Bestuurssecretariaat. Betreft cie MO: Aktieplan Cultuurbereik Programma 2001

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuurssecretariaat. Betreft cie MO: Aktieplan Cultuurbereik Programma 2001"

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Concernstaf Bestuurssecretariaat Retouradres Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven Voorzitter en leden van de commissie voor maatschappelijke ontwikkeling (MO) Behandeld door M. Honing Telefoon (040) Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk CS/BS 2 februari 2001 Betreft cie MO: Aktieplan Cultuurbereik Programma 2001 Geachte commissieleden, Hierbij ontvangt u bescheiden die betrekking hebben op bovenvermeld onderwerp. Gezien het omvangrijke aantal bijlagen liggen deze voor u ter inzage in het dossier in de leeskamer. Dit onderwerp zal worden behandeld in de vervolgvergadering van de commissie voor maatschappelijke ontwikkeling van dinsdag 20 februari 2001, locatie comrnissiekamer Stadskantoor, aanvang uur. Voor nadere technische en inhoudelijke informatie kunt u zich wenden tot de heer C. Mooij van de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, telefonisch te bereiken onder nummer (040) Met vriendelijke groet, M. Honing Bijlage(n): 1 jve/ee Bezoekadres Stadhuisplein 10 Eindhoven Openingstijden ma t/m vr uur Bereikbaar per openbaar vervoer Postadres Postbus RB Eindhoven Telefonisch bereikbaar en uur

2 gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Behandeld door mr C. Mooij Inboeknummer OOV januari Notitie Voor de raadscommissie inzake Programma 2001 van het Aktieplan Cultuurbereik. 1, Inleiding P P Het kunstbeleid van het rijk voor de jaren is neergelegd in de uitgangspunten nota "Cultuur als confrontatie" en de brief "Ruim baan voor culturele Diversiteit". Binnen 7 gemeenten zijn in 2000 pilotprojecten gestart om het zicht op de praktijk te verbeteren. Zo heeft de staatssecretaris ook met de gemeente Eindhoven op 17 maart 2000 een convenant afgesloten, dat voorziet in pilotprojecten in Eindhoven, waarvoor zowel het ministerie als de gemeente Eindhoven f ,- (dus totaal f ,-) hebben vrijgemaakt. In het kader van dit pilotproject Culturele Diversiteit hebben wij bij besluiten van 4 juli 2000 en 28 november 2000 in totaal 12 pilotprojecten voor een totaalbedrag van f ,- bekostigd en het restant van f ,- gereserveerd voor de presentatie van de pilotprojecten culturele Diversiteit. De projecten zijn vanwege de late besluitvorming in 2000 nog niet afgerond en zullen in het voorjaar van 2001 beeindigd worden. Een extern buro verzorgt de monitoring van de projecten. 2QQ1 RQGBA M Tl P Bij brief van 6 maart 2000 heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de gemeente Eindhoven geinformeerd over de gevolgen van het Actieplan Cultuurbereik Het Actieplan Cultuurbereik is een vervolgmaatregel van de Cultuurnota van de staatssecretaris van Ondwijs, Cultuur en Wetenschappen en krijgt gestalte via een geldstoom aan de provincies en 30 grotere gemeenten. De procedure is door de Gemeente Eindhoven in gang gezet om verwezenlijking van deelname aan het Actieprogramma 2001 veilig te stellen. Daartoe hebben wij op 25 april 2000 besloten: 1a. het Ministerie van OCW te informeren dat de gemeente Eindhoven in principe deel wenst te nemen aan het actieprogramma Cultuurbereik;

3 gâż Inboeknummer OOV b. kennis te nemen van de mogelijke financiele gevolgen bij honorering van deelname aan het actieprogramma cultuurbereik; 2. De directeur MO opdracht te geven een plan van aanpak op te stellen en dit ter goedkeuring aan te bieden. Het betreffende actieplan is op 30 mei 2000 vastgesteld en voor 1 juli 2000 aan het ministerie van 0 & W voorgelegd, dat ermee heeft ingestemd. In het najaar van 2000 zijn vervolgstappen gezet om het actieplan te concretiseren in een inhoudelijk jaarprogramma 2001 en projecten in uitvoering daarvan. Voor 15 november is daartoe een eerste projectronde gehouden en in april 2001 volgt een tweede projectronde. Het ministerie van O.C. en W. heeft Eindhoven voor de uitvoering van het Aktieplan Cultuurbereik een bedrag toegezegd van jaarlijks f ,- op voorwaarde dat Eindhoven; a) jaarlijks een programma aan het ministerie voorlegt dat overeenkomstig de richtlijnen van het ministerie is opgesteld. Het bijgaand Eindhovens programma 2001 bestaat uit een inhoudelijk deel en een vertaling in projecten. b) jaarlijks f ,- bijlegt. Op 13 februari wordt het inhoudelijk deel van het jaarprogramma besproken In de raadscommissie voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Derhalve is uw besluitvorming op 30 januari gewenst, waarbij vooruitgelopen wordt op uw besluitvorming op 6 februari over het dekkingsplan voor de financiele gevolgen van het jaarprogramma. ln een eerste projectronde zijn voorstellen voor projecten uit 2001 ingediend. Een tweede projectronde volgt in april M a v r Concrete programmadoelstellingen die middels het programma 2001 worden gehaald zijn: bevordering cultuurbereik allochtone jongeren en wijkbewoners bevordering cultuurbereik in het kader van de projecten Cultuur en School in Beeldende Kunst en Vormgeving inzet van kunst en cultuur voor leefbaarheid en versterking van de sociale samenhang Wat betreft de Stadsvisie 2010 en het Stedelijk ontwikkelingsprogramma zal het programma 2001 bijdragen aan de randvoorwaarden interculturalisatie en integratie, social return, samenwerking en coproductie en vernieuwing.

4 Inboeknummer OOV A) Het programma 2001 dat ter vaststelling hierbij gaat is opgezet conform de richtlijnen van het ministerie van O.C. en O, Volgens deze richtlijnen geeft het programma 2001 antwoord op de volgende vragen: 1 Een (lokale) analyse van de culturele infrastructuur en voorts een overzicht van de ambities. In cultuurbereik, cultuur en school en beeldende kunst en vormgeving. 2 Per onderdeel (cultuurbereik, cultuur en school en BKV) moeten op basis van de ambities onder 1 doelstellingen worden aangegeven. Daarbij moet ook aan de orde komen in welke mate wordt gekozen voor de 5 doelstellingen van het rijksbeleid. Dit zijn: versterking van programmering, culturele diversiteit. (gezamenlijk aan te duiden als cultuurbereik) investeren in jeugd, (Cultuur en School) zichtbaar maken van cultureel vermogen en culturele planologie, 3 Meetbare doelen en resultaten. 4 Organisatie met informatie over waarborgen voor kwaliteit, betrokkenheid doelgroepen en betrokkenheid van culturele instellingen. 5 Fin ancien Het programma 2001 is opgesteld volgens het stramien Analyse "Ambities-Doelstellingen meetbare doelen en resultaten. Dit stramien is toegepast op de sectoren Cultuurbereik, Cultuur en School en Beeldende Kunst. Omdat in Eindhoven prioriteit wordt gegeven aan allochtonen, jongeren en wijkbewoners is de sector Cultuurbereik naar deze groepen uitgesplitst. Wij vatten de belangrijkste conclusies van het programma 2001 als volgt samen: r All Accenten worden gelegd bij uitbouw programmering (inhoudelijk en op lokatie), verbetering van randvoorwaarden, verbetering van marketing door aansluiting op allochtone netwerken en personeelsbeleid. In het kader van de Pilotprojecten Culturele Diversiteit zijn reeds belangrijke successen geboekt; Muziekcentrum ÃćâĆňâĂİ Turkse gemeenschap: concerten op locatie (moskee) en binnen het Muziekcentrum Schouwburg ÃćâĆňâĂİ Turkse Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap: uitvoeringen binnen de Stadsschouwburg Centrum voor de kunsten ÃćâĆňâĂİ Brede school op VMBO-niveau. Een belangrijke schakel voor de toekomst kan een Expertisecentrum zijn waarnaar op ons verzoek in januari en februari 2001 een haalbaarheidsonderzoek wordt verricht. Het centrum zou als schakel moeten functioneren tussen het culturele aanbod

5 I Inboeknummer OOV enerzijds en de allochtone doelgroep en potentiele allochtone kunstenaars anderzijds. Taken van het centrum kunnen zijn: informatie, contactlegging (inclusief scouting en outreach), advisering en een laboratoriumfunctie voor zeer laagdrempelige allochtone producties die hun kwalitatieve waarde nog niet bewezen hebben en daardoor een plek in de programmering van andere podia (Effenaar en Plaza Futura) nog ontberen. De provincie Noord-Brabant is enthousiast over dit initiatief en heeft hiervoor voor 2001 en komende jaren reeds middelen gereserveerd, Op het Expertisecentrum (resultaten van het haalbaarheidsonderzoek> komen wij bij afzonderlijk dossier terug. Jongeren manifesteren zich minder in netwerken. Accenten moeten worden gelegd op uitbouw van contacten tussen culturele instellingen en jongeren en op uitbouw van de ervaringen met de Brede school. Voorts wordt het CKV cultuur servicepunt (zie Cultuur en School) naar het middelbaar onderwijs een belangrijke schakel. l r I Accent moet worden gelegd op vergroting van betrokkenheid van wijkbewoners met culturele erenigingen en instellingen, waarbij ook de bestaande culturele fondsen beter moeten worden benut. Voorstellingen op lokatie (in de wijken) moeten worden nagestreefd en ook instellingen met geschikt aanbod voor wijkbewoners (Centrum voor de Kunsten, Openbare Bibliotheek) moeten op het bereiken van wijkbewoners worden aangestuurd. CvttuumrMchgal Accenten worden gelegd bij uitbouw van de Brede school op VMBO-niveau en op de instelling van een Cultuur Servicepunt bij de Openbare Bibliotheek voor scholieren en docenten van het middelbaar onderwijs. Belangrijke doelstellingen daarvan zijn het vestigen van een fysiek loket met informatie over culturele activiteiten, het toegankelijk maken van informatie, het organiseren van samenwerking tussen (culturele) instellingen en bijv. boekhandels, en galeries en het creeren van een ontmoetingsplaats. Accenten zijn hier het uitvoeren van een 5-tal projecten, het bevorderen van aanvragen bij het fonds Rijksbijdrage Beeldende Kunst en Vormgeving voor aktiviteiten van allochtonen en jongeren en het realiseren van een marketing en pr beleid (cultureel ondernemerschap).

6 Inbaeknummer OOV B) P Op 26 september 2000 en 31 oktober 2000 zijn informatieve bijeenkomsten gehouden met de culturele instellingen en organisaties van allochtonen, jongeren en wijkbewoners. Bij deze bijeenkomsten en middels een brochure zijn betrokkenen uitgenodigd om projecten voor te leggen die voldoen aan de doelstellingen van het Actieplan Cultuurbereik. Voorts is een adviescommissie ingesteld met vertegenwoordigers van allochtonen, jongeren, wijkgericht werken en personen uit de adviescommissie op de culturele fondsen. Deze commissie heeft over de in november 2000 ingediende aanvragen geadviseerd (in april 2001 volgt een tweede ronde). Voor een meer uitvoerige beschrijving verwijzen wij u naar de desbetreffende projecten en de daarover opgestelde toetsingslijsten in deel B van het programma 2001, Op basis van de adviezen van de adviescommissie adviseren wij u de volgende projecten voor 2001 te subsidieren uit het totaal budget voor het aktieplan cultuurbereik voor 2001 ad f ,-. In april volgt een tweede projectronde voor het restantbedrag van f ,ÃćâĆňâĂİ.

7 F ,ÃćâĆňâĂİ F ,ÃćâĆňâĂİ F ,ÃćâĆňâĂİ F ,ÃćâĆňâĂİ F 26,000,ÃćâĆňâĂİ F ,ÃćâĆňâĂİ F ,ÃćâĆňâĂİ W ++ Inboeknnmmer OOV instelling project Doelstelling Subsidie 1. "Op het Zuiden" Bijdrage aan 5 deel- Nog in te vullen 2. Muziekwerkplaats Projecten "op het Zuiden" Bijdrage Cultuurbereik F , Brabant 3. ETKB/Fontys/Actie Symposium met cultuureel Cultuurbereik allochtonen F ,ÃćâĆňâĂİ Manifest 4. Effenaar Hiphop cyclus Cultuurbereik jongeren F 50,000, 5. Krabbedans Kunstuitleen scholen Cultuurbereik jongeren 6. MU/witte dame Aankleding skateproject Cultuurbereik jongeren 7, Centrum voor de Kunsten VMBO-project met Cultuurbereik jongeren workshops 8. B.W.E. Strijp Dicht/schilderproject Cultuurbereik F ,ÃćâĆňâĂİ buurtbewoners Wijkbewoners 9. Prehistorisch Openlucht Workshops medewerkers, Cultuurbereik jongeren F ,ÃćâĆňâĂİ museum jongeren, ouders zichtbaar maken zichtbaar maken Cultureel vermogen 10. Jazzpower Hedendaagse experimentele Cultuurbereik jongeren muziek in jongerenpodium 11. Plaza Futura Theaterproductie op locatie Cultuurbereik wijkbewoners en jongeren 12. Produktiehuis Brabant Theatrale presentatie in C ultuurbereik Wijkbewoners i.s.m. Eindhovense wijken Kunstinstellingen ul uu r nch l 13. Bibliotheek Informatie/servicepunt voor scholier Cultuur en school F , totaal F , Voorts adviseren wij u op basis van de adviezen van de adviescommissie Aktieplan Cultuurbereik de volgende ingediende projecten af te wijzen of aan te houden. Voor een meer uitvoerige beschrijving verwijzen wij u naar deel B van het programma 2001.

8 ++ Inboeknummer OOV Instelling Stichting Russiche Gemeenschap. Stichting 6 Kolonne. H. Hertog s. M. v/d Berg. Stadsschouwburg. Stichting Humanitas. project Afikzingsgrond Culturele aktiviteiten voor Geen samenwerking kinderen en volwassenen. met culturele instelling. Doorverwijzen naar budget Culturele Uitingen Etnische Minderheden. Film / Videoproject voor Aanhouden. jongeren uit 2 wijk. Evaluatie 1 project afwachten. Huiskamerprojecten met Reikwijdte te beperkt, zang en poezie. Gedichten te weinig uitstraling. op ramen. Huiskamerprojecten met Reikwijdte te beperkt, maken van maquettes over te weinig uitstraling. "mijn Huis". Nationaal Cabaret Festival. Past binnen bestaand aanbod. Opzetten website voor Past niet binnen AMA. Actieplan Cultuurbereik. Kamermuziek in t Groen. Concerten in open lucht. Past binnen bestaand aanbod. Prehistorisch Openluchtmuseum. Workshops. project nog te zeer in beginstadium; aanhouden. Clown en Comedy. Programmering jeugd- en familievoorstellingen in Tongelre,

9 jnboeknummer OOV C) "k n i Het ministerie stelt bij de 1:1 matching als voorwaarde, dat dit van gemeentewege geschiedt met nieuw geld, dan wel bestaand geld dat nog niet tot uitgave is gekomen. Hierin worden geen bestaande activiteiten opgenomen of ondergebracht. Evenmin worden bestaande activiteiten stopgezet en vervolgens weer in het programma opgenomen. Wij schatten, dat, op basis van de uit de cultuurfondsen in 2000 gedane uitkeringen een bedrag van f ,- uit de jaarlijkse culturele fondsen (bestaand geld) wordt besteed aan nieuwe activiteiten die vallen onder het Actieplan Cultuurbereik; d.w.z. activiteiten voor allochtonen, jongeren of wijkbewoners vanuit samenwerkingsprojecten van deze doelgroepen met de culturele instellingen. Het gaat hier uitdrukkelijk om nieuwe activiteiten (geen bestaande activiteiten). Vanuit het ministerie van O.C. en W. is aangegeven, dat deze besteding past binnen de voorwaarden op het Actieplan Cultuurbereik. Voor het programma Actieplan Cultuurbereik betekent dit jaarlijks: F ,- rijksbijdrage, vrij invulbaar; F 263,317,- gemeentelijke bijdrage vrij invulbaar; F ,- gemeentelijke bijdrage via de culturele fondsen f ,- totaal In de jaarlijkse evaluatie zal aangegeven moeten worden welke projecten uit de culturele fondsen onder het Actieplan Cultuurbereik vallen. Ni w d i nw r Bij nieuw geld dat binnen de sector kan worden vrijgespeeld, gaat het om potentiele opbrengsten van de flexibilisering van de subsidiesystematiek. Het zou in de rede kunnen liggen om deze opbrengsten programmatisch in te zetten, voor een deel via het actieplan cultuurbereik. Van belang is evenwel dat deze flexibilisering eerst in 2003 kan worden ingevoerd en daarmee alleen voor de tweede helft van de planperiode van het actieplan van betekenis kan zijn. Na de recente behandeling van de ambtelijke voorstellen in de Raadscommissie voor Maatschappelijke Ontwikkeling bestaat op dit moment geen zekerheid over de definitieve afloop van de besluitvorming over deze voorstellen. Wij adviseren u daarom de kosten over 2003 en 2004 van jaarlijks f 263,317,- te verwerken in de begroting ongewijzigd beleid.

10 f ,ÃćâĆňâĂİ totaal Inboekuummer OOV w v h Kunst en cultuur is ook meegenomen in het SOP. Bezien kan worden in hoeverre het actieplan via de SOP-methodiek zou kunnen worden gedekt. Daarbij zijn we aangewezen op de ruimte in de incidentele stelposten Voortzetting IMPULS (2000) en Kenniswijk I Stedelijk Ontwikkelingsprogramma (2001). Een format hebben wij bijgevoegd Aldus resteert het volgende beeld: 2001: f ,- stedelijk ontwikkelingsprogramma; f ,- culturele fondsen; f ,- bijdrage ministerie O.C. en W. f ,- totaal 2002: f ,- stedelijk ontwikkelingsprogramma; f ,- culturele fondsen; f ,ÃćâĆňâĂİ bijdrage ministerie O.C. en W. f ,- totaal 2003: f ,- begroting ongewijzigd beleid; f ,- culturele fondsen; f ,- bijdrage ministerie O.C. en W. 2004: f ,ÃćâĆňâĂİ begroting ongewijzigd beleid; f ,- culturele fondsen. f ,- bijdrage ministerie O.C. en W. f ,ÃćâĆňâĂİ totaal vo ri Deze zijn hierboven onder 4 beschreven. v De ervaringen die de projecten met zich meebrengen en de netwerken, die tussen de instellingen en de doelgroepen ontstaan, kunnen worden ingezet bij het structureren van beleid ten aanzien van culturele diversiteit binnen de culturele instellingen. De resultaten van de projecten kunnen ook voor de sector Kunst en Cultuur in beleid worden omgezet.

11 1nboeknummer OOV De projecten die een beroep doen op de middelen van de cultuurfondsen (f ,-) worden na advisering door de adviescommissie cultuurbereik voorgelegd aan de adviescommissie op het Cultuurfonds. R ul v ov I r De betrokken doelgroepen zijn bij twee informatieve bijeenkomsten (26 september 2000 en 31 oktober 2000) geinformeerd. De adviescommissie Aktieplan Cultuurbereik heeft over de aanvragen geadviseerd. De dekking ten laste van het Stedelijk Ontwikkelingsplan is afgestemd met de programma-coordinator GSI3. De sector Kunst en Cultuur coordineert de projecten en rapporteert terug aan het ministerie van O.C. en W. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van de monitoring door een extern bureau (Stichting Loeder Events te Rotterdam), De concrete invulling van de projecten komt tot stand in het overleg tussen de culturele instellingen en de betrokken doelgroepen. 9 Voorstel 1) In te stemmen met het Programma 2001 van het Aktieplan Cultuurbereik en op basis daarvan het ministerie van O.C. en W. te verzoeken voor 2001 een rijksbijdrage beschikbaar te stellen van f ,ÃćâĆňâĂİ. 2) Voor de jaarprogramma s in het kader van het Aktieplan Cultuurbereik jaarlijks f ,ÃćâĆňâĂİ beschikbaar te stellen onder voorwaarde van goedkeuring van het dekkingsplan; 3) Ervan kennis te nemen, dat het budget onder 2 als volgt gedekt kan worden: a) Voor 2001 en 2002 jaarlijks: f ,- te reserveren vanuit het Stedelijk Ontwikkelingsplan (stelpost Impuls/kenniswijk) met als bijgaande projectformat SD2-36 ; b) Voor 2001 t/m 2004 jaarlijks voor f ,ÃćâĆňâĂİ gebruik te maken van de culturele fondsen; c) In 2002 wordt bij de voorjaarsnota besloten hoe voor 2003 en 2004 het jaarlijks bedrag van f ,ÃćâĆňâĂİ zal worden gedekt; 4) Over het dekkingsplan onder 3 een besluit te nemen bij uw besluitvorming over de projectvoorstellen voor de eerste tranche 2001 SOP; 5) Onder voorwaarde van goedkeuring van het dekkingsplan onder 4, A) de volgende subsidies te verlenen voor een totaalbedrag van f ,ÃćâĆňâĂİ ;

12 Subsidie F ,ÃćâĆňâĂİ F ,ÃćâĆňâĂİ F ,ÃćâĆňâĂİ F ,ÃćâĆňâĂİ F ,ÃćâĆňâĂİ F ,ÃćâĆňâĂİ F ,ÃćâĆňâĂİ F ,ÃćâĆňâĂİ F ,ÃćâĆňâĂİ Inboeknummer OOV a) "Op het Zuiden" a) Muziekwerkplaats Brabant Bijdrage aan 5 deelprojecten "Op het Zuiden" Bijdrage F ,- c) ETKB/Fontys/Arctic d) Effenaar e) Krabbedans f) MU / Art Foundation g) Centrum voor de Kunsten h) B.W.E. Strijp i) Prehistorisch Openlucht museum Symposium met cultureel Manifest Hi ph op cyclus Kunstuitleen scholen Aankleding skateproject VMBO-project met workshops Dicht/schilderproject buurtbewon ers Workshops medewerkers, jongeren, ouders j) Jazzpower Hedendaagse experimentele F ,ÃćâĆňâĂİ muziek in jongerenpodium k) Plaza Futura Theaterproductie op locatie F ,ÃćâĆňâĂİ I) Produktiehuis Brabant i.s.m. Eindhovense Kunstin stellingen Theatrale presentatie in wijken M) Openbare Bibliotheek Informatie/servicepunt voor scholieren en docenten F ,ÃćâĆňâĂİ

13 Inboeknummer OOV B. de volgende subsidieverzoeken aan te houden; en hierop bij een volgende projectronde terug te komen: a. Stichting O Kolonne FilmNideoproject voor jongeren uit 2 wijk. b. Prehistorisch Openluchtmuseum. Workshops c. Clown en Comedy. Programmering jeugd- en fa milievoorstellingen in Tongelre. C. de volgende subsdidieverzoeken af te wijzen: a. Stichting Russische Gemeenschap Culturele aktiviteiten voor kinderen en volwassenen b, H. Hertogs Huiskamerprojecten met zang en poezie. Gedichten op ramen c. M. v/d/berg Huiskamerprojecten met maken van maquettes over "mijn Huis". d. Stadsschouwburg. Nationaal Cabaret Festival. e. Stichting Humanitas Opzetten website voor AMA.ÃćâĆňâĂİ asielzoekers f. Kamermuziek in t Groen Concerten in open lucht. 5) Na de tweede projectronde in april 2001 een besluit te nemen over het restant bedrag van f ,ÃćâĆňâĂİ 6) Het programma 2001 ter advisering voor te leggen aan de Raadscommissie voor Maatschappelijke Ontwikkeling, Moors///kc a Drs. D, Riemers Directeur MO

14 Programma >001 Actie p l a n Cul tuurbereik Eindhoven Sector Kunst en Cultuur Eindhoven December 2000

15 BLZ. INHOUD A. Programma 2001 Inleiding Opzet Lokale analyse en ambities naar doelgroepen a. Cultuursector Provincie Noord Brabant b. Cultuursector Gemeente Eindhoven c. Cijfermatige gegevens cultuurgebruik in Eindhoven d. Ervaringen pilotprojecten Culturele Diversiteit en project Kunst in de buurt 1. Ambities cultuurbereik a. Allochtonen b. Jongeren c. Wijkbewoners 2. Ambities cultuur en school 3. Ambities beeldende kunst en vormgeving Doelstellingen 1. Vertaling ambities in doelstellingen 2. Relatie naar 5 doelstellingen actieplan cultuurbereik III. Meetbare doelen en resultaten IV Organisatie V Financien B. Projecten (concretisering) programma in projecten I Samenvatting II Toetsingslijsten projecten Bijlagen: 1. Cultuur en school, stand van zaken Beeldende Kunst, stand van zaken Brochure met toetspunten voor projecten.

16 PROGRAMMA 2001 VAN HET ACTIE-PLAN CULTUURBEREIK. Inleiding 00 I Het kunstbeleid van het rijk voor de jaren is neergelegd in de uitgangspunten nota "Cultuur als confrontatie en de brief "Ruim baan voor culturele Diversiteit". Binnen 7 gemeenten zijn in 2000 pilotprojecten gestart om het zicht op de praktijk te verbeteren. Zo heeft de staatssecretaris ook met de gemeente Eindhoven op 17 maart 2000 een convenant afgesloten, dat voorziet in pilotprojecten in Eindhoven, waarvoor zowel het ministerie als de gemeente Eindhoven f 250,000,ÃćâĆňâĂİ (dus totaal f ,- -) hebben vrijgemaakt. ln het kader van dit pilotproject Culturele Diversiteit heeft het college van B & W bij besluiten van 4 juli 2000 en 28 november 2000 voor Eindhoven in totaal 12 pilotprojecten voor een totaalbedrag van f ,ÃćâĆňâĂİ bekostigd en het restant van f ,ÃćâĆňâĂİ gereserveerd voor de presentatie van de pilotprojecten culturele Diversiteit. De projecten zijn vanwege de late besluitvorming in 2000 nog niet afgerond en zullen in het voorjaar van 2001 beeindigd worden. Een extern buro verzorgt de monitoring van de projecten. Bij brief van 6 maart 2000 heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de gemeente Eindhoven geinformeerd over de gevolgen van het Actieplan Cultuurbereik Het Actieplan Cultuurbereik is een vervolgmaatregel van de Cultuurnota van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en krijgt gestalte via een geidstroom aan de provincies en 30 grotere gemeenten. De procedure is door de Gemeente Eindhoven in gang gezet om verwezenlijking van deelname aan het Actieprogramma 2001 veilig te stellen. Daartoe heeft het college van B, & W op 25 april 2000 besloten: 1a. het Ministerie van OCW te informeren dat de gemeente Eindhoven in principe deel wenst te nemen aan het actieprogramma Cultuurbereik; 1 b. kennis te nemen van de mogelijke financiele gevolgen bij honorering van deelname aan het actieprogramma cultuurbereik; 2 opdracht te geven een plan van aanpak op te stellen en dit ter goedkeuring aan te bieden. Het betreffende actieplan is voor 1 juli 2000 aan het ministerie van O. C. & W voorgelegd, die ermee heeft ingestemd. In het najaar van 2000 zijn vervolgstappen gezet om het actieplan te concretiseren in een inhoudelijk jaarprogramma 2001 en projecten ter uitvoering daarvan. Voor 15 november is een eerste projectronde gehouden en op 1 april 2001 volgt eâń tweede p rojectro nde. In onderdeel A wordt aangegeven welke inhoudelijke accenten het programma heeft en hoe het volgens (de richtlijnen van het ministerie van O.C. en W) is opgezet. Voor een overzicht van de projecten wordt verwezen naar onderdeel B van dit programma.

17 0 V 01 Het programma 2001 is opgezet conform de richtlijnen van het ministerie van O.C. en VY. Volgens deze richtlijnen geeft het programma 2001 antwoord op de volgende vragen: I Een (lokale) analyse van de culturele infrastructuur en ambities op het gebied van in cultuurbereik (verbetering programmering en diversiteit), cultuur en school en beeldende kunst en vormgeving (BKV) II >er onderdeel (cultuurbereik, cultuur en school en BKV) moeten op basis van de ambities onder I doelstellingen worden aangegeven. Daarbij moet in ieder geval aan de orde komen in welke mate wordt gekozen voor de 5 doelstellingen van het rijksbeleid. Dit zijn: versterking van programmering, culturele diversiteit, investeren in jeugd, zichtbaar maken van cultureel vermogen en culturele planologie. III Meetbare doelen en resultaten IV Organisatie met informatie over waarborgen voor kwaliteit, betrokkenheid doelgroepen en betrokkenheid van culturele instellingen. V Financien Omdat Eindhoven zich in het programma specifiek richt op allochtonen, jongeren en wijkbewoners wordt dit Eindhovens accent toegelicht onder I en II.

18 I LOKALEANAL SE EN AMBITIES >e hieronder beschreven analyses beperken zich tot kunst en cultuur in de provincie Noord Brabant en Eindhoven. Overige analyses als de bijlagen bij het stedelijk ontwikkelingsplan /4 komen alleen aan de orde bij de doelstellingen onder III U U 0 In opdracht van de provincie Noord-Brabant heeft het buro Berenschot een SWOT-analyse verricht in het kader van het Actieplan Cultuurbereik van de provincie Noord-Brabant en daartoe ook Eindhoven geanalyseerd! Samengevat luiden deze als volgt: Sterk, gevarieerd aanbod in een goed ontwikkelde infrastructuur; X - Nieuw elan, terugte rrrndenininapanningen Attieplan Cutuurbereik; Groot aantal goed bezochte festivals; Beperkte marketing bij veel instellingen; Geen onderlinge uitwisseling van relevante publieksgegevens; Weinig gezamenlijk prornotieaanbod; Beperkte aandacht voor contacten met bedrijfsleven buiten sponsoring; Uitgaven per hoofd van de bevolking 20% lager dan landelijk gemiddelde. Aanbod niet toegesneden op de vraag van sommige groepen bijv. allochtonen Jeugd interesseert zich minder voor hogere cultuur; Ouderen participeren weinig; Uitholling van het verenigingsleven dreigt; Accommodaties vergen veel geld en belemmeren nieuwe investeringen; Beperkt gebruik capaciteit; Voorstellingen naar nieuw publiek brengen. Bevordering van culturele uitwisselingen met overkomstgebieden van migranten; Aanwas 65 +ers betreft groep met veel tijd, middelen en interesse; Initiatieven tot het inzetten van contactpunten voor cultuur;

19 Betere promotie van het cultuuraanbod via Omroep Brabant; Gemeenten hebben meer aandacht voor cultuur dan voorheen; Het buro Berenschot doet de volgende aanbevelingen; Culturele Diversiteit nastreven in aanbod door: Niet - westers aanbod in eigentijdse producten opnemen; Niet - westerse producten; Allochtoon publiek benaderen; investeren in jeugd: meer doen dan alleen via het vak CKV; Theaters moeten meer specialiseren; Regio s moeten profielen maken die mogen verschillen; Producten op alle mogelijke plekken brengen en hierbij bij bouw rekening houden; Bestuurders en bestuurslagen moeten samenwerken Uitwisseling van "best practises" nastreven; Bedrijfsleven betrekken t,b.v. kwaliteit, bereik, plek; Versterking programmering door sites Omroep Brabant overwegen; samenwerking tussen instellingen nastreven in producties, festivals, aanbod op andere plekken, Het buro Berenschot heeft zich uitvoerig georienteerd en in dat kader ook Eindhoven bezocht. De enquetes van Berenschot zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en opleiding maar niet naar het onderscheid autochtonen ÃćâĆňâĂİ allochtonen en etniciteit. Gezien de prominente plek van allochtonen in de aandachtsvelden van het Actieplan Cultuurbereik is dat een belangrijk gemis Dit uit zich in de spaarzame aanbevelingen naar allochtonen die ontleend worden aan landelijke indrukken. B. ter Een grootstedelijk cultureel voorzieningen niveau, met professionele instellingen met een kwalitatief en gevarieerd aanbod. De instellingen zijn goed geoutilleerd. Voor zover de outillage onvoldoende is worden door de gemeente Eindhoven plannen ontwikkeld om de voorwaarden voor een goede bedrijfsvoering te garanderen. Een bloeiend amateur leven gekoppeld aan een uitstekende gemeentelijke subsidieregeling met Âń mogelijkheid specifieke kwalitatieve bijzondere projecten van extra middelen te voorzien. Het benaderen van andere publieksgroepen is onderdeel van het beleid van de gemeente Eindhoven, in bijzonder het benaderen van allochtone jongeren in de wijken en de zogenaamde

20 impulsbuurten. De in het algemeen gemeentelijk beleid geformuleerde beleidsuitgangspunten bieden ruimte voor een aanpak gericht op de multiculturele samenwerking en culturele diversiteit. Het functioneren van het OVAA, een stedelijk overleg van allochtonen en autochtonen dat als doel heeft interculturalisatie te bevorderen. Het bestaan van het budget culturele uitingen etnische minderheden. Een aanzet voor cultuurspreiding in de wijken is gegeven in het gelijknamige fonds dat al een tiental jaren functioneert. Het Centrum voor de Kunsten, gericht op kunsteducatie is een goed functionerend instituut dat tot een der grootsten van Nederland behoort. Eindhoven kent een cultureel jongerencentrum De Effenaar met een uitstekende brede programmering Nieuwbouw is in voorbereiding. Het onder de noemer van welzijn functionerende jongerencentrurn Dynamo heeft gedeeltelijk een culturele programmering. De sector Kunst en Cultuur functioneert binnen de dienst Maatschappelijke Ontwikkelingen tezamen met de sector Sport en Recreatie, Welzijn en Onderwijs en Educatie. In de cultureel maatschappelijke sfeer worden gezamenlijke projecten opgezet en de onderlinge netwerken staan open. Er is een aantal jaren bestaande goede samenwerking met de dienst Stadsontwikkeling en beheer gericht op de inrichting en de belevingswaarde van de stad. Een bloeiend kunstleven, met bindingen aan het hoogwaardige technologische karakter van de stad, dat onder andere vertaald is in de centrale bibliotheek waar ICT-techniek wordt toegepast en toegankelijk wordt gemaakt. In dit verband kan ook de opstelling van de Technische Universiteit Eindhoven worden genoemd die in haar uitgangspunten Kunst en Technologie verbindt. De ontwikkelingen rond de Witte Dame, een centrum voor Kunst, informatie en Design, waar met een aantal opzienbarende projecten en activiteiten nieuwe media worden gekoppeld aan nieuwe publieksgroepen. Het feit dat ondanks de gerichtheid op de toekomst, cultuurhistorie aandacht krijgt in het gemeentelijk beleid, door het functioneren van het streekarchief en de afdeling Archeologie die naast de bescherming van het bodem archief ook in wetenschappelijke zin opzienbarende resultaten heeft opgeleverd. Bij de werkzaamheden van de afdeling archeologie zijn veel vrijwilligers betrokken. Een nota cultuurhistorie die verbindingen legt die ook in het Cultuurplan worden genoemd, zal midden 2001 verschijnen. Een goede samenwerking met de grote Brabantse steden en de provincie Noord Brabant. De bereidheid van het particulier initiatief en het zakenleven om zich in te zetten voor het aspect Kunst en cultuur, ook uit overwegingen van good citizen ship De mogelijkheid om centrale instituten als de Openbare bibliotheek en het centrum voor de Kunsten in te zetten bij spreiding van informatie en kunsteducatie. De schaal van de stad en de regionale centrum functie. ak5ea Het relatief grote beslag dat de gevestigde culturele instellingen leggen op de gemeentebegroting, waardoor een zekere verstarring optreedt en de productie van kunst vertaald in gemeentelijke middelen onvoldoende aandacht krijgt.

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010

Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010 Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010 Bijdragen over kennis en beleid Fonds voor Cultuurparticipatie Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010 Bijdragen over kennis en beleid Redactie: Teunis IJdens,

Nadere informatie

Advies bezuiniging cultuur 2013-2016. Noodgedwongen keuzen

Advies bezuiniging cultuur 2013-2016. Noodgedwongen keuzen Advies bezuiniging cultuur 2013-2016 Noodgedwongen keuzen 2 Inhoudsopgave Samenvatting advies 4 Vooraf 11 Uitgangspunten 13 Criteria 13 Rol van rijksoverheid, fondsen en andere overheden 16 Cultureel ondernemerschap

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Sectoranalyse 2015. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015

Sectoranalyse 2015. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015 Sectoranalyse 2015 Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015 Sectoranalyse 2015 Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur De kracht van Rotterdam: kunst en cultuur Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer

Nadere informatie

Argumenten die tellen. Reflecties vanuit theorie en praktijk over de maatschappelijke meerwaarde van brede scholen

Argumenten die tellen. Reflecties vanuit theorie en praktijk over de maatschappelijke meerwaarde van brede scholen Argumenten die tellen Reflecties vanuit theorie en praktijk over de maatschappelijke meerwaarde van brede scholen Argumenten die tellen Reflecties vanuit theorie en praktijk over de maatschappelijke meerwaarde

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON. Amsterdam, 22 november 2010

Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON. Amsterdam, 22 november 2010 Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON Amsterdam, 22 november 2010 Sector onder de radar De publieke lokale mediasector. Een sector

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Geen kop zonder eiland

Geen kop zonder eiland Geen kop zonder eiland Bestuurskrachtonderzoek Goeree-Overflakkee Gemeente Goedereede Bestuur & Management Consultants juni 2007 Projectteam BKO Goeree-Overflakkee Projectnummer: 336003 INHOUD SAMENVATTING,

Nadere informatie

advies over actieve cultuurparticipatie

advies over actieve cultuurparticipatie advies over actieve cultuurparticipatie Inhoud Samenvatting 5 1. Aanleiding, adviesaanvraag en aanpak 13 2. De waarde van actieve cultuurparticipatie 23 3. Stand van zaken en probleemanalyse 33 4 Vijf

Nadere informatie

Stadjers van A tot Z. Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen

Stadjers van A tot Z. Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen Stadjers van A tot Z Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen De strijd tegen laaggeletterdheid is het effectiefst wanneer hij op lokaal niveau wordt gevoerd. Daarom is in het Aanvalsplan

Nadere informatie

Jeugdparticipatiebeleid: wat levert het op?

Jeugdparticipatiebeleid: wat levert het op? Jeugdparticipatiebeleid: wat levert het op? Onderzoek naar het ontwikkelen van indicatoren voor effectenmeting van jeugdparticipatiebeleid Dr. Majone Steketee Drs. Jodi Mak Drs. Peter van der Graaf Drs.

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA

GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA José Gravesteijn Jaap de Koning Hassel Kroes Vera van den Maagdenberg Arjan de Wit Rotterdam, november 2005 Adres

Nadere informatie

Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in. Cultuurnota gemeente Groningen 2013-2016. Eindversie

Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in. Cultuurnota gemeente Groningen 2013-2016. Eindversie Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in Eindversie 2 Inhoud Voorwoord... 4 Samenvatting... 6 Inleiding... 8 Proces... 8 Bezuinigingen... 8 Budget... 9 Beleidsplannen instellingen en advies Kunstraad...

Nadere informatie

Actieplan Basis voor Presteren

Actieplan Basis voor Presteren Actieplan Basis voor Presteren Naar een ambitieuze leercultuur voor alle leerlingen 1. Inleiding Elke klas zit barstensvol talent, want ieder kind heeft talent. Dit talent vormt het meest kostbare kapitaal

Nadere informatie

Actieprogramma. Iedereen doet mee

Actieprogramma. Iedereen doet mee Actieprogramma Iedereen doet mee Inhoud Woord vooraf 3 1. Inleiding 5 2. Waarom is participatie zo belangrijk? 7 3. De doelstellingen: wat willen we bereiken? 11 4. Project Iedereen Doet Mee 13 5. De inzet

Nadere informatie

Bestuurlijk kader Cultuureducatie met Kwaliteit

Bestuurlijk kader Cultuureducatie met Kwaliteit Bestuurlijk kader Cultuureducatie met Kwaliteit 1. Inleiding Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit heeft tot doel de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs door middel van een landelijk

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie