BIJZONDER REGLEMENT RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LIMBURG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJZONDER REGLEMENT RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LIMBURG"

Transcriptie

1 BIJZONDER REGLEMENT RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LIMBURG 1

2 Nr. : 75/2014 Rep. : 1855 BESCHIKKING Wij, T. HEEREN, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Limburg, bijgestaan door dhr. Y. KIELICH, hoofdgriffier, stellen in toepassing van art Ger.W. het hiernavolgende bijzonder reglement vast van de rechtbank van eerste aanleg Limburg, na het advies te hebben ingewonnen van : - de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen; - de eerste voorzitter van het arbeidshof te Antwerpen; - de voorzitter van de arbeidsrechtbank te Antwerpen; - de procureur des konings bij het parket Limburg; - de arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Antwerpen; - de waarnemend hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg Limburg; - de stafhouder van de balie Hasselt; - de stafhouder van de balie Tongeren; De rechtbank van eerste aanleg Limburg bestaat uit twee afdelingen : de afdeling Hasselt en de afdeling Tongeren. De zetel van de rechtbank van eerste aanleg Limburg is gevestigd in het gerechtsgebouw te 3500 Hasselt, Parklaan 25/2. De voorzitter van de rechtbank is belast met de algemene leiding en wordt bijgestaan door twee afdelingsvoorzitters. De voorzitter verdeelt de rechters over de afdelingen. De voorzitter wijst binnen iedere afdeling de ondervoorzitter aan die binnen de afdeling de leiding heeft over de familie- en jeugdrechtbank. De rechtbank van eerste aanleg Limburg en haar afdelingen bestaan uit kamers voor burgerlijke zaken, kamers voor correctionele zaken en kamers voor familiezaken en jeugdkamers. Deze kamers vormen drie secties, respectievelijk : de burgerlijke rechtbank, de correctionele rechtbank en de familie- en jeugdrechtbank. Het aantal kamers per sectie en de dagen van hun zittingen worden verder in dit reglement bepaald. De zittingen vinden wekelijks plaats en vatten steeds aan om 9.00 uur, behoudens de uitzonderingen zoals voorzien in dit reglement. Ieder gerechtelijk jaar zal tegen uiterlijk 15 juni een dienstregeling worden opgemaakt m.b.t. het daaropvolgende gerechtelijk jaar met opgave van de kamers, hun bevoegdheden, de samenstelling en de zittingzalen waar zij zullen plaatsvinden. De arrondissementsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement Limburg zetelt op de 4 de maandag van de maand op de zetel van de rechtbank van eerste aanleg in het gerechtsgebouw te 3500 Hasselt, Parklaan 25. In zoverre toepassing moet worden gemaakt van art. 93 Ger.W. zal de voorzitter van de rechtbank de kamer samenstellen. In beide afdelingen kunnen buitengewone zittingen van de voorziene kamers worden gehouden in overleg met de afdelingsvoorzitter. Dit bijzonder reglement treedt in werking op

3 Het K.B. van 17 april 1986 houdende vaststelling van het reglement van de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt en het K.B. van 17 april 1986 houdende vaststelling van het reglement van de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren blijven van toepassing tot uiterlijk Hasselt 30 juni 2014 Y. KIELICH T. HEEREN hoofdgriffier voorzitter (get.) (get.) 3

4 A F D E L I N G H A S S E L T BURGERLIJKE RECHTBANK ALGEMEEN 1. De afdelingsvoorzitter verdeelt de zaken onder de kamers en zonodig de rechters overeenkomstig art. 90, 3 de lid Ger.W. 2. De afdelingsvoorzitter beslecht de verdelingsincidenten die door een kamer of rechter van de burgerlijke sectie aan de voorzitter worden voorgelegd in toepassing van art. 88 Ger. W. 3. De afdelingsvoorzitter behandelt de eenzijdige verzoekschriften in toepassing van art. 584 derde lid Ger.W.. 4. De gerechtsdeurwaarders dienen in de zaken die tot de bevoegdheid van de burgerlijke sectie behoren te dagvaarden om te verschijnen op de zitting van de 1ste kamer op dinsdag, onverminderd de bevoegdheid van de beslagrechter (dinsdag), de kortgedingrechter (donderdag), en de wijze zoals in kortgeding (donderdag). 5. De inleidingen beroepen vredegerecht worden gebracht voor de 4 de kamer A, één rechter. 6. De inleidingen beroepen politierechtbank burgerlijk worden gebracht voor de 4 de kamer B, drie rechters. 7. De inleidingen van de fiscale zaken worden gebracht voor de 11 de kamer A op de 1 ste donderdag/maand. 8. Dagvaardingen in tussenkomst en vrijwaring moeten betekend worden voor de eerst nuttige zitting van de kamer voor de welke de hoofdzaak hangende is, en dus niet automatisch op de 1 ste kamer op dinsdag. De gerechtsdeurwaarders dienen hiertoe voorafgaand met de griffie contact op te nemen. 9. Alle zittingen binnen de burgerlijke sectie vatten aan om 9.00 uur, tenzij anders bepaald. 4

5 MAANDAG 4 de KAMER A : 1 ste, 3 de en 5 de maandag/maand Beroepen vredegerecht (1 of 3 rechters) Vastgestelde zaken 3 rechters in toepassing van o.a. art. 91 e.v. Ger.W.. 4 de KAMER B : 2 de en 4 de maandag/maand Beroepen politierechtbank (3 rechters) 5 de KAMER M (1 rechter) 7 de KAMER (1 rechter) DINSDAG 1 ste KAMER (1 rechter) Inleidingen zakenrecht Verzoeken cfr. artikel 731 Ger.W., behoudens deze in familiezaken. BESLAGRECHTER WOENSDAG 5 de KAMER W (1 rechter) 9 de KAMER (1 rechter) DONDERDAG KORT GEDING, behoudens deze in familiezaken. + op de wijze zoals in kortgeding 10 de KAMER (1 rechter) 11 de KAMER A : FISCALE ZAKEN (1 rechter) Inleiding : eerste donderdag van de maand 11 de KAMER B : FISCALE ZAKEN (1 rechter) 11 de KAMER C : FISCALE ZAKEN (1 rechter) 11 de KAMER D : FISCALE ZAKEN (3 rechters) 5

6 CORRECTIONELE RECHTBANK ALGEMEEN 1. De afdelingsvoorzitter verdeelt de zaken onder de kamers overeenkomstig art. 90, lid 3 Ger.W., op voorstel van de procureur des Konings en de arbeidsauditeur. De afdelingsvoorzitter kan tevens bepaalde zaken onder de rechters verdelen. 2. De afdelingsvoorzitter beslecht de verdelingsincidenten die door een kamer of rechter van de correctionele sectie aan de voorzitter worden voorgelegd in toepassing van art. 88 Ger. W. 3. De 12 de kamer (één rechter) en zonodig de 18 de A kamer (drie rechters) zijn bevoegd voor de procedures van onmiddellijke verschijning en van oproeping bij proces-verbaal (art eerste lid Ger. W.). 4. De rechtstreekse dagvaardingen worden gebracht hetzij voor de 13 de kamer (één rechter), hetzij voor de 18 de A kamer (drie rechters) en bij voorkeur voor de kamer waar desgevallend reeds een hoofdzaak hangende is. 5. Telkens er aanleiding bestaat om op vraag van de beklaagde de zaak te verwijzen naar een kamer samengesteld uit drie rechters, wordt het dossier onverwijld voorgelegd aan de afdelingsvoorzitter voor hertoebedeling. 6. In toepassing van art. 92, 1 ten derde Ger. W. zoals gewijzigd bij wet van 25 april 2014, zal het hoger beroep tegen beslissingen van de politierechtbank over burgerlijke rechtsvorderingen die tezelfdertijd en voor dezelfde rechters worden vervolgd als de strafvordering, voor zover dit hoger beroep niet gelijktijdig met het hoger beroep op strafgebied worden behandeld, steeds ambtshalve worden toegewezen aan de 18 de C kamer zetelend met drie rechters. 7. Alle zittingen binnen de correctionele sectie, op deze van de raadkamer na en tenzij hierna anders bepaald, bestaan uit twee blokken, de eerste om 9.00 uur en de tweede om uur. 6

7 DINSDAG 2 de KAMER (1 rechter) Raadkamer : om uur. 13 de KAMER (1 rechter) WOENSDAG 12 de KAMER (1 rechter) : 1 ste en 3 de woensdag/maand 15 de KAMER (1 rechter) 18 de KAMER B (3 rechters) : de 2 de en 4 de woensdag/maand DONDERDAG 16 de KAMER (1 rechter) 18 de KAMER C (3 rechters) : 2 de, 3 de, 4 de en 5 de donderdag van de maand. Beroepen politierechtbank. Deze kamer zal in graad van beroep, in zoverre kennis moet genomen worden van aangelegenheden zoals voorzien in art tweede lid Ger.W. worden samengesteld overeenkomstig art. 78 vijfde lid Ger.W.. 18 de KAMER D (3 rechters) : 1 ste donderdag van de maand. VRIJDAG 2 de KAMER (1 rechter) Raadkamer : - regeling van de procedure : om 9.00 uur - voorlopige hechtenis : om uur 17 de KAMER (1 rechter) Zaken gesteld in toepassing van art tweede lid Ger.W. (sociaal strafrecht). Zittingsdagen worden jaarlijks vastgesteld in overleg met de arbeidsauditeur uiterlijk tegen 30 juni. Deze kamer, zetelend in eerste aanleg, fungeert m.b.t. voormelde materie naargelang de noodwendigheden van de dienst eveneens als correctionele kamer samengesteld overeenkomstig art. 78 vijfde lid Ger.W.. 18 de KAMER A (3 rechters) 7

8 FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK ALGEMEEN 1. De ondervoorzitter die binnen de afdeling de leiding heeft over de familie- en jeugdrechtbank (hierna de ondervoorzitter genoemd) verdeelt de zaken en de dienst onder de kamers en de rechters binnen de familie- en jeugdrechtbank. 2. De ondervoorzitter beslecht de verdelingsincidenten die door een kamer of rechter van de familie- en jeugdrechtbank aan de voorzitter worden voorgelegd in toepassing van art. 88 Ger. W.. In zoverre het incident echter betrekking heeft op een verdeling tussen de secties komt de beoordeling toe aan de afdelingsvoorzitter. 3. De gerechtsdeurwaarders dienen in de zaken die tot de bevoegdheid van de familie- en jeugdrechtbank behoren te dagvaarden om te verschijnen op de zitting van de 6 de I kamer op donderdag. In de exploten waarin de echtscheiding wordt gevorderd (al dan niet samen met voorlopige maatregelen) wordt om uur gedagvaard. In de andere zaken wordt om 9.00 uur gedagvaard. Er wordt nooit gedagvaard voor andere familiekamers dan de 6 de I kamer. 4. De tegensprekelijke en gezamenlijke verzoekschriften worden neergelegd op de griffie van de familie- en jeugdrechtbank en door de ondervoorzitter verdeeld over de kamers. Dit geldt ook voor de zaken die middels conclusies of gewone brief opnieuw voor de familieen jeugdrechtbank worden gebracht (blijvende saisine ter/7 Ger. W.). 5. De hogere beroepen worden ingeleid voor de 6 de I kamer. Zij worden verder door de ondervoorzitter toebedeeld aan de bevoegde kamer. 6. De eenzijdige verzoekschriften worden behandeld door de ondervoorzitter of door de rechter die hij daartoe aanwijst. 7. De weekdienst van de jeugdrechters, lopende van maandag uur tot vrijdag uur, wordt per afdeling ingericht. De ondervoorzitter bepaalt de dienstregeling van de jeugdrechters. 8. Wat de weekenddienst betreft, lopende van vrijdag uur tot zondag uur, is er een beurtrol voorzien tussen de jeugdrechters van beide afdelingen met dien verstande dat de jeugdrechters zich mobiel opstellen. De aangewezen ondervoorzitters zien toe op de naleving van de organisatie van deze weekendregeling. 9. De afdelingsvoorzitter zal telkens de noodzaak zich voordoet de bijzondere kamer voorzien in art Ger. W. (uit handen gegeven minderjarigen) samenstellen en bijeen roepen. 10. De 6 de M kamer (minnelijke schikking) zetelt op dinsdag om 9.30 uur. 11. De afdelingsvoorzitter neemt kennis van familiezaken aanhangig gemaakt ingeval van absolute hoogdringendheid en volstrekte noodzakelijkheid (art. 584 lid 3 Ger. W.). 12. Er is geen afzonderlijk bureau voor de rechtsbijstand in familiezaken. 13. De zaken die vòòr waren ingeleid hetzij vastgesteld op kamers binnen de burgerlijke sectie of op de burgerlijke kamer van de jeugdrechtbank en m.i.v vallen onder de bevoegdheid van de familie- en jeugdsectie worden ambtshalve in toepassing van art Ger. W. m.i.v toegewezen aan kamers binnen de familie- en jeugdsectie. 8

9 MAANDAG 3 de KAMER (onpare weken) Jeugdkamer 6 de KAMER D (pare weken) 6 de KAMER G DINSDAG 6de KAMER A 6 de KAMER B Deze kamer wordt door de ondervoorzitter samengesteld met drie rechters in zoverre het zaken betreft van de (vroegere) 6 de B kamer (3R). Hogere beroepen tegen vonnissen van de vrederechter (geen inleiding). Deze kamer kan zonodig door de ondervoorzitter worden samengesteld met drie rechters. 6 de KAMER M (Kamer minnelijke schikking) : om 9.30 uur. WOENSDAG 6 de KAMER C 6 de KAMER F 6 de KAMER K : om uur 6 de KAMER V DONDERDAG 3 de KAMER Jeugdkamer 6 de KAMER E 6 de KAMER I Inleidingen (o.a. op dagvaarding) : om 9.00 uur Inleidingen hogere beroepen vredegerecht : om 9.00 uur Inleidingen echtscheidingen : om uur Echtscheidingen door onderlinge toestemming : om uur VRIJDAG 6 de KAMER H 6 de KAMER J (onpare weken) 9

10 ONDERZOEKSKABINETTEN 1. De afdelingsvoorzitter bepaalt de dienstregeling van de onderzoeksrechters binnen de afdeling. De afdelingsvoorzitter wijst de zaken aan een onderzoeksrechter toe. 2. De onderzoeksrechters binnen de afdeling worden in toepassing van art. 9 van de wet van 8 april 1965 op de jeugdbescherming allen belast met de zaken die tot de bevoegdheid van de jeugdrechtbank behoren en hen als dusdanig zijn toebedeeld. 3. De onderzoeksrechters binnen de afdeling worden in toepassing van art. 79, 5 de lid Ger.W., zoals bepaald door art. 16 van de wet van houdende diverse bepalingen betreffende justitie (BS ), allen belast met de zaken wegens een overtreding van de wetten en de verordeningen in fiscale aangelegenheden en hen als dusdanig zijn toebedeeld. 4. Wat de weekenddienst betreft is er een beurtrol voorzien tussen de onderzoeksrechters van beide afdelingen, met dien verstande dat de onderzoeksrechters zich mobiel opstellen. De beide afdelingsvoorzitters zien toe op de naleving van de organisatie van deze weekendregeling. De weekdienst van de onderzoeksrechters per afdeling loopt van maandag uur tot vrijdag uur. De weekenddienst loopt van vrijdag uur tot zondag uur. 10

11 A F D E L I N G T O N G E R E N BURGERLIJKE RECHTBANK ALGEMEEN 1. De afdelingsvoorzitter verdeelt de zaken onder de kamers en zonodig de rechters overeenkomstig art. 90, 3 de lid Ger. W. 2. De afdelingsvoorzitter beslecht de verdelingsincidenten die door een kamer of rechter van de burgerlijke sectie aan de voorzitter worden voorgelegd in toepassing van art. 88 Ger. W. 3. De afdelingsvoorzitter behandelt de eenzijdige verzoekschriften in toepassing van art de lid Ger.W. 4. De gerechtsdeurwaarders dienen in de zaken die tot de bevoegdheid van de burgerlijke sectie behoren te dagvaarden om te verschijnen op de zitting van de 1ste kamer op vrijdag, onverminderd de bevoegdheid van de beslagrechter (donderdag), de kortgedingrechter (vrijdag uur), en de wijze zoals in kortgeding (vrijdag uur). 5. De inleidingen beroepen vredegerecht worden gebracht voor de 3 de kamer, één rechter. 6. De inleidingen beroepen politierechtbank burgerlijk worden gebracht voor de 3 de kamer, drie rechters. 7. Dagvaardingen in tussenkomst en vrijwaring moeten betekend worden voor de eerst nuttige zitting van de kamer voor de welke de hoofdzaak hangende is, en dus niet automatisch op de 1 ste kamer op vrijdag. De gerechtsdeurwaarders dienen hiertoe voorafgaand met de griffie contact op te nemen. 8. Alle zittingen binnen de burgerlijke sectie, tenzij hierna anders bepaald, bestaan uit twee blokken, de eerste om 9.00 uur en de tweede om uur. 11

12 MAANDAG 3 de KAMER (1of 3 rechters) Inleidingen hoger beroep tegen vonnissen van het vredegerecht en de politierechtbank. Vastgestelde zaken drie rechters in toepassing van o.a. art. 91 e.v. Ger.W.. Vastgestelde zaken hoger beroep tegen vonnissen van het vredegerecht, één rechter. DINSDAG 2 de KAMER (1 rechter) : zetelt niet de 2 de dinsdag van de maand. 3 de KAMER ( 3 rechters) : zetelt enkel de 2 de dinsdag van de maand. Hoger beroep tegen vonnissen van de vrederechter en de politierechtbank. WOENSDAG 4 de KAMER (1 rechter) DONDERDAG 5 de KAMER (1 rechter) BESLAGRECHTER VRIJDAG 1 ste KAMER (1 rechter) Inleidingen KORTGEDING, behoudens in familiezaken : om uur + op de wijze zoals in kort geding : om uur 3 de B KAMER (1 rechter) 12

13 CORRECTIONELE RECHTBANK ALGEMEEN 1. De afdelingsvoorzitter verdeelt de zaken onder de kamers overeenkomstig art. 90, 3 de lid Ger. W., op voorstel van de procureur des Konings en de arbeidsauditeur. De afdelingsvoorzitter kan tevens bepaalde zaken onder de rechters verdelen. 2. De afdelingsvoorzitter beslecht de verdelingsincidenten die door een kamer of rechter van de correctionele sectie aan de voorzitter worden voorgelegd in toepassing van art. 88 Ger. W. 3. De 13 de kamer (één rechter) en zonodig de 9 de kamer (drie rechters) zijn bevoegd voor de procedures van onmiddellijke verschijning en van oproeping bij proces-verbaal (art eerste lid Ger. W.). 4. De rechtstreekse dagvaardingen worden gebracht hetzij voor de 10 de kamer (één rechter), hetzij voor de 9 de kamer (drie rechters) en bij voorkeur voor de kamer waar desgevallend reeds een hoofdzaak hangende is. 5. Telkens er aanleiding bestaat om op vraag van de beklaagde de zaak te verwijzen naar een kamer samengesteld uit drie rechters, wordt het dossier onverwijld voorgelegd aan de afdelingsvoorzitter voor hertoebedeling. 6. In toepassing van art. 92, 1 ten derde Ger. W. zoals gewijzigd bij wet van 25 april 2014, zal het hoger beroep tegen beslissingen van de politierechtbank over burgerlijke rechtsvorderingen die tezelfdertijd en voor dezelfde rechters worden vervolgd als de strafvordering, voor zover dit hoger beroep niet gelijktijdig met het hoger beroep op strafgebied worden behandeld, steeds ambtshalve worden toegewezen aan de 8 ste kamer zetelend met drie rechters. 7. Alle zittingen binnen de correctionele sectie, op deze van de raadkamer na en tenzij hierna anders bepaald, bestaan uit twee blokken, de eerste om 9.00 uur en de tweede om uur. 13

14 MAANDAG DINSDAG 10 de KAMER (1 rechter) 7 de KAMER (1 rechter) Raadkamer 11 de KAMER (1 rechter) WOENSDAG 8 ste KAMER (3 rechters) Deze kamer behandelt tevens de beroepen tegen vonnissen van de politierechtbank. Deze kamer zal in graad van hoger beroep, in zoverre kennis moet genomen worden van aangelegenheden zoals voorzien in art. 76, 2 tweede lid Ger.W., worden samengesteld overeenkomstig art. 78 vijfde lid Ger.W.. 12 de KAMER (1 rechter) Op de derde woensdag van de maand worden enkel zaken gesteld in toepassing van art tweede lid Ger.W. Deze kamer, zetelend in eerste aanleg, fungeert m.b.t. voormelde materie naargelang de noodwendigheden van de dienst op de derde woensdag van de maand eveneens als correctionele kamer samengesteld overeenkomstig art. 78 vijfde lid Ger.W.. DONDERDAG 9 de KAMER (3 rechters) 13 de KAMER (1 rechter) : de 2 de en de 4 de donderdag van de maand. VRIJDAG 7 de KAMER (1 rechter) Raadkamer 14 de KAMER (1 rechter) 14

15 FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK ALGEMEEN 1. De ondervoorzitter die binnen de afdeling de leiding heeft over de familie- en jeugdrechtbank (hierna de ondervoorzitter genoemd), verdeelt de zaken en de dienst onder de kamers en de rechters binnen de familie- en jeugdrechtbank. 2. De ondervoorzitter beslecht de verdelingsincidenten die door een kamer of rechter van de familie- en jeugdrechtbank aan de voorzitter worden voorgelegd in toepassing van art. 88 Ger. W. In zoverre het incident echter betrekking heeft op een verdeling tussen de secties komt de beoordeling toe aan de afdelingsvoorzitter. 3. De gerechtsdeurwaarders dienen in de zaken die tot de bevoegdheid van de familie- en jeugdrechtbank behoren, te dagvaarden om te verschijnen op de zitting van de 15 de kamer op dinsdag. In de exploten waarin de echtscheiding wordt gevorderd (al dan niet samen met voorlopige maatregelen) wordt om uur gedagvaard. In de andere zaken wordt om 9.00 uur gedagvaard. Er wordt nooit gedagvaard voor andere familiekamers dan de 15 de. 4. De tegensprekelijke en gezamenlijke verzoekschriften worden neergelegd op de griffie van de familie- en jeugdrechtbank en door de ondervoorzitter verdeeld over de kamers. Dit geldt ook voor de zaken die middels conclusie of gewone brief opnieuw voor de familieen jeugdrechtbank worden gebracht (blijvende saisine ter/7 Ger. W.). 5. De hogere beroepen worden ingeleid voor de 21 ste kamer. Zij worden door de ondervoorzitter toebedeeld aan de bevoegde kamer (de 18 de kamer, de 20 ste kamer en de 21 ste kamer). 6. De eenzijdige verzoekschriften worden behandeld door de ondervoorzitter of door de rechter die hij daartoe aanwijst. 7. De weekdienst van de jeugdrechters, lopende van maandag uur tot vrijdag uur, wordt per afdeling ingericht. De ondervoorzitter bepaalt de dienstregeling van de jeugdrechters. 8. Wat de weekenddienst betreft, lopende van vrijdag uur tot zondag uur, is er een beurtrol voorzien tussen de jeugdrechters van beide afdelingen, met dien verstande dat de jeugdrechters zich mobiel opstellen. De aangewezen ondervoorzitters zien toe op de naleving van de organisatie van deze weekendregeling. 9. De afdelingsvoorzitter zal telkens de noodzaak zich voordoet de bijzondere kamer voorzien in art Ger. W. (uit handen gegeven minderjarigen) samenstellen en bijeen roepen. 10. De kamer minnelijke schikking zetelt op maandag om uur. 11. De afdelingsvoorzitter neemt kennis van het kortgeding in absolute hoogdringendheid en volstrekte noodzakelijkheid (art. 584 lid 3 Ger. W.), ook in familiezaken. 12. Er is geen afzonderlijk bureau voor de rechtsbijstand in familiezaken. 13. De zaken die vòòr waren ingeleid hetzij vastgesteld op kamers binnen de burgerlijke sectie of op de burgerlijke kamer van de jeugdrechtbank en m.i.v vallen onder de bevoegdheid van de familie- en jeugdsectie worden ambtshalve in toepassing van art Ger. W. m.i.v toegewezen aan kamers binnen de familie- en jeugdsectie. 15

16 MAANDAG 16 de KAMER 6 de KAMER Jeugdkamer 22 ste KAMER (Kamer minnelijke schikking) : om uur DINSDAG 15 de KAMER Inleidingen (andere dan hieronder omschreven) : om 9.00 uur Inleidingen echtscheidingen : om uur Echtscheidingen door onderlinge toestemming : om uur. Inleidingen hoger beroepen vredegerechten : om uur. 20 ste KAMER : 1 ste, 3 de en 5 de dinsdag/maand. 21 ste KAMER ( 1/3 rechters) Om uur Op deze kamer worden de hogere beroepen tegen vonnissen van de vrederechter die voor de familie- en jeugdrechtbank moeten worden gebracht, ingeleid, voor één rechter. Deze kamer neemt met drie rechters kennis van de hogere beroepen tegen vonnissen van de vrederechter die voor de familie- en jeugdrechtbank moeten worden gebracht én door drie rechters moeten behandeld worden. 6 de KAMER : de 2de en de 4 de dinsdag van de maand Jeugdkamer WOENSDAG 17 de KAMER DONDERDAG 18 de KAMER VRIJDAG 19 de KAMER 16

17 ONDERZOEKSKABINETTEN 1. De afdelingsvoorzitter bepaalt de dienstregeling van de onderzoeksrechters binnen de afdeling. De afdelingsvoorzitter wijst de zaken aan een onderzoeksrechter toe. 2. De onderzoeksrechters binnen de afdeling worden in toepassing van art. 9 van de wet van 8 april 1965 op de jeugdbescherming allen belast met de zaken die tot de bevoegdheid van de jeugdrechtbank behoren en hen als dusdanig zijn toebedeeld. 3. De onderzoeksrechters binnen de afdeling worden in toepassing van art. 79, 5 de lid Ger.W., zoals bepaald door art. 16 van de wet van houdende diverse bepalingen betreffende justitie (BS ), allen belast met de zaken wegens een overtreding van de wetten en de verordeningen in fiscale aangelegenheden en hen als dusdanig zijn toebedeeld. 4. Wat de weekenddienst betreft is er een beurtrol voorzien tussen de onderzoeksrechters van beide afdelingen, met dien verstande dat de onderzoeksrechters zich mobiel opstellen. De beide afdelingsvoorzitters zien toe op de naleving van de organisatie van deze weekendregeling. De weekdienst van de onderzoeksrechters per afdeling loopt van maandag uur tot vrijdag uur. De weekenddienst loopt van vrijdag uur tot zondag uur

Publicatie : Numac :

Publicatie : Numac : pagina 1 van 5 NL einde FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Publicatie : 2017-01-30 Numac : 2017010289 Rechtbank van eerste aanleg Leuven. - Kabinet van de voorzitter Beschikking tot vaststelling van het

Nadere informatie

15 FEBRUARI 2006. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

15 FEBRUARI 2006. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen pagina 1 van 6 einde Publicatie : 2006-03-01 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE 15 FEBRUARI 2006. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te

Nadere informatie

BURGERLIJKE SECTIE TEL. GRIFFIE KAMER UUR. 1e Kamer 1. Hoger beroepen tegen de vonnissen van het vredegerecht in zoverre. griffie 056/

BURGERLIJKE SECTIE TEL. GRIFFIE KAMER UUR. 1e Kamer 1. Hoger beroepen tegen de vonnissen van het vredegerecht in zoverre. griffie 056/ KAMER BEVOEGDHEID BURGERLIJKE SECTIE ZITTINGSDAG EN UUR 1e Kamer 1. Hoger beroepen tegen de vonnissen van het vredegerecht in zoverre Do ingevolge de wet niet toegewezen aan de familierechtbank Zaal TEL.

Nadere informatie

voorzitter rechtbank eerste aanleg Antwerpen

voorzitter rechtbank eerste aanleg Antwerpen kabinet voorzitter rechtbank eerste aanleg Antwerpen B E S C H I K K I N G Wij, J. MAHIEU, d.d. Voorzitter, afdelingsvoorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen; Gelet op

Nadere informatie

DIENST EN TERECHTZITTINGEN GEDURENDE DE GERECHTELIJKE VAKANTIE VAN 1 JULI TOT EN MET 31 AUGUSTUS VAN 1 JULI 2008 TOT EN MET 15 JULI 2008:

DIENST EN TERECHTZITTINGEN GEDURENDE DE GERECHTELIJKE VAKANTIE VAN 1 JULI TOT EN MET 31 AUGUSTUS VAN 1 JULI 2008 TOT EN MET 15 JULI 2008: DIENST EN TERECHTZITTINGEN GEDURENDE DE GERECHTELIJKE VAKANTIE VAN 1 JULI TOT EN MET 31 AUGUSTUS 2008. Nr. /2008 Rep.nr. Wij, T.Heeren, Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, zitting houdende te

Nadere informatie

De correctionele rechtbank

De correctionele rechtbank De correctionele rechtbank 27ste correctionele kamer hogere beroepen tegen strafvonnissen politierechtbank De 27ste correctionele kamer neemt, als collegiale kamer, kennis van: - de hogere beroepen tegen

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van XXX. -----------------

REGLEMENT VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van XXX. ----------------- REGLEMENT VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van XXX. ----------------- HOOFDSTUK I DE ALGEMENE INRICHTING VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN

Nadere informatie

Politierechtbank arrondissement Limburg

Politierechtbank arrondissement Limburg Politierechtbank arrondissement Limburg Beschikking tot vaststelling van het bijzondere reglement van de Politierechtbank LIMBURG (Hasselt, Tongeren, Beringen, Genk, Sint- Truiden en Maaseik) Het bijzonder

Nadere informatie

DIENSTREGELING VAN DE. van 1 juli 2017 tot en met 31 augustus 2017

DIENSTREGELING VAN DE. van 1 juli 2017 tot en met 31 augustus 2017 NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL DIENSTREGELING VAN DE NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL van 1 juli 2017 tot en met 31 augustus 2017 Gelet op : - de artikelen 334

Nadere informatie

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL ANTWERPEN. Kabinet van de voorzitter. Beschikking. Bijzonder reglement rechtbank van koophandel Antwerpen

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL ANTWERPEN. Kabinet van de voorzitter. Beschikking. Bijzonder reglement rechtbank van koophandel Antwerpen RECHTBANK VAN KOOPHANDEL ANTWERPEN Kabinet van de voorzitter Beschikking Bijzonder reglement rechtbank van koophandel Antwerpen Wij, Thomas Van Houtte, voorzitter van de rechtbank van koophandel Antwerpen,

Nadere informatie

15 FEBRUARI 2012. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Gent

15 FEBRUARI 2012. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Gent FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE 15 FEBRUARI 2012. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Gent ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen

Nadere informatie

BESCHIKKING HOUDENDE HET BIJZONDERE REGLEMENT VAN HET ARBEIDSHOF TE BRUSSEL

BESCHIKKING HOUDENDE HET BIJZONDERE REGLEMENT VAN HET ARBEIDSHOF TE BRUSSEL Rep. Nr: 2014/2055 Brussel, 29 augustus 2014. BESCHIKKING HOUDENDE HET BIJZONDERE REGLEMENT VAN HET ARBEIDSHOF TE BRUSSEL Wij, Anne Sevrain, eerste voorzitter van het arbeidshof te Brussel, bijgestaan

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN

REGLEMENT VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN REGLEMENT VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN ----------------- HOOFDSTUK I - DE ALGEMENE INRICHTING VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN Artikel 1 De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen

Nadere informatie

ZITTINGSDAG EN UUR TEL. GRIFFIE. Zaal 058/

ZITTINGSDAG EN UUR TEL. GRIFFIE. Zaal 058/ KAMER Kamer V1 BEVOEGDHEID FAMILIE- EN JEUGDSECTIE 1. vorderingen tot nietigverklaring van het huwelijk 2. vorderingen tot echtscheiding, definitieve maatregelen bij de echtscheiding en de vereffening

Nadere informatie

Organisatie van de rechtspraak - België

Organisatie van de rechtspraak - België Organisatie van de rechtspraak - België c) Nadere bijzonderheden over de rechterlijke instanties 1. Vredegerecht De vrederechter is de rechter die het dichtst bij de burgers staat. Hij wordt overeenkomstig

Nadere informatie

I. Mobiliteit binnen de rechterlijke macht.

I. Mobiliteit binnen de rechterlijke macht. BIJLAGE BIJ HET ADVIES VAN DE ADVIESRAAD VAN DE MAGISTRATUUR GOEDGEKEURD TIJDENS DE ALGEMENE VERGADERING VAN 26 OKTOBER 2009 I. Mobiliteit binnen de rechterlijke macht. Krachtens artikel 151 4, van de

Nadere informatie

DIENSTREGELING VAN DE NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL VAN 1 SEPTEMBER 2017 tot en met 30 JUNI 2018

DIENSTREGELING VAN DE NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL VAN 1 SEPTEMBER 2017 tot en met 30 JUNI 2018 DIENSTREGELING VAN DE NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL VAN 1 SEPTEMBER 2017 tot en met 30 JUNI 2018 OPGELET: VOOR DE KERST- EN PAASPERIODE GELDEN AFZONDERLIJKE REGELINGEN, EVENALS VOOR

Nadere informatie

HOF VAN BEROEP 1 BURGERLIJKE ZAKEN 2 CORRECTIONELE ZAKEN 4

HOF VAN BEROEP 1 BURGERLIJKE ZAKEN 2 CORRECTIONELE ZAKEN 4 HOF VAN BEROEP 1 BURGERLIJKE ZAKEN 2 2013 2014 Input Hangende zaken op 1/1 9.682 9.856 9.408 Nieuw ingeleide zaken 3.973 3.821 3.737 Totaal 13.655 13.677 13.145 Tussenarresten 605 586 514 Output Eindarresten

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LIMBURG

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LIMBURG RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LIMBURG Info zoals opgenomen op de website (m.i.v. 16.08.2017) : www.rechtbankentribunaux.be/rechtbank eerste aanleg Limburg INLEIDING FAMILIEZAKEN VANAF 1 SEPTEMBER 2017 U

Nadere informatie

DIENSTREGELING VAN DE NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL VAN 1 SEPTEMBER 2016 tot en met 30 JUNI 2017

DIENSTREGELING VAN DE NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL VAN 1 SEPTEMBER 2016 tot en met 30 JUNI 2017 DIENSTREGELING VAN DE NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL VAN 1 SEPTEMBER 2016 tot en met 30 JUNI 2017 OPGELET: VOOR DE KERST- EN PAASPERIODE GELDEN AFZONDERLIJKE REGELINGEN, EVENALS VOOR

Nadere informatie

DIENSTREGELING VAN DE NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL VAN 1 SEPTEMBER 2016 TOT EN MET 30 JUNI 2017

DIENSTREGELING VAN DE NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL VAN 1 SEPTEMBER 2016 TOT EN MET 30 JUNI 2017 DIENSTREGELING VAN DE NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL VAN 1 SEPTEMBER 2016 TOT EN MET 30 JUNI 2017 Inhoudstafel BURGERLIJKE RECHTBANK... 3 KORT GEDINGEN (niet familiaal)... 3 DE GEWONE

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN, vastgesteld bij K.B. van XXX en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van XXX.

REGLEMENT VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN, vastgesteld bij K.B. van XXX en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van XXX. REGLEMENT VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN, vastgesteld bij K.B. van XXX en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van XXX. ----------------- HOOFDSTUK I DE ALGEMENE INRICHTING VAN DE RECHTBANK

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LIMBURG

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LIMBURG RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LIMBURG PROTOCOL IN CORRECTIONELE ZAKEN De voorzitter van de rechtbank, de procureur des Konings, de stafhouders van de balies Hasselt en Tongeren en de hoofdgriffier sluiten

Nadere informatie

DE NIEUWE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK. Geert Decock 27 maart 2015

DE NIEUWE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK. Geert Decock 27 maart 2015 DE NIEUWE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK Geert Decock 27 maart 2015 1. Inleiding 2. De kamers van de familie- en jeugdrechtbank 3. Territoriale bevoegdheid 4. Het familiedossier en het protectioneel dossier

Nadere informatie

57246 BELGISCH STAATSBLAD 05.08.2014 MONITEUR BELGE

57246 BELGISCH STAATSBLAD 05.08.2014 MONITEUR BELGE 57246 BELGISCH STAATSBLAD 05.08.2014 MONITEUR BELGE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN Bijzonder reglement [C 2014/18252] Beschikking tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank

Nadere informatie

De burgerlijke rechtbank

De burgerlijke rechtbank De burgerlijke rechtbank 1ste burgerlijke kamer Voor de 1ste burgerlijke kamer worden alle zaken ingeleid en behandeld die behoren tot de bevoegdheid van de burgerlijke rechtbank en waarvan dit reglement

Nadere informatie

De familiekamer en de jeugdkamer in het hof van beroep te Antwerpen

De familiekamer en de jeugdkamer in het hof van beroep te Antwerpen Hof van beroep Antwerpen De familiekamer en de jeugdkamer in het hof van beroep te Antwerpen Vanaf 1 september 2014 wordt de wet betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank (zoals gerepareerd

Nadere informatie

.1.Wat de bevoegdheid van de vrederechter betreft. .2.Wat de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel betreft

.1.Wat de bevoegdheid van de vrederechter betreft. .2.Wat de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel betreft .1.Wat de bevoegdheid van de vrederechter betreft 1.1.Het optrekken van de algemene bevoegdheid van de vrederechter naar 2.500 ( komt van 1860 ).2.Het optrekken van de grens m.b.t. de aanleg ( dwz : onder

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf...v. De arrondissementen, de mobiliteit en het beheer

Inhoud. Woord vooraf...v. De arrondissementen, de mobiliteit en het beheer Woord vooraf...v De arrondissementen, de mobiliteit en het beheer Paul Van Orshoven...1 Inleiding...1 I. De schaalvergroting...6 A. Provinciale eerstelijnsrechtbanken...6 B. of toch niet (altijd, helemaal)...9

Nadere informatie

BASISTEKST AANGEPAST AAN HET VOORONTWERP VAN WET. Voorontwerp van wet houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht

BASISTEKST AANGEPAST AAN HET VOORONTWERP VAN WET. Voorontwerp van wet houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht BASISTEKST BASISTEKST AANGEPAST AAN HET VOORONTWERP VAN WET Voorontwerp van wet houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht TITEL I WIJZIGINGEN VAN HET BURGERLIJK PROCESRECHT I. Wijzigingen van het

Nadere informatie

Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt Provincie Oost-Vlaanderen

Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt Provincie Oost-Vlaanderen Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt Provincie Oost-Vlaanderen REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE BETREFFENDE DE BIJSTANDSREGELING Art. 1. Het VSOA - Politie, hierna de organisatie genoemd, verdedigt de belangen

Nadere informatie

16 juli om 9.30u. en 13 augustus om 9.30u.

16 juli om 9.30u. en 13 augustus om 9.30u. Regeling vakantiezittingen Vredegerechten gerechtelijke vakantie 2007 Vredegerecht 1 e kanton Openbare terechtzittingen (enkel dringende zaken): Woensdag 11 juli en 1 en 22 augustus Dinsdag 10 en 31 juli

Nadere informatie

AANVULLING KIDS-I. Wet 30 juli 2013 Familie- en jeugdrechtbank... 1

AANVULLING KIDS-I. Wet 30 juli 2013 Familie- en jeugdrechtbank... 1 AANVULLING KIDS-I Familie- en jeugd................................................ 1 betreffende de invoering van een familie- en jeugd (B.S., 27 september 2013) FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die

Nadere informatie

ARBEIDSHOF GENT KABINET VAN DE EERSTE VOORZITTER. Ah; Arbeldshof Gent. kdblnet eebte vootzltter. Sovodnstmot 7l/201. g0ln GENT. Aan de heer Roger SMET

ARBEIDSHOF GENT KABINET VAN DE EERSTE VOORZITTER. Ah; Arbeldshof Gent. kdblnet eebte vootzltter. Sovodnstmot 7l/201. g0ln GENT. Aan de heer Roger SMET ARBEIDSHOF GENT KABINET VAN DE EERSTE VOORZITTER SECRETARIAAT EERSTE VOORZITTER Tel.:09 234 54 61-62 - 63 Fax: 09 234 54 99 Email: sec.ev.ahgent@just.fgov.be Ah; Arbeldshof Gent. kdblnet eebte vootzltter.

Nadere informatie

Artikel 508/19-1. De advocaat int de aan de

Artikel 508/19-1. De advocaat int de aan de WET VAN 21 APRIL 2007 BETREFFENDE DE VERHAALBAARHEID VAN DE ERELONEN EN KOSTEN VERBONDEN AAN DE BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT (B.S. 31 MEI 2007, TWEEDE EDITIE): GECOÖRDINEERDE TEKST OUDE TEKST NIEUWE TEKST

Nadere informatie

Rechtbank van Eerste Aanleg WEST-VLAANDEREN

Rechtbank van Eerste Aanleg WEST-VLAANDEREN Rechtbank van Eerste Aanleg WEST-VLAANDEREN Rep. nr. : 14/14.749 Nr. : 2014.008 Wij, Thierry DENYS, Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, bijgestaan door Wim ORBIE, waarnemend

Nadere informatie

Tabel zittingen per dag REA ANTWERPEN afdeling TURNHOUT 01.09.2014. TB5 Burg. 1 rechter pleitzitting (voorheen 5 de K)

Tabel zittingen per dag REA ANTWERPEN afdeling TURNHOUT 01.09.2014. TB5 Burg. 1 rechter pleitzitting (voorheen 5 de K) Tabel zittingen per dag REA ANTWERPEN afdeling TURNHOUT 01.09.2014 T Turnhout B C J Jeugdrechtbank F Familierechtbank Be Beslagrechter Rb Bureau rechtsbijstand Vz Voorzitter A Beroepskamer enig rechter

Nadere informatie

Rechtbank van Eerste Aanleg WEST-VLAANDEREN

Rechtbank van Eerste Aanleg WEST-VLAANDEREN Rechtbank van Eerste Aanleg WEST-VLAANDEREN BESCHIKKING tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen Rep. nr. : 14/14.749 Nr. : 2014.008 Wij, Thierry

Nadere informatie

A R R E S T. samengesteld uit voorzitter R. Henneuse en de rechters-verslaggevers F. Daoût en A. Alen, bijgestaan door de griffier F.

A R R E S T. samengesteld uit voorzitter R. Henneuse en de rechters-verslaggevers F. Daoût en A. Alen, bijgestaan door de griffier F. Rolnummer 5489 Arrest nr. 155/2012 van 20 december 2012 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 15 van de wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement

Nadere informatie

REGLEMENT ORDE VAN DIENST

REGLEMENT ORDE VAN DIENST REGLEMENT ORDE VAN DIENST In dit reglement is een besluit opgenomen van de orde van dienst van het Gemeenschappelijke Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2005 ] Rechtbanken van koophandel

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Rechtbanken van Koophandel

Nadere informatie

POLITIERECHTBANK LE TRIBUNAL DE POLICE alleenzetelende politierechter = beroepsmagistraat. bijstand door griffier

POLITIERECHTBANK LE TRIBUNAL DE POLICE alleenzetelende politierechter = beroepsmagistraat. bijstand door griffier A. VREDEGERECHT JUSTICE DE PAIX SAMENSTELLING vrederechter = alleenzetelende beroepsrechter bijstand door griffier plaatsvervangende magistraten (art. 64 Ger. W.) maximaal 6 géén beroepsmagistraten toegevoegde

Nadere informatie

DE PROCEDUREGIDS. Stappenplan voor civiele, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke geschillen. Frederic Eggermont Saskia Kerkhofs

DE PROCEDUREGIDS. Stappenplan voor civiele, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke geschillen. Frederic Eggermont Saskia Kerkhofs DE PROCEDUREGIDS DE PROCEDUREGIDS Stappenplan voor civiele, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke geschillen Frederic Eggermont Saskia Kerkhofs Antwerpen Cambridge De proceduregids. Stappenplan voor

Nadere informatie

De burgerlijke rechtbank

De burgerlijke rechtbank De burgerlijke rechtbank 1ste burgerlijke kamer Voor de 1ste burgerlijke kamer worden alle zaken ingeleid en behandeld die behoren tot de bevoegdheid van de burgerlijke rechtbank en waarvan dit reglement

Nadere informatie

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 TITEL I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Deze wet regelt een

Nadere informatie

Ik heb de eer U hierbij kennis te geven van de beslissing genomen door de vrederechter op 1 februari 2005.

Ik heb de eer U hierbij kennis te geven van de beslissing genomen door de vrederechter op 1 februari 2005. VREDEGERECHT van het tweede kanton Kortrijk Kennisgevina beslissinci art. 1 253auater, b van het Ger.W. Per gerechtsbrief In uw antwoord vermelden aüb 04A675 101-02-2005 art. 1 253quater, b van het Ger.W.

Nadere informatie

Gespecialiseerde opleiding voor toekomstige magistraten van de familie- en jeugdrechtbank

Gespecialiseerde opleiding voor toekomstige magistraten van de familie- en jeugdrechtbank Gespecialiseerde opleiding voor toekomstige magistraten van de familie- en jeugdrechtbank ref.: JUR-011 Doelgroep magistraten die zitting wensen te nemen in de familie- en jeugdrechtbank parketmagistraten

Nadere informatie

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie.

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Federale Overheidsdienst Justitie U bent gedagvaard >voor de politierechtbank >voor de correctionele

Nadere informatie

Wetboek van 30 november 1939 der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Vlaams Gewest)

Wetboek van 30 november 1939 der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Vlaams Gewest) Wetboek van 30 november 1939 der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Vlaams Gewest) Griffierechten (rolrechten, expeditierechten en opstelrechten). Griffierechten is een algemene beaming die wordt

Nadere informatie

U bent gedagvaard. voor de politierechtbank voor de correctionele rechtbank

U bent gedagvaard. voor de politierechtbank voor de correctionele rechtbank U bent gedagvaard voor de politierechtbank voor de correctionele rechtbank InLEIDING Als u moet verschijnen voor de politierechtbank of de correctionele rechtbank, heeft u wellicht enkele vragen over wat

Nadere informatie

Artikel 2 Openingstijden van de griffie De griffies en centrale balies van het Hof en de Gerechten zijn als volgt geopend voor het publiek:

Artikel 2 Openingstijden van de griffie De griffies en centrale balies van het Hof en de Gerechten zijn als volgt geopend voor het publiek: REGLEMENT ORDE VAN DIENST In dit reglement is een besluit opgenomen van de orde van dienst van het Gemeenschappelijke Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba

Nadere informatie

Rechtbanken van Koophandel. Gegevens 2015

Rechtbanken van Koophandel. Gegevens 2015 Rechtbanken van Koophandel Gegevens 2015 Met dank aan het personeel van de Rechtbanken van koophandel en de stafdienst ICT (FOD Justitie). Het gebruik van de inhoud van deze publicatie als toelichting

Nadere informatie

VOORWOORD 3 INLEIDING 4

VOORWOORD 3 INLEIDING 4 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 3 INLEIDING 4 INHOUDSTAFEL 5 TREFWOORDENLIJST 13 KAART HOVEN VAN BEROEP 16 Kaart Hof van Beroep Antwerpen 17 Kaart Hof van Beroep Brussel 18 Kaart Hof van Beroep Gent 19 Kaart Hof

Nadere informatie

Vlaamse dagbladpers HET WETTELIJK KADER VAN HET DESKUNDIGENONDERZOEK IN STRAFZAKEN

Vlaamse dagbladpers HET WETTELIJK KADER VAN HET DESKUNDIGENONDERZOEK IN STRAFZAKEN Vlaamse dagbladpers HET WETTELIJK KADER VAN HET DESKUNDIGENONDERZOEK IN STRAFZAKEN Frank Hutsebaut Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC) KULeuven 1. Ter inleiding: enkele algemene noties 2. De bevoegdheid

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 JUNI 2008 C.07.0236.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0236.N 1. D.K.L, en, 2. K.R., eisers, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te

Nadere informatie

ALGEMENE PRAKTISCHE RECHTSVERZAMELING ONDERZOEKSGERECHTEN. Raoul DECLERCQ

ALGEMENE PRAKTISCHE RECHTSVERZAMELING ONDERZOEKSGERECHTEN. Raoul DECLERCQ ALGEMENE PRAKTISCHE RECHTSVERZAMELING ONDERZOEKSGERECHTEN Raoul DECLERCQ Emeritus Advocaat-Generaal in het Hof van Cassatie Emeritus buitengewoon hoogleraar aan de K.U. Leuven 1993 story sdentia E. Story-Scientia

Nadere informatie

Omzendbrief nr. COL 10/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep

Omzendbrief nr. COL 10/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep College van Procureurs-generaal Omzendbrief nr. COL 10/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep Toegestuurd aan de dames en heren Toegestuurd aan de dames en heren Eerste Substituut;

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 22.08.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 22.08.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 63687 Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master. En 2. Vereiste

Nadere informatie

in de school Adv ocaat

in de school Adv ocaat Advocaat in de school LAGER ONDERWIJS Wat is het recht? Scheiding der machten Iemand pesten is niet tof, door het rode licht fietsen of lopen is gevaarlijk, met mes en vork eten is beleefd, roepen in de

Nadere informatie

1. Toepassing art. 747 2 Ger.W.

1. Toepassing art. 747 2 Ger.W. AFSPRAKENNOTA TENEINDE TOT EEN EFFICIËNTER PROCESVERLOOP TE KOMEN IN HET HOF VAN BEROEP EN HET ARBEIDSHOF TE GENT 1 Teneinde een snel, vlot en efficiënt procesverloop te optimaliseren is een samenwerking

Nadere informatie

Vredegerechten arrondissement Limburg III. PROCEDURE MINNELLIJKE SCHIKKING

Vredegerechten arrondissement Limburg III. PROCEDURE MINNELLIJKE SCHIKKING Vredegerechten arrondissement Limburg III. PROCEDURE MINNELLIJKE SCHIKKING 1. Wat is een minnelijke schikking? De nabijheidsfunctie van de vrederechter komt allicht het meest tot uiting in de zaken die

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 JULI 2014 P.14.0878.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.0878.N DE VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GAS- MARKT (VREG), met zetel te 1000 Brussel, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning

Nadere informatie

Beroep beslissing OCMW. Wat kan je doen als je niet akkoord gaat met een OCMW-beslissing?

Beroep beslissing OCMW. Wat kan je doen als je niet akkoord gaat met een OCMW-beslissing? Beroep beslissing OCMW Wat kan je doen als je niet akkoord gaat met een OCMW-beslissing? Inhoud 1. Beroep aantekenen... 3 2. Wat gebeurt er na het indienen van het verzoekschrift?... 4 3. Waar heeft de

Nadere informatie

Behalve de vermeldingen in artikel 43 voorgeschreven, bevat het beslagexploot op straffe van nietigheid:

Behalve de vermeldingen in artikel 43 voorgeschreven, bevat het beslagexploot op straffe van nietigheid: Uittreksel Gerechtelijk Wetboek-beslag Art. 1386 Vonnissen en akten kunnen alleen ten uitvoer worden gelegd op overlegging van de uitgifte of van de minuut, voorzien van het formulier van tenuitvoerlegging

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT VOOR DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN

BIJZONDER REGLEMENT VOOR DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN BIJZONDER REGLEMENT VOOR DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN Wij, Dirk Van Der Kelen, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, bijgestaan door Maddy De Coninck, waarnemend

Nadere informatie

roef p 3e Nieuwe justitie NieuweJustitie.indd :08:58

roef p 3e Nieuwe justitie NieuweJustitie.indd :08:58 Nieuwe justitie Nieuwe Justitie Editors: Benoît Allemeersch Piet Taelman Paul Van Orshoven Beatrix Vanlerberghe Auteurs: Benoît Allemeersch Kim Devolder Tom Reingraber Piet Taelman Paul Van Orshoven Beatrix

Nadere informatie

in de school Adv ocaat

in de school Adv ocaat Advocaat in de school SECUNDAIR ONDERWIJS Wat is het recht? Pesten kan niet, een rood licht negeren is levensgevaarlijk, met mes en vork eten is beleefd, roken in de klas kan niet,... Er bestaan regels

Nadere informatie

Gerechtelijk Privaatrecht

Gerechtelijk Privaatrecht Marc Castermans Gerechtelijk Privaatrecht algemene beginselen, bevoegdheid en burgerlijke rechtspleging ACADEMU PRESS INHOUD Inhoud BOEKDKEL I: AEGEMENE BECINSEEEN 1 1. Toepassingsgebied van het Gerechtelijk

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT BETREFFENDE INVORDERING VAN NIET-BETWISTE FACTUREN

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT BETREFFENDE INVORDERING VAN NIET-BETWISTE FACTUREN OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT BETREFFENDE INVORDERING VAN NIET-BETWISTE FACTUREN 1. Partijen De overeenkomst is gesloten tussen: Advocatenkantoor CHRISTOFFELS ADVOCATEN, gevestigd te 3620 Lanaken,

Nadere informatie

De raad zendt hiervan binnen achtenveertig uren een afschrift aan de bestendige deputatie van de provincieraad.

De raad zendt hiervan binnen achtenveertig uren een afschrift aan de bestendige deputatie van de provincieraad. DE NIEUWE GEMEENTEWET ( Laatste aanpassing : Wet van 25 april 2007 - B.S. 11 mei 2007 ) Titel II - Bevoegdheden Hoofdstuk I - Bevoegdheden van de gemeenteraad Art. 117. [ ] (Art. 117 gewijzigd bij W. 27.5.1989

Nadere informatie

Gerechtelijk Wetboek. HOOFDSTUK Vter. Benoemings- en aanwijzingsprocedure

Gerechtelijk Wetboek. HOOFDSTUK Vter. Benoemings- en aanwijzingsprocedure Bron: Belgische wetgeving - FOD Justitie Gerechtelijk Wetboek HOOFDSTUK Vter Benoemings- en aanwijzingsprocedure Afdeling I Benoemingen Art. 259ter.

Nadere informatie

Blauwdruk van de justitiehervorming definitief vastgelegd

Blauwdruk van de justitiehervorming definitief vastgelegd Blauwdruk van de justitiehervorming definitief vastgelegd Recht zal worden gesproken in 12 arrondissementen met meer autonomie Meer dan twintig jaar wordt er gesproken over de justitiehervorming. Sinds

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen. Rolnummer 2268 Arrest nr. 29/2002 van 30 januari 2002 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen. Het Arbitragehof,

Nadere informatie

In zake: 2010/AR/3198

In zake: 2010/AR/3198 Nummer: Rep. nr.: 2011/ Zitting van: 8 maart 2011 Tussenarrest Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, TWEEDE KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: In zake:

Nadere informatie

Samenvattingen Afdeling IV

Samenvattingen Afdeling IV Samenvattingen Afdeling IV Hoofdstuk 1 De rechterlijke macht word uitgeoefend door hoven en rechtbanken: a) Rechtbanken: Bevinden zich op het niveau van arrondissementen en kantons Er zetelen rechters

Nadere informatie

ACTUALIA BURGERLIJK PROCESRECHT 9 FEBRUARI 2017 KRIS WAGNER, ADVOCAAT

ACTUALIA BURGERLIJK PROCESRECHT 9 FEBRUARI 2017 KRIS WAGNER, ADVOCAAT ACTUALIA BURGERLIJK PROCESRECHT 9 FEBRUARI 2017 KRIS WAGNER, ADVOCAAT 1 ARTIKEL 91 GER.W. In burgerlijke en strafzaken worden de vorderingen toegewezen aan kamers met één rechter, behalve in de gevallen

Nadere informatie

Dienstencatalogus met contactgegevens

Dienstencatalogus met contactgegevens NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL DIENSTENCATALOGUS & CONTACTGEGEVENS Dienstencatalogus met contactgegevens BURGERLIJKE RECHTBANK... 3 o Burgerlijke griffie... 3 Griffie van de rollen...

Nadere informatie

16 31 juli 2011 E. HULPIAU. 1 15aug.2011 K.ALLEGAERT aug.2011 M.ROZIE

16 31 juli 2011 E. HULPIAU. 1 15aug.2011 K.ALLEGAERT aug.2011 M.ROZIE HOF VAN BEROEP te ANTWERPEN Antwerpen, 22 november 2010 BESCHIKKING Nr. 20l0I~1~ Wij, M. Rozie, Eerste Voorzitter van het Hof van beroep te Antwerpen; Gelet op de artikelen 334 tot en met 339 van het Gerechtelijk

Nadere informatie

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS HOOFDSTUK I Naam en doel (I.1 I.4) HOOFDSTUK II Raad van Bestuur : a) aanstelling, bevoegdheid en samenstelling (II.1 II.7) b) algemene punten (II.8 II.11)

Nadere informatie

ARBEIDSRECHTBANK LEUVEN

ARBEIDSRECHTBANK LEUVEN ARBEIDSRECHTBANK LEUVEN WERKINGSVERSLAG 2015 WERKINGSJAAR 2014 HOOFDSTUK I : PERSONELE MIDDELEN Personeelsformatie Magistra ten Magistra ten Art. 100 Ger. W. Plaatsver vangende rechters Rechters in sociale

Nadere informatie

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen Afdeling I. De echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting

Nadere informatie

Vredegerechten arrondissement Limburg VERZOEKSCHRIFT HUUR

Vredegerechten arrondissement Limburg VERZOEKSCHRIFT HUUR Vredegerechten arrondissement Limburg VERZOEKSCHRIFT HUUR Aan de vrederechter van het kanton (het kanton waar gehuurde pand is gelegen het juiste kanton aanduiden) Geeft te kennen: Naam: Naam: Voornaam:

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 MAART 2011 C.10.0531.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0531.F B. A., Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. P. F. en, 2. D. C., Mr. Michel Mahieu, advocaat

Nadere informatie

Gespecialiseerde opleiding voor toekomstige magistraten van de familie- en jeugdrechtbank

Gespecialiseerde opleiding voor toekomstige magistraten van de familie- en jeugdrechtbank Gespecialiseerde opleiding voor toekomstige magistraten van de familie- en jeugdrechtbank ref.: JUR-011 Doelgroep magistraten die zitting wensen te nemen in de familie- en jeugdrechtbank parketmagistraten

Nadere informatie

PROTOCOL. RECHTBANK EERSTE AANLEG - TURNHOUT 21 mei 1999, zoals aangevuld op 31 mei 2002

PROTOCOL. RECHTBANK EERSTE AANLEG - TURNHOUT 21 mei 1999, zoals aangevuld op 31 mei 2002 pagina 1 van 6 PROTOCOL RECHTBANK EERSTE AANLEG - TURNHOUT 21 mei 1999, zoals aangevuld op 31 mei 2002 (Wijzigingen-aanvullingen t.o.v. 21 mei 1999 worden als volgt aangeduid: [cursief]). INHOUD A Correctioneel

Nadere informatie

Behandeling van een inbreuk op de welzijnswetgeving door de arbeidsauditeur

Behandeling van een inbreuk op de welzijnswetgeving door de arbeidsauditeur Behandeling van een inbreuk op de welzijnswetgeving door de Een pro justitia, opgesteld door de bevoegde inspectiediensten wordt gestuurd de, de overtreder, de werkgever, en de FOD WASO, dienst administratieve

Nadere informatie

VREDEGERECHTEN ARRONDISSEMENT OOST-VLAANDEREN INFORMATIE OVER HUURGESCHILLEN

VREDEGERECHTEN ARRONDISSEMENT OOST-VLAANDEREN INFORMATIE OVER HUURGESCHILLEN VREDEGERECHTEN ARRONDISSEMENT OOST-VLAANDEREN INFORMATIE OVER HUURGESCHILLEN Voor alle huurgeschillen (gewone huur, woninghuur, handelshuur, pacht) met betrekking tot onroerende goederen is de vrederechter

Nadere informatie

Parketjurist. Parketjurist bij de parketten van de rechtbanken van eerste aanleg.

Parketjurist. Parketjurist bij de parketten van de rechtbanken van eerste aanleg. Parketjurist Een enthousiast beginnend jurist met een analytisch en synthetisch denkvermogen en goede redactionele capaciteiten. Hij/zij werkt resultaatgericht, zowel zelfstandig als in team, en heeft

Nadere informatie

Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming (B.S. 15.IV.1965, err. B.S. 19.V.1965) 1 2 TITEL I: SOCIALE BESCHERMING TITEL II: GERECHTELIJKE BESCHERMING Hoofdstuk I: Jeugdrechtbanken en jeugdkamers van de hoven van beroep Hoofdstuk II: Burgerrechtelijke

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 DECEMBER 2016 P.16.0943.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.16.0943.N J. D. D., beschuldigde, eiser, aangehouden, met als raadsman mr. Nicolas Van Der Smissen, advocaat bij de balie te Brussel.

Nadere informatie

AFSCHRIFT. Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen afdeling Dendermonde strafzaken. Vonnis. L.ooy /2017. D13M kamer 20JUNI2011

AFSCHRIFT. Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen afdeling Dendermonde strafzaken. Vonnis. L.ooy /2017. D13M kamer 20JUNI2011 V.. Griffienummer L.ooy /2017 Datum van uitspraak AFSCHRIFT 20JUNI2011 IN BUITENGEWONE TERECHlZITllNG Notitienummer parket DE66.l!J.404/14/GESW2 Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen afdeling Dendermonde

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 11 JUNI 2013 P.13.0383.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.13.0383.N 1. D P, voormalige pleegouder, 2. M V, voormalige pleegouder, eisers, met als raadsman mr. Caroline Curtis, advocaat bij de

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2014 / Datum van uitspraak 19 december 2014 Rolnummer op JGR 2014/AB/890 Arbeidshof te Brussel vijfde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/890 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN

DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN Inleiding. Nico Biesmans, Magistraat-assessor Provinciale Raad van Antwerpen Bij de oprichting van de Orde der Geneesheren heeft de wetgever het toezicht

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 203 van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Beroep te Luik.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 203 van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Beroep te Luik. Rolnummer 2151 Arrest nr. 119/2002 van 3 juli 2002 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 203 van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Beroep te Luik. Het Arbitragehof,

Nadere informatie

WETGEVING DRUGS CDO KORTRIJK. Pedagogische studiedag. Vrijdag 28 januari 2011 31-01-11 POLITIEZONE VLAS

WETGEVING DRUGS CDO KORTRIJK. Pedagogische studiedag. Vrijdag 28 januari 2011 31-01-11 POLITIEZONE VLAS WETGEVING DRUGS CDO KORTRIJK Pedagogische studiedag Vrijdag 28 januari 2011 SPREKER : BART COUSSEMENT Commissaris van Politie Politiezone Vlas (Kortrijk-Kuurne-Lendelede) Directie Risicomanagement Voetbalcel

Nadere informatie

BIJLAGE 4. DEONTOLOGISCHE REGELEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN BIJ DE BALIE TE BRUSSEL

BIJLAGE 4. DEONTOLOGISCHE REGELEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN BIJ DE BALIE TE BRUSSEL BIJLAGE 4. DEONTOLOGISCHE REGELEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN BIJ DE BALIE TE BRUSSEL Toelichting: Zie artikel 459 Ger.W. Onderafdeling 5. Ereloongeschillen 1. Algemene

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 NOVEMBER 2015 P.15.0890.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.15.0890.N I W J J H, beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Michael Verstraeten, advocaat bij de balie te Gent, tegen Michiel VERRAES,

Nadere informatie