Van den Bergh, R.O.B. (Rob) econoom senior consultant directeur Curconsult

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van den Bergh, R.O.B. (Rob) econoom senior consultant directeur Curconsult"

Transcriptie

1 Curriculum Vitae R.O.B. van den Bergh Naam Functie Van den Bergh, R.O.B. (Rob) econoom senior consultant directeur Curconsult Adres Piscadera Bay Resort # 9, Woonplaats Curaçao, Nederlandse Antillen Telefoonnummer / Geboortedatum 28 juni 1956 Nationaliteit Nederlandse Algemeen De heer R.O.B. van den Bergh is van huis macro- en bedrijfseconoom. De eerste jaren van zijn carrière heeft hij zich in Nederland ontwikkeld als sociaal-economisch onderzoeker. Dit levert hem profijt op bij het opstellen van goede onderzoeks- en projectvoorstellen. Vanaf 1985 is de heer van den Bergh werkzaam op de Nederlandse Antillen en Aruba. Met meer dan 350 afgeronde projecten op deze eilanden maakt hem dat tot een Antillen-deskundige. Op een breed terrein heeft hij kennis en ervaring opgedaan, onder meer: - in het bedrijfsleven met bedrijfsdoorlichtingen, opzet en haalbaarheid van nieuwe projecten, marktstudie en enquêtes; - in de publieke sector met doorlichten diensten, organisatieveranderingen, tevredenheidsonderzoeken, good governance, beleidsanalyses en evaluaties, implementeren van nieuw beleid en - in de semi-private sector bij stichtingen en vennootschappen die van de overheid zijn dan wel daar dicht tegen aanstaan. Zijn werkstijl wordt gekenmerkt door een uiterst systematische en analytische manier van werken. De grote lijnen worden gevolg waarbij de details niet uit het oog verloren worden. Het komen tot praktische uitvoerbare aanbevelingen en oplossingen is altijd het doel. De creativiteit van de heer Van den Bergh is in veel gevallen nuttig om te komen met oplossingen die Antilliaans uit te voeren zijn. Opleiding 1981 Doctoraal Economie, Universiteit van Amsterdam Werkervaring Directeur Curconsult n.v. (Curaçao) Partner IMD n.v. (Curaçao) Directeur Curconsult n.v. (Curaçao) Interim Manager Euro-Caribbean Management Group n.v. (Curacao) Waarnemend Secretaris en economisch adviseur van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Curaçao Econoom, Departement van Handel, Industrie en Werkgelegenheid (Curaçao) Beleidsmedewerker, Ministerie van Economische Zaken, Regionaal Economische Politiek, Den Haag Stedelijk econoom, Rijksplanologische Dienst (RPD), Den Haag Parttimer Centraal Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf (CIMK), Amsterdam Computervaardig: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), SPSS CV Van den Bergh NL algemeen 1

2 Talen taal spreken Lezen/verstaan schrijven Nederlands moedertaal Engels goed goed goed Papiaments matig redelijk - Spaans redelijk matig - Duits redelijk matig - Hobbies: joggen, zwemmen, fitness, reizen, schilderen, keramiek ervaringen : een selectie Diverse advisering gericht op (sectoren van) de overheid Invoeringsplan opstellen voor de invoering van leerplicht op Sint Maarten 2009 Transformatie van Bureau Vrouwenzaken in de Dienst Familie Zaken als onderdeel van de Nieuwe Bestuurlijke Organisatie van het Land Curaçao Adviseur van de vertegenwoordiger van de aandeelhouder van het Eilandgebied St. Maarten voor een 7- tal vennootschappen op gebied van telecommunicatie (2), haven (2), luchthaven (2) en economische ontwikkeling (1). Tevens secretariaatsvoering Opstellen van financieringsvoorstellen en Terms of References (in logical framework,> 15 in totaal) op de gebieden economie, onderwijs, infrastructuur, natuur & milieu, ICT e.d. Concipiëren van diverse beleidstukken op gebied van good governance zoals de baseline studie voor de Nederlandse Antillen (2003) minimum norm voor goed bestuur (2006), klantgerichte overheid (2007), doorbreken van gedoogbeleid (2009), opstellen samenwerkingsprogramma Institutionele versterking bestuurskracht Verzelfstandiging van overheidsactiviteiten en diensten; Saba (1995), St. Eustatius (1999 en 2000), Bonaire (1995, 1996), Curaçao (1990, 1995, 1998, ) Beleid voor Overheids N.V. s en stichtingen; St. Maarten (1998), Bonaire (1996), Curaçao ( ) Doorlichten Overheids N.V. s op Sint Maarten in de sectoren van telecommunicatie, haven, luchthaven en medische zorg 2006 Evaluatie van het functioneren van de stageregeling voor (semi-) ambtenaren op de Nederlandse Antillen Opstellen van diverse businessplannen voor door de overheid gesubsidieerde stichtingen zoals bijvoorbeeld: het Businessplan voor het vakopleidinginstituut FEFFIK. Het zorgdragen voor de financiering van genoemd instituut door het Eilandgebied en via steun van donoren 1999 Bepalen van top class export incentives op Curaçao 1997 Opstellen nota t.b.v. financieel-economische samenwerking tussen de Nederlandse Antillen en Nederland 1996 Bepalen van de kerntaken van de Dienst Economische Zaken van het Eilandgebied Curaçao Invoering van Total Quality Management bij een overheidsdienst op Curaçao Opstellen meerjarenbegrotingen voor de Fundashon Material pa Skol (FMS) Opstellen beleidsplan voor justitie in opdracht van de Minister van Justitie 1994 Betrokken bij lumpsum financiering van het onderwijs (1994), plannen voor uitbreiding van het MBOonderwijs op Curaçao (1992). Voorts betrokken bij diverse onderwijsprojecten en onderwijsinnovaties op Curaçao en voor de Nederlandse Antillen (1990-) Afslanking van het overheidsapparaat via o.a. medewerking aan het Berenschot-project ( ), concipiëren van de wachtgeldregeling (1987) en opstellen van de "in- & outplacement"-nota (1994) Concipiëren economische beleidsplannen voor het Land van de Nederlandse Antillen (va ) en voor eilandgebied Curaçao ( ) CV Van den Bergh NL algemeen 2

3 Macro-economisch onderzoek Opstellen van een economische prognose dan wel vooruitblik voor Curaçao in 1989, 1992 en daarna jaarlijks v.a voor enkele grote bedrijven op Curaçao. Ook als publicatie Adviseur en coach medewerkers van Directie Economische Zaken voor ontwikkeling van economische beleid op Landsniveau in afstemming met de eilandgebieden en begeleiding bij het opstellen van projectvoorstellen ter uitvoering van het economisch programma voor het Land 1999, 2005 Economische impact study voor University of Saba School of Medicine. Ook diverse andere economische impact studies Verrichten economische impact studies over luchthaven, economische zones op Curaçao, monumentenzorg op Curaçao, investeringen in World Trade Center Concipiëren van beleidsnota's inzake het macro-economisch beleid van Curaçao Opstellen van het macro-economisch beleid voor de eilanden van de Nederlandse Antillen Verrichten van economisch onderzoek op alle eilanden van de Nederlandse Antillen. Dit mondde uit in een jaarlijkse rapportage "Business Survey" 1990 Landen risico- studie voor een internationale bank, betrof Aruba en de Nederlandse Antillen Economische wetgeving Actualiseren van vestigingsbeleid op Curacao. Dit gaat in het bijzonder om het actualiseren en innoveren van de vestigingsvergunning en directievergunning , 2007 Concipiëren of begeleiden van nieuwe wet- en regelgeving ten behoeve van verzelfstandigingen en privatiseringen ( ) waaronder die van de Regulatory Board dan wel mededingingsautoriteit (2006). Ondermeer aanpassing van het Statuut om ZBO s mogelijk te maken Inventarisatie-onderzoek van alle Antilliaanse regelingen in relatie tot de internationale, inter-eilandelijke en lokale handel Evaluatie van de marktbescherming en aanpassen van de wettelijke regelingen Aanpassing van wetgevingen op de Nederlandse Antillen op gebied van arbeidsvoorwaardenambtenaren, sociale zekerheid en instelling van een regulatory board. Financieel-economisch onderzoek 2011 Effecten, voor- en nadelen dollarisatie voor Curacao en Sint Maarten Opstellen policy paper voor Curaçao Hotel and Tourism Association Onderzoek naar het functioneren van de financiële sector op de BES-eilanden, meer specifiek gericht op de marktstructuur en het functioneren van de financiele markten op deze eilanden Onderzoek naar het creëren van een micro finance faciliteit op de Nederlandse Antillen voor de jongeren 2005 Onderzoek naar de haalbaarheid van een garantiefonds voor de opzet van een leningsfaciliteit voor vrouwen op Curaçao Analyse van de financiële relatie tussen Sint Maarten en het Land van de Nederlandse Antillen 1993 De financiële relatie tussen Bonaire en Curaçao. Een onderzoek naar de financiële afhankelijkheid en verwevenheid van de openbare financiën van de eilanden 1995, 1998 Mede opstellen meerjarenbegroting voor het Eilandgebied Saba (1995) en updaten hiervan (1998) 1995 Beleidsrapport inzake de toekomstige financiële relaties tussen Curaçao en het Nederland in het kader van de ontwikkelingssamenwerking CV Van den Bergh NL algemeen 3

4 Onderzoek en evaluaties 2011 Onderzoek naar Caribisch Nederland onderwijs in Caribisch Nederland. Dit bevat een onderzoek onder de professionals betrokken bij het onderwijs (eilandfunctionarissen, schoolbestuurders, schoolleiders en docenten) alsmede onderzoek onder de ouders van leerlingen en de leerlingen (alleen Bovenbouw) Evaluatie van verkiezingen in Caribisch Nederland 2010 Opstellen van een implementatieplan voor de invoering van leerplicht op Sint Maarten. In dit kader is onderzoek gedaan naar niet gedocumenteerde kinderen op Sint Maarten en het functioneren van ongeregistreerde scholen juist voor deze groepen van kinderen Verkiezingsonderzoek op Curacao (Eilandsraad, Landelijk voor Nederlandse Antillen en referendum). Ook opinieonderzoeken, burger- en klanttevredenheidsonderzoeken, marketing focusgroepen en panels (1995- ). Ook 2-jaarlijkse onderzoeken naar het gebruik van de media op verschillende eilanden (Curacao, Sint Maarten, Aruba) In totaal ruim 150 van dergelijk onderzoeken. Onderzoeken werden uitgevoerd voor banken, verzekeringsmaatschappijen, groothandels-distributeurs, detailhandel en voor overheidsdiensten Onderzoek niet gedocumenteerde kinderen op Sint Maarten en naar functioneren van niet reguliere scholen Bepalen economische impact van toerisme op de economie van Curacao (ook verhogen multiplier werking toerisme) i.s.m. met Dienst Economische Zaken op basis van model Turistika Mid-term evaluatie lerarenopleiding Funderend Onderwijs. 1999, 2004, 2009 Risico analyse van Cessantiafonds (garantiefonds voor werknemers bij o.m. faillissementen, op de Nederlandse Antillen. 2004, 2008 Evaluatie van subsidie regelingen van het Eilandgebied Curacao gericht op stimulering van het MKB en ondernemerschap Analyse van de onderwijs in Lesotho (zuidelijk afrika) in opdracht van Irish Development Aid en Ministerie of Education and Training. Doel was om te komen tot voorstellen om het huidige strategisch plan en de voortgang hierin tussentijds te analyseren om te komen met praktische voorstellen tot verbetering van het bestaande onderwijs Evaluatie van Fundo Desaroyo Aruba (FDA) en evaluatie naar het Meerjarenprogramma van Aruba. Doel hiervan was het gehele ontwikkelingsbeleid dat Aruba tezamen met Nederland had geformuleerd te evalueren op haar doelmatigheid en doelgerichtheid. Tevens werd de architectuur van de samenwerking geevalueerd Onderzoek naar Bestuurlijke ontwikkeling voor Land en de eilanden van de Nederlandse Antillen i.s.m. VNG-International, eveneens opstellen van Baseline Studie Bestuurlijke Ontwikkeling Evaluatiestudie van het monumentenbeleid op St. Eustatius in het algemeen en van de subsidieregeling Historical Core Oranjestad in het bijzonder Onderzoek naar afstemming onderwijs arbeidsmarkt op alle eilanden van de Nederlandse Antillen Onderzoek naar functioneren van NGO s op Saba en St. Eustatius alsmede opstellen van een ontwikkelingsplan voor de NGO-sector op deze eilanden Opzetten monitoringsystemen t.b.v. nascholingen en trainingen voor onderwijssector Onderzoek naar beleid en bereik van het beleid m.b.t tot armoede op Curaçao Interne evaluatie docenten en project Nascholing Docenten Antilliaanse Basisvorming 1997 Evaluatie van een tweetal NGO s op Aruba, Cede Aruba (sociaal-educatieve projecten) en UNOCA (culturele projecten) Evaluatie trainingen voor schoolleiders 1997 Evaluatie van afdelingen van het vakopleidinginstituut FEFFIK op Curaçao (CHTTC, IAAT, METS, SEDUKON, ELEKS) 1994 Evaluatie functioneren van de Strafgevangenis en het Huis van Bewaring op Curaçao 1993 Evaluatie van de toeristische opleidingen op Curaçao (Masterplan Opleidingen Toeristische Sector) 1993 Onderzoek naar de detailhandelsstructuur op Curaçao 1987 Evaluatie van het functioneren van de Ontwikkelingsbank van de Nederlandse Antillen 1984 Analyse van de Investeringspremieregeling in Nederland CV Van den Bergh NL algemeen 4

5 Analyse van de sterke en zwakke regio's in Nederland. Dit mondde uit in een regionaal sociaaleconomische database. Op basis hiervan zijn indicatoren voor beleid bepaald welke als basis zouden dienen voor de toerekening van de gelden voor het regionaal sociaal-economisch beleid Diverse secretariaats- en coördinatorfuncties 2005 Secretariaat ad interim voor de Stichting Implementatie Privatisering 2000 Secretaris Commissie Implementatie Privatisering 2001, 2003, 2005 Secretariaat Stichting Implementatie Privatisering gericht op het ondersteunen van privatiseringsprocessen op Curaçao manager project Nascholing Docenten Antilliaanse Basisvorming Secretariaat van de Adviesgroep Verzakelijking en Privatisering Overheids N.V. s Secretaris van de Trekkergroep HATO Secretaris van de Beleidscommissie Overheids N.V. s Coördinator voor het Eilandgebied Curaçao voor sociaal-economische gelegen m.b.t. het investeringsklimaat Waarnemend Secretaris van de Kamer van Koophandel en Nijverheid op Curaçao Executive Secretary van Curacao Inc Secretaris van de Interdepartementale Werkgroep voor financiële- en sociaal-economische vraagstukken op de Nederlandse Antillen Overige activiteiten Voorzitter Economenplatform Curacao Bestuurslid Vereniging van Eigenaren Piscadera Bay Resort ( ), gedurende voorzitter Bestuurslid Stichting Organisatie NTR Curaçao Docent Henley Management College Voorzitter van Soltuna (landbouw onderzoekscentrum Voorzitter van de Tafelronde Curaçao ( ) Voorzitter van de subcommissie voor financiële en economische statistieken Lid van diverse begeleidingscommissie t.b.v. toezicht op statistische onderzoekingen door het Centraal Bureau voor de Statistiek 1990 Auteur boek: Curaçao in de praktijk CV Van den Bergh NL algemeen 5

ROA Technical Report. Onderwijsarbeidsmarkt en lerarenopleidingen op Caribisch Nederland. Vooronderzoek

ROA Technical Report. Onderwijsarbeidsmarkt en lerarenopleidingen op Caribisch Nederland. Vooronderzoek Research Centre for Education and the Labour Market ROA Vooronderzoek Onderwijsarbeidsmarkt en lerarenopleidingen op Caribisch Nederland Frank Cörvers (ROA) Jos Claessen (OU) Erik Kluijfhout (OU) ROA Technical

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 180 Besluit van 8 april 2014 tot wijziging van het Besluit Nationale Unesco Commissie inzake de nieuwe Koninkrijksverhoudingen, de uitvoeringspraktijk

Nadere informatie

Congres Finance & Sustainability in de praktijk. 1 november 2012

Congres Finance & Sustainability in de praktijk. 1 november 2012 Congres Finance & Sustainability in de praktijk 1 november 2012 Congres Finance & Sustainability in de praktijk 1 november 2012 Voorwoord Bij Avans Hogeschool is sinds anderhalf jaar het lectoraat Finance

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Uitgebreide versie. Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose

Jaarverslag 2009 Uitgebreide versie. Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose Jaarverslag 2009 Uitgebreide versie Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose Den Haag, 26 mei 2010 - 2 - INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG VAN DE DIRECTIE 6 2 VERSLAG VAN DE RAAD

Nadere informatie

Nu kan het nu moet het!

Nu kan het nu moet het! Nu kan het nu moet het! The time is now, let s do it! Awor por, ban p e! Advies Werkgroep Bestuurlijke en Financiële Verhoudingen 8 oktober 2004 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Samenvatting en Aanbevelingen...6

Nadere informatie

C U R R I C U L U M V I T A E april 2014

C U R R I C U L U M V I T A E april 2014 C U R R I C U L U M V I T A E april 2014 Naam Visser, Steven Jurjen Titel Ir. Geboortejaar 1971 Nationaliteit s Beroep Civiel Ingenieur / Adviseur Waterbeheer Beroepsopleiding 1996 Technische Universiteit

Nadere informatie

Onderwijs. referenties. brochure. Your business technologists. Powering progress

Onderwijs. referenties. brochure. Your business technologists. Powering progress Onderwijs referenties brochure Your business technologists. Powering progress Proposities Voorwoord De onderwijssector verandert in hoog tempo door de toenemende (kwaliteits-) eisen van zowel de studenten

Nadere informatie

20120522 cv Rob van Gerven 1/7

20120522 cv Rob van Gerven 1/7 20120522 cv Rob van Gerven 1/7 naam : Robert van Gerven adres : Willem Barentszstraat 17, 3572 PA Utrecht telefoon : 06 3000.4631 geboortedatum en -plaats : 6 april 1957 te Rotterdam Profiel Rob van Gerven

Nadere informatie

Kwaliteit van de jeugdzorg. in Caribisch Nederland

Kwaliteit van de jeugdzorg. in Caribisch Nederland Kwaliteit van de jeugdzorg in Caribisch Nederland Utrecht, maart 2014 2 Samenvatting Sinds 10 oktober 2010 horen de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba, kortweg Caribisch Nederland, bij Nederland.

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030

Nadere informatie

Evaluatie Centres of Entrepreneurship

Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatie Centres of Entrepreneurship 1 Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatiecommissie Centres of Entrepreneurship prof. dr. M. van der Steen dr. M.J.M. van den Berg H.C.W. Verhoeven-van Lierop

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Persoonlijke details:

CURRICULUM VITAE Persoonlijke details: CURRICULUM VITAE Persoonlijke details: Naam : Berg, A.J. van den (Ton) Titel : Drs. Nationaliteit : Nederlandse Geboorte datum : 24 Juni 1960 Adres : Veerstraat 6, 1075 ST te Amsterdam Email : ton@seta.nl

Nadere informatie

Oproeping Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders 18 september 2014

Oproeping Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders 18 september 2014 Oproeping Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders 18 september 2014 2 BinckBank N.V. Oproeping tot de buitengewone vergadering van aandeelhouders ( de Vergadering ) van BinckBank N.V. ( BinckBank ),

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Foto s Lars van den Brink Eric Brinkhorst Barbara Kerkhof ANP Vormgeving Raimond Hof, Hofcommunicatie Copyright

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties. 25 september 2014

Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties. 25 september 2014 Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties 25 september 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Domeincompetenties en Illustraties Communications

Domeincompetenties en Illustraties Communications Domeincompetenties en Illustraties Communications (versie december 2005) HBO-raad, vereniging van hogescholen (www.hbo-raad.nl) December 2005 Het copyright geldt voor activiteiten met commercieel gebruik.

Nadere informatie

Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie

Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie Adinda van Gaalen Rosa Becker Renate Gielesen Sjoerd Roodenburg Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie 2 Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen:

Nadere informatie

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Drie adviezen over onderwijsbestuur: degelijk onderwijsbestuur, doortastend onderwijstoezicht en duurzame onderwijsrelaties Nr. 20060353/877, oktober

Nadere informatie

Onderzoek naar de secretariële beroepen. maart 2014 ECABO

Onderzoek naar de secretariële beroepen. maart 2014 ECABO Onderzoek naar de secretariële beroepen maart 2014 ECABO Inhoudsopgave Colofon... 2 Samenvatting... 3 1. Inleiding... 10 2. Kenmerken van de secretaresses... 11 3. Vereiste werk- en denkniveau functie

Nadere informatie

QANU JAARVERSLAG 2011

QANU JAARVERSLAG 2011 QANU JAARVERSLAG 2011 COLOFON Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA UTRECHT T 030 230 31 00 F 030 230 31 29 E info@qanu.nl I www.qanu.nl 2012 QANU Tekst

Nadere informatie

De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever

De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever Opdrachtgever: Rijksdienst Caribisch Nederland, Openbare Lichamen Bonaire, St. Eustatius, Saba en ROA CN Rotterdam, 29 mei 2013 De positie

Nadere informatie

COMPLIANCE POSITION PAPER. Bijdragen aan verandering. Een nieuwe visie op compliance

COMPLIANCE POSITION PAPER. Bijdragen aan verandering. Een nieuwe visie op compliance COMPLIANCE POSITION PAPER Bijdragen aan verandering Een nieuwe visie op compliance Aanbevelingen van compliance professionals Groep Olivier, september 2009 Fhdfkjhsdfhdkfhsdhf hdf h;h;f kjf lhf ;ahf; hhh

Nadere informatie

OPLEIDINGEN/CURSUSSEN

OPLEIDINGEN/CURSUSSEN PERSONALIA Naam: Monique de Groot RE CISA Geboortedatum: 10 mei 1969 Nationaliteit: Nederlandse Woonplaats: Vleuten Functies: Directrice Centro Consulting / Consultant / Business Analist / Business Engineer

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan 2012-2016 SURINAME IN TRANSFORMATIE

Ontwikkelingsplan 2012-2016 SURINAME IN TRANSFORMATIE Ontwikkelingsplan 2012-2016 SURINAME IN TRANSFORMATIE ONTWIKKELINGSPLAN 2012-2016 Suriname in Transformatie EERSTE DRUK Bij deze wordt het Ontwikkelingsplan 2012-2016 Suriname in Transformatie openbaar

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie