in'de natte sector c Directoraat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "in'de natte sector c 23263 Directoraat"

Transcriptie

1 in'de natte sector c Directoraat

2 fulinisterie van Verkeer etr Waterstaat :.:'. 1:. i;;:i'.ff*zi;,,:" íi,t'a./-,t tn., '441ii.r'./í.{{/t117' WW :' j!. - r,. ',.i r.i:_,irlr:a, ' ;:,.. r':,., :r., -,.i-,:.ri'i..-,.,.._....,,.i,:ir,,.:!,ia,"o,, "ï:.:l;ï;;;i:" '"""' li's:)ir: i 7 {):l:,!'i: i'.tysaà D i rectoraat- C en eraal Rijkswaterstaat Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en AÍvalwaterbehandeling/RIZA Pilot Internet GIS Ervaringen met de implementatie van Web Mapping toepassingen olctober 2001 Een SPIN project ^n+ljr -,ÊiF',.'.d" t.ti }E Á{í a{*.ffi,êíitr

3 o asnís MinisteÍie van VeÍkeeÍ en WateÍstaat # Directoraat-ceneraal Rijkswaterstaat -ffiffit-zltiksinstituut hr'-egra;rl Zoeturateóoherr atl Afoaiwaterbehandelirg Documentatie Potbw LdFèd Pilot Internet GIS voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling/RlZA Ervaringen met de implementatie van Web Mapping toepassingen oktober 2001 Een SP N Project Auteur: Boris Teunis Projectteam: Rinus van Hoogenhuizen Bas van de Pas Ingeborg van Splunder Alfred Dijkstra Boris Teunis RIZA, afd. lho, CIS RIZA, afd. lho, CIS RIZA, afd. lmm, Ecotopen RIZA, afd. lml, Scheepvaartberichten RIZA, afd. lho, Cl5

4 I nhoudsopgave Voorwoord 1 Conclusies en Aanbevelingen lnleiding Wat is lnternet CIS Aanleiding project Doelstellingen Project aanpak lnternet Gl5 voor Rijkswaterstaat Informatievoorziening naar buiten I níormatievoorzien ing binnen Rijkswaterstaat Verbetering datavoorziening Vervanging desktop CIS 'lo 't1 4 Techniek 4.1 Web Server en Map Server 4.2 Clients 4.3 Van de Map Server naar de client 4,4 Plug-ins, Java applets en Java ' E4Á Software producten en bedrijven Producten Commerciële Internet CIS producten lmage Web Servers Open Source soítware Overige producten Application Service Providers Criteria voor keuze software ArclMS SoÍtware bedrijven lnírastructuur en beheer 2'l 6.1 Beheer van Internet CIS toepassingen Beheer Rijkswaterstaat internet inírastructuur Infrastructuur en beheer in dit project Mogelijkheden voor een Rijkswaterstaat Internet CIS inírastructuur 22 7 Standaarden 7.1 OpenClS Web Map Server interfaces 7.1,2 Ceography Markup Language 7.2 Standaard software I Ontwikkelen Internet GIS toepassingen Web Design Beveiliging PerÍormance Ceen desktop ClS, nieuwe technologie Kosten 29 Bijlage 1, Links 31 Pilot lnternet CIS

5 Voorwoord Dit verslag is een resultaat van het SPIN project'pilot internet 615'. De hooíddoelstelling van het project is de toepassing van internet CIS technologie binnen Rijkswaterstaat te bevorderen en te vereenvoudigen. Hieraan is gepoogd te voldoen door een tweetal toepassingen te ontwikkelen en de opgedane ervaring breed beschikbaar te stellen. Dit rapport bevat de algemene bevindingen van het project. Daarnaast zijn rapporten verschenen over de bouw van de toepassingen, die in het kader van dit project zijn ontwikkeld (scheepvaartberichten en ecotopen). Deze rapporten zijn terug te vinden op de internet site van SPIN (http:/lwww.venwnet,minv-enw.nll.nvs./fwtalspin/index'htm) en op GisPlaza ( htt p; I / ww w,v elwn.e t, m i nven w. nv :is fl uz a I ), Het rapport begint met de conclusies en aanbevelingen. Dit hoofdstuk kan sarnen nret inleiding ook als samenvatting gelezen worden. Het project is uitgevoerd onder begeleiding van de CIS afdeling van het RIZA in sarnenwerking met de afdelingen lml en lmm. Het project kon worden uitgevoerd dankzij financiering van SPIN. Het project is gestart in augustus 20OO en aígerond (exclusieí rapportages) in april 2OO1. Pilot lnternet CIS

6 1 Conclusies en Aanbevelingen Internet CIS biedt Rijkswaterstaat goede mogelijkheden om op een aantal punten verbeteringen te realiseren: - De interne geograf ische data voorziening voor bestaande gebruikers van CIS kan eíficiënter gerealiseerd worden; - Een grote nieuwe groep RWS medewerket.s karr de toegang gegeven worden tot geografische informatie door de laagdrenrpeligheid van internet CIS toepassingen; - De informatievoorziening naar andere organisaties en naar de burger kan verbeterd worden. Bovenstaande voordelen zijn ook aangetoond in het kader van dit project opgeleverde toepassingen. FWTA-systemen De mogelijkheid van internet CIS om een brede gebruikersgroep toegang te geverr tot geograíiscfre rnforrlatie kan voor een aantal FWTA systetlten belangrijl<e verbeterpunten leveren: - Aquabel heeít een geografische ingang, maar beheer en onderhorrd van dit (onderdeel van het) systeem levert veel problemen op, die ntet internet CIS technieken verholpetr kunnen worden; - Donar heeft rnomenteel geen mogelijkheid om nret kaarten te werken, terwijl dat de bevraging van het systeem sterk zou vereenvoudigen; - HetzelÍde geldt voor Wvo-lnÍo; - Aan de intranet versie van Tisbo kan CIS functioltaliteit worden toegevoegd, die ook beschikbaar gemaakt kan worden voor de desktop toepassing KernClS. Een aanbeveling is daaront onr de toepassing van internet CIS tecfrnologie in FWTA systetnen te stimuleren. Hiermee kan de toegankelijkheid van de gegevens sterk worden verbeterd, terwijl het beheer van de toepassingen op termiln goedkoper wordt. Ontwikkelen Internet Gl5 toepassingen Belangrijke aandachtspunten bij het ontwikkelen van internet CIS toepassingen zijn de performance, de beveiliging van de gegevens en het ontwerp van de pagina's, inclusief cartograíie. Daarnaast zijn er twee redenen om de toepassingen eenvoudig te houden: de toepassing zal typisch door een breed publiek gebruikt worden en de huidige soítware is in eerste instantie gericht op en geschikt voor eenvoudige CIS handelingen. Kennisontwikkeling De benodigde kennis orrr de voordelen van internet CIS ten volle te benutter.r is nog nauwelijks aanwezig binnen Rijkswaterstaat, Ook is de toepassing vatt internet CIS technologie in Nederland nog vrij gering. Hierdoor is de rrrarkt van partijen die hierop diensten aanbieden ook niet uitgebreid. Et'zijn met name weinig nrarktpartijen die onafhankelijke adviezen kunnerr geven over de technologie. Voor het beheer van toepassingen, zeker als al een keuze is gemaakt voor een software pakket, is de keuze nog kleiner, Mede hierom zou het goed zijn als binnen Rijkswaterstaat de kennis over de technologie en de keuze mogelijkheden snel ontwikkeld wordt om zo een sterkere positie te hebben t.o.v. de rnarktpartijen. Naast kennis over de verschillende internet CIS soítware mogelrlkheden betreft dit ook kennis over internet technologieën als Pilot lnternet 6lS

7 Java, Asp, Cold Fusion, servlets, Web servers etcetera. Verbetering i nterne geograf ische data voorziening Voor de interne geograíische data voorziening (gebruik in ArcView van centraal geserveerde gegevens) biedt internet CIS technologie momenteel nog niet veel mogelijkheden. Het is wel duidelijk dat de soítware leveranciers hier op korte terrnijn oplossingen voor zullen bieden. Momenteel biedt alleen de lmage Web Server de mogelijkheid om in ArcView 3 (standaard desktop CIS van Rijkswaterstaat) gegevens via het internet/intranet te laden. ln de volgende generatie desktop CIS producten van Esri (ArcView 8) zal de mogelijkheid tot gebruik van data via internet technologie als speerpunt aanwezig zijn. Vooralsnog betreft dit alleen gegevens die met de eigen Map Server (ArclMS) worden geserveerd, maar de hoop is dat op niet al te lange termijn dit ook voor OpenClS services geldt. Beheer van Internet GIS toepassingen Cezien het beleid van Verkeer en Waterstaat om zoveel rnogelijk internet diensten te centraliseren is het goed dat de Meetkundige Dienst een onderzoek heeft gestart naar de mogelijkheden die hiervoor te genereren zijn bij Consortis. Cezien de ervaringen in deze pilot zullen hierbijnog de nodige obstakels overwonnen moeten worden. Een centrale voorziening voor Rijkswaterstaat zal de ontwikkeling van de markt voor internet CIS beheerders niet bevorderen, wat rnede een argun'lent kan zijn om geen centrale voorziening te realiseren. Tot slot Internet CIS of Web Mapping is een technologie, die nog slechts aan het begin van zijn levenscyclus staat, De huidige technologie biedt echter al ruimschoots kansen voor Rijkswaterstaat. Met de voortschrijding van de soítware en de komst van OpenClS standaarden biedt internet CIS enorme mogelijkheden voor een verbeterde, efficièntere en aantrekkelijkere informatievoorziening. Pilot lnternet CIS

8 2Inleiding 2.1 Wat is Internet GlS lnternet cls (ook wel web Mapping genoemd) betreft het weergeven van geografische informatie via internet (meestal in een browser) met interactie mogelijkheden voor de gebruiker. Typische interactie mogelijkheden zijn inzoomen, uitzoomen, kaart verschuiven, iníormatie over objecten opvragen en kaartlagen aan of uit zetten. onder internet cls verstaan we daarnaast het beschikbaar stellen van geografische data via internet. In dit laatste geval gaat het niet primair om de ÍLrnctionaliteit die via internet CIS technieken beschikbaar wordt gesteld' ntaar om geograíische gegevens. Verwerking van de gegevens kan dan vervolgens plaaisviàden via een geschikte client als ArcView. Internet CIS technieken irroeten het nrogelijk nraken gegevens of inforrnatre alleen bij de brorrhouder te beheren en vervolgens voor heel RWS beschikbaar te stellen. In dit rapport wordt gesproken over geografische inforrnatievoorziening (b.v. een toepassing die via de browser te bekijken is) en over geograíische datavoorziening (het via internet laden van gegevens in een GIS pakket) om onderscheid te maken tussen bovengenoemde beschrijvingen. om iets meer indruk te kriigen van het begrip web Mapping zou de lezer die nieuw is op dit gebied vóór het verder lezen de volgende sites op intertret kunnen bezoeken: (zoek een bedrijí en klik 'toon kaart') http rllwww2.d em is. nllhar:ingv-lietlmap,per.asp Onder de internet GIS noemer kunnen ook de zogenaamde geo-services gevat worden. Dit betreít geograíische functionaliteit die via internet aangeboden wordt. Een voorbeeld hiervan is een functionaliteit olï een postcode om te rekenen naar een coórdinaat, zodat hiermee verdet.gerekend katr worden. Ceo-services bieden voor Rijkswaterstaat goede mogelijkheden en de Meetkunclige Dienst is hiernaar een onderzoek gestart. In dit rapport wordt niet in gegaarr op geo-services. 2.2 Aanleiding project Er bestaan al langere tijd technieken die de inzet van lnternet GIS ondersteunen. De laatste jaren zijn de mogelijkheden voor het toepassen van CIS via Internet aanzienlijk toegenomen. De mogelijkheden voor het weergeven van geograíische informatie via internet zijn in een zodanig stadiunr gekomen dat voor toepassing geen grote investeringen in ontwikkeling en onderzoek nodig zijn. Het is duidelijk dat de behoeíte aan een dergelijke iníormatievoorziening binnen Rilkswaterstaat groot is. De toepassing is echter nog gering. Wellicht liggen belangrijke oorzaken hiervoor in de onbekendheid met de nieuwe technologie, het gebrek aan een fysieke inírastructuur en het gebrek aan een kennisinfrastructuur. Dit onderzoek poogt eraan bij te dragen deze leemtes te vullen en daarmee de toepassing van de technologie te bevorderen en te vereenvoudigen. Pilot lnternet CIS

9 2.3 Doelstellingen Ten aanzien van de pilot lnternet CIS zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:. Expertise op doen bij het verstrekken van projectinhoudelijke geo-iníormatie via internet: a Inrichten van oí aansluiten op een lnternet CIS Inf rastructuur; a lrrzicht krijgen in de verschillende aspecten van beheer die een dergeliike inírastructuur met zich mee brengt; Raming van de te verwachten beheerskosten en kosten voor toekomstige projecten die via internet ontsloten worden; Het geven van een handreiking voor nieuw te ontwikkelen Internet ClS toepassin gen voor Rijkswaterstaat. Tijdens het project is grotendeels aan bovenstaande doelstellingen voldaan, Met betrekking tot beheer blijven er nog een aantal open einden. Daarnaast is in deze rapportage zoveel mogelijk de opgedane kennis verwerkt, ook waar deze niet direct betrekking heeít op bovenstaarrde doelstellirrgen. Waar in deze rapportage over 'internet' wordt gesproken kan ook 'intranet' worden gelezen. In die gevallerr dat hiertussen belangrijke verschillen optreden wordt dit verrreld. 2.4 Project aanpak Er is gekozen voor een praktische aanpak van het project. Voor twee toepassingen zijn pilot projecten uitgevoerd. Ten behoeve van de concrete vraagstellingerr, die vanurt deze projecten zijn ontstaan is irríornratie verzatrteld, onder andere bij rnarktpartijen met een brede expertise op het gebied van web nrapping. Deze informatie samen met de expertise die tijdens de ontwikkeling van de pilots is opgedaan heeít zeer concrete informatie opgeleverd, die aan de doelstellingen van het project voldoet. Beide toepassingen hebben een zeer verschillend karakter: 1) De scheepvaartberichten die door het InÍocentrum van RIZA/RDIJ worden uitgegeven zijn via een Web Mapping toepassing ontsloten. Hierdoor kunnen belanghebbenden in één oogopslag op een kaart zien op welke vaarwegen problemen te verwachten zijn (en per bericht de iníormatie opvragen). De iníormatie is dynamisch (wordt 2 x per dag ververst). Dit betreft een toepassing voor een breed 'niet CIS publiek', waarbij eenvoud belangrijk is; zie ook http./lwww.waledand.net/-bsleht1sóeepvlindexscheepvaart.htm en het rapport "Scheepvaartberichten op lnternet". 2) De ecotopenbestanden zijn via internet ontsloten. De ecotopenbestanden betreífen één van de basisbestanden van Rijkswaterstaat en zijn ook voor belanghebbenden buiten Rijkswaterstaat beschikbaar. Een brede toepassing van deze bestanden wordt bevorderd door ze via een internet gis toepassing aan te bieden. Het betreft hier een toepassing voor een meer gespecialiseerd publiek. Zie ook Pilot lnternet GIS

10 3 Internet GIS voor Rijkswaterstaat Web Mapping technologie biedt Rijkswaterstaat kansen om een aantal werkprocessen eíf icrënter te laten verlopen en om de kwaliteit van een aantal producten te verbeteren. In dit hooídstuk zullen de terreinen waarop verbetering voor Rijkswaterstaat wordt verwacht besproken worden. lnternet CIS technologie geeít de mogelijkheid om aan een brede gebruikersgroep een belangrijke extra informatiebron (kaarten) aan te bieden. Deze manier van kijken naar iníormatie is tot nu toe alleen mogelijk via papier oí door relatieí grote inspanningen te verrichten voor een gebruiker (installeren CIS soítware, zoeken van gegevens etc.), Het biedt een duidelijke drempelverlaging en grotere toegankelijkheid van geografische gegevens. De meerwaarde van Internet CIS voor Rijkswaterstaat wordt verwacht op de volgende terreinen: 1) Informatievoorziening naar buiten:. 'naar de burger' en. naar andere instituten en instanties; 2) lnformatievoorziening binnen Rijkswaterstaat; 3) Verbetering datavoorziening:. Centraal gegevensbeheer van geografische data;. Zoeken van gegevens via een kaart. 3.1 Informatievoorziening naar buiten Een onderwerp dat tegenwoordig volop in de belangstelling staat is de informatie voorziening van de overheid naar de burger. De burger eist steeds meer iníormatie en krijgt via internet ook eenvoudiger toegang tot informatie van de overheid. Web Mapping kan iníormatie beter enlof sneller bijde burger brengen. Beter in die zin dat veel informatie op een kaart inzichtelijker is dan zonder kaart. Sneller in die zin dat iníormatie die wel op kaart gegeven móet worden om duidelijk te zijn (inrichtingsplannen, besternmingsplannen) on-line beschikbaar gemaakt kunnen worden. Voorbeelden:. De scheepvaartberichten worden al sinds mensenheugenis zo snel mogelijk naar buiten gebracht en tegenwoordig ook via internet. Om deze berichten goed te interpreteren is goede kennis van het vaarwegenstelsel noodzakelijk. Door ze op een kaart te presenteren worden de berichten veel inzichtelijker weergegeven (zie Voor het project 'Ander beheer Haringvlietsluizen' worden een aantal beheerscenario's uitgewerkt welke onder andere invloed hebben op waterstand en ecologie. Deze iníormatie is van belang voor boeren, bewoners, recreanten, ecologen etcetera en zichtbaar gemaakt op de internet site over het project (http : //www.harin gvlietsluizen.n l/h aringvliet-n l/gebied, htm );. Wanneer mensen een huis kopen zijn ze uiteraard geïnteresseerd in de bodemkwaliteit op het perceel. De provincie Utrecht plaatst deze iníormatie op internet via een kaartingan g. Zie hltp'. / lwww.gts.nl/bodemloket/ (kies Pilot lnternet 6lS

11 voor de gemeente Zeist, want de andere gemeenten lijken nog niet erg mee te werken). Rijkswaterstaat heeft veel geografische informatie die ook voor andere instituten en instanties van belang is. Eén voorbeeld zijn de ecotopenkaarten die in het kader van dit project ontsloten zijn voor een brede gebruikersgroep. Andere zijn bijvoorbeeld informatie over verdrogingprojecten en meetgegevens van de rijkswateren, waarvoor nu initiatieven lopen om ze via internet te ontslu iten. 3.2 n fo rmatievoo rzien in g bi nnen R ij kswaterstaat Kaarten vormen ook binnen Rilkswaterstaat een belangrijke bron van iníormatie. Deze iníormatie is beschikbaar in rapporten of via gespecialiseerde medewerkers die kennis hebben van geografische iníormatie systemen. Het lijdt geerr twijíel dat wanneer verschillende kaarten via het intranet eenvoudig beschikbaar zouden zijn dit een meerwaarde voor Rijkswaterstaat oplevert. Zoekgebieden voor waterberging betreííen een actueel onderwerp waarvoor een makkelijk opvraagbaar beeld van de actuele stand van zaken zinnig is. Naast dit soort algenrene iníormatie vormt ook binnen veel projecten geografische irríornratie een belangrijk onderdeel. Denk bijvoorbeeld aan een inrichtingsproject, waarbij eerst veel ruirntelijke informatie wordt vergaard en vervolgens inriclrting varianten worden bedacht. Wanneer deze inforrnatie voor alle project nredewerkers (binnen en buiten een dienst/directie) te bekijken en te bevragen is zal dit het verloop van het project helpen. Ceografische informatie kan middels internet CIS technologie, door ziln laagdrempeligheid, op eenvoudige wijze aangeboden worden aan een brede groep mensen op een vastgestelde wijze (kaartopmaak). Dit is een groot verschil met de huidige situatie waar een nredewerker die geograíische iníornratie wil bekijken aangewezen is op een desktop CIS toepassing. 3.3 Verbetering datavoorziening In voorgaande paragrafen werd gesproken over iníormatie voorziening, waarbij ergenlijk kaarten worden gepresenteerd aan een gebruiker. Onder data voorziening wordt verstaan het beschikbaar stellen van de geografische data, waaríta een gebruiker nog handelingen moet verrichten om de juiste iníorrlatie te zien te krijgerr (biivoorbeeld een kaaít ntaken). Hét grote voordeel waar iedereen die met het beheer van geograíische data te maken heeft op zit te wachten is een vereenvoudiging van het databeheer. Ook alle lijnrnanagers zouden dit als een groot voordeel zien als ze zicht zouden hebben op de kosten die hiermee gemoeid zijn. De rol die interrret CIS technieken hierbij kunnen spelen wordt in voorbeelden hieronder aangetoond. Deze rol kan het databeheer vereenvoudigen en de mogelijkheden voor een gebruiker vergroten. Voorbeeld 1 Data Topografische Dienst (TDN) Alle Diensten en Directies van Rijkswaterstaat maken gebruik van de bestanden van de Topografische Dienst. Deze bestanden zijn vele gigabytes in omvang en worden via de Meetkundige Dienst aan alle Diensten en Directies beschikbaar gesteld. Dit betekent een grote hoeveelheid beheersinspanningen zonder dat de gegevens Rijkswaterstaat breed beschikbaarheid komen. lmmers voor de kleinere vestigingen (dienstkringen, regionale vestigingen) zijn deze Pilot lnteínet 615

12 beheersinspanningen veelal te groot ten opzichte van de opbrengst, hoewel de bestanden wel degelijk nuttig kunnen zijn. Met behulp van internet CIS technologie is het mogelijk deze bestanden op één centrale plek te beheren en vervolgens aan geheel RWS beschikbaar te stellen. Dergelijke mogelijkheden worden al door marktpartijen aangevoeld en deze nemen daarop initiatieven. Belangrijke belemnterende factor hierbij is de bandbreedte van netwerkverbindingen. Overigens is de mogelijkheid om deze bestanden op dergelijke manier voor Desktop CIS toepassingen aan te bieden nog beperkt. De standaard RWS desktop CIS toepassing ArcView 3 biedt deze mogelijkheid nog niet. Pas in de nieuwe versie ArcView 8 is dit goed mogelijk. Voorbeeld 2 Luchtfoto's Dit jaar zal hoogstwaarschijnlijk een landsdekkend luchtfoto bestand worden aangeschaft. Dit bestand is meer dan 1OO CB groot en om dit bestand binnen de diensten en directies beschikbaar te krijgen zullen net zulke belemmeringen gaan spelen als in voorgaand voorbeeld. In voorgaand voorbeeld betreft het inspanningen die al plaatsvinden en waarvoor al investeringen (o.a. schijíruimte) gedaan zijn, wat voor de luchtíoto bestanden nog niet gedaan is. Via rnternet CIS technieken is hei mogelijk deze luchtfoto bestanden centraal zodanigter beschikking te stellen dat ze beschikbaar worden om te gebruiken in browser, CIS toepassingen, CAD toepassingen en OfÍice toepassingen. Deze nrogelijkheid is ook al aanwezig voor ArcView 3. Voorbeeld 3 Locale CIS bestanden Alle diensten en directies hebben CIS bestanden die vooral voor eigen gebruik noodzakelijk zijn, maar die incidenteel ook voor medewerkers van andere diensterr en directies nuttig zijn. Deze moeten in de huidige situatie nog deze bestanden opvragen alvorens ze te kunnen gebruiken. Via internet CIS technologie kunnen deze bestanden eenvoudig Rijkswaterstaat breed toegankelijk genraakt worden. Een andere rol kan internet CIS technologie spelen voor een systeern als Donar, wanneer de plannen orn de toegankelijkheid via internet te verbeteren doorgaan. Deze rol betreít dan het geografisch zoeken en weergeven van gegevens. 3.4 Vervanging desktop GIS Wanneer mensen geograíische gegevens willen gebruiken wordt praktisch altijd gebruik gemaakt van een Desktop CIS product. Binnen Rijkswaterstaat is dit standaard ArcView. ArcView wordt gebruikt voor de volgende handelirrgen:. laden en in beeld brengen van geografische gegevens; o weergave van de gegevens aanpassen (kleuren e.d.);. de gegevens bevragen;. (ruirntelilke) selecties uitvoeren;. eenvoudige geografische analyses uitvoeren;. eenvoudige edit-operaties uitvoeren,. kaarten maken en aídrukken. ArcView is een software pakket dat beheer van individuele Pc's vereist, waaraan licentiekosten verbonden zijn en waarvoor een opleiding nodig is. Op deze punten kan een internet toepassing grote voordelen leveren. Het is echter duidelijk dat er nog geen internet CIS producten bestaan die vergelijkbare functionaliteit als ArcView leveren. Ook op dit gebied nemen de mogelijkheden van Internet CIS producten echter toe. Tot voor kort was Web Mapping soítware speciíiek gericht op het weergeven en bevragen van een van Pilot lnternet CIS

13 tevoren ingestelde set gegevens voor een bepaalde doelstelling. Nieuwere, zwaardere internet CIS producten maken het ook mogelijk meer'desktopachtige' acties uit te voeren. Een aantal van dit soort acties wordt in onderstaande tabel weergegeven met een indicatie van de mogelijkheden Handeling Ceo-informatie bekijken ++ Extra kaarten laden ++ InÍormatie bevragen ++ Symbologie aanpassen ++ Eenvoudige analyse ++ Eenvoudige edit-operaties ++ Selecties uitvoeren ++ Kaarten maken ++ Desktop CIS lnternet CIS ++ T Coed mogelijk in alle producten + In sommige producten mogelijk - In enkele zwaardere producten mogelijk met beperkingen lnternet CIS begint zich nog in een beginíase en levert nu nog slechts basisfunctionaliteit. De aangeboden Íunctionaliteit zal zeker snel verbeteren, zodat de toepassingsmogelijkheden zullen toenemen. Zwaardere analyses en geavanceerde cartografie zullen waarschijnlijk nog wel langer het domein van de desktop blijven. Voor systemen waarbij bevragen en selecteren van gegevens het belangrijkste is (en dit is voor het merendeel van de V&W medewerkers de belangrijkste Íunctionaliteit) levert internet CIS zeer goede mogelijkheden. Cezien de beperktheid van de rnogelijkheden zal internet CIS (nog) niet aantrekkelijk zijrr voor de huidige gebruikers van desktop ClS. Internet GIS biedt wel een ideale rnogelijkheid om medewerkers te bereiken die groot belang hebben bij geograíische iníormatie, maar voor wie gebruik van desktop CIS niet tot de mogelijkheden behoort. Pilot lnternet Gls

14 .+l.l 4 tecnntek Er bestaat een breed scala aan technische oplossingen van verschillende software makers om internet CIS te implementeren. In dit hoofdstuk zullen een aantal varianten van deze implementaties worden besproken. De informatie in dit hoofdstuk is vooral bedoeld om een aantal begrippen te verduidelijken. 4.1 Web Server en Map Server Alle internet CIS technieken vereisen vanzelfsprekend een internet server. In alle gevallen is een standaard Web Server vereist en daarnaast een Map Server. Een Web Server is een programma dat de bestanden die een webpagina vormen serveert aan gebruikers van internet. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het client/server model en het World Wide Web's Hypertext Transfer Protocol (http). Elke server, die een website bevat moet een web server hebben. Veel gebruikte Web servers zijn Internet Information server (Microsoft), Netscape Enterprise en Apache. Naast de Web server draait de Map server. De Map server is een Applicatie server die CIS specifieke taken (zoals het maken van een kaartje) vervult en de Client Viewer Web Server (lls, Apache e.a.) Map Server (ArclMS, Mapguide e.a.) Figuur 1 Map server bepaalt welke CIS functionaliteit beschikbaar is. In veel gevallen zullen de Web server en de Map server op één machine draaien maar dit is niet Pilot lnteínet CIS

15 persé noodzakelijk. Communicatie tussen de web Server en de Map server verloopt via een interface. Veel gebruikte interfaces zijn CCl, NSAPI, ISAPI en de Java Servlet omgeving. 4.2 Clients Wanneer er over internet en clients gesproken wordt dan wordt met client meestal de browser bedoeld. De client kan echter ook een andere toepassing zijn welke in dit geval de data'van internet haalt'. Hiervan zijn legio voorbeelden. Om er twee te noemen:. Veel CIS toepassingen hebben mogelijkheden om data die ergens op een Map server staan te laden;. Ook een office pakket als Word kan in dit geval een CIS client zijn, als hierin een plaatje wordt verwerkt dat via een URL wordt binnengehaald 4.3 Van de Map Server naar de client Een belangrijk onderscheid tussen verschillende internet CIS technieken is te maken in de informatie die van de Map Server naar de client komt. Welke techniek gebruikt wordi heeít veel gevolgen voor de mogelijkheden van de toen:<<in oen Figuur 2 Van de Map server naar de client. In het grijs staan de mogelijke processen op de Map server. Tussen haakjes staan voorbeelden van bestandsform aten. Er zijn drie manieren waarop de gegevens van de map server naar de client kunnen gaan: 1 ) Als images: in dit geval wordt een plaatje gegenereerd door de Map server en overgestuurd naar de client. De Map Server verricht Íeitelijk al het werk, de client hoeft alleen nog maar de weergave te verzorgen. Het plaatje Pilot Internet CIS

16 wordt meestal overgezonden in png, jpeg of gif Íormaat. Esri gebruikt de term "lmage streaming" voor deze wijze van data serveren. 2) Als grafische elementen;deze hebben geen directe link meer met de geograíische iníormatie maar beschrijven hoe de iníormatre moet worden weergegeven. Bijvoorbeeld een rivier in een blauwe kleur met een dikte van 3 pixels. 3) Als features: irr dit geval wordt de daadwerkelijke coórdinaat informatie van de objecten en bijbehorende eigenschappen naar de client gestuurd en daar gepresenteerd. Met daadwerkelijke coórdinaat informatie wordt bijvoorbeeld bedoeld de coórdinaten die een lijn vormen. Esrigebruikt de term "feature streaming" voor deze wijze van data serveren' Het proces vanaf de brongegevens naar een client, dat plaatsvindt als een client een vraag stelt aan de ntap server (bijvoorbeeld: geeí mij een kaartje van de Biesbosch) wordt in frguur 2 weergegeven. Features zijn geografische elementen met bijbehorende eigenschappen. Bijvoorbeeld een (gedeelte van een) rivier met coórdinaten, naam etc, Voor en nadelen van de image optie en feature optie worden hieronder weergegeven. Op de meeste punten valt de graíische elementen optie ertussentn: 1 ) Intages:. Bij gebruik van images wordt het meeste werk verricht door de Map server. Deze combineert de vereiste kaartlagen met de luiste symbolen en maakt hiervan een image. Deze techniek stelt weinig eisen aan de client. De browser hoeft in feite alleen maar een lpeg te tonen, wat alle standaard browser kunnen;. Bij elke actie op de kaart vindt er interactie plaats met de Map server. Bijvoorbeeld bij inzoomen wordt een vraag gesteld om een nieuwe kaart aan de Map server. Deze genereert de nieuwe kaart en stuurt hettt terug. Dit levert veel netwerkverkeer en server belasting op en kost daarmee ti1d.. Het afdrukken van kaarten via de client zal typisch een slechte kwaliteit opleveren, met name wanneer kaarten op groter fornraat worden afgedrukt dan het de grootte van het zichtbare plaatje. 2) Features: o Bij het gebruik van Íeatures wordt een groot gedeelte van het werk ovelgenomen door programmatuul op de client. Bij een tnzoottr actie oí bevraag actie hoeft geen connectie te worden genraakt rnet de Map server aangezien de data al op de client aanweztgztjn. Deze acties kunnen daarotn snel worden uitgevoerd.. Bepaalde functionaliteit die met images moeilijk te realiseren is, is bij gebruik van vectoren wel mogelijk. Dit betreft bijvoorbeeld het aanpassen van de gebruikte symbolen, het laden van eigen gegevens in de client toepassing, het weergeven van map-tips (waarbij bijvoorbeeld direct de plaatsnaam wordt weergegeven van de plaats waarop de muis zich bevindt) etc. De taken die de client moet verrichten om met vectoren te werken zrtten niet in standaard browsers als Netscape en Internet Explorer' Werken nret vectoren vereist daaront het gebruik van extra programmatuur in de vornr van plug-ins oí Java applets, wat bij het (eerste) keer bekijken van de toepassing extra acties en eventueel installaties noodzakelijk maakt. De kwaliteit van afdrukken kan erg mooi zijn, doordat de werkelijke vector iníormatie aanwezig is op de client. Hierdoor kunnen Pilot lnternet GIS

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop 15/1/2010 Versie: 1.0 Opdrachtgever: Rody Middelkoop MINOR EAD CLOUD COMPUTING Cloud Computing en Enterprise Application Development Studenten: Thijs Smeenk Joris Peters Matthijs Bloemendal Student nr.:

Nadere informatie

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0 LoopbaanApp Rijk Haalbaarheidsonderzoek In opdracht van: Versie 1.0 Status definitief Datum 27 juni 2013 Management samenvatting In opdracht van het ministerie van BZK heeft ICTU een haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Opdrachtgever : Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Projectleider : Folkert-Jan de Groot ( 06 51

Nadere informatie

De waarde van Rich Internet Applicaties voor commerciële organisaties

De waarde van Rich Internet Applicaties voor commerciële organisaties De waarde van Rich Internet Applicaties voor commerciële organisaties Masterthesis Master Thesis Informatica Radboud Universiteit Nijmegen Afstudeerder: Mustafa Şen Studentnummer: 0138347 Afstudeernummer:

Nadere informatie

B03: Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Dashboard

B03: Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Dashboard B03: Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Dashboard Juli 2014 Versie 2.10 Definitief Pagina 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit document 3 1.3 Scope en uitgangspunten

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT

ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT GIS online ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT V1.2 drs Barend Köbben prof dr M J. Kraak International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences (ITC) division

Nadere informatie

Voorwoord. Ineke Schop Programmamanager Nederland Open in Verbinding

Voorwoord. Ineke Schop Programmamanager Nederland Open in Verbinding Voorwoord Het Programmabureau Nederland Open in Verbinding (NOiV) presenteert met genoegen de resultaten van de strategieontwikkeling open source software van de ministeries. Het Programmabureau NOiV stimuleerde

Nadere informatie

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb In opdracht van: Ministerie van Economische Zaken Directie Regeldruk en ICT-beleid Directoraat-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie 19 november

Nadere informatie

Elektronische leeromgevingen

Elektronische leeromgevingen Elektronische leeromgevingen 20 januari 2010 Over het gebruik in het middelbaar beroepsonderwijs Auteur Opdrachtgever Danny Streelder sambo~ict Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 SAMENVATTING...3 1. INLEIDING...5

Nadere informatie

GENERIEK ACCOUNTING FRAMEWORK

GENERIEK ACCOUNTING FRAMEWORK GENERIEK ACCOUNTING FRAMEWORK Arthur de Jong afstudeerverslag 2001 01 30 West Consulting BV Delftechpark 5 2628 XJ Delft Postbus 3318 2601 DH Delft 015 219 1600 http://www.west.nl/ info@west.nl Technische

Nadere informatie

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 Inhoud: WAT IS ASP?... 4 APPLICATION SERVICES... 6 ONTSTAAN VAN ASP... 7 TOEKOMSTVERWACHTINGEN...

Nadere informatie

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Rapport uitgebracht aan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. door Stratix Consulting November 2010 Management samenvatting Sinds

Nadere informatie

De Koninklijke Bibliotheek en Web 2.0: nieuwe gegevensarchitectuur maakt nieuwe concepten van dienstverlening mogelijk.

De Koninklijke Bibliotheek en Web 2.0: nieuwe gegevensarchitectuur maakt nieuwe concepten van dienstverlening mogelijk. De Koninklijke Bibliotheek en Web 2.0: nieuwe gegevensarchitectuur maakt nieuwe concepten van dienstverlening mogelijk. Auteurs: Paul Doorenbosch, Koninklijke Bibliotheek Theo van Veen, Koninklijke Bibliotheek

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Whitepaper. Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC- Omgeving

Whitepaper. Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC- Omgeving Whitepaper Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC- Omgeving Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. +31(0)318-55 20 20 Fax +31(0)318-55

Nadere informatie

EWI. BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405. Data Archiving and Networked Services

EWI. BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405. Data Archiving and Networked Services BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405 Data Archiving and Networked Services EWI MSc Maarten Hoogerwerf (DANS) dr. Arjan van Genderen (TU Delft) dr. Hans- Gerhard Gross (TU Delft) Georgi Khomeriki

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

- Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers

- Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers - Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers Afstudeerscriptie Postgraduate IT Audit opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Scriptienummer: 1017 Datum: 23-09-2010 Auteurs: Anouk

Nadere informatie

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering René van den

Nadere informatie

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 CMD-6VT-P1.09 Ontwerprapport Bart Waardenburg 21/10/2011 Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE STRATEGIE BEPALEN 4 2.1. PLANNEN MAKEN 4 2.2. VISIE BEPALEN 10

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie