Voorwaarden Davilex Online

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden Davilex Online"

Transcriptie

1 Voorwaarden Davilex Online Artikel 1: Definities In deze Davilex Online Voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenissen gehanteerd: a. Davilex: Davilex Software B.V. b. Afnemer: een natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Davilex een Overeenkomst heeft gesloten dan wel de gebruiker van de dienst. c. Accountant: een administratieve dienstverlener ten behoeve van derden op commerciële basis. d. Gebruiker: Afnemer en/of een medewerker van Afnemer e. Medewerker: een werknemer van Afnemer of van Davilex, dan wel een natuurlijk persoon die toestemming heeft verkregen om werkzaamheden te verrichten ten behoeve van en/of onder verantwoordelijkheid van Afnemer dan wel Davilex. f. Davilex Online Portaal: de website van Davilex, benaderbaar via https: online.davilex.nl. g. Davilex Online Dienst: het geheel van door Davilex via internet beschikbaar gestelde online administratieve oplossingen. h. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Davilex en Afnemer met betrekking tot de Davilex Online Dienst. i. Proefabonnement: een overeenkomst voor een beperkte duur, zoals weergegeven op de Website, teneinde de Davilex Online Dienst uit te kunnen proberen. j. Website: de website van Davilex, toegankelijk via dan wel online.davilex.nl. k. Webapplicatie: de programmatuur zoals beschreven in de Overeenkomst, waartoe Davilex middels de Davilex Online Dienst aan Afnemer toegang verleent voor gebruik in overeenstemming met het bepaalde in de Overeenkomst. l. Toegangsprocedure: de door Davilex voorgeschreven procedure die Afnemer dient te volgen teneinde toegang te verkrijgen tot de Webapplicatie en of Davilex Online Portaal,waarbij gebruik wordt gemaakt van een beveiligde versleutelde verbinding. m. Toeganggegevens: uitsluitend voor Gebruiker bestemde code(s), waarmee toegang kan worden verkregen tot de Webapplicatie en of Davilex Online Portaal. n. Algemene Voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden Artikel 2: Toepasselijkheid en uitvoering 2.1 Deze Davilex Online Voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen, aanbiedingen en andere overeenkomsten met Davilex die betrekking hebben op Davilex Online Dienst, waaronder begrepen bijbestellingen van Gebruikers, administraties, opslagruimte en/ of modules, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. 2.2 Afnemer kan rechtstreeks via de Website een order plaatsen. Tevens kan Afnemer, nadat hij toegang heeft verkregen tot de Webapplicatie, via de Webapplicatie een order plaatsen. Davilex bevestigt de door Afnemer geplaatste order langs elektronische weg. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Davilex de bevestiging van de order verstuurt. 2.3 Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Davilex niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order. Davilex is gerechtigd zonder opgaaf van redenen de door Afnemer geplaatste order te weigeren. 2.4 Davilex is gerechtigd de Davilex Online Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Davilex zal Afnemer zoveel mogelijk één maand voor de inwerkingtreding van de wijziging informeren over de voorgenomen wijzigingen via het Davilex Online Portaal.

2 Artikel 3: Prijs en betaling 3.1 Alle prijzen en tarieven zijn in euro s en exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. 3.2 De Afnemer is aan Davilex een maandelijkse vergoeding verschuldigd uit hoofde van de Davilex Online Overeenkomst. De betaling van de vergoeding vindt plaats door middel van automatische incasso, waarvoor Afnemer een machtiging heeft verleend. Davilex behoudt zich het recht voor vooruitbetaling te eisen. 3.2 Davilex is gerechtigd prijswijzigingen door te voeren. Afnemer verklaart zich uitdrukkelijk met betrekking tot eventuele prijswijzigingen akkoord te gaan indien deze (maximaal) gelijke tred houden met het CBS Consumenten Prijsindex (reeks: alle huishoudens, 2006 = 100). Bij prijsstijgingen boven genoemde indexcijfer kan Afnemer conform artikel 12.6 Duur en beëindiging Overeenkomst opzeggen. Eventuele prijsstijgingen worden via de Davilex Online Portaal of anderszins bekend gemaakt. 3.3 Indien Davilex tot een prijsverhoging besluit die de genoemde prijsindex te boven gaat, is Afnemer gerechtigd de Overeenkomst, in afwijking van het bepaalde in artikel 12.6, schriftelijk of via de Davilex Online Portaal te beëindigen tegen de eerste dag van de maand volgend op de aankondiging van de prijswijziging. 3.4 Bij te late betaling is Afnemer door het enkel verstrijken van een betalingstermijn in verzuim. Zonder nadere ingebrekestelling zal Afnemer vanaf die datum een onmiddellijke opeisbare vertragingsrente van 1,5% per maand verschuldigd zijn, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend. 3.5 Indien Afnemer in verzuim is, heeft Davilex voorts het recht de Webapplicatie zonder ingebrekestelling of rechtelijke interventie te blokkeren onverminderd het recht van Davilex vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor is ontstaan. 3.6 Op verzoek van Afnemer kan de toegang tot de Webapplicatie, die conform artikel 3.5 is geblokkeerd, binnen één maand gereactiveerd worden tegen betaling van de openstaande vergoedingen, vermeerderd met een extra vergoeding. 3.7 Alle kosten, zowel in als buiten rechte de kosten van rechtskundige bijstand van Davilex daaronder begrepen die Davilex moet maken ten gevolge van het niet nakomen van zijn verplichtingen door Afnemer, zijn voor rekening van Afnemer. De buitenrechtelijke incassokosten van Davilex worden vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom van de vordering. Artikel 4: Gebruiksrecht 4.1 Davilex verleent aan Afnemer het niet exclusieve recht om de Webapplicatie gedurende de looptijd van de Overeenkomst te gebruiken conform het aantal opgenomen Gebruikers, administraties, opslagruimte en/of modules die tijdens de Overeenkomst worden toegevoegd. Gebruiker is ter zake van het gebruiksrecht hetzij een maandelijkse, hetzij een jaarlijkse vergoeding verschuldigd zoals vermeld in de actuele Prijslijst of in een andere officiële prijspublicatie van Davilex. 4.2 Davilex is gerechtigd naar eigen inzicht vernieuwingen aan te brengen in de Davilex Online Dienst, dan wel is Davilex gerechtigd om functionaliteit van de Davilex Online Dienst van tijd tot tijd aan te passen voor verbeteringen en/of fouten te herstellen. Davilex zal Afnemer tijdig via het Davilex Online Portaal op de hoogte stellen van de verwerking van updates voor zover deze van belang zijn voor het gebruik van de Davilex Online Dienst, een en ander naar oordeel van Davilex. Het is niet mogelijk om alleen voor Afnemer van een bepaalde aanpassing af te zien, daar de Davilex Online Dienst aan meerdere Afnemers beschikbaar wordt gesteld. Davilex is niet gehouden tot enige vergoeding van aanpassing van de Davilex Online Dienst. 4.4 Het gebruiksrecht gaat in nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen.

3 Artikel 5: Reikwijdte van het gebruiksrecht 5.1 Het is Afnemer niet toegestaan dat de Webapplicatie wordt gebruikt door andere (rechts)personen dan Afnemer, haar Gebruiker, Medewerker en haar Accountant. 5.2 Het is Afnemer uitdrukkelijk niet toegestaan om de Davilex Online Dienst zelf als aanbieder van de Davilex Online Dienst te fungeren. Artikel 6: Overdraagbaarheid 6.1 Het is Afnemer niet toegestaan rechten of verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst of de Davilex Online Voorwaarden aan derden over te dragen. 6.2 Indien de Afnemer een natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Davilex een Overeenkomst heeft gesloten dan wel de gebruiker van de Davilex Online Dienst is, mag de Webapplicatie worden gebruikt door een werknemer van Afnemer, dan wel een natuurlijk persoon die toestemming heeft verkregen om werkzaamheden te verrichten ten behoeve van en/of onder verantwoordelijkheid van Afnemer. Artikel 7: Gegevens 7.1 De gegevens die Afnemer middels de Webapplicatie heeft ingevoerd, worden opgeslagen in een databank die onder beheer van een door Davilex ingeschakelde derde staat. 7.2 Afnemer blijft te allen tijde eigenaar van de door haar ingevoerde gegevens. 7.3 Davilex maakt regelmatig een reservekopie van de gegevens van Afnemer. Afnemer stemt ermee in dat van haar gegevens reservekopieën worden gemaakt. De back-up procedure is als volgt: Davilex spant zich maximaal in om a. dagelijks een reservekopie te maken die twee weken wordt bewaard b. maandelijks een maandback-up te maken die één jaar wordt bewaard c. de jaarback-up wordt 7 jaar bewaard. 7.4 Afnemer kan verzoeken tot het terugplaatsen van een reservekopie. Een dergelijk verzoek kan uitsluitend middels een afspraak plaatsvinden en tegen alsdan geldende vaste vergoeding. 7.5 Afnemer is in staat via de Webapplicatie te bekijken welke Gebruikers gebruikmaken van de Webapplicatie en al dan niet toegang hebben genoten tot de Webapplicatie. 7.6 De Davilex Online Dienst wordt aangeboden vanuit een daartoe uitgeruste locatie. De locatie is dientengevolge op maximale wijze uitgerust naar de huidige stand der techniek en kennis om de Davilex Online Dienst op professionele wijze aan te bieden. Hieronder valt de fysieke bescherming van het pand, de afscherming van toegang door onbevoegden, de 24x7 hardwareondersteuning, brandbeveiliging, stroomuitval en Internet toegangbescherming, firewall, veiligheid, databescherming en het maken van reservekopieën. 7.7 Bij het beëindigen van de Overeenkomst tussen Davilex en Afnemer blijven de gegevens van Afnemer gedurende 7 jaar bewaard en via de Webapplicatie beschikbaar.

4 Artikel 8: Support 8.1 Gedurende de Overeenkomst heeft Afnemer recht op support. 8.2 Onder Support wordt verstaan het verlenen van telefonische, schriftelijke en/of elektronische ondersteuning met betrekking tot vragen van Afnemer dan wel de Gebruiker van de Davilex Online Dienst. De ondersteuning betreft de functionaliteit dan wel boekhoudkundige vraagstukken van de Davilex Online Dienst bij eigenlijk gebruik door Afnemer dan wel de Gebruiker. 8.3 Support omvat niet: - diensten ten aanzien van systeemconfiguraties, hardware en netwerken; - structureel werk als het definiëren van lay-outs, overzichten, jaarverslagen, inrichten van rekenschema s, importdefinities en koppelingen met software van derden; - ondersteuning op locatie; - het op verzoek van Afnemer uitbreiden van functionaliteit van de Webapplicatie; - het converteren van bestanden; - diensten ten aanzien van externe databases van andere producenten dan Davilex; - installatie, configuratie, training of andere niet uitdrukkelijke in de Overeenkomst omschreven diensten; - support voor (bedienings-) software van andere producenten dan Davilex, waaronder tevens wordt verstaan de software van derden die vanuit de Webapplicatie kan worden opgestart; - bestandsreparaties, waarbij de oorzaak niet kan worden toegeschreven aan de Webapplicatie; - het vestrekken van nieuw beschikbaar gekomen producten; - support voor internetverbinding; - support in een omgeving die volgens de systeemeisen niet ondersteund worden; 8.4 Support mag slechts worden aangevraagd door Gebruiker dan wel door Accountant van Gebruiker In het kader van het leveren van support is Davilex na te zijn geautoriseerd door Afnemer, gerechtigd de gegevens van Afnemer in te zien. 8.6 Davilex zal zich inspannen om vragen adequaat en binnen een redelijk termijn te beantwoorden. Davilex kan echter niet instaan voor de juistheid en/ of de volledigheid van de antwoorden. Artikel 9: Beschikbaarheid 9.1 Davilex spant zich in voor een optimale beschikbaarheid van en toegang tot de Webapplicatie. 9.2 Davilex is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de toegang tot de Webapplicatie en het Davilex Online Portaal (tijdelijk) buiten bereik te stellen of het gebruik ervan te beperken, voor zover dit noodzakelijk is voor (preventief-) onderhoud of te verrichten aanpassingen of verbeteringen van één of meer Davilex Online Dienst, zonder dat dit een recht op schadevergoeding van Afnemer jegens Davilex met zich meebrengt. Davilex spant zich in dit tot een minimum te beperken en indien mogelijk Afnemer tijdig te informeren. Davilex zal wegens zodanig buitengebruikstelling van de Webapplicatie nimmer tot enig schade jegens Afnemer gehouden zijn. Artikel 10: Toegangprocedure 10.1 Afnemer is verplicht de Toegangprocedure te volgen Davilex is gerechtigd om de Toegangprocedure naar eigen inzicht aan te passen. Davilex zal Afnemer hiervan tijdig op de hoogte stellen Afnemer dient zorgvuldig om te gaan met en is verantwoordelijk voor de Toeganggegevens. De Toeganggegevens zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden gebruikt buiten de organisatie van Afnemer. Afnemer en Gebruikers zijn ten aanzien van de Toeganggegevens verplicht volstrekte geheimhouding te betrachten ten opzicht van een ieder. Afnemer is aansprakelijk voor ieder gebruik van zijn Toeganggegevens. Alle handelingen van de Gebruikers te dier zake zijn voor rekening en risico van Afnemer.

5 Artikel 11: Davilex Online Portaal 11.1 Davilex verleent aan Afnemer gedurende de looptijd van de Overeenkomst toegang tot het Davilex Online Portaal door middel van het verstrekken van Toeganggegevens Vanaf het Davilex Online Portaal verkrijgt de Gebruiker onder meer toegang tot de Davilex Online Diensten en kan Gebruiker informatie verkrijgen en ondersteuning worden aangeboden. Het Davilex Online Portaal biedt Gebruikers de exclusieve toegang tot informatie, welke aan hen is gerelateerd zoals adresgegevens, contracten en eventuele (historische) conversaties en verzoeken. Op het Davilex Online Portaal is algemene informatie beschikbaar ter ondersteuning van het gebruik van de Davilex Online Dienst. Daarnaast biedt het Davilex Online Portaal de mogelijkheid om met medewerkers van Davilex in contact te komen, middels elektronische aanvragen Davilex is gerechtigd om zonder opgaaf van redenen de toegang tot het Davilex Online Portaal voor onbepaalde tijd te blokkeren, indien er vermoedde bestaat van misbruik of oneigenlijk gebruik. Artikel 12: Duur en beëindiging Overeenkomst 12.1 Indien een Overeenkomst wordt afgesloten, treedt zij in werking op dezelfde dag waarop de door Afnemer akkoord bevonden bevestiging voor de Overeenkomst door Davilex is ontvangen In het geval Afnemer na het Proefabonnement niet overgaat tot een betaald abonnement voor de Dienst, dan wordt de Overeenkomst alsmede de toegang tot de Davilex Online Dienst na deze periode beëindigd. Indien Afnemer na het Proefabonnement overgaat tot en betaald abonnement dan geldt artikel De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één jaar (1). De Overeenkomst wordt daarna steeds stilzwijgend verlengd met een zelfde duur tenzij één der partijen de Overeenkomst met in achtneming van een opzegtermijn van één maand tegen het einde van de dan lopende periode schriftelijk heeft opgezegd. Bij kennisgeving door Afnemer van beëindiging van het gebruiksrecht van (delen van) de Webapplicatie wordt de Overeenkomst per eerstvolgende vervaldatum beëindigd, zulks met inachtneming van de opzegtermijn Bij beëindiging van de Overeenkomst heeft Afnemer, tot op de laatste dag van de Overeenkomst, de mogelijkheid een audit-file te maken. Na deze laatste dag heeft Afnemer uitsluitend de mogelijkheid om zijn administratie te aanschouwen middels zogenoemde kijk-functionaliteit tot maximaal 7 jaar na einde van de Overeenkomst Davilex is gerechtig de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen op het moment dat Afnemer niet meer in staat is om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen 12.6 Indien Davilex tot een prijsverhoging besluit die het in artikel 3 genoemde prijsindexcijfer te boven gaat, is Afnemer gerechtigd de gehele Overeenkomst tegen de verlengingsdatum op te zeggen Davilex is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen op het moment dat Afnemer aan Davilex meedeelt niet meer in staat te zijn om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen dan wel op het moment dat Davilex uit de omstandigheden moet afleiden dat Afnemer niet meer aan zijn betalingsverplichting kan voldoen dan wel op het moment dat de Afnemer zijn activiteiten staakt. De Overeenkomst eindigt van rechtswege en met onmiddellijke ingang op het moment dat de Afnemer geliquideerd wordt, surseance van betaling wordt verleend of failliet wordt verklaard De Overeenkomst kan schriftelijk zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, alsnog nalaat zijn verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen binnen dertig kalanderdag na de ingebrekestelling Davilex is in geen geval gehouden tot betaling van enige schadevergoeding ten gevolge van een beëindiging als beschreven in artikel 14.2, 14.6 en 14.7.

6 Artikel 13: Intellectuele eigendomsrechten 13.1 Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectueel of industrieel eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot de Webapplicatie, de Davilex Online Portaal en Documentatie komen uitsluitend tot aan Davilex of zijn licentiegever. Niets in deze overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding van intellectueel of industrieel eigendomsrecht van Davilex op of in de Webapplicatie, de Davilex Online Portaal of Documentatie te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken Het is Davilex toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de Webapplicatie, de Davilex Online Portaal en de Documentatie. Artikel 14: Aansprakelijkheid 14.1 Behoudens voor schade welke veroorzaakt is door eigen opzet of de eigen grove schuld van Davilex, is Davilex slechts aansprakelijk voor schade voor zover in de volgende leden van dit artikel omschreven. Voor het overige is elk aansprakelijkheid zijdens Davilex uit welken hoofde en/ of met betrekking tot welke schade dan ook uitgesloten Davilex zal ter zake van lichamelijk letsel al dan niet de door ten gevolge hebbende, nimmer meer verschuldigd zijn dan EUR ,- per schadetoebrengende gebeurtenis. Davilex zal in het geval van zaakschade nimmer meer verschuldigd zijn dan EUR per schadetoebrengende gebeurtenis. In beide gevallen geldt een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis De aansprakelijkheid van Davilex jegens Afnemer of jegens enige andere (rechts)persoon voor vermogensschade, daar onder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnaties en/ of verlies van databestanden is uitgesloten Voor zover Davilex geen beroep op de aansprakelijkheidsbeperkingen als in dit artikel omschreven kan doen, zal haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan 50% van de op grond van de overeenkomst met de Afnemer gefactureerde of de te factureren bedragen excl. BTW. Indien er voor zover de betreffende overeenkomst leidt tot periodieke betalingen, zal Davilex nimmer meer verschuldigd zijn dan 50% van de door haar over 6 maanden voorafgaande aan haar verzuim gefactureerde bedragen. De in dit artikel omschreven bedragen worden verminderd met de door Davilex verleende crediteringen Afnemer aanvaardt en erkent dat de hoogte van de vergoeding die voor het gebruik van de Webapplicatie door Davilex wordt berekend, is vastgesteld met in achtneming van de beperking van van de aansprakelijkheid in dit artikel Afnemer vrijwaart Davilex voor aanspraken van derden voortvloeiende uit of verbandhoudende met (de uitvoering van) de overeenkomst met de Afnemer tenzij de Afnemer deze afspraken zelf jegens Davilex geldend zou kunnen maken, met in achtneming van het in dit artikel bepaalde, als de Afnemer zelf schade geleden zou hebben Elk recht op schadevergoeding vervalt voor zover Afnemer niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Davilex niet zo spoedig als redelijkerwijs op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie. Artikel 15: Geheimhouding 15.1 Partijen verbinden zich alle gegevens van beide partijen, waaronder informatie en/ of gegevens omtrent elkaars bedrijfsvoering, als strikt vertrouwelijk te behandelen.

7 15.2 Gebruiker verbindt zich voorts om te allen tijde de inhoud en toepassingsmogelijkheden van de Davilex Online Dienst als strikt vertrouwelijk te behandelen Partijen zullen hun werknemers en andere door heb ingeschakelde personen verplichten zich aan de in de leden 1 en 2 opgenomen geheimhoudingsplicht te houden. Artikel 16: Privacy 16.1 Het gebruik van de Webapplicatie of de Davilex Online Portaal kan verwerking van persoonsgegevens bevatten, waarvoor Afnemer verantwoordelijk is in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Davilex staat ervoor in dat de persoonsgegevens rechtmatig worden verwerkt Afnemer vrijwaart Davilex voor alle aanspraken van derden in het kader van de Overeenkomst verwerkte gegevens die jegens Davilex ingesteld mochten worden wegens een niet aan Davilex toe te rekenen schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/ of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Artikel 17: Overmacht 17.1 Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien deze daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan diens schuld, noch krachtens de wet, rechtshandelingen of in het verkeer geldende opvatting voor diens rekening komt. Overheidsoptreden, mobilisatie, militair optreden, weersomstandigheden, storingen in de telecommunicatie infrastructuur (internet), staking, brand, overstroming, bedrijfsstoornissen, vertraging bij of tekortkoming in de nakoming door toeleveranciers en transportproblemen gelden als mede, maar uitsluitend als overmacht Indien de overmachtsituatie langer dan 4 weken heeft geduurd, heeft de Afnemer het recht om de Overeenkomst te ontbinden door een aangetekende schriftelijke kennisgeving aan Davilex. Davilex is gerechtigd de reeds geleverde prestaties, dan wel het leverbare deel van de prestatie die afzonderlijk is verricht, naar verhouding te factureren Wanneer Afnemer als gevolg van overmacht een verplichting uit de Overeenkomst niet kan nakomen is Davilex gerechtigd na een periode van 4 weken de Overeenkomst eenzijdig te beëindigen, zonder dat Davilex gehouden is tot vergoeding van enige schade die Afnemer lijdt ten gevolge van deze beëindiging. De verplichting tot betalen door Afnemer blijft onveranderd van kracht tot het tijdstip van beëindiging. Artikel 18: Accountants 18.1 De bepalingen in deze Davilex Online Voorwaarden zijn overeenkomstig van toepassing op Accountants 18.2 Accountant dient door Afnemer te worden geautoriseerd om handelingen voor Afnemer te kunnen verrichten. Deze autorisatie wordt door Afnemer elektronisch gegeven via de Webapplicatie en kan via eenzelfde wijze weer door Afnemer worden ingetrokken Op verzoek van Davilex dient Accountant aan te tonen dat hij voldoet aan de door Davilex gestelde eisen voor Accountants. Of Account voldoet aan deze eisen staat geheel ter beoordeling van Davilex. Artikel 19: Verzoeken 19.1 De Davilex Online Dienst bevat een verzoek toepassing, waarbij Gebruiker naar Accountant, dan wel Helpdesk een verzoek kan sturen met betrekking tot een controlerende en adviserende medewerking zonder bevoegdheid tot het maken van wijzigingen of volledige uitvoerende medewerking Davilex is geenszins aansprakelijk voor de onjuiste, onvolledige, vertraagde verzending en/ of ontvangst van een door Afnemer verzonden of gedane verzoek, al dan niet veroorzaakt door het niet (volledig) functioneren van telecommunicatiediensten en apparatuur van derden en/ of Afnemer.

8 19.3 Davilex is niet aansprakelijk voor de juistheid van de door Accountant of Helpdesk ingevoerde gegevens of nakoming van boekhoudkundige regels door Accountant of Helpdesk na verlenen van volledige uitvoerende medewerking door Gebruiker. Artikel 20: Conversaties 20.1 De Davilex Online Dienst bevat een conversatie toepassing, waarbij Gebruiker naar Accountant, dan wel Helpdesk een conversatie kan starten met betrekking tot ingevoerde gegevens en/of boekhoudkundige vragen en/ of advies Davilex is geenszins aansprakelijk voor de onjuiste, onvolledige, vertraagde verzending en/of ontvangst van een door Afnemer verzonden of gedane conversatie, al dan niet veroorzaakt door het niet (volledig) functioneren van telecommunicatiediensten en apparatuur van derden en/of Afnemer Davilex is niet aansprakelijk voor de inhoud van de door Gebruiker, Accountant of Helpdesk verstuurde conversatie. Artikel 21: Digitale schoenendoos 21.1 De Davilex Online Dienst bevat een digitale schoenendoos toepassing, waarbij Gebruiker en/of Accountant een document kan opslaan. Davilex stelt 100 MB opslagcapaciteit ter beschikking. Uitbreiding van opslagcapaciteit is mogelijk door aanpassing van de Overeenkomst 21.2 Davilex is geenszins aansprakelijk voor de onjuistheid of onvolledigheid van opgeslagen documenten Bij beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht de reden, worden de documenten opgeslagen in de digitale schoenendoos direct verwijderd. De Gebruiker is verantwoordelijk om voor beëindiging van de Overeenkomst de documenten eventueel naar een eigenomgeving of omgeving van een derde elektronisch te verplaatsen. Artikel 22: Toepasselijk recht en geschillen 22.1 De Overeenkomst tussen Davilex en afnemer worden beheerst door Nederlands recht Alle geschillen welke tussen Davilex en Afnemer mochten ontstaan naar aanleiding van een door Davilex met Afnemer gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Davilex. Artikel 23: Slotbepalingen 23.1 Afnemer erkent dat de rechten die hem onder deze overeenkomst zijn verleend persoonlijk zijn en gerelateerd zijn aan het kostbare intellectuele eigendom en de bedrijfsgeheimen van Davilex. De Afnemer stemt ermee in dat hij zijn rechten onder deze overeenkomst niet zal overdragen of daaraan zijn medewerking zal verlenen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Davilex en dat elke poging tot een dergelijke overdracht zonder toestemming van Davilex zonder effect zal zijn Wijzingen van en aanvullingen op de Davilex Online Voorwaarden zijn slechts gelding indien zij schriftelijk door Davilex zijn vastgelegd Het is Davilex toegestaan haar rechten en verplichten onder de Davilex Online Overeenkomst over te dragen aan een andere partij Elke mededeling met betrekking tot de Davilex Online Overeenkomst dient schriftelijk te worden gericht aan het adres van de andere partij Indien enige bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet bindend mocht blijken te zijn, dan zal dit geen effect hebben op de bindendheid van de overige bepaling.

9 23.6 Geen enkel vertraging of verzuim van Davilex om enig recht onder de Davilex Online Voorwaarden of de Davilex Online Overeenkomst jegens Afnemer geldend te maken, zal worden beschouwd als een afstand van dit recht ten opzichte van Afnemer. Geen enkel afstand van enig recht onder deze overeenkomst door een der partijen, zal tot gevolg hebben d0at deze partij in een volgend geval ook afstand van haar recht zal of moet doen Davilex heeft het recht om de naam van de Afnemer op te nemen in de lijst van Davilex klanten Met de totstandkoming van de Overeenkomst gaat Afnemer akkoord met het ontvangen van algemene communicatie als nieuwsbrieven op het door Afnemer vermelde adres. Indien Afnemer geen algemene communicatie wenst te ontvangen kan dit te allen tijde via het Gebruikersportaal van Davilex geannuleerd worden.

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Artikel 3: Prijs en betaling 3.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.

Artikel 3: Prijs en betaling 3.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. Algemene Voorwaarden Davilex Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenissen gehanteerd: a. Davilex: Davilex Small Business B.V.; b. Programmatuur:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER Artikel 1 // Definities In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer : de Persoon met wie Sparkholder een Overeenkomst heeft

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IPS

Algemene Voorwaarden IPS Algemene Voorwaarden IPS Versie: 4.0 Datum: 11 juni 2015 Artikel 1. Definities 1.1. IPS: IPS B.V. gevestigd te Honselersdijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27374070. 1.2.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B2B

Algemene Voorwaarden B2B Algemene Voorwaarden B2B Versie 1.0 1-11-2014 Definities: In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Acceptatietest: Is een (begrensde) verplichte testinspanning te leveren door Opdrachtgever teneinde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en zijn opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V.

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Versie: 1.2 Datum: 1 december 2013 Artikel 1. Definities 1. DirectVPS: DirectVPS B.V. gevestigd aan de Pieter Zeemanweg 47, te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Zilverhost gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54440254 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Altena Hosting Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene voorwaarden Altena Hosting Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Algemene voorwaarden Altena Hosting Datum 01-05-2013 Artikel 1. Definities 1. Altena Hosting: Altena Hosting is de handelsnaam van Ginus ICT gevestigd te Waardhuizen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V.

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Versie: 1.1 - januari 2012 2 Artikel 1 Definities 1.1 HostingXS: HostingXS B.V. gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Richtlijnen & dienstbeschrijving SiteGeregeld B.V.

Richtlijnen & dienstbeschrijving SiteGeregeld B.V. Richtlijnen & dienstbeschrijving SiteGeregeld B.V. SiteGeregeld is een dienst van SiteGeregeld B.V.. Aan het gebruik van SiteGeregeld zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Lees deze aandachtig door,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014!

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014! Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief. - Opzeggingen dienen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Wamelplein 196 www.sitebuddy.nl KvK 57096449 1106 DS Amsterdam info@sitebuddy.nl BTW. NR NL.8524.36.725

Wamelplein 196 www.sitebuddy.nl KvK 57096449 1106 DS Amsterdam info@sitebuddy.nl BTW. NR NL.8524.36.725 Algemene Voorwaarden Sitebuddy Sitebuddy, gevestigd aan het Wamelplein 196 te Amsterdam, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57096449, is de aanbieder van hoogwaardige websites

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine Algemene voorwaarden Online Marketingmachine 1 Artikel 1 Algemene Bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, onderhandelingen en rechtsbetrekkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Heights: Heights Technology B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Tilburg aan de Schipluidenlaan 137 handelend

Nadere informatie