Jaarverslag PAWEX Korte Elisabethstraat JG Utrecht PAWEX Jaarverslag /12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. PAWEX Korte Elisabethstraat 6 3511 JG Utrecht www.pawex.nl. PAWEX Jaarverslag 2013 1/12"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 PAWEX Korte Elisabethstraat JG Utrecht PAWEX Jaarverslag /12

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Bestuur Activiteiten en dossiers De Vereniging Vooruitblik Bijlage: taakomschrijving PAWEX De foto op pagina 1 is van Arie de Lint en windcoöperatie Deltawind. PAWEX Jaarverslag /12

3 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van In het najaar van 2013 sloten meer dan veertig organisaties het Energieakkoord voor duurzame groei. Het akkoord is gesloten in de hoop en met de verwachting dat zij tot een stabiel investeringsklimaat voor duurzame energie gaat leiden. De doelstelling van MW aan windenergie op land in 2020 is gehandhaafd en zal voortvarend ingevuld worden. Het jaar 2013 was dus een goed windjaar! Tegelijkertijd moeten abstracte doelstellingen vergezeld gaan van concrete maatregelen en robuust beleid. PAWEX vertegenwoordigde daarom ook in 2013 haar leden in de verschillende overleggen met Netbeheer Nederland, Energie Nederland, de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) en het Rijk. Ook reageerde PAWEX op wetsvoorstellen en codewijzigingsvoorstellen en voerde overleg met andere representatieve organisaties. Wanneer overleg niet tot een bevredigende oplossing leidde, schroomde PAWEX niet een procedure te starten of in beroep te gaan bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. In dit jaarverslag doen we verslag van onze inspanningen. In tegenstelling tot voorgaande jaren zullen we in dit jaarverslag niet uitgebreid stilstaan bij het takenpakket van PAWEX. Welke formele en informele rol PAWEX vervult binnen de belangenbehartiging voor windenergie in Nederland beschrijven we in een bijlage bij dit jaarverslag. Daarnaast hebben we dit jaarverslag beknopt gehouden, zodat het leesbaar blijft. Veel leesplezier! Het Bestuur Utrecht, september 2014 PAWEX Jaarverslag /12

4 2. Bestuur Samenstelling In 2013 bestond het bestuur uit de volgende personen: Marnix Scholten, voorzitter; Yme Hempenius, penningmeester; Kasper Paardekooper, bestuurslid; Het bestuur werd ook dit jaar bijgestaan door haar vaste juridisch adviseur (voor juridische vraagstukken en procedures over de Codebesluiten) mr. M.R. het Lam, van Het Lam Advocaten te Den Haag. Sinds 2013 is Henri Bontenbal als beleidsmedewerker verbonden aan PAWEX en heeft met name hij namens PAWEX deelgenomen aan de diverse overleggen binnen het GEN en daarbuiten. De secretariële ondersteuning werd verzorgd door Marije Arah. Namens PAWEX nam voorzitter Marnix Scholten zitting in het Algemeen Bestuur van NWEA. Vergaderingen Het bestuur heeft in het verslagjaar vier keer fysiek vergaderd 1 en voorts diverse malen telefonisch. Op 16 april 2013 vond de algemene ledenvergadering plaats in De Meerpaal te Dronten. Voorafgaande aan de ALV hield mr. Het Lam een presentatie over het onderwerp Tarieven. Windnieuws Gedurende het verslagjaar zijn de leden door middel van artikelen in elke uitgave van Windnieuws op de hoogte gehouden van de activiteiten van PAWEX. De artikelen die verschenen zijn, zullen binnenkort op de website worden geplaatst. Website De leden worden ook via de website geïnformeerd over de activiteiten van PAWEX. Daarnaast bevat de website ook informatie over de lopende kwesties januari, 3 juli, 3 september, 3 december PAWEX Jaarverslag /12

5 3. Activiteiten en dossiers In dit hoofdstuk laten we een aantal activiteiten en lopende dossiers de revue passeren die in 2013 onze aandacht hebben gevraagd (niet in chronologische volgorde). U leest hieronder over de procedures die PAWEX in 2013 heeft gevoerd en welke dossiers zij heeft gevolgd. Dubbele EAN-code Een aantal leden van PAWEX is aangesloten op het elektriciteitsnet van Liander. Via deze aansluiting voedden zij elektriciteit in op het net en onttrokken zij elektriciteit. Liander stelde daarvoor twee EAN-codes ter beschikking: één voor levering aan het net en één voor de afname van het net. Daardoor was het mogelijk om verschillende leveranciers te contracteren voor levering respectievelijk invoeding van elektriciteit. Deze leden kregen echter te horen dat per 1 augustus 2013 deze mogelijkheid werd stopgezet, in verband met de introductie van het nieuwe leveranciersmodel. Op 19 juli 2013 heeft PAWEX bij de ACM een verzoek neergelegd om een bindende aanwijzing aan Liander op te leggen wegens het niet naleven van de Elektriciteitswet. PAWEX bracht in dat deze wijziging inbreuk maakt op het recht van keuzevrijheid van leveranciers voor producenten, zoals dat is vastgelegd in artikel 86g, eerste lid, van de Elektriciteitswet. De ACM heeft om een reactie van Liander gevraagd en PAWEX de gelegenheid gegeven haar standpunt toe te lichten. Op 14 augustus 2014 heeft de ACM een besluit genomen over het verzoek van PAWEX. De ACM oordeelde in haar uitspraak dat noch uit de wetstekst noch uit de wetsgeschiedenis blijkt dat een producent (of verbruiker) dit recht op één aansluiting moet kunnen uitvoeren. Gelet hierop stelt ACM vast dat afnemers weliswaar recht hebben op vrije leverancierskeuze, maar dat een netbeheerder niet wettelijk verplicht is om de keuze voor meerdere leveranciers op één aansluiting te faciliteren. De ACM wees het verzoek van PAWEX dus af, maar doet vervolgens een belangrijke uitspraak, waardoor PAWEX juridisch geen gelijk krijgt, maar de facto wel. De ACM schrijft namelijk dat zij het wenselijk acht dat, gezien de huidige marktsituatie en de duurzaamheidsdoelstellingen, netbeheerders meerdere energieleveranciers op één aansluiting wel mogelijk gaan maken. Deze aanpassing dient dan sectorbreed te worden gemaakt. De ACM zal daarom de gezamenlijke netbeheerders respectievelijk de Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) vragen een wijzigingsvoorstel in te dienen voor de relevante codes en hun processen zodanig aan te passen dat het mogelijk is om meerdere leveranciers op één aansluiting te kunnen contracteren. PAWEX beschouwt deze uitspraak als een belangrijke stap vooruit. Exploitanten van windenergie krijgen, als de codewijzigingen gestalte hebben gekregen, de flexibiliteit om meerdere energieleveranciers op één aansluiting te contracteren en daardoor de beste voorwaarden te organiseren. Maar de reikwijdte van deze codewijziging gaat verder: alle vormen van duurzame decentrale elektriciteitsproductie kunnen baat hebben bij dit besluit. PAWEX zal bekijken hoe zij in samenspraak met andere partijen deze nieuwe ontwikkeling kan meehelpen vormgeven. PAWEX Jaarverslag /12

6 Congestiemanagement en voorrang voor duurzaam In een bepaald gebied kan er op bepaalde momenten sprake zijn van te weinig netcapaciteit om alle elektriciteit te transporteren die op dat moment geproduceerd zou kunnen worden. Dan is er sprake van congestie en moet deze capaciteit op een of andere manier verdeeld worden ( congestiemanagement ). In 2012 is daarnaast ook het principe voorrang voor duurzaam in werking getreden. Dat betekent dat als er door congestie capaciteit afgeschakeld moet worden, fossiele capaciteit en wkk s eerder worden afgeschakeld dan duurzame elektriciteitsproductie. Voor PAWEX ging deze maatregel echter niet ver genoeg. Zij was van mening dat elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen te allen tijde recht heeft op een aansluiting en transport, conform het Europees recht. In diverse overleggen en inspraakrondes heeft PAWEX haar mening kenbaar gemaakt. Daarnaast heeft PAWEX bezwaar gemaakt tegen onderdelen van de Regeling betere benutting netcapaciteit, die de NMa in 2010 heeft uitgebracht. Hierin was onder meer opgenomen dat alle aansluitingen, ongeacht de datum van aansluiting, een gelijk recht hebben op transport. Met deze redenering dat afnemers met reeds gecontracteerde (bestaande) transportrechten in het kader van de toedeling van congestiemanagement gelijk moeten worden behandeld als afnemers die nog transportrechten willen contracteren ging de NMa naar het oordeel van PAWEX voorbij aan het discriminatieverbod en wordt hiermee inbreuk gemaakt op bestaande rechten. De door PAWEX opgebrachte bezwaren zijn bij besluit van 27 mei 2011 door de Raad verworpen. De zaak is ingebracht bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Op 17 mei 2013 oordeelde het College van Beroep voor het Bedrijfsleven dat het beroep van PAWEX ongegrond was. De discussie omtrent congestiemanagement en voorrang voor duurzaam zijn momenteel geen individuele, op zichzelf staande onderwerpen meer, maar maken een integraal onderdeel uit van het zogenaamde STROOM-project (waarover hierna meer). Vrije aansluiting Op 22 maart 2013 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven uitspraak gedaan in een tweetal procedures die PAWEX hadden aangespannen over de voorwaarden met betrekking tot de zogenaamde vrije aansluitingen. Ondanks dat de gronden van PAWEX en VEMW niet zijn gehonoreerd, leert een nadere bestudering van de uitspraken dat PAWEX toch tevreden kan zijn met de uitkomst. In juli 2005 hebben de gezamenlijke netbeheerders bij de NMa een voorstel ingediend tot wijziging van de Netcode. Het voorstel zag op het toevoegen van een paragraaf aan de Netcode waarin aanvullende voorwaarden worden gesteld voor aansluitingswerkzaamheden die, na openbare aanbesteding daarvan, door derden worden uitgevoerd. Bij aansluitingen groter dan 10 MVA is het namelijk op grond van de Elektriciteitswet 1998 en de Codes niet een exclusieve bevoegdheid van de netbeheerder om een aansluiting te verzorgen. Een ieder die een aansluiting wenst op het net kan de aansluitingswerkzaamheden alsdan aanbesteden, waardoor deze werkzaamheden door derden niet zijnde de netbeheerder kunnen worden uitgevoerd. De netbeheerder dient echter wel instemming te verlenen. Dit is de vrije aanbesteding. Het voorstel tot wijziging van de Netcode was naar de mening van PAWEX dusdanig geformuleerd dat het in de praktijk onmogelijk zou zijn om tot daadwerkelijke vrije aanbesteding over te kunnen gaan. Er werden veel beperkingen en aanvullende voorwaarden gesteld en de vrees was dat de netbeheerders geen instemming zouden gaan verlenen in PAWEX Jaarverslag /12

7 voorkomend geval. Dit terwijl het juist de bedoeling zou moeten zijn om een monopoliepositie te voorkomen. PAWEX heeft zich dan ook van meet af aan verzet tegen voornoemd voorstel. Naar aanleiding van een overleg dat de netbeheerders met een aantal representatieve organisaties hebben gevoerd, waaronder PAWEX, zijn al diverse artikelen uit het voorstel geschrapt. Echter, PAWEX was van mening dat het voorstel nog altijd te beperkend was. Zo werden er bijvoorbeeld voorwaarden gesteld over de toegang tot de terreinen en de gebouwen van de netbeheerders. De NMa heeft hierop in bezwaar geoordeeld dat de netbeheerders slechts beperkende voorwaarden mogen stellen aan de vrije aanbesteding, voor zover deze noodzakelijk zijn om de betrouwbaarheid en veiligheid van het net te waarborgen. Gestelde voorwaarden en beperkingen op andere gronden zijn wettelijk niet toegestaan, aldus de NMa. Tegen de uitspraak van de NMa zijn zowel de netbeheerders als PAWEX in beroep gegaan bij het CBb. Ondanks dat al diverse artikelen uit het oorspronkelijke voorstel waren verwijderd, vond PAWEX het voorstel nog altijd te beperkend. Het CBb heeft uiteindelijk echter alle beroepen ongegrond verklaard. Wél heeft het CBb uitdrukkelijk bevestigd dat het hiervoor ingenomen standpunt van de NMa juist is. Met andere woorden, netbeheerders mogen alleen beperkingen stellen aan de vrije aanbesteding indien de betrouwbaarheid en veiligheid van het net in het geding is. Gelet op de uitkomst van deze uitspraken is PAWEX daarom tevreden met deze uitspraak. Het CBb heeft namelijk uitdrukkelijk aangegeven onder welke voorwaarden netbeheerders beperkingen mogen stellen. Zodoende hoeft de vrije aanbesteding niet alleen een mogelijkheid op papier te zijn, maar kan dit ook daadwerkelijk in de praktijk ten uitvoer worden gebracht. Van een monopoliepositie van de netbeheerders hoeft dan ook geen sprake te zijn. Al met al: een mooi resultaat. 10 MVA-grens Een belangrijk dossier dat door PAWEX intensief gevolgd is, is de kwestie van de 10 MVA-grens. Hoewel PAWEX zelf geen procedures heeft gevoerd over dit onderwerp in 2013, is toch een belangrijke uitspraak gedaan, die helderheid geeft over de status van de 10 MVA-grens in de wet. Een windmolen of windpark heeft een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk nodig om de stroom kwijt te kunnen. Afhankelijk van de grootte van de productie-installatie is een bepaalde capaciteit van de aansluiting nodig. Tot een capaciteit van 10 MVA is de netbeheerder verantwoordelijk voor de realisatie van de aansluiting. Boven de 10 MVA mag de initiatiefnemer de aanleg van de aansluiting zelf aanbesteden. Tot de 10 MVA is de netbeheerder verplicht een elektriciteitsproducent aan te sluiten. De tarieven die in rekening mogen worden gebracht, vallen onder het gereguleerde domein. De ACM ziet daar namens de overheid op toe. Het aansluittarief die de netbeheerder in rekening mag brengen, worden door de ACM gereguleerd, evenals de periodieke aansluittarieven. Het eenmalige aansluittarief bestaat uit een bedrag dat gebaseerd is op de capaciteit van de aansluiting, en een meerlengteprijs voor elke meter elektriciteitskabel boven de 25 meter. Op welke manier netbeheerders hun tarieven in rekening brengen, is beschreven in de Tarievencode Elektriciteit. Deze Tarievencode is een document van de ACM waarin de netbeheerders in samenspraak met representatieve organisaties de Elektriciteitswet heeft uitgewerkt en vertaald in concrete afspraken. De Elektriciteitswet (met name Artikel 27 is op dit punt relevant) blijft echter leidend; de Tarievencode en dat geld voor alle codes mag niet in tegenspraak zijn met de Elektriciteitswet. PAWEX Jaarverslag /12

8 Een belangrijk artikel uit de Elektriciteitswet, dat vaak ter sprake komt, is artikel 27, tweede lid, onder d, dat luidt: iedere afnemer recht heeft te worden aangesloten op het dichtstbijzijnde punt in het net met een bij zijn aansluiting behorend spanningsniveau, met dien verstande dat een afnemer die een aansluiting op het net wenst met een aansluitwaarde groter dan 10 MVA, wordt aangesloten op het dichtstbijzijnde punt in het net waar voldoende netcapaciteit beschikbaar is. Voor alle aansluitingen onder de 10 MVA betekent dit dat alleen het spanningsniveau relevant is, maar niet of er op het dichtstbijzijnde punt in het net ook daadwerkelijk voldoende netcapaciteit beschikbaar is. Is deze capaciteit op dit dichtstbijzijnde punt niet beschikbaar (het net is vol ), dan kan de netbeheerder op een verder gelegen punt in het net aansluiten waar wel voldoende capaciteit beschikbaar is, of het net verzwaren. Deze extra kosten mogen echter niet doorberekend worden aan de aangeslotene. De rekening is gebaseerd op de aansluiting op het dichtstbijzijnde punt met een bij de aansluiting behorend spanningsniveau. De extra kosten die de netbeheerder moet maken, worden gesocialiseerd. Boven de 10 MVA geldt dat de netbeheerder wel op zoek mag gaan naar het dichtstbijzijnde punt in het net waar voldoende capaciteit beschikbaar is en de kosten van de aansluiting op dit punt volledig mag doorberekenen. Overigens betekent het dichtstbijzijnde punt niet simpelweg het dichtstbijzijnde stukje elektriciteitskabel met het geschikte spanningsniveau. Daarover heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven een belangrijke uitspraak gedaan op 25 januari De uitkomst is dat het dichtstbijzijnde punt opgevat moet worden als het dichtstbijzijnde gestandaardiseerde aansluitpunt. Het elektriciteitsnet is niet geschikt om op elk willekeurig punt een aansluiting te maken en de tarievensystematiek die de netbeheerders gebruiken, is gebaseerd op de aansluiting op deze gestandaardiseerde aansluitpunten. Het hanteren van een standaardaansluiting kan betekenen dat in een gebied waar het elektriciteitsnet onvoldoende capaciteit heeft, het realiseren van een nieuwe aansluiting flinke diepe aansluitkosten in het net vereist, waarvan de netbeheerder de kosten draagt. Om te voorkomen dat exploitanten grote windparken in stukjes van < 10 MVA knippen om in aanmerking te blijven komen voor standaardaansluitingen en de kosten worden afgewenteld op de netbeheerder, is bepaald dat windturbines die onderlinge technische, organisatorische of functionele bindingen hebben en in elkaars nabijheid staan, worden geacht te beschikken over één aansluiting. Wetsvoorstel STROOM Het Ministerie van Economische Zaken is sinds 2011 druk bezig met het Wetsvoorstel STROOM. De wetgevingsagenda STROOM is bedoeld om de Gaswet en de Elektriciteitswet samen te voegen en te komen tot duidelijker en eenvoudiger wetgeving (stroomlijnen, optimaliseren en moderniseren). De beoogde wetgeving geeft uitvoering aan het Energierapport 2011 en het Regeerakkoord Rutte II. De algehele herziening en samenvoeging van de Gaswet en Elektriciteitswet zal moeten leiden tot één nieuwe wet: de Gas- en Elektriciteitswet Deze wet zal duidelijker en eenvoudiger moeten worden, met minder regeldruk voor bedrijven en minder lasten voor de overheid. PAWEX volgt deze ontwikkeling nauwlettend en is, als representatieve organisatie, al in een vroeg stadium betrokken bij het totstandkomingsproces. Door middel van de deelname aan consultatierondes en andere vormen van formele of informele overleggen levert PAWEX een actieve bijdrage. PAWEX Jaarverslag /12

9 Andere activiteiten PAWEX is in 2013, naast bovenstaande dossiers, op verschillende manieren actief geweest. Hierbij valt onder meer te denken aan: Inbreng in formele en informele GEN-overleggen over diverse voorstellen voor codewijzigingen; Overleg met de ACM, netbeheerders en overige representatieve organisaties over diverse onderwerpen; Overleg en samenwerking met NWEA; Wetgevingsagenda STROOM. 4. De Vereniging Opgesteld vermogen In 2013 is de productie van windenergie op land opnieuw gestegen. Het opgestelde vermogen is (netto) met 274 MW gestegen tot bijna MW aan het eind van Tegelijkertijd is de elektriciteitsproductie met 15% gestegen. elektriciteitsproductie (mln kwh) opgesteld vermogen (MW) aantal turbines PAWEX heeft iets meer dan 300 leden die bij elkaar ongeveer 40% van deze capaciteit in bezit hebben. De leden van PAWEX hebben dus circa Nederlandse huishoudens van windstroom voorzien. 5. Vooruitblik 2014 In 2014 zal PAWEX zich blijven inzetten voor een aantal onderwerpen die steeds onze aandacht blijven vragen, zoals: Aansluitvoorwaarden en tarieven; Wetgevingsagenda STROOM; Congestiemanagement; Daarnaast zullen we ons gaan bezighouden met een aantal andere zaken, zoals: Opschaling van windenergie op land, inclusief participatie; Inpassing van windparken in het elektriciteitsnet; Het toekomstige marktmodel; De ontwikkeling van slimme netten; Meerdere energieleveranciers op één aansluiting; De markt voor Garanties van Oorsprong. PAWEX Jaarverslag /12

10 Uiteraard zullen we ons ook bezighouden met andere kwesties waarmee onze leden geconfronteerd worden en die zich lenen voor een branchebrede aanpak. Ook zal PAWEX doorgaan op de ingeslagen weg naar professionalisering (uitbreiding van het bureau) en zich nog nadrukkelijker positioneren om de belangen van haar leden nog beter te kunnen behartigen. PAWEX Jaarverslag /12

11 6. Bijlage: taakomschrijving PAWEX Als vereniging behartigt PAWEX de belangen van particuliere windturbine-exploitanten. Eén van de bestaansredenen van PAWEX als zelfstandige vereniging is dat zij een representatieve organisatie is zoals genoemd in Gaswet en de Elektriciteitswet Van een representatieve organisatie is sprake als een organisatie voorziet in een specifieke belangenbehartiging, een groep van behoorlijke omvang vertegenwoordigt en landelijk opereert. Voorbeelden van representatieve organisaties zijn VEMW, Energie Nederland, COGEN en dus ook PAWEX. De gezamenlijke netbeheerders zijn op grond van artikel 33 van de Elektriciteitswet verplicht met PAWEX en de andere representatieve organisaties te overleggen over voorstellen die tot doel hebben de voorwaarden en tarieven die de netbeheerders hanteren voor gebruikers van de elektriciteitsnetten, te wijzigen. Ook worden PAWEX en de andere representatieve organisaties geconsulteerd door de toezichthouder ACM over de methode en rekenfactoren voor de tariefsregulering. Daarnaast staat voor PAWEX als representatieve organisatie altijd bezwaar en beroep open tegen alle besluiten van de ACM. PAWEX kan dan naar het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBB) stappen. De voorstellen van netbeheerders, de ACM of andere partijen worden besproken in het Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten (GEN). Het GEN komt een aantal keer per jaar bijeen en tijdens dit overleg worden concrete voorstellen besproken. Het gaat dan om aanpassingen in de verschillende codes, zoals de Informatiecode elektriciteit en gas, de Technische codes elektriciteit of de Tarievencode elektriciteit. De Informatiecode beschrijft de rollen en verantwoordelijkheden van marktpartijen bij het vastleggen, uitwisselen, gebruiken of bewaren van administratieve gegevens. De Technische Codes beschrijven hoe netbeheerders zich tegenover hun aangeslotenen moeten gedragen, bijvoorbeeld als het gaat over de werking van de netten en de technische voorwaarden waaraan installaties moeten voldoen. In de Tarievencode is vastgelegd hoe de kosten van het elektriciteitsnetwerk worden verdeeld over de tarieven voor de afnemers. Bij de beoordeling van de voorstellen kijkt PAWEX naar de consequenties daarvan voor haar leden. In sommige gevallen komt PAWEX er met de ACM of netbeheerders niet uit en dan kan PAWEX naar het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBB) stappen. Als representatieve organisatie: neemt PAWEX deel aan het wettelijk overleg met de gezamenlijke netbeheerders (verenigd in Netbeheer Nederland) en een representatief deel van de ondernemingen, die zich bezighouden met het transporteren, leveren of meten van energie (verenigd in NEDU). Dit overleg is gestructureerd in het Gebruikersplatform Elektriciteit- en Gastransportnetten (GEN). Dit overleg gaat over de (wijziging van) voorwaarden en tariefstructuren, die netbeheerders hanteren jegens aangeslotenen op de door hen beheerde netten. wordt PAWEX geconsulteerd door de toezichthouder ACM over voorgenomen wijzigingen van de voorwaarden en tariefstructuren, die netbeheerders hanteren jegens de aangeslotenen op de door hen beheerde netten; wordt PAWEX geconsulteerd door de toezichthouder ACM over de methode en rekenfactoren voor de tariefregulering; voert PAWEX, indien daar goede argumenten voor zijn, bezwaar- en beroepsprocedures tegen besluiten van de ACM, die ongunstig zijn voor windturbine-exploitanten; overlegt PAWEX met de Minister van Economische Zaken over voorgenomen wijzigingen van de voor de gebruikers van de elektriciteitsnetten relevante wet- en regelgeving; PAWEX Jaarverslag /12

12 brengt PAWEX haar standpunt ten aanzien van de tweejaarlijks door de netbeheerders op te stellen en door de ACM goed te keuren Kwaliteits- en Capaciteitsplannen naar voren. Daarnaast neemt PAWEX ook deel aan het overleg betreffende de (grensoverschrijdende) handel in certificaten (RECS) en volgt PAWEX de ontwikkelingen op het gebied van Intelligente Netten. PAWEX Jaarverslag /12

Jaarverslag 2014. PAWEX Postbus 82246 2508 EE Den Haag www.pawex.nl. PAWEX Jaarverslag 2014 1/10

Jaarverslag 2014. PAWEX Postbus 82246 2508 EE Den Haag www.pawex.nl. PAWEX Jaarverslag 2014 1/10 Jaarverslag 2014 PAWEX Postbus 82246 2508 EE Den Haag www.pawex.nl PAWEX Jaarverslag 2014 1/10 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Bestuur... 4 3. Activiteiten en dossiers... 6 4. De Vereniging... 8 5.

Nadere informatie

Pagina BESLUIT. Besluit. Elektriciteitswet Ons kenmerk: ACM/DE/2014/ Zaaknummer:

Pagina BESLUIT. Besluit. Elektriciteitswet Ons kenmerk: ACM/DE/2014/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2014/204581 Zaaknummer: 13.0887.53 BESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 5a, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998. Pagina 1/12 Muzenstraat

Nadere informatie

Pagina 1/10 ONTWERPBESLUIT. Ontwerpbesluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer:

Pagina 1/10 ONTWERPBESLUIT. Ontwerpbesluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2015/205669 Zaaknummer: 14.0980.52 ONTWERPBESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998. Pagina 1/10 Muzenstraat 41 2511

Nadere informatie

ECLI:NL:CBB:2012:BW8457

ECLI:NL:CBB:2012:BW8457 ECLI:NL:CBB:2012:BW8457 Instantie Datum uitspraak 01-06-2012 Datum publicatie 15-06-2012 Zaaknummer AWB 10/710 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie College van Beroep voor het bedrijfsleven

Nadere informatie

Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit

Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit Doel leeswijzer TarievenCode... 2 Aansluittarieven (hoofdstuk 2 TarievenCode)... 2 2. Twee soorten aansluittarieven... 2 2.. Eenmalig aansluittarief afhankelijk van

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. I. Inleiding

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. I. Inleiding Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 103259_1/14 Betreft zaak: 103259_1 (102770) Codewijzigingsvoorstel kwaliteit dienstverlening Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nadere informatie

Autoriteit Consument & Markt de heer prof.dr. F.J.H. Don Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG. jjanssen@netbeheernederland.nl

Autoriteit Consument & Markt de heer prof.dr. F.J.H. Don Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG. jjanssen@netbeheernederland.nl vereniging van energienetbeheerders in Nederland Anna van Buerenplein 43 2595 DA Den Haag Postbus 90608 Autoriteit Consument & Markt de heer prof.dr. F.J.H. Don Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG 2509 LP Den

Nadere informatie

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011)

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt gewijzigd als volgt: A Artikel I,

Nadere informatie

Dat hiertoe onder andere het operationeel windvermogen op zee wordt opgeschaald naar 4.450 MW in 2023;

Dat hiertoe onder andere het operationeel windvermogen op zee wordt opgeschaald naar 4.450 MW in 2023; De Minister van Economische Zaken; In overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, Overwegende, Dat op grond van richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter

Nadere informatie

Plaats en datum Ons kenmerk Uw kenmerk Utrecht, 4 mei 2009 Br-secr.179N -

Plaats en datum Ons kenmerk Uw kenmerk Utrecht, 4 mei 2009 Br-secr.179N - Vaste Commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer der Staten Generaal t.a.v. mevrouw A.J. Timmer, voorzitter Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Plaats en datum Ons kenmerk Uw kenmerk Utrecht, 4 mei

Nadere informatie

BESLUIT. 4. Van de hoorzitting is een verslag opgemaakt, dat op 10 juni 2009 aan partijen is toegezonden.

BESLUIT. 4. Van de hoorzitting is een verslag opgemaakt, dat op 10 juni 2009 aan partijen is toegezonden. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 103190/26 Betreft zaak: Geschil Windpark Neeltje Jans B.V. / Delta Netwerkbedrijf B.V. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nadere informatie

Pagina BESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer:

Pagina BESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2015/405554 Zaaknummer: 15.0731.52 BESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998, betreffende de verkorting van de sluitingstijd

Nadere informatie

Bouwstenen voor een duurzaam reguleringskader perspectief van zakelijke energiegebruikers. Tilburg, 17 juni 2016 Hans Grünfeld

Bouwstenen voor een duurzaam reguleringskader perspectief van zakelijke energiegebruikers. Tilburg, 17 juni 2016 Hans Grünfeld Bouwstenen voor een duurzaam reguleringskader perspectief van zakelijke energiegebruikers Tilburg, 17 juni 2016 Hans Grünfeld AGENDA 1. Introductie VEMW 2. Noodzaak duurzaam reguleringskader 3. Benodigde

Nadere informatie

De Minister van Economische Zaken; In overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, Overwegende,

De Minister van Economische Zaken; In overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, Overwegende, Besluit van de Minister van Economische Zaken van 4 december 2014, nr. DGETM-ED/14172990, tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van project transmissiesysteem op zee Borssele De Minister

Nadere informatie

Pagina. Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) T.a.v. de heer A.W.P.G. van Wylick Barchman Wuytierslaan LH AMERSFOORT

Pagina. Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) T.a.v. de heer A.W.P.G. van Wylick Barchman Wuytierslaan LH AMERSFOORT Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) T.a.v. de heer A.W.P.G. van Wylick Barchman Wuytierslaan 8 3818 LH AMERSFOORT Den Haag, 25 januari 2017 Aantal bijlage(n): 1 Uw kenmerk: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Namens onze cliënt Media Park Enterprise B.V. (hierna MPE), berichten wij u als volgt:

Namens onze cliënt Media Park Enterprise B.V. (hierna MPE), berichten wij u als volgt: Autoriteit Consument en Markt Directie Energie Postbus 16326 2500 BH Den Haag Almere, 25 februari 2014 Betreft : Zienswijze Media Park Enterprise B.V. m.b.t. Ontwerpbesluit Ontheffingaanvraag elektriciteitsnet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 904 Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid

Nadere informatie

33 493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011)

33 493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) TWEEDE KAMER DER STATEN- 2 GENERAAL Vergaderjaar 2012-2013 33 493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet...) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Aan het Ministerie van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag Nederland

Aan het Ministerie van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag Nederland Aan het Ministerie van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag Nederland Bonaire, 26 augustus 2013 Betreft: internetconsultatie Wet elektriciteit en drinkwater BES Status: openbaar Geachte heer,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 723 Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet) Nr. 5 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 28 juni 2017

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 814 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 573 Wet van 18 december 2013 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 42535 24 juli 2017 Besluit van de Minister van Economische Zaken tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve

Nadere informatie

Rapport. Datum: 17 februari 2011. Rapportnummer: 2011/055

Rapport. Datum: 17 februari 2011. Rapportnummer: 2011/055 Rapport Rapport betreffende een klacht over het Ministerie van Economische Zaken te Den Haag (thans vallend onder de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie). Datum: 17 februari 2011 Rapportnummer:

Nadere informatie

Gelet op artikel 95na, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 52ca,tweede lid, van de Gaswet;

Gelet op artikel 95na, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 52ca,tweede lid, van de Gaswet; CONCEPT Besluit Modelcontract Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van (datum), houdende vaststelling van het modelcontract als bedoeld in artikel 95na, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998

Nadere informatie

Definitielijst HG- Certificatensysteem

Definitielijst HG- Certificatensysteem Definitielijst HG- Certificatensysteem versie 2.0 december 2009 1 In de in de Overeenkomst HG-Certificatensysteem hebben de met een hoofdletter aangeduide begrippen de betekenis als hieronder beschreven:

Nadere informatie

Netaansluiting Windparken

Netaansluiting Windparken Netaansluiting Windparken Wouter van den Akker Stay tuned. Safety first! Voor uw en onze veiligheid vragen we uw aandacht voor de volgende veiligheidsmaatregelen. In geval van een ontruiming van het pand:

Nadere informatie

In artikel 8 vervallen, onder vervanging van de komma aan het slot van onderdeel b in een punt, de onderdelen c en d.

In artikel 8 vervallen, onder vervanging van de komma aan het slot van onderdeel b in een punt, de onderdelen c en d. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 8 februari 2013, nr. WJZ/ 12357329, tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel De Minister van Economische Zaken;

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102680 / 82 Betreft zaak: WON Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit gelet op de artikelen 5, 16, eerste en tweede lid,

Nadere informatie

Autoriteit Consument & Markt

Autoriteit Consument & Markt Consument & Markt Ons kenmerk: Zaaknummer: 14.1157.12 ACM/DJZ/2015/2003280V van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998 1 Verloop van de procedure 1. Op

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Communicatie gereguleerde Versie 7.0 1 augustus 2013 DPM Communicatie gereguleerde Versie 7.0 Versiebeheer

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) RTD C / /3.B1333

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) RTD C / /3.B1333 ENERGIEKAMER Aan NauthaDutilh N.V. T.a.v. mr. H. Kerstholt Postbus 1110 3000 BC ROTTERDAM Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 53083442 RTD C 696033 / 17103155/3.B1333 Onderwerp Verzoek om een informele

Nadere informatie

Autoriteit Consument Markt

Autoriteit Consument Markt H Autoriteit Consument Markt Ministerie van Economische Zaken De heer H. Kamp Postbus 20401 2500 EK S-GRAVENHAGE Den Haag, 26SEP.2013 0 Uw kenmerk: DGETM-EM/13161079 Ons kenmerk: ACM/DE/2013/204460 Contactpersoon:

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Elektriciteit1

Samenwerkingsregeling Elektriciteit1 Samenwerkingsregeling Elektriciteit1 Regeling van samenwerking als bedoeld in artikel 31, lid 1, sub e van de Elektriciteitswet 1998 Disclaimer: Deze bundel bevat de doorlopende tekst van de samenwerkingsregeling

Nadere informatie

De bezwaren van RENDO worden in deze beslissing op bezwaar ongegrond verklaard. Dit betekent dat het bestreden besluit in stand blijft.

De bezwaren van RENDO worden in deze beslissing op bezwaar ongegrond verklaard. Dit betekent dat het bestreden besluit in stand blijft. Ons kenmerk: ACM/DJZ/2017/204471_OV Zaaknummer: 13.1096.52.1.01 Datum : 26 juli 2017 Beslissing van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) op het bezwaarschrift van N.V. RENDO (hierna: RENDO)

Nadere informatie

ENERGIEKAMER. Atoomstroom B.V. Informele zienswijze: SWAP-methode bij stroometikettering. Geachte,

ENERGIEKAMER. Atoomstroom B.V. Informele zienswijze: SWAP-methode bij stroometikettering. Geachte, ENERGIEKAMER Aan Atoomstroom B.V. Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 1 Onderwerp Informele zienswijze: SWAP-methode bij stroometikettering Geachte, U heeft de Energiekamer van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. I. Verloop van de procedure

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. I. Verloop van de procedure Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: 103215/51 Betreft zaak: Besluit op bezwaar inzake geschil Waterschap Velt en Vecht vs. N.V. Rendo Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nadere informatie

BESLUIT. 2. Onderhavig besluit betreft de vaststelling van de nettarieven voor het jaar 2005 voor Intergas Netbeheer B.V.

BESLUIT. 2. Onderhavig besluit betreft de vaststelling van de nettarieven voor het jaar 2005 voor Intergas Netbeheer B.V. Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101750_9-5 Betreft: Besluit tot vaststelling van de maximum nettarieven elektriciteit voor het jaar 2005 zoals bedoeld in artikel 41c, eerste lid van

Nadere informatie

certificeert duurzame energie

certificeert duurzame energie certificeert duurzame energie Met het certificeren van duurzame energie voorzien we deze energieproductie van een echtheidscertificaat. Dit draagt wezenlijk bij aan het goed functioneren van de groeneenergiemarkt.

Nadere informatie

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998.

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/207110 Zaaknummer: 15.0655.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998. 1 Inleiding 1. Met dit besluit

Nadere informatie

HOE BEOORDEELT ACM DE TARIEVEN VAN EXPERIMENTEN?

HOE BEOORDEELT ACM DE TARIEVEN VAN EXPERIMENTEN? HOE BEOORDEELT ACM DE TARIEVEN VAN EXPERIMENTEN? Inleiding Op 1 mei 2015 gaat het Besluit Experimenten Decentrale Duurzame Elektriciteitsopwekking in. Coöperaties en verenigingen van eigenaren kunnen dan

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van het meettarief voor kleinverbruikers van elektriciteit per 1 januari 2017

Besluit tot vaststelling van het meettarief voor kleinverbruikers van elektriciteit per 1 januari 2017 Pagina 1/8 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: ACM/DE/2016/207094 Zaaknummer: 16.1162.52

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 463 Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet) Nr. 95 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 4 april 2000 Het voorstel van wet

Nadere informatie

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet.

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/207112 Zaaknummer: 15.0656.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet. 1 Inleiding 1. Met dit besluit geeft

Nadere informatie

5.3.03. Elektriciteit

5.3.03. Elektriciteit 5.3.03 Elektriciteit Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Beschrijving van de capaciteit van het huidige net 3. Lange termijn visie op de capaciteitsvraag en vertaling hiervan naar transport scenario s 4. Inschatting

Nadere informatie

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (wijzigingen voortvloeiend uit het energierapport 2011)

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (wijzigingen voortvloeiend uit het energierapport 2011) Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (wijzigingen voortvloeiend uit het energierapport 2011) MEMORIE VAN TOELICHTING (26-01-2012) I. ALGEMEEN 1. Doel en aanleiding Het onderhavige wetsvoorstel

Nadere informatie

Inleiding ADVIES. Nederlandse Mededingingsautoriteit

Inleiding ADVIES. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit ADVIES Advies van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, als bedoeld in artikel 20e, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998. Zaaknummer: 104152/15

Nadere informatie

Interpretatie Eletriciteitswet 1998 art. 1 lid 2

Interpretatie Eletriciteitswet 1998 art. 1 lid 2 Interpretatie Eletriciteitswet 1998 art. 1 lid 2 In het laatste kwartaal van 2011 hebben gemeenten, provincies en waterschappen een brief ontvangen van hun netbeheerder betreffende artikel 1, tweede lid,

Nadere informatie

Samenwerkingscode elektriciteit

Samenwerkingscode elektriciteit Samenwerkingscode elektriciteit Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel e van de Elektriciteitswet 1998 Met in procedure zijnde wijzigingsvoorstellen. Zwart tekst is vigerende door

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2015. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers

ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2015. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2015 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2015 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers SINDS DE INVOERING VAN DE ELEKTRICITEITSWET 1998 EN

Nadere informatie

Dienst uitvoering en toezicht Energie

Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101750_5-12 Betreft: Besluit tot vaststelling van de maximum nettarieven elektriciteit voor het jaar 2005 zoals bedoeld in artikel 41c, eerste lid

Nadere informatie

Gelet op artikel 62, derde lid, van het Besluit stimulering duurzame energieproductie;

Gelet op artikel 62, derde lid, van het Besluit stimulering duurzame energieproductie; Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken van, nr. WJZ/, houdende regels over de toepassing van artikel 62, derde lid, van het Besluit stimulering duurzame energieproductie voor productie-installaties

Nadere informatie

Pagina. Netbeheer Nederland T.a.v. De heer A. Jurjus Postbus LP 'S-GRAVENHAGE. Den Haag, 6 augustus 2014

Pagina. Netbeheer Nederland T.a.v. De heer A. Jurjus Postbus LP 'S-GRAVENHAGE. Den Haag, 6 augustus 2014 Pagina 1/6 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Netbeheer Nederland T.a.v. De heer A. Jurjus Postbus

Nadere informatie

Pagina 1/5. Besluit. 1 Procedure

Pagina 1/5. Besluit. 1 Procedure Ons kenmerk: ACM/DE/2013/206077 Zaaknummer: 13.0906.53 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt bedoeld in artikel 12f, eerste lid van de Gaswet inhoudende de vaststelling van de tariefstructuren bedoeld

Nadere informatie

BESLUIT. I. Inleiding II. Feiten. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Inleiding II. Feiten. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101855-11 Betreft: Besluit op de aanvragen van Elsta B.V. & Co en Delta Netwerk bedrijf B.V. om een bindende aanwijzing te geven als bedoeld in artikel

Nadere informatie

T-prognoses. nut en noodzaak

T-prognoses. nut en noodzaak nut en noodzaak : nut en noodzaak Wat zijn? staat voor Transportprognoses, oftewel een verwachting van het benodigde transport voor de levering of productie van elektriciteit. Producenten, regionale netbeheerders

Nadere informatie

Bijlage beschrijving huidige tarievensystematiek

Bijlage beschrijving huidige tarievensystematiek Bijlage beschrijving huidige tarievensystematiek Als voorbeeld voor de beschrijving van de tarievensystematiek wordt de systematiek voor elektriciteit genomen. Tussen de systematiek voor elektriciteit

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland te Leiden. Datum: Rapportnummer: 2014/025

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland te Leiden. Datum: Rapportnummer: 2014/025 Rapport Rapport over een klacht over de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland te Leiden. Datum: Rapportnummer: 2014/025 2 Klacht Verzoekster klaagt er over dat haar over het

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Wettelijke context BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

1 Inleiding. 2 Wettelijke context BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 82, eerste lid, jo. artikel 82, vierde lid, van de Gaswet. Nummer

Nadere informatie

Decentrale energieopwekking

Decentrale energieopwekking Decentrale energieopwekking Binnen de lijnen of achter het net? 11 februari 2013 - Niels Muller en Roland de Vlam Agenda Uitwerking Regeerakkoord STROOM1 Afspraken wind op land IPO SER: Nationaal Energieakkoord

Nadere informatie

BESLUIT. Met deze beslissing op bezwaar heeft de Raad zijn primaire besluit van 21 december 2007, met kenmerk 102876/1, herroepen.

BESLUIT. Met deze beslissing op bezwaar heeft de Raad zijn primaire besluit van 21 december 2007, met kenmerk 102876/1, herroepen. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102913_1/32; 102913_2/31; 102913_3/32; 102913_4/12; 102913_5/34; 102913_6/14 Betreft zaak: Besluit maximum tarieven 2008 Besluit van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Wido van Heemstra. Adviseur Agentschap NL. Saldering, de stand van zaken

Wido van Heemstra. Adviseur Agentschap NL. Saldering, de stand van zaken Wido van Heemstra Adviseur Agentschap NL Saldering, de stand van zaken Saldering: de stand van zaken Wido van Heemstra Agentschap NL Nationaal Zonne-energiedebat Universiteit Utrecht 13 mei 2013 Overzicht

Nadere informatie

Achtergrond leveringszekerheid L-gas en wettelijke taak GTS met betrekking tot kwaliteitsconversie

Achtergrond leveringszekerheid L-gas en wettelijke taak GTS met betrekking tot kwaliteitsconversie Achtergrond leveringszekerheid L-gas en wettelijke taak GTS met betrekking tot kwaliteitsconversie Afdeling Network Configuration Rapport Achtergrond leveringszekerheid L-gas en wettelijke taak GTS met

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van het meettarief voor kleinverbruikers van gas per 1 januari 2017

Besluit tot vaststelling van het meettarief voor kleinverbruikers van gas per 1 januari 2017 Pagina 1/8 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: ACM/DE/2016/207096 Zaaknummer: 16.1163.52

Nadere informatie

zijn bij de NMa, OPTA of CA aangemerkt als bezwaarschriften die zijn ingediend bij ACM. Het besluit zal dan ook door ACM genomen worden.

zijn bij de NMa, OPTA of CA aangemerkt als bezwaarschriften die zijn ingediend bij ACM. Het besluit zal dan ook door ACM genomen worden. Ons 104380_6/12; 104381_5/12 kenmerk: Zaaknummer: 104380/104381 Datum: 31 mei 2013 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt 1 op de bezwaren van de vereniging FME/CWM, de Vereniging Eigen Huis, de

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Minister van Economische Zaken als bedoeld in artikel 95d van de

BESLUIT. Besluit van de Minister van Economische Zaken als bedoeld in artikel 95d van de Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 10548_1/7.BT898 Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel

Nadere informatie

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben Wij brengen energie Waar mensen licht en warmte nodig hebben Energie in goede banen De beschikbaarheid van energie bepaalt in grote mate hoe we leven: hoe we wonen, werken, produceren en ons verplaatsen.

Nadere informatie

Klankbordgroep REG2017. 4 e bijeenkomst 28 september 2015

Klankbordgroep REG2017. 4 e bijeenkomst 28 september 2015 Klankbordgroep REG2017 4 e bijeenkomst 28 september 2015 Agenda voor vandaag 1. Opening 13:00-13:10 2. Status ingediende agendapunten kbg-leden 13:10-13:20 3. Agendering volgende klankbordgroep bijeenkomsten

Nadere informatie

Aanvraagformulier. voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Aanvraagformulier. voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Aanvraagformulier voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Versie van 13 januari 2015 1 Inleiding De Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet)

Nadere informatie

Alliander DGO, Hoom etc.) De wetstekst bleek onvoldoende duidelijk om deze ontwikkeling een halt toe te roepen.

Alliander DGO, Hoom etc.) De wetstekst bleek onvoldoende duidelijk om deze ontwikkeling een halt toe te roepen. WAAROM WET VET? In 2006 is de Wet onafhankelijk netbeheer, (ook wel de splitsingswet genoemd) aangenomen die geleid heeft tot een wijziging van de Elektriciteitswet en de Gaswet. Deze wetswijziging verplichtte

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2011-346 d.d. 2 december 2011 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr.drs. D.J. Olthoff, secretaris)

Nadere informatie

BESLUIT. Autoriteit Consument & Markt. Besluit ACM/DE/2014/207440

BESLUIT. Autoriteit Consument & Markt. Besluit ACM/DE/2014/207440 Ons kenmerk: ACM/DE/2014/207440 Zaaknummer: 14.0490.12 BESLUIT van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 19 van de Gaswet inhoudende de beslissing

Nadere informatie

Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet

Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar 2016 artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Organisatie en Processen...

Nadere informatie

Datum 17 januari 2014 Betreft Beantwoording vragen over het opstellen van nota's en meterstanden voor energie en water

Datum 17 januari 2014 Betreft Beantwoording vragen over het opstellen van nota's en meterstanden voor energie en water > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Leeswijzer Smart Grid Pilots. Handvatten voor toepassing wet- en regelgeving

Leeswijzer Smart Grid Pilots. Handvatten voor toepassing wet- en regelgeving Leeswijzer Smart Grid Pilots. Handvatten voor toepassing wet- en regelgeving Deze leeswijzer geeft een overzicht van de inhoud van het rapport Smart Grid pilots. Handvatten voor toepassing wet- en regelgeving.

Nadere informatie

Pagina 1/12 BESLUIT. Ons kenmerk: Zaaknummer: ACM/DE/2013/104259/ /Albemarle Catalysts Company B.V.

Pagina 1/12 BESLUIT. Ons kenmerk: Zaaknummer: ACM/DE/2013/104259/ /Albemarle Catalysts Company B.V. Ons kenmerk: Zaaknummer: ACM/DE/2013/104259/22 104259/Albemarle Catalysts Company B.V. BESLUIT Pagina 1/12 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet

Nadere informatie

Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt)

Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt) Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt gewijzigd als volgt: A In artikel 1 vervalt

Nadere informatie

Autoriteit Consument 2. Markt

Autoriteit Consument 2. Markt Consument 2. Markt Ministerie van Economische Zaken De heer H. Kamp Postbus 20401 2500 EK 'S-GRAVENHAGE Den Haag, 2 8 NOV. 2013 Aantal bijlage(n): 1 Uw kenmerk: Ons kenmerk: ACM/DE/2013/206320 Contactpersoon:

Nadere informatie

Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting. www.dnwg.

Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting. www.dnwg. Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting www.dnwg.nl Wanneer wordt u aangemerkt als grootverbruiker? U valt in

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 19 van de Gaswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 19 van de Gaswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT. Nummer 103628/32 Betreft zaak: geschil Nuon Power Generation B.V. vs. Gas Transport Services B.V. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-233 d.d. 17 juli 2013 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. A.P. Luitingh, en mr. J.Th. de Wit, leden, en mevrouw mr. M. Nijland, secretaris)

Nadere informatie

Saldering. Wido van Heemstra Agentschap NL

Saldering. Wido van Heemstra Agentschap NL Saldering Wido van Heemstra Agentschap NL De wetgeving nu 2 Wat verstaan we onder salderen? In de wet wordt dit woord nergens gebruikt, dus verschillende interpretaties en misverstanden mogelijk Belangrijkste

Nadere informatie

@ 5 SEP Wij maken graag gebruik van de mogelijkheid om te reageren op het betreffende Ontwerpbesluit.

@ 5 SEP Wij maken graag gebruik van de mogelijkheid om te reageren op het betreffende Ontwerpbesluit. A d @ 5 SEP 2013 Philips Electronics Nederland B.V. Postbus 80036, building HTC45, 5600 JW EINDHOVEN Autoriteit Consument en Markt t.a.v. Directie Energie Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG Philips Electronics

Nadere informatie

Titel voorstel: Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi

Titel voorstel: Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi Fiche 9: Verordening EU octrooi vertaalregelingen 1. Algemene gegevens Titel voorstel: Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi Datum Commissiedocument:

Nadere informatie

3:11ZelT 0 5 SEP 2013 dab.'

3:11ZelT 0 5 SEP 2013 dab.' Aid.: 3:11ZelT 0 5 SEP 2013 dab.' it. : 109345 j Philips Electronics Nederland B.V. Postbus 80036, building HTC45, 5600 JW EINDHOVEN Autoriteit Consument en Markt t.a.v. Directie Energie Postbus 16326

Nadere informatie

Naar een efficiënter en effectiever codeproces Expert opinion. R.C.D. Berndsen P. van Gennip H.J. Koster N. Joubert

Naar een efficiënter en effectiever codeproces Expert opinion. R.C.D. Berndsen P. van Gennip H.J. Koster N. Joubert Naar een efficiënter en effectiever codeproces Expert opinion R.C.D. Berndsen P. van Gennip H.J. Koster N. Joubert 2 februari 2012 Naar een efficiënter en effectiever codeproces Expert opinion Inhoud Pagina

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) G VERSLAG VAN

Nadere informatie

Uitspraaknr. F

Uitspraaknr. F Landelijke bezwarencommissie onderwijs inzake functiewaardering (mr. B.K. Olivier, mr. J.G. Schouten, B.A. Béguin) Uitspraaknr. F 06.051 Datum: 13 februari 2007 Oordeel inzake het geschil tussen De heer

Nadere informatie

Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer: Pagina 1/7

Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer: Pagina 1/7 Ons kenmerk: ACM/DE/2013/204374 Zaaknummer: 13.0793.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 51 van de Elektriciteitswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 51 van de Elektriciteitswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 103653/30 Betreft zaak: Geschil Windpark Roggeplaat B.V. / Delta Netwerkbedrijf B.V. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nadere informatie

Dienst uitvoering en toezicht Energie t.a.v. de heer ir. G.J.L. Zijl Postbus BH DEN HAAG. Hoogeveen, 12 februari 2003

Dienst uitvoering en toezicht Energie t.a.v. de heer ir. G.J.L. Zijl Postbus BH DEN HAAG. Hoogeveen, 12 februari 2003 Dienst uitvoering en toezicht Energie t.a.v. de heer ir. G.J.L. Zijl Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG Hoogeveen, 12 februari 2003 Onze ref. : DN/SV/ES/ Uw kenmerk : Projectnummer 101496 Inzake Consultatienotitie

Nadere informatie

Themabijeenkomst Warmtewet

Themabijeenkomst Warmtewet Themabijeenkomst Warmtewet Bas de Zwart Even voorstellen: Adviseur bij IF Technology Adviesbureau op het gebied van hernieuwbare warmte en koude en marktleider advies bodemenergie 60 mensen in Arnhem Beleid

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van 2 juni 2003, Stb. 2003, nr. 234, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 5 april 2005, Stb. 2005, nr. 200.

BESLUIT. Besluit van 2 juni 2003, Stb. 2003, nr. 234, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 5 april 2005, Stb. 2005, nr. 200. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102551_2 / 10.BT1290 Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste

Nadere informatie

T-prognoses: nut en noodzaak

T-prognoses: nut en noodzaak T-prognoses: nut en noodzaak 1 Met deze folder willen wij u als klant van TenneT meer informatie geven over het nut en de noodzaak van T(transport)-prognoses. Wat zijn T-prognoses? T-prognoses staat voor

Nadere informatie

Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1

Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1 De Minister van Verkeer en Waterstaat Ir. C.M.P.S. Eurlings Postbus 20906 2500 EX Den Haag datum 12 maart 2008 contactpersoon mw. mr. R.M. Driessen doorkiesnummer 070-361 9852 faxnummer 070-361 9746 e-mail

Nadere informatie

Wat is mogelijk? Karin Schuiling en Femke Heine 26 oktober en 5 november 2012

Wat is mogelijk? Karin Schuiling en Femke Heine 26 oktober en 5 november 2012 Wat is mogelijk? Karin Schuiling en Femke Heine 26 oktober en 5 november 2012 Nederlandse Mededingingsautoriteit 1 Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Agenda 1. Inleiding

Nadere informatie

BESLUIT. 3. De Raad heeft wegens de hiervoor in randnummer 1 genoemde overtreding aan Bouwbedrijf P. Moll B.V. een boete opgelegd.

BESLUIT. 3. De Raad heeft wegens de hiervoor in randnummer 1 genoemde overtreding aan Bouwbedrijf P. Moll B.V. een boete opgelegd. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 3938_650/35 Betreft zaak: B&U-sector / Beheermaatschappij P. Moll Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op de bezwaren

Nadere informatie

Het medezeggenschapsreglement mag het aantal aaneengesloten zittingsperiodes in de MR niet beperken. UITSPRAAK

Het medezeggenschapsreglement mag het aantal aaneengesloten zittingsperiodes in de MR niet beperken. UITSPRAAK 107381 Het medezeggenschapsreglement mag het aantal aaneengesloten zittingsperiodes in de MR niet beperken. in het geding tussen: UITSPRAAK de medezeggenschapsraad van A, gevestigd te G, H en J, verzoeker,

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 81c, eerste lid van de Gaswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 81c, eerste lid van de Gaswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 81c, eerste lid van de Gaswet. Nummer 102365_2/8 Betreft zaak:

Nadere informatie