INVENTARISATIE GEMEENTELIJKE WET- EN REGELGEVING. geïnventariseerd oktober 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INVENTARISATIE GEMEENTELIJKE WET- EN REGELGEVING. geïnventariseerd oktober 2013"

Transcriptie

1 INVENTARISATIE GEMEENTELIJKE WET- EN REGELGEVING 2013 geïnventariseerd oktober

2 INLEIDING In de circulaire van 24 november 2004 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties staat dat de accountant (naast zijn onderzoek van het getrouwe beeld) de financiële rechtmatigheid toetst van en die leiden tot financiële transacties die in de jaarrekening worden verwoord. Hij gaat dus na of besluiten in overeenstemming met de wet en regelgeving tot stand zijn gekomen en hij richt zich daarbij op de financiële en. Op grond van een door de raad vastgesteld overzicht van voor de gemeente geldende regelgeving dient de accountant de uitvoering van het college te toetsen. Naast de weten regelgeving van hogere overheden dient uiteraard ook getoetst te kunnen worden aan de regelgeving van de gemeente zelf en met name gaat het dan om de financiële en in die regelgeving. In deze rapportage zijn alle door de raad vastgestelde gemeentelijke verordeningen en regels geïnventariseerd. Van een aantal verordeningen geldt dat ze wel relevant zijn in het kader van de rechtmatigheid maar dat ze geen betrekking hebben op financiële en in directe zin. Dat zijn de verordeningen en regels met daarin de spelregels die door het college en de organisatie in acht genomen dienen te worden. Voor een belangrijk deel betreffen die de bedrijfsvoering en administratieve organisatie. Deze verordeningen zijn wel geïnventariseerd zodat het overzicht compleet is maar worden elders in de juiste context van de rechtmatigheid geplaatst. 2

3 PROGRAMMA I KERNWAARDEN 5 Verordening op het raadgevend correctief referendum 5 Archiefverordening Gemeente Waalwijk Verordening commissie bezwaarschriften 5 Verordening burgerinitiatief 5 Inspraakverordening 5 Verordening op de behandeling van klachten 5 Verordening Gemeentelijke Basis Administratie persoonsgegevens 6 Verordening straatnaamgeving 6 Delegatiebesluit Delegatie medebewindsbevoegdheden 6 Verordening erepenning en ereteken 6 Verordening op de rekenkamercommissie 6 Reglement vaste commissies van advies 6 Verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden gemeente Waalwijk Algemene Plaatselijke Verordening 7 Verordening inzake speelautomatenhallen 7 Speelautomatenverordening Waalwijk 8 Destructieverordening 8 Verordening Brandweerrechten Brandbeveiligingsverordening 8 Verordening gemeentelijke onderscheidingen 8 Regeling sanctiebeleid gemeente Waalwijk Mandaatregister gemeente Waalwijk PROGRAMMA 3 WELZIJN Monumentenverordening 10 Subsidieverordeningen gemeentelijke monumenten en beeldbepalende zaken 10 Algemene subsidieverordening Waalwijk Subsidieregeling Welzijn Waalwijk Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk gemeente Waalwijk Verordening Wet inburgering gemeente Waalwijk 12 Plan schuldhulpverlening gemeente Waalwijk Verordening Participatie schoolgaande kinderen 2012 gemeente Waalwijk PROGRAMMA 4 ZORG EN VOLKSGEZONDHEID Verordening voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk Besluit Wmo 15 PROGRAMMA 5 SCHOLING Verordening leerlingenvervoer 16 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 16 Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid 17 PROGRAMMA 6 SPORT Subsidieverordening Sport 19 Tarievenregeling sport PROGRAMMA 7 WERKEN Bouwverordening 20 Exploitatieverordening 20 Erfbebouwingsregelingen homogene woonwijken 20 Algemene pachtvoorwaarden 20 Verordening op de heffing en invordering van haven en kadegeld Verordening op de heffing en invordering van marktgelden

4 Marktverordening 22 Verordening winkeltijden Waalwijk 22 PROGRAMMA 8 BEHEER OPENBARE RUIMTE Beheersverordening begraafplaatsen Verordening op de heffing en invordering lijkbezorgingsrechten Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing Verordening op de heffing en invordering van rioolrechten Verordening regelende de tarieven voor het gebruik van de milieustraat, het ophalen van grof huisvuil en het beschikbaar stellen en ledigen van minicontainers voor het kantoor-, winkel- en dienstenafval, alsmede voor het verstrekken van extra containers 24 PROGRAMMA 9 VERKEER Parkeerverordening Waalwijk Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen Havenverordening 25 Telecommunicatieverordening 25 PROGRAMMA 10 RUIMTELIJKE STRATEGIE Procedureverordening planschadevergoeding 26 PROGRAMMA 11 FINANCIËN Verordening op de heffing en invordering van de onroerende-zaakbelastingen Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting Verordening op de heffing en invordering van leges Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting Verordening op de heffing en invordering van woonforensenbelasting Verordening op de heffing en invordering van Precariobelasting en retributies Verordening reclamebelasting Treasurystatuut 29 Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 30 Verordening reinigingsrechten Verordening Duurzaamheidslening Waalwijk Verordening bestuursrechterlijke geldschulden 31 Verordeningen en regels met toe te passen spelregels 31 4

5 PROGRAMMA I KERNWAARDEN Verordening op het raadgevend correctief referendum De verordening geeft wanneer in Waalwijk een referendum kan (kon) worden gehouden. Art. 3 Na vaststelling dat er een referendum zal worden gehouden, stelt de raad een budget ter beschikking voor de voorlichting en organisatie van een referendum. Archiefverordening Gemeente Waalwijk 2006 Archiefverordening ingevolge de artikels 30 en 32 van de Archiefwet Aanwijzing archiefbewaarplaats; Zorg van B & W voor archiefbescheiden,beheer archiefbewaarplaats; beheer archiefbewaarplaats;toezicht op het beheer van niet overgebrachte archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats Geen Verordening commissie bezwaarschriften Verordening legt de handelswijze van de commissie bezwaarschriften vast. Geen Verordening burgerinitiatief Het burgerinitiatief stelt burgers in de gelegenheid om een onderwerp of voorstel op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. Geen Inspraakverordening Regelt wanneer en op welke manier inspraak in Waalwijk mogelijk is. Geen Verordening op de behandeling van klachten de verordening regelt hoe klachten over gedragingen van ambtenaren en bestuurders, binnen de gemeente Waalwijk behandeld worden. Geen 5

6 Verordening Gemeentelijke Basis Administratie persoonsgegevens Regeling systematische verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers geen Verordening straatnaamgeving Voor het verkeer openstaande wegen etc. voorzien van een straatnaam geen Delegatiebesluit 2004 Regelt de overdracht van bevoegdheden van raad naar college. geen directe financiële gevolgen. Wel mogelijk indirecte financiële gevolgen bij onbevoegd genomen besluiten. Delegatie medebewindsbevoegdheden Regelt de overdracht van bevoegdheden van raad naar college uit medebewindswetten. geen directe financiële gevolgen. Wel mogelijk indirecte financiële gevolgen bij onbevoegd genomen besluiten. Verordening erepenning en ereteken Verordening regelt wanneer erepenning en ereteken worden toegekend. geen Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie Verordening regelt werkwijze gemeentelijke rekenkamer. geen Reglement vaste commissies van advies Geeft handelswijze voor adviescommissies Geen Verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden gemeente Waalwijk 2003 Regulering onkosten en faciliteiten d.m.v. Handboek bruikleen en declaratie

7 Artikelen 8, 9 21 en 22 Bruikleen van computer en randapparatuur vergoeden van kosten computer(gebruik) aan burgemeester, wethouders en raads- en commissieleden Artikel 23 Bruikleen mobiele telefoon Vergoeden kosten mobiele telefoon aan burgemeester en wethouders Artikelen 7, 20, 31 Scholingskosten Vergoeden van kosten van cursus, congres, seminar of symposium aan burgemeester, wethouders, raads- en commissieleden Artikelen 5, 6, 17, 18 en 30 Reis- en verblijfkosten Verstrekken van reis- en/of verblijfkosten aan burgemeester, wethouders raads- en commissieleden Artikel 3 Lunch en diner (niet in kader van dienstreizen) omgaan met het uit eten nemen van een collega of zakenrelatie van burgemeester of wethouder, niet in kader van een dienstreis Artikelen 12 en 24 Kinderopvang Verstrekken van een tegemoetkoming in kosten kinderopvang van burgemeester, wethouders en raadsleden Gemeentelijke creditcard Gebruik creditkaart (tegoed van circa 500,--) door burgemeester Artikel 28 Regeling outplacement gewezen wethouders Vergoeden van kosten outplacementactiviteiten voor gewezen wethouders Artikel 13 Spaarloonregeling Deelname aan spaarloonregeling door burgemeester, wethouders en raadsleden Algemene Plaatselijke Verordening 2012 De APV geeft regels inzake openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid en bescherming van het milieu voor het grondgebied van Waalwijk. Art. 6.1 APV Geldboete Verordeningen inzake speelautomatenhallen De verordening geeft regels met betrekking tot speelautomatenhallen in de gemeente Waalwijk 7

8 Art. 2 Geldboete Speelautomatenverordening Waalwijk (ingetrokken per ) De verordening regelt in welke inrichtingen welke speelautomaten zijn toegestaan. Geen Destructieverordening 2006 Vaststellen regels bij aangifte destructiemateriaal Geen Verordening Brandweerrechten 2006 Doorberekenen van kosten die de brandweer maakt met betrekking tot dienstverlening en/of het in bruikleen geven van materialen Artikel 1 Het heffen van rechten voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde middelen en /of rechten voor het genot van door de gemeentelijke brandweer verstrekte diensten Brandbeveiligingsverordening 2012 Vloeit voort uit artikel 12 van de Brandweerwet De verordening kan regels bevatten omtrent het voorkomen, beperken en bestrijden van brand. Geen Verordening gemeentelijke onderscheidingen Vloeit voort uit artikel 149 van de Gemeentewet. De verordening bevat regels omtrent het toekennen van een gemeentelijke onderscheiding. FINANCIELE BEHEERSHANDELINGEN: Geen Regeling sanctiebeleid gemeente Waalwijk De verordening stelt regels met betrekking tot het reintegratiebeleid bij de bovenwettelijke werkloosheidsregeling 8

9 FINANCIELE BEHEERSHANDELINGEN: Geen Mandaatregister gemeente Waalwijk 2013 Dit register bevat een overzicht van de gemandateerde bevoegdheden (gemeente Waalwijk). FINANCIELE BEHEERSHANDELINGEN: Geen 9

10 PROGRAMMA 3 WELZIJN Monumentenverordening 2010 De verordening geeft regels over het behoud, bescherming en wijzigingen van monumentale objecten die vanwege hun schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde van betekenis zijn. Artikel 26 lid 1 Betalen schadevergoeding aan belanghebbende a.g.v. weigering van B&W tot verlening vergunning tot wijziging, afbraak of verwijdering van een gemeentelijk monument of schade a.g.v. aanvullende voorschriften, die redelijkerwijze niet of geheel ten laste van de belanghebbende behoren te blijven. Artikel 27 Opleggen/innen van geldboete van de tweede categorie bij handelen in strijd met benoemde artikelen (9 en 23 inzake mutaties aan gemeentelijke monumenten of beeldbepalende zaken). Subsidieverordeningen gemeentelijke monumenten en beeldbepalende zaken Vaststellen uniforme regels voor de uitbetaling van restauratie- en onderhoudssubsidies van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende zaken. Artikel 4 lid 4 Betalen voorschot van ten hoogste 60% van het totale subsidiebedrag, indien de voorgang van de werkzaamheden dat rechtvaardigd. Artikel 7 Uitbetalen subsidie inzake restauratie- en onderhoudskosten beschermde gemeentelijke monumenten en beeldbepalende zaken. Het vaststellen van de hoogte van het subsidiebedrag is uitgewerkt in artikel 9 t.a.v. restauratie en in artikel 13 t.a.v. onderhoud. Artikel 10 Subsidiepercentage en -maximum instandhouding Het College kan eenmaal per 7 jaar subsidie verlenen voor de instandhoudingskosten. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele instandhoudingskosten, ten hoogste 7.500,--. In daarvoor naar het oordeel van het Ciollege in aanmerking komende bijzonder gevallen kan de subsidie op een hoger bedrag worden vastgesteld dan voortvloeit uit de toepassing van het voorgaande. 10

11 Artikel 11 Subsidiepercentage en -maximum bouwhistorisch/archeologisch onderzoek Voor een gemeentelijk monument of een pand met bijzonder historisch waarden kan een subsidie worden verleend in de kosten voor een bouwhistorisch/archeologisch onderzoek. De subsidie bedraagt maximaal 50% van het totale onderzoek, met een maximum van 3.000,--. In daarvoor naar het oordeel van het College in aanmerking komende bijzonder gevallen kan de subsidie op een hoger bedrag worden vastgesteld dan voortvloeit het voorgaande. Artikel 21 Voorschot In daarvoor naar het oordeel van het College in aanmerking komende gevallen kan op schriftelijk verzoek van de aanvrager, indien 50% of meer van de in de aanvraag vermelde werkzaamheden zijn verricht en akkoord bevonden, een voorschot op de subsidie worden verstrekt van maximaal 50% van de verleende subsidie. Algemene subsidieverordening Waalwijk 2010 en subsidieregeling maatschappelijke ontwikkeling 2011 en verdeelbesluit subsidieplafonds 2011 Het vastleggen van de procedures binnen het subsidieproces Artikel 2 Reikwijdte verordening Artikel 6 Indieningstermijn Artikel 7 De te verstrekken gegevens samenhangend met artikel 9 Artikel 9 Beslistermijn samenhangend met artikel 7 Artikel 10 Aanvullende weigeringsgronden Artikel 11 Opleggen verplichtingen Artikel 12 Verlenen van voorschotten Artikel 13 Indieningstermijnen Artikel 16 De te verstrekken gegevens samenhangend met artikel 15 Artikel 14 Beslistermijn samenhangend met artikel 15 Artikel 15 Ambtshalve vaststelling samenhangend met artikel 15 Artikel 17 Termijn verrekening betaalde voorschotten Artikel 19 Budgetsubsidies Artikel 20 Exploitatiesubsidies Artikel 22 Eenmalige subsidies Artikel 21 Waarderingssubsidies Artikel 24 Vermogensvorming Artikel 27 Periodiek verslag Subsidieregeling Welzijn Waalwijk 2006 Vastleggen subsidiecriteria die mede bepalend zijn voor de hoogte van de subsidie. 11

12 Artikel 1.2. Artikel 1.3 Artikel 1.4 Artikel 3.1 t/m 3.14 Artikel 4.1 t/m 4.6 Artikel 5.1 t/m 5.6 Artikel 6.1 t/m 6.4 Artikel 8.1 t/m 8.2 Artikel 10.1 t/m 10.2 Artikel 12.1 t/m 12.2 Reikwijdte Verplichting kosteloos medewerking verlenen herdenking/festiviteit. Wijziging ledentaantal Kunstzinnige vorming Oudheidkunde/ volksfeesten Sociaal Cultureel werk Maatschappelijk werk Allochtonenwerk Jeugdwerk Volksgezondheid Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk gemeente Waalwijk Gemeentelijke regeling als gevolg van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) en de kwaliteitsteisen die de Wet Kinderopvang (WK) stelt ten aanzien van kinderopvang specifiek voor peuterspeelzalen geen Verordening Wet kinderopvang (ingetrokken per ) Gemeentelijke regeling om te voorzien in een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang voor doelgroepen NANCIËLE BEHEERSHANDELINGEN: Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Te verstrekken gegevens bij aanvraag Besluit tot verlening tegemoetkoming Weigeringsgrond Ingangsdatum tegemoetkoming Periode voor tegemoetkoming Omvang van de kinderopvang Inhoud beschikking Bevoorschotting Vaststelling tegemoetkoming Verrekening voorschotten Inlichtingsplicht Uitvoeringsnotitie inburgering in de gemeente Waalwijk DOELSTELLING NOTITIE: De notitie Wet inburgering Wet inburgering Gemeente Waawlijk heeft tot doel te verduidelijken wat de nieuwe Wet inburgering, welke per 1 januari 2007 van kracht is geworden, betekent voor zowel in de inburgeringsplichtigen en inburgeringsbehoeftigen in de gemeente Waalwijk. Vanaf 1 januari 2009 maakt de Wet inburgering onderdeel uit van de Wet participatiebudget. Het Ministerie van VROM maakt door middel van een beschikking bekend hoe hoog de Rijksbijdrage is voor het komend jaar. 12

13 De gemeente heeft voor het vormgeven van het inburgeringsbeleid de beschikking over een rijksbijdrage toegevoegd aan het participatiebudget. Dit budget bestaat uit een rijksbijdrage voor de educatieve- en welzijnscomponent. De inzet van deze middelen dienen binnen de wettelijk vastgestelde marges en voorwaarde conform het Besluit participatiebudget te geschieden. Verordening Wet inburgering gemeente Waalwijk 2010 DOELSTELLING VERODENING: Deze verordening stelt regels met betrekking tot de informatieverstrekking door de gemeente aan inburgeringsplichtigen, het aanbieden van een inburgeringsvoorziening of taalkennisvoorziening aan inburgeringsplichtigen en de rechten en plichten van de inburgeringsplichtige voor wie een inburgeringsvoorziening of taalkennisvoorziening is vastgesteld. FINANCIELE BEHEERSHANDELINGEN: Artikel 5 Artikel 9 Artikel 10 De inning van de eigen bijdrage De hoogte van de bestuurlijke boete en de verschillende overtredingen Verhoging van de bestuurlijke boete bij herhaling van de overtreding 13

14 PROGRAMMA 4 ZORG EN VOLKSGEZONDHEID Verordening inspraak integraal Wmo beleid Op grond van artikel 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning is bepaald dat inwoners, cliënten en belangenorganisaties betrokken moeten worden bij de beleidsvoering Wmo. Het doel van de verordening Wmo adviesraad gemeente Waalwijk ( ) is te komen tot een, vanuit een onafhankelijke positie, zo optimaal mogelijke betrokkenheid van inwoners, cliënten en belangenorganisaties, inclusief kwetsbare burgers bij het voorbereiden, vaststellen, uitvoeren en evalueren van het Wmo beleid Artikel 7 In dit artikel is de jaarlijkse vergoeding van de gemaakte kosten door WMO adviesraad Waalwijk geregeld. Verordening Lokaal Inkomensondersteuningsbeleid. Met de invoering van de Wet werk en bijstand met ingang 1 januari 2004 is het niet toegestaan om als gemeente inkomensondersteuningsbeleid te voeren. In het kader van het gemeentelijk Armoedebeleid is de PasWijzer als participatieinstrument hiervoor in de plaats gekomen. Verordening voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2013 de verplichting van het gemeentebestuur om personen met een aantoonbare beperking door het treffen van voorzieningen een gelijkwaardige uitgangspositie te verschaffen ten opzichte van mensen zonder beperkingen in een gelijkwaardige situatie, zodat zij zelfredzaam zijn en in staat tot maatschappelijke participatie. Artikel 2.3 In dit artikel is de uitbetaling van de financiële tegemoetkoming geregeld. Artikel 2.1 In dit artikel is vastgelegd dat B&W aan de Wmo gerechtigde een eigen bijdrage bij hulp bij het huishouden en woonvoorzieningen kunnen vragen zoals opgenomen in het Besluit maatschappelijke ondersteuning. Deze grens van de maximaal op te eigen bijdragen in opgenomen in de Algemene Maatregel van Bestuur: Besluit Maatschappelijk Ondersteuning. Artikel 3.1. In het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk is de vaststelling de omvang van de hoogte van het persoonsgebonden budget bij hulp bij het huishouden opgenomen Artikel 4.1. In dit artikel van het Besluit is aangegeven welke kosten meegenomen worden bij de bepaling van de hoogte van de financiële tegemoetkoming. Nadere uitwerking van de extra bouwkosten vindt plaats in bijlage 2 van het Besluit. Artikel

15 In dit artikel van het Besluit zijn de kosten in verband met verhuizing en herinrichting bepaald Artikel 4.6. In dit artikel van het Besluit zijn de kosten in verband met onderhoud, keuring en reparatie voor woonvoorzieningen bepaald Artikel 4.3. In dit artikel van het Besluit zijn de kosten in verband met een woonvoorziening van niet bouwkundige of technische aard opgenomen Artikel 4.4. In dit artikel van het Besluit zijn de kosten van het bezoekbaar maken van de woning bepaald. Artikel 4.5 In dit artikel van het Besluit zijn de kosten voor de huurderving bepaald. Artikel 4.7. In dit artikel van het Besluit is het terugbetalen bij verkoop bepaald. Indien een woning in eigendom is aangepast door middel van een Wmo voorziening, dient bij verkoop binnen 10 jaar na aanpassing van de woning een deel van de verstrekte financiële tegemoetkoming worden terugbetaald. Artikel 5.1. In dit artikel van het Besluit wordt de hoogte van het persoonsgebonden budget voor een vervoersvoorziening bepaald. Artikel 5.2. In dit artikel van het Besluit wordt de gehanteerde inkomensgrens voor een vervoersvoorziening bepaald Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2009 DOELSTELLING BESLUIT: Vastleggen van de hoogte van de te vergoeden verstrekkingen en inkomenseisen inzake bepaalde verstrekkingen. Ja, alle artikelen Toelichting: Het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2009 maakt onderdeel uit van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2009, die de gemeente in het kader van Wet maatschappelijke ondersteuning kan toekennen, alsmede de hoogte van de financiële tegemoetkomingen en eigen betalingen Alle artikelen hebben betrekking op voorzieningen en verstrekkingen als gevolg van de Wet maatschappelijke ondersteuning Het betreft de volgende voorzieningen: Vervoersvoorzieningen Woonvoorzieningen Rolstoel Hulp bij het huishouden (financiële) Verstrekkingen in het kader van de Wmo 15

16 PROGRAMMA 5 SCHOLING Verordening leerlingenvervoer 2012 FINANCIËLE BEHEERSHANDELINGEN: Basisvoorziening voor het vervoer van leerlingen voor scholen van basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezetonderwijs. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 2 Bekostiging van de door het college noodzakelijk te achten vervoerskosten Art. 3 Bekostiging naar de dichtstbijzijnde school Art. 8 Andere vergoedingen BEPALINGEN OMTRENT HET VERVOER VAN DE LEERLINGEN VAN SCHOLEN VOOR PRIMAIR ONDERWIJS Art. 9 Bekostiging voor de dichtstbijzijnde toegankelijke speciale school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband Art. 11 Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer en vervoer per fiets Art. 12 Bekostiging van de kosten van vervoer ten behoeve van een begeleider Art. 13 Bekostiging op basis van de kosten van aangepast vervoer Art. 14 Bekostiging op basis van de kosten eigen vervoer BEPALINGEN OMTRENT HET VERVOER VAN DE LEERLINGEN VAN DE SCHOLEN VOOR (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS Art. 15 Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer en vervoer per fiets Art. 17 Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer ten behoeve van een begeleider Art. 18 Bekostiging op basis van de kosten van aangepast vervoer Art. 19 Bekostiging op basis van de kosten van eigen vervoer Art. 20 Bekostiging vervoerskosten gehandicapte leerlingen BEPALINGEN OMTRENT WEEKEINDE- EN VAKANTIEVERVOER Art. 21 Bekostiging kosten weekeinde- en vakantievervoer aan de in de gemeente wonende ouders Art. 22 Bekostiging kosten weekeinde- vakantievervoer BEPALINGEN OMTRENT HET VERVOER VAN GEHANDICAPTEN LEERLINGEN VAN SCHOLEN VOOR PRIMAIR ONDERWIJS EN VOORTGEZET ONDERWIJS Art. 25 Bekostiging op basis van de kosten van openbaar vervoer met begeleiding Art. 26 Bekostiging op basis van aangepast vervoer Art. 27 Bekostiging op basis van de kosten van eigen vervoer Bovengenoemde artikelen betreffen vergoedingen voor vervoer van leerlingen en of begeleiders. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2012 Uitvoering zorgplicht huisvesting onderwijs Artikel 4 16

17 Vaststelling vergoeding voorzieningen e.e.a. met inachtneming van bijlage IV financiële normering Artikel 11 Het gemeentebestuur stelt jaarlijks het bekostigingsplafond (budget), programma en overzicht vast. Artikel 17 Dit artikel regelt het tijdstip waarop de bekostiging een aanvang kan nemen, en de beschikbaarstelling van de gelden in termijnen op een zodanig tijdstip dat de aanvrager kan voldoen aan de financiële verplichtingen voortkomend uit de realisering van de op het programma geplaatste voorziening. Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Op Overeenstemming Gericht Overleg te voeren met de schoolbesturen over o.a. meerkansenbeleid en de verordening voorziening huisvesting onderwijs Geen 17

18 PROGRAMMA 6 SPORT Verordening betreffende de tarieven voor het gebruik maken van het zwembad Olympia 2010 (ingetrokken in 2010 en vervangen door de tarievenregeling sport 2013 onder nadere regels)) Vaststellen van regels en de tarieven voor het gebruik maken van het overdekt zwembad Olympia Artikel 3 In dit artikel zijn de volgende tarieven opgenomen Abonnementsgelden Entreegelden Zwemlesgelden Artikel 7 Betaling / Restitutie waarborgsommen Bij de aanschaf van een zwemabonnement is men een borg verschuldigd. Dit geldt zowel bij een eerste aanschaf als bij het vervangen van een verloren of zoekgeraakt abonnement. Bij inlevering van het zwemabonnement ontvangt men de genoemde borg retour. Verordening betreffende de tarieven voor het gebruik maken van het zwembad Zidewinde 2010 (ingetrokken in 2010 en vervangen door de tarievenregeling sport 2013 onder nadere regels) Vaststellen van regels en de tarieven voor het gebruik maken van het zwembad Zidewinde Artikel 3 In dit artikel zij de volgende tarieven opgenomen Abonnementsgelden Entreegelden Zwemlesgelden Artikel 7 Betaling / Restitutie waarborgsommen Bij de aanschaf van een zwemabonnement is men een borg verschuldigd. Dit geldt zowel bij een eerste aanschaf als bij het vervangen van een verloren of zoekgeraakt abonnement. Bij inlevering van het zwemabonnement ontvangt men de genoemde borg retour. Verordening betreffende de tarieven voor het gebruik maken van gemeentelijke sportaccommodaties 2010 en tarievenregeling sport 2011 (ingetrokken in 2010 en vervangen door de tarievenregeling sport 2013 onder nadere regels) Vaststellen van regels en de tarieven voor het gebruik maken van gemeentelijke sportaccommodaties door groepen en verenigingen 18

19 Artikel 1 In dit artikel zijn de tarieven opgenomen voor het gebruik van gemeentelijke sporthallen per uur Artikelen 2 en 3 In deze artikelen zijn de tarieven opgenomen voor het gebruik van gymnastieklokalen en Budozaal Artikel 4 In dit artikel zij de tarieven opgenomen voor het gebruik van de gemeentelijke sportvelden Subsidieverordening Sport 2008 DEELVERORDENING: Jeugdsport subsidies De drempel voor sportdeelname bij instellingen voor jeugdigen van 4 tot en met 17 jaar, zo laag mogelijk te houden Artikel 2.1 Subsidieverstrekking per jeugdlid en Bijdragen uit het Sportfonds Subsidieverordening Sport 2008 DEELVERORDENING: Bijdragen uit het sportfonds Stimulering van bijzondere sportactiviteiten, materialen en ondersteuning deskundigheidsbevordering Paragraaf 3.1 Bijdrage verstrekken onder voorwaarde vanuit het sportfonds ter stimulering van bijzondere sportactiviteiten, voor materialen en ondersteuning deskundigheidsbevordering Paragraaf 3.3 Voorlopige toekenning geschiedt aan de hand van een gemotiveerd subsidieverzoek met raming van inkomsten en uitgaven. De definitieve vaststelling en afrekening geschieden aan de hand van een financieel verslag. 19

20 PROGRAMMA 7 WERKEN Bouwverordening Uniforme regelgeving inzake de bouwregelgeving voor de gemeente Waalwijk geen Exploitatieverordening Vaststellen uniforme voorwaarden, waaronder de gemeente medewerking zal verlenen aan het in exploitatie brengen van gronden door de gemeente zelf of op verzoek van een exploitant. Met ingang van 2008 is de Grondexploitatiewet als onderdeel van de nieuwe wet ruimtelijke ordening (WRO) in werking getreden. Op basis van deze wetgeving is het zowel privaatrechtelijk als publiekrechterlijk mogelijk om kosten te verhalen op zelfrealisatoren. Privaatrechterlijk middels een exploitatieovereenkomst in zowel in anterieure als in de posterieure fase. Publiekrechterlijk op basis van het exploitatieplan. Deze handelingen worden toegelicht in de reguliere rapportages (jaarrekening, bedrijfsvoeringrapportages / burap / projectkaarten en nota grondexploitatie). De nota grondbeleid wordt geactualiseerd, waarin de (financiële) spelregels nogmaals ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Erfbebouwingsregelingen homogene woonwijken Vaststellen uniforme beleidsregels inzake erfbebouwing en bedrijfs- en beroepsmatige activiteiten in verschillende ruimtelijke situaties geen Algemene pachtvoorwaarden Vaststellen uniforme voorwaarden inzake pacht Artikel 2 Innen pachtprijzen conform pachtovereenkomst. Artikel 8 lid 1 Betalen kosten van benoemde reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan in het verpachte begrepen opstallen. Artikel 9 lid 1 Betaling brandschade van het verpachte, met uitzondering van brandschade a.g.v. benoemde aansprakelijkeheden van de pachter (vb. opzet of goedvinden pachter) Artikel 11 lid 3 20

21 Gemaakte gemeentelijke kosten tot nakoming ten laste brengen van pachter. Artikel 13 lid 1,2 Vergoeden schade a.g.v. gemeentelijk tekortschieten in nakoming van een uit de pachtovereenkomst voortvloeiende verplichting. Artikel 14 Innen boete a.g.v. tekortkoming pachter in de nakoming van een verplichting. Artikel 20 Betalen zakelijke lasten en belastingen, de ruilverkavelingslasten en de lasten van landinrichting voor zover op grond van een bepaling van dwingend recht voor rekening van de verpachter komen. Artikel 21 Betaling kosten wijzigingsovereenkomst (inclusief verschuldigd recht aan grondkamer) a.g.v. verhoging van de pachtprijs. Verordening op de heffing en invordering van haven en kadegeld 2013 Havengeld Heffen van rechten voor het gebruik maken van de havens met een vaartuig in onze gemeente en/of het gebruik maken van de havens voor het innemen van een ligplaats met een pleziervaartuig Kadegeld Heffen van rechten voor het opslaan, laden of lossen van goederen en andere voorwerpen op kaden, steigers en oevers, bij de gemeente in eigendom of in beheer en onderhoud. Artikel 2 Belastbaar feit Heffen van rechten voor het gebruik maken van de havens met een vaartuig, alsmede voor het opslaan, laden of lossen van goederen en andere voorwerpen op kaden, steigers en oevers, bij de gemeente in eigendom of in beheer en onderhoud. Artikel 5 Tijdstip van betalen Bij het in rekening brengen van de rechten de daarbij behorende betalingstijdstippen in acht nemen. Artikel 6 Heffingsmaatstaven Heffen naar laadvermogen, het aantal te laden of te lossen containers en t.a.v. een pleziervaartuig, naar de oppervlakte van het vaartuig. Artikel 7 Onderdelen van tijdvakken en eenheden Bij de berekening van het verschuldigde recht onderdelen van tijdvakken en eenheden voor één geheel rekenen. Artikel 8 Tarief Bij het in rekening brengen van de rechten de vastgestelde tarieven toepassen. 21

INVENTARISATIE GEMEENTELIJKE WET- EN REGELGEVING. geïnventariseerd oktober 2012

INVENTARISATIE GEMEENTELIJKE WET- EN REGELGEVING. geïnventariseerd oktober 2012 INVENTARISATIE GEMEENTELIJKE WET- EN REGELGEVING 2012 geïnventariseerd oktober 2012 1 INLEIDING In de circulaire van 24 november 2004 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties staat

Nadere informatie

Normenkader 2010, deel 1 Overzicht wettelijke kaders inzake de rechtmatigheidscontrole van de gemeente Coevorden

Normenkader 2010, deel 1 Overzicht wettelijke kaders inzake de rechtmatigheidscontrole van de gemeente Coevorden Normenkader 2010, deel 1 Overzicht wettelijke kaders inzake de rechtmatigheidscontrole van de In onderstaand overzicht is een inventarisatie gegeven van de relevante algemene wet- en regelgeving in het

Nadere informatie

Overzicht algemeen verbindende voorschriften/verordeningen/regelingen van de gemeente Dongeradeel 2013 (t.b.v. normenkader rechtmatigheidscontrole)

Overzicht algemeen verbindende voorschriften/verordeningen/regelingen van de gemeente Dongeradeel 2013 (t.b.v. normenkader rechtmatigheidscontrole) Overzicht algemeen verbindende voorschriften/verordeningen/regelingen van de gemeente Dongeradeel 2013 (t.b.v. normenkader rechtmatigheidscontrole) Verordening behandeling bezwaarschriften 2010 Financiële

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Overzicht algemeen verbindende voorschriften/verordeningen/regelingen van de gemeente Dongeradeel november 2014 (t.b.v. normenkader rechtmatigheidscontrole) Programma 1 Bestuurszaken Verordening behandeling

Nadere informatie

Belastingverordeningen Brunssum; Deregulerings- en kwaliteitstoets i.v.m. bestuursopdracht deregulering

Belastingverordeningen Brunssum; Deregulerings- en kwaliteitstoets i.v.m. bestuursopdracht deregulering Belastingverordeningen Brunssum; Deregulerings- en kwaliteitstoets i.v.m. bestuursopdracht deregulering Bij de redactie van de belastingverordeningen worden de modellen van de VNG gevolgd. In het algemeen

Nadere informatie

Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel

Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel Nr. 2015/1 Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel In het navolgende overzicht is een inventarisatie gegeven van de in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten

Nadere informatie

BCA/normenkader/wdl

BCA/normenkader/wdl gemeente WW w Oosterhout iiiii11iii min iiiiiiii Aan de gemeenteraad Datum 19 januari 2016 2.5^ JAN. 2016 Onderwerp Vaststelling rechtmatigheid normenkader Uw kenmerk Ons kenmerk BCA/normenkader/wdl 1015083424

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten gemeente Veendam

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten gemeente Veendam Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2010 gemeente Veendam Doel: Het doel van deze verordening is om regels te stellen betreffende directe belasting

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN DE PRECARIOBELASTING 2015 (versie geldig vanaf 1-1-2015)

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN DE PRECARIOBELASTING 2015 (versie geldig vanaf 1-1-2015) VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN DE PRECARIOBELASTING 2015 (versie geldig vanaf 1-1-2015) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel van de Wet milieubeheer; B E S L U I T:

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel van de Wet milieubeheer; B E S L U I T: Besluit Nummer Datum De raad van de gemeente Almere, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Nummer 201218842 a /EDV De raad der gemeente Veendam; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 november 2012; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Wijziging Verordening parkeerbelastingen 2013 Reg.nummer: 99630

Raadsstuk. Onderwerp: Wijziging Verordening parkeerbelastingen 2013 Reg.nummer: 99630 Raadsstuk Onderwerp: Wijziging Verordening parkeerbelastingen 2013 Reg.nummer: 99630 1. Inleiding Met deze wijzigingsverordening op de Verordening parkeerbelastingen 2013 worden enkele correcties in redactie

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2015; De raad van de gemeente Beuningen in openbare vergadering bijeen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2015; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016 Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2016 De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2015; gelet op

Nadere informatie

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a. en b. van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer; b e s l u i t:

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a. en b. van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer; b e s l u i t: RAADSBESLUIT 13R.000392 Agendapunt: Onderwerp: Verordening reinigingsheffingen 2014 De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d. 19 november 2013 van: - burgemeester en wethouders Gelet op

Nadere informatie

GEMEENTE LOPIK. Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2010

GEMEENTE LOPIK. Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2010 Nr.:12.4 GEMEENTE LOPIK Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2010 De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2009;

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 oktober 2007;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 oktober 2007; De gemeenteraad van Bedum; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 oktober 2007; gelet op artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b en 229d, aanhef, eerste

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; Agendanummer: 6b Vergadering: De raad van de gemeente Winsum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de

Nadere informatie

Verordening reinigingsheffingen 2016 gemeente Sliedrecht. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Verordening reinigingsheffingen 2016 gemeente Sliedrecht. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sliedrecht. Nr. 126297 24 december 2015 Verordening reinigingsheffingen 2016 gemeente Sliedrecht De raad van de gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen gemeente Veendam

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen gemeente Veendam Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2010 gemeente Veendam Doel: Het doel van deze verordening is om regels te stellen betreffende de heffing en invordering van rechten ter

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr d.d. 27 september 2016;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr d.d. 27 september 2016; Raadsbesluit 2016 registratienummer: 2016-20418 D E R A A D D E R G E M E E N T E E P E gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 2016-20413 d.d. 27 september 2016; gelet op artikel 229,

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel van de Wet milieubeheer; B E S L U I T:

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel van de Wet milieubeheer; B E S L U I T: Besluit Nummer Datum De raad van de gemeente Almere, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33

Nadere informatie

NORMENKADER GEM.PURMEREND 2010 (NKP-2010) Bijgewerkt tot en met raad van

NORMENKADER GEM.PURMEREND 2010 (NKP-2010) Bijgewerkt tot en met raad van NORMENKADER GEM.PURMEREND 2010 (NKP-2010) Bijgewerkt tot en met raad van 01-07-2010 BESLUIT SPECIFIEKE ACTIVITEITEN PGRAMMA'S / PDUCTEN GEBASEERD OP WETGEVING Gemeenteblad Jaar van vaststelling NAAM REFERENTIE

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 december 2013;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 december 2013; De raad van de gemeente Doetinchem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 december 2013; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en de onderdelen a en b van de Gemeentewet

Nadere informatie

Gemeente Grootegast Verordening reinigingsheffingen 2017

Gemeente Grootegast Verordening reinigingsheffingen 2017 Gemeente Grootegast Verordening reinigingsheffingen 2017 De raad van de gemeente Grootegast; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 november 2016: gelet op artikel 229,

Nadere informatie

Programma Steenwijkerl'ANDERS' zijn actief

Programma Steenwijkerl'ANDERS' zijn actief Steenwijkerl'ANDERS' zijn actief 310 Economisch beleid Marktverordening 2003 2.3, 2.4, 2.9 t/m 2.12, 1.3 t/m 3.13, 4.2, 4.3, 4.4 4.1 - Markten Verordening markt- en staangeld 2015 2 4, 5, 7, 9 6, 8 311

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016 (Gemeenteblad 2016, nr. XXX);

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016 (Gemeenteblad 2016, nr. XXX); Onderwerp Datum 20 december 2016 Verordening op de heffing en invordering van Precariobelasting 2017 Pagina 1 van 7 De raad van Venray, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Nummer 090 G. Afvalstoffenheffing

Nummer 090 G. Afvalstoffenheffing 1Raadsbesluit Raadscommissie 28-10-2015 Nummer 090 G Afvalstoffenheffing Gemeenteraad 10-11-2015 Portefeuillehouder F. Kingma Paragraaf G Lokale lasten De raad van de gemeente Texel: gelezen het advies

Nadere informatie

Raadsbesluit. De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2016 nr.

Raadsbesluit. De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2016 nr. Raadsbesluit De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2016 nr. 9827; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Houten. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Houten. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november ; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman) Vergadering: 5 november 2013 Agendanummer: 5b Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595-447777 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman) Aan

Nadere informatie

Gelet op artikel 228 van de Gemeentewet

Gelet op artikel 228 van de Gemeentewet Gelet op artikel 228 van de Gemeentewet Deze verordening verstaat onder: a. dag: een periode van 24 uren, aanvangende te 00.00 uur, of een gedeelte daarvan; b. week: een periode van zeven achtereenvolgende

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college d.d. 6 november 2012, nummer 194828;

gelezen het voorstel van het college d.d. 6 november 2012, nummer 194828; De raad van de gemeente Leusden; gelezen het voorstel van het college d.d. 6 november 2012, nummer 194828; gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet en artikel

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2015, nummer ;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2015, nummer ; Gemeenteblad 570 DE RAAD VAN DE GEMEENTE VOORST; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2015, nummer 2015-49115; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en

Nadere informatie

Verordening reinigingsheffingen 2014

Verordening reinigingsheffingen 2014 Versie geldig vanaf 1 januari 2014 Verordening reinigingsheffingen 2014 Verantwoordelijke afdeling Plantsoenen en reiniging De getoonde verordeningen zijn een weergave van de actuele situatie. Voor historische

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014, Raadsbesluit Jaar 2014/12/17/09C Onderwerp: Vaststelling verordening reinigingsheffingen 2015 De raad van de gemeente Roerdalen heeft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november

Nadere informatie

Bijlage A Normenkader rechtmatigheid Dinkelland 2013

Bijlage A Normenkader rechtmatigheid Dinkelland 2013 Wonen Grondexploitatie Wet ruimtelijke ordening (WRO) Besluit op de ruimtelijke ordening Wet Administratieve Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) Wonen Straatnaamgeving Woonwagens Leegstandswet Woningwet Huurprijzenwet

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven BBVnr:

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven BBVnr: Raadsvoorstel Onderwerp: Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven 2017 Portefeuillehouder: Keuzenkamp - van Emmerik, T. e-mailadres opsteller: k.djodikromo@bar-organisatie.nl Onderwerp Vaststelling

Nadere informatie

BIJLAGE 1. Overzicht van Wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole van de gemeente Aa en Hunze JR 2016

BIJLAGE 1. Overzicht van Wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole van de gemeente Aa en Hunze JR 2016 Overzicht van Wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole van de JR 2016 n ( / Nee) 1. Bestuur en Algemene Wet Bestuursrecht en Algemene Wet Bestuursrecht Regeling Adviescommissie Bezwaarschriften

Nadere informatie

Jaar: 2010 Nummer: 92 Besluit: Gemeenteraad 11 november 2010 Gemeenteblad VERORDENING PARKEERBELASTINGEN HELMOND 2011

Jaar: 2010 Nummer: 92 Besluit: Gemeenteraad 11 november 2010 Gemeenteblad VERORDENING PARKEERBELASTINGEN HELMOND 2011 Jaar: 2010 Nummer: 92 Besluit: Gemeenteraad 11 november 2010 Gemeenteblad VERORDENING PARKEERBELASTINGEN HELMOND 2011 De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Colofon. Nota lokale heffingen 2015-2018. Uitgave Gemeente Utrecht. Drukwerk RICOH Nederland. Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach

Colofon. Nota lokale heffingen 2015-2018. Uitgave Gemeente Utrecht. Drukwerk RICOH Nederland. Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach Nota lokale heffingen 2015-2018 Colofon Nota lokale heffingen 2015-2018 Uitgave Gemeente Utrecht Drukwerk RICOH Nederland Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach Informatie Gemeente Utrecht Bestuurs-

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2007;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2007; De raad van de gemeente Zaltbommel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2007; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening 2005; b e s

Nadere informatie

Format normen- en toetsingskader gemeente Utrechtse Heuvelrug Bijlage behorende bij controleprotocol voor de jaarrekening 2017

Format normen- en toetsingskader gemeente Utrechtse Heuvelrug Bijlage behorende bij controleprotocol voor de jaarrekening 2017 Format normen- en toetsingskader gemeente Utrechtse Heuvelrug Bijlage behorende bij controleprotocol voor de jaarrekening 2017 Programma Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern 1. Bestuurlijke

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013 (kenmerk );

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013 (kenmerk ); DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013 (kenmerk 380627); gelet op artikel 228a van de Gemeentewet; BESLUIT: vast te

Nadere informatie

Het tarief van de naheffingsaanslag parkeerbelastingen is conform bestendige gedragslijn verhoogd naar het wettelijk vastgestelde maximum van 51,--.

Het tarief van de naheffingsaanslag parkeerbelastingen is conform bestendige gedragslijn verhoogd naar het wettelijk vastgestelde maximum van 51,--. Raadsvoorstel 116 Vergadering 5 november 2009 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening Parkeerbelastingen Helmond 2010 B&W vergadering : 8 september 2009 Dienst / afdeling : MO/BV Aan de gemeenteraad, In 2008

Nadere informatie

Gezien het vorenstaande stellen wij u voor, overeenkomstig het eenstemmige advies van de commissie voor Financiën, het volgende besluit te nemen:

Gezien het vorenstaande stellen wij u voor, overeenkomstig het eenstemmige advies van de commissie voor Financiën, het volgende besluit te nemen: rv 333 Gemeentelijke Belastingdienst nr. 940331 Den Haag, 11 oktober 1994 Aan de gemeenteraad Vaststelling Verordening hondenbelasting Overeenkomstig hetgeen wij reeds opmerkten bij de budgetprognose 1994-1998

Nadere informatie

Raadsvoorstel 78L. Gemeenteraad. Vergadering 3 november 2016 verbeterd exemplaar. Onderwerp : Verordening Parkeerbelastingen Helmond 2017

Raadsvoorstel 78L. Gemeenteraad. Vergadering 3 november 2016 verbeterd exemplaar. Onderwerp : Verordening Parkeerbelastingen Helmond 2017 Raadsvoorstel 78L Vergadering 3 november 2016 verbeterd exemplaar Gemeenteraad Onderwerp : Verordening Parkeerbelastingen Helmond 2017 B&W vergadering : 11 oktober 2016 Dienst / afdeling : FIN.BEL Aan

Nadere informatie

Normenkader Overzicht externe regelgeving. Bijlage bij B&W besluit normenkader 2017 Zaak Nr. Naam regeling. 1.

Normenkader Overzicht externe regelgeving. Bijlage bij B&W besluit normenkader 2017 Zaak Nr. Naam regeling. 1. Zaak 363083 Normenkader 2017 Overzicht externe regelgeving 1. Gemeentewet 2. Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 3. Algemene wet bestuursrecht 4. Europese richtlijn inzake staatssteun

Nadere informatie

Besluit: vast te stellen de: VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN AFVALSTOFFENHEFFING EN REINIGINGSRECHTEN (REINIGINGSHEFFINGEN) 2016

Besluit: vast te stellen de: VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN AFVALSTOFFENHEFFING EN REINIGINGSRECHTEN (REINIGINGSHEFFINGEN) 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Baarn. Nr. 116312 4 december 2015 Gemeente Baarn - Belastingverordeningen 2016 - Verordening op de heffing en de invordering van Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014; De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014; gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2015; De raad van de gemeente Woensdrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2015; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

Nadere informatie

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening Boxtel 1996; Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2013

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening Boxtel 1996; Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2013 Ag. nr.: 9.1 1210401 Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4-9-12; gehoord de commissie Bestuurlijke Zaken; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Overzicht vastgestelde beleidsnota s gemeente Dronten

Overzicht vastgestelde beleidsnota s gemeente Dronten Overzicht vastgestelde beleidsnota s gemeente Dronten Wilt u over één van de plannen meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Dronten. Algemeen Bestuur Financiële verordening 2016 Verordening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016 (Gemeenteblad 2016, nr. XXX);

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016 (Gemeenteblad 2016, nr. XXX); Onderwerp Datum 20 december 2016 Verordening op de heffing en invordering van Afvalstoffenheffing 2017 Pagina 1 van 8 De raad van Venray, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november

Nadere informatie

REINIGINGSHEFFINGEN DE RAAD VAN DE GEMEENTE SCHINNEN; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014;

REINIGINGSHEFFINGEN DE RAAD VAN DE GEMEENTE SCHINNEN; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; REINIGINGSHEFFINGEN DE RAAD VAN DE GEMEENTE SCHINNEN; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en

Nadere informatie

Verordening reinigingsheffingen gemeente Overbetuwe 2016

Verordening reinigingsheffingen gemeente Overbetuwe 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Overbetuwe. Nr. 118833 10 december 2015 Verordening reinigingsheffingen gemeente Overbetuwe 2016 Ons kenmerk: 15RB000105 Nr. 10c De raad van de gemeente Overbetuwe;

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PRECARIOBELASTING 2018

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PRECARIOBELASTING 2018 RAADSBESLUIT Datum en nummer 14 december 2017, nummer De raad van de gemeente Papendrecht, gelezen het voorstel van het college van 14 november 2017, gelet op artikel 228 van de Gemeentewet, besluit: vast

Nadere informatie

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld;

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 07-104; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; overwegende dat de verordening op de uitgangspunten

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 november 2016, nummer ;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 november 2016, nummer ; Gemeenteblad 594 DE RAAD VAN DE GEMEENTE VOORST; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 november 2016, nummer 2016-47779; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten Artikel 1. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017 Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Brummen Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van leges Citeertitel

Nadere informatie

Precariobelasting. Meer dan alleen het genereren van belastingopbrengsten

Precariobelasting. Meer dan alleen het genereren van belastingopbrengsten Precariobelasting Meer dan alleen het genereren van belastingopbrengsten Inhoud presentatie Belastingen van gemeenten Wat is precariobelasting? Wetsgeschiedenis Rechtsgrond, karakter en doel Belastingplicht

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude VERORDENING PRECARIOBELASTING 2016.

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude VERORDENING PRECARIOBELASTING 2016. VERORDENING PRECARIOBELASTING 2016. De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 oktober ; Gelet op artikel 228 van

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2016

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Schinnen. Nr. 46 4 januari 2016 Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2016 DE RAAD VAN DE GEMEENTE SCHINNEN;

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van reinigingsheffingen 2015

Verordening op de heffing en invordering van reinigingsheffingen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Horst aan de Maas. Nr. 77552 24 december 2014 Verordening op de heffing en invordering van reinigingsheffingen 2015 raadsbesluit Bijlage van gemeenteblad 2014,

Nadere informatie

Reinigingsheffingen. gelet op artikel van de Wet milieubeheer en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet

Reinigingsheffingen. gelet op artikel van de Wet milieubeheer en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet 1Raadsbesluit 102 I Behandelschema Reinigingsheffingen Raadscommissie 29-10-2014 Gemeenteraad 11-11-2014 Portefeuillehouder F. Kingma Paragraaf G Lokale lasten De raad van de gemeente Texel: gelezen het

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING RAADSVOORSTEL MET VERORDENING Raadsvergadering : 21 november 2016 Agendapunt : Onderwerp : Verordening rioolheffing Opsterland 2017 Portefeuillehouder : Rob Jonkman Voorstel 1. De Verordening rioolheffing

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2010

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2010 Raadsbesluit nr. 10 k Betreft: Verordening precariorechten 2010 De raad van de gemeente Tynaarlo; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2009; gelet op artikel

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010.

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010. De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; gelet op 229, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet ; B e s l u i t : vast te stellen de: eerste

Nadere informatie

Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2017

Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2017 Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2017 De raad van de gemeente Nederweert; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016, nummer B&W-16-00982;

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2013.

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2013. RAADSVOORSTEL 12.0127 Rv. nr.:12.0127 B&W-besluit d.d.:20-11-2012 B&W-besluit nr.:12.1110 Naam programma +onderdeel: Bereikbaarheid Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen

Nadere informatie

2. De Verordening brandweerrechten 2011 De algemene verhoging van 1½% wordt ook voor de tarieven van de brandweerrechten doorgevoerd.

2. De Verordening brandweerrechten 2011 De algemene verhoging van 1½% wordt ook voor de tarieven van de brandweerrechten doorgevoerd. Aan de raad AGENDAPUNT 7.9 ALDUS BESLOTEN 9 DECEMBER 2010 Belastingverordeningen 2011 Voorstel: de belastingverordeningen 2011 vaststellen. Jaarlijks doen wij u voorstellen om de diverse belastingtarieven

Nadere informatie

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2006;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2006; Sector/afdeling: PZ/GB Nr: 125838-g De raad van de gemeente Hengelo; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2006; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Zaaknummer 56852 Afdeling Belastingen Ede, 10-11- De raad van de gemeente Ede: gelezen het voorstel Gemeentelijke Belastingverordeningen 2017 van burgemeester en wethouders d.d. 25-10-, met zaaknummer

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 gemeente Harderwijk

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 gemeente Harderwijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Harderwijk. Nr. 79998 24 december 2014 Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk;

Nadere informatie

Overige relevante gemeentelijke regelingen die betrekking hebben op dit onderwerp

Overige relevante gemeentelijke regelingen die betrekking hebben op dit onderwerp Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2014 Status In werking Algemene informatie Deze verordening regelt de hoogte, de heffing en invordering van belasting die wordt geheven ter

Nadere informatie

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer december 2014

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer december 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 15 22 december 2014 Verordening op de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2015 De raad der gemeente Bergeijk;

Nadere informatie

PARAGRAAF 1 : LOKALE HEFFINGEN

PARAGRAAF 1 : LOKALE HEFFINGEN PARAGRAAF 1 : LOKALE HEFFINGEN Inleiding In deze paragraaf volgt een overzicht van de in onze gemeente gehanteerde heffingen. Daarna worden de ontwikkelingen van de onroerende-zaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing

Nadere informatie

Parkeerverordening Venray 2016

Parkeerverordening Venray 2016 Onderwerp Datum 3 november 2015 Parkeerverordening Venray Pagina 1 van 5 De raad van Venray, gelezen het advies van het college van burgemeester en wethouders, gelezen het advies van de commissie Werken

Nadere informatie

* Algemene wet bestuursrecht fractieondersteuning. Inkopen en contractbeheer * EU-aanbestedingsregels * Mandateren en budgetteren

* Algemene wet bestuursrecht fractieondersteuning. Inkopen en contractbeheer * EU-aanbestedingsregels * Mandateren en budgetteren Bijlage; inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole (normenkader 2014) Programma 0. Algemeen bestuur * Verordening op fractieondersteuning Bestuursorganen Bestuurlijke

Nadere informatie

Mandaatbesluit 2014 (Maatschappelijke ontwikkeling) 1 Versie: 1 oktober juli 2014

Mandaatbesluit 2014 (Maatschappelijke ontwikkeling) 1 Versie: 1 oktober juli 2014 Mandaatbesluit 2014 (Maatschappelijke ontwikkeling) 1 Versie: 1 oktober juli 2014 HOOFDSTUK 4: Maatschappelijke ontwikkeling 4.1 Mens en Wijk 4.1.1 Het beslissen op aanvragen voor - en aanpassing van reeds

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders met nummer ; besluit :

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders met nummer ; besluit : De raad van de gemeente Gooise Meren; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders met nummer 513963; gelet op de artikel 225 van de Gemeentewet besluit : vast te stellen de volgende verordening:

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015; VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN 2016

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015; VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN 2016 Onderwerp: Verordening Parkeerbelastingen Oss 2016 Volgnummer Dienst/afdeling G/ID De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015; gelet op het advies

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet; besluit:

GEMEENTEBLAD. gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet; besluit: Officiële uitgave van de gemeente Maassluis GEMEENTEBLAD Nummer: 36 Datum bekendmaking: 18 december 2013 Onderwerp: Verordening reinigingsrechten 2014 De Raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel

Nadere informatie

"Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2017"

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zundert. Nr. 181501 22 december 2016 "Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2017" De raad van de gemeente

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Raadsbesluit De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november, en nr 1209 8 RV gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en

Nadere informatie

RAADSBESLUIT 14R.00481

RAADSBESLUIT 14R.00481 RAADSBESLUIT 14R.00481 Gemeente Woerden 14R.00481 ^ 3 gemeente WOERDEN Agendapunt: hl- Onderwerp: Verordening rioolheffing 2015 De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d. 18 november 2014

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Verordening reinigingsheffingen gemeente Overbetuwe 2009 Ons kenmerk: 08rb000451 Nr. 11C De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 4 november

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5. Doetinchem, 28 november 2012 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012. Belastingverordeningen 2013

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5. Doetinchem, 28 november 2012 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012. Belastingverordeningen 2013 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012 Belastingverordeningen 2013 Voorstel: de belastingverordeningen 2013 vaststellen. Door de jaarlijks terugkerende begrotingsbehandelingen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 september 2008;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 september 2008; Sector/afdeling: PZ/GB Nr.: 241119 De raad van de gemeente Hengelo; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 september 2008; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en

Nadere informatie

Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2015

Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2015 Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2015 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2014, met kenmerk AP020;

Nadere informatie

Belastingen. Eigendom. Openbare Werken

Belastingen. Eigendom. Openbare Werken Belastingen. Eigendom. Openbare Werken... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bestuur/Administratie... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Buitenland... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Cultuur (natuur-zeden-onderscheidingen-

Nadere informatie

Verordening parkeerbelastingen

Verordening parkeerbelastingen Verordening parkeerbelastingen De raad van de gemeente Etten-Leur; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2011; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN 2018

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN 2018 Onderwerp: Besluit tot vaststelling van de verordening Parkeerbelastingen Oss 2018 Volgnummer Dienst/afdeling IBOR/SLWE De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Gemeente Almere. Besluit. De raad van de gemeente Almere, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders: B E S L U I T: Pagina 1

Gemeente Almere. Besluit. De raad van de gemeente Almere, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders: B E S L U I T: Pagina 1 Besluit Nummer Datum De raad van de gemeente Almere, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders: B E S L U I T: 1 gelet op artikel 225 van de Gemeentewet; vast te stellen de: VERORDENING op de

Nadere informatie

Portefeuillehouder: N.R. Werkman Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Portefeuillehouder: N.R. Werkman Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman) Vergadering: 4 november 2008 Agendanummer: 4b Status: bespreekstuk Portefeuillehouder: N.R. Werkman Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595-447729 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Nadere informatie

Voorgestelde wijzigingen verordening: Was-wordt lijst verordening raadsleden en wethouders

Voorgestelde wijzigingen verordening: Was-wordt lijst verordening raadsleden en wethouders Voorgestelde wijzigingen verordening: Was-wordt lijst verordening raadsleden en wethouders MyCORSA-nummer: 2015-25187 Behandelaar: Hieke Ferwerda Artikel verordening Artikel nieuwe verordening Korte omschrijving

Nadere informatie