2012 t/m Automatiseringsstrategie. Hoogheemraadschap van Delfland. Hoogheemraadscliap van Delfland. Cjlfco

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2012 t/m 2016. Automatiseringsstrategie. Hoogheemraadschap van Delfland. Hoogheemraadscliap van Delfland. Cjlfco"

Transcriptie

1 Cjlfco I., Hoogheemraadscliap van Delfland Automatiseringsstrategie Hoogheemraadschap van Delfland 2012 t/m 2016 Datum: Opdrachtnemer: ICT-services Status: Definitief Automatiseringsstrategie Pagina 1 van 16

2 Inhoudsopgave 1 INLEIDING/SAMENVATTING PERSPECTIEF AUTOMATISERINGSSTRATEGIE ( ) MANAGEMENTSAMENVATTING 4 2 DE ICT-INFRASTRUCTUUR GEBRUIK LAGENMODEL BINNEN DELFLAND 6 3 ONTWIKKELINGEN BUSINESS INFORMATISERING AUTOMATISERING 7 4 VISIE EN STRATEGIE HOOFDLIJNEN STORAGE SERVERS ACCESS ll 4.5 CLIENTS (DESKTOPS, LAPTOPS, SMARTPHONES ETC) TELEFONIE BEHEER (MANAGEN ENMONITORENVAN ALLE LAGEN) TESTVOORZIENINGEN SERVERRUIMTES 16 Automatiseringsstrategie Pagina 2 van 16

3 1 Inleiding/samenvatting 1.1 Perspectief Automatiseringsstrategie ( ) ICT-services stelt jaarlijks vanaf 2008 een Meerjaren Automatiseringplan (MJAP) op. Elk even jaar wordt het MJAP volledig vernieuwd, elk oneven jaar worden de consequenties van de gewijzigde trends verwerkt. Het MJAP is een meerjaren uitvoeringsplan met daaraan gekoppeld een meerjaren investeringsbegroting. De strategische uitgangspunten voor het MJAP zijn vastgelegd in de voorliggende Automatiseringsstrategie De Automatiseringsstrategie geeft invulling aan het negen vlaks model van Maes en past binnen de methodiek van informatieplanning van Delfland. Informatieplanning bij Delfland Business informatisering Automatisering Strategisch Richting Waterbeheerplan Automatiserings Strategie Tactisch Structuur Meerjaren begroting Deel Info rmatie pla nnen PJaar) Automatiserings plan Operationeel Uitvoering Jaarplannen Projectplannen Jaarplannen Projectplannen Jaarplannen Projectplannen Beheer Figuur 1 Weergave informatieplanning Automatiseringsstrategie Pagina 3 van 16

4 1.2 Management samenvatting Zowel binnen de bedrijfsvoering van de overheidssector als binnen de informatie- en communicatietechnologie (ICT) doen zich in hoog tempo veel ontwikkelingen voor. Dit vraagt het continu aanpassen van de bedrijfsvoering, het doorvoeren van nieuwe werkwijzen en het invoeren van nieuwe ICT-voorzieningen. Delfland speelt hierop in met het Waterbeheerplan , het Strategisch Informatieplan en het opstellen van deze Automatiseringsstrategie. Deze strategie beschrijft: De visie en aanpak voor het in stand houden van de ICT-infrastructuur en de ICTdienstverlening. De technische automatisering van de sectoren Zuiveringsbeheer en Watersysteem vallen buiten het bereik van dit automatiseringsplan, de effecten hiervan op de lagen Storage, Server en Netwerk (WAN/LAN) zijn - voor zover de infrastructuur in beheer is bij ICT-services - wel meegenomen. Informatievoorziening is niet meer weg te denken als belangrijke productiefactor, het gebruik van ICT-middelen en -diensten groeit snel, dit komt onder andere door het meer vastleggen en digitaliseren van gegevens. Een tendens is dat software steeds meer functionaliteit krijgt en dat nieuwe versies in een hoger tempo op de markt komen of elkaar opvolgen. Deze versies vereisen ook vaak meer ICT resources. Er is verder een maatschappelijke vraag om deze functionaliteit (E-dienstverlening) te benutten en om werkprocessen door middel van ICT-dienstverlening beter te ondersteunen. Het is noodzakelijk dat Delfland bijblijft. Het vertrekpunt voor de Automatiseringsstrategie is, dat de ICT-infrastructuur en ICTdienstverlening van Delfland - na een forse inhaalslag - voldoet aan de eisen die worden gesteld. Uitgangspunt is dat de technische infrastructuur minimaal op hetzelfde niveau gehandhaafd blijft en vernieuwingsslagen zijn plek krijgen. Het is niet de ambitie om hightech de koploper te worden, maar een ambitie te hebben passend met het gewenste imago van Delfland als een betrouwbare, moderne en transparante overheid; dit geldt voor zowel de bedrijfsvoering als voor de E-dienstverlening. In de volgende paragrafen is per laag van de infrastructuur: Een trend aangegeven; Een visie vastgesteld voor de periode tot en met 2016; De beleidsuitgangspunten en; Deaanpak in het meerjaren automatiseringsplan weergegeven. Automatiseringsstrategie Pagina 4 van 16

5 2 De ICT-infrastructuur Delfland hanteert een 4-lagenmodel voor de ICT infrastructuur. In figuur 2 is dit weergegeven. "Cam 4-Lagen Model - Mefrocluster" Blauwdruk van «én dubbalvoudiga Rakancantrum ICT-tntraslructuur Figuur 2 Weergave 4 lagen model Het model onderscheidt de volgende lagen: Laag 1: Storage Alle apparatuur en programmatuur voor de opslag, back-up en restore van alle data, evenals van test- en uitwijkvoorzieningen voor de opslag. Hieronder valt het Storage Area Netwerk (SAN) en het back-up SAN, de Virtual Tape Library (VTL) voor de back-up van de opgeslagen gegevens en de tape-library voor de back-up op tape. Laag 2: Back-end In de Back-end laag van het 4-Lagen Model worden met name de kritische netwerk en database servers opgenomen. Hieronder vallen onder andere: Alle (virtuele) servers voor databases, mail en agenda; (virtuele) Servers ten behoeve van test- en uitwijkvoorzieningen; (virtuele) Servers ten behoeve van het beheer van deze laag; Alle (virtuele) domainservers; Alle (virtuele) servers voor de active directorie. Automatiseringsstrategie Pagina 5 van 16

6 Laag 3: Front-end In de Front-end laag van het 4-Lagen Model worden vooral de kritische applicatie servers opgenomen. Dit betreft: Alle (virtuele) servers voor webapplicaties, het kennisnet; (virtuele) Servers voor server based computing (Citrix); Servers met zgn. virtuele omgevingen (VMWare) voor applicaties; (virtuele) Servers voor virus bescherming; (virtuele) Servers voor de test- en uitwijk testvoorzieningen; (virtuele) Servers voor het beheer van deze laag. Laag 4: Access Toegang tot de ICT-infrastructuur van Delfland zowel van intern Delfland als van buiten Delfland. Dit betreft: Alle (virtuele) servers voor authenticatie en autorisatie (Netilla); Alle (virtuele) servers voor firewalls; Alle (virtuele) servers voor intrusion detection; Alle (virtuele) servers in het DMZ. Het LAN en het WAN maken ook onderdeel uit van de access laag. De LAN en WAN laag richt zich met haar oplossingen op de beveiliging van de ICT-infrastructuur, haar gebruikers en de beveiligde toegang tot applicaties en netwerken. LAN :Het Local Area Network, de passieve en actieve netwerkcomponenten binnen de verschillende gebouwen van Delfland. WAN: Het Wide Area Network, de netwerkcomponenten ten behoeve van de communicatie tussen de verschillende gebouwen van Delfland en ten behoeve van de communicatie met apparatuur in het veld. Clients/Telefonie Alle apparatuur die in de PDC wordt aangeboden (desktops, laptops, PDA's, Smartphones, GSM's, telefoons etc.) en waarmee medewerkers de applicaties die zij nodig hebben voor het uitvoeren van hun werk kunnen benaderen en evt. bedienen. Beheer (managen en monitoren van alle lagen) Managen en monitoren van alle lagen. Staat dwars op alle onderstaande lagen. 2.1 Gebruik lagenmodel binnen Delfland Voor de Automatiseringstrategie en het Meerjaren Automatiseringplan wordt binnen Delfland de volgende - op het lagenmodel gebaseerde - rubricering gebruikt. Storage Servers onderverdeeld in: o Back-end o Front-end Access Clients Telefonie Beheer Testvoorzieningen Serverruimtes Let op: vanaf 2010 is de uitwerking gebaseerd op de visie van een dubbelvoudig datacentrum. Dit houdt in dat de storage, server infrastructuur is verdeeld over twee datacentra. Hiermee is invulling gegeven aan het begrip "Uitwijk". Automatiseringsstrategie Pagina 6 van 16

7 3 Ontwikkelingen 3.1 Business Vanuit de organisatie (de Business) komen wensen ten aanzien van de infrastructuur naar voren. Deze kunnen als volgt worden samengevat: Er worden steeds zwaardere eisen gesteld aan de robuustheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid en beveiliging van de infrastructuur en de applicaties; Integratie van data, telefonie en video; any time, any where, any place principe; Ondersteuning in het veld m.b.v. mobiele devices; De behoefte aan nieuwe applicaties ter ondersteuning van de werkzaamheden; Nieuwe versies van applicaties; Het nieuwe werken; Ambtenaar 2.0; Gebruik maken van Social media: Inmeten van gegevens; Behoefte aan management informatie over financiële en niet-financiële KPI's. 3.2 Informatisering Vanuit informatisering zijn de volgende ontwikkelingen gesignaleerd: Een stijgende behoefte om steeds meer informatie (bijv. grafisch) op te slaan en gebruik te maken van grotere formaten; Steeds uitgebreidere mogelijkheden om archiefstukken digitaal op te slaan en om toegang tot deze digitale archieven te krijgen; Groeiende behoefte aan zowel passieve als actieve dienstverlening aan burgers; De Waterschapsbrede database; De eisen vanuit het programma "Andere Overheid" voor opslag, toegankelijkheid, beheer en beveiliging van informatie van en over de burger; Toenemend gebruik van geografische informatiesystemen (GIS) en de presentatie hiervan aan de burger; Uitbreiding van gegevensuitwisseling met derden (gemeenten, KvK, Kadaster, etc); De eisen vanuit het oogpunt van informatiebeveiliging. 3.3 Automatisering Vanuit automatisering zijn de volgende ontwikkelingen gesignaleerd: Stijging groei behoefte opslagcapaciteit tussen de 30% en 50%; Cloud computing en cloud storage: Het beschikbaar stellen van rekenkracht (servers) en opslagcapaciteit (storage) als een service op het intranet/internet; De functionaliteit, die door applicaties wordt geboden, neemt toe en er is behoefte aan nieuwe applicaties die vaak nog complexer zijn; Applicaties worden steeds meer web-enabled. Hierbij vindt de verwerking plaats op een server en is de applicatie toegankelijk gemaakt via een web-browser; PC's krijgen steeds grotere beeldschermen met een hogere resolutie; Voor telefonie binnen Delfland wordt steeds meer gebruik gemaakt van het eigen netwerk; Afname aantal GSM's,en toename van het aantal Smartphones (Blackberrys); De behoefte aan rapportage en monitoring neemt toe; Publicatie van rapportages in de vorm van dashboards op het intranet neemt toe; Omschakeling van reactief naar proactief beheer; Door servervirtualisatie en de aanschaf van krachtiger servers neemt het aantal te beheren fysieke servers af; Toename benodigde bandbreedte op het netwerk vanuit servers; Snel en flexibel beschikbaar stellen van test- en opleidingsomgevingen, OTA Provisioning. Er is een basis uitwijkvoorziening gerealiseerd door het inrichten van een dubbel datacentrum. Uitbreiding hierop is een business issue en komt voor rekening van de klant. Automatiseringsstrategie Pagina 7 van 16

8 4 Visie en Strategie 4.1 Hoofdlijnen De hoofdlijnen van de visie en strategie zijn: Bandbreedte van de netwerkverbindingen tussen de locaties is 10 Gbit/sec; Standaardiseren LAN infrastructuur gericht op 1 Gbit/sec naar de werkplek; Virtualisatie van storage, servers en applicaties; Dubbelvoudig datacentrum ICT-infrastructuur; Serverconsolidatie (minder, maar grotere servers); Centraal beheerbare oplossingen; Afnemen van telefoniediensten vanuit de cloud; Groene bedrijfsvoering; Toegang tothet netwerk Anyplace, Anytime Anywhere; Invoeren van een Mobility concept (één device per medewerker), zowel voor telefonie als voor pc's. Duidelijk onderscheid maken in de Productenportfolio tussen need-to-have en niceto-have; Automatiseringsstrategie Pagina 8 van 16

9 4.2 Storage Trend Stijging groei behoefte opslagcapaciteit tussen de 30% en 50%; Een stijgende behoefte om steeds meer informatie (bijv. grafisch) op te slaan en gebruik te maken van grotere formaten; Steeds uitgebreidere mogelijkheden om archiefstukken digitaal op te slaan en om toegang tot deze digitale archieven te krijgen; Cloud computing en cloud storage: het beschikbaar stellen van rekenkracht (servers) en opslagcapaciteit als een service op het intranet of internet. Visie Het efficiënt omgaan met storage-, backup en uitwijk capaciteit: o voldoende gedimensioneerd om de kosten beheersbaar te houden; o open en transparant voor de geautoriseerde gebruiker; Het risico van grote uitval van storage bij een calamiteit reduceren; Het afvlakken van de storage groei initiëren op de lange termijn. Beleidsuitgangspunt / -principe Alle data opslaan in DMS; Het eenmalig digitaal opslaan van gegevens; Alle informatie is openbaar tenzij... Aanpak in meerjarenplanning Opslag van ongestructureerde data (does) in DMS; Actieve koppeling tussen Office omgeving en DMS; Het virtualiseren van storage (Centraliseren van data op het SAN); Deduplicatie van data op het SAN; Virtualisatie van storage op basis van Open standaarden; Maken van onderscheid tussen dynamische en statische data: o Dynamische data: Opslag op een redundant SAN (primaire storage). Omvang o primaire storage kent een zeer beperkte groei; Statische data: Opslag op de VTL (secundaire storage). Statische data is > 1 jaar niet gebruikt of niet geraadpleegd; Storage groei realiseren in - goedkope - secundaire storage; Alle (gewijzigde) data op het primaire SAN wordt via backup dagelijks veiliggesteld Onderzoeken mogelijkheden cloud computing en cloud Automatiseringsstrategie Pagina 9 van 16

10 4.3 Servers Voor zowel de back-end als de front-end servers is onderstaande geldig. Trend De functionaliteit die door applicaties wordt geboden neemt toe en er is behoefte aan nieuwe applicaties die vaak nog complexer zijn; Er worden steeds zwaardere eisen gesteld aan de robuustheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid en beveiliging van de infrastructuur en de applicaties; De behoefte aan zowel actieve als passieve dienstverlening aan de burger neemt toe; De gebruiker moet op elk moment vanaf een willekeurige werkplek toegang hebben tot zijn applicaties. Dit kan zowel een werkplek zijn op de hoofdlocatie als een werkplek op een nevenlocatie of voor telewerken; Applicaties worden steeds meer web-enabled. Hierbij vindt de verwerking plaats op een server en is de applicatie toegankelijk gemaakt via een web-browser; Cloud computing: het beschikbaar stellen van rekenkracht (servers) als een service op het intranet of internet. Visie Het efficiënt omgaan met servers en uitwijk servers; o Voldoende gedimensioneerd om de kosten beheersbaar te houden, zonder onnodig onbenut laten van capaciteit; o Open en transparant voor de geautoriseerde gebruiker; o Flexibel en schaalbaar; Het risico om grote uitval van servers bij een calamiteit te reduceren; Server consolidatie: Het verminderen van het aantal fysieke servers; Voldoende capaciteit om ontwikkelingen te kunnen opvangen; Het virtualiseren van de desktops (PC). Beleidsuitgangspunt / -principe Open Source software een gelijke kans geven; Virtualisatie van servers; Centralisatie van servers; Hoge beschikbaarheid: 99,9998%; Beschikbaarheid van functionaliteit, ook bij calamiteiten; Vervanging door moderne, duurzame (groene) servers van een nieuwe generatie (proven technologie) State of the art, het zwaarste van het zwaarste; OTAP ondersteuning; 10 Gbit netwerk; Vervanging van servers om de 5 jaar; Aanpak in meerjarenplanning Clusteren van servers; Minder storage in de servers; Vervanging oude servers door zwaardere servers; Virtualisatie van applicaties; Vergroten netwerkcapaciteit van de servers; Mogelijkheden VDI onderzoeken; Migratie naar Windows 2010 en Windows 7 (voor VDI). Automatiseringsstrategie Pagina 10 van 16

11 4.4 Access Voor het WAN en LAN geldt: Trend Vanaf elke plek in de wereld, op elk moment van de dag toegang te krijgen tot de ICT-voorzieningen van Delfland; Vanuit het virtualiseren van servers (serverconsolidatie) neemt het aantal fysieke servers af. Het aantal logische servers groeit of blijft gelijk. Dit zorgt ervoor dat de behoefte aan bandbreedte van het netwerk toeneemt (10 GBit/sec); De uitgifte van openbare IP-nummers op basis van IP4 is eindig. Visie Het inzetten van draadloze netwerken met behulp WIFI. Het gebruik maken van mobiele oplossingen van een provider bijvoorbeeld voor: o Werkplekken op de kleinere locaties; o Mobiele werkplekken vanuit het veld; o Telewerken. Beleidsuitgangspunt / -principe Wireless oplossingen; Ondersteunen van videoconferencing; Ondersteunen van informatiebeveiligingsbeleid Borgen van connectiviteit met de buitenwereld m.b.v. IP6; Werkplek bekabeling: 1 GBit/sec Minmaal CAT 5E of CAT 6; Ondersteunen van 10 Gbit/sec voor SAN en servers; Switched netwerk; Op elke kantoorlocatie worden de coreswitches van het LAN dubbel uitgevoerd; Standaard voorzieningen: Kantoorlocaties: Glasvezel (redundant)/ gekleurd belichten; Overige locaties: DSL (evt met UMTS back-up); Toegang voor telewerken en derden via Intemet. Aanpak in meerjarenplanning De netwerkcapaciteit van de actieve netwerkcomponenten van het LAN (core switches) worden verhoogd naar 10 GBit/sec; WIFI voor alle hoofdlocaties van Delfland; Beperkingen toegang tot netwerk van "untrusted devices"; Uiterlijk zal in 2012 binnen Delfland de implementatie van IP6 op de servers die met de buitenwereld praten, uitgevoerd worden. Automatiseringsstrategie Pagina 11 van 16

12 4.5 Clients (Desktops, Laptops, Smartphones etc.) Trencf Het gebruik van Smartphones, (met GPS functionaliteit) ter ondersteuning van de werkzaamheden in het veld neemt toe; De PDA is uit; Enorme stijging van het gebruik van tablet computers en stagnatie van laptops en desktop pc's; Pc's krijgen steeds grotere beeldschermen met een hogere resolutie (HD kwaliteit). Visie Mobility concept: één device per medewerkers doorvoeren zowel voor computers als voor telefoons; Een versobering van de dienstenportfolio onder invloed van "Bring your own device" / "Choose your own device". Hardware o Centraal beheerd; o Alle locaties: Thin before Medium before Fat; o Duurzame (groene) hardware Software o Distributietool: Scense; o Beheertool: SCOM en Topdesk; o Alle locaties: Alles over naar VDI; Beleidsuitgangspunt / -principe Open Source een gelijke kans geven; Thin clients, before medium clients, before fat clients Vervanging van clients om de 5 jaar; Vermindering van het aantal soorten devices; Verminderen van het aantal devices (1 device per medewerker). Aanpak in meerjarenplanning Standaardiseren werkplekportfolio, uitfaseren specials. Windows XP -> Windows 7; Virtualisatie van de werkplek. Onderzoek naar alternatieven van de desktop in de toekomst. Automatiseringsstrategie Pagina 12 van 16

13 4.6 Telefonie Trend Afnemen van telefoniediensten vanuit de cloud bij een provider; Toename van het aantal Smartphones. Visie Afnemen van telefoniediensten vanuit de Cloud bij een provider; Eén device per medewerker; Zelfstandige werking van de telefooncentrales bij uitval van het netwerk; Beleidsuitgangspunt / -principe Één nummerplan voor heel Delfland; Verminderen aantal telefooncentrales; Het centraal beheren van de telefonie; Aanpak in meerjarenplanning Onderzoek naar afnemen van telefoniediensten vanuit de Cloud bij een provider; In het onderzoek wordt aandacht besteed aan: o Mobile Office (integratie mobiele en vaste net) in relatie tot flexplekken, waardoor medewerkers geen vast toestel meer hebben, maar binnen het gebouw wel via het mobiele toestel bereikbaar zijn zonder extra mobiele kosten. o Onderzoeken van mogelijkheden van Softfone (het leveren van telefonie via de pc). Automatiseringsstrategie Pagina 13 van 16

14 i,'. 4.7 Beheer (managen en monitoren van alle lagen) Trencf De behoefte aan rapportage en monitoring neemt toe. Publicatie in de vorm van dashboards op intranet neemt toe. De toenemende afhankelijkheid van ICT hulpmiddelen vereist een steeds grotere betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de ICT hulpmiddelen overal en altijd. Dit moet worden ondersteund door geautomatiseerde hulpmiddelen voor het monitoren en beheren van de infrastructuur. Monitoring tools kunnen eventuele problemen in een vroegtijdig stadium signaleren waardoor er proactief actie wordt ondernomen; Pro-actieve dienstverlening; Groeiende behoefte aan kostenbewustzijn (gebruik ICT-diensten). Visie Verbeteren van de voorspelbaarheid en beschikbaarheid van de infrastructuur en de transparantie van de dienstverlening; Het objectief meten van de kwaliteit van de geleverde ICT-diensten. Rapportagetool: Business Objects / Live Office Beleidsuitgangspunt / -principe Proactief monitoren en beheren van de infrastructuur (alle componenten); Toepassen informatiebeveiligingbeleid; Rapporteren over BDO en SDO afspraken en gebruikte ICT-producten en diensten. Aanpak in meerjarenplanning Geautomatiseerde hulpmiddelen voor het monitoren en beheren van de infrastructuur. Monitoring tools kunnen eventuele problemen in een vroegtijdig stadium signaleren waardoor er pro-actief actie wordt ondernomen. Aanschaf leveranciers onafhankelijke monitoring tooi om:. o het netwerk en de infrastructuur reactief en proactief te bewaken; o de licenties te monitoren; o rapportages (KPI's uit BDO en SDO's) op te stellen. Security rapportage ontwikkelen. Automatiseringsstrategie Pagina 14 van 16

15 4.8 Testvoorzieningen Trend OTAP principe wordt binnen Delfland meer en meer doorgevoerd, voor elke applicatie dient een OTAP omgeving beschikbaar te zijn. Er is een toenemende behoefte om snel extra (test) omgevingen beschikbaar te hebben. Visie Testvoorzieningen dienen op een flexibele, efficiënte en kosteneffectieve wijze gerealiseerd te worden, virtualisatie van storage, servers en applicatie is hiervoor een voorwaarde. Beleidsuitgangspunt / -principe Uitbreidingen van applicatiespecifieke testvoorzieningen worden gerealiseerd op basis van een klantvraag; Testomgevingen zijn virtueel tenzij er technische beperkingen zijn. Wijzigingen worden NIET direct in de productieomgevingen doorgevoerd, Aanpak in meerjarenplanning Huidige testvoorzieningen worden in lijn gehouden met de groei van het gebruik van de infrastructuur? Implementeren van OTAP provisioning. Automatiseringsstrategie Pagina 15 van 16

16 4.9 Serverruimtes Trend Steeds meer bedrijven brengen hun rekencentrum onder bij een extern datacentrum Visie Inspanningen zijn gericht op gebruik en beheer; Op termijn (één gebouw voor Delfland) verminderen aantalser's. "groene" serverruimtes Beleidsuitgangspunt / -principe Waar mogelijk worden voorzieningen (airco, UPS en brandblus) N+l redundant gerealiseerd; Airco, UPS en brandblus zijn gebouwgebonden voorzieningen en als zodanig in beheer bij Middelen/BMI De serverruimtes (1 MER en 6 SER's) van alle Delfland locaties zijn qua voorziening (airco, UPS en brandblus en alarmering) op orde; Vooralsnog is voor elke locatie voldoende kastruimte beschikbaar, er zijn nog optimalisatiemogelijkheden; Aanpak in meerjarenplanning Anticiperen op incidenteel (groot) onderhoud; SLA met Middelen/BMI vaststellen betreffende levering energie en onderhoud Airco, UPS en brandblus voorzieningen. Onderzoeken rekencentrum onderbrengen bij een extern datacentrum. Automatiseringsstrategie Pagina 16 van 16

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Blauwdruk Hoog Beschikbaar. Theo Hoeks Merijn van de Schoot

Blauwdruk Hoog Beschikbaar. Theo Hoeks Merijn van de Schoot Blauwdruk Hoog Beschikbaar Theo Hoeks Merijn van de Schoot Project Blauwdruk Verhuizing datacenter Opsplitsen core (Dekkend) Wifi netwerk Greenfield backend infrastructuur Office 365 Windows 8.1 ICT Infrastructuur

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

End to End Virtualisation

End to End Virtualisation End to End Virtualisation Virtualisatie in een Citrix wereld Edwin van den Broek Valid ICT Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde De DSM visie Applicaties transparant aan gebruikers aanbieden, ongeacht

Nadere informatie

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze?

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze? Werkplek anno 2013 Welkom Agenda Bas van Dijk & Peter Klix (EIC) Pauze HP Converged infrastructuur Johan Benning Presales consultant HP Diner Wie is wie Bas van Dijk Infrastructuurarchitect Specialisatie

Nadere informatie

Toekomstige ICT infrastructuur en migratieplanning RID Oost Utrecht

Toekomstige ICT infrastructuur en migratieplanning RID Oost Utrecht Toekomstige ICT infrastructuur en migratieplanning RID Oost Utrecht 21 september 2011 Inleiding Zeven organisaties (Baarn, Bunnik, De Bilt, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en de RSD Kromme

Nadere informatie

Deltion College Zwolle

Deltion College Zwolle Wie Wat Waar (ook wel ) Regionaal Opleidingencentrum in Zwolle (ROC). Het college verzorgt voor ruim 16.000 jongeren en volwassenen beroeps onderwijs op middelbaar niveau. Bij Deltion werken ruim 1.200

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Datacenter in a BOX

1 Dienstbeschrijving Datacenter in a BOX 1 Dienstbeschrijving Datacenter in a BOX Lancom Automatisering heeft jarenlang ervaring opgedaan in het ontwerpen, implementeren en beheren van ICT infrastructuren bij het MKB (+). Met deze informatie

Nadere informatie

Virtual Desktop Infrastructure in het Onderwijs

Virtual Desktop Infrastructure in het Onderwijs Virtual Desktop Infrastructure in het Onderwijs Sprekers: Penta college CSG MDCS Demo Scense Leo Smit Raymond Drielinger Dennis van Eijk Agenda Het PENTA college CSG Huidige situatie Toekomst van het

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen?

Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen? Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen? ir. Ronald van Vugt ronald@netwell.eu Aanleiding Deze presentatie is ontstaan naar aanleiding van een nieuw architectuur ontwerp voor

Nadere informatie

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden official Solution Partner of owncloud Jouw bestanden in de cloud Thuiswerken, mobiel werken en flexwerken neemt binnen organisaties steeds grotere

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN

Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN Matthias Vanthorre (Cevi) Agenda Uitdagingen Server virtualisatie Storage virtualisatie HA / DR / BC HA/DR: een stap verder Meerdere sites Netwerk

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

Automatisering gemeente Utrecht

Automatisering gemeente Utrecht Automatisering gemeente Utrecht (AUTO) Dienstencatalogus Dienstverlening externe huurders Stadskantoor ) Dienstverlening : Datacenter ruimte U wilt zelf voor uw ICT-infrastructuur zorg dragen en deze volledig

Nadere informatie

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE Blackboard Managed Hosting SURF Cloud Vendordag Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE 2 Agenda SURF Cloud strategie Blackboard Managed Hosting & Private Cloud Blackboard

Nadere informatie

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE Europe Europese Professional Services Provider Consultancy, Projects & Solutions, Staffing Belangrijkste Partnerships

Nadere informatie

Fors besparen op uw hostingkosten

Fors besparen op uw hostingkosten Whitepaper Fors besparen op uw hostingkosten Hoe kunt u een kostenvoordeel behalen zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van uw dienstverlening? INHOUD» De hostingmarkt» Cloud technologie» Uitbesteden

Nadere informatie

ICT in het Stadskantoor van Utrecht. Chris van den Haselkamp Clustermanager Vernieuwing

ICT in het Stadskantoor van Utrecht. Chris van den Haselkamp Clustermanager Vernieuwing ICT in het Stadskantoor van Utrecht Chris van den Haselkamp Clustermanager Vernieuwing Programma 1. Introductie gemeente Utrecht 2. Besluitvorming Stadskantoor 3. Uitgangspunten ICT-Vernieuwing 4. U-Cloud

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Thin-Clients architectuur bij een farmaceutisch bedrijf.

Thin-Clients architectuur bij een farmaceutisch bedrijf. Thin-Clients architectuur bij een farmaceutisch bedrijf. Vincent Wagenaar Raster Products BV (vw@raster-products.com) Erik van Noort Strypes Nederland BV (erik.van.noort@merck.com) Raster Products B.V.

Nadere informatie

Mijn werkplek. Productiviteit, effectiviteit en motivatie met de juiste ICT hulpmiddelen en voorzieningen

Mijn werkplek. Productiviteit, effectiviteit en motivatie met de juiste ICT hulpmiddelen en voorzieningen Mijn werkplek Productiviteit, effectiviteit en motivatie met de juiste ICT hulpmiddelen en voorzieningen Mijn werkplek Productiviteit, effectiviteit en motivatie met de juiste ICT hulpmiddelen en voorzieningen

Nadere informatie

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Welkom bij IT-Workz Altijd en overal werken en leren Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Etten-Leur, 16 november 2010 IT-Workz is de verzelfstandigde Dienst ICT van het ROC West-Brabant.

Nadere informatie

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS)

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS) Tot een aantal jaren geleden was het redelijk vanzelfsprekend om in een gebouw met een groot aantal werkplekken een eigen serverruimte te maken. Dit heeft nog steeds een aantal voordelen. Vandaag de dag

Nadere informatie

SYSTEEMEISEN VOOR FACET FEBR. 2013

SYSTEEMEISEN VOOR FACET FEBR. 2013 SYSTEEMEISEN VOOR FACET FEBR. 2013 Het nieuwe computerexamensysteem Facet kan zowel offline als online gebruikt worden. Bij een online-afname worden de opgaven rechtstreeks ingelezen via het internet van

Nadere informatie

Centralisatie van de ICT brengt. een hoger ICT-plan. Twents Carmel College

Centralisatie van de ICT brengt. een hoger ICT-plan. Twents Carmel College Centralisatie van de ICT brengt het Twents Carmel College naar een hoger ICT-plan Maikel Scholten Marcel Tijink Twents Carmel College Switch ICT Professionals Agenda: Uitdagingen binnen het onderwijs Onze

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

Regionale Consolidatie van IT in Waasland Wat levert dit op?

Regionale Consolidatie van IT in Waasland Wat levert dit op? Regionale Consolidatie van IT in Waasland Wat levert dit op? Yves Vanderbeken Chief Technologist HB-Plus VLAVIRGEM wordt werkelijkheid in Regio Waasland! Focus Doel: Ontzorgen van IT Hoe: ontzorgen door

Nadere informatie

mobiel; Security; desktop; mobile; netwerken; migratie; Kostenbesparing; virtualisatie; datacenter; efficiency

mobiel; Security; desktop; mobile; netwerken; migratie; Kostenbesparing; virtualisatie; datacenter; efficiency Asset 1 van 7 Beheer de gebruiker, niet de device Gepubliceerd op 25 april 2012 Desktop transformatie is niet zozeer een chronologische serie gebeurtenissen die u van een fysieke naar een virtuele omgeving

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Missie en visie. BTG/TGG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en telecommunicatie

Missie en visie. BTG/TGG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en telecommunicatie BTG 2016 Missie en visie BTG/TGG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en telecommunicatie BTG/TGG organiseert hiertoe: Structurele lobby tussen overheid, leveranciers

Nadere informatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Ronald van Vugt NetWell ronald@netwell.info www.netwell.info Herkent u dit? Of u vandaag nog twee servers beschikbaar wilt stellen Geen goede testomgeving

Nadere informatie

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur PGGM Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur Wat doet PGGM Uitvoeringsorganisatie collectieve pensioenregelingen voor de sector zorg en welzijn

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

CAD IN THE CLOUD & AUGMENTED REALITY. Gebruik de (reken)kracht van het Datacenter

CAD IN THE CLOUD & AUGMENTED REALITY. Gebruik de (reken)kracht van het Datacenter CAD IN THE CLOUD & AUGMENTED REALITY Gebruik de (reken)kracht van het Datacenter EVEN VOORSTELLEN Michiel van Bergen van der Grijp Business developer CSN Groep Opgegroeid in Rotterdam 48 jaar Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

SYSTEEMEISEN FACET 4.0

SYSTEEMEISEN FACET 4.0 SYSTEEMEISEN FACET 4.0 Facet is het computerexamensysteem voor het afnemen van centraal geplande examens en toetsen. Facet kan zowel offline als online gebruikt worden. Bij een online-afname worden de

Nadere informatie

Managed CPE (Customer Premise Equipment)

Managed CPE (Customer Premise Equipment) Dienstbeschrijving CLOUD CONNECTED DIENSTVERLENING Managed CPE (Customer Premise Equipment) Classificatie: Extern Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voordelen Managed CPE... 4 3 Managed CPE oplossing...

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Inleiding. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden verleend.

Inleiding. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden verleend. Inleiding Dit document beschrijft in globale termen de ICT omgeving van OSGS en is bedoeld om inzicht te geven in de huidige situatie, zonder in technische details te treden. Dit document bevat de onderdelen

Nadere informatie

Desktop Delivery: een zakelijke afweging

Desktop Delivery: een zakelijke afweging Desktop Delivery: een zakelijke afweging Client - Server, SBC, virtuele desktops, virtuele applicaties of een virtueel besturingssysteem? Er zijn genoeg mogelijkheden om desktop functionaliteit aan de

Nadere informatie

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten 1 Cloudcomputing is populair, en niet zonder reden. Clouddiensten

Nadere informatie

Installed base Netwerk ROC Midden Nederland (April 2016)

Installed base Netwerk ROC Midden Nederland (April 2016) Installed base Netwerk ROC Midden Nederland (April 2016) Het netwerk van ROC Midden Nederland kan worden onderverdeeld in WAN, LAN en WLAN. Het netwerk is gebaseerd op marktconforme producten van Juniper

Nadere informatie

HET HOE EN WAT VAN ONLINE DIENSTEN DOOR: STEVEN ADEMA EN ANNEJENT HOEKSTRA

HET HOE EN WAT VAN ONLINE DIENSTEN DOOR: STEVEN ADEMA EN ANNEJENT HOEKSTRA HET HOE EN WAT VAN ONLINE DIENSTEN DOOR: STEVEN ADEMA EN ANNEJENT HOEKSTRA EVEN VOORSTELLEN AnneJent Hoekstra Teamleider/ Projectleider/Consultant SMART IT Services / CSN Groep Frieschepalen 45 reizen/fotografie

Nadere informatie

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen Exclusieve partnership Cloudleverancier NaviSite is als onderdeel van mediaconglomeraat Time Warner Cable één van de grootste wereldwijde providers van enterprise class

Nadere informatie

Meerjarenperspectief 2011-2014. Categorie 3-bezuinigingsopties

Meerjarenperspectief 2011-2014. Categorie 3-bezuinigingsopties Meerjarenperspectief -2014 Categorie 3-bezuinigingsopties Afdeling Informatievoorziening Fcl / Ecl 5.203.01.03 netwerk, hardware en software Opdracht 1. Er moet duidelijkheid bestaan over de actuele exploitatie

Nadere informatie

Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer

Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer Wat ga ik behandelen? Wat is VDI? Voordelen van SBC? VDI versus SBC De voor- en nadelen van VDI De techniek De componenten Use-cases

Nadere informatie

REFERENCE CASE PZ GLM: VIRTUALISATIE ADMINISTRATIEF NETWERK

REFERENCE CASE PZ GLM: VIRTUALISATIE ADMINISTRATIEF NETWERK REFERENCE CASE PZ GLM: VIRTUALISATIE ADMINISTRATIEF NETWERK 10 Mei 2016 AGENDA LoB ICT Solutions: Wie zijn wij en wat doen wij? Behoeften van PZ GLM Oplossing voor de behoeften Voorgestelde oplossing Voordelen

Nadere informatie

VDI WORKSPACE. 3D CAD virtualisatie & Next Gen. Grafische werkplek. PTC Userdag 2017

VDI WORKSPACE. 3D CAD virtualisatie & Next Gen. Grafische werkplek. PTC Userdag 2017 VDI WORKSPACE 3D CAD virtualisatie & Next Gen. Grafische werkplek PTC Userdag 2017 CSN Groep & Portfolio Cloud Ecosysteem VDI Workspace Business drivers VDI GPU Powered VDI Voordelen Referenties Onze aanpak

Nadere informatie

Visualisatie en Architectuur Praktijk Case: Digitale Werkruimte Belastingdienst en Gegevens Architectuur

Visualisatie en Architectuur Praktijk Case: Digitale Werkruimte Belastingdienst en Gegevens Architectuur Visualisatie en Architectuur Praktijk Case: Digitale Werkruimte en Gegevens Architectuur Robert van den Breemen Strategisch IT Architect 10 juni 2015 Even voorstellen Robert van den Breemen 17 jaar bij

Nadere informatie

Mobiele technologie zorgt ervoor dat je met een smartphone en tablet en draadloos op een laptop of computer kunt werken.

Mobiele technologie zorgt ervoor dat je met een smartphone en tablet en draadloos op een laptop of computer kunt werken. Informatie- en communicatietechnologie Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is de techniek om informatie te verzamelen, op te slaan, weer te geven en uit te wisselen. Dit kan door geluid, tekst,

Nadere informatie

Connectivity/Magic of Mobility

Connectivity/Magic of Mobility Agenda Security update Connectivity/Magic of Mobility Pauze In Control Netwerken Agenda Security update Connectivity/Magic of Mobility Pauze In Control Netwerken Agenda Security update Connectivity/Magic

Nadere informatie

Software Defined Datacenter Wat is het? Waar bestaat het uit? Waar gaat het heen? Wat betekent het?

Software Defined Datacenter Wat is het? Waar bestaat het uit? Waar gaat het heen? Wat betekent het? Software Defined Datacenter Wat is het? Waar bestaat het uit? Waar gaat het heen? Wat betekent het? Robbert Hoeffnagel hoofdredacteur Belgium Cloud, CloudWorks DatacenterWorks Nederlandse website, emailnieuwsbrief

Nadere informatie

Remcoh Mobile Device beheer. Remcoh legt uit

Remcoh Mobile Device beheer. Remcoh legt uit Remcoh Mobile Device beheer Remcoh legt uit White Paper Middels deze white paper informeert en adviseert Remcoh u over slim beheer van mobiele apparaten en toegang daarmee tot uw bedrijfsgegevens. Waarom

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Netconnex is opgericht in 2004 (Gezeteld in Belgie maar het hoofd datacenter gelegen in Nederland [omgeving Amsterdam]). Zeer gestaag groeiende onderneming

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Trends in de Campusinfrastuctuur. In samenwerking met Stratix

Trends in de Campusinfrastuctuur. In samenwerking met Stratix Trends in de Campusinfrastuctuur In samenwerking met Stratix Agenda Workshop Trends in Campusinfrastructuur 30-4-2015 Agenda Introductie: SURFnet Automated Networks IaaS en SaaS Wireless Privacy en Security

Nadere informatie

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan!

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Een probleem met uw ICT omgeving is kostbaar en pijnlijk. De managed services van VBVB zijn ontworpen voor organisaties die 100% controle willen

Nadere informatie

Windows Server 2003 End of support

Windows Server 2003 End of support Windows Server 2003 End of support Wat betekent dit voor mijn organisatie? Remcoh legt uit Met dit nieuwsitem brengt Remcoh de naderende End of Support datum voor Windows Server 2003 onder uw aandacht.

Nadere informatie

Bring it To The Cloud

Bring it To The Cloud Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech-ict.nl/cs Imtech Voor organisaties is de keuze over hoe

Nadere informatie

EXIN Cloud Computing Foundation

EXIN Cloud Computing Foundation Voorbeeldexamen EXIN Cloud Computing Foundation Editie maart 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing

Nadere informatie

Ictivity Een vreemde eend in de bijt

Ictivity Een vreemde eend in de bijt Ictivity Een vreemde eend in de bijt De virtuele wereld Alles is tegenwoordig virtueel. Virtueel hondje Tamagotchi, virtueel huisdiertje Virtuele huisvrouw Agenda Welke vijf soorten virtualisatie zijn

Nadere informatie

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Inhoudsopgave Moderne datacenters, moderne uitdagingen De eindeloze mogelijkheden van virtualisatie

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van VPN's m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur 13-01-2017 Agenda Over JorSoft Wat kost het MIS Waarom JorSoft Diensten Het MIS Vervolgstappen IT infrastructuur JorSoft JorSoft is een zelfstandige, financieel onafhankelijke onderneming Sterke financiele

Nadere informatie

HA in de praktijk. Database en Server Consolidatie

HA in de praktijk. Database en Server Consolidatie HA in de praktijk Database en Server Consolidatie SPREKER : E-MAIL : DATUM : Johan Westerduin, Peter Vermaat jwesterduin@transfer-solutions.com, pvermaat@transfer-solutions.com 14 oktober 2010 WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM

Nadere informatie

Vragen? Woonbedrijf - leverancierservaring. Edwin de Ruijter Operations Director.

Vragen? Woonbedrijf - leverancierservaring. Edwin de Ruijter Operations Director. Vragen? Edwin de Ruijter Operations Director edwin.deruijter@nl.clara.net Woonbedrijf - leverancierservaring Invulling van de speerpunten van Woonbedrijf Datacenter volledig uitbesteden IT-diensten flexibel

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Elke digitale reis start met een vertrekpunt Hyperconverged Infrastructure as a Service

Elke digitale reis start met een vertrekpunt Hyperconverged Infrastructure as a Service Elke digitale reis start met een vertrekpunt Hyperconverged Infrastructure as a Service Roger Kellerman Solution Consultant Dell Digital Transformation Event 15 juni 2017 Digitale Transformatie is iets

Nadere informatie

Deltion Scense. 8 December 2010

Deltion Scense. 8 December 2010 Deltion Scense 8 December 2010 Wie Wat - Waar Regionaal Opleidingscentrum in Zwolle (ROC) 16.000 jongeren en volwassenen beroeps onderwijs op middelbaar niveau 1.200 mensen in onderwijsgevende en ondersteunende

Nadere informatie

ICT uitbesteden. Veilig en zeker.

ICT uitbesteden. Veilig en zeker. ICT uitbesteden. Veilig en zeker. ICT is een hulpmiddel ICT uitbesteden draait om het goed regelen van heel veel zaken. Maar uiteindelijk gaat het om een goed gevoel, een gevoel van vertrouwen. Dat alles

Nadere informatie

White paper User Based Computing. 14:45 u

White paper User Based Computing. 14:45 u 14:45 u White paper User Based Computing De wereld van ICT verandert snel. Komt uw bedrijf nog mee in de 21e eeuw? User Based Computing is de oplossing voor een organisatie van nu. Verlagen van complexiteit

Nadere informatie

Conceptnota. Cloud Integratie - presentatielaag CD000496

Conceptnota. Cloud Integratie - presentatielaag CD000496 Conceptnota Cloud Integratie - presentatielaag CD000496 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van gunning,

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Systeemeisen Facet 6.0

Systeemeisen Facet 6.0 Systeemeisen Facet 6.0 Facet is het computerexamensysteem voor het afnemen van centraal geplande examens en toetsen. Facet kan zowel offline als online gebruikt worden. Bij een online-afname worden de

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de praktijk

Het Nieuwe Werken in de praktijk Het Nieuwe Werken in de praktijk Business cases en ervaringen Jan van der Meij Geert Wirken 4 april 2012 Inhoud Wat is Het Nieuwe Werken? Bring Your Own Device Cloud Computing Business cases Afronding

Nadere informatie

Technische data. Versie dec

Technische data. Versie dec Technische data Versie dec.2016 www.mobilea.nl Mobiléa Infrastructuur: Pagina 1 Pagina 2 Specificaties: Het platform van Mobiléa valt op te splitsen in een aantal technische componenten, te weten: De webapplicatie

Nadere informatie

Functieprofiel: Technisch Applicatie Beheerder (TAB)

Functieprofiel: Technisch Applicatie Beheerder (TAB) BIJLAGE E.3 FUNCTIEPROFIELEN PERCEEL 3 Functieprofiel: Technisch Applicatie Beheerder (TAB) Zorgt dat de SLA met Functioneel Beheer wordt opgesteld, waar gemaakt en onderhouden Zorgt voor up-to-date technische

Nadere informatie

we secure YOUR network Veilige verbindingen Ries van Son

we secure YOUR network Veilige verbindingen Ries van Son we secure YOUR network Veilige verbindingen Kooy Symposium 2011 Cyber Operations Ries van Son Agenda Ontwikkeling Nederlandse beveiligingsproducten NBV Cyber security strategie Bestaande Nederlandse oplossingen

Nadere informatie

Productmeeting EqualLogic

Productmeeting EqualLogic Productmeeting EqualLogic Storage - algemeen Donderdag 8 november 2007 Peter Van Waeleghem Agenda Opslag van gegevens Principe Technologie Optimalisatie van de opslag RAID Opslag via een netwerk Extra

Nadere informatie

agendapunt 04.B.06 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering AANVRAAG IP EN KREDIET OFFICE365

agendapunt 04.B.06 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering AANVRAAG IP EN KREDIET OFFICE365 agendapunt 04.B.06 1257445 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering AANVRAAG IP EN KREDIET OFFICE365 Voorstel Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering 21-06-2016 De verenigde vergadering

Nadere informatie

Application Hosting : Intelligent Hosting

Application Hosting : Intelligent Hosting Application Hosting : Intelligent Hosting Januari 2012 [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze

Nadere informatie

SAMENWERKEN TO THE MAX. Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians

SAMENWERKEN TO THE MAX. Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians SAMENWERKEN TO THE MAX Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians 1 GARTNER UC TRENDS 2016 DELIVERY MODEL INTEGRATIE BEREIKBAARHEID FUNCTIONEEL UC is commodity Broken promise S4B Gevaren

Nadere informatie

Een veilige draadloze internet-en netwerkverbinding in uw gemeente, voor u en uw burgers. Hoe pakt u dit aan? impakt.be

Een veilige draadloze internet-en netwerkverbinding in uw gemeente, voor u en uw burgers. Hoe pakt u dit aan? impakt.be Een veilige draadloze internet-en netwerkverbinding in uw gemeente, voor u en uw burgers. Hoe pakt u dit aan? IMPAKT Secure ICT IMPAKT is meer dan 25 jaar actief in België en Luxemburg als ICT beveiliging

Nadere informatie

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY www.hixonline.nl De zorgsector is voortdurend in beweging. Zorgprocessen worden meer en meer geautomatiseerd en vrijwel alle gegevens van de patiënt worden

Nadere informatie

Netwerkvirtualisatie implementeren in VMware-omgevingen met NSX

Netwerkvirtualisatie implementeren in VMware-omgevingen met NSX Netwerkvirtualisatie implementeren in VMware-omgevingen met NSX VMware vforums 2014 Geordy Korte Networking and Security BU (NSX) System Engineer 2014 VMware Inc. Alle rechten voorbehouden. Agenda Het

Nadere informatie

Cloud Telefonie. TSG Cloud Solutions. Al uw communicatie behoeften in één oplossing

Cloud Telefonie. TSG Cloud Solutions. Al uw communicatie behoeften in één oplossing Cloud Telefonie Solutions Al uw communicatie behoeften in één oplossing Cloud Telefonie Solutions is dé Cloud telefonie oplossing van Telecom Service Groep. Het unieke communicatieplatform bevat alle mogelijke

Nadere informatie

Systeemeisen PB-Software

Systeemeisen PB-Software Systeemeisen PB-Software Een installatie van de PB-Software bestaat afhankelijk van de omvang van de inrichting uit een aantal onderdelen. Deze onderdelen worden afhankelijk van de functie verdeeld over

Nadere informatie

Bedrijfszekerheid. Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Bedrijfszekerheid. Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Bedrijfszekerheid Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Altijd in bedrijf Onderwerpen Liveplan remote beheer Firmtel Telefonie Liveplan server backup LivePlan Remote Beheer

Nadere informatie

De Ictivity Groep 22 & 24 mei 2012

De Ictivity Groep 22 & 24 mei 2012 De Ictivity Groep 22 & 24 mei 2012 Agenda Introductieronde: 10.00-10.30 Visie op MDM: 10.30-11.00 MDM grip op smartphones & tablets: 11.00-11.30 Demo MDM: 11.30-12.00 Lunch & sparringsronde: 12.00-13.00

Nadere informatie

IAM en Cloud Computing

IAM en Cloud Computing IAM en Cloud Computing Cloud café 14 Februari 2013 W: http://www.identitynext.eu T: @identitynext www.everett.nl www.everett.nl Agenda 1. Introductie 2. IAM 3. Cloud 4. IAM en Cloud 5. Uitdagingen 6. Tips

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie