NHL HOGESCHOOL INSTITUUT ZORG & WELZIJN HBO MASTEROPLEIDINGEN. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NHL HOGESCHOOL INSTITUUT ZORG & WELZIJN HBO MASTEROPLEIDINGEN. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: http://www.zwt.nhlmagazines."

Transcriptie

1 NHL HOGESCHOOL INSTITUUT ZORG & WELZIJN HBO MASTEROPLEIDINGEN Voor meer informatie kunt u terecht op onze website:

2 INHOUDSOPGAVE 03 Waarom een opleiding Digitale Innovatie in Zorg & Welzijn 03 Wisselwerking tussen theorie en praktijk 04 Het curriculum in overzicht 04 De vier Masterclasses 05 De vier leerlijnen 05 Didactische vormgeving 06 Instroomeisen 07 Masteropleiding 1: Signaleren & Analyseren 10 Masteropleiding 2: Ontwerpen & Co-creëren 13 Masteropleiding 3: Innoveren & Implementeren 16 Masteropleiding 4: Afstuderen 03 Master DIZW IK BEN HET ZAT MOET HET JAAR WOR- DEN WAARIN ER SCHOT IN KOMT. WIJ MOETEN ERVOOR ZORGEN DAT WIJ IN 2014 DE PRO- CESINNOVATIE VEEL SCHERPER VAN DE GROND KRIJGEN. (MINISTER BS EDITH SCHIPPERS) Waarom een master Digitale Innovatie in Zorg & Welzijn? Vanuit zowel de zorg- als welzijnssector worden al enkele jaren ontwikkelingen gesignaleerd die de beroepen in deze sectoren in belangrijke mate zullen veranderen. Om in te spelen op deze ontwikkelingen, wordt het belang van de toepassing van digitale technologie in zorg en welzijn breed onderkend en innovaties worden actief gestimuleerd door de Rijksoverheid en de sector. Toepassingen van telemedicine, ehealth, domotica, online hulpverlening, etc. dragen bij aan een efficiëntere en effectievere (organisatie van) zorg en ondersteuning en faciliteren bovendien de eigen regie en zelfredzaamheid van de hulpvrager. Bij toepassing van ehealth binnen zorg en welzijn staat het technische aspect vaak voorop. Voor een succesvolle implementatie is de sociale kant van innovatie echter net zo belangrijk en hiervoor zijn de inzichten en ervaringen vanuit de zorg- en welzijnspraktijk cruciaal. Het zijn de hoog gekwalificeerde professionals die met kennis en ervaring vanuit de zorg- en welzijnssector een brugfunctie kunnen vervullen naar de digitale wereld en een stimulerende rol hebben naar de professionals in hun eigen beroepsveld. Een professionele master opleiding op het snijvlak van Zorg, Welzijn en Digitale Innovatie kan voorzien in de behoefte aan professionals die een leidende rol spelen bij deze technologische, sociale en organisatorische veranderprocessen. De NHL Hogeschool is reeds enige tijd actief rond het thema enabling technologies. Het starten van een professionele masteropleiding op het gebied van Digitale Innovatie in Zorg & Welzijn past binnen dit beleidsspeerpunt. Wisselwerking tussen theorie en praktijk De HBO-Master Digitale Innovatie in Zorg & Welzijn is competentiegericht: u werkt integraal aan de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en attitude. Het gaat hierbij om beroepssituaties en -taken die in een specifieke context worden uitgevoerd en waarbij van de beroepsbeoefenaar een passende aanpak, activiteiten en een oplossing worden verwacht. Binnen de opleiding werkt u daarom aan opdrachten in en voor de eigen werkomgeving. De integrale opdracht die in elke masterclass centraal staat, voert u uit in de context van de (eigen) beroepspraktijk.

3 04 Master DIZW 05 Master DIZW Jaar 1 (30 EC) Jaar 2 (30 EC) Het curriculum in overzicht Vier Masterclasses MC1 MC2 MC3 MC4 Signaleren & analyseren Ontwerpen & co-creëren Innoveren & implementeren Afstuderen DE OPLEIDING KENT 4 Vier leerlijnen In de conceptuele leerlijn maakt u ken- In de onderzoek & ontwerp leerlijn leert ving, behoeften en kenmerken van de tieontwikkeling van de student in de HET BETREFT EEN TWEEJARIGE DEELTI- Het curriculum is opgebouwd uit 4 modules, de zogenaamde Masterclasses, Conceptuele leerlijn Tags: Ordening in wereld ehealth, Persuasive technology, ehealth binnen beroepsmatige kaders, verandermanagement, business modeling, ethiek LEERLIJNEN DIE DOOR HET HELE CURRICU- nis met de belangrijkste conceptuele kaders om de toepassing van digitale u vraagstukken in de (eigen) beroepspraktijk te benaderen vanuit een doelgroep is hierin het uitgangspunt.in de vaardighedenleerlijn oefent u diver- persoonlijke professionele ontwikkelingsleerlijn. JDOPLEIDING VAN IN elk bestaande uit 15 ects. Deze oplei- LUM LOPEN. innovatie binnen zorg- en welzijn te onderzoekende houding. Gebruikma- se rollen die u in de praktijk zult tegen TOTAAL 60 ECTS (ÉÉN ECTS -EUROPESE STU- DIEPUNT- STAAT GE- ding richt zich vooral op vernieuwingen in de praktijk; daarom nemen we de methodische (ontwerp)cyclus (proble- Onderzoek & Ontwerp Tags: Onderzoek en ontwerp cyclus, kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksvaardigheden, EBP, design thinking, human centered design actie- en ontwerpgericht onderzoek kunnen duiden, beoordelen en in de praktijk te brengen. Zie de figuur op pagina 4 voor een aantal onderwerpen kend van passende methoden, leert u hoe onderzoek is in te zetten om het ontwerpen en implementeren van komen: als gebruiker en (mede)ontwerper van toepassingen, maar ook als adviseur en verbinder tussen partijen Verderop in deze brochure kunt u meer lezen over de inhoud van de verschillende masterclasses. LIJK AAN 28 STUDIE- emanalyse, ontwerpen en implemen- (tags) dat aan de orde komt. innovatieve toepassingen te onder- en disciplines. Gedurende de hele oplei- BELASTINGSUREN). teren, evalueren) als ordenend principe voor de masterclasses. Zie de kolommen in het figuur hiernaast. Vaardigheden leerlijn Tags: Online hulpvaardigheden, vaardigheden projectmanagement (projectmatig werken, adviseur, communicator, coach) steunen. Ontwerpen vanuit de bele- ding is er aandacht voor de competen- Persoonlijke ontwikkeling leerlijn Tags: Reflectieve professional, ruimte voor persoonlijke leerdoelen, beroepsvisie Didactische vormgeving Review opdracht Innovatief ontwerp Veranderplan Eindthesis Het leren binnen de master DIZW is Omdat digitale innovatie het inhoudelij- zowel individueel als interactief. De ke kernpunt vormt van de opleiding, zal studenten aan de opleiding zijn afkom- u dit ook in de didactische werkvormen stig vanuit verschillende werkvelden. terug zien. Vanuit het credo practice what you preach zet de opleiding Dit betekent dat u in de opleiding mul- meerdere vormen van digitaal leren in tidisciplinair samenwerkt, kennis en (oefeningen/games, open courseware, In Masterclass 1 richt u zich op het signaleren en analyseren van ontwikkelingen in de eigen praktijk: welke mogelijkheden en uitdagingen biedt digitale technologie hierbinnen? Tot welke concrete toepassingen leidt In Masterclass 2 staat het ontwerpen en co-creëren (van innovatieve oplossingen) centraal: u leert wat er komt kijken bij het (samen)werken aan innovatieve toepassingen en werkt aan een eigen concreet innovatief ontwerp. In Masterclass 3 richt u zich op het implementeren van deze oplossingen in de praktijk en de veranderingen die hierbij komen kijken. U leert hoe rekening te houden met de organisatorische c.q. sociale context waarbinnen de (te- Masterclass 4 integreert de kennis uit eerdere Masterclasses in een eindopdracht: dit is de afstudeerfase van de masteropleiding. Het onderwerp van de eigen thesis bepaalt de inhoud van deze Masterclass. inzicht krijgt in andere werksoorten en over de grenzen van de eigen beroepspraktijk heenkijkt. Deze aanpak draagt ertoe bij dat u zich bekwaamt in het vanuit verschillende perspectieven benaderen van vraagstukken. apps, e-consults, social media voor communicatie tussen studenten, etc.). dit en wat vindt u hiervan? In een re- Dit alles vanuit een user-centered per- chnologische) vernieuwing een duurza- viewopdracht geeft u een kritisch en spectief en oog voor de doelcontext:. U me plaats moet krijgen en stelt hier- onderbouwd oordeel. leert dat implementeren begint bij de voor een veranderplan op. eerste ontwerpstappen.

4 06 Master DIZW 07 Master DIZW Instroomeisen Masterclass 1: Signaleren & Analyseren Op grond van een intake-assessment wordt door de opleiding beoordeeld of u toelaatbaar bent. Daarbij gelden de volgende aandachtspunten: Een afgeronde bacheloropleiding binnen het sociaal-agogisch of gezondheidszorg Introductie Masterclass 1 domein is een eis (Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Cultureel Maatschappelijke Vorming, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Creatieve Therapie, Pedagogiek, (Sociaal Psychiatrische) Verpleegkunde, GezondheidsStudies, Fysiotherapie, andere (para)medische opleidingen) of een WO-bachelor sociale of Gezondheidswetenschappen; In Masterclass 1 (MC1) zet u de eerste stappen binnen de master DIZW. Centraal in deze masterclass staat het signaleren en analyseren van vraagstukken die momen- Het belangrijkste product dat u in MC1 gaat opleveren is een review-opdracht over een bestaande ehealth-toepassing. De vier verschillende leerlijnen die door de gehele oplei- Een relevante werkplek binnen het sociaal-agogische of gezondheidszorg domein; Als iemand geen relevante werkplek (meer) heeft, kan het lectoraat I-Human voorzien in relevante praktijkopdrachten. Bijvoorbeeld bij net afgestudeerde bachelor studenten; teel spelen in de zorg- en welzijnspraktijk en hoe digitale innovatie hierbij een rol kan spelen. U oriënteert zich op verschillende (theoretische) kaders en inzichten en werkt aan uw vaardigheden ding lopen bieden u hierbij ondersteuning. We onderscheiden: de conceptuele leerlijn (CL), de onderzoek & ontwerp leerlijn (OOL), de vaardighedenleerlijn (VL) en de persoonlijke profesionele ontwikkelingsleerlijn (PPO). content/mind design gap, needs & content analysis set objectives Toezegging van de (eigen) organisatie om binnen de functie voldoende tijd, ruimte en faciliteiten te krijgen om opdrachten vanuit de opleiding uit te voeren; om hiermee kritisch naar innovatie te kijken en hierover een onderbouwd oordeel te formuleren. We gaan hier kort in op wat de leerlijnen binnen deze Masterclass inhouden. construct prototype (design utilize prototype (research) Voor deze professionele Masteropleiding is ervaring binnen het uitvoerende werk natuurlijk van meerwaarde. In de figuur hiernaast van het Design Science Framework (dit model gebruiken we als leidraad voor de opbouw van de opleiding) is dat met name de fase van design gap, needs & content analysis. In de andere masterclasses ligt de focus op andere fasen die het model onderscheidt. TOO OFTEN WE ENJOY THE COMFORT OF OPINION WITHOUT THE DISCOMFORT OF THOUGHT. JOHN F. KENNEDY social system development form/matter

5 08 Master DIZW 09 Master DIZW Masterclass 1: Signaleren & Analyseren Masterclass 1: Signaleren & Analyseren De Conceptuele leerlijn De Onderzoek & Ontwerp leerlijn De Vaardighedenleerlijn De integrale opdracht Binnen deze leerlijn worden de belangri- De Ma DIZW dient te beschikken over com- toepassingen dient u zich te richten op de De Vaardighedenleerlijn is bedoeld om ervaring op te doen met hoe de ui- De integrale opdracht van MC1 bestaat uit jkste conceptuele kaders aangereikt om Met verschillende inzichten en theorieën petenties om de uitvoeringspraktijk verder (gebruikers)ervaringen van de betrokkenen tvoering, het ontwerp of implementeren van ehealth-toepassingen zijn ui- het schrijven van een review en het eta- innovatieve (technologische) toepassingen leert u in een review-opdracht een onder- te ontwikkelen en te verbeteren. Binnen (user centered design, co-creatie tussen twerking heeft in de praktijk. Enerzijds werkt de MaDIZW hiermee aan zijn leren van bijbehorende onderzoeksvaar- binnen zorg- en welzijn te kunnen duiden bouwd oordeel te vormen over ehealth to- deze leerlijn werkt u aan de kennis en va- ontwerpers en gebruikers), maar ook op de eigen relevante vaardigheden, anderzijds doet hij hiermee ervaringskennis digheden Toetsing geschiedt in het het en te beoordelen. U krijgt over verschillende epassingen: Past de toepassing goed bij de ardigheden die hiervoor nodig zijn. U leert uiteindelijke uitwerking die ermee beoogd op die in de rol van innovator of begeleider van meerwaarde kan zijn. MC1 zogenaamde assessment for learning. theorieën en ontwikkelingen kennis aange- kenmerken en behoeften van de doelgro- om complexe vraagstukken in de (eigen) wordt bij de doelgroep (zorg- en hulpver- bevat een korte training online communicatie, die toepasbaar is voor zowel boden, en wordt toegerust om zelfstandig ep? Draagt de toepassing bij aan de doelen, beroepspraktijk te benaderen vanuit een leningsdoelen). de zorg- als welzijnsprofessional. Review Presentatie belangrijke ontwikkelingen te kunnen si- (methodische) visie en werkprocessen die de onderzoekende houding, gebruikmakend In de reviewopdracht staat een door u De presentatie geeft een verantwoording gnaleren en in kaart te brengen. organisatie kent? Wordt er voldoende rekening gehouden met ethische en veiligheid- van een adequate onderzoeksbenadering en methodologie. Binnen deze eerste masterclass - ten behoeve van de eindopdracht (review) - De leerlijn Persoonlijke Professionele Onwikkeling gekozen digitale innovatieve toepassing centraal die reeds voor de zorg- en welzi- bij de inhoudelijke keuzes in het essay. Het is aanvullend op het schriftelijk onderdeel In de eerste masterclass van deze opleiding oriënteert u zich op wat technologische innovatie in zorg en welzijn inhoudt. Als Master DIZW dient u te beschikken over gedegen kennis van een breed palet aan toepassingen van digitale innovatie in zorg saspecten? Welke kosten zijn gemoeid met de ontwikkeling en inzet van de toepassing en wat kan het op termijn opleveren? De meeste inzichten en theorieën die bij het beantwoorden van deze vragen nodig zijn, In deze leerlijn oriënteert u zich weliswaar op reguliere benaderingen van (praktijk)onderzoek, maar deze opleiding zal zich met name toespitsen op ontwerpgericht onderzoek. Ons uitgangspunt is dat ontwerpen werkt u aan uw vaardigheden om bronnenonderzoek te doen, enerzijds door het raadplegen van relevante wetenschappelijkeen vakliteratuur en anderzijds door een kleinschalig oriënterend onderzoek in de (eigen) praktijk te doen. In de PPO (Persoonlijke Profesionele Ontwikkelingsleerlijn) wordt de opbouw van de opleiding en de rationale achter de competenties uitgelegd. Dit heeft u nodig om tijdens de opleiding bewuste keuzes te maken over hoe u uw competenties wilt gaan aantonen met de toetsen die u tijdens de opleiding maakt (in de verschillende masterclasses). jnspraktijk ingezet wordt. Met de verschillende inzichten en theorieën leert u een onderbouwd oordeel te vormen over deze ehealth-toepassing (een website, een app, etc.) aansluitend bij het beoogde doel, kenmerken en behoeften van de doelgroep, omdat het (1) een onderbouwing geeft van de bronnen (vanuit literatuur en praktijk) en (2) aandacht heeft voor uw ontwikkeling als kritische en onderzoekende professional. en welzijn (mhealth, online hulpverlening, worden in de conceptuele leerlijn behandeld. van en onderzoek doen naar innovatieve ontwerpkenmerken, etc. De review is een cliëntportalen, serious gaming, domotica, toepassingen hand in hand gaan. U maakt goed opgebouwd en aantrekkelijk leesbaar etc.) en weet u wat hierin state-of the-art kennis met design thinking en design rese- stuk, geschreven voor een professional die is. arch. Als ontwerper/onderzoeker van deze geïnteresseerd is in de beschreven problematiek. De review beslaat ca. tussen 10 en 15 pagina s A4 (een interactief equivalent is in overleg ook mogelijk).

6 10 Master DIZW 11 Master DIZW Masterclass 2: Ontwerpen & Co-creëren Masterclass 2: Ontwerpen & Co-creëren Introductie Masterclass 2 De Conceptuele leerlijn De Onderzoek & Ontwerp leerlijn In MC1 heeft u geleerd hoe u (digitale) designers perspectief. Om als innovator en Binnen deze leerlijn worden conceptuele In MC1 heeft u reeds kennis gemaakt met Design thinking komt ook in deze leerlijn views, etc.) en toont in een onderzoeksplan ontwikkelingen in het zorg- & welzijnsdo- verbinder een brug te kunnen slaan tussen kaders aangereikt voor het ontwikkelen enkele inzichten uit de persuasive technolo- aan bod, maar nu gericht op de concreet in aan hoe u hiermee een ontwerpproces op mein signaleert en analyseert. Aan de hand het zorg- en welzijnsdomein en het tech- van technologische toepassingen voor de gy : hoe kan een app of website een gebruiker te zetten onderzoeks- en ontwerpmetho- adequate wijze kunt monitoren. van theoretische inzichten keek u kritisch nologische, dient u kennis te maken met zorg- en dienstverlening. Welke inzichten en (cliënt en/of professional) motiveren tot het den (design research). naar concrete toepassingen van technolo- inzichten en werkwijzen vanuit dit andere werkwijzen zijn nodig om deze toepassing beoogde gedrag? Welke (sociaal)-psycholo- Praktijkonderzoek faciliteert niet alleen gische innovatie en beoordeelde op essen- domein. betekenisvol, bruikbaar en effectief te ont- gische mechanismen spelen hierbij een rol? Bij het tot stand komen van een ontwerp het ontwerpproces, maar dient ook om uw tiële aspecten de kwaliteit ervan. Daarnaast werpen en implementeren? Hiertoe willen Draagt het ontwerp bij aan de inhoudelijke van een (digitale) interventie, worden veel uit- eindelijke ehealth-toepassing te le- introduceerde MC1 design thinking: het proces van design thinking combineert U zult echter ook de gemeenschappelijkheid herkennen: net als professionals in de zorg- content/mind we u nader kennis laten maken met de filosofie achter design thinking. Deze metho- visie c.q. methodische kaders van uw organisatie? Hoe vertalen deze inhoudelijke beslissingen gemaakt. Sommige van deze beslissingen kunnen worden gefundeerd gitimeren. De roep om effectief bewezen interventies wordt in de zorg- en dienst- empathie (begrip van de context van het probleem) en creativiteit (het genereren van inzichten en oplossingen) met rationaliteit of hulpverlening, gaat de ontwerper van een ehealth-toepassing uit van de behoeften en ervaringen van de doelgroep: user centered design gap, needs & content analysis set objectives construct prototype (design de wordt veel gehanteerd bij ontwerpen en implementeren van digitale innovatie. Hierbij is juist het mensgericht, empathisch keuzes zich vervolgens naar de benodigde functionaliteit van de toepassing en wat is hierbij technisch mogelijk? Welke vormtech- door onderzoek vooraf, andere kunnen pas verderop in het innovatietraject worden geverifieerd. Vaak zijn de behoeften van verlening steeds luider. Op welke manier zijn gebruikerservaringen en ook de mogelijke effecten van het innovatief ontwerp te me- (het analyseren en afstemmen van oplossingsrichtingen binnen deze context). design, cocreatie tussen ontwerpers en gebruikers. utilize prototype (research) social system development innoveren een belangrijk uitgangspunt. Er is ruimte om creatief en out-of-the box tot oplossingsmogelijkheden te komen. Deze nische- en grafische ontwerpkeuzes passen bij de beoogde doelgroep? gebruikers en de (technische) requirements niet vooraf helder aan te geven. Dit vergt een zgn. agile (=snel, lenig) werkwijze van ten? Hoe maakt u deze effecten meetbaar en welke kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden zet u hiervoor in? Ook dit MC2 bouwt hierop voort. U doorloopt ditmaal zelf het proces om tot een innovatief Uw eindproduct bestaat uit een prototype of proof of principle voor een multimediaal ar- form/matter worden vervolgens in co-creatie met de betrokkenen verbeterd in een iteratief onder- In deze masterclass gaan we op deze aspecten in zodat u het ook in een eigen design thinking: het doorlopen van meerdere iteraties die voortdurend het leer- en is een onderdeel van uw onderzoeksplan. ontwerp te komen. In termen van het De- tefact (zoals een website, app, etc.) met bij- zoeks- en ontwerpproces. innovatietraject weet in te zetten. keuzeproces stuurt. U maakt kennis met sign Thinking Framework (zie figuur) start behorende documentatie over het ontwerp- verschillende methoden (scrumming, user u wederom bij de gap-analysis, maar ligt proces. Uw stelt tevens een onderzoeksplan stories, empathy maps, focusgroup-inter- de nadruk ditmaal op het ontwikkelen (de- op voor een proces- en effectevaluatie ten sign & research) van een prototype. U komt behoeve van het innovatief ontwerp. voor de uitdaging te staan een vraagstuk uit uw eigen praktijk te benaderen vanuit een

7 12 Master DIZW 13 Master DIZW Masterclass 2: Ontwerpen & Co-creëren Masterclass 3: Innoveren & Implementeren De Vaardighedenleerlijn De integrale opdracht Introductie Masterclass 3 Een ontwerpproces brengt veel onzekerheid met zich mee: wat gaat de digitale innovatie precies opleveren? U leert concrete methoden en tools in te zetten om inzichtelijk te maken welke stakeholders welke belangen hebben, hoe u onzekere taken kunt plannen, en hoe u bewegingsruimte kunt creëren in de organisatie (i.e. scrumming, sprint planning, idea advocacy en enkele werkwijzen die geïntroduceerd zijn in de O&O leerlijn). Uw eindproduct bestaat uit enkele onderdelen die samen een logisch geheel vormen. U gaat zelf ervaren wat het is om te komen tot een ont werp voor een digitale innovatie. Omdat het niet om het feitelijke eindresultaat gaat, maar om het daadwerkelijk ervaren van cruciale momenten in een ontwerpproces, biedt MC2 u een serie van authentieke praktijksituaties. Het traject en uw handelen hierbij is erg belangrijk. Daarom houdt u ook de documentatie van het ontwerptraject zorgvuldig bij: dit is onderdeel van de beoordeling. Ten tweede zet u een onderzoeksplan op voor het monitoren van het ontwerpproces en het meten van de resultaten die u met de interventie beoogt. Om te komen tot de inzet van zinvolle digitale ehealth/esocialwork toepassingen, heeft u zich in MC1 en MC2 beziggehouden met het analyseren van praktijksituaties waarin (technologische) innovatie van meerwaarde kan zijn en het ontwerpen / creëren van een (concept) toepassing zelf. Tijdens deze masterclasses bent u tot het inzicht gekomen dat een innovatief ontwerp (het zgn. design in the small ) weinig kans van slagen heeft als het niet past in de zichten en belangen? Welke nieuwe bekwaamheden worden er van de professionals gevraagd? Hoe moeten werkprocessen anders ingericht worden? Waarop moet de ehealth/esocialwork toepassing worden aangepast? Het belangrijkste product dat u binnen deze masterclass gaat maken - de integrale opdracht - is een implementatieplan met een advies aan de organisatie welke veran- content/mind design gap, needs & content analysis set objectives construct prototype (design werkprocessen, organisatiestructuur encultuur en sociale interactie met de klantgroep (het zgn. design in the large ). Het deringen nodig zijn om de invoering van een ehealth/esocialwork toepassing te doen slagen. utilize prototype (research) social system development CREATIVITY IS JUST CONNECTING THINGS. WHEN YOU ASK CREATIVE PEOPLE HOW THEY DID SOMETHING, THEY FEEL A LITTLE GUILTY BECAUSE komt in de praktijk echter vaak voor dat er te weinig aandacht is voor deze social system development (zie Design Science Framework hiernaast). form/matter THEY DIDN T REALLY DO IT, THEY JUST SAW SOMETHING. IT SEEMED OBVIOUS TO THEM AFTER A WHILE MC3 richt zich daarom op vraagstukken die spelen bij het implementeren van technologische innovaties in het sociale en orga- STEVE JOBS nisatorische systeem: Hoe is draagvlak te creëren bij mensen met uiteenlopende in-

8 14 Master DIZW 15 Master DIZW Masterclass 3: Innoveren & Implementeren De Praktijkgerichte Onderzoeksleerlijn (8ECTS) Masterclass 3: Innoveren & Implementeren De Conceptuele leerlijn De Onderzoek & Ontwerp Leerlijn De Vaardighedenleerlijn Binnen deze leerlijn worden de belangrijkste hieromtrent? Welke kosten en baten gaan Deze leerlijn heeft als doel om vraagstukken De door u gekozen benadering en methoden In de Vaardighedenleerlijn oefent u het handelen naar de inzichten die u op het conceptuele kaders aangereikt over hoe ve- gemoeid met de ontwikkeling en inzet van in de (eigen) beroepspraktijk vanuit een kriti- helpt deze processen tevens te verduurza- gebied van verandering en implementatie krijgt aangeboden in deze master- rander- en implementatieprocessen zijn te de innovatie? Kennis over verschillende im- sche houding te benaderen, gebruikmakend men doordat de gebruikers hierbij als me- class. In uw rol als regisseur en verbindende schakel in het veranderproces doet initiëren en te begeleiden. Als het gaat over plementatiemodellen, (social) business mo- van een adequate onderzoeksbenadering en deonderzoekers en -ontwerpers een eigen u ervaring op in geven van advies en coaching in multidisciplinaire teams en hoe de kunst van het veranderen, maakt u ken- deling, communicatiestrategie en -planning, -methodologie. verantwoordelijkheid krijgen. te handelen bij weerstanden. U toont uw ondernemerszin door de inhoudeli- nis met inzichten in o.a. veranderkundige en projectmatig creëren, helpen u een in- jke en strategische keuzes in het implementatieproces overtuigend te presen- modellen, persoonlijk leiderschap en multi- terventie- en integratieplan te ontwikkelen In masterclass 3 leert u hoe onderzoek is in Binnen deze derde masterclass werkt u - teren. Omdat het in deze training gaat om het tonen van adequaat gedrag in disciplinair samenwerken. Als change agent waarin u oog houdt voor de vele facetten die te zetten om organisatorische veranderin- ten behoeve van de eindopdracht - aan een concrete praktijksituaties, oefent u onder andere met casuïstiek in een (online) binnen uw organisatie leert u hiermee pas- in het implementatietraject meespelen. gsprocessen te monitoren en te faciliteren. interventie- en integratieplan. Overigens spelsimulatie. sende strategieën te kiezen om de benodig- In termen van design thinking ligt hiermee maakt u binnen deze leerlijn ook kennis met de sociale innovatie in gang te zetten. Hoewel aandacht voor de sociale context de nadruk op de fasen implement en learn. Praktijkgericht (ontwerp)onderzoek biedt mogelijkheden om betrokkenen een actie- het analyseren van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens en treft u voorbereidingen op uw eindthesis (Masterclass 4) door het De integrale opdracht een voornaam aspect is, zijn er ook andere ve rol te geven in het innovatieproces: Wat formuleren van een onderzoeksvoorstel. In de fase van veranderen en imple- bijstellen en doorvertalen, zijn voor- aandachtspunten bij de implementatie van (technologische) innovatie belangrijk: Hoe sluit een toepassing aan bij de vakinhoudelijke visie en de werkprocessen die de organisatie kent? Is er aandacht voor de ethische- TO IMPROVE IS TO CHANGE, TO PERFECT IS TO CHANGE OFTEN (W. CHURCHILL) werkt wel en wat werkt niet? en Welke verdere aanpassingen zijn daarbij nodig? Daarmee is het onderzoek niet louter gericht op het verzamelen van gegevens over veranderings- en implementatieprocessen menteren (MC3) is het van belang na te denken over de elementen die bijdragen aan een betekenisvolle en duurzame verandering in uw organisatie. U toont aan rekening te kunnen beelden van stappen die u daarbij in afstemming met alle betrokken disciplines neemt. De integrale opdracht van MC3 bestaat uit het schrijven van een interventie- en integratieplan en en veiligheidsaspecten, wet- en regelgeving en hun uitwerking. houden met de o.a. organisatorische, het verzorgen van een presentatie sociale, vakinhoudelijke en bedrijf- voor belanghebbenden en de opvol- seconomische aspecten die bij de ging daarvan. Voor beide krijgt u een implementatie van (digitale) vernieu- beoordeling (c.q. cijfer). wing gemoeid gaan. Het overdenken, op papier uitwerken, communiceren,

9 16 Master DIZW Masterclass 4: Afstuderen Introductie Masterclass 4 CONTACT In deze laatste masterclass van de opleiding integreert u de opgedane kennis en vaardigheden uit de voorafgaande masterclasses. worden getoetst. Waar bij de vorige masterclasses een focus lag op een deel van het Design Science Framework (zie hiernaast), Master DIZW NHL Hogeschool Rengerslaan DD Leeuwarden Deze verwerkt u in uw eindthesis, op basis waarvan alle opleidingscompetenties zullen doorloopt u voor de eindthesis alle stappen. Inhoud van de leerlijnen en werkvormen t +31 (0) f +31 (0) Deze Masterclass heeft geen inhoudelijk onderwijsprogramma, en heeft daardoor ook content/mind geen indeling naar leerlijnen. Het program- middels groepsconsultatie. Op enkele momenten zijn er presentaties en peerreviews. Waar nodig wordt dit aangevuld met indivi- i e De eindopdracht ma design bestaat gap, voornamelijk needs & content uit thesisbegeleiding. Deze begeleiding vindt primair plaats analysis duele set objectives consultatie (op afspraak). construct prototype (design U kiest voor een actueel thema of knelpunt binnen de eigen organisatie of beroepsom- of prototype (bij een ontwerponderzoek) of een interventie/integratie/implementatie- utilize prototype (research) geving. Dit op voorwaarde dat het onderwerp relevant is voor en ondersteund wordt door plan. Dit laatste kan een optie zijn als uw onderwerp ook in de voorgaande master- social system development deze organisatie / beroepsomgeving. Het class centraal heeft gestaan. U kan echter form/matter eindwerk bestaat voor een belangrijk deel ook voor verbreding kiezen en een nieuw uit het doen van onderzoek en leidt altijd onderwerp uitwerken. De best passende en tot een vertaling naar de praktijk. Dit kan in haalbare vorm van uw eindwerk bespreekt u de vorm van een reeks van concrete, onder- met uw begeleidend docent. bouwde aanbevelingen, maar u mag dit ook nader uitwerken naar een proof of principle

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Master Healthy Ageing Professional (MHAP)

Master Healthy Ageing Professional (MHAP) 1. Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe Nieuw Ad programma X Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1

Nadere informatie

Opleiden in het. zorgonderwijs. Modules leergangen master

Opleiden in het. zorgonderwijs. Modules leergangen master het zorgonderwijs Modules leergangen master Kies je eigen professionaliseringstraject Ben je docent of (praktijk)opleider in het zorgonderwijs? Of ben je werkzaam in de zorg en wil je toekomstige zorgprofessionals

Nadere informatie

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden:

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Marco Snoek over de masteropleiding en de rollen van de LD Docenten De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Het intended curriculum : welke doelen worden

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

ICT in Digi-Taal Presentatie titel

ICT in Digi-Taal Presentatie titel ICT in Digi-Taal Presentatie titel de rol van human centered ICT Ingrid Mulder Lector Human Centered ICT Hogeschool Rotterdam Rotterdam, 00 januari 2007 Engels en Digi-Taal in het basisonderwijs Rotterdam,

Nadere informatie

Competenties en Gedragsindicatoren

Competenties en Gedragsindicatoren Master Design Willem de Kooning Academie Competenties en Gedragsindicatoren Competentiegericht onderwijs De Master Design heeft competenties geformuleerd om de vormgeving, sturing en onderbouwing van het

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam opleiding IAM/CMD. Beoordelingsformulier afstudeerproject Ondertekening. handtekening. Student Studentnr:

Hogeschool van Amsterdam opleiding IAM/CMD. Beoordelingsformulier afstudeerproject Ondertekening. handtekening. Student Studentnr: Beoordelingsformulier afstudeerproject 2011-12 Ondertekening naam handtekening Student Studentnr: Afstudeerdocent Tweede lezer Externe deskundige Organisatie: Datum Toelichting Het afstudeerproject bestaat

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING 1 INNOVATION BY MAKING, LEARNING BY DOING Bij alles wat we doen, hanteren we deze twee principes. Innovation happens by making. The only way to learn innovation is

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Gezondh Sport en Welzijn. Advanced Health Informatics Practice Masteropleiding Amsterdam

Gezondh Sport en Welzijn. Advanced Health Informatics Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Advanced Health Informatics Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Advanced Health Informatics Practice De Advanced Health Informatics

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

Leerarrangement Trendanalyse Health

Leerarrangement Trendanalyse Health Leerarrangement Trendanalyse Health Inleiding Gezondheid is voor iedereen een meer of minder belangrijk onderdeel van zijn leven. Bepaalde keuzes die je maakt, heeft te maken met gezondheid. Keuzes op

Nadere informatie

Anders kijken, anders leren, anders doen

Anders kijken, anders leren, anders doen Anders kijken, anders leren, anders doen Grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk HOOFDLIJN 5 Hoofdlijn 5. Consistente en op elkaar aansluitende leertrajecten in

Nadere informatie

Tijd Doel Werkvorm Benodigdheden

Tijd Doel Werkvorm Benodigdheden Module 1 Inhoud programma: Nieuw beroepsprofiel Bachelor Nursing 2020. Informatie over het nieuwe beroepsprofiel t.a.v. praktijkleren, CanMEDS-rollen. Stagewerkplan/portfolio, opstellen leerdoel, begeleiden

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering waarom? externe drivers 1 Technologie Digitalisering Globalisering Wat zijn de dominante factoren die leren en werken veranderen in de 21ste eeuw? externe drivers Voortgaande digitalisering veroorzaakt

Nadere informatie

Human Centred Design READER. TOP Ondernemen. Onderdeel van. Door: Hendrik-Jan Trooster

Human Centred Design READER. TOP Ondernemen. Onderdeel van. Door: Hendrik-Jan Trooster Human Centred Design READER Onderdeel van TOP Ondernemen Door: Hendrik-Jan Trooster 1 HOOFDTHEMA S Model/Werkwijze Wat is het? Wanneer gebruik je het? Hoe gebruik je het? Resultaat? Human Centred Design,

Nadere informatie

LEREN DOOR TE DOEN DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS

LEREN DOOR TE DOEN DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS Deze energieke, tweedaagse training resulteert in hands-on ervaring en meer inzicht in de Design Thinking principes, de belangrijkste tools en terminologie.

Nadere informatie

HET NIEUWE CURRICULUM WERKVELD HBO-V 19 NOVEMBER 2015

HET NIEUWE CURRICULUM WERKVELD HBO-V 19 NOVEMBER 2015 HET GEHEIM VAN GOED BEGELEIDEN IS GOED LUISTEREN NAAR DE STUDENTEN JOHN HATTIE HET NIEUWE CURRICULUM WERKVELD HBO-V 19 NOVEMBER 2015 Beroepsprofiel 2020-Christine Rietveld Aan de slag Wat gaan we doen?

Nadere informatie

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS 90 Tweedegraads docenten en hbo-bachelors met een pedagogisch-didactisch getuigschrift die lesgeven in een beroepsgericht vak, kunnen bij

Nadere informatie

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 8 Professionele

Nadere informatie

Praktijkgericht pakket: Sociaal Ondernemerschap binnen HO

Praktijkgericht pakket: Sociaal Ondernemerschap binnen HO Praktijkgericht pakket: Sociaal Ondernemerschap binnen HO Inhoud 1. Project IN C 2. Onderwijsdidactisch 3. Professionalisering 4. Zit er een sociaal ondernemer in jou? 5. Samengevat Project In C 1. Project

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

CO-CREATIE IN ZORGINNOVATIE

CO-CREATIE IN ZORGINNOVATIE CO-CREATIE IN ZORGINNOVATIE 1 Introductie VanMorgen Advies en consultancy voor ontwikkelen en implementeren zorgdiensten met zorgtechnologie Specialiteiten: Begeleiding implementatie zorg op afstand Service

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Masteropleiding Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn CROHO- 40120 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: instituut Zorg en Welzijn Versie: Definitief

Nadere informatie

Verkorte blauwdruk WO-masteropleiding Verloskunde

Verkorte blauwdruk WO-masteropleiding Verloskunde Verkorte blauwdruk WO-masteropleiding Verloskunde 1 1. Korte typering van de master verloskundige De zorgvraag en zorgbehoefte in de geboortezorg veranderen: - Toenemende complexiteit van de individuele

Nadere informatie

Leren & Innoveren. Informatiedossier ten behoeve van en verzoek tot inschrijving voor de masteropleiding

Leren & Innoveren. Informatiedossier ten behoeve van en verzoek tot inschrijving voor de masteropleiding (niet invullen) Inschrijfnummer: datum van binnenkomst: datum intakegesprek: Informatiedossier ten behoeve van en verzoek tot inschrijving voor de masteropleiding Leren & Innoveren Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

Zorginnovaties en technologie

Zorginnovaties en technologie Keuzedeel mbo Zorginnovaties en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0138 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport

Nadere informatie

Kennisteam Business Innovation. Masterclasses Nieuwe Ingenieur. Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector

Kennisteam Business Innovation. Masterclasses Nieuwe Ingenieur. Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector Kennisteam Business Innovation & Masterclasses Nieuwe Ingenieur Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector Inleiding Tijden veranderen, dat is niets nieuws. Maar de snelheid waarmee

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd VISIE OP ONDERWIJS Associate degrees voltijd Voor u ligt de Visie op Onderwijs voor de Associate degree-opleidingen. Deze visie is tot stand gekomen met de partners in het mbo en het hbo in de regio. In

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige opleiding. Positionering

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Industrieel Ontwerpen

Industrieel Ontwerpen Industrieel Ontwerpen Industrieel ontwerpen, het vakgebied Industrieel Ontwerpen in Twente Industrieel Ont Industrieel ontwerpen, het vakgebied Industrieel Ontwerpen houdt zich bezig met het ontwikkelen

Nadere informatie

Gezondheid (NL) Health (EN)

Gezondheid (NL) Health (EN) Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur 7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur RegioAcademie 2012-2013 De regionale samenwerking De regionale samenwerking tussen gemeenten is niet meer weg te denken in bestuurlijk Nederland. Ruwweg

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LB

Leraar basisonderwijs LB Leraar basisonderwijs LB Functiewaardering: 43343 43333 43 33 Salarisschaal: LB Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd Titel vak: Praktijk 8 Kwartaal: 4 Voltijd/deeltijd: Deeltijd Studiejaar: 2 Datum versie: April 2013 ECTS: 5 Assessoren: Vakcoördinator: Caroline Zijlstra, Chris

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten. Zoek

Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten. Zoek Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten Zoek Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten CMD Amsterdam Studie programma Ontwerpopleiding voor interactieve

Nadere informatie

Post-hbo cursus Jobcoach

Post-hbo cursus Jobcoach Post-hbo cursus Jobcoach Voor veel mensen met een arbeidshandicap is terugkeer naar betaald werk geen optie. Aan de zijlijn van de samenleving staan echter ook niet. Een jobcoach helpt om een passende

Nadere informatie

Didactische cursus 2007-2008 POP

Didactische cursus 2007-2008 POP Jeremy Waterloo Datum: 251007 Ranonkelstraat 9 4818 HN Breda Netherlands Didactische cursus 20072008 POP Toelichting Na het doornemen van het competentieprofiel van de HKU en de verwerking hiervan op het

Nadere informatie

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >>

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> die organisaties adviseren over en begeleiden bij uiteenlopende innovaties op het gebied van organisatie- en werkvormen, arbeidsrelaties, leiderschap

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

Student Company op het hbo. Stappenplan

Student Company op het hbo. Stappenplan Student Company op het hbo Tijdens Student Company ontwikkelen de studenten een bedrijfsconcept en rollen dit uit gedurende een collegajaar lang. Ze verdelen functies, bepalen hun doelgroep, brainstormen

Nadere informatie

Managementgame Het Nieuwe Werken

Managementgame Het Nieuwe Werken Resultaten Managementgame Het Nieuwe Werken wwww.managementgamehetnieuwewerken.nl Leren door horen en zien, maar vooral doen en ervaren! 13 december 2011 drs. Lourens Dijkstra MMC CMC drs. Peter Elzinga

Nadere informatie

Onderwijs en ICT Beleidsplan

Onderwijs en ICT Beleidsplan Onderwijs en ICT Beleidsplan Periode: 2017 - School: Schoolleider: Proces eigenaar van het ICT beleid: Is er een gedragen teambesluit: Versie: Id Beleidsterrein / onderdeel Mogelijke deelvragen Inhoud

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag MCMS. Algemeen Nieuwe opleiding (aanvraag bekostiging nieuwe masteropleiding)

Samenvatting aanvraag MCMS. Algemeen Nieuwe opleiding (aanvraag bekostiging nieuwe masteropleiding) Samenvatting aanvraag MCMS Algemeen Soort aanvraag: Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Nieuwe opleiding (aanvraag bekostiging nieuwe masteropleiding) Stenden Hogeschool Mr. P. Bemelmans, Head

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding In deze bijlage heeft een rectificatie plaatsgevonden per 30 oktober 2012. Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met

Nadere informatie

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen.

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Praktijkplein Titel: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Toepassing: Beknopte samenvatting van twee implementatiemethodieken en hun toepassing bij het implementeren van een operational

Nadere informatie

PostHBO CultuurBegeleider

PostHBO CultuurBegeleider PostHBO CultuurBegeleider Vervolg op ICC en CQ / ICQ; Functiemix: 2014: 40% LB schaal; Doorlopende lijn professionalisering leraren: bachelor Post HBO master Verbinding kunst- en cultuurinstellingen en

Nadere informatie

Introductie Methoden Bevindingen

Introductie Methoden Bevindingen 2 Introductie De introductie van e-health in de gezondheidszorg neemt een vlucht, maar de baten worden onvoldoende benut. In de politieke en maatschappelijke discussie over de houdbaarheid van de gezondheidszorg

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Masterclass Plan van Aanpak Schrijven De Masterclass Plan van Aanpak Schrijven duurt 1 dag en omvat 2 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

1. Voorkennis 2. Recente inzichten en dilemma s 3. Begeleiding 4. Uitwisseling in groepjes 5. Slot: visie op ontwerpgericht onderzoek in de eigen

1. Voorkennis 2. Recente inzichten en dilemma s 3. Begeleiding 4. Uitwisseling in groepjes 5. Slot: visie op ontwerpgericht onderzoek in de eigen * 1. Voorkennis 2. Recente inzichten en dilemma s 3. Begeleiding 4. Uitwisseling in groepjes 5. Slot: visie op ontwerpgericht onderzoek in de eigen begeleiding/organisatie * Studentonderzoek? Eigen onderzoek?

Nadere informatie

POST-HBO OPLEIDING. Forensische psychiatrie. mensenkennis

POST-HBO OPLEIDING. Forensische psychiatrie. mensenkennis POST-HBO OPLEIDING Forensische psychiatrie mensenkennis Post-hbo opleiding forensische psychiatrie Initiatief De post-hbo opleiding is een initiatief van de: Dr. Henri van der Hoeven Stichting (Forum Educatief),

Nadere informatie

Praktijkgericht pakket: Sociaal Ondernemerschap binnen HO

Praktijkgericht pakket: Sociaal Ondernemerschap binnen HO Praktijkgericht pakket: Sociaal Ondernemerschap binnen HO 11-12-2015 Inhoud 1. Project IN C 2. Onderwijsdidactisch 3. Professionalisering 4. Samengevat 11-12-2015 11-12-2015 Project In C 1. Project In

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing Nieuwe opleiding is): Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging

Nadere informatie

MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD

MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD 2017-2018 HVA.NL/MP CREATING TOMORROW MASTER PEDAGOGIEK ALS PEDAGOOG OF LERAAR HOUD JE VAN JE VAK. MAAR NA ENKELE JAREN WERKEN KAN ER EEN MOMENT KOMEN DAT JE

Nadere informatie

Centre of Expertise Healthy Ageing: Innovatie in zorg en welzijn en in onderwijs mbo en hbo

Centre of Expertise Healthy Ageing: Innovatie in zorg en welzijn en in onderwijs mbo en hbo www.healthyageing.net Centre of Expertise Healthy Ageing: Innovatie in zorg en welzijn en in onderwijs mbo en hbo Symposium CoE HA Docenten mbo en hbo Assen, 3 februari 2016 Healthy Ageing Active and Healthy

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW De publieke

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Beroepsproduct (aankruisen) Datum: UITSTEKEND GOED x VOLDOENDE NOG NIET VOLDOENDE

Beroepsproduct (aankruisen) Datum: UITSTEKEND GOED x VOLDOENDE NOG NIET VOLDOENDE BIJLAGE D: SFORMULIEREN BEROEPSPRODUCTEN Bij de beroepsproducten wordt steeds een variant op onderstaand formulier gebruikt. De nadere invulling van de variant is afhankelijk van de geselecteerde criteria

Nadere informatie

TRAINING APPLIED CREATIVITY - ADVANCED PROGRAM WORDT SPECIALIST IN HET CREATIEVE PROCES

TRAINING APPLIED CREATIVITY - ADVANCED PROGRAM WORDT SPECIALIST IN HET CREATIEVE PROCES TRAINING APPLIED CREATIVITY - ADVANCED PROGRAM WORDT SPECIALIST IN HET CREATIEVE PROCES TRAINING: APPLIED CREATIVITY - ADVANCED PROGRAM De wereld verandert continue en in een hoog tempo. Dat vraagt wat

Nadere informatie

Opleiden in het zorgonderwijs? Modules leergangen master

Opleiden in het zorgonderwijs? Modules leergangen master het zorgonderwijs? Modules leergangen master Kies je eigen professionaliseringstraject Ben je docent of (praktijk)opleider in het hoger gezondheidszorg onderwijs (HGZO)? Of ben je werkzaam in de zorg en

Nadere informatie

PROFESSIONAL LEARNINg & DEvELOPMENT. MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement. de maakindustrie

PROFESSIONAL LEARNINg & DEvELOPMENT. MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement. de maakindustrie PROFESSIONAL LEARNINg DEvELOPMENT MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement In de maakindustrie MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement In de maakindustrie AMBITIE, ACTIE EN RESULTAAT IN INNOvATIE De Universiteit

Nadere informatie

IK WIL DE MOGELIJKHEDEN VAN ONLINE ONDERWIJS VERKENNEN WAAR BEGIN IK?

IK WIL DE MOGELIJKHEDEN VAN ONLINE ONDERWIJS VERKENNEN WAAR BEGIN IK? IK WIL DE MOGELIJKHEDEN VAN ONLINE ONDERWIJS VERKENNEN WAAR BEGIN IK? Dit stappenplan neemt je mee langs vragen die relevant zijn als je online onderwijs wilt ontwikkelen: waarom wil je inzetten op online

Nadere informatie

Minor Licht Verstandelijk Beperkt

Minor Licht Verstandelijk Beperkt Minor Licht Verstandelijk Beperkt Academie voor Sociale Studies Inleiding De minor Licht Verstandelijk Beperkt biedt een inspirerend en intensief half jaar deskundigheidsbevordering op het gebied van werken

Nadere informatie

Assessor : Resultaat: O V G U

Assessor : Resultaat: O V G U Assessment Iminor Naam Student : Datum : Assessor : Resultaat: Projectmatig werken Competentie: De educatief multimediaal ontwikkelaar is organisatorisch competent waar het gaat om de realisatie van het

Nadere informatie

Onderwi Leren en Levensb

Onderwi Leren en Levensb Onderwi Leren en Levensb Leren en Innoveren Masteropleiding deeltijd Amsterdam Den Haag Onderwijs, Leren en Levensbeschouwing Masteropleiding Leren en Innoveren Het onderwijs is altijd in beweging. Kinderen

Nadere informatie

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer?

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? De Week van de Ondernemer doet het gehele jaar onderzoek naar de belangrijkste uitdagingen van ondernemers. We presenteren hierbij de belangrijkste uitkomsten.

Nadere informatie

Program overview. Year 2010/2011 Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science

Program overview. Year 2010/2011 Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science Program overview 07-Oct-2017 18:22 Year 2010/2011 Organization Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science Education Minors EWI Code Omschrijving ECTS EWI-MI-151-10 EWI-MI-151-10 Minor Entrepreneurship

Nadere informatie

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek.

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. In de BEROEPSCOMPETENTIES CIVIELE TECHNIEK 1 2, zijn de specifieke beroepscompetenties geformuleerd overeenkomstig de indeling van het beroepenveld.

Nadere informatie

Intercultureel vakmanschap in de stage

Intercultureel vakmanschap in de stage Handreiking C Intercultureel vakmanschap in de stage Handreiking voor hsao-opleidingen en stageverlenende instellingen in de jeugdzorg HBO-raad, oktober 2012 Project intercultureel vakmanschap in het hsao

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen 2013, code L13-4 Voor huisartsen, managers en bestuurders van gezondheidscentra, managers en bestuurders

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel Media en Entertainment Management

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel Media en Entertainment Management Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens

Nadere informatie

70:20:10 CONSULTANT. Slimmer werken en leren met 70:20:10. Programma met certificaat van 70:20:10 Institute

70:20:10 CONSULTANT. Slimmer werken en leren met 70:20:10. Programma met certificaat van 70:20:10 Institute Programma met certificaat van 70:20:10 Institute 70:20:10 CONSULTANT INGREDIËNTEN: MELD JE HIER AAN DOING SHARING KNOWING Performance Detective Performance Architect Performance Master Builder Performance

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement. inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook. trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken

Leergang Opleidingsmanagement. inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook. trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken Leergang Opleidingsmanagement inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook Voor : trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken 2 Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie