User s Manual CANVIO AEROMOBILE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "User s Manual CANVIO AEROMOBILE"

Transcriptie

1 User s Manual CANVIO AEROMOBILE NL

2 Voorschriften Overeenstemming met CE-richtlijnen Toshiba Europe GmbH verklaart hierbij dat de Canvio AeroMobile voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. De verantwoording voor de toewijzing van CE-keurmerken ligt bij Toshiba Europe GmbH, Hammfelddamm 8, Neuss, Duitsland. Een kopie van de officiële verklaring van overeenstemming is verkrijgbaar op de volgende website: Werkomgeving De elektromagnetische compatibiliteit (EMC) van dit product is gecontroleerd en is standaard voor deze productcategorie voor zogeheten commerciële, lichtindustriële en woonomgevingen. Andere gebruiksomgevingen zijn niet door Toshiba gecontroleerd en het gebruik van dit product in deze gebruiksomgevingen kan beperkt zijn of niet worden aanbevolen. Mogelijke gevolgen van het gebruik van dit product in een niet gecontroleerde gebruiksomgeving zijn: storing van andere producten of van dit product in de nabije omgeving met als gevolg tijdelijke defecten of verlies/beschadiging van gegevens. Voorbeelden van niet gecontroleerde gebruiksomgevingen en bijbehorende adviezen: Industriële omgeving (bijvoorbeeld waar krachtstroom van 380 V (drie fasen) wordt gebruikt): risico van storing van dit product door mogelijke sterke elektromagnetische velden, met name in de buurt van zware machines of elektriciteitsinstallaties. Medische omgeving: de naleving van de richtlijnen voor medische producten is niet gecontroleerd door Toshiba. Daarom mag dit product zonder verdere controle niet worden gebruikt als medisch product. Het gebruik in normale kantooromgevingen, zoals in ziekenhuizen, mag geen probleem zijn als er geen beperkingen zijn opgelegd door het verantwoordelijke bestuur. In een voertuig: raadpleeg de instructies van het betreffende voertuig voor advies met betrekking tot het gebruik van dit product (of deze productcategorie). In een vliegtuig: volg de aanwijzingen van het vliegtuigpersoneel voor beperkingen in gebruik. Andere omgevingen zonder EMC Explosieve omgeving: het gebruik van dit product in een dergelijke speciale werkomgeving (Ex) is niet toegestaan. NL-1

3 De volgende informatie geldt alleen voor EU-lidstaten: REACH - Verklaring van overeenstemming De nieuwe verordening van de Europese Unie (EU) met betrekking tot chemische stoffen, REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals ofwel registratie, beoordeling, autorisatie en beperkingen van chemische stoffen) is vanaf 1 juni 2007 van kracht. Toshiba voldoet aan alle REACH-vereisten en verplicht zich klanten informatie te geven over de chemische stoffen in onze producten in overeenstemming met de REACH-verordening. Afvalverwerking van producten Het gebruik van het symbool geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Door dit product op de juiste manier als afval te verwerken, draagt u eraan bij negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid die kunnen voortvloeien uit onjuiste verwerking van dit product te voorkomen. Neem voor meer informatie over recycling van dit product contact op met het gemeentekantoor, de afvalverwerkende instantie of de winkel waar u het product hebt gekocht. Verwerking van batterijen en/of accu s Het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat batterijen en/of accu s afzonderlijk moeten worden ingezameld en gescheiden van huishoudelijk afval moeten worden verwerkt. Door batterijen en accu s gescheiden in te zamelen, draagt u bij aan de juiste afvalverwerking van producten en helpt u mogelijk schadelijke gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen. Voor meer informatie over inzameling en recycling in uw land neemt u contact op met de gemeente of de winkel waar u het product hebt gekocht. De volgende informatie geldt alleen voor Turkije: Voldoet aan AEEE-richtlijn. NL-2

4 Veiligheidspictogrammen Deze handleiding bevat veiligheidsinstructies die moeten worden opgevolgd ter voorkoming van mogelijke risico s die kunnen leiden tot lichamelijk letsel, beschadiging van de apparatuur of gegevensverlies. Deze veiligheidsinstructies zijn geclassificeerd overeenkomstig de ernst van het risico en worden aangeduid door de volgende pictogrammen: Trefwoord GEVAAR WAARSCHUWING LET OP LET OP OPMERKING Betekenis Duidt op een dreigend gevaar dat bij veronachtzaming van de instructies in ernstig of dodelijk letsel zal resulteren. Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die bij veronachtzaming van de instructies ernstig of dodelijk letsel kan veroorzaken. Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, tot lichte verwondingen kan leiden. Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die bij veronachtzaming van de instructies materiële schade kan veroorzaken. Duidt op belangrijke informatie. Andere pictogrammen Aanvullende pictogrammen duiden op andere nuttige of leerzame informatie: TECHNISCHE OPMERKING: Dit pictogram duidt op technische gegevens over het apparaat. TIP: Dit pictogram duidt op nuttige aanwijzingen en tips. DEFINITIE: Dit pictogram duidt op de definitie van een term die in de tekst voorkomt. NL-3

5 Voorzorgsmaatregelen GEVAAR GEVAAR GEVAAR WAARSCHUWING WAARSCHUWING WAARSCHUWING LET OP Dompel het apparaat (met de interne accu erin) niet onder in vloeistoffen zoals water of dranken. De accu (inclusief de beveiligingsschakeling) kan vlam vatten, rook afgeven, ontploffen of warmte afgeven door een onverwachte elektrische lading. Houd het apparaat (met de interne accu erin) uit de buurt van warmte en vlammen. Warmte beschadigt de accu en kan ertoe leiden dat deze warmte of rook ontwikkelt, vlam vat of ontploft. Haal het apparaat en de interne accu niet uit elkaar. Als u de accu uit elkaar haalt of wijzigt, kan de beveiligingsschakeling beschadigd raken. Hierdoor kan de accu warmte of rook ontwikkelen, vlam vatten of ontploffen. Buiten bereik van kleine kinderen houden. Houd de accu buiten bereik van kleine kinderen. Als de accu of een van de onderdelen ervan wordt ingeslikt, raadpleeg dan direct een arts. Stop het opladen als het oplaadproces niet kan worden voltooid. Als de accu niet binnen de opgegeven tijd kan worden opgeladen, stopt u het oplaadproces. De accu kan warmte of rook afgeven, vlam vatten of ontploffen. Het apparaat bevat een oplaadbare accu. Gooi gebruikte accu s niet weg bij het huishoudelijk afval. Breng ze naar de milieustraat of gooi ze in een inleverton of -doos voor lege batterijen in de winkel. Als gebruikte accu s of batterijen worden weggegooid bij het huishoudelijk afval, bestaat de kans dat het afval vlam vat of rook afgeeft. Laad de accu alleen op bij een temperatuur tussen 5ºC en 35ºC. Als u de accu oplaadt bij een hogere of lagere temperatuur, kan de accu gaan lekken, warmte afgeven of ernstige schade veroorzaken. Bovendien kunnen de prestaties van de accu hierdoor afnemen. NL-4

6 Veiligheidsinformatie en regels en voorschriften voor draadloos LAN LET OP LET OP Apparaten die werken via een draadloos LAN kunnen storing veroorzaken in medische apparatuur zoals pacemakers. Als u persoonlijke medische apparatuur gebruikt, neem dan contact op met uw arts en raadpleeg de instructies van de medische apparatuur voordat u het product gebruikt. Het product dient niet te worden gebruikt in omgevingen met medische apparatuur zoals ziekenhuizen of in de buurt van gebruikers van persoonlijke medische apparatuur, aangezien het gebruik van dit product letsel kan veroorzaken in dergelijke omgevingen. Schakel de draadloze functie altijd uit als de computer in de buurt komt van automatische besturingsapparatuur of -toestellen, zoals automatische deuren of brandmelders. Radiogolven kunnen storingen veroorzaken in dergelijke apparatuur met mogelijk letsel tot gevolg. Gebruik de functie voor draadloos LAN niet in de buurt van een magnetron of in gebieden met radiostoring of magnetische velden. Storing van een magnetron of andere bron kan tot onderbreking van de functie voor draadloos LAN leiden. De verzendsnelheid via het draadloos LAN en het maximale bereik van het draadloze LAN kunnen variëren al naar gelang de elektromagnetische omgeving, obstakels, ontwerp en configuratie van toegangspunten, clientontwerp en software-/hardwareconfiguratie. De vermelde verzendsnelheid is de theoretische maximumsnelheid van de desbetreffende norm. De daadwerkelijke verzendsnelheid zal lager zijn dan de theoretische maximumsnelheid. NL-5

7 Opmerking De informatie in deze handleiding, met inbegrip van maar niet beperkt tot de productspecificaties, kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. TOSHIBA EUROPE GMBH BIEDT GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT DEZE HANDLEIDING OF ENIGE ANDERE INFORMATIE ERIN EN WIJST HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE IMPLICIETE GARANTIES AF TEN AANZIEN VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL MET BETREKKING TOT HET VOORGAANDE. TOSHIBA AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGERLEI SCHADE DIE DIRECT OF INDIRECT VOORTVLOEIT UIT TECHNISCHE GEBREKEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN EN OMISSIES IN DEZE HANDLEIDING OF VOOR VERSCHILLEN TUSSEN HET PRODUCT EN DE HANDLEIDING. TOSHIBA IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR BIJZONDERE, INCIDENTELE, MORELE OF GEVOLGSCHADE, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, OF ANDERSZINS, ONGEACHT OF DEZE SCHADE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE HANDLEIDING OF ANDERE INFORMATIE IN DIT PAKKET OF HET GEBRUIK ERVAN. GNU General Public License ( GPL ) Copyright De firmware van dit product kan mogelijk auteursrechtelijk beschermde software van derden bevatten die valt onder de GPL of Lesser General Public License ( LGPL ) (samen GPL-software genoemd) en niet onder de licentieovereenkomst voor eindgebruikers van Toshiba. Een kopie van die licentie is verkrijgbaar op en Als het gaat om de GPL-software, wordt er voor zover wettelijk is toegestaan geen garantie gegeven. Het wijzigen of aanpassen van de Software is geheel voor eigen risico en hiermee komt de garantie te vervallen. Toshiba is niet aansprakelijk voor dergelijke wijzigingen of aanpassingen. Toshiba ondersteunt geen producten waarin u de door Toshiba geleverde Software hebt gewijzigd of hebt geprobeerd te wijzigen. Deze handleiding mag op geen enkele wijze worden verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Toshiba. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard met betrekking tot het gebruik van de informatie hierin Toshiba Europe GmbH, Alle rechten voorbehouden. NL-6

8 Handelsmerken Canvio AeroMobile is een handelsmerk van Toshiba America Information Systems, Inc. en/of Toshiba Corporation. Google, Google Play en Android zijn handelsmerken van Google Inc. Mac, Mac OS, ipad, iphone en Time Machine zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de V.S. en andere landen. ios is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Cisco in de V.S. en nadere landen en wordt onder licentie gebruikt. Wi-Fi is een gedeponeerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Alle andere merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven. NL-7

9 Inhoudsopgave Inleiding Overzicht Onderdelen Hardwarespecificaties Softwarespecificaties Hoofdstuk 1 Aan de slag De Canvio AeroMobile opladen Functiemodi DAS-modus (rechtstreeks aangesloten opslag) Draadloos LAN-modus (opslag via draadloos LAN) Voorzieningen Hoofdstuk 2 AeroMobile-software Aanmelden bij AeroMobile-systeem Draadloos verbinden met een pc/mac Aanmelding via webbrowser Clientaanmelding op iphone of ipad Clientaanmelding in Android Hoofdinterface van AeroMobile Webinterface Hoofdinterface van de toepassing Interface voor afbeeldingsbeheer Interface van afbeeldingsviewer Interface voor videobeheer Interface voor videoweergave (alleen iphone, ipad en Android -apparaat) Interface voor muziekbeheer Interface van muziekspeler (alleen iphone, ipad en Android -apparaat) Interface voor documentbeheer Interface van documentviewer (alleen iphone, ipad en Android -apparaat) Interface voor bestands-/mapbeheer Hoofdstuk 3 SD -kaarten beheren SD-kaart loskoppelen Toegang tot de SD-kaart Hoofdstuk 4 Back-upbeheer De SD -kaart gebruiken Handmatige back-up Automatische back-up Back-upbeheer gebruiken NL-8

10 Hoofdstuk 5 Instellingenbeheer Instellingenbeheer gebruiken Configuraties Draadloos LAN-instellingen voor de toepassing Draadloos LAN-instellingen voor een webbrowser Internetinstellingen (toepassing) Internetinstellingen (webbrowser) Systeeminstellingen DHCP-instellingen (alleen webbrowser) Gebruikersafbeeldingen en -namen beheren Cache (alleen toepassingen) Taal (alleen toepassingen) Afmelden TOSHIBA-ondersteuning Index NL-9

11 Inleiding Overzicht Met de Toshiba Canvio AeroMobile hebt u draadloos toegang tot uw muziek, video s, afbeeldingen en gegevens, die u kunt streamen naar een ipad, iphone, tablet, smartphone of notebook, zodat u niet meer hoeft te hannesen met snoeren of kabels. Dankzij de ingebouwde SSD hoeft u zich geen zorgen meer te maken dat u opslagruimte te kort komt op uw mobiele apparaten en met de ingebouwde USB 3.0-poort is bestandsoverdracht gemakkelijker en veel sneller. Onderdelen De Canvio AeroMobile wordt geleverd met de volgende onderdelen: Netadapter USB 3.0-kabel Snelstartgids Tasje Hardwarespecificaties Productafmetingen: 123,5 mm (L) x 63,0 mm (B) x 12,5 mm (H) Gewicht: Accu: Omgevingsvereisten: Draadloos LAN Temperatuur Vochtigheid circa 120 gram 3100 mah Li-ion type (Oplaadtijd: max. 3 uur) Standaard: Frequentie: Snelheid: b/g/n 2,4 GHz 1T1R tot 150 Mbps In gebruik: 5 tot 35ºC Opslag: -20 tot 60ºC In gebruik: 20-80% Opslag: 8-90% NL-10

12 Softwarespecificaties Compatibele bestandstypen: Video s: Muziek: Afbeeldingen: Documenten: Overige: Systeemvereisten: Besturingssysteem mp4, 3gp, m4v, mov, avi mp3, m4a, aac, wav jpg, bmp, png, gif, tif pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf Worden geopend in externe software Windows : Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Mac OS: X 10.7, 10.8 iphone - of ipad - besturingssysteem: 5.1 tot 7 Android : 2.3 tot 4.2 NL-11

13 Hoofdstuk 1 Aan de slag De Canvio AeroMobile opladen De Canvio AeroMobile kan worden opgeladen via de netadapter en de USB-kabel. Laad de Canvio AeroMobile op wanneer het acculampje geel brandt (wat duidt op een lage acculading). USB 3.0-poort Netadapter USB-kabel Functiemodi (Voorbeeldafbeelding) Canvio AeroMobile opladen De Canvio AeroMobile opladen: 1. Sluit de USB-kabel aan op de netadapter. 2. Steek de USB-kabel in de USB 3.0-poort van de Canvio AeroMobile. 3. Steek de netadapter in een werkend stopcontact. Tijdens het opladen knippert het acculampje langzaam (met een interval van twee seconden). Er zijn twee functiemodi beschikbaar op de Canvio AeroMobile. U kunt de Canvio AeroMobile rechtstreeks aansluiten met de meegeleverde USB-kabel (DAS-modus) of draadloos verbinden (draadloos LAN-modus). NL-12

14 DAS-modus (rechtstreeks aangesloten opslag) Voor gebruik in de DAS-modus (Direct-Attached Storage of rechtstreeks aangesloten opslag) sluit u de Canvio AeroMobile met de meegeleverde USB-kabel aan op de USB-poort van de computer. Voor Mac -gebruikers: Als u bestanden wilt schrijven in de DAS-modus, moet u het NTFS-stuurprogramma voor Mac op uw Mac installeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding die vooraf op de SSD van de Canvio AeroMobile is opgeslagen. USB 3.0-poort USB-kabel USB-poort (Voorbeeldafbeelding) Canvio AeroMobile in DAS-modus De Canvio AeroMobile op uw computer aansluiten: 1. Zorg dat de Canvio AeroMobile is uitgeschakeld. 2. Sluit de meegeleverde USB 3.0-kabel aan op de Canvio AeroMobile. 3. Sluit het andere uiteinde van de USB 3.0-kabel aan op de USB-poort van de computer. U kunt nu gegevens overzetten van en naar het product. Draadloos LAN-modus (opslag via draadloos LAN) De Canvio AeroMobile is draadloos toegankelijk vanuit Windows, Mac, iphone, ipad en mobiele apparaten met Android via de AeroMobile Client. Router (Voorbeeldafbeelding) Canvio AeroMobile in draadloos LAN-modus NL-13

15 Druk op de AAN/UIT-knop om het systeem aan te zetten. De Canvio AeroMobile werkt automatisch in de draadloos LAN-modus zodra de AeroMobile Client is ingesteld. Zie Draadloos verbinden met een pc/mac op pagina 16. Voorzieningen Twee beschikbare modi: DAS-modus (rechtstreeks aangesloten opslag) Draadloos LAN-modus (opslag via draadloos LAN) U hebt toegang tot uw muziek, video s, afbeeldingen en gegevens en kunt deze streamen via een gratis toepassing die iphone, ipad en het Android -besturingssysteem ondersteunt. De gebruiksduur van de accu bedraagt 8 uur bij streaming video. Zoekfunctie om uw bestanden sneller te vinden. Internettoegang via draadloze verbinding met ondersteuning van b/g/n. Ingebouwde SSD van 128 GB met NTFS-formattering. Ondersteunt SD -geheugen, SDHC, compatibel met klasse 10. Lampje voor SD -kaart Wi-Fi /SSD-lampje Acculampje SD -kaartsleuf Aan/uit-knop USB 3.0-host Resetknop (Voorbeeldafbeelding) Voorzieningen van de Canvio AeroMobile Aan/uit-knop: Houd deze knop twee seconden ingedrukt (draadloos LAN-modus wordt ingeschakeld). Houd deze knop nogmaals twee seconden ingedrukt (draadloos LAN-modus wordt uitgeschakeld) OPMERKING Als de accu bijna leeg is, kunt u de AeroMobile niet inschakelen. Het acculampje knippert 6 seconden oranje en gaat daarna uit. NL-14

16 Resetknop: Houd deze knop 5 seconden ingedrukt in de draadloos LAN-modus. De fabrieksinstellingen van het systeem worden hersteld. USB 3.0-aansluiting: Compatibel met USB 3.0 en USB 2.0. Hiermee kunnen gegevens worden overgezet tussen een computer en de Canvio AeroMobile. Hiermee kunt u de accu opladen wanneer de netadapter is aangesloten. SD -kaartsleuf: Compatibel met klasse 10, ondersteunt SD -flashgeheugen en SDHC. In de draadloos LAN-modus is de SD -kaart toegankelijk. Acculampje: Groen: de acculading is 30%. Geel: de acculading is < 30% en > 10%. Oranje (knippert snel): de accu is leeg of de gebruikstemperatuur is te hoog. Het product wordt na 30 seconden uitgeschakeld. Groen of geel (knippert langzaam): de accu wordt opgeladen. Groen (knippert niet): opladen voltooid. Groen of geel (knippert snel): het product wordt in- of uitgeschakeld. Lampje uit: het apparaat is uitgeschakeld. Lampje voor draadloos LAN/SSD: Draadloos LAN-modus Blauw: draadloos LAN is ingeschakeld (geen gegevenstoegang). Blauw (knippert): draadloos LAN is ingeschakeld (toegang tot opslagruimte). Blauw (uitgeschakeld): draadloos LAN is uitgeschakeld. DAS-modus Wit: geen gegevenstoegang. Wit (knippert): toegang tot gegevens. Wit (uitgeschakeld): Veilig verwijderen, systeem in Slaapstand of Stand-by. Lampje voor SD -kaart: Brandt alleen in draadloos LAN-modus Paars: geen toegang tot SD -kaart. Paars (knippert): toegang tot de SD -kaart. Paars (uitgeschakeld): SD -kaart staat stand-by. NL-15

17 Hoofdstuk 2 AeroMobile-software Aanmelden bij AeroMobile-systeem Draadloos verbinden met een pc/mac 1. Druk op de AAN/UIT-knop om het systeem aan te zetten. 2. Wanneer het Wi-Fi -lampje stopt met knipperen, schakelt u de draadloos LAN-functie op uw pc/mac in en opent u de draadloze netwerkverbinding. 3. Selecteer de draadloze verbinding Toshiba wssd xxxx (standaard- SSID: Toshiba wssd xxxx) en voer het standaardwachtwoord in Aanmelding via webbrowser 1. Nadat u verbinding hebt gemaakt met uw Canvio AeroMobile, opent u een webbrowser en voert u de URL of in. (Voorbeeldafbeelding) Adresvak van webbrowser Als er geen internetverbinding beschikbaar is, kunt u elke gewenste URL invoeren, waarna de webbrowser naar de bovenstaande pagina gaat. (Voorbeeldafbeelding) Aanmeldingsscherm NL-16

18 2. Voer de volgende aanmeldingsgegevens in het aanmeldingsscherm in: User Name (Gebruikersnaam): admin User Password (Gebruikerswachtwoord): laat het veld leeg 3. Klik of tik op de knop Log In (Aanmelden) om naar de webinterface te gaan. Clientaanmelding op iphone of ipad Installeer de toepassing voor de iphone en de ipad 1. Zoek de gratis TOSHIBA-app genaamd Wireless SSD in de Apple Store. 2. Installeer de app Wireless SSD en volg de instructies voor de installatie op het scherm. 3. Het pictogram Wireless SSD verschijnt op het bureaublad zodra de installatie is voltooid. Draadloos verbinden met een iphone of ipad 1. Druk op de AAN/UIT-knop om het systeem aan te zetten. 2. Zodra het Wi-Fi -lampje stopt met knipperen, gaat u naar Instellingen en de optie voor draadloos LAN op uw ipad /iphone. 3. Klik of tik op Toshiba wssd xxxx. 4. Voer het standaardwachtwoord in. Aanmelden bij de toepassing 1. Start de app Wireless SSD en meld u aan bij Wireless SSD. (Voorbeeldafbeelding) Aanmeldingsscherm op iphone of ipad 2. Voer de volgende aanmeldingsgegevens in het aanmeldingsscherm in: User Name (Gebruikersnaam): admin User Password (Gebruikerswachtwoord): laat het veld leeg 3. Klik of tik op de knop OK om naar de hoofdinterface te gaan. NL-17

19 Clientaanmelding in Android De Android -toepassing installeren 1. Zoek de gratis TOSHIBA-app genaamd Wireless SSD in de Google Play Store. 2. Installeer de app Wireless SSD en volg de instructies voor de installatie op het scherm. 3. Het pictogram Wireless SSD verschijnt op het bureaublad zodra de installatie is voltooid. Draadloos verbinden met een Android -apparaat 1. Druk op de AAN/UIT-knop om het systeem aan te zetten. 2. Zodra het Wi-Fi -lampje stopt met knipperen, gaat u naar Instellingen en de optie voor draadloos LAN op uw tablet of smartphone 3. Klik of tik op Toshiba wssd xxxx. 4. Voer het standaardwachtwoord in. Aanmelden bij de toepassing 1. Start de app Wireless SSD en meld u aan bij Wireless SSD. (Voorbeeldafbeelding) Aanmeldingsscherm voor Android 2. Voer de volgende aanmeldingsgegevens in het aanmeldingsscherm in: User Name (Gebruikersnaam): admin User Password (Gebruikerswachtwoord): laat het veld leeg 3. Klik of tik op de knop OK om naar de hoofdinterface te gaan. NL-18

20 Hoofdinterface van AeroMobile Wanneer de hoofdinterface verschijnt, meldt AeroMobile het als er een nieuwe firmware beschikbaar is. De volgende drie opties zijn beschikbaar: OK als u de update wilt toepassen Cancel (Annuleren) Do not prompt (Geen melding) (Voorbeeldafbeelding) Scherm voor firmware-update Als u OK selecteert om de update uit te voeren, geeft het systeem aan dat u 5 minuten moet wachten. (Voorbeeldafbeelding) Firmware-update: wacht 5 minuten Als u Cancel (Annuleren) selecteert, worden eventuele beschikbare updates gemeld wanneer u zich opnieuw aanmeldt en de hoofdinterface van AeroMobile verschijnt. Als u Do not prompt (Geen melding) selecteert, stelt AeroMobile u nooit meer automatisch op de hoogte van firmware-upgrades, maar kunt u de firmware wel handmatig bijwerken via de instellingenpagina. Zie De firmware bijwerken: op pagina 51. NL-19

21 Webinterface Hieronder ziet u een voorbeeld van de hoofdinterface van AeroMobile in een webbrowser op een computer. (Voorbeeldafbeelding) Hoofdinterface van AeroMobile in een webbrowser Hoofdinterface van de toepassing Hieronder ziet u een voorbeeld van de hoofdinterface van AeroMobile in de iphone -, ipad - of Android -app. Tablet/iPad Smartphone/iPhone (Voorbeeldafbeelding) Hoofdinterface van AeroMobile in de toepassing NL-20

22 Functionaliteit van de hoofdinterface van AeroMobile Hieronder vindt u een beschrijving van elke knop en elk pictogram in de hoofdinterface van AeroMobile en de functie ervan: Knop/pictogram Functie Toont een voorbeeldafbeelding. Klik of tik op de knop Picture (Afbeelding) om het afbeeldingsbeheer te openen. Toont een voorbeeld van een videobestand. Als er geen video s beschikbaar zijn, wordt de standaardafbeelding gebruikt. Klik of tik op de knop Videos om het videobeheer te openen. Toont een voorbeeld van een documentbestand. Als er geen documenten beschikbaar zijn, wordt de standaardafbeelding gebruikt. Klik of tik op de knop Documents om het documentbeheer te openen. Klik of tik op de knop File/Folder (Bestand/map) om de interface voor bestands-/mapbeheer te openen. Hier kunt u mappen maken, bestanden/ mappen kopiëren, bestanden/mappen verwijderen, bestanden delen, bestanden uploaden/downloaden enzovoort. Klik of tik op de knop Back up data (Gegevensback-up) om het menu Back up te openen. Zie Back-upbeheer op pagina 39. De SD -kaart is beschikbaar. Internetverbinding is beschikbaar. Geen internetverbinding beschikbaar. Geeft het huidige accuniveau van de Canvio AeroMobile aan. Klik of tik op de knop Settings (Instellingen) om de systeeminstellingen van de Canvio AeroMobile weer te geven. Klik of tik op het pictogram SSD Storage (SSD-opslag) om over te schakelen naar de interne SSD-opslagruimte van de Canvio AeroMobile. Klik of tik op de knop SD Card (SD-kaart) om over te schakelen naar de SD -kaart die in de Canvio AeroMobile is geplaatst. NL-21

23 Interface voor afbeeldingsbeheer OPMERKING Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u inhoud overzetten naar de Canvio AeroMobile via een directe verbinding met de computer. Zie DASmodus (rechtstreeks aangesloten opslag) op pagina 13. Wanneer u klikt of tikt op de knop Picture (Afbeelding), wordt het venster Pictures Management (Afbeeldingsbeheer) weergegeven. Hieronder ziet u een voorbeeld van de interface voor afbeeldingsbeheer. (Voorbeeldafbeelding) Interface voor afbeeldingsbeheer van AeroMobile Hieronder vindt u een beschrijving van elke knop en elk pictogram in de interface voor afbeeldingsbeheer van AeroMobile en de functie ervan: Knop/pictogram Functie Klik of tik op de knop Terug om terug te gaan naar het hoofdvenster. Wanneer het pictogram Sorteren op naam wordt weergegeven, is de lijst gesorteerd op naam. Wanneer het pictogram Sorteren op datum wordt weergegeven, is de lijst gesorteerd op naam. Klik of tik op het pictogram om tussen de twee modi te schakelen. NL-22

24 Knop/pictogram Functie Wanneer het pictogram Miniatuur wordt weergegeven, wordt de lijst weergegeven als miniaturen. Wanneer het pictogram Lijst wordt weergegeven, wordt de lijst weergegeven als een lijst. Klik of tik op het pictogram om tussen de twee modi te schakelen. U kunt afbeeldingsbestanden selecteren in het menu Kalender. Voer letters of cijfers in het zoekvak in om een bepaald bestand of een bepaalde map te zoeken. Klik of tik op het pictogram SSD Storage (SSD-opslag) om over te schakelen naar de interne SSD-opslagruimte van de Canvio AeroMobile. Klik of tik op de knop SD Card (SD-kaart) om over te schakelen naar de SD -kaart die in de Canvio AeroMobile is geplaatst. Klik of tik op de knop Local (Lokaal) om over te schakelen naar de lokale iphone, ipad of Android -apparaat. (Alleen iphone, ipad of Android -apparaten.) Wanneer u overschakelt naar de interne SSD-opslagruimte van de Canvio AeroMobile, kunt u afbeeldingen kiezen van één van vier gebruikers. De vier standaardgebruikersnamen zijn Default (Standaard), Owner1 (Eigenaar1), Owner2 (Eigenaar2) en Owner3 (Eigenaar3). NL-23

25 Interface van afbeeldingsviewer Klik of tik op een afbeeldingsbestand om de interface van de afbeeldingsviewer weer te geven. Hieronder ziet u een voorbeeld van de interface van de afbeeldingsviewer. (Voorbeeldafbeelding) Interface van afbeeldingsviewer van AeroMobile Hieronder vindt u een beschrijving van elke knop en elk pictogram in de interface voor afbeeldingsbeheer van AeroMobile en de functie ervan: Knop/pictogram Functie Klik of tik op de knop Terug om terug te gaan naar de hoofdinterface voor afbeeldingsbeheer. Klik of tik op de knop Downloaden om de huidige foto naar het lokale album te downloaden. Klik of tik op de knop Uploaden om de huidige foto naar een AeroMobile-apparaat te uploaden. Klik of tik op de knop Afspelen/Pauzeren om de fotodiashow te starten of te stoppen. Als het pictogram Weergave herhalen wordt weergegeven, wordt de diashow herhalend weergegeven. Als het pictogram Sequentieel wordt weergegeven, wordt de diashow sequentieel weergegeven. Klik of tik op het pictogram om tussen de twee modi te schakelen. Klik of tik op de knop Delen als u de huidige foto wilt delen via sociale media of . NL-24

Handleidung MEDION LIFE P89654 (MD 90224)

Handleidung MEDION LIFE P89654 (MD 90224) Netzwerkfestplatte/NAS mit zwei integrierten Festplatten 2 x 4 TB (2 x 4000 GB)/ Netwerkschijf/NAS met twee ingebouwde harde schijven 2x 4 TB (2x 4000 GB)/ Disque dur réseau/ NAS avec deux disques durs

Nadere informatie

WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding

WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding WD-service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst de kans om dit te verhelpen voordat u dit product

Nadere informatie

Acer Iconia Modelnummer:... Serienummer*:... Aankoopdatum:... Plaats van aankoop:...

Acer Iconia Modelnummer:... Serienummer*:... Aankoopdatum:... Plaats van aankoop:... 2 2013. Alle rechten voorbehouden. Acer Iconia -gebruikershandleiding Model: A3-A10 Deze uitgave: 10/2013 Acer Iconia Modelnummer:... Serienummer*:... Aankoopdatum:... Plaats van aankoop:... * Opmerking:

Nadere informatie

My Net. N900 Central Router. Gebruikershandleiding

My Net. N900 Central Router. Gebruikershandleiding My Net N900 Central Router Gebruikershandleiding WD -service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geef ons dan eerst de kans om dit aan te pakken voordat u dit product retourneert. De

Nadere informatie

Gebruikershandleiding A200

Gebruikershandleiding A200 Gebruikershandleiding A200 computers.toshiba-europe.com A200 Copyright 2007 by TOSHIBA Corporation. Alle rechten voorbehouden. Onder de auteurswetten mag deze handleiding op geen enkele wijze worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCM1-serie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCM1-serie Gebruikershandleiding Personal computer VPCM1-serie n 2 Inhoud Voor gebruik... 4 Meer informatie over uw VAIO-computer... 5 Ergonomische overwegingen... 7 Aan de slag... 9 De besturingselementen en poorten...

Nadere informatie

DWH SERIE VIDEO-BEVEILIGINGSSYSTEEM Installatie en gebruiksaanwijzing

DWH SERIE VIDEO-BEVEILIGINGSSYSTEEM Installatie en gebruiksaanwijzing DWH SERIE VIDEO-BEVEILIGINGSSYSTEEM Installatie en gebruiksaanwijzing Model: CS89T Versie 1.0 Deze handleiding moet voor toekomstig gebruik worden bewaard INHOUD BELANGRIJKE MEDEDELING... 3 LEES DIT VOORDAT

Nadere informatie

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários

Nadere informatie

Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC Lees dit voordat u verder gaat. Veiligheidsmaatregelen Lees de veiligheidsmaatregelen zorgvuldig door, zodat u zeker weet hoe u uw mobiele telefoon correct

Nadere informatie

Bitdefender Total Security 2015 Handleiding

Bitdefender Total Security 2015 Handleiding HANDLEIDING Bitdefender Total Security 2015 Handleiding Publication date 10/17/2014 Copyright 2014 Bitdefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden gereproduceerd

Nadere informatie

AXIS 1650-gebruikershandleiding

AXIS 1650-gebruikershandleiding AXIS 1650-gebruikershandleiding De netwerkprint- en scanserver voor printers en multifunctionele producten van Canon Bevat ondersteuning voor CAPT- (Canon Advanced Printing Technology) Canon Advanced Raster

Nadere informatie

Startershandleiding. Hoe kan ik navigeren? Favorietentoetsen. instellen. BlackBerry 8700g Wireless Handheld

Startershandleiding. Hoe kan ik navigeren? Favorietentoetsen. instellen. BlackBerry 8700g Wireless Handheld Startershandleiding BlackBerry 8700g Wireless Handheld Aan/uit-knop Dempknop Schakel microfoon tijdens een oproep aan/uit Waarschuwings-LED Koptelefoon USB-poort Favorietentoets aan de zijkant Open de

Nadere informatie

Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding

Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding HANDLEIDING Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding Publication date 10/17/2014 Copyright 2014 Bitdefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden

Nadere informatie

ipad Gebruikershandleiding Voor ios 5.1-software

ipad Gebruikershandleiding Voor ios 5.1-software ipad Gebruikershandleiding Voor ios 5.1-software Inhoudsopgave 9 Hoofdstuk 1: In één oogopslag 9 Overzicht 10 De knoppen 12 Microsimkaarthouder 12 Het beginscherm 16 Het Multi-Touch-scherm gebruiken 19

Nadere informatie

Draadloze G USB-netwerkadapter

Draadloze G USB-netwerkadapter Draadloze G USB-netwerkadapter Belkin Ltd. Express Business Park Shipton Way Rushden NN10 6GL Groot-Brittannië Tel: +44 (0) 1933 35 2000 Fax: +44 (0) 1933 31 2000 Belkin B.V. Starparc Building Boeing Avenue

Nadere informatie

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P910i. Gebruikershandleiding

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P910i. Gebruikershandleiding P910i Gebruikershandleiding Letters Kleine letters worden onder de pijl geschreven en hoofdletters worden ter hoogte van de pijl geschreven. a b c d e f g h i j k l m 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 n o p q r s t

Nadere informatie

Wireless kabel/dslgatewayrouter. Routeur câble/adsl sans fil

Wireless kabel/dslgatewayrouter. Routeur câble/adsl sans fil P74219df_F5D7230-4_man.qxd 10-03-2003 15:44 Page 1 Wireless kabel/dslgatewayrouter Voor het delen van uw breedband-internetaansluiting en bestanden Routeur câble/adsl sans fil Partagez votre accès Internet

Nadere informatie

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing Netwerk audio speler Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing n VEILIGHEIDSMAATREGELEN WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN MAG U DE KLEP (OF DE RUGZIJDE) NIET VERWIJDEREN). DIT APPARAAT

Nadere informatie

ipad Gebruikershandleiding Voor ios 5.1-software

ipad Gebruikershandleiding Voor ios 5.1-software ipad Gebruikershandleiding Voor ios 5.1-software Inhoudsopgave 9 Hoofdstuk 1: In één oogopslag 9 Overzicht 10 De knoppen 12 Microsimkaarthouder 12 Het beginscherm 16 Het Multi-Touch-scherm gebruiken 19

Nadere informatie

Handleiding. Copyright 2013 Bitdefender

Handleiding. Copyright 2013 Bitdefender Handleiding Copyright 2013 Bitdefender Bitdefender Total Security Handleiding Publication date 07/04/2013 Copyright 2013 Bitdefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. pc VGN-A-serie/VGN-FS-serie

Gebruikershandleiding. pc VGN-A-serie/VGN-FS-serie Gebruikershandleiding pc VG-A-serie/VG-FS-serie n 2 Inhoud Voor gebruik...6 Opmerking...6 EERGY STAR...7 Documentatie...8 Ergonomische overwegingen...11 Aan de slag...13 De besturingselementen en poorten...14

Nadere informatie

ASUS tablet GEBRUIKERSHANDLEIDING

ASUS tablet GEBRUIKERSHANDLEIDING ASUS tablet GEBRUIKERSHANDLEIDING DU9028 Juni 2014 Eerste editie 2 Inhoudsopgave In deze handleiding gebruikte conventies...9 Zorg en veiligheid... 10 Richtlijnen...10 Goede verwijdering...11 1 Bereid

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS Regelgevingsmodel: P08T Regelgevingstype: P08T001

INSTALLATIEGIDS Regelgevingsmodel: P08T Regelgevingstype: P08T001 INSTALLATIEGIDS INSTALLATIEGIDS Regelgevingsmodel: P08T Regelgevingstype: P08T001 Opmerkingen, waarschuwingen en gevaarmeldingen OPMERKING: Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan voor een beter

Nadere informatie

AirPlay Sound System. Gebruikershandleiding

AirPlay Sound System. Gebruikershandleiding AirPlay Sound System Gebruikershandleiding Inhoud: Inhoud: 1 Hartelijk dank voor uw aankoop. 1 Inleiding 2 S200 functies 2 Inhoud van de doos 2 Compatibiliteit met AirPlay 2 USB-compatibiliteit 2 De S200

Nadere informatie

15-inch PowerBook G4 Gebruikershandleiding Installatie en uitbreiding van PowerBook G4-computers en het oplossen van problemen

15-inch PowerBook G4 Gebruikershandleiding Installatie en uitbreiding van PowerBook G4-computers en het oplossen van problemen 15-inch PowerBook G4 Gebruikershandleiding Installatie en uitbreiding van PowerBook G4-computers en het oplossen van problemen K Apple Computer, Inc. 2005 Apple Computer, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 1600

Gebruikershandleiding Nokia 1600 Gebruikershandleiding Nokia 1600 9239747 Versie 4 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-64 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C2-00

Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Uitgave 1.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Uw telefoon in het kort 5 Uw telefoon met dubbele SIM-kaart 5 Toetsen en onderdelen 5 Aan de slag 6 Een SIM-kaart

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bellen...9 Spraakoproep...9 Video-oproep...9. Index...27. Uw telefoon instellen...9 De telefoon beveiligen...9 Personaliseren...

Inhoudsopgave. Bellen...9 Spraakoproep...9 Video-oproep...9. Index...27. Uw telefoon instellen...9 De telefoon beveiligen...9 Personaliseren... Inhoudsopgave Aan de slag...3 Overzicht van XPERIA X1...3 Instructiesymbolen...3 Aanvullende hulp...3 SIM-kaart en batterij...3 De batterij opladen...4 Geheugenkaart...4 In- en uitschakelen...4 Navigeren...5

Nadere informatie

Nederlands. All-in-One PC. Gebruikershandleiding. P1801-serie

Nederlands. All-in-One PC. Gebruikershandleiding. P1801-serie Nederlands All-in-One PC Gebruikershandleiding P1801-serie Nederlands DU7705 Januari 2013 P1801 pc-station moet worden gebruikt met de P1801 ASUS-tablet Copyright-informatie Geen enkel deel van deze handleiding,

Nadere informatie

Over deze handleiding

Over deze handleiding 11/2009 Versie 1 Over deze handleiding Hartelijk dank voor de aanschaf van uw tiptel IP 280. In deze gebruiksaanwijzing vindt u alles wat u nodig heeft om uw nieuwe telefoon in gebruik te nemen. Controleer

Nadere informatie