INVENTARISATIE GEMEENTELIJKE WET- EN REGELGEVING. geïnventariseerd oktober 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INVENTARISATIE GEMEENTELIJKE WET- EN REGELGEVING. geïnventariseerd oktober 2013"

Transcriptie

1 INVENTARISATIE GEMEENTELIJKE WET- EN REGELGEVING 2013 geïnventariseerd oktober

2 INLEIDING In de circulaire van 24 november 2004 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties staat dat de accountant (naast zijn onderzoek van het getrouwe beeld) de financiële rechtmatigheid toetst van en die leiden tot financiële transacties die in de jaarrekening worden verwoord. Hij gaat dus na of besluiten in overeenstemming met de wet en regelgeving tot stand zijn gekomen en hij richt zich daarbij op de financiële en. Op grond van een door de raad vastgesteld overzicht van voor de gemeente geldende regelgeving dient de accountant de uitvoering van het college te toetsen. Naast de weten regelgeving van hogere overheden dient uiteraard ook getoetst te kunnen worden aan de regelgeving van de gemeente zelf en met name gaat het dan om de financiële en in die regelgeving. In deze rapportage zijn alle door de raad vastgestelde gemeentelijke verordeningen en regels geïnventariseerd. Van een aantal verordeningen geldt dat ze wel relevant zijn in het kader van de rechtmatigheid maar dat ze geen betrekking hebben op financiële en in directe zin. Dat zijn de verordeningen en regels met daarin de spelregels die door het college en de organisatie in acht genomen dienen te worden. Voor een belangrijk deel betreffen die de bedrijfsvoering en administratieve organisatie. Deze verordeningen zijn wel geïnventariseerd zodat het overzicht compleet is maar worden elders in de juiste context van de rechtmatigheid geplaatst. 2

3 PROGRAMMA I KERNWAARDEN 5 Verordening op het raadgevend correctief referendum 5 Archiefverordening Gemeente Waalwijk Verordening commissie bezwaarschriften 5 Verordening burgerinitiatief 5 Inspraakverordening 5 Verordening op de behandeling van klachten 5 Verordening Gemeentelijke Basis Administratie persoonsgegevens 6 Verordening straatnaamgeving 6 Delegatiebesluit Delegatie medebewindsbevoegdheden 6 Verordening erepenning en ereteken 6 Verordening op de rekenkamercommissie 6 Reglement vaste commissies van advies 6 Verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden gemeente Waalwijk Algemene Plaatselijke Verordening 7 Verordening inzake speelautomatenhallen 7 Speelautomatenverordening Waalwijk 8 Destructieverordening 8 Verordening Brandweerrechten Brandbeveiligingsverordening 8 Verordening gemeentelijke onderscheidingen 8 Regeling sanctiebeleid gemeente Waalwijk Mandaatregister gemeente Waalwijk PROGRAMMA 3 WELZIJN Monumentenverordening 10 Subsidieverordeningen gemeentelijke monumenten en beeldbepalende zaken 10 Algemene subsidieverordening Waalwijk Subsidieregeling Welzijn Waalwijk Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk gemeente Waalwijk Verordening Wet inburgering gemeente Waalwijk 12 Plan schuldhulpverlening gemeente Waalwijk Verordening Participatie schoolgaande kinderen 2012 gemeente Waalwijk PROGRAMMA 4 ZORG EN VOLKSGEZONDHEID Verordening voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk Besluit Wmo 15 PROGRAMMA 5 SCHOLING Verordening leerlingenvervoer 16 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 16 Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid 17 PROGRAMMA 6 SPORT Subsidieverordening Sport 19 Tarievenregeling sport PROGRAMMA 7 WERKEN Bouwverordening 20 Exploitatieverordening 20 Erfbebouwingsregelingen homogene woonwijken 20 Algemene pachtvoorwaarden 20 Verordening op de heffing en invordering van haven en kadegeld Verordening op de heffing en invordering van marktgelden

4 Marktverordening 22 Verordening winkeltijden Waalwijk 22 PROGRAMMA 8 BEHEER OPENBARE RUIMTE Beheersverordening begraafplaatsen Verordening op de heffing en invordering lijkbezorgingsrechten Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing Verordening op de heffing en invordering van rioolrechten Verordening regelende de tarieven voor het gebruik van de milieustraat, het ophalen van grof huisvuil en het beschikbaar stellen en ledigen van minicontainers voor het kantoor-, winkel- en dienstenafval, alsmede voor het verstrekken van extra containers 24 PROGRAMMA 9 VERKEER Parkeerverordening Waalwijk Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen Havenverordening 25 Telecommunicatieverordening 25 PROGRAMMA 10 RUIMTELIJKE STRATEGIE Procedureverordening planschadevergoeding 26 PROGRAMMA 11 FINANCIËN Verordening op de heffing en invordering van de onroerende-zaakbelastingen Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting Verordening op de heffing en invordering van leges Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting Verordening op de heffing en invordering van woonforensenbelasting Verordening op de heffing en invordering van Precariobelasting en retributies Verordening reclamebelasting Treasurystatuut 29 Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 30 Verordening reinigingsrechten Verordening Duurzaamheidslening Waalwijk Verordening bestuursrechterlijke geldschulden 31 Verordeningen en regels met toe te passen spelregels 31 4

5 PROGRAMMA I KERNWAARDEN Verordening op het raadgevend correctief referendum De verordening geeft wanneer in Waalwijk een referendum kan (kon) worden gehouden. Art. 3 Na vaststelling dat er een referendum zal worden gehouden, stelt de raad een budget ter beschikking voor de voorlichting en organisatie van een referendum. Archiefverordening Gemeente Waalwijk 2006 Archiefverordening ingevolge de artikels 30 en 32 van de Archiefwet Aanwijzing archiefbewaarplaats; Zorg van B & W voor archiefbescheiden,beheer archiefbewaarplaats; beheer archiefbewaarplaats;toezicht op het beheer van niet overgebrachte archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats Geen Verordening commissie bezwaarschriften Verordening legt de handelswijze van de commissie bezwaarschriften vast. Geen Verordening burgerinitiatief Het burgerinitiatief stelt burgers in de gelegenheid om een onderwerp of voorstel op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. Geen Inspraakverordening Regelt wanneer en op welke manier inspraak in Waalwijk mogelijk is. Geen Verordening op de behandeling van klachten de verordening regelt hoe klachten over gedragingen van ambtenaren en bestuurders, binnen de gemeente Waalwijk behandeld worden. Geen 5

6 Verordening Gemeentelijke Basis Administratie persoonsgegevens Regeling systematische verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers geen Verordening straatnaamgeving Voor het verkeer openstaande wegen etc. voorzien van een straatnaam geen Delegatiebesluit 2004 Regelt de overdracht van bevoegdheden van raad naar college. geen directe financiële gevolgen. Wel mogelijk indirecte financiële gevolgen bij onbevoegd genomen besluiten. Delegatie medebewindsbevoegdheden Regelt de overdracht van bevoegdheden van raad naar college uit medebewindswetten. geen directe financiële gevolgen. Wel mogelijk indirecte financiële gevolgen bij onbevoegd genomen besluiten. Verordening erepenning en ereteken Verordening regelt wanneer erepenning en ereteken worden toegekend. geen Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie Verordening regelt werkwijze gemeentelijke rekenkamer. geen Reglement vaste commissies van advies Geeft handelswijze voor adviescommissies Geen Verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden gemeente Waalwijk 2003 Regulering onkosten en faciliteiten d.m.v. Handboek bruikleen en declaratie

7 Artikelen 8, 9 21 en 22 Bruikleen van computer en randapparatuur vergoeden van kosten computer(gebruik) aan burgemeester, wethouders en raads- en commissieleden Artikel 23 Bruikleen mobiele telefoon Vergoeden kosten mobiele telefoon aan burgemeester en wethouders Artikelen 7, 20, 31 Scholingskosten Vergoeden van kosten van cursus, congres, seminar of symposium aan burgemeester, wethouders, raads- en commissieleden Artikelen 5, 6, 17, 18 en 30 Reis- en verblijfkosten Verstrekken van reis- en/of verblijfkosten aan burgemeester, wethouders raads- en commissieleden Artikel 3 Lunch en diner (niet in kader van dienstreizen) omgaan met het uit eten nemen van een collega of zakenrelatie van burgemeester of wethouder, niet in kader van een dienstreis Artikelen 12 en 24 Kinderopvang Verstrekken van een tegemoetkoming in kosten kinderopvang van burgemeester, wethouders en raadsleden Gemeentelijke creditcard Gebruik creditkaart (tegoed van circa 500,--) door burgemeester Artikel 28 Regeling outplacement gewezen wethouders Vergoeden van kosten outplacementactiviteiten voor gewezen wethouders Artikel 13 Spaarloonregeling Deelname aan spaarloonregeling door burgemeester, wethouders en raadsleden Algemene Plaatselijke Verordening 2012 De APV geeft regels inzake openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid en bescherming van het milieu voor het grondgebied van Waalwijk. Art. 6.1 APV Geldboete Verordeningen inzake speelautomatenhallen De verordening geeft regels met betrekking tot speelautomatenhallen in de gemeente Waalwijk 7

8 Art. 2 Geldboete Speelautomatenverordening Waalwijk (ingetrokken per ) De verordening regelt in welke inrichtingen welke speelautomaten zijn toegestaan. Geen Destructieverordening 2006 Vaststellen regels bij aangifte destructiemateriaal Geen Verordening Brandweerrechten 2006 Doorberekenen van kosten die de brandweer maakt met betrekking tot dienstverlening en/of het in bruikleen geven van materialen Artikel 1 Het heffen van rechten voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde middelen en /of rechten voor het genot van door de gemeentelijke brandweer verstrekte diensten Brandbeveiligingsverordening 2012 Vloeit voort uit artikel 12 van de Brandweerwet De verordening kan regels bevatten omtrent het voorkomen, beperken en bestrijden van brand. Geen Verordening gemeentelijke onderscheidingen Vloeit voort uit artikel 149 van de Gemeentewet. De verordening bevat regels omtrent het toekennen van een gemeentelijke onderscheiding. FINANCIELE BEHEERSHANDELINGEN: Geen Regeling sanctiebeleid gemeente Waalwijk De verordening stelt regels met betrekking tot het reintegratiebeleid bij de bovenwettelijke werkloosheidsregeling 8

9 FINANCIELE BEHEERSHANDELINGEN: Geen Mandaatregister gemeente Waalwijk 2013 Dit register bevat een overzicht van de gemandateerde bevoegdheden (gemeente Waalwijk). FINANCIELE BEHEERSHANDELINGEN: Geen 9

10 PROGRAMMA 3 WELZIJN Monumentenverordening 2010 De verordening geeft regels over het behoud, bescherming en wijzigingen van monumentale objecten die vanwege hun schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde van betekenis zijn. Artikel 26 lid 1 Betalen schadevergoeding aan belanghebbende a.g.v. weigering van B&W tot verlening vergunning tot wijziging, afbraak of verwijdering van een gemeentelijk monument of schade a.g.v. aanvullende voorschriften, die redelijkerwijze niet of geheel ten laste van de belanghebbende behoren te blijven. Artikel 27 Opleggen/innen van geldboete van de tweede categorie bij handelen in strijd met benoemde artikelen (9 en 23 inzake mutaties aan gemeentelijke monumenten of beeldbepalende zaken). Subsidieverordeningen gemeentelijke monumenten en beeldbepalende zaken Vaststellen uniforme regels voor de uitbetaling van restauratie- en onderhoudssubsidies van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende zaken. Artikel 4 lid 4 Betalen voorschot van ten hoogste 60% van het totale subsidiebedrag, indien de voorgang van de werkzaamheden dat rechtvaardigd. Artikel 7 Uitbetalen subsidie inzake restauratie- en onderhoudskosten beschermde gemeentelijke monumenten en beeldbepalende zaken. Het vaststellen van de hoogte van het subsidiebedrag is uitgewerkt in artikel 9 t.a.v. restauratie en in artikel 13 t.a.v. onderhoud. Artikel 10 Subsidiepercentage en -maximum instandhouding Het College kan eenmaal per 7 jaar subsidie verlenen voor de instandhoudingskosten. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele instandhoudingskosten, ten hoogste 7.500,--. In daarvoor naar het oordeel van het Ciollege in aanmerking komende bijzonder gevallen kan de subsidie op een hoger bedrag worden vastgesteld dan voortvloeit uit de toepassing van het voorgaande. 10

11 Artikel 11 Subsidiepercentage en -maximum bouwhistorisch/archeologisch onderzoek Voor een gemeentelijk monument of een pand met bijzonder historisch waarden kan een subsidie worden verleend in de kosten voor een bouwhistorisch/archeologisch onderzoek. De subsidie bedraagt maximaal 50% van het totale onderzoek, met een maximum van 3.000,--. In daarvoor naar het oordeel van het College in aanmerking komende bijzonder gevallen kan de subsidie op een hoger bedrag worden vastgesteld dan voortvloeit het voorgaande. Artikel 21 Voorschot In daarvoor naar het oordeel van het College in aanmerking komende gevallen kan op schriftelijk verzoek van de aanvrager, indien 50% of meer van de in de aanvraag vermelde werkzaamheden zijn verricht en akkoord bevonden, een voorschot op de subsidie worden verstrekt van maximaal 50% van de verleende subsidie. Algemene subsidieverordening Waalwijk 2010 en subsidieregeling maatschappelijke ontwikkeling 2011 en verdeelbesluit subsidieplafonds 2011 Het vastleggen van de procedures binnen het subsidieproces Artikel 2 Reikwijdte verordening Artikel 6 Indieningstermijn Artikel 7 De te verstrekken gegevens samenhangend met artikel 9 Artikel 9 Beslistermijn samenhangend met artikel 7 Artikel 10 Aanvullende weigeringsgronden Artikel 11 Opleggen verplichtingen Artikel 12 Verlenen van voorschotten Artikel 13 Indieningstermijnen Artikel 16 De te verstrekken gegevens samenhangend met artikel 15 Artikel 14 Beslistermijn samenhangend met artikel 15 Artikel 15 Ambtshalve vaststelling samenhangend met artikel 15 Artikel 17 Termijn verrekening betaalde voorschotten Artikel 19 Budgetsubsidies Artikel 20 Exploitatiesubsidies Artikel 22 Eenmalige subsidies Artikel 21 Waarderingssubsidies Artikel 24 Vermogensvorming Artikel 27 Periodiek verslag Subsidieregeling Welzijn Waalwijk 2006 Vastleggen subsidiecriteria die mede bepalend zijn voor de hoogte van de subsidie. 11

12 Artikel 1.2. Artikel 1.3 Artikel 1.4 Artikel 3.1 t/m 3.14 Artikel 4.1 t/m 4.6 Artikel 5.1 t/m 5.6 Artikel 6.1 t/m 6.4 Artikel 8.1 t/m 8.2 Artikel 10.1 t/m 10.2 Artikel 12.1 t/m 12.2 Reikwijdte Verplichting kosteloos medewerking verlenen herdenking/festiviteit. Wijziging ledentaantal Kunstzinnige vorming Oudheidkunde/ volksfeesten Sociaal Cultureel werk Maatschappelijk werk Allochtonenwerk Jeugdwerk Volksgezondheid Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk gemeente Waalwijk Gemeentelijke regeling als gevolg van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) en de kwaliteitsteisen die de Wet Kinderopvang (WK) stelt ten aanzien van kinderopvang specifiek voor peuterspeelzalen geen Verordening Wet kinderopvang (ingetrokken per ) Gemeentelijke regeling om te voorzien in een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang voor doelgroepen NANCIËLE BEHEERSHANDELINGEN: Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Te verstrekken gegevens bij aanvraag Besluit tot verlening tegemoetkoming Weigeringsgrond Ingangsdatum tegemoetkoming Periode voor tegemoetkoming Omvang van de kinderopvang Inhoud beschikking Bevoorschotting Vaststelling tegemoetkoming Verrekening voorschotten Inlichtingsplicht Uitvoeringsnotitie inburgering in de gemeente Waalwijk DOELSTELLING NOTITIE: De notitie Wet inburgering Wet inburgering Gemeente Waawlijk heeft tot doel te verduidelijken wat de nieuwe Wet inburgering, welke per 1 januari 2007 van kracht is geworden, betekent voor zowel in de inburgeringsplichtigen en inburgeringsbehoeftigen in de gemeente Waalwijk. Vanaf 1 januari 2009 maakt de Wet inburgering onderdeel uit van de Wet participatiebudget. Het Ministerie van VROM maakt door middel van een beschikking bekend hoe hoog de Rijksbijdrage is voor het komend jaar. 12

13 De gemeente heeft voor het vormgeven van het inburgeringsbeleid de beschikking over een rijksbijdrage toegevoegd aan het participatiebudget. Dit budget bestaat uit een rijksbijdrage voor de educatieve- en welzijnscomponent. De inzet van deze middelen dienen binnen de wettelijk vastgestelde marges en voorwaarde conform het Besluit participatiebudget te geschieden. Verordening Wet inburgering gemeente Waalwijk 2010 DOELSTELLING VERODENING: Deze verordening stelt regels met betrekking tot de informatieverstrekking door de gemeente aan inburgeringsplichtigen, het aanbieden van een inburgeringsvoorziening of taalkennisvoorziening aan inburgeringsplichtigen en de rechten en plichten van de inburgeringsplichtige voor wie een inburgeringsvoorziening of taalkennisvoorziening is vastgesteld. FINANCIELE BEHEERSHANDELINGEN: Artikel 5 Artikel 9 Artikel 10 De inning van de eigen bijdrage De hoogte van de bestuurlijke boete en de verschillende overtredingen Verhoging van de bestuurlijke boete bij herhaling van de overtreding 13

14 PROGRAMMA 4 ZORG EN VOLKSGEZONDHEID Verordening inspraak integraal Wmo beleid Op grond van artikel 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning is bepaald dat inwoners, cliënten en belangenorganisaties betrokken moeten worden bij de beleidsvoering Wmo. Het doel van de verordening Wmo adviesraad gemeente Waalwijk ( ) is te komen tot een, vanuit een onafhankelijke positie, zo optimaal mogelijke betrokkenheid van inwoners, cliënten en belangenorganisaties, inclusief kwetsbare burgers bij het voorbereiden, vaststellen, uitvoeren en evalueren van het Wmo beleid Artikel 7 In dit artikel is de jaarlijkse vergoeding van de gemaakte kosten door WMO adviesraad Waalwijk geregeld. Verordening Lokaal Inkomensondersteuningsbeleid. Met de invoering van de Wet werk en bijstand met ingang 1 januari 2004 is het niet toegestaan om als gemeente inkomensondersteuningsbeleid te voeren. In het kader van het gemeentelijk Armoedebeleid is de PasWijzer als participatieinstrument hiervoor in de plaats gekomen. Verordening voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2013 de verplichting van het gemeentebestuur om personen met een aantoonbare beperking door het treffen van voorzieningen een gelijkwaardige uitgangspositie te verschaffen ten opzichte van mensen zonder beperkingen in een gelijkwaardige situatie, zodat zij zelfredzaam zijn en in staat tot maatschappelijke participatie. Artikel 2.3 In dit artikel is de uitbetaling van de financiële tegemoetkoming geregeld. Artikel 2.1 In dit artikel is vastgelegd dat B&W aan de Wmo gerechtigde een eigen bijdrage bij hulp bij het huishouden en woonvoorzieningen kunnen vragen zoals opgenomen in het Besluit maatschappelijke ondersteuning. Deze grens van de maximaal op te eigen bijdragen in opgenomen in de Algemene Maatregel van Bestuur: Besluit Maatschappelijk Ondersteuning. Artikel 3.1. In het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk is de vaststelling de omvang van de hoogte van het persoonsgebonden budget bij hulp bij het huishouden opgenomen Artikel 4.1. In dit artikel van het Besluit is aangegeven welke kosten meegenomen worden bij de bepaling van de hoogte van de financiële tegemoetkoming. Nadere uitwerking van de extra bouwkosten vindt plaats in bijlage 2 van het Besluit. Artikel

15 In dit artikel van het Besluit zijn de kosten in verband met verhuizing en herinrichting bepaald Artikel 4.6. In dit artikel van het Besluit zijn de kosten in verband met onderhoud, keuring en reparatie voor woonvoorzieningen bepaald Artikel 4.3. In dit artikel van het Besluit zijn de kosten in verband met een woonvoorziening van niet bouwkundige of technische aard opgenomen Artikel 4.4. In dit artikel van het Besluit zijn de kosten van het bezoekbaar maken van de woning bepaald. Artikel 4.5 In dit artikel van het Besluit zijn de kosten voor de huurderving bepaald. Artikel 4.7. In dit artikel van het Besluit is het terugbetalen bij verkoop bepaald. Indien een woning in eigendom is aangepast door middel van een Wmo voorziening, dient bij verkoop binnen 10 jaar na aanpassing van de woning een deel van de verstrekte financiële tegemoetkoming worden terugbetaald. Artikel 5.1. In dit artikel van het Besluit wordt de hoogte van het persoonsgebonden budget voor een vervoersvoorziening bepaald. Artikel 5.2. In dit artikel van het Besluit wordt de gehanteerde inkomensgrens voor een vervoersvoorziening bepaald Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2009 DOELSTELLING BESLUIT: Vastleggen van de hoogte van de te vergoeden verstrekkingen en inkomenseisen inzake bepaalde verstrekkingen. Ja, alle artikelen Toelichting: Het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2009 maakt onderdeel uit van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2009, die de gemeente in het kader van Wet maatschappelijke ondersteuning kan toekennen, alsmede de hoogte van de financiële tegemoetkomingen en eigen betalingen Alle artikelen hebben betrekking op voorzieningen en verstrekkingen als gevolg van de Wet maatschappelijke ondersteuning Het betreft de volgende voorzieningen: Vervoersvoorzieningen Woonvoorzieningen Rolstoel Hulp bij het huishouden (financiële) Verstrekkingen in het kader van de Wmo 15

16 PROGRAMMA 5 SCHOLING Verordening leerlingenvervoer 2012 FINANCIËLE BEHEERSHANDELINGEN: Basisvoorziening voor het vervoer van leerlingen voor scholen van basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezetonderwijs. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 2 Bekostiging van de door het college noodzakelijk te achten vervoerskosten Art. 3 Bekostiging naar de dichtstbijzijnde school Art. 8 Andere vergoedingen BEPALINGEN OMTRENT HET VERVOER VAN DE LEERLINGEN VAN SCHOLEN VOOR PRIMAIR ONDERWIJS Art. 9 Bekostiging voor de dichtstbijzijnde toegankelijke speciale school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband Art. 11 Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer en vervoer per fiets Art. 12 Bekostiging van de kosten van vervoer ten behoeve van een begeleider Art. 13 Bekostiging op basis van de kosten van aangepast vervoer Art. 14 Bekostiging op basis van de kosten eigen vervoer BEPALINGEN OMTRENT HET VERVOER VAN DE LEERLINGEN VAN DE SCHOLEN VOOR (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS Art. 15 Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer en vervoer per fiets Art. 17 Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer ten behoeve van een begeleider Art. 18 Bekostiging op basis van de kosten van aangepast vervoer Art. 19 Bekostiging op basis van de kosten van eigen vervoer Art. 20 Bekostiging vervoerskosten gehandicapte leerlingen BEPALINGEN OMTRENT WEEKEINDE- EN VAKANTIEVERVOER Art. 21 Bekostiging kosten weekeinde- en vakantievervoer aan de in de gemeente wonende ouders Art. 22 Bekostiging kosten weekeinde- vakantievervoer BEPALINGEN OMTRENT HET VERVOER VAN GEHANDICAPTEN LEERLINGEN VAN SCHOLEN VOOR PRIMAIR ONDERWIJS EN VOORTGEZET ONDERWIJS Art. 25 Bekostiging op basis van de kosten van openbaar vervoer met begeleiding Art. 26 Bekostiging op basis van aangepast vervoer Art. 27 Bekostiging op basis van de kosten van eigen vervoer Bovengenoemde artikelen betreffen vergoedingen voor vervoer van leerlingen en of begeleiders. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2012 Uitvoering zorgplicht huisvesting onderwijs Artikel 4 16

17 Vaststelling vergoeding voorzieningen e.e.a. met inachtneming van bijlage IV financiële normering Artikel 11 Het gemeentebestuur stelt jaarlijks het bekostigingsplafond (budget), programma en overzicht vast. Artikel 17 Dit artikel regelt het tijdstip waarop de bekostiging een aanvang kan nemen, en de beschikbaarstelling van de gelden in termijnen op een zodanig tijdstip dat de aanvrager kan voldoen aan de financiële verplichtingen voortkomend uit de realisering van de op het programma geplaatste voorziening. Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Op Overeenstemming Gericht Overleg te voeren met de schoolbesturen over o.a. meerkansenbeleid en de verordening voorziening huisvesting onderwijs Geen 17

18 PROGRAMMA 6 SPORT Verordening betreffende de tarieven voor het gebruik maken van het zwembad Olympia 2010 (ingetrokken in 2010 en vervangen door de tarievenregeling sport 2013 onder nadere regels)) Vaststellen van regels en de tarieven voor het gebruik maken van het overdekt zwembad Olympia Artikel 3 In dit artikel zijn de volgende tarieven opgenomen Abonnementsgelden Entreegelden Zwemlesgelden Artikel 7 Betaling / Restitutie waarborgsommen Bij de aanschaf van een zwemabonnement is men een borg verschuldigd. Dit geldt zowel bij een eerste aanschaf als bij het vervangen van een verloren of zoekgeraakt abonnement. Bij inlevering van het zwemabonnement ontvangt men de genoemde borg retour. Verordening betreffende de tarieven voor het gebruik maken van het zwembad Zidewinde 2010 (ingetrokken in 2010 en vervangen door de tarievenregeling sport 2013 onder nadere regels) Vaststellen van regels en de tarieven voor het gebruik maken van het zwembad Zidewinde Artikel 3 In dit artikel zij de volgende tarieven opgenomen Abonnementsgelden Entreegelden Zwemlesgelden Artikel 7 Betaling / Restitutie waarborgsommen Bij de aanschaf van een zwemabonnement is men een borg verschuldigd. Dit geldt zowel bij een eerste aanschaf als bij het vervangen van een verloren of zoekgeraakt abonnement. Bij inlevering van het zwemabonnement ontvangt men de genoemde borg retour. Verordening betreffende de tarieven voor het gebruik maken van gemeentelijke sportaccommodaties 2010 en tarievenregeling sport 2011 (ingetrokken in 2010 en vervangen door de tarievenregeling sport 2013 onder nadere regels) Vaststellen van regels en de tarieven voor het gebruik maken van gemeentelijke sportaccommodaties door groepen en verenigingen 18

19 Artikel 1 In dit artikel zijn de tarieven opgenomen voor het gebruik van gemeentelijke sporthallen per uur Artikelen 2 en 3 In deze artikelen zijn de tarieven opgenomen voor het gebruik van gymnastieklokalen en Budozaal Artikel 4 In dit artikel zij de tarieven opgenomen voor het gebruik van de gemeentelijke sportvelden Subsidieverordening Sport 2008 DEELVERORDENING: Jeugdsport subsidies De drempel voor sportdeelname bij instellingen voor jeugdigen van 4 tot en met 17 jaar, zo laag mogelijk te houden Artikel 2.1 Subsidieverstrekking per jeugdlid en Bijdragen uit het Sportfonds Subsidieverordening Sport 2008 DEELVERORDENING: Bijdragen uit het sportfonds Stimulering van bijzondere sportactiviteiten, materialen en ondersteuning deskundigheidsbevordering Paragraaf 3.1 Bijdrage verstrekken onder voorwaarde vanuit het sportfonds ter stimulering van bijzondere sportactiviteiten, voor materialen en ondersteuning deskundigheidsbevordering Paragraaf 3.3 Voorlopige toekenning geschiedt aan de hand van een gemotiveerd subsidieverzoek met raming van inkomsten en uitgaven. De definitieve vaststelling en afrekening geschieden aan de hand van een financieel verslag. 19

20 PROGRAMMA 7 WERKEN Bouwverordening Uniforme regelgeving inzake de bouwregelgeving voor de gemeente Waalwijk geen Exploitatieverordening Vaststellen uniforme voorwaarden, waaronder de gemeente medewerking zal verlenen aan het in exploitatie brengen van gronden door de gemeente zelf of op verzoek van een exploitant. Met ingang van 2008 is de Grondexploitatiewet als onderdeel van de nieuwe wet ruimtelijke ordening (WRO) in werking getreden. Op basis van deze wetgeving is het zowel privaatrechtelijk als publiekrechterlijk mogelijk om kosten te verhalen op zelfrealisatoren. Privaatrechterlijk middels een exploitatieovereenkomst in zowel in anterieure als in de posterieure fase. Publiekrechterlijk op basis van het exploitatieplan. Deze handelingen worden toegelicht in de reguliere rapportages (jaarrekening, bedrijfsvoeringrapportages / burap / projectkaarten en nota grondexploitatie). De nota grondbeleid wordt geactualiseerd, waarin de (financiële) spelregels nogmaals ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Erfbebouwingsregelingen homogene woonwijken Vaststellen uniforme beleidsregels inzake erfbebouwing en bedrijfs- en beroepsmatige activiteiten in verschillende ruimtelijke situaties geen Algemene pachtvoorwaarden Vaststellen uniforme voorwaarden inzake pacht Artikel 2 Innen pachtprijzen conform pachtovereenkomst. Artikel 8 lid 1 Betalen kosten van benoemde reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan in het verpachte begrepen opstallen. Artikel 9 lid 1 Betaling brandschade van het verpachte, met uitzondering van brandschade a.g.v. benoemde aansprakelijkeheden van de pachter (vb. opzet of goedvinden pachter) Artikel 11 lid 3 20

21 Gemaakte gemeentelijke kosten tot nakoming ten laste brengen van pachter. Artikel 13 lid 1,2 Vergoeden schade a.g.v. gemeentelijk tekortschieten in nakoming van een uit de pachtovereenkomst voortvloeiende verplichting. Artikel 14 Innen boete a.g.v. tekortkoming pachter in de nakoming van een verplichting. Artikel 20 Betalen zakelijke lasten en belastingen, de ruilverkavelingslasten en de lasten van landinrichting voor zover op grond van een bepaling van dwingend recht voor rekening van de verpachter komen. Artikel 21 Betaling kosten wijzigingsovereenkomst (inclusief verschuldigd recht aan grondkamer) a.g.v. verhoging van de pachtprijs. Verordening op de heffing en invordering van haven en kadegeld 2013 Havengeld Heffen van rechten voor het gebruik maken van de havens met een vaartuig in onze gemeente en/of het gebruik maken van de havens voor het innemen van een ligplaats met een pleziervaartuig Kadegeld Heffen van rechten voor het opslaan, laden of lossen van goederen en andere voorwerpen op kaden, steigers en oevers, bij de gemeente in eigendom of in beheer en onderhoud. Artikel 2 Belastbaar feit Heffen van rechten voor het gebruik maken van de havens met een vaartuig, alsmede voor het opslaan, laden of lossen van goederen en andere voorwerpen op kaden, steigers en oevers, bij de gemeente in eigendom of in beheer en onderhoud. Artikel 5 Tijdstip van betalen Bij het in rekening brengen van de rechten de daarbij behorende betalingstijdstippen in acht nemen. Artikel 6 Heffingsmaatstaven Heffen naar laadvermogen, het aantal te laden of te lossen containers en t.a.v. een pleziervaartuig, naar de oppervlakte van het vaartuig. Artikel 7 Onderdelen van tijdvakken en eenheden Bij de berekening van het verschuldigde recht onderdelen van tijdvakken en eenheden voor één geheel rekenen. Artikel 8 Tarief Bij het in rekening brengen van de rechten de vastgestelde tarieven toepassen. 21

INVENTARISATIE GEMEENTELIJKE WET- EN REGELGEVING. geïnventariseerd oktober 2012

INVENTARISATIE GEMEENTELIJKE WET- EN REGELGEVING. geïnventariseerd oktober 2012 INVENTARISATIE GEMEENTELIJKE WET- EN REGELGEVING 2012 geïnventariseerd oktober 2012 1 INLEIDING In de circulaire van 24 november 2004 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties staat

Nadere informatie

Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel

Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel Nr. 2015/1 Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel In het navolgende overzicht is een inventarisatie gegeven van de in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN DE PRECARIOBELASTING 2015 (versie geldig vanaf 1-1-2015)

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN DE PRECARIOBELASTING 2015 (versie geldig vanaf 1-1-2015) VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN DE PRECARIOBELASTING 2015 (versie geldig vanaf 1-1-2015) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling

Nadere informatie

Verordening reinigingsheffingen 2016 gemeente Sliedrecht. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Verordening reinigingsheffingen 2016 gemeente Sliedrecht. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sliedrecht. Nr. 126297 24 december 2015 Verordening reinigingsheffingen 2016 gemeente Sliedrecht De raad van de gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van

Nadere informatie

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a. en b. van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer; b e s l u i t:

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a. en b. van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer; b e s l u i t: RAADSBESLUIT 13R.000392 Agendapunt: Onderwerp: Verordening reinigingsheffingen 2014 De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d. 19 november 2013 van: - burgemeester en wethouders Gelet op

Nadere informatie

Verordening reinigingsheffingen 2014

Verordening reinigingsheffingen 2014 Versie geldig vanaf 1 januari 2014 Verordening reinigingsheffingen 2014 Verantwoordelijke afdeling Plantsoenen en reiniging De getoonde verordeningen zijn een weergave van de actuele situatie. Voor historische

Nadere informatie

Bijlage A Normenkader rechtmatigheid Dinkelland 2013

Bijlage A Normenkader rechtmatigheid Dinkelland 2013 Wonen Grondexploitatie Wet ruimtelijke ordening (WRO) Besluit op de ruimtelijke ordening Wet Administratieve Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) Wonen Straatnaamgeving Woonwagens Leegstandswet Woningwet Huurprijzenwet

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college d.d. 6 november 2012, nummer 194828;

gelezen het voorstel van het college d.d. 6 november 2012, nummer 194828; De raad van de gemeente Leusden; gelezen het voorstel van het college d.d. 6 november 2012, nummer 194828; gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet en artikel

Nadere informatie

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld;

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 07-104; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; overwegende dat de verordening op de uitgangspunten

Nadere informatie

Colofon. Nota lokale heffingen 2015-2018. Uitgave Gemeente Utrecht. Drukwerk RICOH Nederland. Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach

Colofon. Nota lokale heffingen 2015-2018. Uitgave Gemeente Utrecht. Drukwerk RICOH Nederland. Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach Nota lokale heffingen 2015-2018 Colofon Nota lokale heffingen 2015-2018 Uitgave Gemeente Utrecht Drukwerk RICOH Nederland Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach Informatie Gemeente Utrecht Bestuurs-

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 gemeente Harderwijk

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 gemeente Harderwijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Harderwijk. Nr. 79998 24 december 2014 Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk;

Nadere informatie

Mandaatbesluit 2014 (Maatschappelijke ontwikkeling) 1 Versie: 1 oktober juli 2014

Mandaatbesluit 2014 (Maatschappelijke ontwikkeling) 1 Versie: 1 oktober juli 2014 Mandaatbesluit 2014 (Maatschappelijke ontwikkeling) 1 Versie: 1 oktober juli 2014 HOOFDSTUK 4: Maatschappelijke ontwikkeling 4.1 Mens en Wijk 4.1.1 Het beslissen op aanvragen voor - en aanpassing van reeds

Nadere informatie

Parkeerverordening Venray 2016

Parkeerverordening Venray 2016 Onderwerp Datum 3 november 2015 Parkeerverordening Venray Pagina 1 van 5 De raad van Venray, gelezen het advies van het college van burgemeester en wethouders, gelezen het advies van de commissie Werken

Nadere informatie

Precariobelasting. Meer dan alleen het genereren van belastingopbrengsten

Precariobelasting. Meer dan alleen het genereren van belastingopbrengsten Precariobelasting Meer dan alleen het genereren van belastingopbrengsten Inhoud presentatie Belastingen van gemeenten Wat is precariobelasting? Wetsgeschiedenis Rechtsgrond, karakter en doel Belastingplicht

Nadere informatie

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

RAADSBESLUIT 14R.00481

RAADSBESLUIT 14R.00481 RAADSBESLUIT 14R.00481 Gemeente Woerden 14R.00481 ^ 3 gemeente WOERDEN Agendapunt: hl- Onderwerp: Verordening rioolheffing 2015 De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d. 18 november 2014

Nadere informatie

J. Kes Vaststellen wijzigingen belastingverordeningen. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

J. Kes Vaststellen wijzigingen belastingverordeningen. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; GemeenteWATE RLAN D Nummer: 326-28 Portefeuillehouder: Onderwerp: J. Kes Vaststellen wijzigingen belastingverordeningen De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010.

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010. De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; gelet op 229, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet ; B e s l u i t : vast te stellen de: eerste

Nadere informatie

besluit Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2014.

besluit Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2014. De raad van de gemeente Breda; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 228a, van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van

Nadere informatie

Gemeente Woerden. besluit: Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2014

Gemeente Woerden. besluit: Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2014 RAADSBESLUIT 13R. 00389 Gemeente Woerden 13R.00389 ^^^^^^ 3b gemeente WOERDEN Agendapunt: 7. H-2.3 Onderwerp: Verordening hondenbelasting 2014 De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d.

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Pagina 1 van 5 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Artikel 1 Te hanteren goedkeuringstolerantie De in het hierna opgenomen schema

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van scheepvaartrechten c.a. 2015, versie 2

Verordening op de heffing en de invordering van scheepvaartrechten c.a. 2015, versie 2 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Weert; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 februari 2015; gelet op artikel 216 en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b,

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN HAVENGELD 2016 (VERORDENING HAVENGELD 2016)

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN HAVENGELD 2016 (VERORDENING HAVENGELD 2016) Raadsbesluit Zaak : 1229126 (418763) Raad volgnr. Behoort bij voorstel : 1229126 (418497) Datum B&W : 17 november 2015 De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten Artikel 1. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken

Nadere informatie

Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2015

Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2015 Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2015 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2014, met kenmerk AP020;

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014 De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 maart 1014, nr. 1104516; gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende dat: - de sinds

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5. Doetinchem, 28 november 2012 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012. Belastingverordeningen 2013

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5. Doetinchem, 28 november 2012 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012. Belastingverordeningen 2013 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012 Belastingverordeningen 2013 Voorstel: de belastingverordeningen 2013 vaststellen. Door de jaarlijks terugkerende begrotingsbehandelingen

Nadere informatie

Programma s/onderdelen Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern (R= raadsbesluit; F=financieel) Algemeen financieel.

Programma s/onderdelen Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern (R= raadsbesluit; F=financieel) Algemeen financieel. BIJLAGE 2 BIJ HET CONTROLEPROTOCOL 2013 TOETSINGSKADER RECHTMATIGHEID 2013 Betreft uitsluitend de bepalingen die betrekking hebben op hoogte, duur en object/doelgroep van financiële beheershandelingen

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20020 Datum collegebesluit: 4 februari 2014 Agendapunt: 13

Registratienummer: GF14.20020 Datum collegebesluit: 4 februari 2014 Agendapunt: 13 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20020 Datum collegebesluit: 4 februari 2014 Agendapunt: 13 Portefeuillehouder: De heer J.R. Zoetendal Behandelend ambtenaar: Mevrouw S. Schotanus Onderwerp:

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ALMERE 2011 De raad van de gemeente Almere; Gezien het voorstel van het college; Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

Algemene Subsidieregeling 2008

Algemene Subsidieregeling 2008 Algemene Subsidieregeling 2008 Paragraaf 1 Inleidende bepalingen Artikel 1.1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. gemeentebestuur: het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van besluiten betreffende

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer; B E S L U I T:

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer; B E S L U I T: De raad van de gemeente Breda; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

Nadere informatie

Voorgestelde wijzigingen verordening: Was-wordt lijst verordening raadsleden en wethouders

Voorgestelde wijzigingen verordening: Was-wordt lijst verordening raadsleden en wethouders Voorgestelde wijzigingen verordening: Was-wordt lijst verordening raadsleden en wethouders MyCORSA-nummer: 2015-25187 Behandelaar: Hieke Ferwerda Artikel verordening Artikel nieuwe verordening Korte omschrijving

Nadere informatie

Financiële consequenties Naar wij verwachten zal uit de voorgestelde wijzigingen geen meer- of minderopbrengst voortvloeien.

Financiële consequenties Naar wij verwachten zal uit de voorgestelde wijzigingen geen meer- of minderopbrengst voortvloeien. rv 86 Gemeentelijke Belastingdienst nr. 0008140 RIS 73637_000330 Den Haag, 24 maart 2000 Aan de gemeenteraad Wijziging Legesverordening. De inwerkingtreding van de herziene Wet op de Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

gelet op het voorstel van het college van november 2015, nr. 15/

gelet op het voorstel van het college van november 2015, nr. 15/ Raadsbesluit De raad der gemeente Emmen; gelet op het voorstel van het college van november 2015, nr. 15/ gelet op artikel 228 a van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende VERORDENING

Nadere informatie

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording a. Een persoonsgebonden budget kan alleen worden toegekend indien een

Nadere informatie

Raadsbesluit 2014/.Ö?.5.(

Raadsbesluit 2014/.Ö?.5.( gemeente Haarlemmermeer Raadsbesluit 2014/.Ö?.5.( onderwerp Parkeerbelastingen 2015 De raad van de gemeente Haarlemmermeer; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 18 november

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Bijlage 2 Overzicht stadsdeelverordeningen inclusief verordeningen met strafbepalingen of bestuursdwang

Bijlage 2 Overzicht stadsdeelverordeningen inclusief verordeningen met strafbepalingen of bestuursdwang Bijlage 2 Overzicht stadsdeelverordeningen inclusief verordeningen met strafbepalingen of bestuursdwang Leeswijzer overzicht De verordeningen die strafbepalingen bevatten zijn in blauw opgenomen. De verordeningen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders besluit :

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders besluit : Nr. 10-. PURMEREND De raad van de gemeente Purmerend ; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders gelet op artikel 221 van de Gemeentewet; besluit : vast te stellen de volgende

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2015, nr. 1236141; VAN ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2015, nr. 1236141; VAN ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2015, nr. 1236141; gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet; besluit: vast te

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: legesverordening

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: legesverordening Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Belastingtarieven 2015: legesverordening Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 3 september 2014 4 november 2014 Tarieventabel 2015 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2009 Nr. 49658 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

raadsvergadering: 13 november 2013 onderwerp: Verordening Parkeerbelastingen 2014

raadsvergadering: 13 november 2013 onderwerp: Verordening Parkeerbelastingen 2014 RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 13 november 2013 onderwerp: Verordening Parkeerbelastingen 2014 bijlage: ontwerpbesluit datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.: Aan de gemeenteraad, Voor u ligt het voorstel

Nadere informatie

Toelichting. Artikel 2

Toelichting. Artikel 2 Toelichting Algemeen De systematiek van de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Utrechtse Heuvelrug is dat steeds algemene voorzieningen, waaronder het collectief vervoer, het primaat hebben.

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Barneveld juli 2008

Besluit maatschappelijke ondersteuning Barneveld juli 2008 juli 2008 Burgermeester en wethouders van Barneveld; gelet op de bepalingen in de artikelen 3, 6, 7, 12, 19, 21 25, 32, 33 38 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Barneveld;

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2011 Nr. 73307 gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting op het besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 2 INHOUDSOPGAVE Toelichting

Nadere informatie

Wijzigingsverordening tot 10 e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2000

Wijzigingsverordening tot 10 e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2000 D E RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 augustus 2008; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

Mandaatgever. Gemandateerde. Heffingsambtenaar. (=afdhfd Fin) (=Afdhfd Fin) Afdhfd ROMB. (=Afdhfd Fin) Budgethouder. betreffende product Afdhfd OW

Mandaatgever. Gemandateerde. Heffingsambtenaar. (=afdhfd Fin) (=Afdhfd Fin) Afdhfd ROMB. (=Afdhfd Fin) Budgethouder. betreffende product Afdhfd OW Bevoegdhedenoverzicht heffingen Heffingen (belasting): - opleggen en ondertekenen aanslagen/nota s: - OZB, rioolrecht, afvalstoffenheffing, reinigingsrechten, hondenbelasting, toeristenbelasting, woonforsenbelasting

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

Onderwerp: Procedureverordening tegemoetkoming in planschade 2010

Onderwerp: Procedureverordening tegemoetkoming in planschade 2010 Vergadering: 9 februari 2010 Agendanummer: 18 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar A. Spier, 0595-447793 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Spier) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden.

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden. Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2016-005 Datum : 29 januari 2016 Besluit Maatschappelijke

Nadere informatie

Aanwijzing, mandaat en machtiging heffing en invordering voor alle heffingen en uitvoering Wet WOZ van de gemeente Leeuwarden 2015

Aanwijzing, mandaat en machtiging heffing en invordering voor alle heffingen en uitvoering Wet WOZ van de gemeente Leeuwarden 2015 BELASTINGEN Aanwijzing, mandaat en machtiging heffing en invordering voor alle heffingen en uitvoering Wet WOZ van de gemeente Leeuwarden 2015 Het college van burgemeester en wethouders, de teamleider

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Gelderland 1998

Algemene subsidieverordening Gelderland 1998 pagina 1 van 13 Algemene subsidieverordening Gelderland 1998 Regelgeving Algemeen register Algemeen bestuur Overige zaken betreffende algemeen bestuur Regeling Algemene subsidieverordening Gelderland 1998

Nadere informatie

uitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Almelo 2009

uitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Almelo 2009 CVDR Officiële uitgave van Almelo. Nr. CVDR35977_1 3 juni 2016 uitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Almelo 2009 Gemeenteblad

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststellen belastingverordeningen

Onderwerp : Vaststellen belastingverordeningen Aan de Gemeenteraad Raad : 14 december 2006 Onderwerp : Vaststellen belastingverordeningen Status : Besluitvormend Punt no. : 20 Korte toelichting: Gelet op onze financiële situatie voor 2007 is rekening

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders en met overname van de daarin vermelde overwegingen; gelet op artikel 224 van de Gemeentewet;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders en met overname van de daarin vermelde overwegingen; gelet op artikel 224 van de Gemeentewet; De raad van de gemeente Breda; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders en met overname van de daarin vermelde overwegingen; gelet op artikel 224 van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen

Nadere informatie

Concept verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014

Concept verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 Concept verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. commissie: een commissie als bedoeld

Nadere informatie

Raadsvoorstel 91F. Gemeenteraad. Vergadering 5 november 2015. Onderwerp : Verordening Reinigingsheffingen Helmond 2016

Raadsvoorstel 91F. Gemeenteraad. Vergadering 5 november 2015. Onderwerp : Verordening Reinigingsheffingen Helmond 2016 Raadsvoorstel 91F Vergadering 5 november 2015 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening Reinigingsheffingen Helmond 2016 B&W vergadering : 22 september 2015 Dienst / afdeling : FC.BLV Aan de gemeenteraad, Bij

Nadere informatie

gelezen het voorstel van de Publieksservice, team Burgerzaken en Belastingen d.d. 6 oktober 2014;

gelezen het voorstel van de Publieksservice, team Burgerzaken en Belastingen d.d. 6 oktober 2014; No. 2014/ Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van de Publieksservice, team Burgerzaken en Belastingen d.d. 6 oktober 2014; dat het gewenst is om beleidsregels

Nadere informatie

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Veendam, 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning... 3 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.... 3 Artikel 1.

Nadere informatie

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad Jaar: 2010 Nummer: 81 Besluit: B&W 7 september 2010 Gemeenteblad GARAGEREGLEMENT HELMOND 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: Parkeerder: de eigenaar/gebruiker

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 mei 2009;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 mei 2009; R2009.054 De raad van de gemeente Bladel; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 mei 2009; gelet op artikel 224 van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen de: Verordening

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 12 december 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1 Inkomen en peiljaar Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Raadsvergadering 12 december 2002 Made, 27 november 2002. 1. De bijgevoegde verordening rioolrechten 2003 conform vast te stellen.

Raadsvergadering 12 december 2002 Made, 27 november 2002. 1. De bijgevoegde verordening rioolrechten 2003 conform vast te stellen. Aan de Raad Raadsvergadering 12 december 2002 Made, 27 november 2002 Agendapunt 13 Onderwerp Tarief rioolrecht 2003 Voorstel 1. De bijgevoegde verordening rioolrechten 2003 conform vast te stellen. Financiële

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 september 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 september 2014; De raad van de gemeente Hilversum; RAADSBESLUIT gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 september 2014; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Gemeenteraad 05 november 2009 Gemeenteblad

Gemeenteraad 05 november 2009 Gemeenteblad Jaar: 2009 Nummer: 95 Besluit: Gemeenteraad 05 november 2009 Gemeenteblad VERORDENING BRANDWEERRECHTEN HELMOND 2010 De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Bijlage 1 HET NORMENKADER VOOR DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE GEMEENTE BERGEN JAARREKENING 2009. Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern

Bijlage 1 HET NORMENKADER VOOR DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE GEMEENTE BERGEN JAARREKENING 2009. Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern Bijlage 1 HET NORMENKADER VOOR DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE GEMEENTE BERGEN JAARREKENING 2009 Programma s/ producten 1. Burgers en bestuur Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern Wet uniforme

Nadere informatie

Versie 19/10/2015 ADVIES EN FACILITEITEN

Versie 19/10/2015 ADVIES EN FACILITEITEN Versie 19/10/2015 ADVIES EN FACILITEITEN 7. ADVIES EN FACILITEITEN 1 7. ADVIES EN FACILITEITEN 7.1. Advies / Financiën omschrijving bevoegdheid bevoegd orgaan/ onder onder 1. Het op voorstel van de Treasurer

Nadere informatie

gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 september 2014, met kenmerk APO20, raadsstuk 13GR2612R;

gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 september 2014, met kenmerk APO20, raadsstuk 13GR2612R; Verordening leges omgevingsvergunning 2014 De raad van de gemeente Rotterdam, gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 september 2014, met kenmerk APO20, raadsstuk 13GR2612R;

Nadere informatie

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t :

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t : De Drechtraad gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, alsmede artikel 30, eerste

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2014; De raad van de gemeente Beuningen in openbare vergadering bijeen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2014; gelet op artikel 223 van de Gemeentewet; BESLUIT:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 november 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 november 2015; Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting Delft 2016 Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht Bijzonderheden Ondertekening Bekendmaking Voorstel 1-1-2016 Raad Elektronisch gemeenteblad 1-2-2016

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006 SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006 Vastgesteld in de raad van 20 december 2005 Inwerkingtreding: 1 januari 2006 HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen...3 Artikel 1 Begripsbepalingen...3 Artikel 2 Toepassing

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2013; VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RIOOLHEFFING 2014.

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2013; VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RIOOLHEFFING 2014. Gemeenteraad Onderwerp: Volgnummer 2013-77 verordening Rioolheffing Oss 2014 Dienst/afdeling GIDSTAF De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2013;

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen

Verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen Verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Capelle aan den IJssel Officiële naam regeling Verordening

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Belastingverordeningen 2016. Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2016

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Belastingverordeningen 2016. Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2016 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-090 Onderwerp Belastingverordeningen 2016 Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2016 Gevraagde beslissing De volgende verordeningen vast te stellen:

Nadere informatie

verseonnr 152489 tarief 2016

verseonnr 152489 tarief 2016 verseonnr 152489 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1

Nadere informatie

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer van..

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer van.. De raad van de gemeente Velsen, Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer van.. Gelet op artikel 228 van de Gemeentewet: Besluit Vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel 2016

Algemene subsidieverordening Texel 2016 Algemene subsidieverordening Texel 2016 ASV Texel 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2016 onder nummer 019 Gemeenteblad Texel 2016 nr 35 datum 24-03-2016 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van Onroerendezaakbelastingen. Citeertitel Verordening Onroerende zaakbelastingen 2015

Verordening op de heffing en de invordering van Onroerendezaakbelastingen. Citeertitel Verordening Onroerende zaakbelastingen 2015 Gemeente Zaanstad Verordening op de heffing en de invordering van Onroerende-zaakbelastingen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Gemeente

Nadere informatie

Nr.:.. Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2014

Nr.:.. Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2014 Nr.:.. Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2014 De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 november 2013; gelet

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 behorende bij de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Conceptbrief samenstellen i.o.v. portefeuillehouder: n.v.t; ontwerpraadsstukken en ontwerpbrief aan de O.V.U. zijn bijgevoegd Akkoord Burgemeester

Conceptbrief samenstellen i.o.v. portefeuillehouder: n.v.t; ontwerpraadsstukken en ontwerpbrief aan de O.V.U. zijn bijgevoegd Akkoord Burgemeester GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: J.A.W. Berkeveld Behandelende afdeling: Juridische Zaken NR. Datum: 01-02-2011 TITEL: Verordeningen op onjuiste grondslag KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP: Bij

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar E.J. Maring-van der Ploeg, 0595-447716 gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring-van der Ploeg)

Behandelend ambtenaar E.J. Maring-van der Ploeg, 0595-447716 gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring-van der Ploeg) Vergadering: 20 november 2007 Agendanummer: 10 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar E.J. Maring-van der Ploeg, 0595-447716 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring-van der Ploeg) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern. Gemeentewet Algemene wet bestuursrecht

Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern. Gemeentewet Algemene wet bestuursrecht Bijlage 1 HET NORMENKADER VOOR DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE GEMEENTE BERGEN JAARREKENING 2010 Programma s/ 1. Inwoners en Bestuur Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb Rechtspositiebesluit raadsen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 Standplaatsverordening 2001 (raadsbesluit van 31 mei 2001) De raad der gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 14 mei 2001 Besluit vast te stellen

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014.

Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014. RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Algemene middelen Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014. Aanleiding:

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 78990. Verordening reinigingsheffingen 2015

GEMEENTEBLAD. Nr. 78990. Verordening reinigingsheffingen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Woudrichem. Nr. 78990 24 december 2014 Verordening reinigingsheffingen 2015 De raad van de gemeente Woudrichem; gezien het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 november 2010 tot het aanpassen tarieven belastingen en heffingen 2011, nr.

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 november 2010 tot het aanpassen tarieven belastingen en heffingen 2011, nr. De Raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 november 2010 tot het aanpassen tarieven belastingen en heffingen 2011, nr. 2010-4108 gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede de Verordening

Nadere informatie

Behorend bij artikel 2 van de Procedureverordening voor tegemoetkoming in planschade 2009.

Behorend bij artikel 2 van de Procedureverordening voor tegemoetkoming in planschade 2009. Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Schijndel t.a.v. de afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Postbus 5 5480 AA Schijndel AANVRAAG TEGEMOETKOMING PLANSCHADE Behorend bij artikel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 artikel 1. Begripsbepalingen 2 HOOFDSTUK 2. VORM MAATWERKVOORZIENING 2 artikel 2. Vorm 2 HOOFDSTUK 3. NATURAVERSTREKKING

Nadere informatie