PAS-Gebiedsgerichte analyse versie lente 2015: Deel XIV: BE Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PAS-Gebiedsgerichte analyse versie lente 2015: Deel XIV: BE2100024 Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout"

Transcriptie

1 Verspreiding: Beperkt Eindrapport PAS-Gebiedsgerichte analyse versie lente 2015: Deel XIV: BE Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout Wouter Lefebvre, Felix Deutsch Opmaak + aanmaak kaarten en rapporten: Wouter Lefebvre; Kate Moermans, Nele Hardies, Bert Vantieghem, Serkan Canturk, Céline Dero, Torkild Verschelde (ANB) Met een inleiding door Jan Verheeke Rapportnummer: 2015/RMA/R/9-XIV

2 Alle rechten, waaronder het auteursrecht, op de informatie vermeld in dit document berusten bij de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek NV ( VITO ), Boeretang 200, BE-2400 Mol, RPR Turnhout BTW BE De informatie zoals verstrekt in dit document is vertrouwelijke informatie van VITO. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VITO mag dit document niet worden gereproduceerd of verspreid worden noch geheel of gedeeltelijk gebruikt worden voor het instellen van claims, voor het voeren van gerechtelijke procedures, voor reclame of antireclame en ten behoeve van werving in meer algemene zin aangewend worden

3 Inhoud INHOUD Inhoud I Lijst van tabellen II Lijst van figuren III HOOFDSTUK 1. Inleiding 5 HOOFDSTUK 2. Methodologie 7 HOOFDSTUK 3. Synoptische tabel + figuur 8 HOOFDSTUK 4. Kaartmateriaal 30 I

4 Lijst van tabellen LIJST VAN TABELLEN Tabel 1 : Synoptische tabel voor SBZ-H Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout. 8 II

5 Lijst van figuren LIJST VAN FIGUREN Figuur 1: Synoptische figuur voor SBZ-H Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout. In deze figuur wordt de opbouw gegeven van de totale stikstofdepositie binnen het totaal van de actuele habitats en de voorlopige zoekzones van het SBZ-H (in kg N/jaar). Donkergrijs: stikstofdepositie t.g.v. bronnen gelegen buiten Vlaanderen. Wit met zwarte streepjes: Dissolved Organic Nitrogen (DON). Rood: Sector Huishoudens. Blauw: Sector Industrie (vol = bron binnen de 18km van het SBZ-H, gearceerd = Vlaamse bron, maar verder dan 18km van het SBZ-H). Groen: Sector Landbouw (vol = stal/exploitatie binnen de 5km van het SBZ-H, gearceerd = Vlaamse bron, maar verder dan 5km van het SBZ-H of bron die geen stal is). Bruin/oranje: Sector Transport (vol bruin = bron van wegverkeer binnen de 5km van het SBZ- H, vol oranje = bron van scheepvaart binnen de 18km van het SBZ-H, gearceerd = andere Vlaamse transportbron). Geel: Sector Handel & Diensten. Het totaal wordt ook weergegeven met een zwart streepje. Vanuit dit streepje vertrekt een lijn naar beneden. Deze lijn geeft weer wat de minimale stikstofdepositievermindering is die nodig is om overal de KDW te bereiken, als er aangenomen wordt dat de gereduceerde depositie alleen plaatsvindt op locaties in overschrijding (best-case). De cijfers waarop de figuur gebaseerd is zijn te vinden in Tabel 1. Indien er voor meerdere habitats voorlopige zoekzones aanwezig zijn op eenzelfde locatie wordt het habitat met de grootste depositie meegenomen. 12 Figuur 2 : De deelgebieden van het onderzochte SBZ-H. 14 Figuur 3 : Zelfde als Figuur 1 maar voor deelgebied BE Figuur 4 : Zelfde als Figuur 2 maar voor deelgebied BE Figuur 5 : Zelfde als Figuur 1 maar voor deelgebied BE Figuur 6 : Zelfde als Figuur 2 maar voor deelgebied BE Figuur 7 : Zelfde als Figuur 1 maar voor deelgebied BE Figuur 8 : Zelfde als Figuur 2 maar voor deelgebied BE Figuur 9 : Zelfde als Figuur 1 maar voor deelgebied BE Figuur 10 : Zelfde als Figuur 2 maar voor deelgebied BE Figuur 11 : Zelfde als Figuur 1 maar voor deelgebied BE Figuur 12 : Zelfde als Figuur 2 maar voor deelgebied BE Figuur 13 : Zelfde als Figuur 1 maar voor deelgebied BE Figuur 14 : Zelfde als Figuur 2 maar voor deelgebied BE Figuur 15 : Zelfde als Figuur 1 maar voor deelgebied BE Figuur 16 : Zelfde als Figuur 1 maar voor deelgebied BE Figuur 17 : Zelfde als Figuur 2 maar voor deelgebied BE Figuur 18 : Ligging van het bestudeerde SBZ-H met de geselecteerde lokale emissiebronnen. Rode gebieden: SBZ-H s in overschrijding; Groene gebieden: SBZ-H s niet in overschrijding. Het is mogelijk dat een deel van de gebieden niet zichtbaar is wegens overlapping. Donkergrijs gebied: gebied waarin de industriebronnen en de scheepvaartbronnen meegenomen worden in de lokale analyse. 31 Figuur 19 : Zoom op de ligging van het SBZ-H met de emissiebronnen binnen de 5km buffer. Rode gebieden: SBZ-H s in overschrijding; Groene gebieden: SBZ-H s niet in overschrijding; Grijze gebieden binnen SBZ-H s: geen voorlopige zoekzone. Donkergrijs gebied: gebied waarin de industriebronnen en de scheepvaartbronnen meegenomen worden in de lokale analyse. Lichtgrijs gebied: gebied waarin de stallen, het wegverkeer, de industrie en de scheepvaart meegenomen worden in de lokale analyse. 32 Figuur 20 : Lokalisatie van het SBZ-H. In geel: gemeentes. 34 Figuur 21 : Het onderzochte SBZ-H met de aanduiding van de actuele + voorlopige zoekzonehabitats waarvoor de KDW overschreden wordt. Rode gebieden: SBZ-H s in overschrijding; III

6 Lijst van figuren Groene gebieden: SBZ-H s niet in overschrijding; Grijze gebieden binnen SBZ-H s: geen voorlopige zoekzone. 36 Figuur 22 : Het onderzochte SBZ-H met de aanduiding van de actuele habitats waarvoor de KDW overschreden wordt. Rode gebieden: SBZ-H s in overschrijding; Groene gebieden: SBZ-H s niet in overschrijding; Grijze gebieden binnen SBZ-H s: geen voorlopige zoekzone. 38 Figuur 23 : Totale depositie (VLOPS, in kgn/ha/jaar) op de actuele habitats + voorlopige zoekzones. 40 Figuur 24 : N-depositie door de lokale bronnen op de actuele habitats en de voorlopige zoekzones. 42 Figuur 25 : KDW-waarde voor de actuele habitats + voorlopige zoekzones (in kgn/ha/jaar). Bij meerdere habitats op dezelde locatie wordt de laagste KDW getoond. Rode lijnen: grenzen van de SBZ-H s. Zwarte lijnen: wegverkeer. Donkerblauwe lijnen: scheepvaart. Zwarte driehoekjes: industrie. Zwarte cirkeltjes: landbouw. 45 Figuur 26 : Significantieklasse van de lokale emissies van landbouw, industrie, wegverkeer en scheepvaart op de actuele habitats en de voorlopige zoekzones. In het geval van meerdere habitats op dezelfde locatie wordt de hoogste significantieklasse weergegeven. 47 Figuur 27 : Significantieklasse van de lokale NH 3 -emissies van landbouw, industrie, wegverkeer en scheepvaart op de actuele habitats en de voorlopige zoekzones. In het geval van meerdere habitats op dezelfde locatie wordt de hoogste significantieklasse weergegeven. 49 Figuur 28 : Significantieklasse van de lokale NO x -emissies van landbouw, industrie, wegverkeer en scheepvaart op de actuele habitats en de voorlopige zoekzones. In het geval van meerdere habitats op dezelfde locatie wordt de hoogste significantieklasse weergegeven. 51 Figuur 29 : Significantieklasse van de lokale emissies van landbouw (stallen) op de actuele habitats en de voorlopige zoekzones. In het geval van meerdere habitats op dezelfde locatie wordt de hoogste significantieklasse weergegeven. 53 Figuur 30 : Significantieklasse van de lokale emissies van industrie op de actuele habitats en de voorlopige zoekzones. In het geval van meerdere habitats op dezelfde locatie wordt de hoogste significantieklasse weergegeven. 55 Figuur 31 : Significantieklasse van de lokale emissies van wegverkeer op de actuele habitats en de voorlopige zoekzones. In het geval van meerdere habitats op dezelfde locatie wordt de hoogste significantieklasse weergegeven. 57 Figuur 32 : Significantieklasse van de lokale emissies van scheepvaart op de actuele habitats en de voorlopige zoekzones. In het geval van meerdere habitats op dezelfde locatie wordt de hoogste significantieklasse weergegeven. 59 IV

7 HOOFDSTUK 1 Inleiding HOOFDSTUK 1. INLEIDING Met dit rapport bieden we u een gebiedsgerichte analyse van de speciale beschermingszone Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout. Dit rapport maakt aldus deel uit van een reeks van 38 rapporten waarbij telkens één in uitvoering van de Habitatrichtlijn aangeduide Vlaamse speciale beschermingszone geanalyseerd wordt in het kader van de problematiek van de stikstofdepositie. De reeks rapporten wordt vergezeld van twee meer algemene rapporten. In een eerste wordt de methodologie uiteengezet, ten behoeve van degene die de technische achtergrond en keuzen wil doorgronden. Het andere rapport sluit de lijst rapporten af met enkele samenvattende figuren voor volledig Vlaanderen. Zij hebben enkel een indicatieve waarde en kunnen niet ingezet worden bij de besluitvorming voor individuele bedrijven (passende beoordeling). Het voorliggende rapport kan opgevat worden als een vervolg op, en een verbijzondering van, het rapport Atmosferische stikstofdepositie en Natura 2000 instandhoudingsdoelstellingen in Vlaanderen Verkennende gewestelijke ruimtelijke analyse van de ecologische impact, van sectorbijdragen en van de bijdrage van individuele emissiebronnen (Cools et al. 2015: INBO, , VITO, 2015/RMA/R/6, zie ook In die zin kunnen de gebiedsgerichte analyses een rol spelen bij de verdere uitwerking en onderbouwing van de programmatische aanpak stikstof (PAS). De verbijzondering bestaat er nu in dat met dit rapport de aandacht toegespitst wordt op de problematiek van atmosferische depositie in deze ene speciale beschermingszone en zijn deelgebieden, en dit in relatie tot de detecteerbare landbouwvestigingen, industriële installaties (emissiegegevens uit de IMJV rapporten), en/of mobiliteitsinfrastructuur die er in de omgeving actief zijn of gebruikt worden. Ook wordt voor deze speciale beschermingszone goed in beeld gebracht in welke mate de sector buitenland een impact heeft. Op die wijze krijgt men, per SBZ(- deelgebied) meer inzicht in de milieudruk, de lokale en niet-lokale bronnen in de diverse sectoren en het aandeel buitenland. Dit rapport kan ook ingezet worden als achtergrond bij de gesprekken die momenteel op het niveau van de speciale beschermingszone gevoerd worden. De inhoud van dit rapport kan dienen om de door de verschillende betrokken actoren in het overlegproces geformuleerde keuzen te onderbouwen bij het proces van de opmaak van de managementplannen, meer bepaald het lokaliseren van de Europese natuurdoelen. Met dit rapport wordt met name een basis geboden om de ecologische impact te bekijken van de stikstofemissies uit de vernoemde sectoren op de goede staat van instandhouding van de habitats in deze speciale beschermingszone. Meteen ontstaat ook, wat de stikstofproblematiek betreft, een basis voor de inschatting van de economische impact van de instandhoudingsdoelstellingen van deze speciale beschermingszone (en de daarmee verband houdende, mogelijk inzetbare zoekzones) op de met dit gebied in verband te brengen sectoractiviteiten. Deze rapporten houden geen rekening met de vogelrichtlijngebieden, die momenteel niet opgenomen zijn in de voorlopige zoekzones. Met andere woorden, de zoekzones zijn de voorlopige zoekzones voor habitats en de zoekzones voor leefgebieden van soorten zijn ook niet opgenomen. Net zoals het vermelde algemene INBO/VITO-rapport (Cools et al. 2015), niet bruikbaar is om met zekerheid uitspraken te doen op het niveau van individuele bedrijven, kan ook dit rapport niet direct ingezet worden om de effecten in te schatten uit stikstofemissies vanwege een concrete activiteit, installatie of infrastructuur op de instandhoudingsdoelstellingen van dit gebied. De in dit 5

8 HOOFDSTUK 1 Inleiding rapport verwerkte gegevens zijn immers bekomen op een meer algemeen niveau: met behulp van databanken, algoritmen en standaardinschattingen die de best beschikbare kennis bijeenbrengen om een analyse te kunnen maken op het niveau van de gehele speciale beschermingszone of het deelgebied. De gebiedsgerichte analyse geeft inzicht in de gecumuleerde milieudruk afkomstig van stikstofemissies. Maar deze kennis is daarom nog niet zonder meer bruikbaar bij het beoordelen van individuele kwesties. Voor de inschatting van de effecten van bv. een vergunbare activiteit, installatie of ruimtelijke ingreep dient artikel 36ter van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, zoals toegelicht in de omzendbrief/lne/2015/1 van 20 februari 2015 betreffende de toepassing van de op grond van artikel 36ter, 3 en 4, van het Natuurdecreet opgelegde beoordeling van vergunningsaanvragen betreffende projecten of activiteiten met mogelijk betekenisvolle effecten voor speciale beschermingszones (zie 6

9 HOOFDSTUK 2 Methodologie HOOFDSTUK 2. METHODOLOGIE Voor de methodologie verwijzen we naar het methodologisch rapport (Deel I). 7

10 HOOFDSTUK 3 Synoptische tabel + figuur HOOFDSTUK 3. SYNOPTISCHE TABEL + FIGUUR Voor de verklaring van de tabellen en figuren verwijzen we naar het methodologisch rapport (Deel I). Tabel 1 : Synoptische tabel voor SBZ-H Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout. Parameter Eenheid Waarde Percentage Bron Kerngegevens SBZ-H Code gebied BE Impact-rapport Oppervlakte habitatgebied ha 3608 Impact-rapport Oppervlakte actuele habitats ha 554 Impact-rapport Oppervlakte doelen ha 781 Impact-rapport Oppervlakte voorlopige zoekzones ha 2420 Impact-rapport Analyse actuele habitats NH y + NO x depositie actuele habitats kgn/ha/j 31.1 Impact-rapport Ruwe depositie actuele habitats kgn/ha/j 25.1 Impact-rapport Totale depositie actuele habitats kgn/j Berekend Aandeel huishoudens actuele habitats kgn/j % Impact-rapport Aandeel industrie actuele habitats kgn/j % Impact-rapport Aandeel energie actuele habitats kgn/j % Impact-rapport Aandeel landbouw actuele habitats kgn/j % Impact-rapport Aandeel transport actuele habitats kgn/j % Impact-rapport 8

11 HOOFDSTUK 3 Synoptische tabel + figuur Aandeel H&D actuele habitats kgn/j % Impact-rapport Aandeel buitenland actuele habitats kgn/j % Impact-rapport Oppervlakte actuele habitats in overschrijding ha % Impact-rapport Gemiddelde overschrijding KDW bij overschrijding actuele habitats kgn/ha/j 15.2 Impact-rapport Gecumuleerde overschrijding KDW actuele habitats kgn/j % Impact-rapport Analyse voorlopige zoekzones (globaal) NH y + NO x depositie voorlopige zoekzones kgn/ha/j 32.1 Impact-rapport Ruwe depositie voorlopige zoekzones kgn/ha/j 25.8 Impact-rapport Totale depositie voorlopige zoekzones kgn/j Berekend Aandeel huishoudens voorlopige zoekzones kgn/j % Impact-rapport Aandeel industrie voorlopige zoekzones kgn/j % Impact-rapport Aandeel energie voorlopige zoekzones kgn/j % Impact-rapport Aandeel landbouw voorlopige zoekzones kgn/j % Impact-rapport Aandeel transport voorlopige zoekzones kgn/j % Impact-rapport Aandeel H&D voorlopige zoekzones kgn/j % Impact-rapport Aandeel buitenland voorlopige zoekzones kgn/j % Impact-rapport Oppervlakte voorlopige zoekzones in overschrijding ha % Impact-rapport Gemiddelde overschrijding KDW bij overschrijding voorlopige zoekzones kgn/ha/j 17.7 Impact-rapport Gecumuleerde overschrijding KDW voorlopige zoekzones kgn/j % Impact-rapport Gecumuleerde overschrijding KDW in voorlopige zoekzones (incl. DON) kgn/j Databestand INBO Totale depositie in voorlopige zoekzones (incl. DON) kgn/j Databestand INBO Analyse voorlopige zoekzones (lokaal) Totale depositie door lokale bronnen in voorlopige zoekzones kgn/j % IFDM Gemiddelde overschrijding in voorlopige zoekzones kgn/ha/j 20.3 Berekend Totale depositie door lokale landbouw (stallen) in voorlopige zoekzones kgn/j % IFDM Totale depositie door lokale industrie in voorlopige zoekzones kgn/j % IFDM Totale depositie door lokaal wegverkeer in voorlopige zoekzones kgn/j % IFDM Totale depositie door lokale scheepvaart in voorlopige zoekzones kgn/j % IFDM 9

12 HOOFDSTUK 3 Synoptische tabel + figuur Lokale emissiegegevens Aantal emissiebronnen lokale landbouw (stallen) 605 IFDM Aantal emissiebronnen lokale industrie 106 IFDM Aantal emissiebronnen lokale wegverkeer 810 IFDM Aantal emissiebronnen lokale scheepvaart 399 IFDM Totale lokale emissie NH 3 kg/j IFDM Totale lokale emissie NO x kg/j IFDM Totale lokale landbouw-stalemissies NH 3 kg/j IFDM Totale lokale industriële emissies NH 3 kg/j IFDM Totale lokale industriële emissies NO x kg/j IFDM Totale lokale wegverkeer emissies NO x kg/j IFDM Totale lokale scheepvaart emissies NO x kg/j IFDM Significantieklasses landbouw actuele habitats Aantal exploitaties in omgeving met significantieklasse <3% ( groen ) 512 IFDM Aantal exploitaties in omgeving met significantieklasse 3<x<50% ( oranje ) 58 IFDM Aantal exploitaties in omgeving met significantieklasse >50% ( rood ) 0 IFDM Aantal exploitaties in omgeving met onzekere XY coördinaten ( blauw ) 35 IFDM Significantieklasses landbouw voorlopige zoekzones Aantal exploitaties in omgeving met significantieklasse <3% ( groen ) 461 IFDM Aantal exploitaties in omgeving met significantieklasse 3<x<50% ( oranje ) 105 IFDM Aantal exploitaties in omgeving met significantieklasse >50% ( rood ) 4 IFDM Aantal exploitaties in omgeving met onzekere XY coördinaten ( blauw ) 35 IFDM Lokale depositierelevantie Lokale depositierelevantie lokale landbouw (stallen) 1.51% Berekend Lokale depositierelevantie lokale industrie (NH 3 en NOx) 0.01% Berekend Lokale depositierelevantie lokaal wegverkeer 0.09% Berekend Lokale depositierelevantie lokale scheepvaart 0.04% Berekend 10

13 HOOFDSTUK 3 Synoptische tabel + figuur 11

14 HOOFDSTUK 3 Synoptische tabel + figuur Figuur 1: Synoptische figuur voor SBZ-H Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout. In deze figuur wordt de opbouw gegeven van de totale stikstofdepositie binnen het totaal van de actuele habitats en de voorlopige zoekzones van het SBZ-H (in kg N/jaar). Donkergrijs: stikstofdepositie t.g.v. bronnen gelegen buiten Vlaanderen. Wit met zwarte streepjes: Dissolved Organic Nitrogen (DON). Rood: Sector Huishoudens. Blauw: Sector Industrie (vol = bron binnen de 18km van het SBZ-H, gearceerd = Vlaamse bron, maar verder dan 18km van het SBZ-H). Groen: Sector Landbouw (vol = stal/exploitatie binnen de 5km van het SBZ-H, gearceerd = Vlaamse bron, maar verder dan 5km van het SBZ-H of bron die geen stal is). Bruin/oranje: Sector Transport (vol bruin = bron van wegverkeer binnen de 5km van het SBZ-H, vol oranje = bron van scheepvaart binnen de 18km van het SBZ-H, gearceerd = andere Vlaamse transportbron). Geel: Sector Handel & Diensten. Het totaal wordt ook weergegeven met een zwart streepje. Vanuit dit streepje vertrekt een lijn naar beneden. Deze lijn geeft weer wat de minimale stikstofdepositievermindering is die nodig is om overal de KDW te bereiken, als er aangenomen wordt dat de gereduceerde depositie alleen plaatsvindt op locaties in overschrijding (best-case). De cijfers waarop de figuur gebaseerd is zijn te vinden in Tabel 1. Indien er voor meerdere habitats voorlopige zoekzones aanwezig zijn op eenzelfde locatie wordt het habitat met de grootste depositie meegenomen. 12

15 HOOFDSTUK 3 Synoptische tabel + figuur 13

16 HOOFDSTUK 3 Synoptische tabel + figuur Figuur 2 : De deelgebieden van het onderzochte SBZ-H. 14

17 HOOFDSTUK 3 Synoptische tabel + figuur Figuur 3 : Zelfde als Figuur 1 maar voor deelgebied BE

18 HOOFDSTUK 3 Synoptische tabel + figuur Figuur 4 : Zelfde als Figuur 2 maar voor deelgebied BE

19 HOOFDSTUK 3 Synoptische tabel + figuur Figuur 5 : Zelfde als Figuur 1 maar voor deelgebied BE

20 HOOFDSTUK 3 Synoptische tabel + figuur Figuur 6 : Zelfde als Figuur 2 maar voor deelgebied BE

21 HOOFDSTUK 3 Synoptische tabel + figuur Figuur 7 : Zelfde als Figuur 1 maar voor deelgebied BE

22 HOOFDSTUK 3 Synoptische tabel + figuur Figuur 8 : Zelfde als Figuur 2 maar voor deelgebied BE

23 HOOFDSTUK 3 Synoptische tabel + figuur Figuur 9 : Zelfde als Figuur 1 maar voor deelgebied BE

24 HOOFDSTUK 3 Synoptische tabel + figuur Figuur 10 : Zelfde als Figuur 2 maar voor deelgebied BE

25 HOOFDSTUK 3 Synoptische tabel + figuur Figuur 11 : Zelfde als Figuur 1 maar voor deelgebied BE

26 HOOFDSTUK 3 Synoptische tabel + figuur Figuur 12 : Zelfde als Figuur 2 maar voor deelgebied BE

27 HOOFDSTUK 3 Synoptische tabel + figuur Figuur 13 : Zelfde als Figuur 1 maar voor deelgebied BE

28 HOOFDSTUK 3 Synoptische tabel + figuur Figuur 14 : Zelfde als Figuur 2 maar voor deelgebied BE

29 HOOFDSTUK 3 Synoptische tabel + figuur Figuur 15 : Zelfde als Figuur 1 maar voor deelgebied BE

30 HOOFDSTUK 3 Synoptische tabel + figuur Figuur 16 : Zelfde als Figuur 1 maar voor deelgebied BE

31 HOOFDSTUK 3 Synoptische tabel + figuur Figuur 17 : Zelfde als Figuur 2 maar voor deelgebied BE

32 HOOFDSTUK 4 Kaartmateriaal HOOFDSTUK 4. KAARTMATERIAAL 30

33 HOOFDSTUK 4 Kaartmateriaal Figuur 18 : Ligging van het bestudeerde SBZ-H met de geselecteerde lokale emissiebronnen. Rode gebieden: SBZ-H s in overschrijding; Groene gebieden: SBZ-H s niet in overschrijding. Het is mogelijk dat een deel van de gebieden niet zichtbaar is wegens overlapping. Donkergrijs gebied: gebied waarin de industriebronnen en de scheepvaartbronnen meegenomen worden in de lokale analyse. 31

34 HOOFDSTUK 4 Kaartmateriaal Figuur 19 : Zoom op de ligging van het SBZ-H met de emissiebronnen binnen de 5km buffer. Rode gebieden: SBZ-H s in overschrijding; Groene gebieden: SBZ-H s niet in overschrijding; Grijze gebieden binnen SBZ-H s: geen voorlopige zoekzone. Donkergrijs gebied: gebied waarin de industriebronnen en de scheepvaartbronnen meegenomen worden in de lokale analyse. Lichtgrijs gebied: gebied waarin de stallen, het wegverkeer, de industrie en de scheepvaart meegenomen worden in de lokale analyse. 32

35 HOOFDSTUK 4 Kaartmateriaal 33

36 HOOFDSTUK 4 Kaartmateriaal Figuur 20 : Lokalisatie van het SBZ-H. In geel: gemeentes. 34

37 HOOFDSTUK 4 Kaartmateriaal 35

38 HOOFDSTUK 4 Kaartmateriaal Figuur 21 : Het onderzochte SBZ-H met de aanduiding van de actuele + voorlopige zoekzone-habitats waarvoor de KDW overschreden wordt. Rode gebieden: SBZ-H s in overschrijding; Groene gebieden: SBZ-H s niet in overschrijding; Grijze gebieden binnen SBZ-H s: geen voorlopige zoekzone. 36

39 HOOFDSTUK 4 Kaartmateriaal 37

40 HOOFDSTUK 4 Kaartmateriaal Figuur 22 : Het onderzochte SBZ-H met de aanduiding van de actuele habitats waarvoor de KDW overschreden wordt. Rode gebieden: SBZ-H s in overschrijding; Groene gebieden: SBZ-H s niet in overschrijding; Grijze gebieden binnen SBZ-H s: geen voorlopige zoekzone. 38

41 HOOFDSTUK 4 Kaartmateriaal 39

42 HOOFDSTUK 4 Kaartmateriaal Figuur 23 : Totale depositie (VLOPS, in kgn/ha/jaar) op de actuele habitats + voorlopige zoekzones. 40

43 HOOFDSTUK 4 Kaartmateriaal 41

44 HOOFDSTUK 4 Kaartmateriaal Figuur 24 : N-depositie door de lokale bronnen op de actuele habitats en de voorlopige zoekzones. 42

45 HOOFDSTUK 4 Kaartmateriaal 43

46 HOOFDSTUK 4 Kaartmateriaal 44

47 HOOFDSTUK 4 Kaartmateriaal Figuur 25 : KDW-waarde voor de actuele habitats + voorlopige zoekzones (in kgn/ha/jaar). Bij meerdere habitats op dezelde locatie wordt de laagste KDW getoond. Rode lijnen: grenzen van de SBZ-H s. Zwarte lijnen: wegverkeer. Donkerblauwe lijnen: scheepvaart. Zwarte driehoekjes: industrie. Zwarte cirkeltjes: landbouw. 45

48 HOOFDSTUK 4 Kaartmateriaal 46

49 HOOFDSTUK 4 Kaartmateriaal Figuur 26 : Significantieklasse van de lokale emissies van landbouw, industrie, wegverkeer en scheepvaart op de actuele habitats en de voorlopige zoekzones. In het geval van meerdere habitats op dezelfde locatie wordt de hoogste significantieklasse weergegeven. 47

50 HOOFDSTUK 4 Kaartmateriaal 48

51 HOOFDSTUK 4 Kaartmateriaal Figuur 27 : Significantieklasse van de lokale NH 3 -emissies van landbouw, industrie, wegverkeer en scheepvaart op de actuele habitats en de voorlopige zoekzones. In het geval van meerdere habitats op dezelfde locatie wordt de hoogste significantieklasse weergegeven. 49

52 HOOFDSTUK 4 Kaartmateriaal 50

53 HOOFDSTUK 4 Kaartmateriaal Figuur 28 : Significantieklasse van de lokale NO x -emissies van landbouw, industrie, wegverkeer en scheepvaart op de actuele habitats en de voorlopige zoekzones. In het geval van meerdere habitats op dezelfde locatie wordt de hoogste significantieklasse weergegeven. 51

54 HOOFDSTUK 4 Kaartmateriaal 52

55 HOOFDSTUK 4 Kaartmateriaal Figuur 29 : Significantieklasse van de lokale emissies van landbouw (stallen) op de actuele habitats en de voorlopige zoekzones. In het geval van meerdere habitats op dezelfde locatie wordt de hoogste significantieklasse weergegeven. 53

56 HOOFDSTUK 4 Kaartmateriaal 54

57 HOOFDSTUK 4 Kaartmateriaal Figuur 30 : Significantieklasse van de lokale emissies van industrie op de actuele habitats en de voorlopige zoekzones. In het geval van meerdere habitats op dezelfde locatie wordt de hoogste significantieklasse weergegeven. 55

58 HOOFDSTUK 4 Kaartmateriaal 56

59 HOOFDSTUK 4 Kaartmateriaal Figuur 31 : Significantieklasse van de lokale emissies van wegverkeer op de actuele habitats en de voorlopige zoekzones. In het geval van meerdere habitats op dezelfde locatie wordt de hoogste significantieklasse weergegeven. 57

60 HOOFDSTUK 4 Kaartmateriaal 58

61 HOOFDSTUK 4 Kaartmateriaal Figuur 32 : Significantieklasse van de lokale emissies van scheepvaart op de actuele habitats en de voorlopige zoekzones. In het geval van meerdere habitats op dezelfde locatie wordt de hoogste significantieklasse weergegeven. 59

62

PAS-Gebiedsgerichte analyse versie lente 2015: Deel XXIV: BE2100016 Klein en Groot Schietveld

PAS-Gebiedsgerichte analyse versie lente 2015: Deel XXIV: BE2100016 Klein en Groot Schietveld Verspreiding: Beperkt Eindrapport PAS-Gebiedsgerichte analyse versie lente 2015: Deel XXIV: BE2100016 Klein en Groot Schietveld Wouter Lefebvre, Felix Deutsch Opmaak + aanmaak kaarten en rapporten: Wouter

Nadere informatie

PAS-Gebiedsgerichte analyse versie lente 2015: Deel XVII: BE2100026 Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden

PAS-Gebiedsgerichte analyse versie lente 2015: Deel XVII: BE2100026 Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden Verspreiding: Beperkt Eindrapport PAS-Gebiedsgerichte analyse versie lente 2015: Deel XVII: BE2100026 Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden Wouter Lefebvre, Felix Deutsch

Nadere informatie

PAS-Gebiedsgerichte analyse versie lente 2015: Deel IV: BE Voerstreek

PAS-Gebiedsgerichte analyse versie lente 2015: Deel IV: BE Voerstreek Verspreiding: Beperkt Eindrapport PAS-Gebiedsgerichte analyse versie lente 2015: Deel IV: BE2200039 Voerstreek Wouter Lefebvre, Felix Deutsch Opmaak + aanmaak kaarten en rapporten: Wouter Lefebvre; Kate

Nadere informatie

PAS-Gebiedsgerichte analyse versie lente 2015: Deel XXVIII: BE Schelde- en Durmeestuarium van de Nederlandse grens tot Gent

PAS-Gebiedsgerichte analyse versie lente 2015: Deel XXVIII: BE Schelde- en Durmeestuarium van de Nederlandse grens tot Gent Verspreiding: Beperkt Eindrapport PAS-Gebiedsgerichte analyse versie lente 2015: Deel XXVIII: BE2300006 Schelde- en Durmeestuarium van de Nederlandse grens tot Gent Wouter Lefebvre, Felix Deutsch Opmaak

Nadere informatie

PAS. dienst milieuvergunningen 1. Programmatische Aanpak Stikstof

PAS. dienst milieuvergunningen 1. Programmatische Aanpak Stikstof PAS dienst milieuvergunningen 1 Wat? Programmatische Aanpak Stikstof Deze programmatische aanpak beoogt het stelselmatig terugdringen van stikstofdeposities, voornamelijk via de lucht, zodat de habitattypes

Nadere informatie

Berekening Situatie 1 Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen

Berekening Situatie 1 Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U kan dit document en voor de onderbouwing van depositie onder de drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader van

Nadere informatie

IHD en PAS en Omzendbrief LNE/2015/1

IHD en PAS en Omzendbrief LNE/2015/1 IHD en PAS en Omzendbrief LNE/2015/1 23 maart 2015 Carl De Schepper inhoudstafel IHD algemeen zoekzones Voortoets - Passende beoordeling Omzendbrief PAS Waarom? PAS-brieven Voorlopig Vergunningenkader

Nadere informatie

Europees beschermde natuur

Europees beschermde natuur Europees beschermde natuur Kwartelkoning Vlaanderen streeft naar 100 broedkoppels van deze soort, in 2007 waren er 6. Twee richtlijnen Vogelrichtlijn, 1979 Habitatrichtlijn, 1992 Afbakenen van gebieden

Nadere informatie

AERIUS. Leeswijzer Bijlage Eigen gebruik

AERIUS. Leeswijzer Bijlage Eigen gebruik Bijlage Eigen In deze staan de resultaten van een stikstofdepositieberekening door Calculator voor uw berekening, bestaande uit één of twee verschillende situaties. Indien van toepassing, geven de resultaten

Nadere informatie

Programmatische Aanpak Stikstof TERSCHELLING

Programmatische Aanpak Stikstof TERSCHELLING Programmatische Aanpak Stikstof TERSCHELLING Programma informatieavond Programma Aanpak Stikstof (PAS) 19.30-20.00 uur Inloop 20.00-20.05 uur Opening door voorzitter Piet Dijkstra - Programma en doel van

Nadere informatie

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Berekening Situatie 1 Kenmerken Emissie Depositie

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Berekening Situatie 1 Kenmerken Emissie Depositie Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U kunt dit document onder meer gebruiken voor een onderbouwing van een vergunningaanvraag in het kader van de Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

Berekening Situatie 1 Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen

Berekening Situatie 1 Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Dit document bevat resultaten van een stikstofberekening met AERIUS Calculator. U kan dit document en voor de onderbouwing van onder de drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader van de Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

Managementplan. Griet Beckers 09 september 2014

Managementplan. Griet Beckers 09 september 2014 Managementplan Griet Beckers 09 september 2014 1 Processen Vlaams Natura 2000 programma Doelen 2020 + prior. insp SBZ Management Plan Realisaties + acties beheer en drukken + richtkaart Beheerplan terrein

Nadere informatie

AERIUS. Leeswijzer Bijlage Stikstofdepositieberekening. Vergunningaanvraag

AERIUS. Leeswijzer Bijlage Stikstofdepositieberekening. Vergunningaanvraag Bijlage Stikstofdepositieberekening voor Vergunningaanvraag Deze leeswijzer geeft een toelichting op onderdelen van het exportbestand met rekenresultaten, oftewel de bijlage Vergunningaanvraag. In dit

Nadere informatie

Berekening Situatie 1 Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen

Berekening Situatie 1 Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U kan dit document en voor de onderbouwing van depositie onder de drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader van

Nadere informatie

Atmosferische stikstofdepositie en Natura 2000 instandhoudingsdoelstellingen in Vlaanderen.

Atmosferische stikstofdepositie en Natura 2000 instandhoudingsdoelstellingen in Vlaanderen. INBO.R.2015.6897993 VITO rapportnummer 2015/RMA/R/6 Wetenschappelijke instelling van de Vlaamse overheid Atmosferische stikstofdepositie en Natura 2000 instandhoudingsdoelstellingen in Vlaanderen. Verkennende

Nadere informatie

Berekening Situatie 1 Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen

Berekening Situatie 1 Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Dit document bevat resultaten van een stikstofberekening met AERIUS Calculator. U kan dit document en voor de onderbouwing van onder de drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader van de Wet natuurbescherming,

Nadere informatie

Handleiding raadplegen voorlopige zoekzones op Geopunt

Handleiding raadplegen voorlopige zoekzones op Geopunt Handleiding raadplegen voorlopige zoekzones op Geopunt Versie December 2015 Handleiding raadplegen voorlopige zoekzones op Geopunt Een onderdeel van de toekomstige managementplannen is de richtkaart. Deze

Nadere informatie

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een in het kader van de Wet natuurbescherming. De resultaten

Nadere informatie

Wat betekent de gedeeltelijke vernietiging van het PAS- Natuurdecreet?

Wat betekent de gedeeltelijke vernietiging van het PAS- Natuurdecreet? In een arrest van 28 april 2016 Wat betekent de gedeeltelijke vernietiging van het PAS- Natuurdecreet? vrijdag, 06 mei 2016 - Redactie Landbouwleven De lasten voor het natuurbehoudsbeleid mogen niet uitsluitend

Nadere informatie

Art. 14. Art. 15. Art. 16.

Art. 14. Art. 15. Art. 16. N. 2000 2153 [C 2000/35885] 17 JULI 2000. Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 oktober 1988 tot aanwijzing van speciale beschermingszones in de zin

Nadere informatie

Berekening Situatie 1 Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen

Berekening Situatie 1 Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U kan dit document en voor de onderbouwing van depositie onder de drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader van

Nadere informatie

Door antwoord te geven op enkele veelgestelde vragen geven we u in deze presentatie wat meer informatie over bepaalde termen zoals onder andere PAS,

Door antwoord te geven op enkele veelgestelde vragen geven we u in deze presentatie wat meer informatie over bepaalde termen zoals onder andere PAS, STAND VAN ZAKEN Door antwoord te geven op enkele veelgestelde vragen geven we u in deze presentatie wat meer informatie over bepaalde termen zoals onder andere PAS, IHD, zoekzone en soorten. Veelgestelde

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. De resultaten bestaan uit twee situaties en een vergelijking. U kunt dit document onder meer gebruiken voor een

Nadere informatie

Flankerend beleid PAS & Bezoeken aan rode bedrijven. ir. Stan Forier, PAS-coördinator Regio Oost

Flankerend beleid PAS & Bezoeken aan rode bedrijven. ir. Stan Forier, PAS-coördinator Regio Oost Flankerend beleid PAS & Bezoeken aan rode bedrijven ir. Stan Forier, PAS-coördinator Regio Oost Inhoud opdracht voor de Vlaamse Landmaatschappij flankerend beleid inrichtingsnota flankerende maatregelen

Nadere informatie

Berekening Recreatiecentrum Mijnden Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen

Berekening Recreatiecentrum Mijnden Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U kan dit document en voor de onderbouwing van depositie onder de drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader van

Nadere informatie

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998.

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998. Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998., Kenmerken Emissie Depositie en Depositie habitattypen Verdere toelichting over deze

Nadere informatie

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. De resultaten

Nadere informatie

Europese natuurdoelen aanpak en implementatie

Europese natuurdoelen aanpak en implementatie Europese natuurdoelen aanpak en implementatie 1 Europees beschermde natuur Hoe Wat vogelrichtlijn habitatrichtlijn 47 habitats 109 soorten Waar speciale beschermingszones = 38 habitat- en 24 vogelrichtlijngebieden

Nadere informatie

Het bedrijf aan de Verbindingsweg 2 Overslag ligt in de omgeving van de volgende Vlaamse Natura 2000 gebieden:

Het bedrijf aan de Verbindingsweg 2 Overslag ligt in de omgeving van de volgende Vlaamse Natura 2000 gebieden: Buitenlandse natura 2000 gebieden. In Vlaanderen liggen Natura 2000-gebieden zoals dit ook in Nederland het geval is. De Europese habitat- en vogelrichtlijn en diens verplichtingen is in Vlaanderen geïmplementeerd

Nadere informatie

Voorwoord. Het project Het schaap, partner op het platteland voor landschaps- en natuurbeheer is ondertussen op kruissnelheid gekomen.

Voorwoord. Het project Het schaap, partner op het platteland voor landschaps- en natuurbeheer is ondertussen op kruissnelheid gekomen. Nieuwsbrief 2 C O L O F O N Het schaap, partner op het platteland voor landschaps- en natuurbeheer Verantwoordelijke uitgever Vlaamse Schapenhouderij vzw Ieperseweg 87 8800 Rumbeke/Beitem T 051 27 32 28

Nadere informatie

Informatie aan de Europese Commissie inzake plan/project in Natura 2000 vogelrichtlijngebieden (SBZ-V) en habitatrichtlijngebieden (SBZ-H)

Informatie aan de Europese Commissie inzake plan/project in Natura 2000 vogelrichtlijngebieden (SBZ-V) en habitatrichtlijngebieden (SBZ-H) Lidstaat: België - Vlaams gewest Datum: Informatie aan de Europese Commissie inzake plan/project in Natura 2000 vogelrichtlijngebieden (SBZ-V) en habitatrichtlijngebieden (SBZ-H) in navolging van artikel

Nadere informatie

RBOI-Rotterdam B.V. Stikstofdepositieonderzoek. bedrijventerrein Oosteind

RBOI-Rotterdam B.V. Stikstofdepositieonderzoek. bedrijventerrein Oosteind RBOI-Rotterdam B.V. Stikstofdepositieonderzoek bedrijventerrein Oosteind INHOUDSOPGAVE blz. 1. ACHTERGROND 1 2. UITGANGSPUNTEN 3 2.1. Beoordelingsmethode 3 2.2. Beoordelingslocaties 5 3. RESULTATEN

Nadere informatie

Berekening Situatie 1 Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen

Berekening Situatie 1 Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Calculatie voor stikstofdepositie parkeren op en rond Duinoord 1. Parkeren op beschikbare plekken op en rond Duinoord: per dag 207 + 215 = 422 auto's aankomend; (vanwege koude start:) 9 x 422 = 3798 auto's

Nadere informatie

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een in het kader van de Wet natuurbescherming. De resultaten

Nadere informatie

1. Inleiding. 1.1 Achtergrond

1. Inleiding. 1.1 Achtergrond 1. Inleiding 1.1 Achtergrond Gezien recente ontwikkelingen is groei in kwetsbare locaties in het Centraal Veluwe Natuurmassief voor toeristische verblijfsrecreatie (toeristische verhuur van overnachtingeenheden),

Nadere informatie

Toelichting herstructureringsbeleid

Toelichting herstructureringsbeleid Toelichting herstructureringsbeleid ir. Els Goethals Opdracht Vlaamse regering Programmatorische aanpak stikstof VR 23 april 2014 - taken VLM: de VLM de opdracht te geven het herstructureringsprogramma

Nadere informatie

Programma van Eisen - Beheerplannen

Programma van Eisen - Beheerplannen Programma van Eisen - Beheerplannen Eisen voor de inhoud Inventarisatie 1. Het beheerplan geeft allereerst een beschrijving van de natuurwaarden in het Natura 2000-gebied (de actuele situatie en trends,

Nadere informatie

Afz.: VLM, Gulden-Vlieslaan 72, 1060 Brussel 6727 PIET DEZWART VELDSTRAAT 30 A&B 2000 PASDORP

Afz.: VLM, Gulden-Vlieslaan 72, 1060 Brussel 6727 PIET DEZWART VELDSTRAAT 30 A&B 2000 PASDORP 6727 Afz.: VLM, Gulden-Vlieslaan 72, 1060 Brussel 6727 PIET DEZWART VELDSTRAAT 30 A&B 2000 PASDORP uw kenmerk ons kenmerk bijlagen e-mail BL-AVES/ PAS/LB/14- telefoonnummer 1700 - het gratis nummer van

Nadere informatie

De IHD, wat doen we er mee? Beleidsmedewerker

De IHD, wat doen we er mee? Beleidsmedewerker De IHD, wat doen we er mee? Benno.geertsma@natuurpunt.be 0485 80 53 74 - Beleidsmedewerker www.natura2000.vlaanderen.be Zoekopdracht Zoek 3 habitats en 3 soorten die in jouw gebied voorkomen. Zijn jullie

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28.05.2009 BELGISCH STAATSBLAD 39071 VLAAMSE OVERHEID N. 2009 1874 [2009/202265] 3 APRIL 2009. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en

Nadere informatie

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH3) en/of stikstofoxide (NOx). U heeft op grond van artikel 8 van de Regeling Programmatische aanpak stikstof een melding ingediend voor uw initiatief. Deze bevestiging van uw melding is voor uw eigen administratie en toont aan dat

Nadere informatie

Stikstofdepositieonderzoek bestemmingsplan Duingeest 3 woningen te Monster

Stikstofdepositieonderzoek bestemmingsplan Duingeest 3 woningen te Monster Notitie Contactpersoon Elger Niemendal Datum 28 november 2016 Kenmerk N002-1241747ENX-los-V01-NL Stikstofdepositieonderzoek bestemmingsplan Duingeest 3 woningen te Monster 1 Inleiding In het kader van

Nadere informatie

STIKSTOF IN EEN NOTENDOP IN EEN NOTENDOP

STIKSTOF IN EEN NOTENDOP IN EEN NOTENDOP PROGRAMMATISCHE AANPAK STIKSTOF IN EEN NOTENDOP IN EEN NOTENDOP www.natuurpunt.be/pashandleiding Referentie: Geeraerts, A. (2014). De programmatische aanpak stikstof in een notendop. Natuurpunt, Mechelen.

Nadere informatie

Berekening gecombineerde opgave 2012 Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen

Berekening gecombineerde opgave 2012 Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U kan dit document en voor de onderbouwing van depositie onder de drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader van

Nadere informatie

AERIUSÔ CALCULATOR. Berekening vergunning Kenmerken. Emissie. Depositie natuurgebieden. ^ Depositie habitattypen

AERIUSÔ CALCULATOR. Berekening vergunning Kenmerken. Emissie. Depositie natuurgebieden. ^ Depositie habitattypen AERIUSÔ CALCULATOR it document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U kan dit document en voor de onderbouwing van depositie onder de drempelwaarde (0.05 mol/ha/j)

Nadere informatie

Nico-Dirk van Loo en Mark Wilmot Taakgroep AERIUS + monitoren. Cursus AERIUS

Nico-Dirk van Loo en Mark Wilmot Taakgroep AERIUS + monitoren. Cursus AERIUS Nico-Dirk van Loo en Mark Wilmot Taakgroep AERIUS + monitoren Cursus AERIUS Programma Wat is AERIUS? Doelstelling Fase III Welke informatie zit er in AERIUS Introductie gebruikersinterface Lunch Gebiedsgericht

Nadere informatie

Passende beoordeling Voortoets. Carl De Schepper De Europese natuurdoelen in vraag en antwoord 09 september 2014

Passende beoordeling Voortoets. Carl De Schepper De Europese natuurdoelen in vraag en antwoord 09 september 2014 Passende beoordeling Voortoets Carl De Schepper De Europese natuurdoelen in vraag en antwoord 09 september 2014 1 1. Sinds of vanaf wanneer moet er een passende beoordeling gemaakt worden? 2. Is het resultaat

Nadere informatie

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. De resultaten

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

Afz.: VLM, Gulden-Vlieslaan 72, 1060 Brussel 6736 PIET DEZWART VELDSTRAAT 30 A&B 2000 PASDORP

Afz.: VLM, Gulden-Vlieslaan 72, 1060 Brussel 6736 PIET DEZWART VELDSTRAAT 30 A&B 2000 PASDORP 6736 Afz.: VLM, Gulden-Vlieslaan 72, 1060 Brussel 6736 PIET DEZWART VELDSTRAAT 30 A&B 2000 PASDORP uw kenmerk ons kenmerk bijlagen e-mail BL-AVES/ PAS/LB/14- telefoonnummer 1700 - het gratis nummer van

Nadere informatie

Handleiding IMPACTSCORE NH 3

Handleiding IMPACTSCORE NH 3 Handleiding IMPACTSCORE NH 3 Inhoud 1. Samenvatting 2 2. Waar kan de tool geraadpleegd worden? 2 3. Wat kan met de tool berekend worden? 3 4. Wat zijn de technische specificaties van de tool? 3 a. Rekenhart

Nadere informatie

Projectnummer: B Opgesteld door: Beno Koolstra. Ons kenmerk: :C. Kopieën aan: ARCADIS Dolf Logemann

Projectnummer: B Opgesteld door: Beno Koolstra. Ons kenmerk: :C. Kopieën aan: ARCADIS Dolf Logemann MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Zendmastweg 19 Postbus 63 9400 AB Assen Tel 0592 392 111 Fax 0592 353 112 www.arcadis.nl Onderwerp: Zicht op vergunbaarheid in verband met effecten op Duitse Waddeneilanden Assen,

Nadere informatie

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. De resultaten

Nadere informatie

Voor de berekening van de stikstofdepositie met AERIUS Calculator zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Voor de berekening van de stikstofdepositie met AERIUS Calculator zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: MEMO Van : Rho Adviseurs Project : Knorr locatie Nieuw Loosdrecht Datum : 7 april 2016 Betreft : Uitgangspunten berekening stikstofdepositie Voor de berekening van de stikstofdepositie met AERIUS Calculator

Nadere informatie

Programmatische Aanpak Stikstof. Rottige Meenthe en Brandemeer

Programmatische Aanpak Stikstof. Rottige Meenthe en Brandemeer Programmatische Aanpak Stikstof Rottige Meenthe en Brandemeer Programma informatieavond Programma Aanpak Stikstof (PAS) 19.30-20.00 uur Inloop 20.00-20.05 uur Opening door voorzitter Piet Dijkstra - Programma

Nadere informatie

Gebiedswijzer De Bruuk

Gebiedswijzer De Bruuk Programmatische Aanpak Stikstof Gebiedswijzer De Bruuk Nederland heeft ruim 160 natuurgebieden aangewezen als Natura 2000-gebied. Samen met de andere landen van de Europese Unie werkt Nederland zo aan

Nadere informatie

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een in het kader van de Wet natuurbescherming. De resultaten

Nadere informatie

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. De resultaten

Nadere informatie

Afbeelding 2.1. Locatie Aviko en nabijgelegen Natura 2000-gebied Rijntakken

Afbeelding 2.1. Locatie Aviko en nabijgelegen Natura 2000-gebied Rijntakken Afbeelding 2.1. Locatie Aviko en nabijgelegen Natura 2000-gebied Rijntakken De blauwe delen in afbeelding 2.1 zijn Vogelrichtlijngebied. De groene delen in afbeelding 2.1 zijn Vogelrichtlijngebied en Habitatrichtlijngebied.

Nadere informatie

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998.

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998. Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998., Kenmerken Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Verdere toelichting over

Nadere informatie

PASSENDE BEOORDELING PRAKTISCHE WEGWIJZER EFFECTGROEPEN VOOR HET HABITATSPOOR

PASSENDE BEOORDELING PRAKTISCHE WEGWIJZER EFFECTGROEPEN VOOR HET HABITATSPOOR PASSENDE BEOORDELING PRAKTISCHE WEGWIJZER EFFECTGROEPEN VOOR HET HABITATSPOOR Effectgroep 3 eutrofiëring subgroep 3.1 via lucht Vastleggen huidige werkwijze in afwachting van de ontwikkeling van PAS: overgangsfase,

Nadere informatie

Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Artikel 16/19d Natuurbeschermingswet 1998

Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Artikel 16/19d Natuurbeschermingswet 1998 Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Vergunning Artikel 16/19d Natuurbeschermingswet 1998 Pascal Haumann B.V., Halve Maan 3 te Well Zaaknummer: 2015-0351 Kenmerk: 2016/98662 d.d. 15 december

Nadere informatie

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998.

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998. Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998., Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Verdere toelichting

Nadere informatie

(IHD): wat betekent dit voor jouw gebied? www.natuurpunt.be/ihdoverleg

(IHD): wat betekent dit voor jouw gebied? www.natuurpunt.be/ihdoverleg (IHD): wat betekent dit voor jouw gebied? www.natuurpunt.be/ihdoverleg Overzicht Waarover gaat het IHD-overleg? Hoe verloopt het IHD-overleg? Lokale impact!! Mening Natuurpunt over de IHD SWITCH! Meer

Nadere informatie

Programmatische Aanpak Stikstof: PAS

Programmatische Aanpak Stikstof: PAS Programmatische Aanpak Stikstof: PAS Toelichting voorlopig programma Presentatie technische briefing Vaste commissie voor LNV van de Tweede Kamer 30 september 2010 Waarom een Programmatische Aanpak Stikstof

Nadere informatie

Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling

Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie Postbus 299-4600 AG Bergen op Zoom + 31 (0)164 212 800 nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu www.nieuwesluisterneuzen.eu Rapport Vlaams

Nadere informatie

Hoe komen de annual air quality kaarten tot stand?

Hoe komen de annual air quality kaarten tot stand? Hoe komen de annual air quality kaarten tot stand? De annual air quality kaarten tonen het resultaat van een koppeling van twee gegevensbronnen: de interpolatie van luchtkwaliteitsmetingen (RIO-interpolatiemodel)

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur Onderdelen Grote Eenheid Natuur Vlaamse Ardennen van Kluisberg tot Koppenberg Bijlage II: stedenbouwkundige

Nadere informatie

Decreet tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos

Decreet tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos Decreet tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos Bespreking Commissie Leefmilieu 25/2/2014 1 Doel Geïntegreerd beheer van natuur gaat over een efficiëntere en effectievere inzet van middelen

Nadere informatie

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH3) en/of stikstofoxide (NOx). U heeft op grond van artikel 2.7 van de Regeling natuurbescherming een melding ingediend voor uw initiatief. Deze bevestiging van uw melding is voor uw eigen administratie en toont aan dat de melding is

Nadere informatie

Natura 2000 & PAS. Natura 2000 implementatie in Nederland

Natura 2000 & PAS. Natura 2000 implementatie in Nederland Natura 2000 & PAS Natura 2000 implementatie in Nederland Natura 2000 in Nederland 13-6-2016 Dia 2 Natura 2000 in Zeeland 13-6-2016 Dia 3 Natura 2000 in Zeeland Beschermd natuurmonument 13-6-2016 Dia 4

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 23 januari 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2014-010547 - gemeente Haaksbergen

Nadere informatie

Inleiding. Project: Centrum Chaam 2016 Onderwerp: Stikstofdepositieonderzoek Kenmerk: M Datum

Inleiding. Project: Centrum Chaam 2016 Onderwerp: Stikstofdepositieonderzoek Kenmerk: M Datum Project: Centrum Chaam 2016 Onderwerp: Stikstofdepositieonderzoek Kenmerk: M2016-28 Auteurs: A.E. Klein Datum 6-5-2016 Inleiding Ten behoeve van het bestemmingsplan Centrum Chaam 2016 is voor het onderdeel

Nadere informatie

VLOPS+IFDM in IMPACT. IMPACT studiedag David Roet VMM, Dienst Lucht, Team MIR 31 januari 2017

VLOPS+IFDM in IMPACT. IMPACT studiedag David Roet VMM, Dienst Lucht, Team MIR 31 januari 2017 VLOPS+IFDM in IMPACT IMPACT studiedag David Roet VMM, Dienst Lucht, Team MIR 31 januari 2017 Inhoudstafel VLOPS modellering algemeen VLOPS modellering depositie Koppeling VLOPS+IFDM in IMPACT Referenties

Nadere informatie

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een in het kader van de Wet natuurbescherming. De resultaten

Nadere informatie

Toelichting IMPACTSCORE NH3

Toelichting IMPACTSCORE NH3 Toelichting IMPACTSCORE NH3 Laatst gewijzigd op 11/03/2016 Toelichting IMPACTSCORE NH 3 Inhoud 1. Samenvatting 2 2. Waar kan de tool geraadpleegd worden? 2 3. Wat kan met de tool berekend worden? 3 4.

Nadere informatie

Update omgevingsrecht in Vlaanderen

Update omgevingsrecht in Vlaanderen Update omgevingsrecht in Vlaanderen Mr. Johan Joos Mr. Sam Voet Partner Associate johanjoos@eversheds.be samvoet@eversheds.be 1. Het decreet op de Omgevingsvergunning Na lang wachten werd op 23 oktober

Nadere informatie

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH3) en/of stikstofoxide (NOx). U heeft op grond van artikel 2.7 van de Regeling natuurbescherming een melding ingediend voor uw initiatief. Deze bevestiging van uw melding is voor uw eigen administratie en toont aan dat de melding is

Nadere informatie

In opdracht van Staatsbosbeheer is een stikstofdepositieberekening uitgevoerd ten behoeve van de Natuurontwikkeling Hollandse Hout bij Lelystad.

In opdracht van Staatsbosbeheer is een stikstofdepositieberekening uitgevoerd ten behoeve van de Natuurontwikkeling Hollandse Hout bij Lelystad. Notitie 21510112.N01 Stikstofdepositieberekening Natuurontwikkeling Hollandse Hout bij Lelystad Inleiding In opdracht van Staatsbosbeheer is een stikstofdepositieberekening uitgevoerd ten behoeve van de

Nadere informatie

Kaartenreeks 5: Beleid open ruimte

Kaartenreeks 5: Beleid open ruimte Kaartenreeks 5: Beleid open ruimte GEWESTPLAN OPEN RUIMTE Kaart: Gewestplan open ruimte bestemming Vlaanderen 3,2 2,4 1,8 33,7 59 Andere bestemmingen Landbouw Cijfers: Gewestplan open ruimte bestemming

Nadere informatie

Bijlagen bij de toelichting. bestemmingsplan Lagewaard 42, Koudekerk aan den Rijn - NL.IMRO.0484.B141KKlagewaard42-ON01 ontwerp

Bijlagen bij de toelichting. bestemmingsplan Lagewaard 42, Koudekerk aan den Rijn - NL.IMRO.0484.B141KKlagewaard42-ON01 ontwerp Bijlagen bij de toelichting bestemmingsplan Lagewaard 42, Koudekerk aan den Rijn - NL.IMRO.0484.B141KKlagewaard42-ON01 ontwerp 73 Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening

Nadere informatie

Onderzoek stikstofdepositie. Natuurbegraafplaats De Utrecht De Scheidijk 1 te Esbeek

Onderzoek stikstofdepositie. Natuurbegraafplaats De Utrecht De Scheidijk 1 te Esbeek Onderzoek stikstofdepositie Natuurbegraafplaats De Utrecht De Scheidijk 1 te Esbeek Onderzoek stikstofdepositie Natuurbegraafplaats De Utrecht De Scheidijk 1 te Esbeek Opdrachtgever : ASR Levensverzekeringsmaatschappij

Nadere informatie

AERIUSÔ CALCULATOR. Berekening aanvraag. Kenmerken. Emissie. Depositie natuurgebieden. Depositie habitattypen

AERIUSÔ CALCULATOR. Berekening aanvraag. Kenmerken. Emissie. Depositie natuurgebieden. Depositie habitattypen AERIUSÔ CALCULATOR Dit document bevat resultaten van een stikstofberekening met AERIUS Calculator. U kan dit document en voor de onderbouwing van onder de drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader van

Nadere informatie

Notitie: Voortoets Natuurbeschermingswet wijzigingsplan Buitengebied 1990, partiele wijziging Eindegoorweg 3a

Notitie: Voortoets Natuurbeschermingswet wijzigingsplan Buitengebied 1990, partiele wijziging Eindegoorweg 3a ONTWERP, BOUW EN MILIEUKUNDE Notitie: Voortoets Natuurbeschermingswet wijzigingsplan Buitengebied 1990, partiele wijziging Eindegoorweg 3a Ulicoten, 6-11-2013 Kenmerk: 98007.022 Van Dun Advies BV Dorpsstraat

Nadere informatie

NATUURBELEID EN RUIMTELIJKE ORDENING

NATUURBELEID EN RUIMTELIJKE ORDENING NATUURBELEID EN RUIMTELIJKE ORDENING Voordracht VRP 29/01/02 Prof. dr. G. Van Hoorick Docent in het vakgebied bestuursrecht en milieurecht Universiteit Gent Advocaat te Gent INHOUD 1. Overzicht van het

Nadere informatie

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH3) en/of stikstofoxide (NOx). U heeft op grond van artikel 8 van de Regeling Programmatische aanpak stikstof een melding ingediend voor uw initiatief. Deze bevestiging van uw melding is voor uw eigen administratie en toont aan dat

Nadere informatie

Berekening Beoogde situatie Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen

Berekening Beoogde situatie Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U kan dit document en voor de onderbouwing van depositie onder de drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader van

Nadere informatie

Verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Op het op 11 juni 2015 door ons ontvangen verzoek om een verklaring van geen bedenkingen in het kader van de Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

BIODIVERSITEIT. RECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS VERsnippering, VER. ONRECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS Klimaatsverandering

BIODIVERSITEIT. RECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS VERsnippering, VER. ONRECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS Klimaatsverandering BIODIVERSITEIT RECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS VERsnippering, VER ONRECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS Klimaatsverandering DUURZAME ONTWIKKELING INTEGRAAL WATERBEHEER BIODIVERSITEIT Wat? Belang?

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Wageningen

Bestemmingsplan buitengebied Wageningen Bestemmingsplan buitengebied Wageningen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 12 augustus 2013 / rapportnummer 2755 40 1. Oordeel over het MER De gemeente Wageningen wil haar bestemmingsplan voor

Nadere informatie

Notitie. Voortoets Spoorallee Zevenaar

Notitie. Voortoets Spoorallee Zevenaar Notitie Contactpersoon Marike Aalbers en Elles van Drunen Datum 12 juni 2014 Kenmerk N005-1222424XMA-baw-V02-NL Aanleiding Voor het terrein aan de Spoorallee te Zevenaar wordt een nieuw bestemmingsplan

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 8 september 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2015-008633 - gemeente Voorst Activiteit

Nadere informatie

Van NOx-emissie naar luchtkwaliteit en depositie

Van NOx-emissie naar luchtkwaliteit en depositie Van NOx-emissie naar luchtkwaliteit en depositie 8 december 2011 Berend Hoekstra Senior adviseur luchtverontreiniging Inhoud 1. Problematiek 2. Kader 3. Essenties wet- en regelgeving 4. Besluitvorming

Nadere informatie

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een in het kader van de Wet natuurbescherming. De resultaten

Nadere informatie

Luchtkwaliteit en lozingen in de lucht in het Vlaamse Gewest Koen Toté

Luchtkwaliteit en lozingen in de lucht in het Vlaamse Gewest Koen Toté Luchtkwaliteit en lozingen in de lucht in het Vlaamse Gewest Koen Toté Overzicht presentatie Waarom luchtmetingen in Vlaanderen? Evolutie van de laatste decennia Toetsen van de luchtkwaliteit aan de heersende

Nadere informatie

Hoofdlijnen Natuurrapport 2007

Hoofdlijnen Natuurrapport 2007 Hoofdlijnen Hoofdlijnen Natuurrapport 2007 Biodiversiteit Verstoringen/bedreigingen Duurzaam gebruik Hoofdlijnen Natuurrapport 2007 Biodiversiteit Verstoringen/bedreigingen Duurzaam gebruik Toestand plant-

Nadere informatie

THEMADAG VAN DE VAKGROEP LANDBOUW EUREGIO SCHELDEMOND VERGUNNINGEN VAN GRENSBOEREN, WELKE MANIER VAN AANPAK?

THEMADAG VAN DE VAKGROEP LANDBOUW EUREGIO SCHELDEMOND VERGUNNINGEN VAN GRENSBOEREN, WELKE MANIER VAN AANPAK? THEMADAG VAN DE VAKGROEP LANDBOUW EUREGIO SCHELDEMOND WORKSHOP: VERGUNNINGEN VAN GRENSBOEREN, WELKE MANIER VAN AANPAK? RAF BARZEELE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 10 JUNI 2016 Dieren - criteria Indeling volgens

Nadere informatie

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig?

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? Art. 4.1.1, 1, 4 DABM 3 cumulatieve voorwaarden Opstellen en/of vaststellen voorgeschreven op grond van decretale of bestuursrechtelijke bepalingen

Nadere informatie