INVENTARISATIE GEMEENTELIJKE WET- EN REGELGEVING. geïnventariseerd oktober 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INVENTARISATIE GEMEENTELIJKE WET- EN REGELGEVING. geïnventariseerd oktober 2013"

Transcriptie

1 INVENTARISATIE GEMEENTELIJKE WET- EN REGELGEVING 2013 geïnventariseerd oktober

2 INLEIDING In de circulaire van 24 november 2004 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties staat dat de accountant (naast zijn onderzoek van het getrouwe beeld) de financiële rechtmatigheid toetst van en die leiden tot financiële transacties die in de jaarrekening worden verwoord. Hij gaat dus na of besluiten in overeenstemming met de wet en regelgeving tot stand zijn gekomen en hij richt zich daarbij op de financiële en. Op grond van een door de raad vastgesteld overzicht van voor de gemeente geldende regelgeving dient de accountant de uitvoering van het college te toetsen. Naast de weten regelgeving van hogere overheden dient uiteraard ook getoetst te kunnen worden aan de regelgeving van de gemeente zelf en met name gaat het dan om de financiële en in die regelgeving. In deze rapportage zijn alle door de raad vastgestelde gemeentelijke verordeningen en regels geïnventariseerd. Van een aantal verordeningen geldt dat ze wel relevant zijn in het kader van de rechtmatigheid maar dat ze geen betrekking hebben op financiële en in directe zin. Dat zijn de verordeningen en regels met daarin de spelregels die door het college en de organisatie in acht genomen dienen te worden. Voor een belangrijk deel betreffen die de bedrijfsvoering en administratieve organisatie. Deze verordeningen zijn wel geïnventariseerd zodat het overzicht compleet is maar worden elders in de juiste context van de rechtmatigheid geplaatst. 2

3 PROGRAMMA I KERNWAARDEN 5 Verordening op het raadgevend correctief referendum 5 Archiefverordening Gemeente Waalwijk Verordening commissie bezwaarschriften 5 Verordening burgerinitiatief 5 Inspraakverordening 5 Verordening op de behandeling van klachten 5 Verordening Gemeentelijke Basis Administratie persoonsgegevens 6 Verordening straatnaamgeving 6 Delegatiebesluit Delegatie medebewindsbevoegdheden 6 Verordening erepenning en ereteken 6 Verordening op de rekenkamercommissie 6 Reglement vaste commissies van advies 6 Verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden gemeente Waalwijk Algemene Plaatselijke Verordening 7 Verordening inzake speelautomatenhallen 7 Speelautomatenverordening Waalwijk 8 Destructieverordening 8 Verordening Brandweerrechten Brandbeveiligingsverordening 8 Verordening gemeentelijke onderscheidingen 8 Regeling sanctiebeleid gemeente Waalwijk Mandaatregister gemeente Waalwijk PROGRAMMA 3 WELZIJN Monumentenverordening 10 Subsidieverordeningen gemeentelijke monumenten en beeldbepalende zaken 10 Algemene subsidieverordening Waalwijk Subsidieregeling Welzijn Waalwijk Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk gemeente Waalwijk Verordening Wet inburgering gemeente Waalwijk 12 Plan schuldhulpverlening gemeente Waalwijk Verordening Participatie schoolgaande kinderen 2012 gemeente Waalwijk PROGRAMMA 4 ZORG EN VOLKSGEZONDHEID Verordening voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk Besluit Wmo 15 PROGRAMMA 5 SCHOLING Verordening leerlingenvervoer 16 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 16 Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid 17 PROGRAMMA 6 SPORT Subsidieverordening Sport 19 Tarievenregeling sport PROGRAMMA 7 WERKEN Bouwverordening 20 Exploitatieverordening 20 Erfbebouwingsregelingen homogene woonwijken 20 Algemene pachtvoorwaarden 20 Verordening op de heffing en invordering van haven en kadegeld Verordening op de heffing en invordering van marktgelden

4 Marktverordening 22 Verordening winkeltijden Waalwijk 22 PROGRAMMA 8 BEHEER OPENBARE RUIMTE Beheersverordening begraafplaatsen Verordening op de heffing en invordering lijkbezorgingsrechten Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing Verordening op de heffing en invordering van rioolrechten Verordening regelende de tarieven voor het gebruik van de milieustraat, het ophalen van grof huisvuil en het beschikbaar stellen en ledigen van minicontainers voor het kantoor-, winkel- en dienstenafval, alsmede voor het verstrekken van extra containers 24 PROGRAMMA 9 VERKEER Parkeerverordening Waalwijk Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen Havenverordening 25 Telecommunicatieverordening 25 PROGRAMMA 10 RUIMTELIJKE STRATEGIE Procedureverordening planschadevergoeding 26 PROGRAMMA 11 FINANCIËN Verordening op de heffing en invordering van de onroerende-zaakbelastingen Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting Verordening op de heffing en invordering van leges Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting Verordening op de heffing en invordering van woonforensenbelasting Verordening op de heffing en invordering van Precariobelasting en retributies Verordening reclamebelasting Treasurystatuut 29 Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 30 Verordening reinigingsrechten Verordening Duurzaamheidslening Waalwijk Verordening bestuursrechterlijke geldschulden 31 Verordeningen en regels met toe te passen spelregels 31 4

5 PROGRAMMA I KERNWAARDEN Verordening op het raadgevend correctief referendum De verordening geeft wanneer in Waalwijk een referendum kan (kon) worden gehouden. Art. 3 Na vaststelling dat er een referendum zal worden gehouden, stelt de raad een budget ter beschikking voor de voorlichting en organisatie van een referendum. Archiefverordening Gemeente Waalwijk 2006 Archiefverordening ingevolge de artikels 30 en 32 van de Archiefwet Aanwijzing archiefbewaarplaats; Zorg van B & W voor archiefbescheiden,beheer archiefbewaarplaats; beheer archiefbewaarplaats;toezicht op het beheer van niet overgebrachte archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats Geen Verordening commissie bezwaarschriften Verordening legt de handelswijze van de commissie bezwaarschriften vast. Geen Verordening burgerinitiatief Het burgerinitiatief stelt burgers in de gelegenheid om een onderwerp of voorstel op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. Geen Inspraakverordening Regelt wanneer en op welke manier inspraak in Waalwijk mogelijk is. Geen Verordening op de behandeling van klachten de verordening regelt hoe klachten over gedragingen van ambtenaren en bestuurders, binnen de gemeente Waalwijk behandeld worden. Geen 5

6 Verordening Gemeentelijke Basis Administratie persoonsgegevens Regeling systematische verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers geen Verordening straatnaamgeving Voor het verkeer openstaande wegen etc. voorzien van een straatnaam geen Delegatiebesluit 2004 Regelt de overdracht van bevoegdheden van raad naar college. geen directe financiële gevolgen. Wel mogelijk indirecte financiële gevolgen bij onbevoegd genomen besluiten. Delegatie medebewindsbevoegdheden Regelt de overdracht van bevoegdheden van raad naar college uit medebewindswetten. geen directe financiële gevolgen. Wel mogelijk indirecte financiële gevolgen bij onbevoegd genomen besluiten. Verordening erepenning en ereteken Verordening regelt wanneer erepenning en ereteken worden toegekend. geen Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie Verordening regelt werkwijze gemeentelijke rekenkamer. geen Reglement vaste commissies van advies Geeft handelswijze voor adviescommissies Geen Verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden gemeente Waalwijk 2003 Regulering onkosten en faciliteiten d.m.v. Handboek bruikleen en declaratie

7 Artikelen 8, 9 21 en 22 Bruikleen van computer en randapparatuur vergoeden van kosten computer(gebruik) aan burgemeester, wethouders en raads- en commissieleden Artikel 23 Bruikleen mobiele telefoon Vergoeden kosten mobiele telefoon aan burgemeester en wethouders Artikelen 7, 20, 31 Scholingskosten Vergoeden van kosten van cursus, congres, seminar of symposium aan burgemeester, wethouders, raads- en commissieleden Artikelen 5, 6, 17, 18 en 30 Reis- en verblijfkosten Verstrekken van reis- en/of verblijfkosten aan burgemeester, wethouders raads- en commissieleden Artikel 3 Lunch en diner (niet in kader van dienstreizen) omgaan met het uit eten nemen van een collega of zakenrelatie van burgemeester of wethouder, niet in kader van een dienstreis Artikelen 12 en 24 Kinderopvang Verstrekken van een tegemoetkoming in kosten kinderopvang van burgemeester, wethouders en raadsleden Gemeentelijke creditcard Gebruik creditkaart (tegoed van circa 500,--) door burgemeester Artikel 28 Regeling outplacement gewezen wethouders Vergoeden van kosten outplacementactiviteiten voor gewezen wethouders Artikel 13 Spaarloonregeling Deelname aan spaarloonregeling door burgemeester, wethouders en raadsleden Algemene Plaatselijke Verordening 2012 De APV geeft regels inzake openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid en bescherming van het milieu voor het grondgebied van Waalwijk. Art. 6.1 APV Geldboete Verordeningen inzake speelautomatenhallen De verordening geeft regels met betrekking tot speelautomatenhallen in de gemeente Waalwijk 7

8 Art. 2 Geldboete Speelautomatenverordening Waalwijk (ingetrokken per ) De verordening regelt in welke inrichtingen welke speelautomaten zijn toegestaan. Geen Destructieverordening 2006 Vaststellen regels bij aangifte destructiemateriaal Geen Verordening Brandweerrechten 2006 Doorberekenen van kosten die de brandweer maakt met betrekking tot dienstverlening en/of het in bruikleen geven van materialen Artikel 1 Het heffen van rechten voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde middelen en /of rechten voor het genot van door de gemeentelijke brandweer verstrekte diensten Brandbeveiligingsverordening 2012 Vloeit voort uit artikel 12 van de Brandweerwet De verordening kan regels bevatten omtrent het voorkomen, beperken en bestrijden van brand. Geen Verordening gemeentelijke onderscheidingen Vloeit voort uit artikel 149 van de Gemeentewet. De verordening bevat regels omtrent het toekennen van een gemeentelijke onderscheiding. FINANCIELE BEHEERSHANDELINGEN: Geen Regeling sanctiebeleid gemeente Waalwijk De verordening stelt regels met betrekking tot het reintegratiebeleid bij de bovenwettelijke werkloosheidsregeling 8

9 FINANCIELE BEHEERSHANDELINGEN: Geen Mandaatregister gemeente Waalwijk 2013 Dit register bevat een overzicht van de gemandateerde bevoegdheden (gemeente Waalwijk). FINANCIELE BEHEERSHANDELINGEN: Geen 9

10 PROGRAMMA 3 WELZIJN Monumentenverordening 2010 De verordening geeft regels over het behoud, bescherming en wijzigingen van monumentale objecten die vanwege hun schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde van betekenis zijn. Artikel 26 lid 1 Betalen schadevergoeding aan belanghebbende a.g.v. weigering van B&W tot verlening vergunning tot wijziging, afbraak of verwijdering van een gemeentelijk monument of schade a.g.v. aanvullende voorschriften, die redelijkerwijze niet of geheel ten laste van de belanghebbende behoren te blijven. Artikel 27 Opleggen/innen van geldboete van de tweede categorie bij handelen in strijd met benoemde artikelen (9 en 23 inzake mutaties aan gemeentelijke monumenten of beeldbepalende zaken). Subsidieverordeningen gemeentelijke monumenten en beeldbepalende zaken Vaststellen uniforme regels voor de uitbetaling van restauratie- en onderhoudssubsidies van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende zaken. Artikel 4 lid 4 Betalen voorschot van ten hoogste 60% van het totale subsidiebedrag, indien de voorgang van de werkzaamheden dat rechtvaardigd. Artikel 7 Uitbetalen subsidie inzake restauratie- en onderhoudskosten beschermde gemeentelijke monumenten en beeldbepalende zaken. Het vaststellen van de hoogte van het subsidiebedrag is uitgewerkt in artikel 9 t.a.v. restauratie en in artikel 13 t.a.v. onderhoud. Artikel 10 Subsidiepercentage en -maximum instandhouding Het College kan eenmaal per 7 jaar subsidie verlenen voor de instandhoudingskosten. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele instandhoudingskosten, ten hoogste 7.500,--. In daarvoor naar het oordeel van het Ciollege in aanmerking komende bijzonder gevallen kan de subsidie op een hoger bedrag worden vastgesteld dan voortvloeit uit de toepassing van het voorgaande. 10

11 Artikel 11 Subsidiepercentage en -maximum bouwhistorisch/archeologisch onderzoek Voor een gemeentelijk monument of een pand met bijzonder historisch waarden kan een subsidie worden verleend in de kosten voor een bouwhistorisch/archeologisch onderzoek. De subsidie bedraagt maximaal 50% van het totale onderzoek, met een maximum van 3.000,--. In daarvoor naar het oordeel van het College in aanmerking komende bijzonder gevallen kan de subsidie op een hoger bedrag worden vastgesteld dan voortvloeit het voorgaande. Artikel 21 Voorschot In daarvoor naar het oordeel van het College in aanmerking komende gevallen kan op schriftelijk verzoek van de aanvrager, indien 50% of meer van de in de aanvraag vermelde werkzaamheden zijn verricht en akkoord bevonden, een voorschot op de subsidie worden verstrekt van maximaal 50% van de verleende subsidie. Algemene subsidieverordening Waalwijk 2010 en subsidieregeling maatschappelijke ontwikkeling 2011 en verdeelbesluit subsidieplafonds 2011 Het vastleggen van de procedures binnen het subsidieproces Artikel 2 Reikwijdte verordening Artikel 6 Indieningstermijn Artikel 7 De te verstrekken gegevens samenhangend met artikel 9 Artikel 9 Beslistermijn samenhangend met artikel 7 Artikel 10 Aanvullende weigeringsgronden Artikel 11 Opleggen verplichtingen Artikel 12 Verlenen van voorschotten Artikel 13 Indieningstermijnen Artikel 16 De te verstrekken gegevens samenhangend met artikel 15 Artikel 14 Beslistermijn samenhangend met artikel 15 Artikel 15 Ambtshalve vaststelling samenhangend met artikel 15 Artikel 17 Termijn verrekening betaalde voorschotten Artikel 19 Budgetsubsidies Artikel 20 Exploitatiesubsidies Artikel 22 Eenmalige subsidies Artikel 21 Waarderingssubsidies Artikel 24 Vermogensvorming Artikel 27 Periodiek verslag Subsidieregeling Welzijn Waalwijk 2006 Vastleggen subsidiecriteria die mede bepalend zijn voor de hoogte van de subsidie. 11

12 Artikel 1.2. Artikel 1.3 Artikel 1.4 Artikel 3.1 t/m 3.14 Artikel 4.1 t/m 4.6 Artikel 5.1 t/m 5.6 Artikel 6.1 t/m 6.4 Artikel 8.1 t/m 8.2 Artikel 10.1 t/m 10.2 Artikel 12.1 t/m 12.2 Reikwijdte Verplichting kosteloos medewerking verlenen herdenking/festiviteit. Wijziging ledentaantal Kunstzinnige vorming Oudheidkunde/ volksfeesten Sociaal Cultureel werk Maatschappelijk werk Allochtonenwerk Jeugdwerk Volksgezondheid Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk gemeente Waalwijk Gemeentelijke regeling als gevolg van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) en de kwaliteitsteisen die de Wet Kinderopvang (WK) stelt ten aanzien van kinderopvang specifiek voor peuterspeelzalen geen Verordening Wet kinderopvang (ingetrokken per ) Gemeentelijke regeling om te voorzien in een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang voor doelgroepen NANCIËLE BEHEERSHANDELINGEN: Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Te verstrekken gegevens bij aanvraag Besluit tot verlening tegemoetkoming Weigeringsgrond Ingangsdatum tegemoetkoming Periode voor tegemoetkoming Omvang van de kinderopvang Inhoud beschikking Bevoorschotting Vaststelling tegemoetkoming Verrekening voorschotten Inlichtingsplicht Uitvoeringsnotitie inburgering in de gemeente Waalwijk DOELSTELLING NOTITIE: De notitie Wet inburgering Wet inburgering Gemeente Waawlijk heeft tot doel te verduidelijken wat de nieuwe Wet inburgering, welke per 1 januari 2007 van kracht is geworden, betekent voor zowel in de inburgeringsplichtigen en inburgeringsbehoeftigen in de gemeente Waalwijk. Vanaf 1 januari 2009 maakt de Wet inburgering onderdeel uit van de Wet participatiebudget. Het Ministerie van VROM maakt door middel van een beschikking bekend hoe hoog de Rijksbijdrage is voor het komend jaar. 12

13 De gemeente heeft voor het vormgeven van het inburgeringsbeleid de beschikking over een rijksbijdrage toegevoegd aan het participatiebudget. Dit budget bestaat uit een rijksbijdrage voor de educatieve- en welzijnscomponent. De inzet van deze middelen dienen binnen de wettelijk vastgestelde marges en voorwaarde conform het Besluit participatiebudget te geschieden. Verordening Wet inburgering gemeente Waalwijk 2010 DOELSTELLING VERODENING: Deze verordening stelt regels met betrekking tot de informatieverstrekking door de gemeente aan inburgeringsplichtigen, het aanbieden van een inburgeringsvoorziening of taalkennisvoorziening aan inburgeringsplichtigen en de rechten en plichten van de inburgeringsplichtige voor wie een inburgeringsvoorziening of taalkennisvoorziening is vastgesteld. FINANCIELE BEHEERSHANDELINGEN: Artikel 5 Artikel 9 Artikel 10 De inning van de eigen bijdrage De hoogte van de bestuurlijke boete en de verschillende overtredingen Verhoging van de bestuurlijke boete bij herhaling van de overtreding 13

14 PROGRAMMA 4 ZORG EN VOLKSGEZONDHEID Verordening inspraak integraal Wmo beleid Op grond van artikel 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning is bepaald dat inwoners, cliënten en belangenorganisaties betrokken moeten worden bij de beleidsvoering Wmo. Het doel van de verordening Wmo adviesraad gemeente Waalwijk ( ) is te komen tot een, vanuit een onafhankelijke positie, zo optimaal mogelijke betrokkenheid van inwoners, cliënten en belangenorganisaties, inclusief kwetsbare burgers bij het voorbereiden, vaststellen, uitvoeren en evalueren van het Wmo beleid Artikel 7 In dit artikel is de jaarlijkse vergoeding van de gemaakte kosten door WMO adviesraad Waalwijk geregeld. Verordening Lokaal Inkomensondersteuningsbeleid. Met de invoering van de Wet werk en bijstand met ingang 1 januari 2004 is het niet toegestaan om als gemeente inkomensondersteuningsbeleid te voeren. In het kader van het gemeentelijk Armoedebeleid is de PasWijzer als participatieinstrument hiervoor in de plaats gekomen. Verordening voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2013 de verplichting van het gemeentebestuur om personen met een aantoonbare beperking door het treffen van voorzieningen een gelijkwaardige uitgangspositie te verschaffen ten opzichte van mensen zonder beperkingen in een gelijkwaardige situatie, zodat zij zelfredzaam zijn en in staat tot maatschappelijke participatie. Artikel 2.3 In dit artikel is de uitbetaling van de financiële tegemoetkoming geregeld. Artikel 2.1 In dit artikel is vastgelegd dat B&W aan de Wmo gerechtigde een eigen bijdrage bij hulp bij het huishouden en woonvoorzieningen kunnen vragen zoals opgenomen in het Besluit maatschappelijke ondersteuning. Deze grens van de maximaal op te eigen bijdragen in opgenomen in de Algemene Maatregel van Bestuur: Besluit Maatschappelijk Ondersteuning. Artikel 3.1. In het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk is de vaststelling de omvang van de hoogte van het persoonsgebonden budget bij hulp bij het huishouden opgenomen Artikel 4.1. In dit artikel van het Besluit is aangegeven welke kosten meegenomen worden bij de bepaling van de hoogte van de financiële tegemoetkoming. Nadere uitwerking van de extra bouwkosten vindt plaats in bijlage 2 van het Besluit. Artikel

15 In dit artikel van het Besluit zijn de kosten in verband met verhuizing en herinrichting bepaald Artikel 4.6. In dit artikel van het Besluit zijn de kosten in verband met onderhoud, keuring en reparatie voor woonvoorzieningen bepaald Artikel 4.3. In dit artikel van het Besluit zijn de kosten in verband met een woonvoorziening van niet bouwkundige of technische aard opgenomen Artikel 4.4. In dit artikel van het Besluit zijn de kosten van het bezoekbaar maken van de woning bepaald. Artikel 4.5 In dit artikel van het Besluit zijn de kosten voor de huurderving bepaald. Artikel 4.7. In dit artikel van het Besluit is het terugbetalen bij verkoop bepaald. Indien een woning in eigendom is aangepast door middel van een Wmo voorziening, dient bij verkoop binnen 10 jaar na aanpassing van de woning een deel van de verstrekte financiële tegemoetkoming worden terugbetaald. Artikel 5.1. In dit artikel van het Besluit wordt de hoogte van het persoonsgebonden budget voor een vervoersvoorziening bepaald. Artikel 5.2. In dit artikel van het Besluit wordt de gehanteerde inkomensgrens voor een vervoersvoorziening bepaald Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2009 DOELSTELLING BESLUIT: Vastleggen van de hoogte van de te vergoeden verstrekkingen en inkomenseisen inzake bepaalde verstrekkingen. Ja, alle artikelen Toelichting: Het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2009 maakt onderdeel uit van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2009, die de gemeente in het kader van Wet maatschappelijke ondersteuning kan toekennen, alsmede de hoogte van de financiële tegemoetkomingen en eigen betalingen Alle artikelen hebben betrekking op voorzieningen en verstrekkingen als gevolg van de Wet maatschappelijke ondersteuning Het betreft de volgende voorzieningen: Vervoersvoorzieningen Woonvoorzieningen Rolstoel Hulp bij het huishouden (financiële) Verstrekkingen in het kader van de Wmo 15

16 PROGRAMMA 5 SCHOLING Verordening leerlingenvervoer 2012 FINANCIËLE BEHEERSHANDELINGEN: Basisvoorziening voor het vervoer van leerlingen voor scholen van basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezetonderwijs. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 2 Bekostiging van de door het college noodzakelijk te achten vervoerskosten Art. 3 Bekostiging naar de dichtstbijzijnde school Art. 8 Andere vergoedingen BEPALINGEN OMTRENT HET VERVOER VAN DE LEERLINGEN VAN SCHOLEN VOOR PRIMAIR ONDERWIJS Art. 9 Bekostiging voor de dichtstbijzijnde toegankelijke speciale school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband Art. 11 Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer en vervoer per fiets Art. 12 Bekostiging van de kosten van vervoer ten behoeve van een begeleider Art. 13 Bekostiging op basis van de kosten van aangepast vervoer Art. 14 Bekostiging op basis van de kosten eigen vervoer BEPALINGEN OMTRENT HET VERVOER VAN DE LEERLINGEN VAN DE SCHOLEN VOOR (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS Art. 15 Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer en vervoer per fiets Art. 17 Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer ten behoeve van een begeleider Art. 18 Bekostiging op basis van de kosten van aangepast vervoer Art. 19 Bekostiging op basis van de kosten van eigen vervoer Art. 20 Bekostiging vervoerskosten gehandicapte leerlingen BEPALINGEN OMTRENT WEEKEINDE- EN VAKANTIEVERVOER Art. 21 Bekostiging kosten weekeinde- en vakantievervoer aan de in de gemeente wonende ouders Art. 22 Bekostiging kosten weekeinde- vakantievervoer BEPALINGEN OMTRENT HET VERVOER VAN GEHANDICAPTEN LEERLINGEN VAN SCHOLEN VOOR PRIMAIR ONDERWIJS EN VOORTGEZET ONDERWIJS Art. 25 Bekostiging op basis van de kosten van openbaar vervoer met begeleiding Art. 26 Bekostiging op basis van aangepast vervoer Art. 27 Bekostiging op basis van de kosten van eigen vervoer Bovengenoemde artikelen betreffen vergoedingen voor vervoer van leerlingen en of begeleiders. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2012 Uitvoering zorgplicht huisvesting onderwijs Artikel 4 16

17 Vaststelling vergoeding voorzieningen e.e.a. met inachtneming van bijlage IV financiële normering Artikel 11 Het gemeentebestuur stelt jaarlijks het bekostigingsplafond (budget), programma en overzicht vast. Artikel 17 Dit artikel regelt het tijdstip waarop de bekostiging een aanvang kan nemen, en de beschikbaarstelling van de gelden in termijnen op een zodanig tijdstip dat de aanvrager kan voldoen aan de financiële verplichtingen voortkomend uit de realisering van de op het programma geplaatste voorziening. Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Op Overeenstemming Gericht Overleg te voeren met de schoolbesturen over o.a. meerkansenbeleid en de verordening voorziening huisvesting onderwijs Geen 17

18 PROGRAMMA 6 SPORT Verordening betreffende de tarieven voor het gebruik maken van het zwembad Olympia 2010 (ingetrokken in 2010 en vervangen door de tarievenregeling sport 2013 onder nadere regels)) Vaststellen van regels en de tarieven voor het gebruik maken van het overdekt zwembad Olympia Artikel 3 In dit artikel zijn de volgende tarieven opgenomen Abonnementsgelden Entreegelden Zwemlesgelden Artikel 7 Betaling / Restitutie waarborgsommen Bij de aanschaf van een zwemabonnement is men een borg verschuldigd. Dit geldt zowel bij een eerste aanschaf als bij het vervangen van een verloren of zoekgeraakt abonnement. Bij inlevering van het zwemabonnement ontvangt men de genoemde borg retour. Verordening betreffende de tarieven voor het gebruik maken van het zwembad Zidewinde 2010 (ingetrokken in 2010 en vervangen door de tarievenregeling sport 2013 onder nadere regels) Vaststellen van regels en de tarieven voor het gebruik maken van het zwembad Zidewinde Artikel 3 In dit artikel zij de volgende tarieven opgenomen Abonnementsgelden Entreegelden Zwemlesgelden Artikel 7 Betaling / Restitutie waarborgsommen Bij de aanschaf van een zwemabonnement is men een borg verschuldigd. Dit geldt zowel bij een eerste aanschaf als bij het vervangen van een verloren of zoekgeraakt abonnement. Bij inlevering van het zwemabonnement ontvangt men de genoemde borg retour. Verordening betreffende de tarieven voor het gebruik maken van gemeentelijke sportaccommodaties 2010 en tarievenregeling sport 2011 (ingetrokken in 2010 en vervangen door de tarievenregeling sport 2013 onder nadere regels) Vaststellen van regels en de tarieven voor het gebruik maken van gemeentelijke sportaccommodaties door groepen en verenigingen 18

19 Artikel 1 In dit artikel zijn de tarieven opgenomen voor het gebruik van gemeentelijke sporthallen per uur Artikelen 2 en 3 In deze artikelen zijn de tarieven opgenomen voor het gebruik van gymnastieklokalen en Budozaal Artikel 4 In dit artikel zij de tarieven opgenomen voor het gebruik van de gemeentelijke sportvelden Subsidieverordening Sport 2008 DEELVERORDENING: Jeugdsport subsidies De drempel voor sportdeelname bij instellingen voor jeugdigen van 4 tot en met 17 jaar, zo laag mogelijk te houden Artikel 2.1 Subsidieverstrekking per jeugdlid en Bijdragen uit het Sportfonds Subsidieverordening Sport 2008 DEELVERORDENING: Bijdragen uit het sportfonds Stimulering van bijzondere sportactiviteiten, materialen en ondersteuning deskundigheidsbevordering Paragraaf 3.1 Bijdrage verstrekken onder voorwaarde vanuit het sportfonds ter stimulering van bijzondere sportactiviteiten, voor materialen en ondersteuning deskundigheidsbevordering Paragraaf 3.3 Voorlopige toekenning geschiedt aan de hand van een gemotiveerd subsidieverzoek met raming van inkomsten en uitgaven. De definitieve vaststelling en afrekening geschieden aan de hand van een financieel verslag. 19

20 PROGRAMMA 7 WERKEN Bouwverordening Uniforme regelgeving inzake de bouwregelgeving voor de gemeente Waalwijk geen Exploitatieverordening Vaststellen uniforme voorwaarden, waaronder de gemeente medewerking zal verlenen aan het in exploitatie brengen van gronden door de gemeente zelf of op verzoek van een exploitant. Met ingang van 2008 is de Grondexploitatiewet als onderdeel van de nieuwe wet ruimtelijke ordening (WRO) in werking getreden. Op basis van deze wetgeving is het zowel privaatrechtelijk als publiekrechterlijk mogelijk om kosten te verhalen op zelfrealisatoren. Privaatrechterlijk middels een exploitatieovereenkomst in zowel in anterieure als in de posterieure fase. Publiekrechterlijk op basis van het exploitatieplan. Deze handelingen worden toegelicht in de reguliere rapportages (jaarrekening, bedrijfsvoeringrapportages / burap / projectkaarten en nota grondexploitatie). De nota grondbeleid wordt geactualiseerd, waarin de (financiële) spelregels nogmaals ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Erfbebouwingsregelingen homogene woonwijken Vaststellen uniforme beleidsregels inzake erfbebouwing en bedrijfs- en beroepsmatige activiteiten in verschillende ruimtelijke situaties geen Algemene pachtvoorwaarden Vaststellen uniforme voorwaarden inzake pacht Artikel 2 Innen pachtprijzen conform pachtovereenkomst. Artikel 8 lid 1 Betalen kosten van benoemde reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan in het verpachte begrepen opstallen. Artikel 9 lid 1 Betaling brandschade van het verpachte, met uitzondering van brandschade a.g.v. benoemde aansprakelijkeheden van de pachter (vb. opzet of goedvinden pachter) Artikel 11 lid 3 20

21 Gemaakte gemeentelijke kosten tot nakoming ten laste brengen van pachter. Artikel 13 lid 1,2 Vergoeden schade a.g.v. gemeentelijk tekortschieten in nakoming van een uit de pachtovereenkomst voortvloeiende verplichting. Artikel 14 Innen boete a.g.v. tekortkoming pachter in de nakoming van een verplichting. Artikel 20 Betalen zakelijke lasten en belastingen, de ruilverkavelingslasten en de lasten van landinrichting voor zover op grond van een bepaling van dwingend recht voor rekening van de verpachter komen. Artikel 21 Betaling kosten wijzigingsovereenkomst (inclusief verschuldigd recht aan grondkamer) a.g.v. verhoging van de pachtprijs. Verordening op de heffing en invordering van haven en kadegeld 2013 Havengeld Heffen van rechten voor het gebruik maken van de havens met een vaartuig in onze gemeente en/of het gebruik maken van de havens voor het innemen van een ligplaats met een pleziervaartuig Kadegeld Heffen van rechten voor het opslaan, laden of lossen van goederen en andere voorwerpen op kaden, steigers en oevers, bij de gemeente in eigendom of in beheer en onderhoud. Artikel 2 Belastbaar feit Heffen van rechten voor het gebruik maken van de havens met een vaartuig, alsmede voor het opslaan, laden of lossen van goederen en andere voorwerpen op kaden, steigers en oevers, bij de gemeente in eigendom of in beheer en onderhoud. Artikel 5 Tijdstip van betalen Bij het in rekening brengen van de rechten de daarbij behorende betalingstijdstippen in acht nemen. Artikel 6 Heffingsmaatstaven Heffen naar laadvermogen, het aantal te laden of te lossen containers en t.a.v. een pleziervaartuig, naar de oppervlakte van het vaartuig. Artikel 7 Onderdelen van tijdvakken en eenheden Bij de berekening van het verschuldigde recht onderdelen van tijdvakken en eenheden voor één geheel rekenen. Artikel 8 Tarief Bij het in rekening brengen van de rechten de vastgestelde tarieven toepassen. 21

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening omslag lei.indd 1 16-6-2006 8:21:01 Twee voorbeelden voor de financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) Juni 2006 2 Inhoud

Nadere informatie

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN REGLEMENT Gemeentelijke Kredietbank Emmen 2006 Als bedoeld in artikel 55 van de Wet financiële dienstverlening HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens dit

Nadere informatie

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie

De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014

De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014 De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014 De wondere wereld van de gemeentefinanciën Gemeentefinanciënbericht 2014 Colofon: Deze publicatie is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel van artikel 12 Financiële-verhoudingswet 2 1.2 Aanleiding actualisatie handleiding 2 1.3

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek)

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Aalsbergen 7 6942 SE Didam T: 0316 29 42 42 F: 084 00 32 755 E: info@comvio.nl Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Beschikbaarheid : het

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 3 november 2011 Pagina 2 van 110 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie

Rekenkamercommissie gemeente Groningen

Rekenkamercommissie gemeente Groningen Onderzoek Lokale Lasten Rekenkamercommissie gemeente Groningen Secretariaat: Postbus 20.001 9700 PB Groningen tel. 050 367 7727 e-mail: rekenkamercommissie@griffie.groningen.nl website: www.groningen.nl/rkc

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij: Cogas Infra en Beheer B.V. (www.cogas.nl);

Nadere informatie

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P COLOFON E i n d r e d a c t i e e n p r o d u c t i e Publieke Omroep Mediabeleid,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het wijzigen van het Bankreglement Eindhoven rgg2

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het wijzigen van het Bankreglement Eindhoven rgg2 r p gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer 04.R944.OOI Inboeknummer o4joog6ox Beslisdatum B&W xo augustus 2004 Dossiernummer 433.6Sx Raadsvoorstel tot het wijzigen van het Bankreglement

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22609 Regelen pmtrent de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (Wet op de rechtsbijstand) Nr. 13 NADER GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET Ontvangen

Nadere informatie

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten.

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Stroom en gas van Met de eenvoud van energie Bijzondere Voorwaarden voor levering van energie aan consumenten. Artikel 1 Algemeen

Nadere informatie

Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas

Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas Deze aansluit- en transportovereenkomst wordt verstrekt door VanHelder namens uw regionale netbeheerder Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas de kleinverbruiker 1 en de regionale

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van - - (datum en eventueel nummer);

Gelezen het voorstel van het college van - - (datum en eventueel nummer); 1/50 Inhoudsopgave Afvalstoffenverordening gemeente Noordenveld 2011...2 PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN...2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...2 PARAGRAAF 2. INZAMELING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN...3

Nadere informatie

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Robin Energie B.V. Landjuweel 44 Veenendaal 3905 PH ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers Beste klant, Wij heten

Nadere informatie

Artikel 1.1 Definities In de Gedragscode Sociale Kredietverlening van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) wordt verstaan onder:

Artikel 1.1 Definities In de Gedragscode Sociale Kredietverlening van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) wordt verstaan onder: Gedragscode Sociale Kredietverlening NEDERL ANDSE VERENIGING VOOR VOLKSKREDIET (NVVK) De leden van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK), in aanmerking nemende dat: - zij zich bezighouden

Nadere informatie

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN NVM

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN NVM ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN NVM Deze Algemene Consumentenvoorwaarden NVM zijn tot stand gekomen in overleg met Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen Netbeheer Nederland en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de SER en zijn

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Privacyprotocol - programma Samen DOEN in de buurt - Juni 2013 werkversie 1.63

Gemeente Amsterdam Privacyprotocol - programma Samen DOEN in de buurt - Juni 2013 werkversie 1.63 Privacyprotocol - programma Samen DOEN in de buurt - Juni 2013 werkversie 1.63 In aanmerking nemende - Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) - Achtergrondstudies en verkenningen 23 - Beveiliging van persoonsgegevens

Nadere informatie