Bestuurssecretariaat. Betreft cie MO: Aktieplan Cultuurbereik Programma 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuurssecretariaat. Betreft cie MO: Aktieplan Cultuurbereik Programma 2001"

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Concernstaf Bestuurssecretariaat Retouradres Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven Voorzitter en leden van de commissie voor maatschappelijke ontwikkeling (MO) Behandeld door M. Honing Telefoon (040) Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk CS/BS 2 februari 2001 Betreft cie MO: Aktieplan Cultuurbereik Programma 2001 Geachte commissieleden, Hierbij ontvangt u bescheiden die betrekking hebben op bovenvermeld onderwerp. Gezien het omvangrijke aantal bijlagen liggen deze voor u ter inzage in het dossier in de leeskamer. Dit onderwerp zal worden behandeld in de vervolgvergadering van de commissie voor maatschappelijke ontwikkeling van dinsdag 20 februari 2001, locatie comrnissiekamer Stadskantoor, aanvang uur. Voor nadere technische en inhoudelijke informatie kunt u zich wenden tot de heer C. Mooij van de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, telefonisch te bereiken onder nummer (040) Met vriendelijke groet, M. Honing Bijlage(n): 1 jve/ee Bezoekadres Stadhuisplein 10 Eindhoven Openingstijden ma t/m vr uur Bereikbaar per openbaar vervoer Postadres Postbus RB Eindhoven Telefonisch bereikbaar en uur

2 gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Behandeld door mr C. Mooij Inboeknummer OOV januari Notitie Voor de raadscommissie inzake Programma 2001 van het Aktieplan Cultuurbereik. 1, Inleiding P P Het kunstbeleid van het rijk voor de jaren is neergelegd in de uitgangspunten nota "Cultuur als confrontatie" en de brief "Ruim baan voor culturele Diversiteit". Binnen 7 gemeenten zijn in 2000 pilotprojecten gestart om het zicht op de praktijk te verbeteren. Zo heeft de staatssecretaris ook met de gemeente Eindhoven op 17 maart 2000 een convenant afgesloten, dat voorziet in pilotprojecten in Eindhoven, waarvoor zowel het ministerie als de gemeente Eindhoven f ,- (dus totaal f ,-) hebben vrijgemaakt. In het kader van dit pilotproject Culturele Diversiteit hebben wij bij besluiten van 4 juli 2000 en 28 november 2000 in totaal 12 pilotprojecten voor een totaalbedrag van f ,- bekostigd en het restant van f ,- gereserveerd voor de presentatie van de pilotprojecten culturele Diversiteit. De projecten zijn vanwege de late besluitvorming in 2000 nog niet afgerond en zullen in het voorjaar van 2001 beeindigd worden. Een extern buro verzorgt de monitoring van de projecten. 2QQ1 RQGBA M Tl P Bij brief van 6 maart 2000 heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de gemeente Eindhoven geinformeerd over de gevolgen van het Actieplan Cultuurbereik Het Actieplan Cultuurbereik is een vervolgmaatregel van de Cultuurnota van de staatssecretaris van Ondwijs, Cultuur en Wetenschappen en krijgt gestalte via een geldstoom aan de provincies en 30 grotere gemeenten. De procedure is door de Gemeente Eindhoven in gang gezet om verwezenlijking van deelname aan het Actieprogramma 2001 veilig te stellen. Daartoe hebben wij op 25 april 2000 besloten: 1a. het Ministerie van OCW te informeren dat de gemeente Eindhoven in principe deel wenst te nemen aan het actieprogramma Cultuurbereik;

3 gâż Inboeknummer OOV b. kennis te nemen van de mogelijke financiele gevolgen bij honorering van deelname aan het actieprogramma cultuurbereik; 2. De directeur MO opdracht te geven een plan van aanpak op te stellen en dit ter goedkeuring aan te bieden. Het betreffende actieplan is op 30 mei 2000 vastgesteld en voor 1 juli 2000 aan het ministerie van 0 & W voorgelegd, dat ermee heeft ingestemd. In het najaar van 2000 zijn vervolgstappen gezet om het actieplan te concretiseren in een inhoudelijk jaarprogramma 2001 en projecten in uitvoering daarvan. Voor 15 november is daartoe een eerste projectronde gehouden en in april 2001 volgt een tweede projectronde. Het ministerie van O.C. en W. heeft Eindhoven voor de uitvoering van het Aktieplan Cultuurbereik een bedrag toegezegd van jaarlijks f ,- op voorwaarde dat Eindhoven; a) jaarlijks een programma aan het ministerie voorlegt dat overeenkomstig de richtlijnen van het ministerie is opgesteld. Het bijgaand Eindhovens programma 2001 bestaat uit een inhoudelijk deel en een vertaling in projecten. b) jaarlijks f ,- bijlegt. Op 13 februari wordt het inhoudelijk deel van het jaarprogramma besproken In de raadscommissie voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Derhalve is uw besluitvorming op 30 januari gewenst, waarbij vooruitgelopen wordt op uw besluitvorming op 6 februari over het dekkingsplan voor de financiele gevolgen van het jaarprogramma. ln een eerste projectronde zijn voorstellen voor projecten uit 2001 ingediend. Een tweede projectronde volgt in april M a v r Concrete programmadoelstellingen die middels het programma 2001 worden gehaald zijn: bevordering cultuurbereik allochtone jongeren en wijkbewoners bevordering cultuurbereik in het kader van de projecten Cultuur en School in Beeldende Kunst en Vormgeving inzet van kunst en cultuur voor leefbaarheid en versterking van de sociale samenhang Wat betreft de Stadsvisie 2010 en het Stedelijk ontwikkelingsprogramma zal het programma 2001 bijdragen aan de randvoorwaarden interculturalisatie en integratie, social return, samenwerking en coproductie en vernieuwing.

4 Inboeknummer OOV A) Het programma 2001 dat ter vaststelling hierbij gaat is opgezet conform de richtlijnen van het ministerie van O.C. en O, Volgens deze richtlijnen geeft het programma 2001 antwoord op de volgende vragen: 1 Een (lokale) analyse van de culturele infrastructuur en voorts een overzicht van de ambities. In cultuurbereik, cultuur en school en beeldende kunst en vormgeving. 2 Per onderdeel (cultuurbereik, cultuur en school en BKV) moeten op basis van de ambities onder 1 doelstellingen worden aangegeven. Daarbij moet ook aan de orde komen in welke mate wordt gekozen voor de 5 doelstellingen van het rijksbeleid. Dit zijn: versterking van programmering, culturele diversiteit. (gezamenlijk aan te duiden als cultuurbereik) investeren in jeugd, (Cultuur en School) zichtbaar maken van cultureel vermogen en culturele planologie, 3 Meetbare doelen en resultaten. 4 Organisatie met informatie over waarborgen voor kwaliteit, betrokkenheid doelgroepen en betrokkenheid van culturele instellingen. 5 Fin ancien Het programma 2001 is opgesteld volgens het stramien Analyse "Ambities-Doelstellingen meetbare doelen en resultaten. Dit stramien is toegepast op de sectoren Cultuurbereik, Cultuur en School en Beeldende Kunst. Omdat in Eindhoven prioriteit wordt gegeven aan allochtonen, jongeren en wijkbewoners is de sector Cultuurbereik naar deze groepen uitgesplitst. Wij vatten de belangrijkste conclusies van het programma 2001 als volgt samen: r All Accenten worden gelegd bij uitbouw programmering (inhoudelijk en op lokatie), verbetering van randvoorwaarden, verbetering van marketing door aansluiting op allochtone netwerken en personeelsbeleid. In het kader van de Pilotprojecten Culturele Diversiteit zijn reeds belangrijke successen geboekt; Muziekcentrum ÃćâĆňâĂİ Turkse gemeenschap: concerten op locatie (moskee) en binnen het Muziekcentrum Schouwburg ÃćâĆňâĂİ Turkse Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap: uitvoeringen binnen de Stadsschouwburg Centrum voor de kunsten ÃćâĆňâĂİ Brede school op VMBO-niveau. Een belangrijke schakel voor de toekomst kan een Expertisecentrum zijn waarnaar op ons verzoek in januari en februari 2001 een haalbaarheidsonderzoek wordt verricht. Het centrum zou als schakel moeten functioneren tussen het culturele aanbod

5 I Inboeknummer OOV enerzijds en de allochtone doelgroep en potentiele allochtone kunstenaars anderzijds. Taken van het centrum kunnen zijn: informatie, contactlegging (inclusief scouting en outreach), advisering en een laboratoriumfunctie voor zeer laagdrempelige allochtone producties die hun kwalitatieve waarde nog niet bewezen hebben en daardoor een plek in de programmering van andere podia (Effenaar en Plaza Futura) nog ontberen. De provincie Noord-Brabant is enthousiast over dit initiatief en heeft hiervoor voor 2001 en komende jaren reeds middelen gereserveerd, Op het Expertisecentrum (resultaten van het haalbaarheidsonderzoek> komen wij bij afzonderlijk dossier terug. Jongeren manifesteren zich minder in netwerken. Accenten moeten worden gelegd op uitbouw van contacten tussen culturele instellingen en jongeren en op uitbouw van de ervaringen met de Brede school. Voorts wordt het CKV cultuur servicepunt (zie Cultuur en School) naar het middelbaar onderwijs een belangrijke schakel. l r I Accent moet worden gelegd op vergroting van betrokkenheid van wijkbewoners met culturele erenigingen en instellingen, waarbij ook de bestaande culturele fondsen beter moeten worden benut. Voorstellingen op lokatie (in de wijken) moeten worden nagestreefd en ook instellingen met geschikt aanbod voor wijkbewoners (Centrum voor de Kunsten, Openbare Bibliotheek) moeten op het bereiken van wijkbewoners worden aangestuurd. CvttuumrMchgal Accenten worden gelegd bij uitbouw van de Brede school op VMBO-niveau en op de instelling van een Cultuur Servicepunt bij de Openbare Bibliotheek voor scholieren en docenten van het middelbaar onderwijs. Belangrijke doelstellingen daarvan zijn het vestigen van een fysiek loket met informatie over culturele activiteiten, het toegankelijk maken van informatie, het organiseren van samenwerking tussen (culturele) instellingen en bijv. boekhandels, en galeries en het creeren van een ontmoetingsplaats. Accenten zijn hier het uitvoeren van een 5-tal projecten, het bevorderen van aanvragen bij het fonds Rijksbijdrage Beeldende Kunst en Vormgeving voor aktiviteiten van allochtonen en jongeren en het realiseren van een marketing en pr beleid (cultureel ondernemerschap).

6 Inbaeknummer OOV B) P Op 26 september 2000 en 31 oktober 2000 zijn informatieve bijeenkomsten gehouden met de culturele instellingen en organisaties van allochtonen, jongeren en wijkbewoners. Bij deze bijeenkomsten en middels een brochure zijn betrokkenen uitgenodigd om projecten voor te leggen die voldoen aan de doelstellingen van het Actieplan Cultuurbereik. Voorts is een adviescommissie ingesteld met vertegenwoordigers van allochtonen, jongeren, wijkgericht werken en personen uit de adviescommissie op de culturele fondsen. Deze commissie heeft over de in november 2000 ingediende aanvragen geadviseerd (in april 2001 volgt een tweede ronde). Voor een meer uitvoerige beschrijving verwijzen wij u naar de desbetreffende projecten en de daarover opgestelde toetsingslijsten in deel B van het programma 2001, Op basis van de adviezen van de adviescommissie adviseren wij u de volgende projecten voor 2001 te subsidieren uit het totaal budget voor het aktieplan cultuurbereik voor 2001 ad f ,-. In april volgt een tweede projectronde voor het restantbedrag van f ,ÃćâĆňâĂİ.

7 F ,ÃćâĆňâĂİ F ,ÃćâĆňâĂİ F ,ÃćâĆňâĂİ F ,ÃćâĆňâĂİ F 26,000,ÃćâĆňâĂİ F ,ÃćâĆňâĂİ F ,ÃćâĆňâĂİ W ++ Inboeknnmmer OOV instelling project Doelstelling Subsidie 1. "Op het Zuiden" Bijdrage aan 5 deel- Nog in te vullen 2. Muziekwerkplaats Projecten "op het Zuiden" Bijdrage Cultuurbereik F , Brabant 3. ETKB/Fontys/Actie Symposium met cultuureel Cultuurbereik allochtonen F ,ÃćâĆňâĂİ Manifest 4. Effenaar Hiphop cyclus Cultuurbereik jongeren F 50,000, 5. Krabbedans Kunstuitleen scholen Cultuurbereik jongeren 6. MU/witte dame Aankleding skateproject Cultuurbereik jongeren 7, Centrum voor de Kunsten VMBO-project met Cultuurbereik jongeren workshops 8. B.W.E. Strijp Dicht/schilderproject Cultuurbereik F ,ÃćâĆňâĂİ buurtbewoners Wijkbewoners 9. Prehistorisch Openlucht Workshops medewerkers, Cultuurbereik jongeren F ,ÃćâĆňâĂİ museum jongeren, ouders zichtbaar maken zichtbaar maken Cultureel vermogen 10. Jazzpower Hedendaagse experimentele Cultuurbereik jongeren muziek in jongerenpodium 11. Plaza Futura Theaterproductie op locatie Cultuurbereik wijkbewoners en jongeren 12. Produktiehuis Brabant Theatrale presentatie in C ultuurbereik Wijkbewoners i.s.m. Eindhovense wijken Kunstinstellingen ul uu r nch l 13. Bibliotheek Informatie/servicepunt voor scholier Cultuur en school F , totaal F , Voorts adviseren wij u op basis van de adviezen van de adviescommissie Aktieplan Cultuurbereik de volgende ingediende projecten af te wijzen of aan te houden. Voor een meer uitvoerige beschrijving verwijzen wij u naar deel B van het programma 2001.

8 ++ Inboeknummer OOV Instelling Stichting Russiche Gemeenschap. Stichting 6 Kolonne. H. Hertog s. M. v/d Berg. Stadsschouwburg. Stichting Humanitas. project Afikzingsgrond Culturele aktiviteiten voor Geen samenwerking kinderen en volwassenen. met culturele instelling. Doorverwijzen naar budget Culturele Uitingen Etnische Minderheden. Film / Videoproject voor Aanhouden. jongeren uit 2 wijk. Evaluatie 1 project afwachten. Huiskamerprojecten met Reikwijdte te beperkt, zang en poezie. Gedichten te weinig uitstraling. op ramen. Huiskamerprojecten met Reikwijdte te beperkt, maken van maquettes over te weinig uitstraling. "mijn Huis". Nationaal Cabaret Festival. Past binnen bestaand aanbod. Opzetten website voor Past niet binnen AMA. Actieplan Cultuurbereik. Kamermuziek in t Groen. Concerten in open lucht. Past binnen bestaand aanbod. Prehistorisch Openluchtmuseum. Workshops. project nog te zeer in beginstadium; aanhouden. Clown en Comedy. Programmering jeugd- en familievoorstellingen in Tongelre,

9 jnboeknummer OOV C) "k n i Het ministerie stelt bij de 1:1 matching als voorwaarde, dat dit van gemeentewege geschiedt met nieuw geld, dan wel bestaand geld dat nog niet tot uitgave is gekomen. Hierin worden geen bestaande activiteiten opgenomen of ondergebracht. Evenmin worden bestaande activiteiten stopgezet en vervolgens weer in het programma opgenomen. Wij schatten, dat, op basis van de uit de cultuurfondsen in 2000 gedane uitkeringen een bedrag van f ,- uit de jaarlijkse culturele fondsen (bestaand geld) wordt besteed aan nieuwe activiteiten die vallen onder het Actieplan Cultuurbereik; d.w.z. activiteiten voor allochtonen, jongeren of wijkbewoners vanuit samenwerkingsprojecten van deze doelgroepen met de culturele instellingen. Het gaat hier uitdrukkelijk om nieuwe activiteiten (geen bestaande activiteiten). Vanuit het ministerie van O.C. en W. is aangegeven, dat deze besteding past binnen de voorwaarden op het Actieplan Cultuurbereik. Voor het programma Actieplan Cultuurbereik betekent dit jaarlijks: F ,- rijksbijdrage, vrij invulbaar; F 263,317,- gemeentelijke bijdrage vrij invulbaar; F ,- gemeentelijke bijdrage via de culturele fondsen f ,- totaal In de jaarlijkse evaluatie zal aangegeven moeten worden welke projecten uit de culturele fondsen onder het Actieplan Cultuurbereik vallen. Ni w d i nw r Bij nieuw geld dat binnen de sector kan worden vrijgespeeld, gaat het om potentiele opbrengsten van de flexibilisering van de subsidiesystematiek. Het zou in de rede kunnen liggen om deze opbrengsten programmatisch in te zetten, voor een deel via het actieplan cultuurbereik. Van belang is evenwel dat deze flexibilisering eerst in 2003 kan worden ingevoerd en daarmee alleen voor de tweede helft van de planperiode van het actieplan van betekenis kan zijn. Na de recente behandeling van de ambtelijke voorstellen in de Raadscommissie voor Maatschappelijke Ontwikkeling bestaat op dit moment geen zekerheid over de definitieve afloop van de besluitvorming over deze voorstellen. Wij adviseren u daarom de kosten over 2003 en 2004 van jaarlijks f 263,317,- te verwerken in de begroting ongewijzigd beleid.

10 f ,ÃćâĆňâĂİ totaal Inboekuummer OOV w v h Kunst en cultuur is ook meegenomen in het SOP. Bezien kan worden in hoeverre het actieplan via de SOP-methodiek zou kunnen worden gedekt. Daarbij zijn we aangewezen op de ruimte in de incidentele stelposten Voortzetting IMPULS (2000) en Kenniswijk I Stedelijk Ontwikkelingsprogramma (2001). Een format hebben wij bijgevoegd Aldus resteert het volgende beeld: 2001: f ,- stedelijk ontwikkelingsprogramma; f ,- culturele fondsen; f ,- bijdrage ministerie O.C. en W. f ,- totaal 2002: f ,- stedelijk ontwikkelingsprogramma; f ,- culturele fondsen; f ,ÃćâĆňâĂİ bijdrage ministerie O.C. en W. f ,- totaal 2003: f ,- begroting ongewijzigd beleid; f ,- culturele fondsen; f ,- bijdrage ministerie O.C. en W. 2004: f ,ÃćâĆňâĂİ begroting ongewijzigd beleid; f ,- culturele fondsen. f ,- bijdrage ministerie O.C. en W. f ,ÃćâĆňâĂİ totaal vo ri Deze zijn hierboven onder 4 beschreven. v De ervaringen die de projecten met zich meebrengen en de netwerken, die tussen de instellingen en de doelgroepen ontstaan, kunnen worden ingezet bij het structureren van beleid ten aanzien van culturele diversiteit binnen de culturele instellingen. De resultaten van de projecten kunnen ook voor de sector Kunst en Cultuur in beleid worden omgezet.

11 1nboeknummer OOV De projecten die een beroep doen op de middelen van de cultuurfondsen (f ,-) worden na advisering door de adviescommissie cultuurbereik voorgelegd aan de adviescommissie op het Cultuurfonds. R ul v ov I r De betrokken doelgroepen zijn bij twee informatieve bijeenkomsten (26 september 2000 en 31 oktober 2000) geinformeerd. De adviescommissie Aktieplan Cultuurbereik heeft over de aanvragen geadviseerd. De dekking ten laste van het Stedelijk Ontwikkelingsplan is afgestemd met de programma-coordinator GSI3. De sector Kunst en Cultuur coordineert de projecten en rapporteert terug aan het ministerie van O.C. en W. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van de monitoring door een extern bureau (Stichting Loeder Events te Rotterdam), De concrete invulling van de projecten komt tot stand in het overleg tussen de culturele instellingen en de betrokken doelgroepen. 9 Voorstel 1) In te stemmen met het Programma 2001 van het Aktieplan Cultuurbereik en op basis daarvan het ministerie van O.C. en W. te verzoeken voor 2001 een rijksbijdrage beschikbaar te stellen van f ,ÃćâĆňâĂİ. 2) Voor de jaarprogramma s in het kader van het Aktieplan Cultuurbereik jaarlijks f ,ÃćâĆňâĂİ beschikbaar te stellen onder voorwaarde van goedkeuring van het dekkingsplan; 3) Ervan kennis te nemen, dat het budget onder 2 als volgt gedekt kan worden: a) Voor 2001 en 2002 jaarlijks: f ,- te reserveren vanuit het Stedelijk Ontwikkelingsplan (stelpost Impuls/kenniswijk) met als bijgaande projectformat SD2-36 ; b) Voor 2001 t/m 2004 jaarlijks voor f ,ÃćâĆňâĂİ gebruik te maken van de culturele fondsen; c) In 2002 wordt bij de voorjaarsnota besloten hoe voor 2003 en 2004 het jaarlijks bedrag van f ,ÃćâĆňâĂİ zal worden gedekt; 4) Over het dekkingsplan onder 3 een besluit te nemen bij uw besluitvorming over de projectvoorstellen voor de eerste tranche 2001 SOP; 5) Onder voorwaarde van goedkeuring van het dekkingsplan onder 4, A) de volgende subsidies te verlenen voor een totaalbedrag van f ,ÃćâĆňâĂİ ;

12 Subsidie F ,ÃćâĆňâĂİ F ,ÃćâĆňâĂİ F ,ÃćâĆňâĂİ F ,ÃćâĆňâĂİ F ,ÃćâĆňâĂİ F ,ÃćâĆňâĂİ F ,ÃćâĆňâĂİ F ,ÃćâĆňâĂİ F ,ÃćâĆňâĂİ Inboeknummer OOV a) "Op het Zuiden" a) Muziekwerkplaats Brabant Bijdrage aan 5 deelprojecten "Op het Zuiden" Bijdrage F ,- c) ETKB/Fontys/Arctic d) Effenaar e) Krabbedans f) MU / Art Foundation g) Centrum voor de Kunsten h) B.W.E. Strijp i) Prehistorisch Openlucht museum Symposium met cultureel Manifest Hi ph op cyclus Kunstuitleen scholen Aankleding skateproject VMBO-project met workshops Dicht/schilderproject buurtbewon ers Workshops medewerkers, jongeren, ouders j) Jazzpower Hedendaagse experimentele F ,ÃćâĆňâĂİ muziek in jongerenpodium k) Plaza Futura Theaterproductie op locatie F ,ÃćâĆňâĂİ I) Produktiehuis Brabant i.s.m. Eindhovense Kunstin stellingen Theatrale presentatie in wijken M) Openbare Bibliotheek Informatie/servicepunt voor scholieren en docenten F ,ÃćâĆňâĂİ

13 Inboeknummer OOV B. de volgende subsidieverzoeken aan te houden; en hierop bij een volgende projectronde terug te komen: a. Stichting O Kolonne FilmNideoproject voor jongeren uit 2 wijk. b. Prehistorisch Openluchtmuseum. Workshops c. Clown en Comedy. Programmering jeugd- en fa milievoorstellingen in Tongelre. C. de volgende subsdidieverzoeken af te wijzen: a. Stichting Russische Gemeenschap Culturele aktiviteiten voor kinderen en volwassenen b, H. Hertogs Huiskamerprojecten met zang en poezie. Gedichten op ramen c. M. v/d/berg Huiskamerprojecten met maken van maquettes over "mijn Huis". d. Stadsschouwburg. Nationaal Cabaret Festival. e. Stichting Humanitas Opzetten website voor AMA.ÃćâĆňâĂİ asielzoekers f. Kamermuziek in t Groen Concerten in open lucht. 5) Na de tweede projectronde in april 2001 een besluit te nemen over het restant bedrag van f ,ÃćâĆňâĂİ 6) Het programma 2001 ter advisering voor te leggen aan de Raadscommissie voor Maatschappelijke Ontwikkeling, Moors///kc a Drs. D, Riemers Directeur MO

14 Programma >001 Actie p l a n Cul tuurbereik Eindhoven Sector Kunst en Cultuur Eindhoven December 2000

15 BLZ. INHOUD A. Programma 2001 Inleiding Opzet Lokale analyse en ambities naar doelgroepen a. Cultuursector Provincie Noord Brabant b. Cultuursector Gemeente Eindhoven c. Cijfermatige gegevens cultuurgebruik in Eindhoven d. Ervaringen pilotprojecten Culturele Diversiteit en project Kunst in de buurt 1. Ambities cultuurbereik a. Allochtonen b. Jongeren c. Wijkbewoners 2. Ambities cultuur en school 3. Ambities beeldende kunst en vormgeving Doelstellingen 1. Vertaling ambities in doelstellingen 2. Relatie naar 5 doelstellingen actieplan cultuurbereik III. Meetbare doelen en resultaten IV Organisatie V Financien B. Projecten (concretisering) programma in projecten I Samenvatting II Toetsingslijsten projecten Bijlagen: 1. Cultuur en school, stand van zaken Beeldende Kunst, stand van zaken Brochure met toetspunten voor projecten.

16 PROGRAMMA 2001 VAN HET ACTIE-PLAN CULTUURBEREIK. Inleiding 00 I Het kunstbeleid van het rijk voor de jaren is neergelegd in de uitgangspunten nota "Cultuur als confrontatie en de brief "Ruim baan voor culturele Diversiteit". Binnen 7 gemeenten zijn in 2000 pilotprojecten gestart om het zicht op de praktijk te verbeteren. Zo heeft de staatssecretaris ook met de gemeente Eindhoven op 17 maart 2000 een convenant afgesloten, dat voorziet in pilotprojecten in Eindhoven, waarvoor zowel het ministerie als de gemeente Eindhoven f 250,000,ÃćâĆňâĂİ (dus totaal f ,- -) hebben vrijgemaakt. ln het kader van dit pilotproject Culturele Diversiteit heeft het college van B & W bij besluiten van 4 juli 2000 en 28 november 2000 voor Eindhoven in totaal 12 pilotprojecten voor een totaalbedrag van f ,ÃćâĆňâĂİ bekostigd en het restant van f ,ÃćâĆňâĂİ gereserveerd voor de presentatie van de pilotprojecten culturele Diversiteit. De projecten zijn vanwege de late besluitvorming in 2000 nog niet afgerond en zullen in het voorjaar van 2001 beeindigd worden. Een extern buro verzorgt de monitoring van de projecten. Bij brief van 6 maart 2000 heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de gemeente Eindhoven geinformeerd over de gevolgen van het Actieplan Cultuurbereik Het Actieplan Cultuurbereik is een vervolgmaatregel van de Cultuurnota van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en krijgt gestalte via een geidstroom aan de provincies en 30 grotere gemeenten. De procedure is door de Gemeente Eindhoven in gang gezet om verwezenlijking van deelname aan het Actieprogramma 2001 veilig te stellen. Daartoe heeft het college van B, & W op 25 april 2000 besloten: 1a. het Ministerie van OCW te informeren dat de gemeente Eindhoven in principe deel wenst te nemen aan het actieprogramma Cultuurbereik; 1 b. kennis te nemen van de mogelijke financiele gevolgen bij honorering van deelname aan het actieprogramma cultuurbereik; 2 opdracht te geven een plan van aanpak op te stellen en dit ter goedkeuring aan te bieden. Het betreffende actieplan is voor 1 juli 2000 aan het ministerie van O. C. & W voorgelegd, die ermee heeft ingestemd. In het najaar van 2000 zijn vervolgstappen gezet om het actieplan te concretiseren in een inhoudelijk jaarprogramma 2001 en projecten ter uitvoering daarvan. Voor 15 november is een eerste projectronde gehouden en op 1 april 2001 volgt eâń tweede p rojectro nde. In onderdeel A wordt aangegeven welke inhoudelijke accenten het programma heeft en hoe het volgens (de richtlijnen van het ministerie van O.C. en W) is opgezet. Voor een overzicht van de projecten wordt verwezen naar onderdeel B van dit programma.

17 0 V 01 Het programma 2001 is opgezet conform de richtlijnen van het ministerie van O.C. en VY. Volgens deze richtlijnen geeft het programma 2001 antwoord op de volgende vragen: I Een (lokale) analyse van de culturele infrastructuur en ambities op het gebied van in cultuurbereik (verbetering programmering en diversiteit), cultuur en school en beeldende kunst en vormgeving (BKV) II >er onderdeel (cultuurbereik, cultuur en school en BKV) moeten op basis van de ambities onder I doelstellingen worden aangegeven. Daarbij moet in ieder geval aan de orde komen in welke mate wordt gekozen voor de 5 doelstellingen van het rijksbeleid. Dit zijn: versterking van programmering, culturele diversiteit, investeren in jeugd, zichtbaar maken van cultureel vermogen en culturele planologie. III Meetbare doelen en resultaten IV Organisatie met informatie over waarborgen voor kwaliteit, betrokkenheid doelgroepen en betrokkenheid van culturele instellingen. V Financien Omdat Eindhoven zich in het programma specifiek richt op allochtonen, jongeren en wijkbewoners wordt dit Eindhovens accent toegelicht onder I en II.

18 I LOKALEANAL SE EN AMBITIES >e hieronder beschreven analyses beperken zich tot kunst en cultuur in de provincie Noord Brabant en Eindhoven. Overige analyses als de bijlagen bij het stedelijk ontwikkelingsplan /4 komen alleen aan de orde bij de doelstellingen onder III U U 0 In opdracht van de provincie Noord-Brabant heeft het buro Berenschot een SWOT-analyse verricht in het kader van het Actieplan Cultuurbereik van de provincie Noord-Brabant en daartoe ook Eindhoven geanalyseerd! Samengevat luiden deze als volgt: Sterk, gevarieerd aanbod in een goed ontwikkelde infrastructuur; X - Nieuw elan, terugte rrrndenininapanningen Attieplan Cutuurbereik; Groot aantal goed bezochte festivals; Beperkte marketing bij veel instellingen; Geen onderlinge uitwisseling van relevante publieksgegevens; Weinig gezamenlijk prornotieaanbod; Beperkte aandacht voor contacten met bedrijfsleven buiten sponsoring; Uitgaven per hoofd van de bevolking 20% lager dan landelijk gemiddelde. Aanbod niet toegesneden op de vraag van sommige groepen bijv. allochtonen Jeugd interesseert zich minder voor hogere cultuur; Ouderen participeren weinig; Uitholling van het verenigingsleven dreigt; Accommodaties vergen veel geld en belemmeren nieuwe investeringen; Beperkt gebruik capaciteit; Voorstellingen naar nieuw publiek brengen. Bevordering van culturele uitwisselingen met overkomstgebieden van migranten; Aanwas 65 +ers betreft groep met veel tijd, middelen en interesse; Initiatieven tot het inzetten van contactpunten voor cultuur;

19 Betere promotie van het cultuuraanbod via Omroep Brabant; Gemeenten hebben meer aandacht voor cultuur dan voorheen; Het buro Berenschot doet de volgende aanbevelingen; Culturele Diversiteit nastreven in aanbod door: Niet - westers aanbod in eigentijdse producten opnemen; Niet - westerse producten; Allochtoon publiek benaderen; investeren in jeugd: meer doen dan alleen via het vak CKV; Theaters moeten meer specialiseren; Regio s moeten profielen maken die mogen verschillen; Producten op alle mogelijke plekken brengen en hierbij bij bouw rekening houden; Bestuurders en bestuurslagen moeten samenwerken Uitwisseling van "best practises" nastreven; Bedrijfsleven betrekken t,b.v. kwaliteit, bereik, plek; Versterking programmering door sites Omroep Brabant overwegen; samenwerking tussen instellingen nastreven in producties, festivals, aanbod op andere plekken, Het buro Berenschot heeft zich uitvoerig georienteerd en in dat kader ook Eindhoven bezocht. De enquetes van Berenschot zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en opleiding maar niet naar het onderscheid autochtonen ÃćâĆňâĂİ allochtonen en etniciteit. Gezien de prominente plek van allochtonen in de aandachtsvelden van het Actieplan Cultuurbereik is dat een belangrijk gemis Dit uit zich in de spaarzame aanbevelingen naar allochtonen die ontleend worden aan landelijke indrukken. B. ter Een grootstedelijk cultureel voorzieningen niveau, met professionele instellingen met een kwalitatief en gevarieerd aanbod. De instellingen zijn goed geoutilleerd. Voor zover de outillage onvoldoende is worden door de gemeente Eindhoven plannen ontwikkeld om de voorwaarden voor een goede bedrijfsvoering te garanderen. Een bloeiend amateur leven gekoppeld aan een uitstekende gemeentelijke subsidieregeling met Âń mogelijkheid specifieke kwalitatieve bijzondere projecten van extra middelen te voorzien. Het benaderen van andere publieksgroepen is onderdeel van het beleid van de gemeente Eindhoven, in bijzonder het benaderen van allochtone jongeren in de wijken en de zogenaamde

20 impulsbuurten. De in het algemeen gemeentelijk beleid geformuleerde beleidsuitgangspunten bieden ruimte voor een aanpak gericht op de multiculturele samenwerking en culturele diversiteit. Het functioneren van het OVAA, een stedelijk overleg van allochtonen en autochtonen dat als doel heeft interculturalisatie te bevorderen. Het bestaan van het budget culturele uitingen etnische minderheden. Een aanzet voor cultuurspreiding in de wijken is gegeven in het gelijknamige fonds dat al een tiental jaren functioneert. Het Centrum voor de Kunsten, gericht op kunsteducatie is een goed functionerend instituut dat tot een der grootsten van Nederland behoort. Eindhoven kent een cultureel jongerencentrum De Effenaar met een uitstekende brede programmering Nieuwbouw is in voorbereiding. Het onder de noemer van welzijn functionerende jongerencentrurn Dynamo heeft gedeeltelijk een culturele programmering. De sector Kunst en Cultuur functioneert binnen de dienst Maatschappelijke Ontwikkelingen tezamen met de sector Sport en Recreatie, Welzijn en Onderwijs en Educatie. In de cultureel maatschappelijke sfeer worden gezamenlijke projecten opgezet en de onderlinge netwerken staan open. Er is een aantal jaren bestaande goede samenwerking met de dienst Stadsontwikkeling en beheer gericht op de inrichting en de belevingswaarde van de stad. Een bloeiend kunstleven, met bindingen aan het hoogwaardige technologische karakter van de stad, dat onder andere vertaald is in de centrale bibliotheek waar ICT-techniek wordt toegepast en toegankelijk wordt gemaakt. In dit verband kan ook de opstelling van de Technische Universiteit Eindhoven worden genoemd die in haar uitgangspunten Kunst en Technologie verbindt. De ontwikkelingen rond de Witte Dame, een centrum voor Kunst, informatie en Design, waar met een aantal opzienbarende projecten en activiteiten nieuwe media worden gekoppeld aan nieuwe publieksgroepen. Het feit dat ondanks de gerichtheid op de toekomst, cultuurhistorie aandacht krijgt in het gemeentelijk beleid, door het functioneren van het streekarchief en de afdeling Archeologie die naast de bescherming van het bodem archief ook in wetenschappelijke zin opzienbarende resultaten heeft opgeleverd. Bij de werkzaamheden van de afdeling archeologie zijn veel vrijwilligers betrokken. Een nota cultuurhistorie die verbindingen legt die ook in het Cultuurplan worden genoemd, zal midden 2001 verschijnen. Een goede samenwerking met de grote Brabantse steden en de provincie Noord Brabant. De bereidheid van het particulier initiatief en het zakenleven om zich in te zetten voor het aspect Kunst en cultuur, ook uit overwegingen van good citizen ship De mogelijkheid om centrale instituten als de Openbare bibliotheek en het centrum voor de Kunsten in te zetten bij spreiding van informatie en kunsteducatie. De schaal van de stad en de regionale centrum functie. ak5ea Het relatief grote beslag dat de gevestigde culturele instellingen leggen op de gemeentebegroting, waardoor een zekere verstarring optreedt en de productie van kunst vertaald in gemeentelijke middelen onvoldoende aandacht krijgt.

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 86 Haarlem, 12 oktober 2004 Onderwerp: Cultuurnota provincie Noord-Holland 2005-2008 Cultuur verbindt Bijlagen: Ontwerpbesluit Cultuurnota 1. Inleiding Voor

Nadere informatie

Betreft cie MO: Voorstel inzake structurele ondersteuning van het. Vormgeversoverleg Eindhoven

Betreft cie MO: Voorstel inzake structurele ondersteuning van het. Vormgeversoverleg Eindhoven gemeente Eindhoven Concernstaf Bestvurssecretariaat Retouradres Postbus 9oxSo, S6oo RB Eindhoven Voorzitter en leden van de commissie voor maatschappelijke ontwikkeling (MO) Behandeld door M. Honing Telefoon

Nadere informatie

Betreft cie-mo: Commissienotitie inzake Uitvoering motie 22 van de raadsvergadering van 28 oktober 1999, betreffende kinderopvang

Betreft cie-mo: Commissienotitie inzake Uitvoering motie 22 van de raadsvergadering van 28 oktober 1999, betreffende kinderopvang gemeente Eindhoven Concernstaf Bestsarssecretariaat Retouradres Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven Voorzitter en leden van de commissie voor maatschappelijke ontwikkeling Behandeld door M. Honing Telefoon

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 191050 Afdeling: Leefomgeving Registratiedatum: 03-11-2015 Agendapunt: 49-02-00 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Kunst- en cultuurbeleid "De Kunst van Samen" 2016-2020 Het

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Overijssel, provincie Gelderland, gemeente Zwolle, gemeente Enschede, gemeente Hengelo, gemeente Apeldoorn, gemeente Arnhem, gemeente Nijmegen De Staatssecretaris

Nadere informatie

Nr. : Dnst. : Griffie. Beleidsuitgangspunten Cultuurnota. Leiden, 13 april 2004.

Nr. : Dnst. : Griffie. Beleidsuitgangspunten Cultuurnota. Leiden, 13 april 2004. Nr. : 04. 0060 Dnst. : Griffie Beleidsuitgangspunten Cultuurnota Leiden, 13 april 2004. Uw Raad heeft in zijn vergadering van 12 november 2003 in een motie het College verzocht om met spoed een cultuurnota

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Thema en doelen subsidieprogramma Cultuurnota 2013-2016 Oude wereld, nieuwe mindset De provincie Drenthe staat voor een herkenbare

Nadere informatie

Betreft Actieprogramma Cultuurbereik 2001-2004, onderdeel actieplan

Betreft Actieprogramma Cultuurbereik 2001-2004, onderdeel actieplan gemeente Eindhoven Concernstaf Bestuurssecretariaat Retouradres Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven Voorzitter en leden van de commissie voor maatschappelijke ontwikkelingen Behandeld door dhr M. Honing Telefoon

Nadere informatie

\ 6 :$5. s /J /E- Nota vaii B&W. H. Tuning

\ 6 :$5. s /J /E- Nota vaii B&W. H. Tuning Nota vaii B&W Onderwerp Voorgenomen verlening subsidies in het kader van de Regeling Cultuurparticipatie Portefeuillehouder Collegevergadering H. Tuning s /J /E- \ 6 :$5 Inlichtingen Jorgen Karskens (023

Nadere informatie

voorstel aan de raad Nota Subsidievoorstellen Cultuurnota Jongmans, B. (Bas) Kenmerk

voorstel aan de raad Nota Subsidievoorstellen Cultuurnota Jongmans, B. (Bas) Kenmerk voorstel aan de raad Opgesteld door Culturele Zaken Jongmans, B. (Bas) Kenmerk 16.506863 Vergadering Raadsvoorstellen Vergaderdatum 30 december 2016 Jaargang en nummer Geheim Nee Nota Subsidievoorstellen

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake zendtijdverlenging voor Omroep Eindhoven

Raadsvoorstel inzake zendtijdverlenging voor Omroep Eindhoven gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer oy.r8go.ooz Inboeknummer o4soosoxs Beslisdatum Bikw x juni 2004 Dossiernummer 423.752 Raadsvoorstel inzake zendtijdverlenging voor Omroep

Nadere informatie

Nr.: 2004-24.935a/52/A.22, C Groningen, 23 december 2004

Nr.: 2004-24.935a/52/A.22, C Groningen, 23 december 2004 Aan de leden van Provinciale Staten Nr.: 2004-24.935a/52/A.22, C Groningen, 23 december 2004 Behandeld door : Draper, Mw. K. Telefoonnummer : (050) 3164919 Antwoord op : Bijlage : Onderwerp : Subsidie

Nadere informatie

4. Ondersteuning van het Plan van Aanpak Europese Cultuurregio Randstad.

4. Ondersteuning van het Plan van Aanpak Europese Cultuurregio Randstad. Ruimte voor kunst en cultuur in de Randstad Doel De Minister van OCW en de wethouders Kunst en Cultuur van Amsterdam/Rotterdam/Den Haag en Utrecht stellen zich ten doel de internationale betekenis en concurrentiepositie

Nadere informatie

Datum: 7 september 2009 Onderwerp: uitvraag nieuwe regionale fietsverbindingen voor woon-werkverkeer

Datum: 7 september 2009 Onderwerp: uitvraag nieuwe regionale fietsverbindingen voor woon-werkverkeer a > Retouradres Postbus 2090 2500 EX Den Haag adreslijst Plesmanweg -6 Postbus 2090 2500 EX Den Haag T +3 70 35 67 F +3 70 35 7467 www.verkeerenwaterstaat.nl Contactpersoon drs. A.J. Zinn T 070-35688 :

Nadere informatie

Datum : 2 november 2004 Nummer PS : PS2004ZCW13 Dienst/sector : MEC/DCU Commissie : ZCW. Titel : Cultuurprogramma

Datum : 2 november 2004 Nummer PS : PS2004ZCW13 Dienst/sector : MEC/DCU Commissie : ZCW. Titel : Cultuurprogramma S T A T E N V O O R S T E L Datum : 2 november 2004 Nummer PS : PS2004ZCW13 Dienst/sector : MEC/DCU Commissie : ZCW Registratienummer : 2004MEC001940i Portefeuillehouder : J.van Bergen Titel : Cultuurprogramma

Nadere informatie

Er van uitgaande... CULTUURPROFIEL ZUID-NEDERLAND. Deel II Ambities en prioriteiten. Ten behoeve van Cultuurnota 2005-2008

Er van uitgaande... CULTUURPROFIEL ZUID-NEDERLAND. Deel II Ambities en prioriteiten. Ten behoeve van Cultuurnota 2005-2008 Er van uitgaande... CULTUURPROFIEL ZUID-NEDERLAND Deel II Ambities en prioriteiten Ten behoeve van Cultuurnota 2005-2008 Juni 2003 0 In onze naam, Cultuurconvenant Zuid-Nederland (CZN), staat het woord

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

Trendbreuk in rijksuitgaven

Trendbreuk in rijksuitgaven 94 Boekman 95 Sociaal-liberaal cultuurbeleid Dossier cijfers Trendbreuk in rijksuitgaven kunst en cultuur Bastiaan Vinkenburg Dit artikel gaat over geld dat het rijk besteedt aan kunst en cultuur. Is dat

Nadere informatie

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Presentatie voor het Paradiso-debat In opdracht van Kunsten 92, ACI en Paradiso Zondag 29 augustus 2010 Bastiaan Vinkenburg 1

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Nieuwe culturele landschap: Cultura Venray(CV) in relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ)

Nieuwe culturele landschap: Cultura Venray(CV) in relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Nieuwe culturele landschap: Cultura Venray(CV) in relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Algemeen/ontwikkelingen Op18 mei 2016 heeft de raad besloten om de subsidie voor het kunstencentrum Jerusalem

Nadere informatie

BESLUIT INZAKE INVULLING VAN HET VOOR DE MUZIEKSTUDIO IN DCR GERESERVEERDE BUDGET EN SUBSIDIËRING LOOS

BESLUIT INZAKE INVULLING VAN HET VOOR DE MUZIEKSTUDIO IN DCR GERESERVEERDE BUDGET EN SUBSIDIËRING LOOS Gemeente Den Haag Ons kenmerk BOW/2009.259 RIS 162930 BESLUIT INZAKE INVULLING VAN HET VOOR DE MUZIEKSTUDIO IN DCR GERESERVEERDE BUDGET EN SUBSIDIËRING LOOS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Nadere informatie

relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ)

relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Nieuwe culturele landschap: relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Cultura Venray() in Algemeen/ontwikkelingen Op 18 mei 2016 heeft de raad besloten om de subsidie voor het kunstencentrum Jerusalem

Nadere informatie

Vormgeversoverleg Eindhoven

Vormgeversoverleg Eindhoven gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Aaad sbijl eg e nummer rap inboeknummer oruoosz97 aeslisdatum 88 W n september soor Dossiernummer rsz.sop Raadsbij lage Voorstel inzake de ondersteuning

Nadere informatie

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Griffie Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1473254 Behandelend ambtenaar : N.H.C.P. Jansen- Kastelijns Directie/bureau : Sociale en Culturele Ontwikkeling/

Nadere informatie

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011 CKE koers 214 van care naar share Eindhoven, september 211 Doelstellingen CKE heeft in mei deze verkenning gestart naar aanleiding van de druk op het subsidie en de wens adequaat in te kunnen spelen op

Nadere informatie

Effectmeting De transnationale stad, over Rotterdams internationaal cultuurbeleid

Effectmeting De transnationale stad, over Rotterdams internationaal cultuurbeleid Effectmeting De transnationale stad, over Rotterdams internationaal cultuurbeleid 1 Korte omschrijving van het advies De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur adviseert de gemeente Rotterdam besef te

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota WELZIJN ALGEMEEN 1 Het zo optimaal mogelijk laten participeren van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht

Nadere informatie

Stadsschouwburg Utrecht

Stadsschouwburg Utrecht Stadsschouwburg Utrecht Bijeenkomst culturele instellingen 6 juli 2007 Verschil Maken Uitwerking: twee loketten 1. Artistieke beslissingen: fondsen persoongerichte subsidies (inter)nationale projecten

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 11-10-2016 Agendapunt: Onderwerp: Cultuuragenda Kansen

Nadere informatie

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling.

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling. AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE AMATEUR- EN PODIUMKUNST U kunt uw aanvraag vóór 15 januari, 15 mei of 15 september indienen bij burgemeester en wethouders van Amersfoort, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

Nadere informatie

Betreft cie MO: Voorstel inzake eenkredietverstrekking ten behoeve van de. verbouwing van het pand Zoutstraat 2 van de Stichting Pop Ei

Betreft cie MO: Voorstel inzake eenkredietverstrekking ten behoeve van de. verbouwing van het pand Zoutstraat 2 van de Stichting Pop Ei gemeente Eindhoven Concerngtaf Bestuermecretariaat Retouradres Postbus gorso, 9600 RB Eindhoven Voorzitter en leden van de commissie voor maatschappelijke ontwikkeling (MO) Behandeld door M. Honing Telefoon

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING... 3 2.0 UITGANGSPUNTEN ONDERZOEK EN DEFINITIE MUZIKALE EN BEELDENDE VORMING... 3 2.1 UITGANGSPUNTEN... 3 2.2 DEFINITIE

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleid. in Amstelveen

Cultuureducatiebeleid. in Amstelveen Cultuureducatiebeleid in Amstelveen Kenmerken Over de gemeente Aantal inwoners meer dan 90.000 inwoners (grote gemeente) Soort gemeente stadsgemeente Regiofunctie centrumgemeente van de regio Contactgegevens

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleid. in Haarlem

Cultuureducatiebeleid. in Haarlem Cultuureducatiebeleid in Haarlem Kenmerken Over de gemeente Aantal inwoners meer dan 90.000 inwoners (grote gemeente) Soort gemeente stadsgemeente Regiofunctie centrumgemeente van de regio Contactgegevens

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan

Kunstgebouw Beleidsplan Kunstgebouw Beleidsplan 2017-2020 Kunstgebouw Broekmolenweg 20 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl Beleidsplan 2017-2020 ZICHTBAAR MAKEN WAT ER IS, STIMULEREN WAT ER KAN ZIJN Inleiding Kunstgebouw is expert

Nadere informatie

CULTUURPARTICIPATIE (2015)

CULTUURPARTICIPATIE (2015) CULTUURPARTICIPATIE (2015) 80% van de Eindhovenaren heeft het afgelopen jaar (peilmoment najaar 2015) een of meerdere culturele voorstellingen bezocht. In 2014 was dat 78%. Het vaakst ging men naar de

Nadere informatie

Nr. 972215/10 Middelburg, 13 mei 1997. Aan de Provinciale Staten van Zeeland,

Nr. 972215/10 Middelburg, 13 mei 1997. Aan de Provinciale Staten van Zeeland, Commissie: welzijn Commissie: algemeen bestuur Nr. WEB-418 Vergadering 20 juni 1997 Agenda nr......... Gedeputeerde met de verdediging belast: G.L.C.M. de Kok Nr. 972215/10 Middelburg, 13 mei 1997 Aan

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland Gedeputeerde Staten van Flevoland, overwegende dat: Provinciale Staten op de begroting onder vermelding van Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied 2017-2019 financiële middelen beschikbaar hebben gesteld

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Samenleving

Gemeente Haarlem. Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Samenleving Gemeente Haarlem Jack Chr. van der Hoek Wethouder Welzijn, Volksgezondheid, Sport, Dienstverlening & Communicatie Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de commissie Samenleving

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 25 november 2008 Naam opsteller : Thea Olivier Informatie op te vragen bij : Thea Olivier Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: evaluatie Stuurgroep

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2012/ Documentnummer: 1894/2012/119305 Besluitnummer: 43 7b Onderwerp: project Uniekunst Advies: 1. Maximaal een eenmalig

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30 Voor raadsvergadering d.d.: 22-04-2008 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Belangrijkste uitkomsten van het onderzoek 2010 Deelname aan culturele activiteiten in shertogenbosch licht toegenomen Het opleidingsniveau is het meest

Nadere informatie

Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016

Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016 Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding...3 Evaluatie Kunst- en cultuurbeleid 2009-2012...3 Cultuureducatie... 3

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer OC enw De heer T. Kok p/a Cool Capital BV Singel 53 1012 VD AMSTERDAM Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon (079) 323 Telefax (079) 323

Nadere informatie

Oktober 2016 Bureau ART Peter van der Zant

Oktober 2016 Bureau ART Peter van der Zant Oktober 2016 Bureau ART Peter van der Zant Cultuuronderwijs in stadsdeel Centrum Eindrapportage in opdracht van Cultuurschakel Den Haag, over de ontwikkeling van cultuuronderwijs bij de scholen voor primair

Nadere informatie

Van Forum tot Universum. Visie op kunst en cultuur in Leidschendam-Voorburg

Van Forum tot Universum. Visie op kunst en cultuur in Leidschendam-Voorburg Van Forum tot Universum Visie op kunst en cultuur in Leidschendam-Voorburg 3 Leidschendam, de molens in Stompwijk. Even verderop tref je Museum Swaensteyn, theater Ludens, het Veur theater en een eindeloos

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12.0001 B&W verg. : 28 februari 2012 Onderwerp: Integratieplan stichting WAO/WSW en Bureau Sociaal Raadslieden (BSR) 1) Status Deze brief, die gaat over de integratie

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten 2008-2011 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbij lage Voorstel terzake subsidiering van de Sociaal-Pedagogische Dienst voor het Gespecialiseerde Jeugd- en Volwassenen

gemeente Eindhoven Raadsbij lage Voorstel terzake subsidiering van de Sociaal-Pedagogische Dienst voor het Gespecialiseerde Jeugd- en Volwassenen & ++ gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 190 Inboeknummer OOU002358 Beslisdatum B%W 19 september 2000 Dossiernummer 038.205 Raadsbij lage Voorstel terzake subsidiering

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 40033 17 juli 2014 Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts Artikel 1 Begripsomschrijving In deze beleidsregel wordt verstaan

Nadere informatie

SIDIEREGELING ORDERING BEELDENDE LIMBURG RUNS ^^^,,- ^ ill P''ov'"cie it^ Limburg

SIDIEREGELING ORDERING BEELDENDE LIMBURG RUNS ^^^,,- ^ ill P''ov'cie it^ Limburg SIDIEREGELING ORDERING BEELDENDE LIMBURG RUNS ^^^,,- ^ ill P''ov'"cie it^ Limburg Boekmanstichting - Bibliotheek Herengracht 415-1017 BP Amsterdam telefoonvvwfvs34-s3/3^y-24'^^z/5«^/

Nadere informatie

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Be z o e k a d r e s Kreupelstraat 1 Leden van de gemeenteraad O p e n i n g s t i j d

Nadere informatie

Cultuureducatie in het PO en SO

Cultuureducatie in het PO en SO Cultuureducatie in het PO en SO 04-10-2015/JD Inhoud Introductie 1. PR8cultuurprogramma 2. Expertisecentrum Kunst en Scholen 3. Cultuureducatie met Kwaliteit 4. Aanvullende educatieve projecten Introductie

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Raadsstuk. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Ria Keesstra. College van B&W T.a.v. portefeuillehouders Onderwijs en Welzijn

Raadsstuk. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Ria Keesstra. College van B&W T.a.v. portefeuillehouders Onderwijs en Welzijn Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 001/2009 9 december 2008 STZ/jos 08/202871 Beantwoording vragen van de heer C.J. Pen en mevrouw M.J.M. Keesstra- Tiggelman inzake maatschappelijke

Nadere informatie

PS2008WMC Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5

PS2008WMC Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5 PS2008WMC19-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 30 september 2008 Nummer PS : PS2008WMC19 Afdeling : ECV Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT229290 Portefeuillehouder : Raven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 013 Cultuurnota 1997 2000 Nr. 17 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

6) Cultuur en erfgoed

6) Cultuur en erfgoed 6) Cultuur en erfgoed Wat willen we bereiken in deze coalitieperiode? In de begroting 2016 gaven wij aan dat de het ambities en doelen voor de provinciale kerntaak Cultuur en Erfgoed tot en met 2016 benoemd

Nadere informatie

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Beschrijving van het arrangement voor talentontwikkeling Bureau Babel is een intermediair tussen

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

Datum 25 mei 2016 Reactie op vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de positie van de popmuziek

Datum 25 mei 2016 Reactie op vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de positie van de popmuziek >Retouradres Postbus 1637 00 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 0018 00 EA DEN HAAG Erfgoed en Kunsten Rijnstraat 0 Den Haag Postbus 1637 00 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Inleiding - 2 - Wat vindt men belangrijk aan het aanbod van kunst en cultuur in Den Haag? - 3 - Hoe

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleid. in Purmerend

Cultuureducatiebeleid. in Purmerend Cultuureducatiebeleid in Purmerend Kenmerken Over de gemeente Aantal inwoners 30.000-90.000 inwoners (middelgrote gemeente) Soort gemeente stadsgemeente Regiofunctie centrumgemeente van de regio Contactgegevens

Nadere informatie

Werkwijze RRKC betreffende advisering subsidie-aanvragen Cultuurplan november 2015

Werkwijze RRKC betreffende advisering subsidie-aanvragen Cultuurplan november 2015 Werkwijze RRKC betreffende advisering subsidie-aanvragen Cultuurplan 2017-2020 30 november 2015 Inleiding Tot 1 februari 2016 12.00 uur kunnen subsidie-aanvragen voor het Cultuurplan 2017-2020 worden ingediend

Nadere informatie

Raadsvoorstel 85. Gemeenteraad. Vergadering 8 september 2009 2 e Verbeterd voorstel

Raadsvoorstel 85. Gemeenteraad. Vergadering 8 september 2009 2 e Verbeterd voorstel Vergadering 8 september 2009 2 e Verbeterd voorstel Gemeenteraad Onderwerp : Beschikbaar stellen middelen voor communicatie voor jongeren en het reserveren van middelen in het kader van 10 kansenkaart

Nadere informatie

nummer 6 van 2010 Vaststelling gewijzigde Beleidsregel subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012

nummer 6 van 2010 Vaststelling gewijzigde Beleidsregel subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012 nummer 6 van 2010 Vaststelling gewijzigde Beleidsregel subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012 Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 2 februari 2010, kenmerk 2.1/2010001668, afdeling

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, gemeente Amsterdam De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan en de Wethouder voor Cultuur van de gemeente Amsterdam, drs. J.H. Belliot

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354

gemeente Eindhoven Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354 gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354 OplegvelRaadsvoorstel inzake particuliere

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt *

Aan de gemeenteraad Agendapunt * Aan de gemeenteraad Agendapunt * Documentnr.: RV13.0020 Roden, Onderwerp Eenmalige bijdrage voor Filmhuis De Winsinghhof Onderdeel programmabegroting: Nee Voorstel 1. Een eenmalige bijdrage van 47.500

Nadere informatie

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Datum indiening 1 : Naam indiener: 2 oktober 2016 Adrie van Erp Onderwerp: Aanpak Eenzaamheid Vraag: Geacht college, Cijfers op basis van

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs Projectgroep Combifuncties Onderwijs

Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs Projectgroep Combifuncties Onderwijs Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2011 Projectgroep Combifuncties Onderwijs Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2011 1. Inleiding De projectgroep Combifuncties Onderwijs wil in de periode

Nadere informatie

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Gemeente Beemster Versie: definitief Goedkeuring: gemeentesecretaris Beemster, Els Kroese Juni 2012 Auteur: Nancy van der Vin, Filtercommunicatie

Nadere informatie

Beleidsnotitie Maatschappelijke stages in Hengelo

Beleidsnotitie Maatschappelijke stages in Hengelo Beleidsnotitie Maatschappelijke stages in Hengelo Hengelo, maart 2009 282843 conceptnotitie Maatschappelijke Stages.doc Pagina 1 van 6 03-06-2009 1. Inleiding Dit document vormt de beleidsvisie van de

Nadere informatie

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I 1 Gegevens aanvrager Naam organisatie/stichting Rechtsvorm IBAN Postadres Postcode Plaats 2 Gegevens contactpersoon Aanhef De heer Mevrouw Voorletters Achternaam Straat Postcode Plaats Telefoon / mobiel

Nadere informatie

Cursus cultuureducatie voor ambtenaren

Cursus cultuureducatie voor ambtenaren Cursus cultuureducatie voor ambtenaren Algemeen De cursus bestaat uit drie maal twee dagdelen en een terugkomdag van één of twee dagdelen. Tussen de cursusdagen zitten gemiddeld vier weken. In deze periode

Nadere informatie

Beschikbaar stellen eenmalige subsidie documentaire stadhuisramp Heusden

Beschikbaar stellen eenmalige subsidie documentaire stadhuisramp Heusden College Onderwerp: V200900928 Beschikbaar stellen eenmalige subsidie documentaire stadhuisramp Heusden Collegevoorstel Inleiding: In maart jl. heeft het Streekarchief Land van Heusden en Altena, het voornemen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Oplegvel Raad svoorstel inzake combinatiefuncties gecombineerd

gemeente Eindhoven Oplegvel Raad svoorstel inzake combinatiefuncties gecombineerd gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontmikkeling Raadsnummer O8. RZg8Z. OOZ Inboeknummer o8bstoor86 Beslisdatum B&W ra februari 2008 Dossiernummer 8oy.aSa Oplegvel Raad svoorstel inzake combinatiefuncties

Nadere informatie

De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten

De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten OPEN ACADEMIE LINGEWAARD De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten Kunst en cultuur zijn essentieel om ons staande te houden BEELDENDE KUNST THEATER FOTO/VIDEO D A N S M U Z I E K Lingewaard,

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs

Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs Cultuuruitingen spelen een belangrijke rol in de samenleving en in het leven van mensen. Cultuur vertegenwoordigt daarbij zowel een maatschappelijke, een artistieke

Nadere informatie

raad voor cultuur R.J.Schimmelpennincklaan 3

raad voor cultuur R.J.Schimmelpennincklaan 3 R.J.Schimmelpennincklaan 3 so-to-3612+3 2506 AE Den Haag teler.cn.3172312esse fax +31(o)70 36147 27 e-mail cultuur@cultuur.nl www.cultuur.nl De minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen de heer

Nadere informatie

AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur.

AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur. WOENSDAG 9 FEBRUARI 2011 DORDRECHT Bijdrage Ad 's-gravesande AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur. Cultuur leeft: er wordt op

Nadere informatie

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG): ondertekening samenwerkingsovereenkomst en voortgang

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG): ondertekening samenwerkingsovereenkomst en voortgang B&W.nr. 11.0700, d.d. 28-6-2011 BBnr. 11.039 Onderwerp Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG): ondertekening samenwerkingsovereenkomst en voortgang Burgemeester en wethouders besluiten:behoudens advies van

Nadere informatie