar prosumer - het juridische kader Prof. Dr. Hans Vedder 16-11-2011 1 Van consumer naar prosumer - het juridische kader Prof. Dr. Hans Vedder 16-11-2011 2 Overzicht Van Consumer naar Prosumer De beschermde afnemer die een actieve gebruiker van het net wordt

Nadere informatie

Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar 2015. artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet

Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar 2015. artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar 2015 artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Organisatie en Processen...

Nadere informatie

HIER OPGEWEKT KENNISSESSIE: LEDENWERVING. 17 september coöperatie Zuidenwind Sjoerd Parren Mundel van Wezenbeek

HIER OPGEWEKT KENNISSESSIE: LEDENWERVING. 17 september coöperatie Zuidenwind Sjoerd Parren Mundel van Wezenbeek HIER OPGEWEKT KENNISSESSIE: LEDENWERVING 17 september 2013 coöperatie Zuidenwind Sjoerd Parren Mundel van Wezenbeek Agenda 1. Introductie Zuidenwind Ontstaan, doelstelling Actueel project: ontwikkeling

Nadere informatie

Pagina. Netbeheer Nederland T.a.v. De heer A. Jurjus Postbus LP 'S-GRAVENHAGE. Den Haag, 6 augustus 2014

Pagina. Netbeheer Nederland T.a.v. De heer A. Jurjus Postbus LP 'S-GRAVENHAGE. Den Haag, 6 augustus 2014 Pagina 1/6 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Netbeheer Nederland T.a.v. De heer A. Jurjus Postbus

Nadere informatie

Uitdagingen van de energie transitie

Uitdagingen van de energie transitie Uitdagingen van de energie transitie Presentatie Congres Energy Next Dordrecht 10 december 2015 Remko Bos Directeur Energie ACM Vicepresident CEER 1 ACM als toezichthouder ACM bevordert kansen en keuzes

Nadere informatie

Inhoud van het wetsvoorstel

Inhoud van het wetsvoorstel POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN De Minister van Economische Zaken

Nadere informatie

i y Vereniging van Nederlandse Gemeenten onskenmerk BB/U201500906

i y Vereniging van Nederlandse Gemeenten onskenmerk BB/U201500906 m m ^., Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad V M G 1 i y Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Motie Boxtel/Noordoostpolder inzake Schaliegas plus

Nadere informatie

Geachte leden van de raad,

Geachte leden van de raad, Aan De gemeenteraad Van Ronald Ho-Sam-Sooi Datum 23 juni 2015 Onderwerp Moties inzake schaliegas tijdens het afgelopen VNG jaarcongres Zaaknummer 359410 Geachte leden van de raad, In een brief van 12 mei

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Zaaknummer Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd door: Huurdersvereniging XXXX de Huurdersvereniging XXXXX

Nadere informatie

Geachte voorzitter, RIS Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur. Kim Erpelinck. Bestuursdienst. 4 april 2017

Geachte voorzitter, RIS Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur. Kim Erpelinck. Bestuursdienst. 4 april 2017 Typ teksttyp teksttyp tekst T. de Bruijn Wethouder van Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu 001 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur Datum 4 april 2017

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) RTD C / /3.B1333

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) RTD C / /3.B1333 ENERGIEKAMER Aan NauthaDutilh N.V. T.a.v. mr. H. Kerstholt Postbus 1110 3000 BC ROTTERDAM Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 53083442 RTD C 696033 / 17103155/3.B1333 Onderwerp Verzoek om een informele

Nadere informatie

Inpassing van duurzame energie

Inpassing van duurzame energie Inpassing van duurzame energie TenneT Klantendag Erik van der Hoofd Arnhem, 4 maart 2014 doelstellingen en projecties In de transitie naar duurzame energie speelt duurzame elektriciteit een grote rol De

Nadere informatie

Pagina 1/35. Besluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer:

Pagina 1/35. Besluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2015/204873 Zaaknummer: 14.1350.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 12f, eerste lid, van de Gaswet en artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998 Pagina

Nadere informatie

certificeert duurzame energie

certificeert duurzame energie certificeert duurzame energie Met het certificeren van duurzame energie voorzien we deze energieproductie van een echtheidscertificaat. Dit draagt wezenlijk bij aan het goed functioneren van de groeneenergiemarkt.

Nadere informatie

Gecombineerde huur/koop complexen

Gecombineerde huur/koop complexen onderwerp Gecombineerde huur/koop complexen Datum april 2013 Aan Van 1 INLEIDING In de vastgoedportefeuille van Maasdelta Groep ontstaan door de verkoop van huurwoningen steeds meer complexen waarin huurders

Nadere informatie

BESLUIT. Autoriteit Consument & Markt. Besluit ACM/DE/2014/207440

BESLUIT. Autoriteit Consument & Markt. Besluit ACM/DE/2014/207440 Ons kenmerk: ACM/DE/2014/207440 Zaaknummer: 14.0490.12 BESLUIT van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 19 van de Gaswet inhoudende de beslissing

Nadere informatie