Software en service licenties 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Software en service licenties 2012"

Transcriptie

1 In dit document worden de EcoSys software en service licenties beschreven met bijbehorende prijzen en voorwaarden. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en gelden met ingang van 1 januari 2012, alle voorgaande prijzen en voorwaarden komen hiermee te vervallen. Software AnyBase pakket Het AnyBase database beheer pakket wordt gratis meegeleverd met EcoLIMS en EcoView om de gebruikte database(s) te kunnen beheren. Met AnyBase is het mogelijk om een of meerdere administraties te kunnen aanmaken en beheren. Tevens worden in AnyBase de gebruikers aangemaakt en beheerd en kunnen via de File Manager bestanden direct geopend worden. De Data Dictionary geeft inzicht in de EcoLIMS tabellen. EcoLIMS pakket Met het standaard EcoLIMS pakket kan de gebruiker monsters, monster analyses en waarnemingen van zowel biologische als fysisch/chemische parameters registreren met bijbehorende stamgegevens zoals locaties, projecten, etc. Tevens bevat het basis pakket uitvoer in de vorm van monster etiketten, werklijsten en analyse rapportages. Standaard worden de modules beeldinformatie, invoerlijsten, biologische parameters, tabel import, tabel export en ImagView meegeleverd. Toegangsbeveiliging per gebruiker is standaard. Het basis pakket biedt een relatief goedkope oplossing voor organisaties die gegevens verwerken en aanleveren aan andere partijen. Voor organisaties die meer willen doen dan alleen gegevens invoer, controle en uitvoer, bestaat de mogelijkheid EcoLIMS uit te breiden met het modules pakket zoals verderop beschreven. EcoLIMS beeldinformatie Met de module beeldinformatie is het mogelijk om afbeeldingen (BMP of JPEG formaat) te koppelen aan de EcoLIMS locatie en/of parameter gegevens. Deze afbeeldingen kunnen met een toetsaanslag direct gepresenteerd worden op elke plaats binnen EcoLIMS waar locatie of parameter gegevens gebruikt worden EcoLIMS invoerlijsten Met de module invoerlijsten kunnen vaste meetlijsten per analyse worden vastgelegd. Zo'n lijst bevat dan een selectie uit alle aanwezige parameters. Deze lijsten worden gebruikt om de invoer van waarnemingen te vereenvoudigen en te versnellen. Er kan ook gekozen worden uit historische invoerlijsten waarbij de meetlijsten gegenereerd worden op basis van eerder ingevoerde waarnemingen op een locatie EcoLIMS biologische parameters Met de module biologische parameters wordt de mogelijkheid geboden om specifieke biologische parameters (inclusief ecotheek gegevens) vast te leggen en in te voeren bij de waarnemingen. EcoLIMS tabel import Met de module tabel import kunnen gegevens geïmporteerd worden in EcoLIMS. Deze module kan gebruikt worden om bv. gegevens van derden in te lezen of om gegevens uit te wisselen met andere EcoLIMS gebruikers. Ook kan deze module gebruikt worden bij het converteren van reeds aanwezige gegevens naar EcoLIMS. Licenties en prijzen 2012 ( ) Pagina 1 van 10

2 EcoLIMS tabel export Met de module tabel export mutaties kan vanuit analyses (of waarnemingen indien aanwezig via Modules pakket) naar de volgende formaten worden geëxporteerd: XML, DBF (FoxPro/Dbase), TXT (ASCII met tab als scheidingsteken), CSV (ASCII met een te selecteren scheidingsteken) en SDF (ASCII met vaste record lengte). ImagView De module ImagView wordt gebruikt om de afbeeldingen die m.b.v. de module beeldinformatie zijn gekoppeld aan de locatie- en/of parameterinformatie te presenteren. EcoView pakket Met het standaard EcoView pakket is het mogelijk om meetgegevens rechtsreeks vanuit de EcoLIMS database of gegevens vanuit aparte meetbestanden grafisch te presenteren. Er zijn diverse mogelijkheden om de gegevens grafisch weer te geven zoals trendgrafieken en verspreidingskaarten (GIS). Tevens kunnen gegevens eenvoudig vanaf een kaart per locatie opgevraagd worden om te bekijken of te presenteren. EcoView VeldGIS Met de module VeldGIS is extra functionaliteit in EcoView beschikbaar waarmee het mogelijk wordt om op locatie direct (meet)gegevens in te voeren met behulp van bijvoorbeeld een tablet PC. Op de kaart kunnen nieuwe locaties worden aangemaakt, waarbij de GPS-coördinaten automatisch worden overgenomen. In het tabblad metingen kunnen parameters op gemakkelijke wijze handmatig of middels een (historische) invoerlijst worden ingevoerd en geëxporteerd naar EcoLIMS. Soorten die eerder zijn gevonden op een specifieke locatie hoeven dus niet meer geselecteerd te worden en regelmatig terugkerende gegevens zoals veldparameters hoeven nu niet eerst opgeschreven en daarna ingevoerd te worden, waarmee een efficiency voordeel wordt behaald. ImagView De module ImagView wordt gebruikt om afbeeldingen te presenteren. Modules pakket Voor organisaties die meer willen doen dan alleen gegevens invoer, controle en standaard uitvoer, bestaat de mogelijkheid EcoLIMS uit te breiden met het modules pakket. Op deze wijze kan een uitgebalanceerde oplossing worden samengesteld waarbij, naast uitgebreide beveiliging, rapportage en uitvoer, ook geavanceerde modules beschikbaar komen die de werkzaamheden van de gebruiker kwalitatief en kwantitatief ondersteunen. AnyTask AnyTask biedt een omgeving van waaruit alle EcoSys programma s en modules kunnen worden benaderd. Tevens bestaat de mogelijkheid om via de ingebouwde browser de EcoSys internet applicaties te gebruiken. EcoLIMS - Bewaren selecties Met de module bewaren selecties kunt u selectie definities vastleggen die later opnieuw gebruikt kunnen worden. Licenties en prijzen 2012 ( ) Pagina 2 van 10

3 EcoLIMS Formules Met de module formules kunnen standaard formules ingevoerd worden welke dienen ter omrekening van gemeten waarden naar berekende waarden. Formules worden gebruikt om omrekeningsfactoren eenvoudiger te kunnen berekenen en om de basis gegevens waarvan bij berekeningen oorspronkelijk is uitgegaan, te kunnen vasthouden. Een bekend voorbeeld van het gebruik van formules zijn de berekeningen die bij plankton onderzoek worden uitgevoerd. EcoLIMS - Index berekeningen Met de module index berekeningen kunnen biologische indices worden berekend en gerapporteerd. EcoLIMS Integratiekit Met de module integratiekit kunt u in combinatie met Visual FoxPro wijzigingen in het EcoLIMS pakket aanbrengen zoals aanpassen van menu opties, extra rapporten toevoegen of extra velden toevoegen bij locaties en/of parameters. Gebruik van deze module wordt alleen geadviseerd indien men basis programmeer kennis in huis heeft. EcoLIMS - Matrix export Met de module matrix export mutaties kan vanuit analyses of waarnemingen naar de volgende formaten worden geëxporteerd: XML, XLS (Microsoft Excel), TXT (ASCII met tab als scheidingsteken), CSV (ASCII met een te selecteren scheidingsteken) en SDF (ASCII met vaste record lengte). EcoLIMS - Matrix import Met de module matrix import kunnen gegevens geïmporteerd worden in EcoLIMS. Deze module kan gebruikt worden om bv. gegevens van derden in te lezen of om gegevens uit te wisselen met andere EcoLIMS gebruikers. Ook kan deze module gebruikt worden bij het converteren van reeds aanwezige gegevens naar EcoLIMS. EcoLIMS - Tellijsten Met de module tellijsten is het mogelijk om op directe en eenvoudige wijze soortgegevens te tellen tijdens het gebruik van de microscoop. Aparte handmatige tellijsten kunnen hiermee komen te vervallen. Vooral in laboratoria waar veel productie plaatsvindt kan er met deze module aanzienlijke tijd bespaard worden. EcoLIMS - Uitgebreide beveiliging Met de module uitgebreide beveiliging is het mogelijk om, in zowel de single- als multi user mode, menu keuzen te activeren of te deactiveren per gebruiker. Ook is het mogelijk om met deze module toegang tot bepaalde administraties en/of opties te verlenen waarbij de gebruiker slechts gegevens mag bekijken en rapporteren, maar geen gegevens kan muteren (toevoegen, wijzigen en verwijderen). EcoLIMS - Uitgebreide export De module uitgebreide export omvat twee speciale export formaten. Met de export STOWA systemen kan een export naar de STOWA beoordelingssystemen (EBEOsys versie 1.2 of versie 2.0) worden gemaakt. Met de export Cornell Condensed kan vanuit analyses (of waarnemingen indien aanwezig) naar het Cornell Condensed formaat worden geëxporteerd. Dit formaat dient als invoer voor Twinspan, Decorana en Canoco. Licenties en prijzen 2012 ( ) Pagina 3 van 10

4 EcoLIMS - Uitgebreide rapportage Met de module uitgebreide rapportage worden alle uitgebreide rapportage opties geactiveerd. Ook de flexibele rapportage waarmee de mogelijkheid geboden wordt om te kunnen rapporteren op allerlei taxonomische niveaus maakt deel uit van deze module. EcoLIMS - Waarnemingen rapportage Met de module waarnemingen rapportage wordt de mogelijkheid geboden om niet vanuit analyses maar vanuit waarnemingen te kunnen rapporteren. Tevens kunnen m.b.v. deze module zeer uitgebreide (gecombineerde) selecties uitgevoerd worden op het voorkomen van soorten in combinatie met monsterpuntgegevens en ecotheek gegevens. Indien men tevens voor andere specifieke rapportage en export modules heeft gekozen kunnen deze formaten vanuit de waarnemingen module gemaakt worden. Trimex Met de module Trimex is het mogelijk om één of meerdere DBF of CSV bestanden in te lezen en de data te combineren in één bestand. Trimex kan meerdere uitwisselingsformaten inlezen èn exporteren (EcoLIMS uitwisselingsformaat v7.0, EBEOsys v1.x / v2.x en ASCII CSV) waarbij het niet meer noodzakelijk is om vooraf de veldnamen aan te passen aan het EcoLIMS uitwisselingsformaat. U kunt in Trimex een uitwisselingsformaat kiezen dat past bij het importbestand en/of handmatig een betekenis aan velden toekennen. Op deze wijze kunnen bijvoorbeeld ASCII bestanden die een heel andere structuur hebben, toch op vrij eenvoudige wijze worden samengevoegd met EcoLIMS export bestanden. User licentie pakket (prijs per gebruiker) Standaard worden EcoLIMS, EcoView en Modules geleverd voor stand-alone (1 gebruiker) gebruik. User licenties geven meerdere gebruikers het recht tot gebruik van de software. Het maximaal aantal gebruikers dat de software mag gebruiken is gelijk aan het aantal user licenties dat is aangeschaft. Een en dezelfde licentie(s) geld(t)en voor zowel EcoLIMS, EcoView als de Modules. User licenties zijn verkrijgbaar voor 2, 5 of 10 (en meer) gebruikers. Licenties en prijzen 2012 ( ) Pagina 4 van 10

5 Service Aanschaf Alle servicecontracten lopen van 1 januari t/m 31 december en worden aangegaan voor een periode van minimaal een (1) jaar. Contracten die worden afgesloten gedurende een jaar hebben een looptijd tot het einde van dat jaar plus het volgende hele jaar. De contracten worden jaarlijks stilzwijgend verlengd. Voor alle aangeschafte servicecontracten geldt dat in het jaar van aanschaf de prijs wordt berekend naar rato. Het contract gaat in op de 1e dag van de maand volgend op de maand van aanvraag. Iemand die in oktober een servicecontract afsluit wordt dus belast voor 2/12 deel van het contractbedrag plus het contractbedrag voor het volgende jaar. Opzegtermijn Indien de opzegtermijn niet expliciet in het afgesloten servicecontract is opgenomen, geldt voor beide partijen het recht de servicecontracten schriftelijk te beëindigen, met inachtname van een opzegtermijn van 6 maanden. Software service Om uw software, zowel technisch als functioneel, up-to-date te houden kunt u een software servicecontract afsluiten. Hiermee bent u verzekerd van: De meest actuele versies van de aangeschafte software. Actuele documentatie afgestemd op de nieuwste versies. Prijzen De kosten van de software serviceovereenkomst zijn afhankelijk van de aangeschafte software configuratie en wordt als volgt samengesteld: Software service per organisatie Software service per gebruiker (maximaal worden 10 gebruikers per organisatie berekend) Licenties en prijzen 2012 ( ) Pagina 5 van 10

6 Support service Voor alle software configuraties bestaat de mogelijkheid tot het afsluiten van een uitbreiding van het servicecontract met support. Deze support service kan alleen worden afgesloten in combinatie met de software service en biedt: Telefonische en/of ondersteuning bij installatie en systeem foutmeldingen. Telefonische en/of ondersteuning bij inhoudelijke vragen over de software. Toegang tot het beveiligde deel van de EcoSys website voor het onderdeel DOMUS. Hier worden alle door EcoSys software gebruikte algemene stamgegevens tabellen onderhouden. De inhoud van deze tabellen wordt hierbij waar mogelijk afgestemd op Aquo standaards zoals die door IdsW gehanteerd worden. Voor specifieke EcoSys software stamgegevens tabellen worden deze onderhouden in overleg met de gebruikers. Als gebruik gemaakt wordt van genoemde standaards zal het veel eenvoudiger worden om gegevens uit te wisselen tussen EcoSys software gebruikers onderling en te koppelen aan andere Aquo gerichte systemen. Prijzen De kosten van de support serviceovereenkomst zijn afhankelijk van de aangeschafte software configuratie en wordt als volgt samengesteld: Support service per organisatie Support service per gebruiker (maximaal worden 10 gebruikers per organisatie berekend) Licenties en prijzen 2012 ( ) Pagina 6 van 10

7 Hosting service EcoSys biedt de mogelijkheid uw software te laten hosten. Dit betekent dat de door u aangeschafte software wordt geïnstalleerd op een EcoSys hosting-server. De voorwaarde voor het afsluiten van een hosting servicecontract is dat deze alleen in combinatie met zowel de software service als de uitbreiding support service kan worden afgesloten. De hosting service biedt: Het beheer van uw EcoSys software wordt uitgevoerd door EcoSys. Dit betekent dat er binnen uw organisatie voor deze software geen systeembeheer meer behoeft plaats te vinden wat een besparing op de interne IT kosten oplevert. De software (dus niet de database) wordt volledig door EcoSys beheerd. De nieuwste updates en aanpassingen worden automatisch door EcoSys geïnstalleerd. Supportvragen kunnen eenvoudiger worden behandeld, omdat de mogelijkheid bestaat direct uw configuratie te bekijken. Snellere ondersteuning bij problemen met import- en/of export van gegevens. De back-up van uw database wordt automatisch gemaakt en op meerder fysieke locaties bewaard. Via hosting is uw EcoSys software vanaf meerdere IP adressen via internet te benaderen. De mogelijkheid tot automatisch bijwerken van de stamgegevens tabellen. De mogelijkheid tot het ontsluiten van gegevens via een webservice. Bepalingen Locatie De hosting van de EcoSys-server is uitbesteed aan Cyso Hosting. De algemene voorwaarden van Cyso Hosting zijn hierop van toepassing en kunnen bij EcoSys worden opgevraagd. Systeem- en databasebeheer De systeembeheertaken en de databaseadministratie, hardware- en netwerkbeheer, back-ups worden volledig verzorgd. Back-up De back-up van de EcoLIMS administratie(s) wordt geregeld via een online back-up procedure, waarbij eenmaal per week een volledige back-up wordt gemaakt en gedurende de lopende week elke dag een incremental back-up (alleen de wijzigingen worden meegenomen). Versiebeheer Periodiek zal de software worden onderhouden. In dit onderhoud worden bug-fixes en functionele verbeteringen doorgevoerd (versieonderhoud). De klant wordt op de hoogte gehouden van het tijdstip van doorvoering en de aanpassingen die zijn gemaakt (zgn. release-notes). Schijfruimte Het hosting contract voorziet in maximaal 10Gb schijfruimte per organisatie. Indien deze ruimte wordt overschreden zal er extra ruimte in rekening worden gebracht. Ook deze extra ruimte zal, op dezelfde manier als bij de gebruikers, per jaar worden berekend. Licenties en prijzen 2012 ( ) Pagina 7 van 10

8 Prijzen De kosten van de hosting serviceovereenkomst zijn afhankelijk van de aangeschafte software configuratie en zijn als volgt samengesteld: Hosting service per organisatie Hosting service per gebruiker In deze prijzen zijn inbegrepen: Afschrijving hardware Kosten elektriciteit Kosten dataverbinding Kosten ruimte inclusief beveiliging Microsoft licenties Aanmaken en onderhouden organisatie omgeving Aanmaken en onderhouden gebruikersomgeving Licenties Licentiehouder Een licentiehouder is een organisatie of persoon die (een) programma en/of gebruikers licentie(s) aanschaft ten behoeve van het gebruik van standaard programmatuur zoals ontwikkeld door EcoSys B.V. Programma licenties Programma licenties verstrekken aan licentiehouder het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht tot gebruik van de programmatuur welke uitsluitend ten behoeve van het eigen bedrijf of organisatie mag worden gebruikt op de ene verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Standaard bieden de programma licenties het recht tot gebruik van de software door 1 enkele gebruiker. User licenties User licenties geven meerdere gebruikers het recht tot gebruik van de programma licenties en wel tot het maximum aantal gebruikers waarvoor de licentie is aangeschaft. User licenties zijn verkrijgbaar voor 2, 5 en 10 (en meer) gebruikers. Licenties en prijzen 2012 ( ) Pagina 8 van 10

9 EcoLIMS licentie De EcoLIMS licentie is een programma licentie voor het gebruik van de hierna genoemde software. Software De EcoLIMS licentie bestaat uit de volgende software onderdelen: AnyBase Domus EcoLIMS EcoLIMS Beeldinformatie EcoLIMS Invoerlijsten EcoLIMS - Biologische parameters EcoLIMS - Tabel Export EcoLIMS - Tabel Import ImagView EcoView licentie De EcoView is een programma licentie voor het gebruik van de hierna genoemde software. Software De EcoView licentie bestaat uit de volgende software onderdelen: AnyBase EcoView EcoView - VeldGIS ImagView Module licentie De module licentie is een programma licentie voor het gebruik van de hierna genoemde software. Software De module licentie bestaat uit de volgende software onderdelen: AnyTask EcoLIMS - Bewaren selecties EcoLIMS - Formules EcoLIMS - Index berekeningen EcoLIMS - Integratiekit EcoLIMS - Matrix Export EcoLIMS - Matrix Import EcoLIMS - Tellijsten EcoLIMS - Uitgebreide beveiliging EcoLIMS - Uitgebreide export EcoLIMS - Uitgebreide rapportage EcoLIMS - Waarnemingen rapportage Trimex Licenties en prijzen 2012 ( ) Pagina 9 van 10

10 Voorwaarden Licentie voorwaarden brengt naar eigen inzicht nieuwe versies van de programmatuur uit waarop licentiehouder alleen recht heeft als een onderhoudsovereenkomst met is aangegaan. Ook op deze nieuwe versies zijn deze voorwaarden van toepassing, tenzij bij het beschikbaar stellen van nieuwe versies andere voorwaarden stelt. Gebruik van de programmatuur door derden is toegestaan mits dit gebruik ten dienste staat van de licentiehouder. Dit gebruik kan geschieden middels een directe verbinding, een netwerkverbinding of een VPN-verbinding waarbij de gebruikerslicentie(s) niet word(t)(en) overschreden. Ten behoeve van gebruik van de programmatuur door licentiehouder op (een) veldcomputer(s) is het geoorloofd om een kopie van de programmatuur te installeren op deze veldcomputer(s) mits de gebruikerslicentie(s) niet word(t)(en) overschreden. Het hosten van programmatuur of het voeren van administraties voor derden is alleen toegestaan indien partijen voor wie deze service wordt geleverd ook elk afzonderlijk licentiehouder zijn. De licentiehouder krijgt onder geen enkele voorwaarde de beschikking over de broncode van de programmatuur Algemene voorwaarden Op alle leveringen zijn de Fenit voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003, van toepassing. Indien echter een bepaling uit de Fenit voorwaarden in strijd is met een bepaling uit de licentie voorwaarden, dan prevaleert de bepaling uit de licentie voorwaarden. Licenties en prijzen 2012 ( ) Pagina 10 van 10

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v.

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v. Handleiding d-basics Handleiding d-basics Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

Financiële software heet MINOX

Financiële software heet MINOX Financiële software heet MINOX Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 2 Kenmerken van MINOX Introductie 3 Modulaire opbouw Gebruik toetsenbord en/of de muis Administraties en boekjaren 4 Onderhoud Relaties Boeken

Nadere informatie

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 0BAdditionele producten en Enterprise-uitbreidingen Mamut Business Software Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen Mamut Client Manager Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 I Inhoud Additionele producten

Nadere informatie

VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING

VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING 2 3 Editie : 01-09 - 2001 2001 by VECTRON Systems AG, Münster Alle technische wijzigingen zijn streng verboden. Alle rechten voorbehouden. VECTRON VECTRON Systems

Nadere informatie

Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding

Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs (LOVS) Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding Versie 4.7 Installatie Licentievoorwaarden Cito Arnhem, december 2013 Artikelnummer 60830 Cito B.V. Arnhem

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 XEU.com B.V. IBANC software is een softwareproduct waarmee u eenvoudig en exibel betaal- en incassoverzamelopdrachten kunt maken die voldoen aan de nieuwe SEPA

Nadere informatie

Bent u werkzaam in de entertainmentbranche?

Bent u werkzaam in de entertainmentbranche? Bent u werkzaam in de entertainmentbranche? Dan is ArtWin professional dé oplossing! ArtWin Software is al meer dan 25 jaar de standaard software binnen veel entertainment- en evenementenbureaus. Wij ontwikkelen

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

MANAGED SERVER HOSTING

MANAGED SERVER HOSTING INHOUDSOPGAVE MANAGED SERVER HOSTING INTRODUCTIE... 3 // MANAGED HOSTING SERVICES...3 // MANAGED DEDICATED SERVER...3 // MANAGED SERVER...3 DE SERVERS... 4 // RAID CONFIGURATIE...4 // UITBREIDINGEN...5

Nadere informatie

De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese

De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese betalingsverkeer SEPA. Ook biedt MINOX een oplossing voor de werkkostenregeling,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

Rev# Name Description Source/by Date. W.Simons Link naar Oraclestore aangepast R.Matthijssen 14-12-2010

Rev# Name Description Source/by Date. W.Simons Link naar Oraclestore aangepast R.Matthijssen 14-12-2010 All rights are strictly reserved. No part of this document may in any way whatsoever be copied with the written permission of Decos Information Solutions. Rev# Name Description Source/by Date W.Simons

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Decos Whitepaper Decos Information Solutions

Decos Whitepaper Decos Information Solutions \ Decos Whitepaper Decos Information Solutions Postbus 292 2200 AG Noordwijk Tel: +31 (o)71 364 07 00 Fax: +31 (0)71 362 08 33 KVK 28054540 www.decos.nl info@decos.nl WIJZIGINGSGESCHIEDENIS All rights

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE &

ALGEMENE INFORMATIE & IMPACTXRM CRM ALGEMENE INFORMATIE & INSTALLATIE IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Herzien 29.07.2015 Inhoud Inhoud... 1 IMPACTXRM CRM Algemene Informatie...

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012 Snel aan de slag handleiding Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu CENTIS BACKUP http://www.centis-backup.eu GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 1.2.1 Juli 2007 1 Copyright 2006-2007 CareWorks Centis Backup betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

Webservice meldingen ProUrl

Webservice meldingen ProUrl Productinformatie REMS REMS Algemeen REMS CloudComputing Systeem REMS CC systeem user REMS OnSite systeem user ControlPanel Verwerking Connectivity Auditing Organize Webservice meldingen ProUrl CRM Relaties

Nadere informatie

Security & Change Management

Security & Change Management White Paper - Quality as a Service Security & Change Management CeneSam, Februari 2014 Executive Summary CeneSam is ontwikkelaar en leverancier van de software applicatie Quality as a Service. Een SaaS

Nadere informatie

Offerte aanvraag en Programma van Eisen. Gegevensmagazijn. Programma PDW. Gemeente Wijk bij Duurstede

Offerte aanvraag en Programma van Eisen. Gegevensmagazijn. Programma PDW. Gemeente Wijk bij Duurstede Offerte aanvraag en Programma van Eisen Gegevensmagazijn Programma PDW Gemeente Wijk bij Duurstede Versie 1.0 (Febuari 2009) Inhoud 1. Inleiding....3 2. Selectie leverancier...4 3. Uitgangspunten informatiearchitectuur...5

Nadere informatie

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen.

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Koppeling met imuis Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Een koppeling tussen The Nanny en imuis kent

Nadere informatie

King voor Windows. Release 5. King. voor Windows. financieel én logistiek

King voor Windows. Release 5. King. voor Windows. financieel én logistiek King voor Windows Release 5 King voor Windows financieel én logistiek Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Even voorstellen Quadrant, de maker van King 6 Waarom King? King vergeleken met andere pakketten 9 Welke

Nadere informatie

LOGICWORKS CRM. Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen.

LOGICWORKS CRM. Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen. LOGICWORKS CRM Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen. Logicworks CRM Customer Relationship Management Het creëren én behouden van goede klantrelaties is van essentieel belang

Nadere informatie

INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE

INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE Inhoudsopgave Voorwoord 3 Algemene kenmerken 4 Het programma in gebruik nemen 5 Installatie 5 Het invoeren van de licentiecode 5 De navigatie

Nadere informatie