In de hiernavolgende tabel staan alle procedures opgesomd die behoren tot de materiële bevoegdheid van de familierechtbank. Zij worden gegroepeerd in

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In de hiernavolgende tabel staan alle procedures opgesomd die behoren tot de materiële bevoegdheid van de familierechtbank. Zij worden gegroepeerd in"

Transcriptie

1 In de hiernavolgende tabel staan alle procedures opgesomd die behoren tot de materiële bevoegdheid van de familierechtbank. Zij worden gegroepeerd in volgende bevoegdheidscategorieën, rekening houdende met de materiële bevoegdheidsbepalingen van artikel 572bis en artikel 577 van het Gerechtelijk Wetboek: I. vorderingen betreffende de staat van personen (artikel 572bis, 1 2 ) II. vorderingen tussen echtgenoten en tussen wettelijk samenwonenden betreffende de uitoefening van hun rechten of betreffende hun goederen alsook de voorlopige maatregelen die daarop betrekking hebben (artikel 572bis, ) III. vorderingen met betrekking tot het huwelijksvermogensrecht, de erfopvolging, schenkingen onder levenden of testamenten en vorderingen tot verdeling (artikel 572bis, 9 10 ) IV. vorderingen betreffende de uitoefening van het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling of het recht op persoonlijk contact ten aanzien van minderjarige kinderen (artikel 572bis, ) V. vorderingen met betrekking tot onderhoudsverplichtingen met uitzondering van die welke betrekking hebben op het leefloon (artikel 572bis, ) VI. hoger beroep tegen vonnissen van de vrederechter (artikel 577) VII. zittingen in kort geding (artikel 95 van het gerechtelijk wetboek ). Indien in de tekst niet nader gespecifieerd, verwijzen de hierna vermelde artikelen naar bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek. In de kolom INLEIDING wordt vermeld voor welke kamer van de familierechtbank van de afdeling Antwerpen van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, de zaken dienen te worden ingeleid. Indien in deze kolom staat vermeld AF34 of AF8910 of de combinatie van twee of meerdere van deze kamers, dan dient de inleiding te geschieden voor de kamer AF3 of AF4 dan wel voor de kamers AF8910 volgens volgende regels : zaken tussen partijen die geen gemeenschappelijke minderjarige kinderen hebben, worden ingeleid voor de kamer AF3 of AF4, zaken tussen partijen die gemeenschappelijke minderjarige kinderen, worden ingeleid voor de kamers AF8, AF 9 of AF10. De inleidingen gebeuren als volgt: inleidingen voor de kamer AF1: op maandag om 9 uur inleidingen voor de kamer AF3: op dinsdag om 9 uur inleidingen voor de kamer AF4: op donderdag om 11 uur inleidingen voor de kamer AF5: op maandag om 14 uur inleidingen voor de kamer AF8: op vrijdag om 9 uur inleidingen voor de kamer AF9: op maandag om 9 uur inleidingen voor de kamer AF10: op woensdag om 9 uur

2 Gebruikte afkortingen: BS blijvende saisine, de vordering kan worden aanhangig gemaakt met een eenvoudig verzoek INLEIDING van de D bij dagvaarding, hetgeen krachtens artikel 700 de gewone wijze van rechtsingang is indien geen andere vorm is voorgeschreven hoofdvordering GV bij gezamenlijk verzoekschrift TV bij verzoekschrift op tegenspraak, indien de wet afwijkt van de algemene regel die voorziet in inleiding van de hoofdvordering bij dagvaarding (1034bissexies) EV bij eenzijdig verzoekschrift, welke rechtsplegingen op verzoekschrift worden geregeld door EVV bij eenvoudig verzoek SPOED het betreft vorderingen die geacht worden spoedeisend te zijn krachtens artikel 1253ter/4 2, eerste lid. Deze kunnen worden ingeleid bij TV, D of GV (TV/D/GV). FD vorderingen die moeten worden samengevoegd in het familiedossier overeenkomstig artikel 725bis meer bepaald vorderingen gesteld tussen (ex)gehuwden, (ex)wettelijk samenwonenden of tussen ouders. Wat betreft de aanwijzing van de territoriaal bevoegde familierechtbank moet toepassing worden gemaakt van artikel 629bis 1. vorderingen die mededeelbaar zijn aan het openbaar ministerie voor advies of vorderingen van het openbaar ministerie ondermeer krachtens artikel 138bis 1/1 (ingevoegd bij artikel 115 WFJRb), krachtens artikel 764 (gewijzigd bij artikel 153 WFJRb) en krachtens artikel 765/1 (ingevoegd bij artikel 31 Coördinatiewet I ). procedures die in raadkamer verlopen wat betreft de pleidooien en verslagen ondermeer krachtens artikel 757 2, eerste lid, 1 tot 12 en de procedures betreffende vorderingen die daarmee samenhangen voorzover ze op dezelfde zitting worden behandeld krachtens artikel 757 2, eerste lid 13. Ook bij een rechtspleging op eenzijdig verzoekschrift worden de verzoeker en de tussenkomende partijen opgeroepen in raadkamer indien de rechter zulks beslist. procedures die verlopen in openbare zitting. I. vorderingen betreffende de staat van personen (artikel 572bis, 1 2 ) 572bis, 1 VORDERINGEN BETREFFENDE DE STAAT VAN PERSONEN 1 2 Verklaring van afwezigheid 3 AF1 118 BW 1226 uitspraak ivm verklaring van afwezigheid EV Vorderingen die hoofdzakelijk overkomen van de burgerlijke rechtbank, uitgezonderd de verhalen bedoeld in artikel 63 4, laatste lid BW en artikel 167 laatste lid BW die overkomen van de voorzitter van de rechtbank en de adoptie van minderjarigen die overkomt van de jeugdrechtbank. 2 Krachtens artikel 764, eerste lid, 1 : mededeling aan het voor vorderingen betreffende de staat van personen wanneer minderjarigen of onbekwamen bij het geding betrokken zijn. 3 De vaststelling van het vermoeden van afwezigheid, die voorheen gebeurde door de burgerlijke rechtbank, behoort vanaf 1 september 2014 tot de bevoegdheid van de vrederechter krachtens artikel 594, 16 /2 (ingevoegd bij artikel 134,5 WFJRb) juncto artikel BW (gewijzigd bij artikel 5,1 WFJRb). 2

3 122 BW derdenverzet tegen vonnis van verklaring van afwezigheid D Binnenlandse adoptie 6 AF *3462 BW 3481 tot 11 BW 3471 tot 3 BW BW 3471, 3 of tot tot 25 verzoek tot adoptie (voorwaarden/adoptiegeschiktheid) (weigering) toestemming adoptie nieuwe adoptie herplaatsing onder ouderlijk gezag adoptie op verzoek van het EV EV TV 9 2, 3 of Interlandelijke adoptie 10 AF BW ev vaststelling (verlenging) adoptiegeschiktheid EV BW ev adopteerbaarheid kind ev verzoek tot/totstandkoming van adoptie EV 3673 BW 1034bissexies verhaal tegen beslissing centrale federale autoriteit 16 TV 4 Krachtens artikel 764, eerste lid, 2 + artikel , derde lid. 5 Krachtens artikel : eventuele oproeping en beschikking vinden plaats in raadkamer. 6 Bevoegdheid die, indien het een minderjarige betreft, wordt overgeheveld van de jeugdrechtbank. 7 Krachtens artikel 764, eerste lid, 1 en artikel 765/1: mededeling aan het voor vorderingen betreffende de staat van personen wanneer minderjarigen of onbekwamen bij het geding betrokken zijn en krachtens artikel Krachtens artikel 757 2, 7 worden de gerechtelijke procedures inzake adoptie bedoeld in hoofdstuk VIIIbis van boek IV van het Ger.W. behandeld in raadkamer. 9 Het heeft een vorderingsrecht. 10 Bevoegdheid die, indien het een minderjarige betreft, wordt overgeheveld van de jeugdrechtbank. 11 Krachtens artikel 764, eerste lid, 1 en artikel 765/1 : mededeling aan het voor vorderingen betreffende de staat van personen wanneer minderjarigen of onbekwamen bij het geding betrokken zijn. 12 Behandeling in raadkamer voor de gerechtelijke procedures inzake adoptie bedoeld in hoofdstuk VIIIbis van boek IV van het Ger.W. 13 Krachtens artikel , en krachtens artikel /6. 14 Het verzoek wordt door het openbaar ministerie ingediend. 15 Krachtens artikel Beslissing van de centrale federale autoriteit tot weigering om de (vreemde beslissing tot) adoptie te erkennen. Krachtens artikel eerste lid BW (zoals gewijzigd bij artikel 57,1 WFJRb) en artikel 627, 17 (zoals gewijzigd bij artikel 64 Coördinatiewet I ) is de familierechtbank van de Nederlandstalige, resp. Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel de exclusief territoriaal bevoegde rechtbank. 3

4 Herrroeping en herziening van adoptie AF1 351 BW tot 52 herziening adoptie D tot tot 52 herroeping gewone adoptie D , 2e lid BW opnieuw plaatsing onder ouderlijk gezag na herroeping EV Afstamming AF BW 332bis + 332quater betwisting moederlijke afstamming D resp.ev 23 x 318 BW betwisting vaderlijke afstamming D resp.ev 24 x 329bis BW 332ter + 332quater instemming met de erkenning 1/1 vaststelling niet wilsbekwaamheid meerderjarige/ x ontvoogde minderjarige: geen toestemming kind vereist 2 vordering toestemming erkenning minderjarig kind D x 3 vordering vernietiging erkenning minderjarig kind TV/D/GV x BW betwisting erkenning D x BW nietigverklaring erkenning D x 332ter tot quinquies onderzoek naar het moederschap (314 BW) D resp.ev BW onderzoek naar het vaderschap ( 322 BW) D resp.ev Procedures ivm akten van de burgerlijke stand AF vordering tot verbetering akte burgerlijke stand EV Het vonnis inzake herroeping of herziening van adoptie wordt in openbare zitting uitgesproken krachtens artikel Het heeft een vorderingsrecht krachtens artikel 351, eerste lid BW. 19 Het heeft een vorderingsrecht krachtens artikel 3541, eerste lid BW. 20 Indien het een afstammingsvordering binnen een (ex)koppel(wettelijk samenwonenden of gehuwden) betreft, dan hoort dit in het familiedossier, anders hoort dit niet in het familiedossier (vb: onderzoek naar het vaderschap) 21 Krachtens artikel 764, eerste lid, 1 : mededeling aan het voor vorderingen betreffende de staat van personen wanneer minderjarigen of onbekwamen bij het geding betrokken zijn. 22 Alle procedures inzake vaststelling en betwisting van de afstamming worden in raadkamer behandeld krachtens artikel 757 2, eerste lid, 1 23 Indien allen die moeten worden gedagvaard overleden zijn, krachtens artikel 332quater, tweede lid BW. 24 Indien allen die moeten worden gedagvaard overleden zijn, krachtens artikel 332quater, tweede lid BW. 25 Indien de erkenning betrekking heeft op een minderjarige (artikel 765/1) + initiatiefrecht van het bijvoorbeeld bij betwisting van een leugenachtige erkenning. 26 Artikel 764, eerste lid, 3 4

5 15 en 16 Consulair Wb 27 5 WBN/72 BW 28 72bis BW BW 27 WIPR 31 WIPR of 99 BW verbetering of vernietiging van een akte burgerlijke stand opgesteld door een consulaire ambtenaar + vervangend vonnis voor laattijdige aangifte van geboorte of overlijden homologatie akte van bekendheid machtiging vervanging akte van bekendheid door beëdigde verklaring verlenen toestemming voor afgifte van een eensluidend afschrift/uittreksel van een akte van de burgerlijke stand verhaal in geval van weigering van erkenning geldigheid van een buitenlandse authentieke akte /vordering tot uitvoerbaarverklaring buitenlandse authentieke akte betreffende een bevoegdheid als bedoeld in artikel 572bis verhaal tegen weigering bewaarder tot kantmelding of overschrijving van een buitenlandse authentieke akte betreffende de burgerlijke stand EV EVV 32 EV EV Beschrijft de procedure ivm de verbetering van een akte van de burgerlijke stand. De verklaring van afwezigheid (cfr. supra artikel 118 BW) evenals de gerechtelijke beslissing tot verklaring van overlijden (cfr. infra artikel 126 BW) gelden als akten van de burgerlijke stand en worden verbeterd overeenkomstig artikel 101 BW en de artikelen 1383 tot Bevoegdheid die overkomt van de burgerlijke rechtbank. 33 Krachtens artikel : eventuele oproeping en beschikking vinden plaats in raadkamer. 27 Artikel 7 van de Wet van 21 december 2013 houdende het Consulair Wetboek (BS 21 januari 2014, Ed.2, inwerkingtreding 15 juni 2014 op basis van artikel 1 KB van ) heft de wet van 12 juli 1931 op. Artikel 11 van deze wet van 12 juli 1931, zoals gewijzigd bij artikel 260 WFJRb, bepaalde dat de familierechtbank van de Nederlandstalige, resp. Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel de territoriaal bevoegde rechtbank is. Dit is een bevoegdheid die overkomt van de burgerlijke rechtbank. Artikel 15 en 16 van het Consulair Wetboek maken de rechtbank van eerste aanleg te Brussel bevoegd. Ik meen dat dit op een vergetelheid van de wetgever berust en het, gelet op de wijziging van artikel 11 van de wet van 12 juli 1931 door de WFJRb, wel degelijk de bedoeling van de wetgever is om de familierechtbank van de Nederlandstalige, resp. Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel bevoegd te maken. 28 Opheffing (oud) artikel 569, eerste lid, 33, bevoegdheid die overkomt van de burgerlijke rechtbank 29 bevoegdheid die overkomt van de burgerlijke rechtbank 31 Overzending door de vrederechter 32 Op mondeling of schriftelijk verzoek, zonder kosten. 34 Krachtens artikel : eventuele oproeping en beschikking vinden plaats in raadkamer. 5

6 62bis 7 BW 1385duodecies Vorderingen tot wijzigingen geslacht van een persoon EV BW gerechtelijke verklaring van overlijden derdenverzet tegen vonnis verklaring van overlijden EV D BW 40 Verhaal tegen weigering van de abs over te gaan tot opmaak D 42 van de huwelijksakte 41 Aangaan huwelijk BW BW nietigverklaring huwelijk algemeen nietigverklaring wegens schijnhuwelijk (146bis BW) AF1 D AF1 D BW 167 BW Verhaal tegen weigering abs om het huwelijk te voltrekken 46 x 47 AF4 D x 48 Echtscheiding BW EOO 50 AF3 of AF8910 x EOO BW D 35 De familierechtbank van het arrondissement waarin het register wordt gehouden (register van de burgerlijke stand/bevolkingsregister/vreemdelingenregister/ wachtregister) is de territoriaal bevoegde familierechtbank. Zowel bevoegdheid inzake artikel 27 als artikel 31 WIPR komen over van de burgerlijke rechtbank. 36 Artikel 764, eerste lid, Krachtens artikel : eventuele oproeping en beschikking vinden plaats in raadkamer. 38 Artikel 764, eerste lid, 2 + artikel , 3 e lid 39 Krachtens artikel : eventuele oproeping en beschikking vinden plaats in raadkamer. 40 Opheffing oud artikel 587,9, bevoegdheid die overkomt van de voorzitter van de rechtbank 41 Bij gebreke aan overlegging van de in artikel 64 BW bedoelde documenten. 42 Artikel 764, eerste lid, 3 43 Indien de vordering wordt gesteld tussen de gehuwden. 44 Vorderingsrecht van het (artikel 184 BW) 45 Vorderingsrecht van het (artikel 184 BW) 46 Wanneer niet is voldaan aan de hoedanigheid en de voorwaarden vereist om een huwelijk aan te gaan of indien de voltrekking in strijd is met de openbare orde. 47 Krachtens artikel 1253ter/7 juncto artikel 1253ter/4 2, 6 blijft deze zaak ingeschreven op de rol, maar voor dergelijke procedure is dit louter theoretisch. 48 De abs kan eventueel het advies van de procureur des Konings inwinnen. Hij brengt zijn weigeringsbeslissing ter kennis van de procureur des Konings. 49 Voorzover partijen persoonlijk verschijnen, artikel 757 2, Onverminderd toepassing van artikel 629bis is alleen de rechter van de plaats van de laatste echtelijke verblijfplaats of van de woonplaats van de verweerder territoriaal bevoegd indien het gaat om vorderingen tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed op grond van onherstelbare ontwrichting (artikel 628, 1 ). 51 Voorzover partijen persoonlijk verschijnen, artikel 757 2, 11. 6

7 EOO BW EOO BW GV D of TV 308 BW 1305, 1 e lid Scheiding van tafel en bed AF3 of AF8910 x BW BW BW D GV D of TV Scheiding tafel en bed door onderlinge toestemming GV x , 2 e lid omzetting echtscheiding in scheiding tafel en bed conclusie x , 3 e lid omzetting scheiding tafel en bed in echtscheiding conclusie x BW 1289 EOT AF3 GV 56 x bis Aanstelling gerechtsdeurwaarder tot vaststelling overspel AF3 of AF8910 EV Aanstelling beheerder ad hoc voor verwerende echtgenoot die AF3 of AF8910 zich in een toestand als bedoeld in artikel 488/1, eerste lid BW EV bevindt x Voorzover partijen persoonlijk verschijnen, artikel 757 2, Voorzover partijen persoonlijk verschijnen, artikel 757 2, Voorzover partijen persoonlijk verschijnen, artikel 757 2, Voorzover partijen persoonlijk verschijnen, artikel 757 2, Artikel 1288bis 57 Artikel 1289ter 58 Voorzover partijen persoonlijk verschijnen, artikel 757 2, Opheffing oud artikel 587,15, bevoegdheid die overkomt van de voorzitter van de rechtbank 60 Krachtens artikel : eventuele oproeping en beschikking vinden plaats in raadkamer. 61 Krachtens artikel : eventuele oproeping en beschikking vinden plaats in raadkamer. 7

8 572bis, ter BW 1476quinquies BW 1476bis BW quater BW 66 VORDERING TOT NIETIGVELARING WETTELIJKE SAMENWONING AF1 D algemeen wegens schijnwettelijke samenwoning VERHAAL TEGEN WEIGERING ABS MELDING TE MAKEN AF4 VAN DE VELARING VAN WETTELIJKE SAMENWONING x 67 D x 62 Ingevoegd bij artikel 128 WFJRb en gewijzigd bij artikel 56 Coördinatiewet I Bevoegdheid ingevoegd bij artikel 8 wet van 2 juni 2013 (BS 23 september 2013) die de abs toestaat te weigeren om de akte van verklaring van wettelijke samenwoning op te maken indien hij meent dat minstens één van de partijen enkel een verblijfsrechtelijk voordeel nastreeft (~artikel 146bis BW) en aan het toestaat om de nietigheid van een dergelijke wettelijke samenwoning te vorderen. 64 Indien de vordering wordt gesteld tussen de wettelijk samenwonenden. 65 Vorderingsrecht van het (artikel 1476quinquies 1 BW) 66 ingevoegd bij artikel 10 wet van 2 juni 2013 (BS 23 september 2013) 67 Krachtens artikel 1253ter/7 juncto artikel 1253ter/4 2, 6 blijft deze zaak ingeschreven op de rol, maar voor dergelijke procedure is dit louter theoretisch. 8

9 II. vorderingen tussen echtgenoten en tussen wettelijk samenwonenden betreffende de uitoefening van hun rechten of betreffende hun goederen alsook de voorlopige maatregelen die daarop betrekking hebben (artikel 572bis, ) 572bis, 3 VORDERINGEN TUSSEN ECHTGENOTEN/WETTELIJK SAMENWONENDEN 68 BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN HUN RECHTEN OF BETREFFENDE HUN GOEDEREN BW ter/5, quater 215 BW 1253ter/4 tot 6 (220 1) 1253quater AF3 vaststelling echtelijke verblijfplaats x TV/D/GV x x 72 1 vervangende machtiging tot het alleen verrichten van handelingen waarvoor instemming van de andere echtgenoot vereist is bij diens weigering 2 beslechting geschillen tussen echtgenoten omtrent de uitoefening van het recht op huur van de gezinswoning 75 D D x x BW 1253ter/4 tot 6 1 verbod op beroepsuitoefening door andere echtgenoot 78 D x Voor wettelijk samenwonenden wordt verwezen naar artikel 1477 BW dat bepaalt dat de artikelen 215, 220 1, en 224 1, 1 van overeenkomstige toepassing zijn op de wettelijke samenwoning. 69 Artikel 628, 2 voorziet dat, onverminderd artikel 629bis, de rechter van de laatste echtelijke verblijfplaats exclusief territoriaal bevoegd is. 70 Artikel 757 2, 10 : de gerechtelijke verzoeningsprocedures inzake vorderingen van echtgenoten betreffende hun wederzijdse rechten en plichten en hun huwelijksvermogensstelsel bedoeld in artikel 1253quater worden behandeld in raadkamer. Artikel 1253quater mbt de gerechtelijke verzoeningsprocedure werd gewijzigd bij artikel 203 WFJRb en artikel 81 van de Coördinatiewet I 8 mei Bevoegdheid die overkomt van de vrederechter. 72 Artikel 757 2, Artikel vervangende machtiging tot alleen verrichten van handelingen waarvoor instemming van de andere echtgenoot vereist is bij vermoedelijke afwezigheid, onmogelijkheid wil te kennen te geven, wilsonbekwaamheid van een der echtgenoten 74 Dit is een bevoegdheid die overkomt van de burgerlijke rechtbank respectievelijk van de voorzitter van de rechtbank in spoedeisende gevallen. 75 Dit is een bevoegdheid die overkomt van de vrederechter. 76 Artikel 757 2, Artikel 757 2, 10 9

10 1253quater 2 opkomen tegen intrekking instemming gebruik naam voor beroepsbetrekkingen door andere echtgenoot BW 1253ter/4 tot 6 toekenning gerechtelijke volmacht tot vertegenwoordiging EV x 1253quater (indien echtgenoot in onmogelijkheid verkeert zijn wil te kennen te geven/wilsonbekwaam is) BW nietigverklaring handelingen echtgenoot D x 1595, eerst lid, 4 machtiging tot aankoop op een openbare verkoop van het EV 82 BW aandeel van de andere echtgenoot in een tussen hen onverdeeld goed 44 1,3 en 4 W vordering van de echtgenoot/een derde dat uitkeringen aan hem/haar worden uitbetaald 83 8 W vordering tot uitbetaling van de prestaties (zeelieden ter koopvaardij) aan de klagende echtgenoot bis, 13 MACHTIGING ONTVANGST GELDEN TEN BEHOEVE HUISHOUDING 85 AF BW 1253ter/4 tot 6 EV x 1253quinquies 78 Dit is een bevoegdheid die overkomt van de burgerlijke rechtbank of de voorzitter van de rechtbank in spoedeisende gevallen. 80 Artikel 757 2, Dit is een bevoegdheid die overkomt van de burgerlijke rechtbank of de voorzitter van de rechtbank in spoedeisende gevallen. 81 Dit is een bevoegdheid die overkomt van de burgerlijke rechtbank of de voorzitter van de rechtbank in spoedeisende gevallen. 82 Krachtens artikel : eventuele oproeping en beschikking vinden plaats in raadkamer. 83 Dit is een bevoegdheid die overkomt van de vrederechter. 84 Dit is een bevoegdheid die overkomt van de vrederechter. 85 Dit is een bevoegdheid die overkomt van de vrederechter. 10

11 572bis 11 VORDERINGEN TOT TIJDELIJK HUISVERBOD 86 AF W x door 88 x bis, 3 VOORLOPIGE MAATREGELEN tussen echtgenoten/wettelijk samenwonenden die louter 1280 eerste lid 90 betrekking hebben op de uitoefening van hun rechten of betreffende hun goederen BW ter/4 tot quinquies 223 BW 1280 tweede lid 1253sexiesocties bevelen van dringende maatregelen bij grovelijk plichtsverzuim of ernstige verstoring verstandhouding tussen gehuwden verbod om voor hypotheek vatbare goederen te vervreemden of met hypotheek te bezwaren (als voorlopige maatregel artikel 1253ter/5, 1 e lid, 4 ) 1479 BW ter/4 tot 6 bevelen van dringende maatregelen bij ernstige verstoring verstandhouding tussen wettelijk samenwonenden AF34 of AF8910 x TV/D/GV x x 93 x TV/D/GV x x 94 x TV/D/GV x x Artikel 627, 18 (zoals gewijzigd bij artikel 138 WFJRb) voorziet in een exclusieve territoriale bevoegdheid van de familierechtbank van het gerechtelijk arrondissement waar de verblijfplaats waarvoor het huisverbod bedoeld is, gelegen is. Dit is een bevoegdheid die overkomt van de vrederechter (opheffing oud artikel 594, 22 ). 87 Wet betreffende het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld (BS ). Deze wet heeft betrekking op meerderjarige personen die dezelfde verblijfplaats betrekken en is aldus ruimer dan alleen de relaties tussen gehuwden en wettelijk samenwonenden. Deze maatregel kan dus bijvoorbeeld betrekking hebben op feitelijk samenwonenden maar ook op de relatie tussen een meerderjarig kind en zijn ouders. 88 Eigen procedure beschreven in de wet van 15 mei Artikel 5 W : openbaarheid debatten kan worden bevolen 90 Artikel 1280 (oud) maakte de voorzitter van de rechtbank bevoegd om kennis te nemen van voorlopige maatregelen indien een echtscheidingsvordering werd ingesteld. Omdat de familierechtbank de enige bevoegde rechtbank wordt om voorlopige maatregelen te nemen tot de ontbinding van het huwelijk, is het instellen van een echtscheidingsvordering geen voorwaarde meer voor toepassing van artikel 1280 tussen echtgenoten. 91 Voor wat betreft de voorlopige maatregelen tussen echtgenoten/wettelijk samenwonenden die betrekking hebben op de kinderen cfr. infra onder IV. 92 Dit is een bevoegdheid die overkomt van de vrederechter. 93 Artikel 757 2, Artikel 757 2, Dit is een bevoegdheid die overkomt van de vrederechter. 96 Artikel 757 2, 6 11

12 III. vorderingen met betrekking tot het huwelijksvermogensrecht, met betrekking tot de erfopvolging, schenkingen onder levenden of testamenten (artikel 572bis, 9 ) en vorderingen tot verdeling (artikel 572bis 10 ) D resp. EV x 99 D x 101 D x D x bis, 9 VORDERINGEN MBT HUWELIJKSVERMOGENSRECHT 97 AF3 x 1420 BW 1253quater Machtiging om bepaalde handelingen mbt het gemeenschappelijk vermogen alleen te verrichten BW 1253quater Opleggen verbod/verlenen van machtiging verrichten 1253 sexiesocties bestuurshandelingen mbt gemeenschappelijk vermogen BW Nietigverklaring handelingen verricht door de andere echtgenoot mbt gemeenschappelijk vermogen BW 1253quater Ontnemen bestuursbevoegdheid van andere echtgenoot mbt het eigen vermogen of het gemeenschappelijke vermogen BW 1253quater Machtiging voorafname gemeenschappelijke goederen bij D x 105 verdeling wettelijk stelsel BW Vordering tot gerechtelijke scheiding van goederen D x 1463 BW 1253quater Vordering jegens andere echtgeno(o)t(e) ingevolge betaling D x 106 gemeenschappelijke schuld boven zijn/haar aandeel 1469 tweede lid BW 1253quater Machtiging inkoop van aandeel van de andere echtgenoot D x Artikel 628, 2 bepaalt dat, onverminderd artikel 629bis, de rechter van de laatste echtelijke verblijfplaats exclusief territoriaal bevoegd is. 98 Dit is een bevoegdheid die overkomt van de burgerlijke rechtbank. 99 Artikel 757 2, 10 resp. artikel Dit is een bevoegdheid die overkomt van de vrederechter, wijziging van artikel 594, 19 e 101 Artikel 757 2, Dit is een bevoegdheid die overkomt van de burgerlijke rechtbank. 103 Dit is een bevoegdheid die overkomt van de burgerlijke rechtbank. 104 Artikel 757 2, Artikel 757 2, Artikel 757 2, 10 12

13 572bis VORDERINGEN MBT DE ERFOPVOLGING, SCHENKINGEN ONDER LEVENDEN EN TESTAMENTEN AF1 Omzetting vruchtgebruik TV x 745bis ev BW 745quinquiessexies BW 920 ev BW Vordering tot inkorting van een schenking/legaat D 931 ev BW Betwisting schenking (nietigheid/herroeping/verval/inkorting) D 967 ev BW Betwisting testament (nietigheid/herroeping/verval/inkorting) D 803bis BW Vordering tot benoeming beheerder over nalatenschap 110 EV Vorderingen op grond van de wet tot erfregeling van kleine TV nalatenschappen 113 en inzake landbouwbedrijven BW BW Onbeheerde nalatenschap vordering inbezitstelling door onregelmatige erfopvolgers aanstelling curator D D 1189 Machtiging openbare verkoop onroerende goederen EV bis Machtiging verkoop uit de hand onroerende goederen EV Machtiging verkoop roerende goederen/bevelen maatregelen D Artikel 757 2, De bevoegdheid van de familierechtbank op grond van artikel 572bis 9 en 572bis 10 heeft personeel het ruimste toepassingsgebied en beperkt zich niet tot enkel relaties met betrekking tot kinderen, of tussen gehuwden of wettelijk samenwonenden. De familierechtbank zal bijvoorbeeld ook bevoegd zijn voor de verdeling tussen feitelijk samenwonenden. 109 Indien tussen (ex)echtgenoten of (ex) wettelijk samenwonenden. 110 bevoegdheid die overkomt van de voorzitter van de rechtbank 111 Krachtens artikel : eventuele oproeping en beschikking vinden plaats in raadkamer. 112 Opheffing oud artikel 591,14 bevoegdheden die overkomen van de vrederechter 113 Artikelen 3 tem 6 van de wet van 14 mei 1900 tot erfregeling van de kleine nalatenschappen 114 Artikelen 4 tem 10 van de wet van 29 augustus 1988 op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de continuïteit 115 Opheffing oud artikel 569,eerste lid, 2, bevoegdheid die overkomt van de burgerlijke rechtbank 116 Opheffing oud artikel 569,eerste lid, 12, bevoegdheid die overkomt van de burgerlijke rechtbank 117 Krachtens artikel : eventuele oproeping en beschikking vinden plaats in raadkamer. 118 Krachtens artikel : eventuele oproeping en beschikking vinden plaats in raadkamer. 13

14 1197 Beslechting moeilijkheden verkoop roerende goederen D x BW Vordering van algemeen legataris tot inbezitstelling EV nalatenschap 798 BW Aanvraag verlenging van termijnen 121 D 572bis BW VORDERINGEN TOT VERDELING AF1 Uitz.: verdeling huwelijksvermogensstelsels na echtscheiding, scheiding van tafel en bed en gerechtelijke scheiding van goederen en verdeling tussen (ex)samenwonenden AF3 815 ev BW D 1430 BW 1469 BW Vordering tot gerechtelijke verdeling aanstelling notaris vervanging notaris aanwijzing beheerder aanstelling deskundige geschillen/moeilijkheden nav tussentijds proces Verbaal inkorting termijnen overschrijding termijnen vervanging geschillen mbt staat van vereffening EVV EVV EVV 124 EVV EVV Artikel 1197 bepaalt dat wanneer er moeilijkheden rijzen, daarover ordt beslist in kort geding door de familierechtbank. Het betreft hier geen veronderstelde spoedeisendheid in de zin van artikel 1253ter/ Opheffing oud artikel 585,2, bevoegdheid die overkomt van de voorzitter van de rechtbank 121 Dit is een bevoegdheid die overkomt van de burgerlijke rechtbank. 122 Opheffing oud artikel 569, eerste lid, 4. Dit is een bevoegdheid die overkomt van de burgerlijke rechtbank. 123 Indien tussen (ex)echtgenoten of (ex) wettelijk samenwonenden. 124 Neerlegging van een uitgifte van het proces verbaal door de notaris ter griffie. 125 Neerlegging door de notaris ter griffie. 126 Toewijzing van het verzoek gebeurt in voorkomend geval door uitspraak te doen op stukken. 14

15 IV. vorderingen betreffende de uitoefening van het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling of het recht op persoonlijk contact ten aanzien van minderjarige kinderen (artikel 572bis, ) 572bis, 4 VORDERINGEN TAV MINDERJARIGE KINDEREN 127 AF Opheffing leeftijdsvoorwaarde voor aangaan van huwelijk BW 1253ter/4 tot 6 Verblijfsregeling 131 x TV/D/GV x x 375bis BW 1253ter/4 tot /6 Recht op persoonlijk contact x TV/D/GV x x 387ter 1 BW 387ter 2 BW 387ter 3 BW 1253ter/ 7 niet naleving verblijfsregeling/recht persoonlijk contact niet naleving EOT dwangmaatregelen ivm verblijfsregeling absolute noodzaak x EVV 132 TV EV 133 x x x x x x BW 1253ter/4 tot 6 Uitoefening van het ouderlijk gezag 387bis BW Algemeen x TV/D/GV x x 376 vierde lid BW Toezicht op het beheer door de andere ouder bij niet x TV/D/GV x x gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag 145 BW x EV x BW Toestemming in het huwelijk van een minderjarige 127 Er wordt geen onderscheid gemaakt naargelang de situatie of de ouders (ex)gehuwd,(ex)wettelijk of (ex) feitelijk samenwonend of niet samenwonend zijn. 128 Alle zaken met betrekking tot het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en het recht op persoonlijk contact met een minderjarig kind worden geacht spoedeisend te zijn krachtens artikel 1253ter/4 2, eerste lid, 2 en Krachtens artikel 138bis 1/1(ingevoegd bij artikel 115 WFJRb) en krachtens artikel 764 (gewijzigd bij artikel 153 WFJRb) en 765/1 (ingevoegd bij artikel 31 Coördinatiewet I ) Voor alle vorderingen met betrekking tot minderjarigen is het advies of de vordering van het voorgeschreven op straffe van nietigheid. 130 Al de in artikel 757 2, eerste lid, 3 opgesomde gerechtelijke procedures inzake het ouderlijk gezag verlopen in raadkamer alsook alle hiermee samenhangende vorderingen (artikel 757 2, 13 ) bijvoorbeeld indien onderhoudsvorderingen voor kinderen samenhangend zijn met rechtsvorderingen inzake het ouderlijk gezag/verblijfsregeling. 131 Dit is een bevoegdheid die overkomt van de jeugdrechtbank, van de vrederechter (gevat voor dringende voorlopige maatregelen) en van de voorzitter (gevat voor voorlopige maatregelen). 132 Op basis van de blijvende saisine. Anders kan de vordering worden ingeleid bij dagvaarding of tegensprekelijk verzoekschrift. 133 kosteloos 134 J.P. Masson (JT 2014, ) catalogiseert deze vordering evenwel onder vorderingen met betrekking tot de staat van de persoon, het aangaan van het huwelijk (nieuw artikel 572bis, 1 ) hoewel dit m.i. een recht is dat voortvloeit uit het ouderlijk gezag. Het onderbrengen van de bevoegdheden van de familierechtbank in een 15

16 475ter, 2 e lid BW Pleegvoogdij 139 bekrachtiging van de overeenkomst van pleegvoogdij x EV x quinquies BW vorderingen nav de beëindiging pleegvoogdij x TV/D/GV x sexies BW vordering tot beëindiging pleegvoogdij x TV/D/GV x ev BW Ontvoogding minderjarige 144 x EV x BW 147 Toestemming voor een schenking bij huwelijkscontract door x TV/D/GV x een minderjarige bij ontstentenis van bijstand van de ouders 1397 BW 148 Machtiging aan minderjarige om toe te stemmen in alle x TV/D/GV x welbepaalde categorie heeft gevolgen voor het al dan niet verondersteld spoedeisend karakter. Immers zaken mbt het ouderlijk gezag worden geacht spoedeisend te zijn. Uit de redactie van artikel 1398/1 en 1398/2 ivm de voorlopige tenuitvoerlegging kan m.i. opgemaakt worden dat de wetgever de vordering tot opheffing van het verbod op het huwelijk tussen minderjarigen en de toestemming daartoe heeft willen beschouwen als een vordering geacht spoedeisend met betrekking tot het ouderlijk gezag indien de vordering wordt ingediend door beide ouders. 135 Dit zijn bevoegdheden die overkomen van de jeugdrechtbank. 136 Uitspraak binnen 15 dagen 137 Dit is geen vorderingen tussen (ex) echtgenoten, (ex) samenwonenden of ouders. 138 Krachtens artikel : eventuele oproeping en beschikking vinden plaats in raadkamer. 139 Vorderingen inzake pleegvoogdij is een bevoegdheid die overkomt van de jeugdrechtbank. De vrederechter blijft bevoegd voor het opstellen van de authentieke akte tot vaststelling van de pleegvoogdijovereenkomst krachtens artikel 475ter, eerste lid BW. Krachtens artikel 475quater laatste lid BW wijkt de pleegvoogdij voor het overige niet af van de regels betreffende de uitoefeningen van de rechten en verplichtingen die voorvloeien uit het ouderlijk gezag en met name van het recht om toe te stemmen in het huwelijk, de (volle) adoptie en om zijn ontvoogding te vorderen. 140 Dit verzoek gebeurt op aanvraag van de pleegvoogd en is dus geen vordering tussen (ex) gehuwden, (ex) wettelijk samenwonenden of ouders. 141 Krachtens artikel : eventuele oproeping en beschikking vinden plaats in raadkamer. 142 Dit is een vordering tegen de (nalatenschap van de) pleegvoogd en is dus geen vordering tussen (ex) gehuwden, (ex) wettelijk samenwonenden of ouders. 143 Deze vordering dient enkel in het familiedossier indien gesteld door personen vermeld in artikel 475sexies eerste lid, 2 BW. 144 Dit is een bevoegdheid die overkomt van de jeugdrechtbank. 145 Dit is geen vorderingen tussen (ex) echtgenoten, (ex) samenwonenden of ouders. 146 Krachtens artikel : eventuele oproeping en beschikking vinden plaats in raadkamer. 147 J.P. Masson (o.c.) catalogiseert deze vordering onder vorderingen met betrekking tot huwelijksvermogensrecht (nieuw artikel 572bis, 9 ) hoewel dit m.i. een aspect van de uitoefening van het ouderlijk gezag betreft. Dit is een bevoegdheid die overkomt van de jeugdrechtbank. 148 Idem voetnoot 117. Dit is een bevoegdheid die overkomt van de jeugdrechtbank. 16

17 overeenkomsten (schenkingen) vervat in het huwelijkscontract bij gebrek aan bijstand van (één van) zijn ouders 572bis, 5 VASTSTELLING VOORTDURENDE ONMOGELIJKHEID HET EV door 389 BW 1236bis OUDERLIJK GEZAG UIT TE OEFENEN 149 x 150 x bis, bis + decies BESCHERMING GRENSOVERSCHRIJDEND HOEDE/ BEZOEK x D 153 resp. x x RECHT TV bis, 12 VERZET t. OPVRAGEN v. GELDEN DOOR MINDERJARIGE 155 x EV x Opent de voogdij en is een bevoegdheid die overkomt van de burgerlijke rechtbank. De organisatie en de werking van de voogdij behoort tot de bevoegdheid van de vrederechter. 150 Ook de bewindvoerder over de ouders of de ouder die alleen het ouderlijk gezag uitoefent kan dit vorderen. 151 Dit is geen vorderingen tussen (ex) echtgenoten, (ex) samenwonenden of ouders. 152 Opheffing oud artikel 587,15 bevoegdheid die overkomt van de voorzitter van de rechtbank 153 Artikel 1322quater, lid 2: in spoedeisende gevallen, toelating rechtbank om te dagvaarden binnen drie dagen 154 Verschijningstermijn 8 dagen 155 Dit is een bevoegdheid die overkomt van de vrederechter. In geval van voogdij blijft de vrederechter bevoegd krachtens het gewijzigde artikel 594,2 156 Dit is geen vorderingen tussen (ex) echtgenoten, (ex) samenwonenden of ouders. 17

18 V. vorderingen met betrekking tot onderhoudsverplichtingen met uitzondering van die welke betrekking hebben op het leefloon (artikel 572bis, ) 572bis, VORDERINGEN MBT ONDERHOUDSVERPLICHTINGEN 157 Mbt gemeenschappelijke kinderen AF BW 1253ter/4 tot 5 van ouders tov hun kinderen x TV/D/GV x x BW 1253ter/4 tot 5 onderhoudsvordering tegen de verwekker x TV/D/GV x x BW 161 AF3AF4 of AF Overige AF ter/4 tot 5 van de adoptant(en) tov de geadopteerde of diens x TV/D/GV x afstammelingen (bij gewone adoptie) en vice versa ter/4 tot 5 van de langstlevende echtgenoot/wettelijk samenwonende tov x TV/D/GV x kinderen van de vooroverleden echtgenoot/ wettelijk samenwonende BW 1253ter/4 tot 5 van (schoon)kinderen tov (schoon)ouders/ x TV/D/GV x 157 Dit is een bevoegdheid die overkomt van de vrederechter, uitgezonderd: de vorderingen op grond van artikel 336 BW en de vordering op grond van artikel 203 en 221 BW gevorderd als voorlopige maatregel die overkomen van de voorzitter van de rechtbank, de vordering op grond van artikel 301 BW, die overkomt van de burgerlijke rechtbank indien de vordering werd ingeleid vóór de ontbinding van het huwelijk de vordering op grond van artikel 203 BW voor minderjarige kinderen die voorzover ze samen met vorderingen aangaande het ouderlijk gezag werden aanhangig gemaakt overkomt van de jeugdrechtbank. De aan het leefloon gerelateerde verplichting tot levensonderhoud, het betreft met name het verhaal door het OCMW op de onderhoudsplichtige, blijft tot de bevoegdheid van de vrederechter behoren artikel 591, Indien het een vordering betreffende een minderjarige betreft. 159 Tenzij deze vorderingen worden behandeld op dezelfde zitting als de vorderingen bedoeld in artikel tot Krachtens artikel 757 2, 2 tenzij de verwerende man niet verschijnt of het bestaan van de geslachtsgemeenschap betwist. 161 Voorziet expliciet in een mogelijke verwijzing naar de kamer voor minnelijke schikking overeenkomstig artikel 731, vijfde lid. 162 Indien het een vordering betreffende een minderjarige betreft. 163 Indien het een vordering betreffende een minderjarige betreft. 164 Indien het een vordering betreffende een minderjarige betreft. 18

19 bloedverwanten in opgaande lijn 205bis BW 1253ter/4 tot 5 van de nalatenschap van de eerststervende x TV/D/GV x aan de langstlevende ter/4 tot 5 van de nalatenschap van de wettelijk samenwonende zonder x TV/D/GV x nakomelingen aan zijn bloedverwanten in opgaande lijn Tussen (ex)gehuwden/(ex)wettelijk samenwonenden AF3 of AF , 1 lid BW BW 2212 lid BW BW 1479, 3 en 4 lid BW 1253ter/4 tot quinquies tussen echtgenoten/wettelijk samenwonenden voor de duur van het huwelijk/de wettelijke samenwoning (als voorlopige maatregel) ontvangstmachtiging 167 x TV/D/GV x x ter/4 tot 5 + x TV/D/GV x x quaterquinquies (als voorlopige maatregel) BW 1253ter/4 tussen echtgenoten na beëindiging van het huwelijk 170 x TV/D/GV x x 1253terocties (tussen wettelijk samenwonenden na de beëindiging van de x TV/D/GV x x wettelijke samenwoning 171 ) 572bis, ter/4 tot 5 BETWISTINGEN KINDERBIJSLAG (aanwijzing bijslagtrekkende 172 en verzet tegen de uitbetaling aan de bijslagtrekkende 173 ) x AF8910 TV x x 165 Juncto artikel 213 BW, hulp en bijdrageplicht tussen echtgenoten toekenning onderhoudsuitkering als voorlopige maatregel (artikel 223 BW). Artikel 628, 2 voorziet dat, onverminderd artikel 629bis, de rechter van de laatste echtelijke verblijfplaats exclusief territoriaal bevoegd is voor vorderingen als bedoeld in artikel 221. Dit is een bevoegdheid die overkomt van de vrederechter. 166 Artikel 757 2, er wordt thans uitdrukkelijk bepaald dat geen fout meer moet worden bewezen. Dit is een bevoegdheid die overkomt van de vrederechter. 168 Artikel 757 2, Ontvangstmachtiging krachtens artikel is een modaliteit, geen afzonderlijke procedure 170 JP MASSON (o.c.) deelt dit onder bij de vorderingen met betrekking tot de staat van de persoon, onder echtscheidingsvordering omdat de rechtbank hierover uitspraak doet in het vonnis dat de echtscheiding uitspreekt of bij een latere beslissing ik heb dit gerangschikt onder vorderingen mbt onderhoudsverplichtingen (ook omdat dit een zaak is die wordt geacht spoedeisend te zijn en de echtscheidingsvordering niet) 171 Artikel 1479 derde lid BW bepaalt dat dringende en voorlopige maatregelen die ingevolge de beëindiging gerechtvaardigd zijn kunnen worden opgelegd. Wat betreft het antwoord op de vraag of de familierechtbank (voorheen de vrederechter) bij wijze van dringende en voorlopige maatregel een tijdelijke uitkering na de wettelijke samenwoning kan opleggen bestaat geen eensgezindheid. 19

20 VI. hoger beroep tegen vonnissen van de vrederechter (artikel 577) AF4, uitgezonderd hoger beroep bedoeld in HOGER BEROEP VONNISSEN VREDERECHTER in de gevallen bedoeld in de artikelen 594, 2, 3, 6, 8, 9, 15 tot 16 /2 en 19, en 596 tot artikel 594, 15 wordt ingeleid voor AF in geval van voogdij over het verzet van de wettelijke vertegenwoordiger tegen de uitoefening van de rechten van de niet ontvoogde minderjarige om de op diens spaarboekje ingeschreven sommen op te vragen over het verzet van de vader of de voogd tegen de aansluiting van de minderjarige bij een beroepsvereniging op de verzoeken die bij hem worden ingediend in verband met de voogdij van minderjarigen... alsook ter uitvoering van de artikelen 378 (bijzondere machtiging bepaalde handelingen voogd) en 483 (machtiging tot aangaan leningen) van het Burgerlijk Wetboek over het verzet van de voogd, de toeziende voogd, de curator of de rechthebbende, tegen de uitbetaling van de gezinsbijslag aan de bijslagtrekkende zoals het is bedoeld in artikel 69, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, buiten het geval waar de vordering bij de jeugdrechtbank aanhangig gemaakt wordt op grond van artikel 29 van de Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming in geval van een minderjarige onder voogdij, over het verzet tegen de betaling aan de bijslagtrekkende van de gezinsbijslag voor zelfstandigen, tenzij een vordering bij de jeugdrechtbank aanhangig gemaakt werd op grond van artikel 29 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming over de verzoeken die bij hem worden ingediend krachtens de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke AF5 172 Dit is een bevoegdheid die overkomt van de arbeidsrechtbank. 173 Dit is een bevoegdheid die overkomt van de vrederechter. 174 Derde lid toegevoegd bij artikel 28 Coördinatiewet Het tweede lid werd opgeheven bij de wet Deze hogere beroepen worden behandeld door een alleenzetelend rechter ingevolge de wijziging van artikel 92 1, 3 bij artikel 11 wet diverse bepalingen inzake Justitie 25 april 2014 (BS 14 mei 2014) 20

21 artikel 30 3 Wet 26 juni 1990 schrijft voor dat deze hogere beroepen worden behandeld door een kamer met 3 rechters /1 16 /2 19 over elk verzoek dat tot hem is gericht met toepassing van de artikelen 490 tot 501/2 van het Burgerlijk Wetboek (bewind over de persoon en/of de goederen zoals gewijzigd door de wet van 17 maart 2013) op de vorderingen om maatregelen tot gerechtelijke bescherming, als bedoeld in de artikelen 1238 tot 1252 Gerechtelijk Wetboek (ingevolge wet 17 maart 2013) over de vorderingen betreffende het vermoeden van afwezigheid bedoeld in artikel 112 van het Burgerlijk Wetboek over de verzoeken om een curator aan te wijzen krachtens artikel 936 van het Burgerlijk Wetboek (wat betreft aanneming schenking door doofstomme die niet kan schrijven) bis 597 inzake voogdij zoals in boek I van het Burgerlijk Wetboek is voorgeschreven inzake het gerechtelijk beheer van de goederen van een vermoedelijk afwezige, overeenkomstig de artikelen 113 tot 117 van het Burgerlijk Wetboek inzake verzegeling en aanstelling van sekwesters VII. zitting in kort geding ter/ De familierechtbank houdt in alle aangelegenheden die tot haar materiële bevoegdheid behoren zelf de zitting in kort geding. AF3AF4 of AF8910 Enkel in geval van volstrekte noodzakelijkheid kunnen spoedeisende zaken met toepassing van artikel 584 nog aanhangig gemaakt worden met éénzijdig verzoekschrift bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg. 21

In de hiernavolgende tabel staan alle procedures opgesomd die behoren tot de materiële bevoegdheid van de familierechtbank. Zij worden gegroepeerd in

In de hiernavolgende tabel staan alle procedures opgesomd die behoren tot de materiële bevoegdheid van de familierechtbank. Zij worden gegroepeerd in In de hiernavolgende tabel staan alle procedures opgesomd die behoren tot de materiële bevoegdheid van de familierechtbank. Zij worden gegroepeerd in volgende bevoegdheidscategorieën, rekening houdende

Nadere informatie

De familie- en jeugdrechtbank

De familie- en jeugdrechtbank De familie- en jeugdrechtbank *: onder voorbehoud 15de familiekamer Voor de 15de familiekamer worden de hierna opgesomde geschillen ingeleid en behandeld: 1. vorderingen op grond van artikel 1253 ter 4

Nadere informatie

.1.Wat de bevoegdheid van de vrederechter betreft. .2.Wat de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel betreft

.1.Wat de bevoegdheid van de vrederechter betreft. .2.Wat de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel betreft .1.Wat de bevoegdheid van de vrederechter betreft 1.1.Het optrekken van de algemene bevoegdheid van de vrederechter naar 2.500 ( komt van 1860 ).2.Het optrekken van de grens m.b.t. de aanleg ( dwz : onder

Nadere informatie

De familiekamer en de jeugdkamer in het hof van beroep te Antwerpen

De familiekamer en de jeugdkamer in het hof van beroep te Antwerpen Hof van beroep Antwerpen De familiekamer en de jeugdkamer in het hof van beroep te Antwerpen Vanaf 1 september 2014 wordt de wet betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank (zoals gerepareerd

Nadere informatie

ZITTINGSDAG EN UUR TEL. GRIFFIE. Zaal 058/

ZITTINGSDAG EN UUR TEL. GRIFFIE. Zaal 058/ KAMER Kamer V1 BEVOEGDHEID FAMILIE- EN JEUGDSECTIE 1. vorderingen tot nietigverklaring van het huwelijk 2. vorderingen tot echtscheiding, definitieve maatregelen bij de echtscheiding en de vereffening

Nadere informatie

Tabel zittingen per dag REA ANTWERPEN afdeling TURNHOUT 01.09.2014. TB5 Burg. 1 rechter pleitzitting (voorheen 5 de K)

Tabel zittingen per dag REA ANTWERPEN afdeling TURNHOUT 01.09.2014. TB5 Burg. 1 rechter pleitzitting (voorheen 5 de K) Tabel zittingen per dag REA ANTWERPEN afdeling TURNHOUT 01.09.2014 T Turnhout B C J Jeugdrechtbank F Familierechtbank Be Beslagrechter Rb Bureau rechtsbijstand Vz Voorzitter A Beroepskamer enig rechter

Nadere informatie

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek.

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. 30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. Publicatie : 18-05-1962 Inwerkingtreding : 28-05-1962 Dossiernummer : 1961-12-30/31 HOOFDSTUK VI : WEDERZIJDSE

Nadere informatie

DE VOLSTREKTE EN TERRITORIALE BEVOEGDHEID VAN DE FAMILIERECHTBANK. An Bekkers

DE VOLSTREKTE EN TERRITORIALE BEVOEGDHEID VAN DE FAMILIERECHTBANK. An Bekkers DE VOLSTREKTE EN TERRITORIALE BEVOEGDHEID VAN DE FAMILIERECHTBANK An Bekkers Voorafgaande opmerking: De wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank (BS 27 september

Nadere informatie

Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen

Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen In België kan men onder andere aan de hand van twee verschillende procedures uit de echt scheiden: - de procedure EOT (Echtscheiding Onderlinge Toestemming) - de procedure

Nadere informatie

De familie- en jeugdrechtbank

De familie- en jeugdrechtbank De familie- en jeugdrechtbank De familie- en jeugdrechtbank (*) is sinds 1 september 2014 operationeel in het hele land en is voortaan bevoegd voor zowat alle geschillen die betrekking hebben op het familieleven,

Nadere informatie

AANVULLING KIDS-I. Wet 30 juli 2013 Familie- en jeugdrechtbank... 1

AANVULLING KIDS-I. Wet 30 juli 2013 Familie- en jeugdrechtbank... 1 AANVULLING KIDS-I Familie- en jeugd................................................ 1 betreffende de invoering van een familie- en jeugd (B.S., 27 september 2013) FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die

Nadere informatie

Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek

Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek BIJLAGE 7 bij het koninklijk besluit van 31 augustus 2014 tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift ter uitvoering van de

Nadere informatie

DIENSTREGELING VAN DE NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL VAN 1 SEPTEMBER 2017 tot en met 30 JUNI 2018

DIENSTREGELING VAN DE NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL VAN 1 SEPTEMBER 2017 tot en met 30 JUNI 2018 DIENSTREGELING VAN DE NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL VAN 1 SEPTEMBER 2017 tot en met 30 JUNI 2018 OPGELET: VOOR DE KERST- EN PAASPERIODE GELDEN AFZONDERLIJKE REGELINGEN, EVENALS VOOR

Nadere informatie

INHOUD. INLEIDING... 1 A. De wet... 3 B. De rechtspraak... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte... 32 E. De algemene rechtsbeginselen...

INHOUD. INLEIDING... 1 A. De wet... 3 B. De rechtspraak... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte... 32 E. De algemene rechtsbeginselen... INHOUD INLEIDING... 1 A. De wet.... 3 B. De rechtspraak.... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte.... 32 E. De algemene rechtsbeginselen.... 34 BOEK I. PERSONENRECHT TITEL I PERSONENRECHT.... 39 Hoofdstuk

Nadere informatie

DIENSTREGELING VAN DE NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL VAN 1 SEPTEMBER 2016 TOT EN MET 30 JUNI 2017

DIENSTREGELING VAN DE NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL VAN 1 SEPTEMBER 2016 TOT EN MET 30 JUNI 2017 DIENSTREGELING VAN DE NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL VAN 1 SEPTEMBER 2016 TOT EN MET 30 JUNI 2017 Inhoudstafel BURGERLIJKE RECHTBANK... 3 KORT GEDINGEN (niet familiaal)... 3 DE GEWONE

Nadere informatie

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK WETTELIJKE SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK BOEK III TITEL Vbis WETTELIJKE SAMENWONING Artikel 1475 Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de toestand van samenleven

Nadere informatie

DIENSTREGELING VAN DE NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL VAN 1 SEPTEMBER 2016 tot en met 30 JUNI 2017

DIENSTREGELING VAN DE NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL VAN 1 SEPTEMBER 2016 tot en met 30 JUNI 2017 DIENSTREGELING VAN DE NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL VAN 1 SEPTEMBER 2016 tot en met 30 JUNI 2017 OPGELET: VOOR DE KERST- EN PAASPERIODE GELDEN AFZONDERLIJKE REGELINGEN, EVENALS VOOR

Nadere informatie

De familierechtbank: rechtspraak op maat van de burger

De familierechtbank: rechtspraak op maat van de burger De familierechtbank Inleiding De familierechtbank is sinds 1 september 2014 operationeel in het hele land en is voortaan bevoegd voor zowat alle geschillen die betrekking hebben op het familieleven, op

Nadere informatie

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen Afdeling II. Echtscheiding door onderlinge toestemming. Art.

Nadere informatie

Vermoeden meemoederschap De persoon die als moeder in de ten opzichte van. ten opzichte van geboorteakte is vermeld de echtgenoot van de moeder

Vermoeden meemoederschap De persoon die als moeder in de ten opzichte van. ten opzichte van geboorteakte is vermeld de echtgenoot van de moeder Overzicht afstamming Moeder Vader Meemoeder Artikel 312 1 burgerlijk wetboek: Artikel 315 tot 317 burgerlijk wetboek: Artikel 325/2, 316 tot 317 burgerlijk wetboek Vermoeden vaderschap Vermoeden De persoon

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Nieuwsbrief Notariaat Onderwerp Invoering van de familie- en jeugdrechtbank: een wegwijzer voor de notaris Datum Januari 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Model A.1. Verzoekschrift bij toepassing van artikel 213 BW (onderhoudsgeld tussen echtgenoten) de artikelen 1034bis e.v. en 1320 e.v. Ger.W.

Model A.1. Verzoekschrift bij toepassing van artikel 213 BW (onderhoudsgeld tussen echtgenoten) de artikelen 1034bis e.v. en 1320 e.v. Ger.W. INHOUDSTAFEL A. FEITELIJKE SCHEIDING VO O R ECHTSCHEIDING 1 Model A.1. Verzoekschrift bij toepassing van artikel 213 BW (onderhoudsgeld tussen echtgenoten) de artikelen 1034bis e.v. en 1320 e.v. Ger.W.

Nadere informatie

BURGERLIJKE SECTIE TEL. GRIFFIE KAMER UUR. 1e Kamer 1. Hoger beroepen tegen de vonnissen van het vredegerecht in zoverre. griffie 056/

BURGERLIJKE SECTIE TEL. GRIFFIE KAMER UUR. 1e Kamer 1. Hoger beroepen tegen de vonnissen van het vredegerecht in zoverre. griffie 056/ KAMER BEVOEGDHEID BURGERLIJKE SECTIE ZITTINGSDAG EN UUR 1e Kamer 1. Hoger beroepen tegen de vonnissen van het vredegerecht in zoverre Do ingevolge de wet niet toegewezen aan de familierechtbank Zaal TEL.

Nadere informatie

Publicatie : Numac :

Publicatie : Numac : pagina 1 van 5 NL einde FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Publicatie : 2017-01-30 Numac : 2017010289 Rechtbank van eerste aanleg Leuven. - Kabinet van de voorzitter Beschikking tot vaststelling van het

Nadere informatie

57246 BELGISCH STAATSBLAD 05.08.2014 MONITEUR BELGE

57246 BELGISCH STAATSBLAD 05.08.2014 MONITEUR BELGE 57246 BELGISCH STAATSBLAD 05.08.2014 MONITEUR BELGE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN Bijzonder reglement [C 2014/18252] Beschikking tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank

Nadere informatie

DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden... 1

DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden... 1 INHOUD VOORWOORD............................................ xv DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden.....................................

Nadere informatie

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen Afdeling I. De echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting

Nadere informatie

Voorwoord... xv HOOFDSTUK II. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING... 5 HOOFDSTUK III. ARTIKEL 229 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK... 17

Voorwoord... xv HOOFDSTUK II. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING... 5 HOOFDSTUK III. ARTIKEL 229 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK... 17 INHOUD Voorwoord............................................... xv DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK Frederik Swennen.....................................

Nadere informatie

HUWELIJK EN (ECHT)SCHEIDING: EEN MODELLENBOEK

HUWELIJK EN (ECHT)SCHEIDING: EEN MODELLENBOEK HUWELIJK EN (ECHT)SCHEIDING: EEN MODELLENBOEK Steven BROUWERS Advocaat-bemiddelaar in familiezaken Docent UAntwerpen PAO Bemiddeling Marcel GOVAERTS Advocaat Plaatsvervangend vrederechter Tweede herwerkte

Nadere informatie

II. BURGERLIJK RECHT

II. BURGERLIJK RECHT II. BURGERLIJK RECHT A. Burgerlijk Wetboek Wet 21 maart 1804 p. 122 II. BURGERLIJK RECHT A. Burgerlijk Wetboek p. 102 Wet 21 maart 1804 Art. 205bis volledig vervangen }1[Art. 205bis. 1. De nalatenschap

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LIMBURG

BIJZONDER REGLEMENT RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LIMBURG BIJZONDER REGLEMENT RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LIMBURG 1 Nr. : 75/2014 Rep. : 1855 BESCHIKKING Wij, T. HEEREN, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Limburg, bijgestaan door dhr. Y. KIELICH,

Nadere informatie

DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK

DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK INHOUD Voorwoord xv DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK FREDERIK SWENNEN 1 INLEIDING 3 DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING

Nadere informatie

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen Afdeling I. De echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting

Nadere informatie

INHOUD BW VW 3. BOEK I. PERSONEN art. (*1) Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten (K. VUYLSTEKE) 7-33

INHOUD BW VW 3. BOEK I. PERSONEN art. (*1) Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten (K. VUYLSTEKE) 7-33 15 16 INHOUD BW VW 3 Inhoud BOEK I. PERSONEN art. (*1) Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten (K. VUYLSTEKE) 7-33 Hoofdstuk I. Genot van de burgerlijke rechten (K. VUYLSTEKE) 7-16 Hoofdstuk

Nadere informatie

Afstamming. U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind

Afstamming. U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind Afstamming U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind Inhoud Afstamming in het Belgische recht...3 Afstamming krachtens de wet...4 Afstamming langs moederszijde...4 Afstamming langs

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord... Zaakregister... Tabel van de geciteerde beslissingen... HOOFDSTUK I ALGEMENE BEGRIPPEN A FDELING I A FDELING II

Inhoud. Voorwoord... Zaakregister... Tabel van de geciteerde beslissingen... HOOFDSTUK I ALGEMENE BEGRIPPEN A FDELING I A FDELING II iii Inhoud Voorwoord........................................................... Zaakregister.......................................................... Tabel van de geciteerde beslissingen.....................................

Nadere informatie

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING TUSSEN: Mevrouw X En Meneer Y EN IS OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: Partijen willen overgaan tot echtscheiding

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51 INHOUD BOEK VIII. HUWELIJKSSTELSELS.... 1 Inleiding... 3 TITEL I HET HUWELIJKSCONTRACT.... 5 Hoofdstuk I. Inleiding.... 5 Hoofdstuk II. Inhoud van het huwelijkscontract.... 10 Afdeling I. Huwelijksovereenkomsten....

Nadere informatie

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT RENE DEKKERS HANDBOEK BURGERLIJK RECHT DEEL IV Huwelijksstelsels - Erfrecht - Giften DERDE UITGAVE BEWERKT DOOR HELENE CASMAN Gewoon Hoogleraar Vrije Universiteit Brussel Hoogleraar Université Libre de

Nadere informatie

Rechtbank van Eerste Aanleg WEST-VLAANDEREN

Rechtbank van Eerste Aanleg WEST-VLAANDEREN Rechtbank van Eerste Aanleg WEST-VLAANDEREN Rep. nr. : 14/14.749 Nr. : 2014.008 Wij, Thierry DENYS, Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, bijgestaan door Wim ORBIE, waarnemend

Nadere informatie

Behalve de vermeldingen in artikel 43 voorgeschreven, bevat het beslagexploot op straffe van nietigheid:

Behalve de vermeldingen in artikel 43 voorgeschreven, bevat het beslagexploot op straffe van nietigheid: Uittreksel Gerechtelijk Wetboek-beslag Art. 1386 Vonnissen en akten kunnen alleen ten uitvoer worden gelegd op overlegging van de uitgifte of van de minuut, voorzien van het formulier van tenuitvoerlegging

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier...

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier... iii Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier............. i Inleiding............................................... 1 1. Algemeen......................................... 1 2.

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING VAN EEN ONBEKWAME

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING VAN EEN ONBEKWAME VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING VAN EEN ONBEKWAME Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek Aan de vrederechter van het kanton.. persoon duurzaam verblijft) (kanton van de plaats waar de te

Nadere informatie

NIEUWSFLASH 6. v.u. Nadia Dekoning, A. Rodenbachstraat 20, 9470 Denderleeuw oktober 2015 IK WIL IK KAN IK MAG

NIEUWSFLASH 6. v.u. Nadia Dekoning, A. Rodenbachstraat 20, 9470 Denderleeuw oktober 2015 IK WIL IK KAN IK MAG NIEUWSFLASH 6 v.u. Nadia Dekoning, A. Rodenbachstraat 20, 9470 Denderleeuw oktober 2015 IK WIL IK KAN IK MAG Het nieuw rechterlijk beschermingsstatuut wilsonbekwamen 1 jaar later De teneur is vertrek van

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier...

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier... III Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier... I Inleiding... 1 Hoofdstuk I. Onderhoudsplichtigen... 3 Afdeling 1. Overzicht soorten onderhoudsplichtigen op basis

Nadere informatie

II. GERECHTELIJK RECHT

II. GERECHTELIJK RECHT II. GERECHTELIJK RECHT II. GERECHTELIJK RECHT A. Gerechtelijk Wetboek Wet 10 oktober 1967 p. 214 A. Gerechtelijk Wetboek p. 214 Wet 10 oktober 1967 Art. 569 volledig vervangen Art. 569. De rechtbank van

Nadere informatie

Wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit

Wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit Wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit (BS 11 juli 2007) Hoofdstuk I Algemene bepaling Artikel 1 Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk Il

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier...

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier... III Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier.... I Voorwoord.... 1 Hoofdstuk 1. Inleidende beschouwingen... 3 Afdeling 1. Algemeen.... 3 Afdeling 2. Invloed van

Nadere informatie

15 FEBRUARI 2006. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

15 FEBRUARI 2006. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen pagina 1 van 6 einde Publicatie : 2006-03-01 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE 15 FEBRUARI 2006. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te

Nadere informatie

Alimentatievorderingen S. BROUWERS M. GOVAERTS

Alimentatievorderingen S. BROUWERS M. GOVAERTS Alimentatievorderingen S. BROUWERS M. GOVAERTS p- Voorwoord Inhoud V VII Deel 1. Het Instrumentarium 1 Hoofdstuk 1. De hierarchie 2 Hoofdstuk 2. "Aliments n'arreragent pas" 8 Hoofdstuk 3. Het verhaalsrecht

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 79 26 862 Wijziging van de regeling in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het naamrecht, de voorkoming van schijnhuwelijken

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten betreffende het uitspreken van de echtscheiding en ontbinding van het geregistreerd partnerschap door de ambtenaar van

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 5 Inhoudstafel 7 Korte inleiding 12

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 5 Inhoudstafel 7 Korte inleiding 12 INHOUDSTAFEL Voorwoord 5 Inhoudstafel 7 Korte inleiding 12 1. Waarom een wet voor meerderjarige onbekwamen? 15 2. Wat verstaat men onder onbekwamen? 20 2.1. Enkel voor meerderjarigen 21 2.2. De meerderjarige

Nadere informatie

PUBLICATIEBLAD. LANDSVERORDENING van de 8'*^mei 2010 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek^ (Landsverordening herziening namenrecht)

PUBLICATIEBLAD. LANDSVERORDENING van de 8'*^mei 2010 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek^ (Landsverordening herziening namenrecht) A 2010 l**l N 29 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 8'*^mei 2010 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek^ (Landsverordening herziening namenrecht) IN NAAM DER KONINGIN! In overweging genomen

Nadere informatie

Een statuut voor pleegouders. april 2017

Een statuut voor pleegouders. april 2017 Een statuut voor pleegouders april 2017 Een statuut volgens Europa Europese aanbeveling (87)6 van het Comité van Ministers van de Raad van Europa on foster families 1) de lidstaten dienen een systeem van

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LIMBURG

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LIMBURG RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LIMBURG Info zoals opgenomen op de website (m.i.v. 16.08.2017) : www.rechtbankentribunaux.be/rechtbank eerste aanleg Limburg INLEIDING FAMILIEZAKEN VANAF 1 SEPTEMBER 2017 U

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een

Nadere informatie

INHOUD. Zaakregister Table alphabétique Tabel van de geciteerde beslissingen Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEGRIPPEN

INHOUD. Zaakregister Table alphabétique Tabel van de geciteerde beslissingen Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEGRIPPEN BOEDELBESCHRIJVING 1 INHOUD Zaakregister................................................................. 17 Table alphabétique............................................................ 23 Tabel van

Nadere informatie

1. Grondslagen... 80. 2. Moreel element... 79 3. Materieel element... 79. 4. Procedure... 81

1. Grondslagen... 80. 2. Moreel element... 79 3. Materieel element... 79. 4. Procedure... 81 p. Voorwoord.... Inhoud... V VII Deel 1. Het instrumentarium...... 1 Hoofdstuk 1. De hie rarchie...... 2 Hoofdstuk 2. Aliments n arre ragent pas...... 8 Hoofdstuk 3. Het verhaalsrecht... 12 Hoofdstuk 4.

Nadere informatie

Elementaire Rechtspraak

Elementaire Rechtspraak Boekenreeks Elementaire Rechtspraak ER 60 Recente Elementaire Vonnissen en Arresten (2009 2010 2011) Adoptie Dringende en Voorlopige Maatregelen Echtscheiding Erfrecht Geesteszieke Huwelijksvermogensrecht

Nadere informatie

1 Tijdstip verwekking

1 Tijdstip verwekking Afstammingsrecht Geboorteakte Internationaal Privaatrecht Eddy Meulders Maurice Goffart 1 Tijdstip verwekking Minimum duur zwangerchap Maximum duur zwangerchap -300-299 -181-180 -179-2 -1 Verwekking 1

Nadere informatie

Artikel 99 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 99 wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten betreffende het uitspreken van de echtscheiding en ontbinding van het geregistreerd partnerschap door de ambtenaar van

Nadere informatie

Je rechten bij erfenis

Je rechten bij erfenis Je rechten bij erfenis Wie zijn je erfgenamen? De principes Bloedverwanten + echtgenoot + WSW partner + geadopteerden Volgorde? Eerst de ORDEN : de eerste orde sluit alle volgende uit Eerste orde : afstammelingen

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. INLEIDING 3

HOOFDSTUK I. INLEIDING 3 INHOUDSTAFEL VOORWOORD III DE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK 1 BEATRIX VANLERBERGHE HOOFDSTUK I. INLEIDING 3 HOOFDSTUK II. DE GEWIJZIGDE GERECHTELIJKE ORGANISATIE 5 1. De oprichting van de familie- en jeugdrechtbank

Nadere informatie

Rechtbank van Eerste Aanleg WEST-VLAANDEREN

Rechtbank van Eerste Aanleg WEST-VLAANDEREN Rechtbank van Eerste Aanleg WEST-VLAANDEREN BESCHIKKING tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen Rep. nr. : 14/14.749 Nr. : 2014.008 Wij, Thierry

Nadere informatie

OMSTANDIGE GENEESKUNDIGE VERKLARING 1 - Artikel 1240 Ger. W. tot instelling van een

OMSTANDIGE GENEESKUNDIGE VERKLARING 1 - Artikel 1240 Ger. W. tot instelling van een OMSTANDIGE GENEESKUNDIGE VERKLARING 1 - Artikel 1240 Ger. W. tot instelling van een beschermingsmaatregel Ondergetekende Mevrouw/ De Heer... Geneesheer, waarvan het kabinet gevestigd is te... tel...gsm.:...e.mail:...

Nadere informatie

DEEL I. DE WET VAN 27 APRIL 2007 INZAKE ECHTSCHEIDING. KNELPUNTEN VAN MATERIEEL RECHT EN VAN PROCES- RECHT

DEEL I. DE WET VAN 27 APRIL 2007 INZAKE ECHTSCHEIDING. KNELPUNTEN VAN MATERIEEL RECHT EN VAN PROCES- RECHT INHOUD VOORWOORD........................................... xv DEEL I. DE WET VAN 27 APRIL 2007 INZAKE ECHTSCHEIDING. KNELPUNTEN VAN MATERIEEL RECHT EN VAN PROCES- RECHT Frederik Swennen, Sven Eggermont

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële omzendbrief nr.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële omzendbrief nr. FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Sociaal Beleid Domein Regelgeving Kinderbijslag Ministeriële omzendbrief nr. 596 Omzendbrief aan de mevrouwen Ministers, aan de heren Ministers,

Nadere informatie

Minderjarigheid in het recht

Minderjarigheid in het recht Minderjarigheid in het recht Minderjarigen zijn personen onder de 18 jaar, tenzij voor hun 18e levensjaar huwelijk, geregistreerd partnerschap (GP) of meerderjarigverklaring van moeder van 16/17 jr Twee

Nadere informatie

Rolnummer 3630. Arrest nr. 174/2005 van 30 november 2005 A R R E S T

Rolnummer 3630. Arrest nr. 174/2005 van 30 november 2005 A R R E S T Rolnummer 3630 Arrest nr. 174/2005 van 30 november 2005 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 320, 4, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 980 Uitvoering van het op 19 oktober 1996 te s-gravenhage tot stand gekomen verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning,

Nadere informatie

WETTELIJKE SAMENWONING INFOBROCHURE

WETTELIJKE SAMENWONING INFOBROCHURE WETTELIJKE SAMENWONING INFOBROCHURE Sinds 1 januari 2000 trad de wet op de wettelijke samenwoning in voege. Hierdoor kunnen samenwonenden een juridische zekerheid bekomen die vergelijkbaar is met deze

Nadere informatie

Gezagsdragers hebben (anders dan pleegouders) de plicht te voorzien in het levensonderhoud van het kind waarover zij het gezag uitoefenen.

Gezagsdragers hebben (anders dan pleegouders) de plicht te voorzien in het levensonderhoud van het kind waarover zij het gezag uitoefenen. GEZAG EN VOOGDIJ WAT IS GEZAG? De wet geeft als omschrijving van gezag: de plicht en het recht om een minderjarig kind (dat is een kind jonger dan 18 jaar) te verzorgen en op te voeden. Wat betekent dit

Nadere informatie

DE NIEUWE ECHTSCHEIDINGSWET

DE NIEUWE ECHTSCHEIDINGSWET RoSa. Documentatiecentrum, Bibliotheek en Archief voor Gelijke Kansen, Feminisme en Vrouwenstudies DE NIEUWE ECHTSCHEIDINGSWET Sylvia Sroka 19 november 2007 Inleiding Sedert 1 september 2007 is in België

Nadere informatie

Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.

Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen. Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen........................... 1 Boek I. Personen............... 1 Titel I. Genot

Nadere informatie

10 MEI 2007. - Wet betreffende de transseksualiteit

10 MEI 2007. - Wet betreffende de transseksualiteit FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE 10 MEI 2007. - Wet betreffende de transseksualiteit Bron: http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm nummer document: 2007009570 ALBERT II, Koning der Belgen, Aan

Nadere informatie

Juridische bescherming van de goederen en de persoon. Martine De Moor Kenniscentrum persoonsgerichte bewindvoering Ieper/22 november 2017

Juridische bescherming van de goederen en de persoon. Martine De Moor Kenniscentrum persoonsgerichte bewindvoering Ieper/22 november 2017 Juridische bescherming van de goederen en de persoon Martine De Moor Kenniscentrum persoonsgerichte bewindvoering Ieper/22 november 2017 Waarom beschermen? Meerderjarig persoon Wegens gezondheidstoestand

Nadere informatie

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5 Inhoudstafel Deel 1: Het beheer over de goederen van het minderjarige kind 1. Belang... 1 2. Wie is minderjarig?... 1 3. Bevoegdheid van de ouders... 2 3.1. Ouderlijk gezag... 2 3.2. Wettelijk genot...

Nadere informatie

Gepubliceerd op : 2013-09-23 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

Gepubliceerd op : 2013-09-23 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Gepubliceerd op : 2013-09-23 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE 2 JUNI 2013. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de wet van 31 december 1851 met betrekking tot de consulaten en de consulaire

Nadere informatie

Rolnummer 2704. Arrest nr. 109/2003 van 22 juli 2003 A R R E S T

Rolnummer 2704. Arrest nr. 109/2003 van 22 juli 2003 A R R E S T Rolnummer 2704 Arrest nr. 109/2003 van 22 juli 2003 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 1, 3, eerste lid, van artikel III, overgangsbepalingen, van de wet van 14 juli 1976 betreffende

Nadere informatie

Het nieuwe beschermstatuut

Het nieuwe beschermstatuut Het nieuwe beschermstatuut gebaseerd op Studienamiddag (On)bekwaamheid, Een eerste doorlichting van de nieuwe wet 30/01/2014 Vormingscentrum Guislain Oude bestaande wetgeving Statuut Persoon Goederen Flexibel

Nadere informatie

Compendium van het personenen familierecht

Compendium van het personenen familierecht Mevr. prof. mr. S.F.M. Wortmann Mevr. mr. J. van Duijvendijk-Brand Compendium van het personenen familierecht Elfde druk Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2012 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Hoofdstuk

Nadere informatie

DEEL 3. Wettelijk samenwonen

DEEL 3. Wettelijk samenwonen DEEL 3 Wettelijk samenwonen DE RECHTEN VAN HET PAAR 1 Procedure Wettelijk samenwonen houdt het midden tussen samenwonen zonder meer (zonder bescherming voor de partners) en het huwelijk (dat de echtgenoten

Nadere informatie

19 MAART Wet tot bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen (1)

19 MAART Wet tot bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen (1) 19 MAART 2010. - Wet tot bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen (1) De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt

Nadere informatie

Boek I. Personen... 1 Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten... 1 Hoofdstuk I. Genot van de burgerlijke

Boek I. Personen... 1 Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten... 1 Hoofdstuk I. Genot van de burgerlijke Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804.......................... 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.......................... 1 Boek I. Personen...............

Nadere informatie

Inleiding tot de burgerlijke stand

Inleiding tot de burgerlijke stand Inleiding tot de burgerlijke stand Mr. J. Kampers bewerkt door: L.J.W. Evers H.Vat 12e druk 2004 Kluwer, Alphen aan den Rijn Voorwoord 13 1 Ontstaan en ontwikkeling van de wetgeving betreffende de burgerlijke

Nadere informatie

De burgerlijke rechtbank

De burgerlijke rechtbank De burgerlijke rechtbank 1ste burgerlijke kamer Voor de 1ste burgerlijke kamer worden alle zaken ingeleid en behandeld die behoren tot de bevoegdheid van de burgerlijke rechtbank en waarvan dit reglement

Nadere informatie

I.T. 110 AFSTAMMING IN OPGAANDE LIJN

I.T. 110 AFSTAMMING IN OPGAANDE LIJN I.T. 110 AFSTAMMING IN OPGAANDE LIJN Inhoudsopgave I.T. 110 AFSTAMMING IN OPGAANDE LIJN... 1 Algemeenheden... 2 Samenstelling... 4 Datum van de afstamming... 4 Wijzen van afstamming... 5 Wijzen van afstamming

Nadere informatie

BELGISCH INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

BELGISCH INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT A.J.T. - MEMO'S - nr. 1. BELGISCH INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT Ingrid D'HAEYER Adjunct-hoofdadviseur Juridische Zaken NV KBC Bank INHOUD DEEL I. BELGISCH INTERNATIONAAL PRIVAATRECHTELUK PROCESRECHT Hoofdstuk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 145 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het bevorderen van voortgezet

Nadere informatie

DEEL I. HET VERBLIJFSCO-OUDERSCHAP ALS PRIORITAIR TE ONDERZOEKEN VERBLIJFSREGELING ILSE MARTENS... 1

DEEL I. HET VERBLIJFSCO-OUDERSCHAP ALS PRIORITAIR TE ONDERZOEKEN VERBLIJFSREGELING ILSE MARTENS... 1 INHOUD Voorwoord... xiii DEEL I. HET VERBLIJFSCO-OUDERSCHAP ALS PRIORITAIR TE ONDERZOEKEN VERBLIJFSREGELING ILSE MARTENS... 1 SITUERING... 3 1. Korte historiek... 3 2. Aanzet en motieven tot invoering

Nadere informatie

Mter. Toon VANCOILLIE Mter. Karen VERHOLLEMAN

Mter. Toon VANCOILLIE Mter. Karen VERHOLLEMAN Mter. Toon VANCOILLIE Mter. Karen VERHOLLEMAN 3 beschermingsstatuten: Verlengde minderjarigheid ouderlijk gezag of voogdij Voorlopig bewindvoering Gerechtelijke onbekwaamverklaringen! Enkel vermogensbeheer

Nadere informatie

ECHTSCHEIDING, VOORLOPIGE MAATREGELEN EN ONDERHOUDSGELDEN IN DE FAMILIERECHTBANK

ECHTSCHEIDING, VOORLOPIGE MAATREGELEN EN ONDERHOUDSGELDEN IN DE FAMILIERECHTBANK ECHTSCHEIDING, VOORLOPIGE MAATREGELEN EN ONDERHOUDSGELDEN IN DE FAMILIERECHTBANK INSTITUUT VOOR FAMILIERECHT EN JEUGDRECHT KU Leuven Nr. 86 ECHTSCHEIDING, VOORLOPIGE MAATREGELEN EN ONDERHOUDSGELDEN IN

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 JANUARI 2006 C.04.0201.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0201.N V. A., Mr. Cécile Draps, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen D. P. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

CIVIELE CODE TITEL X. - MINDERJARIGHEID, VOOGDIJ EN ONTVOOGDING. HOOFDSTUK I. - MINDERJARIGHEID.

CIVIELE CODE TITEL X. - MINDERJARIGHEID, VOOGDIJ EN ONTVOOGDING. HOOFDSTUK I. - MINDERJARIGHEID. CIVIELE CODE TITEL X. - MINDERJARIGHEID, VOOGDIJ EN ONTVOOGDING. HOOFDSTUK I. - MINDERJARIGHEID. Art. 388. De minderjarige is de persoon van het mannelijke of vrouwelijke geslacht die de volle leeftijd

Nadere informatie

Meemoederschap, afstamming en naam

Meemoederschap, afstamming en naam Meemoederschap, afstamming en naam Maurice Goffart maurice.goffart@stad.antwerpen.be maurice@vlavabbs.be 03 338 98 51 0474 96 98 79 www.vlavabbs.be/meemoeder Afstamming van de meemoeder Aanpassingen burgerlijk

Nadere informatie

Titel VII. (...) Afstamming... 26

Titel VII. (...) Afstamming... 26 Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804....................... 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.. 1 Boek I. Personen............... 1 Titel I. Genot en

Nadere informatie

1. Het adres van inschrijving in de bevolkingsregisters van een niet-ontvoogde minderjarige:

1. Het adres van inschrijving in de bevolkingsregisters van een niet-ontvoogde minderjarige: Algemene Onderrichtingen van 7 oktober 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters (gecoördineerde versie van 27 april 2007), deel I, nr. 68: 68. De inschrijving van niet-ontvoogde minderjarigen:

Nadere informatie

7 Inleiding / 11 8 Verkrijging, verlening, verlies en vaststelling van het Nederlanderschap / 12 9 Nationaliteit en internationaal privaatrecht / 16

7 Inleiding / 11 8 Verkrijging, verlening, verlies en vaststelling van het Nederlanderschap / 12 9 Nationaliteit en internationaal privaatrecht / 16 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Hoofdstuk 1 Inleiding / 1 1 Algemeen / 1 2 Inhoud van Boek 1: personen- en familierecht / 2 3 Literatuur over personen- en familierecht / 3 Hoofdstuk 2 De algemene bepalingen

Nadere informatie