NHL HOGESCHOOL INSTITUUT ZORG & WELZIJN HBO MASTEROPLEIDINGEN. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NHL HOGESCHOOL INSTITUUT ZORG & WELZIJN HBO MASTEROPLEIDINGEN. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: http://www.zwt.nhlmagazines."

Transcriptie

1 NHL HOGESCHOOL INSTITUUT ZORG & WELZIJN HBO MASTEROPLEIDINGEN Voor meer informatie kunt u terecht op onze website:

2 INHOUDSOPGAVE 03 Waarom een opleiding Digitale Innovatie in Zorg & Welzijn 03 Wisselwerking tussen theorie en praktijk 04 Het curriculum in overzicht 04 De vier Masterclasses 05 De vier leerlijnen 05 Didactische vormgeving 06 Instroomeisen 07 Masteropleiding 1: Signaleren & Analyseren 10 Masteropleiding 2: Ontwerpen & Co-creëren 13 Masteropleiding 3: Innoveren & Implementeren 16 Masteropleiding 4: Afstuderen 03 Master DIZW IK BEN HET ZAT MOET HET JAAR WOR- DEN WAARIN ER SCHOT IN KOMT. WIJ MOETEN ERVOOR ZORGEN DAT WIJ IN 2014 DE PRO- CESINNOVATIE VEEL SCHERPER VAN DE GROND KRIJGEN. (MINISTER BS EDITH SCHIPPERS) Waarom een master Digitale Innovatie in Zorg & Welzijn? Vanuit zowel de zorg- als welzijnssector worden al enkele jaren ontwikkelingen gesignaleerd die de beroepen in deze sectoren in belangrijke mate zullen veranderen. Om in te spelen op deze ontwikkelingen, wordt het belang van de toepassing van digitale technologie in zorg en welzijn breed onderkend en innovaties worden actief gestimuleerd door de Rijksoverheid en de sector. Toepassingen van telemedicine, ehealth, domotica, online hulpverlening, etc. dragen bij aan een efficiëntere en effectievere (organisatie van) zorg en ondersteuning en faciliteren bovendien de eigen regie en zelfredzaamheid van de hulpvrager. Bij toepassing van ehealth binnen zorg en welzijn staat het technische aspect vaak voorop. Voor een succesvolle implementatie is de sociale kant van innovatie echter net zo belangrijk en hiervoor zijn de inzichten en ervaringen vanuit de zorg- en welzijnspraktijk cruciaal. Het zijn de hoog gekwalificeerde professionals die met kennis en ervaring vanuit de zorg- en welzijnssector een brugfunctie kunnen vervullen naar de digitale wereld en een stimulerende rol hebben naar de professionals in hun eigen beroepsveld. Een professionele master opleiding op het snijvlak van Zorg, Welzijn en Digitale Innovatie kan voorzien in de behoefte aan professionals die een leidende rol spelen bij deze technologische, sociale en organisatorische veranderprocessen. De NHL Hogeschool is reeds enige tijd actief rond het thema enabling technologies. Het starten van een professionele masteropleiding op het gebied van Digitale Innovatie in Zorg & Welzijn past binnen dit beleidsspeerpunt. Wisselwerking tussen theorie en praktijk De HBO-Master Digitale Innovatie in Zorg & Welzijn is competentiegericht: u werkt integraal aan de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en attitude. Het gaat hierbij om beroepssituaties en -taken die in een specifieke context worden uitgevoerd en waarbij van de beroepsbeoefenaar een passende aanpak, activiteiten en een oplossing worden verwacht. Binnen de opleiding werkt u daarom aan opdrachten in en voor de eigen werkomgeving. De integrale opdracht die in elke masterclass centraal staat, voert u uit in de context van de (eigen) beroepspraktijk.

3 04 Master DIZW 05 Master DIZW Jaar 1 (30 EC) Jaar 2 (30 EC) Het curriculum in overzicht Vier Masterclasses MC1 MC2 MC3 MC4 Signaleren & analyseren Ontwerpen & co-creëren Innoveren & implementeren Afstuderen DE OPLEIDING KENT 4 Vier leerlijnen In de conceptuele leerlijn maakt u ken- In de onderzoek & ontwerp leerlijn leert ving, behoeften en kenmerken van de tieontwikkeling van de student in de HET BETREFT EEN TWEEJARIGE DEELTI- Het curriculum is opgebouwd uit 4 modules, de zogenaamde Masterclasses, Conceptuele leerlijn Tags: Ordening in wereld ehealth, Persuasive technology, ehealth binnen beroepsmatige kaders, verandermanagement, business modeling, ethiek LEERLIJNEN DIE DOOR HET HELE CURRICU- nis met de belangrijkste conceptuele kaders om de toepassing van digitale u vraagstukken in de (eigen) beroepspraktijk te benaderen vanuit een doelgroep is hierin het uitgangspunt.in de vaardighedenleerlijn oefent u diver- persoonlijke professionele ontwikkelingsleerlijn. JDOPLEIDING VAN IN elk bestaande uit 15 ects. Deze oplei- LUM LOPEN. innovatie binnen zorg- en welzijn te onderzoekende houding. Gebruikma- se rollen die u in de praktijk zult tegen TOTAAL 60 ECTS (ÉÉN ECTS -EUROPESE STU- DIEPUNT- STAAT GE- ding richt zich vooral op vernieuwingen in de praktijk; daarom nemen we de methodische (ontwerp)cyclus (proble- Onderzoek & Ontwerp Tags: Onderzoek en ontwerp cyclus, kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksvaardigheden, EBP, design thinking, human centered design actie- en ontwerpgericht onderzoek kunnen duiden, beoordelen en in de praktijk te brengen. Zie de figuur op pagina 4 voor een aantal onderwerpen kend van passende methoden, leert u hoe onderzoek is in te zetten om het ontwerpen en implementeren van komen: als gebruiker en (mede)ontwerper van toepassingen, maar ook als adviseur en verbinder tussen partijen Verderop in deze brochure kunt u meer lezen over de inhoud van de verschillende masterclasses. LIJK AAN 28 STUDIE- emanalyse, ontwerpen en implemen- (tags) dat aan de orde komt. innovatieve toepassingen te onder- en disciplines. Gedurende de hele oplei- BELASTINGSUREN). teren, evalueren) als ordenend principe voor de masterclasses. Zie de kolommen in het figuur hiernaast. Vaardigheden leerlijn Tags: Online hulpvaardigheden, vaardigheden projectmanagement (projectmatig werken, adviseur, communicator, coach) steunen. Ontwerpen vanuit de bele- ding is er aandacht voor de competen- Persoonlijke ontwikkeling leerlijn Tags: Reflectieve professional, ruimte voor persoonlijke leerdoelen, beroepsvisie Didactische vormgeving Review opdracht Innovatief ontwerp Veranderplan Eindthesis Het leren binnen de master DIZW is Omdat digitale innovatie het inhoudelij- zowel individueel als interactief. De ke kernpunt vormt van de opleiding, zal studenten aan de opleiding zijn afkom- u dit ook in de didactische werkvormen stig vanuit verschillende werkvelden. terug zien. Vanuit het credo practice what you preach zet de opleiding Dit betekent dat u in de opleiding mul- meerdere vormen van digitaal leren in tidisciplinair samenwerkt, kennis en (oefeningen/games, open courseware, In Masterclass 1 richt u zich op het signaleren en analyseren van ontwikkelingen in de eigen praktijk: welke mogelijkheden en uitdagingen biedt digitale technologie hierbinnen? Tot welke concrete toepassingen leidt In Masterclass 2 staat het ontwerpen en co-creëren (van innovatieve oplossingen) centraal: u leert wat er komt kijken bij het (samen)werken aan innovatieve toepassingen en werkt aan een eigen concreet innovatief ontwerp. In Masterclass 3 richt u zich op het implementeren van deze oplossingen in de praktijk en de veranderingen die hierbij komen kijken. U leert hoe rekening te houden met de organisatorische c.q. sociale context waarbinnen de (te- Masterclass 4 integreert de kennis uit eerdere Masterclasses in een eindopdracht: dit is de afstudeerfase van de masteropleiding. Het onderwerp van de eigen thesis bepaalt de inhoud van deze Masterclass. inzicht krijgt in andere werksoorten en over de grenzen van de eigen beroepspraktijk heenkijkt. Deze aanpak draagt ertoe bij dat u zich bekwaamt in het vanuit verschillende perspectieven benaderen van vraagstukken. apps, e-consults, social media voor communicatie tussen studenten, etc.). dit en wat vindt u hiervan? In een re- Dit alles vanuit een user-centered per- chnologische) vernieuwing een duurza- viewopdracht geeft u een kritisch en spectief en oog voor de doelcontext:. U me plaats moet krijgen en stelt hier- onderbouwd oordeel. leert dat implementeren begint bij de voor een veranderplan op. eerste ontwerpstappen.

4 06 Master DIZW 07 Master DIZW Instroomeisen Masterclass 1: Signaleren & Analyseren Op grond van een intake-assessment wordt door de opleiding beoordeeld of u toelaatbaar bent. Daarbij gelden de volgende aandachtspunten: Een afgeronde bacheloropleiding binnen het sociaal-agogisch of gezondheidszorg Introductie Masterclass 1 domein is een eis (Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Cultureel Maatschappelijke Vorming, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Creatieve Therapie, Pedagogiek, (Sociaal Psychiatrische) Verpleegkunde, GezondheidsStudies, Fysiotherapie, andere (para)medische opleidingen) of een WO-bachelor sociale of Gezondheidswetenschappen; In Masterclass 1 (MC1) zet u de eerste stappen binnen de master DIZW. Centraal in deze masterclass staat het signaleren en analyseren van vraagstukken die momen- Het belangrijkste product dat u in MC1 gaat opleveren is een review-opdracht over een bestaande ehealth-toepassing. De vier verschillende leerlijnen die door de gehele oplei- Een relevante werkplek binnen het sociaal-agogische of gezondheidszorg domein; Als iemand geen relevante werkplek (meer) heeft, kan het lectoraat I-Human voorzien in relevante praktijkopdrachten. Bijvoorbeeld bij net afgestudeerde bachelor studenten; teel spelen in de zorg- en welzijnspraktijk en hoe digitale innovatie hierbij een rol kan spelen. U oriënteert zich op verschillende (theoretische) kaders en inzichten en werkt aan uw vaardigheden ding lopen bieden u hierbij ondersteuning. We onderscheiden: de conceptuele leerlijn (CL), de onderzoek & ontwerp leerlijn (OOL), de vaardighedenleerlijn (VL) en de persoonlijke profesionele ontwikkelingsleerlijn (PPO). content/mind design gap, needs & content analysis set objectives Toezegging van de (eigen) organisatie om binnen de functie voldoende tijd, ruimte en faciliteiten te krijgen om opdrachten vanuit de opleiding uit te voeren; om hiermee kritisch naar innovatie te kijken en hierover een onderbouwd oordeel te formuleren. We gaan hier kort in op wat de leerlijnen binnen deze Masterclass inhouden. construct prototype (design utilize prototype (research) Voor deze professionele Masteropleiding is ervaring binnen het uitvoerende werk natuurlijk van meerwaarde. In de figuur hiernaast van het Design Science Framework (dit model gebruiken we als leidraad voor de opbouw van de opleiding) is dat met name de fase van design gap, needs & content analysis. In de andere masterclasses ligt de focus op andere fasen die het model onderscheidt. TOO OFTEN WE ENJOY THE COMFORT OF OPINION WITHOUT THE DISCOMFORT OF THOUGHT. JOHN F. KENNEDY social system development form/matter

5 08 Master DIZW 09 Master DIZW Masterclass 1: Signaleren & Analyseren Masterclass 1: Signaleren & Analyseren De Conceptuele leerlijn De Onderzoek & Ontwerp leerlijn De Vaardighedenleerlijn De integrale opdracht Binnen deze leerlijn worden de belangri- De Ma DIZW dient te beschikken over com- toepassingen dient u zich te richten op de De Vaardighedenleerlijn is bedoeld om ervaring op te doen met hoe de ui- De integrale opdracht van MC1 bestaat uit jkste conceptuele kaders aangereikt om Met verschillende inzichten en theorieën petenties om de uitvoeringspraktijk verder (gebruikers)ervaringen van de betrokkenen tvoering, het ontwerp of implementeren van ehealth-toepassingen zijn ui- het schrijven van een review en het eta- innovatieve (technologische) toepassingen leert u in een review-opdracht een onder- te ontwikkelen en te verbeteren. Binnen (user centered design, co-creatie tussen twerking heeft in de praktijk. Enerzijds werkt de MaDIZW hiermee aan zijn leren van bijbehorende onderzoeksvaar- binnen zorg- en welzijn te kunnen duiden bouwd oordeel te vormen over ehealth to- deze leerlijn werkt u aan de kennis en va- ontwerpers en gebruikers), maar ook op de eigen relevante vaardigheden, anderzijds doet hij hiermee ervaringskennis digheden Toetsing geschiedt in het het en te beoordelen. U krijgt over verschillende epassingen: Past de toepassing goed bij de ardigheden die hiervoor nodig zijn. U leert uiteindelijke uitwerking die ermee beoogd op die in de rol van innovator of begeleider van meerwaarde kan zijn. MC1 zogenaamde assessment for learning. theorieën en ontwikkelingen kennis aange- kenmerken en behoeften van de doelgro- om complexe vraagstukken in de (eigen) wordt bij de doelgroep (zorg- en hulpver- bevat een korte training online communicatie, die toepasbaar is voor zowel boden, en wordt toegerust om zelfstandig ep? Draagt de toepassing bij aan de doelen, beroepspraktijk te benaderen vanuit een leningsdoelen). de zorg- als welzijnsprofessional. Review Presentatie belangrijke ontwikkelingen te kunnen si- (methodische) visie en werkprocessen die de onderzoekende houding, gebruikmakend In de reviewopdracht staat een door u De presentatie geeft een verantwoording gnaleren en in kaart te brengen. organisatie kent? Wordt er voldoende rekening gehouden met ethische en veiligheid- van een adequate onderzoeksbenadering en methodologie. Binnen deze eerste masterclass - ten behoeve van de eindopdracht (review) - De leerlijn Persoonlijke Professionele Onwikkeling gekozen digitale innovatieve toepassing centraal die reeds voor de zorg- en welzi- bij de inhoudelijke keuzes in het essay. Het is aanvullend op het schriftelijk onderdeel In de eerste masterclass van deze opleiding oriënteert u zich op wat technologische innovatie in zorg en welzijn inhoudt. Als Master DIZW dient u te beschikken over gedegen kennis van een breed palet aan toepassingen van digitale innovatie in zorg saspecten? Welke kosten zijn gemoeid met de ontwikkeling en inzet van de toepassing en wat kan het op termijn opleveren? De meeste inzichten en theorieën die bij het beantwoorden van deze vragen nodig zijn, In deze leerlijn oriënteert u zich weliswaar op reguliere benaderingen van (praktijk)onderzoek, maar deze opleiding zal zich met name toespitsen op ontwerpgericht onderzoek. Ons uitgangspunt is dat ontwerpen werkt u aan uw vaardigheden om bronnenonderzoek te doen, enerzijds door het raadplegen van relevante wetenschappelijkeen vakliteratuur en anderzijds door een kleinschalig oriënterend onderzoek in de (eigen) praktijk te doen. In de PPO (Persoonlijke Profesionele Ontwikkelingsleerlijn) wordt de opbouw van de opleiding en de rationale achter de competenties uitgelegd. Dit heeft u nodig om tijdens de opleiding bewuste keuzes te maken over hoe u uw competenties wilt gaan aantonen met de toetsen die u tijdens de opleiding maakt (in de verschillende masterclasses). jnspraktijk ingezet wordt. Met de verschillende inzichten en theorieën leert u een onderbouwd oordeel te vormen over deze ehealth-toepassing (een website, een app, etc.) aansluitend bij het beoogde doel, kenmerken en behoeften van de doelgroep, omdat het (1) een onderbouwing geeft van de bronnen (vanuit literatuur en praktijk) en (2) aandacht heeft voor uw ontwikkeling als kritische en onderzoekende professional. en welzijn (mhealth, online hulpverlening, worden in de conceptuele leerlijn behandeld. van en onderzoek doen naar innovatieve ontwerpkenmerken, etc. De review is een cliëntportalen, serious gaming, domotica, toepassingen hand in hand gaan. U maakt goed opgebouwd en aantrekkelijk leesbaar etc.) en weet u wat hierin state-of the-art kennis met design thinking en design rese- stuk, geschreven voor een professional die is. arch. Als ontwerper/onderzoeker van deze geïnteresseerd is in de beschreven problematiek. De review beslaat ca. tussen 10 en 15 pagina s A4 (een interactief equivalent is in overleg ook mogelijk).

6 10 Master DIZW 11 Master DIZW Masterclass 2: Ontwerpen & Co-creëren Masterclass 2: Ontwerpen & Co-creëren Introductie Masterclass 2 De Conceptuele leerlijn De Onderzoek & Ontwerp leerlijn In MC1 heeft u geleerd hoe u (digitale) designers perspectief. Om als innovator en Binnen deze leerlijn worden conceptuele In MC1 heeft u reeds kennis gemaakt met Design thinking komt ook in deze leerlijn views, etc.) en toont in een onderzoeksplan ontwikkelingen in het zorg- & welzijnsdo- verbinder een brug te kunnen slaan tussen kaders aangereikt voor het ontwikkelen enkele inzichten uit de persuasive technolo- aan bod, maar nu gericht op de concreet in aan hoe u hiermee een ontwerpproces op mein signaleert en analyseert. Aan de hand het zorg- en welzijnsdomein en het tech- van technologische toepassingen voor de gy : hoe kan een app of website een gebruiker te zetten onderzoeks- en ontwerpmetho- adequate wijze kunt monitoren. van theoretische inzichten keek u kritisch nologische, dient u kennis te maken met zorg- en dienstverlening. Welke inzichten en (cliënt en/of professional) motiveren tot het den (design research). naar concrete toepassingen van technolo- inzichten en werkwijzen vanuit dit andere werkwijzen zijn nodig om deze toepassing beoogde gedrag? Welke (sociaal)-psycholo- Praktijkonderzoek faciliteert niet alleen gische innovatie en beoordeelde op essen- domein. betekenisvol, bruikbaar en effectief te ont- gische mechanismen spelen hierbij een rol? Bij het tot stand komen van een ontwerp het ontwerpproces, maar dient ook om uw tiële aspecten de kwaliteit ervan. Daarnaast werpen en implementeren? Hiertoe willen Draagt het ontwerp bij aan de inhoudelijke van een (digitale) interventie, worden veel uit- eindelijke ehealth-toepassing te le- introduceerde MC1 design thinking: het proces van design thinking combineert U zult echter ook de gemeenschappelijkheid herkennen: net als professionals in de zorg- content/mind we u nader kennis laten maken met de filosofie achter design thinking. Deze metho- visie c.q. methodische kaders van uw organisatie? Hoe vertalen deze inhoudelijke beslissingen gemaakt. Sommige van deze beslissingen kunnen worden gefundeerd gitimeren. De roep om effectief bewezen interventies wordt in de zorg- en dienst- empathie (begrip van de context van het probleem) en creativiteit (het genereren van inzichten en oplossingen) met rationaliteit of hulpverlening, gaat de ontwerper van een ehealth-toepassing uit van de behoeften en ervaringen van de doelgroep: user centered design gap, needs & content analysis set objectives construct prototype (design de wordt veel gehanteerd bij ontwerpen en implementeren van digitale innovatie. Hierbij is juist het mensgericht, empathisch keuzes zich vervolgens naar de benodigde functionaliteit van de toepassing en wat is hierbij technisch mogelijk? Welke vormtech- door onderzoek vooraf, andere kunnen pas verderop in het innovatietraject worden geverifieerd. Vaak zijn de behoeften van verlening steeds luider. Op welke manier zijn gebruikerservaringen en ook de mogelijke effecten van het innovatief ontwerp te me- (het analyseren en afstemmen van oplossingsrichtingen binnen deze context). design, cocreatie tussen ontwerpers en gebruikers. utilize prototype (research) social system development innoveren een belangrijk uitgangspunt. Er is ruimte om creatief en out-of-the box tot oplossingsmogelijkheden te komen. Deze nische- en grafische ontwerpkeuzes passen bij de beoogde doelgroep? gebruikers en de (technische) requirements niet vooraf helder aan te geven. Dit vergt een zgn. agile (=snel, lenig) werkwijze van ten? Hoe maakt u deze effecten meetbaar en welke kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden zet u hiervoor in? Ook dit MC2 bouwt hierop voort. U doorloopt ditmaal zelf het proces om tot een innovatief Uw eindproduct bestaat uit een prototype of proof of principle voor een multimediaal ar- form/matter worden vervolgens in co-creatie met de betrokkenen verbeterd in een iteratief onder- In deze masterclass gaan we op deze aspecten in zodat u het ook in een eigen design thinking: het doorlopen van meerdere iteraties die voortdurend het leer- en is een onderdeel van uw onderzoeksplan. ontwerp te komen. In termen van het De- tefact (zoals een website, app, etc.) met bij- zoeks- en ontwerpproces. innovatietraject weet in te zetten. keuzeproces stuurt. U maakt kennis met sign Thinking Framework (zie figuur) start behorende documentatie over het ontwerp- verschillende methoden (scrumming, user u wederom bij de gap-analysis, maar ligt proces. Uw stelt tevens een onderzoeksplan stories, empathy maps, focusgroup-inter- de nadruk ditmaal op het ontwikkelen (de- op voor een proces- en effectevaluatie ten sign & research) van een prototype. U komt behoeve van het innovatief ontwerp. voor de uitdaging te staan een vraagstuk uit uw eigen praktijk te benaderen vanuit een

7 12 Master DIZW 13 Master DIZW Masterclass 2: Ontwerpen & Co-creëren Masterclass 3: Innoveren & Implementeren De Vaardighedenleerlijn De integrale opdracht Introductie Masterclass 3 Een ontwerpproces brengt veel onzekerheid met zich mee: wat gaat de digitale innovatie precies opleveren? U leert concrete methoden en tools in te zetten om inzichtelijk te maken welke stakeholders welke belangen hebben, hoe u onzekere taken kunt plannen, en hoe u bewegingsruimte kunt creëren in de organisatie (i.e. scrumming, sprint planning, idea advocacy en enkele werkwijzen die geïntroduceerd zijn in de O&O leerlijn). Uw eindproduct bestaat uit enkele onderdelen die samen een logisch geheel vormen. U gaat zelf ervaren wat het is om te komen tot een ont werp voor een digitale innovatie. Omdat het niet om het feitelijke eindresultaat gaat, maar om het daadwerkelijk ervaren van cruciale momenten in een ontwerpproces, biedt MC2 u een serie van authentieke praktijksituaties. Het traject en uw handelen hierbij is erg belangrijk. Daarom houdt u ook de documentatie van het ontwerptraject zorgvuldig bij: dit is onderdeel van de beoordeling. Ten tweede zet u een onderzoeksplan op voor het monitoren van het ontwerpproces en het meten van de resultaten die u met de interventie beoogt. Om te komen tot de inzet van zinvolle digitale ehealth/esocialwork toepassingen, heeft u zich in MC1 en MC2 beziggehouden met het analyseren van praktijksituaties waarin (technologische) innovatie van meerwaarde kan zijn en het ontwerpen / creëren van een (concept) toepassing zelf. Tijdens deze masterclasses bent u tot het inzicht gekomen dat een innovatief ontwerp (het zgn. design in the small ) weinig kans van slagen heeft als het niet past in de zichten en belangen? Welke nieuwe bekwaamheden worden er van de professionals gevraagd? Hoe moeten werkprocessen anders ingericht worden? Waarop moet de ehealth/esocialwork toepassing worden aangepast? Het belangrijkste product dat u binnen deze masterclass gaat maken - de integrale opdracht - is een implementatieplan met een advies aan de organisatie welke veran- content/mind design gap, needs & content analysis set objectives construct prototype (design werkprocessen, organisatiestructuur encultuur en sociale interactie met de klantgroep (het zgn. design in the large ). Het deringen nodig zijn om de invoering van een ehealth/esocialwork toepassing te doen slagen. utilize prototype (research) social system development CREATIVITY IS JUST CONNECTING THINGS. WHEN YOU ASK CREATIVE PEOPLE HOW THEY DID SOMETHING, THEY FEEL A LITTLE GUILTY BECAUSE komt in de praktijk echter vaak voor dat er te weinig aandacht is voor deze social system development (zie Design Science Framework hiernaast). form/matter THEY DIDN T REALLY DO IT, THEY JUST SAW SOMETHING. IT SEEMED OBVIOUS TO THEM AFTER A WHILE MC3 richt zich daarom op vraagstukken die spelen bij het implementeren van technologische innovaties in het sociale en orga- STEVE JOBS nisatorische systeem: Hoe is draagvlak te creëren bij mensen met uiteenlopende in-

8 14 Master DIZW 15 Master DIZW Masterclass 3: Innoveren & Implementeren De Praktijkgerichte Onderzoeksleerlijn (8ECTS) Masterclass 3: Innoveren & Implementeren De Conceptuele leerlijn De Onderzoek & Ontwerp Leerlijn De Vaardighedenleerlijn Binnen deze leerlijn worden de belangrijkste hieromtrent? Welke kosten en baten gaan Deze leerlijn heeft als doel om vraagstukken De door u gekozen benadering en methoden In de Vaardighedenleerlijn oefent u het handelen naar de inzichten die u op het conceptuele kaders aangereikt over hoe ve- gemoeid met de ontwikkeling en inzet van in de (eigen) beroepspraktijk vanuit een kriti- helpt deze processen tevens te verduurza- gebied van verandering en implementatie krijgt aangeboden in deze master- rander- en implementatieprocessen zijn te de innovatie? Kennis over verschillende im- sche houding te benaderen, gebruikmakend men doordat de gebruikers hierbij als me- class. In uw rol als regisseur en verbindende schakel in het veranderproces doet initiëren en te begeleiden. Als het gaat over plementatiemodellen, (social) business mo- van een adequate onderzoeksbenadering en deonderzoekers en -ontwerpers een eigen u ervaring op in geven van advies en coaching in multidisciplinaire teams en hoe de kunst van het veranderen, maakt u ken- deling, communicatiestrategie en -planning, -methodologie. verantwoordelijkheid krijgen. te handelen bij weerstanden. U toont uw ondernemerszin door de inhoudeli- nis met inzichten in o.a. veranderkundige en projectmatig creëren, helpen u een in- jke en strategische keuzes in het implementatieproces overtuigend te presen- modellen, persoonlijk leiderschap en multi- terventie- en integratieplan te ontwikkelen In masterclass 3 leert u hoe onderzoek is in Binnen deze derde masterclass werkt u - teren. Omdat het in deze training gaat om het tonen van adequaat gedrag in disciplinair samenwerken. Als change agent waarin u oog houdt voor de vele facetten die te zetten om organisatorische veranderin- ten behoeve van de eindopdracht - aan een concrete praktijksituaties, oefent u onder andere met casuïstiek in een (online) binnen uw organisatie leert u hiermee pas- in het implementatietraject meespelen. gsprocessen te monitoren en te faciliteren. interventie- en integratieplan. Overigens spelsimulatie. sende strategieën te kiezen om de benodig- In termen van design thinking ligt hiermee maakt u binnen deze leerlijn ook kennis met de sociale innovatie in gang te zetten. Hoewel aandacht voor de sociale context de nadruk op de fasen implement en learn. Praktijkgericht (ontwerp)onderzoek biedt mogelijkheden om betrokkenen een actie- het analyseren van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens en treft u voorbereidingen op uw eindthesis (Masterclass 4) door het De integrale opdracht een voornaam aspect is, zijn er ook andere ve rol te geven in het innovatieproces: Wat formuleren van een onderzoeksvoorstel. In de fase van veranderen en imple- bijstellen en doorvertalen, zijn voor- aandachtspunten bij de implementatie van (technologische) innovatie belangrijk: Hoe sluit een toepassing aan bij de vakinhoudelijke visie en de werkprocessen die de organisatie kent? Is er aandacht voor de ethische- TO IMPROVE IS TO CHANGE, TO PERFECT IS TO CHANGE OFTEN (W. CHURCHILL) werkt wel en wat werkt niet? en Welke verdere aanpassingen zijn daarbij nodig? Daarmee is het onderzoek niet louter gericht op het verzamelen van gegevens over veranderings- en implementatieprocessen menteren (MC3) is het van belang na te denken over de elementen die bijdragen aan een betekenisvolle en duurzame verandering in uw organisatie. U toont aan rekening te kunnen beelden van stappen die u daarbij in afstemming met alle betrokken disciplines neemt. De integrale opdracht van MC3 bestaat uit het schrijven van een interventie- en integratieplan en en veiligheidsaspecten, wet- en regelgeving en hun uitwerking. houden met de o.a. organisatorische, het verzorgen van een presentatie sociale, vakinhoudelijke en bedrijf- voor belanghebbenden en de opvol- seconomische aspecten die bij de ging daarvan. Voor beide krijgt u een implementatie van (digitale) vernieu- beoordeling (c.q. cijfer). wing gemoeid gaan. Het overdenken, op papier uitwerken, communiceren,

9 16 Master DIZW Masterclass 4: Afstuderen Introductie Masterclass 4 CONTACT In deze laatste masterclass van de opleiding integreert u de opgedane kennis en vaardigheden uit de voorafgaande masterclasses. worden getoetst. Waar bij de vorige masterclasses een focus lag op een deel van het Design Science Framework (zie hiernaast), Master DIZW NHL Hogeschool Rengerslaan DD Leeuwarden Deze verwerkt u in uw eindthesis, op basis waarvan alle opleidingscompetenties zullen doorloopt u voor de eindthesis alle stappen. Inhoud van de leerlijnen en werkvormen t +31 (0) f +31 (0) Deze Masterclass heeft geen inhoudelijk onderwijsprogramma, en heeft daardoor ook content/mind geen indeling naar leerlijnen. Het program- middels groepsconsultatie. Op enkele momenten zijn er presentaties en peerreviews. Waar nodig wordt dit aangevuld met indivi- i e De eindopdracht ma design bestaat gap, voornamelijk needs & content uit thesisbegeleiding. Deze begeleiding vindt primair plaats analysis duele set objectives consultatie (op afspraak). construct prototype (design U kiest voor een actueel thema of knelpunt binnen de eigen organisatie of beroepsom- of prototype (bij een ontwerponderzoek) of een interventie/integratie/implementatie- utilize prototype (research) geving. Dit op voorwaarde dat het onderwerp relevant is voor en ondersteund wordt door plan. Dit laatste kan een optie zijn als uw onderwerp ook in de voorgaande master- social system development deze organisatie / beroepsomgeving. Het class centraal heeft gestaan. U kan echter form/matter eindwerk bestaat voor een belangrijk deel ook voor verbreding kiezen en een nieuw uit het doen van onderzoek en leidt altijd onderwerp uitwerken. De best passende en tot een vertaling naar de praktijk. Dit kan in haalbare vorm van uw eindwerk bespreekt u de vorm van een reeks van concrete, onder- met uw begeleidend docent. bouwde aanbevelingen, maar u mag dit ook nader uitwerken naar een proof of principle

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Auteur(s): M. Nieuwenhuijse M. Wit K. van Beurden W. Brouwer A. Cordia B. Meijer S. van Stroe Master industriële innovatie Hogeschool Rotterdam, Hogeschool

Nadere informatie

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Auteurs: Met medewerking van: MSc Marleen Wilschut (Nederlands

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Deel 1: Studiegids... 6 Hoofdstuk 1 Visie op het onderwijs...

Nadere informatie

STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN

STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN REWWWIRED ALVIN GOH, JOEP VAN DER POEL, QUINT THOOLEN, EVIANNE VERHAGEN EN MARIJN WILLEMSE. Welkom De start van een nieuwe opleiding betekent

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Goed beslissen over beroepsbekwaamheid in het hbo

Goed beslissen over beroepsbekwaamheid in het hbo -- Praktisch artikel Goed beslissen over beroepsbekwaamheid in het hbo Dit artikel is het tweeënzestigste in een serie praktische artikelen over onderwijsinnovatie. Deze serie heeft de bedoeling om mensen

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

De baan die bij me past

De baan die bij me past Passend onderwijs en zorg H. te Braake-Schakenraad en M. Voets Met medewerking van M. van de Laar en W. Schafrat De baan die bij me past Oriëntatie op kwalificatie in het vso De baan die bij me past Oriëntatie

Nadere informatie

Onderwijsleiderschap. Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden. Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap

Onderwijsleiderschap. Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden. Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap Onderwijsleiderschap Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap Programmagids 2013 Onderwijsleiderschap 2013 Inhoud pagina

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO DE WEG NAAR EXCELLENTIE BEGINT BIJ EEN ADEQUAAT OPGELEIDE DOCENT INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 BEROEPSPROFIEL EN KWALIFICATIEDOSSIER 5 Basistaken 6 Voorbeelden van keuzetaken

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Werken met een elektronisch portfolio

Werken met een elektronisch portfolio Werken met een elektronisch portfolio Jan van Tartwijk Erik Driessen Babet Hoeberigs Jacqueline Kösters Magda Ritzen Karel Stokking Cees van der Vleuten SURF / Wolters Noordhoff Deze uitgave is tot stand

Nadere informatie

BoKS Body of Knowledge and Skills

BoKS Body of Knowledge and Skills BoKS Body of Knowledge and Skills Adviespraktijk - Basisactiviteiten - Competenties Professionalisering Adviesprofielen Het adviesproces Competenties Gedragscode - Uitgangspunten - Gedragsregels Geschiedenis

Nadere informatie

Werken met een elektronisch portfolio

Werken met een elektronisch portfolio Werken met een elektronisch portfolio Jan van Tartwijk Erik Driessen Babet Hoeberigs Jacqueline Kösters Magda Ritzen Karel Stokking Cees van der Vleuten SURF / Wolters Noordhoff Deze uitgave is tot stand

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Master Product Design

Master Product Design Master Product Design Master Product Design Master Product Design Inleiding 1. De Master Product Design 1.1 Investering in tijd 1.2 Diploma 1.3 Studiekosten 1.4 Toelating 1.5 Meer informatie en aanmelden

Nadere informatie