Voorwaarden Davilex Online

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden Davilex Online"

Transcriptie

1 Voorwaarden Davilex Online Artikel 1: Definities In deze Davilex Online Voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenissen gehanteerd: a. Davilex: Davilex Software B.V. b. Afnemer: een natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Davilex een Overeenkomst heeft gesloten dan wel de gebruiker van de dienst. c. Accountant: een administratieve dienstverlener ten behoeve van derden op commerciële basis. d. Gebruiker: Afnemer en/of een medewerker van Afnemer e. Medewerker: een werknemer van Afnemer of van Davilex, dan wel een natuurlijk persoon die toestemming heeft verkregen om werkzaamheden te verrichten ten behoeve van en/of onder verantwoordelijkheid van Afnemer dan wel Davilex. f. Davilex Online Portaal: de website van Davilex, benaderbaar via https: online.davilex.nl. g. Davilex Online Dienst: het geheel van door Davilex via internet beschikbaar gestelde online administratieve oplossingen. h. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Davilex en Afnemer met betrekking tot de Davilex Online Dienst. i. Proefabonnement: een overeenkomst voor een beperkte duur, zoals weergegeven op de Website, teneinde de Davilex Online Dienst uit te kunnen proberen. j. Website: de website van Davilex, toegankelijk via dan wel online.davilex.nl. k. Webapplicatie: de programmatuur zoals beschreven in de Overeenkomst, waartoe Davilex middels de Davilex Online Dienst aan Afnemer toegang verleent voor gebruik in overeenstemming met het bepaalde in de Overeenkomst. l. Toegangsprocedure: de door Davilex voorgeschreven procedure die Afnemer dient te volgen teneinde toegang te verkrijgen tot de Webapplicatie en of Davilex Online Portaal,waarbij gebruik wordt gemaakt van een beveiligde versleutelde verbinding. m. Toeganggegevens: uitsluitend voor Gebruiker bestemde code(s), waarmee toegang kan worden verkregen tot de Webapplicatie en of Davilex Online Portaal. n. Algemene Voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden Artikel 2: Toepasselijkheid en uitvoering 2.1 Deze Davilex Online Voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen, aanbiedingen en andere overeenkomsten met Davilex die betrekking hebben op Davilex Online Dienst, waaronder begrepen bijbestellingen van Gebruikers, administraties, opslagruimte en/ of modules, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. 2.2 Afnemer kan rechtstreeks via de Website een order plaatsen. Tevens kan Afnemer, nadat hij toegang heeft verkregen tot de Webapplicatie, via de Webapplicatie een order plaatsen. Davilex bevestigt de door Afnemer geplaatste order langs elektronische weg. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Davilex de bevestiging van de order verstuurt. 2.3 Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Davilex niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order. Davilex is gerechtigd zonder opgaaf van redenen de door Afnemer geplaatste order te weigeren. 2.4 Davilex is gerechtigd de Davilex Online Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Davilex zal Afnemer zoveel mogelijk één maand voor de inwerkingtreding van de wijziging informeren over de voorgenomen wijzigingen via het Davilex Online Portaal.

2 Artikel 3: Prijs en betaling 3.1 Alle prijzen en tarieven zijn in euro s en exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. 3.2 De Afnemer is aan Davilex een maandelijkse vergoeding verschuldigd uit hoofde van de Davilex Online Overeenkomst. De betaling van de vergoeding vindt plaats door middel van automatische incasso, waarvoor Afnemer een machtiging heeft verleend. Davilex behoudt zich het recht voor vooruitbetaling te eisen. 3.2 Davilex is gerechtigd prijswijzigingen door te voeren. Afnemer verklaart zich uitdrukkelijk met betrekking tot eventuele prijswijzigingen akkoord te gaan indien deze (maximaal) gelijke tred houden met het CBS Consumenten Prijsindex (reeks: alle huishoudens, 2006 = 100). Bij prijsstijgingen boven genoemde indexcijfer kan Afnemer conform artikel 12.6 Duur en beëindiging Overeenkomst opzeggen. Eventuele prijsstijgingen worden via de Davilex Online Portaal of anderszins bekend gemaakt. 3.3 Indien Davilex tot een prijsverhoging besluit die de genoemde prijsindex te boven gaat, is Afnemer gerechtigd de Overeenkomst, in afwijking van het bepaalde in artikel 12.6, schriftelijk of via de Davilex Online Portaal te beëindigen tegen de eerste dag van de maand volgend op de aankondiging van de prijswijziging. 3.4 Bij te late betaling is Afnemer door het enkel verstrijken van een betalingstermijn in verzuim. Zonder nadere ingebrekestelling zal Afnemer vanaf die datum een onmiddellijke opeisbare vertragingsrente van 1,5% per maand verschuldigd zijn, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend. 3.5 Indien Afnemer in verzuim is, heeft Davilex voorts het recht de Webapplicatie zonder ingebrekestelling of rechtelijke interventie te blokkeren onverminderd het recht van Davilex vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor is ontstaan. 3.6 Op verzoek van Afnemer kan de toegang tot de Webapplicatie, die conform artikel 3.5 is geblokkeerd, binnen één maand gereactiveerd worden tegen betaling van de openstaande vergoedingen, vermeerderd met een extra vergoeding. 3.7 Alle kosten, zowel in als buiten rechte de kosten van rechtskundige bijstand van Davilex daaronder begrepen die Davilex moet maken ten gevolge van het niet nakomen van zijn verplichtingen door Afnemer, zijn voor rekening van Afnemer. De buitenrechtelijke incassokosten van Davilex worden vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom van de vordering. Artikel 4: Gebruiksrecht 4.1 Davilex verleent aan Afnemer het niet exclusieve recht om de Webapplicatie gedurende de looptijd van de Overeenkomst te gebruiken conform het aantal opgenomen Gebruikers, administraties, opslagruimte en/of modules die tijdens de Overeenkomst worden toegevoegd. Gebruiker is ter zake van het gebruiksrecht hetzij een maandelijkse, hetzij een jaarlijkse vergoeding verschuldigd zoals vermeld in de actuele Prijslijst of in een andere officiële prijspublicatie van Davilex. 4.2 Davilex is gerechtigd naar eigen inzicht vernieuwingen aan te brengen in de Davilex Online Dienst, dan wel is Davilex gerechtigd om functionaliteit van de Davilex Online Dienst van tijd tot tijd aan te passen voor verbeteringen en/of fouten te herstellen. Davilex zal Afnemer tijdig via het Davilex Online Portaal op de hoogte stellen van de verwerking van updates voor zover deze van belang zijn voor het gebruik van de Davilex Online Dienst, een en ander naar oordeel van Davilex. Het is niet mogelijk om alleen voor Afnemer van een bepaalde aanpassing af te zien, daar de Davilex Online Dienst aan meerdere Afnemers beschikbaar wordt gesteld. Davilex is niet gehouden tot enige vergoeding van aanpassing van de Davilex Online Dienst. 4.4 Het gebruiksrecht gaat in nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen.

3 Artikel 5: Reikwijdte van het gebruiksrecht 5.1 Het is Afnemer niet toegestaan dat de Webapplicatie wordt gebruikt door andere (rechts)personen dan Afnemer, haar Gebruiker, Medewerker en haar Accountant. 5.2 Het is Afnemer uitdrukkelijk niet toegestaan om de Davilex Online Dienst zelf als aanbieder van de Davilex Online Dienst te fungeren. Artikel 6: Overdraagbaarheid 6.1 Het is Afnemer niet toegestaan rechten of verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst of de Davilex Online Voorwaarden aan derden over te dragen. 6.2 Indien de Afnemer een natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Davilex een Overeenkomst heeft gesloten dan wel de gebruiker van de Davilex Online Dienst is, mag de Webapplicatie worden gebruikt door een werknemer van Afnemer, dan wel een natuurlijk persoon die toestemming heeft verkregen om werkzaamheden te verrichten ten behoeve van en/of onder verantwoordelijkheid van Afnemer. Artikel 7: Gegevens 7.1 De gegevens die Afnemer middels de Webapplicatie heeft ingevoerd, worden opgeslagen in een databank die onder beheer van een door Davilex ingeschakelde derde staat. 7.2 Afnemer blijft te allen tijde eigenaar van de door haar ingevoerde gegevens. 7.3 Davilex maakt regelmatig een reservekopie van de gegevens van Afnemer. Afnemer stemt ermee in dat van haar gegevens reservekopieën worden gemaakt. De back-up procedure is als volgt: Davilex spant zich maximaal in om a. dagelijks een reservekopie te maken die twee weken wordt bewaard b. maandelijks een maandback-up te maken die één jaar wordt bewaard c. de jaarback-up wordt 7 jaar bewaard. 7.4 Afnemer kan verzoeken tot het terugplaatsen van een reservekopie. Een dergelijk verzoek kan uitsluitend middels een afspraak plaatsvinden en tegen alsdan geldende vaste vergoeding. 7.5 Afnemer is in staat via de Webapplicatie te bekijken welke Gebruikers gebruikmaken van de Webapplicatie en al dan niet toegang hebben genoten tot de Webapplicatie. 7.6 De Davilex Online Dienst wordt aangeboden vanuit een daartoe uitgeruste locatie. De locatie is dientengevolge op maximale wijze uitgerust naar de huidige stand der techniek en kennis om de Davilex Online Dienst op professionele wijze aan te bieden. Hieronder valt de fysieke bescherming van het pand, de afscherming van toegang door onbevoegden, de 24x7 hardwareondersteuning, brandbeveiliging, stroomuitval en Internet toegangbescherming, firewall, veiligheid, databescherming en het maken van reservekopieën. 7.7 Bij het beëindigen van de Overeenkomst tussen Davilex en Afnemer blijven de gegevens van Afnemer gedurende 7 jaar bewaard en via de Webapplicatie beschikbaar.

4 Artikel 8: Support 8.1 Gedurende de Overeenkomst heeft Afnemer recht op support. 8.2 Onder Support wordt verstaan het verlenen van telefonische, schriftelijke en/of elektronische ondersteuning met betrekking tot vragen van Afnemer dan wel de Gebruiker van de Davilex Online Dienst. De ondersteuning betreft de functionaliteit dan wel boekhoudkundige vraagstukken van de Davilex Online Dienst bij eigenlijk gebruik door Afnemer dan wel de Gebruiker. 8.3 Support omvat niet: - diensten ten aanzien van systeemconfiguraties, hardware en netwerken; - structureel werk als het definiëren van lay-outs, overzichten, jaarverslagen, inrichten van rekenschema s, importdefinities en koppelingen met software van derden; - ondersteuning op locatie; - het op verzoek van Afnemer uitbreiden van functionaliteit van de Webapplicatie; - het converteren van bestanden; - diensten ten aanzien van externe databases van andere producenten dan Davilex; - installatie, configuratie, training of andere niet uitdrukkelijke in de Overeenkomst omschreven diensten; - support voor (bedienings-) software van andere producenten dan Davilex, waaronder tevens wordt verstaan de software van derden die vanuit de Webapplicatie kan worden opgestart; - bestandsreparaties, waarbij de oorzaak niet kan worden toegeschreven aan de Webapplicatie; - het vestrekken van nieuw beschikbaar gekomen producten; - support voor internetverbinding; - support in een omgeving die volgens de systeemeisen niet ondersteund worden; 8.4 Support mag slechts worden aangevraagd door Gebruiker dan wel door Accountant van Gebruiker In het kader van het leveren van support is Davilex na te zijn geautoriseerd door Afnemer, gerechtigd de gegevens van Afnemer in te zien. 8.6 Davilex zal zich inspannen om vragen adequaat en binnen een redelijk termijn te beantwoorden. Davilex kan echter niet instaan voor de juistheid en/ of de volledigheid van de antwoorden. Artikel 9: Beschikbaarheid 9.1 Davilex spant zich in voor een optimale beschikbaarheid van en toegang tot de Webapplicatie. 9.2 Davilex is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de toegang tot de Webapplicatie en het Davilex Online Portaal (tijdelijk) buiten bereik te stellen of het gebruik ervan te beperken, voor zover dit noodzakelijk is voor (preventief-) onderhoud of te verrichten aanpassingen of verbeteringen van één of meer Davilex Online Dienst, zonder dat dit een recht op schadevergoeding van Afnemer jegens Davilex met zich meebrengt. Davilex spant zich in dit tot een minimum te beperken en indien mogelijk Afnemer tijdig te informeren. Davilex zal wegens zodanig buitengebruikstelling van de Webapplicatie nimmer tot enig schade jegens Afnemer gehouden zijn. Artikel 10: Toegangprocedure 10.1 Afnemer is verplicht de Toegangprocedure te volgen Davilex is gerechtigd om de Toegangprocedure naar eigen inzicht aan te passen. Davilex zal Afnemer hiervan tijdig op de hoogte stellen Afnemer dient zorgvuldig om te gaan met en is verantwoordelijk voor de Toeganggegevens. De Toeganggegevens zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden gebruikt buiten de organisatie van Afnemer. Afnemer en Gebruikers zijn ten aanzien van de Toeganggegevens verplicht volstrekte geheimhouding te betrachten ten opzicht van een ieder. Afnemer is aansprakelijk voor ieder gebruik van zijn Toeganggegevens. Alle handelingen van de Gebruikers te dier zake zijn voor rekening en risico van Afnemer.

5 Artikel 11: Davilex Online Portaal 11.1 Davilex verleent aan Afnemer gedurende de looptijd van de Overeenkomst toegang tot het Davilex Online Portaal door middel van het verstrekken van Toeganggegevens Vanaf het Davilex Online Portaal verkrijgt de Gebruiker onder meer toegang tot de Davilex Online Diensten en kan Gebruiker informatie verkrijgen en ondersteuning worden aangeboden. Het Davilex Online Portaal biedt Gebruikers de exclusieve toegang tot informatie, welke aan hen is gerelateerd zoals adresgegevens, contracten en eventuele (historische) conversaties en verzoeken. Op het Davilex Online Portaal is algemene informatie beschikbaar ter ondersteuning van het gebruik van de Davilex Online Dienst. Daarnaast biedt het Davilex Online Portaal de mogelijkheid om met medewerkers van Davilex in contact te komen, middels elektronische aanvragen Davilex is gerechtigd om zonder opgaaf van redenen de toegang tot het Davilex Online Portaal voor onbepaalde tijd te blokkeren, indien er vermoedde bestaat van misbruik of oneigenlijk gebruik. Artikel 12: Duur en beëindiging Overeenkomst 12.1 Indien een Overeenkomst wordt afgesloten, treedt zij in werking op dezelfde dag waarop de door Afnemer akkoord bevonden bevestiging voor de Overeenkomst door Davilex is ontvangen In het geval Afnemer na het Proefabonnement niet overgaat tot een betaald abonnement voor de Dienst, dan wordt de Overeenkomst alsmede de toegang tot de Davilex Online Dienst na deze periode beëindigd. Indien Afnemer na het Proefabonnement overgaat tot en betaald abonnement dan geldt artikel De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één jaar (1). De Overeenkomst wordt daarna steeds stilzwijgend verlengd met een zelfde duur tenzij één der partijen de Overeenkomst met in achtneming van een opzegtermijn van één maand tegen het einde van de dan lopende periode schriftelijk heeft opgezegd. Bij kennisgeving door Afnemer van beëindiging van het gebruiksrecht van (delen van) de Webapplicatie wordt de Overeenkomst per eerstvolgende vervaldatum beëindigd, zulks met inachtneming van de opzegtermijn Bij beëindiging van de Overeenkomst heeft Afnemer, tot op de laatste dag van de Overeenkomst, de mogelijkheid een audit-file te maken. Na deze laatste dag heeft Afnemer uitsluitend de mogelijkheid om zijn administratie te aanschouwen middels zogenoemde kijk-functionaliteit tot maximaal 7 jaar na einde van de Overeenkomst Davilex is gerechtig de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen op het moment dat Afnemer niet meer in staat is om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen 12.6 Indien Davilex tot een prijsverhoging besluit die het in artikel 3 genoemde prijsindexcijfer te boven gaat, is Afnemer gerechtigd de gehele Overeenkomst tegen de verlengingsdatum op te zeggen Davilex is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen op het moment dat Afnemer aan Davilex meedeelt niet meer in staat te zijn om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen dan wel op het moment dat Davilex uit de omstandigheden moet afleiden dat Afnemer niet meer aan zijn betalingsverplichting kan voldoen dan wel op het moment dat de Afnemer zijn activiteiten staakt. De Overeenkomst eindigt van rechtswege en met onmiddellijke ingang op het moment dat de Afnemer geliquideerd wordt, surseance van betaling wordt verleend of failliet wordt verklaard De Overeenkomst kan schriftelijk zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, alsnog nalaat zijn verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen binnen dertig kalanderdag na de ingebrekestelling Davilex is in geen geval gehouden tot betaling van enige schadevergoeding ten gevolge van een beëindiging als beschreven in artikel 14.2, 14.6 en 14.7.

6 Artikel 13: Intellectuele eigendomsrechten 13.1 Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectueel of industrieel eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot de Webapplicatie, de Davilex Online Portaal en Documentatie komen uitsluitend tot aan Davilex of zijn licentiegever. Niets in deze overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding van intellectueel of industrieel eigendomsrecht van Davilex op of in de Webapplicatie, de Davilex Online Portaal of Documentatie te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken Het is Davilex toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de Webapplicatie, de Davilex Online Portaal en de Documentatie. Artikel 14: Aansprakelijkheid 14.1 Behoudens voor schade welke veroorzaakt is door eigen opzet of de eigen grove schuld van Davilex, is Davilex slechts aansprakelijk voor schade voor zover in de volgende leden van dit artikel omschreven. Voor het overige is elk aansprakelijkheid zijdens Davilex uit welken hoofde en/ of met betrekking tot welke schade dan ook uitgesloten Davilex zal ter zake van lichamelijk letsel al dan niet de door ten gevolge hebbende, nimmer meer verschuldigd zijn dan EUR ,- per schadetoebrengende gebeurtenis. Davilex zal in het geval van zaakschade nimmer meer verschuldigd zijn dan EUR per schadetoebrengende gebeurtenis. In beide gevallen geldt een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis De aansprakelijkheid van Davilex jegens Afnemer of jegens enige andere (rechts)persoon voor vermogensschade, daar onder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnaties en/ of verlies van databestanden is uitgesloten Voor zover Davilex geen beroep op de aansprakelijkheidsbeperkingen als in dit artikel omschreven kan doen, zal haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan 50% van de op grond van de overeenkomst met de Afnemer gefactureerde of de te factureren bedragen excl. BTW. Indien er voor zover de betreffende overeenkomst leidt tot periodieke betalingen, zal Davilex nimmer meer verschuldigd zijn dan 50% van de door haar over 6 maanden voorafgaande aan haar verzuim gefactureerde bedragen. De in dit artikel omschreven bedragen worden verminderd met de door Davilex verleende crediteringen Afnemer aanvaardt en erkent dat de hoogte van de vergoeding die voor het gebruik van de Webapplicatie door Davilex wordt berekend, is vastgesteld met in achtneming van de beperking van van de aansprakelijkheid in dit artikel Afnemer vrijwaart Davilex voor aanspraken van derden voortvloeiende uit of verbandhoudende met (de uitvoering van) de overeenkomst met de Afnemer tenzij de Afnemer deze afspraken zelf jegens Davilex geldend zou kunnen maken, met in achtneming van het in dit artikel bepaalde, als de Afnemer zelf schade geleden zou hebben Elk recht op schadevergoeding vervalt voor zover Afnemer niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Davilex niet zo spoedig als redelijkerwijs op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie. Artikel 15: Geheimhouding 15.1 Partijen verbinden zich alle gegevens van beide partijen, waaronder informatie en/ of gegevens omtrent elkaars bedrijfsvoering, als strikt vertrouwelijk te behandelen.

7 15.2 Gebruiker verbindt zich voorts om te allen tijde de inhoud en toepassingsmogelijkheden van de Davilex Online Dienst als strikt vertrouwelijk te behandelen Partijen zullen hun werknemers en andere door heb ingeschakelde personen verplichten zich aan de in de leden 1 en 2 opgenomen geheimhoudingsplicht te houden. Artikel 16: Privacy 16.1 Het gebruik van de Webapplicatie of de Davilex Online Portaal kan verwerking van persoonsgegevens bevatten, waarvoor Afnemer verantwoordelijk is in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Davilex staat ervoor in dat de persoonsgegevens rechtmatig worden verwerkt Afnemer vrijwaart Davilex voor alle aanspraken van derden in het kader van de Overeenkomst verwerkte gegevens die jegens Davilex ingesteld mochten worden wegens een niet aan Davilex toe te rekenen schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/ of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Artikel 17: Overmacht 17.1 Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien deze daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan diens schuld, noch krachtens de wet, rechtshandelingen of in het verkeer geldende opvatting voor diens rekening komt. Overheidsoptreden, mobilisatie, militair optreden, weersomstandigheden, storingen in de telecommunicatie infrastructuur (internet), staking, brand, overstroming, bedrijfsstoornissen, vertraging bij of tekortkoming in de nakoming door toeleveranciers en transportproblemen gelden als mede, maar uitsluitend als overmacht Indien de overmachtsituatie langer dan 4 weken heeft geduurd, heeft de Afnemer het recht om de Overeenkomst te ontbinden door een aangetekende schriftelijke kennisgeving aan Davilex. Davilex is gerechtigd de reeds geleverde prestaties, dan wel het leverbare deel van de prestatie die afzonderlijk is verricht, naar verhouding te factureren Wanneer Afnemer als gevolg van overmacht een verplichting uit de Overeenkomst niet kan nakomen is Davilex gerechtigd na een periode van 4 weken de Overeenkomst eenzijdig te beëindigen, zonder dat Davilex gehouden is tot vergoeding van enige schade die Afnemer lijdt ten gevolge van deze beëindiging. De verplichting tot betalen door Afnemer blijft onveranderd van kracht tot het tijdstip van beëindiging. Artikel 18: Accountants 18.1 De bepalingen in deze Davilex Online Voorwaarden zijn overeenkomstig van toepassing op Accountants 18.2 Accountant dient door Afnemer te worden geautoriseerd om handelingen voor Afnemer te kunnen verrichten. Deze autorisatie wordt door Afnemer elektronisch gegeven via de Webapplicatie en kan via eenzelfde wijze weer door Afnemer worden ingetrokken Op verzoek van Davilex dient Accountant aan te tonen dat hij voldoet aan de door Davilex gestelde eisen voor Accountants. Of Account voldoet aan deze eisen staat geheel ter beoordeling van Davilex. Artikel 19: Verzoeken 19.1 De Davilex Online Dienst bevat een verzoek toepassing, waarbij Gebruiker naar Accountant, dan wel Helpdesk een verzoek kan sturen met betrekking tot een controlerende en adviserende medewerking zonder bevoegdheid tot het maken van wijzigingen of volledige uitvoerende medewerking Davilex is geenszins aansprakelijk voor de onjuiste, onvolledige, vertraagde verzending en/ of ontvangst van een door Afnemer verzonden of gedane verzoek, al dan niet veroorzaakt door het niet (volledig) functioneren van telecommunicatiediensten en apparatuur van derden en/ of Afnemer.

8 19.3 Davilex is niet aansprakelijk voor de juistheid van de door Accountant of Helpdesk ingevoerde gegevens of nakoming van boekhoudkundige regels door Accountant of Helpdesk na verlenen van volledige uitvoerende medewerking door Gebruiker. Artikel 20: Conversaties 20.1 De Davilex Online Dienst bevat een conversatie toepassing, waarbij Gebruiker naar Accountant, dan wel Helpdesk een conversatie kan starten met betrekking tot ingevoerde gegevens en/of boekhoudkundige vragen en/ of advies Davilex is geenszins aansprakelijk voor de onjuiste, onvolledige, vertraagde verzending en/of ontvangst van een door Afnemer verzonden of gedane conversatie, al dan niet veroorzaakt door het niet (volledig) functioneren van telecommunicatiediensten en apparatuur van derden en/of Afnemer Davilex is niet aansprakelijk voor de inhoud van de door Gebruiker, Accountant of Helpdesk verstuurde conversatie. Artikel 21: Digitale schoenendoos 21.1 De Davilex Online Dienst bevat een digitale schoenendoos toepassing, waarbij Gebruiker en/of Accountant een document kan opslaan. Davilex stelt 100 MB opslagcapaciteit ter beschikking. Uitbreiding van opslagcapaciteit is mogelijk door aanpassing van de Overeenkomst 21.2 Davilex is geenszins aansprakelijk voor de onjuistheid of onvolledigheid van opgeslagen documenten Bij beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht de reden, worden de documenten opgeslagen in de digitale schoenendoos direct verwijderd. De Gebruiker is verantwoordelijk om voor beëindiging van de Overeenkomst de documenten eventueel naar een eigenomgeving of omgeving van een derde elektronisch te verplaatsen. Artikel 22: Toepasselijk recht en geschillen 22.1 De Overeenkomst tussen Davilex en afnemer worden beheerst door Nederlands recht Alle geschillen welke tussen Davilex en Afnemer mochten ontstaan naar aanleiding van een door Davilex met Afnemer gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Davilex. Artikel 23: Slotbepalingen 23.1 Afnemer erkent dat de rechten die hem onder deze overeenkomst zijn verleend persoonlijk zijn en gerelateerd zijn aan het kostbare intellectuele eigendom en de bedrijfsgeheimen van Davilex. De Afnemer stemt ermee in dat hij zijn rechten onder deze overeenkomst niet zal overdragen of daaraan zijn medewerking zal verlenen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Davilex en dat elke poging tot een dergelijke overdracht zonder toestemming van Davilex zonder effect zal zijn Wijzingen van en aanvullingen op de Davilex Online Voorwaarden zijn slechts gelding indien zij schriftelijk door Davilex zijn vastgelegd Het is Davilex toegestaan haar rechten en verplichten onder de Davilex Online Overeenkomst over te dragen aan een andere partij Elke mededeling met betrekking tot de Davilex Online Overeenkomst dient schriftelijk te worden gericht aan het adres van de andere partij Indien enige bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet bindend mocht blijken te zijn, dan zal dit geen effect hebben op de bindendheid van de overige bepaling.

9 23.6 Geen enkel vertraging of verzuim van Davilex om enig recht onder de Davilex Online Voorwaarden of de Davilex Online Overeenkomst jegens Afnemer geldend te maken, zal worden beschouwd als een afstand van dit recht ten opzichte van Afnemer. Geen enkel afstand van enig recht onder deze overeenkomst door een der partijen, zal tot gevolg hebben d0at deze partij in een volgend geval ook afstand van haar recht zal of moet doen Davilex heeft het recht om de naam van de Afnemer op te nemen in de lijst van Davilex klanten Met de totstandkoming van de Overeenkomst gaat Afnemer akkoord met het ontvangen van algemene communicatie als nieuwsbrieven op het door Afnemer vermelde adres. Indien Afnemer geen algemene communicatie wenst te ontvangen kan dit te allen tijde via het Gebruikersportaal van Davilex geannuleerd worden.

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Artikel 3: Prijs en betaling 3.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.

Artikel 3: Prijs en betaling 3.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. Algemene Voorwaarden Davilex Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenissen gehanteerd: a. Davilex: Davilex Small Business B.V.; b. Programmatuur:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Aanbieding en overeenkomst. Artikel 2 - Prijs en betaling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Aanbieding en overeenkomst. Artikel 2 - Prijs en betaling Algemene Voorwaarden Op alle aanbiedingen, onderhandelingen en overeenkomsten van MetaMinds zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Daarnaast is het mogelijk dat er aanvullende voorwaarden

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ProCourse

Algemene Voorwaarden ProCourse Algemene Voorwaarden ProCourse Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenissen gehanteerd: a. ProCourse v.o.f.; b. Scholingsvideo s: standaard

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Software Licentie van taxiid BV te Amsterdam, hierna te noemen: taxiid

Gebruiksvoorwaarden Software Licentie van taxiid BV te Amsterdam, hierna te noemen: taxiid Gebruiksvoorwaarden Software Licentie van taxiid BV te Amsterdam, hierna te noemen: taxiid taxiid b.v. Amsterdam The Netherlands KvK nr.: 52397297, BTW nr.:187823662b01 1 ALGEMEEN 1.1 Op de levering van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Definities Algemene bepalingen Datum van ingang; wijziging Wijziging van de leveringsvoorwaarden Beëindiging Leveringstermijnen en voorbehoud van eigendom en rechten Prijzen

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Definities en begrippen. 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. 3. Overeenkomst, duur en opzegging

Algemene Voorwaarden. 1. Definities en begrippen. 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. 3. Overeenkomst, duur en opzegging Algemene Voorwaarden 1. Definities en begrippen In deze algemene voorwaarden van AO-online wordt verstaan onder: 1. Diensten: alle door AO-online aan Afnemer op enige wijze ter beschikking te stellen en/of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Artikel 1 Definities 1.1 Webwinkelhouder: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Boekwinkeltjes een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2 Dienst: De

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden Gebruikersvoorwaarden 19 oktober 2009 - Versie 1.0 biedt een webapplicatie aan waarmee de gebruiker zijn bedrijfsadministratie kan bijhouden. Dit document bepaalt de voorwaarden die gelden ten aanzien

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. Algemene voorwaarden Bosma Direct Marketing Consultancy B.V. KvKnr. 60588659. Gedeponeerd dd. 5 mei 2011. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel

Nadere informatie

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a) InsightYou: InsightYou B.V., statutair gevestigd te Rotterdam; b) Materialen: het door InsightYou aan Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - ArtWin Online

Algemene Voorwaarden - ArtWin Online Algemene Voorwaarden - ArtWin Online Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze ArtWin Online Voorwaarden en in de ArtWin Online Overeenkomst de volgende definities: Dienstverlener

Nadere informatie

1.1 oflow: oflow, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30255424, leverancier van de Dienst.

1.1 oflow: oflow, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30255424, leverancier van de Dienst. Versie 20 juni 2009 Artikel 1 Definities 1.1 oflow: oflow, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30255424, leverancier van de Dienst. 1.2 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

Voor de volgende begrippen gelden in deze leveringsvoorwaarden en in de cmember-overeenkomst de volgende definities:

Voor de volgende begrippen gelden in deze leveringsvoorwaarden en in de cmember-overeenkomst de volgende definities: cmember leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze leveringsvoorwaarden en in de cmember-overeenkomst de volgende definities: Afnemer: een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

De voorwaarden van de Wereld van Personeel

De voorwaarden van de Wereld van Personeel De voorwaarden van de Wereld van Personeel Leveringsvoorwaarden Abonnementen op programma s van de Wereld van Personeel (DWVP) hebben een duur van één jaar. Indien je niet uiterlijk één maand voor het

Nadere informatie

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres Algemene voorwaarden Accountantsonline.nl Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden AOL: Accountantsonline.nl Site Website:

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Saltini

Algemene Voorwaarden Saltini Algemene Voorwaarden Saltini Artikel 1. Definities 1.1 Saltini: Saltini staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53007107 en is de leverancier van de dienst. 1.2 Klant: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Freemle Algemeen deel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden NeDTechniek

Algemene Leveringsvoorwaarden NeDTechniek Algemene Leveringsvoorwaarden Op alle aanbiedingen, onderhandelingen en overeenkomsten van zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Artikel 1 Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Artikel 1 - Definities Voor de toepassing van de Overeenkomst wordt verstaan onder: a. Formulier:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1. Aanbieding en overeenkomst Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Call-IT International goederen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Klippa Geldig vanaf mei 2015

Algemene Voorwaarden Klippa Geldig vanaf mei 2015 Artikel 1. Definities 1. Klippa: Klippa is een handelsnaam van Klipper Innovations B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61865184 en de leverancier van de Dienst. 2. Gebruiker: de

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo.

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo. Algemene voorwaarden Versie September 2014 IMEZO 1 Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die met IMEZO een overeenkomst is aangegaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Patiëntenreview Voorwaarden en in de Patiëntenreview Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verplichtingen SWINX.NL

Algemene Voorwaarden. Verplichtingen SWINX.NL Algemene Voorwaarden SWINX.NL Artikel 1. Definities 1.1. SWINX.NL: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17181829. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met SWINX.NL

Nadere informatie

3.2 Opdrachtgever stemt ermee in, dat CRM Software Advies de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid ook door derden kan laten uitvoeren.

3.2 Opdrachtgever stemt ermee in, dat CRM Software Advies de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid ook door derden kan laten uitvoeren. ALGEMENE VOORWAARDEN CRM SOFTWARE ADVIES 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: CRM Software Advies: Geniepark Ventures BV, handelend onder de naam CRM Software Advies. Internetlocatie:

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Hoogdesign 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Hoogdesign goederen en/of diensten van welke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013

ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Masterwebber VOF

Algemene voorwaarden Masterwebber VOF 01 april 2009 Algemene voorwaarden Masterwebber VOF Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden mybd

Gebruikersvoorwaarden mybd Gebruikersvoorwaarden mybd Artikel 1 - Definities bd accountancy Maatschap bd accountancy, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20145506 en de leverancier van de dienst. Klant De natuurlijke

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

Van Ruijven IT. Crops Online Voorwaarden

Van Ruijven IT. Crops Online Voorwaarden Crops Online Voorwaarden Versie februari 2014 Artikel 1: Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Crops Online Voorwaarden en in de Crops Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Poppe Persoonlijk, versie 1.2, augustus 2012 Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De "Opdrachtgever": de natuurlijke- of rechtspersoon die te kennen heeft gegeven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Inleiding. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de website van Numekaart.nl. Numekaart.nl dient als een gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jortt BV

Algemene Voorwaarden Jortt BV Algemene Voorwaarden Jortt BV 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door en overeenkomsten

Nadere informatie

Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 37080633, versie 110708

Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 37080633, versie 110708 Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 37080633, versie 110708 Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten tussen CANVASS

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 1. Definities Algemene Voorwaarden 1.1 Algemene voorwaarden: De algemene voorwaarden zoals die van tijd tot tijd worden gewijzigd. 1.2 Opdrachtgever: Iedere (rechts-)persoon die met opdrachtnemer een overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Resultaatgenieters goederen en of diensten van welke

Nadere informatie

Documentatie : De schriftelijke en/of elektronische documentatie behorend bij de Web Applicatie;

Documentatie : De schriftelijke en/of elektronische documentatie behorend bij de Web Applicatie; OnlineKassa VOORWAARDEN Versie 1.1 Datum: Juni 2009 Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze OnlineKassa.nl Voorwaarden en in de OnlineKassa.nl Overeenkomst de volgende definities:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Brixxs Software Voorwaarden

Brixxs Software Voorwaarden Brixxs Software Voorwaarden Datum: 4 september 2015 Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Brixxs Software Voorwaarden de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Zzimpel voorwaarden versie januari 2012

Zzimpel voorwaarden versie januari 2012 Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Zzimpel Voorwaarden en in de Zzimpel Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Registratie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij RaaT-Communicatie goederen en of diensten van welke aard ook aan cliënt

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Leverancier goederen en/of diensten van welke aard ook

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A.

Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A. Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A. Algemene Voorwaarden 21 september 2017 21 september 2017 1 Artikel 1: Definities AET: Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A., Waldeck Pyrmontplein

Nadere informatie

Business Apps is een handelsnaam van Concapps B.V. Datum: 18 september 2012 CONCAPPS LICENTIE- EN ONDERHOUDSVOORWAARDEN

Business Apps is een handelsnaam van Concapps B.V. Datum: 18 september 2012 CONCAPPS LICENTIE- EN ONDERHOUDSVOORWAARDEN Business Apps is een handelsnaam van Concapps B.V. Datum: 18 september 2012 CONCAPPS LICENTIE- EN ONDERHOUDSVOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Concapps Voorwaarden

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden Yuki Versie 2014-7 Yuki Works Entrepotkaai 12-bus 21 2000 Antwerpen www.yuki.be

Gebruikersvoorwaarden Yuki Versie 2014-7 Yuki Works Entrepotkaai 12-bus 21 2000 Antwerpen www.yuki.be Artikel 1 Definities Gebruikersvoorwaarden Yuki Versie 2014-7 Yuki Works Entrepotkaai 12-bus 21 2000 Antwerpen www.yuki.be 1.1 Afnemer: een natuurlijk persoon in uitoefening van beroep of bedrijf of rechtspersoon,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies Definities Dienstverlener: Wijma Juridisch Advies Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke of rechtspersoon) die een overeenkomst met Wijma Juridisch Advies

Nadere informatie

FLEXSTONE REAL ESTATE

FLEXSTONE REAL ESTATE Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten die door Opdrachtnemer en/of haar daartoe bevoegde medewerker(s) zijn aangegaan c.q. zijn aanvaard en alle

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. Algemene Leveringsvoorwaarden EXT Internet Consultancy VOF Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB

ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden van Virtual Skillslab (hierna te noemen Voorwaarden ) hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis: A. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Sterq, gevestigd te Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. R.P. van Straaten, arts. 1.2 De werkgever: de natuurlijke persoon, dan wel rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden James Software B.V. (KvK 56329709) d.d 12-10-2015

Algemene voorwaarden James Software B.V. (KvK 56329709) d.d 12-10-2015 Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze James Software Voorwaarden en in de James Software Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon of rechtspersoon

Nadere informatie

RESULTPARTNERS. Algemene voorwaarden Versie: september

RESULTPARTNERS. Algemene voorwaarden Versie: september RESULTPARTNERS Algemene voorwaarden Versie: september 2013 www.resultpartners.nl 1 Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Algemene JaVar voorwaarden

Algemene JaVar voorwaarden Algemene JaVar voorwaarden 1. Definities. 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van JaVar worden wordt gesloten. 2. Producten

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum Algemene voorwaarden Cross Communications is een vennootschap gevestigd te Deventer, kantoorhoudend aan het adres Assenstraat 14 7411JT Deventer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden PeetICT V.O.F.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden PeetICT V.O.F. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden PeetICT V.O.F. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: algemene voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES 1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het mediascherm-systeem van promotv.nl. 1.2 E-mailadres: een op naam van de klant gestelde adrescode,

Nadere informatie