Competentieprofiel Gezondheidsbevordering en Preventie versie 1.0 Juni 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Competentieprofiel Gezondheidsbevordering en Preventie versie 1.0 Juni 2012"

Transcriptie

1 Competentieprofiel Gezondheidsbevordering en Preventie versie 1.0 Juni 2012 Dit competentieprofiel is een co-productie van landelijke organisaties en kennisinstituten, opleidingen en het beroepsveld van gezondheidsbevordering en preventie 1. 1 ActiZ, GGD Gelre-IJssel, GGD Nederland, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, NSPOH (Netherlands School of Public & Occupational Health), NVPG (Nederlandse Vereniging voor Preventie en Gezondheidsbevordering), NIGZ (Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie), NISB (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen), Tactus Verslavingszorg, Trimbos-instituut en RIVM Centrum Gezond Leven. Competentieprofiel_functie_GB&P_juni_2012_LIversie 1

2 Inleiding Dit competentieprofiel beschrijft de competenties voor de maatschappelijke functie Gezondheidsbevordering en Preventie. Deel 1 geeft informatie over ontwikkelingen en regelgeving in het werkveld. Informatie over de context en positionering van de maatschappelijke functie Gezondheidsbevordering en Preventie en de competentiebeschrijvingen staan in deel 2. Voor wie is dit competentieprofiel? Professionals, managers en opleidingen kunnen putten uit dit competentieprofiel voor gezondheidsbevordering en preventie. Alle professionals en managers die werken aan gezondheidsbevordering en preventie kunnen in dit profiel zien welke competenties van belang zijn voor hun werk. Of dit nu hun volledige takenpakket is of een deel van hun werk. Bijvoorbeeld ook huis- en sportartsen, fysiotherapeuten, jeugdverpleegkundigen kunnen dit profiel gebruiken. Het profiel maakt onderscheid tussen competenties voor operationeel/uitvoerende taken en competenties voor meer beleidsmatige strategische taken. Verder kunnen organisaties het competentieprofiel benutten voor functionerings- en beoordelingsgesprekken met hun medewerkers. Het profiel geeft ook informatie voor de aanstelling van nieuw personeel en over competenties waarop een organisatie medewerkers wil bijscholen. Daarnaast kunnen opleidingen hun voordeel doen met dit competentieprofiel. Voor opleidingen waar studenten leren werken aan gezondheidsbevordering en preventie, biedt dit profiel inzicht in competenties waar zij zich op kunnen richten. Een nieuw competentieprofiel: waarom en hoe? Vanwege veranderingen in het vak en werkveld voldeed het beroepsprofiel van de Nederlandse Vereniging voor Preventie en Gezondheidsbevordering (NVPG) uit 2006 niet meer. De praktijk is dat er buiten de specifiek opgeleide gezondheidsbevorderaars en preventiewerkers steeds meer professionals werken aan gezondheidsbevordering en preventie. Daarom is een competentieprofiel nodig voor de maatschappelijke functie Gezondheidsbevordering en Preventie en is afgestapt van een beroepsprofiel. De NVPG en GGD Nederland hebben RIVM Centrum Gezond Leven 2 gevraagd de ontwikkeling van een nieuw profiel te organiseren. Allereerst heeft TNO voor het nieuwe profiel de belangrijkste informatie uit relevante documenten in kaart gebracht (TNO, 2010, 2011). Hiermee ging vervolgens een werkgroep met deskundigen van opleidingen, landelijke organisaties en uit het beroepsveld, aan de slag. Voor het opstellen van het competentieprofiel hield de werkgroep het format aan dat opleidingen gebruiken en nam men het Europese raamwerk Core Competencies for Health Promotion (CompHP) als uitgangspunt (zie bijlage hoofdstuk 4). Een conceptversie van het competentieprofiel is becommentarieerd door onder andere afdelingen gezondheidsbevordering en preventie van GGD en en verslavingszorg. Deze reacties zijn verwerkt in versie 1.0, die vanaf half juni 2012 beschikbaar is via de LinkedIn-groep Competentieprofiel Gezondheidsbevordering en Preventie en op Loketgezondleven.nl. Centrum Gezond Leven en partners implementeren het competentieprofiel volgens een daarvoor gezamenlijk opgesteld plan. Onderdeel daarvan is het profiel te presenteren en bespreken in GGDvakgroepen, de hoofdenoverleggen Verslavingszorg en Geestelijke Gezondheidszorg. In deze implementatiefase zal dit competentieprofiel 1.0 zich op basis van de uitkomsten verder ontwikkelen naar versie Binnen de landelijke context en regie van gezondheidsbevordering en preventie vervult RIVM Centrum Gezond Leven een belangrijke rol. Het centrum versterkt doelmatige, samenhangende en effectieve lokale Daar voor werkt het centrum samen met diverse lokale en landelijke partners. Zie ook Loketgezondleven.nl/CGL. Competentieprofiel_functie_GB&P_juni_2012_LIversie 2

3 Inhoudsopgave 1 Ontwikkelingen en regelgeving rond gezondheidsbevordering en preventie Maatschappelijke ontwikkelingen Wetgeving/overheidsoverheidsregulering Ontwikkelingen in het werkveld Beschrijving maatschappelijke functie Gezondheidsbevordering en Preventie Context Positionering, rollen en competenties Competentiebeschrijvingen Strategisch/beleidsniveau Operationeel/uitvoerend niveau Literatuur Bijlage...15 Competentieprofiel_functie_GB&P_juni_2012_LIversie 3

4 1 Ontwikkelingen en regelgeving rond gezondheidsbevordering en preventie 1.1 Maatschappelijke ontwikkelingen Gezond en ongezond gedrag Mensen met gezond gedrag, die leven in een gezonde omgeving, leven langer en blijven langer gezond. De westerse samenleving kent serieuze gezondheidsvraagstukken met overeenkomstige materiële en immateriële kosten. Jongeren van nu zijn ongezonder dan hun leeftijdsgenoten uit vorige generaties en de sociaaleconomische gezondheidsverschillen tussen burgers nemen toe. Een gezonde levensstijl is te beïnvloeden door het gedrag van mensen aan te passen. Dit vertoont echter een sterke samenhang met de sociale en fysieke omgeving waarin zij geboren worden, opgroeien en leven. De Nederlandse samenleving nodigt steeds meer uit tot ongezonde keuzes, zowel in de fysieke omgeving (bijvoorbeeld snackautomaten en roltrappen) als in de sociale omgeving (denk aan groepsnormen over drankgebruik en seks). Daarnaast zijn de mogelijkheden voor gezond gedrag niet voor iedereen even groot. Speciale aandacht vragen kinderen, jongeren, jonge ouders, mensen met een lage sociaaleconomische status en nieuwe Nederlanders. Participerende burger De samenleving richt zich sterker op de gezonde burger die kan participeren in het maatschappelijk leven. Een gezonde bevolking is een middel om maatschappelijke doelen te realiseren. Burgers hebben gezondheid nodig om te kunnen werken, leren, sporten, spelen en ervaring over te dragen. Gezondheid geeft de jeugd de mogelijkheid om naar school te gaan en zich te ontwikkelen. Gezonde volwassenen kunnen werken en zorgen voor hun families door bijvoorbeeld mantelzorg. Ouderen hebben met gezondheid de kans te blijven deelnemen aan de maatschappij. Denk aan vrijwilligerswerk en ervaringen delen met andere generaties. Gezondheid heeft invloed op de mate waarin burgers zich prettig en gelukkig voelen. Door gezond gedrag te versterken behaalt de samenleving winst op sociaal-maatschappelijk vlak en op gezondheid. Dat geldt voor zowel mensen die zich gezond voelen als voor mensen met (chronische) beperkingen. Werkveld gezondheidsbevordering en preventie Het werkveld van gezondheidsbevordering en preventie staat niet op zichzelf, ook professionals in andere maatschappelijke sectoren werken hier aan. Denk hierbij aan werk, onderwijs, ruimtelijke ordening en milieu, en welzijn. Professionals uit al deze sectoren werken samen aan een geïntegreerde aanpak voor een gezondere leefstijl en leefomgeving (bijvoorbeeld voldoende speelplekken en groen). Zij maken het mogelijk, ondersteund met wet- en regelgeving en voorzieningen, dat burgers een gezonde keuze hebben. Eigen verantwoordelijkheid De landelijke nota gezondheidsbeleid Gezondheid dichtbij van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (mei 2011), geeft burgers meer verantwoordelijkheid en regie voor hun gezondheid en leefstijl, en benadrukt het belang van zelfmanagement en preventie. Het in 2010 verschenen advies Perspectief op gezondheid 20/20 van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) onderstreept dit. Dit advies introduceert de term van ZiekenZorg naar Gedrag en Gezondheid. Vanuit het oogpunt van kostenbeheersing en veranderende volksgezondheidsproblemen benadrukt de RVZ het belang van een verschuiving van ziekte en zorg naar gedrag en gezondheid. Kwetsbare groepen Er zijn kwetsbare groepen in de samenleving die door bijvoorbeeld een chronische ziekte, ouderdom, verslavingsproblematiek of een verstandelijke beperking geen regie over hun gezondheid kunnen voeren. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht hen te ondersteunen om te kunnen participeren in de samenleving. Deze groepen bereiken, hun participatie bevorderen en de economische winst hiervan aantonen, zijn uitdagingen waar gezondheidsbevordering en preventie voor staat. Competentieprofiel_functie_GB&P_juni_2012_LIversie 4

5 Professional van de 21 e eeuw De volksgezondheidsthema s van de 21 e eeuw vragen om professionals met deels andere competenties dan in de vorige eeuw. De traditie van probleemgeoriënteerde gezondheidsbevordering buigt om naar voorwaarden creëren, zodat burgers gezond kunnen leven. Dat betekent dat inzetten op andere expertise nodig is. Gezondheidsbeleid anno nu is integraal beleid, met aangrijpingspunten in verschillende beleidsterreinen, zoals sport en bewegen, cultuur, verkeer en ruimtelijke ordening. Ook zijn specifieke vaardigheden nodig om kwetsbare groepen in de samenleving te bereiken en burgers te laten participeren bij preventiebeleid. Grondhouding voor alle sectoren Gezondheidsbevordering en preventie is primair een mindset, een grondhouding waarin gezondheidsdenken mensen zo gezond mogelijk houden voorop staat. Het is vergelijkbaar met duurzaamheid. Iedere professional, waar ook werkzaam in de gezondheidszorg, kan deze grondhouding aannemen. Daarmee vervalt het onderscheid vanuit bestaande indelingen van gezondheidsbevordering en preventie, tussen ziekten voorkómen en ziekten behandelen of zieken verzorgen. Deze benadering geeft bovenal ruimte om los van bestaande structuren, beroepen, instituten en hun onderliggende belangen, preventieactiviteiten in de praktijk te ontwikkelen. Preventie van de toekomst Het karakter van gezondheidsbevordering en preventie zal in de toekomst wezenlijk anders zijn dan nu. Het pleidooi is niet langer te denken vanuit bestaande preventie-indelingen, beroepen, structuren, en financieringsstromen. De werkzaamheden van zorgprofessionals zijn niet meer strikt preventief of curatief/verzorgend van aard. Duidelijk is dat de werkzaamheden van een neurochirurg geheel binnen cure/care gepositioneerd zijn en die van de milieuarts helemaal binnen preventie. De preventieactiviteiten van aanbieders die zich ergens tussen preventie en cure/care ophouden zijn lastiger te positioneren, denk hierbij aan huisarts, jeugdarts en wijkverpleegkundige. De verwachting is dat in de toekomst veel aanbieders in hun praktijk preventie met curatie gaan verbinden. De grote uitdaging voor de publieke gezondheidszorg en de zorgsector is deze ontwikkeling vanuit de bestaande structuren en wettelijke kaders te faciliteren, ondersteunen en financieren. 1.2 Wetgeving/overheidsoverheidsregulering Dit deel van het competentieprofiel geeft een beknopte beschrijving van de wetgeving die voor gezondheidsbevordering en preventie van toepassing is. Wettelijke context voor gezondheidsbeleid Publieke gezondheidszorg is op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten en het Rijk. De Wpg vormt het belangrijkste wettelijke kader. Gemeenten en Rijk vervullen daarin zowel eigen als complementaire taken. Publieke gezondheidszorg volgens de Wpg Publieke gezondheidszorg wordt in de Wpg omschreven als 'gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen daaruit, waaronder begrepen het voorkomen en het vroegtijdig opsporen van ziekten. De Wmo, Zvw De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) raken de publieke gezondheidszorg nauw en op het gebied van selectieve preventie overlappen deze elkaar zelfs. De Wmo is een verantwoordelijkheid van gemeenten en gericht op het participeren van burgers in de samenleving. De Zvw richt zich op curatieve zorg en wordt uitgevoerd door zorgverzekeraars. Wettelijke taken van gemeenten Vanuit de Wpg zijn gemeenten primair (bestuurlijk) verantwoordelijk voor de volgende taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg: - Algemene bevorderingstaken (artikel 2), onder andere de afstemming van de publieke gezondheidszorg met de curatieve gezondheidszorg, epidemiologie, gezondheidsbevordering en medische milieukunde; - Jeugdgezondheidszorg tot 19 jaar (artikel 5); - Ouderengezondheidszorg vanaf 65 jaar (artikel 5a); - Infectieziektebestrijding (artikel 6). Competentieprofiel_functie_GB&P_juni_2012_LIversie 5

6 Volgens artikel 14 van de Wpg hebben gemeenten de taak een Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) in stand te houden voor de uitvoering van taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg. Dat overigens niet wil zeggen dat alleen de GGD deze taken uitvoert; verschillende andere partijen kunnen een belangrijke rol spelen. 1.3 Ontwikkelingen in het werkveld Het werk van gezondheidsbevorderaars en preventiewerkers is aan veranderingen onderhevig. Bijvoorbeeld door wijzigingen in de financiering en verschuiving van landelijke naar lokale regie. Lag de nadruk van oudsher vooral op het inhoudelijk ontwikkelen van interventies en deze uitvoeren, nu staat het regionale en lokale krachtenveld van beleid, onderzoek en praktijk meer centraal. Deze dynamische omgeving vraagt om een integrale visie op en aanpak van gezondheidsbevordering en preventie. Daarmee is de rol van gezondheidsbevorderaars en preventiewerkers verschoven naar ondersteuner en beïnvloeder in een sterk veranderlijke context. Daarnaast hebben andere professionals gezondheidsbevordering en preventie als deeltaak. Denk hierbij aan artsen, verpleegkundigen, voorlichters, adviseurs, leefstijlprofessionals, welzijnswerkers, ouderenwerkers, praktijkondersteuners, verpleegkundigen, verzorgenden, maatschappelijk werkers, sport en bewegen docenten, leefstijl- of gezondheidscoaches. In dit licht is het beter te spreken over de maatschappelijke functie Gezondheidsbevordering en Preventie dan over de professional gezondheidsbevordering (TSG, 2010). Deze veranderende rol en context van gezondheidsbevordering en preventie heeft de Nederlandse Vereniging voor Preventie en Gezondheidsbevordering (NVPG) in acht opgaven samengevat (TSG, 2009). Aan de professional worden naast vakinhoudelijke kennis, andere rollen toegekend, zoals die van adviseur, coördinator, regisseur. Kunnen werken in netwerken en ketens is van belang en samenwerken met andere partijen, ook buiten de sector, en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Cruciaal hierbij is verbindingen te leggen tussen onderzoek, beleid en praktijk. Vanuit deze verbinding werken professionals aan evidence-based gezondheidsbevordering en preventie. Acht opgaven voor gezondheidsbevordering 1. Betrekken van meerdere lokale partners; 2. Versterken van integraal gezondheidsbeleid; 3. Verbinden van preventie en curatie; 4. Aansturen van verander/implementatieprocessen; 5. Opereren in politiek-bestuurlijk krachtenveld; 6. Zakelijk opereren; 7. Realiseren van structurele verankering; 8. Adviseren op brede terrein van public health. Competentieprofiel_functie_GB&P_juni_2012_LIversie 6

7 2 Beschrijving maatschappelijke functie Gezondheidsbevordering en Preventie 2.1 Context Het doel van gezondheidsbevordering en preventie is de gezondheid bevorderen van de Nederlandse bevolking en ziekte voorkomen. Het stelt mensen in staat hun gezondheidsvaardigheden te versterken en maakt voor burgers de keuze voor gezond gedrag een makkelijker keuze. Dit verlaagt de ziektelast later in de levensloop maar leidt ook tot sociaalmaatschappelijke winst. Een gezonde keuze maken is mogelijk als er sprake is van een combinatie van geïntegreerde activiteiten, een samenhangend gezondheidsbeleid. Denk aan voorlichting en educatie, vroegsignalering, interventies in de woon-, werk- en leefomgeving. Gezondheidsbevordering en preventie is een erkend onderdeel van het Nederlandse gezondheidsbeleid, in beleidsonderbouwende informatie en in rapportages van de Inspectie. Tot enkele jaren terug werkten gezondheidsbevorderaars en preventiewerkers vooral bij publieke en zorggerelateerde organisaties (thuiszorg, GGZ, verslavingszorg, GGD en landelijke categorale organisaties). De laatste jaren treedt er een verbreding op van het werkveld. De regie voor een sluitende keten gezondheidsbevordering of preventie in de regio ligt steeds meer bij lokale overheden. Een grotere diversiteit aan organisaties voert activiteiten uit op het terrein van gezondheidsbevordering en preventie (bijvoorbeeld sportserviceorganisaties, gemeenten, Centra voor Jeugd en Gezin, huisartsenpraktijken). Voorbeelden van professionals die werken aan gezondheidsbevordering en preventie zijn: gezondheidsbevorderaars, preventiewerkers, voorlichters, adviseurs, leefstijlprofessionals, welzijnswerkers, ouderenwerkers, praktijkondersteuners, verpleegkundigen, verzorgenden, maatschappelijk werkers, sport en bewegen docenten, leefstijl- of gezondheidscoaches en de buurtcoach. 2.2 Positionering, rollen en competenties Onderaan dit deel van het competentieprofiel staat een model dat de samenhang duidt van positionering, rollen en competenties voor gezondheidsbevordering en preventie. Het model is gebaseerd op drie uitgangspunten: Een verscheidenheid in positionering en uitvoering van gezondheidsbevordering en preventie; Het onderscheid in universele, selectieve, geïndiceerde en zorggerelateerde preventie; Het Europese raamwerk Core Competencies for Health Promotion. Positionering en rollen De maatschappelijke functie Gezondheidsbevordering en Preventie wordt uitgevoerd door professionals die werken in de nulde, eerste en tweedelijns (geestelijke) gezondheidszorg; welzijnszorg; sportorganisaties; onderwijs; en bedrijven. De rollen variëren en zijn afgeleid van het gangbare onderscheid in soorten preventie: Universele preventie bevordert en beschermt proactief de gezondheid van de gezonde bevolking, om ziekten en risicofactoren te voorkomen. Selectieve preventie probeert te voorkomen dat personen met één of meerdere risicofactoren (determinanten) voor een bepaalde aandoening daadwerkelijk ziek worden. Geïndiceerde preventie probeert te voorkomen dat beginnende klachten verergeren tot een aandoening. Het doel van zorggerelateerde preventie is voorkomen dat een bestaande aandoening leidt tot complicaties, beperkingen, een lagere kwaliteit van leven of sterfte. Dit onderscheid is vooral gerelateerd aan preventie en verwijst vooral naar preventie van (verergering van) ziekten. De term gezondheidsbevordering heeft een bredere betekenis. Bijvoorbeeld in het kader van universele preventie: een gezonde woon- en leefomgeving bevorderen, of in het kader van geïndiceerde/zorggerelateerde preventie: maatschappelijke participatie stimuleren van bijvoorbeeld chronisch zieken. In dit profiel wordt daarom gesproken van universele, selectieve, geïndiceerde en zorggerelateerde gezondheidsbevordering en preventie. Hieronder is de relatie tussen deze termen in het Prevent-model voor Persoonlijke Preventie (Preventweb.nl, 2010) weergegeven. Competentieprofiel_functie_GB&P_juni_2012_LIversie 7

8 Positionering werkvelden Er zijn instellingen en professionals die vooral werkzaam zijn op het terrein van universele en selectieve gezondheidsbevordering en preventie (zoals GGD, preventie ggz; bedrijven, scholen en categorale instellingen). Andere instellingen en professionals werken vooral in het veld van geïndiceerde en zorggerelateerde gezondheidsbevordering en preventie (zoals ROS-eerste lijn, (para)medische zorgverleners, praktijkondersteuners en leefstijlcoaches). Positionering niveaus Professionals zijn werkzaam op strategisch/beleidsniveau en op operationeel/uitvoerend niveau. Voorbeelden van professionals op strategisch/beleidsniveau zijn programmaleiders en beleidsadviseurs. Professionals op operationeel/uitvoerend niveau zijn adviseurs/projectleiders wijkgericht werken of adviseurs Gezonde School, leefstijladviseurs, bewegingsconsulent. Het werkveld van gezondheidsbevordering en preventie kent dus meerdere rollen en positioneringen. Competenties Op Europees niveau verscheen januari 2012 het raamwerk Core Competencies for Health Promotion (CompHP). Dit raamwerk is primair ontwikkeld voor professionals met gezondheidsbevordering als hoofdtaak en een opleidingsniveau van Bachelor of Master in de CompHP beschrijft de volgende negen domeinen met kerntaken en activiteiten: Veranderingsvermogen bevorderen; Pleitbezorging voor gezondheid; Verbinden door samenwerking; Communicatie; Leiderschap; Analyse; Planning; Implementatie; Evaluatie en onderzoek. CompHP beschrijft voor elk domein vijf tot zeven algemene competenties, de vereiste kennis en vaardigheden, alsmede indicatoren om af te meten hoe en in welke mate professionals de competenties in praktijk brengen. Vijf van de negen domeinen uit CompHP zijn relevant voor het werk op strategisch/beleidsniveau. Zeven domeinen zijn relevant voor operationeel/uitvoerend niveau. Daarbij zijn de domeinen analyse, planning, implementatie en evaluatie samengevoegd, omdat deze in de uitvoering elkaar logisch opvolgen. Twee domeinen (veranderingsvermogen bevorderen en communicatie) zijn van belang voor zowel strategisch/beleidsniveau als operationeel/uitvoerend niveau. Competentieprofiel_functie_GB&P_juni_2012_LIversie 8

9 Model competenties gezondheidsbevordering en preventie Onderstaand model biedt overzicht van de competenties (voor strategisch/beleidsniveau en operationeel/uitvoerend niveau) en voor welk soort gezondheidsbevordering en preventie (universeel/selectief en geïndiceerd/zorggerelateerd) de competenties van toepassing zijn. Het aantal competenties is bewust beperkt gehouden, zodat deze praktisch hanteerbaar zijn voor werving en selectie en voor het bepalen van gewenste (aanvullende) opleiding en training. Strategisch/beleid Universeel/selectief Pleitbezorging Leiderschap Verbinden door samenwerking Veranderingsvermogen bevorderen Communicatie Veranderingsvermogen bevorderen Verbinden door samenwerking Analyse, planning, implementatie en evaluatie Communicatie Geïndiceerd/zorggerelateerd Operationeel/uitvoerend Bij de activiteiten van geïndiceerde/zorggerelateerde gezondheidsbevordering en preventie ligt het accent op de gedragsgerelateerde gezondheidsbevordering (leefstijl) in zorg en curatie. De activiteiten van universele/selectieve gezondheidsbevordering en preventie richten zich vooral op lokaal en wijkgericht (community) beleid en uitvoering. Zowel het werkveld als de rollen en positioneringen van professionals zijn divers. Dat duidt op een complex werkveld en op variatie in de uitvoering gezondheidsbevordering en preventie. Competentieprofiel_functie_GB&P_juni_2012_LIversie 9

10 2.3 Competentiebeschrijvingen Deze competentiebeschrijvingen zijn gebaseerd op de kerncompetenties uit het Europese raamwerk Core Competencies for Health Promotion (zie bijlage hoofdstuk 4). Eerst is beschreven welke kerncompetenties van toepassing zijn voor professionals die werkzaam zijn op strategisch/beleidsniveau en daarna komen de competenties aan bod voor het operationele/uitvoerende niveau. Vervolgens worden de competenties beschreven in termen van kennis, vaardigheden en vakinhoudelijk gedrag behorend bij het betreffende niveau. Daarbij is ook gekeken naar de aard van de preventie Strategisch/beleidsniveau De kerncompetenties voor professionals die binnen gezondheidsbevordering en preventie werkzaam zijn op strategisch/beleidsniveau concentreren zich op pleitbezorging, samenwerking, verandering. Daarnaast zijn leiderschap en communicatie onontbeerlijk. Kerncompetenties strategisch/beleidsniveau Pleitbezorging Leiderschap Verbinden door samenwerking Verandering mogelijk maken Communicatie Universele en selectieve preventie Onderstaande kenmerken (kennis, vaardigheden en vakinhoudelijk gedrag) typeren de professional die op strategisch/beleidsniveau werkt aan universele en selectieve preventie. De professional: - Toont aan zich bewust te zijn dat individuele, sociale, fysieke en sociaaleconomische factoren van invloed zijn op de gezondheidssituatie en de maatschappelijke participatie van (kwetsbare) bevolkingsgroepen. - Kan beredeneerd aangeven dat andere maatschappelijke sectoren (kunnen) bijdragen aan gezondheid en maatschappelijke participatie. - Kan beredeneerd aangeven dat een gezonde bevolking bijdraagt aan maatschappelijke doelen (sociaal en economisch). - Toont aan vertrouwd te zijn met de beleids- en planningscyclus bij de lokale overheid. - Is in staat de beleidscyclus voor de publieke gezondheidszorg toe te passen in de beleidsvorming voor gezondheidsbevordering en preventie. - Beheerst de modellen van integraal beleid en aanpak gezondheidsbevordering op lokaal/regionaal niveau (DISC; REFKA). - Is in staat uiteenlopende maatschappelijke sectoren te verbinden aan gezondheidsdoelen in relatie tot andere maatschappelijke doelen. - Kan interactieve strategieën en methoden toepassen voor het ontwerpen van een gedragen visie over gezondheidsbevordering en preventie bij disciplines en organisaties in de settings werk, onderwijs, zorg, wonen. - Beheerst interactieve strategieën en methoden voor coalitievorming, agendasetting en lobbyen in het politiek-bestuurlijke krachtenveld en in het netwerk van relevante partners. - Kan leiding geven aan complexe programma s op het terrein van gezondheidsbevordering, gerelateerd aan onderwijs, werken, wonen en zorg. - Kan op basis van kwantitatief en kwalitatief onderzoek (vernieuwend) beleidsondersteunend adviseren in de politiek-bestuurlijke omgeving en in het netwerk van relevante partners. Competentieprofiel_functie_GB&P_juni_2012_LIversie 10

11 - Kan (op basis van kwantitatief en kwalitatief onderzoek) een programma voor integrale aanpak van gezondheidsbevordering en preventie ontwerpen en besturen. - Beheerst methoden en technieken van programmamanagement. - Beheerst methoden en technieken van onderhandelen en conflicthantering. - Kan zich mondeling en schriftelijk uitstekend presenteren. - Is een uitstekende netwerker in een complex krachtenveld. - Durft risico s te nemen. Geïndiceerde en zorggerelateerde preventie Onderstaande kenmerken (kennis, vaardigheden en vakinhoudelijk gedrag) typeren de professional die op strategisch/beleidsniveau werkt aan geïndiceerde en zorggerelateerde preventie. De professional: - Kan het belang beredeneren van gezondheidsbevordering en preventie in de keten van curatie en zorg en gedragsgerelateerde gezondheidsbevordering/preventie. - Kan strategieën en methoden toepassen voor het ontwerpen van een gedragen visie over gedragsgerelateerde gezondheidsbevordering en preventie bij professionals en instellingen. - Beheerst strategieën en methoden van coalitievorming, agendasetting en lobbying voor gedragsgerelateerde gezondheidsbevordering en preventie bij disciplines en instellingen. - Kan uiteenlopende belangen, doelen en bijdragen van disciplines en instellingen verbinden voor gedragsgerelateerde gezondheidsbevordering en preventie. - Beheerst strategieën en methoden voor (beleids)advisering over gedragsgerelateerde - Kan disciplines, betrokken bij gedragsgerelateerde gezondheidsbevordering en preventie, ondersteunen en adviseren over beleid, aanpak en interventies. - Kan disciplines trainen in het toepassen van individuele en/of groepsgerichte interventies over gedragsgerelateerde gezondheid. - Ziet en communiceert het belang van samenwerken met disciplines en instellingen betrokken bij universele en selectieve preventie. - Beheerst commuciatiestrategieen en methodieken om de opinie over gezonde leefstijl van professionals en burgers te beïnvloeden - Beheerst methoden en technieken van onderhandelen en conflicthantering. - Kan zich mondeling en schriftelijk uitstekend presenteren. - Is een uitstekende netwerker in een complex krachtenveld. - Durft risico s te nemen. Competentieprofiel_functie_GB&P_juni_2012_LIversie 11

12 2.3.2 Operationeel/uitvoerend niveau De kerncompetenties van de professional die binnen gezondheidsbevordering en preventie werkzaam zijn op operationeel/uitvoerend niveau concentreren zich op de uitvoeringscyclus (analyse, planning, implementatie en evaluatie). Veranderen en samenwerken staan daarbij centraal. Daarnaast is communicatie onontbeerlijk. Kerncompetenties operationeel/uitvoerend niveau Verandering mogelijk maken Verbinden door samenwerken Analyse, planning, implementatie en evaluatie Communicatie Universele en selectieve preventie Onderstaande kenmerken (kennis, vaardigheden en vakinhoudelijk gedrag) typeren de professional die op operationeel/uitvoerend niveau werkt aan universele en selectieve preventie. De professional: - Kan de principes van integraal gezondheidsbeleid toepassen op lokaal niveau. - Toont aan zich bewust te zijn dat individuele, sociale, fysieke en sociaaleconomische factoren van invloed zijn op de gezondheidssituatie en de maatschappelijke participatie van (kwetsbare) bevolkingsgroepen. - Kan beredeneren dat uiteenlopende maatschappelijke sectoren (kunnen) bijdragen aan gezondheid, aan een gezonde werk- en woonomgeving en aan maatschappelijke participatie. - Kan op basis van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens in samenwerking met andere disciplines en instellingen projecten initiëren voor gezondheidsbevordering in wijken, op werk en in het onderwijs, gericht op specifieke kwetsbare doelgroepen (jeugdigen, ouderen, chronisch zieken, verslaafden, daklozen). - Beheerst modellen voor analyse, planning, implementatie en evaluatie van complexe gezondheidsbevorderingsprojecten (Preceed-Proceed-model; REFKA; Intervention Mapping; Preffi). - Kan de resultaten uit wetenschappelijk onderzoek over gezondheidsbevordering in wijken (community-benadering), onderwijs of op werk integreren in de werkzaamheden. - Kan in samenwerking met relevante disciplines en instellingen een (complex) wijkgericht (community), werkgericht of onderwijsgericht project initiëren, ontwerpen, plannen, organiseren, coördineren en evalueren. - Kan het krachtenveld van belangen, doelen en bijdragen van disciplines en instellingen methodisch analyseren (Methodiek Netwerkanalyse; Methodiek Krachtenveld- en Actorenanalyse). - Kan uiteenlopende belangen en doelen en professionele verschillen verbinden door samenwerking te bevorderen in het netwerk van disciplines en instellingen. - Beheerst methoden en technieken van projectmatig en van procesmatig werken. - Kan zich mondeling en schriftelijk goed uitdrukken. - Heeft uitstekende samenwerkingsvaardigheden en is een uitstekende netwerker. - Is stressbestendig en kan meningsverschillen, spanningen en conflicten bij samenwerken goed hanteren. Competentieprofiel_functie_GB&P_juni_2012_LIversie 12

13 Geïndiceerde en zorggerelateerde preventie Onderstaande kenmerken (kennis, vaardigheden en vakinhoudelijk gedrag) typeren de professional die op operationeel/uitvoerend niveau werkt aan geïndiceerde en zorggerelateerde preventie. De professional: - Kan methodisch personen en/of groepen opsporen bij wie de leefstijl een risico vormt voor de gezondheid en maatschappelijke participatie. - Kan het gedrag dat ten grondslag ligt aan een risicovolle leefstijl methodisch analyseren met behulp van gangbare modellen uit de gezondheidsbevordering en preventie (ASE-model; Health Belief Model; Protectie-Motivatie Model). - Kan beredeneren dat gedragsoorzaken te maken hebben met risicofactoren in de sociale, fysieke en economische omgeving. - Kan geschikte en onderbouwde leefstijlinterventies voor versterken van gezondheidskennis en -vaardigheden selecteren uit de verschillende databases. - Kan, indien geen geschikte interventie beschikbaar is, een interventie op maat ontwikkelen op basis van gangbare planningsmodellen (Preceed-Proceed Model). - Kan interventies plannen, organiseren, coördineren en evalueren. - Beheerst methoden en technieken van projectmatig werken. - Beheerst individugerichte en groepsgerichte voorlichtings-, gespreks- en begeleidingsmethoden (Motiverende Gespreksvoering; Minimale Interventie Strategie). - Kan zelfsturing bij de doelgroep bevorderen en daarbij aansluiten bij hun mogelijkheden en beperkingen. - Kan (inter)culturele dilemma s bij gezondheidsgedrag goed hanteren. - Beheerst de vaardigheid van afstemmen en samenwerken met andere instellingen en disciplines. - Is vertrouwd met het gebruik van sociale media bij - Kan zich schriftelijk en mondeling goed uitdrukken. Competentieprofiel_functie_GB&P_juni_2012_LIversie 13

14 3 Literatuur Coenen, I., Slagter, I. (2011). De publieke gezondheidsproblemen van de 21 e eeuw het hoofd bieden vraagt een gezamenlijk front. TSG, 89(4), Jong, R. de, Keijsers, J. (2009). Rolambiguïteit in gezondheidsbevordering hoort bij het werk. TSG 87(6), Jong, R. de, Rengelink, S., Keijsers, J., Paulussen, Th. (2010). Opleidingen Gezondheidsbevordering en Preventie: Een inventarisatie en analyse van het actuele aanbod. TNO. Jong, R. de, Keijsers, J. (2011). Startdocument Competentieprofiel voor de functie Gezondheidsbevordering en Preventie. TNO. Oosting, J., Keijsers, J. (2010). NVPG koerst op een toekomstbestendige TSG, 88(5), Preventweb.nl, website Platform Personalized Prevention (2010). Prevent-model voor Persoonlijke Preventie. Competentieprofiel_functie_GB&P_juni_2012_LIversie 14

15 4 Bijlage Raamwerk Kerncompetenties Gezondheidsbevordering Nederlandse bewerking van de CompHP Professional Standards for Health Promotion Competentieprofiel_functie_GB&P_juni_2012_LIversie 15

16 Toelichting Het Raamwerk Kerncompetenties Gezondheidsbevordering is de Nederlandse bewerking van de Professional Standards for Health Promotion zoals deze zijn ontwikkeld in het CompHP project Developing Competencies and Professional Standards for Health Promotion Capacity Building in Europe (Barry et al, 2012). Het raamwerk is primair ontwikkeld voor professionals in de gezondheidsbevordering van wie de rol en de functie overwegend ligt op het terrein van gezondheidsbevordering en die een opleiding hebben op het niveau van Bachelor of Master (Graduate / Post Graduate) in de Het raamwerk is bedoeld voor praktijkwerkers, werkgevers en opleidingsinstellingen in Europa. Van het raamwerk is een Nederlandse bewerking gemaakt met het oog op de specifieke kenmerken, aspecten, begrippen van en taalgebruik in de gezondheidsbevordering in Nederland. Deze bewerking werd verzorgd door R. de Jong (NSPOH) en G. van der Zanden (NIGZ) in nauwe samenwerking met de Werkgroep Competentieprofiel van het RIVM Centrum Gezond Leven en in afstemming met het CompHP project. De Nederlandse bewerking heeft betrekking op het overzicht van de competentiebeschrijvingen. Voor een nadere introductie en verdere uitwerking van het raamwerk wordt verwezen naar de Engelstalige publicatie The CompHP Project Handbooks (Barry et al, 2012). Het Raamwerk Kerncompetenties voor Gezondheidsbevordering bestaat uit negen kerncompetenties met als basis de ethische waarden en het kennisdomein van de Het betreft de volgende kerncompetenties: Verandering mogelijk maken, Pleitbezorging voor gezondheid, Verbinden door partnerschap, Communicatie, Leiderschap, Analyse, Planning, Implementatie, en Onderzoek en evaluatie. In de volgende figuur zijn de domeinen verbeeld. Voor elk kerndomein zijn competentieonderdelen vastgesteld, zijn op hoofdlijnen de vereiste kennis en vaardigheden aangegeven en werden indicatoren geselecteerd om te kunnen vaststellen in welke mate professionals de kerncompetenties bezitten. Hieronder worden de kerncompetenties beschreven. In de eerste kolom van iedere kerncompetentie staan de competentieonderdelen. De middenkolom bestaat uit het overzicht van de vereiste kennis en vaardigheden. In de rechter kolom staan indicatoren voor vakinhoudelijk gedrag van professionals die de desbetreffende kerncompetenties bezitten. Competentieprofiel_functie_GB&P_juni_2012_LIversie 16

17 1. Verandering mogelijk maken. Individuen, groepen en organisaties in staat stellen het bevorderen van gezondheid te versterken. Competentieonderdelen Kennis & Vaardigheden Indicatoren 1.1 Samenwerken met andere maatschappelijke sectoren bij de ontwikkeling van beleid dat de gezondheid positief beïnvloedt en ongelijke kansen op gezondheid vermindert. 1.2 Gebruiken van modellen en methoden voor gezondheidsbevordering, gericht op versterken van eigen kracht van (kwetsbare) burgers (empowerment) en doelgroepparticipatie, met als doel het realiseren van een gezonde omgeving. 1.3 Gebruiken van methoden voor het versterken van wijkgerichte gezondheidsbevordering en doelgroepparticipatie om daarmee de capaciteit voor gezondheidsbevordering te vergroten. Kennis van: - Determinanten van gezondheid en gezondheidsverschillen. - Samenwerkingsstrategieën, inclusief onderhandelen, conflicten oplossen, bemiddelen en teamwerk. - Methoden van wijkgerichte gezondheidsbevordering, inclusief versterken van eigen kracht/zelfredzaamheid van burgers, doelgroepparticipatie en capaciteitsversterking. - Strategie- en beleidsontwikkeling en de invloed van wetgeving op gezondheid. - Modellen in de - Settingsbenadering (woon-, werk- en leefomgeving). - Methodieken voor gedragsverandering. - Methoden van organisatieontwikkeling en verandermanagement. - Sociale en culturele diversiteit. 1.4 Bevorderen van de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden die de gezondheid bevorderen. 1.5 Samenwerken met relevante partijen om de gezondheidszorg en andere zorgvoorzieningen meer te richten op Vaardigheden in: - (Ontwikkelen) van samenwerking met relevante partijen. - Toepassen van methoden van gedragsverandering. - Toepassen van methoden van organisatieontwikkeling en verandermanagement. - Toepassen van methoden van wijkgerichte - Samenwerking met individuen en groepen in en buiten de eigen organisatie met uiteenlopende kenmerken naar geografie, cultuur, leeftijd, setting of belang. 1a. Draagt aantoonbaar bij aan samenwerking met relevante partijen uit verschillende sectoren met als doel het beïnvloeden van beleid of voorzieningen om gezondheid te bevorderen en gezondheidsverschillen te verkleinen. 1b. Kan geschikte methoden kiezen voor verandermanagement en organisatieontwikkeling ter bevordering van een gezonde omgeving en/of settings, en laat zien hoe dit empowerment, doelgroepparticipatie, partnership en gelijke kansen bevordert. 1c. Kan geschikte methoden kiezen voor wijkgerichte gezondheidsbevordering en laat aantoonbaar zien op welke wijze deze methoden leiden tot doelgroepparticipatie, eigenaarschap en capaciteit voor 1d. Kan geschikte methoden toepassen voor gedragsverandering, gericht op individuen en groepen, die bijdragen gezondheidsvaardigheden en aan de capaciteit van anderen om deze gedragsverandering te ondersteunen en verder te ontwikkelen. Competentieprofiel_functie_GB&P_juni_2012_LIversie 17

18 2. Pleitbezorging voor gezondheid. Pleitbezorging met, en namens individuen, groepen en organisaties gericht op het verbeteren van gezondheid en welzijn en capaciteitsversterking voor activiteiten op het terrein van Competentie onderdelen Kennis & Vaardigheden Indicatoren 2.1 Gebruiken van strategieën en methoden voor pleitbezorging, gebaseerd op de principes van 2.2 Betrekken en beïnvloeden van relevante partijen om gezondheidsbevordering verder te ontwikkelen en te verankeren. 2.3 Beïnvloeden van de publieke opinie en werken aan bewustmaking over gezondheidsvraagstukken. Kennis van: - Determinanten van gezondheid. - Strategieën en technieken voor pleitbezorging en lobbying. - Methoden voor het betrekken van relevante partijen. - Vraagstukken op het terrein van gezondheid en welzijn van een specifieke bevolkingsgroep. - Methoden van wijkgerichte gezondheidsbevordering, inclusief empowerment, doelgroepparticipatie en capaciteitsversterking. - Strategie- en beleidsontwikkeling. 2.4 Pleiten voor de ontwikkeling van beleid, richtlijnen en procedures in alle sectoren die de gezondheid positief beïnvloeden en gezondheidsverschillen verkleinen. 2.5 Ondersteunen van doelgroepen bij het duidelijk maken van hun behoeften en bepleiten dat middelen en capaciteit beschikbaar komen voor Vaardigheden in: - Toepassen van methoden voor pleitbezorging en lobbying. - Werken met uiteenlopende partijen. - Toepassen van methoden uit wijkgerichte - Samenwerking met individuen en groepen met verschillende samenstelling (geslacht, sociale en economische status, geografische gebied, cultuur, leeftijd, setting of belang). 2a. Toont aan op welke wijze strategieën voor pleitbezorging en lobbying gebruikt kunnen worden op een specifiek terrein in de gezondheidsbevordering, en kan aangeven hoe deze de principes van gezondheidsbevordering weerspiegelen. 2b. Kan de relevante actoren/partners op een bepaald terrein identificeren, en laat zien hoe hun steun kan worden verworven voor pleitbezorging en duurzame 2c. Kan geschikte communicatiemethoden selecteren en toepassen voor specifieke doelgroepen, gericht op bewustwording, het beïnvloeden van meningen, het pleiten voor en het mogelijk maken van activiteiten op het terrein van gezondheid en welzijn. 2d. Past geschikte benaderingen toe voor wijkgerichte gezondheidsbevordering om een specifieke doelgroep te ondersteunen bij het verwoorden van hun welzijns- en gezondheidsbehoeften. Competentieprofiel_functie_GB&P_juni_2012_LIversie 18

19 3. Verbinden door partnerschap. Samenwerken over de grenzen van disciplines, sectoren en partners, om de invloed en duurzaamheid van activiteiten op het terrein van gezondheidsbevordering te versterken. Competentie onderdelen Kennis & Vaardigheden Indicatoren 3.1 Betrekken van partners uit verschillende sectoren om hen actief te laten bijdragen aan activiteiten voor 3.2 Ondersteunen van effectief werken via partnerships, gebaseerd op de waarden en principes van 3.3 Bouwen aan succesvolle partnerships door samenwerking via het verbinden van verschillende sectorale belangen. Kennis van: - Theorie en praktijk van samenwerking: ondersteuning, onderhandelen, conflicthantering, bemiddelen, teamwerk, netwerken en het betrekken van relevante actoren. - Systemen, structuren en functies van verschillende sectoren, organisaties en instituties. - Principes van het effectief werken met intersectorale partnerships. 3.4 Ondersteunen van de ontwikkeling van duurzame coalities en netwerken voor activiteiten in de Vaardigheden in: - Betrekken van relevante actoren. - Bevorderen van samenwerking: ondersteunen, bemiddelen, communicatie. - Samenwerking met relevante doelgroepen en organisaties; partnerships; coalities of netwerken; met de publieke en private sector en maatschappelijk middenveld. 3a. Kan de eigen rol beschrijven in een specifiek partnership, coalitie of netwerk, en toont de vaardigheden die noodzakelijk zijn om een effectief partnership te ontwikkelen, ondersteunen en te onderhouden. 3b. Kan de relevante actoren/partners identificeren op een specifiek terrein, en kan hun betrokkenheid laten zien bij 3c. Laat zien hoe verschillende sectorale belangen in een specifiek partnership, coalitie of netwerk kunnen worden onderkend en hoe ernaar kan worden gehandeld, en toont de eigen rol in bemiddelen tussen sectoren. 4. Communicatie. Het op effectieve wijze communiceren over activiteiten voor gezondheidsbevordering met gebruikmaking van passende communicatiemiddelen, gericht op uiteenlopende doelgroepen. Competentie onderdelen Kennis & Vaardigheden Indicatoren 4.1 Beschikken over effectieve schriftelijke, mondelinge, nonverbale en luistervaardigheden en vaardigheden in het gebruik van communicatiekanalen. 4.2 Gebruiken van elektronische en andere media om informatie over gezondheidsbevordering te verkrijgen en te verspreiden. Kennis van: - Sociale en culturele diversiteit. - Theorie en praktijk van effectieve communicatie, inclusief interpersoonlijke communicatie en groepswerk. - Informatietechnologie (sociale media en massamedia). - Innovatietheorie. - Gezondheidsvaardigheden. 4.3 Gebruiken van communicatiemethoden en -technieken voor specifieke groepen en settings, rekening houdend met de culturele context. 4.4 Gebruiken van interpersoonlijke communicatie en groepswerkvaardigheden om individuen, groepen en organisaties te ondersteunen bij gezondheidsbevordering en verminderen van gezondheidsverschillen. Vaardigheden in: - Schriftelijke, mondelinge, nonverbale communicatie, luisteren en in het gebruik van communicatiemiddelen (social media, massamedia, zoals radio/tv). - Samenwerking met individuen, groepen, en organisaties in uiteenlopende settings. 4a. Laat zien effectief gebruik te maken van diverse communicatievaardigheden voor activiteiten voor gezondheidsbevordering, zoals schriftelijke, mondelinge, nonverbale en luistervaardigheden, presenteren en groepswerk. 4b. Kan praktische kennis toepassen voor het gebruik van informatietechnologie en elektronische media voor 4c. Kan geschikte communicatiemethoden voor een specifieke groepen identificeren, rekening houdend met de culturele diversiteit. 4d. Kan innovatieve communicatiemethoden toepassen, afhankelijk van lokale setting, gebruiken en sociale en culturele diversiteit. Competentieprofiel_functie_GB&P_juni_2012_LIversie 19

20 5. Leiderschap. Bijdragen aan de ontwikkeling van een gedeelde visie en strategische koers voor Competentie onderdelen Kennis & Vaardigheden Indicatoren 5.1 Samenwerken met relevante actoren om overeenstemming te krijgen over een gedeelde visie en strategische koers voor 5.2 Gebruiken van leiderschapsvaardigheden die empowerment en (burger)participatie bevorderen (met inbegrip van teamwerk, onderhandeling, motiveren, conflictoplossing, besluitvorming, ondersteuning en probleemoplossing). 5.3 Netwerken met en motiveren van relevante actoren tot verandering die gezondheid bevordert en gezondheidsverschillen verkleint. 5.4 Gebruiken van nieuwe kennis en ideeën om de praktijk te verbeteren en nieuwe uitdagingen in de gezondheidsbevordering op te pakken. 5.5 Bijdragen aan het realiseren en beheren van middelen voor 5.6 Bijdragen aan het optimaliseren van activiteiten voor gezondheidsbevordering in team- en organisatieverband. Kennis van: - Theorie en praktijk van effectief leiderschap met inbegrip van teamwerk, onderhandelen, motiveren, conflictoplossing, en probleemoplossing. - Organisatie- en managementontwikkeling. - Strategieontwikkeling. - Principes van effectief intersectoraal werken in partnerships. - Nieuwe uitdagingen op het terrein van gezondheid en - Principes van effectief personeelsmanagement en financieel management Vaardigheden in: - Netwerken met belangrijke actoren. - Samenwerken met belangrijke actoren. - Het motiveren van groepen en personen voor gemeenschappelijke doelen - Middelenmanagement. 5a. Kan leiders in gemeenten/wijken en wijkorganisaties identificeren en mobiliseren voor het verkrijgen van een gedeelde visie en strategische koers. 5b. Laat leiderschapsvaardigheden zien in teamwerk en besluitvorming en onderkent de eigen rol in specifieke activiteiten voor 5c. Laat zien hoe nieuwe ideeën en kennis zijn toe te passen voor een betere praktijk door de eigen rol op een specifiek terrein van 5d. Kan middelen verwerven voor specifieke activiteiten in de gezondheidsbevordering, en laat zien de principes van effectief personeels- en financieel management te kunnen toepassen. 5e. Kan reflecteren op de eigen praktijk, en laat zien hoe teams en/of organisaties kunnen bijdragen aan verbetering van Competentieprofiel_functie_GB&P_juni_2012_LIversie 20

21 6. Analyse. In samenwerking met relevante actoren behoeften en mogelijkheden peilen, in de context van politieke, economische, sociale, culturele, gedrags- omgevings- en biologische determinanten die gezondheid bevorderen of aan gezondheid zijn gerelateerd. Competentie onderdelen Kennis & Vaardigheden Indicatoren 6.1 Toepassen van participatieve methoden om relevante actoren te betrekken in de (omgevings)analyse. 6.2 Gebruiken van uiteenlopende methoden voor (omgevings)analyse, waaronder kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. Kennis van: - Uiteenlopende methoden voor (omgevings)analyse, waaronder kwalitatieve en kwantitatieve methoden. - Gegevens- en informatiebronnen. - Sociale determinanten van gezondheid en gezondheidsverschillen - De wetenschappelijke basis voor - Sociale en culturele diversiteit. 6a. Kan de relevante actoren identificeren op een bepaald terrein, en kan hun steun verwerven bij de (omgevings)analyse en bij het bepalen van prioriteiten. 6b. Kan geschikte kwalitatieve en kwantitatieve methoden toepassen bij de (omgevings)analyse. 6.3 Verzamelen, analyseren en beoordelen van relevante gegevens, informatie en literatuur om activiteiten in de gezondheidsbevordering te onderbouwen. 6.4 Onderkennen van de determinanten van gezondheid die de gezondheidsbevordering beïnvloeden. 6.5 Onderkennen van de behoeften op het terrein van gezondheid, de bestaande mogelijkheden en middelen die relevant zijn voor gezondheidsbevordering 6.6 Gebruiken van methoden voor de (omgevings)analyse die cultureel passend zijn en ethisch verantwoord. 6.7 Onderkennen van prioriteiten voor gezondheidsbevordering in samenwerking met relevante actoren, gebaseerd op de best beschikbare wetenschappelijke kennis en op ethische waarden. Vaardigheden in: - Opbouwen van partnerships en onderhandelen. - Gezondheidseffectscreening. - Informatie verzamelen, analyseren en beoordelen. - Kwalitatieve onderzoeksmethoden, inclusief participerend- en actieonderzoek. - Kwantitatieve onderzoeksmethoden, inclusief statistische analyse. - Methoden voor het beoordelen van onderzoeksgegevens. - Samenwerking met relevante actoren uit buurten en wijken, organisaties, partnerships, coalities of netwerken voor gezondheidsbevordering, en met onderzoekers. 6c. Kan informatie vinden, verzamelen, analyseren en beoordelen die relevant is voor de (omgevings)analyse, en kan conclusies trekken voor aanbevelingen voor 6d. Kan uitleggen op welke wijze rekening wordt gehouden met culturele diversiteit en ethische waarden bij de opzet van de (omgevings)analyse. Competentieprofiel_functie_GB&P_juni_2012_LIversie 21

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken GGD Hollands Noorden en wijkverpleegkundigen met S1-taken Waarom een GGD? Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG): Gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

De lokale verbinding JOGG en GIDS

De lokale verbinding JOGG en GIDS De lokale verbinding JOGG en GIDS Studiedag Gezond in 3 november 2016 Wat is ook alweer het verschil tussen JOGG en GIDS? Wat doen gemeenten die zowel JOGG als GIDS zijn? Voorbeelden: Nuth, Weststellingwerf,

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Activiteiten gericht op het behalen van de doelstellingen van de Regionale Nota Gezondheidsbeleid

Activiteiten gericht op het behalen van de doelstellingen van de Regionale Nota Gezondheidsbeleid Activiteiten gericht op het behalen van de doelstellingen van de Regionale Nota Gezondheidsbeleid 2016-2019 Bijlage bij adviesnota AB 2 juli 2015 20 mei 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Gezondheidsbescherming

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020 Workshop 18 februari 2016 Programma 9.30 uur Welkom Toelichting VTV 2014 en Kamerbrief VWS landelijk gezondheidsbeleid Concept Positieve Gezondheid Wat is integraal gezondheidsbeleid?

Nadere informatie

Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven

Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven Aanleiding voor de werkconferenties Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) brengt in het najaar van 2006 een tweede Preventienota

Nadere informatie

NPHF Nederlandse Federatie voor Gezondheid Missie, Visie, en Strategie September 2012

NPHF Nederlandse Federatie voor Gezondheid Missie, Visie, en Strategie September 2012 NPHF Nederlandse Federatie voor Gezondheid Missie, Visie, en Strategie September 2012 Ledenversie 1. Preambule De NPHF zet zich in voor de publieke gezondheid in de meest brede zin van het woord. We onderkennen

Nadere informatie

Verleiden & Verbinden gezond & duurzaam. Mariken Leurs hoofd RIVM Centrum Gezond Leven

Verleiden & Verbinden gezond & duurzaam. Mariken Leurs hoofd RIVM Centrum Gezond Leven Verleiden & Verbinden gezond & duurzaam Mariken Leurs hoofd RIVM Centrum Gezond Leven Inhoud Ff kennismaken 1. Society 3.0 2. Sociale Marketing 3. Samen werken: professionals anno nu Groen & Gezond in

Nadere informatie

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Beroepsprofiel verzorgende IG altijd dichtbij werkt voor DE ZORG www.nu91.nl Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde Een nieuw beroepsprofiel:

Nadere informatie

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem 2012 Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten September 2011 Aanleiding

Nadere informatie

WIJKGERICHT WERKEN AAN GEZONDHEID

WIJKGERICHT WERKEN AAN GEZONDHEID WIJKGERICHT WERKEN AAN GEZONDHEID 1. GEZONDE WIJKEN Gebaseerd op Factsheet Gezond leven: Gezonde wijken. NIGZ, 2001 Gezonde-wijkenbenadering In achtergebleven stadsdelen en oude centrumbuurten ziet men

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Persoonsgerichte preventie: wie, wat, waar, hoe. Roderik Kraaijenhagen NIPED, Amsterdam

Persoonsgerichte preventie: wie, wat, waar, hoe. Roderik Kraaijenhagen NIPED, Amsterdam Persoonsgerichte preventie: wie, wat, waar, hoe Roderik Kraaijenhagen NIPED, Amsterdam Chronic disease burden - hart- en vaatziekten - diabetes - COPD - depressie / angst - obesitas Adequate preventie

Nadere informatie

Mogelijkheden van Publieke Gezondheid in het sociaal domein

Mogelijkheden van Publieke Gezondheid in het sociaal domein Meedoen is Gezond Mogelijkheden van Publieke Gezondheid in het sociaal domein Nederland: van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij De Nederlandse samenleving verandert. Van burgers wordt steeds

Nadere informatie

Publieke gezondheid en de toekomst van de GGD

Publieke gezondheid en de toekomst van de GGD Publieke gezondheid en de toekomst van de GGD 10 april 2014 Nationaal Congres Volksgezondheid Aris van Veldhuisen Partner AEF Drie stellingen vooraf GGD s hebben de decentralisatieboot gemist. (Maar: het

Nadere informatie

Functieprofiel van de fysiotherapeut met aanvullende scholing binnen de BeweegKuur

Functieprofiel van de fysiotherapeut met aanvullende scholing binnen de BeweegKuur Functieprofiel van de fysiotherapeut met aanvullende scholing binnen de BeweegKuur NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, LVG, NVDA, KNGF, LHV,

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Ketenaanpak / netwerkaanpak actieve leefstijl De oplossing om meer mensen met een hoog gezondheidsrisico in beweging

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst bij toetsingskader voor instellingen waar mensen verblijven die niet thuis kunnen wonen Utrecht, maart 2017 Behandeling Handelingen en interventies van medische, gedragswetenschappelijke

Nadere informatie

Voorwoord door staatssecretaris Martin van Rijn van het ministerie van VWS

Voorwoord door staatssecretaris Martin van Rijn van het ministerie van VWS Inhoud Voorwoord door staatssecretaris Martin van Rijn van het ministerie van VWS DEEL I: Inleiding 1. Een vak met geschiedenis en toekomst 1.1 Begeleiding van ziekte en zorg thuis 1.2 Leren balanceren

Nadere informatie

Kerntaak 1: Implementeert de intakefase en de bewegings- en/of leefstijlinterventie voor een of meerdere cliënten.

Kerntaak 1: Implementeert de intakefase en de bewegings- en/of leefstijlinterventie voor een of meerdere cliënten. Kerntaken Sportgezondheid Kerntaak 1: Implementeert de intakefase en de bewegings- en/of leefstijlinterventie voor een of meerdere cliënten. De SG beweeg-en leefstijladviseur draagt zorg voor een kwalitatieve

Nadere informatie

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 3 februari 2010 van 19.30 uur tot 20.30 uur

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 3 februari 2010 van 19.30 uur tot 20.30 uur Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 3 februari 2010 van 19.30 uur tot 20.30 uur Aanwezigen: Dhr. R. van Lavieren, voorzitter Mw. M.J.H. Barra-Leenheer, PvdA Dhr. O. Yilmaz, PvdA Dhr. dr.ir.

Nadere informatie

Vilnius resolutie: betere scholen door gezondheid (better schools through health) 17 juni 2009

Vilnius resolutie: betere scholen door gezondheid (better schools through health) 17 juni 2009 Vilnius resolutie: betere scholen door gezondheid (better schools through health) 17 juni 2009 Vilnius resolutie: betere scholen door gezondheid 17 juni 2009 Inleiding Onderwijs en gezondheid hebben een

Nadere informatie

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur 7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur RegioAcademie 2012-2013 De regionale samenwerking De regionale samenwerking tussen gemeenten is niet meer weg te denken in bestuurlijk Nederland. Ruwweg

Nadere informatie

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk.

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk. SAMENVATTING Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe. Chronische aandoeningen leiden tot (ervaren) ongezondheid, tot beperkingen en vermindering van participatie in arbeid en in andere

Nadere informatie

Hoe kan worden gegarandeerd dat mensen met osteoartritis en reumatoïde artritis overal in Europa optimale zorg krijgen: aanbevelingen van EUMUSC.

Hoe kan worden gegarandeerd dat mensen met osteoartritis en reumatoïde artritis overal in Europa optimale zorg krijgen: aanbevelingen van EUMUSC. Hoe kan worden gegarandeerd dat mensen met osteoartritis en reumatoïde artritis overal in Europa optimale zorg krijgen: van EUMUSC.NET In partnerverband met EULAR en 22 centra in Europa - Met steun van

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding

Samenvatting. Inleiding Inleiding Overgewicht en obesitas bij kinderen is een serieus volksgezondheidsprobleem. Het wordt veroorzaakt door een complex geheel van onderling samenhangende persoonlijke, sociale en omgevingsfactoren.

Nadere informatie

Functieprofiel van de sport- en bewegingsleider betrokken bij de BeweegKuur

Functieprofiel van de sport- en bewegingsleider betrokken bij de BeweegKuur Functieprofiel van de sport- en bewegingsleider betrokken bij de BeweegKuur NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, LVG, NVDA, KNGF, LHV, DVN,

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.1145, d.d. 25 november 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sluiten samenwerkingsconvenant 'Veerkracht' in het kader van preventie van depressie bij ouderen in Leiden Zuidwest BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Opleiden voor Public Health Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Public Health = alles wat we doen om de volksgezondheid te verbeteren Cellen > individuen -> maatschappij Preventie Effectiviteit

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

JOGG HELLEVOETSLUIS 2014 2016

JOGG HELLEVOETSLUIS 2014 2016 JOGG HELLEVOETSLUIS 2014 2016 Afdeling Samenlevingszaken, november 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Achtergrond... 4 2.1. Gezondheidsbevordering... 4 2.2. Integrale aanpak... 4 3. Probleemstelling... 5

Nadere informatie

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant Landelijk Opleidingscompetentieprofiel Master Physician Assistant Dit Landelijk Opleidingscompetentieprofiel van de Physician Assistant is tot stand gekomen door samenwerking tussen de 5 PA opleidingen

Nadere informatie

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling...

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling... Meetinstrumenten De meetinstrumenten zijn ondersteunend aan de projecten van De Sportbank en ontwikkeld met de Erasmus Universiteit. Deze instrumenten helpen om op een gefundeerde manier te kijken naar

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Integratie van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en jeugd GGZ in de wijkteams: een meerwaarde voor kind en gezin?

Integratie van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en jeugd GGZ in de wijkteams: een meerwaarde voor kind en gezin? Integratie van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en jeugd GGZ in de wijkteams: een meerwaarde voor kind en gezin? Paul van der Velpen, directeur Public Health & GGD Amsterdam Calixte Veerman, arts M&G, jeugdarts

Nadere informatie

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Het doel van deze beschrijving is om enerzijds houvast te geven voor het borgen van de unieke expertise van de cliëntondersteuner voor

Nadere informatie

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Aanleiding Fonds NutsOhra heeft met het programma Gezonde Toekomst Dichterbij de ambitie om de gezondheidsachterstanden

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Hoe is het Nederlandse preventiebeleid gestoeld op wetenschappelijke evidentie? VGE-NVTAG Congres/ 210510. Frederiek Mantingh Ministerie van VWS

Hoe is het Nederlandse preventiebeleid gestoeld op wetenschappelijke evidentie? VGE-NVTAG Congres/ 210510. Frederiek Mantingh Ministerie van VWS Hoe is het Nederlandse preventiebeleid gestoeld op wetenschappelijke evidentie? VGE-NVTAG Congres/ 210510 Frederiek Mantingh Ministerie van VWS Policy (To decide: Integrated knowledge) Knowledge (To integrate:

Nadere informatie

Voor een (zorg)aanbod dat aansluit bij laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen

Voor een (zorg)aanbod dat aansluit bij laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen Voor iedereen die werkt in de zorg, het onderwijs, voor een wijkteam of gemeente Training en advies Voor een (zorg)aanbod dat aansluit bij laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen De trainingen en adviestrajecten

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

2e Themasessie Gezondheid. September 2014

2e Themasessie Gezondheid. September 2014 2e Themasessie Gezondheid September 2014 Welkom bij 2 e themasessie Aanleiding Doelstelling Wie aanwezig? Locatie en coproductie Interactie Aan tafels en Digital Voting System In de browser intikken: www.klm.presenterswall.com

Nadere informatie

Handreiking Gezonde Gemeente. Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente

Handreiking Gezonde Gemeente. Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente Handreiking Gezonde Gemeente Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente Handreiking Gezonde Gemeente Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente In de digitale Handreiking Gezonde Gemeente op Loketgezondleven.nl

Nadere informatie

1 Samenvatting: een nieuw beroepenhuis V&V

1 Samenvatting: een nieuw beroepenhuis V&V 1 Samenvatting: een nieuw beroepenhuis V&V 1.1 V&V 2020 heeft op basis van: de rondetafelgesprekken met vele honderden beroepsbeoefenaren; de achtergrondstudies met een review van wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Bijlage Beroepscompetenties Fysiotherapeuten

Bijlage Beroepscompetenties Fysiotherapeuten Let op! Dit formulier kunt u het beste downloaden en digitaal invullen. Daarna uitprinten, ondertekenen en retour sturen. Bijlage Beroepscompetenties Fysiotherapeuten Deze bijlage is een verplicht onderdeel

Nadere informatie

Preffi 2.0: Preventie Effectmanagement Instrument. Ontwikkeling,validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid

Preffi 2.0: Preventie Effectmanagement Instrument. Ontwikkeling,validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid Preffi 2.0: Preventie Effectmanagement Instrument Ontwikkeling,validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid De gebruikers 1200 gezondheidsbevorderaars, voorlichters en preventiewerkers, werkzaam bij: GGD

Nadere informatie

POSITION PAPER. Krachtige partner in de transformatie naar wijk- en populatiegericht werken. Onze route naar 2018 REGIONALE ONDERSTEUNINGS STRUCTUREN

POSITION PAPER. Krachtige partner in de transformatie naar wijk- en populatiegericht werken. Onze route naar 2018 REGIONALE ONDERSTEUNINGS STRUCTUREN POSITION PAPER REGIONALE ONDERSTEUNINGS STRUCTUREN Krachtige partner in de transformatie naar wijk- en populatiegericht werken Onze route naar 2018 Context en ontwikkelingen De gezondheidszorg staat op

Nadere informatie

Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling.

Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling. Rapport Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling. Auteurs: F.J.M. van Leerdam 1 K. Kooijman 2 F. Öry 1 M. Landweer 3 1: TNO Preventie en Gezondheid Postbus

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Samenwerking tussen Gemeenten en CZ

Samenwerking tussen Gemeenten en CZ Samenwerking tussen Gemeenten en CZ Het ZoWel Model februari 2014 CZ ziet de noodzaak tot en de kansen van samenwerking met gemeenten Noodzaak en kansen Samenwerken vanuit basishouding Uitvoering Wmo erg

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: Managen versus leidinggeven... 13 1.1 Management... 13 1.2 Leiding geven... 13 1.3 Competenties en taakaspecten van de leidinggevende... 16 1.4 Samenvattend... 16 Hoofdstuk

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Veronique Esman Directeur Curatieve Zorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 21 november 2013 Inhoud 1. Akkoorden curatieve zorg 1. Akkoorden curatieve

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Methodiek Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften (GIZ- methodiek)

Methodiek Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften (GIZ- methodiek) Methodiek Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften (GIZ- methodiek) Wat is de GIZ- methodiek? De GIZ-methodiek is een innovatieve, integrale taxatiemethodiek waarmee de professional de krachten, ontwikkel-

Nadere informatie

Meerwaarde & mogelijkheden verbinding 1elijns gezondheidszorg, sociaal werk en wijkteams

Meerwaarde & mogelijkheden verbinding 1elijns gezondheidszorg, sociaal werk en wijkteams Meerwaarde & mogelijkheden verbinding 1elijns gezondheidszorg, sociaal werk en wijkteams 9/14/2016 Inhoud deelsessie De gezondheid van mensen beïnvloedt hun deelname aan het maatschappelijk leven en andersom.

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar, beleidskader chronische zorg

Met elkaar voor elkaar, beleidskader chronische zorg Met elkaar voor elkaar, beleidskader chronische zorg Eric Koster Cluster coördinator chronische ziekten en screeningen. Lid Kernteam vernieuwing chronische zorg. Chronisch ziekenbeleid: 1. Waarom 2. Ambitie

Nadere informatie

Gezondheid dichtbij. Samenvatting landelijke nota gezondheidsbeleid 2011

Gezondheid dichtbij. Samenvatting landelijke nota gezondheidsbeleid 2011 Gezondheid dichtbij Samenvatting landelijke nota gezondheidsbeleid 2011 Auteur: team Lokaal Gezondheidsbeleid DMS: 92576 Titel: Gezondheid dichtbij Versie: 1 Datum: 26 mei 2011 GGD West-Brabant Inleiding

Nadere informatie

Preventie Bevorderen van gezond gedrag

Preventie Bevorderen van gezond gedrag Preventie Preventie Bevorderen van gezond gedrag Marleen Mares Pepijn Roelofs Tweede druk Boom Lemma uitgevers Amsterdam 2015 Voorwoord In de Nederlandse Grondwet ligt vastgelegd dat de overheid verantwoordelijk

Nadere informatie

GEÏNTEGREERDE THUISZORG

GEÏNTEGREERDE THUISZORG GEÏNTEGREERDE THUISZORG GEÏNTEGREERDE THUISZORG Instituut voor Zorgprofessionals biedt de cursus Geïntegreerde Thuiszorg aan. In de cursus staat het opzetten en onderhouden van een samenwerking tussen

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

Convenant Vitaal Vechtdal

Convenant Vitaal Vechtdal Convenant Vitaal Vechtdal Partijen komen door gezamenlijke regionale inspanning tot een verbetering van de vitaliteit van de individuele burger door o.a. individuele gezondheidszorg te koppelen aan een

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Suzanne Huig Cijfer docentbegeleider: Studentnummer: 2134154 8 Docentbegeleider: Joop leuren Praktijkbegeleider: Rob van Trier Cijfer praktijkbegeleider: Stageperiode:

Nadere informatie

1: Missie, Visie en Doelstellingen van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ

1: Missie, Visie en Doelstellingen van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ 1: Missie, Visie en Doelstellingen van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ Missie De dienst draagt bij aan een vitale samenleving en gezonde inwoners in de regio Zuid-Holland Zuid. Visie Wij zijn de gemeentelijke

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

Unit beschrijving: Extra leerresultaten

Unit beschrijving: Extra leerresultaten Unit beschrijving Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie (DE/13/LLP-LdV/TOI/1763). De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur;

Nadere informatie

De rol van GGZ preventie in een integrale benadering van de gezondheid

De rol van GGZ preventie in een integrale benadering van de gezondheid De rol van GGZ preventie in een integrale benadering van de gezondheid Implicaties voor praktijk, beleid en regie Prof. dr. Clemens M.H. Hosman Prevention Research Centre Maastricht University & Radboud

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs?

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

ZonMw project Tools ter bevordering effectieve samenwerking preventiecuratie

ZonMw project Tools ter bevordering effectieve samenwerking preventiecuratie ZonMw project Tools ter bevordering effectieve samenwerking preventiecuratie in de wijk 1 november 2013, Congres Eerste Lijn Ilse Storm (beleidsonderzoeker, AWPG, RIVM) Anke van Gestel (epidemioloog, AWPG,

Nadere informatie

Uitvoeringsplan gezondheid Schagen samen gezond

Uitvoeringsplan gezondheid Schagen samen gezond Uitvoeringsplan gezondheid Schagen samen gezond Schagen samen gezond Kaders uit beleidsnota: Definitie gezondheid: het vermogen om lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk optimaal te functioneren in

Nadere informatie

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen 2013, code L13-4 Voor huisartsen, managers en bestuurders van gezondheidscentra, managers en bestuurders

Nadere informatie

Informatie voor professionals

Informatie voor professionals Informatie voor professionals De GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) heeft, met ingang van het schooljaar 2014-2015, de werkwijze van de afdeling jeugdgezondheidszorg (deels) aangepast. In deze brief

Nadere informatie

4-sporen-aanpak. Wijkverpleging. Verstand van Zorg

4-sporen-aanpak. Wijkverpleging. Verstand van Zorg 4-sporen-aanpak Wijkverpleging Verstand van Zorg Positionering, rolontwikkeling én instroom Vraagstukken wijkverpleging De komende jaren verandert de zorg ingrijpend, waardoor zorgorganisaties voor complexe

Nadere informatie

Richtlijn Angst (2016)

Richtlijn Angst (2016) Richtlijn Angst (2016) Onderbouwing Uitgangsvragen Hoe kunnen rollen en taken optimaal worden verdeeld tussen betrokken zorgverleners bij jeugdigen (0-18 jaar) met angst, ter voorkoming van dubbelingen,

Nadere informatie

Statistieken voor vraag 2 : Wat is de omvang van uw organisatie?

Statistieken voor vraag 2 : Wat is de omvang van uw organisatie? In totaal legden 20 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het? 1. Gemeente 41.67% 2. Provincie 0.00% 3. Deurwaarderkantoor 0.00% 4. Incassobureau 0.00% 5. Bedrijfsleven

Nadere informatie

HOUTEN JOGG GEMEENTE. 2014 t/m 2017 X* K JOGG. Houten. w \ Jongeren Op Gezond Gewicht

HOUTEN JOGG GEMEENTE. 2014 t/m 2017 X* K JOGG. Houten. w \ Jongeren Op Gezond Gewicht HOUTEN JOGG GEMEENTE 2014 t/m 2017 X* K JOGG w \ Jongeren Op Gezond Gewicht Houten Juli 2014 Inhoud 1. inleiding 2. Context 3. Probleemstelling 4. Doelstelling 5. Oplossingen 5.1. Wat is JOGG? 5.2. Hoe

Nadere informatie

Alcohol en jongeren in de gemeente Noordoostpolder Wat is er al en waar liggen kansen?

Alcohol en jongeren in de gemeente Noordoostpolder Wat is er al en waar liggen kansen? Alcohol en jongeren in de gemeente Noordoostpolder Wat is er al en waar liggen kansen? Door: GGD Flevoland Aanleiding Alcoholgebruik onder jongeren is al enige jaren een belangrijk thema binnen de gemeente

Nadere informatie

Competentiematrix Master Pedagogiek

Competentiematrix Master Pedagogiek Competentiematrix Master Pedagogiek 1. Analyseren en interpreteren in staat is tot -onafhankelijke oordeelsvorming over gewenste en binnen de gegeven context haalbare pedagogische arrangementen; -analyse

Nadere informatie

Opleidingen Gezondheidsbevordering en Preventie: Een inventarisatie en analyse van het actuele aanbod

Opleidingen Gezondheidsbevordering en Preventie: Een inventarisatie en analyse van het actuele aanbod TNO-rapport KvL/GB 2010.041 Opleidingen Gezondheidsbevordering en Preventie: Een inventarisatie en analyse van het actuele aanbod Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl

Nadere informatie

Eindbeoordeling Stage 1. Code: ST1

Eindbeoordeling Stage 1. Code: ST1 Eindbeoordeling Stage 1 CIJFER: Code: ST1 Studiepunten: 17 Naam student: eeske van eenendaal Stagebedrijf: De elderlander, Redactie Rivierenland, standplaats Tiel Docentbegeleider: Trudy Braber Praktijkbegeleider:

Nadere informatie

GROEPSGERICHTE INTERVENTIES FLITS

GROEPSGERICHTE INTERVENTIES FLITS GROEPSGERICHTE INTERVENTIES FLITS KANSEN EN UITDAGINGEN Dorine van Ravensberg Programmaleider Kwaliteit en Doelmatigheid paramed zorg 1 WAT VERWACHT iedere DOELGROEP Goede, te vertrouwen behandelaar Begrijpt

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos Bijlage 2 Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos A1 Uitbrengen jaarkrant A2 Advertentie huis aan huis bladen A3 Consultatie B1 Brochures

Nadere informatie

Werken met leeruitkomsten in de Saxion Parttime School

Werken met leeruitkomsten in de Saxion Parttime School Werken met leeruitkomsten in de Saxion Parttime School Dick Sweitser, Vera de Ruiter en Paul Schunselaar Kom verder. Saxion. 23 maart 2016 Werken met leeruitkomsten.. Waarmee.. Aansluiten bij de ontwikkel-/

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Meedoen, meedenken, meebeslissen

Meedoen, meedenken, meebeslissen Meedoen, meedenken, meebeslissen Participatie van allochtonen in gezondheidsbevordering De gezondheidssituatie van allochtonen is vaak slechter dan die van autochtone Nederlanders, maar ze worden minder

Nadere informatie

Verbreding Zwolle Gezonde Stad vanaf 2014

Verbreding Zwolle Gezonde Stad vanaf 2014 1 Visiedocument Verbreding Zwolle Gezonde Stad vanaf 2014 Vooraf: In deze notitie leggen we het idee voor om Zwolle Gezonde Stad (JOGG Zwolle) te verbreden naar andere thema s en doelgroepen, gebruik makend

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

VIGeZ, 2014. De evaluatiematrix: Een planningsmodel voor de evaluatie van projecten binnen de gezondheidsbevordering, geïntegreerd met RE-AIM.

VIGeZ, 2014. De evaluatiematrix: Een planningsmodel voor de evaluatie van projecten binnen de gezondheidsbevordering, geïntegreerd met RE-AIM. VIGeZ, 2014 De evaluatiematrix: Een planningsmodel voor de evaluatie van projecten binnen de gezondheidsbevordering, geïntegreerd met RE-AIM. PROJECT- DOELSTELLINGEN? Welke projectdoelstellingen staan

Nadere informatie

Wijkgezondheidsteams Arnhem. 1 November 2013

Wijkgezondheidsteams Arnhem. 1 November 2013 Wijkgezondheidsteams Arnhem 1 November 2013 Awina Nijntjes: Wijkverpleegkundige STMG Bregje Peeters: Adviseur eerste lijn, Caransscoop Versus Aanleiding Convenant Menzis-Gemeente Arnhem: 3 jaar gezamenlijk

Nadere informatie