User s Manual CANVIO AEROMOBILE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "User s Manual CANVIO AEROMOBILE"

Transcriptie

1 User s Manual CANVIO AEROMOBILE NL

2 Voorschriften Overeenstemming met CE-richtlijnen Toshiba Europe GmbH verklaart hierbij dat de Canvio AeroMobile voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. De verantwoording voor de toewijzing van CE-keurmerken ligt bij Toshiba Europe GmbH, Hammfelddamm 8, Neuss, Duitsland. Een kopie van de officiële verklaring van overeenstemming is verkrijgbaar op de volgende website: Werkomgeving De elektromagnetische compatibiliteit (EMC) van dit product is gecontroleerd en is standaard voor deze productcategorie voor zogeheten commerciële, lichtindustriële en woonomgevingen. Andere gebruiksomgevingen zijn niet door Toshiba gecontroleerd en het gebruik van dit product in deze gebruiksomgevingen kan beperkt zijn of niet worden aanbevolen. Mogelijke gevolgen van het gebruik van dit product in een niet gecontroleerde gebruiksomgeving zijn: storing van andere producten of van dit product in de nabije omgeving met als gevolg tijdelijke defecten of verlies/beschadiging van gegevens. Voorbeelden van niet gecontroleerde gebruiksomgevingen en bijbehorende adviezen: Industriële omgeving (bijvoorbeeld waar krachtstroom van 380 V (drie fasen) wordt gebruikt): risico van storing van dit product door mogelijke sterke elektromagnetische velden, met name in de buurt van zware machines of elektriciteitsinstallaties. Medische omgeving: de naleving van de richtlijnen voor medische producten is niet gecontroleerd door Toshiba. Daarom mag dit product zonder verdere controle niet worden gebruikt als medisch product. Het gebruik in normale kantooromgevingen, zoals in ziekenhuizen, mag geen probleem zijn als er geen beperkingen zijn opgelegd door het verantwoordelijke bestuur. In een voertuig: raadpleeg de instructies van het betreffende voertuig voor advies met betrekking tot het gebruik van dit product (of deze productcategorie). In een vliegtuig: volg de aanwijzingen van het vliegtuigpersoneel voor beperkingen in gebruik. Andere omgevingen zonder EMC Explosieve omgeving: het gebruik van dit product in een dergelijke speciale werkomgeving (Ex) is niet toegestaan. NL-1

3 De volgende informatie geldt alleen voor EU-lidstaten: REACH - Verklaring van overeenstemming De nieuwe verordening van de Europese Unie (EU) met betrekking tot chemische stoffen, REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals ofwel registratie, beoordeling, autorisatie en beperkingen van chemische stoffen) is vanaf 1 juni 2007 van kracht. Toshiba voldoet aan alle REACH-vereisten en verplicht zich klanten informatie te geven over de chemische stoffen in onze producten in overeenstemming met de REACH-verordening. Afvalverwerking van producten Het gebruik van het symbool geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Door dit product op de juiste manier als afval te verwerken, draagt u eraan bij negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid die kunnen voortvloeien uit onjuiste verwerking van dit product te voorkomen. Neem voor meer informatie over recycling van dit product contact op met het gemeentekantoor, de afvalverwerkende instantie of de winkel waar u het product hebt gekocht. Verwerking van batterijen en/of accu s Het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat batterijen en/of accu s afzonderlijk moeten worden ingezameld en gescheiden van huishoudelijk afval moeten worden verwerkt. Door batterijen en accu s gescheiden in te zamelen, draagt u bij aan de juiste afvalverwerking van producten en helpt u mogelijk schadelijke gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen. Voor meer informatie over inzameling en recycling in uw land neemt u contact op met de gemeente of de winkel waar u het product hebt gekocht. De volgende informatie geldt alleen voor Turkije: Voldoet aan AEEE-richtlijn. NL-2

4 Veiligheidspictogrammen Deze handleiding bevat veiligheidsinstructies die moeten worden opgevolgd ter voorkoming van mogelijke risico s die kunnen leiden tot lichamelijk letsel, beschadiging van de apparatuur of gegevensverlies. Deze veiligheidsinstructies zijn geclassificeerd overeenkomstig de ernst van het risico en worden aangeduid door de volgende pictogrammen: Trefwoord GEVAAR WAARSCHUWING LET OP LET OP OPMERKING Betekenis Duidt op een dreigend gevaar dat bij veronachtzaming van de instructies in ernstig of dodelijk letsel zal resulteren. Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die bij veronachtzaming van de instructies ernstig of dodelijk letsel kan veroorzaken. Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, tot lichte verwondingen kan leiden. Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die bij veronachtzaming van de instructies materiële schade kan veroorzaken. Duidt op belangrijke informatie. Andere pictogrammen Aanvullende pictogrammen duiden op andere nuttige of leerzame informatie: TECHNISCHE OPMERKING: Dit pictogram duidt op technische gegevens over het apparaat. TIP: Dit pictogram duidt op nuttige aanwijzingen en tips. DEFINITIE: Dit pictogram duidt op de definitie van een term die in de tekst voorkomt. NL-3

5 Voorzorgsmaatregelen GEVAAR GEVAAR GEVAAR WAARSCHUWING WAARSCHUWING WAARSCHUWING LET OP Dompel het apparaat (met de interne accu erin) niet onder in vloeistoffen zoals water of dranken. De accu (inclusief de beveiligingsschakeling) kan vlam vatten, rook afgeven, ontploffen of warmte afgeven door een onverwachte elektrische lading. Houd het apparaat (met de interne accu erin) uit de buurt van warmte en vlammen. Warmte beschadigt de accu en kan ertoe leiden dat deze warmte of rook ontwikkelt, vlam vat of ontploft. Haal het apparaat en de interne accu niet uit elkaar. Als u de accu uit elkaar haalt of wijzigt, kan de beveiligingsschakeling beschadigd raken. Hierdoor kan de accu warmte of rook ontwikkelen, vlam vatten of ontploffen. Buiten bereik van kleine kinderen houden. Houd de accu buiten bereik van kleine kinderen. Als de accu of een van de onderdelen ervan wordt ingeslikt, raadpleeg dan direct een arts. Stop het opladen als het oplaadproces niet kan worden voltooid. Als de accu niet binnen de opgegeven tijd kan worden opgeladen, stopt u het oplaadproces. De accu kan warmte of rook afgeven, vlam vatten of ontploffen. Het apparaat bevat een oplaadbare accu. Gooi gebruikte accu s niet weg bij het huishoudelijk afval. Breng ze naar de milieustraat of gooi ze in een inleverton of -doos voor lege batterijen in de winkel. Als gebruikte accu s of batterijen worden weggegooid bij het huishoudelijk afval, bestaat de kans dat het afval vlam vat of rook afgeeft. Laad de accu alleen op bij een temperatuur tussen 5ºC en 35ºC. Als u de accu oplaadt bij een hogere of lagere temperatuur, kan de accu gaan lekken, warmte afgeven of ernstige schade veroorzaken. Bovendien kunnen de prestaties van de accu hierdoor afnemen. NL-4

6 Veiligheidsinformatie en regels en voorschriften voor draadloos LAN LET OP LET OP Apparaten die werken via een draadloos LAN kunnen storing veroorzaken in medische apparatuur zoals pacemakers. Als u persoonlijke medische apparatuur gebruikt, neem dan contact op met uw arts en raadpleeg de instructies van de medische apparatuur voordat u het product gebruikt. Het product dient niet te worden gebruikt in omgevingen met medische apparatuur zoals ziekenhuizen of in de buurt van gebruikers van persoonlijke medische apparatuur, aangezien het gebruik van dit product letsel kan veroorzaken in dergelijke omgevingen. Schakel de draadloze functie altijd uit als de computer in de buurt komt van automatische besturingsapparatuur of -toestellen, zoals automatische deuren of brandmelders. Radiogolven kunnen storingen veroorzaken in dergelijke apparatuur met mogelijk letsel tot gevolg. Gebruik de functie voor draadloos LAN niet in de buurt van een magnetron of in gebieden met radiostoring of magnetische velden. Storing van een magnetron of andere bron kan tot onderbreking van de functie voor draadloos LAN leiden. De verzendsnelheid via het draadloos LAN en het maximale bereik van het draadloze LAN kunnen variëren al naar gelang de elektromagnetische omgeving, obstakels, ontwerp en configuratie van toegangspunten, clientontwerp en software-/hardwareconfiguratie. De vermelde verzendsnelheid is de theoretische maximumsnelheid van de desbetreffende norm. De daadwerkelijke verzendsnelheid zal lager zijn dan de theoretische maximumsnelheid. NL-5

7 Opmerking De informatie in deze handleiding, met inbegrip van maar niet beperkt tot de productspecificaties, kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. TOSHIBA EUROPE GMBH BIEDT GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT DEZE HANDLEIDING OF ENIGE ANDERE INFORMATIE ERIN EN WIJST HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE IMPLICIETE GARANTIES AF TEN AANZIEN VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL MET BETREKKING TOT HET VOORGAANDE. TOSHIBA AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGERLEI SCHADE DIE DIRECT OF INDIRECT VOORTVLOEIT UIT TECHNISCHE GEBREKEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN EN OMISSIES IN DEZE HANDLEIDING OF VOOR VERSCHILLEN TUSSEN HET PRODUCT EN DE HANDLEIDING. TOSHIBA IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR BIJZONDERE, INCIDENTELE, MORELE OF GEVOLGSCHADE, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, OF ANDERSZINS, ONGEACHT OF DEZE SCHADE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE HANDLEIDING OF ANDERE INFORMATIE IN DIT PAKKET OF HET GEBRUIK ERVAN. GNU General Public License ( GPL ) Copyright De firmware van dit product kan mogelijk auteursrechtelijk beschermde software van derden bevatten die valt onder de GPL of Lesser General Public License ( LGPL ) (samen GPL-software genoemd) en niet onder de licentieovereenkomst voor eindgebruikers van Toshiba. Een kopie van die licentie is verkrijgbaar op en Als het gaat om de GPL-software, wordt er voor zover wettelijk is toegestaan geen garantie gegeven. Het wijzigen of aanpassen van de Software is geheel voor eigen risico en hiermee komt de garantie te vervallen. Toshiba is niet aansprakelijk voor dergelijke wijzigingen of aanpassingen. Toshiba ondersteunt geen producten waarin u de door Toshiba geleverde Software hebt gewijzigd of hebt geprobeerd te wijzigen. Deze handleiding mag op geen enkele wijze worden verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Toshiba. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard met betrekking tot het gebruik van de informatie hierin Toshiba Europe GmbH, Alle rechten voorbehouden. NL-6

8 Handelsmerken Canvio AeroMobile is een handelsmerk van Toshiba America Information Systems, Inc. en/of Toshiba Corporation. Google, Google Play en Android zijn handelsmerken van Google Inc. Mac, Mac OS, ipad, iphone en Time Machine zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de V.S. en andere landen. ios is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Cisco in de V.S. en nadere landen en wordt onder licentie gebruikt. Wi-Fi is een gedeponeerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Alle andere merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven. NL-7

9 Inhoudsopgave Inleiding Overzicht Onderdelen Hardwarespecificaties Softwarespecificaties Hoofdstuk 1 Aan de slag De Canvio AeroMobile opladen Functiemodi DAS-modus (rechtstreeks aangesloten opslag) Draadloos LAN-modus (opslag via draadloos LAN) Voorzieningen Hoofdstuk 2 AeroMobile-software Aanmelden bij AeroMobile-systeem Draadloos verbinden met een pc/mac Aanmelding via webbrowser Clientaanmelding op iphone of ipad Clientaanmelding in Android Hoofdinterface van AeroMobile Webinterface Hoofdinterface van de toepassing Interface voor afbeeldingsbeheer Interface van afbeeldingsviewer Interface voor videobeheer Interface voor videoweergave (alleen iphone, ipad en Android -apparaat) Interface voor muziekbeheer Interface van muziekspeler (alleen iphone, ipad en Android -apparaat) Interface voor documentbeheer Interface van documentviewer (alleen iphone, ipad en Android -apparaat) Interface voor bestands-/mapbeheer Hoofdstuk 3 SD -kaarten beheren SD-kaart loskoppelen Toegang tot de SD-kaart Hoofdstuk 4 Back-upbeheer De SD -kaart gebruiken Handmatige back-up Automatische back-up Back-upbeheer gebruiken NL-8

10 Hoofdstuk 5 Instellingenbeheer Instellingenbeheer gebruiken Configuraties Draadloos LAN-instellingen voor de toepassing Draadloos LAN-instellingen voor een webbrowser Internetinstellingen (toepassing) Internetinstellingen (webbrowser) Systeeminstellingen DHCP-instellingen (alleen webbrowser) Gebruikersafbeeldingen en -namen beheren Cache (alleen toepassingen) Taal (alleen toepassingen) Afmelden TOSHIBA-ondersteuning Index NL-9

11 Inleiding Overzicht Met de Toshiba Canvio AeroMobile hebt u draadloos toegang tot uw muziek, video s, afbeeldingen en gegevens, die u kunt streamen naar een ipad, iphone, tablet, smartphone of notebook, zodat u niet meer hoeft te hannesen met snoeren of kabels. Dankzij de ingebouwde SSD hoeft u zich geen zorgen meer te maken dat u opslagruimte te kort komt op uw mobiele apparaten en met de ingebouwde USB 3.0-poort is bestandsoverdracht gemakkelijker en veel sneller. Onderdelen De Canvio AeroMobile wordt geleverd met de volgende onderdelen: Netadapter USB 3.0-kabel Snelstartgids Tasje Hardwarespecificaties Productafmetingen: 123,5 mm (L) x 63,0 mm (B) x 12,5 mm (H) Gewicht: Accu: Omgevingsvereisten: Draadloos LAN Temperatuur Vochtigheid circa 120 gram 3100 mah Li-ion type (Oplaadtijd: max. 3 uur) Standaard: Frequentie: Snelheid: b/g/n 2,4 GHz 1T1R tot 150 Mbps In gebruik: 5 tot 35ºC Opslag: -20 tot 60ºC In gebruik: 20-80% Opslag: 8-90% NL-10

12 Softwarespecificaties Compatibele bestandstypen: Video s: Muziek: Afbeeldingen: Documenten: Overige: Systeemvereisten: Besturingssysteem mp4, 3gp, m4v, mov, avi mp3, m4a, aac, wav jpg, bmp, png, gif, tif pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf Worden geopend in externe software Windows : Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Mac OS: X 10.7, 10.8 iphone - of ipad - besturingssysteem: 5.1 tot 7 Android : 2.3 tot 4.2 NL-11

13 Hoofdstuk 1 Aan de slag De Canvio AeroMobile opladen De Canvio AeroMobile kan worden opgeladen via de netadapter en de USB-kabel. Laad de Canvio AeroMobile op wanneer het acculampje geel brandt (wat duidt op een lage acculading). USB 3.0-poort Netadapter USB-kabel Functiemodi (Voorbeeldafbeelding) Canvio AeroMobile opladen De Canvio AeroMobile opladen: 1. Sluit de USB-kabel aan op de netadapter. 2. Steek de USB-kabel in de USB 3.0-poort van de Canvio AeroMobile. 3. Steek de netadapter in een werkend stopcontact. Tijdens het opladen knippert het acculampje langzaam (met een interval van twee seconden). Er zijn twee functiemodi beschikbaar op de Canvio AeroMobile. U kunt de Canvio AeroMobile rechtstreeks aansluiten met de meegeleverde USB-kabel (DAS-modus) of draadloos verbinden (draadloos LAN-modus). NL-12

14 DAS-modus (rechtstreeks aangesloten opslag) Voor gebruik in de DAS-modus (Direct-Attached Storage of rechtstreeks aangesloten opslag) sluit u de Canvio AeroMobile met de meegeleverde USB-kabel aan op de USB-poort van de computer. Voor Mac -gebruikers: Als u bestanden wilt schrijven in de DAS-modus, moet u het NTFS-stuurprogramma voor Mac op uw Mac installeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding die vooraf op de SSD van de Canvio AeroMobile is opgeslagen. USB 3.0-poort USB-kabel USB-poort (Voorbeeldafbeelding) Canvio AeroMobile in DAS-modus De Canvio AeroMobile op uw computer aansluiten: 1. Zorg dat de Canvio AeroMobile is uitgeschakeld. 2. Sluit de meegeleverde USB 3.0-kabel aan op de Canvio AeroMobile. 3. Sluit het andere uiteinde van de USB 3.0-kabel aan op de USB-poort van de computer. U kunt nu gegevens overzetten van en naar het product. Draadloos LAN-modus (opslag via draadloos LAN) De Canvio AeroMobile is draadloos toegankelijk vanuit Windows, Mac, iphone, ipad en mobiele apparaten met Android via de AeroMobile Client. Router (Voorbeeldafbeelding) Canvio AeroMobile in draadloos LAN-modus NL-13

15 Druk op de AAN/UIT-knop om het systeem aan te zetten. De Canvio AeroMobile werkt automatisch in de draadloos LAN-modus zodra de AeroMobile Client is ingesteld. Zie Draadloos verbinden met een pc/mac op pagina 16. Voorzieningen Twee beschikbare modi: DAS-modus (rechtstreeks aangesloten opslag) Draadloos LAN-modus (opslag via draadloos LAN) U hebt toegang tot uw muziek, video s, afbeeldingen en gegevens en kunt deze streamen via een gratis toepassing die iphone, ipad en het Android -besturingssysteem ondersteunt. De gebruiksduur van de accu bedraagt 8 uur bij streaming video. Zoekfunctie om uw bestanden sneller te vinden. Internettoegang via draadloze verbinding met ondersteuning van b/g/n. Ingebouwde SSD van 128 GB met NTFS-formattering. Ondersteunt SD -geheugen, SDHC, compatibel met klasse 10. Lampje voor SD -kaart Wi-Fi /SSD-lampje Acculampje SD -kaartsleuf Aan/uit-knop USB 3.0-host Resetknop (Voorbeeldafbeelding) Voorzieningen van de Canvio AeroMobile Aan/uit-knop: Houd deze knop twee seconden ingedrukt (draadloos LAN-modus wordt ingeschakeld). Houd deze knop nogmaals twee seconden ingedrukt (draadloos LAN-modus wordt uitgeschakeld) OPMERKING Als de accu bijna leeg is, kunt u de AeroMobile niet inschakelen. Het acculampje knippert 6 seconden oranje en gaat daarna uit. NL-14

16 Resetknop: Houd deze knop 5 seconden ingedrukt in de draadloos LAN-modus. De fabrieksinstellingen van het systeem worden hersteld. USB 3.0-aansluiting: Compatibel met USB 3.0 en USB 2.0. Hiermee kunnen gegevens worden overgezet tussen een computer en de Canvio AeroMobile. Hiermee kunt u de accu opladen wanneer de netadapter is aangesloten. SD -kaartsleuf: Compatibel met klasse 10, ondersteunt SD -flashgeheugen en SDHC. In de draadloos LAN-modus is de SD -kaart toegankelijk. Acculampje: Groen: de acculading is 30%. Geel: de acculading is < 30% en > 10%. Oranje (knippert snel): de accu is leeg of de gebruikstemperatuur is te hoog. Het product wordt na 30 seconden uitgeschakeld. Groen of geel (knippert langzaam): de accu wordt opgeladen. Groen (knippert niet): opladen voltooid. Groen of geel (knippert snel): het product wordt in- of uitgeschakeld. Lampje uit: het apparaat is uitgeschakeld. Lampje voor draadloos LAN/SSD: Draadloos LAN-modus Blauw: draadloos LAN is ingeschakeld (geen gegevenstoegang). Blauw (knippert): draadloos LAN is ingeschakeld (toegang tot opslagruimte). Blauw (uitgeschakeld): draadloos LAN is uitgeschakeld. DAS-modus Wit: geen gegevenstoegang. Wit (knippert): toegang tot gegevens. Wit (uitgeschakeld): Veilig verwijderen, systeem in Slaapstand of Stand-by. Lampje voor SD -kaart: Brandt alleen in draadloos LAN-modus Paars: geen toegang tot SD -kaart. Paars (knippert): toegang tot de SD -kaart. Paars (uitgeschakeld): SD -kaart staat stand-by. NL-15

17 Hoofdstuk 2 AeroMobile-software Aanmelden bij AeroMobile-systeem Draadloos verbinden met een pc/mac 1. Druk op de AAN/UIT-knop om het systeem aan te zetten. 2. Wanneer het Wi-Fi -lampje stopt met knipperen, schakelt u de draadloos LAN-functie op uw pc/mac in en opent u de draadloze netwerkverbinding. 3. Selecteer de draadloze verbinding Toshiba wssd xxxx (standaard- SSID: Toshiba wssd xxxx) en voer het standaardwachtwoord in Aanmelding via webbrowser 1. Nadat u verbinding hebt gemaakt met uw Canvio AeroMobile, opent u een webbrowser en voert u de URL of in. (Voorbeeldafbeelding) Adresvak van webbrowser Als er geen internetverbinding beschikbaar is, kunt u elke gewenste URL invoeren, waarna de webbrowser naar de bovenstaande pagina gaat. (Voorbeeldafbeelding) Aanmeldingsscherm NL-16

18 2. Voer de volgende aanmeldingsgegevens in het aanmeldingsscherm in: User Name (Gebruikersnaam): admin User Password (Gebruikerswachtwoord): laat het veld leeg 3. Klik of tik op de knop Log In (Aanmelden) om naar de webinterface te gaan. Clientaanmelding op iphone of ipad Installeer de toepassing voor de iphone en de ipad 1. Zoek de gratis TOSHIBA-app genaamd Wireless SSD in de Apple Store. 2. Installeer de app Wireless SSD en volg de instructies voor de installatie op het scherm. 3. Het pictogram Wireless SSD verschijnt op het bureaublad zodra de installatie is voltooid. Draadloos verbinden met een iphone of ipad 1. Druk op de AAN/UIT-knop om het systeem aan te zetten. 2. Zodra het Wi-Fi -lampje stopt met knipperen, gaat u naar Instellingen en de optie voor draadloos LAN op uw ipad /iphone. 3. Klik of tik op Toshiba wssd xxxx. 4. Voer het standaardwachtwoord in. Aanmelden bij de toepassing 1. Start de app Wireless SSD en meld u aan bij Wireless SSD. (Voorbeeldafbeelding) Aanmeldingsscherm op iphone of ipad 2. Voer de volgende aanmeldingsgegevens in het aanmeldingsscherm in: User Name (Gebruikersnaam): admin User Password (Gebruikerswachtwoord): laat het veld leeg 3. Klik of tik op de knop OK om naar de hoofdinterface te gaan. NL-17

19 Clientaanmelding in Android De Android -toepassing installeren 1. Zoek de gratis TOSHIBA-app genaamd Wireless SSD in de Google Play Store. 2. Installeer de app Wireless SSD en volg de instructies voor de installatie op het scherm. 3. Het pictogram Wireless SSD verschijnt op het bureaublad zodra de installatie is voltooid. Draadloos verbinden met een Android -apparaat 1. Druk op de AAN/UIT-knop om het systeem aan te zetten. 2. Zodra het Wi-Fi -lampje stopt met knipperen, gaat u naar Instellingen en de optie voor draadloos LAN op uw tablet of smartphone 3. Klik of tik op Toshiba wssd xxxx. 4. Voer het standaardwachtwoord in. Aanmelden bij de toepassing 1. Start de app Wireless SSD en meld u aan bij Wireless SSD. (Voorbeeldafbeelding) Aanmeldingsscherm voor Android 2. Voer de volgende aanmeldingsgegevens in het aanmeldingsscherm in: User Name (Gebruikersnaam): admin User Password (Gebruikerswachtwoord): laat het veld leeg 3. Klik of tik op de knop OK om naar de hoofdinterface te gaan. NL-18

20 Hoofdinterface van AeroMobile Wanneer de hoofdinterface verschijnt, meldt AeroMobile het als er een nieuwe firmware beschikbaar is. De volgende drie opties zijn beschikbaar: OK als u de update wilt toepassen Cancel (Annuleren) Do not prompt (Geen melding) (Voorbeeldafbeelding) Scherm voor firmware-update Als u OK selecteert om de update uit te voeren, geeft het systeem aan dat u 5 minuten moet wachten. (Voorbeeldafbeelding) Firmware-update: wacht 5 minuten Als u Cancel (Annuleren) selecteert, worden eventuele beschikbare updates gemeld wanneer u zich opnieuw aanmeldt en de hoofdinterface van AeroMobile verschijnt. Als u Do not prompt (Geen melding) selecteert, stelt AeroMobile u nooit meer automatisch op de hoogte van firmware-upgrades, maar kunt u de firmware wel handmatig bijwerken via de instellingenpagina. Zie De firmware bijwerken: op pagina 51. NL-19

21 Webinterface Hieronder ziet u een voorbeeld van de hoofdinterface van AeroMobile in een webbrowser op een computer. (Voorbeeldafbeelding) Hoofdinterface van AeroMobile in een webbrowser Hoofdinterface van de toepassing Hieronder ziet u een voorbeeld van de hoofdinterface van AeroMobile in de iphone -, ipad - of Android -app. Tablet/iPad Smartphone/iPhone (Voorbeeldafbeelding) Hoofdinterface van AeroMobile in de toepassing NL-20

22 Functionaliteit van de hoofdinterface van AeroMobile Hieronder vindt u een beschrijving van elke knop en elk pictogram in de hoofdinterface van AeroMobile en de functie ervan: Knop/pictogram Functie Toont een voorbeeldafbeelding. Klik of tik op de knop Picture (Afbeelding) om het afbeeldingsbeheer te openen. Toont een voorbeeld van een videobestand. Als er geen video s beschikbaar zijn, wordt de standaardafbeelding gebruikt. Klik of tik op de knop Videos om het videobeheer te openen. Toont een voorbeeld van een documentbestand. Als er geen documenten beschikbaar zijn, wordt de standaardafbeelding gebruikt. Klik of tik op de knop Documents om het documentbeheer te openen. Klik of tik op de knop File/Folder (Bestand/map) om de interface voor bestands-/mapbeheer te openen. Hier kunt u mappen maken, bestanden/ mappen kopiëren, bestanden/mappen verwijderen, bestanden delen, bestanden uploaden/downloaden enzovoort. Klik of tik op de knop Back up data (Gegevensback-up) om het menu Back up te openen. Zie Back-upbeheer op pagina 39. De SD -kaart is beschikbaar. Internetverbinding is beschikbaar. Geen internetverbinding beschikbaar. Geeft het huidige accuniveau van de Canvio AeroMobile aan. Klik of tik op de knop Settings (Instellingen) om de systeeminstellingen van de Canvio AeroMobile weer te geven. Klik of tik op het pictogram SSD Storage (SSD-opslag) om over te schakelen naar de interne SSD-opslagruimte van de Canvio AeroMobile. Klik of tik op de knop SD Card (SD-kaart) om over te schakelen naar de SD -kaart die in de Canvio AeroMobile is geplaatst. NL-21

23 Interface voor afbeeldingsbeheer OPMERKING Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u inhoud overzetten naar de Canvio AeroMobile via een directe verbinding met de computer. Zie DASmodus (rechtstreeks aangesloten opslag) op pagina 13. Wanneer u klikt of tikt op de knop Picture (Afbeelding), wordt het venster Pictures Management (Afbeeldingsbeheer) weergegeven. Hieronder ziet u een voorbeeld van de interface voor afbeeldingsbeheer. (Voorbeeldafbeelding) Interface voor afbeeldingsbeheer van AeroMobile Hieronder vindt u een beschrijving van elke knop en elk pictogram in de interface voor afbeeldingsbeheer van AeroMobile en de functie ervan: Knop/pictogram Functie Klik of tik op de knop Terug om terug te gaan naar het hoofdvenster. Wanneer het pictogram Sorteren op naam wordt weergegeven, is de lijst gesorteerd op naam. Wanneer het pictogram Sorteren op datum wordt weergegeven, is de lijst gesorteerd op naam. Klik of tik op het pictogram om tussen de twee modi te schakelen. NL-22

24 Knop/pictogram Functie Wanneer het pictogram Miniatuur wordt weergegeven, wordt de lijst weergegeven als miniaturen. Wanneer het pictogram Lijst wordt weergegeven, wordt de lijst weergegeven als een lijst. Klik of tik op het pictogram om tussen de twee modi te schakelen. U kunt afbeeldingsbestanden selecteren in het menu Kalender. Voer letters of cijfers in het zoekvak in om een bepaald bestand of een bepaalde map te zoeken. Klik of tik op het pictogram SSD Storage (SSD-opslag) om over te schakelen naar de interne SSD-opslagruimte van de Canvio AeroMobile. Klik of tik op de knop SD Card (SD-kaart) om over te schakelen naar de SD -kaart die in de Canvio AeroMobile is geplaatst. Klik of tik op de knop Local (Lokaal) om over te schakelen naar de lokale iphone, ipad of Android -apparaat. (Alleen iphone, ipad of Android -apparaten.) Wanneer u overschakelt naar de interne SSD-opslagruimte van de Canvio AeroMobile, kunt u afbeeldingen kiezen van één van vier gebruikers. De vier standaardgebruikersnamen zijn Default (Standaard), Owner1 (Eigenaar1), Owner2 (Eigenaar2) en Owner3 (Eigenaar3). NL-23

25 Interface van afbeeldingsviewer Klik of tik op een afbeeldingsbestand om de interface van de afbeeldingsviewer weer te geven. Hieronder ziet u een voorbeeld van de interface van de afbeeldingsviewer. (Voorbeeldafbeelding) Interface van afbeeldingsviewer van AeroMobile Hieronder vindt u een beschrijving van elke knop en elk pictogram in de interface voor afbeeldingsbeheer van AeroMobile en de functie ervan: Knop/pictogram Functie Klik of tik op de knop Terug om terug te gaan naar de hoofdinterface voor afbeeldingsbeheer. Klik of tik op de knop Downloaden om de huidige foto naar het lokale album te downloaden. Klik of tik op de knop Uploaden om de huidige foto naar een AeroMobile-apparaat te uploaden. Klik of tik op de knop Afspelen/Pauzeren om de fotodiashow te starten of te stoppen. Als het pictogram Weergave herhalen wordt weergegeven, wordt de diashow herhalend weergegeven. Als het pictogram Sequentieel wordt weergegeven, wordt de diashow sequentieel weergegeven. Klik of tik op het pictogram om tussen de twee modi te schakelen. Klik of tik op de knop Delen als u de huidige foto wilt delen via sociale media of . NL-24

Wifi-instellingengids

Wifi-instellingengids Wifi-instellingengids Wifi-verbindingen met de printer Verbinding met een computer maken via een wifi-router Direct verbinding maken met een computer Verbinding met een smartapparaat maken via een wifi-router

Nadere informatie

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de Powerline 500 WiFi toegangspunt XWN5001

Installatiehandleiding voor de Powerline 500 WiFi toegangspunt XWN5001 Installatiehandleiding voor de Powerline 500 WiFi toegangspunt XWN5001 Technische ondersteuning Bedankt dat u voor NETGEAR producten hebt gekozen. Zoek, nadat u uw product hebt geïnstalleerd, het serienummer

Nadere informatie

Travelair N. Draadloze opslag. Gebruikershandleiding

Travelair N. Draadloze opslag. Gebruikershandleiding Travelair N Draadloze opslag Gebruikershandleiding DU10187 Eerste editie Mei 2015 Copyright 2015 ASUSTeK Computer Inc. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van

Nadere informatie

P-touch Transfer Manager gebruiken

P-touch Transfer Manager gebruiken P-touch Transfer Manager gebruiken Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de Powerline 500 Wi-Fi toegangspunt XWNB5201

Installatiehandleiding voor de Powerline 500 Wi-Fi toegangspunt XWNB5201 Installatiehandleiding voor de Powerline 500 Wi-Fi toegangspunt XWNB5201 Technische ondersteuning Bedankt dat u voor NETGEAR producten hebt gekozen. Zoek, nadat u uw product hebt geïnstalleerd, het serienummer

Nadere informatie

Van start gaan. Inhoudsopgave. Quick User Guide - Nederlands

Van start gaan. Inhoudsopgave. Quick User Guide - Nederlands Van start gaan Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan TM Anywhere Wifi. Lees deze handleiding aandachtig door voor u deze scanner en de bijbehorende software in gebruik

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Secure Backup Installatiehandleiding Handelsmerken en auteursrechten Handelsmerken Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Alle anderen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Wi-Fi Versterker

Gebruikershandleiding. Wi-Fi Versterker Gebruikershandleiding Wi-Fi Versterker De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUD Introductie van de Wi-Fi versterker... 5 Inhoud van de verpakking... 5 Systeemvereisten... 6 Hardware Installatie...

Nadere informatie

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding CAP1300 Beknopte installatiehandleiding 09-2017 / v1.0 Inhoud van de verpakking I Productinformatie... 3 I-1 Inhoud van de verpakking... 3 I-2 Systeemvereisten... 4 I-3 Hardware-overzicht... 4 I-4 LED-status...

Nadere informatie

Installatie-instructies

Installatie-instructies Installatie-instructies NB Het in deze instructies getoonde productmodel is TL-MR3040, bij wijze van voorbeeld. Voor meer informatie over de installatie raadpleegt u de Engelse installatie-instructies

Nadere informatie

Verbatim MediaShare Wireless

Verbatim MediaShare Wireless Page 1 of 6 Home / MediaShare Wireless / Verbatim MediaShare Wireless Verbatim MediaShare Wireless Productnummer: 98243 De MediaShare Wireless is een draagbaar apparaat voor draadloos streamen dat u kunt

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR SMARTPHONES EN TABLETS MET HET ios BESTURINGSSYSTEEM GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR SMARTPHONES EN TABLETS MET HET ios BESTURINGSSYSTEEM GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR SMARTPHONES EN TABLETS MET HET ios BESTURINGSSYSTEEM GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie

Nadere informatie

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Productinformatie I-1. Inhoud van de verpakking Smart Plug Switch Snelstartgids CD met snelle installatiegids I-2. Voorzijde Power LED Switch

Nadere informatie

300Mbps Draadloze breedband router BR 6428nS Snelstartgids Versie 1.0 / oktober 2010

300Mbps Draadloze breedband router BR 6428nS Snelstartgids Versie 1.0 / oktober 2010 300Mbps Draadloze breedband router BR 6428nS Snelstartgids Versie 1.0 / oktober 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co, LTD. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze publicatie mag

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding I785D8DCZ Gebruikershandleiding Hartelijk dank voor uw aankoop van deze EMPIRE Intel Tablet Model I785D8DCZ. Deze handleiding geeft een kort overzicht van alle functies van de tablet en is ervoor bedoeld

Nadere informatie

Installatie. NETGEAR ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking

Installatie. NETGEAR ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Verbinding maken met whiteboard op afstand

Verbinding maken met whiteboard op afstand RICOH Interactive Whiteboard Client for ipad Snel aan de slag Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit product in gebruik neemt. Bewaar de handleiding op een handige plek voor eventueel toekomstig

Nadere informatie

N300 Wi-Fi-router (N300R)

N300 Wi-Fi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installatiehandleiding N300 Wi-Fi-router (N300R) Handelsmerken Merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Informatie kan

Nadere informatie

Handleiding MP Soundblaster

Handleiding MP Soundblaster Handleiding MP Soundblaster MP3-speler met krachtige luidspreker Leer de bedieningselementen op uw speler kennen Item Omschrijving Item Omschrijving 1 Luidspreker 7 (Afspelen / Pauzeren / AAN/UIT) 2 LED

Nadere informatie

Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning,

Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning, Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.com 1. Bedieningselementen en aansluitingen (1) TFT LCD-display (2 inch; R,G,B) (2) M (Menu oproepen/ Submenu) (3) (Vorige / Terugspoelen,

Nadere informatie

ATV Full HD TV Stick. Gebruikershandleiding.

ATV Full HD TV Stick. Gebruikershandleiding. ATV Full HD TV Stick Gebruikershandleiding http://europe.mygica.com 1 Inhoud Snelle installatiehandleiding...3 Stroom en HDMI aansluiten...4 KR-34 afstandsbediening...4 Eerste gebruik...5 Deel 1: Inschakelen...5

Nadere informatie

Handleiding MobiDM-app

Handleiding MobiDM-app Handleiding MobiDM-app 22-03-2015 2 Handleiding MobiDM App De informatie in dit document kan zonder kennisgeving gewijzigd worden. De in dit document omschreven diensten worden geleverd in het kader van

Nadere informatie

IRISPen Air 7. Verkorte handleiding. (Android)

IRISPen Air 7. Verkorte handleiding. (Android) IRISPen Air 7 Verkorte handleiding (Android) Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRISPen Air TM 7. Lees deze handleiding aandachtig door voor u deze scanner en de bijbehorende

Nadere informatie

Verbindingsgids (voor COOLPIX)

Verbindingsgids (voor COOLPIX) Verbindingsgids (voor COOLPIX) In dit document wordt de procedure beschreven voor het gebruik van de SnapBridge-app (versie 2.0) voor het tot stand brengen van een draadloze verbinding tussen een ondersteunde

Nadere informatie

CycloAgent v2 Handleiding

CycloAgent v2 Handleiding CycloAgent v2 Handleiding Inhoudsopgave Inleiding...2 De huidige MioShare-desktoptool verwijderen...2 CycloAgent installeren...4 Aanmelden...8 Uw apparaat registreren...8 De registratie van uw apparaat

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na de installatie wordt in de

Nadere informatie

Voer uw gegevens in en tik 'Account maken' Tik 'Akkoord' voor het accepteren van de gebruiksvoorwaarden

Voer uw gegevens in en tik 'Account maken' Tik 'Akkoord' voor het accepteren van de gebruiksvoorwaarden Dropbox Beschrijving Dropbox is een gratis Cloudopslag-toepassing. U krijgt bij aanmelden 2GB gratis opslagruimte, waarin u foto s, documenten, kan bewaren. U kunt deze bestanden gemakkelijk benaderen

Nadere informatie

DRAADLOZE 11N 300MBPS BREEDBAND ROUTER

DRAADLOZE 11N 300MBPS BREEDBAND ROUTER DRAADLOZE 11N 300MBPS BREEDBAND ROUTER Korte Installatiehandleiding DN-70591 INTRODUCTIE De DN-70591 is een gecombineerd product voor een bedrade/draadloze netwerkverbinding, specifiek ontworpen voor de

Nadere informatie

ednet Smart Memory Handleiding 31519

ednet Smart Memory Handleiding 31519 ednet Smart Memory Handleiding 31519 Is het geheugen van uw iphone of ipad weer vol? Wij hebben de oplossing! Met ednet Smart Memory kunt u gemakkelijk het geheugen van uw iphone of ipad uitbreiden door

Nadere informatie

Novell Messenger 3.0.1 Mobiel Snel aan de slag

Novell Messenger 3.0.1 Mobiel Snel aan de slag Novell Messenger 3.0.1 Mobiel Snel aan de slag Mei 2015 Novell Messenger 3.0.1 en later is beschikbaar voor uw ondersteunde mobiele ios-, Android- BlackBerry-apparaat. Omdat u op meerdere locaties tegelijkertijd

Nadere informatie

Verbinding maken met whiteboard op afstand

Verbinding maken met whiteboard op afstand RICOH Interactive Whiteboard Client for ipad Snel aan de slag Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit product in gebruik neemt. Bewaar de handleiding op een handige plek voor eventueel toekomstig

Nadere informatie

N150 Wi-Fi-router (N150R)

N150 Wi-Fi-router (N150R) Easy, Reliable & Secure Installatiehandleiding N150 Wi-Fi-router (N150R) Handelsmerken Merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Informatie kan

Nadere informatie

Installatiehandleiding Powerline 500 Wi-Fi-access point XWNB5602

Installatiehandleiding Powerline 500 Wi-Fi-access point XWNB5602 Installatiehandleiding Powerline 500 Wi-Fi-access point XWNB5602 Inhoud Inhoud van de verpakking................................ 3 Hardware-eigenschappen................................ 4 Beschrijving

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Xperia SmartTags NT1/NT2 Inhoudsopgave Inleiding...3 Aan de slag...4 De NFC-functie inschakelen...4 NFC-detectiegebied...4 Smart Connect gebruiken om labels te beheren...4 Xperia

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl

Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl Snel Start Batterij management en opladen Voordat u het toestel in gebruik neemt, dient u de accu eerst geheel op te laden. Stop de lader in het toestel en

Nadere informatie

Download de WAE Music app

Download de WAE Music app NEDERLANDS 3 5 12 2 6 1 8 7 9 10 11 13 4 1. Laad de speaker volledig op voor eerste gebruik Laad de WAE Outdoor 04Plus FM speaker volledig op voordat u hem de eerste keer gebruikt. Sluit de micro-usb connector

Nadere informatie

EN Versie: 1.0. H.264 Handleiding

EN Versie: 1.0. H.264 Handleiding EN Versie: 1.0 H.264 Handleiding Inhoud Hardware... 2 ios View... 2 Android View... 5 PC View... 9 Contact... 11 1 Hardware verbindingen 1. Schroef de antenne in de achterkant van de camera en draai rechtop.

Nadere informatie

Verkorte handleiding Vodafone Mobile Wi-Fi R216-Z

Verkorte handleiding Vodafone Mobile Wi-Fi R216-Z Verkorte handleiding Vodafone Mobile Wi-Fi R216-Z Welkom in de wereld van mobiele communicatie 1 Welkom 2 Overzicht van het apparaat 3 Aan de slag 5 De Mobile Wi-Fi-webapp 6 Overzicht van de webapp 7 Het

Nadere informatie

Verbinding maken met whiteboard op afstand

Verbinding maken met whiteboard op afstand RICOH Interactive Whiteboard Client for Windows Snel aan de slag Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit product in gebruik neemt. Bewaar de handleiding op een handige plek voor eventueel toekomstig

Nadere informatie

4.5 Een IP camera toevoegen

4.5 Een IP camera toevoegen 4.5 Een IP camera toevoegen 4.5.1 De IP camera gebruiksklaar maken 1 Draai de antenne vast op de IP camera. 2 Sluit de adapterkabel aan op de IP camera. Steek hierna de stekker van de IP camera in het

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Samsung PV 210 Tablet PC. Inhoudsopgave

Gebruiksaanwijzing Samsung PV 210 Tablet PC. Inhoudsopgave Gebruiksaanwijzing Samsung PV 210 Tablet PC Inhoudsopgave 1 Introductie van uw TABLET...2 2 Accu...2 4 Interface en applicaties...4 5 HDMI & Host...5 6 Taal & keyboard...6 7 Beheren van Applicaties...7

Nadere informatie

Digitale camera Softwarehandleiding

Digitale camera Softwarehandleiding EPSON digitale camera / Digitale camera Softwarehandleiding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden

Nadere informatie

XEMIO-243/253 HANDLEIDING

XEMIO-243/253 HANDLEIDING Speciale eigenschappen Elegant ontwerp en eenvoudig in gebruik. Speler ondersteunt meerdere formaten Ondersteunt het MP3- en WMA-formaat. USB-Disk zonder stuurprogramma U kunt uw (muziek)bestanden rechtstreeks

Nadere informatie

Edimax Gemini Upgradepakket Wi-Fi-roaming voor thuis RE11 Snelstartgids

Edimax Gemini Upgradepakket Wi-Fi-roaming voor thuis RE11 Snelstartgids Edimax Gemini Upgradepakket Wi-Fi-roaming voor thuis RE11 Snelstartgids 02-2017 / v2.0 I. Productinformatie I-1. Inhoud van de verpakking - RE11S x 2 - CD met meertalige QIG en gebruikershandleiding -

Nadere informatie

Verbindingsgids (voor D-SLR-camera s) Nl

Verbindingsgids (voor D-SLR-camera s) Nl SB7J01(1F)/ 6MB4121F-01 Verbindingsgids (voor D-SLR-camera s) Nl Inhoudsopgave Inleiding...2 De interface...2 Problemen met verbinden?...2 Meer over SnapBridge...2 Wat heeft u nodig...3 Wat SnapBridge

Nadere informatie

Software-installatiehandleiding

Software-installatiehandleiding Software-installatiehandleiding In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van software 4 2.3 Installeren van de software

Nadere informatie

1 Aansluiten op uw TV. Sluit de HDMI poort van de SmarTVstick aan op een HDMI poort van uw TV

1 Aansluiten op uw TV. Sluit de HDMI poort van de SmarTVstick aan op een HDMI poort van uw TV Stenmark SmarTVstick Handleiding: Inhoudsopgave 1 SmarTVstick aansluiten op een TV 2 Voeding aansluiten Externe apparaten 3 Verbinding met de muis Gebruik 4 Verbinding met het netwerk 5 Schermresolutie

Nadere informatie

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY DOWNLOADER Versie 1.1 GEBRUIKSAANWIJZING Inleiding Deze software Kan controleren of er nieuwe versies zijn van de gebruikte software. Indien er een nieuwe versie is,

Nadere informatie

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA MOBILE PHONES Ltd. verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten DTN-10 en DTN-11 conform zijn aan de

Nadere informatie

SP-1101W Quick Installation Guide

SP-1101W Quick Installation Guide SP-1101W Quick Installation Guide 06-2014 / v1.2 1 I. Productinformatie... 3 I-1. Inhoud van de verpakking... 3 I-2. Voorzijde... 3 I-3. LED-status... 4 I-4. Switch statusknop... 4 I-5. Productlabel...

Nadere informatie

DRAADLOZE-N MINIROUTER

DRAADLOZE-N MINIROUTER DRAADLOZE-N MINIROUTER Handleiding DN-70182 Open broncode Dit product maakt gebruik van softwarecodes ontwikkeld door derden. Deze softwarecodes vallen onder de GNU Algemene Publieke Licentie (APL), Versie

Nadere informatie

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015 Handleiding Opslag Online Client voor Windows Versie maart 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van de software 4 2.3 Installeren van

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2

Welkom bij de Picture Package Producer 2 Handleiding voor Picture Package Producer2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

Google Drive: uw bestanden openen en ordenen

Google Drive: uw bestanden openen en ordenen Google Drive: uw bestanden openen en ordenen Gebruik Google Drive om vanaf elke gewenste locatie uw bestanden, mappen, Google-documenten, Google-spreadsheets en Google-presentaties op te slaan en te openen.

Nadere informatie

Inhoud. Een USB-apparaat op het netwerk delen... 3. Een USB-printer delen... 5. Een back-up van uw Mac maken met Time Machine... 6

Inhoud. Een USB-apparaat op het netwerk delen... 3. Een USB-printer delen... 5. Een back-up van uw Mac maken met Time Machine... 6 Premium-functies Inhoud Een USB-apparaat op het netwerk delen... 3 Een USB-printer delen... 5 Een back-up van uw Mac maken met Time Machine... 6 NETGEAR genie-app... 8 2 Een USB-apparaat op het netwerk

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING BV Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de bestandsstructuur van uw

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap 2: Geselecteerde beelden controleren Stap 3: Voorbereidingen treffen om een korte

Nadere informatie

Inhoud van de verpakking

Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Mac

Gebruikershandleiding voor Mac Gebruikershandleiding voor Mac Inhoud Aan de slag... 1 Het formatteerhulpprogramma voor de Mac gebruiken... 1 De FreeAgent-software installeren... 4 Stations veilig uitwerpen... 9 Uw stations beheren...

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online. voor Android. Versie februari 2014

Handleiding. Opslag Online. voor Android. Versie februari 2014 Handleiding Opslag Online voor Android Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Opslag Online downloaden via QR-code 4 2.2 Opslag Online downloaden via

Nadere informatie

Veelgestelde vragen voor Eee Pad TF201

Veelgestelde vragen voor Eee Pad TF201 Veelgestelde vragen voor Eee Pad TF201 DU6915 Bestanden beheren... 2 Hoe krijg ik toegang tot mijn gegevens die opgeslagen zijn op microsd, SD-kaart en USB-apparaat?... 2 Hoe verplaats ik het geselecteerde

Nadere informatie

P-touch Editor starten

P-touch Editor starten P-touch Editor starten Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Brother behoudt

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de SJ4000 WIFI Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

Mini draagbare Wifi camera met microfoon

Mini draagbare Wifi camera met microfoon Mini draagbare Wifi camera met microfoon Referentie: X99PC Versie: 1.3 Taal: Nederlands WWW.CLIPSONIC.COM U hebt een product van het merk CLIPSONIC aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden

Nadere informatie

Doe meer. Nighthawk X4S WiFi Range Extender. Model EX7500

Doe meer. Nighthawk X4S WiFi Range Extender. Model EX7500 Doe meer Nighthawk X4S WiFi Range Extender Model EX7500 Verbinding maken met het uitbreidingsnetwerk Nadat u klaar bent met de installatie van uw Nighthawk extender, kunt u al uw apparaten via een WiFi-

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be PIXMA MG5500. series. Installatiehandleiding

Downloaded from www.vandenborre.be PIXMA MG5500. series. Installatiehandleiding PIXMA MG5500 series Installatiehandleiding CANON INC. 2013 Installatiehandleiding In deze handleiding leest u hoe u een netwerkverbinding voor de printer instelt. Netwerkverbinding Draadloze verbinding

Nadere informatie

N300 WiFi Range Extender

N300 WiFi Range Extender Installatiehandleiding N300 WiFi Range Extender Model WN3000RP Aan de slag De NETGEAR WiFi Range Extender vergroot de afstand van een WiFinetwerk door het bestaande WiFi-signaal te versterken en de algehele

Nadere informatie

Philips GoGear-audiospeler NL SA1MXX02B SA1MXX02K SA1MXX02KN SA1MXX02W SA1MXX04W SA1MXX04WS SA1MXX04KN SA1MXX04P SA1MXX08K.

Philips GoGear-audiospeler NL SA1MXX02B SA1MXX02K SA1MXX02KN SA1MXX02W SA1MXX04W SA1MXX04WS SA1MXX04KN SA1MXX04P SA1MXX08K. Philips GoGear-audiospeler NL SA1MXX02B SA1MXX02K SA1MXX02KN SA1MXX02W SA1MXX04B SA1MXX04K SA1MXX04KN SA1MXX04P SA1MXX04W SA1MXX04WS SA1MXX08K Snelstartgids Aan de slag Overzicht van het hoofdmenu Menu

Nadere informatie

Google Drive: uw bestanden openen en organiseren

Google Drive: uw bestanden openen en organiseren Google Drive: uw bestanden openen en organiseren Met Google Drive kunt u bestanden, mappen en Google documenten opslaan en openen, waar u ook bent. Wanneer u een bestand op internet, uw computer of een

Nadere informatie

Internethandleiding Voor het verbinden met internet vanuit een SSHN-complex

Internethandleiding Voor het verbinden met internet vanuit een SSHN-complex Versie 1.4.12.21 Internethandleiding Voor het verbinden met internet vanuit een SSHN-complex in opdracht van Stichting Platform Huurdersbelangen Inhoudsopgave Terminologie... 2 Advies. 2 Instellen van

Nadere informatie

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools)

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools) Firmware Upgrade Upgrade Utility (Router Tools) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie in Windows 8/8.1 4 Computer configuratie

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING Powerwifi USB Router in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne INLEIDING De Powerwifi USB Router kan worden gebruikt in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne. Hierdoor

Nadere informatie

DRAADLOZE HDMI STICK

DRAADLOZE HDMI STICK DRAADLOZE HDMI STICK G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Ondersteuning na aankoop. Gefeliciteerd met de aankoop van deze Draadloze HDMI Stick. Met de aankoop van dit apparaat krijgt u niet alleen een 3-jarige

Nadere informatie

Samsung Auto Backup FAQ

Samsung Auto Backup FAQ Samsung Auto Backup FAQ Installatie V: Ik heb het Samsung externe harde schijfstation aangesloten maar er gebeurt niets. A: Controleer de verbinding met de USB-kabel. Als het Samsung externe harde schijfstation

Nadere informatie

Vr.Model-nr MPFOL15. Gebruikershandleiding

Vr.Model-nr MPFOL15. Gebruikershandleiding Vr.Model-nr MPFOL15 Gebruikershandleiding NL 1. Toetsen 1. M : Menu 2. : Afspelen/Pauzeren 3. < : Vorige track / Terugspoelen 4. > : Volgende track/ Vooruitspoelen 5. - : Volume verlagen 6. + : Volume

Nadere informatie

Beknopte handleiding

Beknopte handleiding Beknopte handleiding Wat zit er in de verpakking Welkom Gefeliciteerd met je keuze voor Arlo. Je kunt direct aan de slag. 100% draadloze camera Magnetische wandbevestiging 123-lithiumbatterijen Bevestigingsschroef

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE........................... 2 INLEIDING................................. 3 Twig PC Tools............................ 3 Hoofdvenster............................

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de EX6100 WiFi Range Extender

Installatiehandleiding voor de EX6100 WiFi Range Extender Installatiehandleiding voor de EX6100 WiFi Range Extender Aan de slag De NETGEAR WiFi Range Extender vergroot de afstand van een WiFinetwerk door het bestaande WiFi-signaal te versterken en de algehele

Nadere informatie

Inhoud van de verpakking

Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Phone 8 Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Downloaden van KPN Opslag Online QR Code 4 2.2 Downloaden van KPN

Nadere informatie

Installatiehandleiding. WNP-RP-002 WiFi-repeater, 300 mbps

Installatiehandleiding. WNP-RP-002 WiFi-repeater, 300 mbps Installatiehandleiding WNP-RP-002 WiFi-repeater, 300 mbps NL Instellen van de WiFi-Repeater In deze handleiding leest u stap voor stap hoe u uw Gembird WNP-RP-002 WiFi-repeater kunt instellen. Deze instellingen

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING Powerwifi USB Router in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne INLEIDING De Powerwifi USB Router kan worden gebruikt in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne. Hierdoor

Nadere informatie

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken Fiery Remote Scan Met Fiery Remote Scan kunt u scantaken op de Fiery-server en de printer beheren vanaf een externe computer. Met Fiery Remote Scan kunt u het volgende doen: Scans starten vanaf de glasplaat

Nadere informatie

TAB07-210 XENTA 7c TAB07-211 XENTA 7c TAB07-212 XENTA 7c FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES. Pagina 1 van 8

TAB07-210 XENTA 7c TAB07-211 XENTA 7c TAB07-212 XENTA 7c FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES. Pagina 1 van 8 TAB07-210 XENTA 7c TAB07-211 XENTA 7c TAB07-212 XENTA 7c FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES Pagina 1 van 8 VOORDAT U BEGINT: BACKUP BELANGRIJKE GEGEVENS! Bij het upgraden van uw Yarvik tablet zullen alle gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Lees dit document voordat u Mac OS X installeert. Dit document bevat belangrijke informatie over de installatie van Mac OS X. Systeemvereisten

Nadere informatie

Voor het insteken van de camera s is het nodig eerst de antenne aan te sluiten. Doet U dit niet dan gaat de camera stuk.

Voor het insteken van de camera s is het nodig eerst de antenne aan te sluiten. Doet U dit niet dan gaat de camera stuk. Handleiding Draadloze Wifi kit 4/8 kanaals model Voor het insteken van de camera s is het nodig eerst de antenne aan te sluiten. Doet U dit niet dan gaat de camera stuk. De antenne is eenvoudig vast te

Nadere informatie

CarDVR-210 WiFi GPS. Gebruikershandleiding

CarDVR-210 WiFi GPS. Gebruikershandleiding CarDVR-210 WiFi GPS Gebruikershandleiding Benaming van onderdelen Lens Aansluiting GPS-ontvanger Micro-HDMI-poort Luidspreker Driepootbevestiging LCD-scherm Microfoon Statusindicator Micro-USB-poort microsd-kaartslot

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor gegevensoverdracht van camera naar camera

Gebruikershandleiding voor gegevensoverdracht van camera naar camera Canon Digitale Camera Gebruikershandleiding voor gegevensoverdracht van camera naar camera Inhoudsopgave Inleiding....................................... Beelden overbrengen via een draadloze verbinding.....

Nadere informatie

Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Pocket online speler

Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Pocket online speler Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Pocket online speler 1 Installatie van de PLEXTALK Pocket 1. Draai de PLEXTALK Pocket om. Vergewis u ervan dat de 2 gemarkeerde punten naar boven wijzen. Druk op de

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Slimme Armband Gebruikershandleiding - Nederlands [Verenigbaarheid]

Nadere informatie

Bluetooth Software Update Manual Using an Android Device IVE-W530BT

Bluetooth Software Update Manual Using an Android Device IVE-W530BT Bluetooth Software Update Manual Using an Android Device IVE-W530BT 1 Introductie Deze handleiding beschrijft de stappen die nodig zijn voor het bijwerken van de Head Units Bluetooth firmware. Lees alle

Nadere informatie

GTX-4 TEXTIELPRINTER Instructiehandleiding voor Macintosh

GTX-4 TEXTIELPRINTER Instructiehandleiding voor Macintosh GTX-4 TEXTIELPRINTER Instructiehandleiding voor Macintosh Zorg ervoor dat deze handleiding wordt gelezen voorafgaand aan het gebruik van dit product. Houd deze handleiding op een veilige plaats voor toekomstig

Nadere informatie

Gebruikshandleiding ASUS RT-AC68U

Gebruikshandleiding ASUS RT-AC68U Gebruikshandleiding ASUS RT-AC68U Dat is handig. Alles wat u moet weten over Wifi. Ik kijk vooruit. Ondanks alle aan deze handleiding bestede zorg kan Caiway geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade

Nadere informatie

Verkorte handleiding Vodafone Mobile Wi-Fi R209-Z

Verkorte handleiding Vodafone Mobile Wi-Fi R209-Z Verkorte handleiding Vodafone Mobile Wi-Fi R209-Z Welkom in de wereld van mobiele communicatie 1 Welkom 2 Overzicht van het apparaat 3 Aan de slag 5 De app Mobile Wi-Fi Web 6 Overzicht van de web-app 7

Nadere informatie