PAS-Gebiedsgerichte analyse versie lente 2015: Deel XVII: BE Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PAS-Gebiedsgerichte analyse versie lente 2015: Deel XVII: BE2100026 Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden"

Transcriptie

1 Verspreiding: Beperkt Eindrapport PAS-Gebiedsgerichte analyse versie lente 2015: Deel XVII: BE Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden Wouter Lefebvre, Felix Deutsch Opmaak + aanmaak kaarten en rapporten: Wouter Lefebvre; Kate Moermans, Nele Hardies, Bert Vantieghem, Serkan Canturk, Céline Dero, Torkild Verschelde (ANB) Met een inleiding door Jan Verheeke Rapportnummer: 2015/RMA/R/9-XVII

2 Alle rechten, waaronder het auteursrecht, op de informatie vermeld in dit document berusten bij de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek NV ( VITO ), Boeretang 200, BE-2400 Mol, RPR Turnhout BTW BE De informatie zoals verstrekt in dit document is vertrouwelijke informatie van VITO. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VITO mag dit document niet worden gereproduceerd of verspreid worden noch geheel of gedeeltelijk gebruikt worden voor het instellen van claims, voor het voeren van gerechtelijke procedures, voor reclame of antireclame en ten behoeve van werving in meer algemene zin aangewend worden

3 Inhoud INHOUD Inhoud I Lijst van tabellen II Lijst van figuren III HOOFDSTUK 1. Inleiding 5 HOOFDSTUK 2. Methodologie 7 HOOFDSTUK 3. Synoptische tabel + figuur 8 HOOFDSTUK 4. Kaartmateriaal 25 I

4 Lijst van tabellen LIJST VAN TABELLEN Tabel 1 : Synoptische tabel voor SBZ-H Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden. 8 II

5 Lijst van figuren LIJST VAN FIGUREN Figuur 1: Synoptische figuur voor SBZ-H Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden. In deze figuur wordt de opbouw gegeven van de totale stikstofdepositie binnen het totaal van de actuele habitats en de voorlopige zoekzones van het SBZ-H (in kg N/jaar). Donkergrijs: stikstofdepositie t.g.v. bronnen gelegen buiten Vlaanderen. Wit met zwarte streepjes: Dissolved Organic Nitrogen (DON). Rood: Sector Huishoudens. Blauw: Sector Industrie (vol = bron binnen de 18km van het SBZ-H, gearceerd = Vlaamse bron, maar verder dan 18km van het SBZ-H). Groen: Sector Landbouw (vol = stal/exploitatie binnen de 5km van het SBZ-H, gearceerd = Vlaamse bron, maar verder dan 5km van het SBZ-H of bron die geen stal is). Bruin/oranje: Sector Transport (vol bruin = bron van wegverkeer binnen de 5km van het SBZ-H, vol oranje = bron van scheepvaart binnen de 18km van het SBZ-H, gearceerd = andere Vlaamse transportbron). Geel: Sector Handel & Diensten. Het totaal wordt ook weergegeven met een zwart streepje. Vanuit dit streepje vertrekt een lijn naar beneden. Deze lijn geeft weer wat de minimale stikstofdepositievermindering is die nodig is om overal de KDW te bereiken, als er aangenomen wordt dat de gereduceerde depositie alleen plaatsvindt op locaties in overschrijding (best-case). De cijfers waarop de figuur gebaseerd is zijn te vinden in Tabel 1. Indien er voor meerdere habitats voorlopige zoekzones aanwezig zijn op eenzelfde locatie wordt het habitat met de grootste depositie meegenomen. 11 Figuur 2 : De deelgebieden van het onderzochte SBZ-H. 13 Figuur 3 : Zelfde als Figuur 1 maar voor deelgebied BE Figuur 4 : Zelfde als Figuur 2 maar voor deelgebied BE Figuur 5 : Zelfde als Figuur 1 maar voor deelgebied BE Figuur 6 : Zelfde als Figuur 2 maar voor deelgebied BE Figuur 7 : Zelfde als Figuur 1 maar voor deelgebied BE Figuur 8 : Zelfde als Figuur 2 maar voor deelgebied BE Figuur 9 : Zelfde als Figuur 1 maar voor deelgebied BE Figuur 10 : Zelfde als Figuur 2 maar voor deelgebied BE Figuur 11 : Zelfde als Figuur 1 maar voor deelgebied BE Figuur 12 : Zelfde als Figuur 2 maar voor deelgebied BE Figuur 13 : Zelfde als Figuur 1 maar voor deelgebied BE Figuur 14 : Ligging van het bestudeerde SBZ-H met de geselecteerde lokale emissiebronnen. Rode gebieden: SBZ-H s in overschrijding; Groene gebieden: SBZ-H s niet in overschrijding. Het is mogelijk dat een deel van de gebieden niet zichtbaar is wegens overlapping. Donkergrijs gebied: gebied waarin de industriebronnen en de scheepvaartbronnen meegenomen worden in de lokale analyse. 26 Figuur 15 : Zoom op de ligging van het SBZ-H met de emissiebronnen binnen de 5km buffer. Rode gebieden: SBZ-H s in overschrijding; Groene gebieden: SBZ-H s niet in overschrijding; Grijze gebieden binnen SBZ-H s: geen voorlopige zoekzone. Donkergrijs gebied: gebied waarin de industriebronnen en de scheepvaartbronnen meegenomen worden in de lokale analyse. Lichtgrijs gebied: gebied waarin de stallen, het wegverkeer, de industrie en de scheepvaart meegenomen worden in de lokale analyse. 27 Figuur 16 : Lokalisatie van het SBZ-H. In geel: gemeentes. 29 Figuur 17 : Het onderzochte SBZ-H met de aanduiding van de actuele + voorlopige zoekzonehabitats waarvoor de KDW overschreden wordt. Rode gebieden: SBZ-H s in overschrijding; Groene gebieden: SBZ-H s niet in overschrijding; Grijze gebieden binnen SBZ-H s: geen voorlopige zoekzone. 31 Figuur 18 : Het onderzochte SBZ-H met de aanduiding van de actuele habitats waarvoor de KDW overschreden wordt. Rode gebieden: SBZ-H s in overschrijding; Groene gebieden: SBZ-H s niet in overschrijding; Grijze gebieden binnen SBZ-H s: geen voorlopige zoekzone. 33 III

6 Lijst van figuren Figuur 19 : Totale depositie (VLOPS, in kgn/ha/jaar) op de actuele habitats + voorlopige zoekzones. 35 Figuur 20 : N-depositie door de lokale bronnen op de actuele habitats en de voorlopige zoekzones. 37 Figuur 21 : KDW-waarde voor de actuele habitats + voorlopige zoekzones (in kgn/ha/jaar). Bij meerdere habitats op dezelde locatie wordt de laagste KDW getoond. Rode lijnen: grenzen van de SBZ-H s. Zwarte lijnen: wegverkeer. Donkerblauwe lijnen: scheepvaart. Zwarte driehoekjes: industrie. Zwarte cirkeltjes: landbouw. 39 Figuur 22 : Significantieklasse van de lokale emissies van landbouw, industrie, wegverkeer en scheepvaart op de actuele habitats en de voorlopige zoekzones. In het geval van meerdere habitats op dezelfde locatie wordt de hoogste significantieklasse weergegeven. 41 Figuur 23 : Significantieklasse van de lokale NH 3 -emissies van landbouw, industrie, wegverkeer en scheepvaart op de actuele habitats en de voorlopige zoekzones. In het geval van meerdere habitats op dezelfde locatie wordt de hoogste significantieklasse weergegeven. 43 Figuur 24 : Significantieklasse van de lokale NO x -emissies van landbouw, industrie, wegverkeer en scheepvaart op de actuele habitats en de voorlopige zoekzones. In het geval van meerdere habitats op dezelfde locatie wordt de hoogste significantieklasse weergegeven. 45 Figuur 25 : Significantieklasse van de lokale emissies van landbouw (stallen) op de actuele habitats en de voorlopige zoekzones. In het geval van meerdere habitats op dezelfde locatie wordt de hoogste significantieklasse weergegeven. 47 Figuur 26 : Significantieklasse van de lokale emissies van industrie op de actuele habitats en de voorlopige zoekzones. In het geval van meerdere habitats op dezelfde locatie wordt de hoogste significantieklasse weergegeven. 49 Figuur 27 : Significantieklasse van de lokale emissies van wegverkeer op de actuele habitats en de voorlopige zoekzones. In het geval van meerdere habitats op dezelfde locatie wordt de hoogste significantieklasse weergegeven. 51 Figuur 28 : Significantieklasse van de lokale emissies van scheepvaart op de actuele habitats en de voorlopige zoekzones. In het geval van meerdere habitats op dezelfde locatie wordt de hoogste significantieklasse weergegeven. 53 IV

7 HOOFDSTUK 1 Inleiding HOOFDSTUK 1. INLEIDING Met dit rapport bieden we u een gebiedsgerichte analyse van de speciale beschermingszone Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden. Dit rapport maakt aldus deel uit van een reeks van 38 rapporten waarbij telkens één in uitvoering van de Habitatrichtlijn aangeduide Vlaamse speciale beschermingszone geanalyseerd wordt in het kader van de problematiek van de stikstofdepositie. De reeks rapporten wordt vergezeld van twee meer algemene rapporten. In een eerste wordt de methodologie uiteengezet, ten behoeve van degene die de technische achtergrond en keuzen wil doorgronden. Het andere rapport sluit de lijst rapporten af met enkele samenvattende figuren voor volledig Vlaanderen. Zij hebben enkel een indicatieve waarde en kunnen niet ingezet worden bij de besluitvorming voor individuele bedrijven (passende beoordeling). Het voorliggende rapport kan opgevat worden als een vervolg op, en een verbijzondering van, het rapport Atmosferische stikstofdepositie en Natura 2000 instandhoudingsdoelstellingen in Vlaanderen Verkennende gewestelijke ruimtelijke analyse van de ecologische impact, van sectorbijdragen en van de bijdrage van individuele emissiebronnen (Cools et al. 2015: INBO, , VITO, 2015/RMA/R/6, zie ook In die zin kunnen de gebiedsgerichte analyses een rol spelen bij de verdere uitwerking en onderbouwing van de programmatische aanpak stikstof (PAS). De verbijzondering bestaat er nu in dat met dit rapport de aandacht toegespitst wordt op de problematiek van atmosferische depositie in deze ene speciale beschermingszone en zijn deelgebieden, en dit in relatie tot de detecteerbare landbouwvestigingen, industriële installaties (emissiegegevens uit de IMJV rapporten), en/of mobiliteitsinfrastructuur die er in de omgeving actief zijn of gebruikt worden. Ook wordt voor deze speciale beschermingszone goed in beeld gebracht in welke mate de sector buitenland een impact heeft. Op die wijze krijgt men, per SBZ(-deelgebied) meer inzicht in de milieudruk, de lokale en niet-lokale bronnen in de diverse sectoren en het aandeel buitenland. Dit rapport kan ook ingezet worden als achtergrond bij de gesprekken die momenteel op het niveau van de speciale beschermingszone gevoerd worden. De inhoud van dit rapport kan dienen om de door de verschillende betrokken actoren in het overlegproces geformuleerde keuzen te onderbouwen bij het proces van de opmaak van de managementplannen, meer bepaald het lokaliseren van de Europese natuurdoelen. Met dit rapport wordt met name een basis geboden om de ecologische impact te bekijken van de stikstofemissies uit de vernoemde sectoren op de goede staat van instandhouding van de habitats in deze speciale beschermingszone. Meteen ontstaat ook, wat de stikstofproblematiek betreft, een basis voor de inschatting van de economische impact van de instandhoudingsdoelstellingen van deze speciale beschermingszone (en de daarmee verband houdende, mogelijk inzetbare zoekzones) op de met dit gebied in verband te brengen sectoractiviteiten. Deze rapporten houden geen rekening met de vogelrichtlijngebieden, die momenteel niet opgenomen zijn in de voorlopige zoekzones. Met andere woorden, de zoekzones zijn de voorlopige zoekzones voor habitats en de zoekzones voor leefgebieden van soorten zijn ook niet opgenomen. 5

8 HOOFDSTUK 1 Inleiding Net zoals het vermelde algemene INBO/VITO-rapport (Cools et al. 2015), niet bruikbaar is om met zekerheid uitspraken te doen op het niveau van individuele bedrijven, kan ook dit rapport niet direct ingezet worden om de effecten in te schatten uit stikstofemissies vanwege een concrete activiteit, installatie of infrastructuur op de instandhoudingsdoelstellingen van dit gebied. De in dit rapport verwerkte gegevens zijn immers bekomen op een meer algemeen niveau: met behulp van databanken, algoritmen en standaardinschattingen die de best beschikbare kennis bijeenbrengen om een analyse te kunnen maken op het niveau van de gehele speciale beschermingszone of het deelgebied. De gebiedsgerichte analyse geeft inzicht in de gecumuleerde milieudruk afkomstig van stikstofemissies. Maar deze kennis is daarom nog niet zonder meer bruikbaar bij het beoordelen van individuele kwesties. Voor de inschatting van de effecten van bv. een vergunbare activiteit, installatie of ruimtelijke ingreep dient artikel 36ter van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, zoals toegelicht in de omzendbrief/lne/2015/1 van 20 februari 2015 betreffende de toepassing van de op grond van artikel 36ter, 3 en 4, van het Natuurdecreet opgelegde beoordeling van vergunningsaanvragen betreffende projecten of activiteiten met mogelijk betekenisvolle effecten voor speciale beschermingszones (zie 6

9 HOOFDSTUK 2 Methodologie HOOFDSTUK 2. METHODOLOGIE Voor de methodologie verwijzen we naar het methodologisch rapport (Deel I). 7

10 HOOFDSTUK 3 Synoptische tabel + figuur HOOFDSTUK 3. SYNOPTISCHE TABEL + FIGUUR Voor de verklaring van de tabellen en figuren verwijzen we naar het methodologisch rapport (Deel I). Tabel 1 : Synoptische tabel voor SBZ-H Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden. Parameter Eenheid Waarde Percentage Bron Kerngegevens SBZ-H Code gebied BE Impact-rapport Oppervlakte habitatgebied ha 4884 Impact-rapport Oppervlakte actuele habitats ha 798 Impact-rapport Oppervlakte doelen ha 2736 Impact-rapport Oppervlakte voorlopige zoekzones ha 3982 Impact-rapport Analyse actuele habitats NH y + NO x depositie actuele habitats kgn/ha/j 25.1 Impact-rapport Ruwe depositie actuele habitats kgn/ha/j 20.3 Impact-rapport Totale depositie actuele habitats kgn/j Berekend Aandeel huishoudens actuele habitats kgn/j % Impact-rapport Aandeel industrie actuele habitats kgn/j % Impact-rapport Aandeel energie actuele habitats kgn/j % Impact-rapport Aandeel landbouw actuele habitats kgn/j % Impact-rapport Aandeel transport actuele habitats kgn/j % Impact-rapport 8

11 HOOFDSTUK 3 Synoptische tabel + figuur Aandeel H&D actuele habitats kgn/j % Impact-rapport Aandeel buitenland actuele habitats kgn/j % Impact-rapport Oppervlakte actuele habitats in overschrijding ha % Impact-rapport Gemiddelde overschrijding KDW bij overschrijding actuele habitats kgn/ha/j 10.1 Impact-rapport Gecumuleerde overschrijding KDW actuele habitats kgn/j % Impact-rapport Analyse voorlopige zoekzones (globaal) NH y + NO x depositie voorlopige zoekzones kgn/ha/j 25.9 Impact-rapport Ruwe depositie voorlopige zoekzones kgn/ha/j 21 Impact-rapport Totale depositie voorlopige zoekzones kgn/j Berekend Aandeel huishoudens voorlopige zoekzones kgn/j % Impact-rapport Aandeel industrie voorlopige zoekzones kgn/j % Impact-rapport Aandeel energie voorlopige zoekzones kgn/j % Impact-rapport Aandeel landbouw voorlopige zoekzones kgn/j % Impact-rapport Aandeel transport voorlopige zoekzones kgn/j % Impact-rapport Aandeel H&D voorlopige zoekzones kgn/j % Impact-rapport Aandeel buitenland voorlopige zoekzones kgn/j % Impact-rapport Oppervlakte voorlopige zoekzones in overschrijding ha % Impact-rapport Gemiddelde overschrijding KDW bij overschrijding voorlopige zoekzones kgn/ha/j 17.7 Impact-rapport Gecumuleerde overschrijding KDW voorlopige zoekzones kgn/j % Impact-rapport Gecumuleerde overschrijding KDW in voorlopige zoekzones (incl. DON) kgn/j Databestand INBO Totale depositie in voorlopige zoekzones (incl. DON) kgn/j Databestand INBO Analyse voorlopige zoekzones (lokaal) Totale depositie door lokale bronnen in voorlopige zoekzones kgn/j % IFDM Gemiddelde overschrijding in voorlopige zoekzones kgn/ha/j 11.0 Berekend Totale depositie door lokale landbouw (stallen) in voorlopige zoekzones kgn/j % IFDM Totale depositie door lokale industrie in voorlopige zoekzones kgn/j % IFDM Totale depositie door lokaal wegverkeer in voorlopige zoekzones kgn/j % IFDM Totale depositie door lokale scheepvaart in voorlopige zoekzones kgn/j % IFDM 9

12 HOOFDSTUK 3 Synoptische tabel + figuur Lokale emissiegegevens Aantal emissiebronnen lokale landbouw (stallen) 982 IFDM Aantal emissiebronnen lokale industrie 244 IFDM Aantal emissiebronnen lokale wegverkeer 2420 IFDM Aantal emissiebronnen lokale scheepvaart 1578 IFDM Totale lokale emissie NH 3 kg/j IFDM Totale lokale emissie NO x kg/j IFDM Totale lokale landbouw-stalemissies NH 3 kg/j IFDM Totale lokale industriële emissies NH 3 kg/j IFDM Totale lokale industriële emissies NO x kg/j IFDM Totale lokale wegverkeer emissies NO x kg/j IFDM Totale lokale scheepvaart emissies NO x kg/j IFDM Significantieklasses landbouw actuele habitats Aantal exploitaties in omgeving met significantieklasse <3% ( groen ) 873 IFDM Aantal exploitaties in omgeving met significantieklasse 3<x<50% ( oranje ) 64 IFDM Aantal exploitaties in omgeving met significantieklasse >50% ( rood ) 7 IFDM Aantal exploitaties in omgeving met onzekere XY coördinaten ( blauw ) 38 IFDM Significantieklasses landbouw voorlopige zoekzones Aantal exploitaties in omgeving met significantieklasse <3% ( groen ) 818 IFDM Aantal exploitaties in omgeving met significantieklasse 3<x<50% ( oranje ) 112 IFDM Aantal exploitaties in omgeving met significantieklasse >50% ( rood ) 14 IFDM Aantal exploitaties in omgeving met onzekere XY coördinaten ( blauw ) 38 IFDM Lokale depositierelevantie Lokale depositierelevantie lokale landbouw (stallen) 1.32% Berekend Lokale depositierelevantie lokale industrie (NH 3 en NOx) 0.05% Berekend Lokale depositierelevantie lokaal wegverkeer 0.08% Berekend Lokale depositierelevantie lokale scheepvaart 0.03% Berekend 10

13 HOOFDSTUK 3 Synoptische tabel + figuur Figuur 1: Synoptische figuur voor SBZ-H Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden. In deze figuur wordt de opbouw gegeven van de totale stikstofdepositie binnen het totaal van de actuele habitats en de voorlopige zoekzones van het SBZ-H (in kg N/jaar). Donkergrijs: stikstofdepositie t.g.v. bronnen gelegen buiten Vlaanderen. Wit met zwarte streepjes: Dissolved Organic Nitrogen (DON). Rood: Sector Huishoudens. Blauw: Sector Industrie (vol = bron binnen de 18km van het SBZ-H, gearceerd = Vlaamse bron, maar verder dan 18km van het SBZ-H). Groen: Sector Landbouw (vol = stal/exploitatie binnen de 5km van het SBZ- H, gearceerd = Vlaamse bron, maar verder dan 5km van het SBZ-H of bron die geen stal is). Bruin/oranje: Sector Transport (vol bruin = bron van wegverkeer binnen de 5km van het SBZ-H, vol oranje = bron van scheepvaart binnen de 18km van het SBZ-H, gearceerd = andere Vlaamse transportbron). Geel: Sector Handel & Diensten. Het totaal wordt ook weergegeven met een zwart streepje. Vanuit dit streepje vertrekt een lijn naar beneden. Deze lijn geeft weer wat de minimale stikstofdepositievermindering is die nodig is om overal de KDW te bereiken, als er aangenomen wordt dat de gereduceerde depositie alleen plaatsvindt op locaties in overschrijding (best-case). De cijfers waarop de figuur gebaseerd is zijn te vinden in Tabel 1. Indien er voor meerdere habitats voorlopige zoekzones aanwezig zijn op eenzelfde locatie wordt het habitat met de grootste depositie meegenomen. 11

14 HOOFDSTUK 3 Synoptische tabel + figuur 12

15 HOOFDSTUK 3 Synoptische tabel + figuur Figuur 2 : De deelgebieden van het onderzochte SBZ-H. 13

16 HOOFDSTUK 3 Synoptische tabel + figuur Figuur 3 : Zelfde als Figuur 1 maar voor deelgebied BE

17 HOOFDSTUK 3 Synoptische tabel + figuur Figuur 4 : Zelfde als Figuur 2 maar voor deelgebied BE

18 HOOFDSTUK 3 Synoptische tabel + figuur Figuur 5 : Zelfde als Figuur 1 maar voor deelgebied BE

19 HOOFDSTUK 3 Synoptische tabel + figuur Figuur 6 : Zelfde als Figuur 2 maar voor deelgebied BE

20 HOOFDSTUK 3 Synoptische tabel + figuur Figuur 7 : Zelfde als Figuur 1 maar voor deelgebied BE

21 HOOFDSTUK 3 Synoptische tabel + figuur Figuur 8 : Zelfde als Figuur 2 maar voor deelgebied BE

22 HOOFDSTUK 3 Synoptische tabel + figuur Figuur 9 : Zelfde als Figuur 1 maar voor deelgebied BE

23 HOOFDSTUK 3 Synoptische tabel + figuur Figuur 10 : Zelfde als Figuur 2 maar voor deelgebied BE

24 HOOFDSTUK 3 Synoptische tabel + figuur Figuur 11 : Zelfde als Figuur 1 maar voor deelgebied BE

25 HOOFDSTUK 3 Synoptische tabel + figuur Figuur 12 : Zelfde als Figuur 2 maar voor deelgebied BE

26 HOOFDSTUK 3 Synoptische tabel + figuur Figuur 13 : Zelfde als Figuur 1 maar voor deelgebied BE

27 HOOFDSTUK 4. KAARTMATERIAAL 25

28 Figuur 14 : Ligging van het bestudeerde SBZ-H met de geselecteerde lokale emissiebronnen. Rode gebieden: SBZ-H s in overschrijding; Groene gebieden: SBZ-H s niet in overschrijding. Het is mogelijk dat een deel van de gebieden niet zichtbaar is wegens overlapping. Donkergrijs gebied: gebied waarin de industriebronnen en de scheepvaartbronnen meegenomen worden in de lokale analyse. 26

29 Figuur 15 : Zoom op de ligging van het SBZ-H met de emissiebronnen binnen de 5km buffer. Rode gebieden: SBZ-H s in overschrijding; Groene gebieden: SBZ-H s niet in overschrijding; Grijze gebieden binnen SBZ-H s: geen voorlopige zoekzone. Donkergrijs gebied: gebied waarin de industriebronnen en de scheepvaartbronnen meegenomen worden in de lokale analyse. Lichtgrijs gebied: gebied waarin de stallen, het wegverkeer, de industrie en de scheepvaart meegenomen worden in de lokale analyse. 27

30 28

31 Figuur 16 : Lokalisatie van het SBZ-H. In geel: gemeentes. 29

32 30

33 Figuur 17 : Het onderzochte SBZ-H met de aanduiding van de actuele + voorlopige zoekzone-habitats waarvoor de KDW overschreden wordt. Rode gebieden: SBZ-H s in overschrijding; Groene gebieden: SBZ-H s niet in overschrijding; Grijze gebieden binnen SBZ-H s: geen voorlopige zoekzone. 31

34 32

35 Figuur 18 : Het onderzochte SBZ-H met de aanduiding van de actuele habitats waarvoor de KDW overschreden wordt. Rode gebieden: SBZ-H s in overschrijding; Groene gebieden: SBZ-H s niet in overschrijding; Grijze gebieden binnen SBZ-H s: geen voorlopige zoekzone. 33

36 34

37 Figuur 19 : Totale depositie (VLOPS, in kgn/ha/jaar) op de actuele habitats + voorlopige zoekzones. 35

38 36

39 Figuur 20 : N-depositie door de lokale bronnen op de actuele habitats en de voorlopige zoekzones. 37

40 38

41 Figuur 21 : KDW-waarde voor de actuele habitats + voorlopige zoekzones (in kgn/ha/jaar). Bij meerdere habitats op dezelde locatie wordt de laagste KDW getoond. Rode lijnen: grenzen van de SBZ-H s. Zwarte lijnen: wegverkeer. Donkerblauwe lijnen: scheepvaart. Zwarte driehoekjes: industrie. Zwarte cirkeltjes: landbouw. 39

42 40

43 Figuur 22 : Significantieklasse van de lokale emissies van landbouw, industrie, wegverkeer en scheepvaart op de actuele habitats en de voorlopige zoekzones. In het geval van meerdere habitats op dezelfde locatie wordt de hoogste significantieklasse weergegeven. 41

44 42

45 Figuur 23 : Significantieklasse van de lokale NH 3 -emissies van landbouw, industrie, wegverkeer en scheepvaart op de actuele habitats en de voorlopige zoekzones. In het geval van meerdere habitats op dezelfde locatie wordt de hoogste significantieklasse weergegeven. 43

46 44

47 Figuur 24 : Significantieklasse van de lokale NO x -emissies van landbouw, industrie, wegverkeer en scheepvaart op de actuele habitats en de voorlopige zoekzones. In het geval van meerdere habitats op dezelfde locatie wordt de hoogste significantieklasse weergegeven. 45

48 46

49 Figuur 25 : Significantieklasse van de lokale emissies van landbouw (stallen) op de actuele habitats en de voorlopige zoekzones. In het geval van meerdere habitats op dezelfde locatie wordt de hoogste significantieklasse weergegeven. 47

50 48

51 Figuur 26 : Significantieklasse van de lokale emissies van industrie op de actuele habitats en de voorlopige zoekzones. In het geval van meerdere habitats op dezelfde locatie wordt de hoogste significantieklasse weergegeven. 49

52 50

53 Figuur 27 : Significantieklasse van de lokale emissies van wegverkeer op de actuele habitats en de voorlopige zoekzones. In het geval van meerdere habitats op dezelfde locatie wordt de hoogste significantieklasse weergegeven. 51

54 52

55 Figuur 28 : Significantieklasse van de lokale emissies van scheepvaart op de actuele habitats en de voorlopige zoekzones. In het geval van meerdere habitats op dezelfde locatie wordt de hoogste significantieklasse weergegeven. 53

56

PAS-Gebiedsgerichte analyse versie lente 2015: Deel XXIV: BE2100016 Klein en Groot Schietveld

PAS-Gebiedsgerichte analyse versie lente 2015: Deel XXIV: BE2100016 Klein en Groot Schietveld Verspreiding: Beperkt Eindrapport PAS-Gebiedsgerichte analyse versie lente 2015: Deel XXIV: BE2100016 Klein en Groot Schietveld Wouter Lefebvre, Felix Deutsch Opmaak + aanmaak kaarten en rapporten: Wouter

Nadere informatie

PAS-Gebiedsgerichte analyse versie lente 2015: Deel XIV: BE2100024 Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout

PAS-Gebiedsgerichte analyse versie lente 2015: Deel XIV: BE2100024 Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout Verspreiding: Beperkt Eindrapport PAS-Gebiedsgerichte analyse versie lente 2015: Deel XIV: BE2100024 Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout Wouter Lefebvre, Felix Deutsch Opmaak + aanmaak kaarten en

Nadere informatie

PAS-Gebiedsgerichte analyse versie lente 2015: Deel XXVIII: BE Schelde- en Durmeestuarium van de Nederlandse grens tot Gent

PAS-Gebiedsgerichte analyse versie lente 2015: Deel XXVIII: BE Schelde- en Durmeestuarium van de Nederlandse grens tot Gent Verspreiding: Beperkt Eindrapport PAS-Gebiedsgerichte analyse versie lente 2015: Deel XXVIII: BE2300006 Schelde- en Durmeestuarium van de Nederlandse grens tot Gent Wouter Lefebvre, Felix Deutsch Opmaak

Nadere informatie

PAS. dienst milieuvergunningen 1. Programmatische Aanpak Stikstof

PAS. dienst milieuvergunningen 1. Programmatische Aanpak Stikstof PAS dienst milieuvergunningen 1 Wat? Programmatische Aanpak Stikstof Deze programmatische aanpak beoogt het stelselmatig terugdringen van stikstofdeposities, voornamelijk via de lucht, zodat de habitattypes

Nadere informatie

IHD en PAS en Omzendbrief LNE/2015/1

IHD en PAS en Omzendbrief LNE/2015/1 IHD en PAS en Omzendbrief LNE/2015/1 23 maart 2015 Carl De Schepper inhoudstafel IHD algemeen zoekzones Voortoets - Passende beoordeling Omzendbrief PAS Waarom? PAS-brieven Voorlopig Vergunningenkader

Nadere informatie

Managementplan. Griet Beckers 09 september 2014

Managementplan. Griet Beckers 09 september 2014 Managementplan Griet Beckers 09 september 2014 1 Processen Vlaams Natura 2000 programma Doelen 2020 + prior. insp SBZ Management Plan Realisaties + acties beheer en drukken + richtkaart Beheerplan terrein

Nadere informatie

Programmatische Aanpak Stikstof TERSCHELLING

Programmatische Aanpak Stikstof TERSCHELLING Programmatische Aanpak Stikstof TERSCHELLING Programma informatieavond Programma Aanpak Stikstof (PAS) 19.30-20.00 uur Inloop 20.00-20.05 uur Opening door voorzitter Piet Dijkstra - Programma en doel van

Nadere informatie

AERIUS. Leeswijzer Bijlage Eigen gebruik

AERIUS. Leeswijzer Bijlage Eigen gebruik Bijlage Eigen In deze staan de resultaten van een stikstofdepositieberekening door Calculator voor uw berekening, bestaande uit één of twee verschillende situaties. Indien van toepassing, geven de resultaten

Nadere informatie

Europees beschermde natuur

Europees beschermde natuur Europees beschermde natuur Kwartelkoning Vlaanderen streeft naar 100 broedkoppels van deze soort, in 2007 waren er 6. Twee richtlijnen Vogelrichtlijn, 1979 Habitatrichtlijn, 1992 Afbakenen van gebieden

Nadere informatie

Atmosferische stikstofdepositie en Natura 2000 instandhoudingsdoelstellingen in Vlaanderen.

Atmosferische stikstofdepositie en Natura 2000 instandhoudingsdoelstellingen in Vlaanderen. INBO.R.2015.6897993 VITO rapportnummer 2015/RMA/R/6 Wetenschappelijke instelling van de Vlaamse overheid Atmosferische stikstofdepositie en Natura 2000 instandhoudingsdoelstellingen in Vlaanderen. Verkennende

Nadere informatie

Art. 14. Art. 15. Art. 16.

Art. 14. Art. 15. Art. 16. N. 2000 2153 [C 2000/35885] 17 JULI 2000. Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 oktober 1988 tot aanwijzing van speciale beschermingszones in de zin

Nadere informatie

AERIUS. Leeswijzer Bijlage Stikstofdepositieberekening. Vergunningaanvraag

AERIUS. Leeswijzer Bijlage Stikstofdepositieberekening. Vergunningaanvraag Bijlage Stikstofdepositieberekening voor Vergunningaanvraag Deze leeswijzer geeft een toelichting op onderdelen van het exportbestand met rekenresultaten, oftewel de bijlage Vergunningaanvraag. In dit

Nadere informatie

Het bedrijf aan de Verbindingsweg 2 Overslag ligt in de omgeving van de volgende Vlaamse Natura 2000 gebieden:

Het bedrijf aan de Verbindingsweg 2 Overslag ligt in de omgeving van de volgende Vlaamse Natura 2000 gebieden: Buitenlandse natura 2000 gebieden. In Vlaanderen liggen Natura 2000-gebieden zoals dit ook in Nederland het geval is. De Europese habitat- en vogelrichtlijn en diens verplichtingen is in Vlaanderen geïmplementeerd

Nadere informatie

Berekening Situatie 1 Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen

Berekening Situatie 1 Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U kan dit document en voor de onderbouwing van depositie onder de drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader van

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

Wat betekent de gedeeltelijke vernietiging van het PAS- Natuurdecreet?

Wat betekent de gedeeltelijke vernietiging van het PAS- Natuurdecreet? In een arrest van 28 april 2016 Wat betekent de gedeeltelijke vernietiging van het PAS- Natuurdecreet? vrijdag, 06 mei 2016 - Redactie Landbouwleven De lasten voor het natuurbehoudsbeleid mogen niet uitsluitend

Nadere informatie

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. De resultaten

Nadere informatie

Handleiding raadplegen voorlopige zoekzones op Geopunt

Handleiding raadplegen voorlopige zoekzones op Geopunt Handleiding raadplegen voorlopige zoekzones op Geopunt Versie December 2015 Handleiding raadplegen voorlopige zoekzones op Geopunt Een onderdeel van de toekomstige managementplannen is de richtkaart. Deze

Nadere informatie

Europese natuurdoelen aanpak en implementatie

Europese natuurdoelen aanpak en implementatie Europese natuurdoelen aanpak en implementatie 1 Europees beschermde natuur Hoe Wat vogelrichtlijn habitatrichtlijn 47 habitats 109 soorten Waar speciale beschermingszones = 38 habitat- en 24 vogelrichtlijngebieden

Nadere informatie

Voorwoord. Het project Het schaap, partner op het platteland voor landschaps- en natuurbeheer is ondertussen op kruissnelheid gekomen.

Voorwoord. Het project Het schaap, partner op het platteland voor landschaps- en natuurbeheer is ondertussen op kruissnelheid gekomen. Nieuwsbrief 2 C O L O F O N Het schaap, partner op het platteland voor landschaps- en natuurbeheer Verantwoordelijke uitgever Vlaamse Schapenhouderij vzw Ieperseweg 87 8800 Rumbeke/Beitem T 051 27 32 28

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28.05.2009 BELGISCH STAATSBLAD 39071 VLAAMSE OVERHEID N. 2009 1874 [2009/202265] 3 APRIL 2009. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en

Nadere informatie

Programma van Eisen - Beheerplannen

Programma van Eisen - Beheerplannen Programma van Eisen - Beheerplannen Eisen voor de inhoud Inventarisatie 1. Het beheerplan geeft allereerst een beschrijving van de natuurwaarden in het Natura 2000-gebied (de actuele situatie en trends,

Nadere informatie

Afz.: VLM, Gulden-Vlieslaan 72, 1060 Brussel 6736 PIET DEZWART VELDSTRAAT 30 A&B 2000 PASDORP

Afz.: VLM, Gulden-Vlieslaan 72, 1060 Brussel 6736 PIET DEZWART VELDSTRAAT 30 A&B 2000 PASDORP 6736 Afz.: VLM, Gulden-Vlieslaan 72, 1060 Brussel 6736 PIET DEZWART VELDSTRAAT 30 A&B 2000 PASDORP uw kenmerk ons kenmerk bijlagen e-mail BL-AVES/ PAS/LB/14- telefoonnummer 1700 - het gratis nummer van

Nadere informatie

Toelichting herstructureringsbeleid

Toelichting herstructureringsbeleid Toelichting herstructureringsbeleid ir. Els Goethals Opdracht Vlaamse regering Programmatorische aanpak stikstof VR 23 april 2014 - taken VLM: de VLM de opdracht te geven het herstructureringsprogramma

Nadere informatie

RBOI-Rotterdam B.V. Stikstofdepositieonderzoek. bedrijventerrein Oosteind

RBOI-Rotterdam B.V. Stikstofdepositieonderzoek. bedrijventerrein Oosteind RBOI-Rotterdam B.V. Stikstofdepositieonderzoek bedrijventerrein Oosteind INHOUDSOPGAVE blz. 1. ACHTERGROND 1 2. UITGANGSPUNTEN 3 2.1. Beoordelingsmethode 3 2.2. Beoordelingslocaties 5 3. RESULTATEN

Nadere informatie

Handleiding IMPACTSCORE NH 3

Handleiding IMPACTSCORE NH 3 Handleiding IMPACTSCORE NH 3 Inhoud 1. Samenvatting 2 2. Waar kan de tool geraadpleegd worden? 2 3. Wat kan met de tool berekend worden? 3 4. Wat zijn de technische specificaties van de tool? 3 a. Rekenhart

Nadere informatie

Afz.: VLM, Gulden-Vlieslaan 72, 1060 Brussel 6727 PIET DEZWART VELDSTRAAT 30 A&B 2000 PASDORP

Afz.: VLM, Gulden-Vlieslaan 72, 1060 Brussel 6727 PIET DEZWART VELDSTRAAT 30 A&B 2000 PASDORP 6727 Afz.: VLM, Gulden-Vlieslaan 72, 1060 Brussel 6727 PIET DEZWART VELDSTRAAT 30 A&B 2000 PASDORP uw kenmerk ons kenmerk bijlagen e-mail BL-AVES/ PAS/LB/14- telefoonnummer 1700 - het gratis nummer van

Nadere informatie

Informatie aan de Europese Commissie inzake plan/project in Natura 2000 vogelrichtlijngebieden (SBZ-V) en habitatrichtlijngebieden (SBZ-H)

Informatie aan de Europese Commissie inzake plan/project in Natura 2000 vogelrichtlijngebieden (SBZ-V) en habitatrichtlijngebieden (SBZ-H) Lidstaat: België - Vlaams gewest Datum: Informatie aan de Europese Commissie inzake plan/project in Natura 2000 vogelrichtlijngebieden (SBZ-V) en habitatrichtlijngebieden (SBZ-H) in navolging van artikel

Nadere informatie

Berekening Situatie 1 Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen

Berekening Situatie 1 Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U kan dit document en voor de onderbouwing van depositie onder de drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader van

Nadere informatie

De IHD, wat doen we er mee? Beleidsmedewerker

De IHD, wat doen we er mee? Beleidsmedewerker De IHD, wat doen we er mee? Benno.geertsma@natuurpunt.be 0485 80 53 74 - Beleidsmedewerker www.natura2000.vlaanderen.be Zoekopdracht Zoek 3 habitats en 3 soorten die in jouw gebied voorkomen. Zijn jullie

Nadere informatie

Nico-Dirk van Loo en Mark Wilmot Taakgroep AERIUS + monitoren. Cursus AERIUS

Nico-Dirk van Loo en Mark Wilmot Taakgroep AERIUS + monitoren. Cursus AERIUS Nico-Dirk van Loo en Mark Wilmot Taakgroep AERIUS + monitoren Cursus AERIUS Programma Wat is AERIUS? Doelstelling Fase III Welke informatie zit er in AERIUS Introductie gebruikersinterface Lunch Gebiedsgericht

Nadere informatie

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. De resultaten bestaan uit twee situaties en een vergelijking. U kunt dit document onder meer gebruiken voor een

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

1. Inleiding. 1.1 Achtergrond

1. Inleiding. 1.1 Achtergrond 1. Inleiding 1.1 Achtergrond Gezien recente ontwikkelingen is groei in kwetsbare locaties in het Centraal Veluwe Natuurmassief voor toeristische verblijfsrecreatie (toeristische verhuur van overnachtingeenheden),

Nadere informatie

Flankerend beleid PAS & Bezoeken aan rode bedrijven. ir. Stan Forier, PAS-coördinator Regio Oost

Flankerend beleid PAS & Bezoeken aan rode bedrijven. ir. Stan Forier, PAS-coördinator Regio Oost Flankerend beleid PAS & Bezoeken aan rode bedrijven ir. Stan Forier, PAS-coördinator Regio Oost Inhoud opdracht voor de Vlaamse Landmaatschappij flankerend beleid inrichtingsnota flankerende maatregelen

Nadere informatie

Afbeelding 2.1. Locatie Aviko en nabijgelegen Natura 2000-gebied Rijntakken

Afbeelding 2.1. Locatie Aviko en nabijgelegen Natura 2000-gebied Rijntakken Afbeelding 2.1. Locatie Aviko en nabijgelegen Natura 2000-gebied Rijntakken De blauwe delen in afbeelding 2.1 zijn Vogelrichtlijngebied. De groene delen in afbeelding 2.1 zijn Vogelrichtlijngebied en Habitatrichtlijngebied.

Nadere informatie

STIKSTOF IN EEN NOTENDOP IN EEN NOTENDOP

STIKSTOF IN EEN NOTENDOP IN EEN NOTENDOP PROGRAMMATISCHE AANPAK STIKSTOF IN EEN NOTENDOP IN EEN NOTENDOP www.natuurpunt.be/pashandleiding Referentie: Geeraerts, A. (2014). De programmatische aanpak stikstof in een notendop. Natuurpunt, Mechelen.

Nadere informatie

Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling

Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie Postbus 299-4600 AG Bergen op Zoom + 31 (0)164 212 800 nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu www.nieuwesluisterneuzen.eu Rapport Vlaams

Nadere informatie

Toelichting IMPACTSCORE NH3

Toelichting IMPACTSCORE NH3 Toelichting IMPACTSCORE NH3 Laatst gewijzigd op 11/03/2016 Toelichting IMPACTSCORE NH 3 Inhoud 1. Samenvatting 2 2. Waar kan de tool geraadpleegd worden? 2 3. Wat kan met de tool berekend worden? 3 4.

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur Onderdelen Grote Eenheid Natuur Vlaamse Ardennen van Kluisberg tot Koppenberg Bijlage II: stedenbouwkundige

Nadere informatie

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH3) en/of stikstofoxide (NOx). U heeft op grond van artikel 8 van de Regeling Programmatische aanpak stikstof een melding ingediend voor uw initiatief. Deze bevestiging van uw melding is voor uw eigen administratie en toont aan dat

Nadere informatie

Natura 2000 & PAS. Natura 2000 implementatie in Nederland

Natura 2000 & PAS. Natura 2000 implementatie in Nederland Natura 2000 & PAS Natura 2000 implementatie in Nederland Natura 2000 in Nederland 13-6-2016 Dia 2 Natura 2000 in Zeeland 13-6-2016 Dia 3 Natura 2000 in Zeeland Beschermd natuurmonument 13-6-2016 Dia 4

Nadere informatie

(IHD): wat betekent dit voor jouw gebied? www.natuurpunt.be/ihdoverleg

(IHD): wat betekent dit voor jouw gebied? www.natuurpunt.be/ihdoverleg (IHD): wat betekent dit voor jouw gebied? www.natuurpunt.be/ihdoverleg Overzicht Waarover gaat het IHD-overleg? Hoe verloopt het IHD-overleg? Lokale impact!! Mening Natuurpunt over de IHD SWITCH! Meer

Nadere informatie

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998.

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998. Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998., Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Verdere toelichting

Nadere informatie

Decreet tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos

Decreet tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos Decreet tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos Bespreking Commissie Leefmilieu 25/2/2014 1 Doel Geïntegreerd beheer van natuur gaat over een efficiëntere en effectievere inzet van middelen

Nadere informatie

Berekening Beoogde situatie Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen

Berekening Beoogde situatie Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U kan dit document en voor de onderbouwing van depositie onder de drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader van

Nadere informatie

Hoe komen de annual air quality kaarten tot stand?

Hoe komen de annual air quality kaarten tot stand? Hoe komen de annual air quality kaarten tot stand? De annual air quality kaarten tonen het resultaat van een koppeling van twee gegevensbronnen: de interpolatie van luchtkwaliteitsmetingen (RIO-interpolatiemodel)

Nadere informatie

Notitie. Voortoets Spoorallee Zevenaar

Notitie. Voortoets Spoorallee Zevenaar Notitie Contactpersoon Marike Aalbers en Elles van Drunen Datum 12 juni 2014 Kenmerk N005-1222424XMA-baw-V02-NL Aanleiding Voor het terrein aan de Spoorallee te Zevenaar wordt een nieuw bestemmingsplan

Nadere informatie

Afspraken ivm inputparameters bij gebruik van IFDM PC, IMPACT en IMPACTSCORE NH3 inzake landbouwdossiers

Afspraken ivm inputparameters bij gebruik van IFDM PC, IMPACT en IMPACTSCORE NH3 inzake landbouwdossiers Afspraken ivm inputparameters bij gebruik van IFDM PC, IMPACT en IMPACTSCORE NH3 inzake landbouwdossiers Parameter Afspraak Mogelijke vereenvoudiging Voorbeelden Ligging (X,Y) en aantal bronnen per stal

Nadere informatie

Bijlagen bij de toelichting. bestemmingsplan Lagewaard 42, Koudekerk aan den Rijn - NL.IMRO.0484.B141KKlagewaard42-ON01 ontwerp

Bijlagen bij de toelichting. bestemmingsplan Lagewaard 42, Koudekerk aan den Rijn - NL.IMRO.0484.B141KKlagewaard42-ON01 ontwerp Bijlagen bij de toelichting bestemmingsplan Lagewaard 42, Koudekerk aan den Rijn - NL.IMRO.0484.B141KKlagewaard42-ON01 ontwerp 73 Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening

Nadere informatie

Programma informatieavond Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Programma informatieavond Programma Aanpak Stikstof (PAS) Programma informatieavond Programma Aanpak Stikstof (PAS) 19.30-20.00 uur Inloop 20.00-20.05 uur Opening door voorzitter Piet Dijkstra - Programma en doel van de avond 20.05-20.20 uur Het wat en waarom

Nadere informatie

Programmatische Aanpak Stikstof. Rottige Meenthe en Brandemeer

Programmatische Aanpak Stikstof. Rottige Meenthe en Brandemeer Programmatische Aanpak Stikstof Rottige Meenthe en Brandemeer Programma informatieavond Programma Aanpak Stikstof (PAS) 19.30-20.00 uur Inloop 20.00-20.05 uur Opening door voorzitter Piet Dijkstra - Programma

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 30 juni 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-007675 - gemeente Almere Activiteit

Nadere informatie

de PAS: Eenvoudig Beter Lysbeth van Brederode Senior beleidsmedewerker

de PAS: Eenvoudig Beter Lysbeth van Brederode Senior beleidsmedewerker de PAS: Eenvoudig Beter Lysbeth van Brederode Senior beleidsmedewerker l.r.brederode@minez.nl Reinoud Kleijberg Senior adviseur biodiversiteit reinoud.kleijberg@arcadis.nl Mark Wilmot Product Owner AERIUS

Nadere informatie

website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1

website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1 website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1 Ons kenmerk RO/2009015319 Behandeld door de heer B. Klijs (0592) 36 56 64 Onderwerp: Vergunning artikel 19d van de Natuurbeschermingswet (Nb-wet) 1998 BESLUIT

Nadere informatie

In opdracht van Staatsbosbeheer is een stikstofdepositieberekening uitgevoerd ten behoeve van de Natuurontwikkeling Hollandse Hout bij Lelystad.

In opdracht van Staatsbosbeheer is een stikstofdepositieberekening uitgevoerd ten behoeve van de Natuurontwikkeling Hollandse Hout bij Lelystad. Notitie 21510112.N01 Stikstofdepositieberekening Natuurontwikkeling Hollandse Hout bij Lelystad Inleiding In opdracht van Staatsbosbeheer is een stikstofdepositieberekening uitgevoerd ten behoeve van de

Nadere informatie

Referentietaak 10: Databeheer en metalen Bespreking belangrijkste resultaten

Referentietaak 10: Databeheer en metalen Bespreking belangrijkste resultaten Verspreiding: Beperkt Eindrapport Referentietaak 10: Databeheer en metalen Bespreking belangrijkste resultaten Ann Van der Linden, An Vercalsteren, Katrien Boonen Studie uitgevoerd in opdracht van: OVAM

Nadere informatie

Projectteam Overnachtingshaven Lobith. Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith. stikstofdepositie

Projectteam Overnachtingshaven Lobith. Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith. stikstofdepositie Projectteam Overnachtingshaven Lobith Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith stikstofdepositie INHOUDSOPGAVE blz. 1. KADERS 1 1.1. Wettelijk kader 1 1.2. Beleidskader 1

Nadere informatie

Uitwerking Workshop ruimtelijke verdeling van emissies, 16 6 2015

Uitwerking Workshop ruimtelijke verdeling van emissies, 16 6 2015 Uitwerking Workshop ruimtelijke verdeling van emissies, 16 6 2015 Ammoniak in de landbouw 1) Welke gemeente heeft voor 2013 de hoogste emissie per km 2 voor rundvee? Littenseradiel 5091kg/km2 Tabblad Emissies,

Nadere informatie

TB Verdubbeling N33 Stikstofdepositieonderzoek

TB Verdubbeling N33 Stikstofdepositieonderzoek TB Verdubbeling N33 Stikstofdepositieonderzoek Stikstofdepositie Rijkswaterstaat directie Noord-Nederland april 2012 Definitief TB Verdubbeling N33 Stikstofdepositieonderzoek Stikstofdepositie dossier

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Wageningen

Bestemmingsplan buitengebied Wageningen Bestemmingsplan buitengebied Wageningen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 12 augustus 2013 / rapportnummer 2755 40 1. Oordeel over het MER De gemeente Wageningen wil haar bestemmingsplan voor

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum : 8 september 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-002524 - gemeente Ede Activiteit : het

Nadere informatie

ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP UITBREIDING TRANSPORTBEDRIJF H. ESSERS

ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP UITBREIDING TRANSPORTBEDRIJF H. ESSERS ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP UITBREIDING TRANSPORTBEDRIJF H. ESSERS SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 2 II. PLAN-MER, PASSENDE BEOORDELING

Nadere informatie

BIODIVERSITEIT. RECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS VERsnippering, VER. ONRECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS Klimaatsverandering

BIODIVERSITEIT. RECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS VERsnippering, VER. ONRECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS Klimaatsverandering BIODIVERSITEIT RECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS VERsnippering, VER ONRECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS Klimaatsverandering DUURZAME ONTWIKKELING INTEGRAAL WATERBEHEER BIODIVERSITEIT Wat? Belang?

Nadere informatie

Gebiedswijzer De Bruuk

Gebiedswijzer De Bruuk Programmatische Aanpak Stikstof Gebiedswijzer De Bruuk Nederland heeft ruim 160 natuurgebieden aangewezen als Natura 2000-gebied. Samen met de andere landen van de Europese Unie werkt Nederland zo aan

Nadere informatie

Historisch permanente graslanden (HPG) in de landbouwstreek de Polders

Historisch permanente graslanden (HPG) in de landbouwstreek de Polders Historisch permanente graslanden (HPG) in de landbouwstreek de Polders 1. Achtergrond en historiek 2. Natuurwaarden HPG 3. Beslissingen VR 4. Praktijk 1. Achtergrond en historiek Bescherming via natuurwetgeving:

Nadere informatie

Berekening van het gemiddelde aantal koppels patrijzen per 100 ha open ruimte per wildbeheereenheid voor de periode 2013-2015

Berekening van het gemiddelde aantal koppels patrijzen per 100 ha open ruimte per wildbeheereenheid voor de periode 2013-2015 Berekening van het gemiddelde aantal koppels patrijzen per 100 ha open ruimte per wildbeheereenheid voor de periode 2013-2015 Adviesnummer: INBO.A.3469 Datum advisering: 22 juli 2016 Auteur(s): Contact:

Nadere informatie

Hoofdlijnen Natuurrapport 2007

Hoofdlijnen Natuurrapport 2007 Hoofdlijnen Hoofdlijnen Natuurrapport 2007 Biodiversiteit Verstoringen/bedreigingen Duurzaam gebruik Hoofdlijnen Natuurrapport 2007 Biodiversiteit Verstoringen/bedreigingen Duurzaam gebruik Toestand plant-

Nadere informatie

Luchtvervuiling in Nederland in kaart gebracht

Luchtvervuiling in Nederland in kaart gebracht Luchtvervuiling in Nederland in kaart Luchtvervuiling in Nederland in kaart gebracht Hoofdpunten uit de GCN/GDN-rapportage 2013 Luchtvervuiling in Nederland in kaart gebracht Hoofdpunten uit de GCN/GDN-rapportage

Nadere informatie

Voortoets Natura Melkveebedrijf De Bieshorst Dwarsdijk 2 te Halle

Voortoets Natura Melkveebedrijf De Bieshorst Dwarsdijk 2 te Halle Voortoets Natura 2000 Melkveebedrijf De Bieshorst Dwarsdijk 2 te Halle Aanleiding Voor het perceel gelegen aan de Dwarsdijk 2 te Halle is een vergroting van de rundveestalling voorzien, evenals een vergroting

Nadere informatie

MER-Evaluatie. E.ON Energy from Waste Delfzijl BV. Datum 24 juli 2012 Versie 1.0

MER-Evaluatie. E.ON Energy from Waste Delfzijl BV. Datum 24 juli 2012 Versie 1.0 MER-Evaluatie E.ON Energy from Waste Delfzijl BV Datum 24 juli 2012 Versie 1.0 Inhoud Inleiding... 2 Aanleiding... 2 Omschrijving van de MER evaluatieprogramma... 2 MER Evaluatie... 3 Luchtemissies...

Nadere informatie

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U kan dit document en voor de onderbouwing van depositie onder de drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader van

Nadere informatie

LEESWIJZER... 3 UITGANGSPUNTEN... 4 UITVOEREN INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN... 5 AANPASSINGEN AAN DE (NATUUR)BEHEERPLANNEN... 12

LEESWIJZER... 3 UITGANGSPUNTEN... 4 UITVOEREN INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN... 5 AANPASSINGEN AAN DE (NATUUR)BEHEERPLANNEN... 12 LEESWIJZER... 3 BRONVERMELDING EN DANK... 3 UITGANGSPUNTEN... 4 UITVOEREN INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN... 5 1. NATURA 2000 PROGRAMMA... 5 2. MANAGEMENTPLANNEN NATURA 2000... 6 3. SOORTBESCHERMINGSPROGRAMMA

Nadere informatie

der Werf Opdrachtgever: Dhr. J.H. van Werknr: datum:

der Werf Opdrachtgever: Dhr. J.H. van Werknr: datum: AANVULLINGEN AANVRAAG NB- VERGUNNING Aanvraag NB- vergunning voor dhr. J.H. van der Werf aan de Meenscharweg 27 te Vegelinsoord Opdrachtgever: Dhr. J.H. van der Werf Meenscharweg 27 8467 SC Vegelinsoord

Nadere informatie

Stikstofdepositie berekeningen Bijlandse Waard

Stikstofdepositie berekeningen Bijlandse Waard Stikstofdepositie berekeningen Bijlandse Waard Datum: 20 februari 2013 Project: MER Bijlandse Waard - Onderdeel stikstofdepositie Uw kenmerk: - Locatie: Tolkamer Ons kenmerk: V085779ab.00001.djs Betreft:

Nadere informatie

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN NATUURBESCHERMINGSWET 1998

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 Aanvrager : Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oost Gelre Datum besluit : 16 december 2015 Onderwerp : I.M. Klein Avinck-Reijerink

Nadere informatie

VR DOC.0725/1QUINQUIES

VR DOC.0725/1QUINQUIES VR 2016 3011 DOC.0725/1QUINQUIES VR 2016 3011 DOC.0725/1QUINQUIES DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW QUINQUIESCONCEPTNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING BETREFT: INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN

Nadere informatie

NOTITIE. Aanleiding. Natuurbeschermingswet 1998

NOTITIE. Aanleiding. Natuurbeschermingswet 1998 NOTITIE Betreft Voortoets Harnaschpolder Noord 2014 Opdrachtgever Bedrijvenschap HarnaschPolder Contactpersoon Dhr. R. Wooning Werknummer 881.600.00 Datum 2 december 2014 Aanleiding Het voornemen is binnen

Nadere informatie

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. De resultaten

Nadere informatie

Drie dossiers instandhoudingsdoelstellingen van Vogelrichtlijngebieden

Drie dossiers instandhoudingsdoelstellingen van Vogelrichtlijngebieden Gezamenlijk advies Gezamenlijk advies Drie dossiers instandhoudingsdoelstellingen van Vogelrichtlijngebieden Voorontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststellingen van de instandhoudingsdoelstellingen

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 12 augustus 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-003206 - gemeente Aalburg

Nadere informatie

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 De heer H.A. Luchtenberg Zuidelijke Kanaaldijk 5 7447

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 22 juni 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-005160 - gemeente Putten Activiteit

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 23 juni 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-017309 - gemeente Ermelo Activiteit

Nadere informatie

Besluit. Melkveebedrijf Knol Hoofdweg RC BALKBRUG. Natuurbeschermingswet: aanvraag vergunning. Geachte heer/mevrouw Knol,

Besluit. Melkveebedrijf Knol Hoofdweg RC BALKBRUG. Natuurbeschermingswet: aanvraag vergunning. Geachte heer/mevrouw Knol, Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Melkveebedrijf Knol Hoofdweg 14 7707 RC BALKBRUG Inlichtingen

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het wijzigen van vegetatie of van kleine landschapselementen

Aanvraag van een vergunning voor het wijzigen van vegetatie of van kleine landschapselementen Aanvraag van een vergunning voor het wijzigen van vegetatie of van kleine landschapselementen ANB-47-20131016 In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum registratienummer Waarvoor dient

Nadere informatie

Het volgende stuk maakt onderdeel van de vergunning uit: Plattegrondtekening van de aangevraagde situatie d.d. 21-3-2013 met bladnummer NB-02.

Het volgende stuk maakt onderdeel van de vergunning uit: Plattegrondtekening van de aangevraagde situatie d.d. 21-3-2013 met bladnummer NB-02. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 De heer H. Valk Hubertsallee 4 8055 PG LAAG ZUTHEM

Nadere informatie

Rapport overzicht rode bedrijven en overzicht van bevindingen van bedrijfsbezoeken

Rapport overzicht rode bedrijven en overzicht van bevindingen van bedrijfsbezoeken Rapport overzicht rode bedrijven en overzicht van bevindingen van bedrijfsbezoeken 1 SITUERING De Habitat- en Vogelrichtlijn bepalen dat elke Europese lidstaat de noodzakelijke maatregelen moet nemen om

Nadere informatie

BOS IN SINT-TRUIDEN Nota

BOS IN SINT-TRUIDEN Nota BOS IN SINT-TRUIDEN Nota Ir. Koenraad Van Meerbeek 12/03/2012 1. Wat is bos? Wanneer we over bos spreken, is er een duidelijke definitie nodig van een bos. Iedereen moet immers over hetzelfde praten. Een

Nadere informatie

REGISTER. U heeft op g r o n d van artikel 8 van de Regeling. van uw melding is voor uw eigen en toont aan dat de melding is.

REGISTER. U heeft op g r o n d van artikel 8 van de Regeling. van uw melding is voor uw eigen en toont aan dat de melding is. REGISTER U heeft op g r o n d van artikel 8 van de Regeling P r o g r a m m a t i s c h e a a n p a k s t i k s t o f een melding ingediend voor uw Deze bevestiging van uw melding is voor uw eigen administratie

Nadere informatie

Het wettelijke statuut van de meeuw. Michiel Vandegehuchte

Het wettelijke statuut van de meeuw. Michiel Vandegehuchte Het wettelijke statuut van de meeuw Michiel Vandegehuchte Internationale wetgeving AEWA (Overeenkomst over Afrikaans- Euraziatische trekkende watervogels) Intergouvernementeel verdrag (76 verdragspartijen)

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 20 mei 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-001600 - gemeente

Nadere informatie

Onderwerp: Uitgangspunten en N-depositieresultaten gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente, scenario 2.4 mln

Onderwerp: Uitgangspunten en N-depositieresultaten gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente, scenario 2.4 mln MEMO Onderwerp: Uitgangspunten en N-depositieresultaten gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente, scenario 2.4 mln ARCADIS NEDERLAND BV Beaulieustraat 22 Postbus 264 6800 AG Arnhem Tel 0263778911 Fax 0263515235

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

PAS in de praktijk. ervaringen met gebiedsontwikkeling Klavertje 4 en ervaringen met de veehouderij. VVM-Commissie m.e.r.

PAS in de praktijk. ervaringen met gebiedsontwikkeling Klavertje 4 en ervaringen met de veehouderij. VVM-Commissie m.e.r. PAS in de praktijk ervaringen met gebiedsontwikkeling Klavertje 4 en ervaringen met de veehouderij VVM-Commissie m.e.r. 23 november 2015 Henk Ullenbroeck ARCADIS Imagine the result Een verhaal over het

Nadere informatie

Gemeente Leerdam t.a.v: dhr. D. van Dun Dokter Reilingplein 1 Postbus 16, 4140 AA Leerdam

Gemeente Leerdam t.a.v: dhr. D. van Dun Dokter Reilingplein 1 Postbus 16, 4140 AA Leerdam Gemeente Leerdam t.a.v: dhr. D. van Dun Dokter Reilingplein 1 Postbus 16, 4140 AA Leerdam Betreft: Memo onderzoek stikstofdepositie CPO, Kleurrijk Wonen & Parczoom-project - Broekgraaf Fase 4a, Leerdam

Nadere informatie

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. De resultaten

Nadere informatie

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig?

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? Art. 4.1.1, 1, 4 DABM 3 cumulatieve voorwaarden Opstellen en/of vaststellen voorgeschreven op grond van decretale of bestuursrechtelijke bepalingen

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 21 augustus 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2015-004219 - gemeente Ede Activiteit

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 14 oktober 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2014-008334 - gemeente Aalten

Nadere informatie