BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD"

Transcriptie

1 BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD Datum: 9 februari Aanwezig: burgemeester Horselenberg (voorzitter), wethouders De Jager, Kok, Fackeldey (vanaf punt IV-6) en Nuijt, alsmede secretaris Van der Spek. Agendanr. 6: Gedichten door wethouder Kok: Waterschapsverkiezingen (Niels Blomberg) en Mensenrecht (Hélène Gelens) Agendanummer I Onderwerp Collegevergadering Besluitenlijst collegevergadering 2 februari Openbaar Besluitenlijst collegevergadering 26 januari Geheim Besluit: Bij punt IV-3 Parkeerexploitatie Kust luidt : Aan te houden. Voor het overige: vast te stellen. Vast te stellen. III Voorstellen A-procedure (zie lijst) Voorstel B Strategisch beleidsplan De Steiger aan te houden en voor het overige te en conform voorstel. IV Voorstellen B-procedure (openbaar) IV-1 Notanummer B van BLD Overschrijdingsregeling afrek. t/m 2005, voorschot De financiële gelijkstelling (overschrijdingsregeling) tussen openbaar en primair onderwijs over de 2 tijdvakken 1996 t/m 2000 en 2001 t/m 2005 af te rekenen met de scholen voor bijzonder primair onderwijs conform de bijlage. 2. De kosten van de financiële gelijkstelling onder 1 ad ,13 (inclusief rente) voor ,94 te dekken uit de hiervoor gevormde voorziening overschrijdingsregeling ad ,00 en de rente ad ,20 te dekken uit het product treasury activiteiten Het overschrijdingspercentage van het openbaar primair onderwijs over de jaren 2006 t/m conform de bijlage voorlopig vast te stellen op 2,15%/ ,00 (2006), 3,45%/ ,00 (2007), - 2,33%/ ,00 (2008), 0%/0 (2009), 0%/0 (). 4. Een voorschot van 80% van de voorlopig vastgestelde overschrijding ad ,00 (inclusief rente) te verstrekken over de jaren 2006 t/m aan de scholen voor bijzonder primair onderwijs conform de bijlage. 5. De kosten van het voorschot voor de jaren 2006 t/m 2009 ad ,53 (inclusief rente) voor een bedrag van ,29 te dekken uit de voorziening overschrijdingsregeling en de rente ad ,24 te dekken uit het product treasury activiteiten Collegevergadering 9 februari paginanummer 1

2 IV-2 Notanummer B van CS Insteek voorjaarsnota 6. De kosten van het voorschot voor ad ,65 voor een bedrag van 2.361,77 te dekken uit de (restant)voorziening overschrijdingsregeling en voor ,88 te dekken uit het Integraal Huisvestingsplan onderwijs Bijgevoegde brieven, samen met een exemplaar van dit en de bijlagen, binnen 2 weken na vaststelling te versturen aan de schoolbesturen van het bijzonder onderwijs. 8. Dit met een door het college vast te stellen brief ter informatie aan de raad voor te leggen. 1. De voorjaarsnota beleidsarm in te steken gelet op de wisseling van de wacht bij het gemeentebestuur, op de resultaten van Voortzetting Anders Kijken/Kiezen 2 (VAK2) en op de vorming bij de najaarsnota. 2. De raad in een raadsbrief te informeren over dit college. 3. Wethouder Kok te mandateren voor het aanpassen van de raadsbrief. Aan te houden. IV-3 Notanummer B van SB Actualisatie parkeerexploitatie Kust IV-4 Notanummer B van AB Economische Monitor Aan te houden en met begeleidende brief aan de raad opnieuw aan college voor te leggen. IV-5 Notanummer B van BLD Uitvoeringsprogramma Aan te houden. Millenniumgemeente IV-6 Notanummer B van BLD Geluidsonderzoek hoofdwegenstructuur IV-7 IV-8 Notanummer B van BLD Evaluatie operatie behoud ziekenhuis voor Lelystad Notanummer B van SB Stand van zaken Parkeerexploitatie Stadshart V Voorstellen B-procedure (geheim) 1. Op basis van de nota Wegverkeerslawaai in Lelystad en het bijbehorende akoestisch onderzoek van Bureau IJmeer BV de conclusie trekken dat in de huidige situatie (2009) in vrijwel geheel Lelystad wordt voldaan aan het vigerend geluidbeleid en op een beperkt aantal locaties (4) de grenswaarde van 58 db wordt overschreden. 2. De nota Wegverkeerslawaai in Lelystad en het bijbehorende akoestisch onderzoek van Bureau IJmeer BV met raadsbrief ter informatie voor te leggen aan de raad. 3. De brief aan de raad ter goedkeuring aan het college voor te leggen. Bijgaande evaluatie van de reddingsoperatie van het ziekenhuis Lelystad aan te vullen, vast te stellen en de raad voor te leggen. De raad te informeren over de stand van zaken van de parkeerexploitatie Stadshart middels bijgaande brief. VI Zaken met betrekking tot de raad VI-1 Terugblik raadsvergadering 2 februari Besproken. VI-2 Verslag agendaoverleg 1 februari Kennis van te nemen. VI-3 Schriftelijke vragen PvdA inzake toekenning invalidenparkeerkaarten Tijdige beantwoording tegemoet te zien. Collegevergadering 9 februari paginanummer 2

3 VII Beraad over te voeren beleid VII-1 Gevolgen financiële en economische crisis VIII Rondvraag en actualiteiten Besproken. IX Communicatie naar raad en pers Geregeld. Vastgesteld in de vergadering van 16 februari., voorzitter., secretaris. Collegevergadering 9 februari paginanummer 3

4 A-en, behorende bij vergadering college d.d. 9 februari. Portefeuillehouder Notanummer Omschrijving Voorgesteld Besluit Burgemeester B Privacyreglement BRP 1. Het voorliggende Privacyreglement basisregistratie personen Lelystad, kortweg Privacyreglement BRP, vast te stellen. 2. Het op 18 september 2007 vastgestelde Reglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, inclusief de wijziging van 20 januari 2009, in te trekken met ingang van de datum waarop het Privacyreglement basisregistratie personen Lelystad in werking treedt. W. de Jager B Subsidie Windesheim aanloopkosten De hogeschool Windesheim een subsidie van ,00 te verlenen als bijdrage in de aanloopkosten voor de Hogeschool Windesheim Flevoland over de periode van 1 november 2008 tot 1 juli Deze kosten te dekken vanuit het budget Ruimte wettelijke en onontkoombare taken boekjaar 2009 op product Onvoorzien. B GEHEIM B Outplacementregeling J. Lodders 1. Aan de heer J. Lodders wordt loopbaanbegeleiding aangeboden bij een nader door hem te bepalen bureau. 2. De kosten verbonden aan de begeleiding worden door de gemeente vergoed tot een maximum van 20% van de wedde op jaarbasis, zoals deze gold voor de datum van ontslag. 3. De kosten vooralsnog ten laste brengen van college onvoorzien. B Verloedering in de openbare ruimte De brief van de heer Lepage over verloedering in de openbare ruimte te beantwoorden met bijgevoegde brief. B Summer s Cool In het projectleiderschap van Summer s Cool bij het Sportbedrijf neer te leggen en het sportbedrijf op te dragen bij de voorbereiding en uitvoering van Summer s Cool, naast 3D en De Kubus, het onderwijsveld te betrekken. B Aankoop grond en herinrichting weg Boswijk Centrum 1. Grond aan te kopen van Centrada (ter plaatse van de te slopen woningen in Boswijk Centrum) waarbij na de sloop van de 2 woningen van start kan worden gegaan met de herinrichtingswerkzaamheden om de onveilige hoofdfietsverbinding tussen Kamp en Horst te verbeteren. 2. Voor grondaankoop en herinrichting een budget van ,00 beschikbaar te stellen, te dekken uit het bij raads van 7 mei 2009 vastgestelde WOP ZO. B GEHEIM Collegevergadering 9 februari paginanummer 4

5 B GEHEIM Via spoedprocedure 8 februari A. Kok B Subsidie Stichting Welzijn Lelystad (B.W.I.) J. Fackeldey B Vaststelling Strategisch Beleidsplan school De Steiger B Verzoek om aanlegvergunning mantelbuis Houtribweg B Aanpassing raadsvoorstel verlenging voorkeursrechten 1. In te stemmen met de begroting van Stichting Welzijn Lelystad. 2. In te stemmen met de Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie tussen de gemeente en Stichting Welzijn Lelystad en deze in tweevoud, door de burgemeester, te ondertekenen. 3. Stichting Welzijn Lelystad voor het jaar subsidie te verlenen voor jongerenwerk, ouderenwerk en vrijwilligerswerk/mantelzorg, een en ander zoals omschreven in de uitvoeringsovereenkomst, tot een totaalbedrag van , Over subsidiëring van de volgende projecten afzonderlijke en te nemen: - Summer s cool ,00 - Ambulant jongerenwerk Marokkaanse jongeren ,00 - Maaltijdvoorziening ouderen ,00 - Taalkoppels , Kracht ,00 5. Het maandelijks voorschotbedrag te bepalen op , Dekking van de subsidies plaats te laten vinden uit de hiervoor in de begroting opgenomen budgetten. 7. Stichting Welzijn Lelystad door middel van bijgevoegde conceptbrief te informeren. Het Strategisch Beleidsplan van Praktijkschool De Steiger vast te stellen. 1. Aanlegvergunning te verlenen voor de aanleg van een mantelbuis vanaf de Houtribweg/Bijlweg tot het aan te leggen werkterrein op de Hanzelijn, zoals aangegeven op de bij dit behorende kaart. 2. De verleende aanlegvergunning op de gebruikelijke wijze te publiceren. Vanwege ingediende zienswijzen tegen het voornemen van de raad om te en tot verlenging van de werkingsduur van de bij raadsen van 4 oktober 2007 onder nummer B en 10 april 2008 B gevestigde voorkeursrechten op gronden binnen het plangebied Megapark Larserpoort, een aangepast raadsvoorstel aan de raad ter vorming voor te leggen. 1 week aan te houden Via spoedprocedure 4 februari ; Collegevergadering 9 februari paginanummer 5

6 B Beeldkwaliteitsplan Warande Deelgebied I J. Nuijt B Aanpassing raadsvoorstel WMO-beleidsplan Het agendaoverleg met bijgaande brief te verzoeken het raadsvoorstel "Beeldkwaliteitsplan Warande deelgebied 1" te bespreken in het agendaoverleg van 1 februari. Het op verzoek van het agendaoverleg aangepaste voorstel beleidsplan WMO aan de raad ter vorming voor te leggen. vervolgens op 9 februari nog tot enkele aanvullende wijzigingen van het raadsvoorstel en besloten Via spoedprocedure 29 januari Via spoedprocedure 5 februari Collegevergadering 9 februari paginanummer 6

Openbare besluitenlijst 21 Collegevergadering 12 mei 2015. Afwezig:

Openbare besluitenlijst 21 Collegevergadering 12 mei 2015. Afwezig: Openbare lijst 21 Collegevergadering 12 mei 2015 Aanwezig: Voorzitter Wethouders Gemeentesecretaris (waarnemend) Communicatie Notulist Afwezig: H. Bruls T. Tankir, R. Helmer-Englebert, B. Frings, B. Velthuis

Nadere informatie

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord.

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord. B&W-vergadering van 17 maart 2015 Zaaknummer : 1144020 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A.

Nadere informatie

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16 HERSTELD HERVORMDE KERK Ordinantie 16 In tweede lezing vastgesteld door de generale synode op 15 en 16 juni 2012 16. Ordinantie voor de kerkelijke financiën en goederen I Het college van kerkvoogden Artikel

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

Besluitenlijst 14 maart 2007

Besluitenlijst 14 maart 2007 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 14 maart 2007 om 21.30 uur in het stadhuis. Afwezig: S. Akdemir M.C. Piepers M.J. van Hunnik H.S.

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 28-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 9 juli 2013. Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 28-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 9 juli 2013. Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243 enlijst B&W Smallingerland - week 28-2013 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 9 juli 2013 Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243 Hunze 243 is in eigendom van de gemeente en wordt gebruikt als tijdelijke huisvesting

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen Bestuur Holland Rijnland Datum: woensdag 17 december 2014 20.00 uur Paginanummer: 1. Conceptverslag

Vergadering: Algemeen Bestuur Holland Rijnland Datum: woensdag 17 december 2014 20.00 uur Paginanummer: 1. Conceptverslag Paginanummer: 1 Conceptverslag Gemeente Naam Functie in groep Aanwezig Alphen aan den Rijn dhr. M.H. du Chatinier bestuurslid Alphen aan den Rijn dhr. T. Hoekstra bestuurslid, lid DB Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het wijzigen van het Bankreglement Eindhoven rgg2

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het wijzigen van het Bankreglement Eindhoven rgg2 r p gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer 04.R944.OOI Inboeknummer o4joog6ox Beslisdatum B&W xo augustus 2004 Dossiernummer 433.6Sx Raadsvoorstel tot het wijzigen van het Bankreglement

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 3 november 2011 Pagina 2 van 110 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA...

Nadere informatie

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01 Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda 01 Opening en vaststelling agenda 02 Aanwijzen van de voorzitter van

Nadere informatie

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN REGLEMENT Gemeentelijke Kredietbank Emmen 2006 Als bedoeld in artikel 55 van de Wet financiële dienstverlening HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens dit

Nadere informatie

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR Van : vergadering raadscommissie Burger en Bestuur Datum : 15 mei 2003 Aanwezig : de heer J.P. Tanis voorzitter de heer G.M. van Dijk } de heer A. Pietersen } de heer

Nadere informatie

Notitie Beleidsregels Waalwijk magazijnverkopen Voorgesteld wordt. Publiekssamenvatting. Kerngegevens

Notitie Beleidsregels Waalwijk magazijnverkopen Voorgesteld wordt. Publiekssamenvatting. Kerngegevens Notitie Beleidsregels Waalwijk magazijnverkopen Voorgesteld wordt 1. De beleidsregels magazijnverkopen voorlopig vast te stellen. 2. Inspraak open te stellen gedurende 6 weken vanaf 1 januari 2014 en in

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd 270802 407 Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h Aanwezig: Voorzitter: Griffier:

Nadere informatie

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Tussen witte paaltjes en grote projecten Opsporing en aanpak van risico s bij het Centrumplan in Eijsden 20 mei 2011 Tussen witte paaltjes en grote projecten - Opsporing en aanpak van risico s bij het

Nadere informatie

T. Tankir, R. Helmer-Englebert, B. Frings, B. van Hees, B. Velthuis en H. Tiemens

T. Tankir, R. Helmer-Englebert, B. Frings, B. van Hees, B. Velthuis en H. Tiemens Openbare lijst 12 Collegevergadering 17 maart 2015 Aanwezig: voorzitter wethouders gemeentesecretaris communicatie notulist H. Bruls T. Tankir, R. Helmer-Englebert, B. Frings, B. van Hees, B. Velthuis

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 180 Besluit van 8 april 2014 tot wijziging van het Besluit Nationale Unesco Commissie inzake de nieuwe Koninkrijksverhoudingen, de uitvoeringspraktijk

Nadere informatie

Sociaal plan. Sociaal plan 2012-2014 Omnisscholen (versie 2 n.a.v. dgo 26-09-2012) Sociaal plan Omnisscholen - 1 -

Sociaal plan. Sociaal plan 2012-2014 Omnisscholen (versie 2 n.a.v. dgo 26-09-2012) Sociaal plan Omnisscholen - 1 - Sociaal plan 2012-2014 Omnisscholen (versie 2 n.a.v. dgo 26-09-2012) Sociaal plan Omnisscholen - 1 - Omnisscholen (openbaar onderwijs van de gemeente Borsele) 10141 Postbus 1 4450 AA Heinkenszand Sociaal

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Openbaar. Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015

Openbaar. Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015 Programma Openbare Ruimte Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Jaarlijks vinden onderhandelingen

Nadere informatie

Overzicht Moties Provinciale Staten Registratienummer : 1342079

Overzicht Moties Provinciale Staten Registratienummer : 1342079 1E+06 7 1181597 29.06.11 Wetenschappelijjke steunfunctie Flevoland Verzoekt het college samen met maatschappelijke partners tot een duurzame oplossing voor de wetenschappelijke steunfunctie Flevoland te

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 Datum: 5 november 2013. Deelsessie: 21.25 23.00 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. Onderwerp: Programmabegroting 2014. Toelichting: In de programmabegroting

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 12214 MONITEUR BELGE 27.02.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij op 27 oktober 2009 de volgende besluiten hebben genomen:

Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij op 27 oktober 2009 de volgende besluiten hebben genomen: ; - PROVINCIE 2009-35 Nummer 911979 Algemeen mandaat/machtigingenbesluit Staten van Flevoland 2009 Staten maken bekend dat zij op 27 oktober 2009 de volgende besluiten hebben genomen: I. Vast te stellen

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding Nota van B&W Onderwerp Fiber to the home: vervolg aanleg glasvezel naar alle woningen in Haarlemmermeer Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk l S. Bak Collegevergadering 10 juli 201 2 Inlichtingen Ron

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie