BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD"

Transcriptie

1 BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD Datum: 19 januari 2010 Aanwezig: burgemeester Horselenberg (voorzitter), wethouders De Jager, Kok, Fackeldey en Nuijt, alsmede secretaris Willems. Agendanr. 3: Agendanummer Onderwerp Collegevergadering Besluit: I Besluitenlijst collegevergadering d.d. 12 januari 2010 Vast te stellen. III Voorstellen A-procedure (zie lijst) B (Geheim) terug te nemen en voor het overige te besluiten conform voorstel. IV Voorstellen B-procedure (openbaar) IV-1 Notanummer B van CS Ledenraadpleging evaluatie bestuurlijke organisatie VNG IV-2 IV-3 IV-4 IV-5 Notanummer B van BLD Discussienota kinderopvang Notanummer B van PWM Participatiebudget: procedure, spelregels en voorwaarden Notanummer B van BLD Regionale voedselstrategie Notanummer B van BLD Ontwikkeling gemeentelijke waterambassadeur 1. In te stemmen met de aanbevelingen uit de evaluatie van de bestuurlijke organisatie te weten: a. instelling van een vaste beleidscommissie Europa en Internationaal b. splitsing van de vaste beleidscommissie OZW in een vaste beleidscommissie Zorg en Welzijn (inclusief WMO) en een vaste beleidscommissie Onderwijs en Cultuur. Jeugd komt in beide commissies aan de orde en sport wordt nader ingedeeld. 2. Het reactieformulier voor 20 januari 2010 aan de VNG toe te sturen. 3. De raad te informeren over dit besluit. 1. Kennis te nemen van de discussienota kinderopvang met bijhorende bijlagen. 2. De notitie te gebruiken als onderlegger voor het harmonisatietraject voor- en vroegschoolse voorzieningen. 3. De stukken, inclusief begeleidende brief, ter informatie te sturen naar de raad en de onderwijspartners in het lokaal onderwijs beraad (LOB). 1. De procedure, spelregels en voorwaarden van het Participatiebudget, zoals vermeld in bijlage A, vast te stellen. 2. Dit besluit ter informatie aan de raad voor te leggen. Ter oriëntatie op een mogelijke regionale voedselstrategie in samenwerking met het Centrum voor Biologische Landbouw een rondetafelgesprek te beleggen met potentiële partners zoals de provincie Flevoland de WUR. 1. In het kader van de ontwikkelingen op het gebied van het gemeentelijke waterambassadeurschap in te zetten op ambassadeurschap voor het Deltaprogramma IJsselmeergebied en dit budgetneutraal vanuit de eigen organisatie in te vullen. Collegevergadering 19 januari 2010 paginanummer 1

2 2. Een raadsbesluit voor de begrotingswijziging voor te bereiden. IV-6 Notanummer B van BLD Nota Kader voor integrale Voorstel terug te nemen. handhaving IV-7 Notanummer B van BLD Kadernota Klimaatbeleid De raad voor te stellen: 1. Overeenkomstig de kabinetsdoelen uit te gaan van: - tenminste 2% energiebesparing per jaar ten opzichte van het jaar 1990; - verhoging van het % duurzame energie met 20% over 4 jaar; - tenminste 3% vermindering van de broeikasgasuitstoot per jaar t.o.v Voor de projectkosten van het basisprogramma een budget van ,00 beschikbaar te stellen, te dekken uit de van het ministerie in de algemene uitkering te ontvangen SLOK-subsidie en de bij de Najaarsnota 2009 beschikbaar gestelde bedragen duurzaamheidbeleid en Klimaatbeleid. 3. Het college op te dragen te onderzoeken welke extra middelen noodzakelijk zijn om het scenario klimaatneutraal te bereiken, ook ten aanzien van de eigen gemeentelijke organisatie; op basis daarvan de definitieve scenariokeuze te maken en de consequenties bij de voorjaarsnota in te brengen. IV-8 Notanummer B van CM GOOD! Lelystad 1. Deel te nemen aan de beurs GOOD! Lelystad. 2. De kosten van ,00, die nodig zijn voor realisatie van en deelname aan de beurs, te dekken uit de bestaande budgetten van Klimaatbeleid, Warande, Antwoord van Lelystad, City Marketing en het marketingbudget van de afdeling Communicatie, met de volgende verdeling: Klimaatbeleid (afd. Beleid) ,00 Warande (afd. EVO) ,00 Antwoord van Lelystad (afd. EVO) ,00 City Marketing (extern) ,00 Marketing (afd. Communicatie) ,00 3. Met Stichting Duurzaam Direct, organisator van de beurs, de wederzijdse rechten en plichten in een overeenkomst vast te leggen. V Voorstellen B-procedure (geheim) VI Zaken met betrekking tot de raad VI-1 Terugblik raadsvergadering 12 januari 2010 Besproken. VI-2 Terugkoppeling agendaoverleg 18 januari 2010 Teruggekoppeld door gemeentesecretaris. VII Beraad over te voeren beleid VII-1 Gevolgen financiële en economische crisis VII-2 Memo algemeen directeur over invulling 5 milj. Memo te agenderen voor college-directie-overleg 26 januari Collegevergadering 19 januari 2010 paginanummer 2

3 VII-3 Voorstel inzake collegereacties moties en amendementen Van agenda af te voeren. Najaarsnota 2009 VII-4 Memo inzake LED-verlichting Warande Voorstel met raadsbrief over straatverlichting Warande aan college voor te leggen. VIII Rondvraag en actualiteiten Besproken. IX Communicatie naar raad en pers Geregeld. Vastgesteld in de vergadering van het college d.d. 26 januari 2010., voorzitter., secretaris. Collegevergadering 19 januari 2010 paginanummer 3

4 A-besluiten, behorende bij vergadering college d.d. 19 januari Portefeuillehouder Notanummer Omschrijving Voorgesteld besluit Besluit Burgemeester B GEHEIM B Vaststellen 1. De voorliggende procedure voor adresonderzoeken vast te stellen. procedure adresonderzoek 2. Deze procedure te volgen tot de implementatie van een nieuw burgerzakensysteem. 3. NAW-gegevens van personen waarvoor het voornemen bestaat of besloten is om hen ambtshalve uit te schrijven uit de GBA te publiceren in de Flevopost. W. de Jager B Registratie kinderopvang B Bijdrage Sportbedrijf 2010 B Collectieve ziektekosten regeling Menzis B Beschikking Ontbrekende schakel fietspad Edelhertweg B Handhaving openbare ruimte 1. Bijgevoegde aanvraagformulieren vaststellen als standaardformulieren voor de registratie van respectievelijk: gastouders, locaties buitenschoolse opvang, kinderdagverblijven en gastouderbureaus. 2. Het aanvraagformulier voor gastouders en de aanvraagvoorwaarden samen met bijgevoegde brief versturen naar alle gastouderbureaus in Lelystad. 3. Alle aanvraagformulieren en aanvraagvoorwaarden plaatsen op de gemeentelijke website. 1. Op grond van de, in 2009 verlengde, dienstverleningsovereenkomst de gemeentelijke bijdrage voor Sportbedrijf Lelystad voor 2010 vast te stellen op , Deze bijdrage te dekken uit het budget N.V. Sportbedrijf 2010 (442134/758000/937335/19940). 3. In 2010 een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met het Sportbedrijf af te sluiten. 4. Het Sportbedrijf hierover middels bijgevoegde brief te informeren. Met Onderlinge Waarborgmaatschappij Menzis Zorgverzekeraar U.A. een collectieve zorgverzekeringsovereenkomst voor minima 2010 aan te gaan. De bijgevoegde subsidie-overeenkomst ter hoogte van ,00 in het kader van het provinciaal Meerjaren programma landelijk gebied (p-mjp) inzake het project Ontbrekende schakel fietspad Edelhertweg aan te gaan met de provincie Flevoland. 1. Kennis te nemen van de evaluatie werkplan handhaving In te stemmen met de voorgestelde werkwijze op basis van het werkplan Collegevergadering 19 januari 2010 paginanummer 4

5 B Perspectiefnota Meerjarenraming KSP 1. Op basis van de perspectiefnota meerjarenraming KSP de raad voor te stellen: a. De volgende fasering te hanteren: i. Tot 2011 uitvoeren huidig gepland onderhoudswerk incl. grootonderhoudsprogramma s ii. Van 2011 t/m 2020 een overgangsperiode waarin kostenbesparingen, middelenverhoging en uitnutting van de voorzieningen plaatsvinden iii. In de periode na 2020 de voorzieningen weer op niveau brengen b. De volgende kostenbesparingen door te voeren (totaal structureel 0,8 miljoen euro): i. Doorbeheren verharding ii. Omvormen groen iii. Omvormen grijs naar groen c. De bij de najaarsnota gereserveerde 1,1 miljoen euro structureel ter beschikking te stellen. d. Voor het terugbrengen van het resterende tekort het college de volgende zoekopdrachten mee te geven: i. Na te gaan wat de maximale uitnutting van de voorzieningen kan zijn en tevens de mogelijkheden voor de oprichting van een ideaal complex na te gaan. ii. De mogelijkheden te onderzoeken voor kostendekkendheid van het GRP, waarbij ook de taakoverdracht van het water in het stedelijk gebied betrokken wordt. De uitkomsten van het onderzoek mee te iii. nemen bij de afwegingen in het kader van AKAK2. De mogelijkheden voor het reduceren van de omvang van geluidsarm asfalt te betrekken bij het onderzoek naar de geluidsbelasting op de dreven. 2. Op basis van de perspectiefnota meerjarenraming KSP de directie op te dragen: a. Een nieuwe areaalnormering te ontwikkelen die rekening houdt met kosten, kwaliteit, gebiedsgerichtheid en indexering. Incl. een voorstel voor de verbetering van plantoetsing voor die gebieden waar (her)inrichting aan de orde is. b. Te onderzoeken hoe omgegaan moet worden met het verschil in berekende kosten en daadwerkelijke uitgaven voor het dagelijks onderhoud. Hierbij tevens de resultaten van het ZBB traject te betrekken. c. Met voorstellen te komen om de voorzieningen beter te laten aansluiten bij de gebiedsgerichte werkwijze, waarbij een helder onderscheid gemaakt wordt tussen onderhouds- en inrichtingsaspecten (go resp. go++). Tevens afspraken te maken voor onttrekkingen uit voorzieningen en het onderscheid tussen onderhoud (go) en inrichting (go++) als gangbare werkwijze mee te nemen. Via spoedprocedure besluit genomen op 14 januari 2010 Collegevergadering 19 januari 2010 paginanummer 5

6 A. Kok B Trajectbegeleiding jarigen met risicogedrag B Subsidie project Cross-over B Subsidie Home- Start vaststelling 2008 en toekenning 2010 B Panelonderwerpen voorjaar 2010 B Vervanging betaalsysteem ING Bank J. Fackeldey B Bouwbord Parnassialaan Warande 1. Met instemming kennis te nemen van het activiteitenverslag 2008 en 2009 en het overzicht prestaties mei 2008-april 2009 Nieuwe Perspectieven Lelystad, uitgevoerd door Stichting Nieuw Veldzicht. 2. Stichting Nieuw Veldzicht een subsidie te verstrekken van ,00 voor uitvoering van het pilotproject Trajectbegeleiding 12- en 13-jarigen met risicogedrag uit groep 8, gedurende de periode mei 2009 tot en met december De kosten hiervan ten laste te brengen van afdelingsproduct Sociale Veiligheid (intensieve trajectbegeleiding). 1. Met instemming kennis te nemen van het voorstel inzake het pilotproject Cross Over, uit te voeren door de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland en Bureau Jeugdzorg Flevoland. 2. Aan de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening een subsidie ter uitvoering in de jaren 2008 en 2009 van Cross Over toe te kennen van ,00, en dit bedrag ten laste te brengen van het afdelingsproduct Jeugd Algemeen. 3. De Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland te verzoeken uiterlijk 1 april 2010 een inhoudelijk en een financieel verslag in te dienen inzake deze pilot. 1. De toegekende subsidie 2008 aan Humanitas voor uitvoering van het Home- Start programma in Lelystad definitief vast te stellen op ,00 en dit bedrag onder verrekening van het verstrekte voorschot uit te betalen. 2. Voor de voortzetting van het Home-Start programma in Lelystad in 2010 een subsidie toe te kennen van ,00. In te stemmen met het voorgestelde 1 e onderwerp in 2010 voor het LelyStadsPanel: Sociale acceptatie van homo s in Lelystad (januari/februari 2010). Een contract aan te gaan met ING voor het afnemen van FTP-service. 1. Mee te werken aan het verzoek om tijdelijke ontheffing ex artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening te verlenen voor het plaatsen van een bouwbord aan de Larserwegrotonde ter plaatse van entree Warande (Parnassialaan 0). 2. De uniforme openbare voorbereidingsprocedure toe te passen op de voorbereiding van het besluit omtrent tijdelijke ontheffing. 3. Het verzoek om tijdelijke ontheffing met bescheiden gedurende zes weken ter inzage te leggen. 4. Indien geen zienswijzen worden ontvangen, de tijdelijke ontheffing en de bouwvergunning te verlenen voor de duur van de realisatie van het project met een maximale duur van drie jaar. Collegevergadering 19 januari 2010 paginanummer 6

7 B Gebiedspromotiebord Poseidonweg 1. Mee te werken aan het verzoek om tijdelijke ontheffing ex artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening te verlenen voor het plaatsen van een gebiedspromotiebord op de Poseidonweg tussen 17 en De uniforme openbare voorbereidingsprocedure toe te passen op de voorbereiding van het besluit omtrent tijdelijke ontheffing. 3. Het verzoek om tijdelijke ontheffing met bescheiden gedurende zes weken ter inzage te leggen. 4. Indien geen zienswijzen worden ontvangen, de tijdelijke ontheffing en de bouwvergunning te verlenen voor de duur van de realisatie van het project met een maximale duur van vijf jaar. B Afsluiting Merwede 1 De bezwaarschriften van de heer R. Ammeraal, mevrouw M.M. de Jager, mevrouw T. Geurts-van Delft, W. Wallenberg en de heer H. Otto en anderen, gericht tegen het besluit van 10 maart 2009 waarbij de doorgaande aansluiting van de woonstraat Merwede op de Nieuwe Waterweg is opgeheven, niet-ontvankelijk te verklaren. 2 Een aanvullende toelichting te maken op het besluit. B Tijdelijke ontheffing baggerdepot Vaartplas B Bijdrage grondexploitatie sanitaire voorziening/ havenkantoor B Realisatie drijvende steigers in Bataviahaven 1. Mee te werken aan het verzoek om tijdelijke ontheffing ex artikel 3:22 Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van exploitatie van een baggerspeciedepot aan de Trekweg te Lelystad, perceel V De uniforme openbare voorbereidingsprocedure toe te passen op de voorbereiding van het besluit omtrent tijdelijke ontheffing. 3. Het verzoek om tijdelijke ontheffing met bescheiden gedurende zes weken ter inzage te leggen. 4. Indien geen zienswijzen worden ontvangen, de tijdelijke ontheffing te verlenen vanaf 1 september 2010 voor de duur van 3 jaar. Uit de herziene grondexploitatie kust 2009, deelgebied Bataviahaven, een bijdrage ad ,00 te leveren ten behoeve van aankoop en verbouwen van een pand bij Bataviahaven t.b.v. een havenkantoor en sanitaire voorzieningen voor de Bataviahaven. 1. Een budget van ,00, excl. BTW, incl. V&T, beschikbaar te stellen voor de realisatie van drijvende steigers, golfbreker en technische installaties in Bataviahaven. 2. Dit budget te dekken uit de herziene grondexploitatie kust 2009, Bataviahaven. Collegevergadering 19 januari 2010 paginanummer 7

8 B Kustvisie B Koopzondagen 2010 De raad met bijgaande brief nadere informatie te verstrekken voor de raadsbehandeling van de kustvisie op 2 februari Voor het kalenderjaar 2010 de volgende zon- en feestdagen aan te wijzen waarop het is toegestaan om een winkel voor het publiek geopend te hebben. Voor alle gebieden; 7 februari, 7 maart, 5 april (2 e paasdag), 2 mei, 13 mei (Hemelvaartsdag), 24 mei (2 e pinksterdag); 6 juni, 5 september, 3 oktober, 7 november, 19 december en 26 december (2 e kerstdag). Via spoedprocedure besluit genomen op 15 januari 2010 J. Nuijt B Collectieve festiviteiten Voor het jaar 2010 de volgende dagen als collectieve festiviteit aan te wijzen; a. zondag 14 februari en maandag 15 februari (carnaval) van 20:00 tot 02:00; b. donderdag 29 april (nacht voor Koninginnedag) van 20:00 tot 02:00 uur; c. donderdag 30 april (Koninginnedag) van 13:00 tot 02:00 uur; d. een dag in juli 2010 van 20:00 tot 02:00 uur ten behoeve van de Stadshartdag. Deze datum dient nog nader bepaald te worden; e. een dag in juni 2010 ten behoeve van het eindexamenfeest. De inrichtingen die hiervoor in aanmerking komen zijn de inrichtingen die meer dan zeshonderd bezoekers tegelijkertijd kunnen faciliteren en die op een afstand van vijfentwintig meter of meer gesitueerd zijn van de dichtstbijzijnde woningen. Het eindtijdstip vaststellen op 02:00 uur; f. vrijdag 31 december 2010 vanaf 20:00 uur tot en met zaterdag 1 januari 2010, (viering oud en nieuw) tot 05:00 uur voor alle inrichtingen die meer dan zeshonderd bezoekers tegelijkertijd kunnen faciliteren en die op een afstand van vijfentwintig meter of meer gesitueerd zijn van de dichtstbijzijnde woningen. Aan te houden voor afstemming met burgemeester B GEHEIM Terug te nemen B Continuering dagactiviteiten Wmo/AWBZ 1. Een bijdrage van 65,38 per dag beschikbaar te stellen voor het voorlopig continueren van de dagbesteding tot 1 juli 2010 voor maximaal 1 dag per week per persoon voor personen die eerder op basis van de AWBZ gebruikmaakten van dagactiviteiten. 2. De kosten hiervan ten laste te brengen van het Wmo-budget. 3. Dit voorstel ter informatie voor te leggen aan de Cliëntenraad Wmo. Collegevergadering 19 januari 2010 paginanummer 8

BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD

BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD Datum: 9 februari Aanwezig: burgemeester Horselenberg (voorzitter), wethouders De Jager, Kok, Fackeldey (vanaf punt IV-6) en Nuijt, alsmede secretaris

Nadere informatie

Financiën, Ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie Programma: 2.6 Voor de Lelystedeling Programmaonderdeel: 2.6.

Financiën, Ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie Programma: 2.6 Voor de Lelystedeling Programmaonderdeel: 2.6. Voorstel aan de raad Nummer: B11-13378 Portefeuille: Financiën, Ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie Programma: 2.6 Voor de Lelystedeling Programmaonderdeel: 2.6.3 Financiën Steller: D. Steert

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 26 maart 2002, aanvang 20.00h

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 26 maart 2002, aanvang 20.00h NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd 260302 229 Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 26 maart 2002, aanvang 20.00h Aanwezig: Voorzitter: de heer J.W.

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Kindermishandeling In het

Nadere informatie

Concept-besluitenlijst vergadering van de Raad op 16 december 2013 (vast te stellen in de raadsvergadering op 3 februari 2013)

Concept-besluitenlijst vergadering van de Raad op 16 december 2013 (vast te stellen in de raadsvergadering op 3 februari 2013) Aanwezig: Afwezig: De heer P.E.J. den Oudsten (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier) en de leden: A.S. Arι, N. van den Berg, A.K. Boersma, K. Boz, D. Bouwman, mw. A.A. Broekman-Veltman,

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Inclusief erratum versie 21 juni 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 5 Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Programma s... 13 Programma 1. Inwoners en bestuur... 15 Programma

Nadere informatie

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord.

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord. B&W-vergadering van 17 maart 2015 Zaaknummer : 1144020 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A.

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling OVERZICHT De Raad 27-03-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Creative Job voor (en door) jongeren Verslag ledenvergaderingen Omroep Amersfoort 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal

Nadere informatie

2e Bestuursrapportage 2013. Versie: 2.0.0.0.0.0

2e Bestuursrapportage 2013. Versie: 2.0.0.0.0.0 2e Bestuursrapportage 2013 Versie: 2.0.0.0.0.0 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Leeswijzer en samenvatting 5 2.1 Leeswijzer 5 2.2 Samenvatting 6 3 Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting 2013

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2010-1

Bestuursrapportage 2010-1 Bestuursrapportage -1 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 1. Programmaverantwoording... 7 1.1 Stand van zaken begrotingstoezeggingen... 7 1.2 Stand van zaken programma s... 8 Programma 1 Algemeen bestuur...

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

Jaarstukken 211 Jaarstukken 211 Inhoudsopgave 1 Algemene inleiding 2 Jaarverslag 2.1 Programmaverantwoording 211 Programma Ruimtelijke ontwikkeling Programma Recreatie en cultuur Programma Openbaar groen

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. Geacht raadslid,

De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. Geacht raadslid, De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. datum 15 januari 2007 behandeld door Griffier ons kenmerk -- doorkiesnummer 078-6418322 faxnummer 078-6418316 onderwerp Uitnodiging voor de openbare raadsvergadering

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

1. Onderwerp Besluitenlijst B&W d.d. 8 augustus 2006. Besluit De besluitenlijst van 8 augustus 2006 ongewijzigd vast te stellen.

1. Onderwerp Besluitenlijst B&W d.d. 8 augustus 2006. Besluit De besluitenlijst van 8 augustus 2006 ongewijzigd vast te stellen. Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: de heer H. van Kooten, wethouder (vakantie)

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 Datum: 5 november 2013. Deelsessie: 21.25 23.00 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. Onderwerp: Programmabegroting 2014. Toelichting: In de programmabegroting

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

Besluitenlijst behorende bij de vergadering van burgemeester en wethouders

Besluitenlijst behorende bij de vergadering van burgemeester en wethouders 1 Besluitenlijst behorende bij de vergadering van burgemeester en wethouders DATUM: 4 september 2007 VOLGNR PORTEFEUILLE OMSCHRIJVING BESLISSING (P) Corsanr. 07 742 Jumelet Concept-beleidsnota Wmo 1. De

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 3 november 2011 Pagina 2 van 110 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad Versie 19-8-2014 Raad Inhoudsopgave Bestuursrapportage & Nr Omschrijving Pagina Inleiding 1 1 Samenvatting en voorstel 3 2 Amendement kadernota 2015 7 3 : 3.1 Programma 0 Algemeen bestuur 3.2 Programma

Nadere informatie

AB-OFGV. 11 dec. 2014. 13:00 uur

AB-OFGV. 11 dec. 2014. 13:00 uur AB-OFGV 11 dec. 2014 13:00 uur Agenda AB OFGV Datum : 11 december 2014 Tijd : 13:00-15:00 uur Locatie : OFGV-kantoor, Botter 14-15 Lelystad Genodigden : dhr. J.A. Fackeldey (Lelystad, voorzitter), dhr.

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01 Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda 01 Opening en vaststelling agenda 02 Aanwijzen van de voorzitter van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Pagina 1

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Leeswijzer... 3 Inleiding... 5 Kerngegevens... 13 Jaarverslag... 15 Programmaverantwoording... 17 Programma 0 Bestuur en Dienstverlening... 19 Programma 1 Veiligheid en

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 22 oktober 2008 Aanbiedingsbrief Aan de raad. Nr.: 08it 00366 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 08 Rb038 inzake Begroting 2009 aan.

Nadere informatie

Raadsvoorstel2012.0021467

Raadsvoorstel2012.0021467 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel212.21467 Onderwerp Reactie op ontwerp-jaarverslag 21 'i en ontwerp-programmabegroting 21 3 Veiligheidsregio Kennemerland Portefeuillehouders drs. Th.L.N. Weterings

Nadere informatie