Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap. Subsidie voor investering en functieverandering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap. Subsidie voor investering en functieverandering"

Transcriptie

1 Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap Subsidie voor investering en functieverandering

2 Inhoudsopgave 1 Algemeen over de subsidie 4 2 Onderdeel Investeringssubsidie 6 3 Onderdeel Functieverandering 9 4 Subsidie goedgekeurd, en dan? 12 Meer informatie 24 2 Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap Dienst Regelingen

3 Inleiding U heeft grond in gebruik en wilt deze geschikt maken voor (agrarisch) natuurbeheer. Of u beheert natuur en wilt de kwaliteit hiervan verder ontwikkelen en verhogen. Hiervoor kunt u subsidie aanvragen. In deze brochure krijgt u uitleg over de subsidie Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap (SKNL) en de voorwaarden voor deze subsidie. U leest ook hoe u de subsidie kunt aanvragen. Dienst Regelingen voert de subsidieregeling in opdracht van uw provincie uit. Er zijn twee subsidies waar u gebruik van kunt maken (een combinatie kan ook): Investeringssubsidie Dit is subsidie voor maatregelen die het gebied geschikt maken voor natuurbeheer of voor een kwaliteitsverbetering van de natuur. Bij de kwaliteits verbetering kunt u de natuurkwaliteit van een bestaand natuurbeheertype verhogen of een bestaand natuurbeheertype omzetten naar een ander type. Subsidie functieverandering Dit is subsidie voor de waardedaling van de grond door het veranderen van landbouwgrond in bos of andere natuur. Leeswijzer In hoofdstuk 1 staat algemene subsidie-informatie en leest u hoe u de subsidie aanvraagt. In hoofdstuk 2 leest u meer over de subsidie voor investering. In hoofdstuk 3 leest u meer over de subsidie voor functieverandering. In hoofdstuk 4 leest u wat er na het aanvragen gebeurt. Tot slot vindt u een lijst met de agrarische beheertypen, natuurbeheertypen en landschapspakketten. Hierin staat ook per pakket de vier cijferige aanvraagcode die u nodig heeft bij uw subsidieaanvraag. Dienst Regelingen Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap 3

4 1 Algemeen over de subsidie De provincie maakt een Natuurbeheerplan en stelt de subsidie open Uw provincie bepaalt in welke gebieden u subsidie kunt krijgen voor SKNL. Zij maakt hiervoor een Natuurbeheerplan. U kunt alleen SKNL-subsidie krijgen voor het beheer- of landschapstype dat op de ambitiekaart van het Natuurbeheerplan is vastgesteld voor uw gebied. 4 Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap Dienst Regelingen

5 1.1 Hoe aanvragen? U vraagt de investeringssubsidie en subsidie functieverandering aan met het formulier Aanvraag Subsidie Kwaliteitsimpuls. Dit formulier kunt u telefonisch aanvragen bij het DR-Loket: Wanneer aanvragen De periode waarin u de subsidies kunt aanvragen, verschilt per provincie. U kunt hierover bij uw provincie meer informatie krijgen. De provincies publiceren de openstellingtermijnen in een openstellingsbesluit. U vindt de openstellingsbesluiten ook op In de openstellingsbesluiten ziet u wat de hoogte is van het subsidieplafond, voor welke pakketten en gebieden de openstelling geldt en wat de eventuele aanvullende bepalingen zijn. Machtigen U kunt iemand machtigen om de subsidieaanvraag voor u te doen. Stuur in dat geval het Machtigingsformulier mee met uw aanvraag. U kunt dit formulier aanvragen bij het DR-Loket. 1.3 Hulp van DLG bij aanvraag en pre-toets Voordat u de subsidie(s) aanvraagt, kunt u van Dienst Landelijk Gebied (DLG) advies krijgen over uw aanvraag en kunt u uw aanvraag laten toetsen op haalbaarheid. Dit heet pre-toets. DLG kan voor u nagaan of uw aanvraag past binnen het beleid van uw provincie en geeft u tips om uw aanvraag zo goed mogelijk te doen. In de pre-toets spreekt DLG alle onderdelen met u of uw gemachtigde door. Let op! In sommige provincies is de pre-toets verplicht om in aanmerking te komen voor subsidie. 1.4 Behandeling van uw aanvraag U stuurt uw volledig ingevulde aanvraagformulier en bijlagen naar Dienst Regelingen. Dienst Regelingen neemt uw subsidieaanvraag in behandeling als deze compleet is en u hem op tijd heeft o pgestuurd. Namens uw provincie controleert Dienst Regelingen uw aanvraag en neemt een beslissing. U krijgt van deze beslissing een subsidiebeschikking toegestuurd. Het kan zijn dat uw provincie zelf uw aanvraag wil beoordelen. Daarom stuurt Dienst Regelingen uw subsidieaanvraag ook altijd door naar de provincie. Subsidietoekenning Per jaar is er per provincie een maximumbedrag aan subsidies beschikbaar. Het kan zijn dat er onvoldoende budget is voor alle aanvragen. In dat geval verloopt de toekenning van uw subsidie volgens het principe wie het eerst komt, het eerst maalt. Hierbij is de datum waarop uw aanvraag volledig bij ons binnenkomt bepalend. Dienst Regelingen Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap 5

6 2 Onderdeel Investeringssubsidie U bent eigenaar/erfpachter van bos of andere natuur en u wilt de natuurkwaliteit van dit terrein verhogen of veranderen. U wilt landbouwgrond geschikt maken voor natuur of er een agrarisch beheerpakket of landschapsbeheerpakket ontwikkelen/verbeteren. Voor de inrichtingsmaatregelen die u daarvoor moet nemen kunt u investeringssubsidie krijgen. 6 Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap Dienst Regelingen

7 U legt bijvoorbeeld bos aan, creëert een stukje natuur door de ontwikkeling van soortenrijke heide, graaft een poel, of creëert een natuurvriendelijke oever. U geeft aan welk beheertype of landschapspakket u na deze investering in stand wilt houden. Dit kan ook een combinatie van pakketten zijn. Belangrijk is dat uw provincie uw terrein en het gewenste natuurbeheertype heeft opgenomen in haar actuele Natuurbeheerplan. En dat voor het natuurbeheertype in het openstellings besluit een subsidie budget is vastgesteld. Subsidie voor wat? U kunt subsidie aanvragen voor inrichtingsmaatregelen die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling of instandhouding van het beheer- of landschapspakket. Dat zijn: het realiseren van een nieuw natuur beheertype het realiseren en beschermen van een nieuw landschapselement het verbeteren van de kwaliteit van een bestaand natuurbeheertype of landschapselement de omzetting van een bestaand natuurbeheertype naar een ander natuur beheertype het realiseren van een agrarisch beheer pakket het realiseren en beschermen van een nieuw agrarisch beheerpakket landschap verschillende eenmalige investeringen voor investeringen in terreinen met één of meerdere van bovenstaande doelen Subsidie voor wie? U kunt subsidie aanvragen als u zeggenschap heeft over de grond waarvoor u subsidie aanvraagt, omdat u: het in eigendom heeft het in erfpacht heeft met een erfpachtovereenkomst voor minimaal 25 jaar recht van beklemming heeft het in gebruik heeft op basis van de Wet inrichting landelijk gebied (artikel 45) of de Landinrichtingswet (artikel 189, lid 2) u de feitelijke gebruiker van de grond bent en op de grond waarvoor u subsidie aanvraagt een landbouwactiviteit uitoefent (kan alleen bij een agrarische investering). een samenwerkingsverband bent aangegaan van natuurlijke personen of rechtspersonen een gecertificeerde begunstigde bent met in uw kwaliteitshandboek een onderdeel projecten waarvoor u mede bent gecertificeerd Het investeringsplan Om investeringssubsidie aan te kunnen vragen, stelt u een investeringsplan op. Daarin beschrijft u: de uitgangssituatie het investeringsdoel dat u wilt bereiken de inrichtingsmaatregelen die u moet nemen om het doel te bereiken de oppervlakte waarop u de maatregelen uitvoert waarom u deze maatregelen neemt de beoogde eindsituatie van het terrein, gebaseerd op het beheertype uit het Natuurbeheerplan Dienst Regelingen Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap 7

8 de in stand te houden, te verbeteren, aan te leggen, of te verwijderen wegen en paden een tijdsplanning waarbinnen u de inrichtingsmaatregelen realiseert een gespecificeerde begroting Het investeringsplan moet aansluiten bij het Natuurbeheerplan van uw provincie zoals dat van toepassing was uiterlijk zes weken voor de datum van uw subsidie aanvraag. De maatregelen die u in het plan beschrijft moeten de omzetting, verhoging van de kwaliteit of de aanleg van natuur of landschap efficiënt en effectief realiseren. Vraagt u met dezelfde aanvraag ook subsidie functieverandering aan, dan vermeldt u dat in het investeringsplan. Welke kosten niet? U krijgt niet alle kosten die u maakt vergoed. De volgende kosten vallen niet onder de investeringssubsidie: kosten voor de verwijdering van bodemverontreiniging of afval kosten voor de bouw van opstallen, behalve de opstallen die direct met het beheer te maken hebben kosten voor de aanschaf van machines kosten voor de aanschaf of plaatsing van recreatieve voorzieningen kosten voor de aanleg van parkeer gelegenheid kosten voor het wegwerken van achterstallig onderhoud kosten voor de uitvoering van wettelijke verplichtingen of een bestaande (publiekrechtelijke) regeling of afspraak kosten voor een accountantsverklaring Welke kosten krijgt u vergoed? U kunt subsidie aanvragen voor: de kosten voor het opstellen van het investeringsplan de kosten voor de uitvoering van de maatregelen die in het investeringsplan staan Alleen de werkelijk gemaakte kosten komen voor subsidie in aanmerking. De subsidie is maximaal 95% hiervan, of het bedrag dat in de subsidieverlening staat. Bij het bepalen van het subsidiabele bedrag geldt bovendien een maximum bedrag per hectare dat in de openstellingbesluiten van de provincies staat. 8 Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap Dienst Regelingen

9 3 Onderdeel Functieverandering U wilt landbouwgrond blijvend omzetten in bos of andere natuur. De economische waarde van de grond daalt daardoor. Voor de waardedaling krijgt u een compensatie. Dienst Regelingen Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap 9

10 U kunt alleen subsidie functieverandering aanvragen als het gebied waar het om gaat met een natuurbeheertype is opgenomen in het Natuurbeheerplan van uw provincie. Ook moet uw provincie via het openstellingsbesluit een subsidiebudget hiervoor beschikbaar hebben gesteld. Het beheer- of landschapstype waarvoor u de functieverandering aanvraagt, moet u voor onbepaalde tijd in stand houden. Voor de aanleg kunt u wellicht ook gebruik maken van de SKNL investeringssubsidie. Subsidie voor wat? U kunt alleen subsidie functieverandering aanvragen voor omzetting van landbouwgrond naar natuur. In de verordening SKNL staat dat subsidie functieverandering ook mogelijk is voor de omzetting van landbouwgrond naar een landschapselement. Deze optie is op dit moment nog niet opengesteld door de provincies. De EU moet hiervoor eerst toestemming geven. Subsidie voor wie? U kunt deze subsidie aanvragen als u eigenaar bent van landbouwgrond. Wat zijn de voorwaarden? U kunt alleen subsidie voor functieverandering aanvragen als u aan de volgende voorwaarden voldoet: u gebruikt de subsidie voor de blijvende omzetting van landbouwgrond naar natuur u krijgt voor deze grond geen subsidie voor agrarisch natuurbeheer (SNL of (P)SAN) u gebruikt de functieverandering niet om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een bestaande (publiekrechtelijke) regeling of afspraak met de functieverandering realiseert u de doelen uit het Natuurbeheerplan van uw provincie zoals dat van toepassing was uiterlijk zes weken voor de datum van uw subsidieaanvraag u heeft voor de verwerving van de landbouwgrond geen subsidie gekregen u maakt een realisatieplan (zie hieronder) Realisatieplan Bij uw subsidieaanvraag voor functieverandering hoort een realisatieplan. In het realisatieplan beschrijft u hoe u de functieverandering ecologisch invult en hoe u de natuurdoelen gaat realiseren. U beschrijft de uitgangssituatie en geeft aan welke maatregelen u gaat nemen. Ook geeft u aan op welke oppervlakte de maatregelen worden uitgevoerd. Voor het realisatieplan gelden in principe dezelfde voorwaarden als het investeringsplan (zie hoofdstuk 2 en toelichting bij het 10 Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap Dienst Regelingen

11 aanvraagformulier). Een begroting voor eventueel uit te voeren maatregelen is niet nodig. Vraagt u ook investeringssubsidie aan, dan hoeft u alleen een investeringsplan op te stellen. Let op! U krijgt bij functieverandering alleen subsidie voor de waardedaling van de grond. U krijgt dus geen vergoeding voor het opstellen van het realisatieplan. Indicatie waardedaling Als u uw landbouwgrond blijvend wilt omvormen naar natuur, dan kunt u vooraf een indicatie van de waardedaling van uw grond aanvragen. Hiervoor kunt u terecht bij Dienst Landelijk Gebied (DLG). Zie voor de contactgegevens van DLG het overzicht van provinciale informatiepunten achterin deze brochure. Hoogte van het subsidiebedrag De hoogte van het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van het bedrag waarmee uw grond in waarde daalt door de omzetting. U krijgt 85% van de landbouwkundige waarde van de grond vergoed. Dienst Landelijk Gebied (DLG) taxeert de waarde van de landbouwgrond. De waarde van agrarische bestemmingen in het economische verkeer is hierbij het uitgangs punt. De datum die DLG daarvoor gebruikt, is de eerste dag van de maand waarin Dienst Regelingen uw (volledige) subsidieaanvraag heeft ontvangen. Dienst Regelingen Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap 11

12 4 Subsidie goedgekeurd, en dan? U heeft subsidie aangevraagd en deze is goedgekeurd. Wat gebeurt er daarna, en wat moet u zelf nog doen? 12 Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap Dienst Regelingen

13 Uw aanvraag voor investerings - subsidie Is uw investeringssubsidie goedgekeurd? Dan voert u de investering uit in overeenstemming met het goedgekeurde investeringsplan. U brengt jaarlijks een schriftelijk verslag uit aan Dienst Regelingen over de inhoudelijke en financiële voortgang van de activiteiten. Dit hoeft niet als de looptijd van uw investeringssubsidie een jaar bedraagt. U kunt na de subsidietoewijzing jaarlijks een voorschot aanvragen bij Dienst Regelingen voor de kosten die u heeft gemaakt. Bent u klaar met uw inrichtingsmaatregelen, dan moet u bij Dienst Regelingen subsidievaststelling aanvragen. Het formulier hiervoor kunt u aanvragen bij DR-Loket. Uw aanvraag voor functieverandering Is uw subsidie functieverandering goedgekeurd of deels goedgekeurd, dan sluit u twee overeenkomsten af. Eén met de provincie en één met het Nationaal Groenfonds: De aangewezen notaris neemt contact met u op voor het aangaan van deze verplichting en regelt de inschrijving van de overeenkomst in de openbare registers. De kosten hiervoor worden betaald door uw provincie. De kwalitatieve verplichting is blijvend van toepassing op de grond en gaat bij overdracht van de grond over op de volgende eigenaar/beheerder. Overeenkomst Nationaal Groenfonds Als eigenaar sluit u ook binnen één jaar na de subsidietoewijzing een overeenkomst af voor voorfinanciering met het Nationaal Groenfonds. In de overeenkomst staat dat u het subsidiebedrag volledig laat financieren door het fonds en dat zij het bedrag in één keer aan u uitkeren. Uw provincie draagt zorg voor de aflossing van de voorfinanciering. U ontvangt bij uw subsidiebeschikking een voorbeeldtekst tot voorfinanciering. Overeenkomst provincie Als eigenaar sluit u binnen één jaar na de subsidietoewijzing een notariële overeenkomst af met de provincie. Dit is een kwalitatieve verplichting. Hierin staat dat u geen landbouwkundige activiteiten mag uitvoeren, tenzij deze vanuit het natuurdoel zijn toegestaan. Dit betekent dat u geen maatregelen mag nemen die de ontwikkeling van de natuur in de weg staan. Dienst Regelingen Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap 13

14 Overzicht agrarische beheer- en landschapspakketten Zie voor de specifieke pakketeisen en een uitgebreide beschrijving van de beheerpakketten de website van het DR-Loket. Voor deze informatie kunt u ook terecht bij uw provinciale informatiepunt of op Aanvraagcode Indexcode Omschrijving 8001 A a Weidevogelgrasland met rustperiode van 1 april tot 1 juni 8002 A b Weidevogelgrasland met rustperiode van 1 april tot 8 juni 8003 A c Weidevogelgrasland met rustperiode van 1 april tot 15 juni 8004 A d Weidevogelgrasland met rustperiode van 1 april tot 22 juni 8005 A e Weidevogelgrasland met rustperiode van 1 april tot 1 juli 8006 A f Weidevogelgrasland met rustperiode van 1 april tot 15 juli 8008 A g Weidevogelgrasland met rustperiode van 1 april tot 1 augustus 8011 A a Weidevogelgrasland met voorweiden: rustperiode van 1 mei tot 15 juni 8012 A b Weidevogelgrasland met voorweiden: rustperiode van 8 mei tot 22 juni 8021 A a Plas-dras: inundatieperiode van 15 februari tot 15 april 8022 A b Plas-dras: inundatieperiode van 15 februari tot 15 mei 14 Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap Dienst Regelingen

15 8023 A c Plas-dras: inundatieperiode van 15 februari tot 15 juni 8024 A d Plas-dras: inundatieperiode van 15 februari tot 1 augustus 8031 A a1 Legselbeheer op grasland; 35 tot 50 broedparen/100 ha 8032 A a2 Legselbeheer op grasland; 50 tot 75 broedparen/100 ha 8033 A a3 Legselbeheer op grasland; 75 tot 100 broedparen/100 ha 8034 A a4 Legselbeheer op grasland; 100 en meer broedparen/100 ha 8035 A b Legselbeheer op bouwland 8041 A Kruidenrijk weidevogelgrasland 8051 A Extensief beweid weidevogelgrasland 8061 A a1 Bouwland met broedende akkervogels op kleigrond 8062 A a2 Bouwland met broedende akkervogels op zandgrond 8063 A b1 Bouwland met broedende akkervogels op kleigrond 8064 A b2 Bouwland met broedende akkervogels op zandgrond 8065 A c1 Bouwland met broedende akkervogels op kleigrond Dienst Regelingen Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap 15

16 8066 A c2 Bouwland met broedende akkervogels op zandgrond 8081 A a Bouwland met overwinterende akkervogels roulerend op kleigrond 8082 A b Bouwland met overwinterende akkervogels roulerend op zandgrond 8091 A a Bouwland voor hamsters 8092 A b Opvangstrook voor hamsters 8101 A a Ganzen op grasland 8102 A b Ganzen op bouwland 8103 A c Ganzen op vroege groenbemester 8104 A d Ganzen op late groenbemester 8191 A a.Lb Opvang overzomerende grauwe ganzen Maasplassen; 1-10 stuks/ha 8192 A b.Lb Opvang overzomerende grauwe ganzen Maasplassen; stuks/ha 8193 A c.Lb Opvang overzomerende grauwe ganzen Maasplassen; stuks/ha 8194 A d.Lb Opvang overzomerende grauwe ganzen Maasplassen; 30 en meer stuks/ha 8201 A a.Lb Insectenrijk graslandperceelsbeheer Roerdal; Basis 8202 A b.Lb Insectenrijk graslandperceelsbeheer Roerdal; Plus 16 Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap Dienst Regelingen

17 8210 A Insectenrijke graslandranden 8211 A Lb Insectenrijke graslandranden Roerdal 8451 A Lb Foerageerrand Bever 8111 A Botanisch weiland 8121 A Botanisch hooiland 8131 A a Botanische weiderand 8132 A b Botanische hooilandrand 8141 A Botanisch bronbeheer 8151 A a Akker met waardevolle flora: Drie van de zes jaar graan 8152 A b Akker met waardevolle flora: Vier van de zes jaar graan 8153 A c Akker met waardevolle flora: Vijf van de zes jaar graan 8161 A a Chemie- en kunstmestvrij land: Drie van de zes jaar graan 8162 A b Chemie- en kunstmestvrij land: Vier van de zes jaar graan 8163 A c Chemie- en kunstmestvrij land: Vijf van de zes jaar graan 8181 A Akkerflora randen 8251 L a Oppervlakte poel < 175 m 2 Dienst Regelingen Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap 17

18 8252 L b Oppervlakte poel > 175 m L Houtwal en houtsingel 8262 L Hoge houtwal 8263 L Holle weg en graft 8291 L a Elzensingel bedekking 30-50% 8292 L b Elzensingel bedekking 50-75% 8293 L c Elzensingel bedekking >75% 8301 L Bossingel en bosje 8311 L a Knip- of scheerheg jaarlijkse cyclus 8312 L b Knip- of scheerheg 2-3 jaarlijkse cyclus 8321 L a Struweelhaag snoeicyclus 5-7 jaar 8322 L b Struweelhaag snoeicyclus > 12 jaar 8331 L a Laan gemiddelde stamdiameter < 20 cm 8332 L b Laan gemiddelde stamdiameter cm 8333 L c Laan gemiddelde stamdiameter > 60 cm 8341 L a Knotboom gemiddelde stamdiameter < 20 cm 8342 L b Knotboom gemiddelde stamdiameter cm 18 Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap Dienst Regelingen

19 8343 L c Knotboom gemiddelde stamdiameter > 60 cm 8351 L Hoogstamboomgaard 8352 L ZH Halfstamboomgaard bij historische boerderijen 8361 L Struweelrand 8391 L a Hakhoutbosje met dominantie van langzaam groeiende soorten 8392 L b Hakhoutbosje met dominantie van snelgroeiende soorten 8401 L Griendje 8411 L a Bomenrij gemiddelde stamdiameter < 20 cm 8412 L b Bomenrij gemiddelde stamdiameter cm 8413 L c Bomenrij gemiddelde stamdiameter >60 cm 8414 L a Solitaire boom gemiddelde stamdiameter < 20 cm 8415 L b Solitaire boom gemiddelde stamdiameter cm 8416 L c Solitaire boom gemiddelde stamdiameter >60 cm 8417 L ZH Leibomen bij historische boerderijen Dienst Regelingen Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap 19

20 8421 L a Rietzoom en klein rietperceel: Smalle rietzoom (< 5 meter) 8422 L b Rietzoom en klein rietperceel: Brede rietzoom (> 5 meter) 8431 L Natuurvriendelijke oever 8442 L a.NH Tuunwallen basis 8443 L b.NH Tuunwallen plus 8444 L ZH Schurvelingen en zandwallen op Goeree 8461 L Wandelpad over boerenland 20 Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap Dienst Regelingen

21 Overzicht natuur- en landschapsbeheertypen Zie voor de specifieke voorwaarden en een uitgebreide beschrijving van de beheertypen de website van het DR-Loket. Voor deze informatie kunt u ook terecht bij uw provinciale informatiepunt of op Aanvraagcode Indexcode Omschrijving 7301 N01.01 Zee en wad 7302 N01.02 Duin- en kwelderlandschap 7303 N01.03 Rivier- en moeraslandschap 7310 N02 Rivieren 7320 N03 Beken en Bronnen 7330 N04 Stilstaande wateren 7331 N04.01 Kranswierwater 7332 N04.02 Zoete plas 7333 N04.03 Brak water 7341 N05.01 Moeras 7351 N06.01 Veenmosrietland en moerasheide 7352 N06.02 Trilveen 7353 N06.03 Hoogveen 7354 N06.04 Vochtige heide 7355 N06.05 Zwakgebufferd ven 7361 N07.01 Droge heide Dienst Regelingen Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap 21

22 7381 N08.01 Stand- en embryonaal duin 7382 N08.02 Open duin 7383 N08.03 Vochtige duinvallei 7390 N09 Schorren of kwelders 7401 N10.01 Nat schraalland 7410 N11 Droge schraalgraslanden 7421 N12.01 Bloemdijk 7422 N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland 7423 N12.03 Glanshaverhooiland 7424 N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland 7425 N12.05 Kruiden- en faunarijke akker 7431 N13.01 Vochtig weidevogelgrasland 7441 N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos 7442 N14.02 Hoog- en laagveenbos 7451 N15.01 Duinbos 7461 N16.01 Droog bos met productie 7481 N17.01 Vochtig hakhout en middenbos 7482 N17.02 Droog hakhout 7483 N17.03 Park- en stinzenbos 22 Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap Dienst Regelingen

23 7702 L a Oppervlakte poel < 175 m L Houtwal en houtsingel 7713 L Hoge houtwal 7722 L a Elzensingel bedekking 30-50% 7723 L b Elzensingel bedekking 50-75% 7730 L01.04 Bossingel en bosje 7742 L a Knip- of scheerheg jaarlijkse cyclus 7752 L a Struweelhaag snoeicyclus 5-7 jaar 7762 L a Laan gemiddelde stamdiameter < 20 cm 7763 L b Laan gemiddelde stamdiameter cm 7802 L a Knotboom gemiddelde stamdiameter < 20 cm 7803 L b Knotboom gemiddelde stamdiameter cm 7810 L01.09 Landschapsbeheertype hoogstamboomgaard 7811 L Hoogstamboomgaard 7812 L Halfstamboomgaard bij historische boerderijen 7821 L Aardwerk en Groeve Dienst Regelingen Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap 23

24 Meer informatie Heeft u vragen, kijk dan op onze website: of op de website van uw provincie. Of bel met het DR-Loket: (op werkdagen tussen 8.30 en uur). Provinciale informatiepunten Voor vragen over de voorwaarden van het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer, de specifieke pakketeisen, het beheer van uw percelen en de provinciale Natuurbeheerplannen kunt u terecht bij uw provinciale informatiepunt. Meer informatie vindt u ook op Provincie Informatiepunt Telefoonnummer Website Groningen Friesland Drenthe Informatiepunt Landelijk Gebied Samenwerkingsverband natuur- en landschapsbeheer DLG Steunpunt Programma beheer en SNL Drenthe (050) (058) (0592) Overijssel Groenloket (0900) Gelderland Groenloket Gelderland (0900) Bereikbaar maandag t/m donderdag tussen 9.00 en uur. (In de aanvraagperiode ook op vrijdag.) 24 Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap Dienst Regelingen

25 Flevoland DLG regio Oost (0900) Noord- Holland Zuid-Holland Utrecht DLG Steunpunt Programma beheer en SNL regio West DLG Steunpunt Programma beheer en SNL regio West DLG Steunpunt Programma beheer en SNL regio West (030) (030) (030) Noord Brabant Brabants Groenloket (0900) Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en uur Limburg DLG regio Zuid (013) Zeeland DLG regio Zuid (013) Over Dienst Regelingen Dienst Regelingen is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). De dienst voert regelingen en wetten uit zoals: EU-regelingen, verordeningen en verplichtingen de identificatie en registratie van percelen, dieren en relaties vergunningen en ontheffingen voor het landelijk gebied regelingen rond het mestbeleid nationale subsidieregelingen regelingen rond het plattelandsontwikkelingsbeleid Dienst Regelingen is betrokken bij crisisbestrijding. Ook werkt zij voor andere (semi-) overheidsorganisaties, waaronder de provincies. Over de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Dienst Regelingen verwerkt uw gegevens. Daarbij geldt de Wet bescherming persoonsgegevens. Uw gegevens worden onder andere gecontroleerd bij de Gemeentelijke Basisadministratie en het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dienst Regelingen Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap 25

26 Deze brochure is informatief. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Dit is een uitgave van Dienst Regelingen in opdracht van uw provincie. februari 2011

Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap. Subsidie voor investering en functieverandering

Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap. Subsidie voor investering en functieverandering Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap Subsidie voor investering en functieverandering 1 De subsidie U heeft grond in gebruik en wilt deze geschikt maken voor (agrarisch) natuurbeheer. Of u beheert

Nadere informatie

SNL Agrarisch natuurbeheer

SNL Agrarisch natuurbeheer SNL Agrarisch natuurbeheer DR code Index N&L Agrarisch Beheer A01 Agrarische faunagebieden A01.01 Weidevogelgebied A01.01.01 Weidevogelgrasland met rustperiode 8001 A01.01.01a Weidevogelgrasland met rustperiode

Nadere informatie

Bijlage tarieven begrotingsjaar 2016 in euro s per eenheid De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen, opgenomen in bijlage 1

Bijlage tarieven begrotingsjaar 2016 in euro s per eenheid De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen, opgenomen in bijlage 1 Bijlage tarieven begrotingsjaar 2016 in euro s per eenheid De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen, opgenomen in bijlage 1 nr BT Beheertype Tarief 2016 N01.01 Zee en wad 1,62 N01.02 Duin- en kwelderlandschap

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel

Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel Openstellingsbesluit Agrarisch natuurbeheer van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel van 19 april 2016, nr. 2016/0114354 tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en de tarieven

Nadere informatie

Openstelling 2015 tarieven.

Openstelling 2015 tarieven. Openstelling 2015 tarieven. Bijlage 1: jaarvergoeding voor het begrotingsjaar 2015, behorende bij de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer (onderdeel natuurbeheer) Indexcode

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit SNL provincie Utrecht begrotingsjaar 2015 en de bijlagen

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit SNL provincie Utrecht begrotingsjaar 2015 en de bijlagen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 6633 6 oktober 2015 Openstellingsbesluit SNL provincie Utrecht begrotingsjaar 2015 en de bijlagen Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2016-2 2015/26 Nummer1783178

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2016-2 2015/26 Nummer1783178 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Flevoland. Nr. 6291 21 september 2015 Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2016-2 2015/26 Nummer1783178 Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 9 februari 2016, nummer 585532-724364, tot gewijzigde vaststelling van tarieven voor natuur- en landschapsbeheer voor de jaren 2014, 2015 en 2016 op

Nadere informatie

Tarieven natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer 2012*

Tarieven natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer 2012* Tarieven natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer * Bijlage 1: jaarvergoeding voor het, behorende bij de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer, onderdeel natuurbeheer Indexcode

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit 2015 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit 2015 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Limburg. Nr. 7441 10 november 2015 Openstellingsbesluit 2015 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg Gedeputeerde Staten van Limburg maken

Nadere informatie

Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer Zeeland 2016

Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer Zeeland 2016 CVDR Officiële uitgave van Zeeland. Nr. CVDR380629_1 9 maart 2017 Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer Zeeland 2016 Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 13 oktober

Nadere informatie

Provinciaal blad nr

Provinciaal blad nr Provinciaal blad nr. 2009-64 Rubriek Uitgegeven op Inlichtingen bij V 17 november 2009 dhr. W. Maalderink, telefoon 038 499 86 44 Openstelling en subsidieplafonds agrarisch en particulier natuurbeheer

Nadere informatie

Openstellingsbesluit 2015 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Gelderland 2009

Openstellingsbesluit 2015 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Gelderland 2009 Openstellingsbesluit 2015 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Gelderland 2009 GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Maken bekend dat zij bij besluit van 30 september 2014 het volgende hebben bepaald;

Nadere informatie

Openstellingsbesluit Fryslân 2016 Natuurbeheer en aanvullend openstellingsbesluit 2016 Agrarisch Natuurbeheer

Openstellingsbesluit Fryslân 2016 Natuurbeheer en aanvullend openstellingsbesluit 2016 Agrarisch Natuurbeheer Openstelling SRNL Fryslân 2016 voor natuurbeheer en aanvullend voor agrarisch natuurbeheer Openstellingsbesluit Fryslân 2016 Natuurbeheer en aanvullend openstellingsbesluit 2016 Agrarisch Natuurbeheer

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp openstellingsbesluit subsidieregeling natuur -en landschapsbeheer voor 2014 Nummer Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) - Gelet

Nadere informatie

Bekendmaking. Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Zeeland van , nr

Bekendmaking. Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Zeeland van , nr Bekendmaking Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Zeeland van 3-11-2009, nr. 09035299 Vaststelling van de subsidieplafonds, de aanvraagperiode en de tarieven voor het begrotingsjaar 2010 ten behoeve

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieplafonds, aanvraagperioden en/of tarieven 2015 natuur- en landschapsbeheer Drenthe

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieplafonds, aanvraagperioden en/of tarieven 2015 natuur- en landschapsbeheer Drenthe PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Drenthe. Nr. 2409 3 oktober 2014 Subsidieplafonds, aanvraagperioden en/of tarieven 2015 natuur- en landschapsbeheer Drenthe Besluit van Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit 2017 natuurbeheer en SNL subsidieplafond collectief agrarisch natuur- en landschapsbeheer

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit 2017 natuurbeheer en SNL subsidieplafond collectief agrarisch natuur- en landschapsbeheer PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 6033 11 november 2016 Openstellingsbesluit 2017 natuurbeheer en SNL subsidieplafond collectief agrarisch natuur- en landscpsbeheer Besluit

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Openstellingsbesluit natuur-en landschapsbeheer Noord-Brabant 2015 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) 8 Gelet op artikel 1:3 van

Nadere informatie

Openstelling Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) 2014

Openstelling Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) 2014 CVDR Officiële uitgave van Zeeland. Nr. CVDR306626_1 22 november 2016 Openstelling Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer (SNL) 2014 Openstellingsbesluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 8 oktober

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschap 2015

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschap 2015 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 0000 1 januari 1900 Provincie Zeeland Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschap 2015 Bekendmaking van het besluit van Gedeputeerde

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschap 2015

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschap 2015 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 2663 21 oktober 2014 Provincie Zeeland Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschap 2015 Bekendmaking van het besluit van Gedeputeerde

Nadere informatie

Nr. 2013/192 1 oktober 2013 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. 2013/192 1 oktober 2013 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. 2013/192 1 oktober 2013 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer, uitvoeringsjaar

Nadere informatie

provinciaal blad Gedeputeerde Staten der provincie Groningen; Gedeputeerde Staten der provincie Groningen nr oktober 2010

provinciaal blad Gedeputeerde Staten der provincie Groningen; Gedeputeerde Staten der provincie Groningen nr oktober 2010 provinciaal blad nr. 17 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 8 oktober 2010 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 5 oktober 2010, nr. 2010-277818, afd. LGW,

Nadere informatie

PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad

PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2015/26 Nummer 1783178 OpenstelUngsbesluit Natuurbeheer 2016-2 Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het bepaalde In artikel 3.42 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Bekendmaking besluit gedeputeerde staten

Bekendmaking besluit gedeputeerde staten Format publicatie GS-besluit 1 22 Bekendmaking besluit gedeputeerde staten Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 15 oktober 2013, nr. 96316/241590, tot bekendmaking van de vaststelling

Nadere informatie

Openstelling 2012 Provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E GRONINGEN

Openstelling 2012 Provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E GRONINGEN Openstelling 2012 Provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E GRONINGEN Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 27 september 2011 A12, afd. Landelijk Gebied en Water, tot bekendmaking

Nadere informatie

L01.01, L01.07, L01.09, L02.01

L01.01, L01.07, L01.09, L02.01 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 3 oktober 2017, nr. 992378/992384, tot vaststelling van de doelgroep, activiteiten, subsidieplafonds, aanvraagperiode en de tarieven voor het begrotings

Nadere informatie

Gelet op artikel 1.2 van de Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord- Holland;

Gelet op artikel 1.2 van de Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord- Holland; 1 2015 122 Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 13 oktober 2015, nr. 673523/673540, tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en de tarieven voor het begrotingsjaar 2016

Nadere informatie

provinciaal blad Gedeputeerde Staten der provincie Groningen; Gedeputeerde Staten der provincie Groningen nr oktober 2011

provinciaal blad Gedeputeerde Staten der provincie Groningen; Gedeputeerde Staten der provincie Groningen nr oktober 2011 provinciaal blad nr. 26 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 3 oktober 2011 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 27 september 2011, nr. 351395, afd. LGW,

Nadere informatie

Gelet op artikel 1.2 van de Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord- Holland;

Gelet op artikel 1.2 van de Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord- Holland; Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 13 oktober 2015, nr. 673523/673540, tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en de tarieven voor het begrotingsjaar 2016 ten behoeve

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat in hun vergadering van 30 september 2014, nr. B.7, is vastgesteld hetgeen volgt:

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat in hun vergadering van 30 september 2014, nr. B.7, is vastgesteld hetgeen volgt: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 2379 3 oktober 2014 Tarieven begrotingsjaar 2015, Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Groningen, Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 47

Provinciaal blad 2010, 47 Provinciaal blad 2010, 47 ISSN 0920-105X Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Utrecht van 12 oktober 2010, nr. 2010INT263473, tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en de tarieven

Nadere informatie

Geconsolideerde versie, pagina 1

Geconsolideerde versie, pagina 1 Geconsolideerde versie, pagina 1 Provinciaal blad Van de Provincie Zuid-Holland Openstellingsbesluit van Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Holland van 8 oktober 2013, tot vaststelling van de subsidieplafonds,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat in hun vergadering van 30 september 2014, is vastgesteld hetgeen volgt:

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat in hun vergadering van 30 september 2014, is vastgesteld hetgeen volgt: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 2417 6 oktober 2014 Openstellingsbesluit van Gedeputeerde Staten der provincie Utrecht van 30 september 2014, nr. 810A06E5, tot bekendmaking

Nadere informatie

Nr. PB2010/119 11 oktober 2010 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. PB2010/119 11 oktober 2010 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. PB2010/119 11 oktober 2010 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Openstellingsbesluit Subsidieverordening Natuur & Landschapsbeheer Gelderland

Nadere informatie

Openstellingsbesluit 2017 SNL onderdeel Natuur

Openstellingsbesluit 2017 SNL onderdeel Natuur Openstellingsbesluit van Gedeputeerde Staten der provincie Overijssel van 27 september 2016, nr. 2016/0388389, tot bekendmaking van hun besluit van 27 september 2016, nr. 2016/0320693, tot vaststelling

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 27 september 2016, nr. 857088/857096, tot vaststelling van het Openstellingsbesluit Natuurbeheer Noord-Holland 2017; Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

Provinciaal blad 2009, 50

Provinciaal blad 2009, 50 Provinciaal blad 2009, 50 ISSN 0920-105X Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 10 november 2009, kenmerk 2009INT251102 tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en de tarieven

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland - Openstellingsbesluit Subsidiestelsel natuur en landschapsbeheer Zeeland 2017

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland - Openstellingsbesluit Subsidiestelsel natuur en landschapsbeheer Zeeland 2017 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 5528 10 oktober 2016 Provincie Zeeland - Openstellingsbesluit Subsidiestelsel natuur en landscpsbeheer Zeeland 2017 Besluit van gedeputeerde

Nadere informatie

Gelet op artikel 3, tweede lid en artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Gelet op artikel 3, tweede lid en artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013; Besluit van Gedeputeerde Staten van 31 oktober 2017, besluitnummer besluitnummer PZH-2017-615204878, tot wijziging van het Openstellingsbesluit 2018 SNL 2016, onderdeel natuurbeheer en SKNL 2013 (openstellingsbesluit

Nadere informatie

PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Bla(j

PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Bla(j PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Bla(j 2016-50 Nummer 1950294 Openstellingsbesluit 2017-2 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het bepaalde in

Nadere informatie

Ontwerp Natuurbeheerplan 2017

Ontwerp Natuurbeheerplan 2017 Ontwerp Natuurbeheerplan 217 (1/5) N.1 Nog om te vormen natuur N.2 Nog om te vormen naar natuur / nog nader te bepalen N1.1 Zee en wad N1.2 Duin- en kwelderlandschap N1.3 Rivier- en moeraslandschap N2.1

Nadere informatie

Bijlage 1 behorende bij artikel 23, lid 1 van het Openstellingsbesluit 2017 SNL onderdeel natuur en SKNL

Bijlage 1 behorende bij artikel 23, lid 1 van het Openstellingsbesluit 2017 SNL onderdeel natuur en SKNL Bijlage 1 behorende bij artikel 23, lid 1 van het Openstellingsbesluit 2017 SNL onderdeel natuur en SKNL Natuur tarieven in /ha 7301 N01.01 Zee en wad 0,36 7302 N01.02 Duin- en kwelderlandschap 54,76 7303

Nadere informatie

Paragraaf 1 Continuering natuur- en landschapsbeheer door gecertificeerde beheerders

Paragraaf 1 Continuering natuur- en landschapsbeheer door gecertificeerde beheerders Besluit van Gedeputeerde Staten van 11 oktober 2016, PZH-2016-566437829, tot vaststelling van het openstellingsbesluit 2017 voor de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 en de

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 1 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 1 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Drenthe. Nr. 5591 13 oktober 2016 Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 4 oktober 2016, kenmerk 3.4/2016004170,

Nadere informatie

Gelet op artikel 3, tweede lid en artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid- Holland 2013;

Gelet op artikel 3, tweede lid en artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid- Holland 2013; Besluit van Gedeputeerde Staten van 31 oktober 2017, met kenmerk PZH-2017-615204878, tot vaststelling van het openstellingsbesluit 2018 voor de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Overijssel Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer Openstelling Natuurbeheer 2018

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Overijssel Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer Openstelling Natuurbeheer 2018 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Overijssel Nr. 4479 9 oktober 2017 Provincie Overijssel Subsidiestelsel Natuur- en Landscpsbeheer Openstelling Natuurbeheer 2018 Besluit: Gedeputeerde

Nadere informatie

Ontwerp-Natuurbeheerplan 2018

Ontwerp-Natuurbeheerplan 2018 (1/5) N.2 Nog om te vormen naar natuur / nog nader te bepalen N1.1 Zee en wad N1.2 Duin- en kwelderlandschap N1.3 Rivier- en moeraslandschap N2.1 Rivier N3.1 Beek en Bron N4.1 Kranswierwater N4.2 Zoete

Nadere informatie

Subbijlage 11. Vergoedingen voor agromilieuverbintenissen en EU-bijdragen op basis van de PSNL.

Subbijlage 11. Vergoedingen voor agromilieuverbintenissen en EU-bijdragen op basis van de PSNL. Subbijlage 11. Vergoedingen voor agromilieuverbintenissen en EU-n op basis van de PSNL. 1 Vergoedingen 2010 voor verbintenissen aangegaan volgens PSNL systematiek Bijlagenr. Bijlagenaam Inkomste Overige

Nadere informatie

Provinciaal blad nr

Provinciaal blad nr Provinciaal blad nr. 2008-67 Rubriek Uitgegeven op Inlichtingen bij V 11 november 2008 dhr. W. Maalderink, telefoon 038 499 86 44 Vaststelling van de subsidieplafonds, de aanvraagperioden en de tarieven,

Nadere informatie

Ontwerp Natuurbeheerplan 2017

Ontwerp Natuurbeheerplan 2017 Ontwerp Natuurbeheerplan 217 (1/5) N.2 Nog om te vormen naar natuur / nog nader te bepalen N1.1 Zee en wad N1.2 Duin- en kwelderlandschap N1.3 Rivier- en moeraslandschap N2.1 Rivier N3.1 Beek en Bron N4.1

Nadere informatie

nummer 40 van 2008 Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 4 november 2008, kenmerk 6.3/ , afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

nummer 40 van 2008 Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 4 november 2008, kenmerk 6.3/ , afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling nummer 40 van 2008 Vaststelling subsidieplafonds, tarieven en aanvraagperioden begrotingsjaar 2009 ten behoeve van de Subsidieregeling natuurbeheer Drenthe en de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

Nadere informatie

provinciaal blad Gedeputeerde Staten der provincie Groningen; Gedeputeerde Staten der provincie Groningen nr. 35 Besluiten: 9 november 2007

provinciaal blad Gedeputeerde Staten der provincie Groningen; Gedeputeerde Staten der provincie Groningen nr. 35 Besluiten: 9 november 2007 provinciaal blad nr. 35 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 9 november 2007 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 30 oktober 2007, nr. 2007-42.338, afd.

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Zevende wijzigingsregeling Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Bijlage(n)

Nadere informatie

provinciaal blad maken bekend dat in hun vergadering van 11 november 2008, nr. B.9, is vastgesteld hetgeen volgt:

provinciaal blad maken bekend dat in hun vergadering van 11 november 2008, nr. B.9, is vastgesteld hetgeen volgt: provinciaal blad nr. 25 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 14 november 2008 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 11 november 2008, nr. 2008-60653, afd.

Nadere informatie

Overwegende dat in de genoemde subsidieregelingen jaarlijks wijzigingen worden aangebracht om knelpunten in de uitvoering op te lossen.

Overwegende dat in de genoemde subsidieregelingen jaarlijks wijzigingen worden aangebracht om knelpunten in de uitvoering op te lossen. Gedeputeerde Staten van Overijssel; Gelet op artikel 4 en 11 van de Wet inrichting landelijk gebied; Gelet op artikel 4 van de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005; Overwegende dat met ingang van

Nadere informatie

Provinciaal blad 2009, 49

Provinciaal blad 2009, 49 Provinciaal blad 2009, 49 ISSN 0920-105X Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 10 november 2009, nr. 2009INT251102, tot wijziging van Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie

Nadere informatie

Daarnaast zijn er subsidies voor het versterken van de landschapskwaliteit binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Nationale Landschappen.

Daarnaast zijn er subsidies voor het versterken van de landschapskwaliteit binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Nationale Landschappen. Informatie subsidies particulier natuurbeheer Natuurbeheer wordt in Nederland uitgevoerd door terreinbeherende organisaties en particulieren. De overheid wil het beheer van natuur door particulieren, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Gelet op artikel 11, derde lid, van de Wet Inrichting landelijk gebied;

Gelet op artikel 11, derde lid, van de Wet Inrichting landelijk gebied; Provinciale Staten Vergadering d.d. 28 september 2011 Besluit nr. PS2011-550-I PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten PS2011-550; Gelet op artikel 11, derde lid,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Noord-Holland (SKNL)

Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Noord-Holland (SKNL) Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Noord-Holland (SKNL) Integrale, gewijzigde tekst voor 2013 GS besluit 81625/81625 Pagina 1 16-10-2012 Uitvoeringsregeling van de Provincie Noord-Holland

Nadere informatie

Model-Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap

Model-Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Model-Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap 10 juni 2011 2 Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Gedeputeerde Staten van provincie (.) Gelet op artikel 145 van de Provinciewet

Nadere informatie

GECORRIGEERDE UITGAVE PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/79

GECORRIGEERDE UITGAVE PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/79 GECORRIGEERDE UITGAVE PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/79 Gedeputeerde Staten van Limburg Vaststelling van de tarieven, de subsidieplafonds en de aanvraagperioden voor subsidies natuurbeheer voor het

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie

Aanvraagformulier subsidie Aanvraagformulier subsidie Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschapsbeheer Fryslân 2016, Formulier schriftelijk retour sturen naar: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Afdeling

Nadere informatie

Gelet op artikel 105, eerste lid, juncto artikel 143, eerste lid, van de Provinciewet;

Gelet op artikel 105, eerste lid, juncto artikel 143, eerste lid, van de Provinciewet; Provinciale Staten Vergadering d.d. 7 november 2012 Besluit nr. PS2012-753 PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten PS2012-753; Gelet op artikel 4 en 11 van de Wet

Nadere informatie

Gedeputeerde staten van Noord-Holland; Besluiten vast te stellen: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Gedeputeerde staten van Noord-Holland; Besluiten vast te stellen: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 2 april 2013, nr. 125414/155758 tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord-Holland Gedeputeerde

Nadere informatie

Informatie SNL natuur 2012

Informatie SNL natuur 2012 Informatie SNL natuur 2012 Inleiding In één oogopslag Voor wie Uw SN verlengen Percelen net ingericht of natuurfunctie Pakketten 2012 Subsidie voor natuur- en landschapsbeheer Subsidie voor recreatiebeheer

Nadere informatie

provinciaal blad Gelet op artikel 4 en 11 van de Wet inrichting landelijk gebied; Besluiten de volgende wijzigingsregeling vast te stellen:

provinciaal blad Gelet op artikel 4 en 11 van de Wet inrichting landelijk gebied; Besluiten de volgende wijzigingsregeling vast te stellen: provinciaal blad nr. 29 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 11 november 2011 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 1 november 2011, nr. 339174, afd. LGW,

Nadere informatie

De voorwaarden waaraan voldaan moet worden om gebruik te kunnen maken van de beheerpakketten binnen het leefgebied worden hieronder beschreven.

De voorwaarden waaraan voldaan moet worden om gebruik te kunnen maken van de beheerpakketten binnen het leefgebied worden hieronder beschreven. Opengestelde beheerpakketten Collectief Rivierenland per leefgebied (gebaseerd op adviestarieven landelijke beheerpakketten ANLB2016 dd. 09-03-2015) let op: tarieven gewijzigd tov. medio februari 2015

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 42 van 2011 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Wijzigingsregeling SNL Zeeland 2012 Gedeputeerde Staten van Zeeland; Gelet op artikel 4 en 11 van de Wet inrichting landelijk gebied; Gelet op artikel 2

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2013/34

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2013/34 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2013/34 Officiële naam regeling: Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg 2010 Citeertitel: Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg

Nadere informatie

Concept Schouwkalender

Concept Schouwkalender Concept Schouwkalender Gebaseerd op overzicht beheerpakketten ANLB versie 1.3, 15 februari 2015 Toelichting: Op basis van deze (voorbeeld) schouwkalender kan het moment van de veldcontroles worden bepaald.

Nadere informatie

Subsidie voor natuur- en landschapsbeheer. Onderdeel van het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer Aanvraagperiode 2011

Subsidie voor natuur- en landschapsbeheer. Onderdeel van het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer Aanvraagperiode 2011 Subsidie voor natuur- en landschapsbeheer Onderdeel van het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer Aanvraagperiode 2011 Heeft u veel grond en wilt u het als natuur of landschap beheren? Als deze grond

Nadere informatie

gelet op de artikelen 11, derde lid, en 93 van de Wet inrichting landelijk gebied;

gelet op de artikelen 11, derde lid, en 93 van de Wet inrichting landelijk gebied; nummer 31 van 2012 Vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en/of de tarieven voor het begrotingsjaar 2013 ten behoeve van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Drenthe, de Subsidieregeling

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord- Holland;

Gelet op artikel 2 van de Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord- Holland; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 20 juni 2017, nr. 947200/958442, tot wijziging van het Openstellingsbesluit Natuurbeheer Noord-Holland 2017 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/80

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/80 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/80 Officiële naam regeling: Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg 2010 Citeertitel: Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; 2011 122 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 20 september 2011 nr. 2011/37341 tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland (SVNL). Gedeputeerde

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 11, derde lid, en 93 van de Wet inrichting landelijk gebied;

Gelet op de artikelen 11, derde lid, en 93 van de Wet inrichting landelijk gebied; Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 13 oktober 2015, nr. 673523/673540, in aanvulling op hun besluit van 7 oktober 2014, nr. 465333/465343, tot wijziging van de subsidieplafonds ten behoeve

Nadere informatie

Subsidie voor natuur- en landschapsbeheer. Onderdeel van het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer Aanvraagperiode 2011

Subsidie voor natuur- en landschapsbeheer. Onderdeel van het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer Aanvraagperiode 2011 Subsidie voor natuur- en landschapsbeheer Onderdeel van het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer Aanvraagperiode 2011 Heeft u grond en wilt u het als natuur of landschap beheren? Als deze grond

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Herdruk Openstellingsbesluit Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht begrotingsjaar 2016

PROVINCIAAL BLAD. Herdruk Openstellingsbesluit Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht begrotingsjaar 2016 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 1568 17 maart 2016 Herdruk Openstellingsbesluit Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht begrotingsjaar 2016 Besluit

Nadere informatie

Subsidieverordening kwaliteitsimpuls natuur en landschap Gelderland

Subsidieverordening kwaliteitsimpuls natuur en landschap Gelderland Subsidieverordening kwaliteitsimpuls natuur en landschap Gelderland Type overheidsorganis atie Naam overheidsorganis atie WWW-adres overheidsorganis atie Type informatie provincie Gelderland http://www.gelderland.nl/

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Herzien exemplaar (zie voetnoot) Onderwerp Wijzigingsregeling subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2011 1 Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

Bijlage 3 Vergoedingen groenblauwe diensten Limburg 2011

Bijlage 3 Vergoedingen groenblauwe diensten Limburg 2011 Bijlage 3 Vergoedingen groenblauwe diensten Limburg 2011 Jaarvergoedingen voor het begrotings 2011, behorende bij de subsidieregeling groenblauwe diensten Limburg BEHEER Pakketomschrijving Eenheid Jaarvergoeding

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 2 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 2 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 5765 25 oktober 2016 Besluit van Gedeputeerde Staten van 11 oktober 2016, PZH-2016-566437829, tot vaststelling van het openstellingsbesluit

Nadere informatie

Was word tabel Natuurbeheerplan 2017 ontwerp Natuurbeheerplan tekstdeel

Was word tabel Natuurbeheerplan 2017 ontwerp Natuurbeheerplan tekstdeel Was word tabel Natuurbeheerplan 2017 ontwerp Natuurbeheerplan 2018 tekstdeel Algemeen: Overal waar 2017 stond is dit aangepast naar 2018 Natuurnetwerk Nederland is afgekort tot NNN. Specifiek per pagina:

Nadere informatie

Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Zuid-Holland

Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Zuid-Holland Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Zuid-Holland Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland Gelet op artikel 1:3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland en artikel 11,

Nadere informatie

Niet tot de verbetering van bestaand bos worden projecten gerekend die bestaan uit regulier onderhoud!

Niet tot de verbetering van bestaand bos worden projecten gerekend die bestaan uit regulier onderhoud! Natuur, bos en landschap Bij natuur, bos en landschap gaat het om de aanleg van nieuw bos en om projecten die gericht zijn op het ontstaan en het instandhouden van andere natuur- en landschappelijke waarden.

Nadere informatie

Provinciaal blad 2012, 43

Provinciaal blad 2012, 43 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2012, 43 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Utrecht van 25 september 2012, nr. 80BF0C9C tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en/of de tarieven

Nadere informatie

periaar Weidevogelgrasland met een rustperiode oer iaar 229, Hectare 2.138,73 c2.138, ,73 Jaarvergoeding begrotingsjaar 2016

periaar Weidevogelgrasland met een rustperiode oer iaar 229, Hectare 2.138,73 c2.138, ,73 Jaarvergoeding begrotingsjaar 2016 Bijlage l: jaarvergoeding voor het begrotingsjaar 2016, behorende bij de Subsidieregeling natuuren landschapsbeheer Zuid-Holland 201 3 (onderdeel agrarisch natuurbeheer) lndexcode A01.01.01 A01.01.01a

Nadere informatie

Nota van beantwoording Natuurbeheerplan 2017 herziene versie natuurbeheer

Nota van beantwoording Natuurbeheerplan 2017 herziene versie natuurbeheer Nota van beantwoording Natuurbeheerplan 2017 herziene versie natuurbeheer Ten behoeve van de zienswijzen ingediend op het Ontwerp Natuurbeheerplan 2017 herzien versie natuurbeheer provincie Utrecht Pagina

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR: 91 Officiële naam regeling: Openstellingsbesluit 2013 Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Limburg Citeertitel: Openstellingsbesluit 2013 SVNL Naam ingetrokken

Nadere informatie

Subsidieverordening kwaliteitsimpuls natuur en landschap 2013

Subsidieverordening kwaliteitsimpuls natuur en landschap 2013 Uitgegeven: 24 oktober 2013 2013, nr. 65 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Subsidieverordening kwaliteitsimpuls natuur en landschap 2013 Verordening van 16 oktober 2013, houdende regels inzake subsidieverstrekking

Nadere informatie

Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg 2015

Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg 2015 CVDR Officiële uitgave van Limburg. Nr. CVDR364137_4 4 december 2017 Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg 2015 Gedeputeerde Staten van Limburg Gelet op artikel 2, negende lid van

Nadere informatie

Toelichting wijzingen Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer 2012 en Subsidie kwaliteitsimpuls natuur en landschap 2012

Toelichting wijzingen Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer 2012 en Subsidie kwaliteitsimpuls natuur en landschap 2012 Bijlage Toelichting wijzingen Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer 2012 en Subsidie kwaliteitsimpuls natuur en landschap 2012 Wijzingen Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer 2012 Staatsbosbeheer

Nadere informatie

Bijlage 3 Vergoedingen groenblauwe diensten Limburg 2011

Bijlage 3 Vergoedingen groenblauwe diensten Limburg 2011 Bijlage 3 Vergoedingen groenblauwe diensten Limburg 2011 Jaarvergoedingen voor het begrotings 2011, behorende bij de subsidieregeling groenblauwe diensten Limburg BEHEER Pakketomschrijving Eenheid Jaarvergoeding

Nadere informatie

BASISKAARTEN GEBIEDSBESCHRIJVING

BASISKAARTEN GEBIEDSBESCHRIJVING BIJLAGE I BASISKAARTEN GEBIEDSBESCHRIJVING, behorende bij rapport TL217-3/kolm/028 d.d. 28 juni 2013 , behorende bij rapport TL217-3/kolm/028 d.d. 28 juni 2013 Vianen 1 - agrarisch gras 2 - mais 3 - aardappelen

Nadere informatie

Gelet op artikel 145 van de Provinciewet en op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 145 van de Provinciewet en op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 27 september 2016, nr. 857088/857096, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Noord-Holland Gedeputeerde staten

Nadere informatie

Handleiding maatwerkpakketten

Handleiding maatwerkpakketten Handleiding maatwerkpakketten Datum 13 oktober 2014 Status Concept, versie 0.6 1. Inleiding Het natuurbeheerplan van de provincie biedt het beleidskader voor het nieuwe stelsel voor agrarisch natuur- en

Nadere informatie

Een kijkje in de SNL-keuken

Een kijkje in de SNL-keuken Een kijkje in de SNL-keuken Unit Natuurinformatie en Natuurbeheer BIJ12 Herman Cohen Stuart en Karin Cox 1 Twitter met ons mee! #Hogeschool_VHL #BIJ12 #SNL #ANLb2016 Over BIJ12 3 Even een testje! Voordat

Nadere informatie

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels voor natuur- en landschapsbeheer Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2017

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels voor natuur- en landschapsbeheer Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2017 CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR424025_2 26 april 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels voor natuur- en landschapsbeheer Openstellingsbesluit Natuurbeheer

Nadere informatie